Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα, 10/07/2014 Α.Π. 729 Θέµα: Απάντηση σε αιτήµατα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Σχετ.: Η υπ αριθµ. πρωτ. 728 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού του Έργου Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά, τον οποίο προκήρυξε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου) και από εθνικούς πόρους, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούµε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισµού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του φορέα. Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Ερώτηση 1 Στη παράγραφο Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στη σελίδα 75 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Η εκπαίδευση των τριάντα (30) χρηστών τόσο για θέµατα χρήσης των εφαρµογών». Εν συνεχεία αναφέρεται πως η εκπαίδευση αφορά «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 10 τελικών χρηστών, το οποίο θα περιλαµβάνει (ενδεικτικά):», Καθώς και το «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 2 Administrators,» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιος ακριβώς είναι ο αριθµός των χρηστών που τελικά θα συµµετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απάντηση 1 Σελίδα 1 από 16

2 Η εκπαίδευση θα αφορά µέχρι 30 άτοµα από το µόνιµο προσωπικό του φορέα και τους Τεκµηριωτές-Ληµµατογράφους. Ερώτηση 2 Στο παράγραφο Α Σχήµα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου, στη σελίδα 78 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «ενώ σε κατάλληλο σηµείο της προσφοράς (όπως καθορίζεται στο Μέρος C του παρόντος τεύχους) θα παρατίθεται τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα.» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν είναι υποχρέωσή µας να παραθέσουµε τα βιογραφικά σηµειώµατα της προτεινόµενης οµάδος έργου εκτός από το φάκελο των δικαιολογητικών και στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Απάντηση 2 Δεν υφίσταται υποχρέωση παράθεσης των βιογραφικών σηµειωµάτων της προτεινόµενης οµάδας έργου εκτός του φακέλου δικαιολογητικών και στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ερώτηση 3 Στη παράγραφο Α Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» στη σελίδα 76 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Για τον εξοπλισµό: o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού. o Αντικατάσταση του εξοπλισµού εφόσον οι βλάβες δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.» Θα θέλαµε να ρωτήσουµε αν το παραπάνω έχει µείνει εκ παραδροµής, καθώς το έργο δεν προβλέπει εξοπλισµό, ενώ σύµφωνα µε τα τεύχη της προκήρυξης «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής.». Απάντηση 3 Ο εξοπλισµός του έργου αναφέρεται σε ανεξάρτητη προµήθεια (ξεχωριστό διαγωνισµό στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης) της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και δεν εµπίπτει στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Επειδή όµως ο εξοπλισµός αυτός θα εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες, συνιστάται µε αυτόν τον τρόπο η προσοχή του υποψήφιου Αναδόχου σε οποιασδήποτε παρεµβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου. Ερώτηση 4 Καθώς στη παράγραφο Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών στη σελίδα 58 του Τεύχους Α προβλέπεται πως «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής» Πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος για «Απόκριση: Οι λειτουργίες του εσωτερικού δικτυακού κόµβου INTRANET πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης 3 sec.» Σελίδα 2 από 16

3 µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Οµοίως πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.8 Απαιτήσεις Ασφαλείας για «Πρόβλεψη για διαµεσολάβηση τείχους προστασίας (firewall) για τη διασύνδεση του εξυπηρετητή (server) στο Internet,» µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 4 Ισχύει αντίστοιχα η Απάντηση 3. Ερώτηση 5 Καθώς στη παράγραφο Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας στη σελίδα 76 του Τεύχους Α προβλέπεται πως στα πλαίσια της Φάσης, θα πρέπει ο υποψήφιος να «να διαθέσει προσωπικό µε τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του Συστήµατος υπό συνθήκες πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.),» Υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός εξειδικευµένων µηχανικών που ζητείται να υποστηρίξουν την παραπάνω διαδικασία; Απάντηση 5 Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ειδικότερα στο Άρθρο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής και ειδικότερα σε όσα αναφέρονται στην ενότητα ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται µε βάση την Τεχνική περιγραφή που θα επιλέξει ο υποψήφιος Ανάδοχος, τα απαιτούµενα της παραγράφου Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας. Ερώτηση 6 θα θέλαµε να εστιάσουµε στις παραγράφους της διακήρυξης Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων και Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων. Παρακάτω παρατίθενται οι συγκεκριµένες παράγραφοι της διακήρυξης στις οποίες αναφέρετε ότι: Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων Δείγµα των τεκµηρίων θα διατίθεται προς επίδειξη από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να έρθουν σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για τον προγραµµατισµό της συνάντησης. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στην παράγραφο Α Διαδικασία παραλαβής υλικού για την παραγωγή δειγµάτων Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει κάθε µέτρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία του αρχειακού υλικού, όπως ενδεικτικά συνεχής συνοδεία του υλικού από προσωπικό της. Άρνηση η αδυναµία συµµόρφωσης µε τα παραπάνω συνεπάγονται αυτόµατα και χωρίς δικαίωµα ένστασης αποκλεισµό από το διαγωνισµό. Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων Σελίδα 3 από 16

4 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση. Όπως αναφέρεται στον διαγωνισµό η κατάθεση δείγµατος, για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, είναι υποχρεωτική. Διαβάζοντας όσα περιγράφονται στον διαγωνισµό και επιθυµώντας να επιτύχουµε στο µέγιστο τους στόχους που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή για την περάτωση του έργου θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού (όπως αναφέρετε στην συγκεκριµένη παράγραφο της διακήρυξης), για την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του περιγραφόµενου φακέλου όπως και για την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου µε αρχειακό υλικό. Απάντηση 6 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 7 Στην παράγραφο Α «Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων» της διακήρυξης αναφέρεται ότι: Σελίδα 4 από 16

5 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση». Λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω και µε κύριο µέληµα µας της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του διαγωνισµού, παρακαλούµε να µας περιγράψετε την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την παραλαβή δείγµατος, καθώς και την διαδικασία παραλαβής παράδοσης του φακέλου από και προς την Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την πιθανή ηµεροµηνία εκτέλεσης της παραλαβής του φακέλου των δειγµάτων και για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού, όπως περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο της διακήρυξης. Απάντηση 7 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 8 Εδάφια Α Α3.4.1 και Α Ψηφιοποίηση / Μικροφωτογράφηση: Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη σχετικά µε την ψηφιοποίηση του περιεχοµένου καθώς και την αναγκαιότητα εφαρµογής διαδικασίας µικροφωτογράφησης για το ευπαθές έντυπο αρχειακό υλικό και αναλογιζόµενοι τον βασικό στόχο του συγκεκριµένου έργου, ο οποίος είναι η εξασφάλιση της µακροχρόνιας διατήρησης του αρχειακού υλικού και της ιστορικής σηµασίας του, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: Η µικροφωτογράφηση αποτελεί Σελίδα 5 από 16

6 µία διαδικασία που σύµφωνα µε τις επιταγές του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και των συστηµάτων, αποτελεί παρλιακή µέθοδο σε σύγκριση µε την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αποτύπωση εγγράφων. Είναι αποδεδειγµένο ότι η πρακτική αυτή δεν έχει πλέον εφαρµογή από µεγάλους οργανισµούς ή ιδιώτες. Στην παραδοσιακή εκδοχή της είναι γεγονός ότι αποτελεί επίπονη διαδικασία καθώς απαιτεί επιπλέον χώρο που χρησιµοποιείται ως σκοτεινό δωµάτιο για την εµφάνιση των φιλµ, ενώ παράλληλα η έκθεση του προσωπικού σε χηµικές ουσίες για την εµφάνιση των φιλµ δεν ενδείκνυται για λόγους υγείας. Από την άλλη πλευρά, η κίβδηλη µέθοδος παραγωγής και εµφάνισης µικροφίλµ από τα ψηφιακά τεκµήρια (µετατροπή από το ψηφιακό σε αναλογικό και από το έγχρωµο σε ασπρόµαυρο) δεν διασφαλίζει σε καµία περίπτωση το αποτέλεσµα της παραδοσιακής µικροφωτογράφησης. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η εµπειρία σηµαντικών φορέων οι οποίοι αφού δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα ευπαθή πρωτότυπα µικροφίλµ σε ειδικά «ψυγεία», κατέληξαν να τα πετάξουν. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω και µε κύριο µέληµα µας την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών σας όπως αυτές περιγράφονται στη Διακήρυξη του έργου, θα θέλαµε µε αίσθηση ευθύνης να σας προτείνουµε την εξαίρεση της µικροφωτογράφησης του αρχειακού υλικού από το έργο, υπό την προϋπόθεση της ψηφιοποίησης σύµφωνα µε τις παραδεδειγµένες διεθνείς καλές πρακτικές όπως αυτές ορίζονται εξάλλου και στη διακήρυξη. Απάντηση 8 Η µικροφωτογραφηση επιλεγµένου αρχειακού υλικού, µε τις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής, συνεχίζει να αποτελεί ενδεδειγµένη λύση long term archival preservation και εφαρµόζεται σε έργα εντός της Ε.Ε. και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ κτλ. Σχετικά µε τα αιτούµενα για µικροφωτογράφηση ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης προκήρυξης αναφορικά µε τη µικροφωτογράφηση του αρχειακού υλικού. Ερώτηση 9 Στη σελίδα 31 τεύχος Α αναφέρεται "Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι µόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι µελλοντικές". Στην ίδια σελίδα και στη συνέχεια στις σελίδες 41, 44 και 46 υπάρχει η απαίτηση για "µικροφωτογράφηση αρχειακού υλικού" (σελ. 27, 31 και 41), "µικροφωτογράφηση του έντυπου υλικού" (σελ. 41), τα οποία στη σελ. 46 αναφέρονται ως "µικροφωτογράφηση ιδιαίτερα ευπαθών τεκµηρίων". Παρακαλούµε για τις εξής διευκρινήσεις 1. ποιά και πόσα είναι τα τεκµήρια που έχουν προβλεφθεί για µικροφωτογράφηση; 2. αναφέροντας (προφανώς πρόσφατα) διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, είµαστε υποχρεωµένοι να υλοποιήσουµε την ψηφιοποίηση µόνο µε µικροφωτογράφηση ή µπορούµε να προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους ψηφιοποίησης; 3. Ποιες είναι οι διαστάσεις του έντυπου υλικού και πόσο από αυτό προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί µε µικροφωτογράφηση (ή µε εναλλακτικό τρόπο); Σελίδα 6 από 16

7 4. Πόσοι είναι οι χάρτες που αναφέρεται ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν; 5. Στη σελίδα 47 αναφέρεται: «Εκτός από τα δικαιολογητικά να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις.». Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγµα µικροφωτογράφησης. Απάντηση 9 1. Όσα τεκµήρια ψηφιοποιηθούν θα µικροφωτογραφηθούν. 2. Η µικροφωτογράφηση είναι παραδοτέο ξεχωριστό από την ψηφιοποίηση. 3. Οι διαστάσεις είναι από Α4 έως Α0 (χάρτες). 4. Το αρχείο σχεδίων του φορέα, περιλαµβάνει τοπογραφικά σχέδια, διαγράµµατα, οριζόντιες και κάθετες στρωµατογραφίες, σχέδια ακίνητων και κινητών ευρηµάτων. Οι Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζουν ποσοστικοποιηµένα τα παραδοτέα των εργασιών ψηφιοποίησης. Οι τελικοί όµως αριθµοί, ενδεχοµένως, να έχουν µια µικρή απόκλιση που θα προέλθει από την πλήρη ανάλυση και ανάγκη τεκµηρίωσης του υλικού. Σελίδα 7 από 16

8 5. Όχι. Ερώτηση 10 Εδάφιο Α3.4.3 Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων, υπό εδάφιο Mobile εφαρµογές (σελίδα 53): 1. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί το πλήθος και το περιεχόµενο των Mobile εφαρµογών. 2. Θα προβάλλουν το σύνολο του περιεχοµένου που θα αναπτυχθεί στο παρόν έργο καθώς και τις εφαρµογές/υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων; Απάντηση 10 Οι mobile εφαρµογές αναφέρονται στην "Εφαρµογή τουριστικής προβολής πολιτιστικών πόρων µε χρήση διαδραστικών χαρτών και "Εκπαιδευτική εφαρµογή µε αξιοποίηση πολιτιστικούς πόρους και τεκµήρια οι οποίες αναλύονται στα παρακάτω : 1. Δεν προβλέπεται συγκεκριµένος αριθµός mobile εφαρµογών ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να προτείνει ικανό αριθµό εφαρµογών που κρίνει ότι δύνανται να αναπτυχθούν χρησιµοποιώντας υλικό από το σύνολο του περιεχοµένου. 2. Θα καλύψουν ικανοποιητικό υποσύνολο του περιεχοµένου (µε δυνατότητα προβολής του συνόλου του περιεχοµένου) και των εφαρµογών/υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων. Ερώτηση 11 Σελίδα 8 από 16

9 Α παράγραφος Δοκιµαστική λειτουργία υπηρεσιών για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση. 1. Σχετικά µε την απαίτηση αυτή υπάρχουν οι εξής αναφορές: Σελ. 37 «Η δοκιµαστική λειτουργία µέσω παραδειγµάτων εφαρµογών για συλλογική µεταγραφή τεκµηρίων έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση και υλοποίηση κατάλληλων σεναρίων δοκιµών των ανωτέρω υπηρεσιών.» Σελ και πίνακες των σελ κατατίθενται µία σειρά από δοκιµαστικές εφαρµογές που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Σελ. 60 αναφέρεται ότι θα είναι Offline και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής 2. Ποιο είναι το υλικό που θα µελετηθεί ή/και θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές αυτές; 3. Το εν λόγω υλικό θα είναι ενδεικτικό ή οριστικό; 4. Να αναφερθούν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των εφαρµογών, καθώς όπως φαίνεται στον πίνακα της Πολυκαναλικής προσέγγισης, στη σελ. 60, θα είναι offline, και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (λόγω αναφοράς ως offline). 5. Οι εφαρµογές για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση δεν θα διατεθούν Online από το παρόν έργο; Απάντηση 11 2) Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές θα είναι το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και τεκµηριωθεί αφού πρώτα εξαχθεί στην κατάλληλη µορφή XML. 3) Το υλικό θα είναι το οριστικό 4) Οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο 5) Οι εφαρµογές θα διατεθούν και online Ερώτηση Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής: Στη σελίδα 37, τεύχος Α αναφέρεται: «Επιπρόσθετα η υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής που θα αναπτυχθεί θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να µεταγράψουν τα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια». Παρακαλούµε να µας δώσετε διευκρινήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Ο όρος «µεταγραφή» χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτική του έννοια; 2. Σχετικά µε την Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Τί ροές εργασίας περιλαµβάνονται; 3. Οι χρήστες µετά το login και τον εντοπισµό του τεκµηρίου απλά συµπληρώνουν την κατάλληλη φόρµα τεκµηρίωσης και αυτή καταχωρείται έως ότου κάποιος διαχειριστής την επικυρώσει; Απάντηση 12 1, 2. Η ροή εργασίας για την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής περιλαµβάνει την εξαγωγή των µεταδεδοµένων σε µορφή κατάλληλη για χρήση σε τουριστικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές. Γενικά απαιτείται να υπάρχει ευελιξία από το σύστηµα ώστε να εξάγει τα µεταδεδοµένα σε δοµές XML που θα καθορίζονται από τον χρήστη και θα ικανοποιούν την Σελίδα 9 από 16

10 εκάστοτε εφαρµογή. Ο καθορισµός της κάθε δοµής XML θα γίνεται µε τη χρήση XSD σχηµάτων. 3. Ναι Ερώτηση 13 Σχετικά µε το Υποσύστηµα συλλογιστικής (Υπηρεσία σηµασιολογικών συµπερασµών). α) Ποιος θα καθορίσει την OWL οντολογία µε βάση την οποία θα στηθεί η υπηρεσία; β) Τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα από ποιόν θα καθοριστούν; Απάντηση 13 α) Σχετικά µε το υποσύστηµα συλλογιστικής, η οντολογία OWL καθορίζεται µε βάση το σχήµα µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την τεκµηρίωση του περιεχοµένου. Ο ανάδοχος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία της OWL οντολογίας. β) ναι, τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή Ερώτηση 14 Τεχνική Τεκµηρίωση του Ψηφιακού Υλικού: 1. Στη σελίδα 42 τεύχος Α αναφέρεται «Η βάση δεδοµένων µε το πλήρες υλικό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο πλήρης κατάλογος µε τα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές και το ψηφιοποιηµένο υλικό θα είναι διαθέσιµα στο internet µέσω µελλοντικού ειδικού ψηφιακού πολιτιστικού κόµβου που θα δηµιουργηθεί.» 2. Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιο θα είναι το περιεχόµενο που θα περιλάβει το πόρταλ που δηµιουργείται στο παρόν έργο. Θα είναι το σύνολο του ψηφιοποιηµένου και τεκµηριωµένου υλικού; Θα είναι υλοποιηµένες διαδικτυακές εκθέσεις; Απάντηση 14 Θα περιλαµβάνει το σύνολο του ως άνω υλικού, σύµφωνα και µε την Παραγρ. Α «Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων», σελ τεύχος Α της προκήρυξης Ερώτηση 15 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Παρατηρείται ασυµφωνία σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της ψηφιοποίησης: στον Πίνακα Α.3.11 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράµµατος και Φάσεις Σελίδα 10 από 16

11 Έργου, η υλοποίηση είναι από τον 3ο έως το 8ο µήνα, ενώ στον πίνακα της σελ. 67 Φάση 2, είναι από τον 3ο έως τον 9ο. Παρακαλούµε διευκρινίστε Απάντηση 15 Η φάση ψηφιοποίησης θα πρέπει να διαρκέσει από τον 3 έως τον 8 µήνα Ερώτηση Στη σελ. 38, τεύχος Β της Διακήρυξης, «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα», σηµείο 1 αναφέρεται: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου». Παρακαλούµε διευκρινίστε αν εννοείτε ότι το άθροισµα ή ο µέσος όρος των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00, καθώς η συνήθης πρακτική είναι να ζητείται ο µέσος κύκλος εργασιών. 2. Διευκρινίστε σε σχέση µε το σηµείο 1, του Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου», εάν ο προϋπολογισµός του υπό ανάθεση έργου είναι µε ή χωρίς ΦΠΑ. Απάντηση 16 Η αναφορά σε «συνολικό κύκλο εργασιών» συνεπάγεται πως το άθροισµα των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00. Ερώτηση 17 Στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου», ενώ λίγο παρακάτω στη σελ. 41, «εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Στη µία περίπτωση ζητείται µόνο Δήλωση του Ιδιώτη, ενώ στη δεύτερη Δήλωση του Ιδιώτη ή του Υποψηφίου Αναδόχου. Παρακαλούµε διευκρινίστε τι από τα δύο ισχύει. Απάντηση 17 Ισχύει το αναγραφόµενο στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης όπου αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Σελίδα 11 από 16

12 Ερώτηση 18 Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου, σελ. 42, τεύχος Β, µπορούν να ταυτίζονται; Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή να αναλάβει και τους δύο ρόλους; Απάντηση 18 Δίνεται η δυνατότητα ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου να ταυτίζονται αρκεί να τεκµηριώνεται η απαιτούµενη από τη Διακήρυξη εµπειρία. Ερώτηση 19 Οι απαιτήσεις της σελ. 42, τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου µπορούν να καλυφθούν αθροιστικά, µπορεί δηλαδή το ίδιο άτοµο να αναλάβει περισσότερους ρόλους και να συµµετέχει σε περισσότερες από µία κατηγορίες ειδικοτήτων ή θα πρέπει αυστηρά η Οµάδα Έργου να αριθµεί τουλάχιστον 11 µέλη; Απάντηση 19 Με βάση τα αναγραφόµενα στη σελ. 41 και 42 τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται κατ ελάχιστον: «να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία η οποία είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του». Η οµάδα έργου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τα 11 στελέχη που περιγράφονται στη σελ. 42 τεύχος Β της προκήρυξης. Ερώτηση 20 Στη σελ. 44, τεύχος Β της Διακήρυξης, παρ. 3.4, σηµείο Β, ζητούνται µη επικυρωµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της Οµάδας Έργου. Πώς τεκµηριώνεται η εµπειρία των µελών της Οµάδας Έργου που λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και ως εκ τούτου δεν ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό κάποιας εταιρείας προκειµένου να προσκοµίσουν κάποια σχετική βεβαίωση του εργοδότη; Απάντηση 20 Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δύναται να τεκµηριώσουν επαγγελµατική εµπειρία, µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή /και µε µη επικυρωµένες βεβαιώσεις εµπειρίας. Ερώτηση 21 Στη σελίδα 44 της διακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής, ii) Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα παράγραφος 3.4 αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο δικαιολογητικών: «Β) Μη επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικών επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της οµάδας Έργου.» Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ποια ακριβώς έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης στο συγκεκριµένο Σελίδα 12 από 16

13 σηµείο θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν τα αντίγραφα πτυχίων και τα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναγράφονται στον πίνακα στελεχών ή µόνο για τα συγκεκριµένα µέλη που απαιτούνται και αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. Απάντηση 21 Ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους δύνανται να είναι οι βεβαιώσεις εργοδότη ή/και µισθοδοτικές καταστάσεις. Εφόσον πρόκειται για εξωτερικούς συνεργάτες η επαγγελµατική εµπειρία, δύναται να τεκµηριωθεί µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή και µέσω µη επικυρωµένων αντιγράφων βεβαιώσεων εµπειρίας από δηµόσιο οργανισµό ή ιδιωτικό φορέα για το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα. Τα παραπάνω απαιτούµενα στοιχεία αφορούν όλα τα µέλη της οµάδας έργου (Τεύχος Β, Β2.6, παρ 3.4 της Προκήρυξης) Ερώτηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, εάν αποτελεί/ούν µέλος/η της Οµάδας Έργου, τι είδους αποδεικτικό επαγγελµατικής εµπειρίας θα πρέπει να προσκοµίσει/ουν; Απάντηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, θεωρούνται εσωτερικά στελέχη και όχι εξωτερικοί συνεργάτες. Το χρονικό διάστηµα που ενεργούν ως νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, τεκµηριώνεται µέσα από τα Καταστατικά της Εταιρείας και υπολογίζεται ως επαγγελµατική εµπειρία. Ερώτηση Στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης, αναφέρεται: «Ο Κύριος Υπεύθυνος Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, µε την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύµφωνα µε τη θέση τους στο οργανωτικό σχήµα που περιγράφεται. Ο Υπεύθυνος του έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας τους οφείλουν να ενηµερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους». Η συγκεκριµένη Υ.Δ. θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής; Σελίδα 13 από 16

14 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων (σελ. 39, σηµείο 1.3, τεύχος Β) και των εξωτερικών συνεργατών (σελ. 44, σηµείο 3.3) θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής; 3. Στη σελίδα 14 του Β µέρους της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Για την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται παρακάτω δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και η παραπάνω πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 21 παρ.4 ν. 4111/13 ΦΕΚ Α 18/ )». Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν αυτό ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη Υπεύθυνη Δήλωση ή για όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν στον φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς. Απάντηση Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για την περίπτωση που περιγράφεται στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης. 2. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών. 3. Λάβετε υπόψη τις περιπτώσεις που η νοµοθεσία ορίζει ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, καθώς και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του παρόντος. Ερώτηση 24 Στο κεφάλαιο της διακήρυξης C3.13 Πίνακας 13 Πνευµατικά δικαιώµατα στην παράγραφο 1.1 η διακήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει «Συµµόρφωση µε την παράγραφο Α της διακήρυξης». Στην διακήρυξη δεν υπάρχει παράγραφος Α Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε σε ποια παράγραφο της Διακήρυξης αναφέρεστε. Απάντηση 24 Η αναφορά υπάρχει στο Α Α της Διακήρυξης. Υπο-ενότητα «Πνευµατικά Δικαιώµατα» του τεύχους Ερώτηση 25 Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ακριβώς ποιο είναι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής; Το 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 25 Το ποσό της εγγυητικής θα πρέπει να ισούται µε το 5% του προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) και είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Επίσης, παρακαλούµε να ληφθούν υπόψιν και τα στοιχεία που αναφέρονται στο αναρτηµένο Τεύχος Β στη σελ 49: Σελίδα 14 από 16

15 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22 /07 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2014 Ερώτηση 26 Ποιος είναι ο τίτλος του έργου; Υπάρχει διαφορά στην αναγραφή στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και στη σελίδα 49 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 26 Ο τίτλος του έργου αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και αυτός πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο φάκελο προσφοράς. Προς επιβεβαίωση ο τίτλος είναι: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Ερώτηση 27 Ποιος είναι ο σωστός Ταχυδροµικός Κώδικας της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 27 Ο ταχυδροµικός κωδικός είναι Αθήνα. Ερώτηση 28 Διευκρινίστε εάν ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο µέχρι τις 21/07/2014 και ώρα µµ. Επίσης, ποιος είναι ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού (ηµεροµηνία και ώρα). Στη σελίδα 57 του Β µέρους της Διακήρυξης (Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισµού αποσφράγιση Προσφορών ταυτίζεται η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών µε αυτή της Διενέργειας του Διαγωνισµού. Απάντηση 28 Σελίδα 15 από 16

16 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στα συνοπτικά στοιχεία µέρος Α της Διακήρυξης, ήτοι: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/07/2014 και ώρα 12:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 /07 /2014 και ώρα 12:00 Ερώτηση 29 Αναφορικά µε τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα όπως πρωτόκολλο παραλαβής, ΦΕΚ κοκ που ζητούνται να υποβληθούν επιβεβαιώστε ότι αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων και όχι επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) Απάντηση 29 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα στην νοµοθεσία. Πιστοποιητικά, πρωτόκολλα παραλαβής έργων και ΦΕΚ εφόσον φέρουν τη σήµανση του Εθνικού Τυπογραφείου, µπορούν να υποβληθούν ως απλά φωτοαντίγραφα. Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων και των στοιχείων που υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Εκ Μέρους της Διοίκησης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Βασίλειος Πετράκος Γενικός Γραµµατέας Σελίδα 16 από 16

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:32117/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417529-2013:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα