Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 / 09 / 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΕΔΤ/ 1383 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ PROC Σαχ. Κώδικαρ: ΑΘΗΝΑ Πληποθοπίερ: Α. Λιαπιγκοβινού Σηλ: , Fαχ: ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΔΓΤ) ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΖΝΑ. Κπιηήπιο αξιολψγηζηρ: Υαμηλψηεπη ηιμή ΑΠΟΦΑΖ Ο ΚΟΜΖΣΩΡ ΣΖ ΔΓΤ Έρνληαο ππφςε : 1. Σιρ διαηάξειρ ψπυρ ιζσωοςν : 1.1. Σνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ Α 34) άξζξν 3 «Πεξί κεηαηξνπήο ηεο ΔΓΤ ζε Ν.Π.Γ.Γ.» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2920/2001 (ΦΔΚ Α 131) άξζξν 15 παξ Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» Σνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3871/ (ΦΔΚ Α 141) «πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο» Σνπ Ν. 2716/1999 (ΦΔΚ Α 96) άξζξν 12 «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112) «ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115) άξζξν 68, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ Α 88) άξζξν Σνπ 4013/2011 (ΦΔΚ Α 204) άξζξν 4 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ 1

2 έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Ν.4019/2011 (ΦΔΚ Α 216) «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 2 θαη Tνπ Ν. 4286/2014, άξζξν δέθαην ηξίην «Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ - ζχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ αλψλπκε εηαηξεία» - Πξνζαξκνγή ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2012/39/ΔΔ ηεο επηηξνπήο ηεο 26 εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/17/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 194 Α ) Σνπ Π.Γ. 1233/1981 (ΦΔΚ Α 306) «Πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τ..Α» Tνπ Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ Α 76) «Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο δηνξζψζεθε ζην (ΦΔΚ Α 123), θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α 98) Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α 64) άξζξν 18 πεξί ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα βάζε ελζσκάησζεο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2004/ 18/ ΔΚ Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) «πεξί θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» Σνπ ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ Α 194) «πεξί αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 2. Σιρ αποθάζειρ : 2.1.Σελ αξηζ /601/0026/ (ΦΔΚ Β 431) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σελ αξηζ /739/ (ΦΔΚ Β 1291) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν 2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» Σελ αξηζ. Π1/2380/ (ΦΔΚ Β 3400) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Σελ αξηζ. Πξση ΓΤ1α / / , απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Γηνξηζκφο Κνζκήηνξα ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο» Σελ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ (351/ ) πεξί εμνπζηνδφηεζεο Κνζκήηνξα θαη Αλ. Κνζκήηνξα γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο ΔΓΤ 2

3 2.6. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΔΓΤ/νηθ. 110/ απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο ΔΓΤ «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή απηψλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΓΤ» (ΑΓΑ : ΒΗΦΓΘ-0Ο6) Σελ αξηζκ. Πξση. ΔΓΤ/νηθ.1291/ απφθαζε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδεηαη ε ΔΓΤ (ΑΓΑ: 7Σ3ΤΘ-ΛΖ0) (ΑΓΑΜ: 14REQ ) Σελ αξηζκ. Πξση. Β3.α/76483/ απφθαζε «Αλάιεςε θαη δέζκεπζε πνζνχ χςνπο 6.000,00 γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνέγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ,00 γηα ην νηθ. έηνο 2015, απφ ηνλ Κ.Α.Δ ηνπ θνξέα 210» ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. ζην Τπνπξγείν Τγείαο κε α/α (ΑΓΑ: ΧΑΥΦΘ-Π60) (ΑΓΑΜ: 14REQ ). 3. Σν γεγνλφο φηη ζηελ ΔΓΤ δελ ππεξεηεί θαλέλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Καζαξηζηξηψλ. 4. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (23%) θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Φνξέα 210 ΚΑΔ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. 1. Σελ πξνθήξπμε πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο - θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή Aλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΓΤ) επί ηεο νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 194, Αζήλα. 2. Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην Παπάπηημα, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ επξψ ( ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ΚΑΔ 0875, ηνπ θνξέα 210 πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 4. Ηζσωρ ηηρ ζωμβαζηρ (σπψνορ εκηέλεζηρ): Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ θαη ζα ηζρχεη απφ ηηο , κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, εθφζνλ ζπλαηλεί ν αλάδνρνο. 3

4 5. Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ, καηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπϊν Πξνυπνζέζεηο - Πξνζφληα πκκεηνρήο Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ήηνη ηνπ Π.Γ.60/2007 (άξζξν 18) θαη ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζξν 19), δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θαη απνθιεηζηηθφηεηα λνκηθά πξφζσπα θαη θνξείο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ή ηεο βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) ηνπ Νφκνπ 2716/1999). Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνο απφδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζην δηαγσληζκφ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο είλαη ηα εμήο: α) Καηαζηαηηθφ ή άιιν λφκηκν έγγξαθν ζχζηαζεο. β) Βεβαίσζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ή έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή. γ) Βεβαίσζε απφ Γεκφζηα Αξρή φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ ζην δηαγσληζκφ είλαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα απνδεηθλπφκελε κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλνδεπφκελνπ απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ζηα πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, δελ αλαγξάθεηαη ην νηθνλνκηθφ ηίκεκα, σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζρεηηθή δήισζε πνπ ζπληάζζεηαη είηε απφ ηνλ πειάηε, είηε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν Οη πξνζθνξέο πξέπεη: Nα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα) Nα ςποβληθοων ππορ ηην Δθνική σολή Γημψζιαρ Τγείαρ (ΔΓΤ) Λ. Αλεξάνδπαρ 196, Αθήνα, 1 ορ ψποθορ, Γπαθείο Γενικοω Ππυηοκψλλος έυρ ηιρ 13/10/2014, ημέπα Γεςηέπα και ϊπα Ο θάθεινο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηεζεί απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΤ ή λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γξαθείν ηεο Κνζκεηείαο ηεο ΔΓΤ, Λ. Αιεμάλδξαο 196, Σ.Κ , Αζήλα, ζηηο 13/10/2014, ημέπα Γεςηέπα και ϊπα 10.30, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 4

5 ηελ απνζθξάγηζε θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα παξαζηεί δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. Ζ παξνχζα απφθαζε ζα αλαξηεζεί θαη ζην site ηεο ΔΓΤ: http ://www.esdy.edu.gr Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΔΓΤ) Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΖΝΑ, Σ.Κ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΓΤ/ 1389/ Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ε νπνία πξσηνθνιιείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο απνδέρεηαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ Μέζα ζηνλ θχξην θάθειν θάζε πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο: «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. Η ηεο παξνχζαο. «Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. ΗΗ ηεο παξνχζαο. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. Οη επί κέξνπο Τπνθάθεινη αλαγξάθνπλ ην φλνκα ή ηελ επσλπκία ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ Τπνθαθέινπ («Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο», «Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»). Δληφο θάζε ππνθαθέινπ ηνπνζεηείηαη ένα (1) ππυηψηςπο θαη ένα (1) ανηίγπαθο, φινη δε νη ππνθάθεινη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. Σν πξσηφηππν θάζε ππνθαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλν απφ ηνλ ππνςήθην ζε θάζε θχιιν, θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Η. Φάκελορ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 5.1. θαζψο θαη: α) Τπεωθςνη Γήλυζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζηελ νπνία: i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ηνπο: 5

6 - δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηαζηάζεηο - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/ δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηάζηαζε iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. β) Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Όζνη δελ θαηαζέζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. Δπίζεο απφ ηε δηαδηθαζία απνθιείνληαη φζνη δελ δηαζέηνπλ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Νομιμοποιηηικά ζηοισεία ηηρ εηαιπείαρ (π.ρ. ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο, θαηαζηαηηθφ θιπ). Παπαζηαηικψ εκπποζϊπηζηρ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμία Πξνκεζεπηψλ, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο ε ππεχζπλε δήισζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ. Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 6

7 ΗΗ. ΗΗΗ. IV. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη (α) νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ελψ (β) σο πξνο φ,ηη αθνξά εηδηθψο ηελ αλππαξμία πνηληθήο θαηαδίθεο, αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ ηδίνπ. Φάκελορ «Σεσνική Πποζθοπά» ην ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηελ απνδνρή φισλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα ηεο παξνχζαο συπίρ αναγπαθή ηιμϊν. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Ο ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη (1) ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, (2) ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. θαη (3) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Σιμέρ Οι πποζθεπψμενερ ηιμέρ ππέπει να είναι ζε ΔΤΡΩ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε φπνπ αλαθνηλσζεί κείσζε ηηκψλ ζε παξαδνηέα πξντφληα (ππεξεζίεο θαη πιηθά θαζαξηφηεηαο) πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ ΔΓΤ θαη λα πξνβεί ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ. Ζ ΔΓΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Εηηείηαι να αναθεπθεί συπιζηά η δαπάνη για ηα πποφψνηα καθαπιζμοω και καθαπιζμοω απολωμανζηρ (ζςνολικά για ψλοςρ ηοςρ σϊποςρ, για ψλερ ηιρ επγαζίερ και ζε εηήζια βάζη). Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (Άξζξν 16 παξ. 6 Π.Γ. 118/2007). 7

8 ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαθέξεηαη πηηά ζηην οικονομική πποζθοπά με ηην ένδειξη ΓΩΡΔΑΝ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, αλ δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε δξαζηεξηφηεηα ή ππεξεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ή δεηείηαη ζηελ πξνθήξπμε, ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη πξνζθέξεηαη ΓΧΡΔΑΝ. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ ππνςεθίσλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα πεξηιάβνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο εθηφο ησλ άιισλ ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, γ) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, δ) ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά θαη ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. Δπίζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ην θφζηνο ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη Γιαδικαζία διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμοω. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ σο εμήο: α) Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, β) Μνλνγξάθνληαη φινη νη ππνθάθεινη. Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ην νπνίν παξαδίδεη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, εηο δηπινχλ. ε) Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηνλ αλάδνρν κε ζχγρξνλε θνηλνπνίεζε θαη πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ 8

9 5.5. Ηζσωρ ηυν πποζθοπϊν: Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα εξήνηα (60) ημέπερ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΔΓΤ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε εξήνηα (60) ημεπϊν. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δε γίνονηαι δεκηέρ και αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ Λψγοι απψππιτηρ πποζθοπϊν: 1. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζςγκπιηικψ κψζηορ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 90% ηεο διαμέζος (median) ηνπ ζςγκπιηικοω κψζηοςρ ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 2. Δίλαη αφξηζηε θαη δε κπνξεί λα εθηηκεζεί ή φηαλ πεξηέρεη αλαθξηβή ζηνηρεία. 3. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 6. Καηακωπυζη Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ (κε fax) θαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο απζεκεξφλ κε fax (απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε), νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΤ (Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα) ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ.118/ 2007: α. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 9

10 επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. β. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 7. ωνατη ζωμβαζηρ Ο δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην έξγν είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παπάγπαθο 9 εγγωηζη καλήρ εκηέλεζηρ αςηήρ. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο Αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ε ζρεηηθή χκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. ηε χκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί, ζα πεξηιεθζνχλ : α) Οη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε απηή θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο. β) Κάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά πιένλ ησλ δεηνπκέλσλ. γ) Κάζε ηη πνπ ηπρφλ ζα ζπκθσλεζεί πιένλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο, κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απηήο. Γειαδή, ε Γηαθήξπμε, ηα επηπιένλ πξνζθεξζέληα, θαζψο θαη ηα φζα επηπιένλ ζπκθσλεζνχλ, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο - έζησ θαη αλ ηπρφλ απφ παξάιεηςε, δελ αλαθεξζνχλ ζ' απηήλ ξεηά - θαη ζα ππεξηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ. Δάλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε Δηαηξεία, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πνπ ζα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ σο εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή δελ πξνζέξρεηαη λα ηελ ππνγξάςεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίζηεθε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν Διιεληθφ δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, αθνχ πξνεγεζεί εηδνπνίεζε πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (Αλάδνρν) ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ, θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 8. Γικαίυμα μαηαίυζηρ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην: α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθήξπμεο. γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007). 9. Δγγωηζη καλήρ Δκηέλεζηρ Ο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1. ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 10

11 παξνχζαο. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/ Έλεγσορ Δπγαζιϊν Δπιηποπή Παπακολοωθηζηρ Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πνπ ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο. ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα επηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο δελ ηεξεί νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ε ΔΓΤ δηθαηνχηαη, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηνπ, πξνεξρφκελε απφ ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ζχκβαζεο. 11. Σπψπορ Πληπυμήρ Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα αλά κήλα δειαδή κε ην κεληαίν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Δμαηξνχληαη θαη δελ ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2716/1999 νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 12. Ποινικέρ Ρήηπερ Κςπϊζειρ Ζ ΔΓΤ γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ην Ν.2286/95, ην Π.Γ.118/07 θαη ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο, δειαδή ζχζηαζε, πξφζηηκν, θήξπμε θι.π. Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηα ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα κεηά απφ δηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζηνλ Δηζαγγειέα. 11

12 Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ ζα θξαηνχληαη, απφ απηά πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ν αλάδνρνο, ή απφ ηελ θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχηαη ζαλ Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηεο ΔΓΤ ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεσο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ηελ ΔΓΤ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο 300,00 ΔΤΡΧ εκεξεζίσο, γηα θάζε εκέξα απφ ηεο δηαθνπήο έσο ηεο εκεξνκελίαο ηεο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, θαηαπίπηεη δε ππέξ ηεο ΔΓΤ νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο ηνπ επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ΔΓΤ δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν κε ειεχζεξε ηηκή θαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ εθπεζφληα αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ θαη ησλ πξνζηίκσλ πνπ ηπρφλ ζα ηνπ επηβιεζνχλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο κεηά ηνπ θεξπρζέληνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο. 13. Δνζηάζειρ Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Δθαπμοζηέο Γίκαιο Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη θάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 15. Νομικψ Καθεζηϊρ Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο ηζρχνπλ. 16. Παποσή Δγγπάθυν και Πληποθοπιϊν Πιεξνθνξίεο επί ηεο παξνχζεο παξέρνληαη ζχκθσλα απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΓΤ, 1νο φξνθνο, ηει ). 17. Τποσπεϊζειρ Αναδψσος Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Οη πεξηνδηθέο εξγαζίεο δχλαληαη λα εθηεινχληαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν κέξε θαη άββαην πξσί. Όιεο νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα εθηεινχληαη ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε αξηζκφ αηφκσλ, ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη ν αλάδνρνο θαη λα ππνβάιιεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή απφ 07:30-19:30. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ 12

13 εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηειεί ππφ ηελ θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δεδνκέλνπ φκσο φηη ζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα εθηεινχληαη νη πεξηγξαθφκελεο ζην Παξάξηεκα εξγαζίεο νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε ιηγφηεξν απφ δέθα έμη (16) αλζξσπνψξεο εκεξεζίσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνπζία ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ εξγαδφκελνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ σξαξίνπ. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, ηνλ εμνπιηζκφ-πιηθά θαζαξηφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ηα ραξηηά πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη θξεκνζάπνπλν πνπ ζα ηνπ ρνξεγεί ε αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη άξηζηε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, ην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά νκνηφκνξθε ελδπκαζία θαηά ην ρξφλν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζνβαξφηεηα, ηηκηφηεηα, επγέλεηα, πξνζπκία, δηαθξηηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, είηε ιφγσ πηαίζκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο θαη ειαηησκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Γη απηφ ην ιφγν δειψλεη φηη επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, κειέηεζε ηα ζρέδηα θαηφςεσλ, έιεγμε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαπίζησζε φηη 13

14 πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Ο Αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ άςνγνπ ήζνπο θαη άξηζηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζεκεξηλά. Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα νξίζεη ππεχζπλν θαη λα γλσζηνπνηήζεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ γηα λα αληηκεησπίδνληαη αλά πάζα ζηηγκή (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ψξεο) θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο θαζαξηζκνχ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε δηαπηζηνχκελε βιάβε ζηηο πδξαπιηθέο, απνρεηεπηηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη ζην θιείζηκν ηπρφλ μεραζκέλσλ αλνηθηψλ παξαζχξσλ, θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαινξηθέξ, ινηπψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θψησλ, θ.ι.π. θαζψο θαη ζην θιείζηκν ( θιείδσκα ) ησλ γξαθείσλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζηελ παξάδνζε ησλ θιεηδηψλ ζην θχιαθα. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη, πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα είλαη θαη εξγνδφηεο ηνπ, ελψ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία λνκηθή ζρέζε κε απηφ. Καη εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζεσξεί αθαηάιιειν. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, ξεπφ θ.ι.π. θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα αλαπιεξψλεη, 14

15 ακειιεηί, ππνρξενχηαη δε λα δηαζθαιίδεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε ηπρφλ πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θ.ι.π. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ εθηφο ηνπ θηηξίνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζζνχλ ζηε χκβαζή ηνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο ΚΟΜΖΣΟΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (ειεθηξνληθή ελεκέξσζε) 1. Κνη..Π.Δ. «ΑΘΖΝΑ- ΔΛΠΗ» Κνη..Π.Δ. 8 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Παξάζρνπ 23, Αζήλα, η.θ Κνη..Π.Δ. «ΓΗΑΓΡΟΜΔ» Κνη..Π.Δ. 10 νπ ΣΟΦΤ Αηηηθήο, νξβφινπ 2, Αζήλα η.θ Κνη..Π.Δ. «ΓΗΑΠΛΟΤ», Κνη..Π.Δ. 1 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Λ. Αζελψλ 374, Υατδάξη η.θ Π.Ο.Κνη..Π.Δ. Φηιειιήλσλ 34, η.θ , Αζήλα 5. Κνη..Π.Δ. «ΔΤ ΕΖΝ» Κνη..Π.Δ. 9 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Γσδεθαλήζνπ 14, Αζήλα η.θ Κνη..Π.Δ. «ΚΛΗΜΑΞ PLUS» Κνη..Π.Δ. 3 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Δπκνιπηδψλ 30-32, Αζήλα, η.θ Κνη..Π.Δ. «ΔΗΚΟΝΑ» Κνη..Π.Δ. 6 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Μεζνγείσλ 154, Ννζνθνκείν Γ. Γελλεκαηάο, Αζήλα, η.θ Κνη..Π.Δ. «ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟ» Κνη..Π.Δ. 5 νπ ΣΟΦΤ ΑΣΣΗΚΖ Παιαηνιφγνπ 9, Μαξνχζη, η.θ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ (ειεθηξνληθή ελεκέξσζε) - Γξαθείν Κνζκήηνξα - Γξαθείν Αλ. Κνζκήηνξα - Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Γξακκαηείαο -Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Μέιε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 15

16 Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Λ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΖ ΔΓΤ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Λ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196 ΑΘΖΝΑ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ απνηειεί ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδεηαη ε ΔΓΤ επί ηεο νδνχ Λ.Αιεμάλδξαο 196, ΑΘΖΝΑ ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη πγηεηλήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σα θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα ή έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε. Απιθμψρ ηεηπαγυνικϊν μέηπυν επιθάνειαρ καθαπιζμοω: η.μ. 1. ΣΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΑΠΔΓΩΝ 1.1. Μάξκαξα: θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα θαζεκεξηλά. Μία θνξά ην κήλα, λα ινπζηξάξνληαη, ειαθξψο, πξνο απνθπγή ηπρφλ αηπρήκαηνο. Απνθφιιεζε καζηηρψλ, ρεκηθψλ, θ.ι.π. Δηδηθφηεξα, ην δάπεδν ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιέλεηαη, δχν θνξέο ηελ εκέξα ( πξσί-απφγεπκα ) Γάπεδα κε πιαθάθηα: θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα θαζεκεξηλά. Απνθφιιεζε καζηηρψλ, ρεκηθψλ, θ.ι.π Πιαζηηθά δάπεδα: θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα θαζεκεξηλά. Απνθφιιεζε καζηηρψλ, ρεκηθψλ θ.ι.π. Λνπζηξάξηζκα κία θνξά ην κήλα Μνθέηεο - Υαιηά: θνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα, πιχζηκν δχν θνξέο ην ρξφλν θαη φηαλ ιεξσζνχλ. 2. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΣΟΜΔΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΑΤΣΩΝ 2.1. Καζεκεξηλψο, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, μεζθφληζκα θαη θαζάξηζκα γξαθείσλ θαη ινηπψλ επίπισλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο, δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηειεθψλσλ, πξεβαδηψλ παξαζχξσλ (κέζα έμσ), βηβιηνζεθψλ, ζπξίδσλ αλαθνηλψζεσλ, ληνπιαπηψλ, θ.ι.π., εμάιεηςε απνηππσκάησλ απφ ηηο πφξηεο Σα εξγαζηήξηα ησλ Σνκέσλ ζα θαζαξίδνληαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαξίδεη ηα εξγαζηήξηα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη λα θξνληίδεη πάληα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ Ο εηδηθφο εμνπιηζκφο (επηζηεκνληθά φξγαλα, ππνινγηζηέο θ.ι.π.) δελ ζα θαζαξίδεηαη. Σα ινηπά κεραλήκαηα ζα θαζαξίδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα κε εηδηθά πιηθά. 16

17 2.4. Σα ζηαρηνδνρεία ζα αδεηάδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη, θαζεκεξηλά θαη ζα ηνπνζεηνχληαη πιαζηηθνί ζάθνη ζηα θαιάζηα ησλ αρξήζησλ. Σα θαιάζηα ησλ αρξήζησλ ζα πιέλνληαη κία θνξά ην κήλα Πιχζηκν ζπξψλ κία θνξά ην δίκελν. Πιχζηκν δηαθνπηψλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα Καζάξηζκα- πιχζηκν ησλ ηνίρσλ, ψζηε λα αθαηξνχληαη νη ιεθέδεο θαη θχξηα νη καπξίιεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο θαξέθιεο ηαδηαθά εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ζα πιπζνχλ θαη ζα μεζθνληζηνχλ νη ληνπιάπεο φισλ ησλ γξαθείσλ, ψζηε ηνπο επφκελνπο κήλεο λα ζπληεξνχληαη κε έλα απιφ πιχζηκν Μία θνξά ην κήλα ζα γίλεηαη μεζθφληζκα ηνίρσλ (αξάρλεο θ.ι.π.) 2.9. ΣΟΤΑΛΔΣΔ Καζεκεξηλά, ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο, πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά Καζεκεξηλά, άδεηαζκα θαη πιχζηκν ησλ θαιαζηψλ ησλ αρξήζησλ. Σνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ, θαζεκεξηλά. Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο, ρεηξνπεηζεηψλ θαη ζαπνπληνχ ρεξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Πιχζηκν ηνίρσλ, πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ζπξψλ, εζραξψλ εμαεξηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ νξνθήο ησλ σο άλσ ρψξσλ, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 3. ΑΗΘΟΤΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ, ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΑΤΣΩΝ 3.1. Καζεκεξηλά θαζαξηζκφο ησλ ζξαλίσλ, θαξεθιψλ, εδξψλ, ζπιινγή απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ, άδεηαζκα θάδσλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ Πιχζηκν φισλ ησλ ηνίρσλ ησλ αηζνπζψλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ (Υξηζηνχγελλα Πάζρα - Καινθαίξη) κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ θαη ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπληήξεζε κε απιφ πιχζηκν φπνπ έρνπλ ιεξσζεί ΣΟΤΑΛΔΣΔ Καζεκεξηλά, ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο, πιχζηκν ησλ θαζξεπηψλ, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ Καζεκεξηλά, άδεηαζκα θαη πιχζηκν ησλ θαιαζηψλ ησλ αρξήζησλ. Σνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ, θαζεκεξηλά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο, ρεηξνπεηζεηψλ θαη ζαπνπληνχ ρεξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 17

18 Πιχζηκν ηνίρσλ, πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ζπξψλ, εζραξψλ εμαεξηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ νξνθήο ησλ σο άλσ ρψξσλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 4. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Καζεκεξηλά μεζθφληζκα θαη θαζάξηζκα ησλ θαξεθιψλ θαη ηξαπεδηψλ, ζπιινγή απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ, άδεηαζκα θάδσλ αρξήζησλ θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα. Γχν θνξέο ηνλ κήλα μεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ. 5. ΔΗΟΓΟΗ - ΘΤΡΩΡΔΗΟ ΥΩΡΟΗ ΑΝΑΜΟΝΖ ΔΗΟΓΩΝ 5.1. Οη ζχξεο ησλ εηζφδσλ φισλ ησλ θηηξίσλ ζα μεζθνλίδνληαη επηκειψο θαη ζα πιέλνληαη θαζεκεξηλψο Οη ρψξνη αλακνλήο εηζφδσλ ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά (ηδάκηα, πφξηεο, έπηπια, ζπζθεπέο, ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα ) θαη πιχζηκν ησλ ηνίρσλ φπνπ έρνπλ ιεξσζεί Σν ζπξσξείν ζα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά (ηδάκηα, πφξηεο, έπηπια, ζπζθεπέο, ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα ) Σα πνδφκαθηξα ησλ εηζφδσλ ζα ζθνππίδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά. Πιχζηκν δχν θνξέο ην κήλα. 6. ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑ - ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 6.1. Κιηκαθνζηάζηα πιαηχζθαια: θνχπηζκα πιχζηκν ησλ δαπέδσλ θαζεκεξηλά, απνθφιιεζε καζηηρψλ, ρεκηθψλ θ.ι.π. θαη πιχζηκν ησλ ηνίρσλ φπνπ έρνπλ ιεξσζεί Καζεκεξηλά μεζθφληζκα πξεβαδηψλ, θνππαζηψλ θαη θάγθεισλ. Πιχζηκν θάγθεισλ, θνππαζηψλ, πξεβαδηψλ, κία θνξά ηελ εβδνκάδα Γηάδξνκνη: ζθνχπηζκα θαη πιχζηκν ησλ δαπέδσλ, θαζεκεξηλά, απνθφιιεζε καζηηρψλ, ρεκηθψλ θ.ι.π. θαη πιχζηκν ησλ ηνίρσλ φπνπ έρνπλ ιεξσζεί Καζαξηζκφο επίπισλ ρψξσλ ππνδνρήο θαζεκεξηλά Πιχζηκν, ηνίρσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θιηκαθνζηαζίσλ κία θνξά ην δίκελν Άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνζεθψλ θαζεκεξηλά Άδεηαζκα θάδσλ αρξήζησλ θαζεκεξηλά, ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ θαη πιχζηκν κία θνξά ην κήλα. 7. ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ 7.1. Καζεκεξηλά, θαζάξηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, θαζάξηζκα & πιχζηκν ησλ ηνηρσκάησλ, θαζάξηζκα θαη πιχζηκν ησλ ζπξψλ θαη ησλ θαζξεπηψλ κε εηδηθφ πγξφ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηηιπλφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπο Αθαίξεζε, θαζεκεξηλά, θάζε πξφζζεηνπ πιηθνχ ( καζηίρεο, ρεκηθά θ.ι.π. ). 8. ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔ ΓΩΜΑΣΑ Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα θαζαξηζηνχλ ηα κεραλνζηάζηα θαη νη απνζήθεο κηα θνξά εληφο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα ζθνππίδεη θαη λα θάλεη απνθνκηδή ζθνππηδηψλ απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ ηαξαηζψλ θαη ησλ δσκάησλ θάζε εβδνκάδα. 18

19 9. ΠΔΡΗΒΑΛΛΩΝ ΥΩΡΟ - ΠΑΡΚΗΝΓΚ 9.1. Πεξηβάιισλ ρψξνο - πάξθηλγθ: θνχπηζκα θαζεκεξηλά, πιχζηκν κε λεξφ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Κιηκαθνζηάζηα θαη ξάκπεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζθνχπηζκα, πιχζηκν θαζεκεξηλά Πεξηβάιισλ θπηεκέλνο ρψξνο: Καζάξηζκα απφ ζθνππίδηα θαζεκεξηλά Καγθειφπνξηεο θαη Κάγθεια πεξίθξαμεο Πιχζηκν κία θνξά ην δίκελν Πεδνδξφκην (εμσηεξηθφ επί ηεο νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 196): Πιχζηκν κε λεξφ θαη θαηάιιειν απνξξππαληηθφ κία θνξά ην δεθαπελζήκεξν Άδεηαζκα θάδσλ αρξήζησλ, ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ, θαζεκεξηλά. Πιχζηκν θάδσλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 9.6 Δπηκειήο θαζαξηζκφο θαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ θξεαηίσλ φκβξησλ πδάησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 10. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΕΑΜΗΩΝ - ΠΔΡΗΓΩΝ - ΣΔΝΣΩΝ (ζ ψλο ηο κηίπιο) Καζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ θαη ησλ πεξζίδσλ ησλ παξαζχξσλ, κέζα έμσ, κία θνξά ην δίκελν. Ο θαζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη έσο θαη κία θνξά ην κήλα, φηαλ απαηηείηαη, θαζ ππφδεημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη ην πξψην 10ήκεξν ηνπ δηκήλνπ Ζ πξφζβαζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηδακηψλ εμσηεξηθά ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ Σέληεο: Πιχζηκν κία θνξά ην ηξίκελν. 11. ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ πγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (δεκέλνπο) θαη κεηαθνξά ηνπο πξνο απφξξηςε ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο θαη θάδνπο εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Μεηαθνξά ηνπ ραξηηνχ γηα αλαθχθισζε ζε θάδν αλαθχθισζεο. Γενικοί Όποι Βαζικέρ απαιηήζειρ 1. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν θαζεκεξηλά, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 2. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ζα εθηειεί φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο. 3. Όινη νη ρψξνη (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί) ζα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο, είηε έρεη πξνγξακκαηηζηεί είηε φρη θαζαξηζκφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Σν ζπλεξγείν ζα ειέγρεη θαζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, θαηά ηελ άθημε θαη θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ, φινπο ηνπο ρψξνπο. Δθφζνλ απαηηείηαη, νη ρψξνη ζα θαζαξίδνληαη έθηαθηα. 4. Σν ζπλεξγείν ζα εθηειεί επηπιένλ εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, γηα λα είλαη φινη νη ρψξνη, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί, δηαξθψο θαζαξνί. 5. Σν ζπλεξγείν ζα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο επηπιένλ εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ ην ίδην εληνπίδεη ή πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 6. Υψξνη φπσο αίζνπζεο, εξγαζηήξηα θ.ι.π. ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη είηε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, θαηά θαλφλα πξηλ ηηο 09:00, είηε κεηά ηελ ιήμε απηψλ. 19

20 7. Έθηαθηνη θαζαξηζκνί ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηηο απαηηνχκελεο ψξεο θαη εκέξεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην πιήζνο θαζαξηζκψλ δε ζα απμάλεη. Οη έθηαθηνη θαζαξηζκνί δχλαληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά άιια φρη απνθιεηζηηθά ηελ ππνζηήξημε πξαγκαηνπνίεζεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ, Γηεκεξίδσλ, εκηλαξίσλ, Παξνπζηάζεσλ, Δθδειψζεσλ, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο. 8. Ο θαζεκεξηλφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ιφγνπο φπσο είλαη ελδεηθηηθά αιιά φρη απνθιεηζηηθά ε αιιαγή ρξήζεο ρψξνπ, ε πξνζζήθε λέσλ ρψξσλ θαη γεληθά ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο κε ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 9. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ έξγνπ θαζαξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη εληαηηθή ρξήζε ρψξσλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξηφδνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ έξγν δελ απμάλεηαη. 10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο παξαηεξήζεηο θαη λα αληηθαζηζηά ηα πιηθά θ.ι.π. πνπ πξνθαινχλ θζνξά. 11. Θα γίλνπλ γεληθέο θαζαξηφηεηεο: Με ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ 12. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη θάζε εξγάζηκε κέξα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηνπο κελ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ( αίζνπζεο, δηάδξνκνη θ.ι.π.) απηφο ζα έρεη νπσζδήπνηε ηειεηψζεη ηελ 08:30 π.κ. γηα ηνπο δε ινηπνχο ρψξνπο (γξαθεία, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε) ε αθξηβήο ψξα ζα πξνζδηνξίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 13. ΠΡΟΧΠΗΚΟ: Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ππνρξεψζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή απφ 07:30-19:30. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηειεί ππφ ηελ θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δεδνκέλνπ φκσο φηη ζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα εθηεινχληαη νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε ιηγφηεξν απφ δέθα έμη (16) αλζξσπνψξεο εκεξεζίσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξνπζία ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο απφ ηηο 07:30 έσο θαη ηηο 19:30. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηελ πξσηλή βάξδηα 07:30-14:30 ζα θαζαξίδεη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο ηνπαιέηεο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο- εθδειψζεσλ. Δπίζεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο νπνπδήπνηε θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη ζα είλαη ππεχζπλν ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη έιιεηςε ζε ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη θξεκνζάπνπλν ζηηο ηνπαιέηεο ηεο ρνιήο. 20

21 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΣΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΑ 1. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα απαηηνχκελα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, θαηαζθεπαζκέλα παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 2. Mε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε, θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ θηηξίσλ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΡΗΘΜΟ) - Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ - Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ, πιπζίκαηνο γπαιίζκαηνο spray - θάιεο θνξεηέο - Μεραλήκαηα πιπζίκαηνο κνθεηψλ - ραιηψλ - Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη θφθθηλνπο), δηπινχ ζπζηήκαηνο (Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηπινί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο, δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα γξαθεία θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα W.C θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα γξαθεία θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο). - Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. - Τθαζκάηηλεο κάθηξεο ( dust mop), φπνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθή ζθνχπα, κε ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα θαζαξέο. - αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, αλζεθηηθέο δηαθφξσλ κεγεζψλ - Λάζηηρα - Μπαιαληέδεο - άξσζξα θαη θαξάζηα γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη φπνπ αιινχ ρξεηάδεηαη - Σπρφλ ινηπά απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαο ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο. Ζ αζθάιεηα φισλ ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 21

22 Ο ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΟΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΡΟΤ: α) Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα. β) Όια ηα αλαγθαία ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο, λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ηα πιένλ θαηάιιεια. γ) Σα αλαγθαία ζθεχε εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. δ) Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ άπνςε εκθάληζεο. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΟΤΝ Α. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ : 1. Απνξξππαληηθά θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη δχζθνισλ ξχπσλ. 2. Απνιπκαληηθά επηθαλεηψλ. 3. Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ θαζξεπηψλ. 4. Γπαιηζηηθφ θξνπλψλ 5. Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ θαη αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ. 6. Απηνγπάιηζηε παξθεηίλε, αληηνιηζζεηηθή γηα δάπεδα. Όια ηα αλσηέξσ πξντφληα λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO απφ αξκφδηα Αξρή. Β. ΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΟΤ ΔΞΖ ΟΡΟΤ : 1. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 2. Σα απνιπκαληηθά πξντφληα λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ θαη λα έρνπλ CE mark επηζήκαλζε. 3. Σα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. Γ. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ δνζνκεηξεηή. Γ. Ζ δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ ( πξνο ρξήζε ) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ. 22

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857200 2015-06-18

15PROC002857200 2015-06-18 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/ 6 / 2015 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΔΓΤ/ 874 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σασ.Γ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Ππορ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002427219 2014-11-25

14PROC002427219 2014-11-25 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/ 11 /2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη: ΕΔΤ/ 1882 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σασ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ νηθ. 1670 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698327 2015-04-08

15PROC002698327 2015-04-08 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ Θάλςμνορ, 08/04/2015 Απιθ. Ξπωη.: 7067 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Κισαήλ Κπαϊπάμηρ Σειέθσλν: 22430-59

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει : 210-5283113)

Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει : 210-5283113) Ηκεξ: 12/09/2014 ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ. Καξφινπ 27, 104 37 Αζήλα ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΔΧΝ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Πιεξνθνξίεο: Γεληθψλ Όξσλ : Πξνβνπνχινπ Γάθλε (Σει. : 210-5283347) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ : Κνπξηίδνπ Διέλε ( Σει

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Π Δ Σ Ρ Δ Λ Α Ι Ο Τ Κ Ι Ν Η Η Γ Ι Α Σ Η Ν Π Α Ι Γ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Η Ν Ω Η Σ Α Τ Ρ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ Απ. Μελέηηρ Απεςθείαρ Ανάθεζηρ 24/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ν Α Τ Α Γ Ο Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα