Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ."

Transcript

1 Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ - ΑΡΥΔ Άρζρο Ηδξχεηαη παλειιαδηθή νξγάλσζε Παλειιαδηθφ σκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΔΝΧΖ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.)» κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά. Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. απνηειεί εληαίν θαη ελσηηθφ θνξέα ησλ απνζηξαηεπζέλησλ ζπληαμηνδνηεζέλησλ ζηειερψλ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηνχ Ξεξάο, Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο). O ηίηινο ηνπ ζηα αγγιηθά είλαη Hellenic Independent Association of Armed Forces Retired θαη ε αληίζηνηρε ζπληνκνγξαθία ηνπ είλαη HIAAFR. Έκβιεκα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη κηα ιεπθή ζχλζεζε μίθνπο, άγθπξαο θαη πηεξχγσλ ζε ιαδί θφλην θαη ζηε βάζε ηνπ είλαη γξακκέλν ην έηνο ίδξπζεο ηεο Έλσζεο ην Ζ παξαπάλσ ζχλζεζε πεξηθιείεηαη απφ δχν θχθινπο ζε ιεπθφ θφλην εληφο ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλε ε επσλπκία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, φπσο ην αθφινπζν ζρέδην:. 1.2 Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ε νπνία απνηειεί ηδηνθηεζία ηεο Έλσζεο. 1.3 Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζα δξα κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο, αιιά θαη αλππνρψξεηε απνθαζηζηηθφηεηα, φπνηε παξαβηάδνληαη ηα πληαγκαηηθά θαη έλλνκα δηθαηψκαηα θαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θαη ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο έκκεζε ή άκεζε θξαηηθή, θνκκαηηθή ή άιιε εμάξηεζε. 1

2 ΚΟΠΟ Άρζρο 2 2. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη ε πξνάζπηζε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ελ γέλεη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνζηξάησλ ζηειερψλ ησλ Δ.Γ.. ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ ζπζπείξσζε θαη ε νξγάλσζε ησλ απνζηξάησλ ζηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. β. Ζ δηεθδίθεζε θαη θαηνρχξσζε ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο. πξνβνιή ηνπ πνιχπιεπξα έκπεηξνπ, εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ απνζηξάησλ ησλ Δ.Γ. ην νπνίν δελ κπνξεί λα κέλεη αλελεξγφ, αλαμηνπνίεην θαη ζην πεξηζψξην ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαζφζνλ ζπληαμηνδνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε παξαγσγηθή ειηθία (σο επί ην πιείζηνλ εηψλ), θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ηνπο παξέρεηαη λσξίηεξα απηφ ην δηθαίσκα απφ ηελ πνιηηεία ζαλ αλαγλψξηζε ηεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. γ. Ζ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θεθηεκέλσλ εξγαζηαθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ παξείρε ν λφκνο θαηά ην ρξφλν θαηάηαμεο ησλ κειψλ ηεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. θαζψο θαη δ. Ζ δηεθδίθεζε, θαηνρχξσζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσξεάλ, δεκφζηαο θαη πνηνηηθήο θαη βειηίσζε δηθαησκάησλ ηαηξηθήο, λνζνθνκεηαθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. ε. Ζ δηεθδίθεζε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο θαη θάζε άιινπ νξγαληζκνχ-ζπλεηαηξηζκνχ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο, γηα ηε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. ζη. Ζ δηεθδίθεζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο ζε επαγγέικαηα, γηα ηα νπνία θαηέρνπλ ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, αιιά ππάξρεη απαγνξεπηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο. δ. Ζ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ επηζπκνχλησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ζε επαγγέικαηα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ. ε. Ζ αλάπηπμε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθήο δξάζεο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 2

3 ζ. Ζ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη θνηλήο δξάζεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε δηεθδηθεηηθνχο θνξείο θαη ηηο θάζε θχζεσο ελψζεηο, ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηειερψλ ησλ Δ.Γ., αιιά θαη άιισλ ζσκαηεηαθψλ θνξέσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ κε θνηλά ζπκθέξνληα. ΜΔΑ Άρζρο 3 3. Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κε θάζε λφκηκν κέζν θαη θπξίσο κε : α. Σελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο. β. Σε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε πξνεηνηκαζία θαη ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ησλ εθάζηνηε δεηεκάησλ πνπ ζα άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηεο. γ. Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο. δ. Σε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) Σχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. ε. Σε ζπλεξγαζία κε θαηάιιεινπο εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο (λνκηθνχο, εξγαηνιφγνπο θ.ά.) γηα ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή πξνπαξαζθεπή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ λνκίκσλ ελεξγεηψλ πξνο ηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα ή θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο. ζη. Σελ έθδνζε εληχπνπ θαη ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα απνηεινχλ βήκα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ, ελεκέξσζεο θαη ζχζθημεο ζρέζεσλ ησλ κειψλ ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. δ. Σε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ (δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, ζεκηλάξηα, καδηθέο δηεθδηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πξνβνιή ηαηληψλ θ.ι.π.). ε. Σε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ελψζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ελψζεηο θαη θνξείο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. ζ. Σε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα φξγαλα εκεδαπψλ νξγαλψζεσλ. η. Σε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ελψζεηο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ έληαμε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζηα κέιε δηεζλψλ νκνεηδψλ νξγαλψζεσλ. 3

4 ΜΔΛΗ Άρζρο Γηθαίσκα κέινπο ζηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρνπλ : α. Σα ζπληαμηνδνηεζέληα απνζηξαηεπζέληα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηνχ Ξεξάο, Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο), πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. (Αλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ), Α...Τ. (Αλσηέξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ) θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ, Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., θαζψο (αδηαθξίησο ηνπ ηξφπνπ θαηαηάμεσο) θαη ηα δηθαηνχκελα ηεο ζπληάμεσο απηψλ πξφζσπα ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (νξθαληθέο νηθνγέλεηεο). β. Μεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε-πξφηαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα αλαθεξχζζνληαη σο Δπίηηκα Μέιε, άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηελ ακέξηζηε πξνζθνξά ηνπο πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, γεληθφηεξα. 4.2 Ζ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. απαηηεί λα ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ηελ εγγξαθή ηνπ ζ απηήλ, ε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. 4.3 Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. παξέρνληαη ρσξίο ακνηβή. Άρζρο Σα κέιε γξάθνληαη ζηα Μεηξψα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε απιή αίηεζε, εθφζνλ απνδέρνληαη ηηο αξρέο, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θη εθφζνλ θαηαβάιινπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο. Ζ ηδηφηεηα κέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο αλσηέξσ παξ. 4.1 & 4.2 ηνπ Άξζξνπ 4 θαη απνθηάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ζηα Μεηξψα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 5.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αίηεζε εγγξαθήο, κεηά απφ ζπλεδξίαζή ηνπ θαη εληφο ελφο (1) κελφο ην αξγφηεξν απφ ηε ιήςε ηεο, γλσζηνπνηψληαο ζηνλ αηηνχληα, ην ιφγν πνπ ηελ πξνθάιεζε. Ο αηηψλ, ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα εθ λένπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ πξνο ηελ πξψηε,κεηά ηελ απφξξηςε, Γεληθή πλέιεπζε. 4

5 5.3 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη, είηε ηδηνρείξσο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε ειεθηξνληθά, κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή αίηεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία θαησηέξσ Άξζξνπ 9.1α. Τπφδεηγκα αίηεζεο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Έλσζεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. -www.aneaed.gr-. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αίηεζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα ζηνηρεία. Σα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δηθαηνχληαη Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Μέινπο ηεο. 5.4 Γηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ έρνπλ ηα λέα κέιε, εθφζνλ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε εθηάθησλ αξραηξεζηψλ ή ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο ζρεηηθήο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5.5 Σα Δπίηηκα Μέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ιφγνπ ζηηο εθδειψζεηο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ρσξίο ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. Δπίζεο απαιιάζζνληαη θάζε νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Άρζρο Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη: Με απνρψξεζε (παξαίηεζε), ηελ ππνβνιή παξαίηεζεο, ζηελ νπνία θάζε κέινο είλαη ειεχζεξν λα πξνβεί νπνηεδήπνηε, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν κειψλ) θαη θαηαβάιινληαο φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία.). Μέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ παξαηηνχληαη κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλσηέξσ Άξζξν Με ηελ δηαγξαθή, ιφγσ ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηε δηαγξαθή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ κέινπο πνπ είλαη ππφ δηαγξαθή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ: ε νπνία γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιφγσ έθδνζεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο έλεθα ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ, ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη παξαθάησ α. Γηαγξάθεηαη νξηζηηθά θαη ππνρξεσηηθά, κε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νξηζηηθή απνβνιή / απνθιεηζκφ ηνπ, κέινο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 5

6 (1). Δάλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα δηάπξαμε θαθνπξγεκαηηθήο πξάμεο. (2). Δάλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (1) Γέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ, ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζρεηηθή θιήζε ζην ελδηαθεξφκελν κέινο. (2) Πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε Ζ Οινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ θιήζε ηνπ κέινπο, απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξσ Άξζξνπ α. (1),(2), κέρξηο εθδφζεσο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο Δάλ κέινο απνδεδεηγκέλα θαηαρξαζηεί ρξήκαηα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ θιήζε ηνπ κέινπο, αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ππνρξεσηηθά παξαπέκπεηαη ζηε Γ. κε ην εξψηεκα ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ Τπνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέιινπο ην νπνίν αλαθαιείηαη ζηελ ελέξγεηα θαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεη ζηελ ελέξγεηα. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παχεη ε αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέιινπο ακέζσο κε ηελ απνζηξαηεία ηνπ. 6.2 Κσρώζεης Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηβάιεη θπξψζεηο ζε κέινο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά, έξγσ ή ιφγσ, είλαη αζπκβίβαζηε κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. φπσο θαζνξίδεηε ζην θαηαζηαηηθφ ή πνπ απνδεδεηγκέλα: α. Αληηζηξαηεχεηαη έκπξαθηα ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Δλεξγεί αληίζεηα απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ηεο Γ. γ. Παξαβαίλεη ζπλερφκελα ην Καηαζηαηηθφ δ. Δπηρεηξεί ηελ θνκκαηηθνπνίεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ α.γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ νη παξαθάησ θπξψζεηο: (1). Έγγξαθε επίπιεμε (2). Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κέρξη θη έλα ρξφλν (3). Γηαγξαθή 6

7 β. ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα κέινο επηβιεζεί ηξείο θνξέο ε πνηλή ηεο «έγγξαθεο επίπιεμεο» απηνκάησο ηνπ επηβάιιεηαη αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίζεη ε νινκέιεηα ηνπ Γ. κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ Γ.. γ. Ζ αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο άζρεηα απφ ηνλ ρξφλν γηα ηνλ νπνίν επηβιήζεθε παχεη λα ηζρχεη κε ηελ πξνθήξπμε αξραηξεζηψλ ή Γεληθήο πλέιεπζεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζρεηηθή θαηαγγειία ή πνπ έρεη ηδία αληίιεςε γηα ελέξγεηεο κέινπο ζρεηηθέο ηνπ άξζξνπ ππνρξενχηαη α. Δληφο επηά (7) εκεξψλ λα θαζνξίζεη εκεξνκελία ζχγθιεζεο Γ. εληφο ησλ επνκέλσλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ γηα εμέηαζε. β. Να θαιέζεη ζε απνινγία ην ππφ θαηεγνξία κέινο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. Σν κέινο απηφ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ηελ απνινγία ηνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ηνπ επηδφζεθε ε θιήζε ζε απνινγία. Σν ίδην δηάζηεκα ηζρχεη θαη γηα ηελ απνινγία κέινπο ζηε Γ.. γ. Να ζπλέιζεη ε Οινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα εμεηάζεη θαη εάλ βεβαηψζεη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ Γ.. δ. Να θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γ. είλαη ε επηβνιή ηεο Γηαγξαθήο ηφηε ην Γ. παξαπέκπεη ην κέινο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε ην εξψηεκα ηεο Γηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ θαη ηνπ επηβάιιεη Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κέρξη ηελ Γεληθή πλέιεπζή ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γ. είλαη ε επηβνιή ηεο αλαζηνιήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ή ηεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ θαη αθνξά κέινο ην νπνίν έρεη εθιεγεί ζην Γ. ή ζηελ Δι. Δπ. ηφηε ην Γ. παξαπέκπεη ην κέινο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ νπνία ζπγθαιεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο Οη θαηά ην παξφλ άξζξν απνθάζεηο ηνπ Γ.. ππφθεηληαη ζε έγθξηζε ηεο ακέζσο επφκελεο ζρεηηθήο Γ Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ πξψηε Γ.., πνπ απνθαζίδεη ακεηάθιπηα. Ζ ηπρφλ αζθεζείζα πξνζθπγή, δε έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε. 7

8 6.2.8 Γηαγξάθεηαη Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηβάιιεηαη αλαζηνιή ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα έλα (1) ρξφλν ζε κέινο πνπ αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλδξνκέο δχν (2) εηψλ, θαη εθφζνλ απηέο δελ ηαθηνπνηεζνχλ εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θιήζεο ηνπ γηα ηαθηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο δελ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο απηέο εθθξεκφηεηεο ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαγξάθεηαη. Σν δηαγξαθφκελν, γηα ην ιφγν απηφ, κέινο επαλεγγξάθεηαη εάλ θαηαβάιεη ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο. 6.3 Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα δηαγξαθή κέινπο, ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ αξκνδίνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ, κέζα ζηελ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία απφ ηφηε πνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε ε απφθαζε. 6.4 Μέιε πνπ επαλεγγξάθνληαη εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ ππνρξενχληαη λα επαλαθαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε εγγξαθήο. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Άρζρο 7 7. Όια ηα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρνπλ δηθαίσκα: α. Να κεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Δλσζεο εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο απηήλ. ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γ. Να απνιακβάλνπλ ηα σθειήκαηα πνπ θαηαθηνχληαη κε ηε ζπιινγηθή δξάζε. δ. Να ππνβάιινπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ππνκλήκαηα γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πξναγσγή ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Άρζρο 8 8. Σα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. νθείινπλ ππνρξενχληαη: α. Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 8

9 β. Να εθπιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα κέιε εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. λα επζχλνληαη γηα ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο απηήλ. γ. Να ζπκπαξίζηαληαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνζεξρφκελα θαη ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε θάζε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ (ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλειεχζεηο θιπ) ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο εάλ αλππέξβιεηα θσιχκαηα π.ρ. πγείαο δελ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην. δ. Να ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο θφζκηα θαη πνιηηηζκέλα, απνθεχγνληαο αθξαίεο, δηαηξεηηθέο, πβξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο εγεκνληζκνχ, εγσθεληξηζκνχ, ππεξνςίαο, ζπθνθαληίαο θαη πζηεξνβνπιίαο. ε. Να δξνπλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ζθνπνχο απηνχο. ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Άρζρο Ζ ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ βηβιία: α. Μεηξψν κειψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αξηζκεκέλα ην νλνκαηεπψλπκν, ν Κιάδνο πξνέιεπζεο, ν απνζηξαηεπηηθφο βαζκφο, ε εηδηθφηεηα/φπιν/ζψκα πξνέιεπζεο, ηπρφλ κεηαπηπρηαθά ή πηπρία αλσηέξσλ/αλσηάησλ ζρνιψλ, ν ρξφλνο απνζηξαηείαο, ν ηξφπνο απνζηξαηείαο, ην έηνο γέλλεζεο, ν αξηζκφο δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηνο ηεο Κιαδηθήο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ Απνζηξάησλ, ν Α.Φ.Μ., ν Α.Μ.Κ.Α., ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ νηθείνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν Σ.Κ., ν/νη αξηζκφο/νί ηειεθψλνπ/σλ, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (πξναηξεηηθά) θαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο. β. Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ. Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. δ. Βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ. ε. Βηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9

10 9.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ ηήξεζε θαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ βηβιίσλ, φπσο Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, βηβιίν παγίσλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ θιπ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Άρζρο Πφξνη ηεο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ είλαη: α. Οη ηαθηηθέο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηεο. β. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο - νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ακνηβή επηζηεκνληθψλ ζπκβνχισλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δελ ζα μεπεξλάεη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ην 5πιάζην ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο. γ. Οη ρνξεγίεο, δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο κειψλ πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο κε νκφθσλε απφθαζε θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3. δ. Σπρφλ ρνξεγίεο, δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο απφ κε κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν ππφ κνξθή θιεξνδνηήκαηνο θαη κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/ Οη αξρηθέο ηαθηηθέο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ κέρξη ηελ ζχγθιηζε ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζην νηθείν βηβιίν ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ζα ζπλίζηαληαη ζε: α. Δθάπαμ εηζθνξά ηδξπηηθψλ κειψλ κε ηελ εγγξαθή 30. β. Δθάπαμ εηζθνξά ησλ ινηπψλ κειψλ κε ηελ εγγξαθή γ. Δηήζηα ζπλδξνκή Σα αλσηέξσ πνζά ζα επηβεβαηψλνληαη ή ζα αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε Οηθολοκηθή Γηατείρηζε Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηζρχεη δε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 10

11 Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γηα ηελ πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε ζα ηζρχεη θαη ζα αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζχζηαζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κέρξη ηηο 31/12/ Ο ηζνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο θάζε έηνπο, θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Οη πφξνη εηζπξάηηνληαη αθνχ εθδνζεί γηα θάζε πεξίπησζε δηπιφηππν γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σακία Απφ ηνπο πφξνπο θξαηείηαη ζην Σακείν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ρξεκαηηθφ πνζφ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην ππφινηπν θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζε Σακηεπηήξην ή Σξάπεδα Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ην Σακηεπηήξην ή ηελ Σξάπεδα ελεξγείηαη, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1000 ΔΤΡΧ απφ ηνλ Σακία ή ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ εθ ησλ Πξνέδξνπ Αληηπξνέδξσλ ή Γξακκαηέα ηνπ Γ.., ελψ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 1000 ΔΤΡΧ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ Σακία κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Οη πιεξσκέο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελεξγνχληαη κε εληάικαηα πιεξσκήο, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Σακία, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ δηελεξγείηαη απφ ην λνκηκνπνηνχκελν πξνο ηνχην πξφζσπν, ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΟΡΓΑΝΑ Άρζρο Σα ηαθηηθά φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη: α. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..). β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..). γ. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δι.Δπ.) Σα κεηαβαηηθά φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη: α. Σν Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Π.Γ..). β. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Δθ.Δπ.). 11

12 ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Γη απηνχ εθδεινχηαη ε ζέιεζε ησλ κειψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη: α. Σαθηηθά κηα (1) θνξά ηνλ ρξφλν κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη εκέξα Κπξηαθή. β. Έθηαθηα, γηα ζνβαξά ζέκαηα εάλ ην δεηήζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ή κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ 12.2 Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ δελ έρεη αλαηεζεί απ ην λφκν, ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζε άιια φξγαλα. Απνθάζεηο γηα ηε ιήςε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, είλαη: α. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο πλέιεπζεο. β. Ζ έγθξηζε ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γ.., αθνχ πξψηα ελεκεξσζεί απφ απηφ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε θαη απηψλ πνπ ζα πξνγξακκαηίζεη. γ. Ζ έγθξηζε ή κε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ θαη ε απαιιαγή ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κεηά ην πέξαο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. δ. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ε. Ζ δηαγξαθή, εγγξαθή, παχζε, απνβνιή/νιηθή ή κεξηθή, κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν ιφγν ή βαξηά παξάβαζε θαζεθφλησλ ή αληθαλφηεηα. ζη. Ζ απφθαζε γηα πξνζρψξεζε ζε ελψζεηο εκεδαπέο ή αιινδαπέο επξχηεξεο εθηάζεσο, ζπλαθνχο ζθνπνχ. δ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο. ε. Ζ έγθξηζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. ζ. Ζ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. 12

13 η. Ζ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη, θάζε ηξία (3) ρξφληα, ηε Γηνίθεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 13.2 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη: α. Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. β. Απφ ην 1/5 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε έγγξαθν αίηεκα, γ. Απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθήο αλσκαιίαο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο Άξζξνπ 13.2 β. θαη 13.2 γ., ε αίηεζε πεξί ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ησλ αηηνχλησλ) απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ζην νπνίν απνζηέιιεηαη Ζ αίηεζε κπνξεί λα απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζζεί, ή πξνζθνκίδεηαη ηδηνρείξσο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ε πεξίπησζε αδξάλεηαο ή άξλεζεο ζχγθιεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίδεη ην αξκφδην Γηθαζηήξην, (ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία) 13.3 Σα κέιε θαινχληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε: α. Με ηνηρνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο πξφζθιεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ έδξα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. β. Με δεκνζίεπζε εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζρεηηθήο παξαπάλσ πξφζθιεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δηαδηθηπαθφ ρψξν (www.aneaed.gr). γ. Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο απηήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ζε θάζε κία εθ ησλ αλσηέξσ ηξφπσλ πξφζθιεζεο ησλ κειψλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ε εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ε 13

14 εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί φηη ζα γίλεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαζψο επίζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθαιείηαη θαη ζε ρψξνπο εθηφο ηεο έδξαο ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο πξφζθιεζεο ζχγθιεζεο ζε Γ.., ην Γ.. νθείιεη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ζχγθιεζεο ζε Γ.. λα θάλεη γλσζηή ηελ πξφζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζηελ Γ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Απηά νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είηε νίθνζελ είηε εθφζνλ πξνηαζνχλ απφ ην (1/5) εθ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη κε ηελ πξφζθιεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 13.3γ. ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ (1/3) ησλ κειψλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα θαη ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ νχησ παξηζηακέλσλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζχγθιεζε, ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπγθαιείηαη λέα κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Ζ αθεηεξία ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρίδεη κεηά δχν(2) εκέξεο απ ηε ζπλέιεπζε πνπ καηαηψζεθε. ηε δεχηεξε ζπλέιεπζε γηα επίηεπμε ηεο απαξηίαο απαηηείηαη ην (1/4) ησλ κειψλ θαη ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο θαη πάιη απαξηίαο κπνξεί λα ζπγθιεζεί ηξίηε θαη ηειεπηαία, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο, νπφηε ζ απηήλ απνθαζίδνπλ θαηά πιεηνςεθία ηα παξηζηάκελα κέιε. Σα παξαπάλσ πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απνδνρήο ρνξεγηψλ δσξεψλ θιεξνδνζηψλ, παχζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κειψλ ηνπ, πξφηαζεο κνκθήο, δηάιπζεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φπνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα παξαθάησ Άξζξα 10, 17, 28 θαη ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο απαγνξεχεηαη ξεηά ε ζπκκεηνρή κειψλ κε εμνπζηνδφηεζε Απφθαζε γηα ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα ιεθζεί θαη ρσξίο ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο, φηαλ αξθεί ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο 14

15 πξνο ηελ Έλσζε, είηε ήηοη κε απνζηνιή ζρεηηθήο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο είηε κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε Οη ςεθνθνξίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φηαλ πξφθεηηαη λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα εθινγή Γηνίθεζεο θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε, πξνζσπηθά δεηήκαηα ησλ κειψλ ή αθφκα θαη έγθξηζε ηνπ απνινγηζηηθνχ έξγνπ ηεο Γηνίθεζεο Ζ Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα νξίζεη κέιε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο, εθηφο Αηηηθήο, κε αξκνδηφηεηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ινηπψλ κειψλ ζηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή ζηελ επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί δηαθφξσλ ελεξγεηψλ αλαθνηλψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη ξεηά απφ ην Γ... ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Σελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θεξχζζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θαηαζέηεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ Σακία. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέμεη ην Πξνεδξείν ηεο (ζπλήζσο θαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ κε ηελ πξαθηηθή ηεο αλάηαζεο ησλ ρεξηψλ, αιιηψο δηελεξγψληαο πξφρεηξε ςεθνθνξία) εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία κειψλ Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ αλαιακβάλεη ακέζσο ηα θαζήθνληα ηνπ θαη επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε απαξηίαο. Αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ απαξηία, ζπκπιεξψλεηαη ην Πξνεδξείν κε δχν (2) Αληηπξνέδξνπο αλά έλαλ απφ ηνπο άιινπο δχν Κιάδνπο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) πξαθηηθνγξάθν θαη δχν (2) ςεθνζπιιέθηεο, πνπ εθιέγνληαη θη απηνί νκνίσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία κειψλ (ζπλήζσο θαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, κε ηελ πξαθηηθή ηεο αλαηάζεσο ησλ ρεξηψλ, αιιηψο δηελεξγψληαο πξφρεηξε ςεθνθνξία). 15

16 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο, εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε βάζε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθαηξία (13) κέιε Αλά ηξηεηία ε Πξνεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα αλαηίζεηαη ζην πιεηνςεθνχλ κέινο - πνπ ζα αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο εθινγέο- ελφο εθ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε ηελ αθφινπζε αλά ηξηεηία ζεηξά: ηξαηφο Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Δπίζεο ζα γίλεηαη ελαιιαγή θαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Πξνεδξία, αθελφο ησλ πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη αθεηέξνπ ησλ πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., εθηφο αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή επηζπκία Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη σο εμήο: α. Πέληε (5) κέιε εθιέγνληαη απφ ηνλ Κιάδν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηφ Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία), πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία. πγθεθξηκέλα, έλα (1) κέινο εμ απηψλ ησλ πέληε ζα είλαη ην πιεηνςεθνχλ κέινο πξνέιεπζεο ηνπ Κιάδνπ πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία θαη ελ ζπλερεία θαηά ζεηξά ςήθσλ, δχν (2) κέιε πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη δχν (2) κέιε πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π. β. Απφ ηνπο άιινπο δχν Κιάδνπο απφ ηέζζεξα (4)κέιε απφ ηνλ θαζέλα θαηά ζεηξά ςήθσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη δχν (2) πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (φπσο π.ρ ιφγσ κή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνςεθηφηεηαο απφ κέιε θάπνηνπ/σλ εθ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη απφ θάπνηα /εο εθ ησλ θαηεγνξηψλ πξνέιεπζεο) δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ, ηφηε ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα γίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο επφκελνπο πιεηνλνςεθήζαληεο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο ηνπ ηδίνπ Κιάδνπ θαη ζε αδπλακία απφ ηνλ επφκελν θιάδν Δάλ ηο πιεηουεθούλ κέιος ηο οποίο έτεη ζεηρά ζύκθφλα κε ηο άρζρο 16.1 λα αλαιάβεη ηελ προεδρία, γηα οποηοδήποηε ιόγο δελ επηζσκεί θαη παραηηεζεί ηοσ δηθαηώκαηος ηες 16

17 αλάιευής ηες ή παραηηεζεί ο Πρόεδρος ηοσ Γ., ηόηε ή αλάιευε ηες προεδρίας ζα αλαηίζεηαη ζηολ επόκελο πιεηολουεθήζαληα ηοσ ηδίοσ θιάδοσ. Δάλ από ηολ ίδηο θιάδο οσδείς επηζσκεί ηελ αλάιευε ηες προεδρίας ηόηε ε αλάζεζε ηες προεδρίας ζα γίλεηαη θαηά ηολ ίδηο ηρόπο από ηολ επόκελο θιάδο. Αλάιογα κε ηολ θιάδο θαη ηελ προέιεσζε ηοσ λέοσ Προέδροσ ηροποποηείηαη θαη ε ηοποζέηεζε ηφλ Αληηπροέδρφλ ζύκθφλα κε ηο άρζρο ε πεξίπησζε πνπ παπζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ρξφλνο ζεηείαο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζα είλαη ν ππνιεηπφκελνο ηνπ παπζέληνο, αιιά ν νξηδφκελνο ζην Καηαζηαηηθφ, δειαδή ηξία (3) ρξφληα. Ζ Πξνεδξία δε ηνπ λένπ Γ.. πεξλά ζηνλ επφκελν θιάδν πνπ έρεη ζεηξά ε πεξίπησζε απνβνιήο, απνρψξεζεο ή ζαλάηνπ κέινπο/ψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξηζκφ λένπ/σλ κέινπο/ψλ ζηε ζέζε απηψλ, θαηά ζεηξά εθ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαιφγνπ κειψλ (ηνπ ίδηνπ Κιάδνπ θαη θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο), πνπ ςεθίζζεθαλ, αιιά δελ είραλ αλαδεηρζεί σο κέιε απηνχ ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ νξγάλσλ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16.1 Ο θαηά ηα αλσηέξσ δηνξηζκφο λέσλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Δάλ δελ είλαη εθηθηφο ν αλσηέξσ δηνξηζκφο κειψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 16.1, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαη ν ελ ιφγσ δηνξηζκφο λέσλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ν θαηάινγνο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ εμαληιεζεί θαη δελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε απαξηίαο ηνπ Γ.. φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ, πξνθεξχζζεηαη αξραηξεζηαθή Γεληθή πλέιεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19.3 ηνπ παξφληνο Αλά ηξηεηία ε Πξνεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα αλαηίζεηαη ζην πιεηνςεθνχλ κέινο ελφο εθ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε ηελ αθφινπζε αλά ηξηεηία ζεηξά: ηξαηφο Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία., ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζα γίλεηαη επίζεο θαη ελαιιαγή θαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Πξνεδξία, αθελφο ησλ πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη αθεηέξνπ ησλ πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., εθηφο αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή επηζπκία. 17

18 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Δ ΧΜΑ Άρζρο Σν λενεθιεγκέλν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απ ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ επηκέιεηα ηνπ πιεηςεθήζαληνο ζπκβνχινπ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ψκα. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ην αλαδεηρζέλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ παξ ηνπ Άξζξνπ 16 πιεηνςεθνχλ κέινο ηνπ Κιάδνπ πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.16.5 ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Αληηπξνέδξσλ Α θαη Β (απφ ηνπο 2 άιινπο Κιάδνπο θαη δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ ιεθζέλησλ ςήθσλ). Αθνινπζεί ε ςεθνθνξία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ινηπψλ εθιεγέλησλ κειψλ θαηά ζεηξά, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεθζέλησλ ςήθσλ, ηνπ Γξακκαηέα, ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα, ηνπ Σακία θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Σακία. Ζ ςεθνθνξία γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ζέζε θαη αξθεί ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε θαη επηηπρψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ ην φλνκά ηνπ εμέξρεηαη πξψην απφ ηελ θιεξσηίδα. Δάλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ππνςήθηνη, επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία θαη εάλ ρξεηαζζεί, επαθνινπζεί θιήξσζε Ο πξνεδξεχσλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ψκα, θαιεί θαη ην απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη, φπσο ππνρξενχηαη, ζην λέν ηα θιεηδηά ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ησλ ηπρψλ παξαξηεκάησλ ηεο, ηα πάζεο θχζεσο βηβιία θαη ζηνηρεία, ηηο εθθξεκφηεηεο, ηηο ζθξαγίδεο, ην αξρείν θαη ηελ πεξηνπζία κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηά κέιε ηνπο Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπ, ε δε νπζηαζηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε ηελ παξαιαβή ηεο Γηνίθεζεο απφ ην πξνεγνχκελν, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο δηεθπεξαίσζε ησλ ηξερφλησλ δεηεκάησλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ κέρξη λα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα ην λέν. ζε εχινγν ρξφλν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα παχεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παχζε κεξηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Καη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γηα επίηεπμε απαξηίαο ηεο Γ.., ε παξνπζία, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 απηψλ Σν Γ, έπεηηα απφ πξφηαζε κνκθήο πξνο ην ψκα πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην έλα 1/3 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη εληφο κελφο έθηαθηε Γ.. κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Γηα επίηεπμε απαξηίαο ηεο Γ.. απαηηείηαη ε παξνπζία, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ Δάλ ε πξφηαζε ππεξςεθηζηεί απφ ηα 3/4 ηνπ 18

19 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ, ηφηε ην Γ.. παχεηαη θαη ηαπηφρξνλα νξίδεηαη πξνζσξηλφ Γ.., ην νπνίν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ δηελεξγεί αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε λένπ Γ... ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα είηε ζηελ έδξα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ή ζε άιιν ρψξν, ή είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Δθηάθησο δε θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο δχν (2) ηρία (3) κέιε ηνπ. ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηα κέιε θαινχληαη θαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο κε νπνηνδήπνηε κέζν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε γλσζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη κε αλαθνξά ηνπ ρψξνπ, θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζεκαηνινγίαο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ζπδεηεζεί ζέκα πνπ αθνξά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηφ θαιείηαη κελ θαλνληθά, αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλεδξίαζε (παξά κφλν γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί πξνο παξνρή δηεπθξηλίζεσλ) θαη ζηελ ςεθνθνξία. ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Γηα επίηεπμε απαξηίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαηηείηαη ε παξνπζία επηά (7) κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε απαξηίαο ζε δχν (2) εκέξεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη έθηαθηα, νζάθηο ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή δχν (2) κέιε ηνπ. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνηείλεη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αλνηθηέο ζηα κέιε, είλαη κπζηηθέο, εθηφο αλ κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ην αληίζεην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαθνξεηηθά. κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή Γηθαίσκα ιφγνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ηπρφλ παξηζηάκελνη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξηζηάκελνη δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο κπνξεί, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα απνβάιιεη απηνχο πνπ ελνρινχλ. 19

20 19.2 Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ κε θαλεξέο ςεθνθνξίεο, εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ζέκαηα, γηα ηα νπνία ηπρφλ δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπζηηθή ςεθνθνξία Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ή πέληε (5) κε ζπλερείο θαη έηνο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε παξαίηεζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν αλ ηελ θάλεη δεθηή ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ην πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ αληίζηνηρνπ Κιάδνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνέιεπζήο ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε φζα κέιε απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο. Γηαθνξεηηθά ή πξνθεξχζζεηαη αξραηξεζηαθή Γεληθή πλέιεπζε ή δηθαηνινγείηαη ε ζπκπιήξσζε κε δηνξηζκφ απ ην αξκφδην δηθαζηήξην ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. εθπξνζσπεί, δηνηθεί απηή θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Γηελεξγεί ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αξκφδην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. ησλ δηαηάμεσλ απηνχ. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί κέιε ηνπ, ινηπά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ή θαη ηξίηνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελψπηνλ ηξίησλ, θξαηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, γηα ηε δέζκεπζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησζη ηεο επσλπκίαο ηεο θαη ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη πξνο εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ ηεο κε νηθνλνκηθφ ή κε αληηθείκελν. πληάζζεη θάζε έηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ πνπ ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζε γξαθείσλ θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηεο ηνπ σκαηείνπ θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην σκαηείν ζε απηήλ. Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ σκαηείνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή ηερληθνχο ζπκβνχινπο, κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ επηηξνπψλ εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη αζθεί ηνλ απνθαζηζηηθφ έιεγρν ζηηο εξγαζίεο ηεο εξγαζίαο απηψλ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επζχλεηαη απέλαληη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 20

21 20.5 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί Γεληθή πλέιεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία, πέξαλ ηεο ιήςεο άιισλ απνθάζεσλ, ζα δηελεξγεζνχλ νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, είηε ιφγσ ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπο είηε ιφγσ παχζεσο απηνχ. Με ηελ Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, ζα θαινχληαη ηα κέιε λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ππνςεθηφηεηά ηνπο σο κέιε ησλ πξνο εθινγή Οξγάλσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηα ςεθνδέιηηα θαη ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο κε βάζε ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ πνπ ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα. Γεληθά ζπγθεληξψλεη γεληθά ην απαηηνχκελν εθινγηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα παξαδψζεη ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είηε κε επηινγή ελφο εθ ησλ εθιεγέλησλ κειψλ ηνπ Γ.., είηε κε επηινγή άιινπ πξνζψπνπ απφ ηα ελεξγά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ επηιεγεί κεηαμχ ησλ εθιεγέλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα θαηαιάβεη άιιε ζέζε ζην Γ.. άιιν αμίσκα. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ επηιεγεί απφ ηα ελεξγά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ Ο Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνξά παξαίηεζεο πξνο ην Γ... Ο παξαηηεζείο Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ ππνβιεζείζα παξαίηεζε εληφο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο, κε έγγξαθε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζή ηεο Γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ην Γ. δχλαηαη λα εθδψζεη ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηνλ νπνίν θαη ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζηελ Γ.. ηεο Έλσζεο. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. β. Γηεπζχλεη ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 21

22 γ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ θαζψο ησλ ζθνπψλ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηεο. δ. Δθπξνζσπεί ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελψπηνλ ησλ ηξίησλ ή ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε. ε. πλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, εθηειψληαο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ζη. Γηεμάγεη κε ην Γξακκαηέα θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ή κε ηα κέιε ηεο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. δ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη κέζσ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηα νηθνλνκηθά ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. ε. Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ θαζψο θαη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο. ζ. Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα εηζπξάμεσλ. ζ. Καιεί ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. η. Αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπξνέδξνπο Σνλ Πξφεδξν, φηαλ εκπνδίδεηαη απφ θάπνην ιφγν ή απνπζηάδεη, αλαπιεξψλνπλ ζ φια ηνπ ηα θαζήθνληα ν εθάζηνηε δηαζέζηκνο Αληηπξφεδξνο θαηά ζεηξά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηνχην δελ είλαη εθηθηφ, ιφγσ αζζέλεηαο, ζαλάηνπ παξαίηεζεο ή απνβνιήο, ν Γξακκαηέαο. Ο Πξφεδξνο αζζελείαο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ, αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Γξακκαηέαο έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. Έρεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. β. Σεξεί ην Μεηξψν ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γ. Δλεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 22

23 δ. Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνγξάθνληαη, αληίζηνηρα, απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Φπιάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο επίζεο ηηο εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Δθδίδεη αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. ε. Σεξεί ην Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ην Αξρείν απηψλ. ζη. Φξνληίδεη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο ππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξφεδξν. πλππνγξάθεη ηα δηάθνξα έγγξαθα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ Πξνεδξεχνληα, πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηα κέιε ή ηξίηνπο. δ. Φπιάζζεη Σεξεί ηελ ζθξαγίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα. ε. πλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη παξέρεη ζε απηά θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. ζ. Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο θαη θχιαμεο ησλ βηβιίσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., πιελ ηνπ Σακείνπ, ησλ δηπινηχπσλ πιεξσκήο θαη είζπξαμεο θαη ησλ ινηπψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηνλ Σακία Σηο ίδηεο σο άλσ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο έρεη θαη ν Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο, θφξηνπ εξγαζίαο ή ζαλάηνπ ηνπ Γξακκαηέα. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΑΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Σακίαο έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. Σελ επζχλε ηνπ Σακείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Σεξεί ην βηβιίν ηακείνπ θαη ελεξγεί πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο βάζεη δηπινηχπσλ πιεξσκήο θαη είζπξαμεο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ηνλ ίδην, ηα νπνία θπιάζζεη θαη ηεξεί ζε πιήξε ηάμε. γ. Γηθαηνχηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ πνζφ γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα #200# Є, εθηφο αλ άιισο απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν ππφινηπν πνζφ ππνρξενχηαη λα ην θαηαζέζεη ζε Σξάπεδα ή Σακηεπηήξην ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δ. Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο, φηη ηνπ δεηεζεί, θάζε ζηνηρείν ηνπ δεηεζεί πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ε. Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα Λνγηζηηθά Βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν λφκνο. ζη. Τπνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 23

24 δ. πληάζζεη θάζε ρξφλν ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ Σηο ίδηεο σο άλσ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο έρεη θαη ν Αλαπιεξσηήο Σακίαο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο, θφξηνπ εξγαζίαο ή ζαλάηνπ ηνπ Σακία. ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Άρζρο Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηελ 3κειή Διεγθηηθή Δπηηξνπή (ην πξψην κέιενο ζε ςήθνπο απφ θάζε Κιάδν πξνέιεπζεο) Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ζηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλεδξίαζε, εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεξεί θαη ζρεηηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ επηιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ είλαη παξφληα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηξία ηαθηηθά ηεο κέιε. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη αλ ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Έρεη δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα, ηα βηβιία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε. πληάζζεη έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία πνπ δηεμάγεη, πξέπεη λα απνθεχγεη λα εκπνδίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην έξγν ηνπ Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ίζε θαη ηαπηφρξνλε κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Άρζρο Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έμη (6) ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκα έσο πέληε (5) σο αλαπιεξσκαηηθά. Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, αλ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ, πξνέξρνληαη αλά ηέζζεξα (4) απφ ηνπο ηξεηο Κιάδνπο θαη αλά δχν (2) πξνέιεπζεο Α..Δ.Η., Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π.. Ζ εθινγή ησλ 24

25 κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ζα γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Οξγάλσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ Γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ έγθαηξε αλάδεημε ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηε Γ.., αηηνχληαη θαη ππνβάιινληαη ππνςεθηφηεηεο πξνο πξνηάζεηο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ θαη αθνξνχλ ζε κέιε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ νχηε έρνπλ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα γηα ηα άιια φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Οη πξνηεηλφκελνη πξέπεη λα δειψλνπλ εγγξάθσο φηη απνδέρνληαη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ο Γξακκαηέαο ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. παξαδίδεη ζην πξνεδξείν ηεο Γ.. ηηο ηπρφλ ππνςεθηφηεηεο πνπ έρεη ιάβεη, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηεο Δθ. Δπ. απφ ηελ Γ Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαγξάθνληαη ζε αλαξηεκέλν πίλαθα κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε αχμνληα αξηζκφ. Σα παξηζηάκελα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ςεθίδνπλ κε ςεθνδέιηην πνπ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηππσκέλν κε αχμνληεο αξηζκνχο 1, 2, 3. Κάζε κέινο κπνξεί λα βάιεη ην πνιχ δχν (2) ζηαπξνχο δίπια ζηνπο αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο απζεκεξφλ, ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή ελφο Πξνέδξνπ θαη δχν Αληηπξνέδξσλ, αλά έλα, απφ ηνπο ηξεηο (3) Κιάδνπο, θαη ελφο Γξακκαηέα.θαη επηπιένλ κειψλ ηελ εθάζηνηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ν Πξφεδξνο ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ηα ςεθνδέιηηα θαη λα ηεο πξνζθέξεη θάζε απαξαίηεηε πιηθή βνήζεηα ή ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή: α. Διέγρεη θαη ελδερνκέλσο δηνξζψλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. β. Παξαιακβάλεη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην πξαθηηθφ ηεο αλάδεημεο ππνςεθίσλ θαη ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ.γέρεηαη ηηο ππνςεθηφηεηεο. γ. Φξνληίδεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ κειψλ κε επαξθή αξηζκφ ςεθνδειηίσλ. β. Οξγαλψλεη θαη επνπηεχεη θαηά ηε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ θαη δίλεη ιχζε ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ελζηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ. γ. Καηαγξάθεη, εθδίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ ησλ αξραηξεζηψλ θαζψο θαη ηηο γξαπηέο αλαθνηλψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. ε. Γίλεη ιχζε ζε θάζε πξφβιεκα, πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ. 25

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα