ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000."

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο <<Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο>>

2 ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο «Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο». Άξζξν 1 ύζηαζε - Επωλπκία - Έδξα Σχκθσλα κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 1627/1939 «πεξί Γαζηθψλ Σπλεηαηξηζκψλ» θαη ην Β.Γ ηεο 15εο Ηνπλίνπ1940, πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε απηνχ, θαζψο θαη ην Ν. 2810/2000 γηα ηηο «Αγξνηηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο» ζπληζηάηαη ζπλ/ζκνο κε ηελ επσλπκία Αλαγθαζηηθφο Σπλεηαηξηζκφο Γηαρεηξίζεσο αδηαηξέηνπ δάζνπο Παιαηάο Κνπηζνχθιηαλεο. Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην ρσξηφ Παλαγία ηνπ Ννκνχ Τξηθάισλ θαη ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακπάθαο θαη ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο Καιακπάθαο. Πεξηθέξεηα ηνπ ζπλ/ζκνχ είλαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Παλαγηάο - Καιακπάθαο έδξαο ηνπ Γήκνπ Μαιαθαζίνπ ηνπ Ννκνχ Τξηθάισλ φπνπ βξίζθεηαη ην αδηαίξεην δάζνο. Άξζξν 2 θνπόο Δξαζηεξηόηεηεο Ο ζπλ/ζκφο έρεη ζθνπφ ηελ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο δαζνπνλίαο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θνηλνχ απηεπηζηαζία ή ελνηθίαζε κε ή ρσξίο δεκνπξαζία θαηά ην άξζξν 151 ηνπ Ν.Γ 86/1969 εθκεηάιεπζε φισλ ησλ θαξπψζεσλ ηνπ Σπληδηνθηήηνπ Γάζνπο Παιαηάο Κνπηζνχθιηαλεο θαη λα δηαλέκεη ηηο θαζαξέο πξνζφδνπο απφ ηελ εθκεηάιεπζε ηνπ δάζνπο ζηα κέιε, αλάινγα κε ηα κεξίδηά ηνπο ζηε ζπληδηνθηεζία. Ο ζπλ/ζκφο δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί θαη εξγαζίεο πηζησηηθέο, πξνκεζεπηηθέο θαη απφ θνηλνχ πσιήζεηο πξντφλησλ ησλ κειψλ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα δηεμάγνληαη κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ εξγαζηψλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ζα επζχλνληαη κφλν νη ζπλέηαηξνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζ'απηέο. Τν αδηαίξεην δάζνο είλαη εθηάζεσο 3014 εθηαξίσλ θαη απνηειείηαη απφ ηα αλαγλσξηζκέλα κεξίδηα, ζχκθσλα κε ηνλ ππάξρνληα θηεκαηηθφ ράξηε πνπ ζπλεηάγε κε βάζε ηνπο ππάξρνληεο ηίηινπο άξζ. 1 θαη 2 Β Γ «πεξί εθηειέζεσο ηνπ Α.Ν 1627» θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθηζκνχ Παλαγίαο. Γ ηα ην ζθνπφ απηφ ν ζπλεηαηξηζκφο: α) Δπηκειείηαη γηα ηε ζχληαμε ελληαίαο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο θαη γεληθά γηα ηελ πιένλ παξαγσγηθή εθκεηάιεπζε ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο δαζηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. β)μπνξεί λα πξνζιάβεη, κεηά απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο έκκηζζν δαζνιφγν ππάιιειν ζαλ ηερληθφ δηεπζπληή ή ζχκβνπιν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο φιεο δαζηθήο επηρείξεζεο. γ) Μπνξεί λα πξνζιάβεη επαξθή αξηζκφ δαζνθπιάθσλ γηα ηελ θαιή θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ

3 δάζνπο. δ) Ννηθηάδεη ή απνθηάεη θαη ζπληεξεί ηδηφθηεηεο απνζήθεο γηα ζπγθέληξσζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ, βηνκεραλίεο γηα επεμεξγαζία ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπληδηνθηήηνπ ή κεηέρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ. ε) Σπγθεληξψλεη ή απνζεθεχεη απφ θνηλνχ ηα δαζηθά πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ζη) Πνπιάεη απφ θνηλνχ ηα δαζηθά πξντφληα ηνπ. δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ γηα βειηίσζε ηνπ δάζνπο. ε) Σπλάπηεη δάλεηα πξνο εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, γηα ηελ εθκεηάιεπζε ηνπ δάζνπο ζχκθσλα κε ην ζε ηζρχ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ή κειέηε, γηα αλέγεξζε απνζεθψλ, θαη εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλψλ, εξγαιείσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θ.ι.π ησλ πξνο ελέξγεηα θηεκαηηθψλ δηεπζεηήζεσλ, αλαδαζκψλ, εγγείσλ βειηηψζεσλ θ.ι.π κε ππνζήθε ηνπ ζπλ/θνχ δάζνπο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπλ/ζκνχ ή κε ελέρπξν ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ ζπλ/ζκνχ, θαζψο θαη ησλ ππφ θαηεξγαζία δαζηθψλ πξντφλησλ απηνχ. ζ) Γίλεη δάλεηα ζε ηθαλνχο άμηνπο πηζηψζεσο ζπλεηαίξνπο κε ηφθν γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο θαζψο θαη πξνθαηαβνιέο θαη πξνκεζεχεηαη ηα αλαγθαία ρξήκαηα κε ηελ αιιειεγγχε ησλ δαλεηδφκελσλ ζπλεηαίξσλ. I) Πξνκεζεχεη ζηνπο ζπλεηαίξνπο είδε αλαγθαία γηα ηηο δαζηθέο ηνπο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε, θαζψο θαη άιια γηα ηηο νηθηαθέο ηνπο αλάγθεο. Αλαπηχζζεη θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν ζπλ/ζκφο χζηεξα απφ εηδηθή θαηά πεξίπησζε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 19 παξ 2 ηνπ παξφληνο κπνξεί: α) Να κεηέρεη ζηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ Σπλ/ζκψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ζηελ αληίζηνηρε ΚΑΣΟ β) Να ζπκπξάηηεη ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο κε θαηαλαισηηθνχο ζπλ/ζκνχο λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ 6 ηνπ αξζξ 1 ηνπ Ν. 1256/82 (ΦΔΚ 65Α/82) κε θνηλσθειείο Οξγαληζκνχο, Σπλ/θέο Οξγαλψζεηο άιισλ Φσξψλ θαη επηρεηξήζεηο Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γ) Να ζπληζηά ή κεηέρεη ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ.32 ηνπ λφκνπ 2810/200 ζε εηαηξίεο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ή ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ έρνπλ αληηθείκελφ ηνπο Γξαζηεξηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπλ/ζκνχ. Άξζξν 3 Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνύ Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε. Άξζξν 4 Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνύ Σπλέηαηξνη γίλνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηήηεο ή λνκείο ή νη εμ αδηαηξέηνπ θαξπσηέο θιαζκαηηθψλ δηθαίσλ ηνπ δάζνπο. Ζ εγγξαθή ζπλεηαίξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο

4 δηαηάμεηο ηνπ απφ 15 Ηνπλίνπ 1940 Β.Γ, «πεξί εθηειέζεσο ηνπ ππ'αξηζκ. 1627/1939 Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ πεξί Γαζηθψλ Σπλεηαηξηζκψλ». Όζνη απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα γίλνπλ ζπλεηαίξνη κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ εγγξάθνληαη ζ'απηφλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξ.5 θαη 6 ηνπ λφκνπ 2810/2000 κεηά ηελ αίηεζή ηνπο. Οη αλήιηθνη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ αζθνχληα ηελ παηξηθή εμνπζία. Απηνί πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο απφ ηνπο λνκηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο, νη νπνίνη γξάθνληαη ζπλέηαηξνη κε απηήλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο. Άξζξν 5 Σπλέηαηξνο δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη ή λα απνπεκθζεί απφ ην Σπλ/ζκφ εθφζνλ δελ απψιεζε ηηο απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν απαηηνχκελεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ηδηφηεηεο. Ζ δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ηδηνηήησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 15 Ηνπλίνπ 1940 Β.Γ θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2810/2000, ε δε δηαγξαθή ηνπ ζπλεηαίξνπ πνπ απψιεζε ηηο ηδηφηεηεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηε ζε παξνρή εμεγήζεσλ ή θαη ζε άξζε ηνπ ιφγνπ ηεο δηαγξαθήο, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε δηαγξαθή κέινπο, επηηξέπεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, πξνζθπγή ζηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία θξίλεη νξηζηηθά. Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Σ. επηηξέπεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξνζθπγή ζην κνλνκειέο Πξσηνδηθείν. Ζ δηαγξαθή ηνπ κέινπο επέξρεηαη δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Άξζξν 6 Τα δηθαηψκαηα ησλ εμεξρφκελσλ ζπλεηαίξσλ θαλνλίδνληαη απφ ηα Άξζξα 6 ηνπ λφκνπ 2810/2000 θαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Άξζξν 7 Οη ζπλέηαηξνη έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α) Να επζχλνληαη απέλαληη ζην ζπλ/ζκφ θαη ηνπο πηζησηέο ηνπο αιιειέγγπα γηα πνζφ ίζν πξνο ην ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην ζπληδηφθηεην δάζνο. Ζ αμία ηνπ κεξηδίνπ δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δαζηθήο εθηηκεηηθήο θαηά ην Β.Γ ηεο β) Να επηζηξέθνπλ έγθαηξα ηα ιακβαλφκελα κέζσ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δάλεηα. γ) Να ππνβνεζνχλ κε θάζε ηξφπν ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ ζπλ/ζκνχ γηα ηε θχιαμε ηνπ δάζνπο πξνο πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε δεκηάο απφ ππξθαγηά, ιαζξνυινηνκία, ιαζξνβνζθή, θ.ι.π. ππνρξενχκελνη λα πξνζθέξνπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία, φηαλ ρξεηαζζεί. δ) Να πξνζθνκίδνπλ ηα δαζηθά ηνπο πξντφληα ζηηο ηδξπφκελεο απφ ην Σπλ/ζκφ απνζήθεο ζπγθέληξσζεο ή εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη βηνκεραλνπνίεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ.

5 ε) Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ, κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζήο ηνπ. ζη) Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σπλ/ζκνχ, λα ππεξαζπίδνληαη θαη λα εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ή ηα ζπκθέξνληά ησλ. δ) Να κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο. Άξζξν 8 Δηθαηώκαηα Μειώλ Τα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηθαηνχληαη 1. Να ζπκκεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ηνπ ηα ίδηα πξφζσπα ή κε αληηπξφζσπν, ν νπνίνο έρεη πξνο ηνχην ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 2. Να εθιέγνληαη ζηα Όξγαλα Γηνίθεζήο ηνπ. 3. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγθαινχκελεο απ απηφλ ζπζθέςεηο, παλειιήληεο ή ηνπηθέο γηα ζέκαηα Σπλεηαηξηζκνχ ή ησλ κειψλ ηνπ. 4. Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πνπ πηνζεηεί ν Σπλεηαηξηζκφο 5. Να θάλνπλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εξγαιείσλ, κεραλψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ Σπλεηαηξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. 6. Να δεηνχλ κε αίηεζή ηνπο ζην Γ.Σ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. Τν Γ.Σ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ πξψηε, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο Γεληθήο Σπλέιεπζε ησλ κειψλ. 7. Να δεηνχλ κε αίηεζή ηνπο ζην Γ.Σ θαη λα παίξλνπλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ εληθήο Σπλέιεπζεο, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγ/ζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ. Τα αληίγξαθα απηά ρνξεγνχληαη ζην κέινο κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαβάιιεη ηελ ζρεηηθή δαπάλε. 8. Να ιακβάλνπλ κε αίηεζή ηνπο ζην Γ.Σ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Τν Γ.Σ κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λ αξλεζεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνθάζεσλ γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σπλ/ζκνχ, αλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο πηζαλνινγείηαη βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.Σ ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζέκα, γηα ηε ιήςε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, ζηελ πξψηε Γ εληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ.

6 9. Να ζπκκεηέρνπλ ζηα νξγαλνχκελα απφ ηελ ΠΑΣΔΓΔΣ πξνγξάκκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο. 10. Να ζπκκεηέρνπλ ζην θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο Γ.Σ. 11. Να παξέρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία ζηνλ Σπλ/ζκφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. Τν Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ γλσζηνπνηεί ζηα κέιε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ κε αλαθνίλσζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηδίσο: Τηο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Τε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε εκεξνκίζζηα θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο. Τν εκεξνκίζζην πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γ.Σ γηα θάζε εηδηθφηεηα. Τν εκεξνκίζζην απηφ δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξν απφ απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηνλ αλεηδίθεπην εξγάηε, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ - αηηήζεσλ απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο. Τν Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ κε βάζε ηηο δειψζεηο θαη ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπλεηαίξσλ θαζνξίδεη κε ηελ απφθαζή ηνπ ηελ εηδηθφηεξε εξγαζία θάζε κέινπο. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε κε αλαθνίλσζε, πνπ δεκνζηεχεηαη θαηά ηνλ πην πάλσ ηξφπν. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.Σ κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπλέηαηξν ζηελ πξψηε κεηά ηελ απφθαζε ηαθηηθή ή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία (2) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζή ηεο. Ζ πξνζθπγή ηνπ κέινπο ζηε Γ.Σ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.Σ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο ζπλεηαίξνπο ή θαη ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ κέινπο πνπ πξνζέθπγε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σπλέηαηξνο πνπ παξά ηε δήισζή ηνπ γηα πξνζθνξά ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εξγαζίαο ζην Σπλεηαηξηζκφ θαη ηελ κε πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ απέρεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαηέζεθε ππνρξενχηαη ζηελ πιεξσκή πνηληθήο ξήηξαο ίζεο κε ην 1/3 ηνπ θαζνξηζκέλνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ εκεξνκίζζηνπ γηα θάζε κέξα αδηθαηνιφγεηεο απνρήο. Ο Σπλ/ζκφο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηξίηνπο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπ ζπλ/ζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηα κέιε ηνπ. Δηδηθφηεξνη φξν γηα ηελ παξνρή ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ησλ ζπλεηαίξσλ ζην ζπλ/ζκφ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζνξηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλ/ζπνχ Άξζξν 9 πλεηαηξηζηηθή Μεξίδα 1. Κάζε ζπλέηαηξνο ππνρξενχηαη λα απνθηήζεη κφλν κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα. 2. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα νξίδεηαη ζε 5000 δξρ γηα ηα πθηζηάκελα κέιε θαη ηα λενεγγξαθφκελα. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαηαβάιιεηαη ζε (5) πέληε ηζφπνζεο αηηήζεηο δφζεηο.

7 3. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη νλνκαζηηθή, ακεηαβίβαζηε, αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο. 4. Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ζπλ/ζκνχ ηα κέιε πνπ ζεσξνχληαη πηζησηέο γηα ην πνζφ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη. Απηή απνδίδεηαη κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. 5. Απαγνξεχεηαη ζην Σπλεηαηξηζκφ : α) Ν αγνξάδεη ή λα δέρεηαη ζαλ ελέρπξν ηε κεξίδα ησλ κειψλ ηνπ. β) Να επηζηξέθεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ζηα κέιε ηνπ, αλ απηά δελ έρνπλ απνρσξήζεη. γ) Να θάλεη δσξεά πξνο ηα κέιε ηνπ ηηο νθεηιφκελεο απ απηά δφζεηο ηεο κεξίδαο ηνπ. 6. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζε ζπλεηαίξνπο ή ηξίηνπο. Άξζξν 10 Επζύλε ηνπ ζπλεηαίξνπ γηα ππνρξεώζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνύ 1. Τα κέιε ηνπ Σπλ/ζκνχ επζχλνληαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Σπλ/ζκνχ πξνο ηξίηνπο πεξηνξηζκέλα κέρξη ηνπ ηξηπιάζηνπ ηεο αμίαο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαη ίζν κέξνο ηεο νθεηιήο θαζέλα απφ απηά. 2. Ζ Γ.Σ ησλ κειψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ κπνξεί κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία λα νξίζεη φξην επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ έλαληη ησλ ηξίησλ πνζφ ίζν πξνο ην ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο. 3. Κάζε λέν κέινο επζχλεηαη, φπσο νξίδνπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Σπλ/ζκνχ, πνπ αλαιήθζεθαλ πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζ απηφλ. 4. Ζ πξνζσπηθή επζχλε ησλ ζπλεηαίξσλ απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ Σπλ/ζκνχ είλαη επηβνεζεηηθή θαη γελλάηαη κφλν εθφζνλ νη δαλεηζηέο δελ ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σπλ/ζκνχ ηνπο ή εγγπεηψλ. 5. Οη ζπλέηαηξνη επζχλνληαη κε ηνλ ίδην παξαπάλσ ηξφπν θαη κεηά ηελ έμνδν ηνπο απ ην Σπλ/ζκφ γηα ρξέε, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ φηαλ ήηαλ κέιε Ζ επηχλε ηζρχεη κέρξη έλα έηνο απφ ηελ έμνδφ ηνπο. 6. Ζ επζχλε ησλ ζπλεηαίξσλ παχεη νπσζδήπνηε φηαλ πεξάζεη έλαο ρξφλνο απν ηνηε η-νπ πεξαηψζεθε γηα δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ Σπλ/ζκνχ, εθηφο αλ αζθήζεθε ελαληίνλ ηνπο αγσγή κέζα ζην έηνο. 7. Γελ απαγγέιεηαη πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ησλ ζπλεηαίξσλ γηα ρξέε ηνπ Σπλ/ζκνχ πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ην Γεκφζην. Άξζξν 11 Τπνρξεώζεηο ηωλ ζπλεηαίξωλ πξνο ηξίηνπο 1. Οη δαλεηζηέο κέινπο ηνπ Σπλ/ζκνχ δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο ή ζηα πιενλάζκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ή ζηε ζπλεηαηξηζηηθή πεξηνπζία ή ζηα θίλεηα θαη αθίλεηά πνπ ν ζπλέηαηξνο έρεη παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπο ζην Σπλ/ζκφ, πξηλ φκσο γελλεζεί ην δηθαίσκα ηνπ δαλεηζηή. 2. Γελ ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε ή ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ρξέε ησλ ζπλεηαίξσλ πξνο ηξίηνπο: α) Τν αληάιιαγκα γηα ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζην Σπλ/ζκφ, β) Τα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην

8 Σπλ/ζκφ γηα πψιεζε ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζεο ζηελ αγνξά, απηνχζηα ή κεηά απφ κεηαπνίεζε ή επεμεξγαζία θαη γ) Τν ηίκεκα ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ. 3. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ Σπλ/ζκνχ, σο ηξίηνπ: α) ρξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ νπνηαδήπνηε Τξάπεδα σο δάλεην γηα ινγ/ζκφ κέινπο ηνπ ή πξννξίδνληαη γηα δάλεην πξνο απηφ, έζησ θαη αλ ηα ρξήκαηα απηά ηεξνχληαη ζηνπο ινγ/ζκνχο ηνπ Σπλ/ζκνχ επ' νλφκαηη ηνπ κέινπο θαη β) απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ. Άξζξν 12 Κνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ κειώλ 1. Ο ζπλέηαηξνο κε ζπκθσλία, πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ κε ηδησηηθφ έγγξαθν κπνξεί λα παξαρσξήζεη ζην Σπλ/ζκφ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ρξήζε θαιιηεξγήζηκεο δαζηθήο έθηαζεο ή ηκήκαηα απηήο πνπ έρεη θαη ησλ θηλεηψλ κέζσλ αγξνηηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο ησλ νπνίσλ είλαη ηδηνθηήηεο, λνκέαο ή θάηνρνο. Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αγξνηηθνχ αθίλεηνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν απφ ηέζζεξα ρξφληα. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ γηα ρξφλν κεγαιχηεξν απφ ελλέα (9) ρξφληα θαηαξηίδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Ο ζπλέηαηξνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ζηα θηλεηά θαη αθίλεηα ησλ νπνίσλ ηε ρξήζε παξαρψξεζε ζην Σπλεηαηξηζκφ. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ζπλέηαηξν πνπ είλαη λνκέαο ή θάηνρνο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε. 2. Τν εηήζην ελνίθην γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θηλεηψλ θαη αθίλεησλ ζην Σπλ/ζκφ θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ ζπκθσλία παξαρψξεζεο. 3. Σπλέηαηξνο πνπ παξαρψξεζε ζην Σπλ/ζκφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ πξψηε παξ. αλ απνρσξήζεη απφ ην Σπλ/ζκφ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκθσλίαο, δηθαηνχηαη λ' αλαιάβεη ηε ρξήζε ηνπο εθηφο αλ ε αλάιεςε βιάπηεη πξνθαλψο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ θαη αληίθεηηαη ζηελ θαιή πίζηε. Ζ αλάιεςε γίλεηαη, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ ζπλεηαίξνπ, ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. Ζ δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δχν (2) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πνπ παξαρσξήζεθε ζην Σπλ/ζκφ. Δθπξφζεζκε δήισζε ηζρχεη γηα ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Τν Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ ππνρξενχηαη λ' απαληήζεη ζην ζπλέηαηξν πνπ δήηεζε ηελ αλάιεςε ηεο ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. Άξλεζε ηνπ Γ.Σ λ' απνδψζεη ζην ζπλέηαηξν ηε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, γηαηί ε απφδνζε βιάπηεη πξνθαλψο ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ, πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε. Σπλέηαηξνο ζηνλ νπνίν δελ απνδίδεηαη ε ρξήζε ησλ παξαρσξε- ζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Δηξελνδηθείν ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο. Αλ πξηλ απφ ηελ έμνδν ηνπ ζπλεηαίξνπ ην θηλεηφ θαηαζηξαθεί εθ ηχρεο, ν ζπλέηαηξνο ιακβάλεη ην εηήζην ελνίθην ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έσο ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαρψξεζεο. Λακβάλεη επίζεο θαηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ην Σπλ/ζκφ απνδεκίσζε αλάινγε

9 κε ηελ αμία, πνπ ζα είρε ην θηλεηφ αλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε θαηαζηξνθή εθφζνλ γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ είλαη ν ζπλέηαηξνο δηθαηνχρνο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο. 4. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά σο πξνο ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ζπλεηαίξσλ θαη Σπλεηαηξηζκνχ επηιχεηαη απφ ην Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Ο ζπλέηαηξνο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Σ ηαθηηθή ή έθηαθηε Γ.Σ ησλ κειψλ, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε απνθιεηφκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ λα επηδηψμεη ηελ ιχζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ δηθαζηηθψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λφκνπ 2810/200. Άξζξν Όξγαλα ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ είλαη : α) Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε, β) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, γ) Τν Δπνπηηθφ Σπκβνχιην. Άξζξν 14 πγθξόηεζε Φήθνη Γ ελ. πλέιεπζεο 1. Ζ Γ.Σ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ έρνπλ εγγξάθεη ζην Μεηξψν ηνπ θαη δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. 2. Τα κέιε κεηέρνπλ ζηε Γ.Σ θαη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα, πνπ έρνπλ σο ζπλέηαηξνη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απηνπξφζσπα, ή κε αληηπξφζσπν θαηά ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ παξφληνο. 3. Σηε Γ.Σ θάζε κέινο έρεη κία ςήθν, αλεμάξηεηα αξηζκνχ ζπλ/θψλ κεξίδσλ πνπ έρεη ην θάζε κέινο. 4. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε δεηήκαηα απαιιαγήο ηνπο απφ επζχλεο πξνο ην Σπλ/ζκφ. Άξζξν 15 Αξκνδηόηεηεο Γελ. πλέιεπζεο 1. Ζ Γ.Σ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν επνπηείαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ πάλσ ζηηο ππνζέζεηο ηνπ ζπλ/ζκνχ. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην ζπλ/ζκφ γηα ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εηδηθή δηάηαμε ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή γηα ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη άιιν αξκφδην φξγαλν. 2. Σηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Σ αλήθνπλ : α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ.

10 β) Ζ ςήθηζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. γ) Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ Κνηλνπξαμίεο Αγξνηηθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΚΑΣΟ) ή ζε Κεληξηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δλψζεηο (ΚΔΣΔ) ή Σπλεηαηξηζηηθέο Δηαηξίεο (Σ.Δ) ησλ άξζξσλ 29 θαη 32 ηνπ λφκνπ 2810/2000 θαη ε απνρψξεζε απφ απηέο, δ) Ζ εθινγή, αλάθιεζε, αληηθαηάζηαζε θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη Δπνπηηθνχ Σ. θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε Σπλ/θέο Οξγαλψζεηο αλψηεξνπ βαζκνχ, ε) Ο θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ θαη ησλ φξσλ γηα ηα δάλεηα, πνπ κπνξεί λα ζπλάςεη ν Σπλ/ζκφο ή λα ρνξεγήζεη ζηα κέιε ηνπ. ζη) Ζ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγ/ζκνχ Απνηειεζκάησλ Φξήζεο, ε έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ε απαιιαγή απηψλ απ ηηο επζχλεο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ πιενλαζκάησλ ηεο ρξήζεο ή ηεο επηβάξπλζεο ησλ κειψλ γηα ηπρφλ δεκηέο. δ) Ζ επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ ζπλ/ζκνχ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαθάησ ζθνπψλ: αα) Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο δεκηάο. αβ) Απνηξνπή πηψρεπζεο. ε) Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ Σπλ/ζκνχ γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο, ζ) Ζ απφθαζε γηα θάζε άιιν ζέκα, πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ νξίδνπλ αξκφδηα ηε Γ.Σ. 3. Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ακθηζβήηεζε γηα ην κέγεζνο θάπνηνπ κεξηδίνπ, ηε δηαθνξά επηιχεη, κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηνλ πξψην κελ βαζκφ ν αξκφδηνο Γαζάξρεο, ζηνλ δεχηεξν δε ν αξκφδηνο Δηξελνδίθεο. Ο Δηξελνδίθεο κεηά ηε ιήςε ηεο έλζηαζεο νξίδεη ην ηαρχηεξν δηθάζηκν γηα ηε ζπδήηεζε απηήο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λ αλαπηχμνπλ θαη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ απφθαζε ηνπ Δηξελνδίθε εθδίδεηαη εληφο κελφο ην πνιχ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο έλζηαζεο θαη είλαη νξηζηηθή θαη αλέθιεηε κέζα ζηελ ίδηα ινγηζηηθή ρξήζε. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ηδίσλ δεηεκάησλ κπνξεί λα επηιεθζεί ν αξκφδηνο Γαζάξρεο είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Σπλ/ζκνχ ή ηνπ θξηλφκελνπ κέινπο απηνχ. 4. Απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε δαζηθνχ πξνζσπηθνχ εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε. 5. Απνθαζίδεη θαηαξρήλ γηα ηνλ ηξφπν εθκεηάιεπζεο ηνπ ζπληδηνθηήηνπ δάζνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία πνπ θαηά ην λφκν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο ππφ ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν.Γ 86/1969. Πξνθεηκέλνπ εηδηθφηεξα γηα ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο εθκεηάιεπζεο ηνπ δάζνπο ζε ηξίηνπο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο απαηηείηαη πιεηνςεθία ηνπ κηζνχ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. 6. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχληαμε δαζνπνληθνχ ζρεδίνπ ή κειέηεο θαη πεξί ηεο θαηαζθεπήο δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γ.Σ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγα αμίαο άλσ ησλ δξρ. Γηα έξγα αμίαο κέρξη δξρ. απνθαζίδεη ηελ εθηέιεζε ην Γ.Σ κε ηελ έγθξηζε εθ ησλ πζηέξσλ ηε Γ.Σ. 7. Ζ Γ.Σ κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα κεηαβηβάδεη ζην Γ.Σ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε αθηλήηνπ θαη ηε ζχλαςε δαλείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη λα εμνπζηνδνηεί ην Γ.Σ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εγθξίζεθε, λα κεηαθέξεη θνλδχιηα απφ έλα ινγ/ζκφ ζε άιιν.

11 Άξζξν 16 ύγθιεζε 1. Ζ Γ.Σ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.Σ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κηα θνξά θάζε ρξφλν. Ζ Σπλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ζηελ έδξα ηνπ Σπλ/ζκνχ κέζα ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο. Ζ πξφζθιεζε πεξηέρεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνλ ηφπν θαη ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ Σπλ/ζκνχ κε ηελ απνζηνιή ηεο ηνπιάρηζηνλ 10 πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξφζθιεζεο ζην γξαθείν ηνπ Σπλ/ζκνχ ή ηνπ Γήκνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηα κέιε. Γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Ζ εκέξα απνζηνιήο ή ηνηρνθφιιεζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.Σ δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ. 2. Τν Γηνηθεηηθφ ή ην Δπνπηηθφ Σπκβνχιην κπνξνχλ λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ φηαλ ζπληξέρεη ζέκα εηδηθά πξνβιεπφκελν απ' ην Νφκν ή ην Καηαζηαηηθφ ή φηαλ έθηαθηε ζχγθιεζε επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ Σπλ/ζκνχ θαηά ηελ θξίζε θάζε Σπκβνπιίνπ. 3. Ζ Γ.Σ ζπγθαιείηαη επίζεο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κεηά απφ αίηεζε ηνπ 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γ.Σ θαη ζ' απηήλ αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο έθηαθηεο ζχγθιεζεο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ ην Γ.Σ αξλεζεί ή αδξαλήζεη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ.Σ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηα παξαπάλσ κέιε ζπγθαινχλ απ' επζείαο κφλα ηνπο ηε Γ.Σ. 4. Ο ίδηνο αξηζκφο ζπλεηαίξσλ, πνπ νξίδεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζε νπνηαδήπνηε άιιε Γ.Σ. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο νπφηε ην Γ.Σ είλαη ππνρξεσκέλν κέζα ζε δχν εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπλεηαίξνπο γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή εκεξήζηα δηάηαμε κε ηα ζέκαηα, πνπ έρνπλ πξνηαζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ ηνπο ελεκέξσζε γηα ηε ζχγθιεζε. 5. Οη πξνζθιήζεηο ηεο Γ.Σ ππνγξάθνληαη :α) Απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Σ φηαλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ.Σ. β) Απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ φηαλ ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γ) Απφ φινπο ηνπο ζπλέηαηξνπο πνπ ππφγξαςαλ ηελ αίηεζε έθηαθηεο ζχγθιεζεο ηεο Γ.Σ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3. Άξζξν 17 Απαξηία 1. Ζ Γ.Σ βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε, πνπ είλαη γξακκέλα ζην Μεηξψν ηνπ Σπλ/ζκνχ. Ζ χπαξμε ηεο απαξηίαο βεβαηψλεηαη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, επαλαιακβάλεηαη ε αλάγλσζε ηνπ

12 θαηαιφγνπ χζηεξα απφ κία ψξα θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί απαξηία, ε ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη έγθπξα παίξλεη απνθάζεηο πάλσ ζηα ζέκαηά ηεο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζηε ςεθνθνξία κειψλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε πεξίπησζε ζην άξζξν Αλ ζηε πξψηε ζχγθιεζε ηεο Γ.Σ δελ ππάξμεη απαξηία ηφηε ε Γ.Σ ζπλέξρεηαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τε θνξά απηή, γηα λα ππάξμεη απαξηία αξθεί ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ( 1/4) ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ. 3. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαη θαηά ηε δεχηεξε ζχγθιεζε ηεο Γ.Σ ζπγθαιείηαη λέα Σπλέιεπζε απ' ηελ αξρή κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 4. Όπνπ γηα ηε ιήςε απφθαζεο απαηηείηαη ε απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, επαλαιεπηηθή Γ.Σ βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλ είλαη παξφληα ηα κηζά (1/2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ. Άξζξν 18 πλεδξίαζε πδήηεζε Φεθνθνξία 1. Σηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε Σπλέιεπζε εθιέγεη απφ ηα κέιε ηεο Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα σο θαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ, θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Σπλέιεπζεο αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο είηε κεγαιχηεξεο ειηθίαο κέινο ηνπ Γ.Σ πνπ παξίζηαηαη, ή αλ δελ παξίζηαηαη θαλέλα, έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζπλεηαίξνπο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 2. Γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη θξαηνχληαη πξαθηηθά απ ην Γξακκαηέα πνπ ππνγξάθνληαη απ ηνλ Πξφεδξν, ην Γξακκαηέα θαη ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 3. Ζ Σπλέιεπζε κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο κφλν πάλσ ζηα ζέκαηα, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πεξηέρνληαη ζηελ ηξφζθιεζε. Δηδηθά ηα ζέκαηα αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο Σπλέιεπζεο, ζχγθιεζεο λέαο, εγγξαθήο λέσλ κειψλ, εθινγήο πξνεδξείνπ, κεηαβνιήο ηεο ηηεηξάο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δελ είλαη αλαγθαίν λα αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 4. Οη ςεθνθνξίεο ζηηο Γ.Σ δηαθξίλνληαη ζε θαλεξέο θαη κπζηηθέο. Οη θαλεξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε φξζσζε ησλ κειψλ ή κε αλχςσζε ησλ ρεξηψλ ή κε νλνκαζηηθή θιήζε, πνηέ φκσο κε βνή. Οη κπζηηθέο ςεθνθνξίεο γίλνληαη πάληνηε κε ςεθνδέιηηα ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Τα ςεθνδέιηηα ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ είλαη νκνηφκνξθα θαη ζθξαγηζκέλα κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σπλ/ζκνχ, δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκεία ή θξάζεηο άζρεηεο κε ην ζέκα, πνπ παξαβηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 5. Χεθνθνξία, πνπ αθνξά ζε εθινγή Σπιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ ή αληηπξνζψπσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ ζε αλψηεξνπ βαζκνχ Αγξνηηθέο Σπλ/θέο Οξγαλψζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ή ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε ή απαιιαγή απφ επζχλε ησλ Οξγάλσλ ηνπ, ζε έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθά ζέκαηα, είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη πάληνηε κε ςεθνδέιηηα. Ζ ςεθνθνξία πάλσ ζηα άιια ζέκαηα είλαη θαλεξή. 6. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη θαηά ηηο ςεθνθνξίεο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Άξζξν 19

13 Απόθαζε 1. Ζ απφθαζε ηεο Γ.Σ πάλσ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παίξλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαηά ηελ ςεθνθνξία ζπλεηαίξσλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη εάλ ππάξρεη θαη λέα ηζνςεθία ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 2. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλνπξαμίεο Αγξνηηθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Κ.Α.Σ.Ψ) θαη Σπλεηαηξηζηηθέο εηαηξίεο (Σ.Δ) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 30 θαη 32 ηνπ λφκνπ 2810/2000 ηελ αλάθιεζε ηνπ Γ.Σ ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή κειψλ απηψλ, ηελ αλάθιεζε αληηπξνζψπσλ ζε Σπλ/θέο Οξγαλψζεηο αλψηεξνπ βαζκνχ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ, ηελ επηβάξπλζε ησλ κειψλ γηα θάιπςε ηπρφλ δεκηψλ, ηελ επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ζηα κέιε θαη γηα θάζε άιιν ζέκα, φπνπ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ή ν λφκνο 2810/2000 απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία, απαηηείηαη παξνπζία δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ. 3. Απφθαζε ηεο Γ.Σ πνπ ιήθζεθε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζε αθχξσζε. Γηα ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 2810/2000. Άξζξν 20 πγθξόηεζε Λεηηνπξγία ηνπ Δ. 1. Ζ δηνίθεζε ηνπ Σπλ/ζκνχ αζθείηαη απφ ην Γ.Σ πνπ απνηειείηαη απφ πέληε κέιε. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ εθιέγνληαη απφ ηε Γ.Σ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, εθηφο αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Πξνζσπηθνχ ζην Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Γ.Σ εθιέγεη έμη κέιε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.Σ είλαη ηξία (3) ρξφληα. 2. Σην Γ.Σ ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σπλ/ζκνχ αλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ είθνζη (20). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη επαξρηαθνί εξγάηεο ή νη ζπλδεφκελνη κε ζχκβαζε έξγνπ κε ην Σπλ/ζκφ. Ο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ δελ δηθαηνχηαη φκσο λα εθιέγεηαη γηα ηα αμηψκαηα ηεο παξ.5 απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ εθιέγεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Πξνζσπηθνχ, κεηέρεη ν Πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ Πξνζσπηθνχ. Αλ δελ ππάξρεη Σχιινγνο, ηφηε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ νξίδνπλ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πξνζσπηθνχ. 3. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ πξέπεη λα έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. 4. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ δηεμάγνληαη θαη νη ζχκβνπινη εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 5. Τν Γ.Σ ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ζηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλεδξίαζε απφ ηα κέιε ηνπ, θαη' απφιπηε πιεηνςεθία ηνλ Πξφεδξν, έλαλ Αληηπξφεδξν, έλα Γξακκαηέα θαη ηνλ Τακία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.Σ ε απφ ηα κέιε ηνπ απφθαζε αλάθιεζεο θαη αλαθαηαλνκήο αμησκάησλ κεηαμχ ησλ ίδησλ πξνζψπσλ είλαη δπλαηή κφλν κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Τν Γ.Σ αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ. 6. Σχκβνπινη, πνπ γηα δηαξθέο θψιπκα ηνπο απέρνπλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ γηα ρξνληθφ

14 δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε (5) κελψλ, πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζήιζαλ ζε πέληε ζπλερείο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ ζεσξνχληαη φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Σπκβνχινπ. 7. Τν Γ.Σ ζπλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην κήλα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Τν Γ.Σ κπνξεί λα νξίζεη ηαθηηθέο εκέξεο ζπλεδξίαζεο. Τφηε δελ ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ησλ κειψλ. Τν Γ.Σ κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη έθηαθηα αλ πξνζθιεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν. Σπγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν φηαλ ην δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απ' ηα κέιε ηνπ Γ.Σ ή ην Δπνπηηθφ Σπκβνχιην κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πεξηέρεη ην ζθνπφ θαη ηνπο ιφγνπο ζχγθιεζεο. 8. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ δελ κπνξνχλ λα παξαβξίζθνληαη άιια κέιε ηνπ Σπλ/ζκνχ εθηφο αλ έρνπλ θιεζεί απφ απηφ γηα εηδηθνχο ιφγνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε πξνο απηή. 9. Τν Γ.Σ βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. 10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ παίξλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία φισλ ησλ κειψλ. Απφιπηε πιεηνςεθία ππάξρεη φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κηζνχ ησλ ςήθσλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Άξζξν 21 Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δ. 1. Τν Γ.Σ εθπξνζσπεί ην Σπλ/ζκφ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα θαη απνθαζίδεη πάλσ ζε φια ηα ζάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλ/κνχ γηα επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Σ. 2. Δλδεηθηηθά ην Γ.Σ : α) ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηα ινηπά Όξγαλα θαη ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Σπλ/ζκνχ. β) Σπγθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο έθηαθηεο Γ.Σ θαη θαζνξίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζ απηέο. γ) Με επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ εδαθ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ νξίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Σπλ/ζκνχ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ή επηβάιιεηαη ε αληηπξνζψπεπζε ή ζπκκεηνρή απηνχ. δ) Καηαξηίδεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ζπληάζζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο, ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ζη) Απνθαζίδεη ζπλνκνιφγεζε ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη δηαξθείο ή καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο γηα ην Σπλ/ζκφ. δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ησλ θαηαζέζεσλ ησλ κειψλ θαη ηελ παξνρή δαλείσλ ζ απηά, κέζα ζηα φξηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Σ. ε) Απνθαζίδεη γηα ηα ηξέρνληα έμνδα ηεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη νξίδεη ηα αλψηαηα ρξεκαηηθά πνζά, πνπ ν Τακίαο κπνξεί λα θξαηάεη ζην ηακείν ηνπ γηα ηα έμνδα απηά. ζ) Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, ζθεπψλ θαη ινηπψλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παληφο αγαζνχ αλαιψζηκνλ ή φρη γηα ηηο νηθηαθέο ή δαζηθέο εξγαζίεο θαη αλάγθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ απφ θνηλνχ απνθέληξσζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη πψιεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ απηψλ. I) Δπεμεξγάδεηαη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γ.Σ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ σο θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηνππξνζσπηθνχ. ηα) Γηνξίδεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ, δαζηθφ, ππεξεηηθφ, εξγαηηθφ, θαη εξγαηνηερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σπλ/ζκνχ.

15 ηβ) Αζθεί ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία ζην Πξνζσπηθφ ηνπ Σπλ/ζκνχ, ηαθηηθφ ή φρη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηγ) Υπνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ Σπλ/ζκνχ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο δεκφζηεο Αξρέο ή ζε ηξίηνπο θαη δέρεηαη φια ηα έγγξαθα, πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ν απηφ. ηδ) Φξνληίδεη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί δαζψλ λνκνζεζίαο θαη επηβιέπεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαρ/θήο κειέηεο θαηά ηηο θ ε ί κ ε λ ε ο δηαηάμεηο, ηελ εθηέιεζε ησλ απ απηέο πξνβιεπφκελσλ ηερληθψλ βνεζεηηθψλ έξγσλ θαη γεληθά ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηήζεθε ν παξψλ Σπλ/ζκφο. ηε) Φξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θηινδαζηθνχ πλεχκαηνο ζηνπο ζπλέηαηξνπο θαη ζηνπο ηξίηνπο, εξγάδεηαη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα ηελ πξφιεςε ή κείσζε δεκηψλ θάζε κνξθήο ηνπ δάζνπο θαη παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηινδαζηθψλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ ζθνπψλ, πνπ επηδηψθεη ν Σπλ/ζκφο. Άξζξν 22 Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο. α) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ β) Πξνσζεί ή πξαγκαηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Σ θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε, γ) θξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γ.Σ δ) Δπηβιέπεη ηελ ηακεηαθή θαη ινγηζηηθή ππεξεζία. ε) Φξνληίδεη καδί κε ηνλ Τακία λα ζπληαρζνχλ νη κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ Τακείνπ, θαζψο θαη ν Ηζνινγηζκφο ν Λνγ/ζκφο Απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο θαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ θξίζε ηνπ Γ.Σ. ζη) Σπγθαιεί ην Γ.Σ ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο Γ.Σ. δ) Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. ε) Δθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ηε δξάζε ηνπ Γ.Σ ζηελ ηαθηηθή Γ.Σ. ζ) Γίλεη ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή θαη ηνπο ειεγθηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ απηνχο. Άξζξν 23 Σακίαο 1. Ο Τακίαο ελεξγεί ηελ ηακεηαθή εξγαζία ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Καλνληζκνχ Δξγαζηψλ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ Δηδηθφηεξα έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: α) Δλεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή κε βάζε ηελ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απ' απηφλ πξνζψπνπ θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εμνθιήζεηο θαηά ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ. β) Δθηειεί θάζε ζρεηηθή πξνο ηελ Υπεξεζία ηνπ απφθαζε ηνπ Γ.Σ.

16 γ) Φπιάζζεη ην πεξηερφκελν ηνπ Τακείνπ, ηα ρξεκαηφγξαθα, θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα. δ) Σπληάζζεη ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ Τακείνπ θαη θαηαξηίδεη κε ην Λνγηζηή ή ην γξακκαηέα ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ. ε) Γίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο εμεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ θαη ην Δπνπηηθφ Σπκβνχιην. Ση) Καηαζέηεη ζε ινγ/ζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ θάζε πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Σπλ/ζκνχ ζην Υπνθαηάζηεκα ηξάπεδαο κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ν Σπλ/ζκφο. 2. Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ κπνξεί ηα θαζήθνληα ηνπ ηακία λα αλαηεζνχλ ζε ππάιιειν ηνπ Σπλ/ζκνχ. Τν Γ.Σ απνθαζίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη γηα ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο εγγχεζεο απ' ηνλ ππάιιειν. Άξζξν 24 Επζύλε Απνδεκίωζε κειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ επζχλνληαη ζχκκεηξα γηα θάζε δεκηά πνπ ππαίηηα πξνθάιεζαλ ζην Σπλ/ζκφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 2. Τν Γ.Σ, ην Δπνπηηθφ Σπκβνχιην ή ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αγσγή απνδεκίσζεο ελαληίνλ κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.Σ. Ζ αγσγή ζα έρεη ζαλ αίηεκα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. 3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ είλαη άκηζζε θαη ηηκεηηθή. Γηα ηελ παξνρή φκσο ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Σ ζην Σπλ/ζκφ παξέρεηαη ζ απηά απνδεκίσζε αλάινγε πξνο ην ρξφλν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηηο εξγαζίεο θαη ππνζέζεηο ηνπ Σλ/ζκνχ. Τν χςνο ηεο απνδεκίσζεο απηήο θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.Σ θαη κπνξεί λα είλαη θαηά εκέξα, θαηά κήλα ή θαη απνθνπή θάζε ρξφλν. Ζ απνδεκίσζε απηή δελ απνηειεί κηζζφ, νχηε δεκηνπξγεί νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο ή αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 4. Αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαπάλσ απνδεκίσζε κπνξεί ν Σπλ/ζκφο κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ λα θαηαβάιεη ζηνλ Πξφεδξν ή θαη ζε κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ έμνδα θίλεζεο θαη παξάζηαζεο νξηδφκελα απ απηφ απνθνπή. Δηδηθά γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ εθηφο ηεο έδξαο ηνπο,θαηαβάιιεηαη ζ απηά εθηφο απφ ηα νδνηπνξηθά έμνδά ηνπο θαη απνδεκίσζε γηα ηελ θάιπςε ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ, ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη γηα ηελ παξακνλή ηνπο εθηφο έδξαο. Ζ απνδεκίσζε απηή κε δηαλπθηέξεπζε ή κε νξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά, αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο απφ ηε Γ.Σ. Άξζξν 25 πγθξόηεζε Επνπηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Τν Δπνπηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεηαη ηαπηφρξνλα κε ην Γ.Σ απ ηε Γ.Σ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Δ.Σ νξίδεηαη ζε ηξία, έλα απφ ηα νπνία εθιέγεηαη σο πξφεδξνο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Δ.Σ είλαη ηξηεηήο

17 2. Γηα ηελ εθινγή θαη ηε ιεηηνπξγία Δ.Σ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 3. Τα κέιε ηνπ Δ.Σ πξέπεη λα έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. 4. Γελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ηνπ Δ.Σ ζπλέηαηξνο πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ήηαλ κέινο ηνπ Γ.Σ ηνπ Σπλ/ζκνχ ή Αγξνηηθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο αλψηεξνπ βαζκνχ. Ο ζπλέηαηξνο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλ/ζκνχ. 5. Τν Δ.Σ ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηνπο ηξεηο (3) κήλεο ζηελ έδξα ηνπ Σπλ/ζκνχ χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Αλ ν Πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην Δ.Σ δηθαηνχηαη λα ην ζπγθαιέζνπλ δχν κέιε ηνπ. 6. Τν Δ.Σ κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη έθηαθηα θάζε θνξά πνπ θξίλεη απηφ αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή δεηήζνπλ απηφ απφ ηνλ Πξφεδξν ηα 2/5 ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ Δ.Σ ή ην Γ.Σ χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Τελ έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Δ.Σ κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ αξηζκνχο ησλ κειψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. Άξζξν 26 Αξκνδηόηεηεο 1. Τν Δ.Σ παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ θαλνληθή θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Σ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Γ.Σ 2. Δμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ Γ.Σ θαη δηελεξγεί ινγηζηηθφ έιεγρν θάζε ρξήζεο ηνπ Σπλ/ζκνχ. Γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην Δ.Σ έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ ηνπ Σπλ/ζκνχ λα ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηνπ Τακείνπ, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλ/ζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ θαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεψλ ηνπ. 3. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Σ αζθνχληαη απ' απηφ ζπιινγηθά. Μεκνλσκέλν κέινο ηνπ Δ.Σ κπνξεί λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ή άιιε ελέξγεηα απ' ηηο νξηδφκελεο ζηε πξνεγνχκελε παξ. κεηά απφ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Δ.Σ. 4. Τν Δ.Σ κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ηε Γ.Σ ζε έθηαθηε ζχλνδν, αλ θξίλεηαη απ' απηφ φηη ε έθηαθηε ζχγθιεζε επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ Σπλ/ζκνχ, θαζνξίδνληαο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ηε Γ.Σ ζε έθηαθηε ζχλνδν θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηνπ Γ.Σ ή κειψλ απηνχ ή αληηπξνζψπσλ ηνπ ζε αλψηεξνπ βαζκνχ Σπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη γηα ηελ εθινγή λέσλ ή γηα λα αλαθνηλσζεί ην πεξηερφκελν έθζεζεο ειέγρνπ θαη γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 5. Τν Δ.Σ έρεη θαη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: α) Να ειέγρεη ηελ Απνγξαθή, ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ θαη Λνγ/ζκφ Απνηειεζκάησλ θαη ηηο πξνηάζεηο γηα δηαλνκή ησλ πιενλαζκάησλ θάζε ρξφλν θαη λα ζπληάζζεη γηα θάζε δηαρεηξεζηηθή πεξίνδν έθζεζε ηελ νπνία ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.Σ θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Σ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.Σ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ. β) Να κεξηκλά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ηεο Γ.Σ πάλσ ζην: 1) Δάλ δηαρεηξίζηεθε θαιά ε πεξηνπζία ηνπ ζπλ/ζκνχ, εάλ ην ηακείν δελ πεξηείρε πνηέ κεγάια πνζά θαη εάλ ηα δηαζέζηκα απηά πνζά δηαηέζεθαλ κε αζθάιεηα θαη έληνθα. 2) Δάλ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε ηα εκπνξεχκαηα θαη ηεξήζεθαλ γηα ηελ αγνξά θαη πψιεζε ηνπο νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ. Γ ηα θάζε έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ησλ απνζεθψλ θαη ηνπ ηακείνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη

18 πξσηφθνιιν, ζην νπνίν αλαθέξνληαη θάζε κία ρσξηζηά νη ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ. Σ' απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 21 ηνπ Β.Γ ηεο θαη ηνπ άξζ. 8 ηνπ ΑΝ. 1627/1939 βάζεη ησλ νπνίσλ ν αξκφδηνο Γαζάξρεο επνπηεχεη ηα ηερληθά ζέκαηα Άξζξν 27 Εθινγέο 1. Τηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ, ηνπ Δ.Σ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Σπλ/ζκνχ ζηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ Σπλ/ζκψλ, πνπ ζπκκεηέρεη, δηελεξγεί Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία εθιέγεηαη απφ ηε Γ.Σ ησλ κειψλ θαη απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. 2. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ην ζχζηεκα ησλ ζπλδπαζκψλ. Κάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη ηνπο ππνςήθηνπο γηα ην Γ.Σ ην Δ.Σ θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζην ςεθνδέιηην κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Σηηο εθινγέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη θαη ζπλδπαζκνί, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 3. Κάζε κέινο ηνπ Σπλ/ζκνχ ςεθίδεη φζνπο ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ επηζπκεί, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ εθιεγφκελνπ Οξγάλνπ, κε ζηαπξφ πνπ ζεκεηψλεηαη δίπια ζην φλνκα θάζε ππνςήθηνπ. Χεθνδέιηηα πνπ δελ έρνπλ ζηαπξφ πξνηίκεζεο ή έρνπλ ζηαπξνχο πεξηζζφηεξνπο απ ηνλ αξηζκφ ζπκβνχισλ, πνπ ζα εθιεγνχλ είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζηαπξνί πξνηίκεζεο. 4. Οη έδξεο ηνπ Γ.Σ ηνπ Δ.Σ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε. Τν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ θάζε νξγάλνπ. Τν πειίθν ηεο δηαίξεζεο θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο θιάζκαηνο ν πιεζηέζηεξνο πξνο ην θιάζκα αθέξαηνο αξηζκφο απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν. Αλ ην θιάζκα ηζνχηαη κε ην κηζφ ηεο κνλάδαο σο εθινγηθφ κέηξν ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο αθέξαηνο αξηζκφο. Κάζε ζπλδπαζκφο, θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην Γ.Σ ή ζην Δ.Σ θαη παίξλεη ηφζνπο αληηπξνζψπνπο φζεο θνξέο ρσξάεη ην εθινγηθφ κέηξν ζηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε. Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο εθιέγεηαη κφλνλ αλ ιάβεη αξηζκφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ίζν ηνπιάρηζην κε ην εθινγηθφ κέηξν. Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο δηαλέκνληαη απφ κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο, πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζην κία έδξα θαη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφινηπσλ, Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, θαηαλέκνληαη κεηαμχ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν ςεθνδειηίσλ θαηά ηε ζεηξά ηεο επηηπρίαο. Σε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε. 5. Απφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη φζνη ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ πήξαλ. Άξζξν 28 Εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα Όξγαλα Δηνίθεζεο 1. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ζην Γ.Σ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλ/ζκνχ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο

19 ηνπ ή άιινο ζχκβνπινο ή ππάιιεινο ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 2. Φξέε ππεξεζηαθνχ γξακκαηέα ζ φια ηα ζπιινγηθά Όξγαλα δηνίθεζεο εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Σπλ/ζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. 3. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απ ην Γ.Σ θαη ην Δ.Σ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθά βηβιία πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, πνπ ηεξνχληαη γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Τα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε, πνπ ήζαλ παξφληα ζ απηή. 4. Τα βηβιία ησλ πξαθηηθψλ, πξνηνχ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζεσξνχληαη ζηελ ηειεπηαία ηνπο ζειίδα απ' ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Σ 5. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ Σπκβνπιίσλ επηθπξψλνληαη απ' ηνλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έθδνζήο ηνπο Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 6. Ζ Γ.Σ κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αλαθαιεί ην Γηνηθεηηθφ θαη ην Δπνπηηθφ Σπκβνχιην ή κέιε ησλ Οξγάλσλ απηψλ ή αληηπξφζσπν. 7. Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, αλάθιεζεο παξαίηεζεο ή απνρήο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ απ' ηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο. Σε θάζε πεξίπησζε ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπλερίδνπλ ηε ζεηεία ησλ κειψλ, πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ. ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΠΕΜΠΣΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ Άξζξν 29 Εξγαζίεο πλεηαηξηζκνύ 1. Ο ζπλεηαηξηζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, αλαπηχζζεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη θάζε άιιε, πνπ ζα

20 απνθαζίζεη ε Γ.Σ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ. 2. Ζ Γ.Σ κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 19 παξ.2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ εθδίδεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ ν νπνίνο θαζνξίδεη: α) ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ. β) ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεηαίξσλ σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλ/ζκνχ. γ) ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη δ) ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηήξεζεο ησλ ινγ/ζκψλ κεηαμχ ζπλ/ζκνχ θαη ζπλεηαίξσλ.αλ δελ έρεη εθδνζεί Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλ/ζκνχ ηα πην πάλσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Γ.Σ ησλ κειψλ. 3. Οη παξαπάλσ Καλνληζκνί κπνξεί λα πεξηιάβνπλ δηαηάμεηο πνπ λα ππνρξεψλνπλ ηα κέιε ζηελ εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ, ζηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Σπλ/ζκνχ, σο νκάδαο παξαγσγψλ θαη γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) 4. Ο Σπλ/ζκφο δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κε δηθέο ηνπ Υπεξεζίεο. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο άιισλ Γαζηθψλ θαη Αγξνηηθψλ Σπλ/θψλ Οξγαλψζεσλ ή θαη ηξίησλ.τν Γ.Σ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νξίδεη ηελ απνδεκίσζε ή ηελ ακνηβή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απηή ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπλ/ζκνχ. 5. Ο Σπλ/ζκφο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ λα επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη γεληθά λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ θαη πξνο πξφζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ, κε ηνπο φξνπο πνπ ην ίδην ην Γ.Σ ζα θαζνξίδεη. Σε θακία φκσο πεξίπησζε νη φξνη απηνί δελ κπνξεί λα είλαη επλντθφηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηνπ. 6. Δαζηθέο εξλαζίεο Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ Σπλ/θνχ Γάζνπο ελεξγείηαη κε βάζε δαζνπνληθφ ζρέδην ή έθζεζε ή πίλαθα πινηνκίαο. Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δαζνπνληθφ ζρέδην ή έθζεζε ή ηνλ πίλαθα πινηνκίαο, γίλεηαη απηεπηζηαζία κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπλ/ζκνχ εξγαηψλ, δαζνθηεκφλσλ ή νκάδαο εξγαηψλ δαζνθηεκφλσλ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο νη εξγαζίεο απηέο αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο θαηφπηλ δεκνπξαζίαο. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο κε απηεπηζηαζία εθκεηάιιεπζεο, ην θαηαβιεηέν ππφ ηνπ ζπλ/ζκνχ εξγαηψλ δαζνθηεκφλσλ ή νκάδαο δαζνθηεκφλσλ κίζζσκα, αλ ηα δαζηθά πξντφληα ηα παξαιακβάλεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ν ζπλ/ζκφο δαζνθηεκφλσλ ή ε νκάδα δαζνθηεκφλσλ, φπσο θαη ε ηηκή ξίςεο δηακφξθσζεο θαη κεηαηφπεζεο ησλ παξαγψκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δαζηθά πξντφληα παξαιακβάλεη ν ζπλ/ζκφο δαζνθηεκφλσλ απφ ην ζπλ/ζκφ εξγαηψλ δαζνθηεκφλσλ ή νκάδα δαζνθηεκφλσλ, θαζνξίδεη ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζχκθσλα κε ην αξζξ 151 παξ.2 ηνπ λ.δ 86/69 απνηειείηαη απφ ηνλ αξκφδην δαζάξρε ή ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ ζπλ/ζκνχ δαζνθηεκφλσλ θαη απφ ηνλ αξκφδην επφπηε ζπλ/ζκψλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηελ επηηξνπή ηε δηαθνξά επηιχεη ε ΠΑΣΔΓΔΣ κέζσ ηεο Τνπηθήο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Σπλ/ζκψλ.Οκνίσο ε ίδηα επηηξνπή (ηξηκειήο) ελεξγεί θαη ηηο δεκνπξαζίεο. Αλ ζηε δεκνπξαζία πάξεη κέξνο θαη ζπλ/ζκφο δαζεξγαηψλ,ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη νξηζκέλα κέιε ηνπ Σπλ/ζκνχ δαζνθηεκφλσλ, κπνξεί ε επηηξνπή λα πξνηηκήζεη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζην Σπλ/ζκφ απηφλ. Οη δαζηθέο εξγαζίεο ζπλίζηαληαη ελδεηθηηθά ζηηο εμήο επί κέξνπο : α) Σηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηήζησλ ιεκκάησλ ησλ θπξίσλ θαη δεπηεξεπνπζψλ θαξπψζεσλ.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα