.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt"

Transcript

1

2 -,.. -. ( ). -.,,.. ( ),. t, t T = N N f = t. s s - /s Hz.,. f = T,, ( ) π ω = = πf T rad/s.... : dφ ω =. dt. 8

3 -3 ) ,...,. x x = Aηµ ωt (. ).,,. 9

4 υ = υ συν ωt (.) max a = a ωt (.3) maxηµ max max,. ( x = 0 ) ( x = A x = A )...3,. υ max = ωa a = ω A max..4. ( ) ( ),,.,...3.,. (. ), (.) (.3),., (..5), d. 0

5 ..5. t=0. (. ), (.) (.3) : x = Aηµ ( ωt + ϕ) υ = υ συν ( ωt + ϕ) max a = a ηµ ( ωt + ϕ) max (.4) (.4). t = 0 x = d d (.4) d = Aηµϕ ηµϕ = A.. t +. ( ) ) m,,. F = ma (.5) (.5) (.3) F = mamax ηµωt F = mω Aηµωt (.6) x = Aηµωt (.6) F = mω x (.7)..,. D m ω (.7) F = Dx. F ( ) D...6,...7 ( ) ( ),,.

6 -,. π D = mω = m T m T = π (.8) D m... : m T = π (.8), D,.. l (..8. ). F=w (.9). x : F =w-f, (.9), F =F-F (. 0) Hooke F=Kl F =K(l+x), (. 0) F =-Kx (. )..8 (. ).. (.8) T = π m K ).,, K = mυ = mυ max ωt = mω A συν ωt (. )

7 , :,, x, F F.,, F = Dx...9 F F =f(x), (.. 0) W = Dx. To F, U = Dx (. 3) D = mω x = Aηµωt, (. 3) U = mω A ηµ ωt (. 4) (. ) (. 4) (.. )... 0 x, F =Dx. x. E = K + U (. ) (. 4) E = mω A ( συν ωt + ηµ ωt) = mω A.. o,,. DA E DA mω A = mυ E = = = max. 3

8 ... LC. -4 C (.. ) L.. (.. ) Q (.. 3 )..,, ( ) (.. 3 ).,,..,. Q (.. 3 )... 3, Q,..., ( )... q = Qσυν ωt (. 5) 4

9 , i = I ηµ ωt (. 6),., Q U E = C U B = Li., U E = LI.,,.., q U E = C (. 7) U Li B = (. 8), Q E = = C (. 7) (. 5) Q U E = συν ωt = E συν ωt (. 9) C (. 8) (. 6) U B = LI ηµ ωt = E ηµ ωt (.0) (. 9) (.0),.. 5 U E U B. U E U B..,, LI.. 4 O -, LC... 5,

10 ..,.,,. T = π LC (. )... 6., m.. 6,,., /. x = Aηµ ( ωt + π / ) = Aσυνωt = max ( t + / ) = max t., KA, - -. LC, Q E = - - C,. q = Q t i = Q t i = I t (. 6). 6

11 . LC L=mH, C=5 F. V=0V. ). ). : ) T = π LC f = / T f = π LC = 6 0 Hz ), Q = CV = 6 4 ( 5 0 F ) ( 0V ) = 0 C 4 ω = πf = 0 rad / s 4 4 q = Q συνω t = 0 0 t (S.I.),, Q Q = LI I A C = LC 4 i = I ω t = ηµ 0 t (S.I.) = 7

12 ,,.,,..,.. ( )..,...4.,.. F = bυ.. 8 ( ) F ( ) To b. b. b : (.. 9),. b., - (..0 ). b. : 8

13 ), b, (..0 ). b (..0 ). ),,,, (..0 )...0 ( ) -. ( ).. ( ) -, -. ( ) -. ),.. -. A A ο A = A A = A 3 =... = σταθ. A K A e Λt = O KT t = K = 0,,,.... 9

14 . - -,,., b.,.,,,..... LC (..),..,,.,.,.,..,...3 ( ). ( ) ( ). ( ). 0

15 -6..4., f = π. f ) ( )....5,,,... ( ) -. K m ( o Fundy.., f f,. f., f., f f o, f f o.. o..6 '

16 ( ), f=f 0, , -. ( ). ( )...7,, , -..7,..8,.,,,. b ( -5).,., - - -

17 ., f...,.. T LC (.. ). ( ) f 0 =. LC π LC..,. - (..9). - i,, - LC - i, i. f i,..8 (b <b <b 3 )...9 LC - -. i, (..30). f = fo LC

18 ....8,. (..3 ), (..3 ).,, (..3 ). (..3 ),,, f., f (..3 ). f ( ),,. o fo..3. ( )..3., ( )..3.,. 4

19 ,, ,,..,... LC,... LC. ( ). LC,. ( ),.,,,,...33 LC,. -7 5

20 .34,.. ( ) ( ),...,,.,,....,. x = A t (.) (..35 ) x = A ( t + ϕ) (.3) (..35 ) ( ) ( ) ( )., (..35 ), x = x + x (.4) (.) (.3) (.4) x = A ηµω t + A ηµ ( ωt + ϕ) (.5) 6

21 (.7) x = Aηµ ( ωt + ϑ) (.6) A = A + + A A Aσυν ϕ (.8) εϕ ϑ = A ηµ ϕ A + A συν ϕ..36 ( ), 3. ( ) (.6),.. =0 (..36 ), (.7) (.8) A = A + A ϑ = 0,. = 80, (.7) (.8), A = A A o ϑ = 0 ϑ = 80 (..36 ),..,,. x = A t (.9) (..35 ) = A t (.30) (..35 ) x, x = x + x (.3 ) (..35 ) (.9) (.30) x = Aηµω t + Aηµω t (.3) 7

22 α β α + β ηµα + ηµβ = συν ηµ (.3) ω ω ω + ω x = Aσυν t ηµ t (.33).. ω ω A = Aσυν t (.34) (.33) ω + ω ηµ t, ω ω ω. ω ω ω. (.33) x = A ηµ ωt (.35) (.35).,,. (..37). ( - ) ( ) ( ) ( ). 8

23 9 0 = t ω ω συν. ( ) π ω ω + = K t = 0,,,.. t t (..37) π ω ω = t ω ω π = t 3 π ω ω = t 3 ω ω π = t t t. 3 ω ω π ω ω π ω ω π δ = = = t t T f f T = δ f f f = δ f f f = δ

24 x = Aηµ ωt υ = υ max συνωt a = amaxσυν ωt υ max = ωa α max = ω A F = Dx. F = Dx. m T = π D. E = DA = mυ max., q = Qσυν ωt i = I ηµ ωt Q E = = LI C.. b ,,.,,.,,. f = f f δ 30

25 .... ( ).. ( )....., ; ,. ( )... ( ).. 3

26 ; , ,., ) ) max ) max ) ) ;.. ;.,, ;.3 F x ; ) F = 0x ) F = 00x ) F = 5x ) F = 50x.4.., : ) ; ) ;.5. 3

27 x U K 0 x 3 J J x 4 J A.6. t=0 (x=a). ) ; ) x = - A; ) ;.7.40,. ) ; ) 4, ; ) ;.8. m A m B (m A > m B ),. d,. ) ) ). ) s.. ) ; ) ; ) ; ) ;. 0. ; 33

28 .,. U E 80x 0-3 J 0x 0-3 J U B 50x 0-3 J 0x 0-3 J E 0x 0-3 J....4,. ) ), LC C = C L = L. ) C, ), ), ), LC 00k z. L. L/4, : ) 5k z ) 50k z ) 00kHz ) 400k z. -,5V V. ) ) ) ) ) ) ) ) : 34

29 ,...., , ). ). ).., ). ). ). ).. t. t,, ) /; ) /4; ) 3 /4;..0.4,.. ;..4.. ; ). ). ). ).. ). ). ). ).. 35

30 .3.43,,3, 4. f. To.,3 4 ; L L. C C. C L,C. L L,... L C L C ( ) 6 mh F 5 mh 3 F ( ) 4 mh 8 F mh 6 F ( ) 5 mh 6 F 4 mh 7 F ( ) 6 mh 4 F mh 8 F.5,.,, 5cm 3cm. =.. 80 =.6. f f. ; ). ). ). ). ) f - f. 36

31 = 0N/m =80N/m. To, m=kg.,. [ : = 0, s ].8 m= kg,. =0,5 m. x =0,3 m = 4 m/s. ) D. ) x = 0,4 m. [ : ) D = 00 N/m ) = 3 m/s ].9. l=,5 cm.,. g= 0 m/s. [ : 0,3 4 s ].30 C=5 F L=4 0-3 H.,. 37

32 [ : 6 z ].3 K C=0 0-6 F L=5 0 - H., V=50 V. N,. [ : q= t i= 000t (SI) ] 38

33 ...3 C =8 0-6 F L =3 0-3 H, (C ) L =4 0-3 H.. C.. [ : F ].33, x = 4 ηµ 50t x = 4 ηµ (50t π ) (S.I.),. ; [ : 0 ].34, x = 0 ηµ 50t x = 4 ηµ 50t,. cm.,. [ : x = 0, 4 ηµ 50t (S.I.)].35, x = 8 ηµ50πt x = 6 ηµ (50πt π ). cm.,. [ : υ = 3, 4 συν 50πt (m/s), α = 493 ηµ 50πt (m/s ), T = 0, 04s ].36.,.. f =500 Hz f =500,5 Hz.,. ; [ : s ] 39

34 .37 m= kg =0, s. x=cm,, = 0, 3 m / s.,. 5π 5π [ : x = 4 0 ηµ 0t +, υ = 0,4συν 0t +, 6 6 5π a = 4ηµ 0t +, (SI) ] 6.38, = 00 /m,, m= kg. d=5 cm. : ). ). ) ). ). g= 0 m/s. [ : ) 5/ z ) / ) 0,5 m/s ) 5 m/s ) 5 ].39 =0 cm = 0 s.. ( ) x= 0cm. [ : 0/3 s].40 O =5 0 5 /m. ), = 000 kg., = 8 km/h. -. ) m=60 kg.,. :. [ : ) 0, m, / 00 s, ) ].4 M= 00 g 40

35 =300 /m,. m=0 g, =30 m/s,. : ). ),. ).. [ : 5 m/s, 0, m, 3, s ].4 C=5 0-5 F L= 0-4 H. R=. E=0V.. ;,, R f =. π LC L :. [ : J].43 C=4 0-5 F V= 00 V. L=0,9 H. ) ; ) ; ),, ;. [ : ) C ) 0-3 C ),5 0-3 s ] 4

36 .44 L= 6 mh C=4 0-5 F. q=0 C i= 5 3 ma. ; [ : 40 C ].45 m= kg. x = 0 ηµ50πt x = 5 ηµ (50πt π ). cm. ) D ; ) ; ) x=4 cm; π 0. [ : D=5 0 4 N/m, E=6,5 J, = 3, 5 m/s ] m..,,., h.. h m [ : + π ] g ηµ φ K.47 = 00 /m. m = kg,. m h. l=0,m,. ) h. ) m,, ( ). ). g = 0 m / s, π 0. [ : 0, 5 m,,6 kg, 0,3 4 s] 4

37 .48 m= kg =00 /m.. F, =0 cm,,. : ) F. ),.. g= 0 m/s. [ : 4J, 8J].49 m =0,45 kg h= 5 m m =0,3 kg = /m. T. ),, ; ) ;, ; g= 0m/s. [ : ) 7,6 m/s, ),5 m/s, 0,4 s ] E=6 V,R=,L=0, 0-3, r=0.,.. ) ; ) 0V; [ : 8 F ]

38 x, x = Aηµωt H,, x, : υ = lim. t 0 t,, x t dx. dt dx υ = = [ Aηµωt] (.36) dt f(g(t)) [ f ( g( t))] = f ( g( t)) g ( t) u u η µ u = συν u συν u = ηµ u [ A ηµω t] = A ηµ ωt ( ωt) = Aω συνωt (.36) = Aω συνωt (.37),. υmax = Aω (.37) : υ = υ συνωt max,, υ : a = lim t 0 t dυ ( ). dt dυ a = = [ Aω συνωt] = Aω συν ωt ( ωt) = Aω ηµωt (.38) dt,. A ω = α (.38) max a = a max ηµωt 44

39

40 ... -,, -., -. - ( ),,,..,. -., ( ) ( - ). -., ,

41 t x, x υ = (. ) t m/s,.. -,,, -. -, ,.. -,, ( ) ( - ).,,.,,

42 ..5 - ( f ). ( ) - ( ). - λ..6 t. ' - υ t. - ( ) - (..6 ). - λ...6 ( ) t - t. ( ) -.,. (. ) t - x λ λ υ = (.) T T =,, f υ = λ f (.3). 46

43 - t 0 = 0 y = Aηµ ωt. x t =. t, υ x t t = t, υ, x π x y = Aηµ ω t y = Aηµ t υ T υ t x y = Aηµ π T υt, υ T = λ, t x y = Aηµ π (.4) T λ..7 - x -. t x y = Aηµ π + T λ (.4) -.. t x π. - T λ x -. (.4) y, t x. (.4). -,. (.. ). 47

44 B,,..9. ). (t = t ) (.4) x y = Aηµ π σταθ λ -. (..8), -. ). (x=x ), (.4) t y = Aηµ π σταθ T -. (..9). -3, - ; ;, ,, -.,

45 .3 -.,.,. -.. ( - ). -,. -.,,, To ( ) ( )..4 49

46 .. 0,,, ,,, -. ( ),.. -, (r = r ). -,,,,. /,. -.., r -r =.,.. (.. 3), - r r, /. -. -,,. /, -,...,, /. r r,, - ( r r = Nλ N = 0, ±, ±... ).. r r,, - ( /) ( r r = (N + ) λ / N = 0, ±, ±... )... -., r r. t -, t r y = Aηµ π (.5) T λ t r y = Aηµ π (.6) T λ 50

47 , t y = y + y (.5) (.6) t r t r y = A ηµ π + ηµ π (.7) T λ T λ α β α + β ηµα + ηµβ = συν ηµ (.7) r r t r + r y = Aσυν π ηµ π λ T λ r r A = Aσυν π λ (.8) t r + π r T λ (.8), ( = ) - r r συν π = ± λ r r π λ = Nπ, r r = Nλ N = 0,,... r r συν π = 0 λ r r π π = ( N + ) λ r r = λ N + N = 0,,... ( ) (.8) A = 0.. r r = σταθ.. -, -. :,, - ( ).,,. 5

48 ..,.,, x=4 cm,.. =340 m/s. :,, r r = (N + ) λ / N = 0, ±, ±... =0 r r = λ / AM + x ( BM x) = λ / x = λ / λ = 4 x = 6cm υ f = = 5 Hz λ -5 - (.. 4) ,... - (.. 5). - (. 6) -., 5

49 ( = ), -.. t x y = Aηµ π (.9) T λ x (. 4 )., (. 4 ), t x y = Aηµ π + (. 0) T λ, t, y = y + y (.9) (. 0) t x t x y = A ηµ π + ηµ π + (. ) T λ T λ α β α + β ηµα + ηµβ = συν ηµ (. ) x π y = Aσυν π ηµ t (. ) λ T x A = Aσυν π (. 3) λ x. (. ) y = A ηµ π t y = A ηµωt T.. [ (. 3)]

50 x x A = Aσυν π = 0 λ x π 3π π π =,,...( K + ) λ λ 3λ λ x =,,...( K + ) (. 4),.. x A = Aσυν π = ± A λ x π = 0, π,..., Kπ λ 0, x =,,.... (. 5), A.. (. 4) (. 5),., - ( x=0, ). -, (..5)., - ( ), (. ) -, x= , =0, -, U,. t=t/8,.. t=t/4, - (U=0), , ( - )., -,.,, -,,. - 54

51 ,.. t t y = 8 ηµ π 5x y = 8 ηµ π + 5x 0,3 0,3. T x y cm t s. ) ; ) x = 3,05 cm; : t x y = Aηµ π T λ - A = 8cm, T = 0, 3 s λ = 0, cm x π y = Aσυν π ηµ t λ T π y = 6συν 0πx ηµ t 0,3 x = 3,05 cm x π A = Aσυν π = 6συν 0πx = 6συν 30,5π = 6συν (30π + ) = 6 = 8 λ 4 cm ( - ).,,. +Q Q -. -, +Q Q (.. 8, ).,. 8, ( ), ( ). -. ±Q. ( ) ±q

52 (.. 9 ).. t=t/4,, /4, (.. 9 ).,.. - -, c (.. 9 ).. 3 /4, (..0) -. /4.. T/, ( ) c.. - ( - ). 56

53 c = 3 0 m / s E c =. B ( ) ,, ( )

54 , x, t x E = Emax ηµ π T λ t x B = Bmax ηµ π T λ (. ).., x. -7 «-». -, ( ) ( )., ,,. -, ( ) (.. )... ( amplitude modulation ). : ) ) -. 58

55 ... ( ) ( ) ( ).. - FM (frequency modulation) (..3)...3 ( ) ( ) ,,.. -., ( ) LC (..4). - - ( ). -. -,. (

56 ),., -,.,.,,, - LC. To LC,. - C.,,....5 ( ), LC ( ) ( ) (..5 )., LC.. ( ).. (..5 ). -, (.5 ). -,, 60

57 . (..5 ), , ,. -, c, c = λf m. -, LC,.. 30cm mm ,. -,,. 6

58 mm m. -. -, nm 700 nm ( m m)... : nm nm nm nm nm nm -., nm. -. «580 nm» nm.,, ,8 0-7 m m. -.,. -. 6

59 , - ( - )., -. -.,, -. ( Röntgen) 0-8 m 0-3 m. -., - ( ),. - ' m 0-4 m ,..7, ( - ).., (..7 )., -,...7 ( ) - ( ) 63

60 ,,. -, -,,., (..8). - ( ),, ( r ), : r -. = r.., -,.. r,. θ r = θ a., -, -,,. (..9). 64

61 (c), ( ) c n = υ (n)..., -, -.., - ( ) ( b ). ηµθ a nb = na ηµθ a = nb ηµθ b (. 6) ηµθ b na Snell ( ). (. 6) b (n b > n ),,,. - (b) (n b < n ),.,, -., =0, =0 (. 6) b = b -. -, (f ),, -., -. ( c = λf )

62 c = λ f. υ = λf c λο = υ λ ο λ n = ο λ λ λ = ο n -., ( ),.,,., , , ( ). -, -.,..,,. 66

63 ..9. -, 0 = 589 nm. -,309,333,5,36 ( ),66,50,434,544,00093,4 9, = m,,5. =30. : ). ). ). ). 8 c = 3 0 m / s. : ) c. c 4 c = λo f f = = 5 0 Hz λ o. - 4, f = 5 0 Hz. 67

64 ) c c 8 n = υ = =,973 0 m / s υ n ). 9 υ = λf λ = υ = m f ) Snell n ηµθ = n ηµθ a a b ( ) n a =, b - n b = n. o ηµ 30 ηµθ a = n ηµθ b ηµθ b = = 0, 39, n b θ b = 9, o , - n. b n b...33, -. n >n b n > n b. Snell, na ηµθ b = ηµθ α (. 7) nb n /n b, b, θ b > θ a Snell b = b = ( ) crit. crit,. 68

65 ,,,. crit - Snell. (. 7) b =90 - nb ηµθ crit = (. 8) n (. 8) n > n b, crit >,., ( ) (b) n > n b. -. a , - 4,.,. 4 - ( )., ( )., ( ). ( ) (..34 ) -. 69

66 .4 ( ) -. -,33. : ηµθ crit n = n n =. 33 b, n =. a ηµθ = 0, 75 crit b a b θ. o crit = 49,,., - - (..35)...35,., M. : ( ) - ( ) () - ( ) (3) (4) - (5) (6). - -,, -., ,. -,. -., ',.37.,,. 70

67 ,. - -., - ( - ), (..39), ,,...39 Newton, -,,. Newton -.,,...40 ( ) ( ). 7

68 .40. -,,, -, -.. -,, - (.40 ) υ = λf t x y = Aηµ π T λ, ,,. 7

69 - ( /)... ( ), - ( ).. /.. c.,. E = c, B,... :,,,,,. :,,. r n, (c),. c n = υ,, -., ( ) ( b )... ',,. 73

70 .... ( ) - ( ) ( ) ( ). ( ). -, mm,,.,,

71 . ). ). ). )..., ) ; ) ;.3.45 ),, ) ; ) ; ),,, ). ). )..4 (, ),.. ; ). ). ) -. )

72 . ( ) y = 0 - (t-4x) ( ) y = (4t-x) ( ) y = 0 - (t-3x) SI.. ;. - ;.6.46,, - x x...46, - ) ) ;.7 ;.8 : ( ) y = 5 4x 0t ( ) y = x 0t ( ) y = 8x 5t. x y cm t s. ), - ; ) - ;. 0 - =3cm., 76

73 :, d = 8cm d = 6cm., r = 9,5cm r = 6,cm l =0cm l = 5,5cm.. ) ; ) ;..47. ) - ; ) ; ) ; ) - - ;..47., - ). ) /. ). ) ,5 min. 8 c = 3 0 m / s. ; ( ). 4 ; 8 (R =6400 km c = 3 0 m / s ).. 5 ). ). ). ), Hz. ) m, ) 0 m, ) 5 0m, ) 0 9 cm; 8 c = 3 0 m / s. ( ) 77

74 . 7 -, Hz 0 7 Hz X 0 8 Hz 0 0 Hz 0 5 Hz 0 9 Hz. 8 - ) ; ) ; ) ; ) ; ( - 8 c = 3 0 m / s. ) ( ). 9 H ). ). )...0 ; ) E = 00 (6 0 0 t - 0 x) ) E = 50 ( 0 t x) ) E = 00 (9 0 3 t x) 8 c = 3 0 m / s. SI. ( ). ; , ; ; 78

75 , -, ; ;.6. -, ; ,, ; ,., d. d , 0 4. ) ; ), - d;..5 79

76 .9. 0, 5 s. ; =, m ; [ : 0/6 z, m/s ].30 y = 3 0 ηµ ( 30t 4x) (SI). : ) ( ). ). ). ) 0. [ :,57 m, 330 m/s, 39,6 m/s, 0,53 m ].3 = 0 cm f=0,5 z. - =3 m/s. : ) B, x = 60 m. ) B,, t =,5 s. [ : 0 s, 5 cm ].3 : x y = 0,5 40 t x y cm t s. 3 ). ) ; ) t = 9/8 s cm x = 0; ) ; x x [ : y = 0,5ηµ π 0t, y = 0,5ηµ π 0t +, 3cm, 6 6-3,4 cm/s,, m/s ] 80

77 .33, -. = s. ) 0,5 s s. ) x =,5 cm. [ : cm ] z -., -,., 0,5 m,. ) ; ). 0, m. - ; [ : 340 m/s, 850 Hz ].35 x. : y = 5 (5t x) y = 5 (5t + x) y x cm t sec. ). ) -. ) ; [ : ) 5cm/s ) 0cm ].36, 60Hz,. 0m/s... [ : m ] Hz. ) ; ) max = 0-3 V/m. ; ) - LC, 8

78 L=5 mh, - ; 8 ( c = 3 0 m / s). π 0. [ : 3 m, T, F].38. n=,5 8. ( c = 3 0 m / s) [ : 0 8 m/s ] n =,33 n =,5. o [ : θ 30, ηµ θ = 0, 4375] r = b n b =,5, -. [ : 3 ].4 f = 5, 0 4 Hz - =4,4 0-7 m. -. c=3 0 8 m/s. [ :,33 ].4 650nm. ) ; ),4; ) ; c=3 0 8 m/s. [ : ) 4,6 0 4 z ) 464nm ), m/s ].43 To,9 0 8 m/s. - ; c=3 0 8 m/s. [ : n=,56 ] 8

79 .44 n=, , -. o συνϕ =,7 4 ϕ 45 ] 0 max [ : ( ) max (..55). - - ; ( ). [ :,3 ] , =3 mm = 0,4 s., - x = 6 m x = 5,5 m. - =5 m/s. ; [ :, A = 3 mm - 0,4 s ].47.,, ( ) , -,,,, - d. -. [ : 4( H ) 4 + a + d + a H ] h, n.. h [ : ] n 83

80 d. - n. ) -. ) -. [ : συνϕ l = dηµϕ ] n ηµ ϕ.50 9 cm. -,,., n=,33. [ : 5,8 cm ] x.,5 khz. - ( ).. ( x). x 0 =0,408m, x ( x > 0,408m ) - ; =340 m/s. [ : 0,544 m ] (R) m -. - f, - h=50 m - D= km. h - 84

81 -. - ; -. c=3 0 8 m/s. [ :,5 0 9 Hz ]

82 O Hertz,, 887, - Maxwell, o Popov Marconi -., -., ',,, -,,, km 350 km...,,.. : 000 m 000 m. T -.. : 00 m 000 m m 00 m. -, 80 km. M, ,,,,, -,.. 86

83 VHF UHF. VHF - m 0 m ( 0 MHz 300 Hz) UHF 0 cm m ( 300 MHz MHz). - o. ',,. : 0, mm cm. -. ( ). - ( ).,, (bandwidth). -.,...6, - 87

84 ( ),..,,.., - ( ),. -.,,. hand-off.,., -., -. AMPS [Advanced Mobile Phone System, ( )] 800MHz, NMT (Nordic Mobile Telephone MHz) - TACS [Total Access Communication System, ( )] - AMPS. AMPS Chicago, kHz, 83. FM. GSM [(Global System for Mobile communications, ( - )], IS- 36 (Industry Standard 36) IS-95 (Industry Standard 95). GSM , MHz MHz. 00 khz.. TDMA [Time Division Multiple Access, ( - )], 8., ,. -. -,. 88

85

86 3-, ( ).,,. -.. ( ), H h gh. h : ρ : p = ρ g h ( ) ( ). df : p = da S.I. Pa (Pascal). Pa = N / m. 90

87 Pascal ( ),.. ( Pascal), 3.3,. - F F ( ). A,. F F. A :, -. h p = pat + ρ g h, Pascal.. 3. Blaise Pascal ( 63-66).., - -, ( ). - ( ), w = 8000 N ; r = 4cm r = 0 cm. : Pascal p = p = p (3. ) p = F / A (3.) p = F / A (3.3) 9

88 (3.3) (3.) (3. ) F F = A A F = F A A F w, = ( N ) ( 4 0 m) ( 0 0 m) π F 8000 = 70 N π ( ) ( ) , , - (. 3.5) , - (. 3.6).... 9

89 t V. V Π = (3.4) t 3 m / s. t x, V = A x (3.5) (3.5) (3.4) A x Π = t x t Π = Aυ t, x 3-4 ' (. 3.8).. m t m -. m = m (3.6) ρ V = ρ V V V - m m. V = A x = A υ t V = A x = Aυ t υ υ. (3.6) Aυ t = A υ t (3.7). 3.8, -. A υ = Aυ (3.8)... 93

90 Π = Aυ (3.8) Π = Π Π = σταϑερ (3.9) (3.9) :. (3.8),.. -.., -. (. 3.9). 3 0,00 m / s. ) 3 cm ; ),, ; : 3 V V ) = Aυ υ = υ = 0,00 m / s =,4 m / s t A t ( 3 0 m) π 4 A ) A υ = Aυ υ = υ υ = (,4 m / s) =,84 m / s A 3-5 BERNOULLI ( ) -,,.., ( ). m Daniel Bernoulli. 94

91 (. 3. 0).,,. y. p. To y, - p., p A -, p A, p A. t s,, s Daniel Bernoulli ( ). -,. -. Bernoulli. Bernoulli -. - t. W + WB = K (3. 0) W. p A ( - ) p A ( ) W = p A s p A s (3. ) A s = A s = V W = ( p p ) V W B = m g( y y ) = ρ V g( y y ) (3. ),, m y y. K = mυ mυ = ρ V ( υ υ ) (3. 3) s s.. 95

92 υ υ. (3. ), (3. ) (3. 3) (3. 0) ( p p ) V ρ Vg( y y ) = ρ V ( υ υ ) V p + ρυ + ρgy = p + ρυ + ρgy p + ρυ + ρgy = σταϑερ Bernoulli. Bernoulli p, ( ) ρυ ( gy) ( ) ρ. Bernoulli. Bernoulli p + ρυ = σταθερ ( ), ; (. 3. ),, υ υ υ3 3,, ' ( ). 3, Bernoulli.3. 96

93 3. H -. -,. 3- Torricelli ( ) Bernoulli ( ) ( ): p ρ υ + ρ g h = p + ρυ + 0 (3. 4) E + E Κ K, : p = p Κ = (3. 5) E p at υ E = 0 (3. 6) (3. 5) (3. 6) (3. 4) υ Κ υ Κ = gh Torricelli ( ). h h. 3-3 ;, -, (. 3. 4) ,,,, ,... 97

94 3-3 Ventouri , - h, -. : Bernoulli p + ρυ = p + ρυ (3. 7) A A υ = Aυ υ = υ (3. 8) A (3. 8) (3. 7) A A p + ρυ = p + ρ υ p = A p ρυ (3. 9) A p = pat + ρgh p = pat + ρgh (3.0) h h. (3.0) p p = ρ g( h h ) = ρgh (3. 9) (3. ) A ρ gh = ρυ υ = A gh ( A / A ) (3. ) 3-6,.,. 98

95 ' l.. F. ( ),.. -, 0. -,,.,, l. -. F υ F = ηa (3.) l η (3.), S.I., N s / m. poise ( ) P = dyn s / cm. ( ). ( C ) ( s/m ) 0 3, , , ( ) (3.). -. (3.)...,, , R. 99

96 ( Pascal). - p = p gh t A υ = A υ ( )., -. p + ρυ + ρgy = σταϑερ ( Bernoulli) Bernoulli.. υ F = ηa l η. 00

97 . -,... ; ; ; ; (. 3. 9).. -. ; h;. ; Pascal 3. : ; ) ; )

98 ( ). F. ) ) ) ). ) F ) F ) F ) F. 3) o F ) F ) F ) F : H ( m 3 /s). ; ; ) 8 cm 3. ) 8 cm 3 ) 6cm 3 ) 3 cm 3 ) 4 cm 3 ) cm 3. ) 0 cm/s. ),5 cm/s ) 5 cm/s ) 0 cm/s ) 0 cm/s ) 40 cm/s.. 0

99 3. 0. ; Bernoulli 3.,,. ; 3., ; 3. 4 h. h : ) A < A ) A = A ) A > A ,, ). ) : Bernoulli, Bernoulli ;

100 Pascal 3. 8 To 3 cm 00 cm ; [ : 50 ] h =, 5m, υ =,3 m / s. ' υ = 0,3 m / s ; [ : 6,5 m ] ,0 m / s. - ', cm. ; [ : 3,6 m / s ] Bernoulli 3. A 8,86 m/s. M atm; ρ = 0 kg / m atm =,033 0 Pa. [ : 6,76 m/s ] km/h. ;. = 00 m., kg/m 3. 3 [ : 540 Pa, 54 0 N ] 04

101 =, cm =0,4 cm h=4 cm.. g= 0m/s. 5 [A :, 0 0 m 3 /s ] 3.4, h =, 8 m, A = 0,5 cm. - L ; g = 0 m / s. [ : 3,33 s ] 3.5 (. 3.7). = 0 - m = /. = 0 - m 3 /s.. - = 0 3 kg/m 3. [ : 6000 Pa ] 3.6 (. 3.8) = 0 m/s. To 6 cm 0 cm,. ) m 3 ; ) ; = 0 3 kg/m Pa. [A : 57,6 m 3, 8 kpa ] m. 0 cm =0 m/s.. - = 0 3 kg/m 3 g = 0 m / s. [ : 5kW ] 3.8,, (. 3.9).,, = m/s.. h= 0 m. = 0 3 kg/m 3, g= 0 m/s 0 5 Pa. [ : Pa ]

102 3.9 (. 3.30). To -. cm 3 /s cm, h. g= 0 m/s. [ : 4, cm ] (. 3.3 ) h. (x), ; [ : x=h/ ] h = m. 0 cm. : ). ). ) -. ). g = 0 m / s. [ : m / s, 0,8 m, 0, m, 0, 5 m ] 06

103

104 4-1,..,,.,, -, ( ),,,. -, , ,. (.4. ).. 4. ( ) -.. ( ).. 108

105 . -. -,. -., υ = ω r, r t 1 1 t =t 1 +dt - = 1 +d. 4.3 ( ) d.. t,. d = dt d rad/s. : α ( - ) a....,., ( ) ,,, cm (. 4.4 ), (. 4.4 ). -, 109

106 . cm (. 4.4 ) ( ) ( ) ( ). - ( cm ) - ( ) (cm), -....,. 110

107 .,.,, H (. 4.5).., dt ds, ds, d. H cm ds υ cm = (4.1) dt ds d θ = ds = R dθ R dθ dθ (4.1) υ cm = R, = ω, dt dt υ cm = ω R (. 4.6).,.. cm, dυ d υ cm = ω R o cm ω = R dt dt. 4.5 ds,. a cm = α R a cm α : a cm R = α 111

108 . 4.7 H -. F... ( ),.. ) z z. F. F, l ( ). τ =. m... Fl. 4.8 F -. F -, (. 4.9).,, F F x l 11

109 4.10 F 1 F. T. = 1 + = F1l 1 Fl ) ', ( - ). -, - ( )..,. ( ) -... F F 1 F. H -. τ =. - F F. -. d, (. 4.1) x 1 F x F, Fl. 4.. τ = F1 x1 + F x = F1 ( x1 + x ) = F1 d τ = F d 1.,. 4. F F.. 113

110 , R 1 =4 cm R =3 cm, x x. x x., F 1 =6 N F =10.. : F 1 τ 1 = F1 R1. F τ = F R. τ = τ 1 + τ = F1 R1 F R = 0, 06 N m x 1 =5 cm x =8 cm. F 1 =50 N F =40 N. F = 30. ; : F 1. τ = F x, 5Nm = F F x F y F x =F 30 F y =F 30. F x ( F x ), F y τ = F 30 x = 1, 6Nm. τ = τ + τ 1 = 0,9Nm H,. 114

111 4-4..,,.,,. -...,,.,,., ( ). - ΣF = 0 ΣF x ΣF y = 0 = 0 Στ = l= 4m w 1 =00N,. x= 1m w =600 N. ; : (w 1 ), - w F= w 1 -w =0 (4.),... l Στ Α = 0, T l w1 w x = 0, w l w x T 1 + = = 50N l (4.) T1 = 550N 115

112 4.4, l w=400 N,.. - =30.. : x = 30 y = 30 F x =0 30=F x (4.3) F y = F y =w (4.4) Στ = 0 l T ηµ 30 l w = 0 (4.5) F F y T. x (4.5) x (4.3) (4.6) (4.4) F T ηµ 30 = w T = 400N (4.6) F x = 00 3N F y = 00N F = Fy 3 εφθ = = F 3 x ( Fx ) + ( Fy ) = 400N ο θ = 30 zz (.4.17). m 1, m.,. m 1, m, r 1, r To.. I = m1 r1 + mr kg m. 116

113 . -.. I cm I p p, d -,, Steiner ( ). I cm,, d o - d. I = I p cm + Md d 117

114 4.5 R,. : m 1, m. m 1 + m + =M R, R. I = m1 r1 + m r +... = m1 R + m R +... = ( m1 + m +...) R I = MR 4.6, m 1 m, (m 1 = m =m),, l., - ) ) m 1 ; : ) ) l l l ml I = m1 + m = m = I = m1l + 0 = ml , - R,,. :. 4. I cm = MR / d=r I = I MR 3MR + Md = + MR p cm = 118

115 4-6, Σ F = m.., '. ( ) ( ) Σ τ = Iα (4.7),, ( ).. 4.,, m. (4.7) -.,,,.., (4.7),,,..., -,. -,,. 119

116 4.8 =40 kg R=40 cm,., F=6 N.,,. ; I = MR. : τ = FR 1 τ = Iα FR = MR α α α F MR 6N 40kg = = = 0,75 rad / m s 4.9, R,,,. m.,. :. m, mg mg T = ma (4.8) cm ( ), F ( ) Mg. g F. - τ = Iα TR = Iα (4.9) 10

117 (4.8) T T = mg ma (4.9) mgr mracm = Iα (4.10) a a = αr acm a cm = αr (4.11) (4.10) mgr mr α = Iα mgr α = (4.1) I + mr (4.11) a mgr = cm I + (4.13) mr (4.1) (4.9) I I mgr I mg T = α = T = R R I + mr I + mr 4.10 To -,.,, xx.. 1 I = mr - g.. :. 4.5 mg T. : Σ F y = ma cm mg T = macm T = mg macm (4.14) xx Σ τ = Iα TR = Iα (4.15) (4.14) (4.15) mgr mracm = Iα 1 1 mgr mra mr cm = α g acm = R α (4.16) a cm = Rα a α = cm R 1 g (4.16) g a cm = acm a cm = 3 cm 11

118 . 4.6 m H..,,,. ) m p - r (. 4.6). z z L = p r L = mυ r z z. kg m /s m 1 m -. ) z z.. -,,., m 1, m.,., L 1 = m 1 1r1, L = m r,. -. L = m1 υ1 r1 + m υ r +... m 1, m 1, υ 1 = ω r1, υ = ω r... ( m r + m...) L = m ω r + m r +... = ω r r + I m 1 r1 + m... = z z.,. L = Iω (4.17) -. 1

119 , kg m /s 5, kg m /s ( =90km/h) 10 kg m /s - (33 min) kg m /s 1, kg m /s 0, kg m /s -,.,,. -, - 0, Js. 1, =1, J s ( ). ), - -. L, L,.., L L=L +L dt d, - dl = I dω dl d = I = I dt dt (4.7) dl Στ = (4.18) dt, Newton. 13

120 O. -,,,.. Newton ( - ) dl Στ εξ = (4.19) dt τ L εξ. 4-8,.., dl dl Στ = = 0,, L = σταθ. dt dt., ( ),,, ewton dl Στ εξ =. dt,.. 14

121 , ( ),,. : I ω = I 1 1 ω ,.,, -., - -,, I ω.,, I ω,..,,,,.,. 4.30,, ,4,5, - pulsars.,,, 15-0 km. 15

122 , , =4 kg., 1 =4 rad/s. ;,,, -. ( ) 3,5 kgm,5 kgm m, 0, m.. : I 1,,. I1 = I1 + I1 = I1 + MR1 = 11,5kg m I,. I = I + I = I + MR =,8kg m,. : I1 I 1ω 1 = I ω ω = ω1 = 16rad / s I

123 ,, z z,., m 1, m... υ 1 = ω r 1, υ = ω r, (4.0), 1 1 = m1 υ1 + mυ + K..., (4.0) K = m1 ω r1 + mω r +... = ( m1r1 + mr +...) ω m 1 r1 + mr +... = I 1 K = Iω. -., K = Mυ cm + Iω M υ cm F R, (. 4.35). d θ 17

124 F d. - F ds=r d. dw = F ds ds = R dθ dw = F R dθ FR. dw = τ dθ (4.1) - dθ1, dθ...., 4.35, W = τ θ (4.1) dw dt dθ = τ dt dw / dt P d θ / dt ω, P = τω.,, - W = 1 1 Iω Iω 1. 18

125 4.1 L=0,3 m M,.. ; - g=10 m/s. 1 ML 3 : L Mg,. 1 ω I, I L 1 L 1 1 Mg = Iω Mg = ML ω 3 3g ω = = 10 rad / s L 19

126 4.13 R. h. H (g). 1 I = MR. :..,.,,.,. 4.36, Mgh., 1 M cm 1 I Mgh = Mυcm + Iω Mgh = Mυcm + MR ω 1 1 gh = υcm + R ω 4 (4.) cm υ = (4.3) (4.) (4.3) 1 gh = cm ωr 1 υcm υ cm + R 4 R gh = υ cm + υcm υ cm= gh 4 3 AN I 130

127 x dx υ = dt d = dt F m ΣF = m p=m ewton dp ΣF = dt F =0 p= 1 K = mυ dθ ω = dt dω α = dt Στ = Iα L=I ewton dl Στ = dt =0 L= 1 K = Iω 131

128 dω o. α = dt F, τ = Fl l, -. 1 m. F τ = Fl l, 1 m,. ΣF = 0 ΣF x ΣF y = 0 = 0 Στ = 0 - I = m1 r1 + mr +... Στ = Iα - - L = pr L = mυ r. 1kg m /s L = Iω. dl Newton Στ = dt 1 K = Iω W = τθ P = τω To ΣW = Iω Iω1 13

129 , ,.. ( ) - ( ) Mgx mgd = 0 Mg α ηµθ mgα συνθ = 0 m = Mεφθ 133

130 , - m. 3.,.., :,.. ; ,,, ; ; ; ) t 1 -t

131 ) t 4 t 1. ) t 1 t 4. ) t 3 t

132 ) ) ) ), ; 4.5,, - ; ;. 4.7 :, ; F 1. F. ) F ; ) F 1 F. 136

133 F 1 F.. - F 1 /3. F ) F 1 / ) F 1 /3 ) F 1 /3 ) F 1 ) 3F 1 / ) 3F m., ). ). ). ). 4.13,,. ; z z.. z z ; ,, 3 4 1,, 3 4 (.4.47)

134 ). ). ). ) ; F. F ; ). ) t 1, F. ). ) F (. 4.50).,. ). ). ). 138

135 - 4.1,. ; ,,,. t ). ). ). ) ; ). ) ). ). 4.5,. ; , ; -,, - -. ; (. 4.5), : ) ) ) 3 ) / ) /

136 F : ) 1 rad/s 3 rad/s. ) 4 rad/s 6 rad/s. ) - rad/s 5 rad/s. ) -3 rad/s 4 rad/s. ; 4.30, J 40 J 0 J 80 J 4.31 : 1 SI rad/s rad/s L m

137 4.3, ; 0 rad/s; [ : 0,5 rad/s, 7 s ] m/s. 40 cm.. [ : 50 rad/s ] , r = 40cm, m/s. ; [ : 5 rad/s ] cm. 5 m/s. : ). ). [ : 10 m/s, 9,9 z ] 4.36 o, R=0 cm,, =8 m/s. x=0 m. ; [A : 8rad/s ] 4.37, 0cm. 00. ; ; [ : 40 m ] R= 0,5 m -. F 1 =0N F =30N. - ; [ : 5 m ]

138 H 4.55 '. F 1 =0N, F =N F 3 =10N.. : x= m =30. [ : 16 m ] 4.40 R 1 =0 cm,, R =0,5 m., ( ) [ : 60 ] , l= m, - w 1 =00 w =300 N (. 4.56). ; [ : 1,m ] l=4 m w 1 =150 N. H 1 m,. w =700 N. ; [ : 79 cm ] 4.43 l w 1 =100 N - (. 4.58).. =30. w =40 N.. [ : =180, F=163,7 N, =0,3 ] (.4.59). 6m 100kg.. L, 1, I = ML 1 [ : 4800 kg m ] 14

139 4.45, = kg R=0,5 m, =100 rad/s F,. 5s. : ) ( ). ) F. 1 I = MR. [ : = 0 rad / s F = 10N ] 4.46, L=1 m, (.4.60).,,, ; 1 I = ML g=10 m/s. 3 [ : 15 rad/s ] , m=100 g, =16 rad/s, z z.. l=0,8 m. [ : 5,1 kg m /s ] 4.48 = kg R=0,4 m, =10 rad/s.. [ : 3, kg m ] cm 1 kg Hz. 100gr, 10 cm.. 1 I = MR [ : 1,9 Hz ] 143

140 =3 kg L=40 cm =10 rad/s.. 1 I cm = ML. 1 [ : 8 J ] 4.51 =8 kg R. =5 m/s I = MR. [ : 150 J ] m 50 z. ; [ : 400 W ] 4.53 m=40 kg R=0 cm, 5 z. ) ; ) 5s. 1 I = mr π 10. [ : 400J, 80W ] H 4.6 L= m = 3kg,. F=10 N. F. : ) F,. ). ) ( ). 1 I = ML. 3 [ : W=40 J, =7,9 rad/s, P=158 W ] 4.55 H, l=30 cm, (. 4.63).. 144

141 ,. ml I = g=10 m/s. 1 [ : 3 m/s ] 4.56 l w=100 N =60. [ : T = 50 3N, F = 50 7N, = 3 / 3 ] h R w. F. h(r h) [ : F > w ] R h (. 4.66) [ : 3 / ] 4.59 R=0,33 m 1 kg s. -, 0,69.. ( ). [ : 1 ] L=1 m =0,6 kg. r=0, m m=0,1 kg,. f 1 =10 z.,,.. 1 I = ML

142 [ : 5,8 z ] m/s ,, [ : 3,5 m ] mr. g=10 m/s ,, I = mr 5 g=10 m/s.. [ : 5/7 m/s ] m= kg R. 1 m 1 =3 kg, m =1 kg.. 1 I = mr g=10m/s.. : -. [ : = 4 m/s ] gr 30 cm 40 rad/s.. 15 cm; ( ). [ : 43, J ] O ,18 kg m =5 rad/s... [ : 4,5 kg m /s ] 146

143 4.66, 0 cm, f=4 Hz.. 1 I = mr. [ : 50 kg ] ; 1 I = mr. [ : > εφϕ / 3 ] 4.68 m=10 g R=1,5 cm, (. 4.7).,. ), ) 30cm.. 1 I = mr. g=10 m/s. [ : ) kg m /s ) m/s ] 4.69 m r,, 4.73., h ; R=0 cm. I = mr. 5 R. [ : 54cm ] , d. 1, 4.74.,

144 [ : d π ] µ g 148

145 4.71 m= kg (. 4.75). -.. =8,4m/s.. =11,5 kgm R=1, m. [ : 1,75 rad/s ] ( ), AB ηµφ C =. C., ( ) ( ),. C,. C : ( ), C. C,

146 x, A y, A z, - B x, B y, z,, i j k C = A B = i, j k x, y z,. To A B = B A A B F = r F (4.4) r F. r F To τ = rf ηµφ ( ) r ηµφ = d d, F, τ = Fd (4.5) - F r. (4.4) (4.5) -, (4.4)., L = r p = mr (4.6) r (4.6) ,,. -.. x x A B y y A B z z 150

147 (4.4) (4.6).,,. ( Lorentz) : F = q, ( ). -, -, ( ). -, ,, - (4000 /min), km/h , -,,

148 .. - ( ) (. 4.80)., ( - )., R (. 4.80). 1 ( ) 1 1 ( R E1 ). - ω 1 R 1 = E 1 ω R Ε (. 4.81)., -.,, -.. ( τ = F l).. 15

149 , (. 4.80). R =. R E 1. /3, -. -.,, -,...,. - (. 4.80)

150 . 4.8 (. 4.8 )..,

151

152 5-1,,,. -., -, -.,, -. O,,., - ( ).,.,.,., -,.. 5.., Doppler,, -,,. 5-15

153 , - (. 5.1),. - -, ( He) ( ),,, -.. -,.,,,, -. (. 5.) , -,., ( ) -., - ( ) (. 5.3) , (. 5.4 ). 153

154 (. 5.4 ) ( ). ( ) ,,.., -.,,., -,. p p, : p = p. -, -., - -. :. 154

155 .,. -., m 1 m, : m1υ 1 + mυ = m1υ 1 + mυ ( ) (5.1) m m = m m ( ) (5.) (5.1) m υ υ = m υ (5.3) ( ) ( ) υ (5.) m υ υ = m υ (5.4) ( ) ( ) υ (5.4) (5.3) υ + υ = υ + (5.5) 1 1 υ (5.1) (5.5) 155

156 υ m υ m m υ 1 1 = + 1 (5.6) m1 + m m1 + m m1 m1 m υ = υ1 + υ (5.7) m + m m + m 1 1 : m 1 = m (5.6) (5.7) υ = = 1 1 υ. ( =0) (5.6) (5.7) m m = (5.8) 1 υ 1 υ1 m1 + m m1 υ = υ1 (5.9) m + m (5.8) (5.9) υ = 1 υ 1 υ = (. 5.6). 156

157 , ( x ) - ( y ) (. 5.7). ( x = - x ). H, y ( y = y ). x y υ = υ + υ = υ + υ = υ x. y,, υ y υ y ηµ π = ηµα = υ υ υ y = υ y υ = υ ηµ π = ηµ α π = α m=0,0 kg =00 m/s =0,98 kg. ), ), ). µ K = 0,5. : ) V p p. p = p (. 5.8), :. m m υ = ( M + m) V V = = 4 m / s M + m 157

158 ) K K 1 1 = m ( M + m) V = 39 J ) - K + W W WI ( M + m) V µ K ( M + m) gs = 0 V s = = 1,6 m g αρχ w + n + = K τελ 1 K 5. m 1 = kg m =3 kg 1 =10m/s =5 m/s. -. : V. p p p = p V V x x V y y (. 5.7).,, ι px = p m x 1υ 1 = ( m1 + m ) Vx p = p ι p = p m υ = ( m + m ) V y y m1υ 1 mυ V x = = 4m / s V y = = 3m / s m1 + m m1 + m V y 3 V = ( Vx ) + ( Vy ) = 5m / s εφθ = = V 4 1 y x ,..,.,

159 ,. -.,.,., ; -.,. -...,, Newton ( ). -, Newton.,,,

160 ewton ,. - ewton ,, , x y.. - (x, y, z)...., ( ) -.,. 160

161 -, ( ), u. - t=0 u Ox (. 5.14). t, x, y. - x, y x = x + ut y = y,. υ, υ (. 5.15). x y x = x + ut ρα x x t = + u υ x = υ x + u t t t y = y ρα y y = υ y = υ y t t 161

162 u x, u u, u (.5.16). x y. 5.5 ( ) x = x + u t x y = y + u t y διανυσµατικ για την ταχ τητα υ = υ + u x υ = υ + u y x y = + u. x y = + u u = + t t t u u = 0 t (5.10) = t t = (5.10) F = m F = m F = F,, -, u.,.., -. 16

163 5.3 u. (.5.17). ; : - = + u. = + u (.5.18). - ; : - = + u = u x'o'y' : - = + u = υ u ,

164 ; m, m.. x i, y i, z i - m i, - x cm m1x1 + mx mnxn = m + m m y cm 1 mi yi = M n mi xi = = m z cm = i m z M i i m x M i i.,, m x + mx m 1 1 x cm = m x x ' x (.5.0). Newton dp F = M cm = dt Σ εξ F -,, cm p. -. ( F =0).,. 164

165 (1,0), (3,0) (,5) (. 5.1). m, m 4m. : x y mi xi mx / 1 + mx / + 4mx / = = = m = m = m M m/ + m/ + 4m/ cm mi yi = M = m = m =, 8 8 cm 5 (,,5). m (.5. ). (.5. ). ; : , 165

166 5.8 l = 0, 5 m. m1 = 0, 001kg m = 0, 00kg q q. m1. : - m 1 x (. 5.3). - m1 x 1 = 0 m x = l m1 x1 + m x x cm = = 0, 33 m m1 + m.,., 0,33 m m ( ) ( ) -, -. x. M + dm., 166

167 dt, - dm u. d - dm. d. (. 5.4) p = 0 = dm u + Mdυ πριν p µετ. Md υ = dmu dυ dm M = u dt dt dm Ma = u dt dm F = u dt dm. dt 5-9 DOPPLER, - ( ),, -, Doppler. 167

168 ( ) S f S. f S = υ λ f A., f f = υ λ. A = S (. 5.6).. υ +υ Α. υ + υ A =. υ λ = f S υ +υ A f A = f S f A f A υ +υ = υ f υ ( )., - υ υ A f A = f S υ ( ). S A λ υ ±υ A f A = f S υ (+) (-)

169 S - (. 5.7) ( ). t t+t - υ.. - S T λ υ s T.. υ υ s υ υ s λα = λ υ s T λα = = f s f s f s υ υ f A = = λ υ υ Α s f υ f A = f S υ υ S. - S (. 5.8), υ. T s υ f A = fs υ + υs -. υ f A = f S υ υ S (-) (+). s υ ± υ A f A = f S υ υ S

170 . Doppler,. Doppler -.., Doppler,. Doppler -.,...,,. ( ) ( ) m/s, 400 z, m/s. :, υ f A = f S υ υ S υ f A = f S υ + υ S 343m / s f A = 400 Hz = 468 Hz 343m / s 50 m / s 343m / s f A = 400 Hz = 349 Hz 343m / s 50m / s + 170

171 km/h 500 z., 110 km/h, ) ) ; 343 m/s. : 140 km/h = 39,9 m/s 110 km/h = 30,6 m/s υ + υ A f A = f S υ υs 343m / s + 30,6 m / s f A = 500 Hz = 616, 3 Hz 343m / s 39,9 m / s υ υ A f A = fs υ + υs 343m / s 30,6 m / s f A = 500 Hz = 408 Hz 343m / s + 39,9 m / s.,... ewton.. ewton

172 -. u. H,,, : x = x + u xt υ x = υ x + ux = y y + u t υ =υ + u F = F = y y y y mi xi mi yi xcm = ycm = M M z cm = m z M i i.. -. dm F = u dt u. dm dt Doppler. - υ ± υ A f A = f S υ υ S -,. 17

173 . - ( ).,,., ; :, -, -,,,., -. -, ,., Doppler :,.. -. ; -. ; ;. 5.9 Doppler! 173

174 5.1 ; ; 5. : m 1 = kg m =3 kg, -, - 1 =3 m/s =3 m/s...kg m/s.. kg m/s... kg m/s kg m/s. 5.3 ; ). ). ) ). ). ). ) ). ). ) υ 1 =10 m / s υ = 0 m / s. 1 υ1 =16 m / s ; ; 5.7,. ). ). ). ) ; 174

175 ). ) -. ) -. ) -,. 5.9 m. -. : ) 0; ) m /; ) m ; ) m ; 5.10, ; ) ). ). ). 5.1 ). ). ). ) Newton u,. ; 5.14 u. ( ),. ; 5.15,, m. - u, -, m. - : 175

176 ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; 5.16, - ; ; ). ). ). ).. Doppler 5.19 Doppler ). ). )

177 ) ; ). ;, ; ). ;, ; 5. m=0,4 kg 1 =400 m/s. M= kg, =300 m/s., 0,5. : ),. ). ). g=10 m/s. [ : 0 m/s, J, 40 m ] 5.3 m =1 m/s [ : 6 m/s, 6m/s ] 5.4 m1 = 10 kg m = 0 kg υ 1 = 3 m / s υ = m / s,,. -. [ : 0,33 m / s, 98 % ] 5.5 (1) m1 = 1 kg υ1 (). (1) υ 1 = υ 1 / 3. m () ) υ 1 υ 1. ) υ 1 υ 1. [ : 0,5 kg, kg ] 177

178 5.6 m 1 = kg 1 =4 m/s - m =4 kg - =5 m/s.. [ : 8 m/s, 1 m/s ] 5.7 m 1 υ 1 m. m 1 m m ; [ : m 1 = m ] 5.8. ) - ( 1 1 H ), ) ( 1 H ) ) ( 4 He) ;. [ : 100%, 88,9%, 64% ] 5.9 m1 = 6 kg m = 4 kg, -, υ 1 = 8 m / s υ = 9 m / s,. : ). ). [ : 6 m/s, =3/4, -174 J] 5.30 =5 kg. m=50 g 1 =50 m/s =80 m/s. l= m. ; g=10 m/s.. [ : 60 ] 5.31 =0 km/h. 5 km/h., - 4 km ; [ :,56 h ] 5.3 O 400 m/s, 300 m/s. ; [ : 500 m/s, =4/3 ] 178

179 5.33, m= kg - x, =6 m/s - M=4 kg. ) -, -. ) x u= m/s,,. [ : m/s ] kg, 0 kg, 30 kg ( 1, 1), (, ) ( 3, 1) xy [ :, ] mγ = 5,98 10 kg, mη = 1,99 10 kg, 8 RΗ = 6,96 10 m 11 d = 1,49 10 m. [ : 4, m ] 5.36 M=10 kg s=6 m m=60 kg. N -.. [ : m ] 5.37 dm / dt = 140 kg / s u = 1000 m / s. - M = 10 ton. [ : , 14 m/s ] 179

180 kg, m / s. kg 15 m / s. [ : 40 kg / s ] Doppler 5.39 ; 340 m / s. [ : 34 m / s ] 5.40,,, f 1 =500 Hz., f =450 Hz. ; 340 m/s. [ : 17,9 m/s, 473,7 Hz ] 5.41., m=50 g =00 m/s =950 g (. 5.3). =10000 /m. : ) ). [ : 0,1m 95% ] 5.43 m=0 g =1 kg 1 m. =60. N. g=10 m/s. [ : 55 J ] 5.44 m 1 =0 kg =30. m =30 kg -, =10 m/s. 180

181 3 / ; g=10 m/s. [ : 1,8 m, ] 5.45, s=4, m =30 - m=1 kg,. s 1 =1,6 m : ). ). g=10 m/s. [ : 5 3, J ] 5.46 M ( ).. m.,. M, m. H. m [ : H ] m + M 5.47 m 1 m =m 1 x=1 m (. 5.33).,, -. =0,5. : ). ). g=10 m/s. [ : 10 m/s, 4 m ] 5.48 =00 /m, =30, 5.34 m =1 kg. l=4 m m m 1 =m /3. m 1 m. N m 1 m. g=10 m/s. [ : 1m, m ]

182 m =4 kg. 1 m =950 g. 1, =0,5. 1, m B =50 g =100 m/s. 1. ) 1, ; ),, ; ) 1 ; ) 1 ; g=10 m/s. [ : 1 m/s, 48 J, 0,8 s, m] ,. ; υ [ : εφ ϑ = ] υ d = 400 m 540 Hz. 603,5 Hz m / s. [ : m/s ] km/h 400 z. 54km/h, m/s. [ : 415 Hz ] m, 1500 m,. 360 Hz 340 z.,.. [ : 355 z ] 18

183 DOPPLER Hz.. MHz.,. (.., -..) (.. ) Doppler. ( ). RA=, LA=. Doppler.,,.. -, Doppler. 183

184 υ συν θ fδ = ft c f t,, c., Doppler., -, ( <0 )., -.,, -.,. -. Doppler - ( ).. 184

185

186 , Albert Einstein,. Brown ( )., 191, ( ) H, -,. -., -.. -,..,,. -, Lorentz, Einstein,.,, -.. (, - ) Einstein -..,. Newton -.. Grossman ( ) - (,, - - ). 1919,. - -,. 186

187 6- MICHELSON MORLEY Einstein,,,.,,., +, - -., -, ,...,.. Michelson ( ) E.W. Morley ( ).., -,. Michelson Morley -..,, Michelson ( ) ( ) Michelson. ( ). ( ). 187

188 (. 6. ), ( ), - ( ) ( 1, ) - ( ). ( - ). (. 6.3), 1. : o Michelson., 1,, L υ = m / s. c + υ c υ. (. 6.4) ,, (.6.4). c υ L L L L t1 = c + υ c + υ c υ c υ 188

189 1 t L = + c + υ t = t 1 t L L + + c υ c υ L L = + c + υ c υ c L L c υ υ c L υ ,. Michelson Morley 1905 Einstein. 6-3 Einstein , -.. Michelson Morley.., , Michelson. 189

190 6-4..., ,,,,. 6-5 u -. -,, - (. 6.5) ( ) -,. ( )., -, d t0 = (6.1) c -., - - s = u t., -. l u t l d. = + 190

191 . u t d + l t = = (6.) c c ; (6.1) (6.) t d : t0 t = (6.3) 1 u c t t0, -. ' '....,.,,... -,, -,,,. - -.,,. 6.1 u = 108 km / h = 30m / s.,,. t 0. ; : 1 (6.3) t = t0 0, t t

192 ,. u = 0, 5c t = 1,155 t0 u = 0, 9c t =,94 t0 u = 0, 99c t = 7,089 t CERN , , /10 s s (1 ns). -. ( ) - 6. τ 0 =, 10 s -. (0,99c)., m.. -. τ 0 6 τ = s. 1 ( 0,99c) / c 0,99c 4800 m.,,, ï (CERN),, 0,9994c. 30,. 19

193 6-6,, (. 6.5) ( ) -, -. ( )., - u t 1 (l). -.. l0 t0 = (6.4) c l 0.,, d = l + u t1 d = l u t l.. d = c t 1 d = c t l + u t1 = c t l u t = c t 1 193

194 l t 1 = c u t l = c + u - : t = t + t 1 l l = + c u c + u l t = (6.5) c ( 1 u / c ) (6.3), (6.4) (6.5) u l = l 0 1 (6.6) c. 6.7 ( ). ( ) u=0,8c. ( l) ( l 0 ). -. ( l0 ), (. 6.7).,.,

195 6. u = 108Km / h (30m / s). -,, 5 m. ; : (6.6) u l = l0 1 = (5m) 0, = 5m c, l = l u = 0, 5c 5 m. ; u l1 = l0 1 = (5m) 0,866 = 1, 65m c u = 0, 9c l = l0 0,436 = 10, 9m u = 0, 99c l = l 0,141 3, 55m 3 0 = 6-7 LORENTZ, ( ) u ( ). " " -.,. x t=0 (.6.8). (x, y, z) (x, y, z ). x x = ut + x'. x,. 195

196 . 6.5 H. A. Lorentz ( ), -. Lorentz , Maxwell. Einstein x. Σ x = ut + x'. Σ x Σ x Σ =. 1 c u x x (6.6) u x = ut + x 1 (6.7) c x ut x x = (6.8) u 1 c, y = y (6.9) z = z (6.10) y z ( x, y, z, u, t). -. u - u. (6.7). - (6.7) - u -u, u x = ut + x 1 c x (6.8) t t ux / c t = (6.11) u 1 c (6.8), (6.9), (6.10) (6.11) Lorentz., ( ). 196

197 x = x ut u 1 c y = y z = z t ux / c t = u 1 c x + ut x = u 1 c y = y' z = z t + ux / c t = u 1 c u c Lorentz x = x ut, y = y, z = z, t = t,. x ' t t x... - ( x 1, y1, z1, t1 ) ( x, y, z, t ). - ; Lorentz ( ) 1 t 1 + ux 1 / c t1 = u 1 c t + ux / c t =. u 1 c - t + u x / c t = t t1 = (6.1) u 1 c t = 0, u x / c t = 0 u 1 c. 197

198 c t m/s ( ). 0 m. O,. ; : 16 u x / c / 9 10 t = = = 0, s u c M LORENTZ ', x. t x. - t x.,, u x. x ut t ux / c x = t = u u 1 1 c c x u t x = u 1 c dx udt dx = u 1 c υ dx dx udt υ = = dt dt udx /c dx u υ = dt u dx 1 c dt t u x / c t = u 1 c dt udx / c dt = u 1 c 198

199 dx = υ dt., υ u υ = (6.13) 1 υ c u υ,, υ. υ + u, υ = (6.14) 1+ υ c u υ,. υ u c υ υ u υ υ + u., υ = c υ = c,, υ = c υ =c, , -, 0,8c 0,7c,,. (. 6.9). ; : ,8c + 0,7c = 1, 5c. - c. Lorentz. -, 6.13 υb u υ B = u 1 υ B c u = 0, 8c υb = 0, 7c υb u υ B = u 1 υ B c 0,7c 0,8c υ B = = 0, 96c 0,8c 1 ( 0,7c) c 199

200 6.5 0,6c 0,5c, (. 6.10). ; :. 6. 0, 0,6c + 0,5c = 1, 1c.. Lorentz υ + u υ = 1+ υ c u υ = 0.5c + 0,6c = 0,85c 0,6c 1+ 0,5c c 6-9,,

201 x υ 1 π υ π (.6.10) -. υ 1 µ υ µ -. m m υ = m υ υ π, µ 1υ 1π π µ m1 1µ. ( ). u. - υ υ, υ, υ, - 1 π, π 1µ µ Lorentz (6.13).,,,. - -.,, - Lorentz. m : m p = (6.15) 1 υ / c ( ) 1... υ c p m.,,, c. (. 6.1). 5. m.. 6.,,,.,,. - c <<c. 01

202 6-10 m mc E = (6.16) 1 υ / c. - υ = 0 E = mc E = 0. mc -.., m mc ( mc ),, c. -, 0,1% -.,., 4,5.,.. -,, C. D. Anderson. ( ), ( )

203 . 6.7 o Einstein. ( K ) ( E ) ( mc ). K = mc 1 υ / c mc (6.17) 1 (6.17) υ c K = mυ. (.14). (6.17) υ = 0 K = 0., υ c, K = f υ ( ) 6.6. ( Η) <<c , kg 1, kg , kg. - ; : m. m. 7 7 m = ( 1, , ,34451) 10 kg = 0, kg E mc 0, ( 3 10 ) J 0, J = = =

204 6.7 υ = 0,85 c. 31 ev. m = 9,1 10 kg. : mc ( 9,1 10 kg) ( 3 10 m / s) 81,9 10 J 0, 511MeV = mc 0,511MeV E = = = 0, 97MeV υ 1 0,85c 1 c c K = E mc = 0,97Mev 0,511MeV = 0, 459MeV = = (6.15) c p = mc / c 1 υ / c c υ υ = p c p + m c 1 υ / c = p mc + m c (6.16) υ 1 / c E m c + p c 4 = (6.18) ( ) E = mc,.,, E = pc. 04

205 . p = m. m p = - 1 υ / c - 0,,. 0..,. 6-1 Lorentz -., ;,,. - F = Buq, -. -., u, - x. F = Buq ( ). 05

206 . -. υ, ',. - ( ), u x. ( ). O (6.13)..., υ u υ + = u υ =. υ + 1 υ c u υ. (6.6). -.,

207 ( ) xoz.,, l a. σ E =, σ ( - ). ε x u. - ; u ( ). l = l α = α u 1 c u A = l α = A 1 c Q Q σ = = A u A 1 c σ E E = = ε 0 u 1 c = σ u 1 c. Q.,,. 07

208 x E = E. x. E = E x x E = y ( E ub ) ( E + ub ) y u 1 c z E = z z u 1 c y B x = B x B y B = y u + E c u 1 c z u Bz E y c B z = u 1 c ,,,,.., , Maxwell,,. Newton. Newton 08

209 Mm F B = G r ( F = ma).. Einstein -.. : -.., ( ).., ( ) , -, ( ).,... - ; - -,

210 ( ). ( ). -. (. 6.17).,. -.,, - -., , (. 6.18).. -, , -, Einstein,,,.,,

211 ,,...,,. -. (. 6.19) , (. 6.0).... Einstein Viking

212 ., -,. -. Michelson-Morley u, t 0, t0 t =.. 1 u c. u, u, l 0, l = l c. Lorentz (x, y, z, t) - Lorentz u. u x t=0, - Lorentz x ut x + ut x = x = u u 1 1 c c y = y y = y' z = z z = z t ux / c t + ux / c t = t = u u 1 1 c c u c Lorentz. 1

213 ... Lorentz x, u, x υ u υ + u υ = υ = 1 υ 1+ υ c u c u υ u c. -. m p = 1 υ / c υ c p = m.. c,. m.. c.. mc. mc E = 1 υ / c mc K = mc 1 υ / c 1 υ c K = mυ υ c. 4 E = m c + ( ) : E = pc. p c E = mc.,.. 13

214 n ( 1+ x) - n( n 1) n( n 1)( n ) 3 ( 1+ x) n = 1+ nx + x + x mc 1 K = mc υ c K = mυ. 1 υ / c 6.1 Michelson Morley, ; 6. : c.,, c ; 6.4 t. H t, u, ) t; ) t; ) t;. 14

215 6.5. ;. 6.6.,.. ;, ; 6.7 : ). ). ; d.,,, : ) d. ) d. ) d. ) d. ) d m, - - ; ) ; ) ;

216 6.1 u, x,,,.. 6. ; ). ). ) -. ) - -. ) x x, y., ; ; ; - ; 6.16 ;

217 ), ) ) - ; ,6eV. : ). ). ) m 0m ; [ : 0,87c ] 6.0 0,99c 5 min,., - ; [ : 35,5 min ] ; [ : 3 c ] ,5c.., - ; [ : 15,5 %] mg. ; c= m/s. [ : J ] 17

218 kg 0,5c. ; c= m/s. 19 [ : 1,4 10 J ] 6.5 ) 0,5c 0,9c. ) 0,9c 0,99c. 0,511 ev. [ : 0,58MeV,, 45MeV ] x=100km, y=10km, z=1km t=0,5ms. (x, y, z, t ) - 0,8 c x; ( t=0 ). [ : x =367 km, y =10 km, z =1 km, t =1,8 ms ] 6.7,, 100 m. 4 s. ; [ : 0,083 c ] ,995 c. ; 1000 ;. [ : 64, 51 ] 6.9 0,8c 0,6c,,. ; [ : 0,946 c ] 18

219 6.30, m p =1, kg, m n =1, kg, m d =3, kg. ; c= m/s, 1 ev =1, J. [ :, ev ] ns., 7,5ns. ; c= m/s. [ :, m/s ] 19

220 EINSTEIN Albert Einstein ,,. - Einstein ,, Albert. -.,, 1900., 190, -. Einstein,., -. Einstein 1905., Annalen der Physik Einstein ',,., 1910, ,, - Max Planck. -, (1914) Van' t Hoff "Kaiser Wilchelm". Einstein, , : 1906 Brown , -. -, Einstein, 0

221 . Einstein,, - : (1911), (1915),., (1916). Einstein.,. -, Newton. - Einstein. Einstein 30, -,.,. -, Einstein -,.,, -.,, (193), Einstein, - Princeton. 1936, ' ,

222 Einstein. -, -.,. -. Einstein,, Einstein,, - -. Einstein. To Einstein. Roosevelt., (1945),. Princeton 1955.

223 ,, ,... -.!. -.. ; ,,

224

225 Max Planck ( )., axwell, - ( 864),., 886, Maxwell, - Heinrich Hertz -.., -,,.,.,,, ( Compton),. 900 Max Planck - ( ),,.. H Planck, ( ).., ,,. 6

226 ', ( ).,... -, I S.I. J / m s W / m..,,., - '. ', " " ( λ max ),. 000, λ max ( ), (. 7. ) ( ) - ( λ ) max λ max T = σταθερ ( Wien).. -,,.. 900, Planck... ( - ). - E n = nhf n, f h 7. - (W/m ).. 7

227 - Planck. H h = 6, J s.,,, E = hf,. -. ( ),.,,. 7. m = 50 g K = 5 N / m A = 5 cm. ( ) : ), ) n. : ) K 5 N / m 5 f = = = s π m π 0,05kg π, Planck E = hf = ( 6,66 0 J s) s = 0,55 0 J π. 3 ) E = KA = ( 5 N / m) ( 0,05 m) = 6,5 0 J 3 E 6,5 0 J 30 E = nhf. n = = = hf 0,55 0 J.. 8

228 7-3. -,. ( - ) ( 0 7 atm) -.,,, - ( Cs).. -.,. ( ) - (. 7.3) ,. f. ( )

229 , -..,, -. -.,,,. (V o ) -... φ..,,,, -. -,,. 905 Einstein, - Planck,, - E = hf, (7. ) 7.5 f h Planck. Einstein, hf -. hf,. φ -. K = hf φ Einstein (7.) 30

230 7.6. H Einstein -. hf φ 0 hf φ φ f h φ f 0 =. h , E = pc. E = hf. hf p =. c = λf c h p = (7.3) λ ( ). (.. ). (7.3) -. -,,,. Planck. 3

231 . 7. Wilchelm Röntgen ( ).,, COMPTON X To 895 o Wilchelm Röntgen ( ) o. Röntgen. -. 0,00 nm, nm ,...,.,, -. Compton ( ). 7.3 Arthur Holly Compton ( 89-96). 94 o Arthur Holly Compton. Compton ( ). Compton - ( ). - Compton - h λ λ = ( συν ϕ) mc λ, λ, m ϕ. - f -,,, f.,,,,. 3

232 ,.. λ (. 7.7) λ λ > λ E = hf = hc / λ E = hc / λ. hc hc = + K e λ λ K e hc hc mc = + mc (7.4) λ λ υ / c p = E / c = h / λ p = h / λ. mυ (6. 5) p e =. υ / c p = p + p e p e = p p 7.8 p e = p + p pp συν ϕ m υ υ / c h h = + λ λ h συν ϕ λλ (7.5)

233 7. (7.4) (7.5), υ, h λ λ = ( συν ϕ) mc = 0, nm 0 0 m. 90. : ) H. ),. ). : λ ( ) 34 8 hc 6,66 0 J s 3 0 m / s 6 E = hf = = = 9,878 0 = m ( ) ( ) ) J ev 34 h 6,66 0 J s 4 p = = = 6,66 0 kg m / s 0 λ 0 h mc ) λ λ = ( συν ϕ) hc E = = h mc λ = λ + ( συν ϕ) = (,66 0 J s) ( 3 0 m / s),04 0 m m = 9, , h 6,66 0 J s 4 p = = = 6,47 0 kg m / s 0 λ,04 0 m ) = E E = 9 ev K e 34 J s 3 8 ( 9, 0 kg) ( 3 0 m / s) J = 33 ev =, m. 7.4 Louis de Broglie ( ) H KYMATIKH Einstein -,,, 94, Louis de Broglie ( o ) p h λ = p de Broglie. 97,, Davisson Germer 34

234 , -., ( ). ( ) 7.3 de Broglie ), kg, 3 m / s, ) 0 g m / s, ) 9, 0 kg 7 0 m / s. :,,,. ) ) ) λ = p 34 6,66 0 J s = =, 0 h 34 ( kg) ( 3m / s) 34 h 6,66 0 J s 3 = =, m 3 p ( 0 0 kg) ( 3 0 m / s) 34 h 6,66 0 J s 0 = =, p3 ( 9, 0 kg) ( 7 0 m / s) λ = 0 λ = 0 3 m m. de roglie. 35

235 7-6. -,,., ( - ), ,,.,. - ;,, :. p x. de h Broglie λ =, p λ. πx t = 0 ψ = Aηµ λ , x,. 7.6 Werner Heisemberg ( ) ; ( ) (. 7. 0) h p =. λ 36

236 ( ) -. ( ) ( )., ( ), x... Heisemberg 97 ( ) : p x x. x p x -. h h p y y, pz z. π π Heisemberg E t h π h π - '.,. -, -. -, hf,... 37

237 s. h E t E = h f π h h f f π t π t t= 0-8 s 7 f,6 0 Hz 7,6 0 Hz m / s 0, %. - ; 45 g 0 m / s,, ; : x = eυ x = 9, / = 7,33 0 / ) p m ( kg) ( m s) kg m s 9 H px 0, % 7,33 0 kg m / s. H x 34 h 6,66 0 J / s 4 x = = = 0,38 0 m. 9 π px 6,8 7,33 0 kg m / s. -.. ), 7 x, 6 0 m SCHRÖDINGER ( ), -,, Ψ. 38

238 Ψ = Ψ( x, y. z, t)... Ψ -..., -. Max Born -., dv ( x y, z), Ψ dv dv. dv Ψ Ψ dv. Ψ dv =.. Born Ψ.. ; Erwin Schrödinger - Ψ. x, Schrödinger : h d Ψ( x) + U x Ψ x = E Ψ x (7.6) h m d Ψ x dx U ( x) E ( ) m dx ( ) ( ) ( ) ( h-bar), h, π x, ax Born. ( ) Erwin Schrödinger ( ) ,,, -.. P.A.M. Dirac

239 x Ψ dx = - x. 7-8., -. H ( ) - ' L x. ( ). T L, U=0 L U 0. U ) x ' x L U = 0 x < 0 x > L. (7.6). 7. ( ) = 0 Ψ x x < 0 x >L nπx Ψ ( x) = Aηµ 0 x L n=,,3,.. L ( x) Ψ -. 40

240 L λ = (n =,,3,..) n h p = λ nh p = (7.7) L h. L. p. E = K = m e (7.7) E h = n (7.8) 8meL.., Born,. x. Ψ ( x) ( ) Ψ ( x).( ) - Ψ ( x). ( x) Ψ - ' dx. ( )., - n. 4

241 ' (. 7. 4)., [0-L] U=0, [0-L] U 0. - U 0., 7.6, 0 x L,. x <0 x > L,, Ψ( x ) = 0,, x ( ). Ψ ( x) x. ( x) Ψ x <0 x > L., -, ' ( ) Ψ ( x). ( ). ( ) Ψ ( x). ( x) : Ψ - ' dx..., -... n=.. 3. ',. (n= ) ( ) 4

242 ( ) '. ', -,.. -..,, -,,.. - '., -.. (. 7. 7) υ A. E = K A = mυ A. h. U = mgh mgh. E U. E < U h,. -, -. (. 7. 8). (7.6) U = 0 x < 0 x > L U = U 0 0 x L, < U U 0. <U 0. 43

243 '. - L. -, - ( U 0 )....,. ;., ( ). Coulomb., Coulomb. -..,. 44

244 -. Planck - :. ( ). E n = nhf n f 34 h Planck ( h = 6,66 0 J s ).,, φ. O Einstein,. E = hf K = hf φ ( Einstein) h Planck. h p = λ Compton.. h λ λ = ( συν ϕ) mc p, λ h λ = p,,. h x p x x π -. h E t π 45

245 Ψ -. H Schrödinger. T Ψ - ( ). Ψ dv = ( ) '. - U 0 U ' ' ; 7. ;, ; ; 7.5 ; 7.6 ; ). 46

246 ) -,. ). ) 7.7. ; ) (f > f ). ). ) (φ =, ev), (φ Cs =,4 ev). ) (φ =, ev), (φ Cs =,4 ev). ), - (f > f ). ). Compton 7.8 : Compton ( > ). ) ) ) 0 ) 45 )

247 7.,. de Broglie; de Broglie ) ; ) - ; ) ; de Broglie. ) ) ; ; nm 0,8eV nm; h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, 9 ev =,6 0 J. [ : 0, 8 ev] nm m / s ; h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, 3 9 m e = 9, 0 kg, ev =,6 0 J. [ :,3 ev] 48

248 7. 7 To,8 ev. 400 nm; h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, e =,6 0 C, 9 ev =,6 0 J. [ :,3 V] ( nm); (4, ev), (4,5eV), (,5 ev), (,3 ev) h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, ev =,6 0 J. [ : ] nm 0,7 V. -,,43 V. : ) 34. ). h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, e =,6 0 C, ev =,6 0 J. [ :,8 ev, 38 nm ] ,6 0 Hz ,6 0 Hz. h = 6,66 0 J s, ev =,6 0 J [ :, ev] W, 600 nm. - 0 m 0 mm. 0, s; -. c=3 0 8 m/s h=6, Js. [ : 6, ] m/s; : c=3 0 8 m/s h=6, J s m e =9, 0-3 kg. [ : 3,64 nm ] 7.3 =663 nm,. h=6, J s. [ : /s ] 49

249 7.4 Ni, 5 ev, 00 nm. ; : c=3 0 8 m/s h=6, J s ev =,6 0-9 J. [A :,V ] 7.5 To,7 ev. - - ; : c=3 0 8 m/s h=6, Js, ev=,6 0-9 J. [ : 460 nm ] 7.6 =550nm V =0, 9V. : ). ) = 90nm. ). : c=3 0 8 m/s, h=6, Js, e=,6 0-9 C, ev =,6 0-9 J. [A :,07eV, 4,47V, Hz ] Compton 7.7,4 pm. ) 30 ) 60. : h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, m e = 9, 0 kg. [ :,7 pm, 3,6 pm ] m h = 6,66 0 J s, c = 3 0 m / s, 3 m e = 9, 0 kg, ev =,6 0-9 J. [ : 4,4 kev] 7.9 0, ev. ) ; ) 90 ; ) 60 ; : c=3 0 8 m/s, h=6, Js, ev=,6 0-9 J, m e =9, 0-3 kg. [A : 6, 0 - m, 8,6 0 - m, 0, 68 ev ] 50

250 7.30 de Broglie ) (m e =9, 0-3 kg) 0 6 m/s. ) (m p =, kg). ) (m=0,kg). h=6, J s [A : 3,6 0-0 m, 0-3 m,, m ] V. de Broglie h = 6,66 0 J s, e =,6 0 C, = 9, 0 kg. 0 [ : 0 m ] 7.3 ) nm; ) de Broglie nm; 34 : h = 6,66 0 J s, 3 = 9, 0 kg, 8 c = 3 0 m / s, ev=,6 0-9 J. [ : 4 ev,,5 ev ] m e m e 7.33 Planck 0,6 J s, 0,5 kg 0 m/s %; ; [ : x 0, 96 m] n= - n= 0-8 s. - ; - 34 h = 6,66 0 J s, ev =,6 0-9 J. 7 [ : 0,66 0 ev ] 7.35,. x de Broglie, - υ χ υ x. π 5

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση Ας αναρωτηθούμε 1. Έχουμε επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση; Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου -π.χ υ=30 Km/h- σε μια κυκλική πλατεία. Επιταχυνόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΘΕΜΤ ΦΥΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας προτείνουν για άλλη μια χρονιά, ένα ολοκληρωμένο επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελούμενο από: Επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική

Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 20 ο αιώνα. Κλασσική Φυσική. dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων F = Κλασσική Μηχανική Εισαγωγή: Στο γύρισμα του 19 ου προς 0 ο αιώνα Κλασσική Μηχανική Κλασσική Φυσική Νόμος του Νεύτωνα F dp dt Κίνηση σωματιδίων κάτω από την επίδραση δυνάμεων Θεωρία Πεδίων 1. Πεδίο Βαρύτητας. Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ΦΥΣΙΚΗ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο Θετικές Επιστήμες Φυσική Γ Λυκείου Θετική Τεχνολογική Κατεύθυνση Αναστασία Αγιαννιωτάκη Μάρκος Άρχων Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 3 3 0 - ½ 0-0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα 0-π x = θ x = π+θ Αν ηµx=α ή Αν ηµx=-α ή x = π-θ x

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηλεκτρικές & μηχανικές ταλαντώσεις

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηλεκτρικές & μηχανικές ταλαντώσεις ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ & & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 3 ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Περιοδικά φαινόμενα. N N F -D Όταν 0 0 και 0 >0 Όταν 0 0 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ηεκτρικές & μηχανικές τααντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές Ταλαντώσεις N

ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές Ταλαντώσεις N ΦΥΣΙΚΗ Μηχανικές ααντώσεις N Συχνότητα ταάντωσης π Σχέση µεταξύ ω ω π φ ω + φ Φάση ταάντωσης x Aηµ ( ω + φ ), Α> µε Αστ. Αποµάκρυνση στην ΑΑ dx ( ) αχύτητα στην ΑΑ u uσυν ω + φ du Επιτάχυνση στην ΑΑ α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Θεόδωρος Η. Αλεξόπουλος, Εµµανουήλ Α. ρης, Σταύρος Ε. Μαλτέζος, Γεώργιος. Τσιπολίτης Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ ΠΑΝΕΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΥΕΙΟΥ & ΕΠΑ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ & ΤΕΧΝΟΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοµηχανική ΙΙ. Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος

Κβαντοµηχανική ΙΙ. Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος Κβαντοµηχανική ΙΙ Πρόχειρες σηµειώσεις του µαθήµατος Κωνσταντίνος Φαράκος, Αν. Καθηγητής Τοµέας Φυσικής Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6 Ιανουαρίου 011

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΡΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα