Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)"

Transcript

1 Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) // // Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1667/86(ΦΔΚ.Α/169) «Πεξί Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ» (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Ν.2166/1993 άξζξν 27 θαη Ν.2515/1997 άξζξν 3 θαη Ν.2744/1999 άξζξν 16) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1316/1983: «Πεξί ηδξχζεσο, νξγαλψζεσο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.)», νη ππνγξάθνληεο πξνζάξκνζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. πξση / απφθαζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ελψ κε ηελ ππ αξηζκ.8/1989 πξάμε ηνπ Δηξελνδίθε Αιεμαλδξνχπνιεο εγθξίζεθε ε ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη θαηαρσξήζεθε απηή ζην εηδηθφ Μεηξψν Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο κε απμ. αξηζκ. 8 θαη εκεξνκελία θαηαρσξήζεσο ηε ζπλέρεηα επήιζε λέα ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 217/ πξάμε ηνπ Δηξελνδίθε Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην εηδηθφ Μεηξψν Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο κε άπμ. αξηζκ. 20 θαη εκεξνκελία θαηαρψξεζεο Δπίζεο, κε ηελ ππ αξηζκ. 228/2009 πξάμε ηνπ Δηξελνδίθε Αιεμαλδξνχπνιεο εγθξίζεθε εθ λένπ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε νπνία θαη θαηαρσξήζεθε ζην εηδηθφ Μεηξψν Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο κε αχμ. αξηζκ. 8 θαη εκεξνκελία θαηαρσξήζεσο Δπηπιένλ, κε ηελ ππ αξηζκ 379/2009 πξάμε ηνπ Δηξελνδίθε Αιεμαλδξνχπνιεο εγθξίζεθε λέα ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ηνπ 1

2 θαηαζηαηηθνχ. Με ην παξφλ δε ηξνπνπνηείηαη θαη πάιη ην θαηαζηαηηθφ σο αθνινχζσο: Άρζρο 2ο ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΔΓΡΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Ο πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Ννκνχ Έβξνπ είλαη Πξνκεζεπηηθφο θαη απνηειεί πξσηνβάζκηα εθνχζηα έλσζε πξνζψπσλ νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Νφκνπ 1667/1986 θαη απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Η επσλπκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη «ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ» θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Τ. ΦΑ. Δ.». Ο πλεηαηξηζκφο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ πφιε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη πεξηθέξεηα ηνλ Ννκφ Έβξνπ. Γηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ απαγγέιιεηαη πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ησλ πλεηαίξσλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ (απεξηφξηζηνο). Άρζρο 3ο Κ Ο Π Ο θνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη: 1) Η πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα ν νκαιφο θαη δηαξθήο εθνδηαζκφο ηνπο κε φξνπο επλντθφηεξνπο απφ απηνχο πνπ επηθξαηνχλ ζην ειεχζεξν εκπφξην κε θάζε είδνπο πξψηεο χιεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπλαθή πξντφληα, κεραλήκαηα θαη ινηπά πξντφληα γεληθά, πνπ ε δηάζεζή ηνπο επηηξέπεηαη, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή θαη πιήξεο επάξθεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φ α ρ κ α θ ο π ο η ο ύ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2

3 Δπηηξέπεηαη ξεηά ε δηάζεζε παληφο θαξκαθεπηηθνχ ή παξαθαξκαθεπηηθνχ είδνπο ηεο απνζήθεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη πξνο ηξίηνπο κε κέιε ηνπ, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε εηδηθή ζπλεδξίαζή ηνπ. 2) χλαςε ζπκβάζεσλ απνθιεηζηηθήο αληηπξνζσπείαο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Ννκνχ Έβξνπ κε νπνηαδήπνηε βηνκεραλία ή εξγνζηάζην θαη εηζαγσγηθφ εμαγσγηθφ νίθν ή γξαθείν. 3) Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Απνζήθεο ζηελ νπνία δεκηνπξγεί παξαθαηαζήθε νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ηδηνζθεπάζκαηνο γηα ινγαξηαζκφ νπνηαζδήπνηε βηνκεραλίαο, εξγνζηαζίνπ, νίθνπ ή γξαθείνπ. Σν ηίκεκα ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ ηελ παξαθαηαζήθε εμνθιείηαη κε ην ζχζηεκα ηνπ αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπ δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ζπκθσλεί ην Γ.. είηε βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε «Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξαθαηαζεθψλ» είηε βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηελ θάζε πεξίπησζε ζπλζεθψλ, νπφηε απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 3α) Ίδξπζε κνλάδαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνζαξκνζκέλεο ζε δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 4) Η ελέξγεηα νκαδηθψλ πξνκεζεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ απηνχ ζχκθσλα κε ην εηδηθφ πξφγξακκα πξνκεζεηψλ πνπ εθπνλεί ην Γ.. θαη εγθξίλεη ε Γ.. 5) Η απφθηεζε ή κίζζσζε αθηλήησλ, απνζεθψλ, κεηαθνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εθκηζζψλεη ή ππεθκηζζψλεη αληίζηνηρα ζηα κέιε ηνπ. 6) Ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ, παξαξηεκάησλ ή πξαθηνξείσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Έβξνπ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ. 7) Σε ιήςε γεληθά θάζε κέηξνπ πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή, εζηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπλεηαίξσλ. Ιδηαίηεξα λα νξγαλψλεη δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ κεηάδνζε ηερληθψλ γλψζεσλ θαη λέσλ ηερληθψλ επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ ζηα κέιε, γηα ηελ άλνδν θαη βειηίσζε ηεο 3

4 επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ Φ α ρ κ α θ ο π ο η ώ λ λα νξγαλψλεη εθδξνκέο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ςπραγσγηθνχ ή επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη θάζε είδνπο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπλεηαίξσλ. Γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ απηψλ ν ζπλεηαηξηζκφο: α) Δπηκειείηαη θαη επεμεξγάδεηαη ηξφπνπο θαη βνεζά ζηελ νξζνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ κειψλ-ζπλεηαίξσλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ζηνλ Διιεληθφ θαη Δπξσπατθφ ρψξν κε θχξην ζηφρν ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. β) Παξαθνινπζεί θαη εξεπλά ζπζηεκαηηθά ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο ζηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ρψξν θαη παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη θαιχηεξε επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. γ) Πξνσζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο. δ) Τπνβάιιεη αηηήζεηο ή ιακβάλεη ή αγνξάδεη ή κε νπνηαδήπνηε ηξφπν απνθηά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εθεπξέζεηο, απφξξεηεο κεζφδνπο ή δηθαηψκαηα πάλσ ζ απηά, ρξήζηκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρνξεγεί ηελ άδεηα ή ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά φπνηα απφ ηα κέιε ηνπ ην επηζπκνχλ κε ζχκθσλε γλψκε ηεο πξψηεο ζπγθιεζείζαο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε) Δξκελεχεη θαη δηαδίδεη ηηο αξρέο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη επηδηψθεη ηελ ηήξεζή ηνπο απφ ηνπο πλεηαίξνπο Μέιε ηνπ. ζη) Παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή κε ηνπο Φ α ρ κ α θ ο π ο η ο ύ ς θαη ηνπο πλεηαηξηζκνχο λνκνζεζία θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ ελαξκφληζή ηεο κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ηνπο, θαζψο θαη ηα γεληθφηεξα ζπκθέξνληα θαη αλάγθεο ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. δ) Απνθηά αληηπξνζσπείεο, ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε εκπνξηθψλ θαη παξαγσγηθψλ κνλάδσλ κε άιινπο ή θαη κφλνο ηνπ, θαζίζηαηαη ζπλέηαηξνο ή 4

5 θαη κέηνρφο ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ απηνδχλακε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, ελψ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εκπνξηθέο ή κε εηαηξίεο θαη εηδηθφηεξα ζε πλεηαηξηζκνχο. ε) Πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ελέξγεηα, φπσο δάλεηα, εγγπήζεηο, αζθάιεηεο ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο ζηα κέιε ηνπ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ή βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, βηνηηθψλ ή άιισλ αλαγθψλ ηνπο. ζ) Δηζπξάηηεη επηδνηήζεηο θαη ζπλάπηεη δάλεηα παληφο είδνπο κε ην Κξάηνο, Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή άιια Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα ή Οξγαληζκνχο. Άρζρο 4ο Μ Δ Λ Ζ Τ Ν Δ Σ Α Η Ρ Ο Η Π Α Ρ Α Γ Ο Υ Ζ ( Δ Η Ο Γ Ο ) Τ Ν Δ Σ Α Η Ρ Ο Τ πλέηαηξνη κπνξνχλ λα γίλνπλ φινη νη Φ α ξ κ α θ ν π ν η ν ί πνπ δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Μπνξνχλ φκσο λα γίλνπλ κέιε θαη Φαξκαθνπνηνί άιισλ νκφξσλ ή κε λνκψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηνπο λνκνχο απηνχο δελ ππάξρεη ή δελ ιεηηνπξγεί Πξνκεζεπηηθφο πλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ ή ππάξρεη κελ πιελ φκσο ην ππνςήθην κέινο δελ επηζπκεί λα είλαη θαη δελ είλαη κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηεο έδξαο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ. Αθφκα πλέηαηξνη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ηα λφκηκα ζπληζηψκελα Ννκηθά Πξφζσπα ( Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ. θιπ ) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε έδξα πφιε ηνπ Ννκνχ Έβξνπ ζαλ εηαηξίεο Φ α ρ κ α θ ο π ο η ώ λ. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη «Φαξκαθεία» πνπ ιεηηνπξγνχλ έπ νλφκαηη θιεξνλφκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, απνβηψζαληνο θαξκαθνπνηνχ-κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ («Κιεξνλνκηθά Φαξκαθεία»). 5

6 Ο εθπξφζσπνο κέινπο λνκηθνχ πξνζψπνπ εάλ δελ είλαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο δεζκεχνληαο κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηελ εηαηξία, πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ εηαηξία κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην γηα εθπξνζψπεζε θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ πλεηαηξηζκφ. Όζνλ αθνξά κέιε Δηεξφξξπζκσλ Δηαηξηψλ ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε Οκφξξπζκν κέινο ηεο Δηαηξίαο. Όζν αθνξά κέιε Δηεξφξξπζκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηφζν ν εθπξφζσπνο φζν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα εγγπεζνχλ ν θαζέλαο ρσξηζηά πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ γηα θάζε κέιινπζα νθεηιή ηεο Δηαηξίαο ηνπο πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο ζαλ κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σα κέιε-ννκηθά Πξφζσπα νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ακειιεηί θαη επί απνδείμεη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. ε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο ν πλεηαηξηζκφο δελ δεζκεχεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο θαη δελ ηζρχεη ελ πξνθεηκέλσ ην ηεθκήξην γλψζεο κφλν απφ ην γεγνλφο ηεο θαηά λφκν δεκνζίεπζεο αξκφδηα ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ απηψλ. Μεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ Μέινπο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ εάλ ηπρφλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε επήιζαλ νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ ζπληζηνχλ απψιεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε αθνινπζεί άκεζε δηαγξαθή απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ. Κάζε πλέηαηξνο δελ κπνξεί λα είλαη κέινο άιινπ πλεηαηξηζκνχ πνπ επηδηψθεη ηνλ ίδην ζθνπφ ζηνλ Ννκφ Έβξνπ (άξζξ.2 παξάγξ.3 Ν.1667/1986 ). Β) Γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξέπεη λα ππνβάιιεη έγγξαθε αίηεζε καδί κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ( άξζξ.2 παξαγξ.4 Ν. 1667/86 ) δήισζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη: 6

7 α. Όηη έρεη ηελ ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη φηη δελ ηπγράλεη κέινο άιινπ πλεηαηξηζκνχ πνπ επηδηψθεη ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνλ ίδην ζθνπφ. β. Όηη δελ δηεηέιεζε κέινο άιινπ πλεηαηξηζκνχ ή φηη αλ δηεηέιεζε εθπιήξσζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ απφ ηνλ νπνίν εμήιζε. γ. Όηη δελ δηαγξάθηεθε απφ άιιν πλεηαηξηζκφ κε βάζεη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξ.8 ηνπ άξζξ.2 ηνπ Ν. 1667/86 ή φηη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ ζπκπιεξψζεθε ρξφλνο. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ παξαδνρή ή κε ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε παξαδνρήο Σεο εγγξάθεη ηνλ αηηνχληα πλέηαηξν ζην ζρεηηθφ θαη πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 1667/86 Βηβιίν. Γηαθνξεηηθά ππνρξεψλεηαη λα εηζάγεη ηελ αίηεζεο γηα θξίζε ζηελ πξψηε πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία απνθαζίδεη γη απηή, ε δε απφθαζή ηεο θνηλνπνηείηαη κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζην ελδηαθεξφκελν. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην Δηξελνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν πλεηαηξηζκφο κέζα ζε (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Σν Δηξελνδηθείν δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ επηηξέπεηαη έθεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η απφθαζε ηνπ δηθάδνληνο θαη έθεζε απηνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη ακεηάθιεηνο ( άξζξ.2 παξάγξ.6 Ν. 1667/86). Άρζρο 5 Γ Η Κ Α Η Χ Μ Α Σ Α Τ Ν Δ Σ Α Η Ρ Χ Ν Οη πλέηαηξνη έρνπλ ην δηθαίσκα: α. Να ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα κέηξα πνπ παίξλεη ν πλεηαηξηζκφο ππέξ ησλ πλεηαίξσλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. β. Να παίξλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα κεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο, ςεθνθνξίεο θαη εθινγέο πνπ γίλνληαη ζ απηέο, επίζεο θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 7

8 γ. Να ιαβαίλνπλ γλψζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νπνηεδήπνηε ζέινπλ, θαζψο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ( άξζξ.9 παξαγξ.3 Ν. 1667/86 ). Άρζρο 6ο Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Η Τ Ν Δ Σ Α Η Ρ Χ Ν Α) Οη πλέηαηξνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α. Οη πλέηαηξνη επζχλνληαη εηο νιφθιεξσλ γηα ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ, πεξηνξηζκέλα φκσο θαη γηα πνζφ ίζν πξνο ην πνζφ ζην νπνίν αλέξρνληαη φιεο νη κεξίδεο γηα ηηο νπνίεο έρεη γξαθεί ζηνλ πλεηαηξηζκφ θάζε πλεηαίξνο, θαηά ην άξζξν ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Η επζχλε ηνπ πλεηαίξνπ πθίζηαηαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξηλ γίλεη κέινο θαη δελ πεξηιακβάλεη ηα ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ έμνδφ ηνπ ( άξζξ.4 παξαγξ.4 Ν. 1667/86 ). Αληίζεηε ζπκθσλία δελ ηζρχεη. β. Οη πλεηαίξνη ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζην Σακείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηηο εηζθνξέο, ζπλδξνκέο θαη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηηο δφζεηο πνπ πηζαλφλ νθείινπλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ γηα ηηο νπνίεο θαζ έλαο έρεη γξαθεί. Η επζχλε γηα φινπο ηνπο πλεηαίξνπο παχεη έλα ρξφλν κεηά ηελ έμνδν ηνπ πλεηαίξνπ ή ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο ή ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ( άξζξ.3 παξαγξ.4 Ν. 1667/86 ). γ. Κάζε λένο πλεηαίξνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη, εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ θαη εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο ( αξζξ.3 παξαγξ.3 Ν. 1667/86 ). Τπνρξενχληαη νη πλεηαίξνη λα επηζηξέθνπλ εκπξφζεζκα ηηο πηζηψζεηο πνπ παίξλνπλ απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ. 8

9 δ. Οη πλεηαίξνη ππνρξενχληαη λα πξνκεζεχνληαη ηα δηάθνξα πιηθά, είδε θιπ. πνπ έρνπλ αλάγθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εθ φζνλ απηά δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πιηθά θιπ. ε. Οη πλεηαίξνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε αθξίβεηα ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ηνλ θαλνληζκφ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, επίζεο λα πξνζηαηεχνπλ κε θάζε ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα κελ αληηδξνχλ ζην έξγν θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. ζη. Να ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζα ζε θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, εκπηζηνζχλεο, εθηίκεζεο θαη αιιειεγγχεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμππεξέηεζεο πάληνηε ησλ θαιψο λννχκελσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. δ. Οη πλεηαίξνη είλαη ππνρξεσκέλνη, λα πξνκεζεχνληαη θαη λα αγνξάδνπλ φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ αλάγθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ πνπ απνδεδεηγκέλα ηα δηαζέηεη, απαγνξεπκέλεο ξεηά αγνξάο ηνπο απφ Σξίηε πεγή (εκπφξην). ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ θαη δηαπίζησζεο αγνξάο πιηθψλ πνπ δηαζέηεη ν πλεηαηξηζκφο απφ Σξίηε πεγή εθ κέξνπο θάπνηνπ πλεηαίξνπ, κε ην παξφλ ξεηά ζπκθσλείηαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ, ιφγσ ζπλνκνινγνχκελεο πνηληθήο ξήηξαο πνπ αλέξρεηαη θαη αξρήλ ζην πνζφ ησλ δξαρκψλ ή 733,68 επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζην πνζφ ησλ δξαρκψλ ή 1467,36 επξψ. ε πεξίπησζε δε ζχιιεςεο ηνπ πλεηαίξνπ λα ελεξγεί αγνξέο απφ ηξίηε πεγή γηα ηξίηε θνξά, ηφηε δηαγξάθεηαη ακέζσο θαη αλεμάξηεηα ησλ πξνζηίκσλ πνπ ελ ησ κεηαμχ ηνπ επηβιήζεθαλ, παξαθξαηείηαη απφ ηελ ζπλεηαηξηθή ηνπ κεξίδα ην πνζφ ηνπ δξαρκψλ ή 2934,70 επξψ ιφγσ ξεηά ζπλνκνινγνχκελεο πνηληθήο ξήηξαο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη γεληθά ζε θάζε πλεηαίξν λα ελεξγεί αγνξέο απφ ηξίηε πεγή, πιελ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάηεο ή ζπλεηαίξνπο ή ππαιιήινπο ηνπ ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ 9

10 θάπνηα ζρέζε καδί ηνπ, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ζα εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά έγγξαθα αγνξάο, κε πξνθαλή ζθνπφ λα θαιχπηεη κελ ν ίδηνο έλαληη ηνπ πλεηαηξηζκνχ λα ελεξγεί δε γηα βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηξίηα πξφζσπα. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν παξαβάηεο πλεηαίξνο κπνξεί λα δηαγξαθεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιφγσ άζθεζεο αληαγσληζκνχ θαηά ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή λα ηνπ επηβιεζνχλ ηα πξφζηηκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθ φζνλ φκσο ππάξρεη ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Μάιηζηα ξεηά ζπκθσλείηαη φηη κε ηελ παξέιεπζε πελήληα (50) εκεξψλ απφ θάζε αγνξά θαη ζε πεξίπησζε κε εμφθιεζήο ηνπ ζα επηδηψθεηαη ε είζπξαμε ηνπ ζρεηηθνχ ρξένπο δηθαζηηθά. Άρζρο 7ο ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΔΣΑΗΡΧΝ 1. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξ.4 θαη 6 εδάθ.2 ηνπ Ν.1667/86 δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ: α) Ο πλεηαίξνο πνπ αζθεί επηρείξεζε φκνηα κε ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ν πλ/ζκφο, εθηφο αλ πξνκεζεχεηαη ηα πιηθά θιπ. εκπνξεχκαηά ηνπ απφ ηνλ πλ/ζκφ ν νπνίνο βεβαίσο δηαζέηεη απηά. β) Ο πλεηαίξνο πνπ θαζπζηεξεί ηελ εηζθνξά γηα ηελ θάιπςε ηεο εηαηξηθήο ηνπ κεξίδαο πεξηζζφηεξν απφ έμη (6) κήλεο ή νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή γηα ηελ είζπξαμε ηεο νπνίαο ν πλ/ζκφο άξρηζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ πλεηαίξνπ. γ) Ο πλεηαίξνο πνπ απψιεζε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ. δ) Ο πλεηαίξνο πνπ θαηαδηθάζζεθε ηειεζίδηθα γηα θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 15 ηνπ Ν.1667/86 πεξηπηψζεηο. ε) Ο πλεηαίξνο πνπ θαηαδηθάζζεθε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 10

11 ζη) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ζα ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 24νπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη κεηά απφ επαξθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ζα δηαγξάθεηαη ν πλεηαίξνο ν νπνίνο παξαβηάδεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο πεξί δηαηηκήζεσλ ησλ θαξκάθσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δηαζέηεη ε θαξκαθαπνζήθε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα φηαλ ν πλεηαίξνο ελεξγεί πσιήζεηο ησλ εηδψλ απηψλ ζε ηηκή κεγαιχηεξε ή (θαη θπξίσο) κηθξφηεξε εθείλσλ ησλ δηαηηκεκέλσλ. ηε πεξίπησζε απηή δηαγξαθήο πλεηαίξνπ (γηα πσιήζεηο κε εθπηψζεηο) ζα παξαθξαηείηαη, ιφγσ ξεηά ζπλνκνινγνχκελεο, πνηληθήο ξήηξαο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηνπ δηαγξαθφκελνπ πλεηαίξνπ φπσο απηή θαηά ην ρξφλν δηαγξαθήο δηακνξθψζεθε, ην ζρεηηθφ δε πνζφ ζα εηζέξρεηαη ζην εθάζηνηε απνζεκαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. δ) Ο πλέηαηξνο πνπ δηαγξάθεθε κε βάζε ηηο πεξηπηψζεηο δ θαη ε ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πάιη κέινο ηνπ πλ/ζκνχ αλ δελ πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ εκέξα ηεο δηαγξαθήο ηνπ. Η λέα εγγξαθή γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ δηαγξαθή (απνθιεηζκφ) ηνπ εηδνπνηείηαη ν δηαγξαθφκελνο πλεηαίξνο κε ηελ θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γ.. πνπ πεξηέρεη θαη ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή φπσο αθξηβψο νξίδεη ην άξζξν 2 παξαγξ.8 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξ.6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Ο πλεηαίξνο πνπ δηαγξάθεθε δελ κπνξεί λα δεηήζεη εθθαζάξηζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Άρζρο 8ο ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΤΝΔΣΑΗΡΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Αθνχ πεξάζεη ηξηεηία απφ ηελ εγγξαθή ηνπ θάζε πλεηαίξνο κπνξεί λα απνρσξίζεη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ. Γηα ηελ απνρψξεζή ηνπ πξέπεη λα θάλεη έγγξαθε δήισζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η 11

12 δήισζε πεξί απνρσξήζεσο πξέπεη λα γίλεη ηξεηο (3) κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ιήμε ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο (νηθνλνκηθή ρξήζε). Παξά ηαχηα θάζε πλεηαίξνο κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη πην πάλσ πξνζεζκίεο πάληνηε φκσο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ: α) Δάλ αιιάμεη ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. β) Δάλ αιιάμεη ε επζχλε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απφ πεξηνξηζκέλεο ζε απεξηφξηζηε. Γελ κπνξνχλ λα απνρσξίζνπλ απφ ην πλεηαηξηζκφ φζνη απφ ηνπο πλεηαίξνπο δέρζεθαλ θαη ςήθηζαλ ηελ αιιαγή θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ο πλεηαίξνο απνρσξεί απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ δηθαηνχηαη λα παίξλεη κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο κέρξη ηέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία απνρσξεί, παχεη φκσο λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα παίξλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ απφ ηελ εκέξα πνπ ππέβαιε δήισζε απνρσξήζεσο. Ο πλεηαίξνο πνπ απνρσξεί δελ κπνξεί λα δεηήζεη εθθαζάξηζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Άρζρο 9ο ΘΑΝΑΣΟ ΤΝΔΣΑΗΡΟΤ Ο απνβηψζαο πλεηαίξνο ζεσξείηαη φηη απνρσξεί απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ζην ηέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Πεξηφδνπ ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Μέρξη ηφηε ζπλερίδεηαη ε πλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ απνβηψζαληνο ζην πξφζσπν ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 2,3 θαη 4 ηνπ Ν.1667/86 πεξί Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, δελ γίλνληαη φκσο θιεξνλφκνη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη άιισλ νξγάλσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη αλ ήηαλ κέινο ησλ ν θιεξνλνκνχκελνο (αξζξ.4 παξαγξ. 1 Ν.1667/86). Οη αλήιηθνη θιεξνλφκνη ή νη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θιεξνλφκνη αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ κε αληηπξφζσπν, ν νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη πλέηαηξνο θαη 12

13 νξίδεηαη γηα κελ αλειίθνπο απφ ηνλ επίηξνπφ ηνπο γηα δε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιεξνλφκνπο απφ ηνπο ηδίνπο κε έγγξαθε δήισζε επηθπξσκέλε απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο θαη ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί πξηλ αξρίζεη ε ζπλεδξίαζε. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα απνβηψζαληνο πλεηαίξνπ επηηξέπεηαη λα εθρσξείηαη ρσξίο ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε έλαλ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ή ηξίην κε πλεηαίξν (αξζξ.3 παξάγξ.4 Ν.1667/86 ). Απηφο νξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο θιεξνλφκνπο κε γξαπηή δήισζε πνπ θαηαζέηνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ. Δηδηθά ζηνπο θιεξνλφκνπο απνβηψζαληνο ζπλεηαίξνπ πνπ θαλέλαο δελ απνθηά ηελ ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα απνδίδεηαη ε κεξίδα ζην χςνο κε εθείλν πνπ θαηαβάινπλ ηα λενεηζεξρφκελα κέιε, κε ρξέσζε ηνπ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ηνπ Νφκνπ 1667/86 άξζξν 4 παξάγξαθνο 3. Αρζρο 10ο ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΜΔΡΗΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΟΤ Ο πλεηαίξνο πνπ εμέξρεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ δελ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηθαηνχηαη φκσο λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο. ηνλ πλεηαίξν πνπ απνρσξεί ή απνθιείεηαη απφ ηνλ πλ/ζκφ απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα πνπ εηζέθεξε ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία έγηλε απνρψξεζεο ή ν απνθιεηζκφο (αξζξ.2 παξάγ.9 Ν.1667/86). Με νπνηνδήπνηε ηξφπν φκσο θαη αλ εμέιζεη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ν έλαο πλεηαίξνο, δελ έρεη θαλέλα άιιν δηθαίσκα εθηφο απφ ηελ ζπλεηαηξηθή ηνπ κεξίδα ζηελ ππφινηπε πεξηνπζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Άρζρο 11ο ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 13

14 Όξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..), ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (Δ..) θαη ε πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ (Γ..). Σα αμηψκαηα ησλ κειψλ θαη ησλ δχν πκβνπιίσλ είλαη ηηκεηηθά θη νη ππεξεζίεο ηνπο παξέρνληαη δσξεάλ (αξζξ.7 παξάγξ.5 Ν.1667/86). Γχλαηαη φκσο ε Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. λα θαζνξίδεη απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Δ.. ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα ζα νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξζηκνχ. Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηελ επηκέιεηα πνπ θαηαβάινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ (άξζξ.7 παξάγ.4 Ν.1667/86). Αρζρο12ο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο πλεηαηξηζκφο δηνηθείηαη απφ ελληακειέο (9) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (αξζξ.7 Ν.1667/86), απνηεινχκελν απφ πλεηαίξνπο εθιεγφκελνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηνλ πλεηαηξηζκφ εξγάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ είθνζη (20) κε κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηφηε έλα κέινο ηνπ Γ.. είλαη εξγαδφκελνο πνπ εθιέγεηαη απφ άιινπο εξγαδφκελνπο. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ ζα απνηειέζεη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ, γίλνληαη θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ εθινγψλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.. ζπλεηαίξσλ, ψζηε θαηά ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα λα έρεη ήδε εθιεγεί ν εξγαδφκελνο κέινο. Η δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ απηψλ (κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ) ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 28 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ κειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ παίξλνπλ κηζζφ. Καη εμαίξεζε φκσο ζ απηά κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο λα παξέρεηαη απνδεκίσζε αλάινγε κε ηνλ ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο. Η απνδεκίσζε απηή δελ απνηειεί 14

15 κηζζφ νχηε δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα ή αμηψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο ή αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο (αξζξ.7 παξάγξ.5 Ν.1667/86). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθπξνζσπεί απηφλ ζηηο δηθαζηηθέο θαη εμψδηθεο ζρέζεηο ηνπ, ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε Σξάπεδαο, Διιεληθήο ή μέλεο. Γηνξίδεη ηνπο Πιεξεμνχζηνπο Γηθεγφξνπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλαιακβάλεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά ηεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ζπλάπηνληαο θαη ππνγξάθνληαο ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Άρζρο 13ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ α.σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ λα επηβάιιεη θαη λα εθαξκφδεη, ζρεηηθά κε ηνλ πλεηαηξηζκφ, φηη δηαηάζεη ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ θαη ν θαλνληζκφο εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Τπνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο δηαθφξσλ εηδψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ην επάγγεικα ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. β. Να θάλεη θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο ρξεκάησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη γηα ινγαξηαζκφ απηνχ ζε δηάθνξεο Σξάπεδεο ή άιια Πηζησηηθά Ιδξχκαηα. γ. Να ζπλάπηεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Να ππνγξάθεη γξακκάηηα ζε Γ/γή θαη ζπλαιιαγκαηηθέο, λα εθδίδεη Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα νπηζζνγξαθεί ηα ρξεκαηφγξαθα ηαχηα, σο θαη λα ηα πξνεμνθιεί. Σηο δαλεηζηηθέο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα ζε Γ/γή, επηηαγέο, ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Σακίαο θαηφπηλ εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Γ.. ζαλ εθπξφζσπνί ηνπ. δ. Να απνθαζίδεη γηα ηελ παξαδνρή (είζνδν) ή φρη λέσλ ζπλεηαίξσλ. 15

16 ε. Να ππνβάιιεη ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη δειψζεηο πνπ επηβάιεη ν λφκνο. ζη. Να απνθαζίδεη γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ πξνο ηνπο πλεηαίξνπο κέζα ζηα φξηα ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. δ. Να θαηαζέζεη θάζε ρξφλν ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νλνκαζηηθφ θαηάινγν κε αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ πλεηαίξσλ, ν νπνίνο πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ θαηνηθία θαη ην επάγγεικα θάζε ζπλεηαίξνπ. Ο θαηάινγνο απηφο πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε. Να δειψλεη ηελ απνρψξεζε ή απνθιεηζκφ πλεηαίξνπ απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο. ζ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε, ζην Γηεπζπληή ή ζε άιιν ππάιιειφ ηνπ (αξζξ.7 παξάγξ.4 Ν.1667/86). η. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί γηα θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο λα απνθαζίδεη θαη λα εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ρνξεγίαο θνηλσληθνχ ή αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, σο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ δηθαηνζχλεο, αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο ζπλδξνκήο. Σν χςνο ηεο ππνηξνθίαο ή ρνξεγίαο απηήο, κε ηελ νπνία ν πλεηαηξηζκφο θαη ηα κέιε ηνπ Φαξκαθνπνηνί ζα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη αξρψλ ηνπ αλζξσπηζκνχ, ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα απνηειεί παξάκεηξν ηφζν ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φζν θαη ησλ ζηφρσλ πνπ θάζε θνξά ηίζεηαη κε ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο ππνηξνθίαο ή ρνξεγίαο. Αρζρο14ο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν: 1. Nα θξνληίδεη γηα ηελ ηαθηηθή θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαθφξσλ βηβιίσλ θαη πξαθηηθψλ, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη δηάθνξεο απνθάζεηο. 16

17 2. Να θξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ θαη ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ππνβάιιεη ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ πλεηαίξσλ, ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα έιεγρν. Ο ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ε έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπλεηαίξσλ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηεο πλέιεπζεο (αξζξ.9 παξάγξ.3 ηνπ Ν.1667/86). 3. Να επηκειείηαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ζε εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ φπνπ έρεη ν πλεηαηξηζκφο ηελ έδξα ηνπ (άξζξ.9 παξάγξ. 3 ηνπ Ν.1667/86). 4. Σνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ιήμεη ε Γηαρεηξηζηηθή Πεξίνδνο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ Γηνηθήζεσο ηνλ νπνίν ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Να παξαθνινπζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ επηηξνπψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη, φπσο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη λα θξνληίδεη λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε απηά θαη ζπληνληζκέλε θαηεχζπλζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 6. Να δηνξίδεη θαη λα παχεη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 7. Να απνθαζίδεη γηα ηελ ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. 8. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ εθινγή ηνπ θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζε ζψκα (εθινγή δει. Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα θαη Σακία) πξέπεη λα δειψζεη ηελ εθινγή ηνπ γηα θαηαρψξεζε ζην αξκφδην Μεηξψν πλεηαηξηζκψλ, πνπ ηεξείηαη ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ πλ/ζκνχ (αξζξ.7 παξάγξ.1 Ν.1667/86). Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή αιιαγή ηνπ εθπξνζψπνπ. 17

18 9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσκέλα ηα κέιε ηνπ, πνπ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπλαιιάζζνληαη κε απηφλ, λα εμνθινχλ ην ηίκεκα αγνξάο θαξκάθσλ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ αγνξψλ, θηλνχκελν ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ θαιψο λννχκελσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηελ ππεξάζπηζε ησλ νπνίσλ έρεη πξψηηζην θαζήθνλ. 10. Γεληθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έρεη ηηο επζχλεο πνπ πξνβιέπνληαη γη απηφ. Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1667/86 «Πεξί Αζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ». Άρζρο 15ο ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη ζε έθηαθηε φηαλ ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ αιιά φρη ιηγφηεξα απφ δχν κέιε. Βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηεξεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (αξζξ.7 παξάγξ.2 Ν.1667/86). Αρζρο 16ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 18

19 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεησζνχλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά δχν (2) ιφγσ ζαλάηνπ, απνρσξήζεσο, δηαγξαθήο, δηαξθνχο θσιχκαηνο, ηφηε θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο θελέο ζέζεηο νη εθιεγέληεο αλαπιεξσκαηηθνί χκβνπινη. Δάλ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθνί γηα ηνπο ηδίνπο ιφγνπο (ζάλαηνο, απνρψξεζε, δηαγξαθή θιπ), θαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ ελέξγεηα αλαπιεξσκαηηθψλ εθινγψλ. Η ζεηεία ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ δηαξθεί φζν θαη ε ζεηεία απηψλ πνπ αλαπιήξσζαλ. Άρζρο 17ο ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ, ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ, ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ, ΣΑΜΗΑ Α) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: 1. Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο επί ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα δηάθνξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 2. Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ηπρφλ ςεθηζζέληνο ππφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαλνληζκνχ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή άιιν εληεηαικέλν χκβνπιν φια ηα έγγξαθα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. Δπηβιέπεη ηελ Σακεηαθή θαη Λνγηζηηθή Τπεξεζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 5. Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηηο ηπρφλ εληνιέο πξνο πιεξσκή ή είζπξαμε πξνο ηνλ Σακία, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Σακία κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζαλ εθπξφζσπνο απηνχ ηηο ζπκβάζεηο δαλείνπ απφ νπνηνλδήπνηε Πηζησηηθφ Οξγαληζκφ ή Σξάπεδα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο, ηα γξακκάηηα ζε Γ/γή, ηηο Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο θαη ηηο νπηζζνγξαθήζεηο απηψλ. 19

20 6. Κάλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο δξάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν πλεηαηξηζκφο ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 7. Γίλεη πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο θάζε πιεξνθνξία πνπ δεηνχλ γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ. 8. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο. Β) Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: 1. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ζε φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέζεη ζηνλ Αληηπξφεδξν θαη άιια θαζήθνληα ή αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα πάληα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν. Γ) Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: 1. Φξνληίδεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην εηδηθά ηεξνχκελν βηβιίν Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Κξαηεί θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πλ/ζκνπ θαη ην βηβιίν πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, βνεζνχκελνο απφ βνεζφ Γξακκαηέα, ππάιιειν ηνπ πλ/ζκνχ, εθ φζνλ ππάξρεη. 2. Φπιάεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ πλ/ζκνχ θαη ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηελ αιιεινγξαθία θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ λφκν. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην κεηξψν πλεηαίξσλ φπσο ην πξνβιέπεη ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Γ) Ο ΣΑΜΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: 20

21 O Σακίαο θξνληίδεη λα εηζπξάηηεη θάζε είδνπο έζνδν ηνπ πλ/ζκνχ θαη θάλεη ηηο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δηδηθφηεξα ν Σακίαο έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: 1. Κάλεη θάζε είζπξαμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ νπνία εθδίδεη ηξηπιφηππεο απνδείμεηο εηζπξάμεσο. 2. Κάλεη ηηο πιεξσκέο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε εληάικαηα πιεξσκήο ηα νπνία ππνγξάθεη ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Φπιάεη ην πεξηερφκελν ηνπ Σακείνπ, ηηο πλαιιαγκαηηθέο, επηηαγέο, γξακκάηηα, απνδείμεηο, εληάικαηα πιεξσκήο θιπ. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαλνληθή θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηαθηνπνίεζή ηνπο. 4. πληάζζεη καδί κε ηελ ινγηζηηθή ππεξεζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θάζε ρξφλνπ. 5. Κξαηεί φια ηα ινγηζηηθά βηβιία Σακείνπ πνπ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ θαη δίλεη θάζε πιεξνθνξία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην Γηνηθεηηθφ θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 6. Δθηειεί θάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην Σακείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 7. Ο Σακίαο δελ κπνξεί λα θξαηά ζην Σακείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνζφ κεγαιχηεξν απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) δξαρκέο ή 58,69 επξψ, ηα επί πιένλ πνζά πξέπεη ην ηαρχηεξν λα θαηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα πνπ έρεη θαζνξίζεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν παξαπάλσ πνζφ πνπ κπνξεί λα θξαηά ν Σακίαο ζην Σακείν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε κηθξνδαπαλψλ ηξερνχζεο θχζεσο. Όηαλ θσιχεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο αλαπιεξψλνληαη απφ άιιν ζχκβνπιν πνπ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αρζρο 18ο ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 21

22 Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηξία Μέιε πλεηαίξνπο, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε καδί κε ην Γ.. γηα δηάζηεκα (3) εηψλ. Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ππάιιεινη ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα παίξλνπλ κηζζφ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο απνδεκίσζε, εθηφο απφ νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε «εθηφο έδξαο» γηα δηθαηνινγεκέλε εξγαζία καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπο, χζηεξα απφ εηδηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ νπνία πξέπεη λα εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε. Σν ίδην πξφζσπν δελ κπνξεί λα κεηέρεη θαη ζην Γηνηθεηηθφ θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ. Αλ ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ιηγφηεξα απφ είθνζη πέληε δελ απαηηείηαη ε εθινγή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ (αξζξ.8 παξάγξ.1 Ν.1667/86). Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη δηθαίσκα θαη θαζήθνλ λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ ή ζηνηρείσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, λα δηελεξγεί ινγηζηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα δηνξίζεη έσο ηξεηο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ή εκπεηξνγλψκνλεο. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην αλ δηαπηζηψζεη παξαβάζεηο ηνπ Νφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.. ή παξαηππίεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ππνδεηθλχεη ζην Γ.. ηελ επαλφξζσζε ησλ θαη ζπγθαιεί ηελ Γ.. φηαλ ζεσξεί, φηη πξφθεηηαη γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο ή παξαηππίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλνληαη γηα θάζε πηαίζκα (αξζξ.8 παξάγξ.2 Ν.1667/86). Άρζρο 19ο 22

23 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ θάζε ηξεηο κήλεο θαη ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδεη ε πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. πλεδξηάδεη επίζεο έθηαθηα φηαλ θξίλεη αλαγθαίν ν Πξντζηάκελνο ή ην δεηήζεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε γξαπηή αίηεζε ζηελ νπνία, πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Καη ζηε πεξίπησζε απηή ν Πξντζηάκελνο ζηέιλεη ζηα κέιε πξφζθιεζε γηα ηε ζπλεδξίαζε κε ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πξνεδξεχεη ν Πξντζηάκελνο απηνχ θαη ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ην κέινο πνπ νξίδεηαη Πξαθηηθνγξάθνο. Σα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο παξφληεο θαηά ηελ ζπλεδξίαζε. Οη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, επί ηζνςεθίαο δε θαη ζε πεξίπησζε θαλεξήο ςεθνθνξίαο ηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξντζηακέλνπ. Δπί ηζνςεθίαο ζε κπζηηθή ςεθνθνξία ην ζέκα επαλαθέξεηαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε. Σν Δπνπηηθφ έρεη απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα άκα είλαη παξφληα δχν απφ ηα κέιε ηνπ. Αρζρο 20ο ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν δηνηθήζεσο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Απηή ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο πλεηαίξνπο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε θαη θάζε ζέκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη αζθεί γεληθή επνπηεία επί ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ, πάληνηε κέζα ζηα φξηα ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απφ ηνλ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ είλαη αξκφδην άιιν φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Οη 23

24 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο θαη απηνχο πνπ είλαη απφληεο. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα απφ ηνλ λφκν λα απνθαζίδεη γηα ηα παξαθάησ θπξίσο ζέκαηα: 1. Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ, θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο εθιέγεη ηαπηφρξνλα κε ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηνπ Δ.. θαη δχν (2) Αληηπξνζψπνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζηελ ππεξθείκελε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδνο (ΟΦΔ) κε δηάξθεηα ζεηείαο ηξηψλ (3) εηψλ. 2. Απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 3. Απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. Απνθαζίδεη ηελ δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 5. Απνθαζίδεη γεληθά γηα ηελ παξαδνρή (είζνδν) πλεηαίξνπ ν νπνίνο δελ έγηλε δεθηφο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 6. Δγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ θαη θαζνξίδεη ηα αλαινγνχληα εηο ηνπο πλεηαίξνπο θέξδε ή δεκηέο. 7. Η Γεληθή πλέιεπζε κεηαβηβάδεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ αξκνδηφηεηα επηινγήο Σξαπεδηθνχ Οξγαληζκνχ απφ ηνλ νπνίν ζα ιακβάλεη ηα δάλεηά ηνπ ν πλεηαηξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο ηεο αγνξάο θαη νξίδεη σο αλψηαην πνζφ δηαρείξηζεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ην Γ.., γηα ινγαξηαζκφ θαη επ φλφκαηη ηνπ Τ.ΦΑ. ΔΒΡΟΤ, ζηα , Καζνξίδεη ην αλψηαην πνζφ κε ην νπνίν κπνξεί λα πηζηψζεη ν πλεηαηξηζκφο θάζε πλέηαηξν. Οη πηζηψζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 9. Καζνξίδεη ην ρξφλν θαηαβνιήο θαη ηηο δφζεηο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο. 10. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 24

25 11. Απνθαζίδεη ηελ εηζβνιή εηζθνξάο ζηνπο ζπλεηαίξνπο γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ. 12. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά, ππνζήθεπζε θαη πψιεζεο αθηλήησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 13. Απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε πξφζιεςεο ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ. 14. Απνθαζίδεη πεξί ηεο αιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηπρφλ επζχλεο ησλ. 15. Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ απηνχ. Άρζρο 21ο ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηαθηηθά κηα θνξά θάζε ρξφλν θαη κέζα ζηνπο ηέζζεξηο (4) πξψηνπο κήλεο απηνχ. Έθηαθηα ζπγθαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε φηαλ ην απαηηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλ ην δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ην 1/10 ησλ πλεηαίξσλ ή αλ ην δεηήζνπλ ηξεηο (3) πλέηαηξνη εθ φζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πλεηαίξσλ είλαη ιηγφηεξνο απφ πελήληα (50). Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα αλαθέξεη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο. Δάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ δήηεζαλ κε αίηεζε νη πλεηαίξνη κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο ηφηε απηνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε κε αίηεζή ηνπο απφ ηνλ Δηξελνδίθε ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ηελ Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχληαη θαη έρνπλ θαζήθνλ λα παξίζηαληαη φινη νη πλεηαίξνη γηαηί κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζηελ νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη αλ ςεθίδνπλ γηα ηα 25

26 δηάθνξα ζέκαηα αζθνχλ ην δηθαίσκά ησλ ζηελ δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Οη πλεηαίξνη ππνρξενχληαη λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Καη εμαίξεζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη κε αληηπξφζσπν: 1. Σα Ννκηθά πξφζσπα πλεηαίξνη κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο ή άιιν εηδηθφ εθιεγκέλν πξφζσπν. 2. Οη αλήιηθνη θιεξνλφκνη πλεηαίξσλ ή πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θιεξνλφκνη πλεηαίξνπ κε αληηπξφζσπν άιιν πλέηαηξν θαη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 4 παξάγξ.1 ηνπ Ν.1667/86. Άρζρο 22ο Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ε νπνία πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζε φια ηα κέιε αλεμαίξεηα ηνπιάρηζηνλ πξν επηά (7) εκεξψλ. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα νξίδεηαη αθξηβψο ε εκεξνκελία, ε ψξα θαη ν ηφπνο πνπ ζα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ (ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο). Η πξφζθιεζε ηνηρνθνιιείηαη επίζεο πξν επηά (7) εκεξψλ ζην θαηάζηεκα θαη ηα γξαθεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη δεκνζηεχεηαη κε φια ηα ζηνηρεία ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πφιεο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Όηαλ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο πξνζθιήζεηο ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όηαλ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηηο πξνζθιήζεηο ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ πλεηαίξνπο κε άδεηα ηνπ Δηξελνδίθε, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 22ν ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηφηε ηηο πξνζθιήζεηο ππνγξάθνπλ νη ίδηνη νη πλέηαηξνη. Η Γεληθή πλέιεπζε δελ κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αλαγξαθεί ζηελ πξφζθιεζε εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξφηαζε ζπγθιήζεσο άιιεο πλέιεπζεο, ή δηα ηελ εγγξαθή κέινπο ηελ αίηεζε ηνπ νπνίνπ δελ έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ φκσο 26

27 παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ πλεηαίξσλ ε Γ.. κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε (αξζξ.5 παξάξ.5 Ν.1667/86). Άρζρο 23ο ΑΠΑΡΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη εθ φζνλ είλαη παξφληεο ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί απφ φινπο ηνπο ςήθνπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ (απαξηία). Η απαξηία δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειψλ θαη ησλ ςήθσλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ ππάξρεη απαξηία ηφηε ε πλέιεπζε πξηλ λα αξρίζεη ηε ζπδήηεζε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθιέγεη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ έλα απφ ηνπο παξφληεο πλεηαίξνπο ζαλ Πξφεδξφ ηεο θαη έλα πλεηαίξν ζαλ Γξακκαηέα ηεο. Ο εθιεγκέλνο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο πνπ ηνλ εμέιεμε, ελψ ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ζηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθ φζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ δελ ππάξμεη θαη πάιη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο άιιε πξφζθιεζε ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φζα κέιε θαη αλ παξίζηαληαη, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ επηά (7) (αξζξ.5 παξάγξ.3 Ν.1667/86. 27

28 Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηεο επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ θαη ηελ αλάθιεζε θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ θαηά ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηνλ ΟΦΔ, ε ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζ απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ (άξζξν 5 παξάγξ.4 Ν.1667/86). Άρζρο 24ο ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παίξλνληαη ζπλήζσο κε ςεθνθνξία, ε νπνία γίλεηαη κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ςήθσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. αλ απφιπηε πιεηνςεθία ζεσξείηαη ην κηζφ ζπλ έλα ησλ ςήθσλ πνπ ήηαλ παξφληεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Η ςεθνθνξία κπνξεί λα γίλεη θαη κε νλνκαζηηθή θιήζεο θαλεξή κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο ή κπζηηθή κε ςεθνδέιηηα αλ ην δεηήζεη ην ¼ ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληεο ζηελ πλέιεπζε. Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηελ κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο πλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηεο επζχλεο ησλ πλεηαίξσλ, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πλεηαίξνπ, ηελ παξάζηαζε, ηελ δηάιπζε θαη ηελ αλαβίσζε, ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηελ κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο σλ θεξδψλ θαη ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζ απηή ηα 2/3 ησλ κειψλ (αξζξ.5 παξ.3 Ν.1667/86) θαη απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ (άξζξ.5 παξάγξ.6 Ν.1667/86). 28

29 Άρζρο 25ο ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ γηα αθχξσζε φηαλ είλαη αληίζεηεο κε ην Νφκν ή ην θαηαζηαηηθφ. Η πξνζβνιή γίλεηαη κε αγσγή ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζηξέθεηαη θαηά ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη κέζα ζ έλα κήλα απφ ηφηε πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε. Σηο απνθάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζβάιινπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ αθχξσζε ηνπο: 1. To Γηνηθεηηθφ θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζπιινγηθά. 2. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αηνκηθά ζαλ κέινο ησλ ζπκβνπιίσλ ηνχησλ θαη φρη ζαλ κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ δηαθψλεζε κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε. 4. Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, εθ φζνλ ε απφθαζε αθνξά απηφ ην κέινο εηδηθά. Η ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ αθπξψλεη ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηζρχεη θαη γηα ηνπο πλεηαίξνπο πνπ δελ ηελ πξνζέβαιιαλ. Άρζρο 26ο ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΦΖΦΟΤ ηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε πλεηαίξνο έρεη κία ςήθν. Κάζε πλεηαίξνο δελ ςεθίδεη φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε πνπ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη λα θάλεη ζχκβαζε κε ηνλ πλεηαηξηζκφ. Σεο ςήθνπ ηνπ ζηεξείηαη ν πλεηαίξνο: 29

30 α. Όηαλ εμέξρεηαη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ κε ηε ζέιεζή ηνπ, απφ ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ εμήιζε. β. Όηαλ δηαγξάθεηαη απφ ηελ εκέξα θνηλνπνηήζεσο ηεο δηαγξαθήο ηνπ. γ. Δπί θιεξνλφκσλ απνζαλφληνο απφ ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία απεβίσζε ν πλεηαίξνο. Άρζρο 27ο ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ Κάζε ηξία (3) ρξφληα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ γίλεηαη κέρξη 30 Απξηιίνπ θάζε ρξφλνπ γίλνληαη αξραηξεζίεο (εθινγέο) γηα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ εθιέγνληαη γηα κία ηξηεηία καδί κε ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Σαπηφρξνλα εθιέγνληαη θαη δχν Αληηπξφζσπνη γηα ηελ ππεξθείκελε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο πλεηαίξσλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδνο (ΟΦΔ) κε ηξηεηή επίζεο ζεηεία. Σηο αξραηξεζίεο δηελεξγεί ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία εθιέγεη ε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά ηελ ίδηα εκέξα πνπ γίλνληαη νη αξραηξεζίεο. Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ γίλεηαη ζε κπζηηθή ςεθνθνξία απαξαίηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθνδέιηηα. Γελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα φξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ κέιε ηνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη πιήξσο φινπο ηνπο εθθξεκείο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηνλ πλεηαηξηζκφ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ. Τπνςήθηνη γηα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη σο Αληηπξφζσπνη, κπνξνχλ λα είλαη φινη νη πλεηαίξνη: 30

31 1) Δθφζνλ δελ έρνπλ ζπγγέλεηα κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ (β) βαζκνχ κε ππνςήθην γηα ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ή ζπγγέλεηα κέρξη ηεηάξηνπ (δ) βαζκνχ κε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή θάπνην έκκηζζν ππάιιειν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2) Γελ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ζε βάξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ζπληζηνχλ ην αδίθεκα ηεο απάηεο ή ππεμαίξεζεο θαη απειιάγεζαλ κε βνχιεπκα ιφγσ έκπξαθηεο κεηάλνηαο. Όζνη επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθφ ή Δπνπηηθφ πκβνχιην ή σο Αληηπξφζσπνη ηνπ ΟΦΔ ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ πξφθεηηαη λα ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηηο αξραηξεζίεο. Η αίηεζε πξέπεη λα θαζνξίδεη γηα πνίν αθξηβψο ζψκα ζέιεη ν αηηψλ λα είλαη ππνςήθηνο. Σν απφγεπκα ηεο ηειεπηαίαο γηα ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο εκέξαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ εμεηάζεη ηα πξνζφληα θάζε ππνςεθίνπ θαη θξίλεη φηη κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο, κε ην πξαθηηθφ ηνπ αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα πξέπεη λα γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη ηνηρνθνιιεί αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ απηνχ ζηα γξαθεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζε θαλεξφ κέξνο ηεο αίζνπζαο πνπ ζα γίλεη ε πλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη νη αξραηξεζίεο. Αληίγξαθν ηνπ ίδηνπ Πξαθηηθνχ παξαδίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κφιηο εθιεγεί θαη πξηλ αξρίζεη ε ςεθνθνξία. Γελ θαηαξηίδνληαη ζπλδπαζκνί γηα ηελ εθινγή, αιιά νη ππνςήθηνη γξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε εληαίν ςεθνδέιηην φπσο αλαθεξχρζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο, πνπ κπνξεί λα ηεζνχλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη κέρξη ην ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ εκίζεσο, ν αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ (άξζξν 5 Ν.1667/86),εηνη (4) ηέζζεξα. 31

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα