Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα, 10/07/2014 Α.Π. 729 Θέµα: Απάντηση σε αιτήµατα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Σχετ.: Η υπ αριθµ. πρωτ. 728 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού του Έργου Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά, τον οποίο προκήρυξε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου) και από εθνικούς πόρους, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούµε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισµού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του φορέα. Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Ερώτηση 1 Στη παράγραφο Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στη σελίδα 75 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Η εκπαίδευση των τριάντα (30) χρηστών τόσο για θέµατα χρήσης των εφαρµογών». Εν συνεχεία αναφέρεται πως η εκπαίδευση αφορά «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 10 τελικών χρηστών, το οποίο θα περιλαµβάνει (ενδεικτικά):», Καθώς και το «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 2 Administrators,» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιος ακριβώς είναι ο αριθµός των χρηστών που τελικά θα συµµετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απάντηση 1 Σελίδα 1 από 16

2 Η εκπαίδευση θα αφορά µέχρι 30 άτοµα από το µόνιµο προσωπικό του φορέα και τους Τεκµηριωτές-Ληµµατογράφους. Ερώτηση 2 Στο παράγραφο Α Σχήµα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου, στη σελίδα 78 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «ενώ σε κατάλληλο σηµείο της προσφοράς (όπως καθορίζεται στο Μέρος C του παρόντος τεύχους) θα παρατίθεται τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα.» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν είναι υποχρέωσή µας να παραθέσουµε τα βιογραφικά σηµειώµατα της προτεινόµενης οµάδος έργου εκτός από το φάκελο των δικαιολογητικών και στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Απάντηση 2 Δεν υφίσταται υποχρέωση παράθεσης των βιογραφικών σηµειωµάτων της προτεινόµενης οµάδας έργου εκτός του φακέλου δικαιολογητικών και στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ερώτηση 3 Στη παράγραφο Α Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» στη σελίδα 76 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Για τον εξοπλισµό: o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού. o Αντικατάσταση του εξοπλισµού εφόσον οι βλάβες δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.» Θα θέλαµε να ρωτήσουµε αν το παραπάνω έχει µείνει εκ παραδροµής, καθώς το έργο δεν προβλέπει εξοπλισµό, ενώ σύµφωνα µε τα τεύχη της προκήρυξης «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής.». Απάντηση 3 Ο εξοπλισµός του έργου αναφέρεται σε ανεξάρτητη προµήθεια (ξεχωριστό διαγωνισµό στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης) της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και δεν εµπίπτει στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Επειδή όµως ο εξοπλισµός αυτός θα εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες, συνιστάται µε αυτόν τον τρόπο η προσοχή του υποψήφιου Αναδόχου σε οποιασδήποτε παρεµβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου. Ερώτηση 4 Καθώς στη παράγραφο Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών στη σελίδα 58 του Τεύχους Α προβλέπεται πως «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής» Πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος για «Απόκριση: Οι λειτουργίες του εσωτερικού δικτυακού κόµβου INTRANET πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης 3 sec.» Σελίδα 2 από 16

3 µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Οµοίως πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.8 Απαιτήσεις Ασφαλείας για «Πρόβλεψη για διαµεσολάβηση τείχους προστασίας (firewall) για τη διασύνδεση του εξυπηρετητή (server) στο Internet,» µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 4 Ισχύει αντίστοιχα η Απάντηση 3. Ερώτηση 5 Καθώς στη παράγραφο Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας στη σελίδα 76 του Τεύχους Α προβλέπεται πως στα πλαίσια της Φάσης, θα πρέπει ο υποψήφιος να «να διαθέσει προσωπικό µε τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του Συστήµατος υπό συνθήκες πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.),» Υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός εξειδικευµένων µηχανικών που ζητείται να υποστηρίξουν την παραπάνω διαδικασία; Απάντηση 5 Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ειδικότερα στο Άρθρο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής και ειδικότερα σε όσα αναφέρονται στην ενότητα ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται µε βάση την Τεχνική περιγραφή που θα επιλέξει ο υποψήφιος Ανάδοχος, τα απαιτούµενα της παραγράφου Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας. Ερώτηση 6 θα θέλαµε να εστιάσουµε στις παραγράφους της διακήρυξης Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων και Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων. Παρακάτω παρατίθενται οι συγκεκριµένες παράγραφοι της διακήρυξης στις οποίες αναφέρετε ότι: Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων Δείγµα των τεκµηρίων θα διατίθεται προς επίδειξη από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να έρθουν σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για τον προγραµµατισµό της συνάντησης. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στην παράγραφο Α Διαδικασία παραλαβής υλικού για την παραγωγή δειγµάτων Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει κάθε µέτρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία του αρχειακού υλικού, όπως ενδεικτικά συνεχής συνοδεία του υλικού από προσωπικό της. Άρνηση η αδυναµία συµµόρφωσης µε τα παραπάνω συνεπάγονται αυτόµατα και χωρίς δικαίωµα ένστασης αποκλεισµό από το διαγωνισµό. Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων Σελίδα 3 από 16

4 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση. Όπως αναφέρεται στον διαγωνισµό η κατάθεση δείγµατος, για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, είναι υποχρεωτική. Διαβάζοντας όσα περιγράφονται στον διαγωνισµό και επιθυµώντας να επιτύχουµε στο µέγιστο τους στόχους που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή για την περάτωση του έργου θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού (όπως αναφέρετε στην συγκεκριµένη παράγραφο της διακήρυξης), για την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του περιγραφόµενου φακέλου όπως και για την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου µε αρχειακό υλικό. Απάντηση 6 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 7 Στην παράγραφο Α «Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων» της διακήρυξης αναφέρεται ότι: Σελίδα 4 από 16

5 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση». Λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω και µε κύριο µέληµα µας της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του διαγωνισµού, παρακαλούµε να µας περιγράψετε την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την παραλαβή δείγµατος, καθώς και την διαδικασία παραλαβής παράδοσης του φακέλου από και προς την Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την πιθανή ηµεροµηνία εκτέλεσης της παραλαβής του φακέλου των δειγµάτων και για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού, όπως περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο της διακήρυξης. Απάντηση 7 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 8 Εδάφια Α Α3.4.1 και Α Ψηφιοποίηση / Μικροφωτογράφηση: Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη σχετικά µε την ψηφιοποίηση του περιεχοµένου καθώς και την αναγκαιότητα εφαρµογής διαδικασίας µικροφωτογράφησης για το ευπαθές έντυπο αρχειακό υλικό και αναλογιζόµενοι τον βασικό στόχο του συγκεκριµένου έργου, ο οποίος είναι η εξασφάλιση της µακροχρόνιας διατήρησης του αρχειακού υλικού και της ιστορικής σηµασίας του, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: Η µικροφωτογράφηση αποτελεί Σελίδα 5 από 16

6 µία διαδικασία που σύµφωνα µε τις επιταγές του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και των συστηµάτων, αποτελεί παρλιακή µέθοδο σε σύγκριση µε την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αποτύπωση εγγράφων. Είναι αποδεδειγµένο ότι η πρακτική αυτή δεν έχει πλέον εφαρµογή από µεγάλους οργανισµούς ή ιδιώτες. Στην παραδοσιακή εκδοχή της είναι γεγονός ότι αποτελεί επίπονη διαδικασία καθώς απαιτεί επιπλέον χώρο που χρησιµοποιείται ως σκοτεινό δωµάτιο για την εµφάνιση των φιλµ, ενώ παράλληλα η έκθεση του προσωπικού σε χηµικές ουσίες για την εµφάνιση των φιλµ δεν ενδείκνυται για λόγους υγείας. Από την άλλη πλευρά, η κίβδηλη µέθοδος παραγωγής και εµφάνισης µικροφίλµ από τα ψηφιακά τεκµήρια (µετατροπή από το ψηφιακό σε αναλογικό και από το έγχρωµο σε ασπρόµαυρο) δεν διασφαλίζει σε καµία περίπτωση το αποτέλεσµα της παραδοσιακής µικροφωτογράφησης. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η εµπειρία σηµαντικών φορέων οι οποίοι αφού δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα ευπαθή πρωτότυπα µικροφίλµ σε ειδικά «ψυγεία», κατέληξαν να τα πετάξουν. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω και µε κύριο µέληµα µας την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών σας όπως αυτές περιγράφονται στη Διακήρυξη του έργου, θα θέλαµε µε αίσθηση ευθύνης να σας προτείνουµε την εξαίρεση της µικροφωτογράφησης του αρχειακού υλικού από το έργο, υπό την προϋπόθεση της ψηφιοποίησης σύµφωνα µε τις παραδεδειγµένες διεθνείς καλές πρακτικές όπως αυτές ορίζονται εξάλλου και στη διακήρυξη. Απάντηση 8 Η µικροφωτογραφηση επιλεγµένου αρχειακού υλικού, µε τις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής, συνεχίζει να αποτελεί ενδεδειγµένη λύση long term archival preservation και εφαρµόζεται σε έργα εντός της Ε.Ε. και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ κτλ. Σχετικά µε τα αιτούµενα για µικροφωτογράφηση ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης προκήρυξης αναφορικά µε τη µικροφωτογράφηση του αρχειακού υλικού. Ερώτηση 9 Στη σελίδα 31 τεύχος Α αναφέρεται "Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι µόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι µελλοντικές". Στην ίδια σελίδα και στη συνέχεια στις σελίδες 41, 44 και 46 υπάρχει η απαίτηση για "µικροφωτογράφηση αρχειακού υλικού" (σελ. 27, 31 και 41), "µικροφωτογράφηση του έντυπου υλικού" (σελ. 41), τα οποία στη σελ. 46 αναφέρονται ως "µικροφωτογράφηση ιδιαίτερα ευπαθών τεκµηρίων". Παρακαλούµε για τις εξής διευκρινήσεις 1. ποιά και πόσα είναι τα τεκµήρια που έχουν προβλεφθεί για µικροφωτογράφηση; 2. αναφέροντας (προφανώς πρόσφατα) διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, είµαστε υποχρεωµένοι να υλοποιήσουµε την ψηφιοποίηση µόνο µε µικροφωτογράφηση ή µπορούµε να προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους ψηφιοποίησης; 3. Ποιες είναι οι διαστάσεις του έντυπου υλικού και πόσο από αυτό προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί µε µικροφωτογράφηση (ή µε εναλλακτικό τρόπο); Σελίδα 6 από 16

7 4. Πόσοι είναι οι χάρτες που αναφέρεται ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν; 5. Στη σελίδα 47 αναφέρεται: «Εκτός από τα δικαιολογητικά να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις.». Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγµα µικροφωτογράφησης. Απάντηση 9 1. Όσα τεκµήρια ψηφιοποιηθούν θα µικροφωτογραφηθούν. 2. Η µικροφωτογράφηση είναι παραδοτέο ξεχωριστό από την ψηφιοποίηση. 3. Οι διαστάσεις είναι από Α4 έως Α0 (χάρτες). 4. Το αρχείο σχεδίων του φορέα, περιλαµβάνει τοπογραφικά σχέδια, διαγράµµατα, οριζόντιες και κάθετες στρωµατογραφίες, σχέδια ακίνητων και κινητών ευρηµάτων. Οι Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζουν ποσοστικοποιηµένα τα παραδοτέα των εργασιών ψηφιοποίησης. Οι τελικοί όµως αριθµοί, ενδεχοµένως, να έχουν µια µικρή απόκλιση που θα προέλθει από την πλήρη ανάλυση και ανάγκη τεκµηρίωσης του υλικού. Σελίδα 7 από 16

8 5. Όχι. Ερώτηση 10 Εδάφιο Α3.4.3 Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων, υπό εδάφιο Mobile εφαρµογές (σελίδα 53): 1. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί το πλήθος και το περιεχόµενο των Mobile εφαρµογών. 2. Θα προβάλλουν το σύνολο του περιεχοµένου που θα αναπτυχθεί στο παρόν έργο καθώς και τις εφαρµογές/υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων; Απάντηση 10 Οι mobile εφαρµογές αναφέρονται στην "Εφαρµογή τουριστικής προβολής πολιτιστικών πόρων µε χρήση διαδραστικών χαρτών και "Εκπαιδευτική εφαρµογή µε αξιοποίηση πολιτιστικούς πόρους και τεκµήρια οι οποίες αναλύονται στα παρακάτω : 1. Δεν προβλέπεται συγκεκριµένος αριθµός mobile εφαρµογών ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να προτείνει ικανό αριθµό εφαρµογών που κρίνει ότι δύνανται να αναπτυχθούν χρησιµοποιώντας υλικό από το σύνολο του περιεχοµένου. 2. Θα καλύψουν ικανοποιητικό υποσύνολο του περιεχοµένου (µε δυνατότητα προβολής του συνόλου του περιεχοµένου) και των εφαρµογών/υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων. Ερώτηση 11 Σελίδα 8 από 16

9 Α παράγραφος Δοκιµαστική λειτουργία υπηρεσιών για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση. 1. Σχετικά µε την απαίτηση αυτή υπάρχουν οι εξής αναφορές: Σελ. 37 «Η δοκιµαστική λειτουργία µέσω παραδειγµάτων εφαρµογών για συλλογική µεταγραφή τεκµηρίων έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση και υλοποίηση κατάλληλων σεναρίων δοκιµών των ανωτέρω υπηρεσιών.» Σελ και πίνακες των σελ κατατίθενται µία σειρά από δοκιµαστικές εφαρµογές που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Σελ. 60 αναφέρεται ότι θα είναι Offline και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής 2. Ποιο είναι το υλικό που θα µελετηθεί ή/και θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές αυτές; 3. Το εν λόγω υλικό θα είναι ενδεικτικό ή οριστικό; 4. Να αναφερθούν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των εφαρµογών, καθώς όπως φαίνεται στον πίνακα της Πολυκαναλικής προσέγγισης, στη σελ. 60, θα είναι offline, και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (λόγω αναφοράς ως offline). 5. Οι εφαρµογές για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση δεν θα διατεθούν Online από το παρόν έργο; Απάντηση 11 2) Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές θα είναι το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και τεκµηριωθεί αφού πρώτα εξαχθεί στην κατάλληλη µορφή XML. 3) Το υλικό θα είναι το οριστικό 4) Οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο 5) Οι εφαρµογές θα διατεθούν και online Ερώτηση Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής: Στη σελίδα 37, τεύχος Α αναφέρεται: «Επιπρόσθετα η υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής που θα αναπτυχθεί θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να µεταγράψουν τα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια». Παρακαλούµε να µας δώσετε διευκρινήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Ο όρος «µεταγραφή» χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτική του έννοια; 2. Σχετικά µε την Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Τί ροές εργασίας περιλαµβάνονται; 3. Οι χρήστες µετά το login και τον εντοπισµό του τεκµηρίου απλά συµπληρώνουν την κατάλληλη φόρµα τεκµηρίωσης και αυτή καταχωρείται έως ότου κάποιος διαχειριστής την επικυρώσει; Απάντηση 12 1, 2. Η ροή εργασίας για την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής περιλαµβάνει την εξαγωγή των µεταδεδοµένων σε µορφή κατάλληλη για χρήση σε τουριστικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές. Γενικά απαιτείται να υπάρχει ευελιξία από το σύστηµα ώστε να εξάγει τα µεταδεδοµένα σε δοµές XML που θα καθορίζονται από τον χρήστη και θα ικανοποιούν την Σελίδα 9 από 16

10 εκάστοτε εφαρµογή. Ο καθορισµός της κάθε δοµής XML θα γίνεται µε τη χρήση XSD σχηµάτων. 3. Ναι Ερώτηση 13 Σχετικά µε το Υποσύστηµα συλλογιστικής (Υπηρεσία σηµασιολογικών συµπερασµών). α) Ποιος θα καθορίσει την OWL οντολογία µε βάση την οποία θα στηθεί η υπηρεσία; β) Τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα από ποιόν θα καθοριστούν; Απάντηση 13 α) Σχετικά µε το υποσύστηµα συλλογιστικής, η οντολογία OWL καθορίζεται µε βάση το σχήµα µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την τεκµηρίωση του περιεχοµένου. Ο ανάδοχος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία της OWL οντολογίας. β) ναι, τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή Ερώτηση 14 Τεχνική Τεκµηρίωση του Ψηφιακού Υλικού: 1. Στη σελίδα 42 τεύχος Α αναφέρεται «Η βάση δεδοµένων µε το πλήρες υλικό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο πλήρης κατάλογος µε τα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές και το ψηφιοποιηµένο υλικό θα είναι διαθέσιµα στο internet µέσω µελλοντικού ειδικού ψηφιακού πολιτιστικού κόµβου που θα δηµιουργηθεί.» 2. Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιο θα είναι το περιεχόµενο που θα περιλάβει το πόρταλ που δηµιουργείται στο παρόν έργο. Θα είναι το σύνολο του ψηφιοποιηµένου και τεκµηριωµένου υλικού; Θα είναι υλοποιηµένες διαδικτυακές εκθέσεις; Απάντηση 14 Θα περιλαµβάνει το σύνολο του ως άνω υλικού, σύµφωνα και µε την Παραγρ. Α «Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων», σελ τεύχος Α της προκήρυξης Ερώτηση 15 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Παρατηρείται ασυµφωνία σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της ψηφιοποίησης: στον Πίνακα Α.3.11 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράµµατος και Φάσεις Σελίδα 10 από 16

11 Έργου, η υλοποίηση είναι από τον 3ο έως το 8ο µήνα, ενώ στον πίνακα της σελ. 67 Φάση 2, είναι από τον 3ο έως τον 9ο. Παρακαλούµε διευκρινίστε Απάντηση 15 Η φάση ψηφιοποίησης θα πρέπει να διαρκέσει από τον 3 έως τον 8 µήνα Ερώτηση Στη σελ. 38, τεύχος Β της Διακήρυξης, «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα», σηµείο 1 αναφέρεται: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου». Παρακαλούµε διευκρινίστε αν εννοείτε ότι το άθροισµα ή ο µέσος όρος των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00, καθώς η συνήθης πρακτική είναι να ζητείται ο µέσος κύκλος εργασιών. 2. Διευκρινίστε σε σχέση µε το σηµείο 1, του Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου», εάν ο προϋπολογισµός του υπό ανάθεση έργου είναι µε ή χωρίς ΦΠΑ. Απάντηση 16 Η αναφορά σε «συνολικό κύκλο εργασιών» συνεπάγεται πως το άθροισµα των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00. Ερώτηση 17 Στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου», ενώ λίγο παρακάτω στη σελ. 41, «εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Στη µία περίπτωση ζητείται µόνο Δήλωση του Ιδιώτη, ενώ στη δεύτερη Δήλωση του Ιδιώτη ή του Υποψηφίου Αναδόχου. Παρακαλούµε διευκρινίστε τι από τα δύο ισχύει. Απάντηση 17 Ισχύει το αναγραφόµενο στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης όπου αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Σελίδα 11 από 16

12 Ερώτηση 18 Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου, σελ. 42, τεύχος Β, µπορούν να ταυτίζονται; Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή να αναλάβει και τους δύο ρόλους; Απάντηση 18 Δίνεται η δυνατότητα ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου να ταυτίζονται αρκεί να τεκµηριώνεται η απαιτούµενη από τη Διακήρυξη εµπειρία. Ερώτηση 19 Οι απαιτήσεις της σελ. 42, τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου µπορούν να καλυφθούν αθροιστικά, µπορεί δηλαδή το ίδιο άτοµο να αναλάβει περισσότερους ρόλους και να συµµετέχει σε περισσότερες από µία κατηγορίες ειδικοτήτων ή θα πρέπει αυστηρά η Οµάδα Έργου να αριθµεί τουλάχιστον 11 µέλη; Απάντηση 19 Με βάση τα αναγραφόµενα στη σελ. 41 και 42 τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται κατ ελάχιστον: «να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία η οποία είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του». Η οµάδα έργου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τα 11 στελέχη που περιγράφονται στη σελ. 42 τεύχος Β της προκήρυξης. Ερώτηση 20 Στη σελ. 44, τεύχος Β της Διακήρυξης, παρ. 3.4, σηµείο Β, ζητούνται µη επικυρωµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της Οµάδας Έργου. Πώς τεκµηριώνεται η εµπειρία των µελών της Οµάδας Έργου που λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και ως εκ τούτου δεν ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό κάποιας εταιρείας προκειµένου να προσκοµίσουν κάποια σχετική βεβαίωση του εργοδότη; Απάντηση 20 Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δύναται να τεκµηριώσουν επαγγελµατική εµπειρία, µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή /και µε µη επικυρωµένες βεβαιώσεις εµπειρίας. Ερώτηση 21 Στη σελίδα 44 της διακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής, ii) Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα παράγραφος 3.4 αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο δικαιολογητικών: «Β) Μη επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικών επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της οµάδας Έργου.» Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ποια ακριβώς έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης στο συγκεκριµένο Σελίδα 12 από 16

13 σηµείο θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν τα αντίγραφα πτυχίων και τα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναγράφονται στον πίνακα στελεχών ή µόνο για τα συγκεκριµένα µέλη που απαιτούνται και αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. Απάντηση 21 Ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους δύνανται να είναι οι βεβαιώσεις εργοδότη ή/και µισθοδοτικές καταστάσεις. Εφόσον πρόκειται για εξωτερικούς συνεργάτες η επαγγελµατική εµπειρία, δύναται να τεκµηριωθεί µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή και µέσω µη επικυρωµένων αντιγράφων βεβαιώσεων εµπειρίας από δηµόσιο οργανισµό ή ιδιωτικό φορέα για το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα. Τα παραπάνω απαιτούµενα στοιχεία αφορούν όλα τα µέλη της οµάδας έργου (Τεύχος Β, Β2.6, παρ 3.4 της Προκήρυξης) Ερώτηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, εάν αποτελεί/ούν µέλος/η της Οµάδας Έργου, τι είδους αποδεικτικό επαγγελµατικής εµπειρίας θα πρέπει να προσκοµίσει/ουν; Απάντηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, θεωρούνται εσωτερικά στελέχη και όχι εξωτερικοί συνεργάτες. Το χρονικό διάστηµα που ενεργούν ως νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, τεκµηριώνεται µέσα από τα Καταστατικά της Εταιρείας και υπολογίζεται ως επαγγελµατική εµπειρία. Ερώτηση Στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης, αναφέρεται: «Ο Κύριος Υπεύθυνος Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, µε την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύµφωνα µε τη θέση τους στο οργανωτικό σχήµα που περιγράφεται. Ο Υπεύθυνος του έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας τους οφείλουν να ενηµερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους». Η συγκεκριµένη Υ.Δ. θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής; Σελίδα 13 από 16

14 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων (σελ. 39, σηµείο 1.3, τεύχος Β) και των εξωτερικών συνεργατών (σελ. 44, σηµείο 3.3) θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής; 3. Στη σελίδα 14 του Β µέρους της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Για την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται παρακάτω δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και η παραπάνω πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 21 παρ.4 ν. 4111/13 ΦΕΚ Α 18/ )». Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν αυτό ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη Υπεύθυνη Δήλωση ή για όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν στον φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς. Απάντηση Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για την περίπτωση που περιγράφεται στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης. 2. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών. 3. Λάβετε υπόψη τις περιπτώσεις που η νοµοθεσία ορίζει ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, καθώς και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του παρόντος. Ερώτηση 24 Στο κεφάλαιο της διακήρυξης C3.13 Πίνακας 13 Πνευµατικά δικαιώµατα στην παράγραφο 1.1 η διακήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει «Συµµόρφωση µε την παράγραφο Α της διακήρυξης». Στην διακήρυξη δεν υπάρχει παράγραφος Α Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε σε ποια παράγραφο της Διακήρυξης αναφέρεστε. Απάντηση 24 Η αναφορά υπάρχει στο Α Α της Διακήρυξης. Υπο-ενότητα «Πνευµατικά Δικαιώµατα» του τεύχους Ερώτηση 25 Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ακριβώς ποιο είναι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής; Το 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 25 Το ποσό της εγγυητικής θα πρέπει να ισούται µε το 5% του προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) και είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Επίσης, παρακαλούµε να ληφθούν υπόψιν και τα στοιχεία που αναφέρονται στο αναρτηµένο Τεύχος Β στη σελ 49: Σελίδα 14 από 16

15 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22 /07 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2014 Ερώτηση 26 Ποιος είναι ο τίτλος του έργου; Υπάρχει διαφορά στην αναγραφή στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και στη σελίδα 49 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 26 Ο τίτλος του έργου αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και αυτός πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο φάκελο προσφοράς. Προς επιβεβαίωση ο τίτλος είναι: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Ερώτηση 27 Ποιος είναι ο σωστός Ταχυδροµικός Κώδικας της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 27 Ο ταχυδροµικός κωδικός είναι Αθήνα. Ερώτηση 28 Διευκρινίστε εάν ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο µέχρι τις 21/07/2014 και ώρα µµ. Επίσης, ποιος είναι ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού (ηµεροµηνία και ώρα). Στη σελίδα 57 του Β µέρους της Διακήρυξης (Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισµού αποσφράγιση Προσφορών ταυτίζεται η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών µε αυτή της Διενέργειας του Διαγωνισµού. Απάντηση 28 Σελίδα 15 από 16

16 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στα συνοπτικά στοιχεία µέρος Α της Διακήρυξης, ήτοι: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/07/2014 και ώρα 12:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 /07 /2014 και ώρα 12:00 Ερώτηση 29 Αναφορικά µε τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα όπως πρωτόκολλο παραλαβής, ΦΕΚ κοκ που ζητούνται να υποβληθούν επιβεβαιώστε ότι αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων και όχι επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) Απάντηση 29 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα στην νοµοθεσία. Πιστοποιητικά, πρωτόκολλα παραλαβής έργων και ΦΕΚ εφόσον φέρουν τη σήµανση του Εθνικού Τυπογραφείου, µπορούν να υποβληθούν ως απλά φωτοαντίγραφα. Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων και των στοιχείων που υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Εκ Μέρους της Διοίκησης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Βασίλειος Πετράκος Γενικός Γραµµατέας Σελίδα 16 από 16

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020

Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΡΓΟ: «e-topos ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 501341. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων

Αθήνα: 23/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 501341. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης, Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 20/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2257 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα