Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπώνςμο Όνομα: Βαθμίδα: Έηορ γεννήζευρ: Τόπορ γεννήζευρ: Ίδπςμα: Σσολή: Τμήμα: Τομέαρ: Τασςδπομική Γιεύθςνζη:"

Transcript

1 Δπώνςμο: Απνζηνινπνχινπ (Apostolopoulou) Όνομα: Γεσξγία (Π.) (Georgia) Βαθμίδα: Καζεγήηξηα Έηορ γεννήζευρ: 1946 Τόπορ γεννήζευρ: Λεβίδηνλ Αξθαδίαο Ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σσολή: Φηινζνθηθή ρνιή Τμήμα: Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Τομέαρ: Φηινζνθίαο Τασςδπομική Γιεύθςνζη: Καζεγήηξηα Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο Ησάλληλα Σειέθσλν: ( ) Ηλεκηπονική διεύθςνζη ( ): gapostol[at]cc.uoi.gr Τελεςηαία ενημέπυζη ιζηοζελίδαρ: Πεπιοσέρ έπεςναρ -Φηινζνθηθή Αλζξσπνινγία, Αηζζεηηθή, Δξκελεπηηθή, Μεηαθπζηθή, Ζζηθή, Πνιηηηθή Φηινζνθία, Φηινζνθία ηεο ζξεζθείαο, Φηινζνθία ηεο επηζηήκεο, Πξαθηηθή Φηινζνθία. -Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, Νενειιεληθή Φηινζνθία, Νεψηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία. -Ηζηνξία ηεο Κνηλσληνινγίαο. Πποπηςσιακέρ ζποςδέρ : Φηινζνθία, Σκήκα Φηινζνθίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Tίηινο πνπδψλ: Πηπρίν Φηινζνθίαο : Φηινινγία, Σκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σίηινο πνπδψλ: Πηπρίν Φηινινγίαο. Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ : Φηινζνθία, Κνηλσληνινγία, Κιαζηθή Φηινινγία ζην ΠαλεπηζηήκηνTübingen ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Dr. phil.) Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tübingen κε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ θηινζνθία, κε δεχηεξε θχξηα εηδηθφηεηα ηελ θνηλσληνινγία θαη κε δεχηεξε εηδηθφηεηα ηελ Αξραία Διιεληθή Φηινινγία, κε βαζκφ magna cum laude. -Σίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Die Dialektik bei Klemens von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Methoden.

2 2 -Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (rigorosa) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη εμεηαζηέο: α) Φηινζνθία: Hans- Joachim Krämer, Johannes Schwartländer, β) Κνηλσληνινγία: Friedrich H. Tenbruck, Hans Braun, θαη γ) Αξραία Διιεληθά: Konrad Gaiser, Jürgen Wippern. -Μάξηηνο Απξίιηνο 1977: Δληαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα Philosophy and Social Science. Critical Approaches to Sociology ζην Inter University Centre of Postgraduate Studies ζην Dubrovnik, Γηνπγθνζιαβία (ζήκεξα Κξναηία), κε Γηεπζπληέο ηνπο: Richard Bernstein, Johan Galtung, Jürgen Habermas, Ivan Kuvacic, Gajo Petrovic. Σίηινο πνπδψλ: Certificate of Attendance. -Σίηινο εξεπλεηηθνχ δνθηκίνπ γηα ην Certificate of Attendance : Die nicht integrative Funktion der Soziologie in der Sicht Max Webers. Ακαδημαφκή Σηαδιοδπομία θαη εμήο: Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Σνκέα : Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Tνκέα : Eπίθνπξε Kαζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Tνκέα : Eηδηθή Eπηζηήκσλ Φηινζνθίαο ζηνλ ίδην Σνκέα : Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο), Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Σκήκα Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Λεπθσζία, Κχπξνο : Κάηνρνο ηεο δηαθεθξηκέλεο θαζέδξαο "Women's Chair in Humanistic Studies", ζην Marquette University, Philosophy Department, Milwaukee,Wisconsin, USA. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Philosophy Department ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο) Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ζην Philosophy Department, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA : Kαζεγήηξηα γεξκαληθήο γιψζζαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ. -Iνχιηνο-επηέκβξηνο 1977: Eξεπλεηηθή Bνεζφο ζην θηινζνθηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Projekt Menschenrechte ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tübingen, ην νπνίν δηεχζπλε ν Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Johannes Schwartländer. Τιμηηικέρ Γιακπίζειρ -2013, ζην XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013, πλδηνξγαλψηξηα ηνπ Round Table: The polyvalence of Evanghelos Moutsopoulos philosophy. Organisers: Athanasia Glykofrydi- Leontsini (Greece), Georgia Apostolopoulou (Greece) : Αληηπξφζσπνο (Delegate) ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο International Association for Aesthetics. -International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ Πξφεδξνο (Chair) ηεο ελαξθηήξηαο ζπλεδξίαο ζηελ νινκέιεηα. -Member of the Honorary Committee ηνπ International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ th International Congress of Aesthetics aesthetics in action, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Polish Society of Aesthetics θαη ηελ International Association for Aesthetics, Κξαθνβία / Πνισλίαο Ηνπιίνπ Πξφεδξνο (Chair) ζε δχν ζπλεδξίεο παξνπζίαζεο αλαθνηλψζεσλ : Πξφεδξνο (Chair) θαη Αμηνινγεηήο αλαθνηλψζεσλ (Referee) γηα ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα Αλαθνηλψζεσλ 28. Philosophical Anthropology ηνπ ΥΥΗΗΗ World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ 2013.

3 (επηέκβξηνο)-2012 (Γεθέκβξηνο): Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. -Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο : Δθπξφζσπνο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ Διιεληθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΥΥΗΗΗ World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life Athens 2013, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ : Member of the Committee of Human Rights of the International Federation of Philosophical Societies (FISP) : Πξφεδξνο (Chair) θαη Αμηνινγεηήο αλαθνηλψζεσλ (Referee) γηα ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα Αλαθνηλψζεσλ 20 Philosophical Anthropology, ηνπ XXII World Congress of Philosophy, Seoul, July 30-August 5, , : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Τπνηξφθσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt : Μεηάιιην «Γαβίδ ν Αήηηεηνο», International Academy for Philosophy θαη Armenian Academy for Philosophy θαη εμήο: Ηζφβην κέινο ηεο International Academy for Philosophy (Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο): Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα γηα έξεπλα ζην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο, Υατδειβέξγε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο) : Κάηνρνο ηεο δηαθεθξηκέλεο θαζεγεζίαο "Women's Chair in Humanistic Studies", ζην Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Philosophy Department ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο , : Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ : Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο. Υποηποθίερ -Τπνηξνθία ηνπ Iδξχκαηνο Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung), Βφλλε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). -Τπνηξνθία ηεο Γεξκαληθήο Yπεξεζίαο Aθαδεκατθψλ Aληαιιαγψλ (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), Βφλλε (Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). -Τπνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ), Αζήλα. Μέλορ Δπιζηημονικών Δηαιπειών -International Academy for Philosophy. -Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. -Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο. -Διιεληθή Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ. -Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ. -Έλσζε Διιήλσλ Τπνηξφθσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt. -Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. -International Association for Aesthetics. -Helmuth-Plessner-Gesellschaft. -Société Internationale pour l' Étude de la Philosophie Médiévale. -Internationale Hegel-Gesellschaft. -System der Philosophie. Γημιοςπγία και επιζηημονική εποπηεία μεηαπηςσιακών επεςνηηικών ππογπαμμάηυν ζηον Τομέα Φιλοζοθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Ο Νενθαληηαληζκφο ζηελ Διιάδα θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Νέα Αηζζεηηθή θαη εμήο: Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Νενπιαησληθή Μεηαθπζηθή.

4 : Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο H πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ John Rawls : Γεκηνπξγία θαη επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο H θηινζνθία ηνπ John L. Mackie. Ίδπςζη και Γιεύθςνζη ηος Δπγαζηηπίος Πλυηινικών Δπεςνών ζηο Τμήμα Φιλοζοθίαρ, Παιδαγυγικήρ και Ψςσολογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν -2003: Γηεπζχληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 98/ ) γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ ζην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ : Πξφηαζε πξνο ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα ηελ ίδξπζε Δξγαζηεξίνπ Πισηηληθψλ Δξεπλψλ. Σςμμεηοσή και διδαζκαλία ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ειδίκεςζηρ ζηην θιλοζοθία θαη εμήο: Μεηαπηπρηαθφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ Φηινζνθία ''Φηινζνθία: Γλψζε, αμίεο θαη θνηλσλία'' ( κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Eπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Eηδίθεπζεο θαη Aξρηθήο Eπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΠΔΑΔΚ) ζηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν θαη εμήο: Mεηαπηπρηαθφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ Φηινζνθία "Eιιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ" (κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Eπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Eηδίθεπζεο θαη Aξρηθήο Eπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ΔΠΔΑΔΚ) ζηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Ησάλληλα : Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θηινζνθίαο ηνπ Marquette University Philosophy Department, Milwaukee, Wisconsin, USΑ : Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θηινζνθίαο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ -1978, 1981,1985: Μεηαπηπρηαθφ ηκήκα ''The Future of Religion'' ζην Inter University Centre of Postgraduate Studies ζην Dubrovnik, Γηνπγθνζιαβία (ζήκεξα Κξναηία). Γιδαζκαλία ζε πποπηςσιακά ππογπάμμαηα θιλοζοθίαρ -Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Φηινζνθηθή ρνιή, 1980 θαη εμήο. -Marquette University Philosophy Department, Milwaukee, Wisconsin, USA, Ηαλνπάξηνο - Ηνχληνο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σκήκα Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο, Λεπθσζία, Κχπξνο, Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο Δπιζηημονική επίβλετη μεηαπηςσιακών διπλυμαηικών επγαζιών θιλοζοθίαρ -Διέλε Παξδάιε: Νόκνο θαη πνιηηηθή θνηλσλία ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Ησάλλεο Παπαγηάλλεο,: Νόκνο θαη ειεπζεξία ζηελ θηινζνθία ηνπ Νενθιένπο Καδάδε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -ηειια Μηιηηάδνπ: Η εξκελεπηηθή αλζξσπνινγία ηνπ Κώζηα Π. Μηραειίδε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Μαξία Ζιηάδνπ, Η εξκελεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πισηίλνπ από ηνλ Ι. Ν. Θενδσξαθόπνπιν, ηνλ Π. Μηρειή θαη ηνλ Β. Σαηάθε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -ηαχξνο Βαζηιαλησλάθεο: Ο άλζξσπνο θαη ε ηέρλε ζην έξγν ηνπ Παλαγηώηε Μηρειή. Με εηδηθή αλαθνξά ζηα Αηζζεηηθά Θεσξήκαηα. Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Νηθφιανο Γθφγθαο: Ο Πισηίλνο πεξί ηεο ελόηεηνο θαη ηεο σξαηόηεηνο. Σν αλζξσπνινγηθό εξώηεκα. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Πνιπμέλε Εηλδξηιή: Σα όξηα ηεο δηαιεθηηθήο ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σίηινο πνπδψλ: Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Φηινζνθίαο ην Δπιζηημονική επίβλετη διδακηοπικών διαηπιβών θιλοζοθίαρ -Μαξία Καξπηηλνχ: Σν πξόβιεκα ηεο επδαηκνλίαο ζηνλ Πισηίλν θαη ζηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη. -Βαζηιηθή νισκνχ Παπαληθνιάνπ: Αλζξώπηλνο βίνο θαη εδνλή θαηά ηνλ Πιάησλα. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην 2003.

5 5 -Αηθαηεξίλε Μπάθα: Η ζεσξία ηεο δηθαηνζύλεο ηνπ Rawls θαη ε πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέινπο. πζηεκαηηθή έξεπλα κε έκθαζε ζην δήηεκα ηεο πξσηαξρηθήο ζέζεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην Δπαγγειία Γθίδα: Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ αγαζνύ ζηε θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σίηινο πνπδψλ: Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Φηινζνθίαο ην Ανακοινώζειρ ζε επιζηημονικά ζςνέδπια (επιλογή). --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Symposium in plenary session: Philosophy in modern and contemporary Greece. Αλαθνίλσζε: Νενθαληηαληζκφο θαη πιαησληζκφο ζηελ Νενειιεληθή θηινζνθία / Neo-Kantianism and Platonism in Neo-Hellenic Philosophy. --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Section 28 Philosophical Anthropology Αλαθνίλσζε: Helmuth Plessner on inhumanity --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Round Table: The polyvalence of Evanghelos Moutsopoulos philosophy. Organizers: Athanasia Glykofrydi-Leontsini (Greece), Georgia Apostolopoulou (Greece). Αλαθνίλσζε: The reconstruction of Kant s aesthetics in Evanghelos Moutsopoulos philosophy. --XXIII World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies θαη απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Round Table C. I. Despotopoulos: The man and the philosopher. Celebrating his100th birthday. Αλαθνίλσζε: C. Despotopoulos philosophical anthropology. --International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη απφ ην Council for Research in Values and Philosophy (Washington D. C., USA), Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Crisis and Openness th International Congress of Aesthetics Αesthetics in action, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Polish Society of Aesthetics θαη ηελ International Association for Aesthetics, Κξαθνβία / Πνισλίαο Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Panayotis Michelis Aesthetic Reconstruction of Dialectics. --πλέδξην «Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ηα Γηάλλελα», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ γχξσ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Hegel. ηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. --Α Παλεπεηξσηηθφ πλέδξην «Ηζηνξία - Λνγηνζχλε: Ζ Ζπεηξνο θαη ηα Ησάλληλα απφ ην 1430 έσο ην 1913», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα Αλαθνίλσζε: Σν καληείν ηεο Γσδψλεο ζηελ θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ Hegel. -- Δπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. Αζήλα, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Οη θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. --Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Πελήληα ρξφληα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, 10 Φεβξνπαξίνπ Δηζήγεζε: Ο Δπεηεηαθφο Σφκνο ησλ Χξνληθώλ Αηζζεηηθήο 46( )Α-Β. -- Πξψην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο, ην ν πνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ζην Αξρείνλ Φηινζνθίαο θαη Θεσξίαο ησλ Δπηζηεκώλ th Conference ηεο International Association Cosmos and Philosophy κε ζέκα Order, Chance and Freedom (Αζήλα, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 29 επηεκβξίνπ- 2 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: The Starry Heavens upon Me and the Moral Law within Me.

6 th International Congress of Aesthetics, ην νπνίν δηνξγάλσζαλ ε International Association of Aesthetics Societies θαη ε Chinese Society of Aesthetics. Πεθίλν, Παλεπηζηήκην ηνπ Πεθίλνπ, 9-13 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Underground Park of Costas Tsoclis. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Όηαλ ε Φηινινγία ζπλαληά ηελ Φηινζνθία. Με αθνξκή ηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία ηνπ Σκήκαηνο επί ησλ Κππξίσλ Φηινζφθσλ ηεο Διιεληθήο θαη Ρσκαΐθήο Αξραηφηεηαο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Καζεγεηήο Ησάλλεο Σατθάθνο. Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 24 Φεβξνπαξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ δηάξθεηα ηνπ θηινζνθηθνχ θεηκέλνπ. --Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο. Ο πγγξαθέαο, ν Φηιφζνθνο, ν Πνιηηηθφο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Βπδαληηλψλ, Νενειιεληθψλ θαη Κππξηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γξαλάδαο (Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Μφζρνο Μνξθαθίδεο) ζηελ Αζήλα απφ 6 έσο 9 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Κσλζηαληίλνο Σζάηζνο θαη ν Νενθαληηαληζκφο. --Δπηζηεκνληθή εθδήισζε Philosophical Inquiry-International Quarterly, Σξηάληα ρξφληα πξνζθνξάο ζηε θηινζνθηθή γξακκαηεία πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 15 Μαΐνπ Δηζήγεζε: Σξηάληα ρξφληα έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Philosophical Inquiry. --Δλδέθαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο, ην νπνίν είρε σο ζέκα Μεηαζρεκαηηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζηελ Πάηξα απφ Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλζξσπνινγηθή κεηάζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. --Γ πκπφζην γηα ηνλ Β. Ν. Σαηάθε κε ζέκα Ο Β. Ν. Σαηάθεο θαη ε Βπδαληηλή Φηινζνθία, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Αλδξίσλ Δπηζηεκφλσλ απφ 19 έσο 21 επηεκβξίνπ 2008 ζηελ Υψξα Άλδξνπ. Αλαθνίλσζε: Ζ εξκελεία ηνπ Βαζηιείνπ Σαηάθε γηα ηνλ δηάινγν ρξηζηηαληθνχ θαη ειιεληθνχ πλεχκαηνο. --XXII World Congress of Philosophy πνπ είρε σο ζέκα Re-thinking Philosophy Today, δηνξγαλψζεθε απφ ηελ «International Federation of Philosophical Societies» (FISP) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Korean Philosophical Association, θηινμελήζεθε απφ ην Seoul National University θαη έγηλε ζηελ ενχι / Κνξέα απφ 30 Ηνπιίνπ 2008 έσο 5 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Priority of Philosophical Anthropology Towards Ethics. -- Σhird International Conference ηεο International Academy for Philosophy, πνπ έγηλε απφ 28 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2007 ζην Glendale, California, USA. Αλαθνίλσζε: The Metaphilosophical Perspective of Kant s Transcendental Philosophy. --Γηεζλέο πκπφζην G. W. F. Hegel: Η Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν απφ 9 έσο 11 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλάκλεζε σο επηζηξνθή ηνπ πλεχκαηνο εηο εαπηφ. --XVIIth International Congress of Aesthetics ''Aesthetics Bridging Cultures'', πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Association of the Societies of Aesthetics θαη ηελ Sanart Association for Aesthetics and Visual Culture in Turkey (Άγθπξα, 9 έσο 13 Ηνπιίνπ 2007). Αλαθνίλσζε: The Aesthetics of Nature and the Ethics of Dwelling. --Ζκεξίδα ρξφληα ρσξίο ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ (Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Ο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο σο θνηλσληνιφγνο. --Second Annual Session ηεο International Academy for Philosophy κε ζέκα Perspectives of Philosophy in the 21 st Century, πνπ δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ (Αζήλα, 24 έσο 26 Ννεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Philosophy and Science at the End of Cartesianism. --ΗΗΗ Mediterranean Congress of Aesthetics κε ζέκα Imagination, Sensuality, Arts, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Slovenian Society for Aesthetics (Portorož, Slovenia, 20 έσο 23 επηεκβξίνπ 2006). Αλαθνίλσζε: The Dialectics of Space and the Unity of Arts. On Costas Tsoclis Saint George. --XVIIth International Symposium of the Olympic Center for Philosophy and Culture κε ζέκα Arts and Sciences in the Greek Philosophical Tradition (Πχξγνο θαη Αξραία Οιπκπία, 30 Ηνπιίνπ έσο 4 Απγνχζηνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Hegel s Conception of Children s Rights. --The First International Conference on Ethics and Politics. Heraklion, May Αλαθνίλσζε: The Philosopher and the Politician in Aristotle s Theory. --Γέθαην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Φηινζνθηθήο Δηαηξείαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σνκέαο Φηινζνθίαο, κε ζέκα Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ

7 7 (Θεζζαινλίθε, 6-8 Μαΐνπ 2006). Αλαθνίλσζε: Σα αλζξσπνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επηζηήκεο. Ζ ζεσξία ηνπ Helmuth Plessner. --πλέδξην: Ζ θηινζνθία ζήκεξα. Αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Κνζκά Φπρνπαίδε. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν, Ννεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ επηθαηξφηεηα ηεο θηινζνθηθήο αλζξσπνινγίαο. --πκπφζην Αηζζεηηθή θαη ηέρλε: Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο. ηε κλήκε Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή. Γηνξγάλσζε: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ (Ρέζπκλν, 5-6 Ννεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ ηέρλε σο αλαθνχθηζε απφ ην βάξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. --Ε Γηεζλέο πλέδξην Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ (Πχξγνο Γαζηνχλε Ακαιηάδα, επηεκβξίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ αλαζπγθξφηεζε ηεο δηαιεθηηθήο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ Παλαγηψηε Μηρειή. --First International Conference How I See Philosophy of the 21 st Century, πνπ δηνξγάλσζε ε International Academy for Philosophy (Yerevan, Armenia, Απγνχζηνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Old and New Problems of Philosophy in the XXI Century. --Γηεζλέο πλέδξην Γεκνθξαηία - Αξραίν Γξάκα - χγρξνλε Σξαγσδία, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Έηνο Πεξηθιένπο 2500 ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Πεξηθιένπο (Γειθνί, 1-5 Ηνπιίνπ 2005). Αλαθνίλσζε: Ζ δεκνθξαηία, ν πνιίηεο θαη ε ηδέα ηνπ αλζξψπνπ. --πκκεηνρή κε ηελ εηζήγεζε Απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο κε ηελ πνίεζε ηνπ Πηλδάξνπ ζηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο Πηλδάξνπ, Οιπκπηόληθνη. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Κ. Ν. Αλαγλσζηφπνπινο. Αζήλα, Διιεληθά Σαρπδξνκεία, 2004», ε νπνία έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο Γ Γηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο Ζ εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέινπο Ηζηθά Νηθνκάρεηα πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Φηινζνθίαο Γεκήηξε Παπαδή (Λεπθσζία, 8-9 Οθησβξίνπ 2004). Αλαθνίλσζε: The Hermeneutics of the Subject in Aristotle s Nicomachean Ethics. -- Β πκπφζην γηα ηνλ Β. Ν. Σαηάθε κε ζέκα Ο Β. Ν. Σαηάθεο θαη ε Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Αλδξίσλ Δπηζηεκφλσλ απφ 19 έσο 21 επηεκβξίνπ 2003 ζηελ Υψξα Άλδξνπ. Αλαθνίλσζε: Ο Βαζίιεηνο Σαηάθεο σο κεηαθξαζηήο θαη εξκελεπηήο ηνπ Πιάησλνο. --Δηθνζηφ Πξψην Παγθφζκην πλέδξην Φηινζνθίαο κε ζέκα Philosophy Facing World Problems, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ 10 έσο 17 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Toward a Hermeneutic Anthropology of Human Rights. --Έλαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Μέζνδνο θαη Δξκελεία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ηζηνξηθνθηινζνθηθή κέζνδνο ζηε ζεψξεζε ηνπ Νηθνιάνπ Κνηδηά. --Γηεζλέο πλέδξην Kunst und Philosophie ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λνπθέξλεο (Διβεηία). Λνπθέξλε 29 Ννεκβξίνπ 2001 έσο 1 Γεθεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Welterfahrung und Kunsterfahrung. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Ξαλά γηα ηνλ σθξάηε, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 22 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο σθξάηεο, ε απηνγλσζία θαη ε απηνζπλείδεζε. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Ludwig Wittgenstein, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 28 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ γιψζζα κεηαμχ Λνγηθήο θαη ηγεηηθήο ζηνλ Wittgenstein θαη ζηνλ Heidegger. --Πξψην Μεζνγεηαθφ πλέδξην Αηζζεηηθήο Ζ Αηζζεηηθή ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, 6-8 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αηζζεηηθή ηεο θχζεο θαη ηα φξηά ηεο. --Σ Γηεζλέο πλέδξηνλ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Σξίπνιηο επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Η θηινζνθία ησλ ινπινπδηώλ ηνπ Βξεηηάθνπ σο πνηεηηθή ηνπ θσηφο.

8 8 --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Φηινζνθία: Εεηήκαηα δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, 30 Ηνπλίνπ 1 Ηνπιίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ζέζε ηεο θηινζνθίαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ παλεπηζηήκην. --πλέδξην Ζ δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ θηινζνθηθή πξννπηηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παγθφζκηα Γεθαεηία γηα κηα Παηδεία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), Αζήλα, Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ο αλζξσπνκεηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. --Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Παλαγηψηεο Κνλδχιεο. Κνηλσληθή ηζηνξία, ηζηνξία ησλ ηδεψλ θαη θηινζνθία, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 5 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε-Παξέκβαζε: Ο Κνλδχιεο θαη ην δήηεκα ηεο θνζκνεηθφλαο. --Γηεζλέο πκπφζην Σν εξψηεκα πεξί ηέρλεο ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ρνξεγία ηνπ Ηδξχκαηνο Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή, Ησάλληλα, 13 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηέρλεο κεηά ην ηέινο ηεο ηέρλεο. --πλέδξην Γηαθσηηζκφο θαη επηζηεκνληθή ζθέςε πξνο ηηκήλ ηνπ Καζεγεηή Αχγνπζηνπ Μπαγηφλα απφ ην Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθηθή αλζξσπνινγία κεηαμχ επηζηήκεο θαη κεηαθπζηθήο. -Γηεζλέο πκπφζην Αξηζηνηέιεο-Μεηαθπζηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε πξσηνβνπιία ηεο Καζεγήηξηα Σεξέδαο Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά, Θεζζαινλίθε 9-10 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Aristoteles und die Einheit de philosophischen Vernunft. -- Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε ζηε κλήκε πχξνπ Κπξηαδφπνπινπ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 24 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θξίζε ηεο κεηαθπζηθήο θαη ην εξψηεκα πεξί Θενχ ζηε ζεψξεζε ηνπ πχξνπ Κπξηαδφπνπινπ. --Γηεζλέο πλέδξην Ζ επηθαηξφηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), Ρέζπκλν, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο. --πκπφζην ησλ ππνηξφθσλ ηεο Alexander von Humboldt-Stiftung, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Alexander von Humboldt-Stiftung. Μέηζνβν Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Byzantinische Geschichte und Weltgeschichte. -Διιελν-Βξεηαλληθφ πκπφζην Ζ Αηζζεηηθή ζηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βξεηαλληθή Δηαηξεία Αηζζεηηθήο, Αζήλα, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Heidegger θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θιαζζηθνχ. - Γηεζλέο πλέδξην Vernunft in der Geschichte, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Internationale Hegel- Gesellschaft. Βνπδαπέζηε Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Hegel und die Grenzen der Vernunft in der Geschichte. --Ζκεξίδα Der Einfluß der griechischen Philosophie und der Kultur in Europa und der Welt, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ε Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften, Αζήλα 20 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Platon im Kontext der modernen Ästhetik. Der Streit um die Wahrheit der griechischen Kunst --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Ζ ηδέα ηεο Δπξψπεο, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Alexander von Humboldt-Stiftung θαη ην Goethe-Institut-Athen, Αζήλα-Ησάλληλα 7-8 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Απφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν ζηνλ επξσπαΐθφ νξζνινγηζκφ. --Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Δπξψπε: Ηδέεο, ζπιινγηθέο λννηξνπίεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα-Κφληηζα-Πξέβεδα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Οη ηνπνινγηθέο θαη αμηνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο Δπξψπεο. --Γ πκπφζην ησλ Βαιθαληθψλ Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ Ζ θαηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο ζηα Βαιθάληα ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Γειθνί 5-8 Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ζεκειίσζε ηεο θηινζνθηθήο εζηθήο. Παξαδείγκαηα απφ ηελ Νενειιεληθή Φηινζνθία. --Δ Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ζήκεξα, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 7-10 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ ηδέα ηνπ πνιηηηθνχ αλζξσπηζκνχ.

9 9 --πκπφζην Ηζηνξία θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Hegel, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ππνζηήξημε ηεο Alexander von Humboldt- Stiftung. Ησάλληλα, 14 Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Ζ αλέιημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ θιαζζηθή ηέρλε ζχκθσλα κε ηνλ Hegel. -Internationales Symposium Philosophia perennis zu Ehren von Professor Erich Heintel, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Philosophisches Seminar ηνπ Universität Wien, Βηέλλε, Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Erich Heintel und die Philosophische Anthropologie. --Internationales Symposium Geisteswissenschaftliches und literarische Übersetzen, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Alaxander von Humboldt-Stiftung. Sonthofen / Γεξκαλία 7-11 Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Probleme der neugriechischen Hegel-Übersetzung. -- International Symposium 2500 Years of Democracy. Αζήλα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Greek Democracy and the Idea of Political Community. --Third International Conference on Aesthetics Metrum of Art, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Department of Aesthetics ηνπ Jagiellonian University (Cracow). Κξαθνβία / Πνισλία, Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: The Abandonment of the Measure of Art: Adorno s Retreat from Classical Art. -Γ Γηεζλέο πλέδξηνλ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Κφξηλζνο, 9-16 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Παλαγηψηεο Μηρειήο θαη ε θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. --Σξίην Γηεζλέο πλέδξην Φηινζνθίαο θαη Γηεπηζηεκνληθήο Δξεπλαο ρεηηθηζκφο, ζθεπηηθηζκφο θαη ε αληηδνγκαηηθή ηνπο θξηηηθή, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Γηεζλέο Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Γηεπηζηεκνληθήο Δξεπλαο, Οιπκπία, 1-5 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Ζ δπλαηφηεηα θαη ηα φξηα ηεο ζθεπηηθήο εζηθήο Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarländer, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, 5-9 Ηνπλίνπ Αλαθνίλσζε: Bemerkungen zur Thematisierung des Anderen in der Gegenwartsphilosophie. --Σηκεηηθή εθδήισζε γηα ηα 60 ρξφληα ηνπ Jürgen Habermas, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Αλαθνίλσζε: Ο Habermas θαη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθπζηθήο. --Β Σνπηθφλ πλέδξηνλ Αξθαδηθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σεγεαηηθφ χλδεζκν, Σεγέα Σξίπνιηο, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ζ θηινζνθηθή θξηηηθή ζην αξθαδηθφ ηδεψδεο. --Σξίηε Φηινζνθηθή Ζκεξίδα Ησαλλίλσλ Νενειιεληθή Φηινζνθία, ηελ νπνία δηνξγάλσζαλ ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία θαη ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Μαξηίνπ Αλαθνίλσζε: Οη Διιελεο καζεηέο ηνπ Schelling Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarläner, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Das Problem der Anerkennung in Hegels Phänomenologie des Geistes und die Frage nach dem Menschen Γηεζλέο πλέδξην Rickert tra storicismo e ontologia ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Καζεγεηήο Mario Signore (Παλεπηζηήκην Lecce). Lecce, Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: La critica di Gadamer a Rickert. --Γηεζλέο πλέδξην Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο. Φηιφζνθνο θαη Παηδαγσγφο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 30 Οθησβξίνπ -1 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Σν πξφβιεκα ηεο δηαιεθηηθήο ζηε θηινζνθία ηνπ Παπαλνχηζνπ. --πκπφζην Σν Ηφλην. Οηθνινγία-Οηθνλνκία-Ρεχκαηα ηδεψλ, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Κέληξν Μειεηψλ Ηνλίνπ. Εάθπλζνο, Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Θεφδσξνο Καξνχζνο σο ηζηνξηθφο ηεο θηινζνθίαο. --Α Φηινζνθηθή Ζκεξίδα Σν πξφβιεκα ηεο Φηινζνθηθήο Δξκελεπηηθήο, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Θεζζαινλίθε Οθησβξίνπ Αλαθνίλσζε: Κξηηηθή ηεο ηδενινγίαο θαη εξκελεπηηθή.

10 10 --Γ Γηεζλέο πλέδξην Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Καιακάηα, 9-16 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Πεξηθιήο Γξεγνξηάδεο θαη ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο σο επηζηήκε Treffen der Philosophen Österreichs und der sozialistischen Nachbarländer, ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Zwettl / Απζηξία, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Wissenschaft und Existenz in Karl Jaspers Philosophie. --Α Παλειιήλην πκπφζην Ο Karl Marx θαη ε θηινζνθία, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 3-5 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Σν πξφβιεκα ηεο πξάμεο ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Μαξμ. --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Ο Γεκήηξεο Γιελφο σο παηδαγσγφο θαη θηιφζνθνο, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα, Ηαλνπαξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Γιελφο θαη ε θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ νθηζηή. --Παλειιήλην πλέδξην Βεληακίλ Λέζβηνο, Μπηηιήλε, Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Φχζε θαη εζηθφηεηα ζηνλ Βεληακίλ Λέζβην. --Septième Congrès Internationale de Philosopie Médiévale L homme et son univers au moyen âge, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Société Internationale pour l Étude de la Philosophie Médiévale, Louvain-la-Neuve, 30 Απγνχζηνπ 4 επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Das Problem der Willensfreiheit bei Gregor von Nyssa. --Πξψην Γηεζλέο πκπφζην Ζ αξραία νθηζηηθή, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα, επηεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Schopenhauer θαη νη νθηζηέο. --Α Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Αζήλα, Μαΐνπ Αλαθνίλσζε: Φηινζνθία θαη πνιηηηθή ζην ηέινο ηεο κεηαθπζηθήο. --Internationales Symposium Schopenhauer lesen, ην νπνίν δηνξγάλσζε ε Schopenhauer- Gesellschaft, Frankfurt a. M. 30 Οθησβξίνπ 1 Ννεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Schopenhauer als Vermittler griechischer Kunst. --Δπηζηεκνληθή πλάληεζε 150 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Hegel, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην πνπδαζηήξην Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα 9 Γεθεκβξίνπ Αλαθνίλσζε: Ο Hegel θαη ε δηαιεθηηθή θακπή ηεο ηζηνξίαο. -- Γηεζλήο πλάληεζε Υξφλνο θαη αρξνλία, Κσο, Ηνχληνο Αλαθνίλσζε: Zeit und Ewigkeit bei Gregor von Nyssa. --Παγθφζκην πλέδξην Αξηζηνηέιεο, Θεζζαινλίθε, 7-14 Απγνχζηνπ Αλαθνίλσζε: Ζ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ηφπνπ ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Helmuth Plessner. Δπίζημοι λόγοι -2002: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο εηο Καζεγήηξηαλ Karen Gloy. Βι.: Αλαγόξεπζε ηεο Καζεγήηξηαο Karen Gloy ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο ζηηο 16 Οθησβξίνπ Δπίζεκνη ιόγνη-ψεθίζκαηα-δξγνγξαθία ηεο ηηκσκέλεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. Παλεγπξηθνί ιφγνη αξηζ. 58. Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Ησάλληλα, 2003, ζζ : Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA. The Distinguished Eleanor H. Boheim Lecture. Θέκα: "The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples from Modern Greek Philosophy", Βι.: The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples from Modern Greek Philosophy, ζην: Γσδώλε 28 (1999)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα ειιεληθά ζζ : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο εηο Werner Beierwaltes. Βι.: Γσδώλε, 26(1997)/3 ζζ , θαη ζην: Αλαγόξεπζε ηνπ Werner Beierwaltes ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Ψπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηηο 23 Ματνπ Δπίζεκνη Λόγνη-Δξγνγξαθία. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε ηφκνο ΚΣ Μέξνο ηξίην. Αλάηππν [Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ]. Ησάλληλα 1997, ζζ : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Έπαηλνο Λίλνπ Mπελάθε. Βι.: Γσδώλε 25 (1996) Mέξνο ηξίην ζζ , θαη ζην: Αλαγφξεπζε Λίλνπ Μπελάθε ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ Δπίζεκνη Λφγνη-Δξγνγξαθία. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε, Σόκνο ΚΔ 1996 Μέξνο ηξίην. Αλάηππν [Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ]. Ησάλληλα, 1996, ζζ

11 : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Φηινζνθία θαη ζξεζθεία ζηε ζύγρξνλε επνρή. Παλεγπξηθφο Λφγνο θαηά ηελ Δνξηή ησλ Tξηψλ Iεξαξρψλ ζηηο 30 Iαλνπαξίνπ (Ζκέξα ηεο Παηδείαο) Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Βιβλία: Μονογπαθίερ, εκδόζειρ, μεηαθπάζειρ βιβλίυν -John Dewey, Art as Experience. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά: Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. (ππφ δεκνζίεπζε). -Arnold Berleant, Η αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά: Μπξηψ Αλησλνπνχινπ Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. Αζήλα, Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή, (2004). -F.W.J. Schelling, Leçons inédites sur la philosophie de la mythologie. Édité et présenté par Klaus Vieweg et Christian Danz. Reconstitué et annoté avec le concours de Georgia Apostolopoulou. Traduit par Alain Pernet. Grenoble, J. Millon, F.W.J. Schelling, Philosophie der Mythologie in drei Vorlesungsnachschriften 1837/1842. Herausgegeben von Klaus Vieweg und Christian Danz unter Mitwirkung von Georgia Apostolopoulou. München, Fink Verlag, Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ, O Δγειηαλόο θηιόζνθνο Iσάλλεο Mελάγηαο. Eηζαγσγή Kείκελα - Mαξηπξίεο. Παλεπηζηήκην Iσαλλίλσλ. Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο "Γσδώλε". Παξάξηεκα αξηζ. 38. Iσάλληλα, Karl Löwith, Aπό ηνλ Xέγθει ζηνλ Nίηζε. Μεηάθξαζε απφ ηα γεξκαληθά: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Tφκνη A-B. Aζήλα, Γλψζε, Δξκελεπηηθή θαη Αηζζεηηθή. Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1982 (πνιπγξαθεκέλε έθδνζε). -Die Dialektik bei Klemens von Alexandria. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Methoden. Frankfurt a. M., Lang, Ανακοινώζειρ ζε Ππακηικά Σςνεδπίυν Άπθπα ζε πεπιοδικά και ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ - Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ γχξσ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Hegel. ηνηρεία απφ ηελ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζην: Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ «Σν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ θαη ηα Γηάλλελα», ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Μαξηίνπ 2013 (ππφ εθηχπσζε). - Σν καληείν ηεο Γσδψλεο ζηελ θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ Hegel, ζην: Πξαθηηθά Α Παλεπεηξσηηθνύ πλεδξίνπ «Ιζηνξία - Λνγηνζύλε: Η Ηπεηξνο θαη ηα Ισάλληλα από ην 1430 έσο ην 1913» ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ εηαηξεία Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ισάλληλα » (ππφ εθηχπσζε). - Panayotis Michelis Critique of Dialectics, ζην: News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), (ππφ εθηχπσζε). - Οη θηινζνθηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, ζηα: Πξαθηηθά ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ γηα ηνλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2012 (ππφ εθηχπσζε). - Ο Ζegel σο θηιφζνθνο ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο αδειθνζχλεο. Σν πνίεκα ηνπ Φηιίππνπ Α. Οηθνλνκίδνπ «Δηο Δγεινλ», ζην: Κάηνπηξνλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Σφκνο Γ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο / Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, επηκ. Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, (ππφ εθηχπσζε). - Ζ θηινζνθηθή αλζξσπνινγία θαη νη επηζηήκεο. Με εηδηθή αλαθνξά ζηελ ζεσξία ησλ αμηψλ ηνπ Κνζκά Φπρνπαίδε, ζην: Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε (ππφ εθηχπσζε). - Helmuth Plessner on inhumanity, ζην: XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Athens August Abstracts. Athens, Greek Philosophical Society, 2013 ζζ Crisis and Openness, ζην: International Conference Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, July Book of Abstracts. Ioannina, University of Ioannina, ζζ Panayotis Michelis Aesthetic Reconstruction of Dialectics, ζην: 19 th International Congress of Aesthetics. Aesthetics in Action. Krakow / Poland, July, Book of Abstracts p Ζ εξκελεία ηνπ Βαζηιείνπ Σαηάθε γηα ηνλ δηάινγν ηνπ ρξηζηηαληθνχ κε ην ειιεληθφ πλεχκα, ζην: Φηιόινγνο, Σφκνο ΛΔ, Σεχρνο 150, Οθηψβξηνο / Ννέκβξηνο / Γεθέκβξηνο 2012 ζζ

12 12 - The Priority of Philosophical Anthropology towards Ethics, ζην: Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. July 30-August 5, Vol. 20. Charlottes Ville, Virginia, Philosophy Documentation Center ζζ Ζιεθηξνληθή έθδνζε: /browse?start - Ζ θξηηηθή ηνπ Gadamer ζηνλ Rickert.. Δπαλαθνξά ηνπ δεηήκαηνο, ζην: Αλνηρηνζύλε. Μειέηεο πξνο ηηκήλ ηεο Βαζηιηθήο Παπνύιηα. Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Θεφδσξνο Κνξξέο, Παλαγηψηεο Γνπθέιιεο, ππξίδσλ θέηαο, Φσηεηλή Σνινχδε. Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Βάληαο, 2012 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Ζ σξαηφηεηα ηνπ ηνπίνπ ζχκθσλα κε ηελ Αηζζεηηθή ηνπ Hegel, ζηα: Χξνληθά Αηζζεηηθήο 46( )/Β ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Ο Ησάλλεο Ν. Θενδσξαθφπνπινο σο θνηηεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο. Με αλαθνξά ζην αλέθδνην αξρεηαθφ πιηθφ, ζην: Κάηνπηξνλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Σφκνο Β. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο / Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, επηκ. Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, Ησάλληλα Γεθέκβξηνο 2011 ζζ Ζ ζεκαζία ηεο Γηαιεθηηθήο γηα ηελ Φηινζνθηθή Αηζζεηηθή ηνπ Παλαγηψηε Μηρειή, ζην: Πεινπνλλεζηαθά 50(2011)/Β ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ αηζζεηηθή ζεσξία ηνπ Adorno, ζηα: Χξνληθά Αηζζεηηθήο, 45( ) ζζ. 3-24, πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism, ζην: Diotima 38(2010) ζζ Ζ κεηαθηινζνθηθή πξννπηηθή ηεο ππεξβαηνινγηθήο θηινζνθίαο ηνπ Kant, ζην: Δπβνπιία. Αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Βαζίιεην Α. Κύξθν. Δπηκέιεηα: Κσλζηαληίλνο Πέηζηνο, Θεφπε Παξηζάθε, Υξήζηνο Σεξέδεο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Δξγαζηήξην Δξεπλψλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο. Ησάλληλα, 2010 ζζ Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο σο ηέρλεο ζηελ Αηζζεηηθή ηνπ Hegel, ζην: Πνξεία. Σηκεηηθφο Σφκνο ζηνλ θαζεγεηή Γηνλχζε Εήβα. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Μαξία Γξαθάθνπ, Μάξσ Καξδακίηζε-Αδάκε, Διέλε Μαΐζηξνπ. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζρνιή Αξρηηεθηφλσλ. Αζήλα, [2007/2009] ζζ Ζ αλάκλεζε σο πνξεία ηνπ πλεχκαηνο εηο εαπηφ. Με αλαθνξά ζηελ Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Υέγθει, ζην: Κσλζηαληίλνο Καβνπιάθνο (επηκ.), Η Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Γθ. Β. Φ Υέγθει. Αζήλα, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 2009 ζζ ηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε ζηελ θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ, ζην: Η έλλνηα ηνπ πνιίηε ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία. The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy. Edited by E. Moutsopoulos and M. Protopapas-Mar neli. Athens, Academy of Athens Research Center on Greek Philosophy, 2009 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ "Kanti transcendental pilisopayutyan metapilisopayakan herankary", ζην: Mosinyan, Davit (Ed.), Inchpisin em tesnum XXI dari pilisopayutyuny, prak 9. Yerevan, Pilisopayutyan mijazgayin akademiayi hrat., 2009, pp (ζηα αξκεληθά). - The Aesthetics of Nature and the Ethics of Dwelling, ζην: Aesthetics Bridging Cultures. Proceedings of the XVII International Congress for Aesthetics. Ankara, 9-13 July Ζιεθηξνληθή έθδνζε: - Philosophical Anthropology in the XXII World Congress of Philosophy, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 21, December 2008 ζζ Five Questions on Philosophy, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 21, December 2008 ζζ Ζ αλζξσπνινγηθή κεηάζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (πεξίιεςε), ζην: Δλδέθαην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο Οθησβξίνπ 2008.Η έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο. Σκήκα Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Πάηξα, 2008 ζζ The Priority of Philosophical Anthropology towards Ethics (Abstract), ζην: XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. July 30-August 5, Abstracts. Seoul, Seoul National University, Korea, 2008 ζ The Metaphilosophical Perspective of Kant s Transcendental Philosophy, ζην: Papers Read at the Third International Conference of the International Academy for Philosophy [Glendale,USA, November 27-28, 2007]: Philosophy and Metaphilosophy, ζην: International Academy for Philosophy

13 13 (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 18, April 2008 ζζ Σα αλζξσπνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επηζηήκεο. Ζ ζεσξία ηνπ Helmuth Plessner, ζην: Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκώλ. [Πξαθηηθά ηνπ Γέθαηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Θεζζαινλίθε, 6-8 Μαΐνπ 2006]. Δπηκέιεηα Δηζαγσγή: Γήκεηξα θελδφλε- Μέληδνπ. Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο Εήηε, 2008 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ Toward a Hermeneutic Anthropology of Human Rights, ζην: The Proceedings of The Twenty-first World Congress of Philosophy. Editor: Ioanna Kucuradi. Volume 3. Human Rights. Editors: Zeynep Davran and Stephen Voss. Ankara, Philosophical Society of Turkey, 2007 ζζ The Dialectics of Space and the Unity of the Arts. On Costas Tsoclis Saint George, ζην: Imagination, Sensuality, Art. Proceedings of the III Mediterranean Congress of Aesthetics. Portorož, Slovenija, September Edited by Aleš Erjavec, Lev Kreft. Slovensko društvo za estetiko. Koper, 2007 ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism. Papers Read at the Second International Conference of the International Academy for Philosophy [Athens, November 24-26, 2006], ζην: Perspectives of Philosophy in the 21 st Century, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 17, November 2007 ζζ Philosophy and Science at the End of Cartesianism, ζην: International Academy for Philosophy (ed.), Perspectives of Philosophy in the 21 st Century. Proceedings of the Second Annual Conference. Athens, November 24-26, [Edited by Evanghelos Moutsopoulos]. [Athens] 2007 ζζ Ο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο σο θνηλσληνιφγνο. Με εηδηθή αλαθνξά ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Ferdinand Tönnies, ζην: Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ (εθδ.), ρξόληα ρσξίο ηνλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν. Ηκεξίδα ζην Πνιεκηθό Μνπζείν, 4 Γεθεκβξίνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο Λίλνο Γ. Μπελάθεο. Αζήλα, 2007 ζζ Ζ δεκνθξαηία, ν πνιίηεο θαη ε ηδέα ηνπ αλζξψπνπ, ζην: Η Πεξηθιένπο δεκνθξαηία ζηνλ 21 ν αηώλα. Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ. Δπηκέιεηα Υξηζηφδνπινο Γηαιινπξίδεο. Αζήλα, ηδέξεο, 2006 ζζ The Philosopher and the Politician in Aristotle s Theory (Abstract), ζην: First International Conference on Ethics and Politics. Heraklion, May Book of Abstracts ζζ The Hermeneutics of the Subject in Aristotle s Nicomachean Ethics, ζην: Γεκήηξεο Η. Παπαδήο (Δθδ.), Η εζηθή θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε. Ηζηθά Νηθνκάρεηα. Αζήλα, Σξαπιφο, 2006 ζζ Ο πιαησληθφο κχζνο ηνπ ζπειαίνπ θαη ε πνξεία πξνο ηελ αιήζεηα, ζηελ: Φηινζνθία, Αζήλα, 36(2006) ζζ Old and New Problems of Philosophy in the XXI Century. Papers Read at the First International Conference of the International Academy for Philosophy. How I See Philosophy in the 21 st Centrury, [Yerevan, August 17-19, 2005], ζην: International Academy for Philosophy (ed.), News and Views, Yerevan (Armenia) - Athens (Greece) - Berkeley (USA), N 8, October 2005 ζζ Ο αλζξσπνκεηξηθφο ραξαθηήξαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ζην: Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ (επηκ.), Γηα κηα θηινζνθηθή παηδεία αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Γηεζλήο Οκνζπνλδία Φηινζνθηθψλ Δηαηξεηψλ (FISP), θαη, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005 ζει Ο Βαζίιεηνο Σαηάθεο σο κεηαθξαζηήο θαη εξκελεπηήο ηνπ Πιάησλνο, ζην: Μλήκε Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε ( ), Πξαθηηθά Β πκπνζίνπ, Αλδξνο, επηεκβξίνπ Ο Σαηάθεο θαη ε Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (=Αλδξηαθά Χξνληθά 37). Δπηκέιεηα Λίλνο Γ. Μπελάθεο. Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2004 (2005) ζζ Ζ ηζηνξηθνθηινζνθηθή κέζνδνο ζηε ζεψξεζε ηνπ Νηθνιάνπ Κνηδηά, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 33(2004)/3 (= Αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Βαζίιεην Α. Κύξθν) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Δπηιεγφκελα: Ζ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο σο αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ Αξλνιλη Μπεξιήλη, ζην: Αrnold Berleant, Η αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Δπηιεγφκελα Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Μεηάθξαζε Μπξηψ Αλησλνπνχινπ Νηθφιανο Α. Ν. Γθφγθαο. Αζήλα, Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή, 2004 ζζ Ζ αηζζεηηθή ηνπ Υέγθει άιινηε θαη ζήκεξα, ζην: θέςηο, Αζήλα - Οιπκπία, XV/ii-iii, 2004 (=Αθηέξσκα ζηνλ Καζεγεηή Λεσλίδα Μπαξηδειηώηε) ζζ

14 14 - Ο σθξάηεο, ε απηνγλσζία θαη ε απηνζπλεηδεζία, ζην: Ξαλά γηα ηνλ σθξάηε. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Σνκέαο Φηινζνθίαο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Γσδώλε. Παξάξηεκα αξηζ. 72. (=Αθηέξσκα ζηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Νίθν Κ. Ψεκκέλν). Ησάλληλα, 2004 ζζ Welterfahrung und Kunsterfahrung, ζην: Karen Gloy (Hrg.), Kunst und Philosophie. Wien, Passagen Verlag, 2003 ζζ Βαζηθέο ζέζεηο γηα κηα εξκελεπηηθή αλζξσπνινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, Γσδώλε, Ησάλληλα, 32(2003)/3, ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Hellenistycyne Towarzystwo Estetycznego, ζην: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Cracow, 2(2003) ζ (Μεηάθξαζε απφ ηo αγγιηθφ πξσηφηππν ''The Hellenic Society of Aesthetics'' L. B.). - Ζ αηζζεηηθή ηεο θχζεο θαη ηα φξηά ηεο, ζην: Πξαθηηθά, Πξώην Μεζνγεηαθό πλέδξην Αηζζεηηθήο Η Αηζζεηηθή ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο, Αζήλα, 6-8 Ννεκβξίνπ 2000 (=Χξνληθά Αηζζεηηθήο, Αζήλα, 41Β/ ) ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά: The Aesthetics of Nature and its Limits, φ. π. ζ Η θηινζνθία ησλ ινπινπδηώλ ηνπ Βξεηηάθνπ σο πνηεηηθή ηνπ θσηφο, ζην: Πξαθηηθά ηνπ η Γηεζλνύο πλεδξίνπ Πεινπνλλεζηαθώλ πνπδώλ, Σξίπνιηο επηεκβξίνπ Σφκνο Γ. Αζήλαη, ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά: The Philosophy of Flowers of Vrettakos as a Poetics of Light φ. π. ζ Ο Κνλδχιεο θαη ην δήηεκα ηεο θνζκνεηθφλαο, ζην: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σνκέαο Φηινζνθίαο (εθδ.), Παλαγηώηεο Κνλδύιεο. Γηα ηελ Κνηλσληθή Οληνινγία. Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001 ζζ O πξνζδηνξηζκφο ηεο ηέρλεο κεηά ην "ηέινο ηεο ηέρλεο", ζην: Γεσξγία Aπνζηνινπνχινπ (επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ Aηζζεηηθήο Tν εξώηεκα πεξί ηέρλεο ζήκεξα (=Xξνληθά Aηζζεηηθήο 39-40/ , Mέξνο πξψην). Αλάηππν, Αζήλα 2000 ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples from Modern Greek Philosophy, ζην: Γσδώλε 28(1999)/3 ζζ , ζζ πεξίιεςε ζηα ειιεληθά - Aristoteles und die Einheit der philosophischen Vernunft, ζην: Theresa Pentzopoulou Valalas / Stylianos Dimopoulos (eds.), Aristotle on Metaphysics. Thessaloniki, Universität von Thessaloniki, 1999 ζζ H θηινζνθηθή αλζξσπνινγία κεηαμχ επηζηήκεο θαη κεηαθπζηθήο. H επηθαηξφηεηα ελφο αλνηρηνχ εξσηήκαηνο, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 27 (1998)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Ζ αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο πξννπηηθέο, ζην: H επηθαηξόηεηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Eπηκέιεηα: Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ / Γηψξγνο Ρνπζφπνπινο. Féderation Internationale des Sociétés Philosophiques (FISP), θαη Παλεπηζηήκην Kξήηεο Tνκέαο Φηινζνθίαο. Αζήλα, 1997 ζ Πξνζθψλεζε (Μαδί κε παξαηεξήζεηο γηα ηηο ζρνιέο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ην πξφβιεκα ηεο δεκνζηφηεηαο), ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 25 (1996)/3 ζζ H θξίζε ηεο κεηαθπζηθήο θαη ην εξψηεκα πεξί Θενχ ζηε ζεψξεζε ηνπ πχξνπ Kπξηαδφπνπινπ, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 25 (1996)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Heidegger and the Revision of the Classic, ζην: Proceedings of the Symposium Aesthetics in Education, Culture and Tradition. Athens, November 11-12, 1994 (=Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Αζήλα, 34 /1995) ζζ O Heidegger θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ θιαζζηθνχ, ζην: Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ Η Αηζζεηηθή ζηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ παξάδνζε. Αζήλα, Ννεκβξίνπ 1994 (=Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Αζήλα, 35 /1995) ζζ H θιαζζηθή ηέρλε θαη ε αλέιημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηελ Aηζζεηηθή ηνπ Xέγθει, ζην: Γεσξγία Aπνζηνινπνχινπ (επηκ.), Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ Aπφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ ιφγν ζηνλ επξσπατθφ νξζνινγηζκφ, ζην: Γεσξγία Aπνζηνινπνχινπ (επηκ.), H ηδέα ηεο Eπξώπεο Γσδώλε 23/1994/3. Αλάηππν [Δπηκέιεηα: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ] ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Oη Έιιελεο καζεηέο ηνπ Schelling. Mηα ζχληνκε επηζθφπεζε, ζην: Nενειιεληθή Φηινζνθία Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Θεζζαινλίθε, Bάληαο, 1994 ζζ

15 15 - H ηδέα ηνπ πνιηηηθνχ αλζξσπηζκνχ, ζην: H πνιηηηθή θηινζνθία ζήκεξα. Πξαθηηθά ηνπ E' Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Δπηκέιεηα: Μπξηψ Γξαγψλα- Μνλάρνπ. Aζήλα, Καξδακίηζα, 1994 ζζ H ζεκειίσζε ηεο θηινζνθηθήο εζηθήο. Παξαδείγκαηα απφ ηε Nενειιεληθή Φηινζνθία, ζην: H θηινζνθία ζηα Bαιθάληα ζήκεξα. Πξαθηηθά ηνπ Γ' πκπνζίνπ ησλ Bαιθαληθώλ Φηινζνθηθώλ Eηαηξεηώλ. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Δπηκέιεηα: Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ. Aζήλα, Καξδακίηζα, 1994 ζζ , πεξίιεςε ζηα γαιιηθά ζ Probleme der neugriechischen Hegel-Übersetzung, ζην: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Teil 1. Herausgegeben von Armin Paul Frank, Kurt-Jürgen Maaß, Fritz Paul und Horst Turk. Mit einer Einleitung von Horst Turk. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1993 ζζ Abschließende Zusammenfassung der Fachtagung "Der Einfluß der Griechischen Philosophie auf die Ausformung und die Entwicklung der Philosophie und der Kultur in Europa und der Welt", ζην: Hellenika. Jahrbuch 1993 ζζ Erich Heintel und die philosophische Anthropologie, ζην: Hans-Dieter Klein / Johann Reikerstorfer (Hrsg.), Philosophia perennis. Erich Heintel zum 80. Geburtstag. I Teil. Frankfurt a. M., Lang Verlag, 1993 ζζ O Παλαγηψηεο Mηρειήο θαη ε θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, ζην: Πξαθηηθά Γ' Γηεζλνχο πλεδξίνπ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ. Tφκνο 3. Aζήλαη, ζζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ Greek Democracy and the Idea of Political Community, ζην: 2500 Years of Democracy. Athens, Greek National Tourist Organisation, 1992 ζζ The Problem of Religion in Helmuth Plessner's Philosophical Anthropology, ζην: The Influence of the Frankfurt School on Contemporary Theology. Critical Theory and the Future of Religion; Dubrovnik Papers in Honour of Rudolf J. Siebert. Edited, and with αn Introduction by A. James Reimer. (=Toronto Studies in Theology; 64). Lewiston, Queenston, Lampeter, Edwin Mellen Press, 1992 ζζ H εγθαηάιεηςε ηνπ κέηξνπ ηεο ηέρλεο: H παξαίηεζε ηνπ Adorno απφ ηελ θιαζζηθή ηέρλε, ζην: Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Αζήλα, ( ) ζ , πεξίιεςε ζηα αγγιηθά ζ The Abandonment of the Measure of Art: Adorno's Retreat from Classical Art, ζην: Proceedings of the Third International Conference on Aesthetics. Krakow, Jagiellonian University, August 21-23, Krakow, 1991 ζζ H ζθεπηηθή εζηθή ηνπ Weischedel, ζην: θέςηο, Aζήλα - Οιπκπία, 2 (1991) ζζ O ραξαθηεξηζκφο ηεο κεζφδνπ θαηά ηνλ Hegel. Παξαηεξήζεηο ζηνλ πξφινγν ηεο "Φαηλνκελνινγίαο ηνπ πλεχκαηνο", ζην: Aθηέξσκα ζηνλ Kσλζηαληίλν Γεζπνηόπνπιν. Aζήλα, Παπαδήζεο, 1991 ζζ Oη Έιιελεο καζεηέο ηνπ Schelling. Mία ζχληνκε επηζθφπεζε, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 20 (1991)/3 ζζ. 9-25, πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Έλα ρεηξφγξαθν ηεο Eζληθήο Bηβιηνζήθεο ηεο Eιιάδνο κε ζεκεηψζεηο απφ παξαδφζεηο ηνπ Schelling, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 19 (1990)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ H θηινζνθηθή θξηηηθή ζην αξθαδηθφ ηδεψδεο, ζην: Πξαθηηθά B' Tνπηθνύ πλεδξίνπ Aξθαδηθώλ πνπδώλ. Tηκεηηθόο ηόκνο εηο Γεώξγηνλ Mεξίθαλ. Aζήλαη, 1990 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ La critica di Gadamer a Rickert, ζην: Mario Signore (ed.), Rickert tra Storicismo e Ontologia. Milano, Francoangeli, 1989 ζζ Zur praktischen Relevanz der Hermeneutik bei Plessner, ζην: Heiner Bielefeldt / Winfried Brugger / Klaus Dicke (Hrsg.), Dimensionen menschlicher Freiheit. Johannes Schwartländer zum 65. Geburtstag. Tübingen, Attempto Verlag, 1988 ζζ O Πεξηθιήο Γξεγνξηάδεο θαη ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο σο επηζηήκε, ζην: Πξαθηηθά Γ' Γηεζλνχο πλεδξίνπ Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ. Aζήλαη, ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ O Θεφδσξνο Kαξνχζνο σο ηζηνξηθφο ηεο θηινζνθίαο, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 17(1988)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Tν πξφβιεκα ηεο πξάμεο ζηνλ Aξηζηνηέιε θαη ζηνλ Marx, ζην: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο (εθδ.), "O Karl Marx θαη ε θηινζνθία". A' Παλειιήλην πλέδξην. Aζήλα, Gutenberg, 1987 ζ

16 16 - Tν πξφβιεκα ηεο δηαιεθηηθήο ζηε θηινζνθία ηνπ Παπαλνχηζνπ, ζην: Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ "E. Π. Παπαλνύηζνο. Ο Παηδαγσγόο θαη ν θηιόζνθνο" (=Γσδώλε, Παξάξηεκα αξηζ. 36). Iσάλληλα, 1987 ζζ Kξηηηθή ηεο ηδενινγίαο θαη εξκελεπηηθή, ζην: H Φηινζνθηθή Eξκελεπηηθή. Πξαθηηθά ηεο A' Φηινζνθηθήο Hκεξίδαο Θεζζαινλίθεο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Aζήλα, 1986 ζζ Hegel-Studien in Griechenland, ζην: Hegel-Studien, Bonn, 21(1986) ζζ Παηδαγσγηθέο θαη θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Παπαλνχηζνπ ζηε Γεξκαλία, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 15(1986)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Das Problem der Willensfreiheit bei Gregor von Nyssa, ζην: Ch. Wenin (éd.), L' homme et son univers au moyen âge. Actes du septième congrès internationale de philosophie médiévale (30 août 4 septembre 1982). Vol. II Louvain-la-Neuve, Editions de l Institut Supérieur de Philosophie, 1986 ζζ Ο Θεφδσξνο Καξνχζνο σο ηζηνξηθφο ηεο θηινζνθίαο, ζην: Κέληξν Μειεηψλ Ηνλίνπ (εθδ.), Σν Ιόλην. Οηθνινγία-Οηθνλνκία-Ρεύκαηα ηδεώλ. Πξαθηηθά πκπνζίνπ Αζήλαη, 1990 ζζ Φχζε θαη εζηθφηεηα ζηνλ Bεληακίλ Λέζβην, ζην: Πξαθηηθά Παλειιελίνπ πκπνζίνπ "Bεληακίλ Λέζβηνο". Aζήλα, 1985, ζζ H δσή θαη ην έξγν ηνπ Πεξηθιένπο Γξεγνξηάδνπ, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 14(1985)/3 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ O Schopenhauer θαη νη ζνθηζηέο, ζην: Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πκπνζίνπ γηα ηε νθηζηηθή. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Aζήλα, 1984 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ O ιφγνο γηα ην "ηέινο ηεο θηινζνθίαο": Aληηθηινζνθηθή δηαθήξπμε ή έλδεημε αιιαγήο πξνηχπνπ;, ζην: Πξαθηηθά ηνπ B' Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Aζήλα, 1985 ζζ H απφδνζε ησλ επσλχκσλ ησλ μέλσλ θηινζφθσλ ζηελ Eιιεληθή ζε νξηζκέλα θείκελα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ζην: Oλόκαηα, Αζήλα, 9 (1984) (= Aθηέξσκα ζηνπο Γ. Γεσξγαθά, I.Θ. Kαθξηδή, K.A. Tξππάλε) ζζ Mλήκε Παχινπ Γξαηζηάηνπ ( ), ζην: Nέα Eζηία, Aζήλαη, 1984, ηεχρ ζζ Aπφ ηηο πξψηεο απερήζεηο ηεο θηινζνθίαο ηνπ J. G. Fichte ζηελ Eιιάδα, ζην: Eηο κλήκελ E. Π. Παπαλνύηζνπ. Aζήλα, 1984 ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ O Γιελφο θαη ε θηινζνθηθή εξκελεία ηνπ "νθηζηή", ζην: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σνκέαο Φηινζνθίαο (εθδ.), Γεκήηξεο Γιελόο. Παηδαγσγόο θαη θηιόζνθνο. Aζήλα, Gutenberg, 1983 ζζ Schopenhauer als Vermittler griechischer Kunst, ζην: Schopenhauer-Jahrbuch, Frankfurt a. M., 64 (1983) ζζ O Hegel θαη ην ηέινο ηεο ηέρλεο, ζην: Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Αζήλα, ( ) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ H έλλνηα ηνπ θπζηθνχ ηφπνπ ζηνλ Aξηζηνηέιε θαη ζηνλ Helmuth Plessner, ζην: Πξαθηηθά Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ "Aξηζηνηέιεο". Σφκνο 3. Aζήλα, 1982 ζζ Schopenhauers Einfluß auf Nietzsches Verständnis des Anaximander, ζην: Wolfgang Schirmacher (Hrsg.), Zeit der Ernte. Studien zum Stand der Schopenhauer-Forschung. Festschrift für Arthur Hübscher zum 85. Geburtstag. Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-holzboog, 1982 ζζ Eπζχλε θαη ειεπζεξία θαηά ηνλ Walter Schulz, ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 12(1982) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Tν πξφβιεκα ηεο ηζηνξίαο ζηε γηνπγθνζιαβηθή θηινζνθηθή νκάδα "πξάμηο", ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 10(1981) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζ Φηινζνθία θαη πνιηηηθή ζην ηέινο ηεο κεηαθπζηθήο, ζην: Φηινζνθία θαη Πνιηηηθή. Πξαθηηθά ηνπ A' Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία. Aζήλα, Καξδακίηζα, 1982 ζζ H θηινζνθία θαη ε απνκάγεπζε ηνπ θφζκνπ, ζην: Παξλαζζόο, Αζήλα, 22(1980) ζζ Tν πξφβιεκα ηνπ δηαιφγνπ ζηε θηινζνθία ηνπ Martin Buber, ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 8-9 ( ) ζζ , πεξίιεςε ζηα γεξκαληθά ζζ Πξφζσπν θαη θφζκνο ησλ πξνζψπσλ ζηε θηινζνθηθή αλζξσπνινγία ηνπ Helmuth Plessner, ζηφ: Παξλαζζόο, Αζήλα, 20(1978) ζζ Mεηαθπάζειρ άπθπυν (από ηα γεπμανικά ζηα ελληνικά) -Karen Gloy, Μεηαθπζηθή: Μηα επηζηήκε απφ ηελ νπνία πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξαηηεζεί ην παλεπηζηήκην; ζην: Μλήκε Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε ( ), Πξαθηηθά Β πκπνζίνπ, Αλδξνο, 20-

17 17 21 επηεκβξίνπ Ο Σαηάθεο θαη ε Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία (=Αλδξηαθά Χξνληθά 37). Δπηκέιεηα Λίλνο Γ. Μπελάθεο. Καΐξεηνο Βηβιηνζήθε, Άλδξνο 2004 (2005) ζζ Βι. ην πξσηφηππν θείκελν: Karen Gloy, Metaphysik eine verzichtbare oder unverzichtbare Universitätsdisziplin?, φ. π. ζζ Werner Beierwaltes, Aπφζηαζε θαη παξνπζία ηνπ πιαησληζκνχ, ζην: Γσδώλε, Ησάλληλα, 27(1998)/3 ζζ Walter Jaeschke, Aπφιπην ππνθείκελν - Aπφιπηε ππνθεηκεληθφηεηα- Πεξί κηαο ακθηζβεηνχκελεο έλλνηαο ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ, ζην: Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ Hans-Jürgen Gawoll, Τπνθεηκεληθφηεηα θαη κεδέλ. Aπφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Xέγθει ζηελ Iέλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κεηαθπζηθήο, ζην: Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ Rüdiger Bubner, H πνιηηηθή αλζξσπνινγία ηνπ Xέγθει, ζην: Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ Klaus Vieweg, Aηζζεηηθή θαη θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο ζηελ νηθνπκεληθή ζεψξεζε ηνπ χζηεξνπ Xέγθει, ζην: Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ Gabriella Baptist, Eλαληίνλ ηεο θηινζνθίαο πνίνπ ππνθεηκέλνπ; Πεξί ηεο αληηπαξαζέζεσο ηνπ Nηεξξηληά πξνο ηνλ Xέγθει, ζην: Iζηνξία θαη ππνθεηκεληθόηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Xέγθει. Δπηκέιεηα έθδνζεο Μεηάθξαζε θεηκέλσλ: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. Iσάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1995 ζζ F.L. Beerez, H εζηθή ηνπ Eπίθνπξνπ, ζην: Nέα Eζηία, Αζήλαη, 107(1980) ζζ Viktor Byckov, Ζ ζεσξία ηνπ Πισηίλνπ γηα ηελ σξαηφηεηα σο κία απφ ηηο πεγέο ηεο Βπδαληηλήο αηζζεηηθήο, ζην: Χξνληθά Αηζζεηηθήο, Αζήλα, ( ) pp Bιβλιοκπιζίερ -Δθεκεξίδα Η Καζεκεξηλή, Αζήλα (Βηβιηνθξηζία ζηα ειιεληθά). - ηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. Β.Ν. Σαηάθεο, Βπδαληηλε Φηινζνθία, 1977, Πέκπηε 2 Μαξηίνπ 1978 ζ. 7. -δηά-λογο, Αζήλα (Βηβιηνθξηζίεο ζηα ειιεληθά) - Karen Gloy: Wahrnehmungswelten. Freiburg / München, Verlag Karl Alber, 2011 : Γηά-Λνγνο 2(2012) ζζ Hegel-Studien, Hamburg. - Otto Pöggeler, Hegels Idee einer Phänomenologie des Geistes. Freiburg / München, 1993² : Hegel- Studien 33 (1998) ζζ Φηινζνθία, Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, Aζήλα (Βηβιηνθξηζίεο ζηα ειιεληθά). - Hans-Jürgen Gawoll, Nihilismus und Metaphysik. Stuttgart, 1989 : Φηινζνθία ( ) ζζ Konrad Gaiser, Il paragone della caverna. Napoli, 1985 : Φηινζνθία ( ) ζζ Hans Krämer, Platone e i fondamenti della metafisica. Milano, 1982 : Φηινζνθία 12 (1982) ζζ Walter Schulz, Ich und Welt. Pfullingen 1979 : Φηινζνθία ( ) ζζ Διιεληθά. Δθδίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε - Σεξέδα Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά, ηα ίρλε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζόθσλ. Αθαδεκία Αζελψλ. Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο. Αζήλαη, 2011, ζηα: Διιεληθά 62(2012) ζζ Σεξέδα Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά (επηκέιεηα), Γνξγίαο. Δθδφζεηο Εήηξνο 1999, ζηα: Διιεληθά 59 (2009) ζζ Diotima. A Publication of the Hellenic Society for Philosophical Research. Athens - E. A. Wyller, Gestern und Morgen Heute. Henologische Essays zur Europäischen Geistesgeschichte. Würzburg, 2005, ζην: Diotima 34(2006) ζζ

18 18 Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Δπεηεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αηζζεηηθήο, εθδίδεηαη απφ ην Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή, Aζήλα (Βηβιηνθξηζίεο ζηα ειιεληθά). - Arnold Berleant, Re-thinking Aesthetics: Rogue Essays on Aesthetics and the Arts. Aldershot / Burlington, 2004 : Xξνληθά Aηζζεηηθήο 43( ) ζζ Rüdiger Bubner, Ästhetische Erfahrung. Frankfurt a.m., 1989 : Xξνληθά Aηζζεηηθήο ( ) ζζ Georg Lukacs, Philosophie de l' art ( ). Paris, 1981 : Xξνληθά Aηζζεηηθήο ( ) ζζ Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε, Δθδίδεηαη από ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Aζήλα, (Βηβιηνθξηζίεο ζηα ειιεληθά). - Maria Fasching, Zum Begriff der Freundschaft bei Aristoteles und Kant. Würzburg, 1990 : Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε 9 (1992) ζζ Gerhard Podskalski, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft München, 1988 : Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε 8 (1991) ζζ Werner Woschnak, Zum Begriff der Sitte. Wien, 1988 : Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε 8 (1991) ζ Erich Heintel, Gesammelte Abhandlungen. Bde 1 und 2. Stuttgart, 1988 : Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε 6 (1989) ζζ Erich Heintel, Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Wien, 1986 : Eιιεληθή Φηινζνθηθή Eπηζεώξεζε 5(1988) ζζ Γσδώλε, Μέξνο ηξίην, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Iσάλληλα (Βηβιηνθξηζίεο ζηα ειιεληθά). - Karen Gloy Rudolf zur Lippe (Hg.), Wissen Weisheit Information. Göttingen, 2005, ζην: Γσδώλε 34( ), 3, ζζ Andreas Arndt, Dialektik und Reflexion. Hamburg, 1994 : Γσδώλε 31(2002)/3 ζζ Gregor Schöllgen, Max Weber. München, 1998 : Γσδώλε 31(2002)/3 ζζ Erich Heintel, Gesammelte Abhandlungen. Bde 7-9. Stuttgart - Bad Cannstatt, : Γσδώλε 31(2002)/3 ζζ Δrich Ζeintel, Gesammelte Abhandlungen Bde Stuttgart - Bad Cannstatt, 1996 : Γσδώλε 26(1997)/3 ζζ Erich Heintel (Hrsg.), Der philosophische Begriff des Menschen.Wien, 1994 : Γσδώλε 25(1996)/3 ζζ Δrich Ζeintel, Gesammelte Abhandlungen Bde Stuttgart - Bad Cannstatt, 1995 : Γσδώλε 25(1996)/3 ζζ Karen Gloy / Peter Burger (Hrsg.), Naturphilosophie im Deutschen Idealismus. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1993 : Γσδώλε 24(1995)/3 ζζ Christoph Jamme (Hrsg.), Die "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik". Stuttgart - Bad Cannstatt, 1994 : Γσδώλε 24(1995)/3 ζζ Karen Gloy / Rainer Lambrecht (Hrsg.), Bibliographie zu Hegels "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse", Stuttgart - Bad Cannstatt, 1995 : Γσδώλε 24(1995)/3 ζζ Karen Gloy (Hrg.), Demokratie-Theorie. Tübingen, 1992 : Γσδώλε 23 (1994)/3 ζζ Gabriella Baptist, Il problema della modalità nelle logiche di Hegel. Genova, 1992 : Γσδώλε 23(1994)/3 ζζ G.W.F. Hegel, Vorlesungen über Logik und Metaphysik. Hamburg, 1992 : Γσδψλε 22(1993)/3 ζζ Karen Gloy / Eno Rudolph (Hrsg.), Einheit als Grundfrage der Philosophie. Darmstadt, 1985 : Γσδώλε 22(1993)/3 ζζ Erich Heintel, Die Stellung der Philosophie in der Universitas Litterarum. Wien, 1990 : Γσδώλε 21(1992)/3 ζζ Cosimo Quarta, Tommaso Moro. Bari, 1991 : Γσδώλε 21(1992)/3 ζζ Benedikt Haller, Repräsentation. Ihr Bedeutungswandel von der hierarchischen Gesellschaft zum demokratischen Verfassungsstaat. Münster, 1987 : Γσδώλε 20 ζζ Leszek Kolakowski, Horror Metaphysicus. München, 1989 : Γσδώλε 18(1989) ζζ

19 19 - Klaus Dicke, Menschenrechte und europäische Integration. Kehl am Rhein / Strassburg, 1986 : Γσδώλε 17(1988) ζζ Giovanni Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Milano, 1986 : Γσδψλε 17(1988) ζζ Karen Gloy, Studien zur platonischen Naturphilosophie in Timaios. Würzburg, 1986 : Γσδώλε 16(1987) ζζ Johannes Irmscher, Sokrates. Leipzig, 1985² : Γσδώλε 16(1987) ζζ Cosimo Quarta, L' utopia platonica. Milano, 1985 : Γσδώλε 16(1987) ζζ Rudolf J. Siebert, The Critical Theory of Religion. Berlin/N.Y., 1985 : Γσδώλε 16(1987) ζζ Rüdiger Bubner, Geschichtsprozesse und Handlungsnormen. Frankfurt a.m., 1984 : Γσδώλε 15(1986) ζζ Konrad Gaiser, Platone come scrittore filosofico. Napoli, 1984 : Γσδώλε 15(1986) ζζ Heinrich Rickert, Il fondamento delle scienze della cultura. A cura di M. Signore. Ravenna, 1986 ² : Γσδώλε 15(1986) ζζ Johannes Schwartländer / Dietmar Willoweit (Hrsg.), Das Recht des Menschen auf Eigentum. Kehl am Rhein / Strassburg, 1983 : Γσδώλε 14(1985) ζζ Γιοπγάνυζη Σςνεδπίυν -- Δθπξφζσπνο ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ Διιεληθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΥΥΗΗΗ World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life Athens 2013, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ International Federation of Philosophical Societies (FISP) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-10 Απγνχζηνπ Πξφεδξνο (Chair) θαη Αμηνινγεηήο αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα Αλαθνηλψζεσλ 28. Philosophical Anthropology. - Δπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηνλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, Αζήλα, Ννεκβξίνπ Γηνξγάλσζε: Δηαηξεία Φίισλ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο. -πκπφζην Αηζζεηηθήο Σν εξψηεκα πεξί Σέρλεο ζήκεξα / The Question of Art Today. Ησάλληλα, Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 13 Οθησβξίνπ Υνξεγία: Ηδξπκα Παλαγηψηε θαη Δθεο Μηρειή. -Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Ζ ηδέα ηεο Δπξψπεο. Ησάλληλα, Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 8 Οθησβξίνπ Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt (Βφλλε, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο) θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe Αζελψλ. -Γεκφζηα ζπδήηεζε Ζ ηδέα ηεο Δπξψπεο. Ηλζηηηνχην Goethe Αζελψλ, 7 Οθησβξίνπ ε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Alexander von Humboldt (Βφλλε, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο) θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. -Φηινζνθηθή πλάληεζε Ηζηνξία θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηε θηινζνθία ηνπ Υέγθει. Ησάλληλα, Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 14 Μαΐνπ Με ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Alexander von Humboldt (Βφλλε, Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο). --Σηκεηηθή εθδήισζε γηα ηα 60 ρξφληα ηνπ Jürgen Habermas, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Έκδοζη Ππακηικών Σςνεδπίυν -Πξαθηηθά, Πξώην Μεζνγεηαθό πλέδξην Αηζζεηηθήο Η Αηζζεηηθή ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο Αζήλα, 6-8 Ννεκβξίνπ 2000 (=Χξνληθά Αηζζεηηθήο, Αζήλα, ηφκνη 41 Α / , 41Β/ ). Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γεψξγηνο Αλαγλσζηφπνπινο, Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ, Σεξέδα Πεληδνπνχινπ-Βαιαιά, Γηνλχζεο Εήβαο, Λίλνο Γ. Μπελάθεο, Μαξία Παηηίρε, Αγλή Πεξηζηεξάθε. -Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ Aηζζεηηθήο Tν εξώηεκα πεξί ηέρλεο ζήκεξα / The Question of Art Today. Δπηκέιεηα έθδνζεο: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ. (= Xξνληθά Aηζζεηηθήο, Αζήλα, 39-40/ , Mέξνο πξψην). Αλάηππν. Αζήλα, H ηδέα ηεο Eπξώπεο. [Δπηκέιεηα έθδνζεο: Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ]. Γσδώλε, Ησάλληλα, 23/1994/3. Aλάηππν. Iσάλληλα, Σςμμεηοσή ζηην έκδοζη πεπιοδικών -δηά-λογο. Σφκνο 1(2011) θαη εμήο κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο. -Χξνληθά Αηζζεηηθήο: Σφκνο 41 Α / θαη εμήο, κέινο ηεο εθδνηηθήο επηηξνπήο.

20 20 -Hegel-Studien: Tφκνη 18 (1983) - 41(2006) θαη πξνεηνηκαζία βηβιηνγξαθίαο γηα ηνπο επφκελνπο ηφκνπο, κέινο ηεο δηεζλνχο νκάδαο γηα ηελ "Hegel-Bibliographie". -Διιεληθή Φηινζνθηθή Δπηζεώξεζε: Σφκνο 1(1984) θαη εμήο, κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο. -θέςηο / Skepsis: Σφκνο 1(1990) θαη εμήο, κέινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Λήμμαηα ζε λεξικά - Mελάγηαο, Iσάλλεο, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 6. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζ Mπελάθεο, Λίλνο, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 6. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζζ Mπνχκπεξ, Mάξηηλ, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 7. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζζ Pίθεξη, Xάηλξηρ, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 9α. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζ νπελράνπεξ, Άξηνπξ, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 9α. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζζ Φψπεξκπαρ, Λνχληβηρ, ζηε: Θεκαηηθή Eθπαηδεπηηθή Eγθπθινπαίδεηα. Παγθόζκην Bηνγξαθηθό Λεμηθό. Tφκνο 9β. Aζήλα, Eθδνηηθή Aζελψλ, 1988 ζζ Eιδήζειρ για θιλοζοθικά ζςνέδπια - Σν 19 ν Γηεζλέο πλέδξην Αηζζεηηθήο, Κξαθνβία / Πνισλίαο, Ηνπιίνπ 2013, ζην: Χξνληθά Αηζζεηηθήο (ππφ δεκνζίεπζε). -- The 19 th International Congress of Aesthetics, Krakow / Poland, July 2013, ζην: Χξνληθά Αηζζεηηθήο (ππφ δεκνζίεπζε). - The 18 th International Congress of Aesthetics, Beijing, 9-13 August 2010, ζην: Χξνληθά Αηζζεηηθήο 45( ) ζζ ν Γηεζλέο πλέδξην Αηζζεηηθήο, Πεθίλν, 9-13 Απγνχζηνπ 2010, ζην: Χξνληθά Αηζζεηηθήο 45( ) ζζ Έβδνκν Γηεζλέο πλέδξην Mεζαησληθήο Φηινζνθίαο (Louvain-la-Neuve ), ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 12(1982) ζζ Φηινζνθηθά ζεκηλάξηα ηνπ Inter-University Centre ηνπ Dubrovnik, ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 10-11( ) ζζ Tν πξψην Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθηθήο Eηαηξείαο, ζην: Nέα Eζηία, Αζήλαη, 109(1981) ζζ H ζθέςε ηνπ M. Buber. 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ (Beer Sheva/ Iζξαήι, ), ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 8-9( ) ζζ Tν κέιινλ ηεο ζξεζθείαο (Dubrovnik/Γηνπγθνζιαβία, , ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 8-9( ) ζζ Tα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο ζεκέιην θαη θξηηήξην ηεο λεψηεξεο δεκνθξαηίαο, ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 8-9( ) ζζ Έθην Γηεζλέο πλέδξην Mεζαησληθήο Φηινζνθίαο (Bφλλε ), ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 7(1977) ζζ Φηινζνθία θαη Kνηλσληνινγία (Dubrovnik/Γηνπγθνζιαβία ), ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 7(1977) ζζ πλάληεζε ησλ Φηινζφθσλ ηεο Aπζηξίαο θαη ησλ γεηηνληθψλ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ: "Bαζηθά Πξνβιήκαηα Hζηθήο", ζην: Φηινζνθία, Αζήλα, 7(1977) ζ Παπαπομπέρ-Αναθοπέρ για ηιρ δημοζιεύζειρ ηηρ Γευπγίαρ Αποζηολοπούλος (επιλογή) -Clemens Albrecht, Soziologie als Kultursoziologie: Was bleibt vom Werk Friedrich H. Tenbrucks?, ζην: Ein Blog des Soziologiemagazins, Februar 28, Βαζίιεηνο Α. Κχξθνο, Δπάγγεινο Π. Παπαλνύηζνο. Ο θξηηηθόο θηιόζνθνο θαη ν αλακνξθσηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Αζήλα Δθδφζεηο νθφιε Κνπιεδάθε, 2012: 22, 30, 68, 133 θαη passim. -Matyàš Havrda, Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source, ζην: Vigiliae Christianae 65(2011): 352, Γεκήηξεο Ε. Αλδξηφπνπινο, Κείκελα Αηζζεηηθήο. πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Αηζζεηηθήο θαη Φηινζνθίαο ηεο Σέρλεο. Δπηκέιεηα Α. Μαξηλνπνχινπ. Αζήλα, Δθδφζεηο Ύθνο, 2010: Κεθάιαην: «Ζ ζπκβνιή ηεο Γεσξγίαο Απνζηνινπνχινπ ζηελ Αηζζεηηθή θαη Φηινζνθία ηεο Σέρλεο»: Athanasia Glykofrydi-Leontsini, The Impact of Scottish Philosophy via French Eclecticism. A Study of Intercultural Impacts and Exchanges in the History of Philosophy, ζην: Hans Lenk (ed.),

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ. e-mail: menchris@upatras.gr ΜΔΝΔΛΑΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ e-mail: menchris@upatras.gr Δπώλπκν Όλνκα Παηξώλπκν ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΝΔΛΑΟ Μελέιανο Ηκεξνκελία γέλλεζεο 12.07.1956 Σόπνο γέλλεζεο e-mail Αζήλα menchris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

STAVROS J. TSITSIRIDIS

STAVROS J. TSITSIRIDIS CURRICULUM VITAE STAVROS J. TSITSIRIDIS PERSONAL Place of Birth: Date of Birth: Address: Telephone: E-mail: Current employment: Rethymnon, Crete 26 Μay,1965 8 Pavlou Nirvana St., 26443 Patras, Greece 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε

Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Θ Ρ ΑΚ ΧΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Μαξηπξίεο απηνπηώλ καξηύξσλ γηα ηελ εθηόπηζε θαη ηε ιεειαζία ησλ Δβξαίσλ από ηα Γηάλλελα θαη ηε Θεζζαινλίθε Ρέλα Μόιρν, Γξ. Ιζηνξίαο Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα