Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:"

Transcript

1 Δπώνςμο: Απνζηνινπνχινπ (Apostolopoulou) Όνομα: Γεσξγία (Π.) (Georgia) Βαθμίδα: Καζεγήηξηα Έηορ γεννήζευρ: 1946 Τόπορ γεννήζευρ: Λεβίδηνλ Αξθαδίαο Ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σσολή: Φηινζνθηθή ρνιή Τμήμα: Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Τομέαρ: Φηινζνθίαο Τασςδπομική Γιεύθςνζη: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο Ησάλληλα Σειέθσλν: ( ) Ηλεκηπονική διεύθςνζη ( ): gapostol[at]cc.uoi.gr Τελεςηαία ενημέπυζη ιζηοζελίδαρ: Πεπιοσέρ έπεςναρ -Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία, Αηζζεηηθή, Δξκελεπηηθή, Μεηαθπζηθή, Ζζηθή, Πνιηηηθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο ζξεζθείαο, Φηινζνθία ηεο επηζηήκεο, Πξαθηηθή Φηινζνθία. -Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, Νενειιεληθή Φηινζνθία, Νεψηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία. -Ηζηνξία ηεο Κνηλσληνινγίαο. Πποπηςσιακέρ ζποςδέρ : Φηινζνθία, Σκήκα Φηινζνθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Tίηινο πνπδψλ: Πηπρίν Φηινζνθίαο : Φηινινγία, Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σίηινο πνπδψλ: Πηπρίν Φηινινγίαο. Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ : Φηινζνθία, Κνηλσληνινγία, Κιαζηθή Φηινινγία ζην ΠαλεπηζηήκηνTübingen ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Dr. phil.) Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tübingen κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ θηινζνθία, κε δεχηεξε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ θνηλσληνινγία θαη κε δεχηεξε εηδηθφηεηα ηελ Αξραία Διιεληθή Φηινινγία, κε βαζκφ magna cum laude. -Σίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Die Dialektik bei Klemens von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Methoden.

2 2 -Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (rigorosa) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη εμεηαζηέο: α) Φηινζνθία: Hans- Joachim Krämer, Johannes Schwartländer, β) Κνηλσληνινγία: Friedrich H. Tenbruck, Hans Braun, θαη γ) Αξραία Διιεληθά: Konrad Gaiser, Jürgen Wippern. -Μάξηηνο Απξίιηνο 1977: Δληαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα Philosophy and Social Science. Critical Approaches to Sociology ζην Inter University Centre of Postgraduate Studies ζην Dubrovnik, Γηνπγθνζιαβία (ζήκεξα Κξναηία), κε Γηεπζπληέο ηνπο: Richard Bernstein, Johan Galtung, Jürgen Habermas, Ivan Kuvacic, Gajo Petrovic. Σίηινο πνπδψλ: Certificate of Attendance. -Σίηινο εξεπλεηηθνχ δνθηκίνπ γηα ην Certificate of Attendance : Die nicht integrative Funktion der Soziologie in der Sicht Max Webers. Ακαδημαφκή Σηαδιοδπομία θαη εμήο: Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Σνκέα : Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Tνκέα : Eπίθνπξε Kαζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Tνκέα : Eηδηθή Eπηζηήκσλ Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Σνκέα : Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο), Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Σκήκα Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Λεπθσζία, Κχπξνο : Κάηνρνο ηεο δηαθεθξηκέλεο θαζέδξαο "Women's Chair in Humanistic Studies", ζην Marquette University, Philosophy Department, Milwaukee,Wisconsin, USA. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Philosophy Department ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο) Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Philosophy Department, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA : Kαζεγήηξηα γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ. -Iνχιηνο-επηέκβξηνο 1977: Eξεπλεηηθή Bνεζφο ζην θηινζνθηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Projekt Menschenrechte ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tübingen, ην νπνίν δηεχζπλε ν Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Johannes Schwartländer. Τιμηηικέρ Γιακπίζειρ -2013, ζην XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013, πλδηνξγαλψηξηα ηνπ Round Table: The polyvalence of Evanghelos Moutsopoulos philosophy. Organisers: Athanasia Glykofrydi- Leontsini (Greece), Georgia Apostolopoulou (Greece) : Αληηπξφζσπνο (Delegate) ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο International Association for Aesthetics. -International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ Πξφεδξνο (Chair) ηεο ελαξθηήξηαο ζπλεδξίαο ζηελ νινκέιεηα. -Member of the Honorary Committee ηνπ International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ th International Congress of Aesthetics aesthetics in action, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Polish Society of Aesthetics θαη ηελ International Association for Aesthetics, Κξαθνβία / Πνισλίαο Ηνπιίνπ Πξφεδξνο (Chair) ζε δχν ζπλεδξίεο παξνπζίαζεο αλαθνηλψζεσλ : Πξφεδξνο (Chair) θαη Αμηνινγεηήο αλαθνηλψζεσλ (Referee) γηα ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα Αλαθνηλψζεσλ 28. Philosophical Anthropology ηνπ ΥΥΗΗΗ World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013.

3 (επηέκβξηνο)-2012 (Γεθέκβξηνο): Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. -Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο : Δθπξφζσπνο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ Διιεληθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΥΥΗΗΗ World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life Athens 2013, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ : Member of the Committee of Human Rights of the International Federation of Philosophical Societies (FISP) : Πξφεδξνο (Chair) θαη Αμηνινγεηήο αλαθνηλψζεσλ (Referee) γηα ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα Αλαθνηλψζεσλ 20 Philosophical Anthropology, ηνπ XXII World Congress of Philosophy, Seoul, July 30-August 5, , : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Τπνηξφθσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt : Μεηάιιην «Γαβίδ ν Αήηηεηνο», International Academy for Philosophy θαη Armenian Academy for Philosophy θαη εμήο: Ηζφβην κέινο ηεο International Academy for Philosophy (Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο): Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα γηα έξεπλα ζην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο, Υατδειβέξγε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο) : Κάηνρνο ηεο δηαθεθξηκέλεο θαζεγεζίαο "Women's Chair in Humanistic Studies", ζην Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Philosophy Department ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο , : Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο. Υποηποθίερ -Τπνηξνθία ηνπ Iδξχκαηνο Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung), Βφλλε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). -Τπνηξνθία ηεο Γεξκαληθήο Yπεξεζίαο Aθαδεκατθψλ Aληαιιαγψλ (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), Βφλλε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). -Τπνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ), Αζήλα. Μέλορ Δπιζηημονικών Δηαιπειών -International Academy for Philosophy. -Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. -Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο. -Διιεληθή Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ. -Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ. -Έλσζε Διιήλσλ Τπνηξφθσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt. -Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. -International Association for Aesthetics. -Helmuth-Plessner-Gesellschaft. -Société Internationale pour l' Étude de la Philosophie Médiévale. -Internationale Hegel-Gesellschaft. -System der Philosophie. Γημιοςπγία και επιζηημονική εποπηεία μεηαπηςσιακών επεςνηηικών ππογπαμμάηυν ζηον Τομέα Φιλοζοθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Ο Νενθαληηαληζκφο ζηελ Διιάδα θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Νέα Αηζζεηηθή θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Νενπιαησληθή Μεηαθπζηθή.

4 : Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο H πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ John Rawls : Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο H θηινζνθία ηνπ John L. Mackie. Ίδπςζη και Γιεύθςνζη ηος Δπγαζηηπίος Πλυηινικών Δπεςνών ζηο Τμήμα Φιλοζοθίαρ, Παιδαγυγικήρ και Ψςσολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν -2003: Γηεπζχληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 98/ ) γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ ζην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ : Πξφηαζε πξνο ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ ίδξπζε Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ. Σςμμεηοσή και διδαζκαλία ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ειδίκεςζηρ ζηην θιλοζοθία θαη εμήο: Μεηαπηπρηαθφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ Φηινζνθία ''Φηινζνθία: Γλψζε, αμίεο θαη θνηλσλία'' ( κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Eπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Eηδίθεπζεο θαη Aξρηθήο Eπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΠΔΑΔΚ) ζηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν θαη εμήο: Mεηαπηπρηαθφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ Φηινζνθία "Eιιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ" (κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Eπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Eηδίθεπζεο θαη Aξρηθήο Eπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΠΔΑΔΚ) ζηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Ησάλληλα : Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θηινζνθίαο ηνπ Marquette University Philosophy Department, Milwaukee, Wisconsin, USΑ : Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θηινζνθίαο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ -1978, 1981,1985: Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα ''The Future of Religion'' ζην Inter University Centre of Postgraduate Studies ζην Dubrovnik, Γηνπγθνζιαβία (ζήκεξα Κξναηία). Γιδαζκαλία ζε πποπηςσιακά ππογπάμμαηα θιλοζοθίαρ -Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή ρνιή, 1980 θαη εμήο. -Marquette University Philosophy Department, Milwaukee, Wisconsin, USA, Ηαλνπάξηνο - Ηνχληνο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο, Λεπθσζία, Κχπξνο, Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο Δπιζηημονική επίβλετη μεηαπηςσιακών διπλυμαηικών επγαζιών θιλοζοθίαρ -Διέλε Παξδάιε: Νόκνο θαη πνιηηηθή θνηλσλία ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Ησάλλεο Παπαγηάλλεο,: Νόκνο θαη ειεπζεξία ζηελ θηινζνθία ηνπ Νενθιένπο Καδάδε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -ηειια Μηιηηάδνπ: Η εξκελεπηηθή αλζξσπνινγία ηνπ Κώζηα Π. Μηραειίδε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Μαξία Ζιηάδνπ, Η εξκελεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πισηίλνπ από ηνλ Ι. Ν. Θενδσξαθόπνπιν, ηνλ Π. Μηρειή θαη ηνλ Β. Σαηάθε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -ηαχξνο Βαζηιαλησλάθεο: Ο άλζξσπνο θαη ε ηέρλε ζην έξγν ηνπ Παλαγηώηε Μηρειή. Με εηδηθή αλαθνξά ζηα Αηζζεηηθά Θεσξήκαηα. Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Νηθφιανο Γθφγθαο: Ο Πισηίλνο πεξί ηεο ελόηεηνο θαη ηεο σξαηόηεηνο. Σν αλζξσπνινγηθό εξώηεκα. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Πνιπμέλε Εηλδξηιή: Σα όξηα ηεο δηαιεθηηθήο ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Δπιζηημονική επίβλετη διδακηοπικών διαηπιβών θιλοζοθίαρ -Μαξία Καξπηηλνχ: Σν πξόβιεκα ηεο επδαηκνλίαο ζηνλ Πισηίλν θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Βαζηιηθή νισκνχ Παπαληθνιάνπ: Αλζξώπηλνο βίνο θαη εδνλή θαηά ηνλ Πιάησλα. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην 2003.

5 5 -Αηθαηεξίλε Μπάθα: Η ζεσξία ηεο δηθαηνζύλεο ηνπ Rawls θαη ε πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέινπο. πζηεκαηηθή έξεπλα κε έκθαζε ζην δήηεκα ηεο πξσηαξρηθήο ζέζεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην Δπαγγειία Γθίδα: Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ αγαζνύ ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην Ανακοινώζειρ ζε επιζηημονικά ζςνέδπια (επιλογή). --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Symposium in plenary session: Philosophy in modern and contemporary Greece. Αλαθνίλσζε: Νενθαληηαληζκφο θαη πιαησληζκφο ζηελ Νενειιεληθή θηινζνθία / Neo-Kantianism and Platonism in Neo-Hellenic Philosophy. --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Section 28 Philosophical Anthropology Αλαθνίλσζε: Helmuth Plessner on inhumanity --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Round Table: The polyvalence of Evanghelos Moutsopoulos philosophy. Organizers: Athanasia Glykofrydi-Leontsini (Greece), Georgia Apostolopoulou (Greece). Αλαθνίλσζε: The reconstruction of Kant s aesthetics in Evanghelos Moutsopoulos philosophy. --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Round Table C. I. Despotopoulos: The man and the philosopher. Celebrating his100th birthday. Αλαθνίλσζε: C. Despotopoulos philosophical anthropology. --International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Crisis and Openness th International Congress of Aesthetics Αesthetics in action, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Polish Society of Aesthetics θαη ηελ International Association for Aesthetics, Κξαθνβία / Πνισλίαο Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Panayotis Michelis Aesthetic Reconstruction of Dialectics. --πλέδξην «Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ηα Γηάλλελα», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ γχξσ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Hegel. ηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. --Α Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην «Ηζηνξία - Λνγηνζχλε: Ζ Ζπεηξνο θαη ηα Ησάλληλα απφ ην 1430 έσο ην 1913», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα Αλαθνίλσζε: Σν καληείν ηεο Γσδψλεο ζηελ θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ Hegel. -- Δπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. Αζήλα, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Οη θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. --Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Πελήληα ρξφληα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, 10 Φεβξνπαξίνπ Δηζήγεζε: Ο Δπεηεηαθφο Σφκνο ησλ Χξνληθώλ Αηζζεηηθήο 46( )Α-Β. -- Πξψην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο, ην ν πνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ζην Αξρείνλ Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ησλ Δπηζηεκώλ th Conference ηεο International Association Cosmos and Philosophy κε ζέκα Order, Chance and Freedom (Αζήλα, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 29 επηεκβξίνπ- 2 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: The Starry Heavens upon Me and the Moral Law within Me.

6 th International Congress of Aesthetics, ην νπνίν δηνξγάλσζαλ ε International Association of Aesthetics Societies θαη ε Chinese Society of Aesthetics. Πεθίλν, Παλεπηζηήκην ηνπ Πεθίλνπ, 9-13 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Underground Park of Costas Tsoclis. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Όηαλ ε Φηινινγία ζπλαληά ηελ Φηινζνθία. Με αθνξκή ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ηνπ Σκήκαηνο επί ησλ Κππξίσλ Φηινζφθσλ ηεο Διιεληθήο θαη Ρσκαΐθήο Αξραηφηεηαο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηήο Ησάλλεο Σατθάθνο. Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 24 Φεβξνπαξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ δηάξθεηα ηνπ θηινζνθηθνχ θεηκέλνπ. --Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο. Ο πγγξαθέαο, ν Φηιφζνθνο, ν Πνιηηηθφο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Βπδαληηλψλ, Νενειιεληθψλ θαη Κππξηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γξαλάδαο (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Μφζρνο Μνξθαθίδεο) ζηελ Αζήλα απφ 6 έσο 9 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο θαη ν Νενθαληηαληζκφο. --Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Philosophical Inquiry-International Quarterly, Σξηάληα ρξφληα πξνζθνξάο ζηε θηινζνθηθή γξακκαηεία πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 15 Μαΐνπ Δηζήγεζε: Σξηάληα ρξφληα έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Philosophical Inquiry. --Δλδέθαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο, ην νπνίν είρε σο ζέκα Μεηαζρεκαηηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηελ Πάηξα απφ Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλζξσπνινγηθή κεηάζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. --Γ πκπφζην γηα ηνλ Β. Ν. Σαηάθε κε ζέκα Ο Β. Ν. Σαηάθεο θαη ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Αλδξίσλ Δπηζηεκφλσλ απφ 19 έσο 21 επηεκβξίνπ 2008 ζηελ Υψξα Άλδξνπ. Αλαθνίλσζε: Ζ εξκελεία ηνπ Βαζηιείνπ Σαηάθε γηα ηνλ δηάινγν ρξηζηηαληθνχ θαη ειιεληθνχ πλεχκαηνο. --XXII World Congress of Philosophy πνπ είρε σο ζέκα Re-thinking Philosophy Today, δηνξγαλψζεθε απφ ηελ «International Federation of Philosophical Societies» (FISP) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Korean Philosophical Association, θηινμελήζεθε απφ ην Seoul National University θαη έγηλε ζηελ ενχι / Κνξέα απφ 30 Ηνπιίνπ 2008 έσο 5 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Priority of Philosophical Anthropology Towards Ethics. -- Σhird International Conference ηεο International Academy for Philosophy, πνπ έγηλε απφ 28 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2007 ζην Glendale, California, USA. Αλαθνίλσζε: The Metaphilosophical Perspective of Kant s Transcendental Philosophy. --Γηεζλέο πκπφζην G. W. F. Hegel: Η Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν απφ 9 έσο 11 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλάκλεζε σο επηζηξνθή ηνπ πλεχκαηνο εηο εαπηφ. --XVIIth International Congress of Aesthetics ''Aesthetics Bridging Cultures'', πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Association of the Societies of Aesthetics θαη ηελ Sanart Association for Aesthetics and Visual Culture in Turkey (Άγθπξα, 9 έσο 13 Ηνπιίνπ 2007). Αλαθνίλσζε: The Aesthetics of Nature and the Ethics of Dwelling. --Ζκεξίδα ρξφληα ρσξίο ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ (Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Ο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο σο θνηλσληνιφγνο. --Second Annual Session ηεο International Academy for Philosophy κε ζέκα Perspectives of Philosophy in the 21 st Century, πνπ δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ (Αζήλα, 24 έσο 26 Ννεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Philosophy and Science at the End of Cartesianism. --ΗΗΗ Mediterranean Congress of Aesthetics κε ζέκα Imagination, Sensuality, Arts, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Slovenian Society for Aesthetics (Portorož, Slovenia, 20 έσο 23 επηεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: The Dialectics of Space and the Unity of Arts. On Costas Tsoclis Saint George. --XVIIth International Symposium of the Olympic Center for Philosophy and Culture κε ζέκα Arts and Sciences in the Greek Philosophical Tradition (Πχξγνο θαη Αξραία Οιπκπία, 30 Ηνπιίνπ έσο 4 Απγνχζηνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Hegel s Conception of Children s Rights. --The First International Conference on Ethics and Politics. Heraklion, May Αλαθνίλσζε: The Philosopher and the Politician in Aristotle s Theory. --Γέθαην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο, κε ζέκα Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ

7 7 (Θεζζαινλίθε, 6-8 Μαΐνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Σα αλζξσπνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επηζηήκεο. Ζ ζεσξία ηνπ Helmuth Plessner. --πλέδξην: Ζ θηινζνθία ζήκεξα. Αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Κνζκά Φπρνπαίδε. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν, Ννεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ επηθαηξφηεηα ηεο θηινζνθηθήο αλζξσπνινγίαο. --πκπφζην Αηζζεηηθή θαη ηέρλε: Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. ηε κλήκε Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν, 5-6 Ννεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ ηέρλε σο αλαθνχθηζε απφ ην βάξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. --Ε Γηεζλέο πλέδξην Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ (Πχξγνο Γαζηνχλε Ακαιηάδα, επηεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ αλαζπγθξφηεζε ηεο δηαιεθηηθήο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ Παλαγηψηε Μηρειή. --First International Conference How I See Philosophy of the 21 st Century, πνπ δηνξγάλσζε ε International Academy for Philosophy (Yerevan, Armenia, Απγνχζηνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Old and New Problems of Philosophy in the XXI Century. --Γηεζλέο πλέδξην Γεκνθξαηία - Αξραίν Γξάκα - χγρξνλε Σξαγσδία, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Έηνο Πεξηθιένπο 2500 ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Πεξηθιένπο (Γειθνί, 1-5 Ηνπιίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ δεκνθξαηία, ν πνιίηεο θαη ε ηδέα ηνπ αλζξψπνπ. --πκκεηνρή κε ηελ εηζήγεζε Απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο κε ηελ πνίεζε ηνπ Πηλδάξνπ ζηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο Πηλδάξνπ, Οιπκπηόληθνη. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Κ. Ν. Αλαγλσζηφπνπινο. Αζήλα, Διιεληθά Σαρπδξνκεία, 2004», ε νπνία έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο Γ Γηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο Ζ εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέινπο Ηζηθά Νηθνκάρεηα πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Φηινζνθίαο Γεκήηξε Παπαδή (Λεπθσζία, 8-9 Οθησβξίνπ 2004). Αλαθνίλσζε: The Hermeneutics of the Subject in Aristotle s Nicomachean Ethics. -- Β πκπφζην γηα ηνλ Β. Ν. Σαηάθε κε ζέκα Ο Β. Ν. Σαηάθεο θαη ε Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Αλδξίσλ Δπηζηεκφλσλ απφ 19 έσο 21 επηεκβξίνπ 2003 ζηελ Υψξα Άλδξνπ. Αλαθνίλσζε: Ο Βαζίιεηνο Σαηάθεο σο κεηαθξαζηήο θαη εξκελεπηήο ηνπ Πιάησλνο. --Δηθνζηφ Πξψην Παγθφζκην πλέδξην Φηινζνθίαο κε ζέκα Philosophy Facing World Problems, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ 10 έσο 17 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Toward a Hermeneutic Anthropology of Human Rights. --Έλαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Μέζνδνο θαη Δξκελεία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ηζηνξηθνθηινζνθηθή κέζνδνο ζηε ζεψξεζε ηνπ Νηθνιάνπ Κνηδηά. --Γηεζλέο πλέδξην Kunst und Philosophie ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λνπθέξλεο (Διβεηία). Λνπθέξλε 29 Ννεκβξίνπ 2001 έσο 1 Γεθεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Welterfahrung und Kunsterfahrung. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Ξαλά γηα ηνλ σθξάηε, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 22 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο σθξάηεο, ε απηνγλσζία θαη ε απηνζπλείδεζε. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Ludwig Wittgenstein, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 28 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ γιψζζα κεηαμχ Λνγηθήο θαη ηγεηηθήο ζηνλ Wittgenstein θαη ζηνλ Heidegger. --Πξψην Μεζνγεηαθφ πλέδξην Αηζζεηηθήο Ζ Αηζζεηηθή ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, 6-8 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αηζζεηηθή ηεο θχζεο θαη ηα φξηά ηεο. --Σ Γηεζλέο πλέδξηνλ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Σξίπνιηο επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Η θηινζνθία ησλ ινπινπδηώλ ηνπ Βξεηηάθνπ σο πνηεηηθή ηνπ θσηφο.

8 8 --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Φηινζνθία: Εεηήκαηα δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, 30 Ηνπλίνπ 1 Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ζέζε ηεο θηινζνθίαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ παλεπηζηήκην. --πλέδξην Ζ δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ θηινζνθηθή πξννπηηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παγθφζκηα Γεθαεηία γηα κηα Παηδεία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), Αζήλα, Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ο αλζξσπνκεηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Παλαγηψηεο Κνλδχιεο. Κνηλσληθή ηζηνξία, ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη θηινζνθία, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 5 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε-Παξέκβαζε: Ο Κνλδχιεο θαη ην δήηεκα ηεο θνζκνεηθφλαο. --Γηεζλέο πκπφζην Σν εξψηεκα πεξί ηέρλεο ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ρνξεγία ηνπ Ηδξχκαηνο Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή, Ησάλληλα, 13 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηέρλεο κεηά ην ηέινο ηεο ηέρλεο. --πλέδξην Γηαθσηηζκφο θαη επηζηεκνληθή ζθέςε πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηή Αχγνπζηνπ Μπαγηφλα απφ ην Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθηθή αλζξσπνινγία κεηαμχ επηζηήκεο θαη κεηαθπζηθήο. -Γηεζλέο πκπφζην Αξηζηνηέιεο-Μεηαθπζηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε πξσηνβνπιία ηεο Καζεγήηξηα Σεξέδαο Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά, Θεζζαινλίθε 9-10 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Aristoteles und die Einheit de philosophischen Vernunft. -- Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε ζηε κλήκε πχξνπ Κπξηαδφπνπινπ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 24 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θξίζε ηεο κεηαθπζηθήο θαη ην εξψηεκα πεξί Θενχ ζηε ζεψξεζε ηνπ πχξνπ Κπξηαδφπνπινπ. --Γηεζλέο πλέδξην Ζ επηθαηξφηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), Ρέζπκλν, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο. --πκπφζην ησλ ππνηξφθσλ ηεο Alexander von Humboldt-Stiftung, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Alexander von Humboldt-Stiftung. Μέηζνβν Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Byzantinische Geschichte und Weltgeschichte. -Διιελν-Βξεηαλληθφ πκπφζην Ζ Αηζζεηηθή ζηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βξεηαλληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Heidegger θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θιαζζηθνχ. - Γηεζλέο πλέδξην Vernunft in der Geschichte, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Internationale Hegel- Gesellschaft. Βνπδαπέζηε Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Hegel und die Grenzen der Vernunft in der Geschichte. --Ζκεξίδα Der Einfluß der griechischen Philosophie und der Kultur in Europa und der Welt, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften, Αζήλα 20 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Platon im Kontext der modernen Ästhetik. Der Streit um die Wahrheit der griechischen Kunst --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Ζ ηδέα ηεο Δπξψπεο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Alexander von Humboldt-Stiftung θαη ην Goethe-Institut-Athen, Αζήλα-Ησάλληλα 7-8 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Απφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν ζηνλ επξσπαΐθφ νξζνινγηζκφ. --Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Δπξψπε: Ηδέεο, ζπιινγηθέο λννηξνπίεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα-Κφληηζα-Πξέβεδα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Οη ηνπνινγηθέο θαη αμηνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο Δπξψπεο. --Γ πκπφζην ησλ Βαιθαληθψλ Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ Ζ θαηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο ζηα Βαιθάληα ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Γειθνί 5-8 Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ζεκειίσζε ηεο θηινζνθηθήο εζηθήο. Παξαδείγκαηα απφ ηελ Νενειιεληθή Φηινζνθία. --Δ Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 7-10 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ηδέα ηνπ πνιηηηθνχ αλζξσπηζκνχ.

9 9 --πκπφζην Ηζηνξία θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Hegel, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ππνζηήξημε ηεο Alexander von Humboldt- Stiftung. Ησάλληλα, 14 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλέιημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ θιαζζηθή ηέρλε ζχκθσλα κε ηνλ Hegel. -Internationales Symposium Philosophia perennis zu Ehren von Professor Erich Heintel, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Philosophisches Seminar ηνπ Universität Wien, Βηέλλε, Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Erich Heintel und die Philosophische Anthropologie. --Internationales Symposium Geisteswissenschaftliches und literarische Übersetzen, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Alaxander von Humboldt-Stiftung. Sonthofen / Γεξκαλία 7-11 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Probleme der neugriechischen Hegel-Übersetzung. -- International Symposium 2500 Years of Democracy. Αζήλα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Greek Democracy and the Idea of Political Community. --Third International Conference on Aesthetics Metrum of Art, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Department of Aesthetics ηνπ Jagiellonian University (Cracow). Κξαθνβία / Πνισλία, Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Abandonment of the Measure of Art: Adorno s Retreat from Classical Art. -Γ Γηεζλέο πλέδξηνλ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Κφξηλζνο, 9-16 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Παλαγηψηεο Μηρειήο θαη ε θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. --Σξίην Γηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο θαη Γηεπηζηεκνληθήο Δξεπλαο ρεηηθηζκφο, ζθεπηηθηζκφο θαη ε αληηδνγκαηηθή ηνπο θξηηηθή, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Γηεζλέο Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Γηεπηζηεκνληθήο Δξεπλαο, Οιπκπία, 1-5 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Ζ δπλαηφηεηα θαη ηα φξηα ηεο ζθεπηηθήο εζηθήο Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarländer, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, 5-9 Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Bemerkungen zur Thematisierung des Anderen in der Gegenwartsphilosophie. --Σηκεηηθή εθδήισζε γηα ηα 60 ρξφληα ηνπ Jürgen Habermas, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Αλαθνίλσζε: Ο Habermas θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθπζηθήο. --Β Σνπηθφλ πλέδξηνλ Αξθαδηθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σεγεαηηθφ χλδεζκν, Σεγέα Σξίπνιηο, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθηθή θξηηηθή ζην αξθαδηθφ ηδεψδεο. --Σξίηε Φηινζνθηθή Ζκεξίδα Ησαλλίλσλ Νενειιεληθή Φηινζνθία, ηελ νπνία δηνξγάλσζαλ ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Οη Διιελεο καζεηέο ηνπ Schelling Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarläner, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Das Problem der Anerkennung in Hegels Phänomenologie des Geistes und die Frage nach dem Menschen Γηεζλέο πλέδξην Rickert tra storicismo e ontologia ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Καζεγεηήο Mario Signore (Παλεπηζηήκην Lecce). Lecce, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: La critica di Gadamer a Rickert. --Γηεζλέο πλέδξην Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο. Φηιφζνθνο θαη Παηδαγσγφο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 30 Οθησβξίνπ -1 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Σν πξφβιεκα ηεο δηαιεθηηθήο ζηε θηινζνθία ηνπ Παπαλνχηζνπ. --πκπφζην Σν Ηφλην. Οηθνινγία-Οηθνλνκία-Ρεχκαηα ηδεψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Κέληξν Μειεηψλ Ηνλίνπ. Εάθπλζνο, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Θεφδσξνο Καξνχζνο σο ηζηνξηθφο ηεο θηινζνθίαο. --Α Φηινζνθηθή Ζκεξίδα Σν πξφβιεκα ηεο Φηινζνθηθήο Δξκελεπηηθήο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Θεζζαινλίθε Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Κξηηηθή ηεο ηδενινγίαο θαη εξκελεπηηθή.

10 10 --Γ Γηεζλέο πλέδξην Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Καιακάηα, 9-16 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Πεξηθιήο Γξεγνξηάδεο θαη ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο σο επηζηήκε Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarländer, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Wissenschaft und Existenz in Karl Jaspers Philosophie. --Α Παλειιήλην πκπφζην Ο Karl Marx θαη ε θηινζνθία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 3-5 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Σν πξφβιεκα ηεο πξάμεο ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Μαξμ. --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Ο Γεκήηξεο Γιελφο σο παηδαγσγφο θαη θηιφζνθνο, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα, Ηαλνπαξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Γιελφο θαη ε θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ νθηζηή. --Παλειιήλην πλέδξην Βεληακίλ Λέζβηνο, Μπηηιήλε, Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Φχζε θαη εζηθφηεηα ζηνλ Βεληακίλ Λέζβην. --Septième Congrès Internationale de Philosopie Médiévale L homme et son univers au moyen âge, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Société Internationale pour l Étude de la Philosophie Médiévale, Louvain-la-Neuve, 30 Απγνχζηνπ 4 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Das Problem der Willensfreiheit bei Gregor von Nyssa. --Πξψην Γηεζλέο πκπφζην Ζ αξραία νθηζηηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Schopenhauer θαη νη νθηζηέο. --Α Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Αζήλα, Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Φηινζνθία θαη πνιηηηθή ζην ηέινο ηεο κεηαθπζηθήο. --Internationales Symposium Schopenhauer lesen, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Schopenhauer- Gesellschaft, Frankfurt a. M. 30 Οθησβξίνπ 1 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Schopenhauer als Vermittler griechischer Kunst. --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε 150 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Hegel, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην πνπδαζηήξην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 9 Γεθεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Hegel θαη ε δηαιεθηηθή θακπή ηεο ηζηνξίαο. -- Γηεζλήο πλάληεζε Υξφλνο θαη αρξνλία, Κσο, Ηνχληνο Αλαθνίλσζε: Zeit und Ewigkeit bei Gregor von Nyssa. --Παγθφζκην πλέδξην Αξηζηνηέιεο, Θεζζαινλίθε, 7-14 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Ζ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ηφπνπ ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Helmuth Plessner. Δπίζημοι λόγοι -2002: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο εηο Καζεγήηξηαλ Karen Gloy. Βι.: Αλαγόξεπζε ηεο Καζεγήηξηαο Karen Gloy ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο ζηηο 16 Οθησβξίνπ Δπίζεκνη ιόγνη-ψεθίζκαηα-δξγνγξαθία ηεο ηηκσκέλεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. Παλεγπξηθνί ιφγνη αξηζ. 58. Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Ησάλληλα, 2003, ζζ : Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA. The Distinguished Eleanor H. Boheim Lecture. Θέκα: "The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples from Modern Greek Philosophy", Βι.: The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples from Modern Greek Philosophy, ζην: Γσδώλε 28 (1999)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα ειιεληθά ζζ : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο εηο Werner Beierwaltes. Βι.: Γσδώλε, 26(1997)/3 ζζ , θαη ζην: Αλαγόξεπζε ηνπ Werner Beierwaltes ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηηο 23 Ματνπ Δπίζεκνη Λόγνη-Δξγνγξαθία. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε ηφκνο ΚΣ Μέξνο ηξίην. Αλάηππν [Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ]. Ησάλληλα 1997, ζζ : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο Λίλνπ Mπελάθε. Βι.: Γσδώλε 25 (1996) Mέξνο ηξίην ζζ , θαη ζην: Αλαγφξεπζε Λίλνπ Μπελάθε ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ Δπίζεκνη Λφγνη-Δξγνγξαθία. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε, Σόκνο ΚΔ 1996 Μέξνο ηξίην. Αλάηππν [Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ]. Ησάλληλα, 1996, ζζ

11 : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηε ζύγρξνλε επνρή. Παλεγπξηθφο Λφγνο θαηά ηελ Δνξηή ησλ Tξηψλ Iεξαξρψλ ζηηο 30 Iαλνπαξίνπ (Ζκέξα ηεο Παηδείαο) Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Βιβλία: Μονογπαθίερ, εκδόζειρ, μεηαθπάζειρ βιβλίυν -John Dewey, Art as Experience. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά: Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. (ππφ δεκνζίεπζε). -Arnold Berleant, Η αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά: Μπξηψ Αλησλνπνχινπ Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. Αζήλα, Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή, (2004). -F.W.J. Schelling, Leçons inédites sur la philosophie de la mythologie. Édité et présenté par Klaus Vieweg et Christian Danz. Reconstitué et annoté avec le concours de Georgia Apostolopoulou. Traduit par Alain Pernet. Grenoble, J. Millon, F.W.J. Schelling, Philosophie der Mythologie in drei Vorlesungsnachschriften 1837/1842. Herausgegeben von Klaus Vieweg und Christian Danz unter Mitwirkung von Georgia Apostolopoulou. München, Fink Verlag, Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ, O Δγειηαλόο θηιόζνθνο Iσάλλεο Mελάγηαο. Eηζαγσγή Kείκελα - Mαξηπξίεο. Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ. Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο "Γσδώλε". Παξάξηεκα αξηζ. 38. Iσάλληλα, Karl Löwith, Aπό ηνλ Xέγθει ζηνλ Nίηζε. Μεηάθξαζε απφ ηα γεξκαληθά: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Tφκνη A-B. Aζήλα, Γλψζε, Δξκελεπηηθή θαη Αηζζεηηθή. Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1982 (πνιπγξαθεκέλε έθδνζε). -Die Dialektik bei Klemens von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Methoden. Frankfurt a. M., Lang, Ανακοινώζειρ ζε Ππακηικά Σςνεδπίυν Άπθπα ζε πεπιοδικά και ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ - Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ γχξσ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Hegel. ηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζην: Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Σν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ θαη ηα Γηάλλελα», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μαξηίνπ 2013 (ππφ εθηχπσζε). - Σν καληείν ηεο Γσδψλεο ζηελ θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ Hegel, ζην: Πξαθηηθά Α Παλεπεηξσηηθνύ πλεδξίνπ «Ιζηνξία - Λνγηνζύλε: Η Ηπεηξνο θαη ηα Ισάλληλα από ην 1430 έσο ην 1913» ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ εηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ισάλληλα » (ππφ εθηχπσζε). - Panayotis Michelis Critique of Dialectics, ζην: News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), (ππφ εθηχπσζε). - Οη θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, ζηα: Πξαθηηθά ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ γηα ηνλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2012 (ππφ εθηχπσζε). - Ο Ζegel σο θηιφζνθνο ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο αδειθνζχλεο. Σν πνίεκα ηνπ Φηιίππνπ Α. Οηθνλνκίδνπ «Δηο Δγεινλ», ζην: Κάηνπηξνλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Σφκνο Γ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο / Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, επηκ. Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, (ππφ εθηχπσζε). - Ζ θηινζνθηθή αλζξσπνινγία θαη νη επηζηήκεο. Με εηδηθή αλαθνξά ζηελ ζεσξία ησλ αμηψλ ηνπ Κνζκά Φπρνπαίδε, ζην: Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε (ππφ εθηχπσζε). - Helmuth Plessner on inhumanity, ζην: XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Athens August Abstracts. Athens, Greek Philosophical Society, 2013 ζζ Crisis and Openness, ζην: International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, July Book of Abstracts. Ioannina, University of Ioannina, ζζ Panayotis Michelis Aesthetic Reconstruction of Dialectics, ζην: 19 th International Congress of Aesthetics. Aesthetics in Action. Krakow / Poland, July, Book of Abstracts p Ζ εξκελεία ηνπ Βαζηιείνπ Σαηάθε γηα ηνλ δηάινγν ηνπ ρξηζηηαληθνχ κε ην ειιεληθφ πλεχκα, ζην: Φηιόινγνο, Σφκνο ΛΔ, Σεχρνο 150, Οθηψβξηνο / Ννέκβξηνο / Γεθέκβξηνο 2012 ζζ

12 12 - The Priority of Philosophical Anthropology towards Ethics, ζην: Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. July 30-August 5, Vol. 20. Charlottes Ville, Virginia, Philosophy Documentation Center ζζ Ζιεθηξνληθή έθδνζε: /browse?start - Ζ θξηηηθή ηνπ Gadamer ζηνλ Rickert.. Δπαλαθνξά ηνπ δεηήκαηνο, ζην: Αλνηρηνζύλε. Μειέηεο πξνο ηηκήλ ηεο Βαζηιηθήο Παπνύιηα. Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Θεφδσξνο Κνξξέο, Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο, ππξίδσλ θέηαο, Φσηεηλή Σνινχδε. Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Βάληαο, 2012 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Ζ σξαηφηεηα ηνπ ηνπίνπ ζχκθσλα κε ηελ Αηζζεηηθή ηνπ Hegel, ζηα: Χξνληθά Αηζζεηηθήο 46( )/Β ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Ο Ησάλλεο Ν. Θενδσξαθφπνπινο σο θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο. Με αλαθνξά ζην αλέθδνην αξρεηαθφ πιηθφ, ζην: Κάηνπηξνλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Σφκνο Β. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο / Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, επηκ. Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, Ησάλληλα Γεθέκβξηνο 2011 ζζ Ζ ζεκαζία ηεο Γηαιεθηηθήο γηα ηελ Φηινζνθηθή Αηζζεηηθή ηνπ Παλαγηψηε Μηρειή, ζην: Πεινπνλλεζηαθά 50(2011)/Β ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ αηζζεηηθή ζεσξία ηνπ Adorno, ζηα: Χξνληθά Αηζζεηηθήο, 45( ) ζζ. 3-24, πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism, ζην: Diotima 38(2010) ζζ Ζ κεηαθηινζνθηθή πξννπηηθή ηεο ππεξβαηνινγηθήο θηινζνθίαο ηνπ Kant, ζην: Δπβνπιία. Αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Βαζίιεην Α. Κύξθν. Δπηκέιεηα: Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, Θεφπε Παξηζάθε, Υξήζηνο Σεξέδεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Ησάλληλα, 2010 ζζ Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο σο ηέρλεο ζηελ Αηζζεηηθή ηνπ Hegel, ζην: Πνξεία. Σηκεηηθφο Σφκνο ζηνλ θαζεγεηή Γηνλχζε Εήβα. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Μαξία Γξαθάθνπ, Μάξσ Καξδακίηζε-Αδάκε, Διέλε Μαΐζηξνπ. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζρνιή Αξρηηεθηφλσλ. Αζήλα, [2007/2009] ζζ Ζ αλάκλεζε σο πνξεία ηνπ πλεχκαηνο εηο εαπηφ. Με αλαθνξά ζηελ Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Υέγθει, ζην: Κσλζηαληίλνο Καβνπιάθνο (επηκ.), Η Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Γθ. Β. Φ Υέγθει. Αζήλα, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 2009 ζζ ηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε ζηελ θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ, ζην: Η έλλνηα ηνπ πνιίηε ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy. Edited by E. Moutsopoulos and M. Protopapas-Mar neli. Athens, Academy of Athens Research Center on Greek Philosophy, 2009 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ "Kanti transcendental pilisopayutyan metapilisopayakan herankary", ζην: Mosinyan, Davit (Ed.), Inchpisin em tesnum XXI dari pilisopayutyuny, prak 9. Yerevan, Pilisopayutyan mijazgayin akademiayi hrat., 2009, pp (ζηα αξκεληθά). - The Aesthetics of Nature and the Ethics of Dwelling, ζην: Aesthetics Bridging Cultures. Proceedings of the XVII International Congress for Aesthetics. Ankara, 9-13 July Ζιεθηξνληθή έθδνζε: - Philosophical Anthropology in the XXII World Congress of Philosophy, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 21, December 2008 ζζ Five Questions on Philosophy, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 21, December 2008 ζζ Ζ αλζξσπνινγηθή κεηάζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (πεξίιεςε), ζην: Δλδέθαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Οθησβξίνπ 2008.Η έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο. Σκήκα Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Πάηξα, 2008 ζζ The Priority of Philosophical Anthropology towards Ethics (Abstract), ζην: XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. July 30-August 5, Abstracts. Seoul, Seoul National University, Korea, 2008 ζ The Metaphilosophical Perspective of Kant s Transcendental Philosophy, ζην: Papers Read at the Third International Conference of the International Academy for Philosophy [Glendale,USA, November 27-28, 2007]: Philosophy and Metaphilosophy, ζην: International Academy for Philosophy

13 13 (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 18, April 2008 ζζ Σα αλζξσπνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επηζηήκεο. Ζ ζεσξία ηνπ Helmuth Plessner, ζην: Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ. [Πξαθηηθά ηνπ Γέθαηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Θεζζαινλίθε, 6-8 Μαΐνπ 2006]. Δπηκέιεηα Δηζαγσγή: Γήκεηξα θελδφλε- Μέληδνπ. Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Εήηε, 2008 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ Toward a Hermeneutic Anthropology of Human Rights, ζην: The Proceedings of The Twenty-first World Congress of Philosophy. Editor: Ioanna Kucuradi. Volume 3. Human Rights. Editors: Zeynep Davran and Stephen Voss. Ankara, Philosophical Society of Turkey, 2007 ζζ The Dialectics of Space and the Unity of the Arts. On Costas Tsoclis Saint George, ζην: Imagination, Sensuality, Art. Proceedings of the III Mediterranean Congress of Aesthetics. Portorož, Slovenija, September Edited by Aleš Erjavec, Lev Kreft. Slovensko društvo za estetiko. Koper, 2007 ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism. Papers Read at the Second International Conference of the International Academy for Philosophy [Athens, November 24-26, 2006], ζην: Perspectives of Philosophy in the 21 st Century, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 17, November 2007 ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), Perspectives of Philosophy in the 21 st Century. Proceedings of the Second Annual Conference. Athens, November 24-26, [Edited by Evanghelos Moutsopoulos]. [Athens] 2007 ζζ Ο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο σο θνηλσληνιφγνο. Με εηδηθή αλαθνξά ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Ferdinand Tönnies, ζην: Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ (εθδ.), ρξόληα ρσξίο ηνλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν. Ηκεξίδα ζην Πνιεκηθό Μνπζείν, 4 Γεθεκβξίνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο Λίλνο Γ. Μπελάθεο. Αζήλα, 2007 ζζ Ζ δεκνθξαηία, ν πνιίηεο θαη ε ηδέα ηνπ αλζξψπνπ, ζην: Η Πεξηθιένπο δεκνθξαηία ζηνλ 21 ν αηώλα. Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ. Δπηκέιεηα Υξηζηφδνπινο Γηαιινπξίδεο. Αζήλα, ηδέξεο, 2006 ζζ The Philosopher and the Politician in Aristotle s Theory (Abstract), ζην: First International Conference on Ethics and Politics. Heraklion, May Book of Abstracts ζζ The Hermeneutics of the Subject in Aristotle s Nicomachean Ethics, ζην: Γεκήηξεο Η. Παπαδήο (Δθδ.), Η εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε. Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Αζήλα, Σξαπιφο, 2006 ζζ Ο πιαησληθφο κχζνο ηνπ ζπειαίνπ θαη ε πνξεία πξνο ηελ αιήζεηα, ζηελ: Φηινζνθία, Αζήλα, 36(2006) ζζ Old and New Problems of Philosophy in the XXI Century. Papers Read at the First International Conference of the International Academy for Philosophy. How I See Philosophy in the 21 st Centrury, [Yerevan, August 17-19, 2005], ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 8, October 2005 ζζ Ο αλζξσπνκεηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζην: Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ (επηκ.), Γηα κηα θηινζνθηθή παηδεία αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Γηεζλήο Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), θαη, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005 ζει Ο Βαζίιεηνο Σαηάθεο σο κεηαθξαζηήο θαη εξκελεπηήο ηνπ Πιάησλνο, ζην: Μλήκε Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε ( ), Πξαθηηθά Β πκπνζίνπ, Αλδξνο, επηεκβξίνπ Ο Σαηάθεο θαη ε Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (=Αλδξηαθά Χξνληθά 37). Δπηκέιεηα Λίλνο Γ. Μπελάθεο. Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2004 (2005) ζζ Ζ ηζηνξηθνθηινζνθηθή κέζνδνο ζηε ζεψξεζε ηνπ Νηθνιάνπ Κνηδηά, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 33(2004)/3 (= Αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Βαζίιεην Α. Κύξθν) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Δπηιεγφκελα: Ζ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο σο αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ Αξλνιλη Μπεξιήλη, ζην: Αrnold Berleant, Η αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε Μπξηψ Αλησλνπνχινπ Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. Αζήλα, Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή, 2004 ζζ Ζ αηζζεηηθή ηνπ Υέγθει άιινηε θαη ζήκεξα, ζην: θέςηο, Αζήλα - Οιπκπία, XV/ii-iii, 2004 (=Αθηέξσκα ζηνλ Καζεγεηή Λεσλίδα Μπαξηδειηώηε) ζζ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr ΜΔΝΔΛΑΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ e-mail: menchris@upatras.gr Δπώλπκν Όλνκα Παηξώλπκν ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΝΔΛΑΟ Μελέιανο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 12.07.1956 Σόπνο γέλλεζεο e-mail Αζήλα menchris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο.

Catastici feudorum Crete : catasticum sexterii Dorsoduri, 1227-1418 / Υαξάιακπνο Γάζπαξεο. Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π & Δ Ξ Η Θ Ν Η Λ Υ Λ Η Α Π Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Ο Α Κ Κ Α Ρ Δ Η Α Κ Δ Π Υ Λ Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Π Ζ Π Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Α Λ Α Ι Π Δ Υ Λ & Ρ Δ Θ Κ Ζ Ο Η Υ Π Ζ Π Β Η Β Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΡΗΣΟ ΓΔΣΑΡΙΓΗ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ονομαηεπώνςμο Υξήζηνο Γεηζαξίδεο ηνπ Παλαγηψηε θαη ηεο Διέλεο, Ημεπομηνία Γέννηζηρ 15 Ννεκβξίνπ 1966, Σόπορ Γέννηζηρ Αιεμαλδξνχπνιε, Γιεύθςνζη Παηξ.Γξεγνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Χειμερινό εξάμηνο Τομέας Ιστορίας Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κσδηθφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ

ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΣΑΛΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2013 I ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πελίδα Α. ΠΞΝΓΔΠ.3 Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα