ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο"

Transcript

1

2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο Πξόζνςε DVR Πξόζνςε(κόλν γηα αλαθνξά) Πίζσ όςε CH DVR Πίζσ όςε Τπέξπζξν Σειερεηξηζηήξην (κόλν γηα αλαθνξά)... 4 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε DVR...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 3.1 Δγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 3.2 ύλδεζε θάκεξαο θαη κόληηνξ...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 3.3 ύλδεζε ηξνθνδνηηθνύ...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 4: Δθθίλεζε DVR Δθθίλεζε πζηήκαηνο Κύξην Μελνύ... 8 Κεθάιαην 5: Μελνύ DVR... 8 Μελνύ αλάδπζεο (Pop-up) Πξνεζθόπηζε θύξηνπ κελνύ Κύξην Μελνύ Ρπζκίζεηο θάκεξαο Ρύζκηζε εγγξαθήο Ρύζκηζε δηθηύνπ Αλαδήηεζε Δγγξαθήο Γηαρείξηζε πζθεπώλ Λεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο Κιείδσκα Μελνύ Απεηθόληζε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ Έιεγρνο PTZ Λεηηνπξγία PIP Αλαδήηεζε Δγγξαθήο ίγαζε ήρνπ Δγγξαθή Σεξκαηηζκόο Δγγξαθήο Άλνηγκα κελνύ ελαιιαγήο Έλαξμε πεξηπνιίαο Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό NetViewer Μεηαθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε Plug-ins Δίζνδνο ζην ινγηζκηθό Net-viewer...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 6.3 Κύξην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Net-viewer ηήιε Μελνύ Έιεγρνο PTZ... 41

4 6.3.3 Έιεγρνο δσληαλήο εηθόλαο θαη αλαπαξαγσγήο Κεθάιαην 7: Πξνδηαγξαθέο Κεθάιαην 8: Παξάξηεκα Πίλαθαο εληνιώλ ιεηηνπξγίαο Ρύζκηζε ζπλαγεξκώλ εγγξαθήο Βιάβεο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 8.4 πλδέζεηο πζηήκαηνο Παξειθόκελα (Πξναηξεηηθά)... 48

5 Οδεγίεο αζθαιείαο Γεληθέο νδεγίεο αζθαιείαο 1. Υξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειε παξνρή ηξνθνδνζίαο. Μελ ηξνθνδνηείηε ην θαηαγξαθηθό κε παξνρή ηζρύνο δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξνθνδνηηθό ηνπ ( V AC). 2. Μελ εηζάγεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα κέζα ζην κεηαιιηθό θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Αλ εηζάγεηε νηηδήπνηε κεηαιιηθό κέζα ζην θνπηί ηνπ θαηαγξαθηθνύ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο.. 3. Μελ ιεηηνπξγείηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. Απνθύγεηε κέξε κε πςειή πγξαζία θαη πνιύ ζθόλε. 4. Μελ εγθαηαζηήζεηε ην πξντόλ ζε ρώξν πνπ κπνξεί λα βξαρεί ή γεληθά ζε εμσηεξηθό ρώξν. Αλ ην πξντόλ βξαρεί από αηύρεκα, δηαθόςηε ηελ ηξνθνδνζία θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηερληθό ζαο. 5. Παξαθαιώ θξαηήζηε ηηο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο θαζαξέο θαη ζηεγλέο. Γηα λα θαζαξίζεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαγξαθηθνύ παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε έλα πγξό παλί (κε λεξό) θαη ζθνππίζηε θαιά. Ο θαζαξηζκόο λα γίλεηαη κε ην θαηαγξαθηθό εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πγξά θαζαξηζκνύ. 6. Φξνληίζηε όηη ε ζπζθεπή εμαεξίδεηαη επαξθώο. Σν θαηαγξαθηθό έρεη ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ ςύμε ηνπ. Παξαθαιώ θξνληίζηε λα κελ ηνπνζεηήζεηε ην θαηαγξαθηθό ζε ρώξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 7. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλσ θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Αλ παξαηεξήζεηε παξάμελνπο ήρνπο ή άζρεκε νζκή από ην θαηαγξαθηθό, επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 8. Μελ επηρεηξήζεηε λα αθαηξέζεηε ην πάλσ θαπάθη ηεο ζπζθεπήο. Πξνζνρή: Τπάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο αλ επηρεηξήζεηε επέκβαζε ζην εζσηεξηθό ηνπ θαηαγξαθηθνύ. 9. Μεηαρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό πξνζεθηηθά. Αλ ξίμεηε ην θαηαγξαθηθό πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ζθιεξή επηθάλεηα, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πάζεη βιάβε. Αλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιεηηνπξγεί ιόγσ θπζηθήο θζνξάο επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθό ζαο. 10. Υξεζηκνπνηήζηε θαλνληθή κπαηαξία Ληζίνπ (ε κπαηαξία είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε) Ζ θαλνληθή κπαηαξία ιηζίoπ 3V πνπ ππάξρεη ζηελ πιαθέηα απεηθόληζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί αλ ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο δελ θξαηάεη ηελ ώξα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη. Πξνηείλνπκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηερληθό ζαο γηα ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο θαη λα κελ ηελ αληηθαηαζηήζεηε κόλνη ζαο Δγθαηαζηήζεηε ην πξντόλ ζε ζπλζήθεο θαινύ εμαεξηζκνύ. Σν θαηαγξαθηθό πεξηέρεη ζθιεξό δίζθν ν νπνίνο παξάγεη πςειή ζεξκνθξαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ ζα πξέπεη λα θαιύςεηε ηηο νπέο εμαεξηζκνύ (πάλσ, θάησ θαη ζηηο πιεπξέο) όζν ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί. Σνπνζεηείζηε ην θαηαγξαθηθό ζε 1

6 κέξνο όπνπ ππάξρεη θαιή θπθινθνξία αέξα. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

7 Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR Λεηηνπξγία Απεηθόληζε Recording Απνζήθεπζε εγγξαθώλ ύληνκε πεξηγξαθή 2 έμνδνη video; Composite Video θαη VGA. Τπνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε απεηθόληζε κέζσ ινγηζκηθνύ, ZOOM IN/OUT, απεηθόληζε ζε ελαιιαγή θαη απεηθόληζε PIP. πκπίεζε H.264 video compression. Εγγξαθή πςειήο πνηόηεηαο. Πνιιαπινί ηξόπνη εγγξαθήο (πλερήο, Με σξάξην, Υεηξνθίλεηε, Με ζπλαγεξκό, κε αλίρλεπζε θίλεζεο, απνκαθξπζκέλε εγγξαθή). Τπνζηεξίδεη ζθιεξνύο δίζθνπο κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο SATA θαη επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε video πξαγκαηηθήο θίλεζεο ζηνλ ζθιεξό δίζθν. Αλαπαξαγσγή Τπνζηεξίδεη ηαπηόρξνλε αλαπαξαγσγή πνιιώλ θακεξώλ Backup Recordings Ρύζκηζε πλαγεξκνύ Λεηηνπξγία Γηθηύνπ Λεηηνπξγία κε mouse Λεηηνπξγία PTZ Τπνζηεξίδεη απνζήθεπζε ζηηγκηόηππσλ ζε USB flash, αθαηξνύκελν δίζθν θαη κέζσ δηθηύνπ. Τπνζηεξίδεη δηαρείξηζε εηζόδσλ ζπλαγεξκνύ, αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη ζπλαγεξκώλ δπζιεηηνπξγίαο ζθιεξνύ δίζθνπ. Τπνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Τπνζηεξίδεη ιεηηνπξγία κε Mouse γηα ηαρύηαηε πινήγεζε κέζα ζηα κελνύ. Τπνζηεξίδεη ιεηηνπξγία θάκεξαο PTZ κέζσ RS-485. Πίλαθαο 1-1 Άιια ραξαθηεξηζηηθά: H.264 πκπίεζε Video; ππνζηεξίδεη αλάιπζε D1 θαη ADPCM ζπκπίεζε ήρνπ Windows γξαθηθό πεξηβάιινλ; ελζσκαησκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux2.6. Φηιηθό ζηε ρξήζε κελνύ Πνιιαπιή ιεηηνπξγία (Πξνεζθόπηζε, εγγξαθή, αλαπαξαγσγή, απνζήθεπζε, δηθηπαθή ιεηηνπξγία, απεηθόληζε ζε θηλεηό ηειέθσλν θαη όια απηά ηαπηόρξνλα) Τπνζηεξίδεη δηπιό Encode bit γηα δηθηπαθή κεηάδνζε Τπνζηεξίδεη απνκαθξπζκέλε παξαηήξεζε κέζσ δηθηύνπ 3G Τπνζηεξίδεη ζύξεο zoom in / out θαη απεηθόληζε θακεξώλ κε ελαιιαγή Σν ρξνληθό παθέην εγγξαθήο video είλαη ξπζκηδόκελν Πνιιαπιέο κέζνδνη εγγξαθήο κε ζπλαγεξκό Θύξεο USB2.0 ζηελ πίζσ πιεπξά γηα απνζήθεπζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία κε mouse. Γπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κε ηειερεηξηζηήξην IR Μελνύ ζε πνιιέο γιώζζεο OSD 1

8 Τπνζηεξίδεη απηόκαηε ζπληήξεζε Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό 2.1 Πξόζνςε Πξόζνςε DVR(κόλν σο αλαθνξά) Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο A/A 1 Σύπνο Δλδείθηεο Σίηινο /Ελδείθηεο HDD ελδείθηεο HDD Ελδείμεηο Λεηηνπξγία Όηαλ αλαβνζβήλεη ν θόθθηλνο ελδείθηεο ηόηε ν δίζθνο είλαη ζε θαηάζηαζε εγγξαθήο ή αλάγλσζεο 2 Power ελδείθηεο PWR If the Green indicator is on the system is getting power 3 IR δέθηεο Λήςε εληνιώλ από ηειερεηξηζηήξην IR 4 1 CH-1;Πιήθηξν CH-2;Πιήθηξν CH-3;Πιήθηξν CH-4;Πιήθηξν 4 Δπηινγή Δπηινγή 8 5 CH-5;Πιήθηξν 5 θαλαιηώλ θαη θαλαιηώλ θαη εηζαγσγή εηζαγσγή 9 6 CH-6;Πιήθηξν 6 αξηζκώλ αξηζκώλ 10 7 CH-7;Πιήθηξν 7 CH11-CH16 επηιέμηε αξηζκεηηθό πιήθηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάκεξα. Γηα παξάδεηγκα γηα επηινγή ηεο θάκεξαο 16 πηέζηε πξώηα ην 1 θαη κεηά ην CH-8;Πιήθηξν CH-9;Πιήθηξν CH-10;Πιήθηξν 0 14 Πξνεζθόπηζε Απεηθόληζε DISPLAY MODE Απεηθόληζε Quad, 9-CH θαη 16-CH 15 Έιεγρνο ήρνπ Πιήθηξν ζίγαζεο MUTE On ε Off ζηηο εηζόδνπο/εμόδνπο ήρνπ 2

9 16 Rec. Υεηξνθ.εγγξαθή Έλαξμε ρεηξνθίλεηεο εγγξαθήο 17 Παύζε PAUSE/FRAME Παύζε / αλαπαξαγσγή θαξέ-θαξέ 18 Play Control Αλαπαξαγσγή PLAY Έλαξμε αλαπαξαγσγήο 19 Σεξκαηηζκόο STOP Σεξκαηηζκόο αλαπαξαγσγήο 20 Πιήθηξν Μελνύ MENU/ESC Δηζαγσγή ζην θύξην κελνύ / Έμνδνο 21 πνιιαπιώλ Enter PTZ control, select [Enter] / [Edit] operation PTZ PTZ ιεηηνπξγηώλ 22 Πάλσ Μεηαθίλεζε πάλσ 23 Πιήθηξν Κάησ Μεηαθίλεζε θάησ 24 θαηεύζπλζεο Αξηζηεξά / Μεηαθίλεζε αξηζηεξά/ RWD 25 Γεμηά / Μεηαθίλεζε δεμηά / FWD Πίλαθαο Πίζσ όςε Πίζσ όςε θαηαγξαθηθνύ 16-CH Α/Α Θύξα Μέζνδνο ζύλδεζεο 1 Είζνδνο Video ύλδεζε θακεξώλ CH1 έσο CH16 2 Έμνδνο Video Κύξηα έμνδνο Video 3 Είζνδνο ήρνπ ύλδεζε κηθξνθώλσλ (BNC) 4 Έμνδνο ήρνπ ύλδεζε ερείσλ 5 Θύξα δηθηύνπ ύλδεζε ζε δίθηπν, Internet (RJ45) 6 Θύξα Line In Γηα ακθίδξνκν ήρν 7 Θύξα USB ύλδεζε ζπζθεπώλ USB (θιεξόο δίζθνο, Flash) 8 Θύξα USB ύλδεζε USB Mouse 9 RS-485/Εηζ.Εμ.πλαγεξκνύ Είζνδνη/έμνδνη ζπλαγεξκνύ θαη RS Θύξα VGA ύλδεζε ζε VGA κόληηνξ 11 Σξνθνδνζία ύλδεζε ζε ηξνθνδνηηθό 12VDC/8.33A 12 Δηαθόπηεο Σξνθνδνζίαο Σξνθνδνζία ON/OFF Πίλαθαο 2-2 Λεηηνπξγίεο ζπξώλ RS485/Sensor/Alarm: 3

10 Alarm in: πλδέζηε ην [-] ηνπ εμσηεξηθό αηζζεηήξα ζην G (GND), θαη ην [+] ζηελ είζνδν ζπλαγεξκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό θάκεξαο. Alarm output: αληηζηνηρεί ζηηο εμόδνπο ζπλαγεξκνύ out. Θύξα PTZ:πλδέζηε ηηο αληίζηνηρεο ππνδνρέο ηεο θάκεξαο ζαο ζηα RS-485A θαη RS485B αληίζηνηρα. 2.3 Σειερεηξηζηήξην IR Σίτλοσ Λειτουργία Πλήκτρου REC Υεηξνθίλεηε Δγγξαθή SEARCH Δηζαγσγή ζην κελνύ αλαδήηεζεο 2 2 Απεηθόληζε ηεηξάδαο 3 3 Απεηθόληζε 9 θαλαιηώλ 4 4 Απεηθόληζε 16 θαλαιηώλ AUTO Απεηθόληζε κε ελαιιαγή 0~9 Δπηινγή θαλαιηώλ, αξηζκεηηθά πιήθηξα Απεηθόληζε πνιιώλ θαλαιηώλ (Quad, 9-CH, DISPLAY MODE 16-CH θαη κνλή απεηθόληζε) / ENTER Menu/ESC PIP MUTE FWD Πάλσ Κάησ Αξηζηεξά / δεμηά Δπηινγή / Δπεμεξγαζία / Δίζνδνο Δηζαγσγή ζην θύξην κελνύ / έμνδνο Απεηθόληζε ΡΗΡ ίγαζε ήρνπ Γξήγνξε θίλεζε εκπξόο(x2 x4 x8) REW PLAY STOP PAUSE/ FRAME SLOW Γξήγνξε θίλεζε πίζσ(x2 x4 x8) Δίζνδνο ζε κελνύ αλαδήηεζεο, αλαπαξαγσγή Υεηξνθίλεηνο ηεξκαηηζκόο αλαπαξαγσγήο Παύζε / αλαπαξαγσγή θαξέ-θαξέ (1/2 1/4 1/8)αξγή αλαπαξαγσγή Z+ κίθξπλζε (Zoom out) 4

11 Z- Μεγέζπλζε (Zoom in) F+ Αύμεζε εζηίαζεο F- Μείσζε εζηίαζεο I+ Αύμεζε θσηεηλόηεηαο PTZ I- Μείσζε θσηεηλόηεηαο PTZ PTZ Δπηηξέπεη ηελ ξύζκηζε preset bit θαη ειέγρνπ PTZ. LOCK Κιείδσκα ζπζηήκαηνο Πίλαθαο 2-3 Λεηηνπξγία κε Mouse Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε mouse γηα λα ρεηξηζηείηε ην θαηαγξαθηθό. 5

12 Σύπνο Αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Λεηηνπξγία Σηελ αξρηθή ζειίδα κπείηε κέζα ζην παξάζπξν ζύλδεζεο (κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ) θαη επηιέμηε νπνηνδήπνηε κελνύ κε ην πνληίθη (αξηζηεξό θιηθ). Θα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ πνπ ζα δεηά θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα ζπλδεζείηε. Εηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα εηζέιζεηε ζηα κελνύ Όηαλ έρεηε αλνίμεη ην θύξην κελνύ, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα εηζαρζείηε ζην ππνκελνύ ηεο επηινγήο ζαο Σην ιεπηνκεξέο κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Αιιαγή ξπζκίζεσλ ζε θνπηηά επηινγήο ή ζηελ ξύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο θίλεζεο. Κάλεηε θιηθ ζην θνπηί επηινγώλ γηα λα εκθαληζζνύλ ηα κελνύ. Επίζεο ζηακαηάηε ηελ ελαιιαγή θακεξώλ Με αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ξπζκίδεηε ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.. Με αξηζηεξό θιηθ ζε κελνύ επεμεξγαζίαο επηιέγεη ηηκή, ραξαθηήξεο, γξάκκαηα ή αξηζκνύο [Enter- ] [ Backspace ]. Δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Δηπιό αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ Μεηαθίλεζε πνληηθηνύ Κύιηζε πνληηθηνύ Σηελ θαηάζηαζε απεηθόληζεο θάλνληαο δεμί θιηθ εκθαλίδνληαη ηα αλαδπόκελα κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-1). Σην Κύξην Μελνύ ή ζηα ππνκελνύ ηνπ, αλ θάλεηε δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζα βγείηε από ην ηξέρσλ κελνύ. Σε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο ή αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νζόλε. Σην ιεπηνκεξέο κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ.. Σε θαηάζηαζε δσληαλήο απεηθόληζεο ή αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ νζόλε. Σην ιεπηνκεξέο κελνύ αλαπαξαγσγήο, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζα γίλεη αλαπαξαγσγή επηιεγκέλνπ αξρείνπ. Μεηαθίλεζε κέζα ζηα δηάθνξα κελνύ ηηο ξπζκίζεηο αλίρλεπζεο θίλεζεο, ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ επηιέγεη πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο. ην κελνύ ξπζκίζεηο ρξσκάησλ [Color set], ε θύιηζε ηνπ πνληηθηνύ ζα ξπζκίζεη ηελ κπάξα ρξσκάησλ θαη ηελ κπάξα ειέγρνπ έληαζεο ήρνπ. Πίλαθαο 2-4 6

13 Κεθάιαην 3: Εγθαηάζηαζε DVR Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο 3.1 Εγθαηάζηαζε ζθιεξνύ δίζθνπ Πξνζνρή: κελ απνζπλδέεηε ηνλ ζθιεξό δίζθν όηαλ ην θαηαγξαθηθό είλαη ζε ιεηηνπξγία! (1) Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ θαηαγξαθηθνύ. (2) Βηδώζηε ηνλ ζθιεξό δίζθν θαη ζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη δεδνκέλσλ πξνζεθηηθά. (3) Σνπνζεηείζηε, πξνζεθηηθά, πάιη ην θαπάθη θαη βηδώζηε ην. 3.2 ύλδεζε Μόληηνξ θαη θακεξώλ πλδέζηε ηηο θάκεξεο ζηηο αληίζηνηρεο εηζόδνπο ηνπ θαηαγξαθηθνύ, θαη ηελ έμνδν Video BNC ή VGA ζε κόληηνξ. (Γείηε ην θεθάιαην 2.2-Πίζσ όςε). Αλ ε θάκεξα είλαη PTZ, πξέπεη λα ζπλδέζεηε ηα θαιώδηα RS485 A & B ζηελ αληίζηνηρε ζύξα ηνπ θαηαγξαθηθνύ (δείηε θεθάιαην 8). 3.3 ύλδεζε ηξνθνδνζίαο Υξεζηκνπνηήζηε ην ηξνθνδνηηθό ηεο ζπζθεπαζίαο γηα λα ηξνθνδνηήζεηε ην θαηαγξαθηθό. Πξνζνρή: Μελ ηξνθνδνηήζεηε θακία άιιε ζπζθεπή από απηό ην ηξνθνδνηηθό! 7

14 4.1 Δθθίλεζε ζπζηήκαηνο Κεθάιαην 4: DVR Boot up Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Μεηά ηελ ζύλδεζε ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη πηέδνληαο ην πιήθηξν power ην ζύζηεκα ζα ελεξγνπνηεζεί. Δηθόλα Main Interface Εηθόλα 4-2 Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζην Κύξην κελνύ. ηελ εηθόλα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε αξρηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο θάκεξεο ζπλδεδεκέλεο ζε απηό. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο θάκεξεο, ηόηε ην ζύζηεκα ζα ηηο απεηθνλίζεη ζηα αληίζηνηρα θαλάιηα ηνπ. ην θύξην κελνύ κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ πάλσ ζε θάπνηα εηθόλα ην ζύζηεκα ζα ηελ απεηθνλίζεη ζε πιήξε νζόλε, θαη κε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζα επαλέξζεη ζε θαηάζηαζε απεηθόληζεο 16άδαο. Με δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνύ εκθαλίδνληαη ηα κελνύ θαη όηαλ επηιέμεηε θάπνην κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ απηό αλνίγεη. Κάλνληαο θιηθ έμσ από ηα κελνύ θιείλνπλ όια ηα αλαδπόκελα κελνύ. εκείσζε: Αλ δελ έρεη ζπλδεζεί ζθιεξόο δίζθνο, ην πξώην θαλάιη ζα έρεη ηελ έλδεημε «Ζ» θαη ν βνκβεηήο ζα ερεί ζπλερόκελα ζεκαηνδνηώληαο ζπλαγεξκό. Γηα λα ζηγάζεηε ηνλ βνκβεηή, παξαθαιώ κεηαβείηε ζην κελνύ [Device manage Alarm setting] θαη ξπζκίζηε ην HDD loss, HDD space not enough θαη alarm output ζην off. Μελνύ Αλάδπζεο Κεθάιαην 5: Μελνύ DVR Με ηελ εθθίλεζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ θάλεηε δεμί θιηθ γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην Μελνύ θαη λα αλνίμεηε ηα αλαδπόκελα παξάζπξα. Εδώ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε όιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Δηθόλα 5-1 8

15 5.1 Πξνεπηζθόπεζε Κύξηνπ Μελνύ Color set Camera Recording Dwell time display Network Rec. Search Search Playbac k Detail File File Backup Log Search HDD Management Alarm Setting Main Menu Device Management PTZ Setting 3G Network Motion Area setting Time Setting User password System Audio/Video Setting Language Select System Information System Maintenance 9

16 5.2 Κύξην Μελνύ Κάλνληαο δεμί θιηθ κε ην πνληίθη ζηελ θεληξηθή νζόλε ζα εκθαληζζεί αλαδπόκελν κελνύ, όπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε ην θεληξηθό κελνύ. (όπσο θαίλεηαη ζηελ ηελ Εηθόλα 5.3). Σην θεληξηθό κελνύ κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο κε ηηο παξαθάησ επηινγέο: Κάκεξα (Camera), Εγγξαθή (Record), Δίθηπν (Network), Αλαδήηεζε εγγξαθήο (Search), Σπζθεπέο (Devices), Σύζηεκα (System) θιπ. Επίζεο κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσδηθνύο πξόζβαζεο, ώξα, εκεξνκελία, επηινγή Γιώζζαο, Σπληήξεζε ζπζηήκαηνο θ.ι.π. Δηθόλα Ρύζκηζε θάκεξαο (Camera setup) Επηιέμηε [Main Menu Camera] γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ηίηιν, ηελ ζέζε ηίηινπ θάζε θάκεξαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-3). Επηπιένλ, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, αληίζεζε, θνξεζκό, νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη ζην κελνύ [Color] θαη αλ θάπνηα θάκεξα ζα εκθαλίδεηαη ή όρη ζηελ απεηθόληζε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή. Ο ηίηινο θάκεξαο κπνξεί λα είλαη έσο 8 ραξαθηήξεο. Δηθόλα 5-3 Μπνξείηε επίζεο, λα ξπζκίζεηε θσηεηλόηεηα, θνξεζκό, αληίζεζε, θαη νμύηεηα ρξσκάησλ γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά κέζα ζην κελνύ [Color]. Δηθόλα 5-4 Επεμήγεζε: 1. Όιεο νη αιιαγέο ζηα ππνκελνύ ζα εθαξκνζζνύλ όηαλ επηιέμεηε [Apply] ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο θαη θαηόπηλ απνζεθεύζεηε ηηο ξπζκίζεηο επηιέγνληαο πάιη [OK]. 2. Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηηο αιιαγέο επηιέμηε [EXIT] γηα λα βγείηε από ηα κελνύ. 3. Αλ επηιέμεηε [default], ην ζύζηεκα ζα θνξηώζεη ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. 4. Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί από ην εξγνζηάζην. 10

17 5.2.2 Ρύζκηζε εγγξαθήο (Record setup) Δπηιέμηε [Main Menu] [Record] γηα λα κπείηε ζην κελνύ [Record Setup] (θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-5). Λεηηνπξγίεο: 1. Σν πιήθηξν [Rec Mode] επηηξέπεη ηελ ξύζκηζε εγγξαθήο 24 σξώλ ζε αλίρλεπζε θίλεζεο ή ζε θαζνξηζκέλν σξάξην. 2. Η έλδεημε [PACK time] θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ παθέησλ εγγξαθήο ( ιεπηά). Δηθόλα 5-5 ην κελνύ [Record Setup] κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εγγξαθή, θαη λα ξπζκίζεηε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ηελ εγγξαθή ή όρη ηνπ ήρνπ. Δπίζεο κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο εγγξαθήο: πλερήο εγγξαθή (Continuous recording), εγγξαθή κε σξάξην(scheduled recording) θαη ηνλ ρξόλν εγγξαθήο(recording time). Όηαλ έλα θαλάιη κπεη ζε θαηάζηαζε on ζεκαίλεη όηη ην θαλάιη απηό ζα εγγξαθεί, ελώ όηαλ επηιεγεί off ην θαλάιη απηό δελ ζα θάλεη εγγξαθή. Ζ επηινγή Resolution επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο αλάιπζεο κεηαμύ D1, HD1 θαη CIF; θαη ε πνηόηεηα (Quality) επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο πνηόηεηαο ζε 3 επίπεδα- Perfect, Good θαη Normal. Όηαλ ζην Audio (ήρνο) επηιέμεηε ON, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε εγγξαθή ήρνπ, ελώ αλ επηιέμεηε OFF ηόηε δελ γίλεηαη εγγξαθή ήρνπ. Γηα εγγξαθή 24 σξώλ ηελ εκέξα ξπζκίζηε ην [Rec Mode] ζην Always. Αλ ζηελ επηινγή εγγξαθήο (Rec mode) επηιέμεηε Time schedule record (εγγξαθή κε σξάξην),εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ (Δηθόλα 5-6): Οη επηινγέο γηα ηα θαλάιηα ζε εγγξαθή είλαη: All, CH-1, CH-2, CH-3, CH-4,. CH16 αληίζηνηρα. Δπηιέμηε ην θαλάιη πνπ ζέιεηε. Σν κπιε είλαη ην επηιεγκέλν θαλάιη θαη ην γθξη είλαη ην κε επηιεγκέλν. ηελ εγγξαθή κε σξάξην πξέπεη λα επηιέμεηε ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν ζέηνληαο ηελ κέζνδν εγγξαθήο πνπ (Alarm, General, ή No Record) θαη κεηά λα επηιέμεηε ην ηεηξάγσλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξνληθή πεξίνδν εγγξαθήο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην κελνύ επηινγήο [From To] θαη κεηά Copy Δηθόλα 5-6 γηα λα αληηγξάςεηε ηελ επηινγή ζαο ζε άιιε ή ζε όιεο ηηο εκέξεο. Αθνύ επηιέμεηε σξάξην απνζεθεύεηε ηελ επηινγή ζαο πηέδνληαο ην πιήθηξν [Apply]. Μπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν Default γηα λα αξρηθνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο εγγξαθήο. Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο είλαη: Hr01:00 πκ-07:59 κκ: όρη εγγξαθή Hr08:00 πκ-18:59 κκ: Καλνληθή εγγξαθή Hr 19:00 κκ- 00:59 πκ: Δγγξαθή κε ζπλαγεξκό Δπεμήγεζε: ηα κελνύ ξύζκηζεο εγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο, ην αξρηθό ρξώκα ζεκαίλεη θακία εγγξαθή, ην θόθθηλν ρξώκα ζεκαίλεη εγγξαθή κε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ή αλίρλεπζεο θίλεζεο, θαη ην κπιε απεηθνλίδεη ην 11

18 επηιεγκέλν θαλάιη θαη εκεξνκελία Ρύζκηζε Δηθηύνπ (Network Setup) Επηιέμηε [Main Menu Network Set] γηα λα αιιάμεηε ξπζκίζεηο δηθηύνπ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 5-7): Μεηά ηελ επηινγή ηύπνπ δηθηύνπ όπσο DHCP PPPOE, Δηθόλα 5-7 ρεηξνθίλεηε επηινγή θαη ξύζκηζε ζύξαο web κπνξείηε λα ζπλδεζείηε δηθηπαθά κε ην θαηαγξαθηθό. Όηαλ επηιέμεηε DHCP ν δξνκνινγεηήο (router) ζα απνδώζεη δηεύζπλζε IP ζην DVR απηόκαηα κόιηο βγείηε από ην κελνύ. Ίζσο λα ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε ηηο δηεπζύλζεηο πνπ απνδόζεθαλ θαη κεηά λα επηιέμεηε ηαηηθή Γηεύζπλζε θαη λα εηζάγεηε πάιη ηηο δηεπζύλζεηο ρεηξνθίλεηα. Όηαλ επηιέμεηε ρεηξνθίλεηε απόδνζε δηεύζπλζεο, πξέπεη λα εηζάγεηε δηεύζπλζε IP, Μάζθα ππνδηθηύνπ, ζύξα θαη ζύξα web (δείηε ηελ Δηθόλα 5.8): Δηθόλα 5-8 Όηαλ επηιέμεηε PPPoE, πξέπεη λα εηζάγεηε όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο πνπ παξέρεηαη από ηνλ ISP θαη λα ξπζκίζεηε ηελ ζύξα web. (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Δηθόλα 5-9. Όηαλ ν ηύπνο δηθηύνπ έρεη ξπζκηζηεί ζε PPPoE θαη ε ζύξα web είλαη ζσζηή, ηόηε κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην DVR κέζσ θνηλόρξεζηνπ δηθηύνπ ρσξίο αληηζηνίρηζε. Δηθόλα 5-9 Δηθόλα 5-10 ηελ θάησ πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ NETWORK SETUP ππάξρεη επηινγή γηα λα ζπλδεζείηε απνκαθξπζκέλα ζην DVR κέζσ ππεξεζίαο DDNS. Όηαλ επηιέμεηε ην πιήθηξν DDNS ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα Μπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην DVR ρξεζηκνπνηώληαο ζηαηηθή ή δπλακηθή ΗΡ δηεύζπλζε. Αιιά ε δπλακηθή δηεύζπλζε αιιάδεη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θαη ζε άηαθηεο ρξνληθέο ζηηγκέο, γεγνλόο πνπ εμαξηάηαη από ηνλ εηαηξία παξνρήο Internet. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα ππεξεζία όπσο απηή ηνπ από έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζπλδεκέλν ζην ίδην δίθηπν κε ην DVR γηα λα βξείηε ηελ λέα δηεύζπλζε IP. 12

19 Τπάξρνπλ δύν ιύζεηο ζε απηό ηνπ πξόβιεκα. Ζ κία είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηαηηθή δηεύζπλζε IP από ηελ εηαηξία παξνρήο internet. Μηα άιιε ιύζε είλαη λα πξνκεζεπηείηε κηα ππεξεζία dynamic domain service name γηα λα έρεηε έλα όλνκα domain πνπ ζα δηαζπλδέεηαη κε ηελ δπλακηθή δηεύζπλζε IP. Mπνξείηε λα θαηαρσξεζείηε ζηελ ηζηηνζειίδα DVR org θαη λα απνθηήζεηε έλα όλνκα domain, user name, θαη password. Μεηά εηζάγεηε ην όλνκα dynamic domain ζηνλ Internet Explorer αληί γηα ηελ δπλακηθή δηεύζπλζε IP θαη λα ζαο θαηεπζύλεη απηόκαηα ζηελ δπλακηθή ζαο IP δηεύζπλζε θαη λα ζπλδεζείηε ζην DVR πνπ είλαη ζε απηήλ. Σν DVR ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία DDNS. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα πάξεηε ζηελ ηζηηνζειίδα Γηα λα ζπλδεζείηε ζην DVR από έλα απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή κέζσ internet, ζα πξέπεη λα πξνσζήζεηε ηηο ζύξεο 80 θαη 9000 ζηνλ router πνπ είλαη ζπλδεκέλν ην DVR γηα ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ DVR. Όηαλ ζπλδέεζηε ζην DVR από απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ Internet Explorer ηελ εμσηεξηθή ΗΡ. Αληί γηα ηελ εζσηεξηθή IP ηνπ DVR πξέπεη λα εηζάγεηε ηελ εμσηεξηθή (public) IP δηεύζπλζε ηνπ router ζηελ νπνί είλαη ζπλδεκέλν ην DVR. Public net IP: αξηζκόο ζύξαοweb(π.ρ. 8080) IP: αξηζκόο ζύξαοweb(π.ρ. 8080)( ρξήζε κόλν γηα Intranet) αξηζκόο ζύξαοweb(π.ρ. 8080) Αλαδήηεζε Εγγξαθήο (Recording Search) Εηθόλα 5-11 Επηιέμηε [Main menu Video Search] γηα λα εηζέιζεηε ζηελ αλαδήηεζε εγγξαθήο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-12) Δηθόλα 5-12 Channel (Καλάιη): επηηξέπεη ηελ επηινγή ηνπ θαλαιηνύ πνπ ζέιεηε λα θάλεηε αλαπαξαγσγή. Αλαδήηεζε εγγξαθώλ (Searched playback): Αλ επηιέμεηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη κεηά ην κελνύ [Search] ζα δείηε ηηο εγγξαθέο ηεο επηιεγκέλεο εκέξαο. Όηαλ επηιέμεηε [Date] ζα γίλεη αλαπαξαγσγή, ελώ αλ επηιέμεηε [file List] γηα λα εκθαληζζεί ιίζηα εγγξαθώλ ώζηε λα θάλεηε επηινγή αξρείνπ εγγξαθώλ. Μπνξείηε λα θάλεηε γξήγνξε αλαπαξαγσγή εκπξόο κε ηαρύηεηα (Χ2 Υ4 Υ8), θαη πξνο ηα πίζσ κε ηαρύηεηα (1/2 1/4 1/8), θαλνληθή αλαπαξαγσγή, 13 παύζε, θαη αλαπαξαγσγή θαξέ/θαξέ θαη ξύζκηζε

20 ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα πιήθηξα από ηελ κπάξα. Όηαλ ηειεηώζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ην ζύζηεκα ζα γπξίζεη ζην πξνεγνύκελν κελνύ. Λίζηα αξρείσλ (File list) ην κελνύ [Video search] επηιέμηε [File list] γηα αλάδπζε ησλ ππνκελνύ (δείηε ηελ Δηθόλα 5-13). Απηή ε επηινγή ζαο επηηξέπεη λα δείηε όια ηα αξρεία αλά θαλάιη θαη ηύπν (όια, θαλνληθή, ή ζπλαγεξκόο). Δπηιέμηε αξρείν θαη πηέζηε ην πιήθηξν SEL γηα αλαπαξαγσγή ηνπ αξρείνπ ή ρξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν FWD θαη ην πιήθηξν γηα θίλεζε θάησ γηα λα επηιέμεηε ιεηηνπξγία θαη λα απνζεθεύζεηε (backup) ην αξρείν εγγξαθήο ηεο επηινγήο ζαο. Δπίζεο κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε πνιιά αξρεία καδί Δηθόλα 5-13 επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν δίπια ζην όλνκα ηνπ αξρείνπ. First:Δίλαη ε πξώηε ζειίδα ηνπ ηζηνξηθνύ εγγξαθώλ. Όηαλ παξαηεξείηε άιιεο ζειίδεο επηιέμηε [First] γηα λα κεηαθεξζείηε ζηελ πξώηε ζειίδα. PRE (Πξνεγνύκελε ζειίδα όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Previous page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε NEXT (επόκελε ζειίδα): όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Next page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ επόκελε ζειίδα από απηή πνπ βιέπεηε. LAST (ηειεπηαία ζειίδα): όηαλ βιέπεηε ηελ ιίζηα ζπκβάλησλ επηιέμηε [Last page] γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ALL (επηινγή όισλ): : Δπηιέγεη όιεο ηηο εγγξαθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. INVERSE (επηινγή αλαζηξνθήο): αληηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα επηινγή ζαο Απνζήθεπζε αξρείνπ εγγξαθήο (Recording File Backup) Αλ ζέιεηε λα θάλεηε εμαγσγή αξρείσλ video από ηελ ιίζηα, απιώο επηιέγεηε ην αξρείν θαη κεηά ην πιήθηξν [Backup]. Σην επόκελν παξάζπξν ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ην κέζν εγγξαθήο θαη κεηά λα πηέζεηε APPLY. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ην πιήθηξν OK. (Δείηε ηελ εηθόλα 5-14). Δηθόλα 5-14 Aλ επηιέμεηε ελζσκαησκέλν DVD-RW, ε απνζήθεπζε ζα μεθηλήζεη όηαλ πηέζεηε ην πιήθηξν [OK] (δείηε ηελ Δηθόλα 5-15). Δηθόλα 5-15 Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ην πιήθηξν OK. (Δείηε ηελ εηθόλα 5-16). 14

21 Δηθόλα 5-21 Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ηελ δηπιαλή Δηθόλα 5-17 απεηθνλίδεηαη ε απνζήθεπζε εγγξαθώλ ζε USB flash disk. Δηθόλα 5-17 Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε ην πιήθηξν OK. (Δείηε ηελ εηθόλα 5-18). Δηθόλα 5-18 Επεξήγηζη: Τα δεδνκέλα Backup είλαη ζε κνξθή Η.264 θαη κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε κνξθή AVI θαη γηα λα ηα δείηε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ινγηζκηθό αλαπαξαγσγήο πνπ ππνζηεξίδεη αξρεία ηύπνπ AVI Γηαρείξηζε ζπζθεπήο (Device Management) ην κελνύ απηό δηαρεηξίδεζηε ηηο δηάθνξεο ππνζπζθεπέο ηνπ θαηαγξαθηθνύ όπσο ν ζθιεξόο δίζθνο, νη είζνδνη ζπλαγεξκνύ, ν έιεγρνο PTZ, ην δίθηπν θαη νη ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ε αλίρλεπζε θίλεζεο θ.ι.π. Δηθόλα Γηαρείξηζε ζθιεξώλ δίζθσλ (HDD Management) Δπηιέμηε [Main Menu Device HDD] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ [HDD Management] (θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-20) Δηθόλα 5-20 Αλ έρεηε ζπλδέζεη ζθιεξό δίζθν, ην ζύζηεκα ζα ηνλ αλαγλσξίζεη απηόκαηα θαη ζα δείμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ. Αλ ν δίζθνο δελ είλαη δηακνξθσκέλνο ζα έρεηε ηελ έλδεημε Not format. ε άιιε πεξίπησζε ε θαηάζηαζε ηνπ δίζθνπ ζα είλαη Normal (γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ Δηθόλα 5-20). 15

22 NO:αξηζκόο δίζθνπ HDD πξνξπζκηζκέλνπ ζην ζύζηεκα Status:Γηαζέζηκνο ζθιεξόο δίζθνο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζθιεξνύο δίζθνπο κόλν όηαλ ηνπο δηακνξθώζεηε θαη ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ηνπο. TOTAL SPACE: Δκθαλίδεη ηνλ ζπλνιηθό ρώξν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. FREE SPACE: Δκθαλίδεη ηνλ ειεύζεξν ρώξν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. USEABLE REC TIME: δείρλεη αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα εγγξαθήο πόζν ρξόλν κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε αθόκε. HDD FORMAT: Με απηή ηελ επηινγή δηακνξθώλεηε ηνλ ζθιεξό δίζθν. Γελ κπνξεί λα γίλεη εγγξαθή ζην δίζθν αλ δελ είλαη δηακνξθσκέλνο. Δπηιέμηε [Format HDD] γηα λα αξρίζεη ε δηακόξθσζε. Όηαλ επηιέμεηε [Format HDD] Σν ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ην κύλεκα Format HDD will loss all the data, do you confirm?. Πηέζηε OK, θαη ην ζύζηεκα ζα εκθαλίζεη ην κύλεκα Is formatting θαη successful format. Καηόπηλ ην ζύζηεκα ζα επαλεθθηλεζεί απηόκαηα. OVERWRITE όηαλ επηιεγεί on, ηόηε ν δίζθνο όηαλ γεκίζεη ζα θάλεη επαλεγγξαθή. Όηαλ επηιεγεί off ηόηε ν δίζθνο ζα ζηακαηήζεη ηελ εγγξαθή όηαλ γεκίζεη. USB FORMAT: Δπηιέμηε απηή ηελ ιεηηνπξγία γηα δηακόξθσζε ζπζθεπώλ USB Alarm Set (Ρύθμιζη Σςναγεπμών) Επηιέμηε [Main Menu Device Management Alarm Set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ζπλαγεξκώλ [Alarm set] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα Δηζέιζεηε 5-22) ζην αληίζηνηρν κελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηηο Δηθόλα 5-22 Σν ζύζηεκα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αλίρλεπζεο θίλεζεο γηα λα θάλεη εγγξαθή. Γελ απαηηείηαη ε ζύλδεζε εμσηεξηθώλ αληρλεπηώλ γηα εγγξαθή κε αλίρλεπζε θίλεζεο. HDD LOSS: Επηινγή On θαη Off. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ηόηε ζα ππάξρεη ερεηηθό ζήκα θαη ε νπηηθή έλδεημε H ζε απώιεηα δίζθνπ, βιάβε, ή κε δηακόξθσζε. Αληίζεηα αλ ε επηινγή είλαη off ηόηε ζα ππάξρεη κόλν νπηηθή ζήκαλζε. HDD SPACE: Επηινγή On θαη Off. επαξθήο ρώξνο ζην δίζθν. VIDEO LOSS: Επηινγή On θαη Off. παξακέηξνπο ζπλαγεξκνύ ηνπ DVR. Channel select: Δπηιέμηε ην θαλάιη πνπ επηζπκείηε. I/O STATUS : έρεη ηηο επηινγέο Normal-open, Normal-close θαη off. Όηαλ επηιέμεηε Normal-open, ηόηε ε είζνδνο ελεξγνπνηείηαη κε βξαρπθύθισκα. Αλ επηιέμεηε Normal-close ηόηε ε είζνδνο ελεξγνπνηείηαη κε αλνηθηό θύθισκα. Αλ επηιέμεηε off ηόηε ε ιεηηνπξγία απελεξγνπνηείηαη. Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ δελ ππάξρεη Όηαλ ε επηινγή είλαη on, ζα ππάξρεη ερεηηθή θαη νπηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνύ όηαλ ππάξρεη απώιεηα ζήκαηνο Video. ALARM MANAGE:έμνδνο πλαγεξκνύ(0s, 10s, 20s, 40s, 60s) Υξόλνο βνκβεηή (10s, 20,40s,60s) θαη ρξόλνο εγγξαθήο πξηλ ην ζπκβάλ(0s, 30s,1 ιεπηό,2 ιεπηά,5 ιεπηά). 16

23 Alarm Type Video Loss Motion Detection Λεηηνπξγία Όηαλ ην θαηαγξαθηθό δελ ιακβάλεη ζήκα video (βιάβε θάκεξαο, θνκκέλν θαιώδην, βιάβε ηξνθνδνζίαο θάκεξαο) ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο Όηαλ έρνπκε θίλεζε ζηελ πεξηνρή αλίρλεπζεο θίλεζεο, ηόηε ζα ππάξρεη ζπλαγεξκόο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ επαηζζεζία. I/O Status Ελεξγνπνίεζε εηζόδνπ ζπλαγεξκνύ. HDD loss Δηάθνξα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ (βιάβε, πξόβιεκα ηξνθνδνζίαο, ρακειόο ρώξνο απνζήθεπζεο, θιπ). Δηδνπνίεζε κε ( Alarm Notification) (Send notice to account when motion alarm is triggered) Δπηιέμηε ην κελνύ [ setup] γηα λα ξπζκίζεηε ην θαηαγξαθηθό λα ζηέιλεη εηδνπνηήζεηο κε (δείηε ηελ Δηθόλα 5-23) Δηθόλα 5-23 ηελ ξύζκηζε [ setup] ξπζκίζηε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 5-24 όηαλ ελεξγνπνηείηε ηνλ ζπλαγεξκό κε ( alarm on ). Δηθόλα 5-24 SSL: Δίλαη πξσηόθνιιν αζθαινύο θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ δηθηύνπ. Μπνξείηε λα θσδηθνπνηήζεηε ηεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ) ρξεζηκνπνηώληαο SSL γηα απνθπγή ππνθινπήο δεδνκέλσλ από hackers. Παξαθαιώ ξπζκίζηε ην SSL ζε ζέζε On γηα ηνλ Gmail.com server, θαη ξπζκίζηε ζην Off γηα άιινπο mail server. Αλ νη ξπζκίζεηο ζαο δελ είλαη ζσζηέο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία παξνρήο Internet γηα λα πάξεηε ηηο ξπζκίζεηο , SMTP server θαη SSL ηνπ mail box. 17

24 Δηθόλα 5-25 SMTP server: νξίδεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ server πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Sender Οξίδεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα. Ζ δηεύζπλζε πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή κε ηνλ server πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε δηεύζπλζε ν αληίζηνηρνο server ζα είλαη smtp.gmail.com. Receiver address: Οξίδεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε. Ζ δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηείηε γηα ιήςε εηθόλαο πνπ απνζηέιιεηαη κεηά ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο από ην DVR. Παξαθαιώ δηαγξάςηε ηηο εηθόλεο πνπ ιάβαηε ζύληνκα αλ δελ είλαη ρξήζηκεο θαζώο κπνξεί λα ππεξθνξηώζεηε ηνλ ινγαξηαζκό ζαο. Γηα ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο πξσηνθόιισλ SMTP δείηε ηελ Δηθόλα Δηθόλα 5-26

25 Ρφκμιςθ PTZ (PTZ Setup) Επηιέμηε [Main menu Device PTZ Set] γηα λα επηιέμεηε ην θαλάιη PTZ πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ην πξσηόθνιιν PTZ (Pelco-D, Pelco-P), ηνλ ξπζκό δεδνκέλσλ Baud rate ( ), Data bit ( ), Stop bit (1 2), Parity Check(None Odd Even Mark Space)θαζώο θαη ηε Δηθόλα Κινητό (Mobile) δηεύζπλζε. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη αληηζηνηρνύλ ζην επηιεγκέλν θάζε θνξά θαλάιη. Δπηιέμηε [Main menu Device Mobile] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνπ [Mobile]. User Name: Δηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε ηνπ DVR. User password: Δηζάγεηε θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ DVR Server port: Δηζάγεηε ζύξα πξόζβαζεο θηλεηνύ. Πεξηνρή ξύζκηζεο από 1024 έσο Δπεμήγεζε: πλδέζηε πξώηα ην DVR ζην Internet πξηλ ξπζκίζεηε ηελ ζύξα πξόζβαζεο DVR θαη ηελ ζύξα server port. Οη δύν ζύξεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Δηθόλα

26 Πξόζβαζε κε θηλεηό ηειέθσλν To DVR είλαη ζπκβαηό κε θηλεηά ηειέθσλα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθό Windows Mobile θαη Symbian. Πξηλ ζπλδεζείηε ζην DVR από ην θηλεηό ζαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο δηθηύνπ ηνπ DVR. Μεηαβείηε ζην ηκήκα Network Setup ζηελ ζειίδα 14 ηνπ εγρεηξίδηνπ ιεηηνπξγίαο γηα νδεγίεο ξπζκίζεσλ. Πξέπεη λα κεηαβείηε ζην Main Menu, κεηά ζην Devices θαη κεηά Mobile θαη λα εηζάγεηε user name θαη password, θαη λα ξπζκίζεηε ηελ Server Port ζε Απηή ε ζύξα πξέπεη λα πξνσζεζεί (port forward) γηα ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ DVR καδί κε ηηο ζύξεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηκήκα Network Setup. Δπεμήγεζε: Μπνξείηε λα δείηε κία θάκεξα θάζε θνξά όηαλ ζπλδέεζηε από ην θηλεηό ζαο. H ηαρύηεηα απεηθόληζεο, εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζεο internet. Όηαλ ζπλδέεζηε ζην DVR από θηλεηό κε Windows Mobile αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Δγθαηάζηαζε Webcam Πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα webcam πνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην CD, ζην θηλεηό ζαο. Μπνξείηε λα ην απνζεθεύζεηε ζηελ θάξηα κλήκεο ηνπ θηλεηνύ, κεηαδίδνληαο ην κε θαιώδην ή κε Bluetooth θαη λα ην απνζεθεύζεηε ζην Inbox (Δηθ 1). Δηθ 1 Δηθ 2 Δηθ 3 2. Δπηιέμηε θάθειν ησλ windows mobile (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ.1) θαη επηιέμηε ην αξρείν QQeye. Δπηιέμηε ην αξρείν θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν ηεο Δηθ.3. Σν αξρείν δελ κπνξεί λα απνζεθεπζεί ζην ηειέθσλν, (θαίλεηαη ζηελ Δηθ.3) αιιά κπνξείηε λα ην απνζεθεύζεηε ζηελ κλήκε ζπζθεπήο ή ζηελ θάξηα κλήκεο. 3. Δπηιέμηε ζεκείν απνζήθεπζεο θαη πηέζηε [Install] (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ.3) γηα εθθίλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο (παξαθαιώ δείηε ηελ Δηθ.4) 20 Δηθ 4 Δηθ 5 Δηθ 6

27 4. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο επηιέμηε ην εηθνλίδην QQeye (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 5) γηα λα εθηειέζεηε ην πξόγξακκα. Απηό ζα εκθαλίζεη ηελ Δηθ Settings: Δπηιέμηε [Setting] (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 6) γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξπζκίζεσλ όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 7 Δηθ 7 Δηθ 8 Δηθ 9 User name: ίδην κε ην όλνκα ρξήζηε (user name) ζην DVR ζην Menu, Devices, θαη Mobile. Password: Ίδην κε ην password ζην DVR (Παξαθαιώ πηέζηε ην πιήθηξν Function γηα απνζήθεπζε ηνπ θσδηθνύ (password). Server address: Δηζάγεηε ηελ εμσηεξηθή IP δηεύζπλζε ηνπ router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ην DVR (Γείηε ην ηκήκα Network Setup ζηελ ζειίδα 14 ησλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο). Web port: Web port: είλαη ίδηα κε ηελ ζύξα server πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηνπ DVR. Πξέπεη λα πξνσζήζεηε απηή ηελ ζύξα ζηνλ Router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην DVR. Ζ ζύξα κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 1024 θαη 65535, θαη ε εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη εκείσζε: απηή ε ζύξα είλαη επηπιένλ ησλ ζπξώλ πνπ έρεη ην DVR γηα ζύλδεζε. Channel: επηιέμηε ην θαλάιη ηνπ DVR πνπ ζέιεηε λα απεηθνλίζεηε θαη πηέζηε [OK] (θόθθηλν θνπηί ζηελ 7) θαη ζα εκθαληζζεί ην κελνύ ηεο Δηθ. 8 μεθηλώληαο ηελ ζύλδεζε video. 6. Λεηηνπξγίεο θεληξηθνύ κελνύ (Δηθ. 8) Δπηιέμηε [Disconnect] γηα λα ζηακαηήζεη ε απεηθόληζε δσληαλήο εηθόλαο. Δπηιέμηε [Setting] γηα ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ. 7. Απεηθόληζε ζύλδεζεο Video Καλνληθόο ηξόπνο: Μπνξείηε λα δείηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζύλδεζεο δηθηύνπ θάησ από ηελ εηθόλα: Απεηθόληζε ζηελ αξηζηεξή γσλία: Σαρύηεηα κεηάδνζεο δηθηύνπ, Ρπζκόο απεηθόληζεο θαη αλάιπζε. Απεηθόληζε ζηελ δεμηά γσλία: πνζνζηό buffer απεηθόληζεο, Δπηηπρήο ζύλδεζε, Απνηπρία ζύλδεζεο, Αλαπαξαγσγή θαη Σεξκαηηζκόο. Λεηηνπξγίεο ησλ πιήθηξσλ θάησ από ηελ εηθόλα από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά: έιεγρνο PTZ (Αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ, θάησ), επηινγή πεξηνρήο (Zoom out θαη Zoom in), Δζηίαζε (Αύμεζε + θαη κείσζε - ) θαη ίξηδα (Αύμεζε + θαη κείσζε - ) θαη Snap γηα απνζήθεπζε ζηηγκηόηππνπ. 8. Display mode: Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαλνληθή (normal) απεηθόληζε ή πιήξεο (full-screen display) απεηθόληζε ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ (δείηε ηελ Δηθ. 9) Όηαλ ζπλδέεζηε ζην DVR από θηλεηό κε Symbian αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 21

28 1. Θα πξέπεη λα αληηγξάςεηε ην αξρείν QQeye.CAB πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην CD, ζην θηλεηό ζαο. Μπνξείηε λα ην απνζεθεύζεηε ζηελ θάξηα κλήκεο ηνπ θηλεηνύ, κεηαδίδνληαο ην κε θαιώδην ή κε Bluetooth θαη λα ην απνζεθεύζεηε ζην Inbox (Δηθ 1). Δπηιέμηε ην ινγηζκηθό QQEye (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 1) θαη ζα εκθαληζζεί ην κελνύ ηεο Δηθ Δπηιέμηε ην εηθνλίδην QQEye ζην παξάζπξν (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 2) γηα λα ην εγθαηαζηήζεηε θαη ζα εκθαληζζεί ε Δηθόλα 3). Δηθ.1 Δηθ 2 Δηθ 3 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ζα ζαο δεηεζεί ε άδεηα λα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό (Δηθ.4). Δπηιέμηε Yes (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 4). Θα εκθαληζζεί ην κελνύ ηεο Δηθ.5. Δηθ 4 Δηθ 5 Δηθ 6 3. Δπηιέμηε Continue (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 5) ζην θνπηί πιεξνθνξηώλ πνπ εκθαλίδεη ην πξόγξακκα θαη ηελ ηξέρνπζα έθδνζε. Θα εκθαληζζεί ην παξάζπξν ηεο Δηθ Δπηιέμηε πνπ ζέιεηε λα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθό, ζηελ κλήκε ηειεθώλνπ ή ζηελ θάξηα κλήκεο θαη επηιέμηε Select (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 6). Θα εκθαληζζεί ην παξάζπξν ηεο Δηθ. 7. Δπηιέμηε Continue (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 7) θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν ηεο Δηθόλαο 8 όπνπ ζα ελεκεξσζείηε όηη γίλεηαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 8). 22 Δηθ 7 Δηθ 8 Δηθ 9

29 5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ζα εκθαληζζεί ε Δηθόλα 9. Μεηά κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηνλ θάθειιν Applications θαη λα επηιέμεηε ην QQEye (ιεπθό θνπηί ζηελ Δηθ 10) θαη κεηά επηιέμηε Open option (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 10) γηα λα εκθαληζζεί ην κελνύ ξπζκίζεσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ξπζκίζεσλ επηιέμηε Done (θόθθηλν θνπηί ζηελ Δηθ. 11) θαη ζα εκθαληζζεί ην παξάζπξν Video ζηελ Δηθ 12. Δηθ 10 Δηθ 11 Δηθ Δπηιέμηε ην εηθνλίδην θαη εθηειέζηε ην πξόγξακκα, θαη κεηά εηζέιζεηε ζην παξαθάησ κελνύ. Παξαθαιώ δείηε ηνλ πίλαθα ιεηηνπξγηώλ: Α/Α Πιήθηξν 1 CH-1;CH-2 2 CH-3;CH-4 3 PTZ:ΠΑΝΩ;PTZ:ΚΑΣΩ Δηθ.13 4 PTZ: ΑΡΗΣΔΡΑ PTZ: ΓΔΞΗΑ 5 Z+ F+ I+ 6 Z- F- I- 7 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ/STOP 8 ΠΛΖΡΖ / ΚΑΝΟΝΗΚΟ 9 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 10 ΡΤΘΜΗΖ 11 ΔΠΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ CH 12 EΞΟΓΟ εκείσζε: To αξρείν ζηηγκηόηππνπ ζα απνζεθεπηεί ζηελ αθόινπζε δηαδξνκή: C:\Data\Images\ 7. Αλ ζέιεηε λα κεηαβάιιεηε ηηο παξακέηξνπο, επηιέμηε [Setting] γηα λα κπείηε ζηα κελνύ ξπζκίζεσλ (θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 14). 23

30 Default Access Point:εηζάγεηε ην ηππηθό ζεκείν πξόζβαζεο. Ζ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη ζύλδεζε GPRS. Server Address:Δηζάγεηε ηελ εμσηεξηθή IP δηεύζπλζε ηνπ router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεκέλν ην DVR (Γείηε ην ηκήκα Network Setup ζηελ ζειίδα 14 ησλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο). Server Port:Web port: είλαη ίδηα κε ηελ ζύξα server πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηνπ DVR. Πξέπεη λα πξνσζήζεηε απηή ηελ ζύξα ζηνλ Router ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην DVR. Ζ ζύξα κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 1024 θαη 65535, θαη ε εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη εκείσζε: απηή ε ζύξα είλαη User Name: ίδην κε ην όλνκα επηπιένλ ρξήζηε ησλ (user ζπξώλ name) πνπ ζην έρεη DVR ην DVR ζην γηα Menu, ζύλδεζε. Devices, θαη Mobile. Password:Ίδην κε ην password ζην DVR (Παξαθαιώ πηέζηε ην πιήθηξν Function γηα απνζήθεπζε ηνπ θσδηθνύ Δηθ. (password), 14 lην αξηζηεξό soft πιήθηξν δελ ζα απνζεθεύζεη ηνλ θσδηθό) Channel: επηιέμηε ην θαλάιη πνπ ζέιεηε λα απεηθνλίζεηε θαη πηέζηε [OK] γηα λα μεθηλήζεηε ζύλδεζε κε ην DVR Network connection status: απεηθόληζε πνζνζηνύ ηνπ buffer, επηηπρήο ζύλδεζε, απνηπρία ζύλδεζεο, αλαπαξαγσγή θαη ηεξκαηηζκόο. Channel select, PTZ control, Zoom in/out, Focus and Iris Αλαπαξαγσγή/Σεξκαηηζκόο, Πιήξεο νζόλε/ Καλνληθή απεηθόληζε, Απνζήθεπζε, Ρύζκηζε παξακέηξσλ θαη έμνδνο Pic 15 Μεηαθόξησζε ινγηζκηθνύ Iphone Βήκα 1: Μεηαθόξησζε itunes Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηηνζειίδα ηεο Apple κεηαθνξηώζηε & εγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθό itunes. Βήκα 2: Μεηαθνξηώζηε θαη εγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθό Aplayer Iphone Καηαρσξεζείηε ζην itunes Store Δθηειέζηε ην itunes, δεκηνπξγήζηε ινγαξηαζκό ζην itunes store. Μεηαβείηε ζην κελνύ Store, θαη επηιέμηε Create Account. 24

31 2.1.2 Continue Δπηιέμηε θαη πηέζηε continue Iphone-03 Iphone Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία θαη πηέζηε continue. 25

32 Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ε επηινγή Payment Method είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηελ ρώξα, αλ ε εηθνληδόκελε κέζνδνο πιεξσκήο δελ ιεηηνπξγεί επηιέμηε θάπνηα πνπ λα ηζρύεη ζηελ ρώξα ζαο. Μελ αλεζπρείηε ην ινγηζκηθό Aplayer είλαη δσξεάλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξώζεηε γηα απηό Οινθιεξώζαηε ηελ θαηαρώξεζε. Διέγμηε ην ζαο γηα επηβεβαίσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. Δπηι έμηε ην ζύλδεζκν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην . Iphone-06 Iphone-07 Θα ζπλδεζείηε ζην θαηάζηεκα itunes θαη ζα κεηαβείηε ζην itunes interface(iphone-08). 26

33 πλδεζείηε ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο(iphone-09). Ζ θαηαρώξεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ itunes έρεη νινθιεξσζεί. Iphone Δμνπζηνδόηεζε Τπνινγηζηή (Authorize Computer) Πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ην θαηαρσξεκέλν ID. Μεηαβείηε ζην κελνύ Store, θαη επηιέμηε ηελ επηινγή Authorize Computer. Iphone-11 Δηζάγεηε ην θαηαρσξεκέλν ID & password, θαη επηιέμηε Authorize. 27

34 Iphone-16 Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο 2.3 Μεηαθνξηώζηε θαη εγθαηαζηήζηε ην Aplayer ζην iphone Δπηιέμηε itunes Store(1), κεηά εηζάγεηε aplayer ζηελ κπάξα αλαδήηεζεο(2) ζηελ πάλσ δεμηα πιεπξά θαη παηήζηε Enter. 1 2 Iphone-13 Θα βξείηε ην εηθνλίδην Aplayer όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Iphone Δπηιέμηε ην εηθνλίδην θαη ζα ζπλδεζείηε ζηελ ζειίδα download. Δπηιέμηε GET APP γηα λα κεηαθνξηώζεηε ην θάθειν. Iphone-15 Θα βξείηε ην κεηαθνξησκέλν αξρείν ζην θάθειν Application 28

35 2.3.3 πλδέζηε ην iphone ζηνλ ππνινγηζηή, θαη ζα δείηε ηε ζπζθεπή λα απεηθνλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Δπηιέμηε DEVICES ID(1), θαη κεηά Applications (2). Δπηιέμηε Sync Applications & Aplayer (3) θαη κεηά επηιέμηε Sync (4) Iphone-17 * Σν ID ζπζθεπήο είλαη δηαθνξεηηθό ζε θάζε iphone. 7 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγρξνληζκνύ (sync), ζα βξείηε ην εηθνλίδην Aplayer ζην iphone ζαο.( Iphone-18) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Iphone-18 Βήκα 3: Ρύζκηζε 7 θαη εθηέιεζε Aplayer Κύξην κελνύ ηνπ Aplayer & πιήθηξα ιεηηνπξγίαο: (Iphone-19) Ⅰ. Πιήθηξα θίλεζεο γηα PTZ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Iphone

36 Ⅱ. Zoom+ & Zoom- Ⅲ. Focus+ & Focus- Ⅳ. Iris+ & Iris- Ⅴ. Πιήθηξα επηινγήο θαλαιηνύ Ⅵ. Αλαπαξαγσγή & παύζε Ⅶ. ηηγκηόηππν Ⅷ. Πιήξεο νζόλε Ⅸ. Δπόκελε νκάδα θαλαιηώλ Ⅹ. Ρπζκίζεηο 3.1 Δίζνδνο ζε ξπζκίζεηο ζύλδεζεο Δηζέιζεηε ζην κελνύ setup, θαη εηζάγεηε ηηο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο Mobile ηνπ DVR. Server IP: Δηζάγεηε ηελ δηεύζπλζε IP ή ην domain name ηνπ DVR Port: είλαη ίδηα κε ηελ ζύξα server πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηνπ DVR. User ID: είλαη ίδην κε ην user name πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηνπ DVR. Password: είλαη ίδην κε ην password πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο ξπζκίζεηο θηλεηνύ ηνπ DVR. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ξπζκίζεσλ, πηέζηε Back γηα λα κεηαβείηε Iphone-20 ζην θύξην κελνύ. 7 Πηέζηε Play γηα λα ζπλδεζείηε ζην DVR. Πηέζηε πιήθηξα επηινγήο θαλαιηώλ γηα λα ζπλδεζείηε ζηελ θάκεξα ηεο επηινγήο ζαο. Iphone

37 Ανίχνευςη Κίνηςησ (Motion Detection) Δπηιέμηε [Main Device Management Motion Detection] γηα λα κπείηε ζην κελνύ Αλίρλεπζεο θίλεζεο [Motion Detection] θαη λα ξπζκίζεηε ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Σν κελνύ [Motion detection] έρεη ηξεηο παξακέηξνπο Καηάζηαζε θαλαιηνύ (Channel Status), επαηζζεζία (Sensitivity) θαη πεξηνρή αλίρλεπζεο(md area). Channel STATUS: Δλεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε αλίρλεπζεο θίλεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. SENSITIVITY: Ρύζκηζε επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο θίλεζεο ζε 4 Δηθόλα 5-29 επίπεδα. To 4 είλαη ε κέγηζηε επαηζζεζία. 7 MD AREA Ρύζκηζε πεξηνρήο αλίρλεπζεο ζε θάζε θάκεξα ε πεξηνρή ηεο θάζε θάκεξαο ρσξίδεηαη ζε 13*8 παξάζπξα. Όηαλ θάηη θηλεζεί κέζα ζηηο επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηόηε ζα ελεξγνπνηεζεί ην θύθισκα αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη ζα ππάξρεη θόθθηλε ζεκαηνδόηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νζόλε πνπ είλαη ζπλδεκέλε ζην θαηαγξαθηθό. Δηθόλα Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο (System) ην κελνύ [System] πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κελνύ: Ρύζκηζε ώξαο (Time Set), Κσδηθόο Υξήζηε (User Password), Ρπζκίζεηο Audio/Video, Δπηινγή Γιώζζαο (Language select), Πιεξνθνξίεο πζηήκαηνο (System Info) θαη πληήξεζε πζηήκαηνο (System Maintenance). Όηαλ κπείηε ζην κελνύ [System] κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο. Δηθόλα

38 Ρφθμιςη ώρασ (Time Set) Δπηιέμηε [Main menu System Time set] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξύζκηζεο ηεο ώξαο [Time Set]. Δθεί κπνξείηε λα ξπζκίζεηε, ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ ηύπν απεηθόληζεο ηεο ώξαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο ζεξηλήο ώξαο. Δηθόλα Κσδηθόο Πξόζβαζεο (Password) Απηή ε επηινγή επηηξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ. Δηθόλα Όηαλ ζέζεηε ηελ επηινγή password Enable ζην ON (δείηε ηελ Εηθόλα 5-34), κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε θσδηθό πξόζβαζεο γηα ρξήζηε (user) θαη δηαρεηξηζηή (administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή ζα ζαο δεηεζεί λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δηθόλα Ρυθμίςεισ Video (Video Setup) Επηιέμηε [Main Menu System VIDEO] γηα λα ξπζκίζεηε ην ζύζηεκα Video (PAL, NTSC) Video system:μπνξείηε λα επηιέμεηε ζύζηεκα Video (επηιέμηε PAL ) Video port: Δπηιέμηε Live Out γηα απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Dwell time:επηιέμηε ρξόλν ελαιιαγήο από 0s έσο 300s. Δηθόλα Sequence: 32 Δπηηξέπεη ηελ ξύζκηζε ζέζεο απεηθόληζεο θάζε θαλαιηνύ (Virtual). VGA Resolution: Δπηηξέπεη ηελ επηινγή αλάιπζεο

39 Γλώςςα (Language) Δπηιέμηε [System Language] γηα λα αιιάμεηε ηελ γιώζζα ησλ κελνύ θαηά ηελ επηζπκία ζαο (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-35) θαη επηιέμηε [Ok]. Ζ γιώζζα πνπ επηιέμαηε ζα ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Πληροφορίεσ Δηθόλα 5-35 ςυςτήματοσ (Info) 7 Επηιέμηε [Main Menu System System Info] tγηα λα κπείηε κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο [System Info] γηα απεηθόληζε πιεξνθνξηώλ όπσο ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ε έθδνζε ινγηζκηθνύ, ε δηεύζπλζε MAC, θ.ι.π. εκείσζε: Σα πξώηα δύν ςεθία ηεο δηεύζπλζεο MAC πξέπεη λα είλαη Δηθόλα υντήρηςη υςτήματοσ ην κελνύ απηό κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, λα επαλαθέξεηε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ή λα αλαβαζκίζεηε ην ζύζηεκα. Δπηιέμηε [Main menu System System Maintain] γηα λα κπείηε κέζα ζηελ ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο [System Maintain] (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-38). Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ απηόκαηε ζπληήξεζε, ζα γίλεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκέλα. Δηθόλα εκείσζε: 1. Παξαθαιώ απνζπλδέζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη εηζάγεηε δίζθν U flash πξηλ αξρίζεηε ηελ αλαβάζκηζε. 2. Αξρηθνπνηήζηε ηελ ζπζθεπή (factory default) πξηλ ηελ επαλεθθίλεζε. 3. Όηαλ ξπζκίζεηε ώξα ζπληήξεζεο (Maintenance), ην DVR ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε απεηθόληζεο θαη λα κελ εθηειείηαη θακία ιεηηνπξγία αιιηώο ε απηόκαηε ζπληήξεζε δελ ζα είλαη ελεξγή. 33

40 5.3 Κιείδσκα Μελνύ (Menu Lock) Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο 5.4 Απεηθόληζε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ (Multiple channels Display) Δθηόο από απεηθόληζε θάζε θάκεξαο μερσξηζηά κπνξείηε λα έρεηε απεηθόληζε PIP, κε ελαιιαγή θακεξώλ, θαζώο θαη απεηθόληζε πνιιώλ θακεξώλ ηαπηόρξνλα κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: Πξώηε ηεηξάδα Quad (CH1~CH4), δεύηεξε ηεηξάδα Quad (CH5~CH8), Σξίηε ηεηξάδα Quad (CH9~CH12), ηέηαξηε ηεηξάδα Quad (CH13~CH16), πξώηε 9δα (CH1~CH9), δεύηεξε 9δα (CH10~CH16) θαη 16αδα(CH1~16) 5.5 Έιεγρνο PTZ (PTZ Control) Γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα επηιέμηε θιείδσκα ησλ κελνύ ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνληαο [Menu Lock] θαη θιεηδώλνληαο ην θαηαγξαθηθό.. Αλ ζέιεηε λα ην μεθιεηδώζεηε εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ηεο ζπζθεπήο (device id) θαη θσδηθό ρξήζηε ( δείηε Εηθόλα 5-39). Επεξήγηζη: Ο γενικόρ σπήζηηρ έσει δςναηόηηηα αναπαπαγωγήρ ενώ ο Διασειπιζηήρ (Administrator)έσει δςναηόηηηα ππόζβαζηρ ζε όλερ ηιρ λειηοςπγίερ. Δηθόλα Οη ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ PTZ παξνπζηάζζεθαλ ζην Κεθάιαην Δδώ ζαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρεηξηζζείηε κία ζπζθεπή PTZ. Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε γηα λα επηιέμεηε ην κελνύ ειέγρνπ PTZ (δείηε ηελ Δηθόλα 5-40). Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα Z+&Zθάλεηε zoom In / out, θαη επηιέγνληαο F+&F- εζηηάδεηε καθξηά ή θνληά ελώ κε ηα πιήθηξα I+&I- αλνίγεηε ή θιείλεηε ηελ ίξηδα Δηθόλα Ρύζκηζε πεξηπνιίαο (Cruise Set) Αλνίμηε ηελ ιεηηνπξγία auto cruise ζην κελνύ ξπζκίζεσλ PTZ αλ ζέιεηε λα ξπζκίζεηε ηελ ιεηηνπξγία πεξηπνιίαο (εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε: off. Δθεί κπνξείηε λα ξπζκίζεηε όιεο ηηο παξακέηξνπο πεξηπνιίαο όπσο θαίλνληαη παξαθάησ: Δηθόλα 5-41 Channel select: επηινγή θαλαιηνύ PTZ θάκεξαο Total: Οξίδεη ηελ πνζόηεηα bit πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ Cur Point: Σν ζύζηεκα έρεη αξρηθό (current) ζεκείν πεξηπνιίαο ην 01. Υξεζηκνπνηείηε απηή ηελ επηινγή γηα νξηζκό θαη άιισλ ζεκείσλ. Stop time: νξίδεη ηνλ ρξόλν παξακνλήο ζε θάζε ζεκείν. GOTO: νξίδεη ζε πνην ζεκείν λα γπξίζεη ε θάκεξα. Set: Απνζήθεπζε πξνθαζνξηζκέλνπ ζεκείνπ. Μεηά ηελ επηινγή θαλαιηνύ θαη ξύζκηζε ηεο ζέζεο ηεο θάκεξαο κέζσ ησλ πιήθηξσλ θίλεζεο PTZ πηέζηε ην πιήθηξν [Set] γηα ξύζκηζε ηνπ ζεκείνπ. Πξέπεη λα πηέζεηε ην πιήθηξν [Save] γηα νινθιήξσζε ηεο ξύζκηζεο. Μπνξείηε λα θάλεηε ζπλδπαζκό ησλ 34

41 πιήθηξσλ θίλεζεο θαζώο θαη Zoom, Iris, Focus θαηά ηελ ξύζκηζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ θαη κεηά λα κεηαβείηε ζην πξνεγνύκελν κελνύ (δείηε ηελ Δηθόλα 5-41) γηα επηπιένλ ξπζκίζεηο θαη κεηά πάιη κέζα ζην κελνύ Cruise Set θαη λα πηέζεηε [Set] θαη [Save] γηα λα νινθιεξσζεί ε ξύζκηζε πνπ θάλαηε. Clean: Καζαξηζκόο ξπζκίζεσλ. εκείσζε: απηό ην DVR κπνξεί λα απνζεθεύζεη έσο 100 πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία (pre-set). Ο ζπλνιηθόο ηνπο αξηζκόο όκσο κπνξεί λα πεξηνξηζζεί από ηελ θάκεξα PTZ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 5.6 Απεηθόληζε PIP PIP απεηθόληζε πνπ κπνξεί λα είλαη 1x1 ή 1x2. 1x1 απεηθόληζε: Τπάξρεη κία θάκεξα ζε πιήξε νζόλε θαη κία αθόκε ζε έλζεηε κηθξό παξάζπξν. 1x2 απεηθόληζε: Τπάξρεη κία θάκεξα ζε πιήξε νζόλε θαη δύν αθόκε ζε έλζεηα κηθξά παξάζπξα. 5.7 Αλαδήηεζε εγγξαθήο Κάλεηε δεμί θιηθ ζηελ αξρηθή νζόλε θαη επηιέμηε Αλαδήηεζε Εγγξαθήο [Recording Search] ώζηε λα επηιέμεηε εκεξνκελία θαη ώξα αλαπαξαγσγήο θαη λα δείηε θαηαγεγξακκέλν Video. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν ίγαζε ήρνπ (Mute) Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ηνλ έιεγρν έληαζεο ήρνπ ηνπ DVR. 5.9 Δγγξαθή (Record) Πηέζηε ην πιήθηξν [Rec.] γηα λα μεθηλήζεη ε ρεηξνθίλεηε εγγξαθή Σεξκαηηζκόο εγγξαθήο Αλ ζέιεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαγξαθηθνύ επηιέμηε [Stop Rec.] ζην κελνύ Άλνηγκα ελαιιαγήο θακεξώλ (Open dwell time display) Αθνύ νξίζεηε ηνλ ρξόλν ελαιιαγήο θαλαιηνύ Audio/Video κπνξείηε λα ην ελεξγνπνηήζεηε κε κελνύ αλάδπζεο (pop up) Έλαξμε πεξηπνιίαο (Start Cruise) Μόιηο νξίζεηε ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία θάκεξαο PTZ, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην αληίζηνηρν αλαδπόκελν κελνύ γηα έλαξμε ηεο πεξηπνιίαο. Κεθάιαην 6: Λνγηζκηθό Net-Viewerm 6.1 Μεηαθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο Αλνίμηε ηνλ Ιnternet Explorer θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ δηεύζπλζε IP θαη ηελ ζύξα WEB ηνπ DVR, όπσο π.ρ. θαη επηβεβαηώζηε ηελ κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο. Ο ππνινγηζηήο ζαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλνο ζην Internet ώζηε λα γίλεη κεηαθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο. Σημείωζη: Ειέγμηε ηηο ξπζκίζεηο αζθαιείαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνπ ΙΕ αλ δελ κπνξεί λα γίλεη ε 35 κεηαθόξησζε ηεο εθαξκνγήο.

42 6.2 Είζνδνο ζην Net-viewer Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο επηιέμηε γιώζζα θαη εηζάγεηε ηνλ θσδηθό ζαο γηα λα ζπλδεζείηε επηιέγνληαο ην πιήθηξν [Log-in]. Ο εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο είλαη θελόο. Μπνξείηε όπνηε ζέιεηε λα ξπζκίζεηε λέν θσδηθό όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηκήκα [Password set] κελνύ. εκείσζε: Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ηελ παιηά εθαξκνγή IE webcam θαηά ηελ αλαβάζκηζε DVR εθηειέζηε ηελ εληνιή: regsvr32/u dvrocx.ocx Δηθόλα 6-2 Μεηά ηελ είζνδν ζην πξόγξακκα Net-viewer, ζα δείηε δσληαλή εηθόλα από ην θαηαγξαθηθό απηόκαηα (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-3). 36

43 6.3 Κύξην κελνύ Net-viewer πλδεζείηε ζην Net-viewer θαη δείηε ηελ παξαθάησ εηθόλα ηήιε κελνύ (Σκήκα 1 ζηελ Δηθόλα 6-3) έιεγρνο PTZ (αξηζκνί 2, 3, 4 ζηελ Δηθόλα 6-3) έιεγρνο δσληαλή εηθόλαο (αξηζκνί 6 έσο 10 ζηελ Δηθόλα 6-3) Menu column (Section 1 on Picture 6-3),1. Ζ ζηήιε κελνύ πεξηιακβάλεη ηα κελνύ [Live], [Replay] θαη [Setup] θαζώο θαη ηελ επηινγή [Logout] Ζωντανή Εικόνα (Live) Μεηά ηελ είζνδν ζην ινγηζκηθό ζα δείηε δσληαλή εηθόλα (Δηθόλα 6-3) Αναπαραγωγή (Replay) Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε αλαπαξαγσγή αξρείσλ. Δπηιέμηε εκέξα, θαλάιη θαη ηύπν θαη κεηά searching ή refreshing. Καηόπηλ επηιέμηε νπνηνδήπνηε αξρείν πξνέθπςε από ηελ αλαδήηεζε θαη ζα αξρίζεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ ηαρύηεηα αλαπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κπάξα ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ κελνύ όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα Εηθόλα 6-4). Play : επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ παύζε ηνπ video [Play]/[Pause]. Stop : επηηξέπεη ηεξκαηηζκό αλαπαξαγσγήο. Δηθόλα

44 F.F. : επηηξέπεη γξήγνξε αλαπαξαγσγή πξνο ηα εκπξόο. Slow : επηηξέπεη αλαπαξαγσγή πξνο ηα πίζσ. Next Frame: επηηξέπεη αλαπαξαγσγή θαξέ κε θαξέ. 264 TO AVI button: επηηξέπεη κεηαηξνπή H.264 ζε AVI. Η εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη εμαγσγή αξρείσλ ζε Η.264. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηα αξρεία ζε AVI Ρυθμίςεισ (Setup) Δπηιέμηε [Set] γηα λα εηζέιζεηε ζηα ππνκελνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κελνύ ηξόπνπ εγγξαθήο [Recording Mode], πλαγεξκνύ [Alarm Mode], ειέγρνπ ΡΣΕ [PTZ Control], ξπζκίζεσλ δηθηύνπ [Network Setting], ξπζκίζεσλ ζπζηήκαηνο[system Setting] θαη πιεξνθνξηώλ Host [Host Info]. Δπεμήγεζε: κόλν όηαλ ην DVR είλαη ζε θαηάζηαζε απεηθόληζεο κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε θαη λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ απνκαθξπζκέλα. Ζ κέζνδνο ξπζκίζεσλ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηε απεπζείαο ζην DVR. Δγγξαθή (Record ) Δπηιέμηε [Recording Mode] θαη εθεί κπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε θάζε θαλάιη, θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο εγγξαθήο (ιεπηνκέξεηεο, πνηόηεηα, ήρν, ηύπνο video θαη ηύπν εγγξαθήο) απνκαθξπζκέλα κε ην Net-viewer. Δηθόλα 6-5 Δπηιέμηε [Schedule] γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-6). Ζ κέζνδνο ξπζκίζεσλ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηε απεπζείαο ζην DVR. Παξαθαιώ δείηε ην ηκήκα Record Setup Alarm Δηθόλα 6-6 Δπηιέμηε [Alarm Setting] γηα λα κπείηε ζην ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-7). 38

45 Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε εηζόδνπο εμόδνπο ζπλαγεξκνύ γηα θάζε θαλάιη, αλίρλεπζε θίλεζεο, επαηζζεζία αλίρλεπζεο θίλεζεο, ζπλαγεξκό απώιεηαο video, ιίγνο ρώξνο ζηνλ ζθιεξό δίζθν, απώιεηα ζθιεξνύ δίζθνπ, ρξόλν εμόδνπ ζπλαγεξκνύ θιπ. Γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ην ηκήκα Δδώ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο γηα θάζε θαλάιη μερσξηζηά Δηθόλα (όπσο 6-7 θαίλεηαη ηελ Δηθόλα 6-8). PTZ Control Δηθόλα 6-8 Δπηιέμηε [PTZ control] γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ξπζκίζεηο PTZ. Οη ξπζκίζεηο απηέο δελ δηαθέξνπλ κε απηέο πνπ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ απεπζείαο ζην DVR. Παξαθαιώ δείηε ηελ παξάγξαθν (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-9). Δηθόλα

46 Γίθηπν (Network) Επηιέμηε [Network Set] γηα λα εηζέιζεηε ην κελνύ [Network Set]. Οη ξπζκίζεηο είλαη ηαπηόζεκεο κε απηέο ηνπ αληίζηνηρνπ κελνύ ηνπ DVR. Γηα ιεπηνκέξεηεο δείηε ηελ παξάγξαθν Network Set. Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο (System Setting) Δηθόλα Δπηιέμηε [System setting] γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξπζκίζεσλ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-11); 6-10 Δπηιέμηε ηύπν δηθηπαθήο ζύλδεζεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. Δπηιέμηε ην πιήθηξν [ ] γηα πξνεζθόπηζε ηεο δηαδξνκήο απνζήθεπζεο ηνπ ινγηζκηθνύ net-viewer θαη ηεο δηαδξνκήο απνζήθεπζεο ζηηγκηόηππσλ. ην κελνύ απηό επίζεο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνπο θσδηθνύο ρξεζηώλ θαη λα ξπζκίζεηε ηελ αιιαγή ζεξηλήο ώξαο θιπ... Δηθόλα 6-11 Πιεξνθνξίεο Host (Host Info) Δπηιέμηε [Host Info.] γηα λα εηζέιζεηε ζην αληίζηνηρν ππνκελνύ (όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 6-12). Δδώ κπνξείηε λα ειέγμεηε ην πνζνζηό ρξήζεο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ, ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν απνζήθεπζεο, ην ρξόλν εγγξαθώλ πνπ ππάξρνπλ ήδε, ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ηελ δηεύζπλζε MAC θιπ. 40

47 Δηθόλα Έιεγρνο PTZ (PTZ Control) εκείσζε: νη παξαθάησ ζεηξέο κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ηα ζρόιηα ζηελ Δηθόλα 6-2.,2.PTZ έιεγρνο θίλεζεο: έιεγρνο θαηεύζπλζεο θίλεζεο PTZ,3. Έιεγρνο Zoom, Focus θαη Iris: έιεγρνο θίλεζεο zoom, focus θαη iris ηεο PTZ.,4.Έιεγρνο presetting bit CUR:εκθαλίδεη ην ηξέρσλ bit ή εηζάγεη έλα bit πξνθαζνξηζκέλνπ ζεκείνπ πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε. Load:θόξησζε πξνθαζνξηζκέλνπ ζεκείνπ πνπ απνζεθεύηεθε πξόζθαηα. Save: Απνζήθεπζε bit πξνθαζνξηζκέλνπ ζεκείνπ. Set: Οξηζκόο παξακέηξσλ bit πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ (Γηα ιεπηνκέξεηεο παξαθαιώ δείηε ην ηκήκα 5.5- cruise set. GOTO: ζε θαηάζηαζε απεηθόληζεο εηζάγεηε αξηζκό θαη κεηά πηέζηε ην πιήθηξν [GOTO] γηα λα κεηαβείηε ζην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν άκεζα. Clean: Καζαξηζκόο πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ Cruise: έιεγρνο θαηάζηαζεο πεξηπνιίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ on θαη off) Live Play Control.5On / Off Live display [ ]:Όηαλ ε δσληαλή εηθόλα (Live) είλαη ζε θαηάζηαζε On, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν θιείλεηε ηελ δσληαλή απεηθόληζε, αληίζεηα αλ είλαη Off, ηόηε αλνίγεηε ηελ δσληαλή απεηθόληζε. 6.Capture [ ]:Απνζήθεπζε ζηηγκηόηππσλ σο εηθόλεο.bmp. 7.Recording [ ]:ρεηξηζκόο εγγξαθώλ ηνπ DVR απνκαθξπζκέλα 8Channel display [ ]:Σα εηθνλίδηα απηά επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ απεηθόληζεο 41

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα