N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)"

Transcript

1 N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/ ) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 κοπόρ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηη ξίσλ» (ΔΔ L1 ηεο ). Άπθπο 2 Οπιζμοί Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη αθφινπζνη νξηζκνί έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 1. «Κηίξην»: ηεγαζκέλε θαηαζθεπή κε ηνίρνπο, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα πξνο ξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Ο φξνο «θηίξην» κπν ξεί λα αθνξά ην θηίξην ζην ζχλνιφ ηνπ ή ζε ηκήκαηα απηνχ, ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ή έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηζηά. 2. «Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίνπ»: Η πνζφηεηα ελέξ γεηαο πνπ πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξη ιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θσηηζκφ. Η πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη έρνπλ ππνινγηζζεί ιακ βάλνληαο ππφςε ηε κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε θιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ηελ επίδξαζε γεη ηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 3. «Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε»: Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, θαζψο

2 θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηη ξηαθφ ηνκέα. 4. «Δλεξγεηαθφο επηζεσξεηήο»: Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφ ζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή ιεβήησλ θαη/ή θιηκαηηζηηθψλ. 5. «Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ»: Πη ζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπ μεο ή άιινλ θνξέα πνπ απηφ νξίδεη, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή Κηηξίσλ θαη απνηππψ λεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ. 6. «ΗΘ (ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο)»: Η ηαπηφρξνλε παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθήο ή/θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα. 7. «χζηεκα θιηκαηηζκνχ»: Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πα ξνρή κηαο κνξθήο επεμεξγαζίαο ηνπ αέξνο, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ή κπνξεί λα ειαηησζεί ε ζεξκνθξαζία, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ηνπ αεξη ζκνχ, ηεο πγξαζίαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ αέξα. 8. «Λέβεηαο»: Ο ζπλδπαζκφο ζψκαηνο ιέβεηα θαη κν λάδαο θαπζηήξα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα κε ηαβηβάδεη ζην λεξφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε. 9. «Ωθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχο» (εθθξαδφκελε ζε kw): Η κέγηζηε ζεξκηθή ηζρχο, ηελ νπνία αλαθέξεη θαη εγγπάηαη ν θαηαζθεπαζηήο, σο παξερφκελε θαηά ηε ζπλερή ιεη ηνπξγία κε ηαπηφρξνλε ηήξεζε ηεο σθέιηκεο απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 10. «Αληιία ζεξκφηεηαο»: Γηάηαμε ή ζπζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κεραληθή ελέξγεηα γηα λα κεηαθέξεη ζεξ κφηεηα απφ έλα ρψξν («πεγή») ζε ρακειφηεξε ζεξκν θξαζία, πξνο άιιν ρψξν («δεμακελή ζεξκφηεηαο») ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. 11. «Νέν θηίξην»: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνί νπ ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδν κηθή ππεξεζία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 12. «Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ»: Η αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο ελεξγεηαθέο ειεθηξνκερα λνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, εμαε ξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 13. «πλνιηθή επηθάλεηα θηηξίνπ»: Σα ζπλνιηθά ηεηξα γσληθά κέηξα ηεο νηθνδνκήο, φπσο απηά πξνζκεηξψληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά ην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν ηεο νηθνδν κηθήο άδεηαο. Άπθπο 3

3 Κανονιζμόρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ ηων κηιπίων 1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγθξίλεηαη Καλνληζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (εθεμήο «Καλνληζκφο»). Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο ππνινγη ζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, νη ειά ρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηα αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο πξφζσπα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνη εηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6, ε δηαδηθαζία έθδνζήο ηνπ, ν έιεγρνο απηήο θαη ηα πξνο ηνχην αξκφδηα φξγαλα, ην χςνο ηεο δαπάλεο έθδνζήο ηνπ θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο, ηπρφλ πξφβιεςε θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: α) ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηη ξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο, β) ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζεξ κνχ λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεψλ ηνπο, γ) ηελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δ) ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην θπζηθφ αεξηζκφ, ε) ηελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θηηξίσλ άιισλ ρξήζεσλ, πιελ ηεο θαηνηθίαο, ζη) ηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλ ζεθψλ, δ) ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία, ε) ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηδησθνκέλσλ. 3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζεηηθή επίδξαζε: α) ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7β ηνπ Γ.Ο.Κ., θαη άιισλ ζπζηε κάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, β) ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κέζσ ΗΘ, γ) ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ηειεζέξκαλζε, ηειεςχμε) θαη δ) ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.

4 4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο ξπζκίζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ, ηα θηίξηα θαηαηάζζνληαη, θαηά θαηε γνξία, ζε: α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα απηψλ, β) πνιπθαηνηθίεο, γ) γξαθεία, δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ε) λνζνθνκεία, ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξί νπ, ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 5. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφ δνζε ησλ θηηξίσλ αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε πεληαεηία θαη αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ ζηνλ ην κέα ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επαλεμεηάδεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηή καηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα ησλ δχν (2) εηψλ. Άπθπο 4 Νέα κηίπια 1. Σα λέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 2. Γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρη ιίσλ (1.000) η.κ., πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλέγεξζεο, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιεν δνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέ λσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο ειεθηξη ζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Άπθπο 5 Τθιζηάμενα κηίπια 1. ηα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ. πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξ γεηαθή απφδνζή ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά ζηνηρεία απηνχ,

5 εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκα ηνο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, είλαη δπλαηφλ νη απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ξηδηθέο αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, ζπλνιηθήο επηθά λεηαο θάησ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ.. Άπθπο 6 Πιζηοποιηηικό ενεπγειακήρ απόδοζηρ 1. Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηά ηελ πψιε ζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οη θνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο θαη δηάζεζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ππφ ρξενπ, ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε δηάζεζήο ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη, ζε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο απηνχ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 2. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ άξζξνπ 9, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, θαη ηζρχεη, θαηά αλψηα ην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 3. Σν πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηηη θήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισ ηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφ δνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 4. Η ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α ) θαη ηδηνθηεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α ) βαζίδεηαη ζε θνηλή πηζην πνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Η δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ.

6 5. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επ δηάθξηηε ζέζε, πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηά ηαη πίλαθαο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζεξκν θξαζίεο απηέο. Άπθπο 7 Επιθεώπηζη λεβήηων 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέιηκε νλνκα ζηηθή ηζρχ απφ είθνζη (20) έσο θαη εθαηφ (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε σθέ ιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ εθαηφ (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαχζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθ ζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξχζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ιέβεηεο παιαηφηε ξνπο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ θαη σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνχληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο κία κφλν θνξά, ζε ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρφλ επηβαιιφκελε αληηθα ηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Άπθπο 8 Επιθεώπηζη εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξα θα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ δψδεθα (12) kw, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμην ινγνχληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηα θέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ.

7 2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηα μίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξ θσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8. Άπθπο 9 Επιθεωπηηέρ κηιπίων και επιθεωπηηέρ λεβήηων και εγκαηαζηάζεων κλιμαηιζμού 1. Η πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ε επηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη εγθαηα ζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ δηεμάγνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη γηα ην ζθνπφ απηφλ δηαπηζηεπκέλνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο. 2. Με δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ επηζεσξεηψλ θηηξίσλ θαη ησλ επηζεσξεηψλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, νη θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζήο ηνπο θαη ρνξήγεζεο αληίζηνη ρεο άδεηαο, νη ηδηφηεηεο πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ην έξγν ηνπο, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζε αληίζηνηρα κεηξψα, ε ακνηβή ηνπο θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο, νη εηο βάξνο ηνπο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ηα φξγαλα πνπ επηβάιινπλ απηέο, νη δηνηθεηηθέο πξν ζθπγέο θαηά ησλ θπξψζεσλ, νη πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ην ίδην δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφ ηεζε επηηξνπήο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε ή αθαίξεζε άδεηαο ελεξ γεηαθνχ επηζεσξεηή θαη εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θάζε αλαγθαία πξάμε ή ξχζκηζε ζρεηηθή κε ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην αληηθείκελν ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. 3. Απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά πηπμεο ηεξείηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, Αξρείν Δπη ζεσξήζεσο Κηηξίσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη, ζε μερσξηζηέο κεξίδεο: α) ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, β) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο ιεβήησλ θηηξίσλ θαη γ) νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πε ξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία ησλ θαηαρσ ξίζεσλ ζηηο κεξίδεο ηνπ Αξρείνπ, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε, ηε δηαγξαθή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαρσξίζεσλ απηψλ, ν ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αξρείνπ, φπσο επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο κε ηηο αξ κφδηεο πνιενδνκηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο ή αξρέο ζε ζέκαηα

8 εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Άπθπο 10 Θέμαηα οικοδομικών αδειών 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ, θάζε νη θνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αξ κφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 κειέηεο γηα ηελ ελεξγεη αθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Η κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ. 2. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Άπθπο 11 Εξαιπέζειρ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εκπί πηνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφ ληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηη θψλ ρξήζεσλ - πιελ θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. δ) Τθηζηάκελα θηίξηα θαηνηθηψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνο. ε) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) η.κ.. Άπθπο 12 Ενημέπωζη Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάι ινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ.

9 Άπθπο 13 Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ 1. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ άξ ζξνπ 3 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξν εδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 1.6./ (ΦΔΚ 362 Γ ) θαη ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 21475/4707/ (ΦΔΚ 880 Β ). 2. ην π.δ. ηεο 8/ (ΦΔΚ 795 Γ ), φπνπ αλαθέ ξεηαη ν φξνο «κειέηε ζεξκνκφλσζεο», αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο». 3. α) Μεηά ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313 Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη πα ξάγξαθνη 15 θαη 16 σο εμήο: «15. ηνλ ΓΔΦΑ Α.Δ. γηα ηα έξγα ηνπ πξνγξάκκα ηνο αλάπηπμεο ηνπ Δ..Φ.Α. θαη ζηελ ΓΔΠΑ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δεκφζηαο σθέιεηαο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο θαη θνη λνηηθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα θαζεκία εηαηξεία, ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ θαη ην χςνο ηεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφ ηεζεο, ν ηξφπνο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο, νη ππνρξεψζεηο θάζε εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 16. Ο ΓΔΦΑ Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ δεκφζησλ έξγσλ, δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ θα ζνξίδνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ γηα κειέηεο έξγσλ. Γηαθεξχμεηο, αλαζέζεηο θαη εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεη ψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. δηελεξγνχ ληαη ζχκθσλα κε ηνπο Kαλνληζκνχο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην, εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» β) ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ. πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απ ηψλ ζηελ εηαηξηθή νξγάλσζε θαη ζην ζθνπφ ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.» 4. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3438/2006 (ΦΔΚ 33/Α ) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο: «Γηα ηα ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην.δ.δ.. εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηεο παξαγξά θνπ 14 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3428/2005, φπσο ηζρχεη.» 5. Μεηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 (ΦΔΚ 187/Α ), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:

10 «Η απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ δελ εί λαη αλαγθαία, αλεμαξηήησο αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε αλεμάξηεηεο κφλη κεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ δηελεξγείηαη απφ θχξηεο κεκνλσκέλεο ηδηνθηεζίεο ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ εγθαηά ζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο.» Άπθπο Οη παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 971/1979 (ΦΔΚ 223/Α ), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπν-πνίεζή ηνπο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α ) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «1. Σα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ ηδξχνληαη απφ: Α) Φπζηθά πξφζσπα. Β) Δηαηξείεο κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή. Η θαηνρή άδεηαο αζθήζεσο επαγγέι καηνο νπηηθνχ δελ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. Πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ είλαη ν νξηζκφο πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, εξγαδφκελνπ απνθιεηζηηθά ζην θαηάζηεκα. Τγεηνλνκηθά ππεχζπλνο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εη δψλ δχλαηαη λα είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ή εηαίξνο ηεο ηδξχηξηαο εηαηξείαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ είλαη αδεηνχρνο νπηηθφο θαη εξγάδεηαη ζε απηφ. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη νη εηαηξείεο επηηξέπεηαη λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θα ηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ιακβάλνληαο γηα θάζε θαηάζηεκα μερσξηζηή άδεηα, κε δηαθνξεηηθφ πγεηνλνκηθά ππεχζπλν νπηηθφ. 2. Η άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε πεξίπησζε εηαηξείαο ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο. Η αίηεζε πξέπεη, εθηφο ησλ ζηνη ρείσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηεο εηαηξείαο, λα αλαθέ ξεη θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ νηθήκαηνο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ. 3. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη: Α) Δπίζεκν ζρεδηάγξακκα ηνπ νηθήκαηνο. Β) Καηάινγνο ησλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαη νξ γάλσλ. Γ) Καηαζηαηηθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηελ άδεηα αηηείηαη εηαηξεία. Γ) Γήισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πγεηνλνκηθά ππεχζπ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ, κε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηεο ζρνιήο νπηηθψλ ή ηίηιν πξνζσπηθήο ηθα λφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 4. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνιν γεηηθψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρνπ θαηαζηεκάησλ νπηηθψλ εηδψλ, ειέγρεη ην νίθεκα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα νπηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ.

11 5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, απηέο γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνλ ελ δηαθεξφκελν ή ζηελ εηαηξεία. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ απηψλ γίλεηαη επαλέιεγρνο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ρνξεγείηαη ε άδεηα. 6. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κήλα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη εθδίδε ηαη ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε - θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ηεο εηαηξείαο, κε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πγεηνλνκηθά ππεπζχλνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ. 7. Η άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ εηδψλ ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν νίθεκα. ε πεξίπησζε κε ηαζηέγαζεο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο παχεη απηνδίθαηα λα ηζρχεη θαη ζα πξέπεη λα δεηεζεί λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην νίθεκα ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θαηάζηε κα.» 2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 971/1979 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ εληαίνπ επαγ γέικαηνο ηνπ νπηηθνχνπηνκέηξε ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιε ιεγγχεο.» 3. Αλαηίζεηαη ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθψλ θαη Οπηνκεηξψλ ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ νπηη θψλ θαηαζηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 3 ππνπαξάγξαθνο 8 ηνπ λ. 3204/2003, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε κεηξψνπ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο νπηηθνχνπηνκέηξε. Σα ελ ιφγσ κεηξψα, θαζψο θαη ε εηήζηα επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ηίζεληαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην Φχιιν Δθε κεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία Τγεηνλνκηθνχ Τπεπζχ λνπ αδεηνχρνπ νπηηθνχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο νπηηθψλ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ζα πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν Τγεηνλνκηθφ Τπεχζπλν αδεηνχρν νπηηθφ, ν νπνίνο ζα έρεη δεισζεί ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκα ηνο νπηηθψλ. 5. Η παξ.1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3204/2003 αληηθαζί ζηαηαη σο εμήο: «Η δηάζεζε νκκαηνυαιιίσλ δηνξζσηηθψλ ησλ δηαζια ζηηθψλ αλσκαιηψλ ησλ νθζαικψλ (πιελ ησλ ηππνπνηε κέλσλ νκκαηνυαιιίσλ πξεζβπσπίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πσινχληαη θαη απφ ηα θαξκαθεία), θαθψλ επαθήο, πγξψλ θαθψλ επαθήο θαη γεληθά φισλ ησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ φξαζε εηδψλ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα νπηηθψλ εηδψλ, ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο απηφο ηζρχεη.» Άπθπο Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) θαηαξγείηαη. 2. ε νξηζηηθά ζπκβφιαηα κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε επαρζή αηηία ή αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηελ 8ε

12 Απξηιίνπ 2008 κέρξη θαη ηελ 6ε Ινπλίνπ 2008, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ θφξνπ, ηνπ θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο θαη ηνπ ηέινπο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη ε κεηαβίβαζε έρεη ζπληειεζηεί θαηά ηελ 7ε Απξηιίνπ 2008, εθφζνλ νη ζρε ηηθέο δειψζεηο ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή θαη αθνξνχλ αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε αληηθεηκεληθή αμία αλαπξνζαξκφζζεθε απφ ηελ 8ε Απξηιίνπ Άπθπο 16 1.α. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3066/2002 (ΦΔΚ 252/Α ) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν γ σο εμήο: «γ) κε ηελ παξνρή άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, φπσο επηδφηεζε θφζηνπο δαλεηζκνχ, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.» β. ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3066/2002 πξνζηίζεηαη παξά γξαθνο 3 σο εμήο: «3. Σν Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μη θξψλ Δπηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο ηελ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, φρη αλψηεξν ηνπ 15%, ή θαη αλψηαην φξην ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα ( ) επξψ, γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ρξε καηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ επελδπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ππέξ ησλ νπνίσλ εγγπάηαη ην Σακείν, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ ζα δηελεξγεζεί ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ πνπ πξαγκαηηθά ζα έρεη δαπαλεζεί γηα ηελ επηδφ ηεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ έσο ηελ » γ. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «3. Δπί έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ κε θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2919/2001 (ΦΔΚ 128/Α ).» δ. Σν β εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ β ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3066/2002 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Η εγγχεζε θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο 80% επί ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ, εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη κε βάζε ην νηθείν θαζεζηψο δελ ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην ( ) επξψ αλά επηρεί ξεζε.» 2.α. Σν εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1955 (ΦΔΚ 91/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «To θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δελ δχλαηαη λα είλαη θα ηψηεξν ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο.» β. Σν εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3190/1995 θαηαξγείηαη. γ. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3190/1955 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:

13 «Η βεβαίσζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζην νπνίν δεκν ζηεχεηαη ε πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, καδί κε ην αληίγξαθν ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο λνκίκσο επηθπ ξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, πξνζθνκίδνληαη απφ θάζε εηαίξν ή δηαρεηξηζηή ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη παληφο ηξίηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε απηνχο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε πξνο απφδεημε ηεο έλαξμεο ιεη ηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πεξίιεςεο ηεο εηαη ξηθήο ζχκβαζεο, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξίιεςε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο, θα ζψο θαη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν απηή δεκνζηεχεηαη.» 3. Η πεξίπησζε ηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3428/2005 (ΦΔΚ 313/Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηα) Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ δηαζπλδέζεσλ κε θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) θαη ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο, ζε ζπ λεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ απηψλ, θαη ηδίσο ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε δηαζχλδεζε, ζπκπεξη ιακβαλφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο κεζν δνινγίαο ππνινγηζκνχ απηψλ, ην κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκθφξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θα ζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Δπηπξφζζεηα, παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δπλα κηθνχ ηεο δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγάδεηαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ αλσηέξσ θξαηψλ.» Άπθπο 17 Έναπξη ιζχύορ Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008 Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα