Οι τύποι της χημείας. ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη H C H θ.ιπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τύποι της χημείας. ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη H C H θ.ιπ."

Transcript

1

2 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 1 Οι τύποι της χημείας Οη ρεκηθνί ηύπνη ησλ δηαθόξσλ νπζηώλ είλαη ζεκαληηθνί γηαηί καο δίλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπζίεο απηέο. Οη ρεκηθνί ηύπνη, από ην πην απιό ζύκβνιν ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλνπ (Η) κέρξη ηνλ πνιππινθόηεξν ρεκηθό ηύπν, απνηεινύλ ηελ πνιπεζληθή γιώζζα ηεο ρεκείαο. Η εθκάζεζή ησλ ρεκηθώλ ηύπσλ δελ απαηηεί κόλν ζπρλή ελαζρόιεζε (ζαλ ηελ κεηξηθή καο γιώζζα) αιιά επίπνλε πξνζπάζεηα γηαηί έρεη ελζωκαηώζεη γλώζεηο θαη ζεωξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Φεκείαο. Έηζη νη ρεκηθνί ηύπνη θαζηεξώζεθαλ όρη κόλν ζαλ απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ρεκηθώλ ελλνηώλ ζην γξαπηό ιόγν αιιά θαη γηα ηελ ζθαηξηθή θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο. Οη ρεκηθνί ηύπνη θαηά ζεηξά απμεκέλεο πνιππινθόηεηαο είλαη: Δκπεηξηθόο ηύπνο. Ο εκπεηξηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί γηα ην είδνο θαη ηελ αλαινγία ηωλ αηόκωλ ηωλ ζηνηρείωλ ζηελ έλωζε. π.ρ. εκπεηξηθόο είλαη ν ηύπνο (C 1 2 ) ν. Σηνλ ίδην εκπεηξηθό ηύπν κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ πνιιέο ε- λώζεηο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ αξηζκνύ (λ) γηαηί ν εκπεηξηθόο ηύπνο δελ καο δίλεη ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ αηόκσλ ζην κόξην. Μνξηαθόο ηύπνο. Ο κνξηαθόο ηύπνο καο δίλεη ην είδνο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκό ηωλ αηόκωλ ζην κόξην ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο έλωζεο. π.ρ. έρνπκε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ζηνηρείσλ νμπγόλνπ Ο 2, όδνληνο Ο 3, θσζθόξνπ Ρ 4 θ.ι.π. ηνλ κνξηαθόο ηύπνο ηεο έλσζεο πξνπελίνπ C πνπ καο πιεξνθνξνύλ ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ ζην κόξην. Υπελζπκίδνπκε όηη νη ηνληηθέο ελώζεηο δελ απνηεινύληαη από κόξηα αιιά από ηόληα 2. Έηζη θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε απιά ηνλ όξν ρεκηθό ηύπν θαη λα απνθεύγνπκε ηνλ όξν «κνξηαθό ηύπν» πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί παξεξκελείεο. πληαθηηθόο ηύπνο. Ο ζπληαθηηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί (όηη θαη ν κνξηαθόο θαη επηπιένλ) ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηωλ αηόκωλ ζην κόξην. π.ρ. ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ 2 O 2 είλαη O O, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη C θ.ιπ. O ζπληαθηηθόο ηύπνο είλαη ζεκαληηθόο γηαηί πνιύ ζπρλά ζηνλ ίδην κνξηαθό ηύπν αληηζηνηρνύλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελώζεηο γηαηί δηαθέξνπλ ζηνλ ζπληαθηηθό ηύπν. π.ρ. κε κνξηαθό ηύπν C 2 6 O ππάξρνπλ ε αηζαλόιε θαη ν δηκεζπιαηζέξαο πνπ έρνπλ αληίζηνηρνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο C C O θαη C O C 1 Ο κνξηαθόο ηύπνο ηνπ πξνπελίνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εκπεηξηθό ηύπν (C 1 2 ) ν γηα λ=3. 2 Ο ρεκηθόο ηύπνο ησλ ηνληηθώλ ελώζεσλ δειώλεη ηελ κηθξόηεξε αλαινγία ησλ ηόλησλ ζηνλ θξύζηαιιν.

3 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 2 Ηιεθηξνληθόο ηύπνο. O ειεθηξνληθόο ηύπνο δίλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ησλ αηόκσλ. π.ρ. ν ειεθηξνληθόο ηύπνο ηνπ C 4 είλαη C, ελώ ηνπ CO 2 είλαη O C O ηεξενρεκηθόο ηύπνο. O ζηεξενρεκηθόο ηύπνο καο πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ αηόκσλ ζην ρώξν. π.ρ. ν ζηεξενρεκηθόο ηύπνο ηνπ λεξνύ είλαη O θαη καο πιεξνθνξεί όηη ην κόξην ηνπ λεξνύ δελ είλαη επζύγξακκν αιιά γσληαθό. Σηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κνξίσλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε κνληέια πνπ καο δίλνπλ ξεαιηζηηθόηεξα ηελ εηθόλα ησλ κνξίσλ. Σηα κνληέια απηά ηα άηνκα παξηζηάλνληαη κε ζθαίξεο πνπ άιισηε ελώλνληαη κε ξάβδνπο δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ππάξρνληεο δεζκνύο θαη άιισηε επηθαιύπηνληαη δίλνληαο έκθαζε ζην ζρήκα θαη ηνλ όγθν ηνπ κνξίνπ.

4 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 3 Αριθμός οξείδωσης έλλνηα ηνπ αξηζκνύ νμείδωζεο. Γηα λα γξάθνπκε θαη λα νλνκάδνπκε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε γηα θάζε ζηνηρείν έλα ή πεξηζζόηεξνπο αξηζκνύο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζηνηρείν θαη νλνκάδνληαη αξηζκνί νμείδωζεο (α.ν.). 3 Οη αξηζκνί νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο: Ι. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε ηνληηθή (εηεξνπνιηθή) έλωζε ζαλ κνλαηνκηθό ηόλ ηόηε ν αξηζκόο νμείδωζεο ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ίζνο κε ηα πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο. Παξαδείγκαηα Σην ρισξηνύρν λάηξην, ν α.ν. ηνπ Νa είλαη +1 ελώ ηνπ Cl είλαη 1 όζν θαη ηα θνξηία ησλ +1-1 αληίζηνηρσλ ηόλησλ ζηε έλσζε ζύκθσλα κε ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν Na, Cl Τν ρισξηνύρν αζβέζηην έρεη ειεθηξνληθό ηύπν Ca, 2 Cl. Έηζη ην Ca έρεη α.ν. +2 ελώ ην Cl έρεη 1. Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ηα πδξίδηα ησλ κεηάιισλ όπνπ ην Η έρεη α.ν. 1, όπσο +1-1 πξνθύπηεη από ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν ηνπ πδξίδηνπ ηνπ λαηξίνπ Na,. ΙΙ. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε νκνηνπνιηθή έλωζε ηόηε ν α.ν. ηνπ είλαη ίζνο κε ην θνξηίν πνπ θαίλεηαη λα απνθηά ην άηνκν αλ ηα ειεθηξόληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά δεύγε, απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν, εθ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ αλόκνηωλ α- ηόκωλ ή κνηξαζηνύλ ζηα άηνκα εθ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ νκνίωλ αηόκωλ. Παξαδείγκαηα Τν λεξό είλαη νκνηνπνιηθή έλσζε κε ειεθηξνληθό ηύπν O. Αλ ηα θνηλά δεύγε απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν ην νμπγόλν, ηόηε πξνθύπηεη ν αθόινπζνο ζπκβαηηθόο ηύπνο κε ηα θαηλνκεληθά θνξηία.:, O, Έηζη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ νμπγόλνπ 2.. Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη θαη ην νμείδην ηνπ θζνξίνπ Ο 2 F πνπ έρεη ειεθηξνληθό ηύπν F O F. Τα θνηλά δεύγε απνδίδνληαη ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν θζνξίνπ νπό- 3 Οη αξηζκνί νμείδωζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη επίζεο απαξαίηεηνη ζηελ θαηαλόεζε ησλ νμεηδναλαγσγηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ γξαθή ησλ αληίζηνηρσλ εμηζώζεσλ. Ο αξηζκόο νμείδωζεο νλνκάδεηαη θαη ηππηθό ζζέλνο

5 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 4 ηε έρνπκε ηνλ ζπκβαηηθό ηύπν είλαη 1 θαη ηνπ Ο είλαη F, O, F από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ F Σην κόξην ηνπ πδξνγόλνπ κε ειεθηξνληθό ηύπν, ην θνηλό δεύγνο ησλ ειεθηξνλίσλ 0 0 κνηξάδεηαη κεηαμύ ησλ όκνησλ αηόκσλ νπόηε πξνθύπηεη ην ζρήκα, ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη 0. από ην νπνίν Σην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ έρνπκε θνηλά δεύγε ειεθηξνλίσλ θαη κεηαμύ όκνησλ αηόκσλ θαη κεηαμύ αλόκνησλ ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: O O. Μεηά ηελ ζπκβαηηθή α- λαθαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ α.ν. έρνπκε ηνλ ηύπν , O, O,. Έηζη πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ Ο 1 όζν θαη ηα θαηλνκεληθά θνξηία ησλ ηόλησλ. III. Αλ ην άηνκν ζπκκεηέρεη θαη ζε νκνηνπνιηθό θαη ζε εηεξνπνιηθό δεζκό ηόηε εθαξκόδνπκε ηαπηόρξνλα ηνπο θαλόλεο (I) θαη (II). Παξάδεηγκα +1-1 Σην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ ν ειεθηξνληθόο ηύπνο είλαη Na, O από ηνλ νπνίν δηαπηζηώλνπκε όηη ν α.ν ηνπ Na είλαη +1 θαη ηνπ πνιπαηνκηθνύ ηόληνο πδξνμεηδίνπ (O) είλαη 1. Αλ αλαθαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ δεζκνύ Ο-Η πξνθύπηεη ν ηύπνο Na, O, από ηνλ νπνίν ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Ο είλαη 2 θαη ηνπ Η είλαη +1.

6 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 5 Δκπεηξηθνί θαλόλεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ α.ν. Από ηελ κειέηε ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ ζηα δηάθνξα ζώκαηα πξνθύπηνπλ νξηζκέλνη εκπεηξηθνί θαλόλεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίδνπκε γξήγνξα ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ελόο αηόκνπ ζ όπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη. Πίλαθαο εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ αξηζκώλ νμείδωζεο 1 Οη α.ν. ησλ ζηνηρείσλ παίξλνπλ ηηκέο από -4 έσο Τα άηνκα πνπ είλαη ειεύζεξα, ηα άηνκα ησλ κεηάιισλ πνπ ζπληζηνύλ κεηαιιηθό θξπζηαιιηθό πιέγκα θαη ηα άηνκα ζηα κόξηα ζηνηρείσλ (π.ρ.ηe, Fe, Η 2, O 2, O 3 θ.ι.π.) έρνπλ α.ν.=0 3 Όηαλ ηα κέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο, έρνπλ ζεηηθνύο α.ν. 3 α Τα αιθάιηα π.ρ. ηα K, Νa (1 ε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.=+1 3 β Οη αιθαιηθέο γαίεο π.ρ. ηα Ca, Mg (2 ε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.= Όηαλ ηα ακέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο, έρνπλ θαη ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο α.ν. 4 α ην θζόξην έρεη πάληα πάληα α.ν β ην πδξνγόλν έρεη πάληα α.ν. +1, εθηόο από ηηο ελώζεηο ηνπ κε κέηαιια πνπ έρεη α.ν γ ην νμπγόλν έρεη πάληα α.ν. 2, εθηόο από ηα ππεξνμείδηα (πνπ έρνπλ ηελ νκάδα -Ο-Ο-) όπνπ έρεη α.ν. -1 θαη ηελ έλσζή ηνπ κε F (O 2 F) πνπ έρεη α.ν α Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ησλ αηόκσλ ζε κηα ρεκηθή έλσζε είλαη ίζν κε κεδέλ. 5 β Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ζε πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ίζν κε ην θνξηίν ηνπ ηόληνο. 6 Σε κία ρεκηθή έλσζε είλαη δπλαηόλ δύν ή θαη πεξηζζόηεξα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ λα έ- ρνπλ δηαθνξεηηθνύο α.ν. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηωλ εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα λα βξίζθνπκε ηνπο α.ν. Σην ζεητθό νμύ 2 SO 4 ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ (Η) έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 4 β ), ελώ ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 γ ). Aλ ν α.ν. ηνπ ζείνπ (S) είλαη x, ηόηε επαιεζεύεηαη ε ε- μίζσζε: 2 ( 1) x 4 ( 2) 0 (θαλόλαο 5 α ) από ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ S: x=+6. Σην ρισξηνύρν ππνρισξηώδεο αζβέζηην (ρισξάζβεζηνο) CaOCl 2 ην έλα άηνκν Cl έρεη α.ν.=-1 θαη ην άιιν έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 6) Σην πνιπαηνκηθό ηόλ ΜnO -1 4 ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 γ ). Aλ ν α.ν. ηνπ καγγαλίνπ(mn) είλαη x ηόηε επαιεζεύεηαη ε εμίζσζε: x 4 ( 2) 1 (θαλόλαο 5 β ) από ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ Mn: x=+7.

7 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 6 Πίλαθαο αξηζκώλ νμείδωζεο ηωλ ζηνηρείωλ. Η Α Ο M F -1 0 E Cl, Br, I T S Λ N Λ P, As Α C B Li, K, Na, Ag 0 +1 M Ca, Ba, Zn, Mg 0 +2 E Al, Βi 0 +3 T Cu, g Λ Au Λ Fe, Co, Ni Α Pb, Sn, Pt Cr Mn Παξαηήξεζε: Ο άλζξαθαο (C) έρεη ζηηο αλόξγαλεο ελώζεηο α.ν. +2 θαη +4. Με όινπο ηνπο αλαγξαθόκελνπο α.ν. εκθαλίδεηαη ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο. Συμβουλή : Μαθητή -τρια, είναι αναγκαίο, όχι μόνο να απομνημονεύσεις τους βασικούς εμπειρικούς κανόνες, αλλά kαι να μάθεις να τους χρησιμοποιείς για να υπολογίζεις τους αριθμούς οξείδωσης των στοιχείων είτε είναι ελεύθερα είτε σχηματίζουν χημικές ενώσεις.

8 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 7 Γραφή και ονοματολογία πολυατομικών ιόντων και ριζών. Οη έλλνηεο ηωλ πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ θαη ηωλ ξηδώλ. Τα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηνληηθέο ελώζεηο. Σην θάζε πνιπαηνκηθό ηόλ ηα άηνκα είλαη βέβαηα ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο αιιά νθείιεη ην θνξηίν ηνπ ζην όηη έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα έρνπλ πξνζιάβεη ή απνβάιιεη ειεθηξόληα, ώζηε λα απνθηήζνπλ δνκή επγελώλ αεξίσλ. Έηζη ηα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη ζηαζεξά ζωκαηίδηα θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ απηόλνκα. Γηα παξάδεηγκα ε ηνληηθή έλσζε ληηξώδεο λάηξην NaΝΟ 2 απνηειείηαη από ην ηόλ λαηξίνπ (Na +1 ) θαη ην ληηξώδεο ηόλ (ΝΟ 2-1 ) πνπ είλαη απηόλνκα ζσκαηίδηα. Iονηική ένωζη νιηπώδερ νάηπιο ΝaΝΟ 2 Na + νιτρώδες ιόν ΝΟ Νa, Ο Ν -1 Ο Ο N Na Σηηο κνξηαθέο ελώζεηο όια ηα άηνκα ζην κόξην είλαη ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο. Σπρλά όκσο ζην κόξην, νξηνζεηνύκε νκάδεο αηόκσλ, πνπ νλνκάδνπκε ξίδεο, γηαηί καο εμππεξεηνύλ ζηελ γξαθή θαη νλνκαζία ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ 4. Οη ξίδεο αληίζεηα κε ηα πνιπαηνκηθά ηόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζαλ απηόλνκα ζωκαηίδηα γηαηί έρνπλ λόεκα θαη ύπαξμε κόλν ζαλ ηκήκα ηεο έλσζεο. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη πνιινί καζεηέο θάλνπλ ζύγρπζε ησλ ελλνηώλ ησλ πνιπαηνκηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο γηαηί ζπρλά έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν ζηελ αληίζηνηρε ηνληηθή ή κνξηαθή έλσζε. Γηα παξάδεηγκα ε κνξηαθή έλσζε ληηξώδεο νμύ ΗΝΟ 2 πεξηέρεη ηελ ληηξώδε ξίδα ΝΟ 2 πνπ δελ είλαη απηόλνκν ζσκαηίδην αιιά αλαπόζπαζηε νκάδα ηεο έλσζεο. Μοπιακή ένωζη νιηπώδερ οξύ ΗΝΟ 2 νιτρώδης ρίζα ΝΟ 2 Η Ο Ν Ο Ο N Αξηζκόο νμείδωζεο πνιπαηνκηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο. Ο αξηζκόο νμείδσζεο θαη ζηα πνιπαηνκηθά ηόληα θαη ζηηο ξίδεο είλαη ίζνο κε ην αιγεβξηθό ά- ζξνηζκα ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ πνπ ηα απνηεινύλ. Η δηαθνξά είλαη όηη ν αξηζκόο ν- μείδσζεο ζην πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ην πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο ελώ ν αξηζκόο νμείδσζεο ζηε ξίδα είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν. -1 Παξάδεηγκα: Σην ηόλ ΝO 2 ηεο έλσζεο ΝaΝO2 θαη ζηε ξίδα ΝO 2 ηεο έλσζε ΗΝO 2, ην άηνκν ν- μπγόλν (Ο) έρεη α.ν. -2 θαη ην άηνκν άδώην (N) έρεη α.ν. +3. Έηζη νη αληίζηνηρνη α.ν. ηνπ ηόληνο θαη ηεο ξίδαο είλαη (+3) + 2 (-2)= Οη ξίδεο ρξεζηκεύνπλ θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ.

9 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 8 Γξαθή θαη νλνκαηνινγία πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ (θαη ξηδώλ). Τα πεξηζζόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα απνηεινύληαη από έλα ζηνηρείν () κέηαιιν ή ακέηαιιν, ελσκέλν κε νξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ νμπγόλνπ. Σην πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ ηαμηλνκεκέλα ηα θπξηόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα κε ηα θνξηία ηνπο. πνιπαηνκηθά ηόληα κε θαηάιεμε...ηθό ή...ώδεο 5 ππεξ...ηθό... ηθό...ώδεο ππν...ώδεο Παξαηεξήζεηο 7 1 ClO ΒrO Ι O MnO ClO BrO I O NO SO CO PO AsO MnO CrO 4-2 Cr 62 O ZnO AlO ClO BrO I O 2-1 N 3 O 2 S 4 O PO AsO 3 ClO 1-1 BrO 1-1 IO 1-1 NO Όια ηα ηόληα νλνκάδνληαη κε βαζηθό ζπλζεηηθό ην «όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ» αθνινπζνύκελν από ηελ θαηάιεμε «...ηθό»ή «...ώδεο» θαη αλ είλαη απαξαίηεην κε ην πξόζεκα «ππεξ...» ή «ππν...» π.ρ. ClO 4-1 : ππεξρισξηθό ΒrO 3-1 : βξσκηθό SO 3-2 : ζεηώδεο : I ππνησδηώδεο θ.ι.π. Δηδηθόηεξα: ζηα ηόληα κε άδσην ην βαζηθό ζπλζεηηθό είλαη «...λίηξ...» -1 π.ρ. ΝO 3 : I ληηξηθό ΝO -1 : I ππνληηξώδεο ΙO -1 ην ηόλ Cr 2 O 7-2 νλνκάδεηαη δηρξσκηθό. 3. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζηνηρείνπ : ζε θάζε «ππεξ...ηθό» ηόλ είλαη +7 ζε θάζε «...ηθό» ηόλ είλαη ν ακέζσο κηθξόηεξνο πνπ δηαζέηεη ην ζηνηρείν κεηά ην +7 ζε θάζε «...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +2 θαη ζε θάζε «ύπν...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +4 από ηνλ αληίζηνηρν ζην «...ηθό» ηόλ. 4. Τα ηόληα πνπ ζρεκαηίδνληαη από ην ίδην ζηνηρείν έ- ρνπλ ίδην θνξηίν, ελώ ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ κεηώλνληαη θαηά έλα ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά: ππεξ...ηθό...ηθό...ώδεο ππν...ώδεο Δμαηξνύληαη ην καγγαληθό θαη ην ππεξκαγγαληθό ηόλ. όμηλα ηόληα Πξνθύπηνπλ από ηα ηόληα πνπ έρνπλ θνξηίν -2 ή -3 αλ πξνζιάβνπλ πδξνγνλνθαηηόληα Η Παξαδείγκαηα : PO όμηλν θσζθνξηθό ηόλ, 2 PO 4 δηζόμηλν θσζθνξηθό ηόλ άιια ηόληα +1 - ακκώλην: N 4, πδξνμείδην: OΗ -1, θπάλην: CN -1, όμηλν ζεηνύρν ή πδξνζεηνύρν S -1 5 Υπελζπκίδνπκε όηη παξόκνηα κε θάζε πνιπαηνκηθά ηόλ γξάθεηαη θαη ε αληίζηνηρε ξίδα π.ρ. ε ζεητθή ξίδα γξάθεηαη SO 4-2, ε ληηξηθή ξίδα γξάθεηαη ΝO3-1 θ.ι.π. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ν α.ν ηνπ ηόληνο ηαπηίδεηαη κε ην πξαγκαηηθό ηνπ θνξηίν, ελώ ν α.ν ηεο αληίζηνηρεο ξίδαο είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ηόλ ΟΗ -1 νλνκάδεηαη πδξνμείδην ελώ ε αληίζηνηρε ξίδα νλνκάδεηαη πδξνμύιην.

10 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 9 Συμβουλή: Mαθητή/τρια για να μάθεις τα πολυατομικά ιόντα (άρα και τις αντίστοιχες ρίζες) πρέπει πρώτα να απομνημονεύσεις τα «...ικά» ιόντα και το φορτίο τους. Ύστερα με βάση το κάθε «...ικό» ιόν θα μάθεις τα αντίστοιχα «υπέρ...ικό», «...ώδες» και «υπο...ώδες» ιόντα (εφ όσον υπάρχουν) χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του προηγούμενου πίνακα που σχηματικά αποδίδονται με το παρακάτω διάγραμμα. Έλα νμπγόλν ιηγόηεξν....ώδεο ηόλ ππέξ...ηθό ηόλ Έλα νμπγόλν πεξηζζόηεξν. (εμαίξεζε ην καγγαληθό θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ)...ηθό ηόλ Γύν νμπγόλα ιηγόηεξν. ππν...ώδεο ηόλ Σν θνξηίν ηνπ ηόληνο δηαηεξείηαη. (εμαίξεζε ην καγγαληθό θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ) Συμβουλή: Δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύσεις τους α.ο. των στοιχείων στο κάθε ιόν εφ όσον μπορείς να τους υπολογίζεις σύμφωνα με τον κανόνα στην 5β 1.2. Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζεις ότι οι α.ο. των στοιχείων μειώνονται σύμφωνα με την σειρά: ππεξ...ηθό...ηθό...ώδεο ππν...ώδεο

11 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 10 Γραφή και ονοματολογία των τύπων των χημικών ενώσεων. Γξαθή ηωλ ηύπωλ ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ. Γηα λα γξαθνύκε ζσζηά θαη γξήγνξα ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ εθαξκόδνπκε κηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηνπο αξηζκνύο νμείδσζεο. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο κεζόδνπ είλαη: Κάζε έλωζε (κνξηαθή ή ηνληηθή) ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από δύν κέξε. Τν έλα έρεη ζεηηθό αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξνζεηηθό) Θ + θαη ην άιιν έρεη αξλεηηθό αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξαξλεηηθό) Α -. Γηα λα γξάςνπκε ηνλ ηύπν κίαο ρεκηθήο έλσζεο γξάθνπκε πξώηα ην ειεθηξνζεηηθό ηκήκα ηεο έλσζεο Θ + θαη ύζηεξα ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηνπο α.ν. (ρσξίο ην πξόζεκό ηνπο) «ρηαζηί» δείθηεο, αθνύ πξώηα απινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ην δηπιαλό ζρήκα. παραδείγμαηα: Ag +1 + S -2 Ag 2 S SO 4 2 SO 4 Mg NO 3 NO 3 C +4 + O -2 CO 2 Παραηήρηζη: Ο θαλόλαο ηνπνζέηεζεο ησλ δεηθηώλ «ρηαζηί» έρεη (όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε ζπλέρεηα) αξθεηέο εμαηξέζεηο. Ολνκαηνινγία ρεκηθώλ ελώζεωλ Η νλνκαζία ησλ ελώζεσλ θαηά IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry- Γηεζλήο Έλσζε ζεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φεκείαο) είλαη έλα ζύζηεκα θαλόλσλ πνπ ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ νλνκάησλ ησλ δύν ηκεκάησλ Θ-Α ηεο έλσζεο. Σύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο IUPAC νη ελώζεηο νλνκάδνληαη όπσο γξάθνληαη, αιιά ζηελ Διιάδα νλνκάδνληαη αληίζεηα απ όηη γξάθνληαη δειαδή νλνκάδεηαη πξώηα ην αξλεηηθό θαη ύζηεξα ην ζεηηθό ηκήκα. Σπρλά γηα ηελ νλνκαζία ησλ ελώζεσλ ρξεζηκνπνηνύκε εκπεηξηθά νλόκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ηδηόηεηα ηεο έλσζεο ή κε θάπνην ηξόπν παξαζθεπήο ηεο ή γεληθόηεξα ηελ «ηζηνξία» ηεο ρεκηθήο έλσζεο π.ρ. ην ρισξηνύρν λάηξην NaCl νλνκάδεηαη εκπεηξηθά καγεηξηθό άιαο, ην πδξνριώξην NO 3 νλνκάδεηαη εκπεηξηθά aqua forte (δπλαηό λεξό). Σημείωση του γράφοντος: Η διδασκαλία των κανόνων της ονοματολογίας είναι να δυνατό να γίνει με διάφορες μεθόδους. Είναι όμως καλύτερο να ονομαστούν οι ενώσεις ανά τάξη χημικών ενώσεων (οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια) ώστε η διδασκαλία να είναι προσαρμοσμένη στην διδακτέα ύλη που ακολουθεί και να γίνει ευκολότερη η αφομοίωση των κανόνων από τους μαθητές

12 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 11 Σα νμέα Τα νμέα είλαη νη ρεκηθέο ελώζεηο κε αλάινγεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ νλνκάδεηαη όμηλνο ραξαθηήξαο. Σεκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ δηάθνξεο απόςεηο-νξηζκνί γηα ην πνηα ζώκαηα είλαη νμέα Ο πξώηνο νξηζκόο δηαηππώζεθε από ηνλ S.Arrhenius ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν: Ομέα (θαηά Arrhenius) είλαη νη νη πδξνγνλνύρεο ελώζεηο, πνπ όηαλ δηαιπζνύλ ζην λεξό ηνληίδνληαη θαη ειεπζεξώλνπλ θαηηόληα πδξνγόλνπ (Η + ). π.ρ. ν ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε: Cl + + Cl -- Τα νμέα θαηά Arrhenius είλαη κνξηαθέο ελώζεηο. Τν θάζε Η + πνπ ειεπζεξώλεηαη από ην νμύ δελ είλαη ειεύζεξν ζηα πδαηηθά δηαιύκαηα αιιά ελώλεηαη κε έλα κόξην λεξνύ θαη δίλεη ην νμώλην Η 3 Ο +. Παξάδεηγκα: Ο ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε: Cl + 2 O 3 O + + Cl - ή πην απιά Cl + + Cl - Cl (g) Η + 2 O (l) Cl - (aq) 3 O + (aq) Τα αλόξγαλα 6 νμέα θαηά Arrhenius έρνπλ γεληθό ηύπν Η ρ Α όπνπ ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -ρ κπνξεί λα είλαη: 1. αινγόλν F -1, Cl -1, Br -1, I -1 ή ζείν S -2 ή ξίδα θπάλην CN ξίδα νμπγνλνύρνο κε θαηάιεμε... ηθή ή... ώδεο. Οη νλνκαζία ησλ νμέσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Η α Α ηύπνο κε νμπγνλνύρν νμύ F CN 2 S νμπγνλνύρν νμύ. ΗΝΟ 3 Η 2 SO 4 ΗΝΟ 2 Κνηλή (ειιεληθή) Ύδξν-όλνκα Α πδξνθζόξην πδξνθπάλην πδξόζεην όλνκα Α +νμύ ληηξηθό νμύ, ζεηηθό νμύ ληηξώδεο νμύ νλνκαζία Καηά IUPAC Τδξνγόλν + όλνκα Α-ίδην πδξνγόλν θζνξίδην πδξνγόλν θπαλίδην πδξνγόλν ζνπιθίδην νμύ + όλνκα Α νμύ ληηξηθό, νμύ ζεηηθό νμύ ληηξώδεο εκείωζε: Τα νμέα F, ΗCl, Br, I, 2 S θαη ΗCN πνπ είλαη όια αέξηα, όηαλ είλαη δηαιπκέλα ζην λεξό ηόηε πξνζηίζεηαη ζηελ θνηλή νλνκαζία ηνπο θαη ε θαηάιεμε «... ηθό νμύ». π. ρ. ΗCl (aq) 7 πδξνρισξηθό νμύ, 2 S (aq) πδξνζεηϊθό νμύ. 6 O γεληθόο ηύπνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αλόξγαλα νμέα. Tα νξγαληθά νμέα είλαη ελώζεηο πνπ έρνπλ ηελ ξίδα θαξβνμύιην -COO π.ρ. C 3 -COO (αηζαληθό ή νμηθό νμύ)

13 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 12 θπζηθή θαηάζηαζε δηαιπηόηεηα αέξηα : F, ΗCl, Βr, ΗΙ, Η 2 S, CN πγξά : NO 3, 2 SO 4, ClO 4 ζηεξεά: 3 PO 4, 3 PO 3, 3 AsO 4, 3 BO 3 αζηαζή : 2 CO 3 CO 2 +Η 2 Ο, 2 SO 3 SO 2 +Η 2 Ο Όια είλαη επδηάιπηα ζην λεξό. Οη βάζεηο. Βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη νη ηνληηθέο ελώζεηο πνπ όηαλ δηαιύνληαη ζην λεξό δηίζηαληαη ζε ηόληα θαη δίλνπλ αληόληα ΟΗ -. Οη βάζεηο θαηά Arrhenius έρνπλ: γεληθό ηύπν Οη βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη πδξνμείδηα κεηάιισλ κε γεληθό ηύπν Μ(ΟΗ) ρ όπνπ Μ=κέηαιιν θπζηθή θαηάζηαζε Όια είλαη ζηεξεέο θξπζηαιιηθέο ηνληηθέο ελώζεηο. δηαιπηόηεηα Δίλαη δπζδηάιπηεο ζην λεξό πιελ ησλ NaO, KO, Ca(O) 2, Ba(O) 2 δηάζηαζε ζην λεξό Δίλαη ηζρπξνί ειεθηξνιύηεο ΝaO 2 O Na + + O -, Ca(O) 2 2 O Ca O - Η ακκωλία ΝΗ 3 Η ακκσλία ΝΗ 3,αλ θαη δελ έρεη ηνλ ηύπν Μ(ΟΗ) ζ (δελ πεξηέρεη πδξνμείδην ΟΗ - ), είλαη βάζε γηαηί όηαλ δηαιύεηαη ζην λεξό ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ αληηδξώληαο κε ην λεξό: ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ ΟΗ -. 8 Οη νλνκαζία ησλ βάζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Μ(ΟΗ) ζ ηύπνο ΝaO ΚΟ Ca(O) 2 Αl(O) 3 Κνηλή (ειιεληθή) Τδξνμείδην ηνπ + όλνκα Μ πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Μ + πδξνμείδην λάηξην πδξνμείδην θάιην πδξνμείδην αζβέζηην πδξνμείδην αξγίιην πδξνμείδην 7 Τν ζύκβνιν (aq) δειώλεη όηη ε έλσζε είλαη δηαιπκέλε ζην λεξό. 8 Τα κόξηα ηεο ακκσλίαο δηαζέηνπλ άηνκν αδώηνπ κε ειεύζεξν δεύγνο ειεθηξνλίσλ άξα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ εκηπνιηθό δεζκό. Όηαλ ηα κόξηα απηά βξεζνύλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ δεζκεύνπλ πξσηόληα Η+ από ηα κόξηα ηνπ λεξνύ (ζρεκαηίδνληαο κε απηά εκηπνιηθό δεζκό), ελώ ηαπηόρξνλα ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ ΟΗ-.

14 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 13 ζεκείωζε 1 ε Τα KO θαη NaΟΗ νλνκάδνληαη θαη θαπζηηθό θάιην ή θαπζηηθή πνηάζα, θαπζηηθό λάηξην ή θαπζηηθή ζόδα αληίζηνηρα. ζεκείωζε 2 ε Τα δηαπγή δηαιύκαηα ησλ Βa(O) 2, Ca(O) 2 νλνκάδνληαη θαη βάξην ύδωξ, αζβέζηην ύδωξ αληίζηνηρα. ζεκείωζε 3 ε Οηαλ ην κέηαιιν έρεη πνιινύο α.ν. ηόηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ. π. ρ. Fe(O) 3 : πδξνμείδην ηνπ ηξηζζελνύο ζηδήξνπ Άιαηα (ηνληηθέο ελώζεηο) Δίλαη νη ελώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από αληίδξαζε νμένο θαη βάζεο (εμνπδεηέξσζε). Δίλαη νη ελώζεηο κε ηύπν Θ α Α ζ όπνπ: Τν ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -α κπνξεί λα είλαη: 1. Ιόλ αινγόλνπ F -1, Cl -1, Br -1, I -1, ή ζείνπ S -2 ή θπάληνπ CN Ιόλ νμπγνλνύρν κε θαηάιεμε... ηθό ή... ώδεο. Τν ειεθηξνζεηηθό ηκήκα Θ -ζ κπνξεί λα είλαη: Μεηαιιηθό θαηηόλ Μ +ζ ή ηόλ ακκωλίνπ ΝΗ 4 +1 Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Θ α Α ζ ηύπνο κε νμπγνλνύρν άιαο ΝaF Ca(CN) 2 K 2 S νμπγνλνύρν άιαο ΚΝΟ 3 CaSO 4 Na 3 PΟ 3 Κνηλή (ειιεληθή) όλνκα Α-νύρν + όλνκα Θ θζνξηνύρν λάηξην θπαληνύρν αζβέζηην ζεηνύρν θάιην όλνκα Α +νμύ ληηξηθό θάιην, ζεηηθό αζβέζηην θσζθνξώδεο λάηξην, νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Θ + όλνκα Α-ίδην λάηξην θζνξίδην αζβέζηην θπαλίδην θάιην ζνπιθίδην νμύ + όλνκα Α θάιην ληηξηθό, αζβέζηην ζεηηθό λάηξην θσζθνξώδεο ζεκείωζε 1 ε Όηαλ ην κεηαιιηθό θαηηόλ δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ κεηαιιηθνύ θαηηόληνο π.ρ. FeCl 3 : ρισξηνύρνο ηξηζζελήο ζίδεξνο ή ηξηζζελήο ζίδεξνο ρισξίδην. Γηαθνξεηηθά γηα λα δεισζεί έκκεζα ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από ηελ νλνκαζία ηνπ αληόληνο αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αληόλησλ. π.ρ. FeCl 3 : ηξηρισξηνύρνο ζίδεξνο ή ζίδεξνο ηξηρισξίδην.

15 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 14 ζεκείωζε 2 ε Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν νλνκαζίαο ησλ αιάησλ oλνκάδνληαη θαη πνιιέο ελώζεηο πνπ δελ είλαη άιαηα αιιά απνηεινύληαη από δύν ζηνηρεία. π.ρ. PCl 3 : ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο ή θώζθνξνο ηξηρισξίδην, CS 2 : δηζεηνύρνο άλζξαθαο ή άλζξαθαο δηζνπιθίδην. Δηδηθόηεξα νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από κέηαιιν θαη έλα από ηα ακέηαιια, N, C θαη Ρ νλνκάδνληαη αληίζηνηρα θαη πδξίδηα, ληηξίδηα, θαξβίδηα, θωζθίδηα. π. ρ. Ca 2 πδξνγνλνύρν αζβέζηην ή αζβέζηην πδξίδην (πδξόιηζνο), Ca 3 N 2 αδσηνύρν αζβέζηην ή αζβέζηην ληηξίδην, Αl 4 C 3 αλζξαθνύρν αξγίιην ή αξγηιίν θαξβίδην (αλζξαθαξγίιην) Ca 2 C 4 αλζξαθνύρν αζβέζηην ή θαξβίδην αζβέζηην (αλζξαθαζβέζηην) Mg 3 P 2 θσζθνξνύρν καγλήζην ή θωζθίδην καγλήζην. Μεξηθέο ελώζεηο ηνπ πδξνγόλνπ κε νξηζκέλα ακέηαιια παίξλνπλ εηδηθέο νλνκαζίεο. παξαδείγκαηα: ακκσλία N 3, θσζθίλε P 3, αξζίλε Αs 3, αληηκνλίλε Sb 3 Ομείδηα Ομείδηα είλαη νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από ζηνηρείν Θ +ζ ελσκέλν κε νμπγόλν. Τα νμείδηα δηαθξίλνληαη ζηα νμείδηα κεηάιισλ πνπ είλαη ηνληηθέο ελώζεηο θαη ηα νμείδηα ακεηάιισλ πνπ είλαη κνξηαθέο ελώζεηο. Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Θ 2 Ο ζ ή ΘΟ ζ/2 ηύπνο Al 2 O 3 Νa 2 O CO SO 3 Κνηλή (ειιεληθή) νμείδην ηνπ + όλνκα Μ νμείδην ηνπ αξγηιίνπ νμείδην ηνπ λαηξίνπ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα νμείδην ηνπ ζείνπ (η) νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Μ + νμείδην Αξγίιην νμείδην Νάηξην νμείδην Άλζξαθαο κνλνμείδην Θείν ηξηνμείδην ζεκείωζε 1 Όηαλ ην ζηνηρείν έρεη ηνλ κηθξόηεξν α.ν. ηόηε ην νμείδην νλνκάδεηαη θαη «ππνμείδην». π. ρ. Cu 2 Ο : ππνμείδην ηνπ ραιθνύ, ππνμείδην ηνπ αδώηνπ Ν 2 Ο. ζεκείωζε 2 ε Όηαλ ην ζηνηρείν δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ. π. ρ. FeO : νμείδην ηνπ ζηδήξνπ II ή ζίδεξνο ΙΙ νμείδην Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα γλσζηνπνηήζνπκε έκκεζα ηνλ α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ ζέηνπκε κπξνζηά από ηελ ιέμε «νμείδην» αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ ηνπ νμπγόλνπ. π.ρ. Fe 2 O 3 : ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ ή ζίδεξνο ηξηνμείδην Tα θαλνληθά νμείδηα παξνπζηάδνπλ ηνπο εμήο ηύπνπο: Θ 2 Ο ππνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +1), ΘO 3 ηξηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +6), ΘΟ κνλνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +2), Θ 2 O 4 ηεηξνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +4), ΘΟ 2 δηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +4), Θ 2 O 5 πεληνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ 5), Θ 2 O 3 ηξηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +3), Θ 2 O 7 επηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +7).

16 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 15 Τ π ε ξ ν μ ε ί δ η α : Δίλαη εθείλα ηα πνπ έρνπλ ηελ ππεξνμεηδηθή νκάδα (-Ο-Ο-) όπνπ ην νμπγόλν έρεη α.ν.=-1. παξάδείγκαηα: Η 2 O 2 : ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ, ΒaO 2 : ππεξνμείδην ηνπ βαξίνπ.

17 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 16 Δ Ρ Ω Σ Η Δ Ι 1. Πωο νξίδεηαη ν αξηζκόο νμείδωζεο (α.ν.) ελόο αηόκνπ; 2. Με πνηνύο εκπεηξηθνύο θαλόλεο ππνινγίδεηαη ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα κόξηα ηωλ ζηνηρείωλ ή ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ θαη ζηα κνλναηνκηθά ή πνιπαηνκηθά ηόληα; 3. Να ππνινγηζηεί ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα παξαθάηω ζώκαηα: C 4 Κ 2 Cr 2 O 7 K 2 CrO 4 2 S NO 3-2 O 2 KClO 4 K 2 SO 3 KMnO 4 SnCl 4 + N 4 Cr 2 (SO 3 ) 3 K 2 MnO 4 3 PO 4 Ca( 2 PO 3 ) 2 CaOCl 2 2 SO 4 Fe 3 O 4 4. Να νλνκαζηνύλ ηα νμέα: Cl NO 3 2 S CN 2 SO 3 2 SO 4 ClO BrO 3 ClO 4 F 5. Να νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο νη βάζεηο: Ca(O) 2 NaO Ba(O) 2 g(o) 2 CuO 6. Nα νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα: Al(NO 3 ) 3 K 2 MnO 4 KCl gf 2 NaCN 7. Cr 2 (SO 3 ) 3 ZnS Ag 2 S AlPO 4 CaCl 2 Nα νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα: Ca(SO 4 ) 2 Na 2 PO 4 Zn(S) 2 Na 2 PO 3 Ca( 2 PO 3 ) 2 8. Να νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηόλ ηξόπνπο ηα νμείδηα: CO 2 K 2 O CaO SO 3 CO SnO Cl 2 O 7 ΒaO 2 Fe 3 O 4 N 2 O 9. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμέωλ: πδξόζεην ζεητθό νμύ πδξνρισξηθό νμύ ππνρισξηώδεο νμύ ρισξηθό νμύ πδξντσδηθό νμύ ληηξηθό νμύ πδξντώδην 10. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ βάζεωλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαπζηηθό λάηξην 11. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ αιάηωλ: ληηξηθό αζβέζηην ησδηνύρν αζβέζηην ρισξηθόο άξγπξνο θσζθνξώδεο αζβέζηην δηρισξηνύρνο θαζζίηεξνο ππεξκαγγαληθό λάηξην αλζξαθηθό αξγίιην ππεξησδηθό αζβέζηην ρισξηνύρν λάηξην πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ βάξην ύδσξ ππνρισξηώδεο αξγίιην θσζθνξηθό λάηξην βξσκηνύρν αξγίιην θπαληνύρν λάηξην ληηξηθό δηζζελέο ληθέιην δηρξσκηθό θάιην ληηξηθό καγλήζην θσζθνξηθό ακκώλην αλζξαθηθό ακκώλην

18 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ: ζεηώδεο νμύ καγγαληθό λάηξην δηρξσκηθό θάιην θσζθσξώδεο νμύ πδξνζεητθό νμύ ληηξώδεο νμύ ππνρισξηώδεο νμύ πδξνριώξην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ πδξνμείδην ηνπ θάιηνπ θσζθνξώδεο αζβέζηην πδξνμείδην ηνπ βαξίνπ αλζξαθηθό αξγίιην ρισξηνύρνο ππνραιθόο θπαληνύρν αζβέζηην ληηξώδεο ηξηζζελέο ρξώκην. 13. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμεηδίωλ: νμείδην ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ππνμείδην ηνπ ραιθνύ ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ ηξηνμείδην ηνπ αδώηνπ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηνμείδην ηνπ θαζζίηεξνπ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ πεληνμείδην ηνπ θσζθόξνπ 14. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ: ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο ληηξίδην ηνπ καγλεζίνπ θσζθίλε θαξβίδην ηνπ αξγηιίνπ πδξίδην ηνπ λαηξίνπ πδξόιηζνο θσζθίδην ηνπ θαιίνπ ζνπιθίδην ηνπ βαξίνπ αληηκνλίλε αλζξαθαξγίιην αλζξαθαζβέζηην ακκσλία

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα