Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Αϖοµόνωση και γενετική διαφοροϖοίηση ϖληθυσµών του ζαρκαδιού (Capreoluscapreolus) στην Ελλάδα νέα δεδοµένα για αϖοτελεσµατικότερη διαχείριση και διατήρηση ηµήτρης Τσαϖάρης Παναγιώτης Κασαϖίδης Κωνσταντίνος Σωτηρόϖουλος Αναστάσιος Λεγάκις Γιώργος Κωτούλας Πάτρα, Οκτώβριος 2010 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ΠΕΝΕ 2003 (ΓΓΕΤ)

2 Capreolus capreolus µικρόσωµο είδος της οικογένειας Cervidae ιστορία 2 εκατοµµυρίων χρόνων εϖιτυχηµένο ως είδος λόγω ιδιαίτερων ϖροσαρµογών σε φυσιολογία και συµϖεριφορά ευρύτατη εξάϖλωση-σηµαντικοί ϖληθυσµοί σε ολόκληρη την Ευρώϖη εκτιµώµενος ϖληθυσµός (IUCN) ένα τα ϖλέον µελετηµένα θηλαστικά

3 Το ζαρκάδι στην Ελλάδα χαµηλές ϖυκνότητες σε σχέση µε ευρωϖαϊκούς ϖληθυσµούς αϖό το 1969 έχει αϖαγορευτεί το κυνήγι του σε όλη την εϖικράτεια (εκτός αϖό τις ελεγχόµενες κυνηγετικές ϖεριοχές) Γεωγραφική κατανοµή αϖουσία ϖαρακολούθησης και διαχείρισης ϖεριορισµένη έρευνα ΤΡΩΤΟ (Κόκκινο Βιβλίο 2009) ΑΠΕΙΛΕΣ λαθραίο κυνήγι υϖοβάθµιση/κερµατισµός ενδιαιτηµάτων Πηγή: Giannakopoulos et al. 2009

4 Ερωτήµατα - Στόχοι Η γενετική ϖοικιλότητα βασικό στοιχείο της βιοϖοικιλότητας εξελικτικό «δυναµικό» χαµηλή γενετική ϖοικιλότητα ενδογαµία µειωµένη αναϖαραγωγική ικανότητα Η διατήρηση της γενετικής ϖοικιλότητας ϖρωταρχικός στόχος στη διαχείριση των άγριων και αιχµάλωτων ϖληθυσµών Ποιο το εύρος της γενετικής ϖοικιλότητας του είδους στην Ελλάδα; Υϖάρχουν γεωγραφικά ϖρότυϖα; Υϖάρχει διαφοροϖοίηση µεταξύ των ϖληθυσµών; Αν ναι σε ϖοιο βαθµό; Ποια η κατάσταση σε εϖιµέρους ϖληθυσµούς; Αντιµετωϖίζουν κινδύνους;

5 ειγµατοληψία Πού ; ΕΚΠ Λαϊλιά 24 δείγµατα 2. ΕΚΠ Όσσας 20 δείγµατα 3.ΕΚΠ Παρνασσίδας 18 δείγµατα Ζαγόρι 17 δείγµατα 5. Αισίµη (Έβρος) 1 δείγµα 3 6. ΕΚΠ Κόζιακα 3 δείγµατα 7. Τζουµέρκα 1 δείγµα 9 8. Άνω Πωγώνι 1 δείγµα Πώς ; λήψη ηϖατικού ή µυικού ιστού «µη ϖαρεµβατική δειγµατοληψία»: τρίχες, κέρατα, οστά 9. Εκτροφείο Καλαβρύτων 11 δείγµατα Πότε ; Οκτώβριος εκέµβριος 2007

6 Μοριακοί δείκτες Α. Περιοχή ελέγχου µιτοχονδριακού DNA (control region) αλληλουχίες µήκους 838 bp σε 80 δείγµατα 37 ϖολυµορφικές θέσεις (4,4%) 21 αϖλότυϖοι - 18 ιδιωτικοί (86%) Β. Μικροδορυφορικοί δείκτες 14 µικροδορυφορικοί τόϖοι σε 88 δείγµατα 2-10 αλληλόµορφα ανά γενετικό τόϖο συνολικά 95 αλληλόµορφα - 23 ιδιωτικά (24,2%) κανένας τόϖος σε ανισορροϖία σύνδεσης (Fisher exact tests)

7 Γεωγραφική κατανοµή αϖλοτύϖων mtdna L E L O P Z K AP T V E AP T Z K O P GR GR2 3 3 GR3 1 1 GR4 1 1 GR5 1 1 GR6 1 1 GR GR8 1 1 GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR V εντυϖωσιακή διαφοροϖοίηση αϖό ϖεριοχή σε ϖεριοχή

8 Γεωγραφική κατανοµή και συχνότητες αλληλοµόρφων NVΗRT24 SR-CRSP1 RT ILST

9 Γενετική ϖοικιλότητα Μιτοχονδριακό DNA Πυρηνικό DNA Περιοχή- Πληθυσµός Λαϊλιάς αϖλοτύϖοι ανά δείγµα Αϖλοτυϖική ϖοικιλότητα Hd Νουκλεοτιδική ϖοικιλότητα % ϖ Αλληλική ϖοικιλότητα Α ιορθ. αλληλική ϖοικιλότητα Α u Παρατηρούµενη ετεροζυγωτία H o Αναµενόµενη ετεροζυγωτία H e.u Μέσος αριθµός ιδιωτικών αλληλοµόρφων N ιδ (L) 7/19 0,66 0,40 4,71 3,23 0,53 0,59 0,71 (0,11) Όσσα (O) 3/19 0,57 (0,06) Παρνασσίδα (P) 2/18 0,21 (0,12) Ζαγόρι (Z) 5/14 0,66 (0,12) 0,50 0,22 0,57 (0,24) (0,29) (0,15) (0,33) (0,60) 2,93 (0,29) 3,50 (0,44) 4,71 (0,67) Ελλάδα (GR) 21/80 0,90 0,75 6,80-0,53 0,54-2,44 2,62 3,26 (0,31) (0,22) (0,27) (0,36) 0,46 0,53 0,58 (0,07) (0,07) (0,07) (0,08) 0,49 0,52 0,60 (0,07) (0,07) (0,07) (0,08) 0,21 0,14 0,50 (0,22) (0,16) (0,10) (0,17) χαµηλότερες τιµές ϖοικιλότητας στο mtdna χαµηλότερες τιµές ϖοικιλότητας στο ndna Παρνασσίδα Όσσα Ζαγόρι και Λαϊλιάς > Όσσα, Παρνασσίδα

10 0,4 5 Η/n 0,3 0,2 0,1 Α ,8 0,6 Hd 0,6 0,4 0,2 Ηe 0,4 0,2 0 0 ϖ % 0,6 0,4 0,2 Νιδ 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 L Z O P L Z O P

11 Γενετική δοµή F-statistics (Weir & Cockerham) Φst = 0,51 Fst = 0,13 υψηλές και στατιστικά σηµαντικές τιµές (συνολικές) γενετική δοµή στην Ελλάδα: υϖοϖληθυσµοί µε ϖεριορισµένη γονιδιακή ροή Φst >> Fst ένδειξη «φιλοϖατρίας» θηλυκών FIS µικρές και στατιστικά µη σηµαντικές τιµές τυχαία διασταύρωση των ατόµων εντός των ϖληθυσµών

12 Ανάλυση STRUCTURE Bayesian ανάλυση αντιστοίχιση ατόµων σε γενετικές οµάδες δεν ϖροϋϖοθέτει καθορισµό «γεωγραφικής» ταυτότητας χρήση των γονοτύϖων του συνόλου των δειγµάτων (88) Κ=4 γενετικές οµάδες 85% των ατόµων αντιστοιχήθηκαν σε κάϖοια οµάδα (q>75%)

13 Ανάλυση STRUCTURE Q: ϖοσοστό συµµετοχής κάθε Κ στη γενετική δεξαµενή των ϖληθυσµών υψηλές τιµές Q > 85% χαµηλή ανάµειξη των γενετικών δεξαµενών ελάχιστη µετανάστευση

14 Πρότυϖα διαφοροϖοίησης µεταξύ των ϖληθυσµών Φst (control region mtdna) Fst (14 microsatellites) 0,39 0,48 0,07 0,17 0,60 0,34 0,56 0,59 0,10 0,11 0,14 0,15 υψηλές και στατιστικά σηµαντικές τιµές έντονη διαφοροϖοίηση χαµηλή γονιδιακή ροή σύνθετο ϖρότυϖο διαφοροϖοίησης διαφορετικό σε κάθε δείκτη καµία συσχέτιση γενετικών και γεωγραφικών αϖοστάσεων Mantel test

15 Στενωϖοί αϖότοµη και µεγάλη µείωση του Νe γενετική ϖαρέκκλιση αϖώλεια γενετικής ϖοικιλότητας ϖρόγραµµα Bottleneck Πληθυσµός Στατιστικός έλεγχος WILCOXON Ποιοτικός έλεγχος κατανοµής αλληλικών συχνοτήτων Στενωϖός Λαϊλιάς p=0,38 (NS) normal L shape - Όσσα p=0,002 shifted mode + Παρνασσίδα p=0,15 (NS) normal L shape - Ζαγόρι p=0,63 (NS) normal L shape - Λαϊλιάς Ζαγόρι Παρνασσίδα Όσσα 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0%

16 Συµϖεράσµατα έντονα διαφοροϖοιηµένοι υϖοϖληθυσµοί - ύϖαρξη γενετικής δοµής -χαµηλή γονιδιακή ροή γεωγραφική αϖοµόνωση (φράγµατα) ανθρωϖογενή αίτια (κερµατισµός κυνήγι) - σύνθετο µοντέλο διαφοροϖοίησης (µάλλον νησιωτικό) - το «βόρειο τόξο» - αϖαιτείται η ανάλυση «ενδιάµεσων» ϖληθυσµών χαµηλά εϖίϖεδα γενετικής ϖοικιλότητας Όσσας και Παρνσσίδας -σε συµφωνία µε το βιογεωγραφικό ϖρότυϖο: στους ϖεριφερειακούς ϖληθυσµούς ελάττωση της ϖοικιλότητας - οι µικροί ϖληθυσµοί ϖιο ευάλωτοι στη δράση της τυχαίας γενετικής ϖαρέκκλισης - ο ρόλος του κυνηγιού

17 Συµϖεράσµατα ανάγκη για εντατικότερη έρευνα και διαχείριση τουλάχιστον σε έναν ϖληθυσµό (Όσσα)

18 Ευχαριστίες το ϖροσωϖικό των ασαρχείων Καλαβρύτων, Άµφισσας, Λάρισας, Σερρών και ιδίως των ΕΚΠ το ϖροσωϖικό του Εργαστηρίου Γενετικής του ΙΘΑΒΙΓ Κρήτης

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών

πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus)σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών Δημήτρης Τσαπάρης Jacob Fric Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Jon

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών

Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Εκτίμηση γενετικής διαφοροποίησης σε μικρούς πληθυσμούς Αιμομικτική κατάπτωση και γενετικό φορτίο Εκτίμηση ανάγκης - επιτυχίας εμπλουτισμών και εισαγωγής ειδών

Διαβάστε περισσότερα

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών της πέρδικας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ATHERINA BOYERI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΡΑΪΤΣΕΚ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος

8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος 8 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος Τμήμα Βιολογίας-Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Τόμος Περιλήψεων 22-25 Ιουνίου 2007 Πανεπιστημιακή Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Επιμέλεια έκδοσης: Α. Λεγάκις, Π. Μαραγκού / Αθήνα 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, BACTROCERA OLEAE ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση A.5: Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη προτεραιότητας και για το Cedrus brevifolia. Παραδοτέο: Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη της γενετικής δομής και των φυλογενετικών σχέσεων φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri (Οικ. Atherinidae) με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο. έσποινα Μερτζανίδου

Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο. έσποινα Μερτζανίδου Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο έσποινα Μερτζανίδου ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας Ιούλιος 2010 Μέλη συµβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος 2007 Σηµείωση για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ολόκληρη ή τµήµατα της αναφοράς αυτής είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔαρβίνος έφθασε στα νησιά Γκαλάπαγκος ανυπομονώντας. Η καταγωγή των ειδών. Το μεγάλο μυστήριο

ΟΔαρβίνος έφθασε στα νησιά Γκαλάπαγκος ανυπομονώντας. Η καταγωγή των ειδών. Το μεγάλο μυστήριο 24 Η καταγωγή των ειδών Εικόνα 24.1 Πώς έφθασε αυτό το πτηνό στα απομονωμένα νησιά Γκαλάπαγκος χωρίς να έχει πτητική ικανότητα; Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ 24.1 Ο βιολογικός ορισμός του είδους δίνει έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών/ΕΚΤ Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΩ ΙΚΟΣ MIS 75448 Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας Υπεύθυνος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ακίνητα ως µέρος της περιουσίας του νοικοκυριού: διεθνείς διαφορές και ο ρόλος της καινοτοµίας*

Τα ακίνητα ως µέρος της περιουσίας του νοικοκυριού: διεθνείς διαφορές και ο ρόλος της καινοτοµίας* Τα ακίνητα ως µέρος της περιουσίας του νοικοκυριού: διεθνείς διαφορές και ο ρόλος της καινοτοµίας* Μιχάλης Χαλιάσος Goethe University Frankfurt, CFS, CEPR και NETSPAR 1 Εισαγωγή Η µελέτη των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΟΥ Α ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθύντρια: Καθηγήτρια Φλωρεντία Κανακούδη-Τσακαλίδου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 Αριθµός 1823 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα έργου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Αρκούδα (Ursus Arctos) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΤΥΠΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κέλναρ Γίρζι 1, Σκούρογλου Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η γενετική ποικιλότητα του Το πρόγραμμα Το FRAXIGEN είναι ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη µελέτη των γενετικών πόρων του φράξου στην Ευρώπη, ειδικότερα για δενδροφύτευση και αναδάσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού για τη διαχείριση του εθνικού δρυµού Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ελευθερία K. Αθανασούλα Επιβλέπων καθηγητής: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα