Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα, 10/07/2014 Α.Π. 729 Θέµα: Απάντηση σε αιτήµατα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Σχετ.: Η υπ αριθµ. πρωτ. 728 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού του Έργου Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά, τον οποίο προκήρυξε η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Υπηρεσίες», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου) και από εθνικούς πόρους, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούµε τις απαντήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισµού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του φορέα. Σε συνέχεια σχετικών αιτηµάτων για Διευκρινήσεις επί των τευχών του ως άνω Διαγωνισµού, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Ερώτηση 1 Στη παράγραφο Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στη σελίδα 75 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Η εκπαίδευση των τριάντα (30) χρηστών τόσο για θέµατα χρήσης των εφαρµογών». Εν συνεχεία αναφέρεται πως η εκπαίδευση αφορά «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 10 τελικών χρηστών, το οποίο θα περιλαµβάνει (ενδεικτικά):», Καθώς και το «Τον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης οµάδας 2 Administrators,» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιος ακριβώς είναι ο αριθµός των χρηστών που τελικά θα συµµετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απάντηση 1 Σελίδα 1 από 16

2 Η εκπαίδευση θα αφορά µέχρι 30 άτοµα από το µόνιµο προσωπικό του φορέα και τους Τεκµηριωτές-Ληµµατογράφους. Ερώτηση 2 Στο παράγραφο Α Σχήµα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου, στη σελίδα 78 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «ενώ σε κατάλληλο σηµείο της προσφοράς (όπως καθορίζεται στο Μέρος C του παρόντος τεύχους) θα παρατίθεται τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα.» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν είναι υποχρέωσή µας να παραθέσουµε τα βιογραφικά σηµειώµατα της προτεινόµενης οµάδος έργου εκτός από το φάκελο των δικαιολογητικών και στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. Απάντηση 2 Δεν υφίσταται υποχρέωση παράθεσης των βιογραφικών σηµειωµάτων της προτεινόµενης οµάδας έργου εκτός του φακέλου δικαιολογητικών και στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ερώτηση 3 Στη παράγραφο Α Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» στη σελίδα 76 του Τεύχους Α, αναφέρεται πως «Για τον εξοπλισµό: o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού. o Αντικατάσταση του εξοπλισµού εφόσον οι βλάβες δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.» Θα θέλαµε να ρωτήσουµε αν το παραπάνω έχει µείνει εκ παραδροµής, καθώς το έργο δεν προβλέπει εξοπλισµό, ενώ σύµφωνα µε τα τεύχη της προκήρυξης «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής.». Απάντηση 3 Ο εξοπλισµός του έργου αναφέρεται σε ανεξάρτητη προµήθεια (ξεχωριστό διαγωνισµό στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης) της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και δεν εµπίπτει στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Επειδή όµως ο εξοπλισµός αυτός θα εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες, συνιστάται µε αυτόν τον τρόπο η προσοχή του υποψήφιου Αναδόχου σε οποιασδήποτε παρεµβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου. Ερώτηση 4 Καθώς στη παράγραφο Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών στη σελίδα 58 του Τεύχους Α προβλέπεται πως «Το σύνολο των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος θα εγκατασταθούν σε DataCenter της Αναθέτουσας Αρχής» Πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος για «Απόκριση: Οι λειτουργίες του εσωτερικού δικτυακού κόµβου INTRANET πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης 3 sec.» Σελίδα 2 από 16

3 µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Οµοίως πως µπορούµε να διασφαλίσουµε την απαίτηση της παραγράφου Α.3.8 Απαιτήσεις Ασφαλείας για «Πρόβλεψη για διαµεσολάβηση τείχους προστασίας (firewall) για τη διασύνδεση του εξυπηρετητή (server) στο Internet,» µε δεδοµένο το ότι οι υποδοµές θα είναι της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 4 Ισχύει αντίστοιχα η Απάντηση 3. Ερώτηση 5 Καθώς στη παράγραφο Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας στη σελίδα 76 του Τεύχους Α προβλέπεται πως στα πλαίσια της Φάσης, θα πρέπει ο υποψήφιος να «να διαθέσει προσωπικό µε τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του Συστήµατος υπό συνθήκες πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.),» Υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός εξειδικευµένων µηχανικών που ζητείται να υποστηρίξουν την παραπάνω διαδικασία; Απάντηση 5 Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ειδικότερα στο Άρθρο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής και ειδικότερα σε όσα αναφέρονται στην ενότητα ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται µε βάση την Τεχνική περιγραφή που θα επιλέξει ο υποψήφιος Ανάδοχος, τα απαιτούµενα της παραγράφου Α.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας. Ερώτηση 6 θα θέλαµε να εστιάσουµε στις παραγράφους της διακήρυξης Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων και Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων. Παρακάτω παρατίθενται οι συγκεκριµένες παράγραφοι της διακήρυξης στις οποίες αναφέρετε ότι: Α Διαδικασία Παραλαβής Δειγµάτων Δείγµα των τεκµηρίων θα διατίθεται προς επίδειξη από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να έρθουν σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για τον προγραµµατισµό της συνάντησης. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στην παράγραφο Α Διαδικασία παραλαβής υλικού για την παραγωγή δειγµάτων Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει κάθε µέτρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία του αρχειακού υλικού, όπως ενδεικτικά συνεχής συνοδεία του υλικού από προσωπικό της. Άρνηση η αδυναµία συµµόρφωσης µε τα παραπάνω συνεπάγονται αυτόµατα και χωρίς δικαίωµα ένστασης αποκλεισµό από το διαγωνισµό. Α Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων Σελίδα 3 από 16

4 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση. Όπως αναφέρεται στον διαγωνισµό η κατάθεση δείγµατος, για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, είναι υποχρεωτική. Διαβάζοντας όσα περιγράφονται στον διαγωνισµό και επιθυµώντας να επιτύχουµε στο µέγιστο τους στόχους που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή για την περάτωση του έργου θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού (όπως αναφέρετε στην συγκεκριµένη παράγραφο της διακήρυξης), για την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του περιγραφόµενου φακέλου όπως και για την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου µε αρχειακό υλικό. Απάντηση 6 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 7 Στην παράγραφο Α «Διαδικασία Παραλαβής Υλικού για παραγωγή δειγµάτων» της διακήρυξης αναφέρεται ότι: Σελίδα 4 από 16

5 Εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της προσφοράς τους, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού- να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις αναγνωσιµότητας των πρωτοτύπων, τα οποία θα παραχθούν από υλικό σύµφωνα µε οδηγίες που θα τους διαθέσει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παραλαβή. Το υλικό για την παραγωγή των δειγµάτων θα διατεθεί από την Αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές σε φάκελο ο οποίος θα επιστρέφεται από τον υποψήφιο που τον παραλαµβάνει προς στην Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να υποβάλλουν αίτηµα παραλαβής του σχετικού φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει την αποστολή του φακέλου για την παραγωγή δειγµάτων ταυτόχρονα για όλους τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Επισηµαίνεται ότι για τους υποψηφίους αναδόχους που εδρεύουν στο Ν. Αττικής ο φάκελος δειγµάτων θα πρέπει να επιστρέφεται εντός πέντε ηµερών, για τους υποψήφιους εκτός Ν. Αττικής εντός επτά ηµερών και για τους υποψηφίους εκτός Ελλάδας εντός εννέα ηµερών από την παραλαβή του Ο φάκελος θα συνοδεύεται από απόδειξη παραλαβής. Το προς ψηφιοποίηση δείγµα θα αποτελείται από αρχειακό υλικό διαστάσεων Α4, Α3, Α2,Α1, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση». Λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω και µε κύριο µέληµα µας της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του διαγωνισµού, παρακαλούµε να µας περιγράψετε την διαδικασία υποβολής αιτήµατος για την παραλαβή δείγµατος, καθώς και την διαδικασία παραλαβής παράδοσης του φακέλου από και προς την Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για την πιθανή ηµεροµηνία εκτέλεσης της παραλαβής του φακέλου των δειγµάτων και για τις απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού, όπως περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο της διακήρυξης. Απάντηση 7 - Οι απαιτήσεις του παραγόµενου ψηφιακού υλικού αναφορικά µε την παραγωγή των δειγµάτων είναι η παραγωγή επεξεργασµένου ασυµπίεστου αρχείου tiff σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.2 και αρχείου jpg σύµφωνα µε τον Πίνακα Θα πρέπει να παραδοθεί και ρολλό µικροφίλµ 16 ή 35mm τύπου LE 500 silver halide αρχειακών προδιαγραφών από τα τεκµήρια του δείγµατος. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος για παραλαβή φακέλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω έντυπης αλληλογραφίας και µέσω τη διαδικασίας πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής Ερώτηση 8 Εδάφια Α Α3.4.1 και Α Ψηφιοποίηση / Μικροφωτογράφηση: Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη σχετικά µε την ψηφιοποίηση του περιεχοµένου καθώς και την αναγκαιότητα εφαρµογής διαδικασίας µικροφωτογράφησης για το ευπαθές έντυπο αρχειακό υλικό και αναλογιζόµενοι τον βασικό στόχο του συγκεκριµένου έργου, ο οποίος είναι η εξασφάλιση της µακροχρόνιας διατήρησης του αρχειακού υλικού και της ιστορικής σηµασίας του, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: Η µικροφωτογράφηση αποτελεί Σελίδα 5 από 16

6 µία διαδικασία που σύµφωνα µε τις επιταγές του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και των συστηµάτων, αποτελεί παρλιακή µέθοδο σε σύγκριση µε την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αποτύπωση εγγράφων. Είναι αποδεδειγµένο ότι η πρακτική αυτή δεν έχει πλέον εφαρµογή από µεγάλους οργανισµούς ή ιδιώτες. Στην παραδοσιακή εκδοχή της είναι γεγονός ότι αποτελεί επίπονη διαδικασία καθώς απαιτεί επιπλέον χώρο που χρησιµοποιείται ως σκοτεινό δωµάτιο για την εµφάνιση των φιλµ, ενώ παράλληλα η έκθεση του προσωπικού σε χηµικές ουσίες για την εµφάνιση των φιλµ δεν ενδείκνυται για λόγους υγείας. Από την άλλη πλευρά, η κίβδηλη µέθοδος παραγωγής και εµφάνισης µικροφίλµ από τα ψηφιακά τεκµήρια (µετατροπή από το ψηφιακό σε αναλογικό και από το έγχρωµο σε ασπρόµαυρο) δεν διασφαλίζει σε καµία περίπτωση το αποτέλεσµα της παραδοσιακής µικροφωτογράφησης. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η εµπειρία σηµαντικών φορέων οι οποίοι αφού δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα ευπαθή πρωτότυπα µικροφίλµ σε ειδικά «ψυγεία», κατέληξαν να τα πετάξουν. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω και µε κύριο µέληµα µας την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών σας όπως αυτές περιγράφονται στη Διακήρυξη του έργου, θα θέλαµε µε αίσθηση ευθύνης να σας προτείνουµε την εξαίρεση της µικροφωτογράφησης του αρχειακού υλικού από το έργο, υπό την προϋπόθεση της ψηφιοποίησης σύµφωνα µε τις παραδεδειγµένες διεθνείς καλές πρακτικές όπως αυτές ορίζονται εξάλλου και στη διακήρυξη. Απάντηση 8 Η µικροφωτογραφηση επιλεγµένου αρχειακού υλικού, µε τις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής, συνεχίζει να αποτελεί ενδεδειγµένη λύση long term archival preservation και εφαρµόζεται σε έργα εντός της Ε.Ε. και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ κτλ. Σχετικά µε τα αιτούµενα για µικροφωτογράφηση ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους της διακήρυξης προκήρυξης αναφορικά µε τη µικροφωτογράφηση του αρχειακού υλικού. Ερώτηση 9 Στη σελίδα 31 τεύχος Α αναφέρεται "Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι µόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι µελλοντικές". Στην ίδια σελίδα και στη συνέχεια στις σελίδες 41, 44 και 46 υπάρχει η απαίτηση για "µικροφωτογράφηση αρχειακού υλικού" (σελ. 27, 31 και 41), "µικροφωτογράφηση του έντυπου υλικού" (σελ. 41), τα οποία στη σελ. 46 αναφέρονται ως "µικροφωτογράφηση ιδιαίτερα ευπαθών τεκµηρίων". Παρακαλούµε για τις εξής διευκρινήσεις 1. ποιά και πόσα είναι τα τεκµήρια που έχουν προβλεφθεί για µικροφωτογράφηση; 2. αναφέροντας (προφανώς πρόσφατα) διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, είµαστε υποχρεωµένοι να υλοποιήσουµε την ψηφιοποίηση µόνο µε µικροφωτογράφηση ή µπορούµε να προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους ψηφιοποίησης; 3. Ποιες είναι οι διαστάσεις του έντυπου υλικού και πόσο από αυτό προβλέπεται να ψηφιοποιηθεί µε µικροφωτογράφηση (ή µε εναλλακτικό τρόπο); Σελίδα 6 από 16

7 4. Πόσοι είναι οι χάρτες που αναφέρεται ότι θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν; 5. Στη σελίδα 47 αναφέρεται: «Εκτός από τα δικαιολογητικά να καταθέσουν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις πρωτοτύπων και αντίστοιχα σε όλες τις ζητούµενες οπτικές (ψηφιακές) αναλύσεις.». Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγµα µικροφωτογράφησης. Απάντηση 9 1. Όσα τεκµήρια ψηφιοποιηθούν θα µικροφωτογραφηθούν. 2. Η µικροφωτογράφηση είναι παραδοτέο ξεχωριστό από την ψηφιοποίηση. 3. Οι διαστάσεις είναι από Α4 έως Α0 (χάρτες). 4. Το αρχείο σχεδίων του φορέα, περιλαµβάνει τοπογραφικά σχέδια, διαγράµµατα, οριζόντιες και κάθετες στρωµατογραφίες, σχέδια ακίνητων και κινητών ευρηµάτων. Οι Πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζουν ποσοστικοποιηµένα τα παραδοτέα των εργασιών ψηφιοποίησης. Οι τελικοί όµως αριθµοί, ενδεχοµένως, να έχουν µια µικρή απόκλιση που θα προέλθει από την πλήρη ανάλυση και ανάγκη τεκµηρίωσης του υλικού. Σελίδα 7 από 16

8 5. Όχι. Ερώτηση 10 Εδάφιο Α3.4.3 Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων, υπό εδάφιο Mobile εφαρµογές (σελίδα 53): 1. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί το πλήθος και το περιεχόµενο των Mobile εφαρµογών. 2. Θα προβάλλουν το σύνολο του περιεχοµένου που θα αναπτυχθεί στο παρόν έργο καθώς και τις εφαρµογές/υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων; Απάντηση 10 Οι mobile εφαρµογές αναφέρονται στην "Εφαρµογή τουριστικής προβολής πολιτιστικών πόρων µε χρήση διαδραστικών χαρτών και "Εκπαιδευτική εφαρµογή µε αξιοποίηση πολιτιστικούς πόρους και τεκµήρια οι οποίες αναλύονται στα παρακάτω : 1. Δεν προβλέπεται συγκεκριµένος αριθµός mobile εφαρµογών ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να προτείνει ικανό αριθµό εφαρµογών που κρίνει ότι δύνανται να αναπτυχθούν χρησιµοποιώντας υλικό από το σύνολο του περιεχοµένου. 2. Θα καλύψουν ικανοποιητικό υποσύνολο του περιεχοµένου (µε δυνατότητα προβολής του συνόλου του περιεχοµένου) και των εφαρµογών/υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτισµικών πόρων. Ερώτηση 11 Σελίδα 8 από 16

9 Α παράγραφος Δοκιµαστική λειτουργία υπηρεσιών για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση. 1. Σχετικά µε την απαίτηση αυτή υπάρχουν οι εξής αναφορές: Σελ. 37 «Η δοκιµαστική λειτουργία µέσω παραδειγµάτων εφαρµογών για συλλογική µεταγραφή τεκµηρίων έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση και υλοποίηση κατάλληλων σεναρίων δοκιµών των ανωτέρω υπηρεσιών.» Σελ και πίνακες των σελ κατατίθενται µία σειρά από δοκιµαστικές εφαρµογές που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Σελ. 60 αναφέρεται ότι θα είναι Offline και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής 2. Ποιο είναι το υλικό που θα µελετηθεί ή/και θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές αυτές; 3. Το εν λόγω υλικό θα είναι ενδεικτικό ή οριστικό; 4. Να αναφερθούν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των εφαρµογών, καθώς όπως φαίνεται στον πίνακα της Πολυκαναλικής προσέγγισης, στη σελ. 60, θα είναι offline, και θα προβάλλονται σε οθόνη σε κάποιο ειδικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (λόγω αναφοράς ως offline). 5. Οι εφαρµογές για πολιτιστικό τουρισµό και εκπαίδευση δεν θα διατεθούν Online από το παρόν έργο; Απάντηση 11 2) Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε µία από τις εφαρµογές θα είναι το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και τεκµηριωθεί αφού πρώτα εξαχθεί στην κατάλληλη µορφή XML. 3) Το υλικό θα είναι το οριστικό 4) Οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο 5) Οι εφαρµογές θα διατεθούν και online Ερώτηση Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής: Στη σελίδα 37, τεύχος Α αναφέρεται: «Επιπρόσθετα η υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής που θα αναπτυχθεί θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να µεταγράψουν τα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια». Παρακαλούµε να µας δώσετε διευκρινήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Ο όρος «µεταγραφή» χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτική του έννοια; 2. Σχετικά µε την Υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής. Τί ροές εργασίας περιλαµβάνονται; 3. Οι χρήστες µετά το login και τον εντοπισµό του τεκµηρίου απλά συµπληρώνουν την κατάλληλη φόρµα τεκµηρίωσης και αυτή καταχωρείται έως ότου κάποιος διαχειριστής την επικυρώσει; Απάντηση 12 1, 2. Η ροή εργασίας για την υπηρεσία συλλογικής µεταγραφής περιλαµβάνει την εξαγωγή των µεταδεδοµένων σε µορφή κατάλληλη για χρήση σε τουριστικές και εκπαιδευτικές εφαρµογές. Γενικά απαιτείται να υπάρχει ευελιξία από το σύστηµα ώστε να εξάγει τα µεταδεδοµένα σε δοµές XML που θα καθορίζονται από τον χρήστη και θα ικανοποιούν την Σελίδα 9 από 16

10 εκάστοτε εφαρµογή. Ο καθορισµός της κάθε δοµής XML θα γίνεται µε τη χρήση XSD σχηµάτων. 3. Ναι Ερώτηση 13 Σχετικά µε το Υποσύστηµα συλλογιστικής (Υπηρεσία σηµασιολογικών συµπερασµών). α) Ποιος θα καθορίσει την OWL οντολογία µε βάση την οποία θα στηθεί η υπηρεσία; β) Τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα από ποιόν θα καθοριστούν; Απάντηση 13 α) Σχετικά µε το υποσύστηµα συλλογιστικής, η οντολογία OWL καθορίζεται µε βάση το σχήµα µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την τεκµηρίωση του περιεχοµένου. Ο ανάδοχος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία της OWL οντολογίας. β) ναι, τα τεκµήρια θα συνδεθούν µε στιγµιότυπα της οντολογίας κατά τη φάση της τεκµηρίωσης; γ) Τα ερωτήµατα θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή Ερώτηση 14 Τεχνική Τεκµηρίωση του Ψηφιακού Υλικού: 1. Στη σελίδα 42 τεύχος Α αναφέρεται «Η βάση δεδοµένων µε το πλήρες υλικό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο πλήρης κατάλογος µε τα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές και το ψηφιοποιηµένο υλικό θα είναι διαθέσιµα στο internet µέσω µελλοντικού ειδικού ψηφιακού πολιτιστικού κόµβου που θα δηµιουργηθεί.» 2. Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε ποιο θα είναι το περιεχόµενο που θα περιλάβει το πόρταλ που δηµιουργείται στο παρόν έργο. Θα είναι το σύνολο του ψηφιοποιηµένου και τεκµηριωµένου υλικού; Θα είναι υλοποιηµένες διαδικτυακές εκθέσεις; Απάντηση 14 Θα περιλαµβάνει το σύνολο του ως άνω υλικού, σύµφωνα και µε την Παραγρ. Α «Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων», σελ τεύχος Α της προκήρυξης Ερώτηση 15 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Παρατηρείται ασυµφωνία σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα της ψηφιοποίησης: στον Πίνακα Α.3.11 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράµµατος και Φάσεις Σελίδα 10 από 16

11 Έργου, η υλοποίηση είναι από τον 3ο έως το 8ο µήνα, ενώ στον πίνακα της σελ. 67 Φάση 2, είναι από τον 3ο έως τον 9ο. Παρακαλούµε διευκρινίστε Απάντηση 15 Η φάση ψηφιοποίησης θα πρέπει να διαρκέσει από τον 3 έως τον 8 µήνα Ερώτηση Στη σελ. 38, τεύχος Β της Διακήρυξης, «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα», σηµείο 1 αναφέρεται: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου». Παρακαλούµε διευκρινίστε αν εννοείτε ότι το άθροισµα ή ο µέσος όρος των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00, καθώς η συνήθης πρακτική είναι να ζητείται ο µέσος κύκλος εργασιών. 2. Διευκρινίστε σε σχέση µε το σηµείο 1, του Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής: «Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου», εάν ο προϋπολογισµός του υπό ανάθεση έργου είναι µε ή χωρίς ΦΠΑ. Απάντηση 16 Η αναφορά σε «συνολικό κύκλο εργασιών» συνεπάγεται πως το άθροισµα των κύκλων εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων πρέπει να υπερβαίνει τα ,00. Ερώτηση 17 Στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου», ενώ λίγο παρακάτω στη σελ. 41, «εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Στη µία περίπτωση ζητείται µόνο Δήλωση του Ιδιώτη, ενώ στη δεύτερη Δήλωση του Ιδιώτη ή του Υποψηφίου Αναδόχου. Παρακαλούµε διευκρινίστε τι από τα δύο ισχύει. Απάντηση 17 Ισχύει το αναγραφόµενο στη σελ. 40, τεύχος Β σηµείο 2, της Διακήρυξης όπου αναφέρεται: «Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου». Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Σελίδα 11 από 16

12 Ερώτηση 18 Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου, σελ. 42, τεύχος Β, µπορούν να ταυτίζονται; Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή να αναλάβει και τους δύο ρόλους; Απάντηση 18 Δίνεται η δυνατότητα ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής του Έργου να ταυτίζονται αρκεί να τεκµηριώνεται η απαιτούµενη από τη Διακήρυξη εµπειρία. Ερώτηση 19 Οι απαιτήσεις της σελ. 42, τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου µπορούν να καλυφθούν αθροιστικά, µπορεί δηλαδή το ίδιο άτοµο να αναλάβει περισσότερους ρόλους και να συµµετέχει σε περισσότερες από µία κατηγορίες ειδικοτήτων ή θα πρέπει αυστηρά η Οµάδα Έργου να αριθµεί τουλάχιστον 11 µέλη; Απάντηση 19 Με βάση τα αναγραφόµενα στη σελ. 41 και 42 τεύχος Β, σχετικά µε την Οµάδα Έργου, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται κατ ελάχιστον: «να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία η οποία είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του». Η οµάδα έργου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τα 11 στελέχη που περιγράφονται στη σελ. 42 τεύχος Β της προκήρυξης. Ερώτηση 20 Στη σελ. 44, τεύχος Β της Διακήρυξης, παρ. 3.4, σηµείο Β, ζητούνται µη επικυρωµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της Οµάδας Έργου. Πώς τεκµηριώνεται η εµπειρία των µελών της Οµάδας Έργου που λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και ως εκ τούτου δεν ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό κάποιας εταιρείας προκειµένου να προσκοµίσουν κάποια σχετική βεβαίωση του εργοδότη; Απάντηση 20 Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δύναται να τεκµηριώσουν επαγγελµατική εµπειρία, µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή /και µε µη επικυρωµένες βεβαιώσεις εµπειρίας. Ερώτηση 21 Στη σελίδα 44 της διακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής, ii) Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα παράγραφος 3.4 αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο δικαιολογητικών: «Β) Μη επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικών επαγγελµατικής εµπειρίας των µελών της οµάδας Έργου.» Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ποια ακριβώς έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης στο συγκεκριµένο Σελίδα 12 από 16

13 σηµείο θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν τα αντίγραφα πτυχίων και τα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας απαιτούνται για όλους τους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που θα αναγράφονται στον πίνακα στελεχών ή µόνο για τα συγκεκριµένα µέλη που απαιτούνται και αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. Απάντηση 21 Ως αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας για τα µέλη της οµάδας Έργου, εφόσον πρόκειται για µισθωτούς υπαλλήλους δύνανται να είναι οι βεβαιώσεις εργοδότη ή/και µισθοδοτικές καταστάσεις. Εφόσον πρόκειται για εξωτερικούς συνεργάτες η επαγγελµατική εµπειρία, δύναται να τεκµηριωθεί µέσω κατάθεσης µη επικυρωµένων αντιγράφων των συµβάσεων / ιδιωτικών συµφωνητικών που έχουν υπογράψει και που τεκµηριώνουν τους ανθρωποµήνες εργασίας και το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα ή και µέσω µη επικυρωµένων αντιγράφων βεβαιώσεων εµπειρίας από δηµόσιο οργανισµό ή ιδιωτικό φορέα για το αντικείµενο του έργου που αναγράφεται στο βιογραφικό τους σηµείωµα. Τα παραπάνω απαιτούµενα στοιχεία αφορούν όλα τα µέλη της οµάδας έργου (Τεύχος Β, Β2.6, παρ 3.4 της Προκήρυξης) Ερώτηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, εάν αποτελεί/ούν µέλος/η της Οµάδας Έργου, τι είδους αποδεικτικό επαγγελµατικής εµπειρίας θα πρέπει να προσκοµίσει/ουν; Απάντηση 22 Ο/ οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, θεωρούνται εσωτερικά στελέχη και όχι εξωτερικοί συνεργάτες. Το χρονικό διάστηµα που ενεργούν ως νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου Αναδόχου, τεκµηριώνεται µέσα από τα Καταστατικά της Εταιρείας και υπολογίζεται ως επαγγελµατική εµπειρία. Ερώτηση Στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης, αναφέρεται: «Ο Κύριος Υπεύθυνος Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Οµάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, µε την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύµφωνα µε τη θέση τους στο οργανωτικό σχήµα που περιγράφεται. Ο Υπεύθυνος του έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας τους οφείλουν να ενηµερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους». Η συγκεκριµένη Υ.Δ. θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής; Σελίδα 13 από 16

14 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων (σελ. 39, σηµείο 1.3, τεύχος Β) και των εξωτερικών συνεργατών (σελ. 44, σηµείο 3.3) θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής; 3. Στη σελίδα 14 του Β µέρους της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Για την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται παρακάτω δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και η παραπάνω πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 21 παρ.4 ν. 4111/13 ΦΕΚ Α 18/ )». Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν αυτό ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη Υπεύθυνη Δήλωση ή για όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν στον φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς. Απάντηση Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για την περίπτωση που περιγράφεται στη σελ. 42, σηµείο 4, τεύχος Β της Διακήρυξης. 2. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών. 3. Λάβετε υπόψη τις περιπτώσεις που η νοµοθεσία ορίζει ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, καθώς και τις διευκρινιστικές απαντήσεις του παρόντος. Ερώτηση 24 Στο κεφάλαιο της διακήρυξης C3.13 Πίνακας 13 Πνευµατικά δικαιώµατα στην παράγραφο 1.1 η διακήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει «Συµµόρφωση µε την παράγραφο Α της διακήρυξης». Στην διακήρυξη δεν υπάρχει παράγραφος Α Παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε σε ποια παράγραφο της Διακήρυξης αναφέρεστε. Απάντηση 24 Η αναφορά υπάρχει στο Α Α της Διακήρυξης. Υπο-ενότητα «Πνευµατικά Δικαιώµατα» του τεύχους Ερώτηση 25 Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ακριβώς ποιο είναι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής; Το 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 25 Το ποσό της εγγυητικής θα πρέπει να ισούται µε το 5% του προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) και είναι ,50 και όχι ,50 όπως αναγράφεται στη σελίδα 45 του µέρους Β της Διακήρυξης. Επίσης, παρακαλούµε να ληφθούν υπόψιν και τα στοιχεία που αναφέρονται στο αναρτηµένο Τεύχος Β στη σελ 49: Σελίδα 14 από 16

15 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22 /07 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2014 Ερώτηση 26 Ποιος είναι ο τίτλος του έργου; Υπάρχει διαφορά στην αναγραφή στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και στη σελίδα 49 του µέρους Β της Διακήρυξης. Απάντηση 26 Ο τίτλος του έργου αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της διακήρυξης και αυτός πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο φάκελο προσφοράς. Προς επιβεβαίωση ο τίτλος είναι: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχοµένου, υλοποίηση κέντρου παροχής ψηφιακών αρχαιολογικών υπηρεσιών, τεκµηρίωσης και εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρµογών, ανοιχτά δεδοµένα και διαχείριση δικαιωµάτων και Δράσεις δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων και ανάδειξη της συνδροµής της Ε.Ε.». Ερώτηση 27 Ποιος είναι ο σωστός Ταχυδροµικός Κώδικας της Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση 27 Ο ταχυδροµικός κωδικός είναι Αθήνα. Ερώτηση 28 Διευκρινίστε εάν ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο µέχρι τις 21/07/2014 και ώρα µµ. Επίσης, ποιος είναι ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού (ηµεροµηνία και ώρα). Στη σελίδα 57 του Β µέρους της Διακήρυξης (Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισµού αποσφράγιση Προσφορών ταυτίζεται η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών µε αυτή της Διενέργειας του Διαγωνισµού. Απάντηση 28 Σελίδα 15 από 16

16 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στα συνοπτικά στοιχεία µέρος Α της Διακήρυξης, ήτοι: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/07/2014 και ώρα 12:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22 /07 /2014 και ώρα 12:00 Ερώτηση 29 Αναφορικά µε τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα όπως πρωτόκολλο παραλαβής, ΦΕΚ κοκ που ζητούνται να υποβληθούν επιβεβαιώστε ότι αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων και όχι επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) Απάντηση 29 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα στην νοµοθεσία. Πιστοποιητικά, πρωτόκολλα παραλαβής έργων και ΦΕΚ εφόσον φέρουν τη σήµανση του Εθνικού Τυπογραφείου, µπορούν να υποβληθούν ως απλά φωτοαντίγραφα. Υπενθυµίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων και των στοιχείων που υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Εκ Μέρους της Διοίκησης της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Βασίλειος Πετράκος Γενικός Γραµµατέας Σελίδα 16 από 16

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις Έργου» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ:. Αθήνα,.Φεβρουαρίου 2008 Πρωτ :.. Αριθμ. Διεκπ :.. ΑΠΟΦΑΣΗ «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 354644 (11304) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΝΒ1) Διευκρινίσεις ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 825/ΕΥΥΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άνω Λιόσια, 11/01/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ. 66154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής: Εταιρεία S.M.R. Consultants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1827/4.3.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα