Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων"

Transcript

1 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑ.! Ε\Τ'\τΙΚΗ:: J.HPIKH:: Κακώσεις Καρδιάς Και Μεγάλων Αγγείων ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΑΛΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΡ ΔΙΑΣ Οι κακώσεις της καρδιάς εμπλέκονται στο 20% των θανάτων από τροχαία ατυχή ματ α, ενώ οι κακcδσε ι ς της θωρακικής αορτής ή των αγγείων του αορτικού τόξου στο 15%1. Η συχνότητα συμμετοχής της καρδιάς σε αμβλείς τραυματισμούς δεν είναι ακριβώς γνωσηί και αυτό έχει να κάνει με τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιεί κάθε κέντρο, υπολογίζεται ότι σε α.μβλείς τραυματισμούς συνυπάρχει κάκωση καρδιάς σε ποσοστό 15%, αν και μόνο το 2,6-4,5% χρειάζεται α.ντιμετώπιση2. Η καρδιά και τα μεγάλα aρτηριακά στελέχη μπορεί να τραυματισθούν ταυτόχρονα και με παρόμοιους μηχανισμούς. Μεγάλη συμπίεση του θώρακα μπορεί να συνθλίψει την καρδιά και την ανιούσα θωρακική αορτή, μεταξύ του στέρνου και των θωρακικcδν σπονδύλων3. Πίεση στο στέρνο μπορεί να μειώσει την προσθοπίσθια διάμετρο του θώρακα μέχρι και 50%4 με αποτέλεσμα αύξηση της πίεσης μέσα στην θωρακικ1ί κοιλότητα. Η μεγάλη αύξηση τη πίεσης του αίματος μέσα στις καρδιακές κοιλότητες μπορεί να προκαλέσει ρήξη στο κοιλιακό τοίχωμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα ή στις βαλβίδες της καρδιάς. Ο κίνδυνος βλάβης ποικίλει ανάλογα με την χρονική στιγμή του καρδιακού κύκλου που συμβαίνει η κάκωση. Κακώσεις βαλβίδων υπάρχουν σε ποσοστό 9% των κακώσεων καρδιάς με σειρά συχνότητας αορτική >μιτροειδής > τριγλώχινη. Κατάγματα στέρνου και πλευρών μπορεί να προκαλέσουν δια.τιτραίνουσες κακώσεις στην καρδιά και στην θωρακικ1ί αορτή. Οι θλάσεις του μυοκαρδίου είναι συχνές, σε σοβαρούς τραυματισμούς θώρακα η συχν6τητα. ποιχίλει απ %, χαρακτηρίζονται από περιοχιχέ; νεκρωτικές βλάβες με αιμορραγικά στοιχεία. συνιίθως είναι νεκροτομικά ευρ1ίματα και είναι δύσχολο να διαγνωσθούν κλινικά. Συχνά προκαλούν χαρδιακές αρρυθμίες και μπορεί να μεταβάλουν την συσταλτικότητα των κοιλιών. Για τον ορισμό τη; μυοκαρδιακής θλάσης υπάρχουν αντικρουόμενε; απόψεις και αυτό έχει να κάνει με την μέθοδο προσέγγισης που χρησιμοποιεί ο καθένας. Η κλινικ1ί διάγνωση είναι ασαφής και συνήθως την υποπτευόμαστε από το ιστορικό κάκωσης θώρακα5 6. Η ρήξη καρδιάς ή στεφανιαίων αγγείων συν1ίθω; είναι θανατηφόρες, ενώ κάκωση στα στεφανιαία αγγεία μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου άμεσα η λίγες ι\')ρες αργότερα, απ6 τον προκαλούμενο σπασμό. Απ6 νεκροτομικά ευριiματα κατά σειρά συχνότητας η ρ1iξη συμβαίνει στην δεξιά κοιλία > αριστερ1ί κοιλία > δεξιό κόλπο> αριστερό κόλπο > μεσοκοιλιακό διάφραγμα > μεσοκολπικό διάφραγμα. Η ρήξη κοιλίας συνήθως είναι θανατηφόρα άμεσα στον τόπο του ατυχή ματ ο ς Ί. Διατιτραίνουσες κακώσεις της καρδιάς προκαλούνται από πυροβ6λα όπλα, μαχαίρια και σπανιότερα από κατάγματα πλευρών ή στέρνου, συνοδεύονται απcs μεγάλη θνητότητα (5-30%) ακ6μα και αν ο ασθενής φθάσει ζωντα.νcsς στο ΤΕΠ. Σε περίπτωση που ο ασθενής φθάσει ζωντανός στο ΤΕΠ η θνητότητα είναι περίπου 30% όταν ο τραυματισμός έχει γίνει από πυροβόλο 6πλο και 10% όταν έχει γίνει από μαχαίρι. Η θνητότητα αυξάνεται κατά πολύ όταν ο τραυματίας κατά την άφιξη του στο ΤΕΠ δεν έχει φλεβόκομβο8 9. Ασθενείς με διατι-

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 157 τραίνον καρδιακό τραύμα από μαχαίρι έχουν σε ποσοστό 80-90% αιμοπερικάρδιο και καρδιακό επιπωματισμό, ενώ όταν ο τραυματισμός γίνει από σφαίρα υπάρχει από την αρχή μεγάλη αιμορραγία και υποβολαιμία. Ασθενείς με κάκωση καρδιάς συχνά έχουν κακώσεις άλλων οργάνων ιδιαίτερα σε αμβλε ίς τραυματισμούς 1 ο. Διάγνωση των κακώσεων καρδιάς Κάθε τραυματίας με πόνο στο στήθος παρόμοιο με στηθάγχη ή δύσπνοια με προ ίούσα επιδείνωση δυνητικά μπορεί να έχει βλάβη της καρδιάς από αμβλύ τραυματισμό. Η διάγνωση όμως δεν είναι εύκολη και τις περισσότερες φορές τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία απουσιάζουν. Το ιστορικό και η κλινική εξέταση δεν είναι αξιόπιστα και πολλές κακώσεις διαφεύγουν. Κάκωση καρδιάς μπορεί να υπάρχει χωρίς εμφανείς κακώσεις στο θωρακικό τοίχωμα. Ο καρδιακός επιπωματισμός, από την συλλογή αίματος στο περικάρδιο, δεν είναι πάντα εύκολα κλινικά διαγνcδσιμος, ειδικά σε προνοσοκομειακ1i φάση. Η κλασική τριάδα του Beck (διάταση των σφαγίδιτων, βυθιότητα των καρδιακιδν τόνων και υπόταση) που περιγράφεται στην κλινική εικ6να του επιπωματισμού συχνά απουσιάζει. Η υποβολαιμία μπορεί να εμποδίζει την διάταση των σφαγίτιδων, η υπ6ταση να οφείλεται σε απώλεια αίματος, ενc)) η βυθιότητα να μην μπορεί να αξιολογηθεί απ6 τον υπάρχοντα θ6ρυβο στο ασθενοφόρο ή στιπεπ. Η ακτινογραφία θώρακα είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη σε κάθε χιδρο αλλά δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην διάγνωση των κακώσεων της καρδιάς. Η ύπαρξη ευρημάτων σοβαρής κάκωσης θcδρακας, 6πως πνευμοθο)ρακας, αιμοθώρακας, κατάγματα πλευρών ή ύπαρξη αέρα στο μεσοθωράκιο βάζουν την υπόνοια για πιθανή κάκωση καρδιάς. Το ΗΚΓράφημα 12 απαγωγιδν κατά την άφιξη του τραυματία στο ΤΕΠ αν και δεν έχει ειδική διαγνωστική αξία, αξιολογείται απ6 6λες τις μελέτες που αφορούν καρδιακ6 τραύμα. Τα ευρήματα του δεν είναι ειδικά ακόμα και να υπάρχουν ( εικ6να ισχαιμίας) δεν σχετίζονται με την λειτουργικ6τητα της καρδιάς και την βαρύτητα της κάκωσης Ι Ι, πέρα από το γεγον6ς ότι μπορεί να οφείλονται σε προ- ϋπάρχουσα καρδιακή ν6σο12. Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές είναι ποικίλες, παρουσιάζονται στο 30% των ασθενών με αμβλύ καρδιακ6 τραύμα και περιλαμβάνουν, ισχαιμικές αλλοιώσεις, σκελικούς aποκλεισμούς, κολποκοιλιακ6 αποκλεισμ6, κοιλιακές ή κολπικές έκτακτες συστολές, παράταση του QT Οι μεταβολές που παρατηρούνται σε θλάση του μυοκαρδίου δεν διαφέρουν από αυτές που έχουμε σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αν και αρρυθμίες μπορεί να εμφανισθούν και μετά την άφιξη του τραυματία στο ΤΕΠ αυτές δεν είναι σημαντικές και δεν χρειάζονται αντιμετc1jπιση. Εάν ο τραυματίας κατά την άφιξη του στο ΤΕΠ είναι αιμοδυναμικά σταθερός και έχει φυσιολογικό καρδιογράφημα η πιθαν6τητα να έχει αμβλύ καρδιακ6 τραύμα που να χρειάζεται θεραπεία δεν είναι σημαντική και συνήθως δεν χρειάζονται άλλες διαγνωστικές εξετάσεις η εξειδικευμένο monitoring. Τα μυοκαρδιακά ένζυμα έχουν χρησιμοποιηθεί από παλιά για την διάγνωση των κακώσεων του μυοκαρδίου όπως ακριβώς στην διάγνωση της ισχαιμίας του μυοακρδίου. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η CK- ΜΒ, ενώ τελευταία χρησιμοποιείται η τροπονίνη. Αύξηση των επιπέδων αυτών των ενζύμων συνοδεύεται με αυξημένη πιθανιsτητα μυοκαρδιακής βλάβης. Αυξημένα ένζυμα με ευρήματα από το ΗΚΓ συνδυάζονται με μεγάλο ποσοστ6 επιπλοκcδν απιs το καρδιαγγειακ613. Το σπινθιρογράφημα με θάλιο έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση υποαδρευόμενων περιοχών στο μυοκάρδιο. Πέρα απιs τις τεχνητές δυσκολίες να γίνει στην οξεία φάση τα ευρήματα του δεν σχετίζονται με σοβαρή μυοκαρδιάκή βλάβη, αιμοδυναμικ1i αστάθεια η θάνατο2. Η υπερηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιείται με επιτυχία στην πριδιμη διάγνωση κακώσεων της καρδιάς14, είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη και μπορεί να μα διsσει πληροφορίες και για την θωρακική αορηi. Η χρησιμοποίηση του διαοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος τα τελευταία χρ6νια αύξησε το ποσοστ6 επιτυχούς διάγνωσηςιs, σε σχέση με το διαθωρακικ6 που χρησιμοποιείτο παλι6τερα 16.

3 158 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙλΤΡΙΚΗΣ Αντιμετώπιση Προνοσοκομεικά η αντιμετώπιση δεν διαφέρει ουσιαστικά από την αντιμετώπιση άλλων τραυματιών. Λίγες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών. Συχνά οι τραυματίες αυτοί είναι υπογκαιμικοί και χρειάζονται επιθετική χορήγηση υγρών. Κάθε ασθενής με αμβλύ τραυματισμό στον θώρακα, με πολλαπλές κακώσεις ή διατιτραίνον τραύμα στην θωρακική χώρα (ειδικά στην αριστερή) θεωρείται ύποπτος για τραυματική βλάβη της καρδιάς. Η γρ1iγορη αντιμετώπιση στον τόπο του ατυχήματος και η σωστή επιλογή νοσοκομείου είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς αυτούς. Εξετάσεις ρουτίνας μετά την άφιξη στο ΤΕΠ σε τραυματία με αμβλύ θωρακικό τραυματισμό, θεωρούνται η απλή ακτινογραφία θώρακα, το ΗΚΓ 12 απαγωγι[)υ, και η μέτρηση καρδιακιδν ενζύμων. Οι αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση και συχνά δεν χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Σε αιμοδυναμικά ασταθή τραυματία η διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφήματος μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργική κατάσταση της καρδιάς, για την ύπαρξη αιμοπερικάρδιου καθώς και την κατάσταση των βαλβίδων. Η αιμοδυναμική αστάθεια αμέσως μετά τον τραυματισμό συνήθως οφείλεται σε υποογκαιμία ή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Σε αιμοδυναμικά ασταθείς τραυματίες με σοβαρή κάκωση θώρακα, στους οποίους η υπολογιζόμενη απώλεια αίματος δεν δικαιολογεί την κλινική εικόνα, ή δεν απαντούν στην χορήγηση υγρών η πιθανότητα κάκωσης της καρδιάς είναι μεγάλη. Ασθενείς με διατιτραίνοντα τραύματα είναι πιθανότερο να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των κακώσεων. Η άμεση χειρουργική προσέγγιση του αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή ποικίλει απιs κέντρο σε κέντρο. Πολλοί υποστηρίζουν την επείγουσα θωρακοτομή στο ΤΕΠ ενώ άλλοι πιστεύουν ιsτι εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες καλό είναι η επέμβαση να γίνεται στο χειρουργείο. Αν και υπάρχουν περιπτώσεις με επείγουσα θωρακοτομή στο ασθενοφόρο αυτές είναι μεμονομένες αναφορές περιστατικών. Σε ύπαρξη καρδιακού επιπωματισμού απιs αιμοπερικάρδιο, η παρακέντηση και η αφαίρεση ml αίματος μπορεί να βελτιώσει την κλινικ1ί εικόνα του τραυματία, όμως σε μεγάλο :ιτοσοστιs( > 20%) είναι αρνητική και συχνά συνοδεύεται από επιπλοκές. Επί υποψίας, καλύτερη αντιμετι6- πιση είναι η μεταφορά στο χειρουργείο και η δημιουργία παραθύρου. Τραυματικές βλάβες στις βαλβίδες και στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα δεν είναι συχνές αλλά χρειάζονται άμεση χειρουργικ1ί αντιμετώπιση 17. Ασθενείς με αμβλείς τραυματισμούς της καρδιάς συχνά χρειάζονται μη καρδιοχειρουργικ1ί επέμβαση για την αντιμετώπιση άλλων κακώσεων. Η :ιτροεγχειρητικίi αξιολ6γησητωνασθενι6ναυτι6ν δεν είναι εύκολη, και συχνά δεν υπάρχει διάγνωση '(Lα κάκωση καρδιάς. Αν και η πλειοψηφία των μελετών αφορά χειρουργικές τεχνικές δεν φαίνεται να υπάρχουν ειδικά προβλήματα με την αναισθησία σε αυτούς τους ασθενείς 18, πέρα από το γεγονός 6τι πολλές φορές υπάρχει σημαντικ1ί αιμορραγία χ.αι συχνά κατά την άφιξη στο χειρουργείο είναι υπογκαιμικοί. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η πρώτη περιγραφ1ί για ασθενή που πέθανε ωτιs ρήξη αορτής έγινε απιs τον Ανδρέα Versalius το 1557, ενώ το πρώτο μισό του 20ου αιώνα έγιναν μεμονωμένες αναφορές για κακώσεις θωρακικ1ίς αορηiς από διατιτραίνοντα τραύματα. Η πρι6τη επέμβαση για αποκατάσταση μετατραυματιχ.ού ανευρύσματος θωρακικ1iς αορτής έγινε από τους DeBakey και Cooley το 1954, ενώ η πρώτη ε:ιτιτυ ΧΊiς αποκατάσταση μετατραυματικού ανευρύσματος θωρακικής αορτής πραγματοποιήθηκε το 1958 απιs τον Klassen. Οι κακώσεις της θωρακικής αορτ1iς είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου μετά τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ευθύνονται ή συμμετέχουν στο 15% των θανάτων απιs τροχαία ατυχήματα, ενώ σε κακώσεις θώρακα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου με θνητ6τητα 80-90%Ι9 Συνήθως ο θάνατος επέρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την κάκωση και οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν πριν την άφιξη τους στο νοσοκομείο. Η τραυματική ρήξη της θωρακικής αορτής επιφέρει άμεσο θάνατο σε ποσοστιs 75-90%20, ενώ ένα σημαντικό μέρος αυτών που θα φθάσουν ζωντανοί στο νοσοκομείο πε-

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 159 θαίνει τις επόμενες ώρες. Βέβαια τα ποσοστά είναι διαφορετικά από κέντρο σε κέντρο και πολλά από αυτά στηρίζονται σε νεκροτομικά ευρήματα. Το μικρό ποσοστό αυτών που επιζούν οφείλεται στο περιαγγειακό αιμάτωμα, το ταμπονάρισμα και τον έλεγχο της αιμορραγίας. Μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά τραυματίες τον χρόνο πεθαίνουν από ρήξη θωρακικής αορτής21. Οι περισσότεροι τραυματισμοί της θωρακικής αορτής προκαλούνται από διατραίνοντα τραύματα, ενώ σε αμβλείς τραυματισμούς η συχνότερη αιτία είναι τα τροχαία ατυχήματαζζ. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που φθάνουν ζωντανοί στο νοσοκομείο μετά από κάκωση θωρακικής αορτής αυτή εντοπίζεται στο ισθμό. Οι κακci)σεις της θωρακικής αορτής σε αμβλείς τραυματισμούς συχνότερα εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα της κατιούσας θωρακικής αορτής σε ποσοστό 54-65% ενcj) άλλα σημεία ρ1iξης είναι η ανιούσα θωρακική αορτής και το αορτικό τόξο σε ποσοστό 10-14%, το περιφερικό τμήμα της κατιούσας θωρακικής αορτή σε ποσοστό 12% ενώ σε ποσοστό 13-18% υπάρχουν κακώσεις σε περισσότερα από ένα σημεία. Σε διατιτραίνουσες κακώσεις από μαχαίρι οι βλάβες συχνότερα εντοπίζεται στην ανιούσα θωρακική αορτή ενώ σε πυροβολισμούς στην κατιούσα θωρακική αορτή. Μηχανισμός ρήξης αορτής Πολλοί παράγοντες που αφορούν τον μηχανισμό κάκωσης σχετίζονται με την ρήξη της θωρακικής αορτής, δεν είναι γνωστή η σημαντικότητα του καθένα από αυτούς και κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες23. Το τέντωμα, η αιφνίδια αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης, η στιγμιαία διακοπή της ροής, η συμπίεση της αορτής μετά των οστέινων δομών του θώρακα είναι μόνο μερικές από τις θεωρίες για τον μηχανισμό ρήξης της θωρακικής αορτής. Πολλές από αυτές στηρίζοντα σε πειραματικά μοντέλα και δεν είναι εύκολο να αποδειχθούν ότι ισχύουν στο άνθρωπο. Η συχνότερη αιτία ρ1iξης θωρακικής αορτής είναι η απότομη επιβράδυνση, όπως αυηi συμβαίνει σε τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις από ύψος24. Η οριζόντια επιβράδυνση προκαλεί αποκοπή της αορτής στο ύψος του ισθμού. Ενώ όταν έχουμε κάθετη επιβράδυνση η καρδιά κτυπάει στην αριστερή κοιλότητα με αποτέλεσμα να έχουμε διάταση της κατιούσης θωρακικής αορτής η της ανώνυμης αρτηρίας. Ρήξη της αορτής από επιβράδυνση μπορεί να υπάρχει χωρίς σημεία κάκωσης θώρακα στο 30% των περιπτώσεων. Αρχική αξιολόγηση και αντιμετώπιση Σε διατιτραίνουσα κάκωση της θωρακικής αορτής ο τραυματίας είναι αιμοδυναμικά ασταθής με μεγάλη αιμορραγία στην υπεζωκοτική κοιλότητα ή στο μεσοθωράκιο. Συν1iθως αυτοί οι τραυματίες οδηγούνται για επείγουσα θωρακοτομή και η διάγνωση μπαίνει διεγχειρητικά. Σε αντίθεση οι τραυματίες με αβλεία κάκωση της θωρακικής αορτής μπορεί αρχικά να είναι αιμοδυναμικά σταθεροί και η κάκωση να μην είναι εμφανής απ6 την αρχή. Σε τραυματίες με μαχαίρι λαμβάνουμε υπόψη το μ1iκος του μαχαιριού, ενιό όταν τραυματισμός είναι από πυροβόλο όπλο, έχει σημασία το είδος του όπλου, η ταχύτητα του βλήματος και η απ6σταση του τραυματία από το όπλο. Σε αμβλείς τραυματισμούς λαμβάνονται υπόψη δριμύτητα της επιβράδυνσης (ταχύτητα του οχ1iματος ή αντίστοιχα το ύψος της πτώσης), το μέγεθος της ενεργειακής μεταφοράς (παραμόρφωση οχημάτων) και η θέση του τραυματία στο ατύχημα (οδηγός, συνοδηγός). Σε αμβλείς τραυματισμούς της θωρακικής αορτής εάν η ρήξη είναι πλήρης ο τραυματίας ή είναι νεκρός κατά την άφιξη του ασθενοφόρου στο τόπο του ατυχήματος ή πεθαίνει κατά την διαδρομή στο νοσοκομείο. Σε μικρή ρήξη η κλινική εικόνα δεν διαφέρει από αυτή άλλων τραυματιών. Ο μηχανισμός κάκωσης και ορισμένα κλινικά σημεία μπορεί να μας βάλουν την υπόνοια για κάκωση αορτής. Μεγάλο θωρακικό τραύμα, ασταθής θώρακας, κάταγμα στέρνου, μεγάλο αιμάτωμα στο άνω θωρακικό στόμιο, κακώσεις θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης μπορεί να συνοδεύονται από τραυματική ρήξη θωρακικής αορτής. Η διάγνωση σε προνοσοκομειακό επίπεδο δεν είναι εφικτή, η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών δεν διαφέρει από άλλους τραυματίες. Η ταχεία μεταφορά στο νοσοκομείο παίζει σημαντικ6 ρόλο αφού η αντιμετώπιση της κάκωσης είναι χειρουργική.

5 160 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση στο Τμήμα Επειγόντων Με την άφιξη στο ΤΕΠ προέχει η γρήγορη αξιολόγηση και σταθεροποίηση του τραυματία αλλά και η διαγνωστική προσέγγιση του τραυματία με υπόνοια κάκωσης θωρακικής αορτής. Εάν δεν έχουν ήδη γίνει στο δρόμο, αντιμετώπιση κατά ABCD αξιολόγηση των πληροφοριών για τον μηχανισμό κάκωσης και την κλινική εικόνα πριν από οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Σε μερικές περιπτιδσεις τα ακτινολογικά ευρήματα από την απλή ακτινογραφία σε κατακεκλιμένη είναι ενδεικτικά για πιθανή κάκωση αορτής. Κατάγματα στέρνου και ωμοπλάτης Κατάγματα πρώτης πλευρά και κλείδας Πολλαπλά κατάγματα πλευρών Ασταθής θώρακας αριστερά Ευρ1iματα από το μεσοθωράκιο Ασάφεια στο περίγραμμα του αορτικού τόξου Διεύρυνση του μεσοθωρακίου > 8cm Παρέκκλιση του Leνin Μετατόπιση τραχείας Μαζικός αιμοθώρακας Ρήξη διαφράγματος Τα ευρήματα αυτά δεν είναι αποδεικτικά αλλά θα πρέπει να αποτελούν σημεία ανησυχίας για περαιτέρω έλεγχο25,26. Η αξονικ1i τομογραφία μας δίνει καλύτερες πληροφορίες από την απλή ακτινογραφία θcδρακα, μεγαλύτερη διαγνωστική αξία έχει η ελικοειδής αξονικ1i με την οποία μπορούμε να διαγνώσουμε τις βλάβες με μεγαλύτερη ακρίβεια27. Η μαγνητική τομογραφία έχει μεγάλη διαγνωστική αξία, χρειάζεται όμως περισσότερο χρόνο και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμη στην οξεία φάση. Η αγγειογραφία μας δίνει πληροφορίες τόσο για την αορτή όσο και για τα αγγεία του αορτικού τόξου αλλά χρειάζεται χρόνο για να γίνει. Η διαοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία γίνεται γρήγορα και είναι ακριβής για την αξιολόγηση του ισθμού της αορτής, αλλά όχι για τα αγγεία του αορτικού τόξου28. Εάν η ακτινογραφία θώρακα είναι φυσιολογικ1i και ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός η πιθανότητα για τραυματική ρήξη αορτής είναι μικρή, αλλά από μόνα τους δεν αρκούν για ασφαλ1i διά- γνωση. Εάν ο μηχανισμός κάκωσης είναι ύποπτος για τραυματική ρήξη αορτής (απότομη επιβράδυνση) επιβάλλεται η διενέργεια αξονικ1iς τομογραφίας. Εάν τα ευρήματα της αξονικής είναι φυσιολογικά δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Εάν στην απλή ακτινογραφία βρεθεί διεύρυνση του μεσοθωρακίου η πιθανότητα για τραυματική ρ1iξη αορτής είναι αυξημένη και χρειάζεται επιπλέον έλεγχος για ασφαλ1i διάγνωση. Ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν όταν στην απλή ακτινογραφία υπάρχει διεύρυνση του μεσοθωρακίου και ο ασθενής είναι σε shock. Ο κίνδυνος για τραυματική ρήξη της αορτής είναι μεγάλος και πολλές φορές επικεντρcδνεται εκεί η προσοχή ενώ ξεφεύγουν αιμορραγίες από άλλα όργανα όπως σπλήνας 1i ήπαρ. Δεν είναι σπάνιο ο τραυματίας να οδηγείται για διερεύνηση της θωρακικ1iς αορτής ενcδ έχει ενδοκοιλιακή αιμορραγία. Πολυτραυματίας που είναι σε shock στο τμήμα επειγόντων είναι πιθανcsτερο να αιμορραγεί απcs την κοιλιά ή την λεκάνη παρά από την θωρακική αορτή. Ακόμα και εάν η θωρακική αορτή έχει κάκωση η πιθανcsτητα για δευτερογενή ρήξη του ψευδοανευρύσματος ή του περιαορτικού αιματώματος δεν είναι μεγάλη csταν ο ασθενής βρίσκεται σε συνθήκες γενικής αναισθησίας29,3ο. Α ντιμετώπιση Η αντιμετώπιση των κακώσεων της αορτής είναι χειρουργική, csμως σπάνια χρειάζεται άμεση θωρακοτομή για διcsρθωση της βλάβης εκτcsς εάν υπάρχει μαζικcsς αιμοθώρακας ή συνεχής αιμορραγία από το αριστερcs ημιθωράκιο. Συχνές αιτίες αιμορραγίας (κοιλιά) πρέπει να διαγιγνιδσκονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα. Λαπαροτομία για χειρουργικό έλεγχο της αιμορραγίας ή εμβολισμός για αιμορραγία λεκάνης προηγούνται απcs την αξιολόγηση της θωρακικ1iς αορτής. Διαοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να γίνει στο χειρουργείο κατά την διάρκεια λαπαροτομίας. Η ανίχνευση αορτικής κάκωσης δεν μεταβάλει την csλη αντιμετώπιση για τον έλεγχο υπάρχουσας αιμορραγίας. Όταν υπάρχει υποψία κάκωσης αορτής 1i csταν αυτή έχει διαγνωσθεί ο ασθενής πρέπει είτε βρίσκεται σε εγρήγορση είτε σε συνθήκες γενικ1iς αναισθησίας να έχει ελεγχόμενα χαμηλή αρτηρια-

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 161 κή πίεση. Η επαρκής καταστολή και αναλγησία είναι αρκετά τις περισσ6τερες φορές, ενώ η χορήγηση β αποκλειστών μειώνουν την καρδιακή συχν6- τητα, ελέγχουν την αρτηριακή πίεση και την τάση στο τοίχωμα της αορτής. Η χειρουργική αποκατάσταση ενδείκνυται για την δι6ρθωση των περισσ6- τερων κακcίκπων της αορτής ενώ τα τελευταία χρ6- νια η ενδοαγγειακή αποκατάσταση τραυματικών κακώσεων κερδίζει συνεχcί)ς έδαφος. Αποκατάσταση των κακcί)σεων της ανιούσας θωρακικ1iς αορτής και του αορτικού τ6ξου χρειάζονται πλήρη υποστήριξη με εξωσωματικ1i κυκλοφορία. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Οι κακώσεις των αγγείων που περιέχονται στην κοιλιακή κοιλ6τητα είναι απ6 τις πιο θανατηφ6ρες κακcδσεις που μπορεί να έχει ένας τραυματίας. Οι τραυματίες αυτοί τις περισσ6τερες φορές βρίσκονται σε κατάσταση shock απ6 την μεγάλη απώλεια αίματος3ι. Όταν καθυστερεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο οι τραυματίες αυτοί φθάνουν σε κατάσταση προχωρημένου 1i μη ανατάξιμου shock ή ακ6μη και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Η παρουσία οπισθιοπεριτονct"ίκής αιμορραγίας περιπλέκει ακ6μη περισσ6τερο τα πρ6βλημα αφού ως γνωστ6 η χειρουργική προσπέλαση για τον έλεγχο της αιμορραγίας είναι τεχνικά δύσκολη και πολλές φορές οι ιατρογενείς κακcδσεις είναι σοβαρές σε σημείο που να προτιμούμε την συντηρητική αντιμετcόπιση. Οι κακcί)σεις των ενδοκοιλιακών αγγείων ποτέ δεν είναι μ6νες και συν1iθως συνδυάζονται με πολλαπλές άλλες κακώσεις ενώ πάντα συνοδεύονται απ6 μεγάλη απώλεια αίματος. Συχνά απαιτούν μεγάλη χορήγηση υγρών, μαζικ1i μετάγγιση αίματος και παραγώγων, ενώ δεν είναι σπάνιες οι δυσκολίες στην σύγκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων και η πρ6κληση του συνδρ6μου κοιλιακού διαμερίσματος. Μηχανισμός κάκωσης Τα διατιραίνοντα τραύματα είναι η συχν6τερη αιτία κάκωσης ενδοκοιλιακών αγγείων και αντιστοιχούν στο 90-95% των περιπτc))σεων. Κάκωση απ6 αμβλύ τραύμα υπολογίζεται 6τι συμβαίνει σε ποσοστ6 5-10% Το 25% των τραυματιών που υποβάλλονται σε λαπαροτομία λ6γου πυροβολισμού στην κοιλιακή χώρα έχουν κάκωση ενδοκοιλιακού αγγείου, ενώ αντίστοιχα σε λαπαροτομία λ6γω μαχαιρώματος το ποσοστ6 αυτό είναι 10%. Τις περισσότερες φορές συνοδεύονται απ6 πολλαπλές κακό)σεις άλλων ενδοκοιλιακόν οργάνων, σύγχρονη κάκωση πολλών αγγείων είναι σπάνια ενώ η κάκωση αρτηρίας και φλέβας είναι ο συχν6- τερος συνδυασμ6ς. Σε αμβλείς τραυματισμούς οι κακώσεις εντοπίζονται σε αγγεία της άνω κοιλίας, σε διατριτραίνουσες 6μως κακώσεις η εντόπιση είναι απρόβλεπτη, 6πως επίσης απρ6βλεπτη είναι και η τροχιά των βλημάτων. Κλινική προσέγγιση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση Προνοσοκομειακά δεν είναι εύκολο να διαγνώσουμε πιθανή κάκωση ενδοκοιλιακών αγγείων, 6μως πρέπει να έχουμε υπόψιν 6τι κάθε διατιτραίνον τραυματισμ6ς στον κορμ6 απ6 την θηλή των μαστών μέχρι τους μηρούς μπορεί να περιλαμβάνει και κακώσεις αγγείων. Τραυματισμοί με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα που εντοπίζονται στην μέση γραμμή πιθαν6ν να έχουν κciκωση στην αορτή ή κάτω κοίλη φλέβα, βλήματα που έχουν διαπεράσει την κοιλιά ή την λεκάνη είναι πολύ πιθανόν να έχουν προκαλέσει βλάβη στην αορηi, στις λαγόνιες ή στην κάτω κοίλη φλέβα. Η κλινική εικόνα των ασθενών εξαρτάται απ6 το εάν η αιμορραγία εντοπίζεται οπισθιοπεροτονα ίκά ή στην ελεύθερη περιτονα ίκή κοιλ6τητα. Όταν η αιμορραγία είναι στο οπίσθιο περιτ6ναιο μπορεί να είναι αιμοδυναμικά σταθεροί ή αρχικά να έχουν μικρ1i υπόταση η οποία απαντά στην χορήγηση υγρc{)ν. Αντίθετα σε τραυματίες με αιμορραγία στην περιτονα ίκή κοιλ6τητα υπάρχει μεγαλύτερη αιμοδυναμική αστάθεια που δεν διορθώνεται με την χορήγηση υγρών. Ασθενείς με διατιτραίνοντα τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, με σημεία shock και διατεταμένη κοιλιά είναι πολύ πιθαν6 να έχουν σημαντική αγγειακή κάκωση. Όταν το τραύμα εντοπίζεται στην κάτω κοιλία και υπάρχει απουσία σφύξεων στην μοιριαία αρτηρία πιθαν6ν να υπάρχει τραυματισμ6ς στα λαγώνια αγγεία. Αντίστοιχα εάν ο τραυματίας μετά απ6 αμβλύ τραυματισμό έχει σημαντική αι-

7 162 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ματουρία πιθανόν να έχει κάκωση στα νεφρικά αγγεία. Κάθε ασθενής στον οποίο υπάρχει υπόταση και διατιτραίνον τραύμα στην κοιλιακή χώρα θεωρείται ύποπτος για κάκωση ενδοκοιλιακών αγγείων μέχρι αποδείξεως τουναντίον. Κατά την κλινικ1i εξέταση πέρα απcs τις αιμοδυναμικές διαταραχές πιθανόν να υπάρχει πόνος, δυσφορία, ενώ κατά την ψηλ6.φηση της κοιλι6.ς μπορεί να υπάρχει σύσπαση ή σημεία περιτονίτιδας από την παρουσία αίματος στην περιτονα ίκή κοιλότητα. Είναι δυνατcsν 6μως τα σημεία αυτά να οφείλονται στην κ6.κωση των κοιλιακών τοιχωμάτων3ι-33. Η κοιλι6. μπορεί να είναι διατεταμένη δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι σε ασθενή που βρίσκεται σε shock διάταση της κοιλιάς μπορεί να υπάρχει απ6 την ισχαιμία των σπλάχνων που επέρχεται σε πολύ μικρό χρονικό δι6.στημα. Συνήθως εάν δεν συνυπάρχουν άλλες κακώσεις οι τραυματίες έχουν καλό επίπεδο συνείδησης (GCS = 15), εκτ6ς εάν η επιβάρυνση της αιμοδυναμικής εικόνας είναι μεγάλη και ο εγκέφαλος πάσχει δευτερογενujς. Αρχικc1 στον τ6πο του ατυχήματος δεν υπ6.ρχει λόγος για την πλ1iρη κλινικ1i εξέταση του τραυματία, αυτό απαιτεί χρόνο και κατά συνέπεια καθυστέρηση στην μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Όπως και σε κάθε άλλο τραυματία προέχει η εξασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών και η γρήγορη μεταφορ6. στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αντιμετώπιση, τέτοιου είδους κακ(jjσεων, είναι χειρουργική και κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τον τραυματία. Με την άφιξη του τραυματία στο ΤΕΠ προέχει η κλινική αξιολόγηση του τραυματία αλλά και η σωστή διάγνωση. Εάν δεν έχουν γίνει ήδη απ6τον δρ6- μο η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση είναι στις αρχικές προτεραιcsτητες. Η εξασφ6.λιση αεραγωγού, η υποσηiριξη της αναπνοής, η τοποθέτηση φλεβικών γραμμών και η ταχεία χορήγηση κρυσταλοειδών διαλυμ6.των, η χορήγηση αναλγησίας, η αφαίρεση των ενδυμάτων, η τοποθέτηση ουροκαθετήρα και ρινογαστρικού καθεηiρα είναι παρεμβ6.σεις που γίνονται ρουτίνα 6πως και σε κ6.θε 6.λλο τραυματία με σοβαρή κάκωση. Η λήψη εργαστηριακών πρέπει να γίνεται, όμως η τιμή του αιματοκρίτη δεν είναι διαγνωστικ1i της απώλειας αίματος ειδικά ε6.ν δεν έχει αποκατασταθεί ο ενδοαγγειακός όγκος με την χορήγηση υγρών. Η λήψη αερίων αίματος πέρα από κατάσταση της οξυγόνωσης και του αερισμού, μας δίνει πληροφορίες για το εάν υπάρχει οξέωση ή όχι, ένδειξη αναερ6βιου μεταβολισμού. Η μέτρηση του ph, όπως επίσης και η μέτρηση των γαλακτικών χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αιμορραγίας αλλ6. και για την αξιολ6γηση της αναζωογ6νησης του τραυματία. Η χρήση του υπέρηχου είναι χρ1iσιμη για την ανίχνευση αίματος στην ελεύθερη περιτονα ίκή κοιλότητα αλλά λίγες μόνο πληροφορίες μπορεί να μας δώσει για το οπίσθιο περιτ6ναιο, 1i για την κατ6.σταση των αγγείων. Η απλή ακτινογραφία κοιλιάς δεν μας βοηθάει στην διάγνωση αλλά μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την ύπαρξη ή όχι βλήματος στην κοιλιακή κοιλότητα. Η αξονική τομογραφία, εάν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες τόσο για την κοιλιακή κοιλότητα 6σο και το οπίσθιο περιτόναιο. Η ελικοειδής αξονική τομογραφία μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων35. Η αγγειογραφία παραμένει το "gold standard" 6μως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην οξεία φ6.ση και συνήθως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η αποκατάσταση των κακώσεων είναι πάντα χειρουργική, ξεφεύγει όμως απ6 τα στενά περιθώρια αυτού του κεφαλαίου. Πολλές άλλες αγγειακές κακώσεις με τα ιδιαίτερα προβλήματα της κάθε μιας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 6πως κακώσεις των καρωτίδων, των λαγονίων της κάτω κοίλης φλέβας και πολλών άλλων. Ο περιορισμένος χώρος και η ευρύτητα του θέματος δεν το επιτρέπει. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι κακώσεις των αγγείων πέρα από τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα συνοδεύονται από σημαντική απώλεια αίματος και η μοναδική περίπτωση επιβίωσης είναι η ταχεία υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών και η γρήγορη χειρουργική αποκατ6.σταση. Κάθε καθυστέρηση στον τ6πο του ατυχήματος ή στο ΤΕΠ μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

8 ΘΕΜΑΤΑ Αt\ΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 163 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Pretre R, Chilcott Μ. Blunt trauma to the heart and great vessels. Ν Engl 1 Med 1997 ; 9 : Maenza R, Seaberg D, D'Amico F. Α meta analysis of blunt cardiac trauma : Ending myocarial cont'usion. Am 1 Emerg Medi 1996; 14: Pretre R, LaHapre R, Cheratakis Κ et al. Blund injury to the ascending aorta : thre patterns of presentation. Surgcry 1996; 119 : Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin ChestMed 1994;15: Kayc Ρ, OceSullivan Ι. Myocardial contusion : emergency investigation and diagnosis. Emerg Med ; 19 : Fabian Τ, Mangiante Ε, Patterson Κ et al. Myocardial contusion in blunt trauma : clinical characteristics, means of diagnosis and implication for patients management. 1 Trauma 1988; 28 : Calhoon 1, Hoffmann Τ, Trinkle 1 et al: Managcment of blunt rupture of the heart. 1 Trauma 1986; 26: Asensio 1Α, Berne 1D, Demetriades D, et al: One hundred five penetrating cardiac injuries: Α 2- year prospective evaluation. 1 Trauma 1998 ; 44: Marshall WG, Bell 1L, Kouchoukos ΝΤ: Penetrating cardiac trauma. 1 Trauma 1984 ; 24: Snow Ν, Richardson 1, Flint L: Myocardial contusion: Implications t'or patients with multiple traumatic injuries. Surgery 1982 ; 92: Harley 1 Mena Ι, Ν arahara Κ et al. Traumatic myocardial dysfunction. 1 Thorac Cardiovasc Surg 1984 ; 87: McLean R, Devitt 1, McLellan Β et al. Significance of myocardial contusion following blunt chest trauma. 1 Trauma 1992; 33: Berk Β. ECG findings in nonpenetrating chest trauma: Areview. 1 Emerg Med 1987 ; 5 : Frazee R, Mucha Ρ, Famell Μ, Miller F. Objective evaluation of blunt cardiac trauma. 1 Trauma 1999; 26: Mollod Μ, Felner 1. Transesophageal echocardiography in the evaluation of cardiothoracic trauma. Am Heart ; 132 : Hiatt 1, Yeatman L, Child 1. The value of echocardiography in blunt chest trauma. 1 Trauma 1988; 28: Pretre R,Faidutti Β. Surgical management of aortic valve injury t'ollowing nonpenetrating trauma. Ann Thorac Surg 1993 ;56: Devitt 1, McLean R, McLellan Β. Perioperative cardio-vascular complications associated with blunt thoracic trauma. Can 1anaesth 1993 ; 40: Gammie 1, Shah Α, Hattler Β et al. Traumatic aortic rupture: diagnosis and management. Ann Thorac Surg 1998 ; 66 : Williams J, Graft' 1, Uku 1, Steining J. Aortic injury in vehicular trauma. Ann Thorc Surg 1994; 57 : Fabian Τ, Richardson J, Croce et al. Prospective study of blunt aortic injury: multicenter trial ot' the American Association for the Surgery of Trauma. 1 Trauma 1997; 42 : Kieny R, Charpentier A.Traumatic lesions of the thoracic aorta. 1 Cardiovasc Sur 1991 ; 32 : Shkrum Μ, McCiat'ferty K,Green R, Nowak Ε, Υ oung 1. Mechanisms of aortic injury in fatalities occurring in motor vehicle collisions. 1 Forensic Sci 1998; 44 : Pate 1, Fabian Τ, Walker W. Traumatic rupture of the aortic isthmus : am emergency?. World 1 Surg 1995; 19 : Woodring 1. The normal mediastinum in blunt traumatic rupture of the thoracic aorta and brachiocephalic arteries. 1 Emeg Med 1990 ; 8 : Κram Η, Wohlmuth D, Appel Ρ, Shoemaker W. Clinical and radiographic indication for aortography in blunt chest trauma. J Vasc Surg

9 164 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτJΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1987 ; 6 : Gavant Μ, Menke Ρ, Fabian Τ et al. Blunt traumatic aortic rupture : detection with helical CT of the chest. Radiology 1995 ; 197: Smith D, Bansal R. Transesophageal echocardiography in the diagnosis of traumatic rupture of the aorta. Ν Engl J Med 1995 ; 333 : Maggisano R, Nathens Α, Alexandrova Ν et al. Traumatic rupture of the thoracic aorta : should one always operate immediately? Ann Vasc Surg 1995; 9 : Richardson J, Wilson Μ, Miller F. The widened mediastinum : diagnostic and therapeutic priorities. Ann Surg 1990 ; 211 : Asensio J, Lejarraga Μ. Abdominal vascular injury. In Demetriades D, Asensio J (eds): Trauma Handbook Austin, Texas, Landes Biosciences Co., 2000, pp Feliciano D: Abdominal vessels. In lvatury R, Cayten C ( eds ): The Textbook of Penetrating Trauma. Baltimore, Williams and Wilkins, 1996, pp Feliciano D, Burch J, Graham J: Abdominal vascular injury. Ι η Mattox Κ, Feliciano D, Moore Ε: Trauma, cd 4. New York, McGraw Hill, 1999, pp Lopez-Viego Μ, Snyder W, Valantine R, et al. Penetrating abdominal aortic trauma: Α report of 129 cases. J Vasc Surg 1992; 16: Novelline R, Rhea J, Rao Ρ, Stuk J. Helical CT in emergency radiology. Radiology 1999 ; 213 :

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδικές Κακώσεις

Ορθοπεδικές Κακώσεις 168 ΘΕΜΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ορθοπεδικές Κακώσεις ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΔΗΜΉΤΡΙΟ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Οι ορθοπεδικές κακώσεις είναι οι συχνότερες κακώσεις σε αμβλείς τραυματισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αποτελείται από την Καρδιά και τους πνεύμονες. Βασικές λειτουργίες: Την εξασφάλιση το επαρκούς οξυγόνου στους ιστούς Η διατήρηση του αερόβιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ

104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ 104 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτροπληξία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΑΝΑΣ Εισαγωγή Σαν ρεύμα ορίζεται η ροή ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού, ενώ ηλεκτροπληξία είναι η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ορισμός Ανευρυσματική διάταση: 50% αύξηση της φυσιολογικής διαμέτρου Φυσική Ιστορία των Θωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία

Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία Η συμβολή των νέων υλικών στην επεμβατική ακτινολογία Δημήτρης Κελέκης Καθηγητής Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΪΟΣ 2013 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ασθενής με οξύ κοιλιακό άλγος Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Β 1, Καραδήμου Β 1, Χανδόλια Μ 2, Γαβριηλίδου A 1 1 Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΑΜΕΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 1,5% επισκέψεων εξωτερικών ιατρείων (>) 5% επισκέψεων ΤΕΠ 10% Επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 85 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Α.Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Από τις διάφορες ναρκωτικές ουσίες η

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Σφυγµός Είναι η επέκταση της ώθησης που παράγεται από τις κοιλίες και µεταδίδεται διαµέσου των αρτηριών Αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14:480-87 Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008 Sabik J,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα