N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)"

Transcript

1 N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ ) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 κοπόρ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηη ξίσλ» (ΔΔ L1 ηεο ). Άπθπο 2 Οπιζμοί Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αθφινπζνη νξηζκνί έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 1. «Κηίξην»: ηεγαζκέλε θαηαζθεπή κε ηνίρνπο, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Ο φξνο «θηίξην» κπν ξεί λα αθνξά ην θηίξην ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε ηκήκαηα απηνχ, ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ή έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηζηά. 2. «Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίνπ»: Η πνζφηεηα ελέξ γεηαο πνπ πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξη ιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θσηηζκφ. Η πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζζεί ιακ βάλνληαο ππφςε ηε κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηελ επίδξαζε γεη ηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 3. «Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε»: Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαζψο

2 θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηη ξηαθφ ηνκέα. 4. «Δλεξγεηαθφο επηζεσξεηήο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφ ζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή ιεβήησλ θαη/ή θιηκαηηζηηθψλ. 5. «Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ»: Πη ζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπ μεο ή άιινλ θνξέα πνπ απηφ νξίδεη, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή Κηηξίσλ θαη απνηππψ λεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ. 6. «ΗΘ (ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο)»: Η ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθήο ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα. 7. «χζηεκα θιηκαηηζκνχ»: Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πα ξνρή κηαο κνξθήο επεμεξγαζίαο ηνπ αέξνο, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ή κπνξεί λα ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ηνπ αεξη ζκνχ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ αέξα. 8. «Λέβεηαο»: Ο ζπλδπαζκφο ζψκαηνο ιέβεηα θαη κν λάδαο θαπζηήξα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα κε ηαβηβάδεη ζην λεξφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε. 9. «Ωθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχο» (εθθξαδφκελε ζε kw): Η κέγηζηε ζεξκηθή ηζρχο, ηελ νπνία αλαθέξεη θαη εγγπάηαη ν θαηαζθεπαζηήο, σο παξερφκελε θαηά ηε ζπλερή ιεη ηνπξγία κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ηεο σθέιηκεο απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 10. «Αληιία ζεξκφηεηαο»: Γηάηαμε ή ζπζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κεραληθή ελέξγεηα γηα λα κεηαθέξεη ζεξ κφηεηα απφ έλα ρψξν («πεγή») ζε ρακειφηεξε ζεξκν θξαζία, πξνο άιιν ρψξν («δεμακελή ζεξκφηεηαο») ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. 11. «Νέν θηίξην»: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνί νπ ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδν κηθή ππεξεζία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 12. «Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ»: Η αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο ελεξγεηαθέο ειεθηξνκερα λνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, εμαε ξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 13. «πλνιηθή επηθάλεηα θηηξίνπ»: Σα ζπλνιηθά ηεηξα γσληθά κέηξα ηεο νηθνδνκήο, φπσο απηά πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά ην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν ηεο νηθνδν κηθήο άδεηαο. Άπθπο 3

3 Κανονιζμόρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων κηιπίων 1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγθξίλεηαη Καλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (εθεμήο «Καλνληζκφο»). Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγη ζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, νη ειά ρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο πξφζσπα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνη εηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6, ε δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπ, ν έιεγρνο απηήο θαη ηα πξνο ηνχην αξκφδηα φξγαλα, ην χςνο ηεο δαπάλεο έθδνζήο ηνπ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο, ηπρφλ πξφβιεςε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: α) ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηη ξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο, β) ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζεξ κνχ λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο, γ) ηελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δ) ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θπζηθφ αεξηζκφ, ε) ηελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θηηξίσλ άιισλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο θαηνηθίαο, ζη) ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλ ζεθψλ, δ) ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία, ε) ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδησθνκέλσλ. 3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζεηηθή επίδξαζε: α) ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7β ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη άιισλ ζπζηε κάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, β) ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κέζσ ΗΘ, γ) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ηειεζέξκαλζε, ηειεςχμε) θαη δ) ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.

4 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ηα θηίξηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θαηε γνξία, ζε: α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα απηψλ, β) πνιπθαηνηθίεο, γ) γξαθεία, δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ε) λνζνθνκεία, ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξί νπ, ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 5. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφ δνζε ησλ θηηξίσλ αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε πεληαεηία θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ ζηνλ ην κέα ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επαλεμεηάδεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηή καηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα ησλ δχν (2) εηψλ. Άπθπο 4 Νέα κηίπια 1. Σα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 2. Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρη ιίσλ (1.000) η.κ., πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλέγεξζεο, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιεν δνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέ λσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο ειεθηξη ζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Άπθπο 5 Τθιζηάμενα κηίπια 1. ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξ γεηαθή απφδνζή ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά ζηνηρεία απηνχ,

5 εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκα ηνο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, είλαη δπλαηφλ νη απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, ζπλνιηθήο επηθά λεηαο θάησ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ.. Άπθπο 6 Πιζηοποιηηικό ενεπγειακήρ απόδοζηρ 1. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηά ηελ πψιε ζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο θαη δηάζεζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ππφ ρξενπ, ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε δηάζεζήο ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη, ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο απηνχ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ άξζξνπ 9, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, θαη ηζρχεη, θαηά αλψηα ην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 3. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηηη θήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισ ηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφ δνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 4. Η ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α ) θαη ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α ) βαζίδεηαη ζε θνηλή πηζην πνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Η δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ.

6 5. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επ δηάθξηηε ζέζε, πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηά ηαη πίλαθαο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζεξκν θξαζίεο απηέο. Άπθπο 7 Επιθεώπηζη λεβήηων 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέιηκε νλνκα ζηηθή ηζρχ απφ είθνζη (20) έσο θαη εθαηφ (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέ ιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ εθαηφ (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαχζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθ ζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξχζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ιέβεηεο παιαηφηε ξνπο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ θαη σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνχληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο κία κφλν θνξά, ζε ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρφλ επηβαιιφκελε αληηθα ηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Άπθπο 8 Επιθεώπηζη εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ δψδεθα (12) kw, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμην ινγνχληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηα θέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ.

7 2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηα μίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξ θσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8. Άπθπο 9 Επιθεωπηηέρ κηιπίων και επιθεωπηηέρ λεβήηων και εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Η πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ε επηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη εγθαηα ζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ δηεμάγνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη γηα ην ζθνπφ απηφλ δηαπηζηεπκέλνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο. 2. Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ επηζεσξεηψλ θηηξίσλ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζήο ηνπο θαη ρνξήγεζεο αληίζηνη ρεο άδεηαο, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζε αληίζηνηρα κεηξψα, ε ακνηβή ηνπο θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο, νη εηο βάξνο ηνπο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ηα φξγαλα πνπ επηβάιινπλ απηέο, νη δηνηθεηηθέο πξν ζθπγέο θαηά ησλ θπξψζεσλ, νη πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ην ίδην δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφ ηεζε επηηξνπήο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε ή αθαίξεζε άδεηαο ελεξ γεηαθνχ επηζεσξεηή θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θάζε αλαγθαία πξάμε ή ξχζκηζε ζρεηηθή κε ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην αληηθείκελν ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. 3. Απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά πηπμεο ηεξείηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, Αξρείν Δπη ζεσξήζεσο Κηηξίσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, ζε μερσξηζηέο κεξίδεο: α) ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, β) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο ιεβήησλ θηηξίσλ θαη γ) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πε ξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ησλ θαηαρσ ξίζεσλ ζηηο κεξίδεο ηνπ Αξρείνπ, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε, ηε δηαγξαθή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαρσξίζεσλ απηψλ, ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αξρείνπ, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο κε ηηο αξ κφδηεο πνιενδνκηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο ή αξρέο ζε ζέκαηα

8 εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Άπθπο 10 Θέμαηα οικοδομικών αδειών 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ, θάζε νη θνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αξ κφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 κειέηεο γηα ηελ ελεξγεη αθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Η κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 2. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Άπθπο 11 Εξαιπέζειρ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εκπί πηνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφ ληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηη θψλ ρξήζεσλ - πιελ θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. δ) Τθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθηψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνο. ε) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) η.κ.. Άπθπο 12 Ενημέπωζη Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ.

9 Άπθπο 13 Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ 1. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξ ζξνπ 3 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξν εδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 1.6./ (ΦΔΚ 362 Γ ) θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 21475/4707/ (ΦΔΚ 880 Β ). 2. ην π.δ. ηεο 8/ (ΦΔΚ 795 Γ ), φπνπ αλαθέ ξεηαη ν φξνο «κειέηε ζεξκνκφλσζεο», αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο». 3. α) Μεηά ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313 Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη πα ξάγξαθνη 15 θαη 16 σο εμήο: «15. ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. γηα ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκα ηνο αλάπηπμεο ηνπ Δ..Φ.Α. θαη ζηελ ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δεκφζηαο σθέιεηαο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο θαη θνη λνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα θαζεκία εηαηξεία, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφ ηεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο, νη ππνρξεψζεηο θάζε εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 16. Ο ΓΔΦΑ Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ δεκφζησλ έξγσλ, δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θα ζνξίδνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ γηα κειέηεο έξγσλ. Γηαθεξχμεηο, αλαζέζεηο θαη εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεη ψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. δηελεξγνχ ληαη ζχκθσλα κε ηνπο Kαλνληζκνχο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην, εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» β) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απ ηψλ ζηελ εηαηξηθή νξγάλσζε θαη ζην ζθνπφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.» 4. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3438/2006 (ΦΔΚ 33/Α ) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: «Γηα ηα ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην.δ.δ.. εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηεο παξαγξά θνπ 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη.» 5. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 (ΦΔΚ 187/Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:

10 «Η απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ δελ εί λαη αλαγθαία, αλεμαξηήησο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε αλεμάξηεηεο κφλη κεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ δηελεξγείηαη απφ θχξηεο κεκνλσκέλεο ηδηνθηεζίεο ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ εγθαηά ζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο.» Άπθπο Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 971/1979 (ΦΔΚ 223/Α ), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπν-πνίεζή ηνπο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α ) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «1. Σα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ ηδξχνληαη απφ: Α) Φπζηθά πξφζσπα. Β) Δηαηξείεο κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή. Η θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέι καηνο νπηηθνχ δελ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. Πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ είλαη ν νξηζκφο πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, εξγαδφκελνπ απνθιεηζηηθά ζην θαηάζηεκα. Τγεηνλνκηθά ππεχζπλνο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εη δψλ δχλαηαη λα είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ή εηαίξνο ηεο ηδξχηξηαο εηαηξείαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ είλαη αδεηνχρνο νπηηθφο θαη εξγάδεηαη ζε απηφ. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη νη εηαηξείεο επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θα ηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ιακβάλνληαο γηα θάζε θαηάζηεκα μερσξηζηή άδεηα, κε δηαθνξεηηθφ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν νπηηθφ. 2. Η άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε πεξίπησζε εηαηξείαο ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο. Η αίηεζε πξέπεη, εθηφο ησλ ζηνη ρείσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηεο εηαηξείαο, λα αλαθέ ξεη θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ νηθήκαηνο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ. 3. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη: Α) Δπίζεκν ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθήκαηνο. Β) Καηάινγνο ησλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη νξ γάλσλ. Γ) Καηαζηαηηθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηελ άδεηα αηηείηαη εηαηξεία. Γ) Γήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πγεηνλνκηθά ππεχζπ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηεο ζρνιήο νπηηθψλ ή ηίηιν πξνζσπηθήο ηθα λφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 4. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνιν γεηηθψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρνπ θαηαζηεκάησλ νπηηθψλ εηδψλ, ειέγρεη ην νίθεκα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ.

11 5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, απηέο γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ ελ δηαθεξφκελν ή ζηελ εηαηξεία. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ απηψλ γίλεηαη επαλέιεγρνο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ρνξεγείηαη ε άδεηα. 6. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη εθδίδε ηαη ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε - θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ηεο εηαηξείαο, κε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ. 7. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. ε πεξίπησζε κε ηαζηέγαζεο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο παχεη απηνδίθαηα λα ηζρχεη θαη ζα πξέπεη λα δεηεζεί λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην νίθεκα ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θαηάζηε κα.» 2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 971/1979 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ εληαίνπ επαγ γέικαηνο ηνπ νπηηθνχνπηνκέηξε ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιε ιεγγχεο.» 3. Αλαηίζεηαη ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθψλ θαη Οπηνκεηξψλ ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ νπηη θψλ θαηαζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ππνπαξάγξαθνο 8 ηνπ λ. 3204/2003, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο νπηηθνχνπηνκέηξε. Σα ελ ιφγσ κεηξψα, θαζψο θαη ε εηήζηα επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην Φχιιν Δθε κεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία Τγεηνλνκηθνχ Τπεπζχ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ζα πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν Τγεηνλνκηθφ Τπεχζπλν αδεηνχρν νπηηθφ, ν νπνίνο ζα έρεη δεισζεί ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκα ηνο νπηηθψλ. 5. Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 αληηθαζί ζηαηαη σο εμήο: «Η δηάζεζε νκκαηνυαιιίσλ δηνξζσηηθψλ ησλ δηαζια ζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ (πιελ ησλ ηππνπνηε κέλσλ νκκαηνυαιιίσλ πξεζβπσπίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πσινχληαη θαη απφ ηα θαξκαθεία), θαθψλ επαθήο, πγξψλ θαθψλ επαθήο θαη γεληθά φισλ ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ φξαζε εηδψλ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο απηφο ηζρχεη.» Άπθπο Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) θαηαξγείηαη. 2. ε νξηζηηθά ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε επαρζή αηηία ή αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηελ 8ε

12 Απξηιίνπ 2008 κέρξη θαη ηελ 6ε Ινπλίνπ 2008, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη ε κεηαβίβαζε έρεη ζπληειεζηεί θαηά ηελ 7ε Απξηιίνπ 2008, εθφζνλ νη ζρε ηηθέο δειψζεηο ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή θαη αθνξνχλ αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε αληηθεηκεληθή αμία αλαπξνζαξκφζζεθε απφ ηελ 8ε Απξηιίνπ Άπθπο 16 1.α. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3066/2002 (ΦΔΚ 252/Α ) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν γ σο εμήο: «γ) κε ηελ παξνρή άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, φπσο επηδφηεζε θφζηνπο δαλεηζκνχ, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.» β. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3066/2002 πξνζηίζεηαη παξά γξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μη θξψλ Δπηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο ηελ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, φρη αλψηεξν ηνπ 15%, ή θαη αλψηαην φξην ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα ( ) επξψ, γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ρξε καηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ππέξ ησλ νπνίσλ εγγπάηαη ην Σακείν, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ ζα δηελεξγεζεί ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ πνπ πξαγκαηηθά ζα έρεη δαπαλεζεί γηα ηελ επηδφ ηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ έσο ηελ » γ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «3. Δπί έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ κε θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2919/2001 (ΦΔΚ 128/Α ).» δ. Σν β εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Η εγγχεζε θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο 80% επί ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ, εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη κε βάζε ην νηθείν θαζεζηψο δελ ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην ( ) επξψ αλά επηρεί ξεζε.» 2.α. Σν εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1955 (ΦΔΚ 91/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «To θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα είλαη θα ηψηεξν ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο.» β. Σν εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1995 θαηαξγείηαη. γ. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3190/1955 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:

13 «Η βεβαίσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζην νπνίν δεκν ζηεχεηαη ε πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, καδί κε ην αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο λνκίκσο επηθπ ξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνζθνκίδνληαη απφ θάζε εηαίξν ή δηαρεηξηζηή ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη παληφο ηξίηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε απηνχο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε πξνο απφδεημε ηεο έλαξμεο ιεη ηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πεξίιεςεο ηεο εηαη ξηθήο ζχκβαζεο, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, θα ζψο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν απηή δεκνζηεχεηαη.» 3. Η πεξίπησζε ηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηα) Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ κε θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ζε ζπ λεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ απηψλ, θαη ηδίσο ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε δηαζχλδεζε, ζπκπεξη ιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζν δνινγίαο ππνινγηζκνχ απηψλ, ην κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θα ζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Δπηπξφζζεηα, παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δπλα κηθνχ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ αλσηέξσ θξαηψλ.» Άπθπο 17 Έναπξη ιζχύορ Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008 Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ

Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ Ν. 2545/15-12-97 (ΦΔΚ-254 Α') : Βιομησανικέρ και Δπισειπημαηικέρ Πεπιοσέρ και άλλερ διαηάξειρ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Απθπο 1 Καηηγοπίερ Β.Δ.ΠΔ. 1. Γηα ηε βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά επηρεηξεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ Βαλδνπιάθεο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.4038 (ΦΕΚ Α 14/02/02/2012) Επείγοσζες ρσθμίζεις ποσ αθορούν ηην εθαρμογή ηοσ μεζοπρόθεζμοσ πλαιζίοσ δημοζιονομικής ζηραηηγικής 2012-2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα