των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14"

Transcript

1 των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

2 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΤΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOYΡ ΓΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ ΚΑ ΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗ ΜΑ ΤΩΝ ΠΑ ΡΑ ΓΩ ΓΗΣ, Ε ΠΕ ΞΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ, ΣY ΝΑΡ ΜO ΛO ΓΗ ΣΗΣ, ΣY ΣΚΕY Α ΣΙ ΑΣ, Ε ΠΙ ΣΚΕY ΗΣ κ.λπ. ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΑΛ ΛΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ, O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η α πό ΣΣΕ 2. Η α πό ΣΣΕ 3. Η α πό ΣΣΕ 4. Η α πό ΣΣΕ 5. Η α πό ΣΣΕ 6. Η Α 22/ Η α πό ΣΣΕ 8. H α πό Σ.Σ.Ε 9. Η Α 44/ Η α πό ΣΣΕ 11. Η Α 57/ Η Α 21/2000, η ο ποί α ι σχύ ει και για το Η Α 10/2002 (Π.Κ. 3/ ), η οποία ισχύει και για το Η Α 24/2004, η ο ποί α ι σχύ ει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 41/ ), η ο ποί α ι σχύ ει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 69/ ), η ο ποί α ι σχύ ει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 51/ ), η ο ποί α ι σχύ ει και για τα έτη 2011, 2012 έως Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 9/ ), η οποία ισχύει έως Η από ΣΣΕ (Π.Κ. 11/ ). Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: 1. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Σιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα το ϋ παλ λή λων Με τάλ λου (Π.O.Ε.Μ.) (ΣΣΕ ).

3 Οι διατάξεις της ΣΣΕ Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων µετάλλου όλων των µεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τµηµάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρ- µολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. µετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη 17 Ιουνίου 2013 και καθορίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόµατα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου και ίσχυε έως (τρί- µηνη µετενέργεια), εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος ακόµη, πλην Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ., δηλαδή έως την χωρίς καµµία µεταβολή σε όλα προβλεπόµενα (µισθούς, επιδόµατα, τριετίες κ.λπ.), όπως είχαν διαµορφωθεί την (µισθοί, επιδόµατα, τριετίες κ.λπ.). Γ. ΠΕ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται, όλοι χωρίς εξαίρεση οι εργαζόµενοι, εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι και βοηθοί τεχνιτών των κάθε είδους µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των τµηµάτων αυτών που ασχολούνται στην παραγωγή επεξεργασία, επισκευή συναρµολόγηση, συσκευασία κ.λπ. µετάλλων όλης της χώρας ή σε τµήµατα επεξεργασίας κ.λπ. µετάλλου άλλων επιχειρήσεων ή εκµετάλλευσης ή εργολήπτες ή υπό-κατασκευαστές και εργολάβους που ασχολούνται µε εργασίες επί κάθε είδους µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων στις κατασκευές και επισκευές ποδηλάτων. Στην παρούσα υπάγονται οι απόφοιτοι µέσων αναγνωρισµένων από το Κράτος Σχολών Τεχνικής Εκπαίδευσης ( Α 24/2004). Η παρούσα ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στους εργαζόµενους που καλύπτονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύµβαση της ΠOΒΑΚΩ (τεχνιτών και βοηθών τεχνιτών αργυροχρυσοχοϊας, πολύτιµων µετάλλων και ωρολογοποιίας). Στην πα ρού σα υ πά γο νται και οι τε χνί τες που α πα σχο λού νται στη θερ µή ε ξέ λα ση και θερ µή διέ λα ση. Ε πί σης, οι ερ γα το τε χνί τες και υ πάλ λη λοι µε τάλ λου µε τις πα ρα κά τω α να φε ρό µε νες ει δι κό τη τες, α νε ξάρ τη τα α πό το εί δος της ε πι χεί ρη σης : (ΣΣΕ ) Ι. Τε χνί τες - Τε χνί τρι ες 1. Όσοι τε χνί τες ερ γά ζο νται σε ε πι χει ρή σεις πά σης φύ σε ως πα ρα γω γής, ε πε ξερ - γα σί ας, ε πι σκευ ής, συ ναρ µο λό γη σης, συ σκευ α σί ας κ.λ.π. κά θε εί δους µε τάλ λου και σε τµή µα τα ε πε ξερ γα σί ας µε τάλ λου άλ λων ε πι χει ρή σε ων σε κα τα σκευ ές πλαι σί ων Α µα ξω µά των και συ νερ γεί ων αυ τών, κα θώς και συ νερ γεί ων κά θε εί - δους ε πι σκευ ής αυ το κι νή των, ο χη µά των, γε ωρ γι κών και σκα πτι κών µη χα νη µά των και πά σης φύ σε ως µη χα νη µά των τε χνι κών έρ γων, σε συ ναρ µο λο γή σεις, κα τα - σκευ ές, ή ε πι σκευ ές δι κύ κλων ή τρι κύ κλων ο χη µά των πα ρα γω γή η λε κτρο δί ων, πα ρα γω γή - ε πι σκευ ή ό πλων ή τµη µά των ό πλων ή ο πλι κών συ στη µά των και πυ ρο µα χι κών κα θώς και ε κρη κτι κών, πα ρα γω γή βι τρι νών και φω τι στι κών, πα ρα - γω γή - ε πι σκευ ή ερ γα λεί ων και µη χα νη µά των κά θε εί δους, στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ ή οι κι α κών, ε παγ γελ µα τι κών συ σκευ ών, στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ ή και συ ναρ µο λό γη ση η λε κτρο νι κού, η λε κτρο λο γι κού και τη λε πι κοι νω νι α κού υ λι κού, κα θώς και στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ ή συσ σω ρευ τών (µπα τα ρί ες), στην πα ρα -

4 γω γή, ε πι σκευ ή µε ταλ λι κών µι κρο α ντι κει µέ νων, ορ γά νων α κρι βεί ας, α θλη τι κών ορ γά νων και σε εί δους µη χα νο λο γι κές κα τα σκευ ές, πά σης φύ σε ως κα λώ δια, ε λε γκτές ποι ο τι κού ε λέγ χου στην το πο θέ τη ση, ε πι σκευ ή και συ ναρ µο λό γη ση κλι - µα τι στι κών µη χα νη µά των πα ντός τύ που στην το πο θέ τη ση, ε πι σκευ ή και συ ντή ρη - ση συ στη µά των συ να γερ µού κα θώς και λοι πών αι σθη τη ρί ων ορ γά νων-ή χουα φής-πυ ρα σφά λει ας κ.λπ., σε ό λη τη χώ ρα. 2. Τε χνί τες: σι δη ρουρ γοί, συ γκολ λη τές πά σης φύ σε ως, η λε κτρο συ γκολ λη τές ά νευ πτυ χί ου, ο ξυ γο νο κολ λη τές, ο ξυ γο νο κό πτες, κο πής δι α µόρ φω σης µε τάλ λων, φλο γο χει ρι στές, συ ναρ µο λο γη τές πλαι σί ων, µο ντα δό ροι, πο ντα δό ροι, φα νο ποι οί, βα φείς, ξυ λουρ γοί, δι α κο σµη τές, τα πε τσέ ρη δες, τε χνί τες κλι µα τι - σµού, βουρ τσα δό ροι, ε φαρ µο στές, χει ρι στές ερ γα λει ο µη χα νών (τόρ νου, ρά ντι αλ, ρε κτι φιέ, πλά νης, φρε ζο δρά πα νου, γρα να ζο κό πτη, µπό ριν γκ, πα ντο γρά φων κ.λ.π.), τρο χι στές, µη χα νι κοί αυ το κι νή των, µη χα νι κοί γε ωρ γι κών µη χα νη µά των, τε χνί τες φρέ νων, φα νο ποι οί, η λε κτρο τε χνί τες (η λε κτρο λό γοι αυ το κι νή των), µη χα νο τε χνί τες µη χα νών θα λάσ σης, µη χα νη µά των τε χνι κών έρ - γων και πά σης φύ σε ως Μ.Ε.Κ., η λε κτρο νι κοί συ σκευ ών θα λάσ σης, η λε κτρο νι κοί συ σκευ ών ξη ράς, τε χνί τες φω τι στι κών, λευ κο σι δη ρουρ γοί, µαζ γα λα τζή δες, χύ τες κά θε µε τάλλου, πρα κτι κοί µη χα νι κοί, ερ γα το τε χνί τες κα θα ρι σµού πλοί ων, τε χνί τες συ ναρ µο λό γη σης η λε κτρο λο γι κού υ λι κού. Λι πα ντές και πλύ ντες, κα µι - νευ τές, στρα ντζα δό ροι, χει ρι στές αυ το µά των - η µι αυ το µά των χει ρο κι νή των πρεσ σών, µη χα νο ξυ λουρ γοί συ ντη ρη τές µη χα νι κού ε ξο πλι σµού κτι ρί ων βι ο µη χα - νι κών ε γκα τα στά σε ων, χει ρι στές µη χα νη µά των κο πής µε τάλ λου (ψαλ λί δια), ερ γά τες α πο θη κών, υ δραυ λι κοί αυ το κι νή των, χει ρι στές µη χα νη µά των φόρ τι σης µπα τα ριών (φορ τι στές), αµ µο βο λι στές, υ δρο βο λι στές και χρω µα τι στές, τε χνί τες ε λε γκτές ποιό τη τας, τε χνί τες για κά θε εί δους ε πε ξερ γα σία, ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση, συ ναρ µο λό γη ση, συ σκευ α σία ε πί µε τάλ λων και µε ταλ λι κών προϊό ντων κά θε εί δους (πίνακας τεχνίτες-τεχνίτριες) (ΣΣΕ ). ΙΙ. Η λε κτρο συ γκολ λη τές Ι ΙΙ.Έ κτα κτοι ερ γα το τε χνί τες ο ρι σµέ νου χρό νου ή έρ γου που δου λεύ ουν σε: 1. α) Ναυ πη γο ε πι σκευ α στι κές ε πι χει ρή σεις ή σε δι α λύ σεις πλοί ων β) σε διά φο ρες κα τα σκευ α στι κές και ε πι σκευ α στι κές ερ γα σί ες του δη µο σί - ου και ι δι ω τι κού το µέα γ) σε διά φο ρες ε πι χει ρή σεις µε τάλ λου ή τµή µα τα ε πε ξερ γα σί ας µε τάλ λου άλ λων ε πι χει ρή σε ων. 2. Λε βη το ποι οί, ε λα σµα τουρ γοί και µο ντα δό ροι, ε λα σµα τουρ γοί, ο ξυ γο νο κολ λη τές, µο ντα δό ροι, δι α µορ φω τές και µο ντα δό ροι σω λή νων, σω λη νουρ γοί, υ δραυ λι κοί πλοί ων, αµ µο βο λι στές, υ δρο βο λι στές, µασ σα κο νι στές, βα φείς, υ φα λο χρω µα τι - στές, µα νου βρα δό ροι, κα θα ρι στές, σκα λω σα τζή δες, η λε κτρο συ γκολ λη τές, φλο - γο χει ρι στές, µη χα νουρ γοί, µη χα νο τε χνί τες, ε φαρ µο στές και κά θε άλ λη τε χνι κή ει δι κό τη τα που α να φέ ρε ται στην πα ρού σα (κα τη γο ρία Ι ως ά νω) (ΣΣΕ ).

5 ΙV. Ερ γα ζο µέ νοι µε τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες και στις α κό λου θες ε πι χει ρή σεις 1. Ερ γά τες-τρι ες αυ λής, α νει δί κευ τοι ερ γά τες (µό νο οι ε κτός πα ρα γω γι κής δι α δι - κα σί ας), ερ γά τες-τρι ες κα θα ριό τη τας, α πο θη κών, γρα φεί ων (Πίνακας εργάτες Αυλής γενικών καθηκόντων ). 2. Ερ γά τες µο νί µων ή πλω τών δε ξα µε νών και ναυ πη γι κών κλι νών, που α σχο λού νται στην α νέλ κυ ση, στή ρι ξη, δε ξα µε νι σµό, α πο δε ξα µε νι σµό κλπ. των ε πι σκευ α ζο µέ - νων και ναυ πη γου µέ νων πλω τών µέ σων, κα θώς και ερ γά τες που α σχο λού νται µε τον ευ πρε πι σµό και συ ντή ρη ση πλω τών και µο νί µων δε ξα µε νών και ναυ πη γι κών κλι νών, κα θώς και ερ γά τες κί νη σης πλοί ου. 3. Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών στα ερ γα στά σια: Χα λυ βδο φύλ λων, χα λυ βουρ - γί ας, κ.λπ., µε ταλ λουρ γι κές ε πι χει ρή σεις, ό πως και σε µε ταλ λουρ γι κά τµή µα τα οι ασ δή πο τε ε πι χεί ρη σης, α νε ξάρ τη τα αν εί ναι αυ τή µε ταλ λουρ γι κή, µε τις πα ρα - κά τω ει δι κό τη τες: 4. Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών σε α πλά, η µι αυ τό µα τα ή αυ τό µα τα µη χα νή - µα τα, που ερ γά ζο νται στα έ λα στρα, κλι βά νους, ψα λί δια κο πής εν δι α µέ σων και τε λι κών προϊ ό ντων, µη χα νή µα τα δι α µόρ φω σης, γραµ µές κα θα ρι σµού ε πι φα - νειών, α πο ξει δώ σεις, συ ντή ρη ση πυ ρί µα χων ε πεν δύ σε ων κλι βά νων και λοι - ποί ερ γα ζό µε νοι στις πα ρα πά νω ερ γα σί ες. 5. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών σε ε πι χει ρή σεις πα ρα γω γής ε πε - ξερ γα σί ας, συ σκευ α σί ας κλπ. κά θε εί δους µε τάλ λου, σε τυ πώ σεις καρ διών, σε προ τυ πο ποιία, σε δι α κο σµή σεις πα ντός εί δους, σε πλα στιγ γο ποιή σεις σε χυ τή ρια (σι δή ρου, χαλ κού, χυ το σι δή ρου, ο ρει χάλ κου, α λου µι νί ου, µο λύ βδου κ.λπ.) 6. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών: Σε µη χα νή µα τα λευ κο σι δη ρουρ - γί ας, κυ τι ο ποιί ας κου τί ων µε τάλ λου, χυ τό πρεσ σες, σε σι δη ρές κα τα σκευ ές, σε συ ναρ µο λο γή σεις και α πο συ ναρ µο λο γή σεις µε ταλ λι κών κα τα σκευ ών σε µη - χανο λο γι κές κα τα σκευ ές κά θε εί δους, σε κλει θρο ποιί α, σε συρ µα τουρ γία, σε καρ φο βε λο νο ποι οί α, σε βι δο ποιία, σε χαλ κουρ γία, και ο ρει χαλ κουρ γία σε πα - ρα γω γή και ε πε ξερ γα σία α λου µι νί ου και α λου µι νο χάρ του, σε πρέσ σες χαλ - κού, σε πρέσ σες προ φίλ α λου µι νί ου, σε η λε κτρο δι α βρώ σεις µη τρών, και σε δι - ορ θώ σεις µη τρών και ε ξέλ κυ σης πά σης φύ σης µε τάλ λων, σε µε ταλ λι κά έ πι - πλα, σε γε ωρ γι κά ερ γα λεί α, στην κα τα σκευ ή συρ µα το πλεγ µά των, σε κά θε εί - δους δο µι κών πλεγ µά των και πλε κτών συρ µά των µε αυ τό µα τη συ γκό λη ση ή µη, σε πλυ ντή ρια και ευ θυ γραµ µί σεις σύρ µα τος στην πα ρα γω γή η λε κτρο δί ων, φω τι στι κών. 7. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών σε ε µα γιέ, σε α νο πτή σεις λου τή - ρων, σε µπά νια πά σης φύ σε ως χρω µιώ σεις και α νο ξει δώ σεις, σε ψε κα σµούς ά νω και κά τω τύ πων, σε βούρ τσες, πά σης φύ σε ως µε τάλ λου, σε γαλ βα νι - σµούς. 8. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνί τες σε η λε κτρο πό ντες, µή τρες σε βα - φεί α µε τάλ λου, σε ε πι νι κε λω τή ρια, σε ε πι µε ταλ λώ σεις, σε µη χα νές αυ το µά - του συ γκόλ λη σης, σε συ γκολ λή σεις κα σι τέ ρου, σε κά θε εί δους συ γκολ λή - σεις, σε τρο χούς, σε µαζ γα λά δες, σε πρέσ σες πα ντός εί δους, σε στρά τζες, σε µο λυ βδουρ γία, σε κα τα σκευ ές ε ξαρ τη µά των πλοί ων, σε αµ µο βο λές, υ δρο - βο λές, σε υ δρο γο νο κολ λή σεις κ.λπ.

6 9. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών, σαν ε λε γκτές ποιό τη τος (ο πτι - κός και µη χα νι κός έ λεγ χος π.χ. δι α στά σεις ε πι φα νειών, σκλη ρό τη τα υ λι κών κα τα στρο φι κός και µη κα τα στρο φι κός έ λεγ χος κ.λπ.) 10.Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών στην πα ρα γω γή, ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση και συ ναρ µο λό γη ση σε η λε κτρο νι κές πλα κέ τες και σε κά θε τύ πο η λε κτρι κών συ σκευ ών και κά θε εί δος η λε κτρο λο γι κού υ λι κού. Σε ε ξαρ τή µα τα η λε κτρο νι κών συ σκευ ών θα λάσ σης και ξη ράς, κα θώς και ο λο κλη ρω µέ νων κα τα σκευ ών (η λε κτρι κοί πί να κες, τη λε ο ρά σεις, κου ζί νες, ψυ γεί α (ε παγ γελ µα - τι κά, οι κι α κά αυ το κι νή των κλπ), α πορ ρο φη τή ρες, το στιέ ρες, φω τι στι κά, θερ µο συσ σω ρευ τές, θερ µο σί φω νες, τη λε πι κοι νω νι α κά ι κριώ µα τα, συ στή µα τα εν δο συ νε νόη σης κ.λπ.). 11.Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών στις ε πι χει ρή σεις κά θε εί δους µε ταλ λι κών κα λω δί ων και µε ο ποι α δή πο τε ε πέν δυ ση ή κα τα σκευ ής µε ταλ λι - κών κου τιών, ή σε ε πι χει ρή σεις φα νο ποιί ας. 12. Αυ τοί που ερ γά ζο νται και οι βοη θοί τε χνι τών στο πισ σά ρι σµα κά θε α ντι κει - µέ νου και κα τα σκευ ής, υ φα λο χρω µα τι σµούς, υ φα λο κα θα ρι σµούς, χρω µα τι - σµούς, µα τσα κο νι σµούς, αµ µο βο λι σµούς, κα θα ρι σµούς, χει ρι σµούς πί ε σης (αµ µου διέ ρη δες) κά θε µε ταλ λι κής κα τα σκευ ής και α ντι κει µέ νου ξη ράς, θα λάσ σης και σε σω λη νο ποιί ες.στην α νέ γερ ση και διά λυ ση ι κρι ω µά των πα ντός τύ που ξυ λί νων ή µε ταλ λι κών και σε ο ποι ο δή πο τε χώ ρο (ξη ρά ή πλω τά µέ σα), µε τα φο ρές βα ρέ ων α ντι κει µέ νων (µα νου βρα δό ροι). 13.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών σε ερ γα λει ο µη χα νές πά σης φύ σε ως και ερ γα λει ο ε πι σκευ α στές πά σης φύ σε ως, που ερ γά ζο νται σε τόρ νο, πλά νη φρέ - ζα, δρά πα νο, φρε ζο δρά πα νο, γρα να ζο κό πτη, ρε κτι φιέ, πα ντο γρά φο, µη χα νές ζυ γο στάθ µι σης, µπό ριν γκ, µαζ γα λά κ.λπ. Ρυθ µί σεις αυ το µά των και η µι αυ το - µά των µη χα νών. 14.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών που α πα σχο λού νται µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο στην συ ντή ρη ση, ε πι σκευ ή, α πο συ ναρ µο λό γη ση, συ ναρ µο λό γη ση, δο κι µα στι - κή λει τουρ γία κ.λπ. των πά σης φύ σε ως κα τη γο ρία και ιπ πο δύ να µης µη χα νών ε σω τε ρι κής - ε ξω τε ρι κής καύ σης και η λε κτρο κί νη σης, κα θώς και των ε ξαρ τη - µά των και λοι πών µη χα νι σµών αυ τών, εί τε αυ τές εί ναι ε γκα τε στη µέ νες στην ξη ρά, εί τε σε κα τα σκευ α ζό µε να και ε πι σκευ α ζό µε να πλω τά µέ σα και δε ξα µε - νές εί τε ε γκα τα στη µέ νες ή µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο χρη σι µο ποι ού µε νες σε κά - θε τύ πο και ο ποι ασ δή πο τε ιπ πο δύ να µης ο χη µά των αυ το κι νή των, τρι κύ κλων, δι κύ κλων, πά σης φύ σε ως α νυ ψω τι κών µη χα νη µά των, ελ κυ στή ρων, πε ρο νο - φό ρων ο χη µά των κλαρκ, γε ωρ γι κών µη χα νη µά των και µη χα νη µά των τε χνι κών έρ γων. 15.Oι ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών στη συ ντή ρη ση και ε πι σκευ ή κ.λπ. πά σης φύ σε ως κα τη γο ρί ας και ιπ πο δύ να µης µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων (ξη ράς- θά λασ σας). 16.Oι ερ γα ζό µε νοι και οι βοη θοί τε χνι τών που ε πι σκευ ά ζουν και κα τα σκευ ά ζουν ή συ ναρ µο λο γούν στο πά γκο ε ξαρ τή µα τα µη χα νών και µη χα νη µά των και ε - φαρ µό ζουν αυ τά κα τά πε ρί πτω ση. 17.Oι ερ γα ζό µε νοι και οι βοη θοί τε χνι τών στην κα τα σκευ ή και ε πι σκευ ή πα ντός

7 τύ που λέ βη τα. ι α µορ φώ σεις σω λή νων πα ντός υ λι κού, σε υ δραυ λι κά πλοί ων, σε συ ντη ρή σεις κτι ρί ων και µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων, σε ο ξυ γο νο κο - πές, σε η λε κτρι κά και η λε κτρο νι κά ή χει ρο κί νη τα µη χα νή µα τα κο πής και δι α - µόρ φω σης ε λα σµά των, σε δι α λυ τή ρια πλοί ων, σε σι δη ρουρ γία. 18.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών στους κα θα ρι σµούς πλοί ων και πλω τών µέσων. 19.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ ή ερ γα λεί ων και µη χα νη µά των κά θε εί δους, στην πα ρα γω γή - ε πι σκευ ή οι κι α κών και ε παγ γελ - µα τι κών η λε κτρι κών και η λε κτρο νι κών συ σκευ ών στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ - ή η λε κτρο νι κού και τη λε πι κοι νω νι α κού υ λι κού, στην πα ρα γω γή - ε πι σκευ ή συσ σω ρευ τών. 20.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών σε πά σης φύ σε ως α µα ξώ µα τα και σε συ νερ - γεί α αυ το κι νή των φανοποιεία ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων στην ο δι κή βοή θει - α και σταθ µούς ο δι κής βοή θει ας. 21.Στην πα ρα γω γή και ε πι σκευ ή τµη µά των αυ το κι νή των (ψυ γεί α, ε ξα τµί σεις, κα - τα- λύ τες, κα θί σµα τα κλπ). 22.Ερ γά τες α πο θή κης υ λι κών και µε τάλ λου σε α πο θή κες ή σε χώρους εµπορίας ακατέργαστων ηµικατεργασµένων ή ε τοί µων προιό ντων µε ταλλουρ γι κών ε πι - χει ρή σε ων. 23.Ερ γα ζό µε νοι και βοη θοί τε χνι τών στην ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση και το πο θέ τη ση µηχα νη µά των κλι µα τι σµού - α νί χνευ σης - α φής - πυ ρα σφά λει ας κα θως και στην το πο θέ τη ση συ ντή ρη ση η χη τι κών συ σκευ ών (ΣΣΕ ). Οι εργαζόµενοι των παραγράφων 2-23 αµείβονται µε τον πίνακα Τεχνίτες- Τεχνίτριες από (ΣΣΕ ).. ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙΑ Τα κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών µι σθών και η µε ρο µι σθί ων των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο - νται στην πα ρού σα όπως είχαν διαµορφωθεί την , βάσει της υπογραφείσας στις συλλογικής σύµβασης εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν έως την Α. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την αυξάνονται από κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010 προσαυξηµένο κατά 0,5% για το έτος Β. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την αυξάνονται από κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011 προσαυξηµένο κατά 0,5% για το έτος Για τους σκοπούς εφαρµογής των παραγράφων Α και Β της παρούσας ως ευρωπαϊκός πληθωρισµός λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή της Ευρωζώνης όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Εurostat (ΣΣΕ ).

8 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ Το κατώτατο ηµεροµίσθιο των Τεχνιτών-τριών (κεφ. Ι) 39,68 ευρώ όπως διαµορφώθηκε από την και ισχύει έως την από σε 38,34 ευρώ και από σε 39,68 ευρώ 2. Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών όλων των Ηλεκτροσυγκολλητών του κεφαλαίου ΙΙ ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα: - Ηλεκτροσυγκολλητές Α τάξης από έως Ηλεκτροσυγκολλητές Β τάξης από έως ,91 ευρώ 961,57 ευρώ 3. Οι έκτακτοι έως 5 χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ηµεροµίσθιο: από έως ,73 ευρώ - Πάνω από 5 χρόνια προϋπηρεσίας, κατώτερο ηµεροµίσθιο: από έως ,27 ευρώ - Εργαζόµενοι και βοηθοί των πιο πάνω αµείβοναι µε κατώτερο ηµεροµίσθιο: από έως ,14 ευρώ Στα ηµεροµίσθια των ειδικοτήτων της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα εκτός του επιδόµατος αναρρίχησης 15% καθώς και το επίδοµα επίβλεψης εργοδηγώνπροϊσταµένων 20% (ΣΣΕ ). 4. Οι εργαζόµενοι του κεφαλαίου IV εφ όσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και οι βοηθοι τεχνιτών έως τρία έτη υπηρεσίας, αµείβονται µε κατώτερο ηµεροµίσθιο από έως ,28 ευρώ από σε 36,99 ευρώ και από σε 38,28 ευρώ Όλοι όσοι περιλαµβάνονται και αναφέρονται ως βοηθοί τεχνιτών µε τη συµπλήρωση τριών ετών γενικής προϋπηρεσίας θεωρούνται ως τεχνίτες και αµείβονται µε τους όρους αµοιβής των τεχνιτών (κεφάλαιο Ι) της ειδικότητάς τους. 5. Ανήλικοι εργαζόµενοι ηλικίας από 15 έως και 17 ετών καθώς και οι µαθητευόµενοι που ειδικεύονται και είναι κάτω των 18 ετών αµείβονται όπως ορίζει η εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. 6. Οικειοθελείς παροχές, καταλογίζονται και συµψηφίζονται στα ελάχισα όρια των νοµίµων αποδοχών που καθορίζονται από την παρούσα κάθε ποσό που καταβάλλεται επιπλέον από τον εργοδότη (ΣΣΕ ). 7. Απόφοιτοι (Πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών σχολών Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων

9 ταχύρρυθµης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται µε την παρούσα ρύθµιση µε τις ειδικότητες π.χ., α) µηχανοτεχνίτη, β) ελασµατουργού συναρµολογητή, γ) σιδηρουργού, δ) λεβητοποιού, ε) σιδηροχύτη, στ) βουρτσαδόρου κ.α., µετά την αποφοίτηση τους καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητά τους και δικαιούνται το νόµιµο βασικό ηµεροµίσθιο του πίνακα τεχνίτες- τριες του κλιµακίου 3-6 της παρούσας. Η προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε ή πραγµατοοιείται µετά από αυτά στην ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισµό του νόµιµου βασικού ηµεροµισθίου που δικαιούνται σύµφωνα µε την παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ ). Οι διατάξεις της ΣΣΕ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων µετάλλων όλων των µεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τµηµάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρµολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. µετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 2010 και καθορίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόµατα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπουν για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου και ίσχυε έως την εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος ακόµη δηλαδή έως , χωρίς καµµία µεταβολή σε όλα τα προβλεπόµενα (µισθούς, επιδόµατα, τριετίες κ.λπ.) όπως είχαν διαµορφωθεί την , δηλαδή χωρίς τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις και ωριµάνσεις της ως άνω σύµβασης (ΣΣΕ ). 1. Τρι ε τιών Ε. Ε ΠΙ OΜΑ ΤΑ Σε ό λες τις κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων της πα ρού σας χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τιών σε πο σο στό 6% για τις 3 πρώ τες τρι ε τί ες και 4% για τις 4 ε πό µε νες και µέ χρι 7 τρι ε τί ες. `O λα τα πο σο στά των τρι ε τιών υ πο λο γί ζο νται πά νω στο κα τώ τε ρο βα - σι κό των δι α φό ρων ει δι κο τή των ό λων των κα τη γο ριών. Α πό την ως ά νω ρύθ µι ση ε ξαι ρού νται: α) Oι Η λε κτρο συ γκολ λη τές Α και Β τά ξης των ο ποί ων οι µι σθοί προ σαυ ξά νο νται µε ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας (7 τρι ε τί ες). Oι τρεις πρώ τες τρι ε τί ες µε πο σο στό 6%. Oι υ πό λοι πες τέσ σε ρις µε πο σο στό 5%. Σαν προ ϋ πη ρε σία υ πο λο γί ζε ται α πό τον πρώ το χρό νο, συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νης και αυ τής του βοη θού η λε κτρο συ γκολ λη τή που πραγ µα το ποιή θη κε στην ει δι - κό τη τα της η λε κτρο συ γκόλ λη σης µέ σα και έ ξω α πό τη χώ ρα, σε ο ποι ον δή πο - τε ερ γο δό τη (µό νο για τους η λε κτρο συ γκολ λη τές). Το επίδοµα τριετίας δίδεται µε τη µορφή τεθλασµένου συστήµατος. Ως βά ση για τον υ πο λο γι σµό των πο σο στών του ε πι δό µα τος πο λυ ε τούς υ πη - ρε σί ας λαµ βά νε ται ο κα τώ τε ρος βα σι κός µι σθός προ σαυ ξη µέ νος κά θε φο ρά µε τις προη γού µε νες τρι ε τί ες (µό νο για τους η λε κτρο συ γκολ λη τές). β) Oι ερ γα ζό µε νοι αυ λής, κα θα ριό τη τας και οι α νει δί κευ τοι ερ γά τες (ε κτός

10 πα ρα γω γής) που παίρ νουν 3 τρι ε τί ες α πό 6%. Τα πο σο στά των τρι ε τιών, υ πο λο γί ζο νται και στην πε ρί πτω ση αυ τή πά νω στο κα τώ τε ρο βα σι κό των ως ά νω ει δι κο τή των (ΣΣΕ ) (ΣΣΕ ). 2. Ε πί δο µα οι κο γε νει α κό Ε πί δο µα γά µου 10% σε ό λες α νε ξαι ρέ τως τις κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων για τον ή την σύ ζυ γο α νε ξάρ τη τα αν ερ γά ζε ται ο ή σύ ζυ γος ή συ ντα ξι ο δο τεί ται. Το ε πί δο - µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται πά ντα ε πί του προ σαυ ξη µέ νου µε τις τρι ε τί ες µι σθού ή η µε ρο µι σθί ου. Το ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών κα τα βάλ λε ται ε πί σης και στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νες-ους, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες ε φό σον αυ τοί έ χουν την ε πι - µέ λει α των παι διών (ΣΣΕ , η ο ποί α πα ρα πέ µπει στη ΣΣΕ 1991) (ΣΣΕ ). 3. Ε πί δο µα Αν θυ γι ει νής Ερ γα σί ας Κα τα βάλ λε ται πά ντα υ πο λο γι ζό µε νο στα νέα κα τώ τε ρα η µε ρο µί σθια ή µι σθούς της πα ρού σας στα πο σο στά και στις ει δι κό τη τες των α πα σχο λου µέ νων ερ γα το - τε χνι τών µε τάλ λου, (πλην των Ηλεκτροσυγκολλητών), όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες Α και ΣΣΕ του κλάδου κ.λπ.) α. Ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης β. Ηλεκτροσυγκολλητές άνευ πτυχίου Ο συνολικός µηνιαίος µισθός (βασικός συν τριετίες) προσαυξάνεται µε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20%. Α. το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται : Για τις παρακάτω ειδικότητες: α. Σιδηρουργούς, σφυρήλατες και καµινευτές, ιδρογονοκολλητές- µολυβδουργούς και εργάτες εµαγιέ. Καρδιολόγους που εργάζονται µέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιµασίες της άµµου και αποκοµµιδής χυτών. β. Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος Στις παρακάτω ειδικότητες του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου που εργάζονται στα υπό επισκευή ανέγερση και εξοπλισµό πλοία, πλωτές δεξαµενές, ναυπηγικές κλίνες κ.λπ. Μηχανοτεχνίτες, σωληνουργούς, εφαρµοστές σωληνουργούς, ελασµατουργούς, ελασµατουργούςσυναρµολογητές, πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), αµµοβολιστές, λεβητοποιούς, καθαριστές πλοίων, εργάτες και αναρριχώµενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωµάτων. Εργάτες µεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδόροι). Στους µισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαµενές και ανήκουν οργανικά στα µόνιµα πληρώµατά τους. Στους µισθωτούς που απασχολούνται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων, µεταλλικών ή πλαστικών και µονώσεων. Υφαλοχρωµατιστές, χρωµατιστές πλοίων και µατσακονιστές πλοίων (ΣΣΕ ).

11 Β. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρκάτω ειδικότητες: Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άµµο, που απασχολούνται στα χυτήρια, ελαιοχρωµατιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται πιστολέτο. Βουρτσαδόρους, τροχιστές, γαλβανιστές-κασσιτερωτές, επιµταλλωτές, επινικελλωτές, χειριστές µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης και πονταδόρους (ΣΣΕ ). Γ. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας δίδεται στους εργαζόµενους σε κατασκευές κα επισκευές πλαισίων αµαξωµάτων παντός τύπου και γεωργικών µηχανηµάτων και συνεργείων αυτών ως και των συνεργείων επισκευής παντός τύπου αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων όλης της χώρας. α. 15% επί των βασικών µισθών εις: οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους, µονταδόρους. β. 12% επί των βασικών µισθών εις: σιδηρουργούς, φανοποιούς, διακοσµητές, εφαρµοστές µηχανουργείων, εφαρµοστές αµαξωµάτων, ξυλουργούς αµαξωµάτων, ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων, µηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτου κα ταπετσέρηδες. γ. 10% επί των βασικών µισθών εις: πλύντας, λιπαντάς, εργάτες αυλής αποκοµιδής και συγκοµιδής απορριµάτων και καθαριστές αφοδευτηρίων. Εις τους βοηθούς και µαθητευόµενους των ως άνω ειδικοτήτων καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας (ΣΣΕ ).. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται εις : Τεχνίτες - τεχνίτριες, εργάτες- τριες, που απασχολούνται σε εργοστάσια, εργατήρια και συνεργεία κατασκευής και επισκευής υγρών και ξηρών συσσωρευτών (µπαταριών, ξηρών ηλεκτρικών στηλών) σε όλη τη χώρα υπολογιζόµενο στα βασικά ηµεροµίσθια (ΣΣΕ ). Ε. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται : α. Εργαζόµενους εργάτες - βοηθούς και τεχνίτες που απασχολούνται µε την εγκατάσταση επίβλεψη συντήρηση κ.λπ. Ηλεκτρονικών Συσκευών Θαλάσσης β. Τεχνίτες και (εργάτες-βοηθοί) και εργαζόµενους που απασχολούνται σε εργασίες γραφίτη. Όλα τα ανθυγιεινά επιδόµατα εκτός των τεχνιτών τα δικαιούνται και οι εργάτες και βοηθοί που απασχολούνται στις συγκεκριµένες εργασίες (ΣΣΕ ). ΣΤ.Συντηρητές, µε τις ειδικότητες της παρούσας, σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων παραγωγής µεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων και ειδών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, που οι υπόλοιποι εργαζόµενοι δικαιούνται άλλα ή µεγαλύτερα πάσης φύσεως επιδόµατα, λαµβάνουν και αυτοί τα ανάλογα επιδόµατα (ΣΣΕ ). Η. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους στις παρακάτω εργασίες: Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης µετάλλου

12 Κλιβάνους δη εµφύησης (L.D) Θερµή εξέλαση µετάλλου Κλιβάνους αναπυράκτωσης Κλιβάνους τήξης µε πετρέλαιο Απλούς κάθετους κλιβάνους παραγωγής χυτοσιδήρου Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερµού µετάλλου (ΣΣΕ ) Θ. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούµενους στις υψικαµίνους και κωκερίες (ΣΣΕ ). 4. Ε πί δο µα ε κα ε τί ας στον ί διο ερ γο δό τη Στους ερ γα ζό µε νους ό λων των κα τη γο ριών που υ πά γο νται στην πα ρού σα κα τα - βάλ λε ται ε πί δο µα δε κα ε τί ας στον ί διο ερ γο δό τη σε πο σο στό 5% υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των κα τω τέ ρων µι σθών-η µε ρο µι σθί ων (ΣΣΕ ) (ΣΣΕ ). 5. Ε πί δο µα α ναρ ρί χη σης Παίρ νουν ε πι πλέ ον 15% ε πί δο µα α ναρ ρί χη σης ε πί των ε κά στο τε κα τά κα τη γο ρία ερ γα ζο µέ νου του κε φα λαί ου Γ της πα ρού σης συ νο λι κά δι α µορ φω µέ νων η µε ρο - µι σθί ων και µι σθών (βα σι κός + τρι ε τί ες) ό σοι τε χνί τες και οι βοη θοί τους ή ερ γα - ζό µε νοι α σκούν ερ γα σία α ναρ ρι χώ µε νοι σε σκα λω σιές, σε πά σης φύ σε ως ι κριώ - µα τα, ε πί πλοί ων, κτι ρί ων, ο χη µά των κλπ. (ΣΣΕ ) (ΣΣΕ ). 6. Ε πί δο µα Ε πί βλε ψης ερ γο δη γών - προϊ στα µέ νων Ε πι πλέ ον 20% υ πο λο γι ζό µε νο ε πί του κα τω τέ ρου η µε ρο µι σθί ου τε χνι τών δι και ού - νται ερ γο δη γοί - προϊ στά µε νοι (ΣΣΕ ) (ΣΣΕ ). 7. Ε πί δο µα αυτοµάτων ή ηµιαυτοµάτων συσκευών Ηλεκτροσυγκόλλησης µε αδρανή αέρια Στους η λε κτρο συ γκολ λη τές κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα 1,60 ευρώ η µε ρη σί ως για το χει ρι σµό συ σκευ ών ARGON και ARCAIR. Το ε πί δο µα αυ τό κα τα βάλ λε ται µό νο για την η µέ ρα που οι η λε κτρο συ γκολ λη τές χρη σι µο ποι ούν αυ τές τις συ σκευ ές του λά χι στον ε πί 5 ώ ρες. ( Α 44/1997) (ΣΣΕ ). ΣΤ. Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 1. Ω ρά ριο Ερ γα σί ας Το ω ρά ριο ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα πλήν των α πα σχο λου µέ νων στην Ναυ πη γο ε πι σκευ α στι κή Ζώ νη και των Χυ τών, ο ρί ζε - ται σε 5ή µε ρη ε βδο µά δα µε 40 ώ ρες δου λειάς χω ρίς πε ρι κο πή α πο δο χών (ΣΣΕ 1991). Το ω ρά ριο ερ γα σί ας για τους ερ γα ζο µέ νους στην Ναυ πη γο ε πι σκευ α στι κή Ζώ νη ο ρί ζε ται σε 37,5 ώ ρες την πεν θή µε ρη ε βδο µά δα, χω ρίς πε ρι κο πές α πο δο χών και για ό σους δου λεύ ουν στα πλοί α. Το ω ρά ριο των χυ τών πα ρα µέ νει ό πως ο ρί ζει η προη γού µε νη ΣΣΕ (5ωρη απασχόληση ΕΝ 1457 σελ. 1307).Για κά θε ερ γά σι µη ώ ρα πέ ραν του 5ώ ρου κα τά την η µέ ρα της χύ τευ σης, παίρ νουν προ σαύ ξη ση 1/5 του 5ώ ρου συν 50% επ αυ τού (ΣΣΕ ).

13 Στην προ κύ πτου σα δι α φο ρά της 1ης ώ ρας στις ε πι χει ρή σεις που κά νουν χύ τευ - ση κά θε µέ ρα, ο ερ γο δό της µπο ρεί να α πα σχο λεί τον ερ γα ζό µε νο για τη µία αυ τή ώ ρα πριν τη χύ τευ ση σε άλ λη ερ γα σία (ΣΣΕ και ΣΣΕ 1991) (ΣΣΕ ). Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού Το µειωµένο ωράριο ( άδεια ) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ άπαξ ή τµηµατικά ( Α 24/2004). 2. Α σθέ νει α - α τύ χη µα και α ναρ ρω τι κή ά δει α Α πό την στιγ µή που ο ερ γα ζό µε νος µε τά α πό α σθέ νει α ή α τύ χη µα κρι θεί ι κα νός προς ερ γα σία και ε φό σον η α νι κα νό τη τα του δε διήρ κε σε πά νω α πό έ να χρό νο, ο ερ γο δό της ε φό σον α πα σχο λεί προ σω πι κό 20 α τό µων και ά νω, του πα ρέ χει ερ γα σία στην ε πι χεί ρη ση, στην ί δια ει δι κό τη τα, ό πως συ νέ βαι νε πριν το πε ρι στα - τι κό που ε πέ φε ρε την α ναρ ρω τι κή ά δει α (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 3. Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη ( Α 24/2004). 4. Άδεια λόγω AIDS Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια µε αποδοχές ( Α 24/2004). 5. Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος

14 και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις ( Α 24/2004). 6. Συν δι κα λι στι κές ά δει ες Ά δει α 2 η µε ρών µε α πο δο χές α νά µή να δί νε ται στον πρό ε δρο, α ντι πρό ε δρο, γε νι κό γραµ µα τέα και τα µία της πλέ ον α ντι προ σω πευ τι κής δευ τε ρο βάθ µι ας ορ γά νω σης του κλά δου. Ά δει α 2 η µε ρών µε α πο δο χές δί νε ται στον πρό ε δρο, γε νι κό γραµ µατέα και τον α ντι πρό ε δρο των πλέ ον α ντι προ σω πευ τι κών πρω το - βαθ µί ων συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων. Η ί δια ά δει α χο ρη γεί ται σε πρό ε δρο και γε νι κό γραµ µα τέα της πλέ ον α ντι προ σω πευ τι κής ορ γά νω σης της ε πι χεί ρη σης. Ό λες οι πα ρα πά νω α να φε ρό µε νες ά δει ες µετ'α πο δο χών ε φαρ µό ζο νται σε ε πι χει - ρή σεις που έ χουν α πό 30 ερ γα ζό µε νους και ά νω. Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι συν δι κα λι στι κές ά δει ες του Ν.1264/82. Ά δει α 2 η µε ρών µε α πο δο χές α νά µή να δί νε ται σε αι ρε τούς εκ προ σώ πους συν - δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων που συµ µε τέ χουν ως τα κτι κά ή α να πλη ρω µα τι κά µέ λη στα δι οι κη τι κά συµ βού λια Ι ΚΑ, Α O ΕΚ, Ερ γα τι κή Ε στία, O Α Ε, ΤΑΠΕΜ. Αυ τή η συ γκε κρι µέ νη ά δει α δεν συµ ψη φί ζε ται µε τις ά δει ες του Ν.1264/82 (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 7. Συν δι κα λι στι κές δι ευ κο λύν σεις και δι και ώ µα τα Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να ε φαρ µό ζουν πι στά τα µέ τρα για την πρό λη ψη α τυ χη µά των στους χώ ρους δου λειάς και να τη ρούν την ερ γα τι κή και α σφα λι στι - κή νο µο θε σία. Τα πρω το βάθ µια κλα δι κά και ερ γο στα σι α κά σω µα τεί α, οι δευ το - ρο βάθ µι ες ορ γα νώ σεις και η ΓΣΕΕ, έ χουν το δι καί ω µα ε λέγ χου (µέ σω εκ προ σώ - πων τους) των ε πι χει ρή σε ων µα ζί µε την ε πι θε ώ ρη ση ερ γα σί ας, το Ι ΚΑ και το ΤΑΠΕΜ. Ε πι τρέ πε ται η εί σο δος στις ε πι χει ρή σεις συν δι κα λι στι κών ορ γά νων, (εκ προ σώ - πων τους), κά θε βαθ µί δας κα τά την ώ ρα του δι α λείµ µα τος και πέ ρα α πό αυ τό ύ στε ρα α πό συ νεν νόη ση µε τον ερ γο δό τη (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 8. Ε κτός έ δρας Σε πε ρί πτω ση α πα σχο λή σε ως ερ γα ζο µέ νου ε κτός του ερ γο στα σί ου και ό ταν α κό µη ή µε τά βα ση γί νε ται µε µε τα φο ρι κό µέ σο του ερ γο δό τη ή της συ γκοι νω νί - ας, ο χρό νος ερ γα σί ας υ πο λο γί ζε ται α πό την στιγ µή α να χώ ρη σης απ'αυ τό και η λή ξη ερ γα σί ας εί ναι η στιγ µή της ε πα να φο ράς του. Για ερ γα σία που ε κτε λεί ται πέ ραν των 60 χι λι ο µέ τρων α πό την έ δρα της ε πι χεί - ρη σης (έστω και µε επαναφορά στην έδρα του ερ γα ζό µε νου χω ρις δι α νυ κτέ ρευ - ση), η δι α δρο µή ε φό σον γί νε ται ε κτός του νό µι µου ω ρα ρί ου πλη ρώ νε ται υ πε ρω - ρι α κώς. Σε πε ρί πτω ση που η ερ γα σία ε κτε λεί ται ε κτός της έ δρας της ε πι χεί ρη σης και δεν γί νε ται η ε πα να φο ρά του ερ γα ζο µέ νου αυ θη µε ρόν στον τό πο δι α µο νής του, η ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται, µε τα δι κά της έ ξο δα, να ε ξα σφα λί σει σε αυ τόν κα τάλ - λη λο οί κη µα δι α µο νής και το η µε ρο µί σθιο κα τα βάλ λε ται δι πλό (προ σαύ ξη ση 100%) (ΣΣΕ 1991 και ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ).

15 9. Γά λα Oι ερ γα ζό µε νοι σε χώ ρους ή µε ει δι κό τη τες που έ χουν χα ρα κτη ρι σθεί α πό το Συµ βού λιο Κρί σε ως Βα ρέ ων Αν θυ γι ει νών Ε παγ γελ µά των ως ΒΑΕ, δι και ού νται 1 (µία) φιά λη 1/2 λί τρου γά λα η µε ρη σί ως µε δα πά νη του ερ γο δό τη (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 10.Φόρ µες - Y πο δή µα τα O ερ γο δό της ε φο διά ζει ό λους τους ερ γα ζό µε νους µε δύο φόρ µες ερ γα σί ας το χρό νο και µε δύο ρό µπες ερ γα σί ας το χρό νο τις ερ γα ζό µε νες. Σε ό λους η λε κτρο συ γκολ λη τές Α και Β τά ξης, σε α δει ού χους και µη α δει ού χους, στους φλο γο χει ρι στές, ο ξυ ο γο νο κολ λη τές, χύ τες, αµ µο βο λι στές και υ δρο βο λι - στές, πά σης φύ σε ως γαλ βα νι στές, µπα νι α δο ρους, δί νε ται έ να ζεύ γος υ πο δή µα - τα α πό βα κέτ τα το χρό νο. Ε πί σης έ να ζεύ γος υ πο δή µα τα το χρό νο πα ρέ χε ται σε ό σους ερ γά ζο νται πά νω σε κά θε εί δους πλω τά µέ σα α νε ξαρ τή του ει δι κό τη τας (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 11.Μπου φάν Ερ γα σί ας Στους ερ γα ζο µέ νους σε ε ξω τε ρι κό πε ρι βάλ λον που εί ναι ε κτε θε µέ νοι σε διά φο - ρες και ρι κές συν θή κες ε πι πλέ ον πα ρέ χε ται το χρό νο έ να µπου φάν ερ γα σί ας το ο ποί ο έ χει ει δι κή προ στα τευ τι κή ε πέν δυ ση (τζάκετ). ι α τη ρού νται σε ι σχύ πα ρο χές σε εί δος (πο διές, γά ντια, γυ α λιά, κρά νη, κλπ.), που δί νο νται α πό δι α τά ξεις, υ πουρ γι κές α πο φά σεις, προ ε δρι κά δι α τάγ µα τα ή ΣΣΕ και δεν θί γο νται α πό την πα ρού σα (ΣΣΕ 1993) (ΣΣΕ ). 12.Προσ δι ο ρι σµός Προ ϋ πη ρε σί ας Η προϋπηρεσία των εργαζοµένων για την ειδικότητα που έχουν προσληφθεί αποδεικνύεται µε βεβαίωση των εργοδοτών ή µε νόµιµα έγγραφ που βεβαιώνει η επιθεώρηση εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας προσµετράται για τον υπολογισµό του µισθού ή ηµεροµισθίου από την ηµέρα κατάθεσής των. Η περίοδος άσκησης-εκπαίδευσης δεν προσµετράται στις τριετίες των τεχνιτών τα τρία πρώτα χρόνια εκπαίδευσης-άσκησης (ΣΣΕ ). 1. Πέ ραν ό λων ό σων α να φέ ρο νται στην πα ρού σα για τον προσ δι ο ρι σµό της προ ϋ πη ρε σί ας (κα τά κα τη γο ρία ερ γα ζο µέ νων), ι σχύ ουν και τα πα ρα κά τω: α) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Ε λα σµα τουρ γών - Συ ναρ µο λο γη τών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη, σε µία α πό τις πα ρα κά - τω ει δι κό τη τες του λε βη το ποι ού, του τε χνί του κα τα σκευ ής και ε πι σκευ ής α τµο λε βη τών και λε βή των, του τε χνί τη σι δη ρών κα τα σκευ ών, του ε λα σµα - τουρ γού, του η λε κτρο συ γκολ λη τή, του ο ξυ γο νο κολ λη τή (φλο γο χει ρι στού), του συν δέ του σι δη ρών κα τα σκευ ών, του πε λε κη τού, του καρ φω τού, του κα - λα φά του, του κα µι να δό ρου, του κο ντρα δό ρου και του πι στο λα δό ρου. β) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Τε χνι τών Συ ναρ µο λο γη τών και Ε λα σµα τουρ γών Συν δε - τών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε

16 µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: του συ ναρ µο λο γη τή συν δέ τη, του ε λα σµα - τουρ γού συ ναρ µο λο γη τή, του ε λα σµα τουρ γού, του λε βη το ποι ού, και του ε - λα σµα τουρ γού συν δέ τη. γ) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Τε χνι τών Ε λα σµα τουρ γών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ - µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη - τες: του ε λα σµα τουρ γού, του ε λα σµα τουρ γού συ ναρ µο λο γη τή, του συ ναρ - µο λο γη τή συν δέ τη και του ε λα σµα τουρ γού συν δέ τη. δ) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Τε χνι τών Ε λα σµα τουρ γών Μη χα νι κής κα τερ γα σί ας και δι α µόρ φω σης ε λα σµά των κλπ. παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: του ε λα σµα - τουρ γού συ ναρ µο λο γη τή, του ε λα σµα τουρ γού, του λε βη το ποι ού, του σι δη - ρουρ γού, του τε χνί του σι δη ρών κα τα σκευ ών και του ερ γά του µε τα φο ράς βα - ρέ ων βα ρών (µα νου βρα δό ρου). ε) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Ε λα σµα τουρ γών - µε τα χα ρα κτών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: του ε λα σµα τουρ γού συ ναρ µο λο γη τού, του λε βη το ποι ού, του τε - χνί τη κα τα σκευ ής και ε πι σκευ ής α τµο λε βή των και λε βή των, του τε χνί του σι - δη ρών κα τα σκευ ών (ε κτός σι δη ρουρ γού) του ε λα σµα τουρ γού, του η λε κτρο - συ γκολ λη τού, του φλο γο χει ρι στού, του συν δέ τη σι δη ρών κα τα σκευ ών, του κα µι να δό ρου, του πι στο λα δό ρου, του ε λα σµα τουρ γού χα ρά κτου, του πε λε κη - τή, του καρ φω τή, του κα λα φά τη και του κο ντρα δό ρου. στ) Σαν προ ϋ πη ρε σία των Ε λα σµα τουρ γών - Χα ρα κτών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει - δι κό τη τες: του χα ρά κτη, του µε λε τη τή σχε δι α στή ναυ πη γι κών γραµ µών, του κα τα σκευ α στή σχε δι α στή κα τα σκευ α στι κών σχε δί ων, του ε λα σµα τουρ γού µε - τα χα ρά κτη, του ε λα σµα τουρ γού µη χα νι κής κα τερ γα σί ας και δι α µόρ φω σης ε λα σµά των και λοι πών µε τάλ λων, του ε λα σµα τουρ γού συ ναρ µο λο γη τή. ζ) Σαν προ ϋ πη ρε σία των µη χα νο υρ γών παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η - θεί σα σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: του σω λη νουρ γού, του ε φαρ µο στού σω λη νουρ γού και τoυ υ δραυ λι κού. η) Σαν προ ϋ πη ρε σία του ε φαρ µο στή Σω λη νώ σε ων παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ - µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη - τες: του µη χα νο τε χνί του, του σω λη νουρ γού, του υ δραυ λι κού. θ) Σαν προ ϋ πη ρε σία του Σι δη ρουρ γού παίρ νε ται υ πό ψη και η πραγ µα το ποι η θεί - σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες του σι δη - ρουρ γού, του κα µι να δό ρου και του πυ ρω τή. ι) Σαν προ ϋ πη ρε σία του O ρει χαλ κουρ γού και χύ τη ο ρει χάλ κου - Σι δη ρο χύ του παίρ νε ται υ πό ψη η πραγ µα το ποι η θεί σα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη σε µία α - πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες του ο ρει χαλ κουρ γού, του χύ τη ο ρει χάλ κου, του χύ τη α λου µι νί ου. κ) Για τις υ πό λοι πες ει δι κό τη τες, σαν προ ϋ πη ρε σία παίρ νε ται υ πό ψη αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στην ει δι κό τη τα ή και σε συ να φή ει δι κό τη τα, στον ί διο ή σε άλ λο ερ γο δό τη (ΣΣΕ 1990) (ΣΣΕ ). 2. Με τά α πό έγ γρα φη αί τη ση του µι σθω τού, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να χο ρη γή -

17 σει σε αυ τόν ε ντός ευ λό γου χρο νι κού δι α στή µα τος (5 η µέ ρες) πι στο ποι η τι κό προ ϋ πη ρε σί ας. O ερ γο δό της δεν έ χει δι καί ω µα να πε ρι λά βει σε αυ τό ο ποι ο δή - πο τε χα ρα κτη ρι σµό εις βά ρος του ερ γα ζο µέ νου (ΣΣΕ 1991) (ΣΣΕ ). 13. Μέ τρα υ γι ει νής και α σφα λεί ας των α πα σχο λου µέ νων εις ερ γα σί ας συ γκόλ - λη σης και ο ξυ γο νο κόλ λη σης Ε φαρ µό ζε ται το Προ ε δρι κό ιά ταγ µα υπ' α ριθ. 95/78 (ΦΕΚ τεύ χος Α 20/78). Το Προ ε δρι κό ιά ταγ µα για το θό ρυ βο και ο Ν.1568/85. Σε κά θε ε πι χεί ρη ση µε πά νω α πό 20 α πα σχο λού µε νους και εφ'ό σον δεν υ πάρ χει συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση στο χώ ρο, η ΠO ΕΜ στο ε ξής δύ να ται να ο ρί ζει έ να (1) ερ γα το ϋ πάλ λη λο ως εκ πρό σω πο των ερ γα ζο µέ νων σύµ φω να µε τον Ν.1767/88. (ΣΣΕ 1993, ΣΣΕ ). O χρό νος πα ρα µο νής των ερ γα ζο µέ νων κα τά την ερ γα σία τους (αµ µο βο λι στές κλπ. ει δι κό τη τες), σε χώ ρους που υ πάρ χουν ή δη µι ουρ γή θη καν δυ σµε νείς συν - θή κες ερ γα σί ας, δεν µπο ρεί να πα ρα τα θεί πέ ραν των 5 ω ρών. O ερ γο δό της µπο ρεί να α πα σχο λή σει τους ερ γα ζό µε νους αυ τούς, για το υ πό λοι πο διά στη µα του νο µί µου ω ρα ρί ου τους, σε ση µεί α που ε πι κρα τούν ευ νοϊ κές συν θή κες πε ρι - βάλ λο ντος (ΣΣΕ 1991) (ΣΣΕ ). 14. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής µε λών σω µα τεί ου Στα πλαί σια της υ λο ποί η σης της Ε ΓΣΣΕ και ει δι κά του άρ θρου 5, α πό κοι νού συµ φω νού µε ό τι ό λες οι ε πι χει ρή σεις του κλά δου αλ λά και οι άλ λες ε πι χει ρή σεις που έ χουν τµή µα τα πα ρα γω γής ε πε ξερ γα σί ας µε τάλ λου, εί ναι υ πο - χρε ω µέ νες να πα ρα κρα τούν α πό κα τά την πλη ρω µή της µι σθο δο σί ας του πα ρα πά νω α να φε ρό µε νου προ σω πι κού α νά µή να οριζόµενο κάθε φορά από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΟΕΜ-Πρωτοβάθµια) ποσό σαν ελάχιστη συνδροµή για τα συνδικαλιστικά όργανα. Η συν δρο µή αυ τή θα κα τα τί θε ται σε τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό που θα υ πο δει κνύ - ουν α πό κοι νού η ΠO ΕΜ και το πρω το βάθ µιο σω µα τεί ο. Η κα τά θε ση στην τρά πε ζα µπο ρεί να γί νε ται κά θε τρεις ή έ ξι µή νες το αρ γό τε - ρο και θα αρ χί ζει µε τη γνω στο ποί η ση σχε τι κής δή λω σης των συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων στην ε πι χεί ρη ση στην ο ποί α θα γνω στο ποι εί ται και ο συ γκε κρι µέ - νος τρα πε ζι κός λο γα ρι α σµός. Ερ γα ζό µε νος δύ να ται να αρ νη θεί την πλη ρω µή συν δρο µής, γι'αυ τό α παι τεί ται έγ γρα φη δή λω σή του στο πρω το βάθ µιο σω µα τεί ο ή στην ΠO ΕΜ. Στην πε ρί πτω - ση αυ τή οι συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις ά µε σα γνω στο ποι ούν στην ε πι χεί ρη ση την άρ νη ση του ερ γα ζό µε νου προ κει µέ νου να µην πα ρα κρα τεί ται η συν δρο µή (ΣΣΕ 1991) (ΣΣΕ ). 15. Κύ ρια και ε πι κου ρι κή α σφά λι ση Ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό την πα ρού σα σύµ βα ση έ χουν κύ ρια και επικουρική α σφά λι ση στο Ι ΚΑ καθώς και κλάδο Πρόνοιας το ΤΑΠΕΜ. Ε ξαι ρού νται τα η λε κτρο λο γεί α αυ το κι νή των κα θώς και οι η λε κτρο λό γοι και οι βοη θοί αυ τών (ΣΣΕ ). 16. Εκ παί δευ ση - Ε πα νεκ παί δευ ση Προ σω πι κού Oι εκ πρό σω ποι των ερ γο δο τών και των ερ γα ζο µέ νων συµ φω νούν στα πλαί σια

18 της νέ ας ΣΣΕ να α να λά βουν α πό κοι νού πρω το βου λί ες για την εκ παί δευ ση και ε πα νεκ παί δευ ση του προ σω πι κού βι ο τε χνι κών ε πι χει ρή σε ων. Oι τε χνο λο γι κές ε ξε λί ξεις, η ορ µη τι κή εί σο δος στην δι α δι κα σία πα ρα γω γής και ε πι σκευ ής του µε τάλ λου, της σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας, της η λε κτρο νι κής και της πλη ρο φο ρι κής, κα θι στούν α να γκαί α τα µέ τρα για την ε ξύ ψω ση των γνώ σε ων των ερ γα ζο µέ νων (ΣΣΕ ) (ΣΣΕ ) 17. Αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης των εργατοτεχνιτών-τριών Οι αποζηµιώσεις του Β 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του (άρθρο 4), του (άρθρο 5), του (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας: Προϋπηρεσία Από 2 µήνες έως 1 έτος : Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη: Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη: Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη: Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη: Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη: Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη: Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη: Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω: ( Α 24/2004) 18. Θε σµι κοί όροι ΕΓΣΣΕ Αποζηµίωση 5 ηµεροµίσθια 7 ηµεροµίσθια 15 ηµεροµίσθια 30 ηµεροµίσθια 60 ηµεροµίσθια 100 ηµεροµίσθια 120 ηµεροµίσθια 140 ηµεροµίσθια η µ ε ρ ο µ ί σ θ ι α Oι ό ροι των ΕΓ ΣΣΕ που ρυθ µί ζουν θέ µα τα ό πως, ε τή σια ά δει α, ά δει α µη τρό - τη τας, ά δει α γέν νη σης παι διού για τον πα τέ ρα, ά δει ες κά θε εί δους για τον συν δυ α σµό της οι κο γε νει α κής και ε παγ γελ µα τι κής ζω ής, κα θώς και α πο ζη µί - ω ση α πό λυ σης των ερ γα το τε χνι τών, ε φαρ µό ζο νται και στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή στο βαθ µό που ει σά γουν ευ νοι κό τε ρες ρυθ µί - σεις ( Α 21/2000) (ΣΣΕ ). 1 Oι όροι της ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στην αποζηµίωση καταγγελίας σύµβασης εργατοτεχνιτών (-τριών), στην ετήσια κανονική άδεια, την άδεια φροντίδας παιδιού, την πρόσθετη άδεια εργαζοµένου γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, την άδεια για µετάγγιση αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης, την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, την προστασία της απασχόλησης των εξαρτηµένων ατόµων κατά τη περίοδο της απεξάρτησης, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα ( Α 2002) (ΣΣΕ ). 1. βλ. αντίστοιχος όρος της κωδικοποιηµένης ΕΓΣΣΕ

19 19. Κω δι κο ποί η ση ό ρων συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων Κα τά τη διάρ κει α της ι σχύ ος της πα ρού σας τα µέ ρη α πό κοι νού θα α ξι ο ποιή - σουν την κω δι κο ποί η ση των ό ρων των συλ λο γι κών τους ρυθ µί σε ων, που δη µο - σι εύ θη καν στην Κω δι κο ποί η ση Συλ λο γι κών Ρυθ µί σε ων O.ΜΕ , (Τό µος Α, σελ ) για την κα τάρ τι ση κω δι κο ποι η µέ νης συλ λο γι κής σύµ βα σης ερ γα σί ας, η ο ποί α και θα υ πο γρα φεί α πό τα µέ ρη και θα κα τα τε θεί στην αρ µό - δια υ πη ρε σία του Yπουργεί ου Ερ γα σί ας, σύµ φω να µε τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο 5 του Ν. 1876/90 ( Α 21/2000). 20. Με τα βα τι κή - Γε νι κή ρύθ µι ση Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αµοιβές που προβλέπονται από νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας, ή επιχειρησιακή συνήθεια, καθώς και ατοµικές συµβάσεις, δε θίγονται µε την παρούσα. Όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων και πρακτικών συµφωνίας) που δεν τροποποιούνται ρητά µε τους όρους της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ ( Α 21/2000) (ΣΣΕ ). Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν αυτονόητο και συµφωνούν ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική ρύθµιση µεταξύ των κωδικοποιηµένων διατάξεων και αναφεροµένων σε παλαιότερες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, υπερισχύουν οι παλαιότερες ρυθµίσες πλην βεβαίως των αναφεροµένων βασικώνηµεροµισθίων και µισθών (ΣΣΕ ). 21. Λοιπές Ρυθµίσεις Αποφασίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν κοινή επιτροπή που θα ασχοληθεί µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των συµβαλλοµένων µερών π.χ. θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, µε την κατά το δυνατόν συναινετική συνολική διευθέτηση των εργασιακών διαφορών, γενικότερα προβλήµατα του κλάδου µε στόχο την προοπτική ανάπτυξη της βιοτεχνίας µετάλλου. Η επιτροπή θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους που θα ορίζονται από τις εκάστοτε εργοδοτικές οργανώσεις και την ΠΟΕΜ. Έναρξη λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται ο µήνας Οκτώβριος του Καταληκτική ηµεροµηνία της επιτροπής ορίζεται ο Φεβρουάριος του 2009 (ΣΣΕ ).

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14

των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 των εργατοτεχνιτών & υπαλλήλων Μετάλλου όλης της χώρας K32R14 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOY ΤΩΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛOYΡ ΓΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας Αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής κ.λπ. όλης της χώρας K01R11 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΕΙ ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανικών επιχειρήσεων & εργοστασίων όλης της χώρας O12R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης

των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης των Τυπογράφων Ηµερήσιων Επαρχιακών Εφηµερίδων όλης της χώρας πλην Αθηνών & Θεσσαλονίκης Kt09R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11

των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 των ερ γα ζο µέ νων στις εκδοτικές, βιβλιοχαρτοπωλικές & Φω το στοι χει ο θε τι κές επιχειρήσεις όλης της χώρας K56R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14

των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 των ερ γα ζο µέ νων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Kt04R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΤOY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09

των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 των ερ γα το τε χνι τών Κυ τι οποιΐας όλης της χώρας K28R09 ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας

του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας K16R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ.Α.) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΣΙ ΤΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10

του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων (ΚΤΕΛ) όλης της χώρας K27R10 του προ σω πι κού Α στι κών & Y πε ρα στι κών Λε ω φο ρεί ων () όλης της χώρας K27R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Α ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΕ ΡΑ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14

του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 του προσωπικού Πρακτορειακών επιχειρήσεων (Πλόων εξωτερικού) K40R14 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ (ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. 26.2.1975 (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης

των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης των Καθαριστριών-στών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας πλην του Ν. Θεσ/νίκης O16R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας K26R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΩΛΗΣΕΩΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων

των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων K78R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ ΤYΠOΠOΙΗΜΕΝΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ τεχνολογίας ιατρικών οργάνων βιοµηχανικών, εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας O75R07 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα