ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a Ταχ. /νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Παπαδιάς Παναγιώτης Τηλέφωνο: Φάξ: ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον Ηλεκτρονικό ιεθνή Ανοικτό ιαγωνισµό (αριθµ. ιακήρυξης 2768/Α2-1426/ ) του υποέργου 8 µε τίτλο «Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων» µε κωδικό ΟΠΣ του (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» της πράξης µε τίτλο «Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης της ιεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ». Ανακοινώνουµε ότι στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε αριθµ. /ξης 2768/Α2-1426/ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, ο οποίος έχει ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την και δηµοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ στις παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήµατα υποψηφίων αναδόχων : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Α) Στην παράγραφο Γ (σελ. 28) του µέρους Γ της προκήρυξης, στον όρο µε α/α 3, στο τελευταίο σηµείο (bullet), όπου αναγράφεται «Εκπαίδευση Απλών Χρηστών του Συστήµατος», αντικαθίσταται µε «Ενηµέρωση Απλών Χρηστών του Συστήµατος» Β) Στην παράγραφο Γ (σελ. 29) του µέρους Γ της προκήρυξης, στον όρο µε α/α 6, όπου αναγράφεται «Ψηφιοποίηση υπάρχοντος υλικού (φάκελοι προσωπικού κλπ.) και ενσωµάτωσή του στο σύστηµα για µελλοντική χρήση», αντικαθίσταται µε «Ενσωµάτωση στο νέο Σύστηµα όλου του υπάρχοντος σε ηλεκτρονική µορφή υλικού των στοιχείων του προσωπικού». ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 1

2 Α/Α Αναφορά στη Διακήρυξη Ερώτηµα Απάντηση 1 Β2.6.2 Στην παράγραφο Β «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» και συγκεκριμένα στον αριθμό 2 η προκήρυξη αναφέρει : «ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο, αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή να βρίσκεται τουλάχιστον σε πιλοτική λειτουργία και το οποίο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ποσοστό 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ» Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η υλοποίηση περισσοτέρων του ενός αντίστοιχων έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε παραγωγική ή πιλοτική λειτουργία και τα οποία αθροιστικά έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ποσοστό 50% του προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ, καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση της προκήρυξης. 2 Β 2.3 Στο μέρος Β, σελίδα 15,σημείο 3 της παραγράφου Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Πώς ορίζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος; Όταν ένα λογισμικό κατασκευάζεται στην μητρική εταιρεία και διατίθεται στις θυγατρικές προς επεξεργασία και παραμετροποίηση σύμφωνα με τα δεδομένα του εκάστοτε πελάτη, θεωρούμε κατασκευαστή την θυγατρική; Επίσης, σαν τόπος εγκατάστασης θεωρούνται οι εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ; 3 Γ 3.2 Στο μέρος Γ, σελίδα 11, σημείο 10 της παραγράφου Γ 3.2 Ασφάλεια: παρακαλώ όπως μας αναφέρετε κάποιο παράδειγμα των δεδομένων που θέλετε να ελέγχετε. 4 Γ 3.2 Στο μέρος Γ, σελίδα 11, σημείο 11 της παραγράφου Γ3.2 Ασφάλεια: Τι εννοείτε με το «Εκτεταμένο Logging»; Στην παράγραφο Β «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα», και συγκεκριμένα στον αριθμό 2, αναφέρεται ρητώς ότι: «ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο, αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή να βρίσκεται τουλάχιστον σε πιλοτική λειτουργία και το οποίο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ποσοστό 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ». Αν δηλαδή, έστω και ένα από τα υλοποιηθέντα από την εταιρία έργα δεν καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση, συνεπάγεται σαφώς ότι ο ανωτέρω υποχρεωτικός όρος δεν ικανοποιείται και συνεπώς η προσφορά θεωρείται απορριπτέα. Σύμφωνα προς την απόφαση του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθ. 768/2008/ΕΚ της 9 ης Ιουλίου 2008, ως «κατασκευαστής» ορίζεται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του. Ως «τόπος εγκατάστασης» εννοείται ο τόπος εγκατάστασης της επιχειρηματικής μονάδας του κατασκευαστή. Εννοούνται τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων, που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο (αρ. 9) της ίδιας παραγράφου. Εννοούμε την τήρηση αναλυτικών logs. 2

3 5 Γ 3.3 Στο μέρος Γ, σελίδα 11, σημείο 1 της παραγράφου Γ3.3 διαλειτουργικότητα: Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε τα σχετικά πρότυπα. 6 Γ 3.3 Στο μέρος Γ, σελίδα 11, σημείο 2 της παραγράφου Γ3.3 Διαλειτουργικότητα: Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε σε ποια δεδομένα αναφέρεστε. 7 Γ Στο μέρος Γ, σελίδα 29, σημείο 8 της παραγράφου Γ3.6.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες της σελίδας 42 του μέρους Α, 3 η παράγραφος Εκπαίδευση Λοιπών Χρηστών (Προνομιούχων και Απλών) του Συστήματος: Στο μέρος Γ αναφέρετε 560 εργαζόμενους, ενώ στο μέρος Α αναφέρετε 850 εργαζόμενους. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το μέγιστο αριθμό ενεργών εργαζομένων που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων του περιθωρίου επιπλέον αδειών που χρειάζεστε. 8 Γ Στο μέρος Γ, σελίδα 29, σημείο 6 της παραγράφου Γ3.6.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης, Παραμετροποίησης κλπ πακέτου HRM: Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποιος θα είναι ο υπεύθυνος ψηφιοποίησης του υπάρχοντος υλικού και το συνολικό όγκο των δεδομένων προς ψηφιοποίηση. Με τον όρο «ψηφιοποίηση» εννοείτε τη σάρωση εντύπων και τη μεταφόρτωση τους στο σύστημα HRMS ως αρχεία.pdf ή αρχεία εικόνας. 9 Γ Στο μέρος Γ, σελίδα 31, σημείο 7 της παραγράφου Γ3.6.5 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας -Συντήρησης: Θα θέλαμε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα ποσοστά διαθεσιμότητας που αναφέρετε. Για παράδειγμα εννοείτε ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στα ζητήματα πρέπει να ανέρχεται σε 99% και 95% (ΚΩΚ και ΕΩΚ αντίστοιχα); Τα σχετικά πρότυπα αναφέρονται επακριβώς στην παράγραφο Γ3.3. Η περιγραφή τους βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: Όπως και στην ερώτηση 3, εννοούμε τα δεδομένα των βάσεων του πακέτου. Το θέμα αυτό έχει διευκρινιστεί στη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης (ΔΔ), τα αποτελέσματα της οποίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr Προκηρύξεις Αποτελέσματα ΔΔ υποέργου 8). Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο 8 της ΔΔ αναφέρεται: «Η αδειοδότηση γίνεται με βάση το μέρος Α, σελ. 42, ήτοι με τους 850 υπαλλήλους». Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί κατά τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο 4 της ΔΔ αναφέρεται: «Οι στόχοι και η υλοποίηση της Φάσης Δ διαμορφώνονται ως εξής: Φάση Νο Δ, Στόχοι: Μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο περιβάλλον Περιγραφή Υλοποίησης Στα πλαίσια της φάσης αυτής θα γίνει η μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο λειτουργικό περιβάλλον του συστήματος HRMS» Το απαιτούμενο ποσοστό διαθεσιμότητας ανέρχεται σε 99% για ΚΩΚ και 95% για ΕΩΚ. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά υπάρχουν στο μέρος Α της διακήρυξης, παράγραφος Α.4.4, σελίδες

4 10 Γ Στο μέρος Γ, σελίδα 32, της παραγράφου Γ4.2.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, κλπ. πακέτου HRM: Παρακαλούμε όπως μας παραθέσετε τον τρόπο υπολογισμού των Ανθρωπομηνών και την αναγωγή των Ανθρωποημερών σε Ανθρωπομήνες. 11 Α.1.2 Α Α4.1 Στα παρακάτω σημεία της διακήρυξης αναφέρονται Διευθύνσεις/Τμήματα τα οποία είναι δυνητικοί αποδέκτες των απαιτούμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση του Έργου: Α.1.2 Σελ. 10/51 Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, καθώς αποτελεί και τον βασικό Εσωτερικό χρήστη αυτού, παίζει και η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα το Τμήμα Προσωπικού και το Τμήμα Διοίκησης, τα οποία έχουν σαν αντικείμενο την τήρηση και συνεχή. Α Σελ. 14/51 Βασικοί χρήστες και επωφελούμενοι από τη λειτουργία του νέου συστήματος είναι οl Το Τμήμα Προσωπικού και το Τμήμα Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων που ανήκει στη Διεύθυνση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων. Α.4.1 Σελ. 42/51 Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς επίσης και άσων άλλων υπαλλήλων (π.χ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης) κρίνει ο Ανάδοχος στην προσφορά του ότι είναι απαραίτητοι. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στα έργα ΕΣΠΑ, ένας (1) Ανθρωπομήνας ισοδυναμεί με εικοσιδύο (22) Ανθρωποημέρες και μία (1) Ανθρωποημέρα με οκτώ (8) Aνθρωποώρες. Βασικοί Χρήστες θεωρούνται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (περίπου 40), όπως επίσης και ορισμένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων (περίπου 5). Εναπόκειται πλέον στην προτεινόμενη λύση, αν τυχόν περιλαμβάνει κι άλλους βασικούς χρήστες. Η παραπάνω διάκριση γίνεται για λόγους εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στη χρήση του πακέτου, το σύνολο των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ (ήτοι 850 άτομα) θα πρέπει να υπολογίζονται ως καθημερινοί χρήστες του πακέτου, 120 εκ των οποίων κατέχουν θέσεις προϊσταμένων διαφόρων βαθμίδων. Καθώς χρήστες που ανήκουν σε προαναφερόμενες Διευθύνσεις/Τμήματα, όχι μόνο αφορούν σε δυνητικούς χρήστες του συστήματος, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων όπως αυτή των Κεντρικών Χρηστών, θα πρέπει να διευκρινισθεί ο εκτιμώμενος αριθμός των στελεχών της κάθε Διεύθυνσης/Τμήματος, η οποία απαιτείται να συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Ο σαφής προσδιορισμός των στοιχείων αυτών θα διασφαλίσει την ορθή διαστασιολόγηση των αντίστοιχων Υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρει ο κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος, και κυρίως θα διασφαλίσει την έγκυρη και πέραν 4

5 πάσης αμφισβήτησης αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων από το Φορέα. 12 Α.2.1 Α Α Α.2.2 Α.2.3 Α.3.2 Α.3.13 Γ Γ Παρακαλούμε, όπως διευκρινισθεί η απαιτούμενη συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου, καθώς υπάρχει μία σχετική αντίφαση σε διαφορετικά σημεία της Διακήρυξης; Α.2.1 Σελ. 18/51 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου αυτού θα είναι έξι (6) μήνες. Α.3.13 Σελ. 34/51 Γ Εκπαίδευση και On the job training Δ Μετάπτωση σε παραγωγική 4(αρχή) 4(αρχή) 5 (τέλος) 5 (τέλος) λειτουργία-υποστήριξη (rollout) Σε αρκετά σημεία της Διακήρυξης γίνεται αναφορά σε υπάρχον υλικό (πληροφορίες & δεδομένα), το οποίο δεν διευκρινίζεται επακριβώς, τόσο ως προς το είδος και την ποιότητά του, όσο και ως προς την ποσότητά του, χωρίς επίσης να καθίσταται σαφές από πού προέρχεται, ούτε να αποσαφηνίζεται αν και κατά πόσο αυτό πρέπει να μεταπτωθεί στο νέο σύστημα, είτε με ιδία (του Φορέα) προσπάθεια με την υποστήριξη του Αναδόχου, είτε με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Παραθέτουμε τα ακόλουθα 9 (εννέα) σημεία: Α Σελ. 14/51 Επίσης, μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου συστήματος όλο το υπάρχον σε ηλεκτρονική μορφή υλικό των στοιχείων του προσωπικού, με ευθύνη του Αναδόχου και σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. Α.2.2 Σελ. 19/51 μηχανογραφική υποστήριξη, θα αυτοματοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Παράλληλα, το υπάρχον υλικό θα μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή και Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε (5) μήνες. Η αναφορά της Α.2.1 Σελ. 18/51 είναι εκ παραδρομής. Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί στη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει λειτουργικά στο νέο σύστημα HRM όλο το υπάρχον σχετικό υλικό, το οποίο είναι ήδη σε ψηφιακή μορφή. Πρόκειται για υλικό, που αφορά κυρίως στο υποσύστημα παρακολούθησης της παρουσίας του προσωπικού (ωροσήμανση, άδειες, αργίες, ωράρια) και το δυναμολόγιο της Υπηρεσίας και είναι καταχωρημένο σε πίνακες Oracle. Υπάρχει επίσης πίνακας προσόντων/μορίων των υπαλλήλων σε excel. Το προκηρυσσόμενο έργο δεν απαιτεί από τον Ανάδοχο σάρωση υλικού ή data entry. Ο όγκος των υπαρχουσών πληροφοριών για τους 850 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή ο όγκος της υπάρχουσας εφαρμογής Oracle και των στοιχείων που θα ψηφιοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ σε αρχεία tiff, ανέρχεται σε περίπου 5 GB. 5

6 με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολη και γρήγορη η αναζήτηση και απόκτηση του, η ενημέρωση του και γενικότερα η διαχείριση του. Α.2.3 Σελ. 20/51 Ψηφιοποίηση του υπάρχοντος σε ηλεκτρονική μορφή υλικού καί ενσωμάτωση του στο σύστημα για μελλοντική χρήση Α.3.2 Σελ. 22/51 πακέτων που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά. Δεδομένου ότι Ο έως τώρα βαθμός μηχανοργάνωσης των σχετικών εμπλεκόμενων Τμημάτων και λειτουργιών είναι ιδιαίτερα μικρός, δεν εντοπίζονται συγκεκριμένες ανάγκες σε μετάπτωση υπαρχόντων υποσυστημάτων και εφαρμογών. Επιπλέον, δεδομένης της σχετικής ανεξαρτησίας του συστήματος σε σχέση με άλλα. Α.3.13 Σελ. 36/51 Τέλος θα αναπτυχθεί και το σχέδιο μετάπτωσης των δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει και την απαραίτητη ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού για το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. & Α.3.13 Σελ. 36/51 Φάση Β'. Π.Β.3 : Ψηφιοποιημένο υλικό προσωπικού ΕΛΣΤΑΤ (ολοκλήρωση: τέλος Μήνα 3) Α.3.13 Σελ. 38/51 Φάση Δ' Στόχοι * Μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο περιβάλλον Στα πλαίσια της φάση ζ αυτής θα γίνει η μετάπτωση τσυ συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο λειτουργικά περιβάλλον του συστήματος HRMS Για την επιτυχή παρακολούθηση της μετάπτωσης θα παραδοθεί από τον ανάδοχο και θα συμφωνηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ ολοκληρωμένο σχέδιο μετάπτωσης. 6

7 Η μετάπτωση αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων δοκίμων, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες και προβλήματα κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας. Γ Σελ. 27/53 2. Να περιγραφεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την αξιοποίηση των στοιχείων των υφισταμένων εφαρμογών ΝΑΙ Γ Σελ. 29/53 5. Μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων δεδομένων στο νέο περιβάλλον ΝΑΙ 6. Ψηφιοποίηση υπάρχοντος υλικού (φάκελοι προσωπικού κλπ.) και ενσωμάτωση του στο σύστημα για μελλοντική χρήση ΝΑΙ Όπως διαπιστώνει κανείς, η Διακήρυξη δεν παραθέτει πουθενά ακριβή και σαφή στοιχεία, είτε για την υπάρχουσα πληροφορία (όσον αφορά το απαιτούμενο νέο σύστημα HRMS και τυχόν συνοδευτικά αυτού), είτε για την προέλευση αυτής (τυχόν υπάρχουσες εφαρμογές, τυχόν διαθέσιμο υπάρχον αρχειακό υλικό), είτε για την ποιότητα των δεδομένων (πχ. δομημένη πληροφορία προς εξαγωγή από εξειδικευμένες εφαρμογές, ηλεκτρονική επεξεργασμένη πληροφορία από τρίτες γενικές εφαρμογές, αρχειακό έντυπο υλικό, κοκ.), είτε για τον όγκο αυτών. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, οι προαναφερόμενες ασάφειες, καθώς επιδέχονται παρερμηνειών, θα οδηγήσουν σε αμφισβητούμενες προσφορές και κυρίως δε διασφαλίζουν την ορθή, έγκυρη και πέραν πάσης αμφιβολίας αντικειμενική αξιολόγηση των όποιων προσφορών. Για αυτό και παρακαλούμε, όπως διευκρινισθεί επακριβώς, το είδος, η ποσότητα, η ποιότητα και ο όγκος των υπαρχόντων πληροφοριών, που διατίθεται και απαιτείται να μεταπτωθούν στο νέο σύστημα. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινισθούν οι υποχρεώσεις του Αναδόχου του έργου στα πλαίσια της υλοποίησης και των παρεχομένων από αυτόν Υπηρεσιών. 7

8 14 Γ.3.5 Γ.3.5 Σελ. 22/ Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου συστήματος θα εγγυάται και θα παρέχει υποστήριξη του προϊόντος 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση. Επίσης θα παρέχει δια βίου υποστήριξη ανεξαρτήτως αναβάθμισης ή μη του προϊόντος (lifetime support). Παρακαλούμε, όπως διευκρινιστεί η απαίτηση για «δια βίου υποστήριξη ανεξαρτήτως αναβάθμισης ή μη του προϊόντος (lifetime support), καθώς αντιβαίνει με τις γνωστές διεθνείς εμπορικές πρακτικές και δημοσιευμένες διαδικασίες κατασκευαστών έτοιμων πακέτων λογισμικού («commercial off the shelf software- COTS ), οι οποίοι γενικά παρέχουν υποστήριξη συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας ενός προϊόντος για συγκεκριμένες όμως εκδόσεις του λογισμικού τους, που συνήθως θα πρέπει να αναβαθμίζεται. 15 Α Α.5.5 Β.3.5 Α Σελ. 16/51 Το υπό προμήθεια έργο θα εγκατασταθεί και αυτό στο υπολογιστικό κέντρο της ΕΛΣΤΑΤ, σε server που θα υποδείξει ο Ανάδοχος. Α.5.5 Σελ. 50/51 διάρκεια της ανάπτυξης των υποδομών, αλλά θα πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, του λογισμικού, των υποδομών, των υπηρεσιών και του έργου συνολικά. Β.3.5 Σελ. 57/86 Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. Θα πρέπει να διευκρινισθεί, σε αντιπαράθεση με τα προαναφερόμενα σημεία, ότι ο παρών διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει την προμήθεια οποιουδήποτε εξοπλισμού. 16 Α.3.13 Α.3.13 Σελ. 36/51 Π.Β.5: Εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο Σύστημα HRMS έτοιμο για παραγωγική λειτουργία (ολοκλήρωση: τέλος Μήνα 5) Παρακαλούμε, όπως εξετασθεί και αποκατασταθεί η ορθότητα των στοιχείων του απαιτούμενου προαναφερόμενου παραδοτέου, τόσο ως προς την τοποθέτησή του σε αυτή τη Φάση, όσο και ως προς τον αναφερόμενο Από την έρευνα αγοράς, που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν προϊόντα COTS σημαντικών κατασκευαστών, που υποστηρίζονται με lifetime support. Συνεπώς η απαίτηση ισχύει ως έχει. Ο παρών διαγωνισμός δεν περιλαμβάνει την προμήθεια οποιουδήποτε εξοπλισμού. Το παραδοτέο Π.Β.5 πρέπει να έχει παραδοθεί έως το τέλος του Μήνα 4. 8

9 απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσής του, ο οποίος αναφέρεται ως «τέλος Μήνα 5», χρονικό σημείο, όμως, το οποίο βγαίνει εκτός των ορίων της παρούσας Φάσης Β, η οποία αναφέρει ως «Μήνα Λήξης» το Μήνα 4 (τέλος). 17 Α.4.2 Α.4.2 Σελ. 43/51 Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Η αναφερόμενη περίοδος Πιλοτικής λειτουργίας διάρκειας «ενός (1) μηνός», δεν αναφέρεται με ακρίβεια εντός της ενότητας Α.3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις έργου, ούτε αναφέρεται η ανάλογη πληροφορία σαφώς καθ οιοδήποτε τρόπο εντός της Διακήρυξης, και δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης αυτής και συνεπώς ούτε και ο χρόνος λήξης αυτής. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που παρατίθενται στην περιγραφή της Φάσης Δ ( Α.3.13 Σελ. 38/51), δεν προσδιορίζουν χρονικά ούτε τη φάση παραγωγικής λειτουργίας. Ενώ ο τίτλος της Φάσης Δ είναι «Μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία Υποστήριξη (roll-out)», αναφέρεται ότι στο τέλος της φάσης το σύστημα θα παραδοθεί στους τελικούς του χρήστες, έτοιμο προς χρήση και ελεύθερο λαθών. Βλ. σχετικά: Α.3.13 Σελ. 38/51 Η μετάπτωση αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων δοκιμών, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες και προβλήματα κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας. Στον πίνακα 9, όπου περιγράφεται η φάση Δ ( Α.3.13 Σελ. 38/51), αναφέρεται ρητώς ότι η παραγωγική λειτουργία διαρκεί ένα (1) μήνα και συμπίπτει με την ολοκλήρωση του έργου. Στο τέλος της φάσης το σύστημα θα παραδοθεί στους τελικούς του χρήστες, έτοιμο προς χρήση και ελεύθερο λαθών. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από τον Ανάδοχο πλήρως, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης. Η πληροφορία που παρατίθεται οδηγεί σε αντίφαση, γιατί αν θεωρηθεί ως φάση η Φάση Δ, τότε το τέλος αυτής συμπίπτει με την ολοκλήρωση του έργου, ενώ αν θεωρηθεί η φάση της παραγωγικής λειτουργίας, μετά το τέλος της πρακτικά βάσει της παρεχόμενης πληροφορίας το σύστημα θα διατεθεί στους τελικούς χρήστες (πληροφορία η οποία αντιβαίνει και με το προαναφερόμενο Παραδοτέο της προηγούμενης Διευκρινιστικής ερώτησης. 9

10 Παρακαλούμε όπως διευκρινισθούν τα απαιτούμενα χρονικά όρια αυτών των Φάσεων, ή να διευκρινισθεί αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ελεύθερος να προσδιορίσει αυτές βάσει των εκτιμήσεών του για τις ανάγκες του Έργου. 18 Προς ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος της εγγυητικής επιστολής, παρακαλούμε διευκρινίστε πια είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής αναφέρει: «για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της / / με αντικείμενο». Δεδομένου ότι η μόνη ημερομηνία που αναφέρεται στη διακήρυξη είναι η έναρξη και η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής, παρακαλούμε διευκρινίστε κατά ποια ημερομηνία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, προκειμένου να την αναγράψουμε στο Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εάν την 8η/4/2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, την εκλαμβάνετε ως ημερομηνία διενέργειας, οπότε σ αυτήν την περίπτωση το υπόδειγμα θα πρέπει να συμπληρωθεί «για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 08/04/2015 με αντικείμενο».; Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 8/4/2015. Εσωτερική διανοµή 1.- Γραφείο κ. Προέδρου 2.- Γεν. /νση ιοίκησης & Οργάνωσης 3.- /νση Οικονοµικής ιοίκησης Τµήµα Προµηθειών Ο Πρόεδρος Ανδρέας Β. Γεωργίου 10

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ40Ι-ΦΞΟ ΑΔΑΜ: 13PROC001541412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 3963 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα