Οι τύποι της χημείας. ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη H C H θ.ιπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τύποι της χημείας. ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη H C H θ.ιπ."

Transcript

1

2 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 1 Οι τύποι της χημείας Οη ρεκηθνί ηύπνη ησλ δηαθόξσλ νπζηώλ είλαη ζεκαληηθνί γηαηί καο δίλνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπζίεο απηέο. Οη ρεκηθνί ηύπνη, από ην πην απιό ζύκβνιν ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλνπ (Η) κέρξη ηνλ πνιππινθόηεξν ρεκηθό ηύπν, απνηεινύλ ηελ πνιπεζληθή γιώζζα ηεο ρεκείαο. Η εθκάζεζή ησλ ρεκηθώλ ηύπσλ δελ απαηηεί κόλν ζπρλή ελαζρόιεζε (ζαλ ηελ κεηξηθή καο γιώζζα) αιιά επίπνλε πξνζπάζεηα γηαηί έρεη ελζωκαηώζεη γλώζεηο θαη ζεωξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Φεκείαο. Έηζη νη ρεκηθνί ηύπνη θαζηεξώζεθαλ όρη κόλν ζαλ απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ρεκηθώλ ελλνηώλ ζην γξαπηό ιόγν αιιά θαη γηα ηελ ζθαηξηθή θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο. Οη ρεκηθνί ηύπνη θαηά ζεηξά απμεκέλεο πνιππινθόηεηαο είλαη: Δκπεηξηθόο ηύπνο. Ο εκπεηξηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί γηα ην είδνο θαη ηελ αλαινγία ηωλ αηόκωλ ηωλ ζηνηρείωλ ζηελ έλωζε. π.ρ. εκπεηξηθόο είλαη ν ηύπνο (C 1 2 ) ν. Σηνλ ίδην εκπεηξηθό ηύπν κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ πνιιέο ε- λώζεηο κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ αξηζκνύ (λ) γηαηί ν εκπεηξηθόο ηύπνο δελ καο δίλεη ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ αηόκσλ ζην κόξην. Μνξηαθόο ηύπνο. Ο κνξηαθόο ηύπνο καο δίλεη ην είδνο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκό ηωλ αηόκωλ ζην κόξην ηνπ ζηνηρείνπ ή ηεο έλωζεο. π.ρ. έρνπκε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ζηνηρείσλ νμπγόλνπ Ο 2, όδνληνο Ο 3, θσζθόξνπ Ρ 4 θ.ι.π. ηνλ κνξηαθόο ηύπνο ηεο έλσζεο πξνπελίνπ C πνπ καο πιεξνθνξνύλ ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ ζην κόξην. Υπελζπκίδνπκε όηη νη ηνληηθέο ελώζεηο δελ απνηεινύληαη από κόξηα αιιά από ηόληα 2. Έηζη θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύκε απιά ηνλ όξν ρεκηθό ηύπν θαη λα απνθεύγνπκε ηνλ όξν «κνξηαθό ηύπν» πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί παξεξκελείεο. πληαθηηθόο ηύπνο. Ο ζπληαθηηθόο ηύπνο καο πιεξνθνξεί (όηη θαη ν κνξηαθόο θαη επηπιένλ) ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηωλ αηόκωλ ζην κόξην. π.ρ. ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ 2 O 2 είλαη O O, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ 2 είλαη O C O, ηνπ κεζαλίνπ είλαη C θ.ιπ. O ζπληαθηηθόο ηύπνο είλαη ζεκαληηθόο γηαηί πνιύ ζπρλά ζηνλ ίδην κνξηαθό ηύπν αληηζηνηρνύλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελώζεηο γηαηί δηαθέξνπλ ζηνλ ζπληαθηηθό ηύπν. π.ρ. κε κνξηαθό ηύπν C 2 6 O ππάξρνπλ ε αηζαλόιε θαη ν δηκεζπιαηζέξαο πνπ έρνπλ αληίζηνηρνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο C C O θαη C O C 1 Ο κνξηαθόο ηύπνο ηνπ πξνπελίνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εκπεηξηθό ηύπν (C 1 2 ) ν γηα λ=3. 2 Ο ρεκηθόο ηύπνο ησλ ηνληηθώλ ελώζεσλ δειώλεη ηελ κηθξόηεξε αλαινγία ησλ ηόλησλ ζηνλ θξύζηαιιν.

3 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 2 Ηιεθηξνληθόο ηύπνο. O ειεθηξνληθόο ηύπνο δίλεη ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ησλ αηόκσλ. π.ρ. ν ειεθηξνληθόο ηύπνο ηνπ C 4 είλαη C, ελώ ηνπ CO 2 είλαη O C O ηεξενρεκηθόο ηύπνο. O ζηεξενρεκηθόο ηύπνο καο πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ αηόκσλ ζην ρώξν. π.ρ. ν ζηεξενρεκηθόο ηύπνο ηνπ λεξνύ είλαη O θαη καο πιεξνθνξεί όηη ην κόξην ηνπ λεξνύ δελ είλαη επζύγξακκν αιιά γσληαθό. Σηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κνξίσλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκε κνληέια πνπ καο δίλνπλ ξεαιηζηηθόηεξα ηελ εηθόλα ησλ κνξίσλ. Σηα κνληέια απηά ηα άηνκα παξηζηάλνληαη κε ζθαίξεο πνπ άιισηε ελώλνληαη κε ξάβδνπο δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ππάξρνληεο δεζκνύο θαη άιισηε επηθαιύπηνληαη δίλνληαο έκθαζε ζην ζρήκα θαη ηνλ όγθν ηνπ κνξίνπ.

4 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 3 Αριθμός οξείδωσης έλλνηα ηνπ αξηζκνύ νμείδωζεο. Γηα λα γξάθνπκε θαη λα νλνκάδνπκε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε γηα θάζε ζηνηρείν έλα ή πεξηζζόηεξνπο αξηζκνύο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζηνηρείν θαη νλνκάδνληαη αξηζκνί νμείδωζεο (α.ν.). 3 Οη αξηζκνί νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ θαλόλεο: Ι. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε ηνληηθή (εηεξνπνιηθή) έλωζε ζαλ κνλαηνκηθό ηόλ ηόηε ν αξηζκόο νμείδωζεο ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ίζνο κε ηα πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο. Παξαδείγκαηα Σην ρισξηνύρν λάηξην, ν α.ν. ηνπ Νa είλαη +1 ελώ ηνπ Cl είλαη 1 όζν θαη ηα θνξηία ησλ +1-1 αληίζηνηρσλ ηόλησλ ζηε έλσζε ζύκθσλα κε ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν Na, Cl Τν ρισξηνύρν αζβέζηην έρεη ειεθηξνληθό ηύπν Ca, 2 Cl. Έηζη ην Ca έρεη α.ν. +2 ελώ ην Cl έρεη 1. Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ηα πδξίδηα ησλ κεηάιισλ όπνπ ην Η έρεη α.ν. 1, όπσο +1-1 πξνθύπηεη από ηνλ ειεθηξνληθό ηύπν ηνπ πδξίδηνπ ηνπ λαηξίνπ Na,. ΙΙ. Όηαλ ην ζηνηρείν αλήθεη ζε νκνηνπνιηθή έλωζε ηόηε ν α.ν. ηνπ είλαη ίζνο κε ην θνξηίν πνπ θαίλεηαη λα απνθηά ην άηνκν αλ ηα ειεθηξόληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά δεύγε, απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν, εθ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ αλόκνηωλ α- ηόκωλ ή κνηξαζηνύλ ζηα άηνκα εθ όζνλ ν δεζκόο είλαη κεηαμύ νκνίωλ αηόκωλ. Παξαδείγκαηα Τν λεξό είλαη νκνηνπνιηθή έλσζε κε ειεθηξνληθό ηύπν O. Αλ ηα θνηλά δεύγε απνδνζνύλ ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν ην νμπγόλν, ηόηε πξνθύπηεη ν αθόινπζνο ζπκβαηηθόο ηύπνο κε ηα θαηλνκεληθά θνξηία.:, O, Έηζη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ νμπγόλνπ 2.. Φαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη θαη ην νμείδην ηνπ θζνξίνπ Ο 2 F πνπ έρεη ειεθηξνληθό ηύπν F O F. Τα θνηλά δεύγε απνδίδνληαη ζην ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν θζνξίνπ νπό- 3 Οη αξηζκνί νμείδωζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη επίζεο απαξαίηεηνη ζηελ θαηαλόεζε ησλ νμεηδναλαγσγηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ γξαθή ησλ αληίζηνηρσλ εμηζώζεσλ. Ο αξηζκόο νμείδωζεο νλνκάδεηαη θαη ηππηθό ζζέλνο

5 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 4 ηε έρνπκε ηνλ ζπκβαηηθό ηύπν είλαη 1 θαη ηνπ Ο είλαη F, O, F από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ F Σην κόξην ηνπ πδξνγόλνπ κε ειεθηξνληθό ηύπν, ην θνηλό δεύγνο ησλ ειεθηξνλίσλ 0 0 κνηξάδεηαη κεηαμύ ησλ όκνησλ αηόκσλ νπόηε πξνθύπηεη ην ζρήκα, ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη 0. από ην νπνίν Σην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ έρνπκε θνηλά δεύγε ειεθηξνλίσλ θαη κεηαμύ όκνησλ αηόκσλ θαη κεηαμύ αλόκνησλ ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: O O. Μεηά ηελ ζπκβαηηθή α- λαθαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ α.ν. έρνπκε ηνλ ηύπν , O, O,. Έηζη πξνθύπηεη όηη ν α.ν. ηνπ Η είλαη +1 θαη ηνπ Ο 1 όζν θαη ηα θαηλνκεληθά θνξηία ησλ ηόλησλ. III. Αλ ην άηνκν ζπκκεηέρεη θαη ζε νκνηνπνιηθό θαη ζε εηεξνπνιηθό δεζκό ηόηε εθαξκόδνπκε ηαπηόρξνλα ηνπο θαλόλεο (I) θαη (II). Παξάδεηγκα +1-1 Σην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ ν ειεθηξνληθόο ηύπνο είλαη Na, O από ηνλ νπνίν δηαπηζηώλνπκε όηη ν α.ν ηνπ Na είλαη +1 θαη ηνπ πνιπαηνκηθνύ ηόληνο πδξνμεηδίνπ (O) είλαη 1. Αλ αλαθαηαλεκεζνύλ ηα ειεθηξόληα ηνπ δεζκνύ Ο-Η πξνθύπηεη ν ηύπνο Na, O, από ηνλ νπνίν ζπκπεξαίλνπκε όηη ν α.ν. ηνπ Ο είλαη 2 θαη ηνπ Η είλαη +1.

6 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 5 Δκπεηξηθνί θαλόλεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ α.ν. Από ηελ κειέηε ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ ζηα δηάθνξα ζώκαηα πξνθύπηνπλ νξηζκέλνη εκπεηξηθνί θαλόλεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίδνπκε γξήγνξα ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ελόο αηόκνπ ζ όπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη. Πίλαθαο εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ αξηζκώλ νμείδωζεο 1 Οη α.ν. ησλ ζηνηρείσλ παίξλνπλ ηηκέο από -4 έσο Τα άηνκα πνπ είλαη ειεύζεξα, ηα άηνκα ησλ κεηάιισλ πνπ ζπληζηνύλ κεηαιιηθό θξπζηαιιηθό πιέγκα θαη ηα άηνκα ζηα κόξηα ζηνηρείσλ (π.ρ.ηe, Fe, Η 2, O 2, O 3 θ.ι.π.) έρνπλ α.ν.=0 3 Όηαλ ηα κέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο, έρνπλ ζεηηθνύο α.ν. 3 α Τα αιθάιηα π.ρ. ηα K, Νa (1 ε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.=+1 3 β Οη αιθαιηθέο γαίεο π.ρ. ηα Ca, Mg (2 ε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ) έρνπλ α.ν.= Όηαλ ηα ακέηαιια ζρεκαηίδνπλ ρεκηθέο ελώζεηο, έρνπλ θαη ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο α.ν. 4 α ην θζόξην έρεη πάληα πάληα α.ν β ην πδξνγόλν έρεη πάληα α.ν. +1, εθηόο από ηηο ελώζεηο ηνπ κε κέηαιια πνπ έρεη α.ν γ ην νμπγόλν έρεη πάληα α.ν. 2, εθηόο από ηα ππεξνμείδηα (πνπ έρνπλ ηελ νκάδα -Ο-Ο-) όπνπ έρεη α.ν. -1 θαη ηελ έλσζή ηνπ κε F (O 2 F) πνπ έρεη α.ν α Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ησλ αηόκσλ ζε κηα ρεκηθή έλσζε είλαη ίζν κε κεδέλ. 5 β Τν αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ α.ν. ζε πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ίζν κε ην θνξηίν ηνπ ηόληνο. 6 Σε κία ρεκηθή έλσζε είλαη δπλαηόλ δύν ή θαη πεξηζζόηεξα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ λα έ- ρνπλ δηαθνξεηηθνύο α.ν. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηωλ εκπεηξηθώλ θαλόλωλ γηα λα βξίζθνπκε ηνπο α.ν. Σην ζεητθό νμύ 2 SO 4 ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ (Η) έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 4 β ), ελώ ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 γ ). Aλ ν α.ν. ηνπ ζείνπ (S) είλαη x, ηόηε επαιεζεύεηαη ε ε- μίζσζε: 2 ( 1) x 4 ( 2) 0 (θαλόλαο 5 α ) από ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ S: x=+6. Σην ρισξηνύρν ππνρισξηώδεο αζβέζηην (ρισξάζβεζηνο) CaOCl 2 ην έλα άηνκν Cl έρεη α.ν.=-1 θαη ην άιιν έρεη α.ν.=+1 (θαλόλαο 6) Σην πνιπαηνκηθό ηόλ ΜnO -1 4 ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ (Ο) έρεη α.ν.=-2 (θαλόλαο 4 γ ). Aλ ν α.ν. ηνπ καγγαλίνπ(mn) είλαη x ηόηε επαιεζεύεηαη ε εμίζσζε: x 4 ( 2) 1 (θαλόλαο 5 β ) από ηελ νπνία βξίζθνπκε ηνλ α.ν. ηνπ Mn: x=+7.

7 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 6 Πίλαθαο αξηζκώλ νμείδωζεο ηωλ ζηνηρείωλ. Η Α Ο M F -1 0 E Cl, Br, I T S Λ N Λ P, As Α C B Li, K, Na, Ag 0 +1 M Ca, Ba, Zn, Mg 0 +2 E Al, Βi 0 +3 T Cu, g Λ Au Λ Fe, Co, Ni Α Pb, Sn, Pt Cr Mn Παξαηήξεζε: Ο άλζξαθαο (C) έρεη ζηηο αλόξγαλεο ελώζεηο α.ν. +2 θαη +4. Με όινπο ηνπο αλαγξαθόκελνπο α.ν. εκθαλίδεηαη ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο. Συμβουλή : Μαθητή -τρια, είναι αναγκαίο, όχι μόνο να απομνημονεύσεις τους βασικούς εμπειρικούς κανόνες, αλλά kαι να μάθεις να τους χρησιμοποιείς για να υπολογίζεις τους αριθμούς οξείδωσης των στοιχείων είτε είναι ελεύθερα είτε σχηματίζουν χημικές ενώσεις.

8 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 7 Γραφή και ονοματολογία πολυατομικών ιόντων και ριζών. Οη έλλνηεο ηωλ πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ θαη ηωλ ξηδώλ. Τα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηνληηθέο ελώζεηο. Σην θάζε πνιπαηνκηθό ηόλ ηα άηνκα είλαη βέβαηα ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο αιιά νθείιεη ην θνξηίν ηνπ ζην όηη έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα έρνπλ πξνζιάβεη ή απνβάιιεη ειεθηξόληα, ώζηε λα απνθηήζνπλ δνκή επγελώλ αεξίσλ. Έηζη ηα πνιπαηνκηθά ηόληα είλαη ζηαζεξά ζωκαηίδηα θαη είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ απηόλνκα. Γηα παξάδεηγκα ε ηνληηθή έλσζε ληηξώδεο λάηξην NaΝΟ 2 απνηειείηαη από ην ηόλ λαηξίνπ (Na +1 ) θαη ην ληηξώδεο ηόλ (ΝΟ 2-1 ) πνπ είλαη απηόλνκα ζσκαηίδηα. Iονηική ένωζη νιηπώδερ νάηπιο ΝaΝΟ 2 Na + νιτρώδες ιόν ΝΟ Νa, Ο Ν -1 Ο Ο N Na Σηηο κνξηαθέο ελώζεηο όια ηα άηνκα ζην κόξην είλαη ελσκέλα κε νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο. Σπρλά όκσο ζην κόξην, νξηνζεηνύκε νκάδεο αηόκσλ, πνπ νλνκάδνπκε ξίδεο, γηαηί καο εμππεξεηνύλ ζηελ γξαθή θαη νλνκαζία ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ 4. Οη ξίδεο αληίζεηα κε ηα πνιπαηνκηθά ηόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζαλ απηόλνκα ζωκαηίδηα γηαηί έρνπλ λόεκα θαη ύπαξμε κόλν ζαλ ηκήκα ηεο έλσζεο. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη πνιινί καζεηέο θάλνπλ ζύγρπζε ησλ ελλνηώλ ησλ πνιπαηνκηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο γηαηί ζπρλά έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν ζηελ αληίζηνηρε ηνληηθή ή κνξηαθή έλσζε. Γηα παξάδεηγκα ε κνξηαθή έλσζε ληηξώδεο νμύ ΗΝΟ 2 πεξηέρεη ηελ ληηξώδε ξίδα ΝΟ 2 πνπ δελ είλαη απηόλνκν ζσκαηίδην αιιά αλαπόζπαζηε νκάδα ηεο έλσζεο. Μοπιακή ένωζη νιηπώδερ οξύ ΗΝΟ 2 νιτρώδης ρίζα ΝΟ 2 Η Ο Ν Ο Ο N Αξηζκόο νμείδωζεο πνιπαηνκηθνύ ηόληνο θαη ξίδαο. Ο αξηζκόο νμείδσζεο θαη ζηα πνιπαηνκηθά ηόληα θαη ζηηο ξίδεο είλαη ίζνο κε ην αιγεβξηθό ά- ζξνηζκα ησλ αξηζκώλ νμείδσζεο ησλ αηόκσλ πνπ ηα απνηεινύλ. Η δηαθνξά είλαη όηη ν αξηζκόο ν- μείδσζεο ζην πνιπαηνκηθό ηόλ είλαη ην πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ ηόληνο ελώ ν αξηζκόο νμείδσζεο ζηε ξίδα είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν. -1 Παξάδεηγκα: Σην ηόλ ΝO 2 ηεο έλσζεο ΝaΝO2 θαη ζηε ξίδα ΝO 2 ηεο έλσζε ΗΝO 2, ην άηνκν ν- μπγόλν (Ο) έρεη α.ν. -2 θαη ην άηνκν άδώην (N) έρεη α.ν. +3. Έηζη νη αληίζηνηρνη α.ν. ηνπ ηόληνο θαη ηεο ξίδαο είλαη (+3) + 2 (-2)= Οη ξίδεο ρξεζηκεύνπλ θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ησλ κνξηαθώλ ελώζεσλ.

9 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 8 Γξαθή θαη νλνκαηνινγία πνιπαηνκηθώλ ηόληωλ (θαη ξηδώλ). Τα πεξηζζόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα απνηεινύληαη από έλα ζηνηρείν () κέηαιιν ή ακέηαιιν, ελσκέλν κε νξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ νμπγόλνπ. Σην πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ ηαμηλνκεκέλα ηα θπξηόηεξα πνιπαηνκηθά ηόληα κε ηα θνξηία ηνπο. πνιπαηνκηθά ηόληα κε θαηάιεμε...ηθό ή...ώδεο 5 ππεξ...ηθό... ηθό...ώδεο ππν...ώδεο Παξαηεξήζεηο 7 1 ClO ΒrO Ι O MnO ClO BrO I O NO SO CO PO AsO MnO CrO 4-2 Cr 62 O ZnO AlO ClO BrO I O 2-1 N 3 O 2 S 4 O PO AsO 3 ClO 1-1 BrO 1-1 IO 1-1 NO Όια ηα ηόληα νλνκάδνληαη κε βαζηθό ζπλζεηηθό ην «όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ» αθνινπζνύκελν από ηελ θαηάιεμε «...ηθό»ή «...ώδεο» θαη αλ είλαη απαξαίηεην κε ην πξόζεκα «ππεξ...» ή «ππν...» π.ρ. ClO 4-1 : ππεξρισξηθό ΒrO 3-1 : βξσκηθό SO 3-2 : ζεηώδεο : I ππνησδηώδεο θ.ι.π. Δηδηθόηεξα: ζηα ηόληα κε άδσην ην βαζηθό ζπλζεηηθό είλαη «...λίηξ...» -1 π.ρ. ΝO 3 : I ληηξηθό ΝO -1 : I ππνληηξώδεο ΙO -1 ην ηόλ Cr 2 O 7-2 νλνκάδεηαη δηρξσκηθό. 3. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζηνηρείνπ : ζε θάζε «ππεξ...ηθό» ηόλ είλαη +7 ζε θάζε «...ηθό» ηόλ είλαη ν ακέζσο κηθξόηεξνο πνπ δηαζέηεη ην ζηνηρείν κεηά ην +7 ζε θάζε «...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +2 θαη ζε θάζε «ύπν...ώδεο» ηόλ κεηώλεηαη θαηά +4 από ηνλ αληίζηνηρν ζην «...ηθό» ηόλ. 4. Τα ηόληα πνπ ζρεκαηίδνληαη από ην ίδην ζηνηρείν έ- ρνπλ ίδην θνξηίν, ελώ ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ κεηώλνληαη θαηά έλα ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά: ππεξ...ηθό...ηθό...ώδεο ππν...ώδεο Δμαηξνύληαη ην καγγαληθό θαη ην ππεξκαγγαληθό ηόλ. όμηλα ηόληα Πξνθύπηνπλ από ηα ηόληα πνπ έρνπλ θνξηίν -2 ή -3 αλ πξνζιάβνπλ πδξνγνλνθαηηόληα Η Παξαδείγκαηα : PO όμηλν θσζθνξηθό ηόλ, 2 PO 4 δηζόμηλν θσζθνξηθό ηόλ άιια ηόληα +1 - ακκώλην: N 4, πδξνμείδην: OΗ -1, θπάλην: CN -1, όμηλν ζεηνύρν ή πδξνζεηνύρν S -1 5 Υπελζπκίδνπκε όηη παξόκνηα κε θάζε πνιπαηνκηθά ηόλ γξάθεηαη θαη ε αληίζηνηρε ξίδα π.ρ. ε ζεητθή ξίδα γξάθεηαη SO 4-2, ε ληηξηθή ξίδα γξάθεηαη ΝO3-1 θ.ι.π. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ν α.ν ηνπ ηόληνο ηαπηίδεηαη κε ην πξαγκαηηθό ηνπ θνξηίν, ελώ ν α.ν ηεο αληίζηνηρεο ξίδαο είλαη ην θαηλνκεληθό ηεο θνξηίν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ηόλ ΟΗ -1 νλνκάδεηαη πδξνμείδην ελώ ε αληίζηνηρε ξίδα νλνκάδεηαη πδξνμύιην.

10 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 9 Συμβουλή: Mαθητή/τρια για να μάθεις τα πολυατομικά ιόντα (άρα και τις αντίστοιχες ρίζες) πρέπει πρώτα να απομνημονεύσεις τα «...ικά» ιόντα και το φορτίο τους. Ύστερα με βάση το κάθε «...ικό» ιόν θα μάθεις τα αντίστοιχα «υπέρ...ικό», «...ώδες» και «υπο...ώδες» ιόντα (εφ όσον υπάρχουν) χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του προηγούμενου πίνακα που σχηματικά αποδίδονται με το παρακάτω διάγραμμα. Έλα νμπγόλν ιηγόηεξν....ώδεο ηόλ ππέξ...ηθό ηόλ Έλα νμπγόλν πεξηζζόηεξν. (εμαίξεζε ην καγγαληθό θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ)...ηθό ηόλ Γύν νμπγόλα ιηγόηεξν. ππν...ώδεο ηόλ Σν θνξηίν ηνπ ηόληνο δηαηεξείηαη. (εμαίξεζε ην καγγαληθό θαη ππεξκαγγαληθό ηόλ) Συμβουλή: Δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύσεις τους α.ο. των στοιχείων στο κάθε ιόν εφ όσον μπορείς να τους υπολογίζεις σύμφωνα με τον κανόνα στην 5β 1.2. Είναι όμως χρήσιμο να γνωρίζεις ότι οι α.ο. των στοιχείων μειώνονται σύμφωνα με την σειρά: ππεξ...ηθό...ηθό...ώδεο ππν...ώδεο

11 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 10 Γραφή και ονοματολογία των τύπων των χημικών ενώσεων. Γξαθή ηωλ ηύπωλ ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ. Γηα λα γξαθνύκε ζσζηά θαη γξήγνξα ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ εθαξκόδνπκε κηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηνπο αξηζκνύο νμείδσζεο. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο κεζόδνπ είλαη: Κάζε έλωζε (κνξηαθή ή ηνληηθή) ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από δύν κέξε. Τν έλα έρεη ζεηηθό αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξνζεηηθό) Θ + θαη ην άιιν έρεη αξλεηηθό αξηζκό νμείδσζεο (ειεθηξαξλεηηθό) Α -. Γηα λα γξάςνπκε ηνλ ηύπν κίαο ρεκηθήο έλσζεο γξάθνπκε πξώηα ην ειεθηξνζεηηθό ηκήκα ηεο έλσζεο Θ + θαη ύζηεξα ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηνπο α.ν. (ρσξίο ην πξόζεκό ηνπο) «ρηαζηί» δείθηεο, αθνύ πξώηα απινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ην δηπιαλό ζρήκα. παραδείγμαηα: Ag +1 + S -2 Ag 2 S SO 4 2 SO 4 Mg NO 3 NO 3 C +4 + O -2 CO 2 Παραηήρηζη: Ο θαλόλαο ηνπνζέηεζεο ησλ δεηθηώλ «ρηαζηί» έρεη (όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε ζπλέρεηα) αξθεηέο εμαηξέζεηο. Ολνκαηνινγία ρεκηθώλ ελώζεωλ Η νλνκαζία ησλ ελώζεσλ θαηά IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry- Γηεζλήο Έλσζε ζεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Φεκείαο) είλαη έλα ζύζηεκα θαλόλσλ πνπ ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ νλνκάησλ ησλ δύν ηκεκάησλ Θ-Α ηεο έλσζεο. Σύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο IUPAC νη ελώζεηο νλνκάδνληαη όπσο γξάθνληαη, αιιά ζηελ Διιάδα νλνκάδνληαη αληίζεηα απ όηη γξάθνληαη δειαδή νλνκάδεηαη πξώηα ην αξλεηηθό θαη ύζηεξα ην ζεηηθό ηκήκα. Σπρλά γηα ηελ νλνκαζία ησλ ελώζεσλ ρξεζηκνπνηνύκε εκπεηξηθά νλόκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ηδηόηεηα ηεο έλσζεο ή κε θάπνην ηξόπν παξαζθεπήο ηεο ή γεληθόηεξα ηελ «ηζηνξία» ηεο ρεκηθήο έλσζεο π.ρ. ην ρισξηνύρν λάηξην NaCl νλνκάδεηαη εκπεηξηθά καγεηξηθό άιαο, ην πδξνριώξην NO 3 νλνκάδεηαη εκπεηξηθά aqua forte (δπλαηό λεξό). Σημείωση του γράφοντος: Η διδασκαλία των κανόνων της ονοματολογίας είναι να δυνατό να γίνει με διάφορες μεθόδους. Είναι όμως καλύτερο να ονομαστούν οι ενώσεις ανά τάξη χημικών ενώσεων (οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια) ώστε η διδασκαλία να είναι προσαρμοσμένη στην διδακτέα ύλη που ακολουθεί και να γίνει ευκολότερη η αφομοίωση των κανόνων από τους μαθητές

12 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 11 Σα νμέα Τα νμέα είλαη νη ρεκηθέο ελώζεηο κε αλάινγεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ νλνκάδεηαη όμηλνο ραξαθηήξαο. Σεκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ δηάθνξεο απόςεηο-νξηζκνί γηα ην πνηα ζώκαηα είλαη νμέα Ο πξώηνο νξηζκόο δηαηππώζεθε από ηνλ S.Arrhenius ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν: Ομέα (θαηά Arrhenius) είλαη νη νη πδξνγνλνύρεο ελώζεηο, πνπ όηαλ δηαιπζνύλ ζην λεξό ηνληίδνληαη θαη ειεπζεξώλνπλ θαηηόληα πδξνγόλνπ (Η + ). π.ρ. ν ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε: Cl + + Cl -- Τα νμέα θαηά Arrhenius είλαη κνξηαθέο ελώζεηο. Τν θάζε Η + πνπ ειεπζεξώλεηαη από ην νμύ δελ είλαη ειεύζεξν ζηα πδαηηθά δηαιύκαηα αιιά ελώλεηαη κε έλα κόξην λεξνύ θαη δίλεη ην νμώλην Η 3 Ο +. Παξάδεηγκα: Ο ηνληηζκόο ηνπ πδξνρισξίνπ παξηζηάλεηαη κε ηελ εμίζσζε: Cl + 2 O 3 O + + Cl - ή πην απιά Cl + + Cl - Cl (g) Η + 2 O (l) Cl - (aq) 3 O + (aq) Τα αλόξγαλα 6 νμέα θαηά Arrhenius έρνπλ γεληθό ηύπν Η ρ Α όπνπ ην ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -ρ κπνξεί λα είλαη: 1. αινγόλν F -1, Cl -1, Br -1, I -1 ή ζείν S -2 ή ξίδα θπάλην CN ξίδα νμπγνλνύρνο κε θαηάιεμε... ηθή ή... ώδεο. Οη νλνκαζία ησλ νμέσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Η α Α ηύπνο κε νμπγνλνύρν νμύ F CN 2 S νμπγνλνύρν νμύ. ΗΝΟ 3 Η 2 SO 4 ΗΝΟ 2 Κνηλή (ειιεληθή) Ύδξν-όλνκα Α πδξνθζόξην πδξνθπάλην πδξόζεην όλνκα Α +νμύ ληηξηθό νμύ, ζεηηθό νμύ ληηξώδεο νμύ νλνκαζία Καηά IUPAC Τδξνγόλν + όλνκα Α-ίδην πδξνγόλν θζνξίδην πδξνγόλν θπαλίδην πδξνγόλν ζνπιθίδην νμύ + όλνκα Α νμύ ληηξηθό, νμύ ζεηηθό νμύ ληηξώδεο εκείωζε: Τα νμέα F, ΗCl, Br, I, 2 S θαη ΗCN πνπ είλαη όια αέξηα, όηαλ είλαη δηαιπκέλα ζην λεξό ηόηε πξνζηίζεηαη ζηελ θνηλή νλνκαζία ηνπο θαη ε θαηάιεμε «... ηθό νμύ». π. ρ. ΗCl (aq) 7 πδξνρισξηθό νμύ, 2 S (aq) πδξνζεηϊθό νμύ. 6 O γεληθόο ηύπνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αλόξγαλα νμέα. Tα νξγαληθά νμέα είλαη ελώζεηο πνπ έρνπλ ηελ ξίδα θαξβνμύιην -COO π.ρ. C 3 -COO (αηζαληθό ή νμηθό νμύ)

13 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 12 θπζηθή θαηάζηαζε δηαιπηόηεηα αέξηα : F, ΗCl, Βr, ΗΙ, Η 2 S, CN πγξά : NO 3, 2 SO 4, ClO 4 ζηεξεά: 3 PO 4, 3 PO 3, 3 AsO 4, 3 BO 3 αζηαζή : 2 CO 3 CO 2 +Η 2 Ο, 2 SO 3 SO 2 +Η 2 Ο Όια είλαη επδηάιπηα ζην λεξό. Οη βάζεηο. Βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη νη ηνληηθέο ελώζεηο πνπ όηαλ δηαιύνληαη ζην λεξό δηίζηαληαη ζε ηόληα θαη δίλνπλ αληόληα ΟΗ -. Οη βάζεηο θαηά Arrhenius έρνπλ: γεληθό ηύπν Οη βάζεηο θαηά Arrhenius είλαη πδξνμείδηα κεηάιισλ κε γεληθό ηύπν Μ(ΟΗ) ρ όπνπ Μ=κέηαιιν θπζηθή θαηάζηαζε Όια είλαη ζηεξεέο θξπζηαιιηθέο ηνληηθέο ελώζεηο. δηαιπηόηεηα Δίλαη δπζδηάιπηεο ζην λεξό πιελ ησλ NaO, KO, Ca(O) 2, Ba(O) 2 δηάζηαζε ζην λεξό Δίλαη ηζρπξνί ειεθηξνιύηεο ΝaO 2 O Na + + O -, Ca(O) 2 2 O Ca O - Η ακκωλία ΝΗ 3 Η ακκσλία ΝΗ 3,αλ θαη δελ έρεη ηνλ ηύπν Μ(ΟΗ) ζ (δελ πεξηέρεη πδξνμείδην ΟΗ - ), είλαη βάζε γηαηί όηαλ δηαιύεηαη ζην λεξό ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ αληηδξώληαο κε ην λεξό: ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ ΟΗ -. 8 Οη νλνκαζία ησλ βάζεσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Μ(ΟΗ) ζ ηύπνο ΝaO ΚΟ Ca(O) 2 Αl(O) 3 Κνηλή (ειιεληθή) Τδξνμείδην ηνπ + όλνκα Μ πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Μ + πδξνμείδην λάηξην πδξνμείδην θάιην πδξνμείδην αζβέζηην πδξνμείδην αξγίιην πδξνμείδην 7 Τν ζύκβνιν (aq) δειώλεη όηη ε έλσζε είλαη δηαιπκέλε ζην λεξό. 8 Τα κόξηα ηεο ακκσλίαο δηαζέηνπλ άηνκν αδώηνπ κε ειεύζεξν δεύγνο ειεθηξνλίσλ άξα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ εκηπνιηθό δεζκό. Όηαλ ηα κόξηα απηά βξεζνύλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ δεζκεύνπλ πξσηόληα Η+ από ηα κόξηα ηνπ λεξνύ (ζρεκαηίδνληαο κε απηά εκηπνιηθό δεζκό), ελώ ηαπηόρξνλα ειεπζεξώλνληαη αληόληα πδξνμεηδίνπ ΟΗ-.

14 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 13 ζεκείωζε 1 ε Τα KO θαη NaΟΗ νλνκάδνληαη θαη θαπζηηθό θάιην ή θαπζηηθή πνηάζα, θαπζηηθό λάηξην ή θαπζηηθή ζόδα αληίζηνηρα. ζεκείωζε 2 ε Τα δηαπγή δηαιύκαηα ησλ Βa(O) 2, Ca(O) 2 νλνκάδνληαη θαη βάξην ύδωξ, αζβέζηην ύδωξ αληίζηνηρα. ζεκείωζε 3 ε Οηαλ ην κέηαιιν έρεη πνιινύο α.ν. ηόηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ. π. ρ. Fe(O) 3 : πδξνμείδην ηνπ ηξηζζελνύο ζηδήξνπ Άιαηα (ηνληηθέο ελώζεηο) Δίλαη νη ελώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από αληίδξαζε νμένο θαη βάζεο (εμνπδεηέξσζε). Δίλαη νη ελώζεηο κε ηύπν Θ α Α ζ όπνπ: Τν ειεθηξαξλεηηθό ηκήκα Α -α κπνξεί λα είλαη: 1. Ιόλ αινγόλνπ F -1, Cl -1, Br -1, I -1, ή ζείνπ S -2 ή θπάληνπ CN Ιόλ νμπγνλνύρν κε θαηάιεμε... ηθό ή... ώδεο. Τν ειεθηξνζεηηθό ηκήκα Θ -ζ κπνξεί λα είλαη: Μεηαιιηθό θαηηόλ Μ +ζ ή ηόλ ακκωλίνπ ΝΗ 4 +1 Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Θ α Α ζ ηύπνο κε νμπγνλνύρν άιαο ΝaF Ca(CN) 2 K 2 S νμπγνλνύρν άιαο ΚΝΟ 3 CaSO 4 Na 3 PΟ 3 Κνηλή (ειιεληθή) όλνκα Α-νύρν + όλνκα Θ θζνξηνύρν λάηξην θπαληνύρν αζβέζηην ζεηνύρν θάιην όλνκα Α +νμύ ληηξηθό θάιην, ζεηηθό αζβέζηην θσζθνξώδεο λάηξην, νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Θ + όλνκα Α-ίδην λάηξην θζνξίδην αζβέζηην θπαλίδην θάιην ζνπιθίδην νμύ + όλνκα Α θάιην ληηξηθό, αζβέζηην ζεηηθό λάηξην θσζθνξώδεο ζεκείωζε 1 ε Όηαλ ην κεηαιιηθό θαηηόλ δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ κεηαιιηθνύ θαηηόληνο π.ρ. FeCl 3 : ρισξηνύρνο ηξηζζελήο ζίδεξνο ή ηξηζζελήο ζίδεξνο ρισξίδην. Γηαθνξεηηθά γηα λα δεισζεί έκκεζα ν α.ν. ηνπ κεηάιινπ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από ηελ νλνκαζία ηνπ αληόληνο αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αληόλησλ. π.ρ. FeCl 3 : ηξηρισξηνύρνο ζίδεξνο ή ζίδεξνο ηξηρισξίδην.

15 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 14 ζεκείωζε 2 ε Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν νλνκαζίαο ησλ αιάησλ oλνκάδνληαη θαη πνιιέο ελώζεηο πνπ δελ είλαη άιαηα αιιά απνηεινύληαη από δύν ζηνηρεία. π.ρ. PCl 3 : ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο ή θώζθνξνο ηξηρισξίδην, CS 2 : δηζεηνύρνο άλζξαθαο ή άλζξαθαο δηζνπιθίδην. Δηδηθόηεξα νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από κέηαιιν θαη έλα από ηα ακέηαιια, N, C θαη Ρ νλνκάδνληαη αληίζηνηρα θαη πδξίδηα, ληηξίδηα, θαξβίδηα, θωζθίδηα. π. ρ. Ca 2 πδξνγνλνύρν αζβέζηην ή αζβέζηην πδξίδην (πδξόιηζνο), Ca 3 N 2 αδσηνύρν αζβέζηην ή αζβέζηην ληηξίδην, Αl 4 C 3 αλζξαθνύρν αξγίιην ή αξγηιίν θαξβίδην (αλζξαθαξγίιην) Ca 2 C 4 αλζξαθνύρν αζβέζηην ή θαξβίδην αζβέζηην (αλζξαθαζβέζηην) Mg 3 P 2 θσζθνξνύρν καγλήζην ή θωζθίδην καγλήζην. Μεξηθέο ελώζεηο ηνπ πδξνγόλνπ κε νξηζκέλα ακέηαιια παίξλνπλ εηδηθέο νλνκαζίεο. παξαδείγκαηα: ακκσλία N 3, θσζθίλε P 3, αξζίλε Αs 3, αληηκνλίλε Sb 3 Ομείδηα Ομείδηα είλαη νη ελώζεηο πνπ απνηεινύληαη από ζηνηρείν Θ +ζ ελσκέλν κε νμπγόλν. Τα νμείδηα δηαθξίλνληαη ζηα νμείδηα κεηάιισλ πνπ είλαη ηνληηθέο ελώζεηο θαη ηα νμείδηα ακεηάιισλ πνπ είλαη κνξηαθέο ελώζεηο. Οη νλνκαζία ησλ αιάησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. γεληθόο ηύπνο Θ 2 Ο ζ ή ΘΟ ζ/2 ηύπνο Al 2 O 3 Νa 2 O CO SO 3 Κνηλή (ειιεληθή) νμείδην ηνπ + όλνκα Μ νμείδην ηνπ αξγηιίνπ νμείδην ηνπ λαηξίνπ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα νμείδην ηνπ ζείνπ (η) νλνκαζία Καηά IUPAC όλνκα Μ + νμείδην Αξγίιην νμείδην Νάηξην νμείδην Άλζξαθαο κνλνμείδην Θείν ηξηνμείδην ζεκείωζε 1 Όηαλ ην ζηνηρείν έρεη ηνλ κηθξόηεξν α.ν. ηόηε ην νμείδην νλνκάδεηαη θαη «ππνμείδην». π. ρ. Cu 2 Ο : ππνμείδην ηνπ ραιθνύ, ππνμείδην ηνπ αδώηνπ Ν 2 Ο. ζεκείωζε 2 ε Όηαλ ην ζηνηρείν δηαζέηεη πνιινύο α.ν. ηόηε αλαθέξεηαη ζηελ νλνκαζία θαη ν α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ. π. ρ. FeO : νμείδην ηνπ ζηδήξνπ II ή ζίδεξνο ΙΙ νμείδην Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα γλσζηνπνηήζνπκε έκκεζα ηνλ α.ν. ηνπ ζηνηρείνπ ζέηνπκε κπξνζηά από ηελ ιέμε «νμείδην» αξηζκεηηθό πνπ δειώλεη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ ηνπ νμπγόλνπ. π.ρ. Fe 2 O 3 : ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ ή ζίδεξνο ηξηνμείδην Tα θαλνληθά νμείδηα παξνπζηάδνπλ ηνπο εμήο ηύπνπο: Θ 2 Ο ππνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +1), ΘO 3 ηξηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +6), ΘΟ κνλνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +2), Θ 2 O 4 ηεηξνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +4), ΘΟ 2 δηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +4), Θ 2 O 5 πεληνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ 5), Θ 2 O 3 ηξηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +3), Θ 2 O 7 επηνμείδην (α.ν. ζηνηρείνπ +7).

16 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 15 Τ π ε ξ ν μ ε ί δ η α : Δίλαη εθείλα ηα πνπ έρνπλ ηελ ππεξνμεηδηθή νκάδα (-Ο-Ο-) όπνπ ην νμπγόλν έρεη α.ν.=-1. παξάδείγκαηα: Η 2 O 2 : ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ, ΒaO 2 : ππεξνμείδην ηνπ βαξίνπ.

17 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» 16 Δ Ρ Ω Σ Η Δ Ι 1. Πωο νξίδεηαη ν αξηζκόο νμείδωζεο (α.ν.) ελόο αηόκνπ; 2. Με πνηνύο εκπεηξηθνύο θαλόλεο ππνινγίδεηαη ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα κόξηα ηωλ ζηνηρείωλ ή ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ θαη ζηα κνλναηνκηθά ή πνιπαηνκηθά ηόληα; 3. Να ππνινγηζηεί ν α.ν. ηωλ αηόκωλ ζηα παξαθάηω ζώκαηα: C 4 Κ 2 Cr 2 O 7 K 2 CrO 4 2 S NO 3-2 O 2 KClO 4 K 2 SO 3 KMnO 4 SnCl 4 + N 4 Cr 2 (SO 3 ) 3 K 2 MnO 4 3 PO 4 Ca( 2 PO 3 ) 2 CaOCl 2 2 SO 4 Fe 3 O 4 4. Να νλνκαζηνύλ ηα νμέα: Cl NO 3 2 S CN 2 SO 3 2 SO 4 ClO BrO 3 ClO 4 F 5. Να νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο νη βάζεηο: Ca(O) 2 NaO Ba(O) 2 g(o) 2 CuO 6. Nα νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα: Al(NO 3 ) 3 K 2 MnO 4 KCl gf 2 NaCN 7. Cr 2 (SO 3 ) 3 ZnS Ag 2 S AlPO 4 CaCl 2 Nα νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ηα άιαηα: Ca(SO 4 ) 2 Na 2 PO 4 Zn(S) 2 Na 2 PO 3 Ca( 2 PO 3 ) 2 8. Να νλνκαζηνύλ κ όινπο ηνπο δπλαηόλ ηξόπνπο ηα νμείδηα: CO 2 K 2 O CaO SO 3 CO SnO Cl 2 O 7 ΒaO 2 Fe 3 O 4 N 2 O 9. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμέωλ: πδξόζεην ζεητθό νμύ πδξνρισξηθό νμύ ππνρισξηώδεο νμύ ρισξηθό νμύ πδξντσδηθό νμύ ληηξηθό νμύ πδξντώδην 10. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ βάζεωλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαπζηηθό λάηξην 11. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ αιάηωλ: ληηξηθό αζβέζηην ησδηνύρν αζβέζηην ρισξηθόο άξγπξνο θσζθνξώδεο αζβέζηην δηρισξηνύρνο θαζζίηεξνο ππεξκαγγαληθό λάηξην αλζξαθηθό αξγίιην ππεξησδηθό αζβέζηην ρισξηνύρν λάηξην πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ βάξην ύδσξ ππνρισξηώδεο αξγίιην θσζθνξηθό λάηξην βξσκηνύρν αξγίιην θπαληνύρν λάηξην ληηξηθό δηζζελέο ληθέιην δηρξσκηθό θάιην ληηξηθό καγλήζην θσζθνξηθό ακκώλην αλζξαθηθό ακκώλην

18 Γηνγέλε Κνζκόπνπινπ: «Γξαθή θαη νλνκαηνινγία ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ» Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ: ζεηώδεο νμύ καγγαληθό λάηξην δηρξσκηθό θάιην θσζθσξώδεο νμύ πδξνζεητθό νμύ ληηξώδεο νμύ ππνρισξηώδεο νμύ πδξνριώξην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ πδξνμείδην ηνπ θάιηνπ θσζθνξώδεο αζβέζηην πδξνμείδην ηνπ βαξίνπ αλζξαθηθό αξγίιην ρισξηνύρνο ππνραιθόο θπαληνύρν αζβέζηην ληηξώδεο ηξηζζελέο ρξώκην. 13. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ νμεηδίωλ: νμείδην ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ππνμείδην ηνπ ραιθνύ ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ ηξηνμείδην ηνπ αδώηνπ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δηνμείδην ηνπ θαζζίηεξνπ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ πεληνμείδην ηνπ θσζθόξνπ 14. Να γξαθνύλ νη κνξηαθνί ηύπνη ηωλ ελώζεωλ: ηξηρισξηνύρνο θώζθνξνο ληηξίδην ηνπ καγλεζίνπ θσζθίλε θαξβίδην ηνπ αξγηιίνπ πδξίδην ηνπ λαηξίνπ πδξόιηζνο θσζθίδην ηνπ θαιίνπ ζνπιθίδην ηνπ βαξίνπ αληηκνλίλε αλζξαθαξγίιην αλζξαθαζβέζηην ακκσλία

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σεκαληηθή Σεκείσζε. Απφ ην θπιιάδην απηφ γίλεηαη ππφδεημε ζηνπο καζεηέο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα πνπ πξέπεη λα κειεηήζνπλ.

Σεκαληηθή Σεκείσζε. Απφ ην θπιιάδην απηφ γίλεηαη ππφδεημε ζηνπο καζεηέο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα πνπ πξέπεη λα κειεηήζνπλ. Σεκαληηθή Σεκείσζε Απφ ην θπιιάδην απηφ γίλεηαη ππφδεημε ζηνπο καζεηέο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα πνπ πξέπεη λα κειεηήζνπλ. Όκσο, ηαπηφρξνλα ηνλίδνπκε φηη φζνη ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ην κάζεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκνί νμείδσζεο Ολνκαηνινγία αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Γξαθή αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Ομέα, βάζεηο, άιαηα

Αξηζκνί νμείδσζεο Ολνκαηνινγία αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Γξαθή αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Ομέα, βάζεηο, άιαηα Αξηζκνί νμείδσζεο Ολνκαηνινγία αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Γξαθή αλόξγαλσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ Ομέα, βάζεηο, άιαηα Βοηθηηικές Σημειώζεις 1 οσ Μαθήμαηος ακ. Έηοσς 2016 2017, Χημικός Ph.D. Δργαζηηριακό Γιδακηικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-12

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-12 1 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 011-1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι παπακάηυ ζςνοπηικέρ ζημειώζειρ θευπίαρ και ενδεικηική ζςλλογή αζκήζευν απεςθύνονηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα