ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ"

Transcript

1 ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν λεξφ θαη ηελ επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ησλ ηξηψλ Πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο αλαγελλάηαη δηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη γίλεηαη ε λέα θαηά Υξηζηφ δεκηνπξγία 1. Ο Άγηνο Απφζηνινο Παχινο αλαθέξζεθε ζ απηφ σο ην «ινπηξόλ παιηγγελεζίαο θαὶ ἀλαθαηλώζεσο Πλεύκαηνο Ἁγίνπ» 2. Ζ Θεία Υάξηο θαηέξρεηαη πάλσ ζην λεξφ δίδνληαο ζην Βάπηηζκα ηελ θάζαξζε απφ ηηο ακαξηίεο θαη ηελ δχλακε ηεο αλαγέλλεζεο. Σν Βάπηηζκα πξνζθέξεη ηελ λέα θαηά Υξηζηφ δσή, εκθπηεχεη ηνπο βαπηηζκέλνπο κέζα ζηελ Οξζφδνμν Δθθιεζία, πνπ είλαη ην κφλν θαλνληθφ ψκα ηνπ Υξηζηνχ, θαη ηνπο πξνζθέξεη ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζ φια ηα Ηεξά Μπζηήξηα. Απηφ ην Ηεξφ Μπζηήξην πεξηγξάθηεθε κε πνιιά νλφκαηα θαη ην θαζέλα ην δηεπθξηλίδεη. Έηζη, ην Βάπηηζκα θαιείηαη: θώηηζκα, ινπηξό, ράξηζκα, δσξεά, έλδπκα αζαλαζίαο, ζθξαγίδα, θπιαθηήξην, όρεκα πξνο ηνλ νπξαλό, θ.π.ά. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ Μπζηεξίνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηελ Αγία Γξαθή δηά ησλ πξνηππψζεσλ θαη εηθφλσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο. Σν βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ θαη Βαπηηζηή πξνπαξαζθεχαδε ην Θενδφζδνην Βάπηηζκα ηνπ Μεζζία δηά κεηαλνίαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ Μπζηεξίνπ είλαη πξνθαλέο απφ ην γεγνλφο φηη ζπζηήζεθε ιίγν πξηλ απφ ηελ έλδνμν Αλάιεςε ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ πνπ είλαη ν Κχξηνο θαη σηήξαο καο. Έδσζε ηελ εληνιή ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο θαη Μαζεηάο Σνπ λα θεξχμνπλ ζ φιν ηνλ θφζκν «βαπηίδνληαο» εθείλνπο πνπ ζα πηζηεχζνπλ ζην φλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 3. Σαπηφρξνλα, πξνεηδνπνίεζε φινπο εθείλνπο πνπ δελ ζα πηζηέςνπλ θαη δελ ζα βαπηηζηνχλ φηη ζα θαηαδηθαζηνχλ Ο Οπιζμόρ ηος Βαπηίζμαηορ καηά ηην Καινή Γιαθήκη Ζ θαηλή Γηαζήθε ραξαθηεξίδεη ην Ηεξφ Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο σο «ινπηξόλ παιηγγελεζίαο θαὶ ἀλαθαηλώζεσο Πλεύκαηνο Ἁγίνπ» 5, φπσο θαη σο «ινπηξόλ ηνῦ ὕδαηνο ἐλ ξήκαηη» 6, πνπ ζεκαίλεη ηελ πιήξε θαηάδπζε θαη πιήζε ηνπ ζψκαηνο κέζα ζην αγηαζκέλν λεξφ πνπ θαζαξίδεη ηελ ςπρή απφ ηελ ακαξηία. Μπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη ην Βάπηηζκα λα είλαη ε θάζαξζε ησλ ακαξηηώλ θαη ε ζπγρώξεζε ησλ παξαπησκάησλ 1 Πξβι. Γακαιά, Καηήρεζηο, ζει Φξαγθνπνχινπ,Υξηζηηαληθή Πίζηηο, ζει Γηα ηελ βηβιηθή εμήγεζε ηνπ Ηεξνχ Μπζηεξίνπ βιέπε: Labadarios, Explanation, Johannesburg, Σνπ ηδίνπ, Sermons, ηφκ.1, ζει Meyendorff, Theology, ζει Γεσξγνπνχινπ, Αλζνινγία, ζει Σίη. 3:5. Πξβι. Δπδνθίκσθ, Οξζνδνμία, ζει Κεθαιά, Καηήρεζηο, ζει Μαηζ. 28:19. 4 Μάξθ. 16:16. 5 Σίη. 3:5. Πξβι. Δπδνθίκσθ, Οξζνδνμία, ζει Κεθαιά, Καηήρεζηο, ζει Δθεζ. 5:26.

2 θαη ε αηηία ηεο αλαθαίληζεο θαη αλαγέλλεζεο, φηαλ θαηαλνήηαη φηη ην φθεινο δελ ρνξεγείηαη απφ ην λεξφ, αιιά από ηελ θάζνδν ηνπ Πλεύκαηνο πνπ θαηέξρεηαη κπζηηθά θαη ρνξεγεί Υάξη θαη δύλακε κε απνηέιεζκα ηελ θάζαξζε ησλ ακαξηηώλ θαη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε από ηελ κόιπλζε ηνπ πνλεξνύ. Απηή ε Υάξηο θαη δχλακε δίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Κχξην ζηνλ πηζηφ δηά ηεο επίθιεζεο «εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο» 7, πνπ έρεη δηδαρζεί ηελ νκνινγία ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο Η Δίζοδορ ζηην Δκκληζία και η ζςμμεηοσή ζηα Ιεπά Μςζηήπια Σν Βάπηηζκα πξνζθέξεη ηελ θαηλνχξγηα θαηά Υξηζηφ δσή θαη θάκλεη θάπνην κέινο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, δίδνληάο ηνπ ην δηθαίσκα ηεο θνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ζ φια ηα Ηεξά Μπζηήξηα. Απηφ καξηπξείηαη απφ ηελ αξραία πξάμε θαη παξάδνζε ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία κφλνλ εθείλνη πνπ βαπηίζηεθαλ εζεσξνχλην άμηνη λα γίλνπλ δεθηνί ζηε Θεία Δπραξηζηία. Αιιά κελ αθήζεηο θαλέλα λα θάεη ή λα πηεί από ηελ Δπραξηζηία ζνπ εθηόο απ εθείλνπο πνπ έρνπλ βαπηηζηεί ζην όλνκα ηνπ Κπξίνπ, δηόηη ν Κύξηνο κίιεζε γη απηό ιέγνληαο: Μὴ δῶηε ηὸ ἅγηνλ ηνῖο θπζὶ κεδὲ βάιεηε ηνὺο καξγαξίηαο ὑκῶλ ἔκπξνζζελ ηῶλ ρνίξσλ, κήπνηε θαηαπαηήζσζηλ αὐηνὺο ἐλ ηνῖο πνζὶλ αὐηῶλ θαὶ ζηξαθέληεο ξήμσζηλ ὑκᾶο Οη λενθψηηζηνη νδεγνχλην απφ ην βαπηηζηήξην ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πηζηψλ κε ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Θεία Δπραξηζηία. Απηφ καξηπξείηαη απφ ηνλ άγην Ηνπζηίλν ηνλ Φηιφζνθν θαη Μάξηπξα 11, φπσο θαη απφ ηελ Αηγππηηαθή Σάμε θαη ηνπο Καλφλεο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ άγην Ηππφιπην 12. Αληίζεηα, νη θαηερνχκελνη, πνπ γλώξηζαλ ηελ ζεόηεηα ηνπ Υξηζηνύ θαη νκνιόγεζαλ ηελ πίζηε, έπξεπε λα απνρσξίζνπλ απφ ηελ ηεξά ηξάπεδα, επεηδή ζ εθείλνπο πνπ δελ είραλ ήδε βαπηηζηεί ην Άγην Πλεύκα δελ θαηνηθεί κεηά απνδεηθλύνληαη λα είλαη κέηνρνη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο δηά ηνπ Βαπηίζκαηνο, ηόηε ηίπνηε δελ ηνπο απνηξέπεη λα αγγίμνπλ ηνλ σηήξα καο Υξηζηό 13. Υσξίο ηελ απνδνρή ηνπ Βαπηίζκαηνο θαλέλαο δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηα ππφινηπα Ηεξά Μπζηήξηα Σα πολλαπλά ονόμαηα ηος Μςζηηπίος ηος Βαπηίζμαηορ 7 Μαηζ. 28:19. 8 Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ θαη Μάξηπξνο, Α Απνινγεηηθόο, 65, ελ B, ηφκ. 3, ζει Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ην άγηνλ βάπηηζκα, Οκηιία 40, 7, Migne, P.G., 36, 368. Γακαζθελνχ, Έθζεζηο. Πεξί πίζηεσο θαη βαπηίζκαηνο, IV, 82, 9, Migne, P.G., 94, Μαηζ. 7:6. 10 Γηδαρή, 9, 5, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ θαη Μάξηπξνο, Α Απνινγεηηθόο, 65, ελ B, ηφκ. 3, ζει Ηππνιχηνπ, Αηγππηηαθή Σάμηο, θεθ. 46, XXI, 19, Σξεκπέια, Μηθξόλ Δπρνιόγηνλ, ηφκ. 1, ζει θαη Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, Δηο Ησάλλελ, βηβιίν XIII, 20, 17, Migne, P.G., 74, Bartmann, Theologie Dogmatique, ηφκ. II, ζει. 275.

3 Ζ ζπνπδαηφηεηα θαη ε δχλακε ηνπ Βαπηίζκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ είλαη θπζηθφ λα δνζνχλ πνιιά θαη δηάθνξα νλφκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ πάλσ ζηε ςπρή 15. Ολνκάζηεθε: α) «Φσηηζκόο» 16, γηαηί πξηλ δνζεί, νη θαηερνχκελνη εδηδάζθνλην, πξνεηνηκαδφκελνη «πξὸο θσηηζκὸλ ηῆο γλώζεσο ηῆο δόμεο ηνῦ Θενῦ ἐλ πξνζώπῳ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ» 17. β) «Λνπηξό» 18, γηαηί δη απηνχ απνπιχλνληαη νη ακαξηίεο καο θαη ζπκκεηέρνκε ζηα θαζαξά λεξά, πνπ θαζαξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ χζζσπν, ή πην θαζαξά απφ ην αίκα ηνπ Νφκνπ θαη ηεξφηεξα απφ ηηο ζηάρηεο ελφο ειαθηνχ πνπ ξαληίδεηαη πάλσ ζ εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη δέρνληαη ηελ πξνζσξηλή θάζαξζε, αιιά δελ ηνπο απαιάζζεη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ ακαξηία (Παιαηά Γηαζήθε), ελψ ην Βάπηηζκα ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ην θαηνξζψλεη. γ) «Γσξεά δηθαησζύλεο» 19, δηφηη δη απηνχ αθαηξείηαη ε ηηκσξία ηεο ακαξηίαο. δ) «Γσξεά» 20, γηαηί είλαη ε θαιιχηεξε δσξεά ηνπ Θενχ πνπ καο δίδεηαη. ε) «Έλδπκα αζαλαζίαο» 21, γηαηί θαιχπηεη ηελ αηηκία ηεο γχκλσζεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ακαξηία. ζη) «Υξίζκα, σο άγην θαη βαζηιηθό», γηαηί νη ηεξείο θαη βαζηιείο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ερξίνλην 22. ηελ Καηλή Γηαζήθε, δηά ηνπ Βαπηίζκαηνο νη λενθψηηζηνη ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηνλ έλα Βαζηιέα θαη Μέγα Αξρηεξέα γελφκελνη ηεξείο θαη βαζηιείο, «βαζίιεηνλ ἱεξάηεπκα, ἔζλνο ἅγηνλ, ιαὸο εἰο πεξηπνίεζηλ» 23 πξνο ηνλ Θεφ Παηέξα. Σν Βάπηηζκα αλαθέξεηαη σο «ζθξαγίδα» 24, γηαηί, παξ φιν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Υξηζηφ, ην δεζπνηηθό ζεκείν ιάκπεη πάλσ ηνπο ην θσο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Κπξίνπ θαη κε ην λα ζθξαγίδνληαη 25, απνδεηθλχεη φηη είλαη δηθά Σνπ πξφβαηα πνπ νη ιεζηέο δελ ηνικνύλ λα θιέςνπλ εύθνια. Με ην λα θέξνπλ ηα ζεκεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο Αγγέινπο, είλαη θαλεξφλ φηη αλήθνπλ ζηνλ Θεφ θαη κπνξνχλ 15 Μεηζνπνχινπ, Θέκαηα, ζει Δβξ. 10: Β Κνξηλζ. 4: Δθεζ. 5:26. Σίη. 3:5. 19 Ρσκ. 5: Ρσκ. 6:23 12:6-8. Α Κνξηλζ. 12:13. Α Ησάλ. 3: Α Κνξηλζ. 15: Λεπ. 16:32. Έμ. 37:29. Β Βαζηιεηψλ 19:21 22:51. Α Παξαι. 16:22. Φαικ. 20:6. Εαρ. 4: Α Πέηξνπ 2:9. 24 Β Σηκ. 2: Απνθ. 7:4. Δθεζ. 4:30. Β Κνξηλζ. 1:22.

4 εθείλνη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ θξαγίδα θαη λα πξνζηαηεχζνπλ απηέο ηηο ςπρέο απφ ηνλ αηαλά θαη ηνπο αγγέινπο ηνπ 26. Καιείηαη «θπιαθηήξην» θαη «ηέιεην», γηαηί εθείλνη πνπ βαπηίδνληαη θσηίδνληαη θαη θσηηδόκελνη γίλνληαη πηνί δηά πηζεζίαο θαη γελόκελνη πηνί ηειεηνπνηνύληαη θαη γίλνληαη αζάλαηνη. Όκσο, ην Βάπηηζκα είλαη έλαο ζηαπξόο. Γηόηη, ν παιαηόο άλζξσπνο ζπζηαπξώλεηαη κε ηνλ Υξηζηό θαη ζπλζάπηεηαη καδί Σνπ δηά ηνπ Βαπηίζκαηνο κέρξη ζαλάηνπ 27. χκθσλα κε ηνπο αξραίνπο αγίνπο Παηέξεο θαη εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο ηεο Γχζεο ηεο κίαο ελσκέλεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, ην Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο νλνκάδεηαη: sacramentum aquae, fons sacer, unda gentitalis, aquavitalis, sacramentum fidei, sacramentum Trinitatis, lavacrum regenerationis, ablution peccatorum θαη sigillum 28. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ραξαθηήξηζε ην Ηεξφ Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο σο ην ινπηξό εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δνπιεία, ζπγρώξεζε ακαξηηώλ, ζάλαηνο ακαξηίαο, αλαγέλλεζε ςπρήο, ιακπξό έλδπκα, αρεηξνπνίεηε ζθξαγίδα, όρεκα πξνο ηνλ νπξαλό, αηηία ηεο Βαζηιείαο, δσξεά πηνζεζίαο 29. Ο άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο φξηζε ην Βάπηηζκα σο ηελ ιακπξόηεηα ησλ ςπρώλ, κεηάδνζε Εσήο, βνήζεηα ησλ αδπλάησλ, θαηαπάηεζε ηεο ζαξθόο, αθνινπζία ηνπ Πλεύκαηνο, θνηλσλία ηνπ Λόγνπ, απνθαηάζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο, θαηαθιπζκό ηεο ακαξηίαο, ειαθξά κεηακόξθσζε, αθάληζε ηνπ ζθόηνπο, όρεκα πξνο ηνλ Θεό, ζηήξημε ηεο πίζηεο, ηειεηόηεηα ηνπ λνόο, θιεηδηά ηεο Οπξάληαο Βαζηιείαο, ακνηβή δσήο, άξλεζε ζθιαβεηάο, απειεπζέξσζε από ηνπο δεζκνύο Οι πποηςπώζειρ ηος Βαπηίζμαηορ Οη Γσξεέο θαη ηα Υαξίζκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ άλζξσπν δηά ηνπ Ηεξνχ Μπζηεξίνπ ηνπ Βαπηίζκαηνο είλαη πνιιά θαη αλαθέξνληαη ζηελ Αγία Γξαθή. Αθφκα νη άγηνη Πξνθήηεο πξνείδαλ απηέο ηηο Γσξεέο θαη κίιεζαλ γηα ηηο πξνηππψζεηο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Οη βαπηηζηηθέο ηειεηέο δηά ξαληηζκνχ κε λεξφ ή ηα ινπηξά ζηε ζάιαζζα θαη πνηάκηα ππήξραλ αθφκα πξηλ απφ ηελ επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, έμσ απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ, φρη κφλνλ αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο θαη Δζζαίνπο, αιιά αθφκα αλάκεζα ζηα Έζλε, φπσο ηνπο Βαβπισλίνπο, Ηλδνχο, Αηγππηίνπο, Ρσκαίνπο, Έιιελεο, θ.ά.π. Όκσο, απηνί νη θαζαξηζκνί ζην πηζηεχσ φισλ ησλ Διιήλσλ θαη βαξβάξσλ 26 Θενθπιάθηνπ Βνπιγαξίαο, Δηο Α Πέηξνπ 2:9, Migne, P.G., 125, Αξηζηείδνπ, Απνινγία, XX, 2 θαη 14, ελ B, ηφκ. 3, ζει. 135 θαη 147. Απνθ. 1:6. Υξπζνζηφκνπ, Δηο Β Κνξηλζίνπο, Οκηιία 18, 3, Migne, P.G., 61, 523. Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ην άγηνλ Βάπηηζκα, Οκηιία 40, Migne, P.G., 36, Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Δηο ην άγηνλ βάπηηζκα, Οκηιία 13, 4, Migne, P.G., 31, Γακαζθελνχ, Έθζεζηο. Πεξί πίζηεσο θαη βαπηίζκαηνο, IV, 82, 9, Migne, 94, Κιήκεληνο Αιεμαλδξέσο, Παηδαγσγόο, I, 6, ελ B, ηφκ. 7, ζει. 92. Υξπζνζηφκνπ, Πξνο Δβξαίνπο, 9, 3, Migne, P.G., 63, Bartmann, Theologie Dogmatique, ηφκ. II, ζει Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Δηο ην άγηνλ βάπηηζκα, Οκηιία XIII, 5, Migne, P.G., 31, Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ην άγηνλ βάπηηζκα, Οκηιία XL, 3, Migne, P.G., 36, 361.

5 αλαθαίξνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα εζηθή θάζαξζε, πνπ ε θπζηθή θαζαξηφηεηα θαη ε πιχζε ηνπ ζψκαηνο απφ ηηο θπζηθέο θειίδεο ήηαλ πάληνηε ην νξαηφ ζεκείν 31. Ο Σεξηπιηαλφο 32 θαη ν άγηνο Ηνπζηίλνο ν Φηιφζνθνο θαη Μάξηπο 33 κίιεζαλ γηα κηκήζεηο θαη θηβδήισζε ησλ Υξηζηηαληθψλ Μπζηεξίσλ απφ ηνλ αηαλά. Απηέο νη εμσηεξηθέο θαζάξζεηο ζηεξνχληαη απφ ηελ δχλακε ηεο εζσηεξηθήο θάζαξζεο, πνπ δίδεη δσή ζηνπο αςχρνπο θαη ερξεζηκνπνηνχλην σο κέζα καγηθήο θαη θπζηθήο θάζαξζεο. Μφλνλ ζηνλ Ηνπδατζκφ βξίζθεη θαλείο εθείλν πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ Φαικφ 50(51): «Ραληηεῖο κε ὑζζώπῳ, θαὶ θαζαξηζζήζνκαη, πιπλεῖο κε, θαὶ ὑπὲξ ρηόλα ιεπθαλζήζνκαη. Αθνπηηεῖο κνη ἀγαιιίαζηλ θαὶ εὐθξνζύλελ, ἀγαιιηάζνληαη ὀζηέα ηεηαπεηλσκέλα. Απόζηξεςνλ ηὸ πξόζσπόλ ζνπ ἀπὸ ηῶλ ἁκαξηηῶλ κνπ θαὶ πάζαο ηὰο ἀλνκίαο κνπ ἐμάιεηςνλ. Καξδίαλ θαζαξὰλ θηίζνλ ἐλ ἐκνί, ὁ Θεόο, θαὶ πλεῦκα εὐζὲο ἐγθαίληζνλ ἐλ ηνῖο ἐγθάηνηο κνπ» 34. Οη Πξνθήηεο θήξπμαλ κεηάλνηα δηά λήςεο ζην φλνκα ηνπ Θενχ: «Λνύζαζζε θαὶ θαζαξνὶ γίλεζζε, ἀθέιεηε ηὰο πνλεξίαο ἀπὸ ηῶλ ςπρῶλ ὑκῶλ ἀπέλαληη ηῶλ ὀθζαικῶλ κνπ, παύζαζζε ἀπὸ ηῶλ πνλεξηῶλ ὑκῶλ, κάζεηε θαιὸλ πνηεῖλ, ἐθδεηήζαηε θξίζηλ, ξύζαζζε ἀδηθνύκελνλ, θξίλαηε ὀξθαλ θαὶ δηθαηώζαηε ρήξαλ θαὶ δεῦηε δηαιερζῶκελ, ιέγεη Κύξηνο θαὶ ἐὰλ ὦζηλ αἱ ἁκαξηίαη ὑκῶλ ὡο θνηληθνῦλ, ὡο ρηόλα ιεπθαλῶ, ἐὰλ δὲ ὦζηλ ὡο θόθθηλνλ, ὡο ἔξηνλ ιεπθαλῶ. Καί ἐὰλ ζέιεηε θαὶ εἰζαθνύζεηέ κνπ, ηὰ ἀγαζὰ ηῆο γῆο θάγεζζε ἐὰλ δὲ κὴ ζέιεηε, κεδὲ εἰζαθνύζεηέ κνπ, κάραηξα ὑκᾶο θαηέδεηαη ηὸ γὰξ ζηόκα Κπξίνπ ἐιάιεζε ηαῦηα» 35. Ο άγηνο Ηνπζηίλνο ν Φηιφζνθνο θαη Μάξηπο ζεσξνχζε απηέο ηηο λνπζεζίεο απαξαίηεηεο γηα λα ζπγρξνλίζεη ηελ λήςε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ εζσηεξηθή θάζαξζε. Ήζαλ πξνθεηηθέο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Βάπηηζκα, ην κόλνλ δπλαηό κέζνλ γηα λα θαζαξηζηνύλ εθείλνη πνπ κεηαλννύλ είλαη ην λεξό ηεο Εσήο όπσο θεξύρζεθε από ηνλ Ζζαΐα 36. ηελ Παιαηά Γηαζήθε (Ο ) ην Δβξατθφ ξήκα tabal ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηελ θάζαξζε θαη ηελ πιχζε, φπσο ην ξήκα «βαπηίδσ» 37. Γηά ηνπ Μσυζέα, κηιψληαο εθ κέξνπο ηνπ Θενχ, απηέο νη θαζάξζεηο, δηά ηνπ λεξνχ νξίδνληαη σο έλα κέζνλ εμαγληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Μσζατθφ Νφκν, πνπ ηνπο αμηψλεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκφζηα ιαηξεία θαη επηθνηλσλία κε ηνλ ιαφ ηνπ Θενχ 38. Όκσο, απηέο νη θαζάξζεηο έρνπλ πξνζσξηλή θάζαξζε ηνπ ζώκαηνο, αιιά δελ αθαηξνύλ ηελ ακαξηία 39. ε 31 Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Δηο ηελ εκέξαλ ησλ Φώησλ, Migne, P.G., 46, Σεξηπιηαλνχ, De praescriptione haereticorum, 40 θαη De Baptismo, 5, migne, P.L., 2, 66, Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ θαη Μάξηπξνο, Α Απνινγεηηθόο, 62, ελ B, ηφκ. 3, ζει Φαικ. 50(51): Ζζ. 1: Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ θαη Μάξηπξνο, Γηάινγνο, 14, 1 θαη 44, 4, ελ B, ηφκ. 3, ζει. 220 θαη Β Βαζηιεηψλ 5:14. Ηνπδίζ 12:7. νθία εηξάρ 34: Λεπ. θεθ Αξηζκ. θεθ Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ην άγηνλ βάπηηζκα, Οκηιία 40, 11, Migne, P.G., 36, 372.

6 κεηαγελέζηεξεο επνρέο ην βάπηηζκα ησλ πξνζειχησλ εηζήρζεθε ζαλ κέζνλ γηα λα θέξνπλ ηνπο εζληθνχο κέζα ζηνλ Ηνπδατζκφ. Πξνηππψζεηο ηνπ Υξηζηηαληθνχ Βαπηίζκαηνο ήηαλ: ε πεξηηνκή, ε δηάβαζε ηεο Δξπζξάο Θαιάζζεο, ε ζσηεξία απφ ηνλ Καηαθιπζκφ ζηελ Κηβσηφ ηνπ Νψε, ελψ ην βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ θαη Βαπηηζηνχ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ην Βάπηηζκα ζην Υξηζηφ. Ο άγηνο Απφζηνινο Παχινο παξαηήξεζε φηη «ἐλ ᾧ θαὶ πεξηεηκήζεηε πεξηηνκῇ ἀρεηξνπνηήηῳ ἐλ ηῇ ἀπεθδύζεη ηνῦ ζώκαηνο ηῶλ ἁκαξηηῶλ ηῆο ζαξθόο, ἐλ ηῇ πεξηηνκῇ ηνῦ Υξηζηνῦ, ζπληαθέληεο αὐη ἐλ η βαπηίζκαηη, ἐλ ᾧ θαὶ ζπλεγέξζεηε δηὰ ηῆο πίζηεσο ηῆο ἐλεξγείαο ηνῦ Θενῦ ηνῦ ἐγείξαληνο αὐηὸλ ἐθ ηῶλ λεθξῶλ» 40. «Καὶ πάληεο εἰο ηὸλ Μσυζῆλ ἐβαπηίζαλην ἐλ ηῇ λεθέιῃ θαὶ ἐλ ηῇ ζαιάζζῃ» 41. Πάλσ ζηε βεβαίσζε ηνπ Μσυζή πξνο ηνλ ιαφ, ε Δξπζξά Θάιαζζα πεξάζηεθε θαη ζψζεθαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπο πεξηθχθισλαλ. Με παξφκνην ηξφπν εκείο, βαπηηδφκελνη ζην λεξφ ηνπ βαπηηζηεξίνπ θαη ζαπηφκελνη ζηα βάζε ηνπ λεξνχ, ειεπζεξσλφκαζηε απφ ηελ λνεηή ζθιαβεηά ηνπ Φαξαψ, δει. ηνπ Γηαβφινπ. Ο Μσυζήο βάπηηζε κέζα ζε απιφ θαη θνηλφ λεξφ. Σππηθά απηφ ήηαλ, φπσο πίζηεπε ν άγηνο Απφζηνινο Παχινο, ε ζάιαζζα ηνπ λεξνχ ηνπ βαπηηζηεξίνπ θαη ην ζύλλεθν ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο πνπ καο αλαγελλά. Απηά ήηαλ ζχκβνια θαη πξνηππψζεηο ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκηνο 42. Οη άγηνη Παηέξεο αλαθέξνλην ζην βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνθήηνπ θαη Βαπηηζηνχ σο κία Ηνπδατθή ηειεηή πνπ ερξεζηκνπνηείην αθφκα πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ αγίνπ, αιιά πνπ εηειείην απ απηφλ ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Θενχ 43. Απηφ είλαη νινθάλεξν απφ ηα ιφγηα ηνπ Κπξίνπ, ν Οπνίνο γηα λα βνεζήζεη ηνλ δηζηαγκφ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ, ηνπ είπε: «ἄθεο ἄξηη νὕησ γὰξ πξέπνλ ἐζηὶλ ἡκῖλ πιεξῶζαη πᾶζαλ δηθαηνζύλελ» 44 ελψ απφ ηελ άιιε, είλαη θαλεξφλ απφ ηελ εξψηεζε πνπ ν Κχξηνο απεχζπλε πξνο ηνπο Φαξηζαίνπο πξηλ απφ ηα Άγηα Πάζε Σνπ: «Σὸ βάπηηζκα Ἰσάλλνπ πόζελ ἦλ, ἐμ νὐξαλνῦ ἢ ἐμ ἀλζξώπσλ; νἱ δὲ δηεινγίδνλην παξ' ἑαπηνῖο ιέγνληεο ἐὰλ εἴπσκελ, ἐμ νὐξαλνῦ, ἐξεῖ ἡκῖλ, δηαηί νὖλ νὐθ ἐπηζηεύζαηε αὐη ἐὰλ δὲ εἴπσκελ, ἐμ ἀλζξώπσλ, θνβνύκεζα ηὸλ ὄρινλ, πάληεο γὰξ ἔρνπζη ηὸλ Ἰσάλλελ ὡο πξνθήηελ» 45. Ο άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο παξαηήξεζε ιέγνληαο, φηη ν Ησάλλεο βάπηηδε όρη Ηνπδατθώο, δηόηη βάπηηδε όρη απιά ζην λεξό, αιιά γηα κεηάλνηα Κνι.. 2: Α Κνξηλζ. 10:2. 42 Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ηα άγηα θώηα, Οκηιία 17, 17, Migne, P.G., 36, Ησάλ. 1: Μαηζ. 3: Μαηζ. 21: Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Δηο ηα άγηα θώηα, Οκηιία 17, 17, Migne, P.G., 36, 353.

7 Ο άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο παξαηήξεζε, φηη ν Ησάλλεο θήξπηηε βάπηηζκα κεηαλνίαο αιιά δελ ιέγεη γηα ηελ ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ δηφηη ε Θπζία πάλσ ζην ηαπξφ δελ πξνζθέξζεθε αθόκα νύηε θαηήιζε ην Πλεύκα, νύηε ζπγρσξέζεθε ε ακαξηία, νύηε ε έρζξα μεπιήζεθε, νύηε ε θαηάξα εμαιήθζεθε, επνκέλσο πώο ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη ζπγρώξεζε; Αιιά, ηη ήηαλ εθείλν πνπ πξνηάζεθε απφ ην βάπηηζκα ηνπ Ησάλλνπ; Με ην θήξπγκα ηνπ βαπηίζκαηνο κεηαλνίαο ν Ησάλλεο έπεηζε εθείλνπο πνπ ηνλ πιεζίαδαλ θαη ην εδέρνλην λα νκνινγήζνπλ θαη κεηαλνήζνπλ γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο, θαη κε ην λα ην θάκλνπλ απηό ζα ήηαλ πην εύθνιν λα δερηνύλ αξγόηεξα ηελ ζπγρώξεζε. Δάλ ζηελ κεηάλνηα δελ θαηαδίθαδαλ ζνβαξά ηνλ εαπηφλ ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηελ Υάξη κε ην λα κελ δεηήζνπλ, δελ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηελ ζπγρώξεζε, φηαλ ζα ηελ πξνζέθεξε ν Δμηιεσηήο. Έηζη, ν άγηνο Ησάλλεο κε ην λα βαπηίδεη εηζήγαγε έλα παηδαγσγηθό βάπηηζκα κε ηελ πιύζε κέζα ζην λεξό εθείλσλ πνπ είραλ κνιπλζεί από ηελ ακαξηία θαη δηά ηεο κεηαλνίαο δίδεμε ηα πςειά θαη ηέιεηα πξάγκαηα 47. πλεπψο, ην βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ πξνεηνίκαδε ην Βάπηηζκα ηνπ Υξηζηνύ πνπ επξφθεηην λα πξνζθεξζεί απφ ηνλ Κχξην ζηνπο πηζηνχο θαη πνπ από κόλνλ ηνπ ζα έρεη ηελ Υάξη ηνπ Πλεύκαηνο, ελψ ην βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ εζηεξείην ηελ Υάξη. Ο Ηεζνύο εβάπηηδε επίζεο, αιιά ζην Πλεύκα. Απηή είλαη ε ηειεηόηεηα 48. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ραξαθηήξηδε ηα δχν βαπηίζκαηα σο αθνινχζσο: Σν βάπηηζκα ηνπ Ησάλλνπ, ήηαλ έλα εηζαγσγηθό βάπηηζκα θαη εθείλν ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ ήηαλ «απνθαζηζηηθό», κ άιια ιφγηα ε αλαρώξεζε από ηελ ακαξηία. Ο Ησάλλεο θήξπηηε βάπηηζκα κεηαλνίαο, ν Κύξηνο θήξπηηε βάπηηζκα πηνζεζίαο 49. Ο άγηνο Ησάλλεο ζπλέρηδε λα βαπηίδεη θαη κεηά απφ ηελ καξηπξία πνπ έδσζε θαηά ηε βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ ιέγνληαο: «Ίδε ὁ ἀκλὸο ηνῦ Θενῦ ὁ αἴξσλ ηὴλ ἁκαξηίαλ ηνῦ θόζκνπ» 50! Μεηά απφ ηελ ζχιιεςε θαη απνθεθάιηζε ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ, νη καζεηέο ηνπ ζπλέρηζαλ λα βαπηίδνπλ 51. Αιι απηφ ην βάπηηζκα εθπιήξσζε ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη έπαπζε. Ο άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο παξαηήξεζε φηη ην ηί ζπλέβεη κε ην Πάζρα, ζπλέβεη επίζεο κε ην βάπηηζκα. Δπεηδή, φπσο ν Κχξηνο ηξψγνληαο ην Πάζρα κε ηνπο Μαζεηέο Σνπ, ην ηεξκάηηζε θαη έδσζε κία λέα αξρή ζην θαηλνχξγην Πάζρα. Με παξφκνην ηξφπν εδώ πάιηλ εθπιεξώλνληαο ην Ηνπδατθό βάπηηζκα καδί κ εθείλν ηεο Δθθιεζίαο, άλνημε ηηο πύιεο. Όηαλ ζχζηεζε ην Θείν Μπζηήξην ηεο Δπραξηζηίαο επηβεβαίσζε θαη εθπιήξσζε ηελ Αιήζεηα Η Θεία ζύζηαζη 47 Υξπζνζηφκνπ, Δηο Μαηζαίνλ, Οκηιία 10, 1 θαη 2, Migne, P.G., 57, 185 θαη Υξπζνζηφκνπ, Δηο Μαηζαίνλ, Οκηιία 10, 2 θαη 12, 3, Migne, P.G., 57, 186 θαη Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Δηο ην άγηνλ Βάπηηζκα, Οκηιία 13, 1, Migne, P.G., 31, Ησάλ. 1: Πξάμεηο 19:3. 52 Υξπζνζηφκνπ, Δηο Μαηζαίνλ, Οκηιία 12, 3, Migne, P.G., 57, 206.

8 Παξ φιν πνπ ην βάπηηζκα ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ ήηαλ εμ νπξαλνχ, ήηαλ ε ζθηά θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ Βαπηίζκαηνο ηνπ Πλεχκαηνο. Αθφκα ν άγηνο Ησάλλεο δηαθήξπμε ιέγνληαο: «Δγὼ κὲλ βαπηίδσ ὑκᾶο ἐλ ὕδαηη εἰο κεηάλνηαλ ὁ δὲ ὀπίζσ κνπ ἐξρόκελνο ἰζρπξόηεξόο κνπ ἐζηίλ, νὗ νὐθ εἰκὶ ἱθαλὸο ηὰ ὑπνδήκαηα βαζηάζαη αὐηὸο ὑκᾶο βαπηίζεη ἐλ Πλεύκαηη Ἁγίῳ θαὶ ππξί» 53. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη θακία ακθηζβήηεζε φηη ην Βάπηηζκα ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηδξχζεθε απφ ηνλ Κχξην θαη σηήξα καο Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ 54. Λακβάλνληαο ππ φςε ηελ εληνιή πνπ δφζεθε ζηνπο αγίνπο Απνζηφινπο πξηλ απφ ηελ έλδνμν Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ ζηνπο νπξαλνχο: «Πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε πάληα ηὰ ἔζλε, βαπηίδνληεο αὐηνὺο εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, δηδάζθνληεο αὐηνὺο ηεξεῖλ πάληα ὅζα ἐλεηεηιάκελ ὑκῖλ θαὶ ἰδνὺ ἐγὼ κεζ ὑκῶλ εἰκη πάζαο ηὰο ἡκέξαο ἕσο ηῆο ζπληειείαο ηνῦ αἰῶλνο» 55, φπσο θαη ηελ δηαβεβαίσζε φηη «ὁ πηζηεύζαο θαὶ βαπηηζζεὶο ζσζήζεηαη, ὁ δὲ ἀπηζηήζαο θαηαθξηζήζεηαη» 56, ην Οξζφδνμν Βάπηηζκα απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εληνιήο. Παξ φιν πνπ θαλέλαο δελ ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη ν Κχξηνο ζχζηεζε ην Ηεξφ Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο, εξσηήζεηο πξνέθπςαλ σο πξνο ηνλ ρξφλνλ ηεο ζχζηαζήο ηνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο αγίνπο Παηέξεο εμέθξαζαλ ηελ γλψκε φηη ήηαλ θαηά ηελ βάπηηζε ηνπ Κπξίνπ ζηνλ Ηνξδάλε πνηακφ, φηαλ, δηά ηεο βάπηηζήο Σνπ, αγίαζε ηα λεξά 57. Άιινη εμέθξαζαλ ηελ γλψκε, φηη ζπζηήζεθε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ Υξηζηνχ κε ηνλ Νηθφδεκν, φηαλ ν Υξηζηφο δηαθήξπμε ιέγνληαο: «Ακὴλ ἀκὴλ ιέγσ ζνη, ἐὰλ κή ηηο γελλεζῇ ἐμ ὕδαηνο θαὶ Πλεύκαηνο, νὐ δύλαηαη εἰζειζεῖλ εἰο ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ» 58. Ο ρξφλνο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ηεξνχ Μπζηεξίνπ ηνπ Βαπηίζκαηνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κεηά απφ ηελ έλδνμν Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ, φηαλ δηαβεβαίσζε ηνπο αγίνπο Απνζηφινπο, φηη «ἐδόζε κνη πᾶζα ἐμνπζία ἐλ νὐξαλ θαὶ ἐπὶ γῆο» 59 θαη ηνπο πξφζηαμε: «Πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε πάληα ηὰ ἔζλε, βαπηίδνληεο αὐηνὺο εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, δηδάζθνληεο αὐηνὺο ηεξεῖλ πάληα ὅζα ἐλεηεηιάκελ ὑκῖλ» 60. Οη άγηνη Παηέξεο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο επίζεο ππνζηήξημαλ ηελ γλψκε φηη, φηαλ ν Κχξηνο πέζαλε πάλσ ζην ηαπξφ θαη ινγρεχζεθε απφ ηνλ ζηξαηηψηε 61 εμήιζε από ηελ αγία πιεπξά Σνπ ε Πεγή ηεο ζπγρώξεζεο, ην λεξό ηεο αλαγέλλεζεο μεπιύλνληαο ηελ ακαξηία θαη ηελ ζλεηόηεηα θαη ην Αίκα έγηλε ε 53 Μαηζ. 3:11. Λνπθ. 3: Μεηζνπνχινπ, Θέκαηα, ζει Μαηζ. 28: Μάξθ. 16: Υξπζνζηφκνπ, Δηο Μαηζαίνλ, Οκηιία 12, 2, Migne, P.G., 57, 205. Σνπ ηδίνπ, Δηο ην άγηνλ θαη ζσηήξηνλ βάπηηζκα ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ, Migne, P.G., 49, 366. Ακβξνζίνπ, Δn Luce, c. II, 83, migne, P.L., 15, Κπξίιινπ Ηεξνζνιχκσλ, Καηήρεζηο, III, 11, Migne, P.G., 33, 441. Γακαζθελνχ, Έθζεζηο. Πεξί πίζηεσο θαη βαπηίζκαηνο, IV, 82, 9, Migne, P.G., 94, Θενθίινπ Αληηνρείαο, Β Απηόιπθνο, 16, ελ B, ηφκ. 5, ζει Ησάλ. 3:5. Υξπζνζηφκνπ, Δηο Ησάλλελ, Οκηιία 29, 1, Migne, P.G., 59, Μαηζ. 28: Μαηζ. 28: Ησάλ. 19:34.

9 αηηία ηεο πόζεο ηεο Εσήο. Σελ ζηηγκή εθείλε έιαβε ρώξα ε αξρή ησλ Μπζηεξίσλ θαη εθείλνη πνπ ζπκκεηείραλ δηά ηνπ λεξνύ αλαγελλώληαη, δηά ηνπ Αίκαηνο θαη ώκαηνο ηξέθνληαη 62. Σν γεγνλφο φηη ν Κχξηνο θαη σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο ηνπ Θενχ, ζχζηεζε ην Ηεξφ Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο δηαβεβαηψλεη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη ηνλ ιφγν γηαηί νη άγηνη Απφζηνινη ππάθνπζαλ ηελ εληνιή πνπ δφζεθε απφ ηνλ Κχξην. Αιεζηλά, ηελ Ζκέξα ηεο Πεληεθνζηήο, φηαλ ν ιαφο εξψηεζε ηνπο Απνζηφινπο: «ηί πνηήζνκελ, ἄλδξεο ἀδειθνί; Πέηξνο δὲ ἔθε πξὸο αὐηνύο κεηαλνήζαηε, θαὶ βαπηηζζήησ ἕθαζηνο ὑκῶλ ἐπὶ η ὀλόκαηη Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ εἰο ἄθεζηλ ἁκαξηηῶλ, θαὶ ιήςεζζε ηὴλ δσξεὰλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο» 63. Σφηε, «νἱ κὲλ νὖλ ἀζκέλσο ἀπνδεμάκελνη ηὸλ ιόγνλ αὐηνῦ ἐβαπηίζζεζαλ, θαὶ πξνζεηέζεζαλ ηῇ ἡκέξᾳ ἐθείλῃ ςπραὶ ὡζεὶ ηξηζρίιηαη» 64. Ο άγηνο Φίιηππνο, ν δηάθνλνο, βάπηηδε ζηε ακάξεηα 65, φπσο θαη ηνλ επλνχρν ηεο Αηζηνπίαο 66, ελψ ν άγηνο Απφζηνινο Παχινο θαη ν ίιαο βάπηηζαλ ηελ Λπδία θαη φιε ηελ νηθνγέλεηά ηεο 67, φπσο θαη ηνλ θχιαθα ησλ Φηιίππσλ «θαὶ ἐβαπηίζζε αὐηὸο θαὶ νἱ αὐηνῦ πάληεο παξαρξῆκα» 68. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ν «Κξίζπνο δὲ ὁ ἀξρηζπλάγσγνο ἐπίζηεπζε η Κπξίῳ ζὺλ ὅιῳ η νἴθῳ αὐηνῦ, θαὶ πνιινὶ ηῶλ Κνξηλζίσλ ἀθνύνληεο ἐπίζηεπνλ θαὶ ἐβαπηίδνλην» 69. Μεηά απφ ηελ θιήζε ηνπ ν άγηνο Απφζηνινο Παχινο βαπηίζηεθε 70 θαη ν άγηνο Απφζηνινο Πέηξνο βάπηηζε ηνλ Κνξλήιην καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 71. Ο άγηνο Απφζηνινο Παχινο ζηηο επηζηνιέο ηνπ ζρεηίδεη ην Υξηζηηαληθφ Βάπηηζκα πξνο ηνλ ζάλαην θαη ηελ ηαθή ηνπ Κπξίνπ δηαθεξχζζνληαο, «ὅηη ὅζνη ἐβαπηίζζεκελ εἰο Υξηζηὸλ Ἰεζνῦλ εἰο ηὸλ ζάλαηνλ αὐηνῦ ἐβαπηίζζεκελ; ζπλεηάθεκελ νὖλ αὐη δηὰ ηνῦ βαπηίζκαηνο εἰο ηὸλ ζάλαηνλ, ἵλα ὥζπεξ ἠγέξζε Υξηζηὸο ἐθ λεθξῶλ δηὰ ηῆο δόμεο ηνῦ παηξόο, νὕησ θαὶ ἡκεῖο ἐλ θαηλόηεηη δσῆο πεξηπαηήζσκελ» 72 «θαὶ γὰξ ἐλ ἑλὶ Πλεύκαηη ἡκεῖο πάληεο εἰο ἓλ ζῶκα ἐβαπηίζζεκελ, εἴηε Ἰνπδαῖνη εἴηε Ἓιιελεο, εἴηε δνῦινη εἴηε ἐιεύζεξνη, θαὶ πάληεο εἰο ἓλ Πλεῦκα ἐπνηίζζεκελ» 73 θαη «ἐλ ᾧ θαὶ πεξηεηκήζεηε πεξηηνκῇ ἀρεηξνπνηήηῳ ἐλ ηῇ ἀπεθδύζεη ηνῦ ζώκαηνο ηῶλ ἁκαξηηῶλ ηῆο ζαξθόο, ἐλ ηῇ πεξηηνκῇ ηνῦ Υξηζηνῦ, ζπληαθέληεο αὐη ἐλ η βαπηίζκαηη, ἐλ ᾧ θαὶ ζπλεγέξζεηε δηὰ ηῆο πίζηεσο ηῆο ἐλεξγείαο ηνῦ Θενῦ ηνῦ ἐγείξαληνο αὐηὸλ ἐθ ηῶλ λεθξῶλ» 74. Ο Άγηνο Απφζηνινο Πέηξνο δηαθήξπμε, «ὃ ἀληίηππνλ λῦλ θαὶ ἡκᾶο ζῴδεη βάπηηζκα, νὐ ζαξθὸο ἀπόζεζηο ξύπνπ, ἀιιὰ ζπλεηδήζεσο ἀγαζῆο ἐπεξώηεκα εἰο Θεόλ, δη' ἀλαζηάζεσο Ἰεζνῦ 62 Γακαζθελνχ, Έθζεζηο. Πεξί πίζηεσο θαη βαπηίζκαηνο, IV, 82, 9, Migne, P.G., 94, Πξάμεηο 2: Πξάμεηο 2: Πξάμεηο 8: Πξάμεηο 8: Πξάμεηο 16: Πξάμεηο 16: Πξάμεηο 18:8. 70 Πξάμεηο 9: Πξάμεηο 10: Ρσκ. 6:3. 73 Α Κνξηλζ. 12: Κνι.. 2:11-12.

10 Υξηζηνῦ» 75, φπσο «ἀπεηζήζαζί πνηε, ὅηε ἀπεμεδέρεην ἡ ηνῦ Θενῦ καθξνζπκία ἐλ ἡκέξαηο Νῶε θαηαζθεπαδνκέλεο θηβσηνῦ, εἰο ἣλ ὀιίγαη, ηνῦη' ἔζηηλ ὀθηὼ ςπραί, δηεζώζεζαλ δη' ὕδαηνο» 76. Ζ Γηδαρή ζεκείσζε: Σώξα, όζν αλαθνξά ην βάπηηζκα, βάπηηδε σο αθνινύζσο: αθνύ αλαζεσξήζεηο όια απηά, βάπηηδε ζην όλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 77 ζε ηξερνύκελν λεξό. Αιιά, εάλ δελ έρεηο ηξερνύκελν λεξό, ηόηε βάπηηζε ζ άιιν λεξό θαη εάλ δελ κπνξείο κέζα ζε θξύν λεξό, ηόηε θάκε ην κέζα ζε δεζηό. Αιιά, εάλ δελ έρεηο νύηε ην έλα νύηε ην άιιν, ηόηε ρύζε λεξό πάλσ ζην θεθάιη ηξεηο θνξέο ζην όλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 78. Καη πξηλ από ην βάπηηζκα, άθεζε εθείλνλ πνπ ζα βαπηίζεη θαη εθείλνλ πνπ ζα βαπηηζηεί λα λεζηεύζνπλ, όπσο θαη όζνη άιινη κπνξνύλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβνπιέςεηο εθείλνλ πνπ πξόθεηηαη λα βαπηηζηεί λα λεζηεύζεη πξνεγνπκέλσο κία ή δύν κέξεο 79. Ζ Δπηζηνιή ηνπ Βαξλάβα ζεκείσζε, φηη ππήξρε πνηάκη ηξερνύκελν ζην δεμί ρέξη, θαη όκνξθα δέλδξα αλπςώλνλην, θαη όπνηνο ηξώγεη απ απηνύο ζα δήζεη γηα πάληα 80. Απηό ζεκαίλεη όηη ελώ εκείο θαηεξρόκεζα κέζα ζην λεξό γεκάηνη κε ακαξηίεο θαη βξσκηά, αλεξρόκαζηε θέξνληαο θαξπό ζηελ θαξδηά καο θαη κε θόβν θαη ειπίδα ζηνλ Ηεζνύ κέζα ζηα πλεύκαηά καο. Καη όπνηνο θάεη απ απηά ζα δήζεη γηα πάληα: όπνηνο, ιέγεη, αθνύεη απηά ηα πξάγκαηα πνπ εηπώζεθαλ θαη πηζηέςεη ζ απηά ζα δήζεη γηα πάληα 81. Ο Πνηκήλ ηνπ Δξκά επίζεο παξαηήξεζε ηα αθφινπζα: Ζ ζθξαγίδα είλαη ην λεξό ώζηε θαηέξρνληαη κέζα ζην λεξό λεθξνί θαη αλέξρνληαη δσληαλνί. Έηζη απηή ε ζθξαγίδα δηαθεξύρζεθε ζ απηνύο όπσο, θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ ώζηε λα κπνξέζνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Βαζηιεία ηνπ Θενύ 82. Γη απηό θαηήιζαλ κ απηνύο κέζα ζην λεξό, θαη αλήιζαλ θαη πάιηλ. Αιι απηνί θαηήιζαλ λεθξνί θαη αλήιζαλ δσληαλνί, ελώ εθείλνη πνπ πξνεγνπκέλσο θνηκήζεθαλ θαηήιζαλ λεθξνί θαη αλήιζαλ δσληαλνί. Ώζηε έγηλαλ δσληαλνί δη απηώλ, θαη ήιζαλ ζηελ πιήξε γλώζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Τηνύ ηνπ Θενύ 83. Ο άγηνο Ηνπζηίλνο ν Φηιφζνθνο θαη Μάξηπο δηαθήξπμε, φηη ε Απνζηνιηθή Παξάδνζε πνπ αθνξά ην Βάπηηζκα ζπλερίδεηαη 84. Έηζη απνδεηθλχεηαη φηη ν Κχξηνο θαη σηήξαο καο Ηεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο ηνπ Θενχ, είλαη ν ζεκειησηήο ηνπ Υξηζηηαληθνχ Βαπηίζκαηνο. Απφ ηελ επνρή ησλ αγίσλ Απνζηφισλ κέρξη ζήκεξα ζπλερίδεηαη λα ηειείηαη σο ην Μπζηήξην ηεο αλαγέλλεζεο θαη αλαθαίληζεο ησλ ςπρψλ. Γηά ηνπ Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθνχ Βαπηίζκαηνο κεηαδίδεηαη ην 75 Α Πέηξνπ 3: Α Πέηξνπ 3: Πξβι. Μαηζ. 28: Πξβι. Μαηζ. 28: Γηδαρή, 7, 1-4, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Πξβι. Ηεδ. 47: Βαξλάβα, 11, 10-11, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Πνηκήλ ηνπ Δξκά, Παξαβνιή 9, 4, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Έλζ αλσηέξσ, Παξαβνιή 9, 6-7, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ θαη Μάξηπξνο, Α Απνινγεηηθόο, 61, ελ B, ηφκ. 3, ζει. 1

11 Άγην Πλεχκα σο ε Γσξεά ηνπ Θενχ αλαγελλψληαο φινπο εθείλνπο πνπ κεηέρνπλ ζ απηφ, δηαβεβαηψλνληαο ηελ πηνζεζία θαη ρνξεγψληαο ηελ αηψληα Βαζηιεία. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ TΑ ΟΡΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ Ζ νξαηή πιεπξά ηνπ Ηεξνχ Μπζηεξίνπ ηνπ Βαπηίζκαηνο είλαη νη ηξεηο θαηαδχζεηο θαη αλαδχζεηο ηνπ ζψκαηνο κέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ησλ ηξηψλ Πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Έηζη, ε ρξήζε ηνπ λεξνχ απαηηείηαη ζχκθσλα πξνο ηελ εληνιή ηνπ Κπξίνπ γηα λα ελεξγνπνηήζεη θαη ηειεηνπνηήζεη ην Βάπηηζκα. Απηφ ην λεξφ δέρεηαη ηελ δχλακε ηεο αλαγέλλεζεο δηά ηεο θαζφδνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο πνπ ρνξεγεί ζ απηφ ηελ Θεία Υάξη Σνπ, γηαηί ην λεξφ θαζ εαπηφ δελ έρεη απηή ηελ δχλακε απφ ηελ θχζε ηνπ. Έηζη, ε ππφζρεζε ηνπ Κπξίνπ θαη σηήξα καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, εθπιεξψλεηαη, ελψ Δθείλνο καο βαπηίδεη κε λεξό θαη ην Άγην Πλεύκα. Οη ηξεηο θαηαδχζεηο θαη αλαδχζεηο ησλ θαηερνπκέλσλ απαηηείηαη επίζεο, γηαηί ζπλζάπηνληαη κε ηνλ Υξηζηφ θαη απνθηνχλ ηελ ίδηα θχζε κε ηνλ Υξηζηφ κε ηελ κίκεζε ηνπ ζαλάηνπ Σνπ. Σειηθά, ε επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο Αγίαο Σξηάδνο απαηηείηαη ζε θάζε θαηάδπζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ. Ζ επίθιεζε απνηειεί κία νκνινγία πίζηεο θαη απνδνρήο ησλ δηδαρψλ ηνπ Υξηζηνχ. Απηφ θάκλεη ην Βάπηηζκα, έλα βάπηηζκα ζην Υξηζηφ. Καη ην λεξφ αγηάδεηαη δηά ηεο επίθιεζεο ηεο Υάξηηνο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Ζ ηξηηή θαηάδπζε θαη αλάδπζε κέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ ζπκβνιίδεη, απφ ηελ κία πιεπξά, ηελ ηξηήκεξν ηαθή θαη έλδνμν Αλάζηαζε ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκβνιίδεη ηα ηξία Πξφζσπα ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Λφγσ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Βαπηίζκαηνο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο πξνο ηνλ Θάλαην, Σαθή θαη Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ θαη σηήξα καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, ην Βάπηηζκα ηειείηαη κφλνλ κία θνξά θαη δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί. Δίλαη θαλεξφλ, φηη ην Βάπηηζκα δηά ξαληηζκνχ ή έθρπζεο κπνξεί λα ηειεζηεί κφλνλ ιφγσ κεγάιεο αλάγθεο θαη θάησ απφ εμεξαηηηθέο πεξηζηάζεηο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ν θαλνληθφο ηξφπνο ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκαηνο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο εμεξαηηηθνχο ηξφπνπο Βαπηίζκαηνο, έρνληαο ζπζηεζεί απφ ηνλ Αξρεγφ θαη Θεκειησηή ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, ηνλ Κχξην θαη σηήξα καο Ηεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ. Σειηθά, ν ηχπνο ηεο επίθιεζεο είλαη Σξηαδηθφο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ θαηά Μαηζαίνπ Δπαγγειίνπ 85. Οη εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηλή Γηαζήθε, φπσο «ην βάπηηζκα ζην όλνκα ηνπ Υξηζηνύ» ή «ζηνλ Υξηζηό Ηεζνύ» ή «ζηνλ Υξηζηό» δελ είλαη ηχπνη επίθιεζεο, αιιά ζεκαίλνπλ ην λα βαπηηζηεί θαλείο ζχκθσλα κε ηελ πίζηε θαη δηδαρέο ηνπ Υξηζηνχ. πλεπψο, είλαη θαλεξφ φηη φπνην βάπηηζκα πνπ δελ ηειείηαη κε ηελ επίθιεζε ησλ νλνκάησλ ησλ ηξηψλ Πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο είλαη απφιπηα άθπξν θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα επαλαιεθζεί, δηφηη δελ είλαη θαλνληθφ. 1. Η Υπήζη ηος Αγιαζμένος Νεπού 85 Μαηζ. 28:19.

12 Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ 86 ζην Βάπηηζκα ππνδείρζεθε απφ ηνλ ίδηνλ ηνλ Κχξην, φηαλ είπε ζηνλ άγην Νηθφδεκν: «Ακὴλ ἀκὴλ ιέγσ ζνη, ἐὰλ κή ηηο γελλεζῇ ἐμ ὕδαηνο θαὶ Πλεύκαηνο, νὐ δύλαηαη εἰζειζεῖλ εἰο ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ» 87. Απηή ε πξάμε εηζήιζε ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο, φπσο καξηπξείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ βαπηίζκαηνο ηνπ επλνχρνπ ηεο Αηζηνπίαο απφ ηνλ άγην Φίιηππν ηνλ δηάθνλν, φηαλ «ἐπνξεύνλην θαηὰ ηὴλ ὁδόλ, ἦιζνλ ἐπὶ ηὸ ὕδσξ, θαί θεζηλ ὁ εὐλνῦρνο ἰδνὺ ὕδσξ ηί θσιύεη κε βαπηηζζῆλαη; εἶπε δὲ ὁ Φίιηππνο εἰ πηζηεύεηο ἐμ ὅιεο ηῆο θαξδίαο, ἔμεζηηλ. ἀπνθξηζεὶο δὲ εἶπε πηζηεύσ ηὸλ πἱὸλ ηνῦ Θενῦ εἶλαη ηὸλ Ἰεζνῦλ Υξηζηόλ. Καὶ ἐθέιεπζε ζηῆλαη ηὸ ἅξκα, θαὶ θαηέβεζαλ ἀκθόηεξνη εἰο ηὸ ὕδσξ, ὅ ηε Φίιηππνο θαὶ ὁ εὐλνῦρνο, θαὶ ἐβάπηηζελ αὐηόλ» 88. ηελ πεξίπησζε ηνπ βαπηίζκαηνο ηνπ Κνξλειίνπ, ελψ ν άγηνο Απφζηνινο Πέηξνο κηινχζε «ηὰ ξήκαηα ηαῦηα ἐπέπεζε ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἃγηνλ ἐπὶ πάληαο ηνὺο ἀθνύνληαο ηὸλ ιόγνλ. Καὶ ἐμέζηεζαλ νἱ ἐθ πεξηηνκῆο πηζηνὶ ὅζνη ζπλῆιζνλ η Πέηξῳ, ὅηη θαὶ ἐπὶ ηὰ ἔζλε ἡ δσξεὰ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἐθθέρπηαη» 89 «ηόηε ἀπεθξίζε ὁ Πέηξνο κήηη ηὸ ὕδσξ θσιῦζαη δύλαηαί ηηο ηνῦ κὴ βαπηηζζῆλαη ηνύηνπο, νἵηηλεο ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἃγηνλ ἔιαβνλ θαζὼο θαὶ ἡκεῖο» 90 ; Ο άγηνο Απφζηνινο Παχινο δίδαμε φηη ε Δθθιεζία αγηάζηεθε απφ ηνλ Κχξην «θαζαξίζαο η ινπηξ ηνῦ ὕδαηνο ἐλ ξήκαηη» 91. «Πξνζεξρώκεζα κεηὰ ἀιεζηλῆο θαξδίαο ἐλ πιεξνθνξίᾳ πίζηεσο ἐξξαληηζκέλνη ηὰο θαξδίαο ἀπὸ ζπλεηδήζεσο πνλεξᾶο, θαὶ ιεινπκέλνη ηὸ ζῶκα ὕδαηη θαζαξ θαηέρσκελ ηὴλ ὁκνινγίαλ ηῆο ἐιπίδνο ἀθιηλῆ πηζηὸο γὰξ ὁ ἐπαγγεηιάκελνο» 92. Ζ Γηδαρή παξαγγέιεη φηη ην Βάπηηζκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε ηξερνύκελν λεξό 93 θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππήξρε ηξερνύκελν λεξό, ηόηε βάπηηδε κέζα ζε θάπνην άιιν λεξό θαη εάλ δελ κπνξείο κέζα ζε θξύν λεξό, ηόηε θάκλε ην κε ζα ζε δεζηό. Αιιά, εάλ δελ έρεηο νύηε ην έλα νύηε ην άιιν, ηόηε έθρπζε λεξό πάλσ ζην θεθάιη ηξεηο θνξέο ζην όλνκα ηνπ Παηέξα θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ηελ Δπηζηνιή ηνπ Βαξλάβα δηεβάδνπκε: Σώξα, όζν αθνξά ην λεξό, έρεη γξαθηεί κε αλαθνξά ηνλ Ηζξαήι όηη νπδέπνηε ζα δερηνύλ ην Βάπηηζκα πνπ θέξεη ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ, αιιά ζα δεκηνπξγεζεί έλα ππνθαηάζηαην γη απηνύο 96. Καη: Σὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν Πξόζεμε πώο ππόδεημε ην λεξό θαη ηνλ ζηαπξό καδί. Γηόηη απηό είλαη ην ηί ελλννύζε: επινγεκέλνη είλαη εθείλνη πνπ, έρνληαο ζέζεη ηελ ειπίδα ηνπο πάλσ ζην ζηαπξό, 86 Μεηζνπνχινπ, Θέκαηα, ζει Γεσξγνπνχινπ, Αλζνινγία, ζει Ησάλ. 3:5. Πξβι. Δπδνθίκσθ, Οξζνδνμία, ζει Πξάμεηο 8: Πξάμεηο 10: Πξάμεηο 10: Δθεζ. 5: Δβξ. 10: Γηδαρή, 7, 1 θαη 2, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Πξβι. Μαηζ. 28: Γηδαρή, 7, 2-3, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Βαξλάβα, 11, 1, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει Πξβι. Ζζ. 33: Βαξλάβα, 11, 5, ζηνλ Lightfoot, Apostolic Fathers, ζει. 177.

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα