Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη. (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη"

Transcript

1 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνα Ζώη και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην..., στις 10 Ιανουαρίου 2012 και στις 28 Φεβρουαρίου Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό... και του Δήμου..., αν πρέπει να θεωρηθεί το 140, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη Την 261/ έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. Σκέφθηκε κατά το νόμο Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό... αρνήθηκε, με την 12/ πράξη του, να θεωρήσει το 140, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου..., ποσού ,20 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα του φερόμενου ως δικαιούχου δικηγόρου... και αφορά έξοδα για τη διεξαγωγή δίκης στη.. των Η.Π.Α.. Ως αιτιολογία της άρνησής

2 του ο Επίτροπος προέβαλε ότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι: α) δεν υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010 και β) το ύψος της δαπάνης έχει καθοριστεί αυθαίρετα, αφού δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου Ο Δήμος... επανυπέβαλε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής για θεώρηση με το 7557/ έγγραφο του Δημάρχου του, στο οποίο επισυνάπτονταν η 172/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου... «περί αποδοχής των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν για την προετοιμασία δίκης στις Η.Π.Α. στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2010» καθώς και έγγραφο του δικηγόρου., στο οποίο αναφέρονταν αναλυτικά οι δαπάνες της δίκης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στις απόψεις του όσον αφορά το δεύτερο λόγο της άρνησής του, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από έκθεσή του, στο Τμήμα τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α, 189) και 139 παρ. 1 του Π.Δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/ (ΦΕΚ Β, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε με την ΦΓ8./52557/ (ΦΕΚ Β, 62/ ) όμοια απόφαση. ΙΙ. Το Β.Δ. της 17.5/ «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α, 114, 145 και 197) ορίζει, στο άρθρο 21, ότι: «1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειμένας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, είτε

3 αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, ( ) 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης ( ) προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα ( )» και στο άρθρο 25, ότι: «Εις παν χρηματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπεται υπ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκαθάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν και ποσόν». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, τα έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βάσει των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ αυτών απαίτηση και πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζόμενων ως πιστωτών τους (βλ. Ελ.Συν. πραξ. VII Τμ. 7/2005, 33/2010). Περαιτέρω, σε περίπτωση καταβολής οποιωνδήποτε εξόδων, αναγκαίων για τη διεξαγωγή δίκης, απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης των σχετικών δαπανών αποτελούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής (βλ. Ελ.Συν. πραξ. Ι Τμ. 42, 73/2002, 115/2003). Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά και όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου πρέπει να είναι νόμιμα συντεταγμένα και θεωρημένα. Σε περίπτωση δε που τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, υποβάλλονται για τον έλεγχο μεταφρασμένα στην επίσημη γλώσσα του κράτους (βλ. Ελ.Συν. πραξ. IV Tμ. 68, 74/2002).

4 Συνεπώς, η μη έκδοση ή μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική και ως εκ τούτου μη νόμιμη. ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 319/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου... ανατέθηκε στο..., δικηγόρο. μέλος του δικηγορικού γραφείου., η εντολή να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον των αμερικανικών δικαστηρίων στη δικαστική διαδικασία που αφορά την εγκυρότητα της διαθήκης του..., με την οποία ο έλκων την καταγωγή από τη... διαθέτης κατέλιπε περιουσία για τη σύσταση ιδρύματος από το Δήμο... Στην αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, η οποία καθορίστηκε στο ποσό των δολαρίων Η.Π.Α., δεν συμπεριλαμβάνονται τα λοιπά δικαστικά έξοδα, τα οποία συμφωνήθηκε να καταβάλλονται μετά την πραγματοποίησή τους με βάση σχετική κατάσταση εξόδων του εν λόγω πληρεξουσίου. Περαιτέρω, με την 172/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου... εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την προετοιμασία δίκης στις Η.Π.Α. στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2010, όπως αυτές προέκυπταν από την προσκομισθείσα από τον ανωτέρω δικηγόρο και φερόμενο ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος από κατάσταση-επιστολή και ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των ,01 δολαρίων Η.Π.Α. (10.751,20 ευρώ). Οι εντελλόμενες με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνες (έξοδα δίκης), σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση, αναλύονται ειδικότερα ως εξής: «1. Γιατρός συνολικά με την έξτρα ημέρα διαμονής και κατάθεσής του στο δικαστήριο

5 $6.676, Έξοδα για τη μάρτυρα. $3.750,00-υπολογίζω και τα έξοδά της για την επόμενη φάση του δικαστηρίου στις 4-6 Απριλίου. 3. Μεταφράστρια για την κατάθεση μαρτύρων (2 μέρες στο δικαστήριο) $ Μεταφράστρια για την κατάθεση μαρτύρων (2 μέρες στο δικαστήριο) για το δικαστήριο τον Απρίλιο του περίπου $1.200,00 γιατί ο θα έχει κατάθεση που θα διαρκέσει περισσότερες ώρες. 5. Έξοδα επίδοσης από δικαστικό κλητήρα για τους μάρτυρες- $361 για τη δίκη Δεκεμβρίου 6-8, Έξοδα επίδοσης από δικαστικό κλητήρα για τους μάρτυρες - $400 για δίκη Ιούνιο Έξοδα επίδοσης από δικαστικό κλητήρα για τους μάρτυρες περίπου $400 για δίκη τον Απρίλιο του Έξοδα για την αντιγραφή πινάκων του ιατρικού φακέλου - $ Διαφήμιση στην εφημερίδα για τη διαθήκη $173, Έξοδα ταχυδρομείου για τη διαθήκη $75,00. Σύνολο $14.182,01». Για την πληρωμή των ανωτέρω εξόδων εκδόθηκε το ελεγχόμενο 140, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού ,20 ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ δολαρίου Η.Π.Α. στις Τέλος, μετά από την περιέλευση της από σχετικής έκθεση διαφωνίας του Επιτρόπου στη Γραμματεία του Τμήματος αυτού, ο Δήμος... κατέθεσε το από υπόμνημα και προσκόμισε νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα τα εξής έγγραφα: 1. Την από απόδειξη της συνολικού ποσού 866 δολαρίων Η.Π.Α. για υπηρεσίες μετάφρασης στο Κληρονομικό και Οικονομικό Δικαστήριο.. στις 6 και για την υπόθεση διαθήκης του Την από απόδειξη για ταχυδρομικές υπηρεσίες (αποστολή με ταχυμεταφορέα σε

6 κληρονόμους) από την ποσού 280,50 δολαρίων Η.Π.Α. 3. Το υπ αριθμ / τιμολόγιο του Γενικού Νοσοκομείου.. συνολικού ποσού 175,69 δολαρίων Η.Π.Α. για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών υγείας (ιατρικού φακέλου) του ασθενούς......, το από έγγραφο του νοσοκομείου..- Κέντρο Αποκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι χρεώθηκε ποσό 121,09 δολαρίων Η.Π.Α. για κόστος φωτοτυπιών και αποστολής του φακέλου του ασθενούς και το από έγγραφο του Τμήματος Ραδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου.., από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε ποσό 20 δολαρίων Η.Π.Α. για την εγγραφή 1 CD: ήτοι συνολικό ποσό 316,78 δολάρια Η.Π.Α.. 4. Τα υπ αριθμ. τιμολόγια της Κουίκ Σέρβ: / , ποσού 178 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 5 κλήσεων, / , ποσού 289 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 8 κλήσεων, / , ποσού 72 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 2 κλήσεων, / , ποσού 328 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 9 κλήσεων, / , ποσού 72 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 2 κλήσεων, / , ποσού 36 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 1 κλήσης και / , ποσού 257 δολαρίων Η.Π.Α., για επίδοση 7 κλήσεων, ήτοι συνολικό ποσό δολαρίων Η.Π.Α. 5. Το από τιμολόγιο της...για έξοδα δημοσίευσης διαθήκης, ποσού 173,60 δολαρίων Η.Π.Α. 6. Την από απόδειξη για καταβολή ταχυδρομικού τέλους, ποσού 5,54 δολαρίων Η.Π.Α., για αποστολή από το δικηγορικό γραφείο.. προς το γραφείο της Εισαγγελέως., την από απόδειξη ταχυδρομικού τέλους, ποσού 5,54 δολαρίων Η.Π.Α., για αποστολή από το

7 δικηγορικό γραφείο. προς το τμήμα υποθέσεων Βετεράνων και το / έγγραφο της.. για αποστολή με ταχυμεταφορέα από το δικηγορικό γραφείο. προς την.., ποσού 36 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό: 47,08 δολάρια Η.Π.Α.. 7. Την 75273/ απόδειξη του Κληρονομικού και Οικογενειακού Δικαστηρίου, ποσού 206 δολαρίων Η.Π.Α. 8. Το 30716/ τιμολόγιο της εταιρείας... για απομαγνητοφώνηση κασέτας, ποσού 49,50 δολαρίων H.Π.Α.. 9. (α) Απόδειξη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων Αερογραμμών., συνολικού ποσού 264,40 δολαρίων Η.Π.Α., για μετάβαση και επιστροφή της μάρτυρα από την, στις και αντίστοιχα και επιπλέον χρεώσεις τελών αποσκευών της αεροπορικής εταιρείας., συνολικού ποσού 46 δολαρίων Η.Π.Α., το από έγγραφο της.., από το οποίο προκύπτει η υπ αριθμ κράτηση αυτής για τη διαδρομή αεροδρόμιο. Ξενοδοχείο στις και τη διαδρομή Ξενοδοχείο..- Αεροδρόμιο. στις , συνολικού ποσού 36 δολαρίων Η.Π.Α. μη συμπεριλαμβανομένου φιλοδωρήματος για τις ανωτέρω υπηρεσίες ποσού 8 δολαρίων Η.Π.Α. και απόδειξη του ξενοδοχείου. για τη διαμονή της από έως , συνολικού ποσού 657,68 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό: 1.012,08 δολαρίων Η.Π.Α. (β) Απόδειξη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων Αερογραμμών της μάρτυρα, συνολικού ποσού 479,40 δολαρίων Η.Π.Α., για τη μετάβασή της από την.. στη.. με επιστροφή στις και , αντίστοιχα, το από έγγραφο της, από το οποίο προκύπτει η υπ αριθμ κράτηση αυτής για τη διαδρομή

8 αεροδρόμιο..-ξενοδοχείο στις και τη διαδρομή Ξενοδοχείο-.- Αεροδρόμιο στις , συνολικού ποσού 42 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό: 521,40 δολάρια Η.Π.Α. (γ) Απόδειξη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων Αερογραμμών.., συνολικού ποσού 421,40 δολαρίων Η.Π.Α. και επιπλέον χρεώσεις τελών αποσκευών της αεροπορικής εταιρείας, συνολικού ποσού 46 δολαρίων Η.Π.Α., απόδειξη του ξενοδοχείου για τη διαμονή της από έως , συνολικού ποσού 899,51 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 1.366,91 δολάρια Η.Π.Α. 10. (α) Αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων της αεροπορικής εταιρείας.., συνολικού ποσού 443,40 δολαρίων Η.Π.Α., για μετάβαση του μάρτυρα. στις από τη Βοστόνη στο Σαιντ Λούις, αντίγραφο της απόδειξης του ξενοδοχείου. Η... στο.., ποσού 287,27 δολαρίων Η.Π.Α. για διαμονή του μάρτυρα. από έως και αποδείξεις για χρήση υπηρεσιών ταξί και για πάρκιγκ στις , συνολικού ποσού ( ,7=) 78,70 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό: 809,37 δολάρια Η.Π.Α.. (β) Την από απόδειξη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων του από Σαιντ Λούις προς Βοστόνη και επιστροφή στις και , αντίστοιχα, συνολικού ποσού 680,80 δολαρίων Η.Π.Α. και την απόδειξη στάθμευσης στο αεροδρόμιο του από έως , ποσού 24 δολαρίων Η.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 704,80 δολάρια Η.Π.Α.. (γ) Ηλεκτρονική αλληλογραφία του., από την οποία προκύπτει ότι του καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την απασχόλησή του κατά τις ημέρες της δίκης (Ιούνιο και Δεκέμβριο 2010) συνολικό ποσό δολαρίων Η.Π.Α Διάφορες αποδείξεις για έξοδα

9 μεταφοράς και μετακίνησης των ανωτέρω μαρτύρων, συνολικού ποσού 269,50 δολαρίων Η.Π.Α.. Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα, εκτιμώντας τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν το πρώτον ενώπιόν του, άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη ως προς το ποσό των ,52 δολαρίων Η.Π.Α. ή το ισόποσό του σε ευρώ είναι κανονική, καθόσον αφενός μεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, αφετέρου δε προκύπτει σαφώς η απαίτηση του φερόμενου ως δικαιούχου δικηγόρου για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα στο πλαίσιο της επαναλαμβανόμενης δίκης στη Βοστόνη των Η.Π.Α. για την εγκυρότητα της διαθήκης του.. κατ είδος και ποσό. Μέρος, όμως, της δαπάνης που εντέλλεται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα και συγκεκριμένα ποσό 3.326,49 δολαρίων Η.Π.Α. ή το ισόποσό του σε ευρώ, η οποία δεν υποστηρίζεται από νόμιμα δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύεται η απαίτηση του πιστωτή του Δήμου κατ είδος και ποσό δεν είναι κανονική και συνεπώς το ελεγχόμενο ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 140, οικονομικού έτους 2011, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου..., ποσού ,20 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

10 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 27/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 27/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος: 27/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php Page 1 of 6 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 1/2007 ΕΣ ( 451574) (ΑΡΧΝ 2007/233) Δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνη αυτών για κάθε πταίσμα. Πότε απαλλάσσεται απο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης 1 Αρ.Πρωτ.: 5100 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης Αριθμός απόφασης : 195/2014 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική)

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική) Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (Στη Δημοτική) Έχοντες υπόψη: 1) το άρθρο 182 του Ν.Δ. 2888/1954 «περί δημοτικού και κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα