Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ."

Transcript

1 Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ - ΑΡΥΔ Άρζρο Ηδξχεηαη παλειιαδηθή νξγάλσζε Παλειιαδηθφ σκαηείν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΔΝΧΖ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.)» κε έδξα ηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά. Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. απνηειεί εληαίν θαη ελσηηθφ θνξέα ησλ απνζηξαηεπζέλησλ ζπληαμηνδνηεζέλησλ ζηειερψλ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηνχ Ξεξάο, Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο). O ηίηινο ηνπ ζηα αγγιηθά είλαη Hellenic Independent Association of Armed Forces Retired θαη ε αληίζηνηρε ζπληνκνγξαθία ηνπ είλαη HIAAFR. Έκβιεκα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη κηα ιεπθή ζχλζεζε μίθνπο, άγθπξαο θαη πηεξχγσλ ζε ιαδί θφλην θαη ζηε βάζε ηνπ είλαη γξακκέλν ην έηνο ίδξπζεο ηεο Έλσζεο ην Ζ παξαπάλσ ζχλζεζε πεξηθιείεηαη απφ δχν θχθινπο ζε ιεπθφ θφλην εληφο ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλε ε επσλπκία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, φπσο ην αθφινπζν ζρέδην:. 1.2 Ζ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ε νπνία απνηειεί ηδηνθηεζία ηεο Έλσζεο. 1.3 Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζα δξα κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο, αιιά θαη αλππνρψξεηε απνθαζηζηηθφηεηα, φπνηε παξαβηάδνληαη ηα πληαγκαηηθά θαη έλλνκα δηθαηψκαηα θαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηεο θαη ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο έκκεζε ή άκεζε θξαηηθή, θνκκαηηθή ή άιιε εμάξηεζε. 1

2 ΚΟΠΟ Άρζρο 2 2. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη ε πξνάζπηζε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ελ γέλεη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνζηξάησλ ζηειερψλ ησλ Δ.Γ.. ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πεξηιακβάλνληαη: α. Ζ ζπζπείξσζε θαη ε νξγάλσζε ησλ απνζηξάησλ ζηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. β. Ζ δηεθδίθεζε θαη θαηνρχξσζε ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο. πξνβνιή ηνπ πνιχπιεπξα έκπεηξνπ, εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ απνζηξάησλ ησλ Δ.Γ. ην νπνίν δελ κπνξεί λα κέλεη αλελεξγφ, αλαμηνπνίεην θαη ζην πεξηζψξην ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαζφζνλ ζπληαμηνδνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε παξαγσγηθή ειηθία (σο επί ην πιείζηνλ εηψλ), θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ηνπο παξέρεηαη λσξίηεξα απηφ ην δηθαίσκα απφ ηελ πνιηηεία ζαλ αλαγλψξηζε ηεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. γ. Ζ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θεθηεκέλσλ εξγαζηαθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ παξείρε ν λφκνο θαηά ην ρξφλν θαηάηαμεο ησλ κειψλ ηεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. θαζψο θαη δ. Ζ δηεθδίθεζε, θαηνρχξσζε θαη βειηίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δσξεάλ, δεκφζηαο θαη πνηνηηθήο θαη βειηίσζε δηθαησκάησλ ηαηξηθήο, λνζνθνκεηαθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. ε. Ζ δηεθδίθεζε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο θαη θάζε άιινπ νξγαληζκνχ-ζπλεηαηξηζκνχ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο, γηα ηε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. ζη. Ζ δηεθδίθεζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο ζε επαγγέικαηα, γηα ηα νπνία θαηέρνπλ ηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία, αιιά ππάξρεη απαγνξεπηηθφ λνκηθφ θαζεζηψο. δ. Ζ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ επηζπκνχλησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ζε επαγγέικαηα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ. ε. Ζ αλάπηπμε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθήο δξάζεο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 2

3 ζ. Ζ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγχεο θαη θνηλήο δξάζεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε δηεθδηθεηηθνχο θνξείο θαη ηηο θάζε θχζεσο ελψζεηο, ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηειερψλ ησλ Δ.Γ., αιιά θαη άιισλ ζσκαηεηαθψλ θνξέσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ κε θνηλά ζπκθέξνληα. ΜΔΑ Άρζρο 3 3. Ζ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κε θάζε λφκηκν κέζν θαη θπξίσο κε : α. Σελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο. β. Σε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε πξνεηνηκαζία θαη ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ησλ εθάζηνηε δεηεκάησλ πνπ ζα άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηεο. γ. Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ, πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο. δ. Σε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) Σχπνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. ε. Σε ζπλεξγαζία κε θαηάιιεινπο εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο (λνκηθνχο, εξγαηνιφγνπο θ.ά.) γηα ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή πξνπαξαζθεπή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ λνκίκσλ ελεξγεηψλ πξνο ηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα ή θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο. ζη. Σελ έθδνζε εληχπνπ θαη ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα απνηεινχλ βήκα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ, ελεκέξσζεο θαη ζχζθημεο ζρέζεσλ ησλ κειψλ ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. δ. Σε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ (δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, ζεκηλάξηα, καδηθέο δηεθδηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πξνβνιή ηαηληψλ θ.ι.π.). ε. Σε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ελψζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ελψζεηο θαη θνξείο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. ζ. Σε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα φξγαλα εκεδαπψλ νξγαλψζεσλ. η. Σε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ελψζεηο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ έληαμε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζηα κέιε δηεζλψλ νκνεηδψλ νξγαλψζεσλ. 3

4 ΜΔΛΗ Άρζρο Γηθαίσκα κέινπο ζηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρνπλ : α. Σα ζπληαμηνδνηεζέληα απνζηξαηεπζέληα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηνχ Ξεξάο, Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο), πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. (Αλσηάησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ), Α...Τ. (Αλσηέξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ) θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ, Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., θαζψο (αδηαθξίησο ηνπ ηξφπνπ θαηαηάμεσο) θαη ηα δηθαηνχκελα ηεο ζπληάμεσο απηψλ πξφζσπα ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (νξθαληθέο νηθνγέλεηεο). β. Μεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε-πξφηαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα αλαθεξχζζνληαη σο Δπίηηκα Μέιε, άηνκα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηελ ακέξηζηε πξνζθνξά ηνπο πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, γεληθφηεξα. 4.2 Ζ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. απαηηεί λα ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ηελ εγγξαθή ηνπ ζ απηήλ, ε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. 4.3 Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. παξέρνληαη ρσξίο ακνηβή. Άρζρο Σα κέιε γξάθνληαη ζηα Μεηξψα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε απιή αίηεζε, εθφζνλ απνδέρνληαη ηηο αξρέο, ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θη εθφζνλ θαηαβάιινπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο. Ζ ηδηφηεηα κέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο αλσηέξσ παξ. 4.1 & 4.2 ηνπ Άξζξνπ 4 θαη απνθηάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ζηα Μεηξψα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 5.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αίηεζε εγγξαθήο, κεηά απφ ζπλεδξίαζή ηνπ θαη εληφο ελφο (1) κελφο ην αξγφηεξν απφ ηε ιήςε ηεο, γλσζηνπνηψληαο ζηνλ αηηνχληα, ην ιφγν πνπ ηελ πξνθάιεζε. Ο αηηψλ, ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα εθ λένπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ πξνο ηελ πξψηε,κεηά ηελ απφξξηςε, Γεληθή πλέιεπζε. 4

5 5.3 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη, είηε ηδηνρείξσο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε ειεθηξνληθά, κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή αίηεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία θαησηέξσ Άξζξνπ 9.1α. Τπφδεηγκα αίηεζεο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Έλσζεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. -www.aneaed.gr-. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αίηεζε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα ζηνηρεία. Σα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δηθαηνχληαη Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Μέινπο ηεο. 5.4 Γηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ έρνπλ ηα λέα κέιε, εθφζνλ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε εθηάθησλ αξραηξεζηψλ ή ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο ζρεηηθήο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5.5 Σα Δπίηηκα Μέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ιφγνπ ζηηο εθδειψζεηο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ρσξίο ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. Δπίζεο απαιιάζζνληαη θάζε νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Άρζρο Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη: Με απνρψξεζε (παξαίηεζε), ηελ ππνβνιή παξαίηεζεο, ζηελ νπνία θάζε κέινο είλαη ειεχζεξν λα πξνβεί νπνηεδήπνηε, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε δηαγξαθήο απφ ην κεηξψν κειψλ) θαη θαηαβάιινληαο φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία.). Μέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ παξαηηνχληαη κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλσηέξσ Άξζξν Με ηελ δηαγξαθή, ιφγσ ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηε δηαγξαθή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ κέινπο πνπ είλαη ππφ δηαγξαθή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ: ε νπνία γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιφγσ έθδνζεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο έλεθα ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ, ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη παξαθάησ α. Γηαγξάθεηαη νξηζηηθά θαη ππνρξεσηηθά, κε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα νξηζηηθή απνβνιή / απνθιεηζκφ ηνπ, κέινο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 5

6 (1). Δάλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα δηάπξαμε θαθνπξγεκαηηθήο πξάμεο. (2). Δάλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (1) Γέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ, ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζρεηηθή θιήζε ζην ελδηαθεξφκελν κέινο. (2) Πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε Ζ Οινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ θιήζε ηνπ κέινπο, απνθαζίδεη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηνο ηνπ κέινπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξσ Άξζξνπ α. (1),(2), κέρξηο εθδφζεσο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο Δάλ κέινο απνδεδεηγκέλα θαηαρξαζηεί ρξήκαηα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ θιήζε ηνπ κέινπο, αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ππνρξεσηηθά παξαπέκπεηαη ζηε Γ. κε ην εξψηεκα ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ Τπνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέιινπο ην νπνίν αλαθαιείηαη ζηελ ελέξγεηα θαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεη ζηελ ελέξγεηα. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παχεη ε αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέιινπο ακέζσο κε ηελ απνζηξαηεία ηνπ. 6.2 Κσρώζεης Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηβάιεη θπξψζεηο ζε κέινο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά, έξγσ ή ιφγσ, είλαη αζπκβίβαζηε κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. φπσο θαζνξίδεηε ζην θαηαζηαηηθφ ή πνπ απνδεδεηγκέλα: α. Αληηζηξαηεχεηαη έκπξαθηα ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Δλεξγεί αληίζεηα απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ηεο Γ. γ. Παξαβαίλεη ζπλερφκελα ην Καηαζηαηηθφ δ. Δπηρεηξεί ηελ θνκκαηηθνπνίεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ α.γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ δχλαληαη λα επηβιεζνχλ νη παξαθάησ θπξψζεηο: (1). Έγγξαθε επίπιεμε (2). Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κέρξη θη έλα ρξφλν (3). Γηαγξαθή 6

7 β. ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα κέινο επηβιεζεί ηξείο θνξέο ε πνηλή ηεο «έγγξαθεο επίπιεμεο» απηνκάησο ηνπ επηβάιιεηαη αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίζεη ε νινκέιεηα ηνπ Γ. κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ Γ.. γ. Ζ αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο άζρεηα απφ ηνλ ρξφλν γηα ηνλ νπνίν επηβιήζεθε παχεη λα ηζρχεη κε ηελ πξνθήξπμε αξραηξεζηψλ ή Γεληθήο πλέιεπζεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζρεηηθή θαηαγγειία ή πνπ έρεη ηδία αληίιεςε γηα ελέξγεηεο κέινπο ζρεηηθέο ηνπ άξζξνπ ππνρξενχηαη α. Δληφο επηά (7) εκεξψλ λα θαζνξίζεη εκεξνκελία ζχγθιεζεο Γ. εληφο ησλ επνκέλσλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ γηα εμέηαζε. β. Να θαιέζεη ζε απνινγία ην ππφ θαηεγνξία κέινο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. Σν κέινο απηφ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ηελ απνινγία ηνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ηνπ επηδφζεθε ε θιήζε ζε απνινγία. Σν ίδην δηάζηεκα ηζρχεη θαη γηα ηελ απνινγία κέινπο ζηε Γ.. γ. Να ζπλέιζεη ε Οινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα εμεηάζεη θαη εάλ βεβαηψζεη λα επηβάιεη θπξψζεηο κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ Γ.. δ. Να θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γ. είλαη ε επηβνιή ηεο Γηαγξαθήο ηφηε ην Γ. παξαπέκπεη ην κέινο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε ην εξψηεκα ηεο Γηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ θαη ηνπ επηβάιιεη Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο κέρξη ηελ Γεληθή πλέιεπζή ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Γ. είλαη ε επηβνιή ηεο αλαζηνιήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ή ηεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ θαη αθνξά κέινο ην νπνίν έρεη εθιεγεί ζην Γ. ή ζηελ Δι. Δπ. ηφηε ην Γ. παξαπέκπεη ην κέινο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ νπνία ζπγθαιεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο Οη θαηά ην παξφλ άξζξν απνθάζεηο ηνπ Γ.. ππφθεηληαη ζε έγθξηζε ηεο ακέζσο επφκελεο ζρεηηθήο Γ Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. γηα επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ πξψηε Γ.., πνπ απνθαζίδεη ακεηάθιπηα. Ζ ηπρφλ αζθεζείζα πξνζθπγή, δε έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε. 7

8 6.2.8 Γηαγξάθεηαη Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηβάιιεηαη αλαζηνιή ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα έλα (1) ρξφλν ζε κέινο πνπ αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλδξνκέο δχν (2) εηψλ, θαη εθφζνλ απηέο δελ ηαθηνπνηεζνχλ εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θιήζεο ηνπ γηα ηαθηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο δελ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο απηέο εθθξεκφηεηεο ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαγξάθεηαη. Σν δηαγξαθφκελν, γηα ην ιφγν απηφ, κέινο επαλεγγξάθεηαη εάλ θαηαβάιεη ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο. 6.3 Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα δηαγξαθή κέινπο, ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ αξκνδίνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ, κέζα ζηελ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία απφ ηφηε πνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε ε απφθαζε. 6.4 Μέιε πνπ επαλεγγξάθνληαη εληφο ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ ππνρξενχληαη λα επαλαθαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε εγγξαθήο. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Άρζρο 7 7. Όια ηα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρνπλ δηθαίσκα: α. Να κεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Να εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Δλσζεο εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο απηήλ. ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γ. Να απνιακβάλνπλ ηα σθειήκαηα πνπ θαηαθηνχληαη κε ηε ζπιινγηθή δξάζε. δ. Να ππνβάιινπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζηε Γεληθή πλέιεπζε ππνκλήκαηα γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πξναγσγή ησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Άρζρο 8 8. Σα κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. νθείινπλ ππνρξενχληαη: α. Να θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 8

9 β. Να εθπιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα κέιε εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. λα επζχλνληαη γηα ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο απηήλ. γ. Να ζπκπαξίζηαληαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνζεξρφκελα θαη ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε θάζε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ (ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλειεχζεηο θιπ) ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο εάλ αλππέξβιεηα θσιχκαηα π.ρ. πγείαο δελ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην. δ. Να ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο θφζκηα θαη πνιηηηζκέλα, απνθεχγνληαο αθξαίεο, δηαηξεηηθέο, πβξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο εγεκνληζκνχ, εγσθεληξηζκνχ, ππεξνςίαο, ζπθνθαληίαο θαη πζηεξνβνπιίαο. ε. Να δξνπλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ζθνπνχο απηνχο. ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Άρζρο Ζ ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ βηβιία: α. Μεηξψν κειψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αξηζκεκέλα ην νλνκαηεπψλπκν, ν Κιάδνο πξνέιεπζεο, ν απνζηξαηεπηηθφο βαζκφο, ε εηδηθφηεηα/φπιν/ζψκα πξνέιεπζεο, ηπρφλ κεηαπηπρηαθά ή πηπρία αλσηέξσλ/αλσηάησλ ζρνιψλ, ν ρξφλνο απνζηξαηείαο, ν ηξφπνο απνζηξαηείαο, ην έηνο γέλλεζεο, ν αξηζκφο δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηνο ηεο Κιαδηθήο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ Απνζηξάησλ, ν Α.Φ.Μ., ν Α.Μ.Κ.Α., ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ νηθείνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν Σ.Κ., ν/νη αξηζκφο/νί ηειεθψλνπ/σλ, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (πξναηξεηηθά) θαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο. β. Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ. Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. δ. Βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ. ε. Βηβιίν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9

10 9.2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ ηήξεζε θαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ βηβιίσλ, φπσο Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, βηβιίν παγίσλ, αλαισζίκσλ πιηθψλ θιπ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Άρζρο Πφξνη ηεο ΑΝ.Δ.Α.ΔΓ είλαη: α. Οη ηαθηηθέο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηεο. β. Οη έθηαθηεο εηζθνξέο - νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ακνηβή επηζηεκνληθψλ ζπκβνχισλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δελ ζα μεπεξλάεη εληφο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ην 5πιάζην ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο. γ. Οη ρνξεγίεο, δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο κειψλ πξνο ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., νη νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο κε νκφθσλε απφθαζε θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3. δ. Σπρφλ ρνξεγίεο, δσξεέο θαη θιεξνδνζίεο απφ κε κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν ππφ κνξθή θιεξνδνηήκαηνο θαη κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/ Οη αξρηθέο ηαθηηθέο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ κέρξη ηελ ζχγθιηζε ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζην νηθείν βηβιίν ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ζα ζπλίζηαληαη ζε: α. Δθάπαμ εηζθνξά ηδξπηηθψλ κειψλ κε ηελ εγγξαθή 30. β. Δθάπαμ εηζθνξά ησλ ινηπψλ κειψλ κε ηελ εγγξαθή γ. Δηήζηα ζπλδξνκή Σα αλσηέξσ πνζά ζα επηβεβαηψλνληαη ή ζα αλαπξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε Οηθολοκηθή Γηατείρηζε Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηζρχεη δε απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 10

11 Ζ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γηα ηελ πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε ζα ηζρχεη θαη ζα αθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζχζηαζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κέρξη ηηο 31/12/ Ο ηζνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο θάζε έηνπο, θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Οη πφξνη εηζπξάηηνληαη αθνχ εθδνζεί γηα θάζε πεξίπησζε δηπιφηππν γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σακία Απφ ηνπο πφξνπο θξαηείηαη ζην Σακείν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ρξεκαηηθφ πνζφ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην ππφινηπν θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζε Σακηεπηήξην ή Σξάπεδα Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ην Σακηεπηήξην ή ηελ Σξάπεδα ελεξγείηαη, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1000 ΔΤΡΧ απφ ηνλ Σακία ή ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ εθ ησλ Πξνέδξνπ Αληηπξνέδξσλ ή Γξακκαηέα ηνπ Γ.., ελψ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 1000 ΔΤΡΧ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ Σακία κε έγγξαθε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Οη πιεξσκέο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελεξγνχληαη κε εληάικαηα πιεξσκήο, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Σακία, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ δηελεξγείηαη απφ ην λνκηκνπνηνχκελν πξνο ηνχην πξφζσπν, ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΟΡΓΑΝΑ Άρζρο Σα ηαθηηθά φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη: α. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..). β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..). γ. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δι.Δπ.) Σα κεηαβαηηθά φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. είλαη: α. Σν Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Π.Γ..). β. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Δθ.Δπ.). 11

12 ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Γη απηνχ εθδεινχηαη ε ζέιεζε ησλ κειψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη: α. Σαθηηθά κηα (1) θνξά ηνλ ρξφλν κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη εκέξα Κπξηαθή. β. Έθηαθηα, γηα ζνβαξά ζέκαηα εάλ ην δεηήζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ή κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ 12.2 Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. πνπ δελ έρεη αλαηεζεί απ ην λφκν, ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζε άιια φξγαλα. Απνθάζεηο γηα ηε ιήςε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, είλαη: α. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο πλέιεπζεο. β. Ζ έγθξηζε ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γ.., αθνχ πξψηα ελεκεξσζεί απφ απηφ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε θαη απηψλ πνπ ζα πξνγξακκαηίζεη. γ. Ζ έγθξηζε ή κε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ θαη ε απαιιαγή ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κεηά ην πέξαο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. δ. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ε. Ζ δηαγξαθή, εγγξαθή, παχζε, απνβνιή/νιηθή ή κεξηθή, κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν ιφγν ή βαξηά παξάβαζε θαζεθφλησλ ή αληθαλφηεηα. ζη. Ζ απφθαζε γηα πξνζρψξεζε ζε ελψζεηο εκεδαπέο ή αιινδαπέο επξχηεξεο εθηάζεσο, ζπλαθνχο ζθνπνχ. δ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο. ε. Ζ έγθξηζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ. ζ. Ζ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. 12

13 η. Ζ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη, θάζε ηξία (3) ρξφληα, ηε Γηνίθεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 13.2 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη: α. Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. β. Απφ ην 1/5 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε έγγξαθν αίηεκα, γ. Απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθήο αλσκαιίαο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο Άξζξνπ 13.2 β. θαη 13.2 γ., ε αίηεζε πεξί ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ησλ αηηνχλησλ) απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ζην νπνίν απνζηέιιεηαη Ζ αίηεζε κπνξεί λα απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζζεί, ή πξνζθνκίδεηαη ηδηνρείξσο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ε πεξίπησζε αδξάλεηαο ή άξλεζεο ζχγθιεζεο εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίδεη ην αξκφδην Γηθαζηήξην, (ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία) 13.3 Σα κέιε θαινχληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε: α. Με ηνηρνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο πξφζθιεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ έδξα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. β. Με δεκνζίεπζε εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζρεηηθήο παξαπάλσ πξφζθιεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δηαδηθηπαθφ ρψξν (www.aneaed.gr). γ. Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο απηήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ζε θάζε κία εθ ησλ αλσηέξσ ηξφπσλ πξφζθιεζεο ησλ κειψλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ε εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ε 13

14 εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί φηη ζα γίλεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηελ πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαζψο επίζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθαιείηαη θαη ζε ρψξνπο εθηφο ηεο έδξαο ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο πξφζθιεζεο ζχγθιεζεο ζε Γ.., ην Γ.. νθείιεη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ζχγθιεζεο ζε Γ.. λα θάλεη γλσζηή ηελ πξφζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ ηα κέιε λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ζηελ Γ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Απηά νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είηε νίθνζελ είηε εθφζνλ πξνηαζνχλ απφ ην (1/5) εθ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη κε ηελ πξφζθιεζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 13.3γ. ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ (1/3) ησλ κειψλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα θαη ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ νχησ παξηζηακέλσλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζχγθιεζε, ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπγθαιείηαη λέα κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Ζ αθεηεξία ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρίδεη κεηά δχν(2) εκέξεο απ ηε ζπλέιεπζε πνπ καηαηψζεθε. ηε δεχηεξε ζπλέιεπζε γηα επίηεπμε ηεο απαξηίαο απαηηείηαη ην (1/4) ησλ κειψλ θαη ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο θαη πάιη απαξηίαο κπνξεί λα ζπγθιεζεί ηξίηε θαη ηειεπηαία, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο, νπφηε ζ απηήλ απνθαζίδνπλ θαηά πιεηνςεθία ηα παξηζηάκελα κέιε. Σα παξαπάλσ πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απνδνρήο ρνξεγηψλ δσξεψλ θιεξνδνζηψλ, παχζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κειψλ ηνπ, πξφηαζεο κνκθήο, δηάιπζεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φπνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα παξαθάησ Άξζξα 10, 17, 28 θαη ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο απαγνξεχεηαη ξεηά ε ζπκκεηνρή κειψλ κε εμνπζηνδφηεζε Απφθαζε γηα ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα ιεθζεί θαη ρσξίο ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο, φηαλ αξθεί ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ λα δειψζνπλ εγγξάθσο 14

15 πξνο ηελ Έλσζε, είηε ήηοη κε απνζηνιή ζρεηηθήο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο είηε κε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε Οη ςεθνθνξίεο γίλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φηαλ πξφθεηηαη λα παξζνχλ απνθάζεηο γηα εθινγή Γηνίθεζεο θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε, πξνζσπηθά δεηήκαηα ησλ κειψλ ή αθφκα θαη έγθξηζε ηνπ απνινγηζηηθνχ έξγνπ ηεο Γηνίθεζεο Ζ Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα νξίζεη κέιε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο, εθηφο Αηηηθήο, κε αξκνδηφηεηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ινηπψλ κειψλ ζηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή ζηελ επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί δηαθφξσλ ελεξγεηψλ αλαθνηλψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ πνπ ζα θαζνξίδνληαη ξεηά απφ ην Γ... ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρζρο Σελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θεξχζζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, αλαπηχζζεη ηνπο ιφγνπο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θαηαζέηεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ Σακία. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέμεη ην Πξνεδξείν ηεο (ζπλήζσο θαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ κε ηελ πξαθηηθή ηεο αλάηαζεο ησλ ρεξηψλ, αιιηψο δηελεξγψληαο πξφρεηξε ςεθνθνξία) εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία κειψλ Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά ηελ εθινγή ηνπ αλαιακβάλεη ακέζσο ηα θαζήθνληα ηνπ θαη επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε απαξηίαο. Αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ απαξηία, ζπκπιεξψλεηαη ην Πξνεδξείν κε δχν (2) Αληηπξνέδξνπο αλά έλαλ απφ ηνπο άιινπο δχν Κιάδνπο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) πξαθηηθνγξάθν θαη δχν (2) ςεθνζπιιέθηεο, πνπ εθιέγνληαη θη απηνί νκνίσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία κειψλ (ζπλήζσο θαη γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, κε ηελ πξαθηηθή ηεο αλαηάζεσο ησλ ρεξηψλ, αιιηψο δηελεξγψληαο πξφρεηξε ςεθνθνξία). 15

16 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο, εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε βάζε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθαηξία (13) κέιε Αλά ηξηεηία ε Πξνεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα αλαηίζεηαη ζην πιεηνςεθνχλ κέινο - πνπ ζα αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο εθινγέο- ελφο εθ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε ηελ αθφινπζε αλά ηξηεηία ζεηξά: ηξαηφο Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Δπίζεο ζα γίλεηαη ελαιιαγή θαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Πξνεδξία, αθελφο ησλ πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη αθεηέξνπ ησλ πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., εθηφο αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή επηζπκία Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη σο εμήο: α. Πέληε (5) κέιε εθιέγνληαη απφ ηνλ Κιάδν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ηξαηφ Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία), πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία. πγθεθξηκέλα, έλα (1) κέινο εμ απηψλ ησλ πέληε ζα είλαη ην πιεηνςεθνχλ κέινο πξνέιεπζεο ηνπ Κιάδνπ πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία θαη ελ ζπλερεία θαηά ζεηξά ςήθσλ, δχν (2) κέιε πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη δχν (2) κέιε πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π. β. Απφ ηνπο άιινπο δχν Κιάδνπο απφ ηέζζεξα (4)κέιε απφ ηνλ θαζέλα θαηά ζεηξά ςήθσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη δχν (2) πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (φπσο π.ρ ιφγσ κή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνςεθηφηεηαο απφ κέιε θάπνηνπ/σλ εθ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη απφ θάπνηα /εο εθ ησλ θαηεγνξηψλ πξνέιεπζεο) δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ, ηφηε ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα γίλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο επφκελνπο πιεηνλνςεθήζαληεο ηεο άιιεο θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο ηνπ ηδίνπ Κιάδνπ θαη ζε αδπλακία απφ ηνλ επφκελν θιάδν Δάλ ηο πιεηουεθούλ κέιος ηο οποίο έτεη ζεηρά ζύκθφλα κε ηο άρζρο 16.1 λα αλαιάβεη ηελ προεδρία, γηα οποηοδήποηε ιόγο δελ επηζσκεί θαη παραηηεζεί ηοσ δηθαηώκαηος ηες 16

17 αλάιευής ηες ή παραηηεζεί ο Πρόεδρος ηοσ Γ., ηόηε ή αλάιευε ηες προεδρίας ζα αλαηίζεηαη ζηολ επόκελο πιεηολουεθήζαληα ηοσ ηδίοσ θιάδοσ. Δάλ από ηολ ίδηο θιάδο οσδείς επηζσκεί ηελ αλάιευε ηες προεδρίας ηόηε ε αλάζεζε ηες προεδρίας ζα γίλεηαη θαηά ηολ ίδηο ηρόπο από ηολ επόκελο θιάδο. Αλάιογα κε ηολ θιάδο θαη ηελ προέιεσζε ηοσ λέοσ Προέδροσ ηροποποηείηαη θαη ε ηοποζέηεζε ηφλ Αληηπροέδρφλ ζύκθφλα κε ηο άρζρο ε πεξίπησζε πνπ παπζεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ρξφλνο ζεηείαο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζα είλαη ν ππνιεηπφκελνο ηνπ παπζέληνο, αιιά ν νξηδφκελνο ζην Καηαζηαηηθφ, δειαδή ηξία (3) ρξφληα. Ζ Πξνεδξία δε ηνπ λένπ Γ.. πεξλά ζηνλ επφκελν θιάδν πνπ έρεη ζεηξά ε πεξίπησζε απνβνιήο, απνρψξεζεο ή ζαλάηνπ κέινπο/ψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξηζκφ λένπ/σλ κέινπο/ψλ ζηε ζέζε απηψλ, θαηά ζεηξά εθ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαιφγνπ κειψλ (ηνπ ίδηνπ Κιάδνπ θαη θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο), πνπ ςεθίζζεθαλ, αιιά δελ είραλ αλαδεηρζεί σο κέιε απηνχ ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή αηξεηψλ νξγάλσλ θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν απηφλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16.1 Ο θαηά ηα αλσηέξσ δηνξηζκφο λέσλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Δάλ δελ είλαη εθηθηφο ν αλσηέξσ δηνξηζκφο κειψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 16.1, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαη ν ελ ιφγσ δηνξηζκφο λέσλ κειψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή ηπρφλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ν θαηάινγνο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ εμαληιεζεί θαη δελ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε απαξηίαο ηνπ Γ.. φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ, πξνθεξχζζεηαη αξραηξεζηαθή Γεληθή πλέιεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19.3 ηνπ παξφληνο Αλά ηξηεηία ε Πξνεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα αλαηίζεηαη ζην πιεηνςεθνχλ κέινο ελφο εθ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε ηελ αθφινπζε αλά ηξηεηία ζεηξά: ηξαηφο Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, Πνιεκηθή Αεξνπνξία., ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζα γίλεηαη επίζεο θαη ελαιιαγή θαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Πξνεδξία, αθελφο ησλ πξνέιεπζεο Α..Δ.Η. θαη αθεηέξνπ ησλ πξνέιεπζεο Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π., εθηφο αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή επηζπκία. 17

18 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Δ ΧΜΑ Άρζρο Σν λενεθιεγκέλν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απ ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ επηκέιεηα ηνπ πιεηςεθήζαληνο ζπκβνχινπ θαη ζπγθξνηείηαη ζε ψκα. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ην αλαδεηρζέλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ παξ ηνπ Άξζξνπ 16 πιεηνςεθνχλ κέινο ηνπ Κιάδνπ πνπ έρεη ζεηξά γηα ηελ Πξνεδξία. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.16.5 ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Αληηπξνέδξσλ Α θαη Β (απφ ηνπο 2 άιινπο Κιάδνπο θαη δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο πξνέιεπζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ ιεθζέλησλ ςήθσλ). Αθνινπζεί ε ςεθνθνξία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ινηπψλ εθιεγέλησλ κειψλ θαηά ζεηξά, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεθζέλησλ ςήθσλ, ηνπ Γξακκαηέα, ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα, ηνπ Σακία θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Σακία. Ζ ςεθνθνξία γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ζέζε θαη αξθεί ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε θαη επηηπρψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ ην φλνκά ηνπ εμέξρεηαη πξψην απφ ηελ θιεξσηίδα. Δάλ ηζνςεθήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν ππνςήθηνη, επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία θαη εάλ ρξεηαζζεί, επαθνινπζεί θιήξσζε Ο πξνεδξεχσλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ψκα, θαιεί θαη ην απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη, φπσο ππνρξενχηαη, ζην λέν ηα θιεηδηά ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ησλ ηπρψλ παξαξηεκάησλ ηεο, ηα πάζεο θχζεσο βηβιία θαη ζηνηρεία, ηηο εθθξεκφηεηεο, ηηο ζθξαγίδεο, ην αξρείν θαη ηελ πεξηνπζία κε πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηά κέιε ηνπο Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξρίδεη απφ ηελ εθινγή ηνπ, ε δε νπζηαζηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε ηελ παξαιαβή ηεο Γηνίθεζεο απφ ην πξνεγνχκελν, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ πξνο δηεθπεξαίσζε ησλ ηξερφλησλ δεηεκάησλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ κέρξη λα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα ην λέν. ζε εχινγν ρξφλν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα παχεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παχζε κεξηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Καη ζηηο δχν σο άλσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γηα επίηεπμε απαξηίαο ηεο Γ.., ε παξνπζία, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 απηψλ Σν Γ, έπεηηα απφ πξφηαζε κνκθήο πξνο ην ψκα πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην έλα 1/3 ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη εληφο κελφο έθηαθηε Γ.. κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Γηα επίηεπμε απαξηίαο ηεο Γ.. απαηηείηαη ε παξνπζία, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ Δάλ ε πξφηαζε ππεξςεθηζηεί απφ ηα 3/4 ηνπ 18

19 50% ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ, ηφηε ην Γ.. παχεηαη θαη ηαπηφρξνλα νξίδεηαη πξνζσξηλφ Γ.., ην νπνίν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ δηελεξγεί αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε λένπ Γ... ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα είηε ζηελ έδξα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., ή ζε άιιν ρψξν, ή είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Δθηάθησο δε θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο δχν (2) ηρία (3) κέιε ηνπ. ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηα κέιε θαινχληαη θαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο κε νπνηνδήπνηε κέζν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε γλσζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη κε αλαθνξά ηνπ ρψξνπ, θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζεκαηνινγίαο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ζπδεηεζεί ζέκα πνπ αθνξά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηφ θαιείηαη κελ θαλνληθά, αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλεδξίαζε (παξά κφλν γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί πξνο παξνρή δηεπθξηλίζεσλ) θαη ζηελ ςεθνθνξία. ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Γηα επίηεπμε απαξηίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαηηείηαη ε παξνπζία επηά (7) κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα πξνυπφζεζε απαξηίαο ζε δχν (2) εκέξεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη έθηαθηα, νζάθηο ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή δχν (2) κέιε ηνπ. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πξνηείλεη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αλνηθηέο ζηα κέιε, είλαη κπζηηθέο, εθηφο αλ κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ην αληίζεην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαθνξεηηθά. κεηά απφ πξφηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή Γηθαίσκα ιφγνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ηπρφλ παξηζηάκελνη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξηζηάκελνη δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο κπνξεί, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα απνβάιιεη απηνχο πνπ ελνρινχλ. 19

20 19.2 Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ κε θαλεξέο ςεθνθνξίεο, εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ζέκαηα, γηα ηα νπνία ηπρφλ δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπζηηθή ςεθνθνξία Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ή πέληε (5) κε ζπλερείο θαη έηνο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε παξαίηεζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν αλ ηελ θάλεη δεθηή ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ην πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ αληίζηνηρνπ Κιάδνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο πξνέιεπζήο ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε φζα κέιε απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο. Γηαθνξεηηθά ή πξνθεξχζζεηαη αξραηξεζηαθή Γεληθή πλέιεπζε ή δηθαηνινγείηαη ε ζπκπιήξσζε κε δηνξηζκφ απ ην αξκφδην δηθαζηήξην ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. εθπξνζσπεί, δηνηθεί απηή θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Γηελεξγεί ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αξκφδην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. ησλ δηαηάμεσλ απηνχ. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί κέιε ηνπ, ινηπά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ή θαη ηξίηνπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελψπηνλ ηξίησλ, θξαηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, γηα ηε δέζκεπζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησζη ηεο επσλπκίαο ηεο θαη ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη πξνο εμππεξέηεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ ηεο κε νηθνλνκηθφ ή κε αληηθείκελν. πληάζζεη θάζε έηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ πνπ ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζε γξαθείσλ θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηεο ηνπ σκαηείνπ θαη ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην σκαηείν ζε απηήλ. Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ σκαηείνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή ηερληθνχο ζπκβνχινπο, κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ επηηξνπψλ εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη αζθεί ηνλ απνθαζηζηηθφ έιεγρν ζηηο εξγαζίεο ηεο εξγαζίαο απηψλ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επζχλεηαη απέλαληη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 20

21 20.5 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί Γεληθή πλέιεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία, πέξαλ ηεο ιήςεο άιισλ απνθάζεσλ, ζα δηελεξγεζνχλ νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, είηε ιφγσ ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπο είηε ιφγσ παχζεσο απηνχ. Με ηελ Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, ζα θαινχληαη ηα κέιε λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ππνςεθηφηεηά ηνπο σο κέιε ησλ πξνο εθινγή Οξγάλσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηα ςεθνδέιηηα θαη ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο κε βάζε ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ πνπ ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα. Γεληθά ζπγθεληξψλεη γεληθά ην απαηηνχκελν εθινγηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα παξαδψζεη ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είηε κε επηινγή ελφο εθ ησλ εθιεγέλησλ κειψλ ηνπ Γ.., είηε κε επηινγή άιινπ πξνζψπνπ απφ ηα ελεξγά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ επηιεγεί κεηαμχ ησλ εθιεγέλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα θαηαιάβεη άιιε ζέζε ζην Γ.. άιιν αμίσκα. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ επηιεγεί απφ ηα ελεξγά κέιε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ Ο Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνξά παξαίηεζεο πξνο ην Γ... Ο παξαηηεζείο Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ ππνβιεζείζα παξαίηεζε εληφο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο, κε έγγξαθε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζή ηεο Γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ην Γ. δχλαηαη λα εθδψζεη ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηνλ νπνίν θαη ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζηελ Γ.. ηεο Έλσζεο. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. β. Γηεπζχλεη ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. 21

22 γ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ θαζψο ησλ ζθνπψλ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηεο. δ. Δθπξνζσπεί ηελ ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ελψπηνλ ησλ ηξίησλ ή ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε. ε. πλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, εθηειψληαο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ζη. Γηεμάγεη κε ην Γξακκαηέα θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία θαη θάζε έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ή κε ηα κέιε ηεο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. δ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη κέζσ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηα νηθνλνκηθά ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. ε. Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ θαζψο θαη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο. ζ. Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα εηζπξάμεσλ. ζ. Καιεί ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. η. Αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπξνέδξνπο Σνλ Πξφεδξν, φηαλ εκπνδίδεηαη απφ θάπνην ιφγν ή απνπζηάδεη, αλαπιεξψλνπλ ζ φια ηνπ ηα θαζήθνληα ν εθάζηνηε δηαζέζηκνο Αληηπξφεδξνο θαηά ζεηξά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηνχην δελ είλαη εθηθηφ, ιφγσ αζζέλεηαο, ζαλάηνπ παξαίηεζεο ή απνβνιήο, ν Γξακκαηέαο. Ο Πξφεδξνο αζζελείαο πέξαλ ηνπ εμακήλνπ, αληηθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Γξακκαηέαο έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. Έρεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ηνπ σκαηείνπ. β. Σεξεί ην Μεηξψν ησλ κειψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. γ. Δλεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 22

23 δ. Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνγξάθνληαη, αληίζηνηρα, απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Φπιάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο επίζεο ηηο εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Δθδίδεη αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. ε. Σεξεί ην Πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ην Αξρείν απηψλ. ζη. Φξνληίδεη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο Έλσζεο ππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξφεδξν. πλππνγξάθεη ηα δηάθνξα έγγξαθα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ Πξνεδξεχνληα, πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηα κέιε ή ηξίηνπο. δ. Φπιάζζεη Σεξεί ηελ ζθξαγίδα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα. ε. πλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη παξέρεη ζε απηά θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν. ζ. Έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο θαη θχιαμεο ησλ βηβιίσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., πιελ ηνπ Σακείνπ, ησλ δηπινηχπσλ πιεξσκήο θαη είζπξαμεο θαη ησλ ινηπψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηνλ Σακία Σηο ίδηεο σο άλσ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο έρεη θαη ν Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο, θφξηνπ εξγαζίαο ή ζαλάηνπ ηνπ Γξακκαηέα. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΑΜΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Άρζρο Ο Σακίαο έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: α. Σελ επζχλε ηνπ Σακείνπ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. β. Σεξεί ην βηβιίν ηακείνπ θαη ελεξγεί πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο βάζεη δηπινηχπσλ πιεξσκήο θαη είζπξαμεο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ηνλ ίδην, ηα νπνία θπιάζζεη θαη ηεξεί ζε πιήξε ηάμε. γ. Γηθαηνχηαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ πνζφ γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα #200# Є, εθηφο αλ άιισο απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν ππφινηπν πνζφ ππνρξενχηαη λα ην θαηαζέζεη ζε Σξάπεδα ή Σακηεπηήξην ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. δ. Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο, φηη ηνπ δεηεζεί, θάζε ζηνηρείν ηνπ δεηεζεί πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ε. Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα Λνγηζηηθά Βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν λφκνο. ζη. Τπνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 23

24 δ. πληάζζεη θάζε ρξφλν ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ Σηο ίδηεο σο άλσ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο έρεη θαη ν Αλαπιεξσηήο Σακίαο ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο, απνπζίαο, θφξηνπ εξγαζίαο ή ζαλάηνπ ηνπ Σακία. ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Άρζρο Ο έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηελ 3κειή Διεγθηηθή Δπηηξνπή (ην πξψην κέιενο ζε ςήθνπο απφ θάζε Κιάδν πξνέιεπζεο) Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ζηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλεδξίαζε, εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεξεί θαη ζρεηηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ επηιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ είλαη παξφληα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηξία ηαθηηθά ηεο κέιε. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη αλ ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν, ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Έρεη δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα, ηα βηβιία ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. θαη ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε. πληάζζεη έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία πνπ δηεμάγεη, πξέπεη λα απνθεχγεη λα εκπνδίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην έξγν ηνπ Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ίζε θαη ηαπηφρξνλε κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Άρζρο Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έμη (6) ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκα έσο πέληε (5) σο αλαπιεξσκαηηθά. Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, αλ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ, πξνέξρνληαη αλά ηέζζεξα (4) απφ ηνπο ηξεηο Κιάδνπο θαη αλά δχν (2) πξνέιεπζεο Α..Δ.Η., Α...Τ. (θαη αληηζηνίρσλ παιαηνηέξσλ), Δηδηθήο Μνληκφηεηαο, Απεπζείαο Καηαηάμεσο θ.ι.π.. Ζ εθινγή ησλ 24

25 κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ζα γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Οξγάλσλ ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ., εθ ησλ παξηζηακέλσλ κε θπζηθή παξνπζία θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ Γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ έγθαηξε αλάδεημε ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηε Γ.., αηηνχληαη θαη ππνβάιινληαη ππνςεθηφηεηεο πξνο πξνηάζεηο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ θαη αθνξνχλ ζε κέιε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ νχηε έρνπλ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα γηα ηα άιια φξγαλα ηεο ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Οη πξνηεηλφκελνη πξέπεη λα δειψλνπλ εγγξάθσο φηη απνδέρνληαη ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ο Γξακκαηέαο ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. παξαδίδεη ζην πξνεδξείν ηεο Γ.. ηηο ηπρφλ ππνςεθηφηεηεο πνπ έρεη ιάβεη, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηεο Δθ. Δπ. απφ ηελ Γ Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαγξάθνληαη ζε αλαξηεκέλν πίλαθα κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη κε αχμνληα αξηζκφ. Σα παξηζηάκελα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ςεθίδνπλ κε ςεθνδέιηην πνπ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηππσκέλν κε αχμνληεο αξηζκνχο 1, 2, 3. Κάζε κέινο κπνξεί λα βάιεη ην πνιχ δχν (2) ζηαπξνχο δίπια ζηνπο αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπο απζεκεξφλ, ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή ελφο Πξνέδξνπ θαη δχν Αληηπξνέδξσλ, αλά έλα, απφ ηνπο ηξεηο (3) Κιάδνπο, θαη ελφο Γξακκαηέα.θαη επηπιένλ κειψλ ηελ εθάζηνηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ν Πξφεδξνο ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ηα ςεθνδέιηηα θαη λα ηεο πξνζθέξεη θάζε απαξαίηεηε πιηθή βνήζεηα ή ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή: α. Διέγρεη θαη ελδερνκέλσο δηνξζψλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. β. Παξαιακβάλεη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην πξαθηηθφ ηεο αλάδεημεο ππνςεθίσλ θαη ηνλ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ.γέρεηαη ηηο ππνςεθηφηεηεο. γ. Φξνληίδεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ κειψλ κε επαξθή αξηζκφ ςεθνδειηίσλ. β. Οξγαλψλεη θαη επνπηεχεη θαηά ηε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ θαη δίλεη ιχζε ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα ή ελζηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ. γ. Καηαγξάθεη, εθδίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ ησλ αξραηξεζηψλ θαζψο θαη ηηο γξαπηέο αλαθνηλψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. ε. Γίλεη ιχζε ζε θάζε πξφβιεκα, πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηψλ. 25

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ»

«ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π. Δ.Δ.Ο.Π. «ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΠΑΝΣΔΥΝΟΝ» ΔΚ.ΔΔΟΠ ΒΗΒΛΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΘΝΗΚΩΝ Δ.Ο.Π. ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ Δ.Δ.Ο.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα