IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ"

Transcript

1 IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε:

2 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό δηαδίθηπν ην νπνίν ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα έρεηε εηθόλα ηεο θάκεξαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο όπνπ θαη αλ βξίζθεζηε. Η ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΗ IP ΚΑΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΟΜΜΑΣΙΑ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΛΕΙΠΕΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΕΣΕ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. Η ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη: - IP θάκεξα - CD γηα ηελ IP θάκεξα - Φνξηηζηή ξεύκαηνο 5V - Πιαζηηθό ζηήξηγκα γηα ηελ θάκεξα - Καιώδην ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1. Η ζπζθεπή δηαζέηεη επεμεξγαζηή 32-bits RISC θαη εηδηθό απνθσδηθνπνηεηή video, ν νπνίνο κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη έσο 3Μ pixels εηθόλα. 2. Τπνζηεξίδεη θνξκάη Η.264 Main 3.0 κε απνηέιεζκα ε εηθόλα λα είλαη πην θαζαξή. Δίλαη πην εύθνιε ε κεηαθνξά κέζσ ηληεξλεη θαη έρεη κεγαιύηεξν ρώξν απνζήθεπζεο. 3. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο αλάιπζεο βίληεν: VGA/QVGA/QQVGA. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη θάπνηεο παξακέηξνπο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ νπηηθή ηνπ πξνηίκεζε. 1

3 4. Γηαζέηεη ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα ηνλ ήρν θαη επίζεο ππνζηεξίδεη θαη ηελ ζύλδεζε κε εμσηεξηθή ζπζθεπή ήρνπ. 5. Η ζπζθεπή δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίιηξν IR CUT, ην νπνίν εκθαλίδεη ηα ρξώκαηα θαλνληθά. 6. Δπίζεο, δηαζέηεη θιίζε νξηδνληίσο 350 ν θαη θαζέησο 100 ν. Ο ελ ιόγσ εμνπιηζκόο είλαη πνιύ έμππλνο θαη κπνξεί πνιύ εύθνια λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. 7. Γηαζέηεη ελζσκαησκέλν server δηθηύνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί γηα λα δεη ην βίληεν ηζηνζειίδσλ. Οη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη κέζσ κηαο ζύλδεζεο. Δίλαη πνιύ εύθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα θάλεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηύνπ. 8. Τπνζηεξίδεη ην b/g πξσηόθνιιν, ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αζύξκαηε ιήςε. 9. Με ηελ ζπζθεπή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ν ρξήζηεο λα δεη ην βίληεν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 10. Τπνζηεξίδεη UPNP, ζειίδα ε νπνία πξνσζείηαη απηόκαηα ζην ξνύηεξ. 11. Τπνζηεξίδεη απνζήθεπζε βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ ζε ρσξεηηθόηεηα 32GB SD θάξηαο κλήκεο. 12. Η αλίρλεπζε θίλεζεο θαη ν ζπλαγεξκόο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο γηα λα ειέγρνπλ ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε. 13. Η θαηαγξαθή βίληεν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε , θάξηα κλήκεο SD θαη δίθηπν FTP. 14. H θάκεξα δηαζέηεη θσηηζκό LED γηα ηελ λύρηα, όπνπ θαιύπηεη πεξηνρή 5m, γηα λα πξαγκαηνπνηεί 24ώξε ιήςε. 15. Yπνζηεξίδεη ηξία επίπεδα εμνπζηνδόηεζεο ρξήζηε. 16. παξέρεηαη δσξεάλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζύζηεκα DDNS. 17. ν θαηαζθεπαζηήο παξέρεη δσξεάλ ινγηζκηθό, ππνζηήξημε Multiview, θαηαγξαθή κεγάιεο δηάξθεηαο θ.α. 18. Τπνζηεξίδεη απεηθόληζε ηνπ βίληεν από κεραλέο αλαδήηεζεο όπσο: Firefox, Safari θ.α. ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΠΠΘΔΖΠ & ΓΗΔΞΑΦΖ 2

4 Δηθόλα 1 1-θώηα IR 2-θαθνί 3-ιήςε θσηνγξαθίαο 4-είζνδνο κηθξνθώλνπ 5-δείθηεο ξεύκαηνο 6-δείθηεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο WIFI 7-θύξην ζώκα 8-έμνδνο ζεξκόηεηαο 9-ππνδνρή θάξηαο κλήκεο ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: 1) Γείκηηρ πεύμαηορ: ζα κεηαηξαπεί ζε θόθθηλν ρξώκα εάλ ε ζπζθεπή ελεξγνπνηεζεί. 2) Γείκηηρ αζύπμαηηρ ζύνδεζηρ WIFI: εάλ ππάξρεη ζύλδεζε WIFI θαη κεηαθέξνληαη δεδνκέλα κέζσ ηεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο, ν δείθηεο ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. ΓΗΔΞΑΦΔΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 3

5 Εικόνα 2 1) Δίζοδορ ππίζαρ πεύμαηορ: ζπλδέζηε θνξηηζηή ξεύκαηνο DC ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο λα έρεη ξεύκα 5V. 2) Δίζοδορ κεπαίαρ WIFI: εγθαηαζηήζηε ηελ θεξαία WIFI. 3) Ξλήκηπο επαναθοπάρ (reset): πηέζηε ην πιήθηξν επαλαθνξάο γηα πεξηζζόηεξν από 5 δεπηεξόιεπηα θαη ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε θαη ζα επαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Ο θαθόο ζα πεξηζηξαθεί κηα θνξά θπθιηθά θαη ζα εζηηάζεη ηειηθά ζην θέληξν. 4) ποδοσή Ethernet RJ45: ε ππνδνρή Ethernet RJ45 είλαη απηόπξνζαξκνδόκελε 10/100Μ. Ο εμνπιηζκόο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε πνιιά είδε δηθηύνπ, όπσο ξνύηεξ, hub θ.α. 5) Δίζοδορ ήσος: γηα ζύλδεζε εμσηεξηθνύ κηθξνθώλνπ. 6) Έξοδορ ήσος: γηα ζύλδεζε αθνπζηηθώλ θεθαιήο, ερείσλ θ.α. 7) ποδοσή εξόδος ήσος ζςναγεπμού: γηα ζύλδεζε εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ. Γηαθόπηεο Σπλαγεξκόο Ρεύκα ζπλαγεξκνύ Δηθόλα 3 8) Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ: δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα γηα λα αληηιεθηείηε πσο έλαο εμσηεξηθόο αληρλεπηήο ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ. 4

6 Είζοδορ PIR δηαθόπηεο Ρεύκα PIR Δηθόλα 4 Ο αληρλεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλνο ή απελεξγνπνηεκέλνο. Δάλ ν αληρλεπηήο έρεη αληρλεύζεη θαπλό, αλζξώπνπο ή δώα λα εηζβάιινπλ ζηελ πεξηνρή, ζα ελεξγνπνηεζεί ή απελεξγνπνηεζεί. Καη ζα ζηείιεη ην ζήκα ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ ζηελ IP θάκεξα. ΠΛΓΔΠΖ ΓΗΘΡΝ Δηθόλα 5 ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΛΓΔΠΖΠ Θα πξέπεη πξώηα λα ζπλδέζεηε ηελ IP θάκεξα κε ην δίθηπν, λα ηελ ζπλδέζεηε ζην ξεύκα θαη λα ειέγμεηε εάλ ε ιπρλία ηεο RJ45 είλαη θαλνληθά αλακκέλε γηα λα ζηγνπξεπηείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο. Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ κέζνδν πνπ ππάξρεη ζηελ εηθόλα 5. 5

7 1) Η IP θάκεξα-1 θαη ε IP θάκεξα-2 είλαη ζπλδεδεκέλεο μερσξηζηά ζε 2 δηαθνξεηηθά δίθηπα. 2) Απηά ηα 2 δίθηπα είλαη ήδε ζπλδεδεκέλα ζην internet. Γηα λα γίλεη ε ζύλδεζε ζην internet, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ξνύηεξ, ADSL ζύλδεζε ή νπηηθή ίλα. 3) Ο ππνινγηζηήο-3 (PC-3) είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην internet. ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ ΡΖΠ IP ΘΑΚΔΟΑ Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα από κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, ζα πξέπεη πξώηα λα θάλεηε θάπνηεο ξπζκίζεηο. 1) Ο ππνινγηζηήο θαη ε IP θάκεξα βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν: εάλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηόλ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα δείηε ηελ θάκεξα, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη νη IP δηεπζύλζεηο είλαη ζην ίδην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεύζπλζε ηεο IP θάκεξα-1, ζηελ πην πάλσ εηθόλα, είλαη (δει. ζην ηκήκα ), ελώ ε δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή-1 είλαη (δει. ζην ηκήκα ). Άξα, δελ ζα κπνξέζεηε λα επηζθεθηείηε ηελ θάκεξα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-1. Θα πξέπεη λα αιιάμεηε ηελ δηεύζπλζε ηεο IP θάκεξα- 1 ζε ) Ο ππνινγηζηήο θαη ε IP θάκεξα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθό δίθηπν, αιιά είλαη ζπλδεδεκέλα ζην internet: εάλ ζειήζεηε λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα-1 κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-2, ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα, ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε όπσο ζην παξάδεηγκα 1) γηα λα βεβαησζείηε όηη κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα-1 κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-1 θαη έπεηηα λα ξπζκίζεηε ην ξνύηεξ-1. Έηζη, ν ππνινγηζηήο-2 ζα κπνξεί λα ζηείιεη πιεξνθνξίεο ζην ξνύηεξ-1. Αιιηώο, ν ππνινγηζηήο-2 δελ ζα κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ IP θάκεξα-1. ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΝ LAN ΟΘΚΗΠΖ IP ΓΗΔΘΛΠΖΠ Δθαξκόζηε ην αξρείν ΗSearch_en.exe ηνπ CD, παηήζηε ην πιήθηξν Search θαη έπεηηα επηιέμηε ηελ IP θάκεξα-1 γηα λα επαλαθέξεηε ηελ δηεύζπλζε όπσο ζηελ παξαθάησ νζόλε. Οδεγίεο Ρύζκηζεο: - Διέγμηε ην πεδίν Local PC information ζην επάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηεο νζόλεο όπνπ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία. Δάλ ππάξρνπλ αξθεηά δίθηπα ζηνλ ππνινγηζηή, επηιέμηε εθείλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηε θαη ζηγνπξεπηείηε όηη νη δηεπζύλζεηο ηεο IP θάκεξα θαη ηνπ ππνινγηζηή έρνπλ ην ίδην ηκήκα. 6

8 - Αιιάμηε ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ IP config ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο, βεβαηώλνληαο όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ πεδίνπ Local PC information. Μόλν ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο δηεύζπλζεο ΙP, ην νπνίν πξέπεη λα ξπζκηζηεί από εζάο, κπνξείηε λα γξάςεηε ην 139, όπσο ζηελ εηθόλα. - Δάλ δελ γλσξίδεηε πώο λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζην πεδίν IP config, κπνξείηε λα θάλεηε ηηθ ζην πεδίν Set IP automatically, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ δηεύζπλζε IP από ην ξνύηεξ απηόκαηα. - Γξάςηε ην username θαη password ζην πεδίν Authentication (εξγνζηαζηαθά ππάξρεη ην username: admin & password: ). Κάληε θιηθ ζην update. Η ξύζκηζε νινθιεξώζεθε. Δπηιέμηε ηελ ζπζθεπή από ηελ ιίζηα θαη θάληε θιηθ ζην browse. Απηόκαηα ζα αλνίμεη έλα άιιν παξάζπξν ην νπνίν ζα απαηηεί λα γξάςεηε ην username & password. Έπεηηα, κπνξείηε λα δείηε ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο IP θάκεξα-1 (εηθόλα 7). Δηθόλα 6 7

9 Εάν διαθέηεηε πποζηαηεςηικό καηά ηων ιών ζηον ςπολογιζηή, όηαν θα «ηπέξεηε» ηην εθαπμογή HSearch_en.exe, θα ανοίξει ένα παπάθςπο ζηηώνηαρ ζαρ ηην άδεια για να πποσωπήζει ζηην εκηέλεζη ηος ππογπάμμαηορ. Δηθόλα 7 ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ Γηα λα δείηε ην βίληεν, ζα πξέπεη πξώηα λα έρεηε εγθαηαζηήζεη έλα πξόγξακκα αλαπαξαγσγήο βίληεν. Κάληε θιηθ ζην πεδίν download ActiveX (when first use) θαη ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν όπσο παξαθάησ. Κάληε θιηθ ζην run θαη απηόκαηα ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Εικόνα 8 8

10 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θάληε θιηθ ζην Video View από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο IP θάκεξα-1 γηα λα δείηε ην βίληεν όπσο παξαθάησ. Εικόνα 9 1) Μελνύ Τπάξρνπλ δύν είδε κελνύ, έλα θύξην θαη έλα ππν-κελνύ. Σν θύξην κελνύ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο View, Media, Network, Alarm, Advanced & System. Σν ππνκελνύ βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο. 2) Πεξηνρή αλαπαξαγσγήο βίληεν Η πεξηνρή αλαπαξαγσγήο βίληεν αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάιπζε. Όζν πην πςειή είλαη ε αλάιπζε, ηόζν πην κεγάιε ζα είλαη ε πεξηνρή. Εικόνα Γείρλεη πόζνη ρξήζηεο βιέπνπλ ην βίληεν. 9

11 2- Δάλ έρεη παηεζεί ε θαηαγξαθή βίληεν, ζα θαίλεηαη εδώ κε ηελ έλδεημε rec. 3- Απνζήθεπζε βίληεν: εδώ ν ρξήζηεο επηιέγεη ζε πνην αξρείν ζέιεη λα απνζεθεύζεη ην βίληεν θαη ηηο θσηνγξαθίεο. 4- πιήθηξν νκηιίαο: ν εμνπιηζκόο ήρνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζα παίδεη ηελ νκηιία. 5- πιήθηξν ήρνπ: παηήζηε ην θαη ζα κπνξείηε λα έρεηε θαη ήρν ζην βίληεν ζαο. 3) Κάξηα κλήκεο Όηαλ έρεη ηνπνζεηεζεί θάξηα κλήκεο, εκθαλίζηε ην ππν-κελνύ, θαη ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν πνπ ζα δείρλεη ην πεξηερόκελν ηεο κλήκεο. Δηθόλα 11 4) ύιιεςε Πηέζηε ην πιήθηξν capture, γηα λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο από ην ηξέρνλ βίληεν θαη λα απνζεθεύζεηε ηελ εηθόλα ζην αξρείν πνπ επηιέμαηε. 5) Καηαγξαθή βίληεν Πηέζηε ην πιήθηξν record, γηα λα θαηαγξάςεηε έλα βίληεν κε ήρν θαη λα ην απνζεθεύζεηε ζε αξρείν. Πηέζηε μαλά ην πιήθηξν γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηαγξαθή. 6) Playback Πηέζηε ην πιήθηξν playback γηα λα δείηε ην βίληεν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. απηά ηα πιήθηξα ιεηηνπξγνύλ γηα εθθίλεζε, ζηακάηεκα, πξνεγνύκελν θεθάιαην, επόκελν θεθάιαην & άλνηγκα αξρείνπ. 10

12 Δηθόλα 12 7) Έιεγρνο θιίζεο θάκεξαο Όηαλ ε θάκεξα πεξηζηξέθεηαη ζε θάπνηα ζέζε, κπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν set γηα λα ηελ πεξηζηξέςεηε ζε άιιε ζέζε. Πηέδνληαο ην call, ε θάκεξα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΝ WAN Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα Visit IP Camera from LAN. ηγνπξεπηείηε όηη ν ππνινγηζηήο-1 κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ IP θάκεξα-1. ηελ εηθόλα 5 ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ IP θάκεξα-1 ζε δίθηπν WAN. Αλνίμηε ηελ ζειίδα ξύζκηζεο ησλ ξνύηεξ. ηα πεξηζζόηεξα ξνύηεξ ππάξρεη ε επηινγή Virtual server. πκπιεξώζηε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ην port ηεο IP θάκεξα-1 ζηα αληίζηνηρα πεδία, όπσο ζηελ εηθόλα 13. Δηθόλα 13 11

13 Δπηιέμηε ηελ επηινγή status θαη γξάςηε ηελ δηεύζπλζε IP WAN ζηελ ζειίδα ηνπ ππνινγηζηή-1. Ο ππνινγηζηήο-2 θαη ππνινγηζηήο-3 κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ IP θάκεξα-1. ΟΘΚΗΠΖ DDNS ηελ εηθόλα 5, ην ξνύηεξ-1 έρεη δηεύζπλζε IP WAN κέζσ ADSL. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο αιιάδνπλ ζπλέρεηα θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα επηβεβαησζνύλ όηαλ επηζθέπηεζηε ηελ θάκεξα ζε δίθηπν WAN. Υξεηάδεζηε dynamic domain name server (DDNS). H IP θάκεξα-1 ζηέιλεη επηβεβαίσζε ηεο IP ζηνλ server DDNS θάπνηεο θνξέο, ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη ε δηεύζπλζε ηνπ ξνύηεξ. ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΖ ΟΘΚΗΠΖ DDNS Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη ηνπνζεηήζεη DDNS ζηελ ζπζθεπή. Η εηθόλα 14 ζαο δείρλεη πσο αλ γξάςεηε έλα όλνκα (domain name), ε κεραλή αλαδήηεζεο ζα ζπλδέζεη ηελ ζπζθεπή θαη ζα εκθαλίζεη ηελ δηεύζπλζε IP. Δηθόλα 14 THIRD PART DDNS Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα DDNS, όπσο Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα θελά ηεο εηθόλαο 15 θαη λα απνζεθεύζεη ηηο ξπζκίζεηο. Δηθόλα 15 12

14 ΑΙΙΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΟΘΚΗΠΖ ΒΗΛΡΔΝ Δηθόλα 16 1) Πςσνόηηηα γπαμμήρ πεύμαηορ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ζπρλόηεηα. Τπάξρνπλ 2 ζπρλόηεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη 50Hz & 60Hz. 2) First stream Υξεζηκνπνηεί θσδηθό Η.264, ππνζηεξίδεη VGA (640*480), QVGA (320*240), QQVGA (160*120), πςειή αλάιπζε, πςειήο πνηόηεηαο εηθόλα, αιιά ηα bit ζα είλαη πςειόηεξα θαη ζα θαηαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξν πιάηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη max frame rate, όηαλ ην πιάηνο είλαη πεξηνξηζκέλν, αιιά πξνηείλεηαη λα ην ξπζκίζεηε ζην ρακειό επίπεδν. 3) Second stream Υξεζηκνπνηεί θσδηθό Η.264, ππνζηεξίδεη QVGA (320*240), QQVGA (160*120), θαη κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηα bit. 13

15 4) JPEG stream Βνεζά ζηελ απνζηνιή JPEG εηθόλαο ζην θηλεηό. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηζηνζειίδα γηα λα δείηε ην βίληεν. 5) Δπιπλέον επιλογέρ Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξύζκηζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηελ ώξα θαη ην όλνκα ηεο θάκεξαο ζηελ εηθόλα. ΟΘΚΗΠΖ ΖΣΝ Δηθόλα 17 Όηαλ επηιέγεηε είζνδν ήρνπ κε κηθξόθσλν, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ελζσκαησκέλν ή έλα εμσηεξηθό γηα λα ζπγθεληξώζεηε ηνλ ήρν. Η ιεηηνπξγία ζύιιεςεο ήρνπ κπνξεί λα αλνίμεη ή λα θιείζεη θαη ν ηύπνο ήρνπ κπνξεί λα είλαη G.711 ή G.726. Ο G.711 έρεη πςειά bit αιιά είλαη πην θαζαξόο θαη ν G.726 έρεη πην πςειά bit. ΟΘΚΗΠΖ ΔΗΘΝΛΑΠ 14 Δηθόλα 18

16 1) Ξποζαπμογή σπυμάηυν ύξεηε ηελ κπάξα όπσο ζηελ εηθόλα 18 γηα λα πξνζαξκόζεηε ηελ θσηεηλόηεηα, ηελ αληίζεζε θ.α. 2) Ξποζαπμογή εικόναρ Τπάξρνπλ 2 επηινγέο: flip & mirror γηα ηελ επηινγή εηθόλαο. 3) Λςσηεπινή λήτη Δάλ επηιέμεηε απηόκαηε ιεηηνπξγία, ηα θώηα IR ζα αλνίγνπλ θαη ζα θιείλνπλ απηόκαηα. Δάλ επηιέμεηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε εζείο ηα θώηα. 4) Ιεςκή ιζοπποπία Τπάξρνπλ 3 επηινγέο: απηόκαηε εζσηεξηθή εμσηεξηθή. ΒΑΠΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ NETWORK Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα ζέζεη ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο Network γηα λα ξπζκίζεη ηελ δηεύζπλζε IP. Δηθόλα 19 Δηθόλα 19 1) Ούθμιζη LAN: ππάξρεη ήδε ε εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε αιιά ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο. 2) HTTP: εδώ ν ρξήζηεο επηιέγεη κέζσ πνηαλνύ ζπλδέζκνπ λα κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηνλ server δηθηύνπ. 15

17 ΟΘΚΗΠΖ WIFI (ΑΠΟΚΑΡΖ) Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν search αξθεηέο θνξέο γηα λα ζαο εκθαλίζεη ηα αζύξκαηα δίθηπα πνπ βξήθε ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα. Δπηιέμηε έλα από απηά θαη νη πιεξνθνξίεο δηθηύνπ ζα εκθαληζηνύλ απηόκαηα ζηα ζληίζηνηρα πεδία. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη κόλν λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θσδηθό 2 θνξέο ζηα αληίζηνηρα θελά. Μεηά πηέζηε ην πιήθηξν check γηα επηβεβαίσζε. Η ξύζκηζε WIFI έρεη νινθιεξσζεί. Δηθόλα 20 ΠΖΚΔΗΥΠΖ: εάλ έρεηε ξπζκίζεη ηελ αζύξκαηε ζύλδεζε, βγάιηε ην θαιώδην δηθηύνπ θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ θάκεξα γηα λα θάλεηε επαλεθθίλεζε. ΟΘΚΗΠΖ UPnP Δάλ ην ξνύηεξ ζαο δηαζέηεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ε IP θάκεξα ζπλδέεηαη ζε δίθηπν LAN θαη ζα επηθνηλσλήζεη κε ην ξνύηεξ απηόκαηα. 16

18 ΟΘΚΗΠΖ ΠΛΑΓΔΟΚΝ ΔΗΠΝΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Δηθόλα 21 Έηζη ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ. ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΗΛΖΠΖΠ Δηθόλα 22 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ώζηε ε αλίρλεπζε θίλεζεο λα ελεξγνπνηεί ηελ ιήςε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, εάλ θάηη ζπκβεί θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε θηγνύξα, ηόζν πην επαίζζεηε είλαη ε αλίρλεπζε θίλεζεο. Η θάκεξα ππνζηεξίδεη 4 πεξηνρέο. 17

19 ΟΘΚΗΠΖ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Μεηά από θάζε ρηύπεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα, ε ζπζθεπή κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό κε πνιινύο ηξόπνπο. - Δηδνπνίεζε κέζσ - Απνζηνιή θσηνγξαθηώλ ζηνλ server ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ηηο εηθόλεο. - Καηαγξαθή ελόο 30ιεπηνπ βίληεν ζηελ θάξηα κλήκεο. - Φσηνγξαθία εηθόλαο θαη απνζήθεπζε ζηελ θάξηα κλήκεο, θ.α. Δηθόλα 23 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΥΟΑΠ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Η ζπζθεπή ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό ζε πξνγξακκαηηζκέλε ώξα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ θαη ζηελ επηινγή all times (όιεο ηηο ώξεο). Δηθόλα 24 18

20 ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΣΟΖΠΡΖ Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα εμνπζίαο. Δίλαη: Admin/User/Guest. ην επίπεδν Admin (δηαρεηξηζηήο) έρεη ηελ πςειόηεξε εμνπζία θαη κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο. Σν επίπεδν User (ρξήζηεο) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηελ IP θάκεξα, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο (εηθόλα 26). Σν επίπεδν Guest (επηζθέπηεο) κπνξεί κόλν δεη ην βίληεν θαη δελ κπνξεί λα θάλεη θακία ιεηηνπξγία ζηελ IP θάκεξα (εηθόλα 27). Δηθόλα 25 Δηθόλα 26 19

21 Δηθόλα 27 ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΠΙΙΖΤΖΠ Δηθόλα 28 Κάληε ηηθ ζην πεδίν save picture on the SD card, γηα λα απνζεθεύεηε νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία ζηελ θάξηα κλήκεο αλά θάζε ζηηγκή πνπ έρεηε νξίζεη ζην πεδίν. ΟΘΚΗΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Δ-MAIL Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ζηελ δηεύζπλζε πνπ έρεηε ζπκπιεξώζεη. Πξαγκαηνπνηήζηε πξώηα ηηο ξπζκίζεηο γηα ην Δ- mail (εηθόλα 29). 20

22 Δηθόλα 29 ΟΘΚΗΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ FTP Δηθόλα 30 όηαλ ζα ππάξμεη εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ, ε ζπζθεπή ζα ζηείιεη ηελ εηθόλα ζηνλ server FTP. ηελ εηθόλα 30 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηεο ππεξεζίαο FTP, όπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θσδηθό θαη ην όλνκα ρξήζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία. 21

23 SERVER ΠΛΑΓΔΟΚΝ Δηθόλα 31 Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε εάλ έρεηε ζπλδεζεί ζηνλ server ηνπ ζπλαγεξκνύ. Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη σο εμήο: GET/api/alarm.asp? Username=username& Userpwd=password& Rea=alarm type (1=motion detection, 2=alarm from alarm in port, 3=Other type)& io=0 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεθηείλεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ server όπσο SMS, MMS alarm, θαη θηλεηό ηειέθσλν θ.α. 22

24 ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΠΘΔΖΠ Δηθόλα 32 - Η ID ηεο ζπζθεπήο είλαη ξπζκηζκέλε εξγνζηαζηαθά. Κάζε ID είλαη κνλαδηθή. - ην πεδίν network connection δειώλεη ζε πνην δίθηπν έρνπκε ζπλδεζεί. Γειαδή, εάλ ππάξρεη θαισδησκέλε ζύλδεζε ζα γξάθεη LAN, εάλ ππάξρεη αζύξκαηε ζύλδεζε ζα γξάθεη WAN. - Δάλ έρεηε ηνπνζεηήζεη θάξηα κλήκεο, ζα εκθαλίδεηαη ζην πεδίν SD status όπνπ θαη ζα θαίλεηαη ε ρσξεηηθόηεηα. Γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελα ηεο θάξηαο πηέζηε browse θαη γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πηέζηε unplug SD card. ΟΘΚΗΠΖ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ Γείηε ηελ εηθόλα 33. Δπηιέμηε πξώηα ηελ δώλε ώξαο. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα & εκεξνκελία. Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, απηόκαηε ιεηηνπξγία πνπ ζπλάδεη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κε ιεηηνπξγία NTP. 23

25 Δηθόλα 33 ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΥΛ ΟΘΚΗΠΔΥΛ - πηέζηε ην πιήθηξν reboot, γηα λα θάλεη επαλεθθίλεζε ε ζπζθεπή. - θάληε θιηθ ζην πεδίν factory default, θαη ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε θαη ζα επαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. - θάληε θιηθ ζην save γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο. - ζην πεδίν restore, επηιέμηε ηνλ θάθειν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ηηο ξπζκίζεηο, παηήζηε ΟΚ θαη ζα επαλαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο. - ζην πεδίν upgrade, επηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα αλαβαζκίζεηε θαη παηήζηε ΟΚ. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε, ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε. 24 Δηθόλα 34

26 ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ LOG Δηθόλα 35 ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΖΓΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ LOG ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Δηθόλα 36 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΠΔ ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ Αθνύ ζπλδεζείηε ζε δίθηπν, κπνξείηε λα έρεηε εηθόλα κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη εηθόλα MPEG ζην θηλεηό, θαη κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλάιπζε. Γηα λα ζπλδεζείηε κέζσ θηλεηνύ: 1) γηα παξάδεηγκα: κε ηα έμππλα θηλεηά όπσο iphone, blackberry, θ.α. κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο παξαπάλσ ζειίδεο. 2) για παπάδειγμα: μόνο ηο iphone κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ ζειίδα. 25

27 ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΑΙΙΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο ΙΔ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ηελ εθαξκνγή ActiveX. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Firefox ή Safari, ην βίληεν ζα αλνίμεη κε ην QuickTime. Δηθόλα 37 1) Σπήζη Firefox ή Safari με windows OS. ηα windows OS, εάλ δελ έρεηε εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα QuickTime, ζα ζαο ην ππελζπκίδεη ζπλέρεηα. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξόγξακκα θαη λα δεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κέζα από ην κελνύ. 26

28 Δηθόλα 38 2) σπήζη Safari με MAC OS. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε MAC OS, επεηδή ην πξόγξακκα QuickTime είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηνλ θάθειν utilities θάησ από ηνλ θάθειν Applications θαη λα μεθηλήζεηε ην πξόγξακκα. qtdefaults write TransportSettings HTTP 80 Μεηά αλνίμηε ην Safari γηα λα δείηε ην βίληεν. 27

29 ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ IP ΘΑΚΔΟΑΠ Δηθόλα 39 Σν IPCMonitor είλαη έλα δσξεάλ ινγηζκηθό ην νπνίν πξνζθέξεηαη από ην εξγνζηάζην, όπνπ δηάθνξεο ζπζθεπέο ζε δίθηπν LAN & WAN κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ ζην δηαδίθηπν ηελ ίδηα ώξα. Σν ινγηζκηθό επίζεο ππνζηεξίδεη θαηαγξαθή βίληεν, ζπλαγεξκό θ.α. (εηθόλα 39) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζην CD πνπ ππάξρεη, ζηελ ελόηεηα IPCMonitor User Manual. 28

30 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Item Sub Item Περιγραφή Αηζζεηήξαο 1/4" CMOS αηζζεηήξαο Σύλνιν pixel 300k Δηθόλα Minimum illumination IR on, 0 Lux θαθόο f=4.0mm, F=2.0, Fixed Iris Έιεγρνο Βνεζόο θσηηζκνύ Απηόκαηνο έιεγρνο Lighting 8pcs 850nm Infrared lights, 5m απόζηαζε Αλάιπζε VGA/QVGA/QQVGA Σπκπίεζε Η.264/JPEG Frame rate 30fps First Bit rate 90kbps ~ 2.048Mbps Video & Audio Second Bit rate 90kbps ~ 512kbps OSD support Καηεύζπλζε εηθόλαο Mirror(θαζξέθηεο) /flip Σπκπίεζε ήρνπ G.711/G.726 Βαζηθό Network πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP Άιιν πξσηόθνιιν b/g Έιεγρνο video Υπνζηεξίδεηαη Αλίρλεπζε θίλεζεο Υπνζηεξίδεηαη Υπεξεζίεο /FTP/εμση. ζπλαγεξκόο/απνζηνιή κελύκαηνο ζηνλ server ηνπ ζπλαγεξκνύ. Ρύζκηζε ρξήζηε Τξία επίπεδα Άιια Ρύζκηζε ραξαθηεξηζηηθά εκεξνκελίαο/ώξαο Υπνζηεξίδεηαη Δηθόλα κέζσ θηλεηνύ Υπνζηεξίδεηαη ηειεθώλνπ Μλήκε SD θάξηα Αλαβάζκηζε Αλαβάζκηζε από ην δίθηπν DDNS Γσξεάλ DDNS από ηνλ θαηαζθεπαζηή Pan θάιπςε 350 ν Pan/Tilt Tilt θάιπςε 100 ν Present numbers 1 Βάξνο 358g Κύξην ζώκα ζπζθεπήο 111mm(L)*107mm(W)*121mm(H) Ιζρύο DC 5V Φπζηθά ραξ/θά Καηαλάισζε <6W ελέξγεηαο Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 ~ 45 29

31 Λνγηζκηθό Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο OS ππνζηεξίδεηαη Σειίδα πεξηήγεζεο Δθαξκνγή ινγηζκηθνύ 10% ~ 80% non-condensing Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Mac OS Internet Explorer6.0 and Above or Compatible Browser, Firefox, Safari etc. IPCMonitor.exe 30

32 Σν πξντόλ απηό πιεξεί όιεο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο θαζώο θαη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο κε βάζε ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο CE. Παξαθαινύκε ΒΟΗΘΔΙΣΔ ΚΑΙ ΔΔΙ ώζηε όινη λα ζπλεηζθέξνπκε πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηιήζηε θαη ζηνπο γλσζηνύο θαη ζηνπο θίινπο ζαο. Άρξεζηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα πάεη ζην ηνπηθό θέληξν αλαθύθισζεο γηα αζθαιή αλαθνκηδή. Αζθαιή Τιηθά Πξντόληνο Πξνζηαζία γηα ην Πεξηβάιινλ, βάζε Δπξσπατθώλ Πξνδηαγξαθώλ 31

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα