Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ. Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη"

Transcript

1 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Νεκταρία Δουλιανάκη και Ευφροσύνη Παπαδημητρίου (εισηγήτρια), που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην., στις 10 Ιανουαρίου Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. και του Δήμου..., αν πρέπει να θεωρηθούν τα 1036 και 1037, οικονομικού έτους 2011, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, του ως άνω Δήμου. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και Έλαβε υπόψη Την 266/ έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Νικητάκη, σύμφωνα με την οποία τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. Σκέφθηκε κατά το νόμο Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. αρνήθηκε, με την 101/2011 πράξη της, να θεωρήσει τα 1047 και 1344, οικονομικού έτους 2010, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου.., ποσού ,00 και ,00 ευρώ, αντίστοιχα, τα οποία εκδόθηκαν υπέρ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα» και αφορούν στη

2 διαμόρφωση πολιτιστικού πάρκου επί της πλατείας... Ως αιτιολογία της μη θεώρησης των ανωτέρω ενταλμάτων, η Επίτροπος προέβαλε ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι ενώ με την 106/ απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. αποφάσισε: α) την αποδοχή δωρεάν από το «Ίδρυμα..» των πνευματικών δικαιωμάτων πέντε έργων του γλύπτη και β) την κατ εξαίρεση προμήθεια πέντε καλλιτεχνικών έργων από το Ίδρυμα, λόγω της κατ αποκλειστικότητα κατασκευής των έργων από το καλλιτεχνικό εργαστήριο της επιλογής του, από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και ιδίως από το ιδιωτικό συμφωνητικό κατασκευής έργων και χρησιδανείου, πρόδηλα επαχθές για το Δήμο, δεν προκύπτει η παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο ούτε ότι ο Δήμος προμηθεύεται τα έργα, αλλά ότι καταβάλλει τη δαπάνη για την κατασκευή των έργων αυτών, τα οποία (έργα) το Ίδρυμα διαθέτει-χρησιδανείζει στο Δήμο, για αόριστο χρονικό διάστημα, ο δε Δήμος δεν αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας επ αυτών. Επιπλέον, η Επίτροπος προέβαλε ότι καταστρατηγείται η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, καθόσον η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α «Διαμόρφωση πολιτιστικού πάρκου επί της πλατείας.». Ο Δήμος.. (στον οποίο συνενώθηκε ο καταργηθείς με τον «Καλλικράτη» Δήμος..), αφού ακύρωσε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2010, εξέδωσε σε αντικατάστασή τους τα 1036 και 1037 ισόποσα και τα υπέβαλε για θεώρηση στην Επίτροπο, με το 23101/ έγγραφο του Δημάρχου του, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτά δαπάνης, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Στο ανωτέρω έγγραφο

3 επισυνάπτεται το με ημερομηνία νέο συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου.. και του Ιδρύματος, το οποίο διαφέρει ως προς το προηγούμενο -με ημερομηνία μόνο ως προς τη χρονική του διάρκεια. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της και έτσι ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από έκθεσή της, στο Τμήμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α, 189) και 139 παρ. 1 του Π.Δ. 1225/1981 (ΦΕΚ Α, 304), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/ (ΦΕΚ Β, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε με την ΦΓ8./52557/ (ΦΕΚ Β, 62/ ) όμοια απόφαση. II. Ο Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α 25) ορίζει, στο άρθρο 1, ότι: «1. Οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ αυτό Πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). 2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου», στο άρθρο 2, ότι: «1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως ( ) τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής ( )», στο άρθρο 3, ότι: «1. Το περιουσιακό Δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να

4 επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. β) ( ) δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους ( ) η) την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους ( ) καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά ( )», στο άρθρο 12, ότι: «1. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου. 2. ( )» και στο άρθρο 13, ότι: «1. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις, με τις οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα (συμβάσεις εκμετάλλευσης) ( )». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το δικαίωμα στην πνευματική δημιουργία, κατά το περιουσιακό του περιεχόμενο, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αξιοποίησης, δηλαδή αφενός μεταβίβασης (με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου) και αφετέρου εκμετάλλευσής του με τη μορφή της άδειας ή της σύμβασης εκμετάλλευσης. Περαιτέρω, το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό, αλλά και στον εκάστοτε δικαιούχο αυτού όπως μπορεί να είναι το Ίδρυμα που συνιστά ο δημιουργός- την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει, μεταξύ άλλων, την αναπαραγωγή ενός έργου με κάθε μέσο, ήτοι την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντιτύπων του έργου, τη διανομή στο κοινό του πρωτοτύπου ή αντιγράφων του έργου, με οποιαδήποτε μορφή, την παρουσίασή του στο κοινό

5 με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να καθιστά προσιτό το έργο στο κοινό. Κατά συνέπεια, για την ενέργεια οποιασδήποτε πράξης, που επεμβαίνει στις εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, απαιτείται άδεια του δικαιούχου, διαφορετικά στοιχειοθετείται προσβολή του δικαιώματος αυτού. III. Το Β.Δ της 17.5/ «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197) ορίζει, στο άρθρο 7 παρ. 2, ότι: «Τα διά του προϋπολογισμού προσδιορισμένα εις έκαστον των άρθρων ποσά δεν επιτρέπεται να χρησιμεύσουν εις άλλα άρθρα ( )». Με τη διάταξη αυτή (βλ. και άρθρα 5 και 15 του Δ. 2362/1995 και 3 και 9 του Ν.Δ. 496/1994) καθιερώνεται η δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, σύμφωνα με την οποία η πίστωση που εγγράφεται σε κάθε κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών εκείνων που κατονομάζονται και περιγράφονται στον κωδικό αυτό αριθμό. Όταν μεταξύ του σκοπού της πίστωσης που καθορίζεται με τον προϋπολογισμό, όπως ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται με την περιγραφική διατύπωση (κατονομασία) του τίτλου του οικείου κωδικαρίθμου και του περιεχομένου της δαπάνης, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, δεν υπάρχει εννοιολογική αντιστοιχία, τότε η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να βαρύνει τη συγκεκριμένη πίστωση, ενώ τυχόν υπαγωγή της σε αυτή, παρά την έλλειψη της ως άνω αντιστοιχίας, ισοδυναμεί με έλλειψη πίστωσης και αποτελεί λόγο διακωλυτικό της πληρωμής της δαπάνης (βλ. Πρ. VII Τμ. 173/2007, 408/2009). Η έλλειψη

6 πίστωσης, με την οποία εξομοιώνεται και η μη ορθή υπαγωγή συγκεκριμένης δαπάνης στον προσήκοντα με βάση την κατονομασία του κωδικό αριθμό, ελέγχεται κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου του οικείου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρα 17 παρ. 1 β και 21 παρ. 1 του Π.Δ. 774/1980, Πρ. VII Τμ. 42, 145/2006, 173/2007, 151/2009). ΙV. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Δήμος.., προκειμένου να δημιουργήσει πολιτιστικό θεματικό πάρκο, με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, απευθύνθηκε στο «Ίδρυμα..», το οποίο έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά του τα πρωτότυπα σχέδια και το δικαίωμα της δημιουργίας αντιγράφων των έργων του ιδρυτή του, γλύπτη.., καθώς και του χρησιδανεισμού αυτών και σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό του, την προβολή και διάδοση στο ευρύ κοινό του έργου του ανωτέρω γλύπτη. Το Ίδρυμα συμφώνησε για την τοποθέτηση έξι (6) έργων του γλύπτη, κατά παραχώρηση από αυτό και άνευ ανταλλάγματος, επί της πλατείας που φέρει το όνομά του. Ειδικότερα, όπως διαλαμβάνεται στην 74/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.., για την υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, το Ίδρυμα ανέλαβε: α) Να εκχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την κατασκευή των έργων, καθώς και την παραχώρηση των έργων που θα κατασκευασθούν, με σύμβαση χρησιδανείου, που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου και του Ιδρύματος, β) να εκχωρήσει τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την κατασκευή τους και να αναθέσει σε τεχνίτη της επιλογής τους την κατασκευή τους, γ) να παρέχει τις

7 απαραίτητες πληροφορίες και να συνεργαστεί με την εταιρεία φωτισμού στη μελέτη για το φωτισμό των έργων και δ) να επιβλέπει τη σωστή και ασφαλή τοποθέτηση των έργων στις βάσεις τους. Από την πλευρά του, ο Δήμος.., μεταξύ άλλων, ανέλαβε: α) Να παρέχει τις νόμιμες εγκρίσεις αδειοδοτήσεις, β) την εκπόνηση των μελετών για την χωροθέτηση των έργων στην πλατεία, των βάσεων και των ηλεκτρονικών παροχών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα, γ) τη δαπάνη κατασκευής των έργων και δ) την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την εργασία παραγωγή των πέντε (5), καθότι το έκτο έργο θα παραχωρηθεί ως έχει από ιδιωτική συλλογή. Με την ανωτέρω απόφαση (74/ ), το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα: α) τη διαμόρφωση πολιτιστικού θεματικού πάρκου επί της πλατείας.. και β) την καταβολή του ποσού των ,00 ευρώ γα την εργασία παραγωγή των πέντε (5) έργων του γλύπτη. Στη συνέχεια, με την 47/ απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου.. εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α «Διαμόρφωση πολιτιστικού πάρκου επί της πλατείας..» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Ακολούθως, με την 106/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε: α) Η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης από το «Ίδρυμα..» των πνευματικών δικαιωμάτων πέντε (5) καλλιτεχνικών έργων του και β) η κατ εξαίρεση προμήθεια πέντε (5) καλλιτεχνικών έργων από το ανωτέρω Ίδρυμα, λόγω της κατ αποκλειστικότητα κατασκευής των έργων αυτών από το καλλιτεχνικό εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζεται και η τοποθέτηση αυτών,

8 καθώς και ενός ακόμη καλλιτεχνικού έργου που προσφέρεται από ιδιωτική συλλογή, στην ομώνυμη πλατεία του.. Εξάλλου, με την 107/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χωροθέτηση των έξι (6) γλυπτών καλλιτεχνικών έργων, που επιλέχθηκαν από κοινού από το Ίδρυμα και τη δημοτική αρχή (βλ. και την 104/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου..) και ελήφθη σχετική άδεια από τη Νομαρχία Αθηνών (πρ. 26/ ). Ακολούθως, μεταξύ του Δήμου και του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα.» συνήφθη το από «ιδιωτικό συμφωνητικό κατασκευής έργων και χρησιδανείου», με βάση το οποίο, το Ίδρυμα ανέλαβε, μεταξύ άλλων: α) την υποχρέωση της κατασκευής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των έργων σε συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο γλυπτοθήκη στην πλατεία, β) την κατασκευή, με φροντίδα, επιμέλεια και επίβλεψή του των έργων αυτών, που αποτελούν «μοναδικά αντίγραφα», σύμφωνα με τα πρωτότυπα σχέδια του γλύπτη και με δαπάνη του Δήμου.., η οποία ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), καταβλητέο σε δύο δόσεις, ήτοι το 15% (ποσό ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπο (62.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) με την παράδοση των έργων και γ) την παραχώρηση και παράδοση των έργων στο Δήμο..., χωρίς επιπλέον αντάλλαγμα. Σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, ο Δήμος.. έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των χρησιδανειζόμενων έργων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο συμφωνητικό, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος, με την οποία θα επιτρέπεται και διαφορετική χρήση. Ειδικότερα, ο

9 Δήμος έχει το δικαίωμα αναπαραγωγής της εικόνας των έργων (σε φωτογραφία, φιλμ, ψηφιακό αρχείο κ.λπ.) και χρησιμοποίησής της σε δημοσιεύσεις του, στο διαδικτυακό του τόπο και γενικά όπου κρίνει αναγκαίο για την προβολή και την προώθηση των πολιτιστικών σκοπών του. Η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου συμφωνήθηκε να είναι αορίστου χρόνου. Την 1 η συνήφθη μεταξύ του Δήμου και του Ιδρύματος νέο συμφωνητικό, το περιεχόμενο του οποίου ταυτίζεται με αυτό του αρχικού (από ), με εξαίρεση τη διάρκεια, η οποία συμφωνήθηκε να είναι τουλάχιστον ενενήντα εννέα (99) έτη. Για την εκπλήρωση δε των συμβατικών του υποχρεώσεων ο Δήμος εξέδωσε αρχικά τα 1047 και 1344/2010 χρηματικά εντάλματα και στη συνέχεια και λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2010, τα ήδη ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Από την προαναφερόμενη 106/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου προκύπτει με σαφήνεια ότι το «Ίδρυμα..», ως αποκλειστικός κύριος των πρωτότυπων σχεδίων και κάτοχος του δικαιώματος δημιουργίας αντιγράφων των έργων του ιδρυτή του, ανέλαβε να εκχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για την κατασκευή πέντε (5) γλυπτών έργων του., καθώς και την παραχώρηση αυτών στο Δήμο, ο δε Δήμος ανέλαβε να καλύψει τη δαπάνη των εργασιών κατασκευής τους. Επίσης, από το από συμφωνητικό, αλλά και από το από όμοιο -με εξαίρεση τη διάρκειά του- κατά περιεχόμενο προκύπτει, επίσης, με σαφήνεια ότι παραχωρήθηκαν, άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο από το δικαιούχο Ίδρυμα, ως απόρροια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει το τελευταίο επί των πέντε

10 ανωτέρω έργων, τα ακόλουθα δικαιώματα: α) της κατασκευής των εν λόγω έργων, με βάση πρωτότυπα σχέδια του γλύπτη, β) του χρησιδανεισμού των έργων αυτών, με σκοπό την τοποθέτησή τους στην πλατεία.. και γ) της αναπαραγωγής της εικόνας των έργων και χρησιμοποίησής της σε δημοσιεύσεις κ.λπ.. Από το ίδιο ως άνω συμφωνητικό προκύπτει ότι ο Δήμος ανέλαβε να καταβάλει τη δαπάνη κατασκευής των ανωτέρω έργων. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη σκέψη (II), το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως ο Δήμος προέβη στη σύναψη του από συμφωνητικού (αλλά και του από όμοιου), με βάση το οποίο το Ίδρυμα του παραχώρησε το δικαίωμα άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων επί συγκεκριμένων γλυπτών έργων του ιδρυτή του. (αναπαραγωγή γλυπτών έργων και της εικόνας τους και παρουσίασή τους στο κοινό), τα οποία μόνο το Ίδρυμα δικαιούτο να ασκήσει, ως δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων αυτών. Εξάλλου, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι μεταξύ Ιδρύματος και Δήμου υπήρξε συμφωνία περί μεταβίβασης στον δεύτερο της κυριότητας των έργων που επρόκειτο να κατασκευασθούν με βάση τα πρωτότυπα σχέδια του γλύπτη, ώστε να γίνεται λόγος για προμήθεια από το Δήμο των έργων αυτών, αφού τόσο από το κείμενο της 106/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και του από συμφωνητικού (και του από όμοιου) προκύπτει σαφώς η βούληση των μερών αφενός για την κατασκευή των ανωτέρω έργων με δαπάνη του Δήμου και αφετέρου για την παραχώρηση -με τη μορφή χρησιδανείου- αυτών στο Δήμο, έστω και αν, προφανώς από παραδρομή, στην

11 προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται λόγος περί προμήθειας. Συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη, που αφορά την πληρωμή, σε εκπλήρωση των συμφωνηθέντων, των εργασιών κατασκευής των ανωτέρω έργων, δεν πάσχει κατά τούτο, είναι δε απορριπτέος ο σχετικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου. Περαιτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη III, νομίμως η επίμαχη δαπάνη ενεγράφη στον Κ.Α «Διαμόρφωση πολιτιστικού πάρκου επί της πλατείας» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010, καθώς υφίσταται εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ του σκοπού της πίστωσης και του περιεχομένου της δαπάνης αυτής. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι νόμιμη και επομένως, τα εντάλματα αυτά θα έπρεπε να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2011, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν.

12 Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι τα 1036 και 1037, οικονομικού έτους 2011, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου..., ποσού ,00 και ,00 ευρώ, αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα