IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ"

Transcript

1 IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε:

2 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό δηαδίθηπν ην νπνίν ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα έρεηε εηθόλα ηεο θάκεξαο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο όπνπ θαη αλ βξίζθεζηε. Η ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΗ IP ΚΑΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΟΜΜΑΣΙΑ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΛΕΙΠΕΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΕΣΕ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ. Η ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη: - IP θάκεξα - CD γηα ηελ IP θάκεξα - Φνξηηζηή ξεύκαηνο 5V - Πιαζηηθό ζηήξηγκα γηα ηελ θάκεξα - Καιώδην ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ & ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 1. Η ζπζθεπή δηαζέηεη επεμεξγαζηή 32-bits RISC θαη εηδηθό απνθσδηθνπνηεηή video, ν νπνίνο κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη έσο 3Μ pixels εηθόλα. 2. Τπνζηεξίδεη θνξκάη Η.264 Main 3.0 κε απνηέιεζκα ε εηθόλα λα είλαη πην θαζαξή. Δίλαη πην εύθνιε ε κεηαθνξά κέζσ ηληεξλεη θαη έρεη κεγαιύηεξν ρώξν απνζήθεπζεο. 3. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο αλάιπζεο βίληεν: VGA/QVGA/QQVGA. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη θάπνηεο παξακέηξνπο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ νπηηθή ηνπ πξνηίκεζε. 1

3 4. Γηαζέηεη ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα ηνλ ήρν θαη επίζεο ππνζηεξίδεη θαη ηελ ζύλδεζε κε εμσηεξηθή ζπζθεπή ήρνπ. 5. Η ζπζθεπή δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θίιηξν IR CUT, ην νπνίν εκθαλίδεη ηα ρξώκαηα θαλνληθά. 6. Δπίζεο, δηαζέηεη θιίζε νξηδνληίσο 350 ν θαη θαζέησο 100 ν. Ο ελ ιόγσ εμνπιηζκόο είλαη πνιύ έμππλνο θαη κπνξεί πνιύ εύθνια λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. 7. Γηαζέηεη ελζσκαησκέλν server δηθηύνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί γηα λα δεη ην βίληεν ηζηνζειίδσλ. Οη πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη κέζσ κηαο ζύλδεζεο. Δίλαη πνιύ εύθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα θάλεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηθηύνπ. 8. Τπνζηεξίδεη ην b/g πξσηόθνιιν, ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αζύξκαηε ιήςε. 9. Με ηελ ζπζθεπή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ν ρξήζηεο λα δεη ην βίληεν κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. 10. Τπνζηεξίδεη UPNP, ζειίδα ε νπνία πξνσζείηαη απηόκαηα ζην ξνύηεξ. 11. Τπνζηεξίδεη απνζήθεπζε βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ ζε ρσξεηηθόηεηα 32GB SD θάξηαο κλήκεο. 12. Η αλίρλεπζε θίλεζεο θαη ν ζπλαγεξκόο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο γηα λα ειέγρνπλ ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε. 13. Η θαηαγξαθή βίληεν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε , θάξηα κλήκεο SD θαη δίθηπν FTP. 14. H θάκεξα δηαζέηεη θσηηζκό LED γηα ηελ λύρηα, όπνπ θαιύπηεη πεξηνρή 5m, γηα λα πξαγκαηνπνηεί 24ώξε ιήςε. 15. Yπνζηεξίδεη ηξία επίπεδα εμνπζηνδόηεζεο ρξήζηε. 16. παξέρεηαη δσξεάλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζύζηεκα DDNS. 17. ν θαηαζθεπαζηήο παξέρεη δσξεάλ ινγηζκηθό, ππνζηήξημε Multiview, θαηαγξαθή κεγάιεο δηάξθεηαο θ.α. 18. Τπνζηεξίδεη απεηθόληζε ηνπ βίληεν από κεραλέο αλαδήηεζεο όπσο: Firefox, Safari θ.α. ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΠΠΘΔΖΠ & ΓΗΔΞΑΦΖ 2

4 Δηθόλα 1 1-θώηα IR 2-θαθνί 3-ιήςε θσηνγξαθίαο 4-είζνδνο κηθξνθώλνπ 5-δείθηεο ξεύκαηνο 6-δείθηεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο WIFI 7-θύξην ζώκα 8-έμνδνο ζεξκόηεηαο 9-ππνδνρή θάξηαο κλήκεο ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: 1) Γείκηηρ πεύμαηορ: ζα κεηαηξαπεί ζε θόθθηλν ρξώκα εάλ ε ζπζθεπή ελεξγνπνηεζεί. 2) Γείκηηρ αζύπμαηηρ ζύνδεζηρ WIFI: εάλ ππάξρεη ζύλδεζε WIFI θαη κεηαθέξνληαη δεδνκέλα κέζσ ηεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο, ν δείθηεο ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. ΓΗΔΞΑΦΔΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 3

5 Εικόνα 2 1) Δίζοδορ ππίζαρ πεύμαηορ: ζπλδέζηε θνξηηζηή ξεύκαηνο DC ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο λα έρεη ξεύκα 5V. 2) Δίζοδορ κεπαίαρ WIFI: εγθαηαζηήζηε ηελ θεξαία WIFI. 3) Ξλήκηπο επαναθοπάρ (reset): πηέζηε ην πιήθηξν επαλαθνξάο γηα πεξηζζόηεξν από 5 δεπηεξόιεπηα θαη ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε θαη ζα επαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Ο θαθόο ζα πεξηζηξαθεί κηα θνξά θπθιηθά θαη ζα εζηηάζεη ηειηθά ζην θέληξν. 4) ποδοσή Ethernet RJ45: ε ππνδνρή Ethernet RJ45 είλαη απηόπξνζαξκνδόκελε 10/100Μ. Ο εμνπιηζκόο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε πνιιά είδε δηθηύνπ, όπσο ξνύηεξ, hub θ.α. 5) Δίζοδορ ήσος: γηα ζύλδεζε εμσηεξηθνύ κηθξνθώλνπ. 6) Έξοδορ ήσος: γηα ζύλδεζε αθνπζηηθώλ θεθαιήο, ερείσλ θ.α. 7) ποδοσή εξόδος ήσος ζςναγεπμού: γηα ζύλδεζε εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ. Γηαθόπηεο Σπλαγεξκόο Ρεύκα ζπλαγεξκνύ Δηθόλα 3 8) Δίζνδνο ζπλαγεξκνύ: δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα γηα λα αληηιεθηείηε πσο έλαο εμσηεξηθόο αληρλεπηήο ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκνύ. 4

6 Είζοδορ PIR δηαθόπηεο Ρεύκα PIR Δηθόλα 4 Ο αληρλεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλνο ή απελεξγνπνηεκέλνο. Δάλ ν αληρλεπηήο έρεη αληρλεύζεη θαπλό, αλζξώπνπο ή δώα λα εηζβάιινπλ ζηελ πεξηνρή, ζα ελεξγνπνηεζεί ή απελεξγνπνηεζεί. Καη ζα ζηείιεη ην ζήκα ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ ζηελ IP θάκεξα. ΠΛΓΔΠΖ ΓΗΘΡΝ Δηθόλα 5 ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΛΓΔΠΖΠ Θα πξέπεη πξώηα λα ζπλδέζεηε ηελ IP θάκεξα κε ην δίθηπν, λα ηελ ζπλδέζεηε ζην ξεύκα θαη λα ειέγμεηε εάλ ε ιπρλία ηεο RJ45 είλαη θαλνληθά αλακκέλε γηα λα ζηγνπξεπηείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο. Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηελ κέζνδν πνπ ππάξρεη ζηελ εηθόλα 5. 5

7 1) Η IP θάκεξα-1 θαη ε IP θάκεξα-2 είλαη ζπλδεδεκέλεο μερσξηζηά ζε 2 δηαθνξεηηθά δίθηπα. 2) Απηά ηα 2 δίθηπα είλαη ήδε ζπλδεδεκέλα ζην internet. Γηα λα γίλεη ε ζύλδεζε ζην internet, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ξνύηεξ, ADSL ζύλδεζε ή νπηηθή ίλα. 3) Ο ππνινγηζηήο-3 (PC-3) είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην internet. ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ ΡΖΠ IP ΘΑΚΔΟΑ Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα από κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, ζα πξέπεη πξώηα λα θάλεηε θάπνηεο ξπζκίζεηο. 1) Ο ππνινγηζηήο θαη ε IP θάκεξα βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν: εάλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηόλ ηνλ ππνινγηζηή γηα λα δείηε ηελ θάκεξα, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη νη IP δηεπζύλζεηο είλαη ζην ίδην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηεύζπλζε ηεο IP θάκεξα-1, ζηελ πην πάλσ εηθόλα, είλαη (δει. ζην ηκήκα ), ελώ ε δηεύζπλζε ηνπ ππνινγηζηή-1 είλαη (δει. ζην ηκήκα ). Άξα, δελ ζα κπνξέζεηε λα επηζθεθηείηε ηελ θάκεξα κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-1. Θα πξέπεη λα αιιάμεηε ηελ δηεύζπλζε ηεο IP θάκεξα- 1 ζε ) Ο ππνινγηζηήο θαη ε IP θάκεξα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθό δίθηπν, αιιά είλαη ζπλδεδεκέλα ζην internet: εάλ ζειήζεηε λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα-1 κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-2, ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα, ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε όπσο ζην παξάδεηγκα 1) γηα λα βεβαησζείηε όηη κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ IP θάκεξα-1 κέζσ ηνπ ππνινγηζηή-1 θαη έπεηηα λα ξπζκίζεηε ην ξνύηεξ-1. Έηζη, ν ππνινγηζηήο-2 ζα κπνξεί λα ζηείιεη πιεξνθνξίεο ζην ξνύηεξ-1. Αιιηώο, ν ππνινγηζηήο-2 δελ ζα κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ IP θάκεξα-1. ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΝ LAN ΟΘΚΗΠΖ IP ΓΗΔΘΛΠΖΠ Δθαξκόζηε ην αξρείν ΗSearch_en.exe ηνπ CD, παηήζηε ην πιήθηξν Search θαη έπεηηα επηιέμηε ηελ IP θάκεξα-1 γηα λα επαλαθέξεηε ηελ δηεύζπλζε όπσο ζηελ παξαθάησ νζόλε. Οδεγίεο Ρύζκηζεο: - Διέγμηε ην πεδίν Local PC information ζην επάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηεο νζόλεο όπνπ εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία. Δάλ ππάξρνπλ αξθεηά δίθηπα ζηνλ ππνινγηζηή, επηιέμηε εθείλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηε θαη ζηγνπξεπηείηε όηη νη δηεπζύλζεηο ηεο IP θάκεξα θαη ηνπ ππνινγηζηή έρνπλ ην ίδην ηκήκα. 6

8 - Αιιάμηε ην πεξηερόκελν ηνπ πεδίνπ IP config ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο, βεβαηώλνληαο όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ πεδίνπ Local PC information. Μόλν ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο δηεύζπλζεο ΙP, ην νπνίν πξέπεη λα ξπζκηζηεί από εζάο, κπνξείηε λα γξάςεηε ην 139, όπσο ζηελ εηθόλα. - Δάλ δελ γλσξίδεηε πώο λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζην πεδίν IP config, κπνξείηε λα θάλεηε ηηθ ζην πεδίν Set IP automatically, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηελ δηεύζπλζε IP από ην ξνύηεξ απηόκαηα. - Γξάςηε ην username θαη password ζην πεδίν Authentication (εξγνζηαζηαθά ππάξρεη ην username: admin & password: ). Κάληε θιηθ ζην update. Η ξύζκηζε νινθιεξώζεθε. Δπηιέμηε ηελ ζπζθεπή από ηελ ιίζηα θαη θάληε θιηθ ζην browse. Απηόκαηα ζα αλνίμεη έλα άιιν παξάζπξν ην νπνίν ζα απαηηεί λα γξάςεηε ην username & password. Έπεηηα, κπνξείηε λα δείηε ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο IP θάκεξα-1 (εηθόλα 7). Δηθόλα 6 7

9 Εάν διαθέηεηε πποζηαηεςηικό καηά ηων ιών ζηον ςπολογιζηή, όηαν θα «ηπέξεηε» ηην εθαπμογή HSearch_en.exe, θα ανοίξει ένα παπάθςπο ζηηώνηαρ ζαρ ηην άδεια για να πποσωπήζει ζηην εκηέλεζη ηος ππογπάμμαηορ. Δηθόλα 7 ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ Γηα λα δείηε ην βίληεν, ζα πξέπεη πξώηα λα έρεηε εγθαηαζηήζεη έλα πξόγξακκα αλαπαξαγσγήο βίληεν. Κάληε θιηθ ζην πεδίν download ActiveX (when first use) θαη ζα αλνίμεη έλα παξάζπξν όπσο παξαθάησ. Κάληε θιηθ ζην run θαη απηόκαηα ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. Εικόνα 8 8

10 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θάληε θιηθ ζην Video View από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο IP θάκεξα-1 γηα λα δείηε ην βίληεν όπσο παξαθάησ. Εικόνα 9 1) Μελνύ Τπάξρνπλ δύν είδε κελνύ, έλα θύξην θαη έλα ππν-κελνύ. Σν θύξην κελνύ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο View, Media, Network, Alarm, Advanced & System. Σν ππνκελνύ βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο. 2) Πεξηνρή αλαπαξαγσγήο βίληεν Η πεξηνρή αλαπαξαγσγήο βίληεν αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάιπζε. Όζν πην πςειή είλαη ε αλάιπζε, ηόζν πην κεγάιε ζα είλαη ε πεξηνρή. Εικόνα Γείρλεη πόζνη ρξήζηεο βιέπνπλ ην βίληεν. 9

11 2- Δάλ έρεη παηεζεί ε θαηαγξαθή βίληεν, ζα θαίλεηαη εδώ κε ηελ έλδεημε rec. 3- Απνζήθεπζε βίληεν: εδώ ν ρξήζηεο επηιέγεη ζε πνην αξρείν ζέιεη λα απνζεθεύζεη ην βίληεν θαη ηηο θσηνγξαθίεο. 4- πιήθηξν νκηιίαο: ν εμνπιηζκόο ήρνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζα παίδεη ηελ νκηιία. 5- πιήθηξν ήρνπ: παηήζηε ην θαη ζα κπνξείηε λα έρεηε θαη ήρν ζην βίληεν ζαο. 3) Κάξηα κλήκεο Όηαλ έρεη ηνπνζεηεζεί θάξηα κλήκεο, εκθαλίζηε ην ππν-κελνύ, θαη ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν πνπ ζα δείρλεη ην πεξηερόκελν ηεο κλήκεο. Δηθόλα 11 4) ύιιεςε Πηέζηε ην πιήθηξν capture, γηα λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο από ην ηξέρνλ βίληεν θαη λα απνζεθεύζεηε ηελ εηθόλα ζην αξρείν πνπ επηιέμαηε. 5) Καηαγξαθή βίληεν Πηέζηε ην πιήθηξν record, γηα λα θαηαγξάςεηε έλα βίληεν κε ήρν θαη λα ην απνζεθεύζεηε ζε αξρείν. Πηέζηε μαλά ην πιήθηξν γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηαγξαθή. 6) Playback Πηέζηε ην πιήθηξν playback γηα λα δείηε ην βίληεν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. απηά ηα πιήθηξα ιεηηνπξγνύλ γηα εθθίλεζε, ζηακάηεκα, πξνεγνύκελν θεθάιαην, επόκελν θεθάιαην & άλνηγκα αξρείνπ. 10

12 Δηθόλα 12 7) Έιεγρνο θιίζεο θάκεξαο Όηαλ ε θάκεξα πεξηζηξέθεηαη ζε θάπνηα ζέζε, κπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν set γηα λα ηελ πεξηζηξέςεηε ζε άιιε ζέζε. Πηέδνληαο ην call, ε θάκεξα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. ΔΞΗΠΘΔΤΖ IP ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΓΗΘΡΝ WAN Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα Visit IP Camera from LAN. ηγνπξεπηείηε όηη ν ππνινγηζηήο-1 κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ IP θάκεξα-1. ηελ εηθόλα 5 ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ IP θάκεξα-1 ζε δίθηπν WAN. Αλνίμηε ηελ ζειίδα ξύζκηζεο ησλ ξνύηεξ. ηα πεξηζζόηεξα ξνύηεξ ππάξρεη ε επηινγή Virtual server. πκπιεξώζηε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ην port ηεο IP θάκεξα-1 ζηα αληίζηνηρα πεδία, όπσο ζηελ εηθόλα 13. Δηθόλα 13 11

13 Δπηιέμηε ηελ επηινγή status θαη γξάςηε ηελ δηεύζπλζε IP WAN ζηελ ζειίδα ηνπ ππνινγηζηή-1. Ο ππνινγηζηήο-2 θαη ππνινγηζηήο-3 κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηελ IP θάκεξα-1. ΟΘΚΗΠΖ DDNS ηελ εηθόλα 5, ην ξνύηεξ-1 έρεη δηεύζπλζε IP WAN κέζσ ADSL. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο αιιάδνπλ ζπλέρεηα θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα επηβεβαησζνύλ όηαλ επηζθέπηεζηε ηελ θάκεξα ζε δίθηπν WAN. Υξεηάδεζηε dynamic domain name server (DDNS). H IP θάκεξα-1 ζηέιλεη επηβεβαίσζε ηεο IP ζηνλ server DDNS θάπνηεο θνξέο, ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη ε δηεύζπλζε ηνπ ξνύηεξ. ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΖ ΟΘΚΗΠΖ DDNS Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη ηνπνζεηήζεη DDNS ζηελ ζπζθεπή. Η εηθόλα 14 ζαο δείρλεη πσο αλ γξάςεηε έλα όλνκα (domain name), ε κεραλή αλαδήηεζεο ζα ζπλδέζεη ηελ ζπζθεπή θαη ζα εκθαλίζεη ηελ δηεύζπλζε IP. Δηθόλα 14 THIRD PART DDNS Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα DDNS, όπσο Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα θελά ηεο εηθόλαο 15 θαη λα απνζεθεύζεη ηηο ξπζκίζεηο. Δηθόλα 15 12

14 ΑΙΙΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΟΘΚΗΠΖ ΒΗΛΡΔΝ Δηθόλα 16 1) Πςσνόηηηα γπαμμήρ πεύμαηορ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ ζπρλόηεηα. Τπάξρνπλ 2 ζπρλόηεηεο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη 50Hz & 60Hz. 2) First stream Υξεζηκνπνηεί θσδηθό Η.264, ππνζηεξίδεη VGA (640*480), QVGA (320*240), QQVGA (160*120), πςειή αλάιπζε, πςειήο πνηόηεηαο εηθόλα, αιιά ηα bit ζα είλαη πςειόηεξα θαη ζα θαηαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξν πιάηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη max frame rate, όηαλ ην πιάηνο είλαη πεξηνξηζκέλν, αιιά πξνηείλεηαη λα ην ξπζκίζεηε ζην ρακειό επίπεδν. 3) Second stream Υξεζηκνπνηεί θσδηθό Η.264, ππνζηεξίδεη QVGA (320*240), QQVGA (160*120), θαη κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηα bit. 13

15 4) JPEG stream Βνεζά ζηελ απνζηνιή JPEG εηθόλαο ζην θηλεηό. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηζηνζειίδα γηα λα δείηε ην βίληεν. 5) Δπιπλέον επιλογέρ Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξύζκηζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηελ ώξα θαη ην όλνκα ηεο θάκεξαο ζηελ εηθόλα. ΟΘΚΗΠΖ ΖΣΝ Δηθόλα 17 Όηαλ επηιέγεηε είζνδν ήρνπ κε κηθξόθσλν, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ελζσκαησκέλν ή έλα εμσηεξηθό γηα λα ζπγθεληξώζεηε ηνλ ήρν. Η ιεηηνπξγία ζύιιεςεο ήρνπ κπνξεί λα αλνίμεη ή λα θιείζεη θαη ν ηύπνο ήρνπ κπνξεί λα είλαη G.711 ή G.726. Ο G.711 έρεη πςειά bit αιιά είλαη πην θαζαξόο θαη ν G.726 έρεη πην πςειά bit. ΟΘΚΗΠΖ ΔΗΘΝΛΑΠ 14 Δηθόλα 18

16 1) Ξποζαπμογή σπυμάηυν ύξεηε ηελ κπάξα όπσο ζηελ εηθόλα 18 γηα λα πξνζαξκόζεηε ηελ θσηεηλόηεηα, ηελ αληίζεζε θ.α. 2) Ξποζαπμογή εικόναρ Τπάξρνπλ 2 επηινγέο: flip & mirror γηα ηελ επηινγή εηθόλαο. 3) Λςσηεπινή λήτη Δάλ επηιέμεηε απηόκαηε ιεηηνπξγία, ηα θώηα IR ζα αλνίγνπλ θαη ζα θιείλνπλ απηόκαηα. Δάλ επηιέμεηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε εζείο ηα θώηα. 4) Ιεςκή ιζοπποπία Τπάξρνπλ 3 επηινγέο: απηόκαηε εζσηεξηθή εμσηεξηθή. ΒΑΠΗΘΖ ΟΘΚΗΠΖ NETWORK Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα ζέζεη ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο Network γηα λα ξπζκίζεη ηελ δηεύζπλζε IP. Δηθόλα 19 Δηθόλα 19 1) Ούθμιζη LAN: ππάξρεη ήδε ε εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε αιιά ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο. 2) HTTP: εδώ ν ρξήζηεο επηιέγεη κέζσ πνηαλνύ ζπλδέζκνπ λα κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηνλ server δηθηύνπ. 15

17 ΟΘΚΗΠΖ WIFI (ΑΠΟΚΑΡΖ) Κάληε θιηθ ζην πιήθηξν search αξθεηέο θνξέο γηα λα ζαο εκθαλίζεη ηα αζύξκαηα δίθηπα πνπ βξήθε ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα. Δπηιέμηε έλα από απηά θαη νη πιεξνθνξίεο δηθηύνπ ζα εκθαληζηνύλ απηόκαηα ζηα ζληίζηνηρα πεδία. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη κόλν λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θσδηθό 2 θνξέο ζηα αληίζηνηρα θελά. Μεηά πηέζηε ην πιήθηξν check γηα επηβεβαίσζε. Η ξύζκηζε WIFI έρεη νινθιεξσζεί. Δηθόλα 20 ΠΖΚΔΗΥΠΖ: εάλ έρεηε ξπζκίζεη ηελ αζύξκαηε ζύλδεζε, βγάιηε ην θαιώδην δηθηύνπ θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ θάκεξα γηα λα θάλεηε επαλεθθίλεζε. ΟΘΚΗΠΖ UPnP Δάλ ην ξνύηεξ ζαο δηαζέηεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ε IP θάκεξα ζπλδέεηαη ζε δίθηπν LAN θαη ζα επηθνηλσλήζεη κε ην ξνύηεξ απηόκαηα. 16

18 ΟΘΚΗΠΖ ΠΛΑΓΔΟΚΝ ΔΗΠΝΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Δηθόλα 21 Έηζη ελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία εμσηεξηθνύ ζπλαγεξκνύ. ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΗΛΖΠΖΠ Δηθόλα 22 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ώζηε ε αλίρλεπζε θίλεζεο λα ελεξγνπνηεί ηελ ιήςε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, εάλ θάηη ζπκβεί θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκόο. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε θηγνύξα, ηόζν πην επαίζζεηε είλαη ε αλίρλεπζε θίλεζεο. Η θάκεξα ππνζηεξίδεη 4 πεξηνρέο. 17

19 ΟΘΚΗΠΖ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Μεηά από θάζε ρηύπεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα, ε ζπζθεπή κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό κε πνιινύο ηξόπνπο. - Δηδνπνίεζε κέζσ - Απνζηνιή θσηνγξαθηώλ ζηνλ server ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ηηο εηθόλεο. - Καηαγξαθή ελόο 30ιεπηνπ βίληεν ζηελ θάξηα κλήκεο. - Φσηνγξαθία εηθόλαο θαη απνζήθεπζε ζηελ θάξηα κλήκεο, θ.α. Δηθόλα 23 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΥΟΑΠ ΠΛΑΓΔΟΚΝ Η ζπζθεπή ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό ζε πξνγξακκαηηζκέλε ώξα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ θαη ζηελ επηινγή all times (όιεο ηηο ώξεο). Δηθόλα 24 18

20 ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΣΟΖΠΡΖ Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα εμνπζίαο. Δίλαη: Admin/User/Guest. ην επίπεδν Admin (δηαρεηξηζηήο) έρεη ηελ πςειόηεξε εμνπζία θαη κπνξεί λα θάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο. Σν επίπεδν User (ρξήζηεο) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηελ IP θάκεξα, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο (εηθόλα 26). Σν επίπεδν Guest (επηζθέπηεο) κπνξεί κόλν δεη ην βίληεν θαη δελ κπνξεί λα θάλεη θακία ιεηηνπξγία ζηελ IP θάκεξα (εηθόλα 27). Δηθόλα 25 Δηθόλα 26 19

21 Δηθόλα 27 ΟΘΚΗΠΖ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΠΙΙΖΤΖΠ Δηθόλα 28 Κάληε ηηθ ζην πεδίν save picture on the SD card, γηα λα απνζεθεύεηε νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία ζηελ θάξηα κλήκεο αλά θάζε ζηηγκή πνπ έρεηε νξίζεη ζην πεδίν. ΟΘΚΗΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Δ-MAIL Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ζηελ δηεύζπλζε πνπ έρεηε ζπκπιεξώζεη. Πξαγκαηνπνηήζηε πξώηα ηηο ξπζκίζεηο γηα ην Δ- mail (εηθόλα 29). 20

22 Δηθόλα 29 ΟΘΚΗΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ FTP Δηθόλα 30 όηαλ ζα ππάξμεη εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ, ε ζπζθεπή ζα ζηείιεη ηελ εηθόλα ζηνλ server FTP. ηελ εηθόλα 30 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηεο ππεξεζίαο FTP, όπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θσδηθό θαη ην όλνκα ρξήζηε ζηα αληίζηνηρα πεδία. 21

23 SERVER ΠΛΑΓΔΟΚΝ Δηθόλα 31 Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε εάλ έρεηε ζπλδεζεί ζηνλ server ηνπ ζπλαγεξκνύ. Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη σο εμήο: GET/api/alarm.asp? Username=username& Userpwd=password& Rea=alarm type (1=motion detection, 2=alarm from alarm in port, 3=Other type)& io=0 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεθηείλεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ server όπσο SMS, MMS alarm, θαη θηλεηό ηειέθσλν θ.α. 22

24 ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΠΠΘΔΖΠ Δηθόλα 32 - Η ID ηεο ζπζθεπήο είλαη ξπζκηζκέλε εξγνζηαζηαθά. Κάζε ID είλαη κνλαδηθή. - ην πεδίν network connection δειώλεη ζε πνην δίθηπν έρνπκε ζπλδεζεί. Γειαδή, εάλ ππάξρεη θαισδησκέλε ζύλδεζε ζα γξάθεη LAN, εάλ ππάξρεη αζύξκαηε ζύλδεζε ζα γξάθεη WAN. - Δάλ έρεηε ηνπνζεηήζεη θάξηα κλήκεο, ζα εκθαλίδεηαη ζην πεδίν SD status όπνπ θαη ζα θαίλεηαη ε ρσξεηηθόηεηα. Γηα λα δείηε ηα πεξηερόκελα ηεο θάξηαο πηέζηε browse θαη γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πηέζηε unplug SD card. ΟΘΚΗΠΖ ΥΟΑΠ ΘΑΗ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ Γείηε ηελ εηθόλα 33. Δπηιέμηε πξώηα ηελ δώλε ώξαο. Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα & εκεξνκελία. Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, απηόκαηε ιεηηνπξγία πνπ ζπλάδεη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κε ιεηηνπξγία NTP. 23

25 Δηθόλα 33 ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΑΘΥΛ ΟΘΚΗΠΔΥΛ - πηέζηε ην πιήθηξν reboot, γηα λα θάλεη επαλεθθίλεζε ε ζπζθεπή. - θάληε θιηθ ζην πεδίν factory default, θαη ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε θαη ζα επαλαθέξεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. - θάληε θιηθ ζην save γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο. - ζην πεδίν restore, επηιέμηε ηνλ θάθειν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ηηο ξπζκίζεηο, παηήζηε ΟΚ θαη ζα επαλαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο. - ζην πεδίν upgrade, επηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα αλαβαζκίζεηε θαη παηήζηε ΟΚ. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε, ε ζπζθεπή ζα θάλεη επαλεθθίλεζε. 24 Δηθόλα 34

26 ΔΙΔΓΣΝΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ LOG Δηθόλα 35 ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΔΟΗΖΓΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ LOG ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Δηθόλα 36 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΠΔ ΘΗΛΖΡΝ ΡΖΙΔΦΥΛΝ Αθνύ ζπλδεζείηε ζε δίθηπν, κπνξείηε λα έρεηε εηθόλα κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη εηθόλα MPEG ζην θηλεηό, θαη κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλάιπζε. Γηα λα ζπλδεζείηε κέζσ θηλεηνύ: 1) γηα παξάδεηγκα: κε ηα έμππλα θηλεηά όπσο iphone, blackberry, θ.α. κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο παξαπάλσ ζειίδεο. 2) για παπάδειγμα: μόνο ηο iphone κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ ζειίδα. 25

27 ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΘΑΚΔΟΑΠ ΚΔΠΥ ΑΙΙΥΛ ΚΖΣΑΛΥΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖΠ Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο ΙΔ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ηελ εθαξκνγή ActiveX. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Firefox ή Safari, ην βίληεν ζα αλνίμεη κε ην QuickTime. Δηθόλα 37 1) Σπήζη Firefox ή Safari με windows OS. ηα windows OS, εάλ δελ έρεηε εγθαηαζηήζεη ην πξόγξακκα QuickTime, ζα ζαο ην ππελζπκίδεη ζπλέρεηα. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξόγξακκα θαη λα δεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κέζα από ην κελνύ. 26

28 Δηθόλα 38 2) σπήζη Safari με MAC OS. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε MAC OS, επεηδή ην πξόγξακκα QuickTime είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ζηνλ θάθειν utilities θάησ από ηνλ θάθειν Applications θαη λα μεθηλήζεηε ην πξόγξακκα. qtdefaults write TransportSettings HTTP 80 Μεηά αλνίμηε ην Safari γηα λα δείηε ην βίληεν. 27

29 ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ IP ΘΑΚΔΟΑΠ Δηθόλα 39 Σν IPCMonitor είλαη έλα δσξεάλ ινγηζκηθό ην νπνίν πξνζθέξεηαη από ην εξγνζηάζην, όπνπ δηάθνξεο ζπζθεπέο ζε δίθηπν LAN & WAN κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ ζην δηαδίθηπν ηελ ίδηα ώξα. Σν ινγηζκηθό επίζεο ππνζηεξίδεη θαηαγξαθή βίληεν, ζπλαγεξκό θ.α. (εηθόλα 39) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζην CD πνπ ππάξρεη, ζηελ ελόηεηα IPCMonitor User Manual. 28

30 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Item Sub Item Περιγραφή Αηζζεηήξαο 1/4" CMOS αηζζεηήξαο Σύλνιν pixel 300k Δηθόλα Minimum illumination IR on, 0 Lux θαθόο f=4.0mm, F=2.0, Fixed Iris Έιεγρνο Βνεζόο θσηηζκνύ Απηόκαηνο έιεγρνο Lighting 8pcs 850nm Infrared lights, 5m απόζηαζε Αλάιπζε VGA/QVGA/QQVGA Σπκπίεζε Η.264/JPEG Frame rate 30fps First Bit rate 90kbps ~ 2.048Mbps Video & Audio Second Bit rate 90kbps ~ 512kbps OSD support Καηεύζπλζε εηθόλαο Mirror(θαζξέθηεο) /flip Σπκπίεζε ήρνπ G.711/G.726 Βαζηθό Network πξσηόθνιιν TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP Άιιν πξσηόθνιιν b/g Έιεγρνο video Υπνζηεξίδεηαη Αλίρλεπζε θίλεζεο Υπνζηεξίδεηαη Υπεξεζίεο /FTP/εμση. ζπλαγεξκόο/απνζηνιή κελύκαηνο ζηνλ server ηνπ ζπλαγεξκνύ. Ρύζκηζε ρξήζηε Τξία επίπεδα Άιια Ρύζκηζε ραξαθηεξηζηηθά εκεξνκελίαο/ώξαο Υπνζηεξίδεηαη Δηθόλα κέζσ θηλεηνύ Υπνζηεξίδεηαη ηειεθώλνπ Μλήκε SD θάξηα Αλαβάζκηζε Αλαβάζκηζε από ην δίθηπν DDNS Γσξεάλ DDNS από ηνλ θαηαζθεπαζηή Pan θάιπςε 350 ν Pan/Tilt Tilt θάιπςε 100 ν Present numbers 1 Βάξνο 358g Κύξην ζώκα ζπζθεπήο 111mm(L)*107mm(W)*121mm(H) Ιζρύο DC 5V Φπζηθά ραξ/θά Καηαλάισζε <6W ελέξγεηαο Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 ~ 45 29

31 Λνγηζκηθό Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο OS ππνζηεξίδεηαη Σειίδα πεξηήγεζεο Δθαξκνγή ινγηζκηθνύ 10% ~ 80% non-condensing Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Mac OS Internet Explorer6.0 and Above or Compatible Browser, Firefox, Safari etc. IPCMonitor.exe 30

32 Σν πξντόλ απηό πιεξεί όιεο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο θαζώο θαη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο κε βάζε ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο CE. Παξαθαινύκε ΒΟΗΘΔΙΣΔ ΚΑΙ ΔΔΙ ώζηε όινη λα ζπλεηζθέξνπκε πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηιήζηε θαη ζηνπο γλσζηνύο θαη ζηνπο θίινπο ζαο. Άρξεζηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα πάεη ζην ηνπηθό θέληξν αλαθύθισζεο γηα αζθαιή αλαθνκηδή. Αζθαιή Τιηθά Πξντόληνο Πξνζηαζία γηα ην Πεξηβάιινλ, βάζε Δπξσπατθώλ Πξνδηαγξαθώλ 31

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1. Γεληθά. 2. πζθεπέο Καηαγξαθήο

1. Γεληθά. 2. πζθεπέο Καηαγξαθήο 1. Γεληθά Ο νδεγόο απηόο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Movie Maker. Πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε θνηλώλ εξγαζηώλ, θαη ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα