Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ."

Transcript

1 Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1667/1986, Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο κε ηελ επσλπκία «ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΟΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ.π.δ.», ηνπ νπνίνπ ην θαηαζηαηηθφ θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν κεηξψνπ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ κε ηελ 140/1993 Πξάμε ηεο θ. Δηξελνδίθνπ Ζξαθιείνπ. β. Με ηελ απφ 28 Φεβξνπαξίνπ 1994 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ παξαπάλσ πλεηαηξηζκνχ ηξνπνπνηήζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν, θαηαρσξήζεθε δε κε ηε λέα ηνπ επσλπκία σο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ.π.δ. ζην βηβιίν κεηξψνπ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ κε ηελ 58/1994 Πξάμε ηεο θ. Δηξελνδίθνπ Ζξαθιείνπ ελψ κε ηελ 2306/ Πξάμε ηνπ θ. Γηνηθεηή ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, έιαβε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο. γ. Με ηελ απφ 11 Γεθεκβξίνπ 1994 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ηξνπνπνηήζεθε θαη πάιη θαη θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην βηβιίν κεηξψνπ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνχξγεζε κε ηελ επσλπκία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ.π.δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1667/1986 θαη 2076/1992 σο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηνπο Πηζησηηθνχο πλεηαηξηζκνχο θαη Πηζησηηθά Ηδξχκαηα. δ. Δηζη ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ.π.δ., σο εληαίν λνκηθφ πξφζσπν κε ηνλ ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΟΜΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ.π.δ. θαη ηε ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ.π.δ., ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ε δε δηνίθεζε, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ην πξνζσπηθφ ζπλερίδνπλ απηνδίθαηα λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη νη πλεηαίξνη εμαθνινπζνχλ λα είλαη θνξείο ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ σο κέιε ηεο ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ.π.δ. 2. Σν πιήξεο θείκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ελιφγσ Πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ, αλακνξθσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε φιεο ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο, θσδηθνπνηείηαη ζε εληαίν θείκελν φπσο ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΤΣΑΖ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΔΓΡΑ-ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΣΑΖ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ-ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ-ΖΜΑ 1. πληζηάηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1667/86 φπσο ηζρχνπλ, Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πλ.π.δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ». Ζ επσλπκία θαη ν ηίηινο ζηελ αγγιηθή γιψζζζα απνδίδνληαη αληίζηνηρα σο «PANCRETAN COOPERATIVE BANK Ltd.» θαη «PANCRETAN CO-OP BANK». 2. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηνπ Ν. 1667/86 φζν θαη ηνπ Ν. 2076/92 θαη ηνπ δηακνξθνπκέλνπ θαη ηζρχνληνο εθάζηνηε, γηα ηνπο πηζησηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 3. Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί «ήκα» ηελ επηινγή θαη θαζηέξσζε ηνπ νπνίνπ εμνπζηνδνηείηαη λα θάκεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή, κεηά ηελ θαζηέξσζή ηνπ, γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΓΡΑ Δδξα ηνπ πλ/ζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ελψ Τπνθαηαζηήκαηα θαη Πξαθηνξεία ή γξαθεία κπνξνχλ λα ηδξχνληαη ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ ή θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πφιε ή ρσξηφ ηεο Κξήηεο ή ηεο Δπηθξάηεηαο, αλάινγα κε ηα θεθάιαηά ηνπ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ 2076/92 θαη ηεο απφθαζεο 2258/ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαζψο θαη κεηαγελέζηεξσλ απνθάζεσλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ.

2 ΑΡΘΡΟ 3ο ΓΗΑΡΚΔΗΑ Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη γηα αφξηζην ρξφλν. 2 ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΟΠΟ 1. Ο πλεηαηξηζκφο έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. 2. Ζ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ επηδηψθεηαη θαη επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ θαη κε ηελ αλάπηπμε, ζηνλ αλψηαην δπλαηφ βαζκφ, φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο 1667/86, 2076/92, ηελ απφθαζε 2258/ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ην δηακνξθνχκελν θαη ηζρχνλ εθάζηνηε ζπλαθέο ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, είλαη: α) Ζ ρνξήγεζε δαλείσλ ζηα κέιε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ππνβνήζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε άιισλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπο. β) Ζ παξνρή γηα ηα κέιε ηνπ εγγπήζεσλ θαη αζθαιεηψλ πξνο άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηελ θάιπςε θάζε είδνπο θαη κνξθήο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεψλ ηνπο (δάλεηα, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ππνζρεηηθέο εμφθιεζεο θιπ). γ) Ζ παξνρή πξνο ηα κέιε ηνπ ηερληθννηθνλνκηθήο δηεπθφιπλζεο θαη ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. δ) Ζ κέξηκλα, ζηα πιαίζηα ηνπ ακηγψο πηζησηηθνχ ζθνπνχ, γηα ηελ επαγγεικαηηθή, ηε ζπλεηαηξηζηηθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. ε) Ζ παξνρή, ζηα πιαίζηα ηνπ ακηγψο πηζησηηθνχ ζθνπνχ, πξνο ηα κέιε ηνπ, νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ νθείινληαη ζε ιφγνπο πγείαο (ησλ ίδησλ θαη κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο), ζε ζπνπδέο ηέθλσλ, ζηελ νηθνγελεηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ίδησλ ή ησλ παηδηψλ ηνπο, θ.ι.π. ζη) Ζ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο. δ) Ζ ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξάμεηο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ factoring. ε) Ζ δηελέξγεηα πιεξσκψλ θαη κεηαθνξά θεθαιαίσλ. ζ) Ζ έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ, θιπ). η) Οη ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ησλ κειψλ ηνπ ζε: -Μέζα ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα θιπ). -πλάιιαγκα. -Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθά δηθαηψκαηα. -πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη λνκηζκάησλ. -Κηλεηέο αμίεο. ηα) Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ. ηβ) Ζ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή ε παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. ηγ) Ζ θχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ. ηδ) Ζ εθκίζζσζε ζπξίδσλ. ηε) Ζ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. ηζη) Ζ δηελέξγεηα δεπηεξεπνπζψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ δηακεζνιαβεηηθνχ ραξαθηήξα, ε αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε γηα ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ παξαπάλσ αλαθνξά είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο. 3. Οιεο νη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαη νη ζθνπνί πξαγκαηψλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνπο λφκνπο, ηνπο ηζρχνληεο λνκηζκαηνπηζησηηθνχο θαλφλεο (απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο θιπ), ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πάληνηε δε εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα. 4. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εληάζζεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ε πινπνίεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά εθφζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.

3 3 5. Ο πλεηαηξηζκφο ζπλαιιάζζεηαη κε ηα κέιε ηνπ, κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη θαη κε κή κέιε ηνπ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εθάζηνηε απφ ην λφκν, ηηο απνθάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη, γεληθά, απφ ην δηακνξθνχκελν θαη ηζρχνλ ζπλαθέο ζεζκηθφ πιαίζην. 6. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κπνξεί, φηαλ απαηηείηαη, λα κεηέρεη ζε δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα εηαηξίεο ή θαη λα ηδξχεη φκνηεο εηαηξίεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' ΜΔΛΖ-ΔΓΓΡΑΦΖ-ΓΗΑΓΡΑΦΖ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ ελήιηθνη πνιίηεο εθφζνλ δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο. 2. Δπίζεο κπνξνχλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ Γήκνη ή Κνηλφηεηεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ ζεκάησλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 3. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε φζνη κεηέρνπλ ζε άιιν ζπλεηαηξηζκφ πνπ έρεη ηελ ίδηα έδξα θαη ηνλ ίδην ζθνπφ. ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΧΝ 1. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γξαπηήο αίηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ν ζπλεηαίξνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ θαη' αξρήλ απνδνρή ή κε θάζε αηηήκαηνο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξψηε, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ζπλεδξίαζή ηνπ. Μεηά ηελ θαηαθαηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη άκεζα λα εμνθιήζνπλ ηελ αμία ηεο ππνρξεσηηθήο κεξίδαο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Μφλν κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ (κεξίδα, εηζθνξά θιπ), ιακβάλεηαη νξηζηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ εγγξαθή θαη απνθηά ν ελδηαθεξφκελνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο γηα φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ πλεηαηξηζκφ εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 2. Ζ εγγξαθή λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ επφκελε, κεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεληθή πλέιεπζε. Σα λέα κέιε ζπκκεηέρνπλ, κε πιήξε δηθαηψκαηα, ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηελ εγγξαθή ηνπο εθφζνλ ε έγθξηζε πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ινηπψλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο πνπ δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν έλδηθα κέζα, θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ππνρξεσηηθά κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο. Σειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ εγγξαθή κέινπο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ αθνχ εμνθιεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 22 νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (κεξίδα, εηζθνξά θιπ) 3. Δάλ ηειηθά δελ γίλεη δεθηή αίηεζε εγγξαθήο ζπλεηαίξνπ, επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν άηνθα φζα πνζά έρεη θαηαβάιιεη γηα ην ζθνπφ απηφ (δηθαίσκα εγγξαθήο, κεξίδα θιπ). 4. Οηαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22, κεηαβηβάδεηαη ζε κή κέινο έζησ κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, εθείλνο ζηνλ νπνίν πεξηέξρεηαη ε κεξίδα απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο γηα φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Σξάπεδα εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Απνθηά θαη ην δηθαίσκα απηφ κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο εγγξαθήο ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6.

4 4 ΑΡΘΡΟ 7ο ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΧΝ 1. Ζ δηαγξαθή κέινπο απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ γίλεηαη: α. Με νηθεηνζειή απνρψξεζε. Κάζε ζπλεηαίξνο πνπ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ρξφληα σο κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ θαηά ηε ιήμε ζπγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο κε αίηεζε-δήισζε πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεο εμφδνπ ηνπ. Με νηθεηνζειή απνρψξεζε εμνκνηψλεηαη θαη ε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξεσηηθήο κεξίδαο πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. β. Λφγσ απνθιεηζκνχ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε, απφ ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο, απαξηία θαη πιεηνςεθία, κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ θαη λα δηαγξαθεί ν ζπλέηαηξνο πνπ: βα) Αζθεί επηρείξεζε φκνηα πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ββ) Καζπζηεξεί ηελ επηζηξνθή (εμφθιεζε) ζηνλ πλεηαηξηζκφ ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ πέξαλ ηνπ εμακήλνπ απφ ηε ιήμε ηνπο. βγ) Καζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε άιιεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ γηα ηελ νπνία άκεζα ή έκκεζα είλαη ππφρξενο θαη γηα ηελ νπνία θηλήζεθε ε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηνπ. βδ) Καηαδηθάζζεθε ηειεζίδηθα γηα απηζηία (άξζξν 390 π.θ.) σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νπνηαζδήπνηε ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ Γ.., Γ. επηηξνπήο, ή σο εθθαζαξηζηήο ή σο ππάιιεινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. βε) Απφ νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, έβιαςε ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ο απνθιεηζκφο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηέρεη θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. Καηά ηεο απφθαζεο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν έλδηθα κέζα (άξζξν 2, παξάγξ. 6 θαη 8, Ν. 1667/86). Ο απνθιεηφκελνο ζπλεηαίξνο δηαγξάθεηαη απφ ην βηβιίν ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ απφ ηελ εκέξα πνπ ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηέζηε ακεηάθιεηνο, είηε γηαηί έιεμε άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο, είηε γηαηί δεκνζηεχζεθε ηειεζίδηθε απφθαζε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. γ. Λφγσ ζαλάηνπ. Ο ζπλεηαίξνο πνπ πέζαλε δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία επήιζε ν ζάλαηνο. Έσο ηφηε ε ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα ζπλερίδεηαη ζην πξφζσπν ησλ λνκίκσλ θιεξνλφκσλ ηνπ. Αλήιηθνο θιεξνλφκνο επηηξνπεχεηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή θαη κφλν, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ελψ ηπρφλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θιεξνλφκνη αληηπξνζσπεχνληαη απφ έλα ηνπο κε εμνπζηνδφηεζε ησλ ππνινίπσλ. 2. Ο ζπλεηαίξνο πνπ θαηαζέηεη αίηεζε-δήισζε νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ, παχεη ηαπηφρξνλα λα κεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν Γηνίθεζεο θαζψο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ ζπληειείηαη ε δηαγξαθή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΧΝ Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα: 1. Να κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαζψο θαη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο γηα θάζε πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο. 2. Να ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη, κε δαπάλε ηνπο, λα εθνδηάδνληαη κε αληίγξαθα πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νπνηεδήπνηε, θαζψο θαη κε αληίγξαθα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θεξδψλ - δεκηψλ. 3. Να κεηέρνπλ ζηα θαζαξά θέξδε θαη ζε θάζε άιιε παξνρή αλάινγα κε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηνπο κεξίδεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε.

5 5 ΑΡΘΡΟ 9ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΧΝ Οη ζπλεηαίξνη, εθηφο ησλ άιισλ, νθείινπλ: 1. Να ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ην θχξνο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ. 2. Να θαηαβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηα νθεηιφκελα ζην πλεηαηξηζκφ πνζά γηα δηθαίσκα εγγξαθήο, αμία ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, ππεξαμία, εηζθνξέο, θιπ. 3. Να επηζηξέθνπλ εκπξφζεζκα ηα δάλεηα πνπ παίξλνπλ απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ. 4. Να εθαξκφδνπλ κε αθξίβεηα ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα πξνζηαηεχνπλ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 5. Να θαηαβάιινπλ ζηνλ πλεηαηξηζκφ ηφζν ηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζηνπο ίδηνπο ππεξεζίεο, φζν θαη ηηο ηπρφλ πξνκήζεηεο θιπ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα αξκφδηα Όξγαλά ηνπ. ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΧΝ 1. Ο ζπλεηαίξνο επζχλεηαη κέρξη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεξίδσλ ηνπ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηφζν πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ φζν θαη θαηά ην δηάζηεκα πνπ είλαη κέινο. 2. Ζ ζρεηηθή αμίσζε παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ έμνδν ηνπ ζπλεηαίξνπ ή απφ ηελ πεξάησζε ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 1.α. Σε Γηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ ελλέα ζπλεηαίξνπο, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη ηεηξαεηήο. β. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη ζε θαζέλα απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) λνκνχο ηεο Κξήηεο εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε έλα ηνπιάρηζηνλ χκβνπιν, κφληκν θάηνηθν ηνπ λνκνχ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζηνλ θάζε λνκφ είλαη ρίιηνη πεληαθφζηνη (1.500) θαη πάλσ ή ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνχ θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. ε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηηο αξραηξεζίεο, δελ εθπξνζσπνχληαη ζην ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε γεληθή θαηάηαμε ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο, θάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ λνκνχο θαίηνη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, εθιέγεηαη ππνρξεσηηθά ν πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ππνςήθηνο, κφληκνο θάηνηθνο ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνχ, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ηζάξηζκα ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθπξνζσπεί έλα απφ ηνπο παξαπάλσ λνκνχο θαη πνπ έρεη εθιεγεί κε ηε δηαδηθαζία απηή (πέξαλ ησλ ελλέα), παχζεη λα είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ λνκνχ πνπ εθπξνζσπεί, εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ν ακέζσο επφκελνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, κφληκνο θάηνηθνο ηνπ ίδηνπ λνκνχ, θαινχκελνο πξνο ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν απηφ ζπκβαίλεη εθφζνλ ην εθιεγκέλν κέινο ηνπ Γ.. απνβηψζεη ή παξαηηεζεί. γ. Έλα εθ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο Αλψηαηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο ή Ηζφηηκεο εθ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα έρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη ινγηζηηθά ζέκαηα. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο αξραηξεζίεο δελ εθιεγεί ζην ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξφζσπν κε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο, εθιέγεηαη ππνρξεσηηθά ν πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ αθνινπζεί θαη έρεη ηηο ηδηφηεηεο απηέο, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ηζάξηζκα θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηέρεη, θαζ ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξ. 1α ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξηζκνχ, σο έλα απφ ηα κέιε ηνπ, θαη εθπξφζσπνο ησλ, κνλίκσλ ή κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, εξγαδνκέλσλ ζην πλεηαηξηζκφ κε κειψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1667/86 (άξζξν 7. παξ. 1), εθφζνλ ν αξηζκφο ηνπο θαηά ηελ πξνθήξπμε ησλ αξραηξεζηψλ ππεξβαίλεη ηνπο 20 θαη πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο εθινγήο ηνπ θιπ. 3. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο αξραηξεζίεο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη, κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκέξα, λα

6 6 θαηαζέζνπλ γξαπηή αίηεζε πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα θαηαβάινπλ ην ηζφπνζν παξαβφινπ, ηνπ νπνίνπ ην χςνο ζα νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 4. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. Καη εμαίξεζε κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνδεκίσζε αλάινγε κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο. Ζ απνδεκίσζε απηή δελ απνηειεί κηζζφ, νχηε δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα ή αμηψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο ή αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη θαη ε απνδεκίσζε γηα εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπο, γηα ππνζέζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΓΚΡΟΣΖΖ-ΚΧΛΤΜΑΣΑ-ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ Γ.. 1. Με πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ πιεηνςήθεζε, ζπλέξρνληαη άκεζα θαη ην αξγφηεξν ηελ έβδνκε απφ ηελ εθινγή ηνπο εκέξα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο κεηαμχ ηνπο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν, ηνπο Α' θαη Β' Αληηπξνέδξνπο, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία. 2. Δάλ απφ ακέιεηα θιπ ηνπ πξψηνπ κέινπο δελ ζπγθιεζεί ζηελ ηαθηή πξνζεζκία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε ζρεηηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ζην κέινο πνπ εθιέρζεθε δεχηεξν, ην νπνίν θαη ζπγθαιεί άκεζα ην πκβνχιην γηα λα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα. 3. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζπγγέλεηα εμ' αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ. 4. Κψιπκα λα ππνβάιιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην κέινο πνπ: α)δξγάδεηαη ζην πλεηαηξηζκφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή πνπ αζθεί αηνκηθή ή εηαηξηθή επηρείξεζε φκνηα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή πνπ είλαη κέινο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ή ππάιιεινο άιισλ θνξέσλ, νη νπνίνη αζθνχλ παξεκθεξείο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ εξγαζίεο θαη γεληθψο, πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηνπο απφ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ (άξζξν 7, παξ. 1β παξφληνο), εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ παξφληνο. β)καηαδηθάζηεθε, ηειεζίδηθα, γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, πιαζηνγξαθία, απάηε, εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα, μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ηνθνγιπθία. γ)καηαδηθάζηεθε γηα θαθνχξγεκα. δ)έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε γηα δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο ζε βάξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ε) Βξίζθεηαη ζε αληηδηθία κε ην πλεηαηξηζκφ ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Πνηληθνχ- Αζηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. ζη) Έρνπλ, ην κέινο ε/ν ζχδπγνο ή α βαζκνχ ζπγγελείο ηνπο, ή ε αηνκηθή ηνπο επηρείξεζε ή ε εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ή είλαη δηαρεηξηζηέο ηεο ή εηαίξνη κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο δφζεηο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πξνο ην πλεηαηξηζκφ ή έρνπλ δαλεηνδνηήζεηο ή/ θαη πηζηψζεηο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ γηα ηα πξφζσπα απηά νη πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεσο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ ηνπ Άξζξνπ 36, παξάγξαθνο 1 α θαη β ηνπ παξφληνο. ζ)έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο ιίζηεο ηνπ Σεηξεζία (Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Α.Δ.) ή άιινπ θνξέα πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη γηα απιήξσηεο επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο ή αλεμφθιεηεο δηαηαγέο πιεξσκήο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 10. ε)γελ έρεη απνιπηήξην γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν κέινο πνπ επηζπκεί λα είλαη ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλν καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο λα θαηαζέηεη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, ζεκείσκα αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο ηξάπεδαο φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ην θψιπκα ηεο παξ. 4 ε ηνπ παξφληνο άξζξνυ θαη δήισζε φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξζέληα θσιχκαηα, Δάλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζπληξέμεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ηφηε ην κέινο απηφ εθπίπηεη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θσιχκαηνο, απφ ηε ζέζε ηνπ, ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ν ακέζσο επφκελνο αλαπιεξσκαηηθφο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηθχξσζήο ηεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 5. Γελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νχηε έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ην κέινο, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην, ζχδπγν ή ζπγγελή ηνπ πξψηνπ βαζκνχ εμ' αίκαηνο ή εμ' αγρηζηείαο.

7 7 ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ-ΔΤΘΤΝΔ ΜΔΛΧΝ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε Γηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Δπίζεο απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πλεηαηξηζκφ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ, ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ζηνλ Αληηπξφεδξφ ηνπ, ζε άιιν κέινο ηνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ζε Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνπο ή ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε πξνζδηνξίδεη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάδεη σο θαη ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ κεηαβίβαζήο ηνπο, ζε ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζε δηθεγφξνπο. 3. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν πλεηαηξηζκφο εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα ή ζε θάζε Γηνηθεηηθή Αξρή, είηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είηε απφ ηνλ Αληηπξφεδξφ ηνπ, είηε απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή, είηε απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν, είηε απφ ζπλεξγαδφκελνπο δηθεγφξνπο. Δπίζεο γηα ππνβνιή κελχζεσο ή εγθιήζεσο παξαίηεζε απφ απηέο, δήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο ελψπηνλ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ πξνδηθαζία ή ζην αθξναηήξην θαη παξαίηεζε απφ απηήλ, άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά βνπιεπκάησλ θαη πνηληθψλ απνθάζεσλ θαη παξαίηεζε απφ απηά, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, εηζαγγειηθήο θαη άιιεο δηθαζηηθήο αξρήο, πξνζσπηθή εκθάληζε, ην πλεηαηξηζκφ, εθπξνζσπνχλ λφκηκα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.., πιελ ησλ παξαπάλσ, θαη νη Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη ή ππάιιεινη θαηαζηεκάησλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο. 4. Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε, ζηα πιαίζηα πάληνηε ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ Καλνληζκψλ, αληηκεηψπηζε ησλ αθνινχζσλ ζεκάησλ: α) Πξνζιήςεηο-απνιχζεηο-απνδνρέο θιπ πξνζσπηθνχ β) Δγγξαθή-δηαγξαθή κειψλ γ) χγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δ) Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαηαζέζεσλ ε) Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο δαλείσλ ζη) Καζνξηζκφο ππεξαμίαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο εηζεξρνκέλσλ κειψλ δ) Καζνξηζκφο αμίαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο εμεξρνκέλσλ ε) χληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δηζήγεζε επ'απηψλ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε. Έγθξηζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνζαξκνγψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ζ) Αγνξά κεραλεκάησλ, επίπισλ θαη ινηπψλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παληφο αλαισζίκνπ ή φρη αγαζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ η) Ηδξπζε Τπνθαηαζηεκάησλ θαη Πξαθηνξείσλ κεηά απφ κειέηε βησζηκφηεηαο. ηα) Γλσζηνπνίεζε πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ κεηαβνιψλ πνπ επέξρνληαη ζηα δηνηθεηηθά Οξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ (Ν. 1667/86, άξζξν 7, παξ. 1) θαζψο θαη παξνρή θάζε ζηνηρείνπ θαη πιεξνθνξίαο πνπ λφκηκα πξνβιέπεηαη. 5. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαβαίλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, επζχλνληαη έλαληη ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαζψο θαη έλαληη ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ησλ δαλεηζηψλ γηα δεκηέο πνπ πξνήιζαλ απφ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπο. Γηα θάζε δεκηά πνπ ππαίηηα πξνθάιεζαλ ζηνλ πλεηαηξηζκφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επζχλνληαη ζχκκεηξα. ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, έθηαθηα δε νπνηεδήπνηε θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπ ή αλ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) απφ ηα κέιε ηνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζε ή ην αίηεκα γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.

8 8 2. ε απαξηία βξίζθεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηαλ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ. Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. 3. Σηο ζπλεδξηάζεηο δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο θαη, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, ν Α' ή ν Β' Αληηπξφεδξνο ή ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία απφ ηα παξηζηάκελα κέιε φηαλ θαη νη Αληηπξφεδξνη δελ έρνπλ πξνζέιζεη ζηε ζπλεδξίαζε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 4. Οη απνθάζεηο, κε κέξηκλα ηνπ Γξακκαηέα, θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηείραλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε. χκβνπινο πνπ δηαθσλεί δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο γλψκεο ηνπ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ζπκβνχινπ λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, γίλεηαη κλεία γη' απηφ ζηα πξαθηηθά, ηα νπνία θαη ππνγξάθνληαη κφλν απφ ηνπο ππνινίπνπο ζπκβνχινπο. 5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαιείηαη θαη κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. 6. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ κεηέρεη ζε ηξεηο ζπλερείο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, εθπίπηεη απηνδηθαίσο ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, ηα δε ππφινηπα κέιε ππνρξενχληαη ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπο λα επηβεβαηψζνπλ ηε κε ζπκκεηνρή θαη, ηαπηφρξνλα, λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θελσζείζα ζέζε κε ην πξψην Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο. ΑΡΘΡΟ 15ο ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ-ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ-ΣΑΜΗΑ 1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: α) Δθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ηνλ πλεηαηξηζκφ θαη, καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ή ηνλ Σακία ζε ζέκαηα ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο, ππνγξάθεη ηα έγγξαθα ηνπ πλεηαηξηζκνχ, εθηφο εάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. β) Μεξηκλά θαη επηκειείηαη γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. γ) πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξηάζεηο θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ εηζεγνχκελνο ηα ζέκαηα θαη παξέρνληαο θάζε αλαγθαία επ' απηψλ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 2. Ο Α' Αληηπξφεδξνο θαη, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, ν Β' Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη. 3. Ο Γξακκαηέαο: Μεξηκλά γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4. Ο Σακίαο: Μεξηκλά θαη επηκειείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ρξεκαηηθή θαη ελ γέλεη κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ν Πξφεδξνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη. Δηδηθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νη εηζεγήζεηο είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη θαη απφ άιιν κέινο ηνπ ή απφ ππάιιειν ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ζα νξίδεη ν Πξφεδξνο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχγθιεζε γίλεηαη κε πξσηνβνπιία φρη ηνπ Πξνέδξνπ ή ησλ λνκίκσλ Αλαπιεξσηψλ ηνπ, ε εηζήγεζε γίλεηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ δήηεζαλ ηε ζπλεδξίαζε θαη θαζφξηζαλ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. 2. Υξέε ππεξεζηαθνχ Γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ. 3. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ θαηά ηελ έθδνζή ηνπο Πξφεδξν ή ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ. 4. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θελψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ζε Έλσζε ή Οκνζπνλδία, ζπκπιεξψλεηαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία απφ ην πξψην αλαπιεξσκαηηθφ αληίζηνηρα κέρξη πιήξνπο εμαληιήζεσο ησλ νηθείσλ πηλάθσλ.

9 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 17 ο ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ-ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ πνπ ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, είλαη ην αλψηαην φξγαλν θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγνληαη ηδίσο: α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β)ζ ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. γ) Ζ έγθξηζε ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθνχ. δ) Ζ ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία θαη ε απνρψξεζε απφ απηή. ε) Οη γεληθνί φξνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. ζη) Ζ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. δ) Ζ εθινγή θαη ε απαιιαγή θάζε επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε δεπηεξνβάζκηεο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο. ε) Ζ επηβνιή εηζθνξάο ζηα κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ δεκηψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ζ) Ζ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΤΓΚΛΖΖ-ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΛΧΝ ΚΛΠ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα θαη ηζρχνληα απφ ην λφκν ρξνληθά φξηα. Δηδηθά θαη φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα νξίζεη, κε απφθαζή ηνπ, εθινγηθά θέληξα θαη ζηηο έδξεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. Έθηαθηα ζπλέξρεηαη φπνηε ηε ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή φηαλ ην δεηήζεη, νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ή ην 1/10 ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ο ίδηνο αξηζκφο ζπλεηαίξσλ (1/10) κπνξεί, ελ φςεη ζχγθιεζεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί γξαπηψο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. 2. Δάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δεηεζείζα Γεληθή πλέιεπζε ή δελ ζπκπεξηιάβεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηα ζέκαηα, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην Γηθαζηήξην, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά. 3. Κάζε ζπλεηαίξνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε κία κφλν ςήθν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ δηαζέηεη. 4. ηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ δηθαίσκα αιιά θαη ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ φινη νη ζπλεηαίξνη απηνπξνζψπσο θαη κφλν. 5. Σα Ννκηθά Πξφζσπα-κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ ή δη αληηπξνζψπνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν. 6. ηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα παξίζηαηαη αληηπξφζσπνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο αλσηέξνπ βαζκνχ ηεο νπνίαο κέινο είλαη ν πλεηαηξηζκφο. ΑΡΘΡΟ 19ο ΠΡΟΚΛΖΖ-ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. ηελ πξφζθιεζε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε ρξνλνινγία, ε εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο πνπ ζα ζπλέιζεη, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα. 2. Ζ πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπλεηαίξνπο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε πξνζσπηθέο επηζηνιέο ή κε άιιν πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειεγξάθεκα, ηειεθψλεκα, θιπ.) ή δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ ζηνπο νπνίνπο επεθηείλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή θαη ζε κία εθεκεξίδα ησλ Αζελψλ, θαζεκεξηλήο θπθινθνξίαο.

10 10 ΑΡΘΡΟ 20 ο ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ-ΑΠΑΡΣΗΑ-ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Έσο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή, αλ απηφο απνπζηάδεη, ν Α' ή ν Β' Αληηπξφεδξνο, ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή, αλ δελ παξίζηαηαη θαλέλαο, έλα κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πλέιεπζε. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδνπλ απφ ηνπο παξηζηακέλνπο ζπλεηαίξνπο δχν πξαθηηθνγξάθνπο θαη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ςεθνιεθηψλ-πνπ ζα παξακέλνπλ ζηε πλέιεπζε θαζφιε ηε δηάξθεηά ηεο- ψζηε ζε θάζε θάιπε λα παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ δχν(2). Σφζν ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο φζν θαη νη πξαθηηθνγξάθνη θαη νη ςεθνιέθηεο δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα νπνηνδήπνηε αμίσκα θαηά ηηο δηελεξγνχκελεο αξραηξεζίεο. 2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθ' φζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ δελ ππάξμεη θαη πάιη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην ηξία ηνηο ρηιίνηο (3 ) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηεο επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ, ηνλ απνθιεηζκφ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηνλ ηξφπν εθινγήο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (παξ. 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ) θαη ηελ αλάθιεζε θαη αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζηελ Δλσζε ή Οκνζπνλδία πλεηαηξηζκψλ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα (1) κέιε. ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο γηα ηα ίδηα ζέκαηα, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ. ηε δεχηεξε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε γηα ηα ζέκαηα απηά, φηαλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη πάλσ απφ ρίιηα (1000), απαξηία ππάξρεη αλ παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθφζηα (400) κέιε. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ. Δηδηθά ζηα ζέκαηα ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ απαξηία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλεηαίξσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αλ ην δεηήζεη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ κειψλ, αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία. 6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο. Δπίζεο δελ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη ν ζπλεηαίξνο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ ή θαηάξηηζε ζχκβαζήο ηνπ κε ηνλ πλεηαηξηζκφ. 7. Οη ςεθνθνξίεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε γίλνληαη κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο ή κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε ςεθνδέιηηα. Δηδηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αξραηξεζίεο, παξνρή εκπηζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, έγθξηζε απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη θαη αλ θαη θαηά ηελ επαλάιεςε επηηεπρζεί ην ίδην απνηέιεζκα, αλαβάιιεηαη ε ιήςε απφθαζεο. 8. Σηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηελεξγνχλ ηξηκειείο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη είλαη φζεο θαη ηα εθινγηθά θέληξα. Σα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ ιχλνληαη απφ ηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο πνπ απνθαζίδνπλ θαηά πιεηνςεθία. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία, ζπγθέληξσζε θαη επηθχξσζε ησλ ηειηθψλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ζε Δλσζε ή Οκνζπνλδία πλεηαηξηζκψλ, γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην γηα θάζε πεξίπησζε.

11 11 Με βάζε ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11, θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο, θαηαρσξίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ επσλχκνπ ζην εληαίν ςεθνδέιηην γηα θάζε Όξγαλν ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εθινγήο. Σα εληαία ςεθνδέιηηα, έλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη αλά έλα ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηελ Έλσζε θαη ζηελ Οκνζπνλδία πλεηαηξηζκψλ, παξαδίδνληαη ζηνπο πξνζεξρνκέλνπο λα ςεθίζνπλ ζπλεηαίξνπο. Ο πλεηαίξνο κπνξεί λα ςεθίδεη κέρξη 2 ππνςεθίνπο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηνληαο ζηαπξφ πξνηίκεζεο, δίπια ζην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ. Δθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νη ππνςήθηνη πνπ, ζπγθέληξσζαλ κε ζεηξά επηηπρίαο ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ν δε αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη απφ ελλέα (9) κέρξη δψδεθα (12), ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην εδάθην β ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο. Γηα θάζε Οξγάλσζε Πηζησηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (Έλσζε-Οκνζπνλδία θιπ) εθιέγνληαη, κε ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο, φζνη Αληηπξφζσπνη πξνβιέπνληαη απφ ηα θαηαζηαηηθά ησλ Οξγαλψζεσλ απηψλ θαη εδψ ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ζέηεη κέρξη δχν (2) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο γηα θάζε νξγάλσζε. Ηζάξηζκνη, πέξαλ απηψλ, ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζψο θαη γηα θάζε Δλσζε ή Οκνζπνλδία εθιέγνληαη Αλαπιεξσκαηηθά κέιε ή Αλαπιεξσκαηηθνί Αληηπξφζσπνη. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαζψο θαη νη Αλαπιεξσκαηηθνί Αληηπξφζσπνη θαιχπηνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 4 ηνπ άξζξ. 16 ηνπ παξφληνο, ηηο θελνχκελεο αληίζηνηρα ζέζεηο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη ζπλερίδνπλ ηε ζεηεία ηνπο κέρξη ηηο επφκελεο αξραηξεζίεο ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, γίλεηαη θιήξσζε. 9. Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αληίζεηε ζην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, είλαη άθπξε. Σελ αθπξφηεηα θεξχζζεη ην αξκφδην δηθαζηήξην θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηζρχεη έλαληη φισλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21ο ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 1. Σα θεθάιαηα - πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαξηίδνληαη: α- Απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο β- Απφ ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ γ- Απφ ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά δ- Απφ ηα εηδηθά απνζεκαηηθά ε- Απφ ηηο θάζε είδνπο δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θιπ 2. Πέξαλ απηψλ, ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηνπ ηζρχνληνο εθάζηνηε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, λα αληιεί θεθάιαηα κε ηε ζπγθέληξσζε θαηαζέζεσλ ή κε δαλεηζκνχο. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 1. Κάζε ζπλεηαίξνο εγγξάθεηαη γηα κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα. Μπνξεί φκσο, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο, λα απνθηήζεη θαη ηηο επηηξεπφκελεο εθάζηνηε απφ ην λφκν πξναηξεηηθέο κεξίδεο πνπ ζήκεξα αλέξρνληαη ζε Δηδηθά ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ. 2. Ζ ππνρξεσηηθή θαη νη πξναηξεηηθέο κεξίδεο είλαη ίζεο αμίαο θαη παξάγνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κε εμαίξεζε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο. 3. Ζ νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο νξίζζεθε αξρηθά ζην πνζφ ησλ δξαρκψλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) 3.1 Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο 1/9/1997 ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεξίδαο κεηψζεθε ζε δξαρκέο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαη θαζνξίζζεθε ε αληαιιαγή θάζε παιαηάο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) κε ηέζζεξηο (4) λέεο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000). 3.2 Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο 14/5/2000 κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεξίδαο απφ δξαρκέο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) ζε είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) θαη θαζνξίζζεθε ε αληαιιαγή θάζε παιαηάο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) κε δχν (2) λέεο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000).

12 Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο 13/5/2001 ε νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2842/01 απφ 1/1/2002 κεηαηξάπεθε απφ δξαρκέο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) ζε εβδνκήληα ηξία επξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά (73,37). Με ηελ ίδηα απφθαζε απμήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ζε εβδνκήληα πέληε επξψ (75). Ζ δηαθνξά ηνπ ελφο επξψ θαη εμήληα ηξηψλ ιεπηψλ (1,63) θαηά κεξίδα, απνθαζίζζεθε λα θαιπθζεί κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ππέξ ην άξηην ηηκή πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά ηε δηάζεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ζηα κέιε. 3.4 Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο 7/9/2003 κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεξίδαο απφ επξψ εβδνκήληα πέληε (75) ζε επξψ ηξηάληα επηά θαη πελήληα (37,50) θαη θαζνξίζηεθε ε αληαιιαγή θάζε παιαηάο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ εβδνκήληα πέληε (75) κε δχν, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ηξηάληα επηά θαη πελήληα (37,50). 3.5 Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο αλεμαίξεηα ηνπο ζπλεηαίξνπο, εμνθιείηαη δε άκεζα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Κάζε εγγξαθφκελνο ζπλεηαίξνο, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζήο ηνπ, εθηφο απφ ηελ αμία ησλ κεξίδσλ θαηαβάιιεη: α) Σν δηθαίσκα εγγξαθήο πνπ αλέξρεηαη ζε επξψ έλα (1) θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σεο ππνρξέσζεο απηήο απαιιάζζνληαη ηα κή θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη θνηλσληθψλ ζθνπψλ θαη απνζηνιήο ζσκαηεία. Δπίζεο, κέιε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν είραλ δηαγξαθεί απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ θαη επαλεγγξάθνληαη, απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο εθ λένπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο. β) Δηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζνξηδφκελε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο. γ) Σπρφλ έθηαθηε εηζθνξά πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή άιιν φξγαλν γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ δεκηψλ ή θαη άιισλ αλαγθψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 5. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα (ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθέο) κεηαβηβάδεηαη κφλν ζε ζπλεηαίξν. Ζ κεηαβίβαζε ζε ηξίην γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δελ παξέρεηαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδν ηνπ ηξίηνπ ζηνλ πλεηαηξηζκφ σο ζπλεηαίξνπ. Ζ κεηαβίβαζε γίλεηαη κε γξαπηή ζπκθσλία θαη ζπληειείηαη κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην κεηξψν. 6. Όηαλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κεηαβηβάδνληαη κεξίδεο ζε πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ πξνβιεπφκελε κία ππνρξεσηηθή, θαηαβάιιεηαη ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ σο κέινπο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαηψκαηνο εγγξαθήο νη κεηαβηβάζεηο κεξίδσλ ζε ελήιηθα ηέθλα ή εγγνλνχο, θαζψο θαη νη κεηαβηβάζεηο κεηαμχ ζπδχγσλ. Ο βαζκφο ζπγγέλεηαο λνείηαη είηε εμ αίκαηνο, είηε εμ αγρηζηείαο. 7. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θιεξνλνκείηαη θαη θιεξνδνηείηαη. Όηαλ νη θιεξνλφκνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, κπνξεί λα δηαδερζεί ηνλ απνβηψζαληα έλαο εμ απηψλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαη νξίδεηαη κε δήισζε ησλ ππνινίπσλ. Δάλ ν απνβηψζαο ζπλεηαίξνο είρε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θιεξνλφκνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ σο κέιε ζηνλ πλεηαηξηζκφ, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ηζαξίζκσλ πξνο ηηο θιεξνλνκνχκελεο αθέξαηεο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο. Καη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηζρχεη ε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή δηθαηψκαηνο εγγξαθήο. 8. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα δελ ππφθεηηαη ζε θαηάζρεζε γηα ρξέε ηνπ ζπλεηαίξνπ πξνο ηξίηνπο, νχηε εθρσξείηαη ή παξαρσξείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα αζθάιεηα ή εγγχεζε. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΔΗΦΟΡΑ- ΑΞΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 1. Μηα θνξά ην ρξφλν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη ηελ εηζθνξά, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή αμία δηάζεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. Ο θαζνξηζκφο ηεο εηζθνξάο γίλεηαη κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ηε γεληθή νηθνλνκηθή ζέζε θαη πξννπηηθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ο λενεηζεξρφκελνο ζπλεηαίξνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ είζνδφ ηνπ λα θαηαβάιιεη, εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ, θαη εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηνλ σο άλσ ππνινγηζκφ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ππνιείπνληαη ησλ απαηηνπκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά ην άξζξν 38 παξ. 3 (β) ηνπ Ν. 2937/2001 έθζεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηε δηαθνξά απηή.

13 13 2. Ωο κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 εηζθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο φξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο κεζφδνπο: α) πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ζπλ θεθαιαηνπνίεζε ηεο κέζεο εηήζηαο ππεξπξνζφδνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη β) πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε ζπλ θεθαιαηνπνίεζε ηεο πηζαλνινγνχκελεο ππεξπξνζφδνπ ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο. H παξαπάλσ απνηίκεζε ζα πηζηνπνηείηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο. ΑΡΘΡΟ 24 ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα ζηα εθαηφ (10%) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Ζ παξαθξάηεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ έρεη εμηζσζεί κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θεθάιαην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ελδερνκέλσλ δεκηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη κφλν κεηά ηε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ πνπ ππάξρνπλ ηφηε ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο, αλάινγα κε ηηο κεξίδεο πνπ θαζέλαο έρεη. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 1. Απφ ηα εηήζηα θαζαξά θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, παξαθξαηείηαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ζηα εθαηφ (5%) γηα ην ζρεκαηηζκφ εθηάθηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο απνδεκίσζεο εμεξρνκέλσλ. ε ππνκεξίδα ηνπ ίδηνπ ινγαξηαζκνχ πηζηψλνληαη θαη ηα εηζπξαηηφκελα απφ ηα λενεγγξαθφκελα κέιε πνζά γηα ππεξαμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο άξζξν 22, παξ. 4, εδάθ. β), φπσο θαη' έηνο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ απηφ ζθνπφ. 2. Έθηαθηα απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνληαη, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη γηα άιινπο, ζπγθεθξηκέλνπο πάληνηε, ζθνπνχο, νξηδνκέλσλ κε ηελ ίδηα απφθαζε θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 3. Όια ηα έθηαθηα απνζεκαηηθά, εθφζνλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα θαη δελ δπζρεξαίλεηαη ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 26 ο ΔΗΓΗΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ 1. Σν πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο γηα δηθαίσκα εγγξαθήο απνηειεί εηδηθφ απνζεκαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ. 2. Δηδηθά απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα ζρεκαηηζζνχλ θαη απφ άιιεο πεγέο θαη γηα άιινπο ζθνπνχο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 27 ο ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΤΝΔΣΑΗΡΧΝ 1. Ο πλεηαηξηζκφο απνδέρεηαη θαηαζέζεηο ησλ πλεηαίξσλ-μειψλ ηνπ, σο θαη ηξίησλ κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ ν Νφκνο θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 2. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο απνδνρήο, ηήξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 28 ο ΓΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ιακβάλεη δάλεηα απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιινπο πηζησηηθνχο θνξείο ή πεγέο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηα απαηηνχκελα γηα ηηο ελ γέλεη εξγαζίεο ηνπ θεθάιαηα. 2. Σα φξηα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δαλεηνδφηεζεο, θαζψο θαη ν ζθνπφο θαη ε αμηνπνίεζε θάζε δαλείνπ, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ' ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΘΡΟ 29 ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ-ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θαζε έηνπο.

14 14 2. Ο πλεηαηξηζκφο εθαξκφδεη πιήξεο ινγηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο πξνβιέπεηαη γηα πηζησηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα, ην νπνίν εθζπγρξνλίδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη εθάζηνηε πξνο ηηο εμειίμεηο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο (κεραλνγξάθεζε θιπ) θαη ηεο λνκνζεζίαο. ΑΡΘΡΟ 30 ο ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1. ην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη: α) ηνλ "ηζνινγηζκφ" β) ην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεο" γ) ηνλ πίλαθα "δηάζεζεο απνηειεζκάησλ" θαη δ) ην "πξνζάξηεκα". 2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε. 3. Ο ηζνινγηζκφο, θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζες, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ ζπλεηαίξσλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4. Ο ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο δεκνζηεχνληαη, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ θαη ε έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 31 ο ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 1. Ο ζπλεηαίξνο έρεη δηθαίσκα ζηα εηήζηα θαζαξά θέξδε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ο ρξφλνο έλαξμεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 2. Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε ρξήζε, αθνχ αθαηξεζνχλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, θφξνη, θιπ), δηαηίζεηαη: α) Πνζνζηφ δέθα ζηα εθαηφ (10%) ηνπιάρηζην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24. β) Πνζνζηφ πέληε ζηα εθαηφ (5%) ηνπιάρηζην γηα έθηαθην απνζεκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ Σν, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ παξαπάλσ πνζψλ, απνκέλνλ ππφινηπν θαζαξψλ θεξδψλ, δηαηίζεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε: α) Γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη άιισλ εθηάθησλ ή εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 25 παξ. 2 θαη 26 παξ. 2 ηνπ παξφληνο β) Γηα ηε δηαλνκή ζηνπο ζπλεηαίξνπο. 4. Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη, δηαηξνχκελν δηα ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεξίδσλ πνπ είραλ εμνθιεζεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο απφ ηελ απνινγηδφκελε θαη ηνπ εκίζενο απηψλ πνπ εμνθιήζεθαλ κέρξη 30/6 ηεο απνινγηδφκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δίδεη ην κέξηζκα πνπ αλαινγεί ζε θάζε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα. Σν κέξηζκα απηφ, ζηξνγγπινπνηνχκελν ζε εθαηνζηφ, θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπλεηαίξνπο, αλάινγα κε ηηο κεξίδεο πνπ δηαζέηνπλ, ζην αθέξαην, εθφζνλ ε αμία ηνπο εμνθιήζεθε κέρξη 31/12 ηνπ πξνεγνπκέλνπ απφ ηελ απνινγηδφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έηνπο θαη ζε πνζνζηφ πελήληα ζηα εθαηφ (50%) εθφζνλ ε αμία ησλ κεξίδσλ εμνθιήζεθε ην πξψην εμάκελν (1/1-30/6) ηεο απνινγηδφκελεο ρξήζεο. Γηα ηηο κεξίδεο νη νπνίεο εμνθιήζεθαλ κεηά ηε 1/7 ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε απνινγηδφκελε δηαρείξηζε δελ θαηαβάιιεηαη κέξηζκα. Ζ πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο ζπλεηαίξνπο πνπ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ θαηάζεζεο ζηνλ πλεηαηξηζκφ γίλεηαη κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, εθηφο αλ νη ίδηνη επηιέμνπλ άιιν απφ ηνπο εθαξκνδφκελνπο ηξφπνπο πιεξσκήο. ηνπο ζπλεηαίξνπο πνπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, δηαηεξνχλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην πλεηαηξηζκφ ε πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο γίλεηαη κε πίζησζε ησλ νθεηιψλ απηψλ. 5. Σπρφλ πνζφ θέξδνπο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ θαηαβνιή θαη ησλ κεξηζκάησλ, κεηαθέξεηαη ζηε λέα ρξήζε θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα θαηά ην θιείζηκφ ηεο δηαλεκφκελα ζηνπο ζπλεηαίξνπο θαζαξά θέξδε ηεο πνπ πξνζαπμάλνληαη αλάινγα.

15 15 ΑΡΘΡΟ 32 ο ΔΠΗΜΔΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ ΕΖΜΗΧΝ 1. Σπρφλ δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ηέινο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, κπνξνχλ, αλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε, λα θαιπθζνχλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θάζε είδνπο δηαηηζεκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη κε επηβνιή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ, έθηαθηεο εηζθνξάο ζηνπο ζπλεηαίξνπο. 2. Αλ ν πλεηαηξηζκφο αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ή αλ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ην παζεηηθφ ππεξβαίλεη ην ελεξγεηηθφ θαηά ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο επζχλεο φισλ ησλ ζπλεηαίξσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε ζέκα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηνπο ζπλεηαίξνπο. ηε Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιιεηαη ηζνινγηζκφο θαη έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηελ πξνηεηλφκελε έθηαθηε εηζθνξά. Ζ έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα κέιε θαη' αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, αλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ απαξηία ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 3 ηνπ παξφληνο θαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Πίλαθαο γηα ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ επηβιήζεθαλ θαη ηηο ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο ηαθηηθέο εηζθνξέο, ππνβάιιεηαη ακέζσο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν γηα λα θεξπρζεί εθηειεζηφο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΓΗΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ-ΑΝΑΒΗΧΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 33 ο ΓΗΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 1. Ο πλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη αλ: α) Σα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ δέθα (10) β) Απνθαζίζεη έγθπξα ε Γεληθή πλέιεπζε. γ) Κεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 2. Ζ δηάιπζε θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ ε έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ ν πλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ. Ο πλεηαηξηζκφο θεξχζζεηαη ζε πηψρεπζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32: α) Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε δαλεηζηή, αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο, θαη β) Με αίηεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή νπνηνπδήπνηε δαλεηζηή αλ ε επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο απνηχρεη. Αξκφδην γηα ηελ πηψρεπζε δηθαζηήξην είλαη ην Δηξελνδηθείν Ζξαθιείνπ θαη ν Δηξελνδίθεο Ζξαθιείνπ εθηειεί θαζήθνληα Δηζεγεηή Γηθαζηή, ελψ ζχλδηθνο νξίδεηαη ν ππνδεηθλπφκελνο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ, εθηφο αλ ζπνπδαίνο ιφγνο δελ ην επηηξέπεη. 4. Σε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε ε νπνία δηελεξγείηαη απφ δχν (2) εηδηθνχο εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 5. Ο πλεηαηξηζκφο ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηε δηάιπζή ηνπ, εθφζνλ δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο, θαη ηδίσο εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σν ππφινηπν δηαλέκεηαη ζηνπο ζπλεηαίξνπο αλάινγα κε ηηο κεξίδεο ηνπο. 6. Οη εθθαζαξηζηέο έρνπλ ππνρξέσζε, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα ζπληάμνπλ ηζνινγηζκφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνβάιινπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αλ ε εθθαζάξηζε παξαηείλεηαη ν ηζνινγηζκφο ζπληάζζεηαη θαη ζην ηέινο θάζε έηνπο. Ο ηειηθφο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. 7. Οη εθθαζαξηζηέο γλσζηνπνηνχλ ηε ιχζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη αλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα, ζε πεξηνδηθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ηνπ θαη θαινχλ ηνπο πηζησηέο λα αλαγγείινπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 8. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδξάλεηαο ησλ εθθαζαξηζηψλ, ην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ δηνξίδεη, θαηά ηε δηαδηθαζία εθνχζηαο δηαδηθαζίαο, άιινπο εθθαζαξηζηέο, κεηά απφ αίηεζε κέινπο ή πηζησηή ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

16 16 ΑΡΘΡΟ 34 ο ΑΝΑΒΗΧΖ 1. Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιπζεί ιφγσ πηψρεπζήο ηνπ, ε νπνία φκσο αλαθιήζεθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβηβαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζή ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. 2. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ην ιφγν ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ παξφληνο, ε αλαβίσζε είλαη δπλαηή, αλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δεθαπέληε (15) κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκνχ θαη αθνινπζήζεη κέζα ζε έλα κήλα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζπγθαιείηαη εθηάθησο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαβίσζή ηνπ. 3. ε πεξίπησζε αλαβίσζεο, γηα ηελ νπνία θαη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ινγίδεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πνηέ δηαιπζεί. Ζ αλαβίσζε απνθιείεηαη αλ έρεη αξρίζεη ηε δηαλνκή ππνινίπνπ ζηνπο ζπλεηαίξνπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΘΡΟ 35ο ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 2. Δπίζεο ηεξεί ππνρξεσηηθά: α) Βηβιίν κεηξψνπ ησλ κειψλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν αξηζκφο κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο, θαζψο θαη ε ρξνλνινγία δηαγξαθήο ηνπο. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Όια ηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ηνλ Δηξελνδίθε Ζξαθιείνπ. ΑΡΘΡΟ 36 ο ΓΑΝΔΗΟΓΟΣΖΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΤΝΔΣΑΗΡΧΝ 1.Ο πλεηαηξηζκφο ρνξεγεί πξνο ηα κέιε ηνπ, αιιά θαη ζε ηξίηνπο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία, ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δάλεηα θαη παξέρεη ππέξ απηψλ εγγπήζεηο, αζθάιεηεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο. Δηδηθφηεξα: α) Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ, ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ή ζηνπο/ζηηο ζπδχγνπο ηνπο, ή ζε ζπγγελείο ηνπο κέρξη β βαζκνχ, επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ή θαη πηζηψζεηο ζε αηνκηθή ηνπο επηρείξεζε ή ζε εηαηξεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή είλαη δηαρεηξηζηέο ηεο, ή κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: -Όηαλ έρεη, κε βάζε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν πλεηαηξηζκφο, πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο θαηεγνξίεο απφ CCC- έσο θαη B- ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη ρνξεγήζεηο θαη πηζηψζεηο πξνο ην κέινο, ηελ επηρείξεζε ή ηελ εηαηξεία ζα δίλνληαη κε παξνρή εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, ην δε ζπλνιηθφ πνζφ δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί ην 20% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. - Όηαλ έρεη, κε βάζε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν πλεηαηξηζκφο, πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο θαηεγνξίεο Β έσο ΒΒ- ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη ρνξεγήζεηο θαη πηζηψζεηο πξνο ην κέινο, ηελ αηνκηθή επηρείξεζε ή ηελ εηαηξεία δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί ην 40% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, νη δε εθάζηνηε παξερφκελεο αζθάιεηεο θαζνξίδνληαη θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. - Όηαλ έρεη, κε βάζε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν πλεηαηξηζκφο, πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο θαηεγνξίεο ΒΒ θαη άλσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, νη ρνξεγήζεηο θαη πηζηψζεηο πξνο ην κέινο, ηελ αηνκηθή επηρείξεζε ή ηελ εηαηξεία δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί ην 60% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, νη δε εθάζηνηε παξερφκελεο αζθάιεηεο θαζνξίδνληαη θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

17 17 β) Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζηνπο/ζηηο ζπδχγνπο ηνπο ή ζε ζπγγελείο ηνπο κέρξη β βαζκνχ, αηνκηθά δάλεηα απαηηείηαη: - Σν ζχλνιν ηεο εηήζηαο επηβάξπλζεο απφ δφζεηο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 35% ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. - Οη εθάζηνηε παξερφκελεο αζθάιεηεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη είλαη αλάινγεο κε ηελ θαηεγνξία ησλ δαλείσλ (ζηεγαζηηθά, πξνζσπηθά, θαηαλαισηηθά θιπ), ην χςνο θαη ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. 2.Σν χςνο ησλ πάζεο θχζεσο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ ζηνλ ίδην ζπλεηαίξν, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην θαζνξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνζφ ή πνζνζηφ. 3.Γηα ηα ρνξεγνχκελα δάλεηα θιπ, ν πλεηαηξηζκφο δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: α) Με ηελ πξνζσπηθή εγγχεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θεξέγγπσλ πξνζψπσλ. β) Με ελέρπξν ζε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ) κεηνρέο. Σα ρνξεγνχκελα κε ηηο δηαζθαιίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δάλεηα κπνξνχλ λα θζάζνπλ θαη αλψηαην φξην κέρξη ηα πελήληα εθαηνζηά (50%) ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ησλ ελερπξηαδνκέλσλ κεηνρψλ. γ) Με ελέρπξν ζε αμηφγξαθα (επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο θιπ) ή άιια ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θηλεηά πξάγκαηα ή αμίεο, θαζψο θαη κε εθρψξεζε θάζε κνξθήο θαη θαηεγνξίαο εθθαζαξηζκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνρήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, θαζψο θαη ε δηαζθαιηζηηθή ηνπο αμία θαη ε ζρέζε ηεο πξνο ην χςνο ηνπ αληίζηνηρνπ δαλείνπ, θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. δ) Με εθρψξεζε θαη δέζκεπζε θαηαζέζεσλ ζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα, είηε ζε εζληθφ λφκηζκα είηε ζε ζπλάιιαγκα, ή έληνθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ε αμία ησλ νπνίσλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπο (ηφθνη θιπ), ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ην δάλεην θαη ηνπο ηφθνπο ηνπ κέρξη ηελ εμφθιεζε. ε) Με πξψηε (Α) πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή πξψηε (Α) ππνζήθε ζε αθίλεηα κε ηελ αμία ησλ νπνίσλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ φξγαλα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ αιιά κε δαπάλε ηνπ δαλεηνδνηνπκέλνπ, ππεξθαιχπηεηαη θαηά εθαηφλ πελήληα ζηα εθαηφ (150%) ηνπιάρηζηνλ ην δηαζθαιηδφκελν δάλεην, πίζησζε θιπ. Βεβαξεκέλα ππέξ ηξίησλ αθίλεηα κπνξνχλ θαη εμαίξεζε λα γίλνπλ δεθηά, εθφζνλ κε ηελ αμία ηνπο ππεξθαιχπηνπλ θαηά δηαθφζηα ζηα εθαηφ (200%) ηνπιάρηζηνλ ηφζν ηηο δαλεηαθέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνεγνχληαη φζν θαη ηα ρνξεγνχκελα απφ ην πλεηαηξηζκφ δάλεηα πνπ δηαζθαιίδνπλ. ζη) Με ηελ πξνζσπηθή επζχλε ησλ δαλεηνδνηνπκέλσλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπλεηαίξσλ, φπσο π.ρ. κηζζσηνί ή ζπληαμηνχρνη πνπ πιεξψλνληαη κέζσ ηεο Σξάπεδαο θ.ι.π. 4. Αλ γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δηακνξθψζνπλ ζηνλ πηζησηηθφ ρψξν (πηζησηηθά ηδξχκαηα θιπ) επλντθφηεξνπο φξνπο σο πξνο ηε ζρέζε δαλεηζκνχ θαη αμίαο ελερχξνπ ή ππνζεθεπνκέλνπ αθηλήηνπ (πεξίπη. β θαη ε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ), κπνξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα ελαξκνλίζεη πξνο ηε γεληθφηεξε ηαθηηθή ηηο ελέξγεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα θέξεη ην ζέκα ζηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε ρσξίο λ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 5. Ζ επηινγή ησλ παξερνκέλσλ δηαζθαιίζεσλ, απφ ηηο νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία ή ζπλδπαζκφο πεξηζζνηέξσλ, γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή, κε εμνπζηνδφηεζή ηνπ, απφ άιια δηνηθεηηθά ή ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, εθαξκφδνληαη δε ρσξίο δηαθξίζεηο ζε θάζε φκνηα πεξίπησζε. 6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ, φπσο θαη νη εξγαδφκελνη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζηνλ πλεηαηξηζκφ, απαγνξεχεηαη ξεηά λα παξέρνπλ εγγπήζεηο γηα δαλεηνδνηνχκελα κέιε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζπδχγνπο ή γνλείο ή ηέθλα. 7. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ δαλεηνδφηεζεο θιπ, αθνινπζείηαη ε ζεηξά ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ. Παξέθθιηζε απφ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζπγρσξείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζέκαηα πγείαο θιπ θαη, πάληνηε, κε αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ έγθξηζε νξγάλνπ. 8. Γάλεηα κεζνκαθξνπξφζεζκα ρνξεγνχληαη κφλν αλ ππάξρνπλ αλάινγεο δπλαηφηεηεο (δηαζέζηκα θεθάιαηα θιπ) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα δάλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, δηάξθεηαο πάλσ απφ πέληε ρξφληα, ρνξεγνχληαη κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα. 9. Σα δάλεηα επηζηξέθνληαη ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαηά ηε ιήμε ηνπο. Αλ φκσο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ρνξεγήζεθαλ ή έρνπλ ειαηησζεί νη παξαζρεζείζεο δηαζθαιίζεηο, ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπο θαη πξηλ απφ ηε ιήμε.

18 18 ΑΡΘΡΟ 37 ο ΤΓΥΧΝΔΤΖ 1.Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 3 θαη 6 ηνπ παξφληνο, λα ζπγρσλεπζεί κε άιιν ή κε άιινπο πλεηαηξηζκνχο πνπ έρνπλ έδξα ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηφηεηάο ηνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 2.Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ λένπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ εθείλνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ. 3.Απφ ηελ θαηαρψξηζε απηή ν λένο πλεηαηξηζκφο ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πλεηαηξηζκψλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηνλ λέν πλεηαηξηζκφ ρσξίο δηαθνπή. ΑΡΘΡΟ 38 ο ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Οη αγξάκκαηνη ζπλεηαίξνη ζπλαιιάζζνληαη θαλνληθά κε ηνλ πλεηαηξηζκφ θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγγξαθε ζχκπξαμή ηνπο, κπνξεί λα ππνγξάθεη γηα ηνλ αγξάκκαην γλσζηφο ζηνλ πλεηαηξηζκφ κάξηπξαο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζέιεζή ηνπ. Ο κάξηπξαο ππνγξάθεη πάληνηε, παξφληνο θαη ηνπ αγξάκκαηνπ, ελψπηνλ αξκνδίνπ ζηειέρνπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ην νπνίν θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη βεβαηψλεη ηελ ππνγξαθή ηνπ. ΑΡΘΡΟ 39 ο ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1.Σα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ξπζκίδεη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαξηηζζεί, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εληφο ηξηεηίαο θαη λα ππνβιεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε. Μέρξη λα θαηαξηηζζεί θαη εγθξηζεί ν θαλνληζκφο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αληηκεησπίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα (πξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, δηαδηθαζία πξφζιεςεο, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πξνζιακβαλνκέλσλ, θαζνξηζκφο ακνηβήο θιπ) ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε. 2.Οη ππάιιεινη ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε νη πξνζιακβαλφκελνη δηαλχνπλ δνθηκαζηηθή ππεξεζία ελφο (1) έηνπο. ΑΡΘΡΟ 40 ο ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ 1. ηελ αξρή θάζε ρξφλνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη ην χςνο τεο αμίαο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο πνπ απνδίδεηαη ζην ζπλεηαίξν πνπ απνρσξεί ή απνθιείεηαη φπσο θαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ απνβηψζαληνο ζπλεηαίξνπ, αλ θαλέλαο ηνπο δελ πιεξνί ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ή δελ επηζπκεί λα γίλεηαη κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ζ αμία απηή θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηά ηελ πξψηε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε πνπ αθνινπζεί ηελ απνρψξεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ. 2. Ωο αμία πνπ απνδίδεηαη λνείηαη ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο (εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία). ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηνλ σο άλσ ππνινγηζκφ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο ππνιείπνληαη ησλ απαηηνχκελσλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηε δηαθνξά απηή. ΑΡΘΡΟ 41 ο ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΝΧΖ ΚΑΗ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 1.Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε Έλσζε Πηζησηηθψλ πλεηαηξηζκψλ πνπ έρεη έδξα ζην λνκφ Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1667/86. 2.Δπίζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε Οκνζπνλδία πλεηαηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην λφκν (παξ. 2, άξζξν 12, Ν. 1667/86).

19 19 3.Ζ εθινγή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηελ Έλσζε θαη ηελ Οκνζπνλδία κπνξεί λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε δε ζρεηηθή δηαδηθαζία (ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, εληαίν ςεθνδέιηην, εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ Αληηπξνζψπσλ θιπ.) εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 4.α. Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα είλαη κέινο άιινπ πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπν. 1667/86 είηε απηφο έρεη κεηεμειηρζεί ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ην Ν. 2076/92 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, είηε φρη. β. ηελ πεξίπησζε απηή νη εθπξφζσπνί ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηα Όξγαλα Γηνίθεζεο (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θιπ.) ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ελιφγσ πλεηαηξηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 42 ο ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ-ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΛΧΝ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξνχλ, γηα ηε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, λα ζπγθξνηνχλ Δπηηξνπέο, νη νπνίεο βαζηθά απαξηίδνληαη απφ ζπλεηαίξνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ηξίησλ πξνζψπσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. 2. Σα ίδηα φξγαλα, ζηελ πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο απφθαζή ηνπο, θαζνξίδνπλ θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 3.α) Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπλεηαίξσλ, ιεηηνπξγνχλ θαηά πεξηνρέο, είηε ζε επίπεδν Δπαξρίαο ή νκφξσλ επαξρηψλ ή ηκεκάησλ απηψλ, είηε ζε επίπεδν Ννκνχ ή Γηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ή ηκεκάησλ απηψλ, Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία κέιε φηαλ ν αξηζκφο ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληαθφζηνη ή φηαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ιεηηνπξγεί Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. β) Σα κέιε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο ίδηαο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαη λ αλαπηχζζνπλ θπξίσο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Καζήθνληα Πξνέδξνπ αλαηίζεληαη, θαηά πξνηίκεζε κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ αθνινπζεί ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιήγεη δε ζε θάζε πεξίπησζε κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Καη εμαίξεζε, παξαηείλεηαη κέρξη ηνλ νξηζκφ ηνπο απφ ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί νπνηεδήπνηε, κε απφθαζή ηνπ, λα αληηθαηαζηήζεη κέινο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ. γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ αλήθεη θπξίσο: δα) Ζ θαηά πξνηεξαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ αληινχκελσλ απφ ηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο θεθαιαίσλ, γηα ηελ θάιπςε δαλεηαθψλ θιπ. αλαγθψλ ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο. δβ) Οη εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε είδνπο θαη κνξθήο δαλεηνδνηήζεηο ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δγ) Ζ έγθξηζε πηζηψζεσλ θαη ελγέλεη δαλεηνδνηήζεσλ πξνο ζπλεηαίξνπο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηνπο φηαλ ζηελ πεξηνρή απηή ιεηηνπξγεί ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Σξάπεδαο (Καηάζηεκα, Γξαθείν θ.ι.π.). Σα φξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ ελιφγσ εγθξίζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΠΓ/ΣΔ 2258/93, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. δδ) Ζ έγθξηζε, κέζα ζε θαζνξηζκέλα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φξηα, δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο ηεο πεξηνρήο ηνπο. δε) Ζ κέξηκλα γηα ηελ εκπξφζεζκε επηζηξνθή ζηνλ πλεηαηξηζκφ ησλ ρνξεγνπκέλσλ ζηνπο ζπλεηαίξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο δαλείσλ. δζη) Ζ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκνζεηεκέλα Όξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ, επηδίσμε γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο ηεο απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. ε) Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ θαη άιιεο απφ ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο. ζη) ηα κέιε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

20 20 δ) Γηα ηε κεηαβνιή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν απηή, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο παξαγξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. ΑΡΘΡΟ 43 ο ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ Οη δεκφζηεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ην λφκν ή απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, γίλνληαη κε αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζε εηδηθή ζέζε ζηα γξαθεία ηνπ ή κε δεκνζίεπζή ηεο ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ζξαθιείνπ. ΑΡΘΡΟ 44 ο ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ Ο πλεηαηξηζκφο ρξεζηκνπνηεί ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηνπ, ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο ηεο νπνίαο εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΟ 45 ο ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. ΑΡΘΡΟ 46 ο ΔΓΓΡΑΦΔΝΣΑ ΜΔΛΖ-ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ Οη πλεηαίξνη πνπ έρνπλ εμνθιήζεη ή ζα εμνθιήζνπλ ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπο (δηθαίσκα εγγξαθήο θιπ) πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο εκέξα, θαζίζηαληαη νξηζηηθά κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη έρνπλ εθεμήο φια αλεμαίξεηα ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΘΡΟ 47 ο ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ, εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 1667/1986 θαη 2076/1992 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θαη Δκπνξηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ησλ Πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ ζεκάησλ. 2. Οη έλλνηεο ησλ φξσλ "πλεηαίξνο" θαη "Μέινο" πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θαηαζηαηηθφ απηφ είλαη ηαπηφζεκνη. 3. Δάλ απφ αξκφδην Γηθαζηήξην θξηζεί αλίζρπξε, άθπξε ή αθπξψζηκε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο, δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αηηία απηή ην θχξνο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαλνληθά. ΑΡΘΡΟ 48 ο ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 1. ηελ Ηδξπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 19εο Ηνπιίνπ 1993 εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία "ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ πλ.π.δ.". Σν θαηαζηαηηθφ απηφ, πνπ απνηειείην απφ 81 άξζξα, εγθξίζεθε κε ηελ 140/93 πξάμε ηεο θ. Δηξελνδίθνπ Ζξαθιείνπ θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. 2. ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε λφκηκα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1994, ηξνπνπνηήζεθε ζην ζχλνιφλ ηνπ ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ θαη θσδηθνπνηήζεθε ζην παξφλ πνπ απνηειείηαη απφ πελήληα δχν (52) άξζξα θαη εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 3. ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε λφκηκα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1994, ηξνπνπνηήζεθε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαη θσδηθνπνηήζεθε ζην παξφλ, πνπ απνηειείηαη απφ 52 άξζξα θαη

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΑLPHA ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΣΔΧ ΔΚΓΟΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1998 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα