N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)"

Transcript

1 N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ ) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 κοπόρ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηη ξίσλ» (ΔΔ L1 ηεο ). Άπθπο 2 Οπιζμοί Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αθφινπζνη νξηζκνί έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 1. «Κηίξην»: ηεγαζκέλε θαηαζθεπή κε ηνίρνπο, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Ο φξνο «θηίξην» κπν ξεί λα αθνξά ην θηίξην ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε ηκήκαηα απηνχ, ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ή έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηζηά. 2. «Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίνπ»: Η πνζφηεηα ελέξ γεηαο πνπ πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξη ιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θσηηζκφ. Η πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζζεί ιακ βάλνληαο ππφςε ηε κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηελ επίδξαζε γεη ηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 3. «Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε»: Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαζψο

2 θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηη ξηαθφ ηνκέα. 4. «Δλεξγεηαθφο επηζεσξεηήο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφ ζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή ιεβήησλ θαη/ή θιηκαηηζηηθψλ. 5. «Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ»: Πη ζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπ μεο ή άιινλ θνξέα πνπ απηφ νξίδεη, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή Κηηξίσλ θαη απνηππψ λεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ. 6. «ΗΘ (ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο)»: Η ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθήο ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα. 7. «χζηεκα θιηκαηηζκνχ»: Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πα ξνρή κηαο κνξθήο επεμεξγαζίαο ηνπ αέξνο, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ή κπνξεί λα ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ηνπ αεξη ζκνχ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ αέξα. 8. «Λέβεηαο»: Ο ζπλδπαζκφο ζψκαηνο ιέβεηα θαη κν λάδαο θαπζηήξα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα κε ηαβηβάδεη ζην λεξφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε. 9. «Ωθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχο» (εθθξαδφκελε ζε kw): Η κέγηζηε ζεξκηθή ηζρχο, ηελ νπνία αλαθέξεη θαη εγγπάηαη ν θαηαζθεπαζηήο, σο παξερφκελε θαηά ηε ζπλερή ιεη ηνπξγία κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ηεο σθέιηκεο απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 10. «Αληιία ζεξκφηεηαο»: Γηάηαμε ή ζπζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κεραληθή ελέξγεηα γηα λα κεηαθέξεη ζεξ κφηεηα απφ έλα ρψξν («πεγή») ζε ρακειφηεξε ζεξκν θξαζία, πξνο άιιν ρψξν («δεμακελή ζεξκφηεηαο») ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. 11. «Νέν θηίξην»: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνί νπ ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδν κηθή ππεξεζία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 12. «Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ»: Η αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο ελεξγεηαθέο ειεθηξνκερα λνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, εμαε ξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 13. «πλνιηθή επηθάλεηα θηηξίνπ»: Σα ζπλνιηθά ηεηξα γσληθά κέηξα ηεο νηθνδνκήο, φπσο απηά πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά ην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν ηεο νηθνδν κηθήο άδεηαο. Άπθπο 3

3 Κανονιζμόρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων κηιπίων 1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγθξίλεηαη Καλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (εθεμήο «Καλνληζκφο»). Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγη ζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, νη ειά ρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο πξφζσπα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνη εηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6, ε δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπ, ν έιεγρνο απηήο θαη ηα πξνο ηνχην αξκφδηα φξγαλα, ην χςνο ηεο δαπάλεο έθδνζήο ηνπ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο, ηπρφλ πξφβιεςε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: α) ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηη ξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο, β) ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζεξ κνχ λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο, γ) ηελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δ) ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θπζηθφ αεξηζκφ, ε) ηελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θηηξίσλ άιισλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο θαηνηθίαο, ζη) ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλ ζεθψλ, δ) ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία, ε) ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδησθνκέλσλ. 3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζεηηθή επίδξαζε: α) ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7β ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη άιισλ ζπζηε κάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, β) ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κέζσ ΗΘ, γ) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ηειεζέξκαλζε, ηειεςχμε) θαη δ) ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.

4 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ηα θηίξηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θαηε γνξία, ζε: α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα απηψλ, β) πνιπθαηνηθίεο, γ) γξαθεία, δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ε) λνζνθνκεία, ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξί νπ, ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 5. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφ δνζε ησλ θηηξίσλ αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε πεληαεηία θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ ζηνλ ην κέα ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επαλεμεηάδεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηή καηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα ησλ δχν (2) εηψλ. Άπθπο 4 Νέα κηίπια 1. Σα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 2. Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρη ιίσλ (1.000) η.κ., πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλέγεξζεο, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιεν δνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέ λσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο ειεθηξη ζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Άπθπο 5 Τθιζηάμενα κηίπια 1. ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξ γεηαθή απφδνζή ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά ζηνηρεία απηνχ,

5 εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκα ηνο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, είλαη δπλαηφλ νη απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, ζπλνιηθήο επηθά λεηαο θάησ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ.. Άπθπο 6 Πιζηοποιηηικό ενεπγειακήρ απόδοζηρ 1. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηά ηελ πψιε ζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο θαη δηάζεζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ππφ ρξενπ, ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε δηάζεζήο ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη, ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο απηνχ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ άξζξνπ 9, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, θαη ηζρχεη, θαηά αλψηα ην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 3. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηηη θήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισ ηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφ δνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 4. Η ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α ) θαη ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α ) βαζίδεηαη ζε θνηλή πηζην πνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Η δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ.

6 5. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επ δηάθξηηε ζέζε, πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηά ηαη πίλαθαο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζεξκν θξαζίεο απηέο. Άπθπο 7 Επιθεώπηζη λεβήηων 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέιηκε νλνκα ζηηθή ηζρχ απφ είθνζη (20) έσο θαη εθαηφ (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέ ιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ εθαηφ (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαχζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθ ζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξχζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ιέβεηεο παιαηφηε ξνπο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ θαη σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνχληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο κία κφλν θνξά, ζε ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρφλ επηβαιιφκελε αληηθα ηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Άπθπο 8 Επιθεώπηζη εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ δψδεθα (12) kw, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμην ινγνχληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηα θέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ.

7 2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηα μίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξ θσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8. Άπθπο 9 Επιθεωπηηέρ κηιπίων και επιθεωπηηέρ λεβήηων και εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Η πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ε επηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη εγθαηα ζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ δηεμάγνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη γηα ην ζθνπφ απηφλ δηαπηζηεπκέλνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο. 2. Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ επηζεσξεηψλ θηηξίσλ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζήο ηνπο θαη ρνξήγεζεο αληίζηνη ρεο άδεηαο, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζε αληίζηνηρα κεηξψα, ε ακνηβή ηνπο θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο, νη εηο βάξνο ηνπο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ηα φξγαλα πνπ επηβάιινπλ απηέο, νη δηνηθεηηθέο πξν ζθπγέο θαηά ησλ θπξψζεσλ, νη πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ην ίδην δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφ ηεζε επηηξνπήο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε ή αθαίξεζε άδεηαο ελεξ γεηαθνχ επηζεσξεηή θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θάζε αλαγθαία πξάμε ή ξχζκηζε ζρεηηθή κε ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην αληηθείκελν ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. 3. Απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά πηπμεο ηεξείηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, Αξρείν Δπη ζεσξήζεσο Κηηξίσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, ζε μερσξηζηέο κεξίδεο: α) ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, β) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο ιεβήησλ θηηξίσλ θαη γ) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πε ξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ησλ θαηαρσ ξίζεσλ ζηηο κεξίδεο ηνπ Αξρείνπ, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε, ηε δηαγξαθή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαρσξίζεσλ απηψλ, ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αξρείνπ, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο κε ηηο αξ κφδηεο πνιενδνκηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο ή αξρέο ζε ζέκαηα

8 εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Άπθπο 10 Θέμαηα οικοδομικών αδειών 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ, θάζε νη θνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αξ κφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 κειέηεο γηα ηελ ελεξγεη αθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Η κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 2. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Άπθπο 11 Εξαιπέζειρ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εκπί πηνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφ ληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηη θψλ ρξήζεσλ - πιελ θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. δ) Τθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθηψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνο. ε) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) η.κ.. Άπθπο 12 Ενημέπωζη Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ.

9 Άπθπο 13 Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ 1. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξ ζξνπ 3 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξν εδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 1.6./ (ΦΔΚ 362 Γ ) θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 21475/4707/ (ΦΔΚ 880 Β ). 2. ην π.δ. ηεο 8/ (ΦΔΚ 795 Γ ), φπνπ αλαθέ ξεηαη ν φξνο «κειέηε ζεξκνκφλσζεο», αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο». 3. α) Μεηά ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313 Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη πα ξάγξαθνη 15 θαη 16 σο εμήο: «15. ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. γηα ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκα ηνο αλάπηπμεο ηνπ Δ..Φ.Α. θαη ζηελ ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δεκφζηαο σθέιεηαο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο θαη θνη λνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα θαζεκία εηαηξεία, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφ ηεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο, νη ππνρξεψζεηο θάζε εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 16. Ο ΓΔΦΑ Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ δεκφζησλ έξγσλ, δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θα ζνξίδνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ γηα κειέηεο έξγσλ. Γηαθεξχμεηο, αλαζέζεηο θαη εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεη ψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. δηελεξγνχ ληαη ζχκθσλα κε ηνπο Kαλνληζκνχο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην, εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» β) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απ ηψλ ζηελ εηαηξηθή νξγάλσζε θαη ζην ζθνπφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.» 4. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3438/2006 (ΦΔΚ 33/Α ) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: «Γηα ηα ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην.δ.δ.. εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηεο παξαγξά θνπ 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη.» 5. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 (ΦΔΚ 187/Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:

10 «Η απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ δελ εί λαη αλαγθαία, αλεμαξηήησο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε αλεμάξηεηεο κφλη κεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ δηελεξγείηαη απφ θχξηεο κεκνλσκέλεο ηδηνθηεζίεο ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ εγθαηά ζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο.» Άπθπο Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 971/1979 (ΦΔΚ 223/Α ), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπν-πνίεζή ηνπο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α ) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «1. Σα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ ηδξχνληαη απφ: Α) Φπζηθά πξφζσπα. Β) Δηαηξείεο κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή. Η θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέι καηνο νπηηθνχ δελ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. Πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ είλαη ν νξηζκφο πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, εξγαδφκελνπ απνθιεηζηηθά ζην θαηάζηεκα. Τγεηνλνκηθά ππεχζπλνο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εη δψλ δχλαηαη λα είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ή εηαίξνο ηεο ηδξχηξηαο εηαηξείαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ είλαη αδεηνχρνο νπηηθφο θαη εξγάδεηαη ζε απηφ. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη νη εηαηξείεο επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θα ηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ιακβάλνληαο γηα θάζε θαηάζηεκα μερσξηζηή άδεηα, κε δηαθνξεηηθφ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν νπηηθφ. 2. Η άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε πεξίπησζε εηαηξείαο ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο. Η αίηεζε πξέπεη, εθηφο ησλ ζηνη ρείσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηεο εηαηξείαο, λα αλαθέ ξεη θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ νηθήκαηνο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ. 3. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη: Α) Δπίζεκν ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθήκαηνο. Β) Καηάινγνο ησλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη νξ γάλσλ. Γ) Καηαζηαηηθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηελ άδεηα αηηείηαη εηαηξεία. Γ) Γήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πγεηνλνκηθά ππεχζπ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηεο ζρνιήο νπηηθψλ ή ηίηιν πξνζσπηθήο ηθα λφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 4. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνιν γεηηθψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρνπ θαηαζηεκάησλ νπηηθψλ εηδψλ, ειέγρεη ην νίθεκα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ.

11 5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, απηέο γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ ελ δηαθεξφκελν ή ζηελ εηαηξεία. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ απηψλ γίλεηαη επαλέιεγρνο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ρνξεγείηαη ε άδεηα. 6. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη εθδίδε ηαη ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε - θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ηεο εηαηξείαο, κε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ. 7. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. ε πεξίπησζε κε ηαζηέγαζεο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο παχεη απηνδίθαηα λα ηζρχεη θαη ζα πξέπεη λα δεηεζεί λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην νίθεκα ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θαηάζηε κα.» 2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 971/1979 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ εληαίνπ επαγ γέικαηνο ηνπ νπηηθνχνπηνκέηξε ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιε ιεγγχεο.» 3. Αλαηίζεηαη ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθψλ θαη Οπηνκεηξψλ ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ νπηη θψλ θαηαζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ππνπαξάγξαθνο 8 ηνπ λ. 3204/2003, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο νπηηθνχνπηνκέηξε. Σα ελ ιφγσ κεηξψα, θαζψο θαη ε εηήζηα επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην Φχιιν Δθε κεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία Τγεηνλνκηθνχ Τπεπζχ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ζα πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν Τγεηνλνκηθφ Τπεχζπλν αδεηνχρν νπηηθφ, ν νπνίνο ζα έρεη δεισζεί ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκα ηνο νπηηθψλ. 5. Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 αληηθαζί ζηαηαη σο εμήο: «Η δηάζεζε νκκαηνυαιιίσλ δηνξζσηηθψλ ησλ δηαζια ζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ (πιελ ησλ ηππνπνηε κέλσλ νκκαηνυαιιίσλ πξεζβπσπίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πσινχληαη θαη απφ ηα θαξκαθεία), θαθψλ επαθήο, πγξψλ θαθψλ επαθήο θαη γεληθά φισλ ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ φξαζε εηδψλ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο απηφο ηζρχεη.» Άπθπο Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) θαηαξγείηαη. 2. ε νξηζηηθά ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε επαρζή αηηία ή αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηελ 8ε

12 Απξηιίνπ 2008 κέρξη θαη ηελ 6ε Ινπλίνπ 2008, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη ε κεηαβίβαζε έρεη ζπληειεζηεί θαηά ηελ 7ε Απξηιίνπ 2008, εθφζνλ νη ζρε ηηθέο δειψζεηο ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή θαη αθνξνχλ αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε αληηθεηκεληθή αμία αλαπξνζαξκφζζεθε απφ ηελ 8ε Απξηιίνπ Άπθπο 16 1.α. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3066/2002 (ΦΔΚ 252/Α ) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν γ σο εμήο: «γ) κε ηελ παξνρή άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, φπσο επηδφηεζε θφζηνπο δαλεηζκνχ, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.» β. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3066/2002 πξνζηίζεηαη παξά γξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μη θξψλ Δπηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο ηελ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, φρη αλψηεξν ηνπ 15%, ή θαη αλψηαην φξην ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα ( ) επξψ, γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ρξε καηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ππέξ ησλ νπνίσλ εγγπάηαη ην Σακείν, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ ζα δηελεξγεζεί ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ πνπ πξαγκαηηθά ζα έρεη δαπαλεζεί γηα ηελ επηδφ ηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ έσο ηελ » γ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «3. Δπί έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ κε θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2919/2001 (ΦΔΚ 128/Α ).» δ. Σν β εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Η εγγχεζε θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο 80% επί ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ, εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη κε βάζε ην νηθείν θαζεζηψο δελ ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην ( ) επξψ αλά επηρεί ξεζε.» 2.α. Σν εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1955 (ΦΔΚ 91/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «To θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα είλαη θα ηψηεξν ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο.» β. Σν εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1995 θαηαξγείηαη. γ. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3190/1955 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:

13 «Η βεβαίσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζην νπνίν δεκν ζηεχεηαη ε πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, καδί κε ην αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο λνκίκσο επηθπ ξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνζθνκίδνληαη απφ θάζε εηαίξν ή δηαρεηξηζηή ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη παληφο ηξίηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε απηνχο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε πξνο απφδεημε ηεο έλαξμεο ιεη ηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πεξίιεςεο ηεο εηαη ξηθήο ζχκβαζεο, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, θα ζψο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν απηή δεκνζηεχεηαη.» 3. Η πεξίπησζε ηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηα) Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ κε θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ζε ζπ λεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ απηψλ, θαη ηδίσο ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε δηαζχλδεζε, ζπκπεξη ιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζν δνινγίαο ππνινγηζκνχ απηψλ, ην κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θα ζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Δπηπξφζζεηα, παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δπλα κηθνχ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ αλσηέξσ θξαηψλ.» Άπθπο 17 Έναπξη ιζχύορ Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008 Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα