ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007"

Transcript

1 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε /06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Ξριτθσ Χελίδα 1 από 127

2 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 1 ΔΘΟΩΧΕΛΧ ΠΕΟΩΡ ΨΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ... 3 ΕΥΕΘΓΘΠΑΨΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ ΨΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΕΞΚΕΧΘ ΕΟΕΓΧΣΩ ΑΡΕΑΦΨΘΨΩΡ ΣΦΞΩΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΩΡ ΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΩΡΣΟΛΞΣΩ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ ΓΛΑ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΥΣΩ ΕΟΘΕ ΨΘΡ 31 ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΚΕΧΘΧ ΨΘΧ 31 ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΕΨΑΒΣΟΩΡ ΛΔΛΩΡ ΞΕΦΑΟΑΛΩΡ ΓΛΑ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΥΣΩ ΕΟΘΕ ΨΘΡ 31 ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΨΑΠΕΛΑΞΩΡ ΦΣΩΡ (ΕΠΠΕΧΘ ΠΕΚΣΔΣΧ) ΓΛΑ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΥΣΩ ΕΟΘΕ ΨΘΡ ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΧΘΠΕΛΩΧΕΛΧ ΕΥΛ ΨΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΥΣΩ ΕΟΘΕ ΨΘΡ 31 ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΞΑΛ ΨΛΧ ΚΩΓΑΨΦΛΞΕΧ ΨΘΧ: ΒΑΧΘ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘΧ ΨΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ: ΒΑΧΘ ΧΩΡΨΑΘΧ ΨΩΡ ΕΡΣΥΣΛΘΠΕΡΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ: ΒΑΧΛΞΕΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ: ΧΘΠΑΡΨΛΞΕΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΕΧ ΕΞΨΛΠΘΧΕΛΧ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΛΧ: ΧΩΡΕΧΛΧΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ: ΕΧΣΔΑ: ΑΡΑΟΩΧΘ ΑΡΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΨΣΠΕΑ ΨΣΩ ΣΠΛΟΣΩ: ΑΠΣΛΒΕΧ ΞΑΛ ΕΣΔΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ: ΑΥΣΧΒΕΧΕΛΧ: ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΧΣΔΑ / (ΕΣΔΑ): ΟΣΛΥΑ ΕΣΔΑ: ΦΣΦΣΛ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ: ΧΩΠΠΕΨΣΧΕΧ ΧΕ ΚΩΓΑΨΦΛΞΕΧ KΑΛ ΧΩΓΓΕΡΕΛΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ - ΩΥΕΦΑΛΑ: ΕΡΧΩΠΑΨΑ ΥΑΓΛΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ: ΑΧΩΠΑΨΑ ΥΑΓΛΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ: ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ ΥΦΣΧ ΥΩΟΘΧΘ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ: ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΑΛΡΛΩΡ: ΑΥΣΚΕΠΑΨΑ: ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ: ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΕΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΕΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ: ΧΦΘΠΑΨΛΞΑ ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ ΞΑΛ ΔΕΧΠΕΩΠΕΡΕΧ ΞΑΨΑΚΕΧΕΛΧ: ΠΕΨΣΧΛΞΣ ΞΕΦΑΟΑΛΣ: ΟΣΛΥΑ ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΑ: ΠΕΦΛΧΠΑΨΑ: ΠΑΞΦΣΥΦΣΚΕΧΠΑ - ΒΦΑΧΩΥΦΣΚΕΧΠΑ ΔΑΡΕΛΑ: ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΥΣ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΕΧ ΠΛΧΚΩΧΕΛΧ: ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΥΣ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΕΧ ΠΛΧΚΩΧΕΛΧ ΑΡΑΠΕΨΑΔΣΨΩΡ: ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΥΣ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΑΛΡΛΩΡ: ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΕΧ: ΔΕΔΣΩΟΕΩΠΕΡΕΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΕΧ ΒΦΑΧΩΥΦΣΚΕΧΠΕΧ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ: ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ: ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΑΦΣΧΩΡ ΑΥΣΧΩΦΘΧΕΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ: ΗΘΠΛΕΧ ΑΡΑ ΠΕΨΣΧΘ: ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΔΛΑΚΕΧΘΧ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΣΧ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΑΓΣΦΑΧ ΠΕΨΣΧΩΡ: ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΑ ΠΕΦΘ: ΔΕΧΠΕΩΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΡΔΕΧΣΠΕΡΕΧ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ: ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΠΕΧΑ: ΔΛΞΑΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑΦΣΦΕΧ ΔΛΑΛΨΘΧΛΕΧ: ΠΕΨΑΓΕΡΕΧΨΕΦΑ ΓΕΓΣΡΣΨΑ: ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΑΦΚΦΣΩ 10 του Ρ. 3401/ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΣΧ ΨΣΥΣΧ ΑΡΑΦΨΘΧΘΧ ΨΩΡ ΕΨΑΛΦΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΡΣΥΣΛΘΠΕΡΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΨΩΡ ΚΩΓΑΨΦΛΞΩΡ ΧΨΣΛΧΕΛΑ & ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΧΦΘΧΕΩΧ ΑΥΣ 1 ΛΑΡΣΩΑΦΛΣΩ 2014 ΕΩΧ 31 ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΩ ΕΞΚΕΧΘ ΔΛΑΚΕΧΘΧ ΑΡΨΟΘΚΕΡΨΩΡ ΞΕΦΑΟΑΛΩΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ ΠΕΨΣΧΛΞΣΩ ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ Χελίδα 2 από 127

3 ΔΘΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΟ 4 ΡΑ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) Χτισ κατωτζρω δθλϊςεισ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπωσ ιςχφει, προβαίνουν τα ακόλουκα Πζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ: 1. Deepak Srinivas Padmanabhan του Velaidam, κάτοικοσ Ρτουμπάι, Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων, Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου 2. Υαναγιϊτθσ Υαπαδόπουλοσ του Γεωργίου, κάτοικοσ Γλυφάδασ Αττικισ, Οιβφθσ 8 Άνω Γλυφάδα, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και Διευκφνων Χφμβουλοσ, και 3. Mohsin Majid του Khawaja Abdul, κάτοικοσ Ρτουμπάι, Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων, Πζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Σι κάτωκι υπογράφοντεσ, υπό τθν ωσ άνω ιδιότθτά μασ, ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκζντεσ από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψθλεματικϊν Εφαρμογϊν Ανϊνυμθ Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (εφεξισ καλοφμενθσ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία» ι «Forthnet»), δθλϊνουμε και βεβαιϊνουμε με τθν παροφςα ότι εξ' όςων γνωρίηουμε: (α) (β) οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψθλεματικϊν Εφαρμογϊν Ανϊνυμθ Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» για τθν περίοδο από 1 Λανουαρίου 2014 ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του Ρ. 3556/2007, και τισ επ αυτοφ εκτελεςτικζσ Αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ. θ ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν και λοιπζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 ζωσ 8 του άρκρου 5 του Ρ. 3556/2007, και τισ επ αυτοφ εκτελεςτικζσ Αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ. Θράκλειο, 31 Παρτίου 2015 Σι Βεβαιοφντεσ Deepak Srinivas Padmanabhan Υαναγιϊτθσ Υαπαδόπουλοσ Mohsin Majid Υρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Πζλοσ του του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Διευκφνων Χφμβουλοσ Χελίδα 3 από 127

4 ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ Εταιρείασ «Ελλθνικι Εταιρεία Τθλεπικοινωνιϊν και Τθλεματικϊν Εφαρμογϊν- Α.Ε. ΔΝΤ. Forthnet A.E.» (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 5 του Ν. 3556/2007) Επί των ενοποιθμζνων και εταιρικϊν Σικονομικϊν Ξαταςτάςεων τθσ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΣΘ ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ Λςτορικό υψθλό ςε ςυνδρομθτζσ Nova 3Play με ετιςια αφξθςθ 27,4% Λςτορικό υψθλό ςε ςυνδρομθτζσ Nova με ετιςια αφξθςθ 12,1% Διατιρθςθ τθσ θγετικισ κζςθσ ςτθν αγορά LLU με αφξθςθ 0,6 ποςοςτιαίων μονάδων ςτο μερίδιο αγοράσ χάρθ ςτθν αφξθςθ 6,1% των ςυνδρομϊν broadband Χτακερότθτα ςτα ετιςια ζςοδα ςε αντίκεςθ με τθν ςυνεχόμενθ πτϊςθ του κλάδου Βελτίωςθ κατά 6,2% ςτο δθμοςιευμζνο EBITDA 12M M 2013 Δ Χυνολικζσ ςυνδρομζσ ,6% Ποναδικά νοικοκυριά ,9% Χυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ/3play ,4% Χυνδρομθτζσ Broadband ,1% Χυνδρομθτζσ PayTV ςτθν Ελλάδα ,1% (.000 ) Q Q Δ 12M M 2013 Δ Χυνολικά ζςοδα (ομαλοποιθμζνα) ,2% ,1% Δθμοςιευμζνα EBITDA ,7% ,2% Υροςαρμοςμζνα EBITDA ,7% ,2% Χφμφωνα με το Διευκφνοντα Χφμβουλο, κ. Υάνο Υαπαδόπουλο: «Παρά το δφςκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο οδήγηςε ςτη ςυρρίκνωςη του κφκλου εργαςιών του κλάδου, η ςτρατηγική μασ ςυνζβαλε ςτη ςταθεροποίηςη των εςόδων τησ εταιρείασ και ςτην αφξηςη τησ ςυνδρομητικήσ βάςησ ςτισ βαςικζσ κατηγορίεσ υπηρεςιών. Ειδικότερα, η ςυνδρομητική βάςη παρουςίαςε μία ςταθερή αφξηςη, κυρίωσ λόγω τησ απήχηςησ τησ υπηρεςίασ Nova 3Play, παρά τον ζντονο ανταγωνιςμό ςε επίπεδο τιμών. Η ςτρατηγική μασ για τα επόμενα τρίμηνα, θα είναι η ςυνζχιςη τησ ανάπτυξησ καινοτόμων προτάςεων και υπηρεςιών που μασ διαφοροποιοφν από τον ανταγωνιςμό, καθώσ και η περαιτζρω προςαρμογή του κοςτολογικοφ μοντζλου τησ εταιρείασ, προκειμζνου να ανταπεξζλθει ςτισ διαρκώσ μεταβαλλόμενεσ ςυνθήκεσ τησ αγοράσ». Χελίδα 4 από 127

5 Λειτουργικά Αποτελζςματα Συνδυαςτικζσ Υπθρεςίεσ/3Play Χτο τζλοσ του Δεκεμβρίου του 2014, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ τθσ Forthnet, ανιλκαν ςτα 363,5 χιλιάδεσ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 27,4%, ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2013, ενιςχφοντασ τθν παρουςία τθσ Forthnet ςτα ελλθνικά νοικοκυριά. Αντίςτοιχα, αφξθςθ ςθμειϊκθκε ςτο μερίδιο των ςυνδρομθτϊν Nova 3Play, ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ ςυνδρομθτικισ βάςθσ τθσ Forthnet, με τθν τάςθ αυτι να δρα υποςτθρικτικά, τόςο ςτο μζςο ζςοδο ανά ςυνδρομθτι, όςο και ςτθν ενίςχυςθ τθσ πιςτότθτασ των πελατϊν. Ροικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Υοςοςτό νοικοκυριϊν με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Ρζα νοικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Q Q Δ ,4% 44,6% 35,7% +8,9π.μ ,0% Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ Χτο τζλοσ του 2014, οι ςυνδρομθτζσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν αυξικθκαν κατά 6,1% ςυγκριτικά με πζρυςι, κακϊσ ανιλκαν ςτουσ 671,2 χιλιάδεσ. Ψουσ τελευταίουσ 12 μινεσ, το μερίδιο αγοράσ τθσ Forthnet ςε ςυνδρομθτζσ LLU, αυξικθκε κατά 0,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, επαλθκεφοντασ τθν απιχθςθ του Nova 3Play. Q Q Δ Χυνδρομθτζσ Broadband ,1% Ρζοι ςυνδρομθτζσ ,1% Ενεργοί ςυνδρομθτζσ LLU ,8% Υοςοςτό LLU 95,9% 94,4% 1,5π.μ. Ρζοι ςυνδρομθτζσ LLU ,9% Περίδιο αγοράσ ςε νζουσ ςυνδρομθτζσ -1,6% 55,3% -56,9π.μ. Χυνολικό μερίδιο αγοράσ LLU 31,9% 31,3% 0,6π.μ. Υπθρεςίεσ Συνδρομθτικισ Τθλεόραςθσ Χτο τζλοσ του 2014, θ ςυνδρομθτικι βάςθ παρουςίαςε αφξθςθ 12,1% ςυγκριτικά με πζρυςι, φτάνοντασ ςτο ιςτορικό υψθλό των 507,3 χιλιάδων ςυνδρομθτϊν. Θ εξάπλωςθ των υπθρεςιϊν 3play αναμζνεται να ςυνεχίςει να είναι ο κφριοσ άξονασ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. Συνδρομθτζσ PayTV Ελλάδα Q Q Δ Χυνδρομθτζσ PayTV Ελλάδα ,1% 1 Ελεξγνί & ππό ελεξγνπνίεζε ζπλδξνκεηέο Χελίδα 5 από 127

6 Οικονομικά Αποτελζςματα Κερδοφορία Σ ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν για το 12μθνο του 2014, ανιλκε ςτα 379εκ., παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 12μθνο του 2013, εξαιτίασ τθσ μείωςθσ των τελϊν τερματιςμοφ ςτα ςτακερά δίκτυα. Ψα ζςοδα, προςαρμοςμζνα ωσ προσ το λογιςτικό χειριςμό των εςόδων που θ εταιρεία λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ πάροχοσ, παραμζνουν ςχεδόν ςτακερά. Θ από 1/1/14 μείωςθ των τελϊν τερματιςμοφ ςτα ςτακερά τθλεπικοινωνιακά δίκτυα επθρζαςε τα ζςοδα ςτο 12μθνο κατά 6,2 εκατ. Σ ενοποιθμζνοσ κφκλοσ εργαςιϊν για το 4ο τρίμθνο του 2014, ανιλκε ςτα 94,8εκ., παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 4ο τρίμθνο του 2013 εξαιτίασ τθσ μείωςθσ των τελϊν τερματιςμοφ ςτα ςτακερά δίκτυα. Θ μεταβολι του τηίρου, προςαρμοςμζνθ ωσ προσ το λογιςτικό χειριςμό των εςόδων που θ εταιρεία λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ πάροχοσ, είναι ςτο επίπεδο του -1,2%. Θ από 1/1/14 μείωςθ των τελϊν τερματιςμοφ ςτα ςτακερά τθλεπικοινωνιακά δίκτυα επθρζαςε τα ζςοδα ςτο 4ο τρίμθνο κατά 2,6 εκατ. Ανάλυςθ εςόδων ( 000) Q Q Δ 12M M Δ Λιανικι ,8% ,5% Οιανικι -Telco ,9% ,9% Οιανικι - PayTV ,3% ,5% Εταιρικοί πελάτεσ ,7% ,9% Εταιρικοί πελάτεσ (Ομαλοποιθμζνα) ,7% ,2% Εταιρικοί πελάτεσ -Telco ,3% ,4% Εταιρικοί πελάτεσ -Telco (Σμαλοποιθμζνα) ,9% ,2% Εταιρικοί πελάτεσ - Pay TV ,7% ,1% Διαφιμιςθ ,1% ,0% Οοιπά ζςοδα ,2% ,5% Ξφκλοσ εργαςιϊν ,2% ,7% Κφκλοσ εργαςιϊν (Ομαλοποιθμζνα) ,2% ,1% Ψα προςαρμοςμζνα EBITDA του 12μθνου του 2014 ανιλκαν ςτα 60,0 εκατ., ζναντι 64,6 εκατ. το 12μθνο του 2013, κυρίωσ λόγω τθσ ςυμπίεςθσ των τιμϊν και τθσ αυξθμζνθσ ειςροισ ςυνδρομθτϊν. 2 Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ αλαηαμηλνκήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ 3Η νκαινπνίεζε νθείιεηαη ζηελ αλαηαμηλόκηζε ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ θνλδύιησλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ εζόδσλ πνπ βάζεη ινγηζηηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαη ζηα έμνδα. Χελίδα 6 από 127

7 Ανάλυςθ EBITDA ( 000) Q Q Δ 12M M 2013 Δ Χυνολικά ζςοδα (ςυμπ. λοιπϊν εςόδων) ,2% ,7% Χυνολικά ζςοδα (ομαλοποιθμζνα) ,2% ,1% Δθμοςιευμζνα EBITDA ,7% ,2% Υροςαρμοςμζνα EBITDA ,7% ,2% Υερικϊριο προςαρμοςμζνων EBITDA 12,8% 15,3% -2,5π.μ. 15,8% 17,0% -1,2π.μ. Σ ςυνολικόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ το Δεκζμβριο του 2014 ανζρχεται ςε 325 εκ. 2. ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΘΣ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΧΘΣΘΣ Χτισ 8 Λανουαρίου 2014 ολοκλθρϊκθκε και γνωςτοποιικθκε ςτο επενδυτικό κοινό ότι θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά ,50, που αποφαςίςκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ ςτισ 23 Αυγοφςτου 2013 και πραγματοποιικθκε με τθν καταβολι του εν λόγω ποςοφ από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ και τουσ αποκτιςαντεσ δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν περίοδο διαπραγμάτευςισ τουσ από τθν 10θ Δεκεμβρίου 2013 ζωσ και τθν 3θ Λανουαρίου Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ αυξικθκε κατά με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ζκαςτθ. Ζτςι, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται πλζον ςε ευρϊ, διαιροφμενο ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 0,30 εκάςτθ. Ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, θ χριςθ των αντλθκζντων κεφαλαίων ανζρχεται ςτο ποςό των και των αδιάκετων κεφαλαίων ςε Ψον Λοφλιο 2014 υποβλικθκε από τθν εταιρεία ΣΨΕ Α.Ε. μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Forthnet για τθν πικανι απόκτθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ NOVA. Επίςθσ, υποβλικθκε από τισ εταιρείεσ Vodafone Group Service και Wind Hellas Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. κοινι μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Forthnet για τθν πικανι απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν κυριότθτά τουσ. Χτα πλαίςια των ανωτζρω προςφορϊν, θ Eταιρεία ςυμφϊνθςε ςτθ διενζργεια ανεξάρτθτων ελζγχων (due diligence), εφαρμόηοντασ τθν κείμενθ νομοκεςία, διαδικαςία θ οποία με τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ ολοκλθρϊκθκε πλιρωσ για τον ΣΨΕ και κατά το πλείςτον για τθν Vodafone wind. Ιδθ θ διαδικαςία ζχει ολοκλθρωκεί πλιρωσ και για τθν Vodafone Wind. Δικαιϊματα Ρεριεχομζνου Ξατά τθ διάρκεια του 2014, ςυνεχίςτθκε θ ςτενι ςυνεργαςία με τθ διοργανϊτρια αρχι του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ ποδοςφαίρου Αϋ Εκνικισ Ξατθγορίασ, Super League και μεταδόκθκαν όλοι οι αγϊνεσ του Υρωτακλιματοσ, τα δικαιϊματα του οποίου είναι εξαςφαλιςμζνα μζχρι και τθν αγωνιςτικι περίοδο Πξνζαξκνζκέλα EBITDA από κε ηακεηαθέο θαη άιιεο πξνζαξκνγέο Χελίδα 7 από 127

8 Υεραιτζρω, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova εξακολουκεί να κατζχει τα δικαιϊματα τθσ πλζον ανταγωνιςτικισ διοργάνωςθσ καλακοςφαίριςθσ ςτθν Ευρϊπθ (Euroleague Basketball Competition), κακϊσ και του πιο ιςτορικοφ και φθμιςμζνου τουρνουά τζννισ, το Wimbledon, ενϊ, παράλλθλα, διατιρθςε τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ μετάδοςθσ όλων των εντόσ ζδρασ αγϊνων 11 ομάδων του Εκνικοφ Υρωτακλιματοσ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α1 Ανδρϊν. Επιπλζον θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova ςφναψε νζα ςυμφωνία για τθν αποκλειςτικι μετάδοςθ των εντόσ ζδρασ αγϊνων τθσ ιςτορικισ ομάδασ του ΥΑΡΑΚΘΡΑΝΞΣΩ, ςτα πλαίςια του Εκνικοφ Υρωτακλιματοσ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α1 Ανδρϊν, για τρεισ (3) αγωνιςτικζσ περιόδουσ (ζωσ τθν αγωνιςτικι περίοδο ). Επίςθσ, θ Εταιρία ανακοίνωςε τθν απόκτθςθ των τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων του Γαλλικοφ Υρωτακλιματοσ, ενϊ προχϊρθςε ςτθν απόκτθςθ των αντίςτοιχων του Ξυπζλου Υορτογαλίασ, ενιςχφοντασ περαιτζρω το ακλθτικό περιεχόμενο τθσ Nova. Επίςθσ, ξεκίνθςε αποκλειςτικι ςυνεργαςία, τριετοφσ διάρκειασ με τθν Ξολυμβθτικι Σμοςπονδία Ελλάδασ και τθν Ελλθνικι Φίλακλθ Σμοςπονδία Αντιςφαίριςθσ (Tennis). Ψαυτόχρονα, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova εξακολουκεί να κατζχει τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ μετάδοςθσ πλθκϊρασ άλλων προβεβλθμζνων διοργανϊςεων ςε διάφορα ακλιματα για τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ ι/και τθσ Ξφπρου ενδυναμϊνοντασ τθν ςτρατθγικι τθσ επιλογι για προβολι και υποςτιριξθ του Ελλθνικοφ Ακλθτιςμοφ που υπογραμμίηεται από το επικοινωνιακό τθσ υςτερόγραφο «Τλα για τθν ομάδα ςου». Υαράλλθλα, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ NOVA ςυνεχίηει τθν αποκλειςτικι προςφορά ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ και ςειρζσ 1θσ προβολισ, διατθρϊντασ τισ ςυμφωνίεσ τθσ με μεγάλα studios του Hollywood (Disney, Sony, Paramount, FOX, Warner ΘΒΣ ), αλλά και ςυνζχιςε τισ ςυνεργαςίεσ τθσ με τουσ υπόλοιπουσ τοπικοφσ διανομείσ (π.χ. ΣDEOΡ Spentzos, Audiovisual, Feelgood, κ.α.), κακϊσ και με ανεξάρτθτουσ διεκνείσ προμθκευτζσ προγράμματοσ (π.χ. CBS, Starz, BetaFilm, Lionsgate), πάντα με αποκλειςτικό περιεχόμενο. Επίςθσ, θ Εταιρία ανακοίνωςε τθν ςυνεργαςία τθσ με τθ Village Roadshow Pictures για τθν αποκλειςτικι μετάδοςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν του ςυγκεκριμζνου ςτοφντιο του Hollywood, που ςθμειϊνουν μεγάλεσ ειςπρακτικζσ επιτυχίεσ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ςυνζχιςε τισ πολυετείσ ςυνεργαςίεσ τθσ με τα ςθμαντικότερα διεκνι κανάλια (Fox, Fox Life, Nat Geo & Nat Geo Wild, Discovery & Animal Planet, CNN, Boomerang, History Channel, Travel Channel, MTV, Nickelodeon, κ.α.) προβάλλοντασ πλιρωσ υποτιτλιςμζνα ι μεταγλωττιςμζνα ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ προγράμματα. Επιπλζον, επζκτεινε τισ ϊρεσ του αποκλειςτικοφ ψυχαγωγικοφ καναλιοφ NovaLifε εμπλουτίηοντασ το με νζεσ ςειρζσ ελλθνικισ ι ξζνθσ παραγωγισ κακϊσ και αναβάκμιςε ςε High definition το αποκλειςτικά ςχεδιαςμζνο για τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ Nova, Ρovasports 24HD. Ξατά τθ διάρκεια του 2014 ςθμαντικι βαρφτθτα δόκθκε ςτον εμπλουτιςμό περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ novago, τθν πρωτοποριακι over the top υπθρεςία, δίνοντασ πρόςβαςθ μζςω κάκε φορθτισ ςυςκευισ, ςε linear streaming κανάλια κακϊσ και ςε πλθκϊρα on demand προγραμμάτων. Ανάπτυξθ Δικτφου και Επενδφςεισ Ξατά τθ διάρκεια του 2014 θ Forthnet: Αναβάκμιςε τθ διεκνι διαςφνδεςθ με το διαδίκτυο, ςυνολικά 130Gbps ςτο τζλοσ του 2014: 10Gbps με τθν Google & 10Gbps τθν Interoute ςτθν Χόφια (ΒΛΧ) και 10Gbps ςτθν Φρανκφοφρτθ (DECIX). Επίςθσ, θ Forthnet αναβάκμιςε ςτα 72Gbps τθ διαςφνδεςθ τθσ με άλλουσ παρόχουσ (OTE, HOL και Wind) ςτθν Ελλάδα και αναβάκμιςε ςτα 90Gbps τθσ υπθρεςίεσ Content Delivery Network (CDN) ςτθν Ακινα και ςτθν Κεςςαλονίκθ (Google, Akamai, web-streaming). IP Multimedia Subsystem (IMS) beta testing. Σλοκλιρωςθ Φάςθσ Λ. Υιλοτικι εφαρμογι νζων υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ, μζςω IMS, ςε επιλεγμζνουσ πελάτεσ. Ζκεςε ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία το IPv6 (Dual-Stack & DS-Lite mode). Επιτυγχάνεται ζτςι αδιάλειπτθ λειτουργία του δικτφου και διαςφάλιςθ παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ μειϊνονται ςθμαντικά παγκοςμίωσ οι διακζςιμεσ IPv4 διευκφνςεισ. Χελίδα 8 από 127

9 Νζεσ Υπθρεςίεσ Οειτοφργθςε το νζο ςφςτθμα αςφάλειασ (DDoS mitigation solution) για τθν προςταςία του δικτφου τθσ Forthnet και των επιχειρθςιακϊν πελατϊν τθσ. Αναδιοργάνωςε το Δίκτυο ςυνεργατϊν, βελτιϊνοντασ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ και βελτίωςε τα κόςτθ εγκατάςταςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Forthnet. Εκπόνθςε Χχζδιο Επιχειρθςιακισ Χυνζχειασ (Business Continuity Plan - BCP). Σλοκλθρϊκθκε, τον Φεβρουάριο του 2014, θ BCP μελζτθ που αφορά τισ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τα ευριματα τθσ μελζτθσ, υλοποιικθκαν ςενάρια ανάκαμψθσ των κρίςιμων διαδικαςιϊν τθσ δ/νςθσ του Χτακεροφ Δικτφου. Επίςθσ, ξεκίνθςε ο ςχεδιαςμόσ του Χχεδίου Ανάκαμψθσ από Ξαταςτροφι (Disaster Recovery Plan) για τα κφρια και κρίςιμα ςθμεία παρουςίασ (Points of Presence PoPs ) του Χτακεροφ Δικτφου τθσ Forthnet. Πζςα το 2014, ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία δυο (2) τακτικοί ζλεγχοι τθσ ΑΔΑΕ για το BCP που αφορά τισ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ. Ψον Δεκζμβριο του 2014, ξεκίνθςε θ BCP μελζτθ για τισ υπθρεςίεσ τθσ ςυνδρομθτικισ τθλζοραςθσ (Pay TV ), θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του Θ εταιρεία προχϊρθςε ςτο λανςάριςμα τθσ υπθρεςίασ novago. Πε τθ νζα αυτι καινοτόμα υπθρεςία, οι ςυνδρομθτζσ των ακλθτικϊν καναλιϊν Novasports και των κινθματογραφικϊν καναλιϊν Novacinema, ζχουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ LIVE καναλιϊν, On-Demand προγραμμάτων, κακϊσ και προγραμμάτων catchup, όπου και αν βρίςκονται, όποια ςυςκευι και αν διακζτουν. Θ υπθρεςία εμφανίηει ςθμαντικι αποδοχι και διατίκεται ιδθ ςε περιςςότερουσ από ςυνδρομθτζσ. Θ εταιρεία προχϊρθςε ςτθ διάκεςθ τθσ νζασ υπθρεςίασ Nova 3Play SAT, παρζχοντασ ποιοτικι ψυχαγωγία και αξιόπιςτθ επικοινωνία, αποκλειςτικά μζςω δορυφόρου, ακόμα και ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ υπθρεςία Nova 3Play SAT δφναται να εμπλουτιςτεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε οικογζνειασ, με όλεσ τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ του Nova 3Play. H εταιρεία λάνςαρε τθ νζα υπθρεςία, «Nova Εξοχικό», με τθν οποία οι ςυνδρομθτζσ τθσ υπθρεςίασ Nova 3Play ζχουν τθν ευκαιρία να παρακολουκοφν το τθλεοπτικό πρόγραμμα τθσ Nova και τθν περίοδο των διακοπϊν τουσ ςτθν εξοχικι τουσ κατοικία. Mια ευρεία γκάμα από νζεσ υπθρεςίεσ προσ Επιχειρθςιακοφσ Υελάτεσ αναπτφχκθκε όπωσ Virtual PBX, DDoS Protection, Cloud 360 (Fcloud), Cloud Backup, Enterprise Mail 365, Platinum Support κ.α. Θ Forthnet βελτιϊνοντασ ςυνζχεια τθν εμπειρία των ςυνδρομθτϊν τθσ, παρουςίαςε τθν αναςχεδιαςμζνθ υπθρεςία e-bill, κακϊσ και το νζο e-shop. Δίκτυο Καταςτθμάτων Θ Forthnet διακζτει ζνα ευρφ δίκτυο διανομισ και πωλιςεων ςε ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ, το οποίο αποτελείται από τα καταςτιματα Forthnet, αλυςίδεσ λιανικισ, μεταπωλθτζσ μζςω φυςικϊν ςθμείων παρουςίασ αλλά και τθλεπωλιςεων. Ψο δίκτυο πωλιςεων και διανομισ των υπθρεςιϊν ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ αποτελείται από: 132 Ξαταςτιματα Forthnet ζξι αλυςίδεσ καταςτθμάτων λιανικισ, περιλαμβανομζνων μεγάλων και γνωςτϊν λιανοπωλθτϊν θλεκτρικοφ/θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ χονδρζμπορουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδιοκτθτϊν δικτφων διανομισ λιανικισ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ανεξάρτθτα καταςτιματα θλεκτρικοφ/θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ ζνα δίκτυο εταιρειϊν εγκατάςταςθσ και εμπορικοφσ ςυνεργάτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ τθλεφωνικζσ πωλιςεισ. Χελίδα 9 από 127

10 Επίςθσ, κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2014, ολοκλθρϊκθκε θ Α φάςθ αναδιάρκρωςθσ του Ψμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Υελατϊν τθσ εταιρείασ. Ωσ αποτζλεςμα αυξικθκε θ παραγωγικότθτα του τθλεφωνικοφ κζντρου και βελτιϊκθκε θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ, τθν ίδια ςτιγμι που θ πελατειακι βάςθ αυξάνεται, αγγίηοντασ ιςτορικά υψθλά. Συμμετοχι τθσ εταιρίασ ςτον ανοικτό διαγωνιςμό «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ- Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ Νθςίδων 1-8» Χτισ αρχζσ Λουνίου, θ Eταιρεία ςυμμετείχε ςτο Διεκνι Ανοικτό Διαγωνιςμό που προκιρυξε θ «Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ Α.Ε.» για ςφναψθ Χυμφωνίασ - Υλαίςιο για το ζργο «ΧΩΗΕΩΛΧ ΛΛ- Ψθλεπικοινωνιακζσ Ωπθρεςίεσ Ρθςίδων 1-8», υποβάλλοντασ φακζλουσ για τισ νθςίδεσ 1,6,7 και 8, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,17. Ψο ζργο ΧΩΗΕΩΛΧ ΛΛ αποτελεί εξζλιξθ και επζκταςθ των ζργων ΧΩΗΕΩΛΧ και ΧΩΗΕΩΛΧ Λ, τα οποία υλοποιικθκαν και υποςτθρίχκθκαν ςτθ λειτουργία τουσ, για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν «Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ Α.Ε.», και περιλαμβάνει τθν παροχι όλων των απαραίτθτων υποδομϊν, κακϊσ επίςθσ και των αναγκαίων τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν για περίπου κτιρια του Δθμοςίου, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα από τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ του δθμοςίου τομζα. Ψο ζργο ΧΩΗΕΩΛΧ λειτουργεί ιδθ κανονικά από 01/01/2006 προςφζροντασ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ ςε φορείσ-κτιρια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Θ Eταιρεία από τθν πλευρά τθσ παρζχει από 01/01/2006 υπθρεςίεσ φωνισ, δεδομζνων και εικόνασ ςε φορείσ οι οποίοι γεωγραφικά ανικουν ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλονίκθσ (ηϊνθ 3). Χελίδα 10 από 127

11 3. ΔΘΛΩΣΘ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ με βάςθ το άρκρο 43α, τθσ παρ. 3 εδ.δ του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει μετά από τθν τροποποίθςι του από τον Ν.3873/2010 Α) ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ Θ Εταιρεία ζχει αποφαςίςει αυτοβοφλωσ να εφαρμόηει Ξϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Εταιρείασ, ςτθν προζκταςθ οδοφ Πάνθσ, περιοχι Ξάντηα Υαλλινθσ, Ψ.Ξ Β) ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΕΙ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΤΩΝ ΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Θ Εταιρεία εφαρμόηει οριςμζνεσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ επιπλζον των προβλζψεων του Ρόμου, οι οποίεσ αφοροφν τθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν και τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ειδικότερα ςτον Ξϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και τθ Γενικι Υολιτικι Αςφαλείασ και τισ επί μζρουσ πολιτικζσ αυτισ. Γ) ΚΥΙΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ψο ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ (ΧΕΕ) περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και διαδικαςίεσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τον ακριβι και ζγκαιρο προςδιοριςμό τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ του Σμίλου και τθ ςφνταξθ αξιόπιςτων οικονομικϊν καταςτάςεων. Βαςικά, μεταξφ άλλων, ςτοιχεία του ςυςτιματοσ αυτοφ αποτελοφν θ αναλυτικι διαδικαςία ςφνταξθσ των ετιςιων και περιοδικϊν χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ ςυγκεκριμζνθ οργανωτικι δομι τθσ οικονομικισ διεφκυνςθσ που εξαςφαλίηει το διαχωριςμό λειτουργιϊν και κακθκόντων μεταξφ του λογιςτθρίου και του τμιματοσ ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων για τθν αποφυγι αςυμβίβαςτων ρόλων, κακϊσ και θ υπθρεςία εςωτερικοφ ελζγχου που επιςκοπεί και αξιολογεί το ΧΕΕ, ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ και του Ξαταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, όπωσ ορίηει ο Ρόμοσ. Χτο ευρφτερο πλαίςιο του ΧΕΕ εντάςςεται και θ κατάλλθλθ επικοινωνία μεταξφ τθσ νομικισ υπθρεςίασ, τθσ οικονομικισ διεφκυνςθσ και του εςωτερικοφ ζλεγχου για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και διαρκι ςυμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ ςφνταξθ και δθμοςιοποίθςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ. Δ) ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΘΣ ΟΔΘΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ (αρ. 10) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΕΞΑΓΟΑΣ Θ Εταιρεία δεν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2004/25/ΕΞ, ωςτόςο τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που απαιτοφνται κατά το άρκρο 10 παρ. 1, ςτοιχεία γ), δ), ςτ), θ) και κ) αυτισ, βρίςκονται ωσ πλθροφορία ςτθν Επεξθγθματικι Ζκκεςθ του Δ.Χ. ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 7, του Ρ. 3556/2007. Ε) ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΡΟΥ ΑΣΚΘΣΘΣ ΤΟΥΣ I. Τρόποσ Λειτουργίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Υροοίμιο Χφμφωνα με το Άρκρο 9 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ, και ζχει δικαίωμα να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν Εταιρεία. Χυγκροτείται και λειτουργεί ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ, και οι αποφάςεισ τθσ δεςμεφουν το ίδιο τουσ μετόχουσ, ακόμα και αυτοφσ που απουςιάηουν ι διαφωνοφν. Χελίδα 11 από 127

12 Χφγκλθςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ 1. Θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων όταν ςυγκαλείται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, ςυνζρχεται τακτικά ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ ι ςτθν περιφζρεια άλλου διμου εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ ζδρασ ι ςτθν περιφζρεια του διμου όπου βρίςκεται θ ζδρα του Χρθματιςτθρίου μια φορά το χρόνο, μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο από τθ λιξθ κάκε εταιρικισ χριςεωσ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο μπορεί να ςυγκαλεί εκτάκτωσ τθ Γενικι Χυνζλευςθ, όςεσ φορζσ το κρίνει ςκόπιμο. 2. Σι Γενικζσ Χυνελεφςεισ, με εξαίρεςθ τισ επαναλθπτικζσ και τισ εξομοιοφμενεσ με αυτζσ ςυγκαλοφνται είκοςι (20) τουλάχιςτον θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα ςυγκλιςεωσ. Υρόςκλθςθ Γενικισ Χυνελεφςεωσ 1. Θ πρόςκλθςθ των μετόχων ςε Γενικι Χυνζλευςθ αναφζρει τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και το οίκθμα όπου κα ςυνζλκει θ ςυνζλευςθ, κακϊσ και τα κζματα τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ με ςαφινεια, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ και να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου. Θ πρόςκλθςθ αυτι, με εξαίρεςθ τισ επαναλθπτικζσ Γενικζσ Χυνελεφςεισ και τισ προσ αυτζσ εξομοιοφμενεσ, δθμοςιεφεται δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθ Χυνζλευςθ ςτο Φ.Ε.Ξ. Ψεφχοσ Α.Ε. & Ε.Υ.Ε. και είκοςι (20) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθν Γενικι Χυνζλευςθ, ςε μία θμεριςια πολιτικι, οικονομικι και τοπικι εφθμερίδα ενϊ οπωςδιποτε τοιχοκολλείται ςε εμφανι κζςθ ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ. 2. Επιπλζον, θ πρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ μπορεί να δθμοςιευκεί ςτα ζντυπα μζςα ςε μορφι περίλθψθσ με οριςμζνεσ πλθροφορίεσ και αναφορά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, όπου διατίκεται το πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ. Επίςθσ, θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται, κατά τθν κρίςθ του Δ.Χ., ςε θλεκτρονικά μζςα με εκνικι και πανευρωπαϊκι εμβζλεια. Χυμμετοχι ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ 1. Χτθ Γενικι Χυνζλευςθ τθσ Εταιρείασ δικαιοφται να ςυμμετζχει και να ψθφίηει κάκε μζτοχοσ. Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται κατωτζρω, και ςτθν οικεία Γενικι Χυνζλευςθ. Σ μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. 2. Χτθ Γενικι Χυνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ ςτα αρχεία του φορζα, ςτον οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Εταιρείασ. Θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ του ωσ άνω φορζα ι, εναλλακτικά, με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ με τα αρχεία του τελευταίου. 3. Θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ (θμερομθνία καταγραφισ) και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ. Χτθν επαναλθπτικι Γενικι Χυνζλευςθ μποροφν να μετάςχουν μζτοχοι υπό τισ ίδιεσ παραπάνω τυπικζσ προχποκζςεισ. Θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ επαναλθπτικισ Γενικισ Χυνζλευςθσ (θμερομθνία καταγραφισ επαναλθπτικϊν γενικϊν ςυνελεφςεων), θ δε ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ. 4. Εικοςιτζςςερισ (24) ϊρεσ πριν από τθ Γενικι Χυνζλευςθ, τοιχοκολλείται ςε εμφανι κζςθ των γραφείων τθσ Εταιρείασ ο πίνακασ των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ. 5. Σι μζτοχοι που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ, μποροφν να μετάςχουν ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ μόνο μετά από ςχετικι άδεια των παριςταμζνων μελϊν. Χελίδα 12 από 127

13 Χυνικθσ απαρτία και πλειοψθφία Γενικισ Χυνελεφςεωσ 1. Θ Γενικι Χυνζλευςθ είναι ςε απαρτία όταν εκπροςωπείται ςε αυτιν το είκοςι τοισ εκατό (20%) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 2. Αν δεν επιτευχκεί θ απαρτία τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου ςυνζρχεται επαναλθπτικι ςυνζλευςθ και θ οποία βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διατάξεωσ, οποιοδιποτε και αν είναι το ποςοςτό του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που εκπροςωπείται ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ. 3. Σι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των εκπροςωποφμενων ψιφων ςτθ Χυνζλευςθ. Εξαιρετικι απαρτία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ Ξατ εξαίρεςθ θ Χυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτι μζτοχοι εκπροςωποφντεσ τα δφο τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, προκειμζνου για αποφάςεισ που ανικουν ςτθν εξαιρετικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ και που αναφζρονται παρακάτω και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηει ο νόμοσ. Σι δε αποφάςεισ αυτζσ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) εκπροςωποφμενων ψιφων ςτθ Χυνζλευςθ. Υρόεδροσ- Γραμματζασ Γενικισ Χυνελεφςεωσ 1. Χτθ Γενικι Χυνζλευςθ προεδρεφει προςωρινά ο Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, ι αν αυτόσ κωλφεται, ο αναπλθρωτισ του. 2. Πετά από τθν κιρυξθ του οριςτικοφ καταλόγου εκείνων που ζχουν δικαίωμα ψιφου, θ ςυνζλευςθ προβαίνει ςτθν εκλογι του Υροζδρου τθσ και ενόσ Γραμματζα που εκτελεί και χρζθ ψθφολζκτθ. Χυηθτοφμενα κζματα- Υρακτικά Γενικισ Χυνελεφςεωσ 1. Σι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ περιορίηονται ςτα κζματα που περιγράφονται ςτθν θμεριςια διάταξθ που ζχει δθμοςιευκεί. 2. Υροκειμζνου ειδικά για τθ λιψθ αποφάςεωσ από τθ Γενικι Χυνζλευςθ επί οικονομικϊν καταςτάςεων που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, οι καταςτάςεισ αυτζσ πρζπει να ζχουν υπογραφεί από τον Υρόεδρο του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι τον αναπλθρωτι του, από τον Διευκφνοντα Χφμβουλο και από τον υπεφκυνο λογιςτθρίου. 3. Για τισ ςυηθτιςεισ ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ και τισ αποφάςεισ, τθροφνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Υρόεδρο και τον Γραμματζα τθσ. 4. Σ Υρόεδροσ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ, μετά από αίτθςθ μετόχου είναι υποχρεωμζνοσ να καταχωριςει ςτα πρακτικά με ακρίβεια τθν περίλθψθ τθσ γνϊμθσ του. Χτο βιβλίο πρακτικϊν καταχωρείται και ο κατάλογοσ των μετόχων που παραςτάκθκαν αυτοπροςϊπωσ ι που αντιπροςωπεφκθκαν ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ. II. Βαςικζσ εξουςίεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Θ Γενικι Χυνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει για: α) Χυγχϊνευςθ, με εξαίρεςθ τθν απορρόφθςθ μιασ κατά 100% κυγατρικισ ανϊνυμθσ εταιρείασ κατά το άρκρο 78 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ιςχφει, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθ τθσ εταιρείασ, παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ι ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ και με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του καταςτατικοφ, β) τθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ κατά το άρκρο 15 του Ρ. 3156/2003 που τροποποίθςε το άρκρο 3α του Ξ.Ρ. 2190/1920 και με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του Ξαταςτατικοφ και τθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ, γ) Ψροποποίθςθ του καταςτατικοφ με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ τροποποίθςισ του από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςφμφωνα με το άρκρο 11, παρ. 5, το άρκρο 13 παρ.13, το άρκρο 13α παρ.2 και το άρκρο 17β παρ.4 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ιςχφει δ) Αυξομείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 του καταςτατικοφ, των παρ.1 και 14 του άρκρου 13 του Ξ.Ρ. 2190/1920, κακϊσ και των αυξιςεων που επιβάλλονται από διατάξεισ άλλων νόμων ε) Εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 19 και 22 του Ξαταςτατικοφ, ςτ) Εκλογι ελεγκτϊν η) Διοριςμό εκκακαριςτϊν, θ) Διάκεςθ των κακαρϊν ετθςίων κερδϊν, με εξαίρεςθ τθ διανομι κερδϊν ι προαιρετικϊν αποκεματικϊν μζςα ςτθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ με απόφαςθ Χελίδα 13 από 127

14 του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, εφόςον ζχει υπάρξει ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθσ τακτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ κ) Ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ, ι) Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και των ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ, κ) Ζγκριςθ τθσ εκλογισ από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςφμφωνα με το άρκρο 22 του καταςτατικοφ προςωρινϊν ςυμβοφλων ςε αντικατάςταςθ αυτϊν που ζχουν παραιτθκεί, αποβιϊςει ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ζχουν εκπζςει. Εξαιρετικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ 1. Θ Γενικι Χυνζλευςθ είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ όταν παρευρίςκονται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν τα δφο τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και ςτθν τελευταία περίπτωςθ θ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του παριςταμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν πρόκειται για αποφάςεισ που αφοροφν: α) Υαράταςθ τθσ διάρκειασ, ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ ι διάλυςθ τθσ Εταιρείασ, β) μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ Εταιρείασ, γ) μεταβολι του αντικειμζνου τθσ εταιρικισ επιχειριςεωσ, δ) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με επιφφλαξθ των αναφερόμενων ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 5 του Ξαταςτατικοφ, και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 13 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ιςχφει, εκτόσ εάν επιβάλλεται από το νόμο ι γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν, ε) ςτθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, εκτόσ εάν γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 16 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ιςχφει, ςτ) παροχι ι ανανζωςθ τθσ εξουςίασ προσ το Δ.Χ. για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ιςχφει, θ) μεταβολι του τρόπου διακζςεωσ των κερδϊν, η) αφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, ι) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηεται ςτο νόμο και ςτο παρόν καταςτατικό, κ) τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 24 του άρκρου 20 περί αρμοδιοτιτων του Δ/ντοσ Χυμβοφλου 2. Τταν δεν ςυγκεντρωκεί ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ θ απαραίτθτθ απαρτία, ςυνζρχεται πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ, που ςυγκαλείται πριν από δζκα (10) θμζρεσ τουλάχιςτον. Θ πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διατάξεωσ, όταν εκπροςωπείται ςε αυτιν το πενιντα ζνα τοισ εκατό (51%) τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 3. Τταν δεν ςυγκεντρωκεί και πάλι θ απαραίτθτθ απαρτία, ςυνζρχεται δεφτερθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ που ςυγκαλείται πριν από δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ, θ οποία είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διατάξεωσ, όταν εκπροςωπείται ςε αυτιν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 4. Χε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ προβλεπόμενθσ ςτισ παρ. 1 και 2 απαρτίασ, νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται, εάν ςτθν αρχικι πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ των επαναλθπτικϊν εκ του νόμου προβλεπόμενων ςυνεδριάςεων. 5. Αναφορικά με τθν τροποποίθςθ του άρκρου 32 του Ξαταςτατικοφ, για τθ λιψθ αποφάςεωσ απαιτείται πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων (3/4) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. III. Ρεριγραφι των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άςκθςισ τουσ 1. Θ Εταιρεία ζχει προςαρμόςει το καταςτατικό τθσ ςτισ διατάξεισ του Ρ. 3884/2010, που τροποποίθςε τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνφμων Εταιρειϊν, τισ οποίεσ και εφαρμόηει. 2. Ψο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπει ότι θ ιδιότθτα του μετόχου ςυνεπάγεται τθ νόμιμθ, αυτοδίκαιθ και χωρίσ περιοριςμό άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων και τθν ανάλθψθ όλων των υποχρεϊςεων που πθγάηουν από τθ νομοκεςία των ανωνφμων εταιρειϊν, τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ, τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ των μετόχων, κακϊσ και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Ειδικότερα: α) Σι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματα τουσ ςε ςχζςθ με τθν διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ μόνον μζςα από τθν Γενικι Χυνζλευςθ, β) Ξάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα μιασ (1) ψιφου ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ, γ) Ξάκε μζτοχοσ, οπουδιποτε και αν κατοικεί ι διαμζνει, υπάγεται ςτθν Ελλθνικι Ρομοκεςία και κεωρείται ότι ζχει μόνιμθ κατοικία τθν ζδρα τθσ Εταιρείασ όπου οφείλει να διορίηει αντίκλθτο και να τον γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία. Χελίδα 14 από 127

15 Δικαιϊματα Πειοψθφίασ Χφμφωνα με τον Ξ.Ρ. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, τα δικαιϊματα μειοψθφίασ είναι τα εξισ: 1. Πε αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων, ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Θ αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Εάν δεν ςυγκλθκεί Γενικι Χυνζλευςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ Εταιρείασ, με απόφαςθ του μονομελοφσ πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Χτθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. 2. Πε αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ γενικισ ςυνζλευςθσ, που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ. Ψα πρόςκετα κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Χυνζλευςθ. Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ. 2α. Πε αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ. 2β. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ οφτε ςτθ δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν μαηί με αιτιολόγθςθ και ςχζδια αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ μετόχουσ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ 2 και 2α, αντίςτοιχα, αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο και τα χρθςτά ικθ. 3. Πε αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20)του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ο πρόεδροσ τθσ ςυνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μια μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από τθ Γενικι Χυνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των μετόχων, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από τριάντα (30) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ. 4. Πετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Ωποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ, εφόςον είναι τακτικι, τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρείασ με αυτοφσ. Χελίδα 15 από 127

16 5. Χε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Πετά από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. 6. Αιτιςει μετόχων εκπροςωποφντων το 1/20 του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου, θ λιψισ αποφάςεωσ επί τίνοσ κζματοσ τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ ενεργείται δι` ονομαςτικισ κλιςεωσ. 7. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. 8. Πζτοχοι τθσ Εταιρείασ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου μποροφν να αιτθκοφν τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ από το αρμόδιο δικαςτιριο, εφόςον διαπιςτϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ με τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων ι παραβίαςθ των νόμων και του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 9. Πζτοχοι τθσ Εταιρείασ που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου μποροφν να αιτθκοφν δικαςτικό ζλεγχο όταν δεν αςκείται διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων όπωσ επιβάλλει θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ. 10. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ υποχρεοφται, δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ να παρζχει ςε κάκε μζτοχο που το ηθτά, αντίγραφο των οικονομικϊν καταςτάςεων με ανάλυςθ του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ και αντίγραφο τθσ εκκζςεωσ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και των ελεγκτϊν. IV. ΣΥΝΘΕΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΟΓΑΝΩΝ / ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 1. Σφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, αποτελείται από πζντε (5) ζωσ εννζα (9) μζλθ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποτελείται κατά το ζνα τρίτο από μθ εκτελεςτικά μζλθ και ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον δφο (2) ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο μόλισ εκλεγεί ςυνζρχεται και ςυγκροτείται ςε Χϊμα εκλζγοντασ τον Υρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευκφνοντα Χφμβουλο. Ψο ςθμερινό Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, θ κθτεία του οποίου λιγει τθν , και παρατείνεται μζχρι τθν θμερομθνία ςφγκλιςθσ τθσ Ψακτικισ Γενικισ Χυνζλευςθσ του 2016, αποτελείται από τουσ: 1. Deepak Srinivas Padmanabhan, Υρόεδροσ (μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 2. Υαναγιϊτθσ Υαπαδόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Χφμβουλοσ (εκτελεςτικό μζλοσ) 3. Βαςίλειοσ Δουγαλισ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 4. Edwin Lloyd, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 5. Mohsin Majid, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 6. Bhavneet Singh, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 7. Michael Warrington, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 8. Γιάννοσ Πιχαθλίδθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ 2. Λειτουργία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Σ Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου προΐςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και διευκφνει τισ εργαςίεσ του. Ψον Υρόεδρο, όταν απουςιάηει ι κωλφεται τον αναπλθρϊνει ςε όλθ τθν ζκταςθ των αρμοδιοτιτων του ο Αντιπρόεδροσ και αυτόν ο Διευκφνων Χφμβουλοσ. Ψο εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Χ. κα πρζπει να αςχολείται με τθν κακθμερινι διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ. Ξάκε άλλο μζλοσ κεωρείται μθ εκτελεςτικό. Θ ιδιότθτα ενόσ μζλουσ ωσ εκτελεςτικοφ ι μθ εκτελεςτικοφ κακορίηεται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο και επικυρϊνεται από τθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων. Χελίδα 16 από 127

17 Ψα ανεξάρτθτα μζλθ είναι μθ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Χ., που ικανοποιοφν τουλάχιςτον τα οριηόμενα από το νόμο κριτιρια ανεξαρτθςίασ και εκλζγονται από τθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων ςφμφωνα με το Ρόμο 3016/ Αναπλιρωςθ μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Τταν αποχωριςει κάποιο μζλοσ πριν λιξει ο χρόνοσ κθτείασ του λόγω κανάτου, παραιτιςεωσ ι απϊλειασ τθσ ιδιότθτάσ του με οποιοδιποτε άλλο τρόπο, τα λοιπά μζλθ, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία, μποροφν να εκλζξουν προςωρινό Χφμβουλο ςε αντικατάςταςθ αυτοφ που αποχϊρθςε και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του. Θ απόφαςθ τθσ εκλογισ υποβάλλεται ςτθ δθμοςιότθτα του άρκρου 7β του 2190/1920 ωσ ιςχφει, και ανακοινϊνεται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςτθν αμζςωσ προςεχι γενικι ςυνζλευςθ, θ οποία μπορεί να αντικαταςτιςει τουσ εκλεγζντεσ, ακόμθ και αν δεν ζχει αναγραφεί ςχετικό κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ. Σι πράξεισ πάντωσ του προςωρινοφ Χυμβοφλου που ενεργοφνται από τθν εκλογι του μζχρι τθν τυχόν μθ ζγκριςθ τθσ από τθ Γενικι Χυνζλευςθ, λογίηονται ζγκυρεσ. 4. Σφγκλθςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου i) Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Υρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του κάκε φορά που ο νόμοσ, το καταςτατικό ι οι ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ το απαιτοφν. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςυνζρχεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ, ςυνεδριάηει δε εγκφρωσ και εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ ςε οποιοδιποτε Διμο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. ii) Θ ςφγκλθςθ γνωςτοποιείται από τον Υρόεδρο ι από τον αναπλθρωτι του, με πρόςκλθςθ που γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του δφο (2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν Χυνεδρίαςθ ςε θμζρα, τόπο και ϊρα, που ορίηονται από τον ίδιο. Χτθν πρόςκλθςθ αναγράφονται με ςαφινεια τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ, διαφορετικά θ λιψθ αποφάςεων επιτρζπεται μόνον εφόςον παρίςτανται ι εκπροςωποφνται όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και κανείσ δεν αντιλζγει ςχετικϊσ. iii) Πετά από αίτθςθ τουλάχιςτον δφο Χυμβοφλων, ςτθν οποία με ποινι απαραδζκτου κα πρζπει να αναφζρονται τα κζματα με τα οποία κα αςχολθκεί το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, ο Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, υποχρεοφται: α) να περιλάβει τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ πρϊτθσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, β) να ςυγκαλζςει ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, οπότε ορίηει τθν θμερομθνία τθσ Χυνεδρίαςθσ αυτισ ςε χρόνο που δεν απζχει πάνω από επτά (7) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ αιτιςεωσ. iv) Χτθν τελευταία περίπτωςθ εάν ο Υρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του αρνθκεί να ςυγκαλζςει το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, ι το ςυγκαλζςει εκπρόκεςμα, τα μζλθ που ηιτθςαν τθν ςφγκλθςθ του μποροφν αυτά να ςυγκαλζςουν το Διοικθτικό Χυμβοφλιο μζςα ςε πζντε θμζρεσ από τθν λιξθ του επταθμζρου γνωςτοποιϊντασ τθν ςχετικι πρόςκλθςθ ςτα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. v) Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει και με τθλεδιάςκεψθ. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ. 5. Απαρτία Διοικθτικοφ Συμβουλίου και λιψθ αποφάςεων i) Χφμβουλοσ που απουςιάηει ι κωλφεται μπορεί να ανακζτει ςε άλλο ςφμβουλο τθν αντιπροςϊπευςθ του ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο. Χφμβουλοσ που παρίςταται ςτθν ςυνεδρίαςθ μπορεί να εκπροςωπεί μόνον ζναν άλλο ςφμβουλο. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ εάν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτό το ιμιςυ πλζον ενόσ των μελϊν εκ των οποίων τρεισ (3) τουλάχιςτον Χφμβουλοι παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ. ii) Ξάκε Χφμβουλοσ ζχει μία ψιφο. Ξανζνασ Χφμβουλοσ δεν μπορεί να αντιπροςωπευκεί ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο με πρόςωπο που δεν είναι μζλοσ του. Ξάκε Χφμβουλοσ μπορεί να αντιπροςωπεφει εγκφρωσ ζνα μόνο άλλο Χφμβουλο. iii) Σι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και αντιπροςωπευομζνων μελϊν του. Χελίδα 17 από 127

18 6. Ρρακτικά Διοικθτικοφ Συμβουλίου Για τισ ςυηθτιςεισ και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθροφνται πρακτικά ςε ειδικό για το ςκοπό αυτό βιβλίο που υπογράφεται από τον Υρόεδρο ι τον Αναπλθρωτι του. Σ Γραμματζασ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου επιλζγεται μεταξφ προςϊπων που δεν απαιτείται να είναι μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Για τισ ςυηθτιςεισ και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθροφνται πρακτικά ςε περίλθψθ τα οποία καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο. 7. Επιτροπζσ υποςτιριξθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Ψο ζργο του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου υποςτθρίηεται από τρεισ Ωπο-Επιτροπζσ, τθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Χτρατθγικισ και τθν Επιτροπι Υρομθκειϊν. Θ Επιτροπι Ελζγχου - Χφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Θ Επιτροπι Ελζγχου αποτελείται από τουλάχιςτον δφο (2) μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Ψα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται από τθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο κα επανεξετάηει τθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ τουλάχιςτον φςτερα από τθν παρζλευςθ τριϊν ετϊν και κα προτείνει ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ πικανζσ αλλαγζσ. - Χυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 1. Θ Επιτροπι Ελζγχου ςυνεδριάηει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) φορζσ το χρόνο ι ςυχνότερα, κατόπιν πρόςκλθςθσ του Υροζδρου τθσ Επιτροπισ. Επιπρόςκετα, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο δφναται επίςθσ να ηθτά από τθν Επιτροπι να διεξάγει επιπλζον ςυνεδριάςεισ με ςκοπό να ςυηθτά, εξετάηει και ςυντάςςει αναφορζσ επί οιωνδιποτε ηθτθμάτων που το Διοικθτικό Χυμβοφλιο δφναται να κεωρεί απαραίτθτο να επιλθφκεί. 2. Απαρτία υπάρχει με τθν παρουςία δφο (2) μελϊν και οι αποφάςεισ κα λαμβάνονται με πλειοψθφία. 3. Θ Επιτροπι Ελζγχου δφναται να ςυνεδριάηει μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Σ Επικεφαλισ του τμιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Θ Επιτροπι Ελζγχου δφναται να απαιτιςει από οποιονδιποτε άλλο υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ να παραςτεί ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ προκειμζνου να τθ βοθκιςει ςτθ ςυηιτθςθ και εξζταςθ οποιουδιποτε ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ. 4. Ζνα μζλοσ του Ρομικοφ Ψμιματοσ κα είναι Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, υπεφκυνο για τθν τιρθςθ αρχείων των αντίςτοιχων πρακτικϊν. Ψα πρακτικά τθσ Επιτροπισ Ελζγχου διανζμονται ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο. - Ξακικοντα και Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Θ Επιτροπι Ελζγχου λειτουργεί ωσ ζνα ανεξάρτθτο και αντικειμενικό ςϊμα, το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ και αξιολόγθςθ των ελεγκτικϊν πρακτικϊν και τθσ απόδοςθσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελεγκτϊν. Βαςικι αποςτολι τθσ Επιτροπισ Ελζγχου είναι να ςυνδράμει το Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, επιβλζποντασ το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. Σι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, μεταξφ άλλων, ζχουν ωσ ακολοφκωσ: - Επιβλζπει τθ διαδικαςία χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. - Επιβλζπει τθν πρόςλθψθ, τθν απόδοςθ και τθν ανεξαρτθςία των εξωτερικϊν ελεγκτϊν. Υαρακολουκεί και ελζγχει το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ. - Επιβλζπει τθν απόδοςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου. - Υαρακολουκεί τον τακτικό ζλεγχο των ετιςιων και ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν και τισ διαδικαςίεσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ τθσ Εταιρείασ - Επιςκοπεί το ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ. Χελίδα 18 από 127

19 Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 1. επιβλζπει και κακοδθγεί τθν Εταιρεία εντόσ των οδθγιϊν και του πλαιςίου που ορίηει το Διοικθτικό Χυμβοφλιο 2. ενεργεί αντί του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ςτα ενδιάμεςα διαςτιματα μεταξφ των τακτικϊσ προγραμματιςμζνων ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, όταν θ ςχετικι εξουςία τθσ ζχει ρθτά ανατεκεί από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο προτείνει τοποκετιςεισ ανωτάτων διευκυντικϊν ςτελεχϊν 3. προτείνει ςυναντιςεισ τθσ διοίκθςθσ 4. παρακολουκεί, ανακεωρεί και υποβάλει προτάςεισ αναφορικά με τθν διοίκθςθ και απόδοςθ τθσ Εταιρείασ από ςτρατθγικι, εμπορικι και οικονομικι άποψθ. 5. προτείνει και παρακολουκεί τισ επενδφςεισ, τισ αποκτιςεισ, τισ πωλιςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ τθσ Εταιρείασ 6. εξετάηει και υποβάλει προτάςεισ αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ οικονομικϊν αναφορϊν τθσ Εταιρείασ 7. εξετάηει και υποβάλει προτάςεισ αναφορικά με προτεινόμενεσ προσ υπογραφι από τθν Εταιρεία ςυμβάςεισ, οι οποίεσ εκάςτοτε προωκοφνται ςε αυτι από τθν Επιτροπι Υρομθκειϊν, εφ όςον οι αντίςτοιχεσ οικονομικζσ δεςμεφςεισ που αναλαμβάνονται με τισ εν λόγω ςυμβάςεισ υπερβαίνουν τα όρια που προβλζπονται από τον εγκεκριμζνο από το Δ.Χ. Υίνακα Σικονομικϊν Αρμοδιοτιτων 8. προωκεί ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο προτεινόμενεσ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνεπάγονται οικονομικι δζςμευςθ που υπερβαίνει τθν αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ. αναφορικά με τον εγκεκριμζνο Υίνακα Σικονομικϊν Αρμοδιοτιτων 9. εξετάηει και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ όλων των ςυμβάςεων τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων, και ςχετικϊν με τθν παροχι τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν που ςυνάπτει θ Εταιρεία, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ ςφμβαςθ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο κεωρεί κατάλλθλθ κάκε φορά 10. αξιολογεί τθν απόδοςθ των βαςικϊν ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ υπό το πρίςμα προκακοριςμζνων ςτόχων και προτείνει ι εγκρίνει αμοιβι, επί τθ βάςει αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ 11. προτείνει οδθγίεσ για τθν πολιτικι αμοιβϊν - Πζλθ τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ορίηει τρία (3) μζλθ που αποτελοφν τθν Επιτροπι Χτρατθγικισ: δφο (2) μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και τον Διευκφνοντα Χφμβουλο. Επιπλζον ορίηεται και ζνασ Χυντονιςτισ / Γραμματζασ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει πρόςκετα πρόςωπα να παραςτοφν κατά τθν οποιαδιποτε ςυνεδρίαςθ. - Χυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον μια φορά το μινα και εκτάκτωσ ανάλογα εφ όςον προκφψει κάποιο ςθμαντικό ηιτθμα ςτθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ. Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ βρίςκεται ςε απαρτία εφόςον είναι παρϊν ζνασ μθ εκτελεςτικόσ ςφμβουλοσ και ο Διευκφνων Χφμβουλοσ. Θ Επιτροπι Χτρατθγικισ τθρεί πρακτικά από όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ τθσ, τα οποία εγκρίνονται ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ. Θ Επιτροπι Υρομθκειϊν - Φόλοσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν Θ Επιτροπι Υρομθκειϊν ζχει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 1. εξετάηει και εγκρίνει κάκε αγορά και ςφμβαςθ προμικειασ που ςυνάπτει θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο από το Δ.Χ. Υίνακα Σικονομικϊν Αρμοδιοτιτων 2. παρακολουκεί τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ αγοράσ και προμικειασ τθσ Εταιρείασ και εξαςφαλίηει τθ ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι τουσ 3. εγκρίνει ςθμαντικζσ αποφάςεισ αγοράσ/ςυνεργαςίασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαφι με τουσ ςτρατθγικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρείασ και να ενκαρρφνεται θ δθμιουργία ςυνεργιϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων προμθκειϊν 4. αξιολογεί τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ και τισ επιχειρθςιακζσ επιπτϊςεισ βαςικϊν ςυμβάςεων που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ 5. εξαςφαλίηει τθ βελτιςτοποίθςθ των κεφαλαιουχικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν Χελίδα 19 από 127

20 6. ςυμμετζχει ςτθν ετιςια διαδικαςία αξιολόγθςθσ όλων των προμθκευτϊν, ηθτά τθν αναςτολι, επανεγκρίνει και αποκλείει τθ ςυνεργαςία με προμθκευτζσ για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν απόδοςι τουσ όταν απαιτείται 7. αποτελεί το πρϊτο ςθμείο αναφοράσ ςτο οποίο όλεσ οι προτάςεισ ςυμβάςεων πρζπει να αναφζρονται και να εγκρίνονται, υπό τον όρο ότι θ οικονομικι επίπτωςθ από αυτζσ είναι άνω του ποςοφ των εξαιρουμζνου του ΦΥΑ 8. εξετάηει τισ προτάςεισ ςυμβάςεων που προωκοφνται ςε αυτι ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο 7, υποβάλει ειςθγιςεισ όςον αφορά τα προθγοφμενα, και παραπζμπει περαιτζρω ςτθν Επιτροπι Χτρατθγικισ ςε περιπτϊςεισ οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων πζραν των αρμοδιοτιτων τθσ 9. μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςικουςασ πραγματοποίθςθσ όλων των δαπανϊν που εγκρίνονται ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο Υίνακα Σικονομικισ Αρμοδιότθτασ 10. εγκρίνει τθν αρχικι διαμόρφωςθ και αλλαγι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ λίςτασ των προτιμθτζων προμθκευτϊν, κακϊσ και κάκε μεταβολι αυτισ. - Πζλθ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ορίηει όχι λιγότερα από τρία (3) μζλθ και όχι περιςςότερα από τζςςερα (4) μζλθ που αποτελοφν τθν Επιτροπι προμθκειϊν κακϊσ και ενόσ εξειδικευμζνου ςυμβοφλου χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Επιπλζον ορίηεται και ζνασ Γραμματζασ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Ψα μζλθ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν δφνανται κατά τθν κρίςθ τουσ να προςκαλζςουν οποιοδιποτε επιπρόςκετα πρόςωπα να παραςτοφν κατά τθν οποιαδιποτε ςυνεδρίαςθ και να ςυνδράμουν τθν Επιτροπι Υρομθκειϊν ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ. - Χυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν Θ Επιτροπι Υρομθκειϊν ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον μια φορά το μινα και, εκτάκτωσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ ι εφόςον κεωρθκεί απαραίτθτο από τα μζλθ. Θ Επιτροπι Υρομθκειϊν βρίςκεται ςε απαρτία εφόςον είναι παρόντα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν. Τλεσ οι προτάςεισ και οι εγκρίςεισ και αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν που πραγματοποιοφνται ςε κάκε ςυνεδρίαςι τθσ καταγράφονται άμεςα ςτα πρακτικά από τον Γραμματζα τθσ Επιτροπισ Υρομθκειϊν. Θ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν - Χκοπόσ τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν είναι: 1. να επιβλζπει γενικά τισ πολιτικζσ αμοιβϊν και προνομίων τθσ Εταιρείασ, 2. να επικεωρεί και να ορίηει τισ αμοιβζσ για το Διευκφνοντα Χφμβουλο και τα ανϊτατα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ εταιρίασ (τθσ κατθγορίασ c-level), 3. να αξιολογεί τθν απόδοςθ του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου, των ανϊτατων διικθτικϊν ςτελεχϊν (τθσ κατθγορίασ c-level) τθσ Εταιρείασ και των γενικϊν διευκυντϊν και να εγκρίνει αλλαγζσ που προτείνονται από το Διευκφνοντα Χφμβουλο ςτθν ανϊτατθ διοίκθςθ (τθσ κατθγορίασ c-level), 4. να προτείνει υποψθφίουσ για τθ κζςθ των ανεξάρτθτων και μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, ςυνεδριάηοντασ χωρίσ τθν ςυμμετοχι του εκτελεςτικοφ μζλουσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου που μετζχει ςε αυτι, 5. να προτείνει τθν πολιτικι αμοιβϊν θ οποία κα ιςχφει για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τον Ξϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, τθν βζλτιςτθ διεκνι πρακτικι και τισ ειδικζσ περιςτάςεισ, πριν θ πρόταςθ υποβλθκεί από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων τθσ εταιρίασ, επί του παραπάνω κζματοσ. 6. να επικεωρεί το πλάνο διαδοχισ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, 7. να επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρείασ με τον Ξϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςισ τθσ όςον αφορά τα ηθτιματα ευκφνθσ τθσ Επιτροπισ και 8. να εξετάηει οποιαδιποτε ηθτιματα κζτει το Διοικθτικό Χυμβοφλιο κατά καιροφσ υπ όψιν τθσ. Χελίδα 20 από 127

21 - Πζλθ τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν: Θ Επιτροπι αποτελείται από τζςςερα (4) μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, από τα οποία, τουλάχιςτον δφο (2) είναι μθ εκτελεςτικά και ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ορίηει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και κακορίηει τον Υρόεδρό τθσ. Ψθσ Επιτροπισ προεδρεφει ζνα μθ εκτελεςτικό ανεξάρτθτο μζλοσ το οποίο ορίηεται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο. - Χυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν: Θ Επιτροπι Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν ςυνεδριάηει με τθ ςυχνότθτα που κακορίηει θ ίδια, ςε ςυνεννόθςθ του Υροζδρου με τα μζλθ τθσ, προκειμζνου να φζρνει εισ πζρασ τισ υποχρεϊςεισ και αρμοδιότθτεσ που ζχει ςφμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ. Ξανζνα ανϊτατο διοικθτικό ςτζλεχοσ δεν παρίςταται κατά το τμιμα εκείνο οποιαςδιποτε ςυνεδρίαςθσ κατά το οποίο ςυηθτείται θ απόδοςθ ι οι αποδοχζσ του εν λόγω ςτελζχουσ, εκτόσ εάν προςκλθκεί ειδικά από τθν Επιτροπι. Τταν παρίςταται ανάγκθ θ Επιτροπι να ςυνεδριάςει για να ςυηθτιςει και λάβει απόφαςθ αναφορικά με τθν ανάδειξθ υποψθφίων μθ ανεξάρτθτων ανεξάρτθτων μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, οι ςυνεδριάςεισ τθσ πραγματοποιοφνται με διακριτι θμεριςια διάταξθ και με τθ ςυμμετοχι μόνο των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν τθσ. Χε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Επιτροπι ςυνεδριάηει ωσ Επιτροπι Ανάδειξθσ Ανεξάρτθτων Πελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Θ Απαρτία επιτυγχάνεται όταν είναι παρόντα τρία (3) Πζλθ. Σι αποφάςεισ λαμβάνονται με τθν πλειοψθφία των Πελϊν τα οποία είναι παρόντα. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ επικρατεί θ ψιφοσ του Υροζδρου για το ςκοπό τθσ επίλυςθσ του ηθτιματοσ τθσ εν λόγω ιςοψθφίασ. Σι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Ανϊτατων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και Αμοιβϊν πρζπει να εγκρίνονται από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο πριν από τθν εφαρμογι τουσ. 4. ΚΥΙΟΤΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΘΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Ξίνδυνοι που ςχετίηονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ μπορεί να επιδράςει αρνθτικά τόςο ςτθ δυνατότθτα του Σμίλου να αντλιςει κεφάλαια, είτε μζςω δανειςμοφ είτε μζςω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, όςο και ςτο κόςτοσ δανειςμοφ του. Θ αβεβαιότθτα που απορρζει από τθν Ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ ζχει και είναι πικανό να ςυνεχίςει να ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και τθν οικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου. Πεταβολζσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά λόγω τθσ φφεςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ λιτότθτασ από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ, τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν του Σμίλου επιδρϊντασ δυςμενϊσ ςτθ δραςτθριότθτα, ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, ςτα αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ του Σμίλου. Ξίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ: Σ Τμιλοσ ζχει ςθμαντικά επίπεδα τραπεηικοφ δανειςμοφ με ςθμαντικζσ ςυμβατικζσ αποπλθρωμζσ κεφαλαίου κατά τα προςεχι ζτθ. Επιπρόςκετα, θ Διοίκθςθ του Σμίλου βρίςκεται ςε ςυηθτιςεισ με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ ϊςτε να λθφκεί κατάλλθλθ και αμοιβαία αποδεκτι παρζκκλιςθ (waiver) από τθν παραβίαςθ οριςμζνων ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα Σμολογιακά Δάνεια του Σμίλου. Αδυναμία ςυμφωνίασ ςε κατάλλθλθ και αμοιβαία αποδεκτι παρζκκλιςθ (waiver) μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ και των δανειςτριϊν τραπεηϊν, ενδζχεται να κζςει ςε κίνδυνο τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Σμίλου και τθσ Εταιρίασ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει ξεκινιςει ςυηθτιςεισ με τισ κοινοπραξίεσ των δανειςτριϊν τραπεηϊν με ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ των δανείων του Σμίλου. Χε περίπτωςθ που δεν ολοκλθρωκοφν Χελίδα 21 από 127

22 επιτυχϊσ ι εάν επιτευχκοφν μερικϊσ οι ενζργειεσ για τθν αναχρθματοδότθςθ του ςυνόλου των δανείων του Σμίλου, ενδζχεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, τα αποτελζςματα και τισ προοπτικζσ του Σμίλου. Ξίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν αγορά που δραςτθριοποιείται ο Τμιλοσ Ψα ζςοδα και θ κερδοφορία του Σμίλου εξαρτϊνται από το βακμό διείςδυςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαρκι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ. Θ μελλοντικι ηιτθςθ για ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα είναι πικανό να μθν αυξθκεί ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ, γεγονόσ που μπορεί να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ τθσ Forthnet και του Σμίλου. Σ ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά τθλεπικοινωνιϊν και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ςτθν Ελλάδα, ενδζχεται να ζχει δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματά του Σμίλου. Σ τομζασ τθσ παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν είναι υψθλισ ζνταςθσ κεφαλαίου και υπόκειται ςε γριγορεσ και ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ. Ψυχόν αδυναμία του Σμίλου να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ τεχνολογικζσ αλλαγζσ μπορεί να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματά του. 5. ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Θ Εταιρεία και ο Τμιλοσ αγοράηουν προϊόντα και υπθρεςίεσ και παρζχουν υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ δραςτθριότθτα τουσ ςε οριςμζνεσ εταιρείεσ που κεωροφνται ςυνδεδεμζνα μζρθ. Σι ςυναφείσ αυτζσ επιχειριςεισ είναι εταιρείεσ με ςθμαντικι επιρροι ςτον Τμιλο (μζτοχοι) και ςτθν Εταιρεία, κυγατρικζσ ι ςυγγενείσ εταιρείεσ του Σμίλου. Σι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται παρακάτω: Χελίδα 22 από 127

23 Επωνυμία Εταιρείασ Σχζςθ με τθν Forthnet Χριςθ που ζλθξε Ρωλιςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ Αγορζσ από ςυνδεδεμζνα μζρθ Wind Ελλάσ Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ ForthCRS A.E. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Spa (Italy) Interoute Managed Services Netherlands Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro NETMED Α.Ε. Forthnet Media Α.Ε. Emirates International Telecommunications Πζτοχοσ Πζτοχοσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Πζτοχοσ Κυγατρικι εταιρεία Κυγατρικι εταιρεία Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Κυγατρικι εταιρεία Κυγατρικι εταιρεία Ζμμεςοσ μζτοχοσ Σφνολα Σφνολα Χελίδα 23 από 127

24 Επωνυμία Εταιρείασ Σχζςθ με τθν Forthnet Χριςθ που ζλθξε Ροςά που οφείλουν τα ςυνδεδεμζνα μζρθ Ροςά που οφείλονται ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ Wind Ελλάσ Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Go Plc Emirates International Telecommunications Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ Forth CRS A.E. Telemedicine Technologies S.A. Άκλονετ Α.Ε. Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Interoute Managed Services Netherlands Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro Forthnet Media Α.Ε. NetMed Α.Ε. Πζτοχοσ Πζτοχοσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Ζμμεςοσ μζτοχοσ Ζμμεςοσ μζτοχοσ Πζτοχοσ Κυγατρικι εταιρεία Χυγγενισ εταιρεία Χυγγενισ εταιρεία Κυγατρικι εταιρεία Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Κυγατρικι εταιρεία Κυγατρικι εταιρεία Σφνολα Σφνολα Ψα ενδοεταιρικά ζςοδα από τθ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςχετίηονται με τθν επαναχρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ, τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ (τθλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρζωςθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν κακϊσ επίςθσ και επαναχρζωςθ του μεριδίου των προμθκειϊν προσ ςυνεργάτεσ τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Χελίδα 24 από 127

25 Ψα ζςοδα και θ απαίτθςθ από τθν Forthnet Media A.E. αφοροφν κυρίωσ προμικεια από ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ 3-play που επαναχρεϊκθκαν ςτθ κυγατρικι από τθν μθτρικι εταιρεία, κακϊσ και χρεϊςεισ για τθ μεταπϊλθςθ των δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Υρωτακλιματοσ και τθσ UEFA. Ψα ενδοεταιρικά κόςτθ από τθ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αναφζρονται κυρίωσ ςτθν χρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ (ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ 3-play) και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Θ υποχρζωςθ προσ τθν εταιρεία Forthnet Media A.E. αφορά κυρίωσ ειςπράξεισ που διενεργοφνται από τα καταςτιματα τθσ Εταιρείασ για λογαριαςμό τθσ πρϊτθσ. Ψο ενδοεταιρικό ζςοδο και κόςτθ από τθν Vodafone Ltd.,Vodafon Panafon AEET,και τθσ κυγατρικισ τθσ Hellas Online προκφπτουν από τζλθ διαςφνδεςθσ και μιςκωμζνεσ γραμμζσ. Ψα ενδοεταιρικά κόςτθ και ζςοδα από τθν Wind Ελλάσ Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. προκφπτουν από τζλθ διαςφνδεςθσ, ςυμβάςεισ ανταλλαγισ δικτφου οπτικϊν ινϊν και μιςκωμζνεσ γραμμζσ. Σι ςυναλλαγζσ του Σμίλου και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείασ Σχζςθ με τον Πμιλο Χριςθ που ζλθξε Ρωλιςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ Αγορζσ από ςυνδεδεμζνα μζρθ Wind Ελλάσ Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Interoute Managed Services Netherlands Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Emirates International Telecommunications Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ Πζτοχοσ Πζτοχοσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Ζμμεςοσ μζτοχοσ Πζτοχοσ Σφνολα Σφνολα Χελίδα 25 από 127

26 Επωνυμία Εταιρείασ Σχζςθ με τον Πμιλο Χριςθ που ζλθξε Ροςά που οφείλουν τα ςυνδεδεμζνα μζρθ Ροςά που οφείλονται ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ Wind Ελλάσ Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Πζτοχοσ Πζτοχοσ Vodafone Ltd. Hellas Online Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Go Plc Emirates International Telecommunications Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ Telemedicine Technologies S.A. Άκλονετ Α.Ε. Lumiere Productions A.E. Lumiere Cosmos Communications Interoute Managed Services Netherlands Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria Js Co Interoute Czech Sro Ζμμεςοσ μζτοχοσ Ζμμεςοσ μζτοχοσ Πζτοχοσ Χυγγενισ εταιρεία Χυγγενισ εταιρεία Πζτοχοσ Πζτοχοσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Χυνδεδεμζνο μζροσ Σφνολα Σφνολα Θ Emirates International Telecommunications LLC (E.I.T.), ςυνδεδεμζνθ εταιρεία ζμμεςοσ μζτοχοσ, παρζχει τεχνικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ προσ υποςτιριξθ των διαφόρων λειτουργιϊν και τμθμάτων του Σμίλου Forthnet. Χελίδα 26 από 127

27 Σι αμοιβζσ των μελϊν των Διοικθτικϊν Χυμβουλίων κακϊσ επίςθσ των Διευκυντικϊν Χτελεχϊν του Σμίλου για τα ζτθ 2014 και 2013 αναλφονται ωσ εξισ: Ο Πμιλοσ Θ Εταιρεία 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ Χυμβουλίου - εκτελεςτικϊν Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ Χυμβουλίου - μθ εκτελεςτικϊν Αμοιβζσ Διευκυντικϊν Χτελεχϊν Σφνολο Επίςθσ, οι παροχζσ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ ςτθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ χριςθσ προσ μζλθ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και Διευκυντικά Χτελζχθ που ςχετίηονται με Αςφαλιςτιριο Χυνταξιοδοτικοφ Υρογράμματοσ ανζρχονται ςε και ςε αντίςτοιχα (31 Δεκεμβρίου 2013: ), ενϊ οι αποηθμιϊςεισ αποχϊρθςθσ ανζρχονται ςτο ποςό των 0 και 0 αντίςτοιχα (31 Δεκεμβρίου 2013: και 0 αντίςτοιχα). 6. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ψο 2015 θ Forthnet κα ςυνεχίςει το πλάνο ανάπτυξθσ τθσ ςυνδρομθτικισ τθσ βάςθσ, μζςω «ςτόχευςθσ» πελατϊν μεγαλφτερθσ αξίασ, ακολουκϊντασ ςτρατθγικι με ζμφαςθ ςτθν αξία των υπθρεςιϊν παρά ςτθ μειωμζνθ ι επικετικι τιμι. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, κα επεκτείνει τθν παροχι των επιτυχθμζνων ςυνδυαςμζνων εμπορικϊν προτάςεων 3Play που περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ internet, τθλεφωνίασ και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. Ειδικότερα: Τςον αφορά τισ Ωπθρεςίεσ προσ Σικιακοφσ Υελάτεσ, θ Forthnet για το 2015 κα επικεντρϊςει το ενδιαφζρον του ςτθν διακράτθςθ του υφιςτάμενου πελατολογίου τθσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ πελάτθσ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, όςο και ςτο επίπεδο τθσ υποςτιριξθσ. Υαράλλθλα, κα επιδιϊξει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςυνδρομθτικισ τθσ βάςθσ διακζτοντασ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ για επικοινωνία και ψυχαγωγία ςτο ςπίτι. Υιο ςυγκεκριμζνα: με τθν ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν nova3play με επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ (add-ons) που κα βελτιϊνουν τθ ςυνολικι εμπειρία πελάτθ. με τθν διάκεςθ νζων καινοτόμων υπθρεςιϊν για αξιόπιςτθ επικοινωνία και ποιοτικι ψυχαγωγία ςε προςιτι τιμι. Ξαι για το 2015 τα Ξαταςτιματα Forthnet κα αποτελζςουν το βαςικό δίκτυο διανομισ μζςω του οποίου κα διατεκοφν οι υπθρεςίεσ προσ τουσ Σικιακοφσ Υελάτεσ. Τςο αφορά τισ Ωπθρεςίεσ προσ Εταιρικοφσ Υελάτεσ & Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ και για το ζτοσ 2015 ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ αγοράσ Πικρομεςαίων Επιχειριςεων κακϊσ και Διαφιμιςθσ. Υαράλλθλα, κα εντατικοποιθκοφν οι προςπάκειεσ προϊκθςθσ ςυνδυαςτικϊν υπθρεςιϊν εςτιαςμζνων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ μικρϊν και μεγάλων επιχειριςεων. Χελίδα 27 από 127

28 Επενδφςεισ: Σι επενδφςεισ που προβλζπονται για το 2015 ζχουν ωσ ςτόχο τθν περαιτζρω βελτίωςθ και διαςφάλιςθ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν κακϊσ και τθ δθμιουργία υποδομϊν για τθν παροχι νζων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα: Αναβάκμιςθ δικτφου μετάδοςθσ DWDM ςε χωρθτικότθτεσ 100Gbps. Χυνεχίηεται θ υλοποίθςθ του νζου ςυςτιματοσ τθλεφωνίασ IMS με τθν μεταφορά ςτο ςφςτθμα των πελατϊν με υπθρεςία SIP (οικιακοί ςυνδρομθτζσ ςε ALUs MSANs και επιχειρθςιακοί πελάτεσ). Ζχει επίςθσ, ξεκινιςει θ Φάςθ ΛΛ τθσ υλοποίθςθσ που αφορά τθν μεταφορά, ςτο νζο ςφςτθμα IMS, όλων των υπόλοιπων οικιακϊν ςυνδρομθτϊν. Πεταφορά και αναβάκμιςθ του Ξζντρου Δεδομζνων (Data Center) του Αγ. Χτεφάνου, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε επιχειρθςιακοφσ πελάτεσ. Σλοκλιρωςθ κατάργθςθσ του Δικτφου LMDS, λόγω λιξθσ τθσ άδειασ εκπομπισ (26GHz)από τθν EETT ςτο τζλοσ του Ψζλοσ, κατά τθ διάρκεια του 2015 κα ςυνεχιςτοφν οι πρωτοβουλίεσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ με ζμφαςθ ςτθ βελτιςτοποίθςθ των λειτουργιϊν και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υφιςτάμενων υποδομϊν και εν γζνει περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ. Θράκλειο, 31 Παρτίου 2015 Deepak Srinivas Padmanabhan Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Χελίδα 28 από 127

29 ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) Θ παροφςα Επεξθγθματικι Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου προσ τθν Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ περιζχει πρόςκετεσ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τισ παρ. 7 & 8 του Άρκρου 4 του Ν. 3556/2007 και αποτελεί ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. (α) Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε τριάντα τρία εκατομμφρια είκοςι εννζα χιλιάδεσ, εκατόν πενιντα πζντε Ευρϊ και πενιντα λεπτά ( ,50) και είναι διαιρεμζνο ςε εκατόν δζκα εκατομμφρια ενενιντα επτά χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα πζντε ( ) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ τριάντα λεπτϊν ( 0,30) θ κάκε μια. Σι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι άυλεσ, κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου, ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ και μεταβιβάςιμεσ και ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ πλζον από τθν 25 Ροεμβρίου 2011 ςτθν κατθγορία «Eπιτιρθςθσ» ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν ςχετικι απόφαςθ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ τθσ 31/12/2010, οι ηθμιζσ ιταν μεγαλφτερεσ από το 30% τθσ κακαρισ κζςθσ, χωρίσ παράλλθλα να προβλζπεται θ ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, εντόσ τθσ προκεςμίασ ςτθν οποία είχε θ Εταιρεία δεςμευκεί. Θ ιδιότθτα του μετόχου ςυνεπάγεται τθ νόμιμθ, αυτοδίκαιθ και χωρίσ περιοριςμό άςκθςθ όλων των δικαιωμάτων και τθν ανάλθψθ όλων των υποχρεϊςεων που πθγάηουν από τθ νομοκεςία των ανωνφμων εταιρειϊν, τισ διατάξεισ του Ξαταςτατικοφ, τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Χυνελεφςεωσ των μετόχων και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Σι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματα τουσ ςε ςχζςθ με τθν διοίκθςθ τθσ Eταιρείασ μόνον μζςα από τθν Γενικι Χυνζλευςθ και κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα μιασ (1) ψιφου ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ. Υεραιτζρω, κάκε μετοχι παρζχει: δικαίωμα επί του μερίςματοσ από τα ετιςια κζρδθ τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ νομοκεςία και το Ξαταςτατικό το δικαίωμα ανάλθψθσ τθσ ειςφοράσ μετά το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ και του υπόλοιπου προϊόντοσ εκκακαρίςεωσ τθσ εταιρικισ περιουςίασ κατά το λόγο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε κάκε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με μετρθτά και τθν ανάλθψθ νζων μετοχϊν το δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου των οικονομικϊν καταςτάςεων και των εκκζςεων των ορκωτϊν ελεγκτϊν και του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ, το οποίο εξειδικεφεται ςτα εξισ επιμζρουσ δικαιϊματα: νομιμοποίθςθσ, παρουςίασ, ςυμμετοχισ ςτισ ςυηθτιςεισ, υποβολισ προτάςεων ςε κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, καταχϊρθςθσ των απόψεων ςτα πρακτικά και ψιφου. Θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ. Επίςθσ, οποιοςδιποτε μζτοχοσ ι μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/20 ι 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου ζχουν δικαιϊματα μειοψθφίασ που προβλζπει το Ξαταςτατικό τθσ Εταιρείασ και αντίςτοιχα θ κείμενθ νομοκεςία. (β) Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ Θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ γίνεται όπωσ ορίηει ο Ρόμοσ και δεν υφίςτανται εκ του Ξαταςτατικοφ τθσ περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςι τουσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι πρόκειται για άυλεσ μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Χελίδα 29 από 127

30 (γ) Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια του N. 3556/2007 (άρκρα 9 ζωσ 11) Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 οι μζτοχοι που ςυμμετείχαν με ποςοςτό άνω του 5% ςτο μετοχικό τθσ κεφάλαιο ιταν οι εξισ: ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΡΟΣΟΣΤΟ FORGENDO LIMITED* ,022% WIND HELLAS ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ Α.Ε.Β.Ε.** ,26% * Ελζγχεται απϊτερα από τθν Emirates International Telecommunications LLC ςφμφωνα με διλωςθ τθσ τελευταίασ ** Ελζγχεται απϊτερα κατά 100% από τθ LARGO LIMITED ςφμφωνα με διλωςθ τθσ τελευταίασ Σι μζτοχοι (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) που κατζχουν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 άμεςα ι ζμμεςα ποςοςτό μεγαλφτερο από 5% του ςυνολικοφ αρικμοφ των μετοχϊν τθσ παρατίκενται ςτον κάτωκι πίνακα: ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΡΟΣΟΣΤΟ FORGENDO LIMITED* ,21% WIND HELLAS ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ Α.Ε.Β.Ε.** % VODAFONE ΥΑΡΑΦΣΡ ΑΕΕΨ ,505% * Eλζγχεται απϊτερα από τθν Emirates International Telecommunications LLC ςφμφωνα με διλωςθ τθσ τελευταίασ ** Ελζγχεται απϊτερα κατά 100% από τθν LARGO LIMITED ςφμφωνα με διλωςθ τθσ τελευταίασ (δ) (ε) (ςτ) Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου Δεν προβλζπονται ςτο Ξαταςτατικό τθσ Εταιρείασ περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που απορρζουν από τισ μετοχζσ τθσ. Συμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ 1. Χτο πλαίςιο τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, θ οποία αποφαςίςτθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ τθσ και προσ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτιν και ενάςκθςθσ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ από διευκυντικά ςτελζχθ και υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ, υπογράφθκαν τθν Χυμβάςεισ Ενεχυρίαςθσ Πετοχϊν μεταξφ αφενόσ του μετόχου τθσ Εταιρείασ, Forgendo Ltd και αφετζρου οριςμζνων Ανϊτερων Διοικθτικϊν Χτελεχϊν και οριςμζνων υπαλλιλων τθσ Εταιρείασ, οι οποίοι ςυμμετείχαν ιδθ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ και είχαν, ςφμφωνα με τθν από απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ, δικαίωμα προτίμθςθσ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Ειδικότερα, ςτισ εν λόγω Χυμβάςεισ προβλζπεται θ ενεχυρίαςθ των μετοχϊν που απζκτθςαν οι ωσ άνω κατά τθν αποφαςιςκείςα τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, ςυνιφκθςαν δε αυτζσ για τθν εξαςφάλιςθ δανείων που ζλαβαν τα προαναφερκζντα διευκυντικά ςτελζχθ και υπάλλθλοι τθσ Εταιρείασ από τθ Forgendo Ltd για τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ προτίμθςθσ αγοράσ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ. Χτισ εν λόγω Χυμβάςεισ προβλζπονται περιοριςμοί ςτο δικαίωμα μεταβίβαςθσ των ενεχυραςκζντων μετοχϊν. 2. Ψθν θ WIND απζκτθςε μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου ςτθν Εταιρεία που ανικαν ςτθ μζτοχο τθσ Εταιρείασ, Zesmero Limited, και αντιςτοιχοφςαν ςε ποςοςτό 27,04% του ςυνόλου των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Θ απόκτθςθ αυτϊν των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου κατιργθςε το αντίςτοιχο δικαίωμα προαίρεςθσ αγοράσ (call option) τθσ WIND και το αντίςτοιχο δικαίωμα πϊλθςθσ (put option) τθσ Zesmero επί των ιδίων μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που ςυμφωνικθκε μεταξφ τθσ WIND και τθσ Zesmero δυνάμει ςυμφωνίασ που υπεγράφθ τθν Θ ωσ άνω απόκτθςθ επιλκε ςυνεπεία τθσ από ςυμφωνίασ τθσ WIND με τθ Zesmero να αγοράςει θ πρϊτθ τισ μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου ςτθ Forthnet που κατείχε θ Zesmero και αποτελοφςαν αντικείμενο του ωσ άνω δικαιϊματοσ προαίρεςθσ αγοράσ (calloption) τθσ WIND. Χελίδα 30 από 127

31 3. Θ μζτοχοσ Cyrte Investments GPI B.V., μεταβίβαςε το ςφνολο του ποςοςτοφ τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Forthnet, ιτοι δικαιωμάτων ψιφου και ιςάρικμων μετοχϊν, που επιλκε τθν 17 Λουλίου Θ εταιρεία FINE LIFE GROUP LTD, BVI μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρείασ ZESMERO LIMITED απζκτθςε για πρϊτθ φορά ποςοςτό 27,04% άμεςθσ ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Forthnet, το οποίο αντιςτοιχεί ςε δικαιϊματα ψιφου και ιςάρικμεσ μετοχζσ, επί του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Forthnet που ανζρχεται ςε Χφμφωνα με τισ από 10 Λουνίου 2014 γνωςτοποιιςεισ προσ τθν Εταιρεία των εταιρειϊν WIND ΕΟΟΑΧ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΕΧ Α.Ε.Β.Ε. (ςτο εξισ WIND ), VODAFONE ΥΑΡΑΦΣΡ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ςτο εξισ «Vodafone Ελλάδοσ») και VODAFONE GROUP PLC (ςτο εξισ «VODAFONE»), θ τελευταία τόςο για ίδιο λογαριαςμό όςο και για λογαριαςμό εταιρειϊν ελεγχόμενων από τθ VODAFONE (ςτο εξισ «Κυγατρικζσ Vodafone»): α) Δυνάμει των όρων τθσ από 04 Λουνίου 2014 ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Vodafone Ελλάδοσ και τθσ WIND, θ Vodafone Ελλάδοσ απζκτθςε δικαίωμα προαίρεςθσ (option) για τθν απόκτθςθ κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρείασ. που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ WIND και αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 13,25% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. Αυτό το δικαίωμα προαίρεςθσ (option) μπορεί να εξαςκθκεί κατά τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ.(β) Εάν το ωσ άνω δικαίωμα προαίρεςθσ αςκθκεί, το ποςοςτό τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ Vodafone Ελλάδοσ και το ποςοςτό τθσ ζμμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ VODAFONE και των Κυγατρικϊν Vodafone ςτθν Εταιρεία κα ανζλκει ςε 19,75% από 6,51% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ. (η) Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ Καταςτατικοφ Σι διατάξεισ του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ κακϊσ και για τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του Ξαταςτατικοφ τθσ δεν διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον Ξ.Ρ. 2190/1920, όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνοσ από τον Ρ. 3604/2007, πλθν αυτϊν που αναφζρονται παρακάτω: 1. Χτο άρκρο 15 παρ. 6 του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του άρκρου 32 του Ξαταςτατικοφ, ορίηεται εξαιρετικά ότι για τθ λιψθ απόφαςθσ από τθ Γ.Χ. απαιτείται πλειοψθφία των 3/4 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ενϊ ςτο άρκρο 31 παρ. 2 του Ξ.Ρ. 2190/1920 ορίηεται ότι τζτοια απόφαςθ λαμβάνεται με πλειοψθφία των 2/3 των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ ςυνζλευςθ. Χθμειϊνεται ότι θ αυξθμζνθ πλειοψθφία του άρκρου 15 παρ. 6 του Ξαταςτατικοφ ορίηεται ςφννομα εφόςον το άρκρο 29 παρ. 6 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 31 παρ. 3 του Ξ.Ρ. 2190/1920 επιτρζπουν τον οριςμό από το Ξαταςτατικό αυξθμζνων ποςοςτϊν απαρτίασ και πλειοψθφίασ για οριςμζνα κζματα. Ψο άρκρο 32 του καταςτατικοφ αφορά τθν εξουςία του Δ.Χ. να επιχορθγεί το Λνςτιτοφτο Υλθροφορικισ του ΛΨΕ ενόψει τθσ ςυμβολισ του Λνςτιτοφτου Υλθροφορικισ του ΛΨΕ ςτθν ανάπτυξθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ και τθ δθμιουργία τθσ Εταιρείασ. 2. Χτο άρκρο 15 παρ. 1 περ. κ) του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ορίηεται ότι μεταξφ των αποφάςεων που λαμβάνονται με αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία περιλαμβάνονται και αποφάςεισ που αφοροφν τθν τροποποίθςθ του άρκρου 20 παράγραφοσ 24 του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ όπου προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου. 3. Χτο άρκρο 15 «Εξαιρετικι απαρτία και πλειοψθφία Γενικισ Χυνζλευςθσ», παρ. 2 εδϋβϋτου Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ ορίηεται ότι «Θ πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διατάξεωσ, όταν εκπροςωπείται ςε αυτιν το πενιντα ζνα τοισ εκατό (51%) τουλάχιςτον του μετοχικοφ κεφαλαίου». Χφμφωνα με το άρκρο 29 παρ.4 «Θ πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ είναι ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ αρχικισ θμερθςίασ διατάξεωσ, όταν εκπροςωπείται ςε αυτι το ½ τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου». Τμωσ θ αυξθμζνθ πλειοψθφία του άρκρου 15 παρ. 2 εδϋβ του Ξαταςτατικοφ ορίηεται ςφννομα εφόςον το άρκρο 29 παρ. 6 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 31 παρ. 3 του Ξ.Ρ. 2190/1920 επιτρζπουν τον οριςμό από το Ξαταςτατικό μεγαλφτερων ποςοςτϊν απαρτίασ και πλειοψθφίασ για όλα ι ςυγκεκριμζνα κζματα από τα προβλεπόμενα ςτον νόμο. Χελίδα 31 από 127

32 (θ) Αρμοδιότθτα του Δ.Σ. ι οριςμζνων μελϊν του Δ.Σ. για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. α. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 1 ςτοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ τθσ, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ζχει το δικαίωμα, κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων που υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του Ξ.Ρ. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ μερικά ι ολικά με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρζψιμεσ ομολογίεσ, με απόφαςι του που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του. Χτθν περίπτωςθ αυτι, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μζχρι το ποςό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλθμζνο κατά τθν θμερομθνία που χορθγικθκε ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο θ εν λόγω εξουςία από τθ Γενικι Χυνζλευςθ. Θ ωσ άνω εξουςία του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου μπορεί να ανανεϊνεται από τθ Γενικι Χυνζλευςθ για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τθν πενταετία για κάκε ανανζωςθ και θ ιςχφσ τθσ αρχίηει μετά τθ λιξθ τθσ κάκε πενταετίασ. Θ απόφαςθ αυτι τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του Ξ.Ρ. 2190/1920. Χτα πλαίςια των παραπάνω νομοκετικϊν προβλζψεων θ Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ ενζκρινε τθν ανανζωςθ τθσ εξουςίασ προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο για μια πενταετία, με απόφαςι του που λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του: (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ μερικά ι ολικά με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν, για ποςό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλθμζνο κατά τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ξαταςτατικό και το νόμο, και (ii) να εκδίδει ςφμφωνα με το άρκρο 3α του Ξ.Ρ. 2190/1920 και το Ξαταςτατικό ομολογιακό δάνειο, με δικαίωμα μετατροπισ των ομολογιϊν ςε μετοχζσ μζχρι το καταβεβλθμζνο κατά τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ξαταςτατικό και το νόμο. β. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920,πριν από τθν τροποποίθςι του από το Ρ. 3604/2007, με απόφαςι τθσ, θ Γενικι Χυνζλευςθ μποροφςε να κεςπίηει πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και το προςωπικό, με τθ μορφι δικαιϊματοσ προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αυτισ. Χφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 9 του Ξ.Ρ. 2190/1920, ωσ ίςχυε πριν τθν τροποποίθςι του από τον Ρ. 3604/2007, θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ ζπρεπε να ορίηει, ιδίωσ, τον ανϊτατο αρικμό μετοχϊν που μπορεί να εκδοκοφν, ο οποίοσ βάςει του νόμου δεν μποροφςε να υπερβαίνει το 1/10 των υφιςτάμενων μετοχϊν, αν οι δικαιοφχοι αςκιςουν το δικαίωμα αγοράσ μετοχϊν, τθν τιμι και τουσ όρουσ διάκεςθσ των μετοχϊν ςτουσ δικαιοφχουσ. Υεραιτζρω, και ςφμφωνα με τθν προϊςχφουςα μορφι του άρκρου 13 παρ. 9 του Ξ.Ρ. 2190/1920, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο, με απόφαςθ του, ρφκμιηε κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια, που δεν ρυκμιηόταν διαφορετικά από τθ Γενικι Χυνζλευςθ, εξζδιδε τα πιςτοποιθτικά δικαιϊματοσ αγοράσ μετοχϊν και κατά το μινα Δεκζμβριο κάκε ζτουσ εξζδιδε μετοχζσ ςτουσ δικαιοφχουσ, που αςκοφςαν το δικαίωμα τουσ, αυξάνοντασ αντίςτοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιςτοποιϊντασ τθ ςχετικι αφξθςθ αυτοφ. Χτα πλαίςια των παραπάνω νομοκετικϊν προβλζψεων, ωσ ίςχυαν τότε, θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ κζςπιςε πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν υλοποιιςιμο κατά τθν διάρκεια των ετϊν , ορίηοντασ τουσ ςτόχουσ, ςτθν τιμι διάκεςθσ 5,36 ευρϊ και ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ επιμζρουσ αποφάςεισ του Δ.Χ. Ψο Δ.Χ. με βάςθ τθν εξουςιοδότθςθ από τθ Γενικι Χυνζλευςθ υλοποίθςε το ζτοσ 2007 πρόγραμμα διάκεςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν κατά το οποίο αςκικθκαν από τουσ δικαιοφχουσ δικαιϊματα ςτθν τιμι διάκεςθσ 5,36, ενϊ τα ςυνολικά αντλθκζντα κεφάλαια ανιλκαν ςε ,64 ευρϊ. Ψο Δ.Χ. προχϊρθςε με τθν από απόφαςι του ςτθν αντίςτοιχθ αφξθςθ και πιςτοποίθςθ καταβολισ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Χελίδα 32 από 127

33 Ξατά τθν Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ και κατά τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ , θ οποία τροποποίθςε τθν από Απόφαςθ, κακϊσ και το ςχετικό άρκρο του Ξανονιςμοφ για τθ Οειτουργία και Χυμμετοχι ςτο Υρόγραμμα Χοριγθςθσ Δικαιωμάτων Υροαίρεςθσ Αγοράσ Πετοχϊν, οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ αποφάςιςαν ότι ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου τθσ Εταιρείασ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρ. 4 επ. του Ρ.703/1977 ωριμάηουν τα δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ διάκεςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν που αποφάςιςε θ Γ.Χ. τθσ , με αποτζλεςμα οι δικαιοφχοι (μεταξφ των οποίων και μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεόμενων με αυτιν εταιρειϊν, Γενικοί Διευκυντζσ, Διευκυντζσ, Υροϊςτάμενοι Ωπθρεςιϊν και Ψμθμάτων κακϊσ και άλλα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ), να ζχουν δικαίωμα να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ νωρίτερα από τα προβλεπόμενα και ςυμφωνθκζντα χρονικά ςθμεία άςκθςθσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται κάκε φορά από το Δ.Χ. Ψζτοια αλλαγι ελζγχου ςυνζβθ ςτισ 14 Φεβρουαρίου 2008, ωσ αποτζλεςμα τθσ απόκτθςθσ από τθν Forgendo μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου (αντιςτοιχοφντων ςε 20,997% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ εκείνθ τθν θμερομθνία). Πε τθν από ςχετικι Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου διαπιςτϊκθκε θ ωρίμανςθ όλου του προγράμματοσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ απόκτθςθσ μετοχϊν, και το δικαίωμα κάκε Δικαιοφχου να αςκιςει πρόωρα το ςφνολο των Δικαιωμάτων τουσ. Χφμφωνα με τθ ςχετικι απόφαςθ θ εξάςκθςθ των δικαιωμάτων από τουσ δικαιοφχουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ανά θμερολογιακό τρίμθνο, ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ του προγράμματοσ (ιτοι από ζωσ ). Πε τθν από Απόφαςι του, και ςυνεπεία τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου που αποφάςιςε θ Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ , διαπιςτϊκθκε από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ διάκεςθσ κακϊσ και του αρικμοφ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν που είχαν χορθγθκεί ςτουσ Δικαιοφχουσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν που αποφάςιςε θ Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ , όπωσ ιςχφει τροποποιθκείςα από τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων Χυγκεκριμζνα, το Δ.Χ. διαπίςτωςε ότι θ τιμι διάκεςθσ αναπροςαρμόςτθκε από 5,32 ευρϊ ςε 3,89 ευρϊ, ενϊ ο αρικμόσ των δικαιωμάτων που δικαιοφται ο κάκε δικαιοφχοσ είναι πολλαπλάςιοσ του ςυντελεςτι 1, Οόγω ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ από τουσ Δικαιοφχουσ του ανωτζρω προγράμματοσ προσ άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ δεν απαιτικθκε να ακολουκθκεί από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο θ διαδικαςία τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου. γ. Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνοσ από τον Ρ. 3604/2007, με απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ που λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.3 και 4 του άρκρου 29 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 και υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β, μπορεί να εξουςιοδοτθκεί το Διοικθτικό Χυμβοφλιο να κεςπίηει πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 13 του Ξ.Ρ. 2190/1920, αυξάνοντασ ενδεχομζνωσ το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντασ όλεσ τισ άλλεσ ςχετικζσ αποφάςεισ. Θ εξουςιοδότθςθ αυτι ιςχφει για πζντε (5) ζτθ, εκτόσ αν θ Γενικι Χυνζλευςθ ορίηει ςυντομότερο χρόνο ιςχφοσ αυτισ και είναι ανεξάρτθτθ από τισ εξουςίεσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 13. Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου λαμβάνεται υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 και με τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 13 του άρκρου 13. Χτα πλαίςια των ανωτζρω νομοκετικϊν προβλζψεων, θ Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ τθσ ενζκρινε τθν εκχϊρθςθ για μια πενταετία από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο του δικαιϊματοσ, με απόφαςθ του που λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του να κεςπίηει πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςτο προςωπικό και ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και των εταιρειϊν του Σμίλου, θ ονομαςτικι αξία των οποίων (μετοχϊν) να μθν υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλθμζνο κατά τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 13 παρ. 13 και 14 του Ξ.Ρ. 2190/1920, όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνοσ. Χε ςυνζχεια τθσ, από απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων, θ οποία εκχϊρθςε ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο το δικαίωμα να κεςπίηει πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν ςτο προςωπικό και ςτα Διοικθτικά Χυμβοφλια των εταιρειϊν του Σμίλου, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο με τθν από απόφαςι του, κζςπιςε πρόγραμμα διάκεςθσ μετοχϊν τθσ Forthnet A.E. ςτο προςωπικό και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ. Χελίδα 33 από 127

34 Ψο εν λόγω νζο πρόγραμμα χοριγθςθσ δικαιωμάτων Υροαίρεςθσ Αγοράσ Πετοχϊν τθσ Forthnet A.E., διακρίνεται ςε δφο μζρθ, ςφμφωνα με τα ακόλουκα : Α. ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Εξαιτίασ αφενόσ τθσ πολφ υψθλισ τιμισ εξάςκθςθσ του παλαιοφ προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ και αφετζρου του αυξθμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων που προζκυψε από τθν προςαρμογι λόγω τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου το πρόγραμμα που κζςπιςε θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ δεν κατζςτθ ελκυςτικό και αποτελεςματικό ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του. Για το λόγο αυτό, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα να δοκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του ωσ άνω προγράμματοσ οι εξισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ: 1α. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο προζβθ ςτθ Γζνεςθ Δικαιωμάτων Υροαίρεςθσ Αγοράσ Πετοχϊν Forthnet AE, με τιμι διάκεςθσ 1,18. Χτθ ςυνζχεια, τα δικαιϊματα αυτά διατζκθκαν κατ αναλογία προσ αντικατάςταςθ των δικαιωμάτων με τιμι εξάςκθςθσ 3,89, που ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ προσ άςκθςθ οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ , βάςει τθσ από αναπροςαρμογισ ςτον αρικμό των δικαιωμάτων και τθν τιμι εξάςκθςθσ, που ζγινε ςυνεπεία τθσ αφξθςθσ του Πετοχικοφ Ξεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, με τθν αίρεςθ ότι κα υπάρξει οικειοκελισ παραίτθςθ από τα δικαιϊματα που κατζχουν οι δικαιοφχοι από το υφιςτάμενο πρόγραμμα. 1β. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο όριςε ότι το 30% των παραπάνω δικαιωμάτων, αναλογικά για κάκε δικαιοφχο κα ωριμάςει αυτοδίκαια ςτισ , ενϊ το υπόλοιπο 70%, αναλογικά για κάκε δικαιοφχο κα ωριμάςει αυτοδίκαια ςτισ Ψα δικαιϊματα αυτά κα μποροφςαν να εξαςκθκοφν από τουσ δικαιοφχουσ, κατά τθν διακριτικι τουσ ευχζρεια, ανά θμερολογιακό τρίμθνο, με ζναρξθ άςκθςθσ το πρϊτο τρίμθνο μετά τθν θμερομθνία ωρίμανςθσ των δικαιωμάτων και θμερομθνία λιξθσ το Δεκζμβριο του Θ ιδιότθτα του δικαιοφχου χάνεται ςε περίπτωςθ λιξθσ τθσ ςχζςθσ που τον ςυνδζει με τθν Εταιρεία, όπωσ εξειδικεφεται ςτο άρκρο 8 του Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ. 2α. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο αποφάςιςε τθ χοριγθςθ ςτουσ δικαιοφχουσ του Υρογράμματοσ , εναλλακτικά του 1α και 1β, τθσ επιλογισ να παραιτθκοφν οικειοκελϊσ από τα δικαιϊματά τουσ και εισ αντάλλαγμα να λάβουν ζκτακτθ μικτι αμοιβι θ οποία κα προκφπτει από το γινόμενο του αρικμοφ δικαιωμάτων του κάκε δικαιοφχου επί τθν τιμι 0,60/ δικαίωμα. Τλοι οι δικαιοφχοι τελικά των ωσ άνω δικαιωμάτων επζλεξαν να λάβουν ζκτακτθ μικτι αμοιβι θ οποία προζκυψε από το γινόμενο του αρικμοφ δικαιωμάτων του κάκε δικαιοφχου επί τθν τιμι 0,60/ δικαίωμα. Β. ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ψο Δ.Χ. ςτο πλαίςιο των κατευκυντιριων γραμμϊν και ςτόχων τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των Πετόχων και των αποφάςεων του για τθ δθμιουργία κινιτρων, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ Εταιρείασ, αποφάςιςε για τα εξισ: Ι. Υροζβθ τθν ςτθ Γζνεςθ Δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν ςε μετοχζσ υπζρ των Δικαιοφχων, ςε τιμι διάκεςθσ 1,18 ανά μετοχι, όπωσ αναλφεται και ορίηεται ακολοφκωσ: i. Για τα Δικαιϊματα Τριςε το ζτοσ 2011, ωσ ζτοσ ωρίμανςθσ των Δικαιωμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν επιτευχκεί τα κριτιρια ςτόχοι για το ζτοσ 2010, ςφμφωνα με τισ διακρίςεισ που ορίηονται ςτθν εν λόγω απόφαςθ Δ.Χ. για τον προςδιοριςμό των κριτθρίων ςτόχων. Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν εδφνατο να πραγματοποιθκεί κατά τισ περιόδουσ που ορίηει ο Ρόμοσ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου Δεν αςκικθκε κανζνα δικαίωμα και τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςχετικό αποκεματικό μεταφζρκθκε ςτισ «Ηθμίεσ εισ νζον». Χελίδα 34 από 127

35 ii. Για τα Δικαιϊματα Τριςε το ζτοσ 2012, ωσ ζτοσ ωρίμανςθσ των Δικαιωμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν επιτευχκεί τα κριτιρια ςτόχοι για το ζτοσ 2011, ςφμφωνα με τισ διακρίςεισ που ορίηονται ςτθν εν λόγω απόφαςθ του Δ.Χ. για τον προςδιοριςμό των κριτθρίων ςτόχων. Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν εδφνατο να πραγματοποιθκεί κατά τισ περιόδουσ που ορίηει ο Ρόμοσ μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου Δεν αςκικθκε κανζνα δικαίωμα και τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςχετικό ειδικό αποκεματικό μεταφζρκθκε ςτισ «Ηθμίεσ εισ νζον». Σι δικαιοφχοι δφναντο να περιλαμβάνονται ςε μία από τισ παρακάτω κατθγορίεσ κατά τθν κρίςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου: 1. Εκείνθ που περιλαμβάνει τα μζλθ των Διοικθτικϊν Χυμβουλίων τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεόμενων με αυτιν κατά τα ανωτζρω Εταιριϊν και Γενικοφσ Διευκυντζσ, Διευκυντζσ. 2. Εκείνθ που περιλαμβάνει άλλα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ, των οποίων θ ςυμβολι, κακικοντα, κριςιμότθτα και υπευκυνότθτα κζςθσ, κεωρείται κλειδί για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Εταιρείασ και θ διατιρθςι τουσ ςτο δυναμικό τθσ απαραίτθτθ. II. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο επιφυλάχκθκε για τθ διάκεςθ ςε Δικαιοφχουσ Δικαιωμάτων κατά τθν διάρκεια του Υρογράμματοσ , κακϊσ και των υπολοίπων δικαιωμάτων που κα προκφψουν από οικειοκελι παραίτθςθ των δικαιοφχων του προγράμματοσ και όςων δεν διατεκοφν από το ωσ άνω βραχυχρόνιο Υρόγραμμα με βάςθ ενδιάμεςα κριτιρια και ςτόχουσ που κα ορίηει εκάςτοτε το Διοικθτικό Χυμβοφλιο. Θ Γζνεςθ των Δικαιωμάτων κα πραγματοποιείται με επί μζρουσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και θ άςκθςι τουσ κα είναι δυνατι, μόνον εφ όςον κα ζχουν πραγματοποιθκεί οι ωσ άνω ςτόχοι. Θ άςκθςθ των Δικαιωμάτων κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. δ. Θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ με βάςθ τθν παρ.5 επ. του Άρκρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ίςχυε τροποποιθμζνοσ από τον Ρ. 3604/2007, αποφάςιςε και ενζκρινε τθν δυνατότθτα αγοράσ ζωσ και ιδίων μετοχϊν, που αντιςτοιχοφςε ςτο 10% του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ςε κατϊτατθ τιμι 0,30 ευρϊ και ανϊτατθ τιμι 15 ευρϊ κακϊσ και όριςε το ςυνολικό χρονικό διάςτθμα αγοράσ των ωσ άνω ιδίων μετοχϊν ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ. Επιπλζον θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ εξουςιοδότθςε το Διοικθτικό Χυμβοφλιο να ορίηει με αποφάςεισ του τα επιμζρουσ χρονικά διαςτιματα αγορϊν ιδίων μετοχϊν, τον αντίςτοιχο επιμζρουσ αρικμό μετοχϊν και να προβεί ςε οποιαδιποτε περαιτζρω πράξθ ςφμφωνα με το νόμο και ςτα πλαίςια τθσ ωσ άνω εντολισ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο δεν ζκανε χριςθ τθσ εξουςίασ του αυτισ (κ) (ι) Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. Συμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι με το προςωπικό τθσ Εταιρείασ που προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, οι οποίεσ να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο, ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςθσ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. Χθμειϊνεται, ωςτόςο, ότι ςτισ ςυμβάςεισ εργαςίασ του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου και οριςμζνων Ανϊτερων Διευκυντικϊν Χτελεχϊν προβλζπεται θ καταβολι επιπρόςκετθσ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ υπαιτιότθτά τουσ ι εξαναγκαςμοφ τουσ ςε παραίτθςθ. Χελίδα 35 από 127

36 ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ «Ελλθνικισ Εταιρείασ Τθλεπικοινωνιϊν και Τθλεματικϊν Εφαρμογϊν Α.Ε.» δ.τ. «Forthnet Α.Ε.» Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψθλεματικϊν Εφαρμογϊν Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (θ «Εταιρεία» ) και των κυγατρικϊν τθσ, (ο «Τμιλοσ») οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2014 και τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευκφνθ του Ελεγκτι Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα Ελζγχου. Ψα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Σ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Σι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ξατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ Εταιρείασ. Σ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. Υιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνϊμθ Ξατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψθλεματικϊν Εφαρμογϊν Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.» και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χελίδα 36 από 127

37 Θζμα Ζμφαςθσ Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ Χθμείωςθ 3 των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν οποία αναφζρεται ότι ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014, (α) ο Τμιλοσ και θ Εταιρεία δε βρίςκονταν ςε ςυμμόρφωςθ με οριςμζνουσ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ και ςχετικζσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ δανειακζσ τουσ ςυμβάςεισ, (β) ο Τμιλοσ δεν προχϊρθςε ςε αποπλθρωμι δόςεων φψουσ 160,0 εκατ. οι οποίεσ ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ εκκζςεωσ ελζγχου, (γ) το ςφνολο των μακροπρόκεςμων δανείων του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ απεικονίςτθκαν ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ και, (δ) το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ υπερβαίνει το ςφνολο των κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων και, ωσ εκ τοφτου, δεν κα είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςουν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Τπωσ περαιτζρω αναφζρεται ςτθ Χθμείωςθ 3, (i) θ ικανότθτα τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου να προχωριςουν ςε αναχρθματοδότθςθ του ςυνόλου των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων και (ii) θ επάρκεια κεφαλαίου κίνθςθσ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ, δεν μποροφν να διαςφαλιςτοφν και εξαρτϊνται από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ αναχρθματοδότθςθσ των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ. Ξατά ςυνζπεια, οι ανωτζρω ςυνκικεσ υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ ςθμαντικισ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ. Σι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν προςαρμογζσ ςχετικζσ με τθν ανακτθςιμότθτα και τθν ταξινόμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα ποςά και τθν ταξινόμθςθ των υποχρεϊςεων ι άλλεσ προςαρμογζσ οι οποίεσ τυχόν κα απαιτοφνταν αν θ Εταιρεία και ο Τμιλοσ δεν ιταν ςε κζςθ να ςυνεχίςουν ομαλά τισ δραςτθριότθτζσ τουσ.. Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων α) Χτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Ξ.Ρ 2190/1920. β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Ξ.Ρ. 2190/1920. Ακινα, 31 Παρτίου 2015 Σι Σρκωτοί Ελεγκτζσ Οογιςτζσ Xριςτοσ Υελεντρίδθσ Ελζνθ Χκορδαλάκθ Α.Π. ΧΣΕΟ Α.Π. ΧΣΕΟ ΕΦΡΧΨ & ΓΛΑΡΓΞ (ΕΟΟΑΧ) ΧΣΟ Α.Ε.Σ.Ε. ΣΦΞΩΨΣΛ ΕΟΕΓΞΨΕΧ ΟΣΓΛΧΨΕΧ ΣΦΞΩΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΩΡ Α.Π. ΧΣΕΟ 107 Α.Π. ΧΣΕΟ 125 Χελίδα 37 από 127

38 ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τθν οικονομικι χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Χελίδα 38 από 127

39 (Υοςά ςε ευρϊ, εκτόσ από τα ςτοιχεία των μετοχϊν) ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014 Σθμ Ο Πμιλοσ Θ Εταιρεία Ξφκλοσ εργαςιϊν Ψθλεπικοινωνιακά κόςτθ ( ) ( ) ( ) ( ) Χριςεισ δικαιωμάτων και αδειϊν ( ) ( ) - - Ξόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων και αναλωςίμων 16 ( ) ( ) ( ) ( ) Ζξοδα προβολισ, διαφιμιςθσ και εκκζςεων ( ) ( ) ( ) ( ) Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Οοιπά ζξοδα 9 ( ) ( ) ( ) ( ) Aπομείωςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ ( ) ( ) Οοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ Αποςβζςεισ 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτζλεςμα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 11 (5.032) Κζρδθ/ (Ηθμίεσ) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Φόροσ ειςοδιματοσ ( ) ( ) ( ) Κζρδθ/ (Ηθμίεσ) μετά από φόρουσ ( ) ( ) ( ) ( ) Θ (ηθμία)/κζρδοσ περιόδου αποδίδεται ςε : Πετόχουσ τθσ Πθτρικισ Εταιρείασ ( ) ( ) ( ) ( ) Πθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) Ηθμίεσ ανά μετοχι (βαςικζσ και απομειωμζνεσ) 31 (0,3915) (4,6184) Πζςοσ Χτακμικόσ Αρικμόσ Πετοχϊν (Βαςικόσ ) Πζςοσ Χτακμικόσ Αρικμόσ Πετοχϊν (Απομειωμζνοσ) Λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ Αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμίεσ) τθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 30 ( ) ( ) Φόροσ ειςοδιματοσ (58.760) (7.875) Κακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ( ) ( ) ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ Τα λοιπά ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα αποδίδονται ςε : Πετόχουσ τθσ Πθτρικισ Εταιρείασ ( ) ( ) Πθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ (4.229) ( ) ( ) Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Χελίδα 39 από 127

40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ ΤΘΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014 Ο Πμιλοσ Θ Εταιρεία ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Σθμ Λδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Αςϊματα πάγια ςτοιχεία Ωπεραξία Χυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ Χυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματ/κά ςτοιχεία Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Αποκζματα Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Εμπορικζσ απαιτιςεισ Υροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ Χρθματικά διακζςιμα Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ Σφνολο Κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Κδια κεφάλαια Πετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Οοιπά αποκεματικά Ηθμίεσ εισ νζον ( ) ( ) ( ) ( ) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Πθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ) ( ) Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Πακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναμεταδοτϊν Οοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ 24 μίςκωςθσ Οοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Πακροπρόκεςμο μζροσ υποχρεϊςεων από δικαιϊματα 26 προγραμμάτων και ταινιϊν Υροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ Επιχορθγιςεισ Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ Υρομθκευτζσ Ωποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ Βραχυπρόκεςμα δάνεια Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακρ/ςμων δανείων Ζςοδα επομζνων χριςεων Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναμεταδοτϊν Οοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ Βραχυπρόκεςμο μζροσ υποχρεϊςεων από δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων Σφνολο Υποχρεϊςεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ check 0,00 0,00 0,00 0,00 Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Χελίδα 40 από 127

41 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014 Ο Πμιλοσ Σθμ. Μετοχικό κεφάλαιο Αναλογοφντα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Λοιπά αποκεματικά Ηθμίεσ εισ νζο Σφνολο Μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Zθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) ( ) ( ) ( ) Ψακτικό αποκεματικό - - (634) - (634) - (634) Ξακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ Υϊλθςθ μετοχϊν κυγατρικισ (52.931) (52.931) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Zθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) ( ) ( ) ( ) Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου (κακαρά από αναβαλλόμενο φόρο) - ( ) - - ( ) - ( ) Ψακτικό αποκεματικό (6.074) Ειδικό αποκεματικό ( ) Ξακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ ( ) ( ) (4.229) ( ) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) Θ Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Λοιπά αποκεματικά Κζρδθ/(Ηθμίεσ) εισ νζο Σφνολο Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) Zθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) ( ) Ξακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ Σφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) Zθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) ( ) Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου (κακαρά από αναβαλλόμενο φόρο) - ( ) - - ( ) Ειδικό αποκεματικό ( ) Ξακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ ( ) ( ) - Σφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Χελίδα 41 από 127

42 ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ Σθμ. Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Ξζρδθ/ (Ηθμίεσ) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Υροςαρμογζσ για: Αποςβζςεισ Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων πάγιου εξοπλιςμοφ ( ) ( ) ( ) ( ) (Ξζρδοσ)/ ηθμία από πϊλθςθ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων (3.221) (2.265) Χρθματοοικονομικά (ζςοδα)/ζξοδα Απομείωςθ υπεραξίασ Aπομείωςθ ςυμμετοχϊν ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ Υρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ Υροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ Οοιπζσ προβλζψεισ Αποτζλεςμα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ (95.122) - - Λειτουργικά κζρδθ προ μεταβολϊν του κεφαλαίου κίνθςθσ (Αφξθςθ)/Μείωςθ: Αποκζματα 863 ( ) ( ) ( ) Εμπορικζσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ ( ) ( ) ( ) ( ) Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν ( ) - - Υροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ (Αφξθςθ)/Πείωςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων ( ) ( ) Αφξθςθ/(Μείωςθ): Υρομθκευτζσ και υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ ( ) Ζςοδα επομζνων χριςεων ( ) ( ) ( ) Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ( ) ( ) Αφξθςθ/ (Πείωςθ) λοιπϊν μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων Μείωςθ: Ο Πμιλοσ Θ Εταιρεία ( ) ( ) Φόροι πλθρωκζντεσ ( ) ( ) - - Υλθρωμζσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακζσ ειςροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Αγορζσ ενςϊματων και αςωμάτων παγίων ςτοιχείων 12,13 ( ) ( ) ( ) ( ) Υωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων Ψόκοι και ςυναφι ζςοδα ειςπραχκζντα Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ 19 ( ) ( ) Ταμειακζσ εκροζσ για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ Ξακαρά ζςοδα από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Αποπλθρωμι μακροπρόκεςμου δανειςμοφ - ( ) - ( ) Ψόκοι πλθρωκζντεσ ( ) ( ) ( ) ( ) Ξακαρι μεταβολι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ( ) ( ) ( ) ( ) Ζξοδα από ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου ( ) ( ) - - Ταμειακζσ ειςροζσ/ (εκροζσ) για χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) ( ) Κακαρι μείωςθ χρθματικϊν διακεςίμων ( ) ( ) (26.943) ( ) Χρθματικά διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ χριςεωσ Χρθματικά διακζςιμα ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Χελίδα 42 από 127

43 ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΤΘΣ: Θ «ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΨΘΟΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ - ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ» (εφεξισ καλοφμενθ «Εταιρεία» ι «Forthnet») ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα το Ροζμβριο του 1995 (ΦΕΞ 6718/ ) ωσ ανϊνυμθ Εταιρεία, από το «Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ» και τισ «Πινωικζσ Γραμμζσ Α.Ρ.Ε.». Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ςτα Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Ξριτθσ, ενϊ τα κεντρικά τθσ γραφεία βρίςκονται ςτθν Υαλλινθ, Υροζκταςθ Σδοφ Πάνθσ, Κζςθ Ξάντηα Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το Ξαταςτατικό τθσ, ανζρχεται ςε 40 χρόνια από τθν θμερομθνία ίδρυςισ τθσ, με δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ διάρκειασ μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των Πετόχων τθσ. Ψον Σκτϊβριο του 2000 οι μετοχζσ τθσ Forthnet ειςιχκθςαν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν (Χ.Α.). Σι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ξαταςτατικοφ τθσ είναι θ παροχι τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ, θ ανάπτυξθ και χριςθ κάκε πρόςφορθσ τθλεπικοινωνιακισ δικτυακισ υποδομισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και τθν ανάπτυξθ κάκε άλλθσ ςυναφοφσ δραςτθριότθτασ. Θ Εταιρεία είναι αδειοδοτθμζνθ υπό κακεςτϊσ γενικϊν αδειϊν από τθν Εκνικι Επιτροπι Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψαχυδρομείων (Ε.Ε.Ψ.Ψ), δυνάμει του «Ξανονιςμοφ Γενικϊν Αδειϊν» (ΑΥ ΕΕΨΨ 390/3/ ) για τθ λειτουργία ςτακεροφ δθμόςιου τθλεφωνικοφ δικτφου, ςτακεροφ δικτφου αςφρματθσ πρόςβαςθσ, ςτακεροφ δικτφου θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αποτελοφμενου από αςυρματικζσ μικροηεφξεισ, δικτφου οπτικϊν ινϊν και για τθν παροχι υπθρεςιϊν Ευρυηωνικισ Υρόςβαςθσ, Πετάδοςθσ Δεδομζνων, Δεδομζνων Υροςτικζμενθσ Αξίασ, Ψθλεματικισ/Ψθλεμετρίασ-ραδιοεντοπιςμοφ, τθλεθχοπλθροφόρθςθσ, ενοποίθςθσ φωνισ και δεδομζνων για ενδοεπιχειρθςιακά δίκτυα και κλειςτζσ ομάδεσ χρθςτϊν, τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και υπθρεςιϊν Φωνισ μζςω Υρωτοκόλλου IP και μζςω διαδικτφου. H Eταιρεία με τθν από 8 Λανουαρίου 2014 ανακοίνωςι τθσ γνωςτοποίθςε ςτο επενδυτικό κοινό ότι θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά ,50, που αποφαςίςκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ 23 Αυγοφςτου 2013 και πραγματοποιικθκε από τθν 10 Δεκεμβρίου 2013 ζωσ και τθν 3 Λανουαρίου 2014, ολοκλθρϊκθκε με απόλυτθ επιτυχία και με τθν καταβολι ,50 από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ και τουσ αποκτιςαντεσ δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν περίοδο διαπραγμάτευςισ τθσ. Χφμφωνα με τθν ωσ άνω απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ εκδίδονται νζεσ μετοχζσ με τιμι διάκεςθσ 0,30 ευρϊ ανά μετοχι. Ξατόπιν των ανωτζρω, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ αυξικθκε κατά ,50 με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ζκαςτθ. Ζτςι, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται πλζον ςε ,50 ευρϊ, διαιροφμενο ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 0,30 εκάςτθ. Θ εταιρεία Forgendo Ltd κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 45,21% (31 Δεκεμβρίου 2013: 44,022%). Θ τελικι μθτρικι εταιρεία τθσ Forgendo Ltd είναι θ Emirates International Telecommunications LLC. Θ εταιρεία Wind Hellas Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.Β.Ε κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 33,00% (31 Δεκεμβρίου 2013: 32,26%). Θ εταιρεία Vodafone Υάναφον Ανϊνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 6,51% (31 Δεκεμβρίου 2013: 0,00%). Επιπλζον, δυνάμει των όρων τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφθκε τθν 4 Λουνίου 2014 μεταξφ τθσ Vodafone Υάναφον Ανϊνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Ψθλεπικοινωνιϊν και τθσ Wind Hellas Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε.Β.Ε θ πρϊτθ απζκτθςε δικαίωμα προαίρεςθσ (option) για τθν απόκτθςθ ποςοςτοφ 13,25% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Forthnet από τθν δεφτερθ, το οποίο μπορεί να εξαςκθκεί κατά τθν ςυμπλιρωςθ του ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ μεταξφ τθσ ςυμφωνίασ. Χελίδα 43 από 127

44 H Eταιρεία με ανακοίνωςι τθσ τθν 1 Λουλίου 2014 γνωςτοποίθςε ότι υποβλικθκε από τθν εταιρεία ΣΨΕ Α.Ε. μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Forthnet για τθν πικανι απόκτθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ NOVA. Επίςθσ, θ Eταιρεία με ανακοίνωςι τθσ τθν 17 Λουλίου 2014 γνωςτοποίθςε ότι υποβλικθκε από τισ εταιρείεσ Vodafone Group Service και Wind Hellas Ψθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. κοινι μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Forthnet για τθν πικανι απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν κυριότθτά τουσ. Σι εν λόγω μθ δεςμευτικζσ προςφορζσ ζχουν τεκεί υπόψθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ προσ αξιολόγθςθ, ενϊ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία διενζργειασ ανεξάρτθτων ελζγχων (due diligence) από τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Σι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2014 και 2013 εκτόσ τθσ Forthnet Α.Ε. περιλαμβάνουν και τισ κυγατρικζσ και ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ, FORTH-CRS A.E., Telemedicine Technologies S.A. (ζωσ το Πάρτιο του 2013 ενοποιοφνταν με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενςωμάτωςθσ και κατόπιν με τθν μζκοδο τθσ Ξακαρισ Κζςθσ), Forthnet Media Α.Ε. (αλλαγι επωνυμίασ Forthnet Media Holdings A.E.), NetMed N.V., Intervision (Services) B.V., Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (υπό εκκακάριςθ), Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκακάριςθ), Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd (υπό εκκακάριςθ), Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd (εκκακαρίςτθκε τθν 29 Δεκεμβρίου 2014), Multichoice Hellas A.E.Ε (απορρόφθςθ από Forthnet Media A.E.). και NetMed A.E. Θ κυγατρικι εταιρεία Forth CRS Α.Ε. ζχει ωσ αντικείμενο κυρίωσ τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν τουριςτικισ φλθσ με τθν ζρευνα, ανάπτυξθ, χριςθ και εμπορία ςφγχρονων, υψθλισ, ςυγκλίνουςασ τεχνολογίασ θλεκτρονικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν διανομισ και διαχείριςθσ τουριςτικισ φλθσ και ενδεικτικά κρατιςεων κζςεων, εκδόςεωσ και διακζςεωσ ειςιτθρίων και κάκε άλλθσ ςυναφοφσ φλθσ, που παράγεται από φορείσ όπωσ ακτοπλοϊκζσ, αεροπορικζσ και κάκε άλλθσ φφςεωσ μεταφορικζσ επιχειριςεισ, ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ, ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, επιχειριςεισ κεαμάτων και ψυχαγωγίασ, επιχειριςεισ ςχετικζσ με ακλθτιςμό, νοςοκομεία και ςε κάκε άλλο φορζα θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Θ κυγατρικι εταιρεία Telemedicine Technologies S.A. αςχολείται με τθν δθμιουργία, υλοποίθςθ και εμπορία υπθρεςιϊν και ειδϊν που ςυνδζονται με τθν απόκτθςθ, μετάδοςθ και απόδοςθ πλθροφοριϊν, ιδιαίτερα μζςω θλεκτρονικισ οδοφ, ςτον τομζα τθσ υγείασ. Θ εταιρεία αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ και εμπορία υπθρεςιϊν ςτο χϊρο τθσ υγείασ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ business-to-business υπθρεςίεσ ςτον ιατρικό χϊρο. Ξατά τθν 11 θ Απριλίου 2013 το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ μθτρικισ εταιρείασ Forthnet με απόφαςι του ενζκρινε ομόφωνα τθν μεταβίβαςθ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ κυγατρικισ εταιρείασ ιτοι ποςοςτό 36,48% ζναντι τιμιματοσ 1. Πετά τθν ωσ άνω μεταβίβαςθ μετοχϊν θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτθν Telemedicine Technologies S.A. ανζρχεται ςε 24,90% και κεωρείται πλζον ςυμμετοχι ςε ςυγγενισ εταιρεία όπου ενοποιείται με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Βάςθ του ςυμφωνθτικοφ πϊλθςθσ και αγοράσ, ο Τμιλοσ και θ Εταιρεία αναγνϊριςαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθν ενδεχόμενθ απαίτθςθ ποςοφ 346 χιλιάδεσ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου Θ Εταιρία Forthnet δεν ςυμμετείχε ςτισ διαδοχικζσ αυξιςεισ οι οποίεσ εγκρίκθκαν από τισ Γενικζσ Χυνελεφςεισ εντόσ του 2014 τθσ Telemedicine Technologies S.A. και κατά ςυνζπεια μειϊκθκε το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςε 21,84%. Θ κυγατρικι εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. ιδρφκθκε τον Απρίλιο του 2008 και αςχολείται με τθν απόκτθςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν και μζςων ενθμζρωςθσ. Επίςθσ αςχολείται με τθν παραγωγι και εκμετάλλευςθ με οποιοδιποτε τρόπο κωδικοποιθμζνων τθλεοπτικϊν προγραμμάτων που προορίηονται για λειτουργία ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και τθν ςυνεργαςία με νόμιμουσ φορείσ τθλεόραςθσ για τθν εκπομπι κωδικοποιθμζνων προγραμμάτων, κακϊσ και τθν κτιςθ τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τθλεοπτικισ μετάδοςθσ και διαφθμιςτικισ ι/και χορθγικισ εκμετάλλευςθσ ακλθτικϊν και άλλων γεγονότων για κωδικοποιθμζνθ ι μθ μετάδοςθ και τζλοσ τθν παροχι δορυφορικϊν υπθρεςιϊν προσ κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, τθ μεταφορά ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων και δεδομζνων ι οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ κειμζνων ι/και εικόνων ι/και ιχων ι/και δεδομζνων, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ φωνθτικισ τθλεφωνίασ, από δορυφορικοφσ ςτακμοφσ εδάφουσ προσ το διαςτθμικό τμιμα (ανοδικι δζςμθ) και από το διαςτθμικό τμιμα προσ δορυφορικοφσ ςτακμοφσ εδάφουσ (κακοδικι δζςμθ) ι τερματικζσ ςυςκευζσ λιψθσ οποιουδιποτε είδουσ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε τθν απορρόφθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Πultichoice Hellas A.E.E. με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 30 Λουνίου Θ τελικι ζγκριςθ τθσ απορρόφθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελιφκθκε ςτισ 30 Σκτωβρίου Χελίδα 44 από 127

45 Θ Forthnet Media A.E. ζλαβε το 2014 άδεια από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ για τθν παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν και ζχει υπογράψει Χφμβαςθ Υαραχϊρθςθσ με το Ελλθνικό Ξράτοσ, βάςει του Ρ. 2644/1998. Βάςει αυτισ τθσ άδειασ, και για 15 χρόνια, θ εταιρεία εξουςιοδοτικθκε να παρζχει απ ευκείασ ςτουσ ςυνδρομθτζσ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ μζςω δορυφόρου, με τθν επεξεργαςία τθλεοπτικοφ ψθφιακοφ ςιματοσ (Χθμείωςθ 13). Ψο κόςτοσ τθσ άδειασ ιταν Ψο οφειλόμενο ποςό τθσ αδείασ, για παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ λοιποφσ φόρουσ και τζλθ (Χθμειϊςθ 28). Θ εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. κακϊσ και οι κυγατρικζσ τθσ οι οποίεσ ενοποιοφνται, αναλφονται ωσ εξισ: Επωνυμία Εταιρείασ Θμερομθνία ςφςταςθσ Χϊρα ςφςταςθσ Ρεριγραφι δραςτθριότθτασ NetMed N.V. 12 Λανουαρίου 1996 Σλλανδία Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.(αποροφικθκε από τθν Forthnet Media A.E. τθν 30 Σκτωβρίου 2014) 14 Χεπτεμβρίου 1994 Ελλάδα NetMed Α.Ε. 14 Φεβρουαρίου 1996 Ελλάδα Multichoice Holdings (Cyprus) Limited (υπό εκκακάριςθ) Multichoice (Cyprus) Public Company Limited (εκκακαρίςτθκε) Dikomo Investment Sarl (υπό εκκακάριςθ) Tiledrasi S.A.(υπό εκκακάριςθ) Intervision (Services) B.V. Θ εταιρεία εκμεταλλευόταν το μπουκζτο τθσ Nova, διζνειμε τουσ αποκωδικοποιθτζσ, διαχειριηόταν τθν ςυνδρομθτικι βάςθ τθσ αναλογικισ και τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ και παρείχε τισ ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ του Σμίλου NetMed ςτθν Ελλάδα. H εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ πελατϊν και ειδικότερα τεχνικι υποςτιριξθ, πλθροφορίεσ τθλεοπτικοφ προγράμματοσ, τθλεφωνικι υποςτιριξθ και διαχείριςθσ ςυμβάςεων ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ για λογαριαςμό τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 20 Δεκεμβρίου 1999 Ξφπροσ Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) 13 Ροεμβρίου 1993 Ξφπροσ Θ εταιρεία ενεργοφςε ωσ πράκτορασ για τθν Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςτθν Ξφπρο υπογράφοντασ ςυνδρομθτικζσ ςυμφωνίεσ, ειςπράττοντασ ςυνδρομζσ, και παρζχοντασ SMS ςτουσ ςυνδρομθτζσ του ψθφιακοφ μπουκζτου τθσ Nova Cyprus για λογαριαςμό τθσ Multichoice Ελλάσ Α.Ε.E. μζχρι να τεκεί ςε διαδικαςία εκκακάριςθσ. 18 Λουνίου 2003 Οουξεμβοφργο Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) 18 Λουνίου 2003 Οουξεμβοφργο Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) Λανουάριοσ 1996 Σλλανδία Ωπθρεςίεσ απόκτθςθσ περιεχομζνου H κυγατρικι εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd, θ οποία διατθροφςε με τον Τμιλο Forthnet ςυμβατικι ςχζςθ για τθ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςτθν Ξφπρο, αποφάςιςε ςτισ 9 Λουνίου 2011 ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ, τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ από τουσ πιςτωτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κυπριακι νομοκεςία του Υερί Εταιρειϊν Ξυπριακοφ Ρόμου. Θ εταιρεία διαγράφθκε από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ξφπρου ςτισ 28 Λουνίου Θ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν κακϊσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ εργαςιϊν του Σμίλου Forthnet ςτθν Ξφπρο ςυνεχίηεται από τθν Forthnet Media A.E. Θ εταιρεία λφκθκε ςτισ 29 Δεκεμβρίου 2014 και θ εκκακάριςι τθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 21 Λανουαρίου 2015 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Multichoice Holdings (Cyprus) Limited κατά τθν ςυνεδρίαςθ του τθσ 11 Λουλίου 2012 αποφάςιςε τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ και τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ. Θ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων ενζκρινε τισ τελικζσ πλθρωμζσ προσ τουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ ςτισ 15 Χεπτεμβρίου Θ τελικι ζγκριςθ για τθν διάλυςθ τθσ εταιρείασ εκκρεμεί από τθν Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων τθσ και τισ Ξυπριακζσ Αρχζσ. Σ αρικμόσ προςωπικοφ του Σμίλου ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςτα άτομα, ενϊ τθσ Εταιρείασ ςτα 756 άτομα. Χτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν άτομα για τον Τμιλο και 842 άτομα για τθν Εταιρεία. Χτισ 24 Ροεμβρίου 2011 το Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν αποφάςιςε να κζςει υπό επιτιρθςθ τθν διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ λόγω του γεγονότοσ ότι οι ηθμίεσ τθσ χριςθσ 2010 υπερζβαιναν το 30% τθσ κακαρισ τθσ κζςθσ. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Forthnet ενζκρινε τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ςτισ 31 Mαρτίου Σι αναφερόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ υπόκεινται ςε οριςτικι ζγκριςθ από τθν Ετιςια Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων. Χελίδα 45 από 127

46 2.1 ΒΑΣΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Σι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΥΧΑ) όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από το Χυμβοφλιο Διεκνϊν Οογιςτικϊν Υροτφπων (ΧΔΟΥ) και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων παραγϊγων), τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Σριςμζνα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αναταξινομικθκαν για να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με αυτά τθσ τρζχουςασ χριςθσ. Σι αναταξινομιςεισ αυτζσ περιγράφονται κατωτζρω: - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκαν από τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ ςτισ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκαν από τουσ προμθκευτζσ ςτισ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τισ προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ςτο βραχυπρόκεςμο μζροσ τθσ υποχρζωςθσ των δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν. - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τουσ προμθκευτζσ ςτο βραχυπρόκεςμο μζροσ τθσ υποχρζωςθσ των δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν. - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τα ζςοδα επόμενων χριςεων ςτισ λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. - Ψθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των του Σμίλου αναταξινομικθκε από τα δικαιϊματα ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν ςτα ζςοδα επομζνων χριςεων. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, το ποςό των και τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αντίςτοιχα αναταξινομικθκε από τον κφκλο εργαςιϊν ςτα λοιπά ζςοδα εκμετάλευςθσ. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τα τθλεπικοινωνιακά κόςτθ ςτον κφκλο εργαςιϊν. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τα λοιπά ζςοδα εκμετάλευςθσ ςτισ αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, το ποςό των τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου αναταξινομικθκε από τα λοιπά ζςοδα εκμετάλευςθσ ςτα λοιπά ζξοδα. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, ςτθν Ξατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, το ποςό των του Σμίλου αναταξινομικθκε από τισ δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτο αποτζλεςμα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ. - Για τθν προθγοφμενθ χριςθ, ςτθν Ξατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, το ποςό των του Σμίλου αναταξινομικθκε από τισ δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτα ζξοδα από ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου. 2.2 ΒΑΣΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Σι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιζχουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ Forthnet και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςτισ οποίεσ θ Forthnet ζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελζγχου. Σι κυγατρικζσ (εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ο Τμιλοσ ζμμεςα ι άμεςα ςυμμετζχει με περιςςότερο από το 50% των ψιφων ι με άλλον τρόπο ελζγχει τθ διοίκθςι τουσ) ζχουν ενοποιθκεί. Σ Τμιλοσ επανεκτιμά ςε κάκε περίοδο αναφοράσ εάν αςκεί ουςιαςτικό ζλεγχο ςε επενδφςεισ, εάν τα γεγονότα και οι ςυνκικεσ υποδεικνφουν αλλαγι ςτισ ενδείξεισ ουςιαςτικοφ ελζγχου. Σι κυγατρικζσ ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ μεταφζρεται ςτον Τμιλο και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ παφει να υφίςταται. Χελίδα 46 από 127

47 Θ θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ Εταιρείασ χρθςιμοποιϊντασ τισ ίδιεσ λογιςτικζσ αρχζσ. Ψα κζρδθ ι οι ηθμίεσ κακϊσ και κάκε ςτοιχείο των Οοιπϊν Χυνολικϊν Ειςοδθμάτων αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ του Σμίλου ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ ακόμθ κι αν αυτό δθμιουργεί χρεωςτικό υπόλοιπο. Τλεσ οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα και χρθματοροζσ ζχουν απαλειφκεί ςτισ ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Τπου απαιτικθκε, οι λογιςτικζσ αρχζσ των κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνζπεια με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον Τμιλο. Πια μεταβολι ςε ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι χωρίσ απϊλεια ελζγχου αποτελεί ςυναλλαγι μεταξφ των μετόχων και ςυνεπϊσ το αποτζλεςμα τθσ ςυναλλαγισ καταχωρείται ςτα ίδια κεφάλαια. Χε περίπτωςθ που ο Τμιλοσ χάνει τον ζλεγχο μιασ κυγατρικισ, τότε: διαγράφει τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υπεραξίασ) και τισ υποχρεϊςεισ τθσ κυγατρικισ διαγράφει τθ λογιςτικι αξία των μθ ελεγχόμενων ςυμμετοχϊν αναγνωρίηει τθν εφλογθ αξία τθσ εναπομείναςασ επζνδυςθσ αναγνωρίηει οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμία ςτα αποτελζςματα ανακατατάςςει το μερίδιο τθσ μθτρικισ επί των ςτοιχείων που είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςτα αποτελζςματα. Σι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. 2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ: (α) Βάςθ Ενοποίθςθσ: Ξάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων λογιςτικοποιείται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου απόκτθςθσ. Ψο κόςτοσ τθσ απόκτθςθσ υπολογίηεται ωσ το ςφνολο του ανταλλάγματοσ που μεταβιβάςτθκε υπολογιηόμενο κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ ςτθν εφλογθ αξία και του ποςοφ των τυχόν μθ ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν (προθγουμζνωσ δικαιωμάτων μειοψθφίασ) ςτον αποκτϊμενο. Για κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο αποκτϊν υπολογίηει τισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ επί του αποκτϊμενου είτε ςτθν εφλογθ αξία ι ςε αναλογία επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του αποκτϊμενου. Ψα ζξοδα κατά τθν απόκτθςθ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ξατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, ο Τμιλοσ κα εκτιμιςει τα αποκτϊμενα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ προκειμζνου για τθ κατάλλθλθ ταξινόμθςι τουσ και προςδιοριςμό τουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τισ οικονομικζσ περιςτάςεισ και τισ ςχετικζσ ςυνκικεσ κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ. Χε ςυνζνωςθ επιχειριςεων που επιτυγχάνεται ςταδιακά, ο Τμιλοσ κα επιμετριςει εκ νζου τα ςυμμετοχικά δικαιϊματα που κατείχε προθγουμζνωσ ςτον αποκτϊμενο ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ με τθ διαφορά να μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα. Ψυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάηεται από τον αποκτϊντα κα αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ. Σποιεςδιποτε μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματοσ, που κρίνεται ότι αποτελοφν ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ, κα αναγνωρίηονται ςφμφωνα με το ΔΟΥ 39 είτε ςτα αποτελζςματα είτε ωσ μεταβολι ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάςςεται ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ, δεν κα επιμετράται εκ νζου ζωσ ότου ο μεταγενζςτεροσ διακανονιςμόσ λογιςτικοποιθκεί ςτθν κακαρι κζςθ. Θ υπεραξία αρχικά αποτιμάται ςτο κόςτοσ ωσ το υπερβάλλον του ανταλλάγματοσ που μεταβιβάηεται ςυν το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι επί των κακαρϊν αναγνωριςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτϊνται και των αναλθφκζντων υποχρεϊςεων. Χελίδα 47 από 127

48 Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν απόκτθςθ νζων κυγατρικϊν εταιρειϊν απεικονίηεται χωριςτά ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Ξάκε χρόνο διενεργείται ζλεγχοσ τθσ υπεραξίασ για τυχόν απομείωςθ θ οποία μειϊνει το αρχικό ποςό όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Ξατά τον υπολογιςμό των κερδϊν ι ηθμιϊν που προκφπτουν από τθν πϊλθςθ ςυμμετοχϊν, λαμβάνεται υπόψθ θ τυχόν υπεραξία, τθσ προσ πϊλθςθ εταιρείασ. Για τθν ευχερζςτερθ διεκπεραίωςθ των ελζγχων απομείωςθσ (impairment test), το ποςό τθσ υπεραξίασ κατανζμεται ςε μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν. Ξάκε μία από τισ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν απεικονίηει τισ επενδφςεισ του Σμίλου. Χτθν περίπτωςθ που θ εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ μίασ εταιρείασ είναι μεγαλφτερθ από το τίμθμα που δόκθκε για τθν απόκτθςι τθσ, τότε προκφπτει αρνθτικι υπεραξία (ζςοδο) θ οποία καταχωρείται απευκείασ ωσ ζςοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (β) Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ: Χυγγενείσ εταιρείεσ αποτελοφν οι ςυμμετοχζσ του Σμίλου ςε επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ αςκεί ςθμαντικι επιρροι. Χθμαντικι επιροι είναι θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ αποφάςεισ τθσ οικονομικισ επιχειρθςιακισ πολιτικισ τθσ εταιρείασ χωρίσ να πρόκειται για ζλεγχο ι από κοινοφ ζλεγχο των εν λόγω πολιτικϊν. Σι επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ λογιςτικοποιοφνται ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Πε βάςθ αυτι τθν μζκοδο, θ ςυμμετοχι ςτθν ςυνδεδεμζνθ καταχωρείται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ πλζον τθσ μεταβολισ ςτο ποςοςτό του Σμίλου ςτθν κακαρι τουσ κζςθ μετά τθν αρχικι θμερομθνία κτιςεωσ. Θ ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων απεικονίηει τθν αναλογία του Σμίλου ςτα αποτελζςματα τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ. Θ ενοποιθμζνθ κατάςταςθ Οοιπϊν Ειςοδθμάτων απεικονίηει τθν αναλογία του Σμίλου ςτα Οοιπά Ειςοδιματα τθσ επιχείρθςθσ. Πθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμίεσ, τα οποία προζρχονται από ςυναλλαγζσ του Σμίλου και τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ απαλείφονται κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Σμίλου ςτθ ςυγγενι επιχείρθςθ. (γ) Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων: Ψο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ και των κυγατρικϊν τθσ είναι το Ευρϊ. Σι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ιταν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Ξατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που είναι εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Ψα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθ αποτίμθςθ τζλουσ χριςεωσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα νομίςματα απεικονίηονται ςτισ επιςυναπτόμενεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Ψα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ απεικονίηονται επίςθσ ςτισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (δ) Ενςϊματα Ράγια Στοιχεία: Ψα γιπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταςτάςεισ και ο εξοπλιςμόσ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Σι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Χθμαντικζσ βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν ικανότθτα παραγωγισ ι βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα των αντίςτοιχων παγίων. Ψα ςτοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τουσ. Ψα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν διαγραφι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθν οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Χελίδα 48 από 127

49 (ε) Αποςβζςεισ Ενςϊματων Ραγίων Στοιχείων: Σι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με ςυντελεςτζσ οι οποίοι προςεγγίηουν τισ ςχετικζσ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων. Σι ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ: Είδοσ Ραγίου Ετιςιοσ Συντελεςτισ Απόςβεςθσ Ξτίρια 2,50% Εγκαταςτάςεισ κτιρίων 11,11%-20% Εξοπλιςμόσ δικτφου (Internet και Χτακερι Ψθλεφωνία) 12,5% Εξοπλιςμόσ δικτφου (LMDS) 8%-16% Εξοπλιςμόσ LLU 12,5%-33% Δίκτυο οπτικϊν ινϊν 7,14% Πεταφορικά μζςα 10%-20% Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 10%-33% Εξοπλιςμόσ αναμετάδοςθσ 6,67% - 20% Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10%-20% (ςτ) Αςϊματα Ράγια Στοιχεία: Ψα αςϊματα πάγια αποτελοφνται από τα κόςτθ λογιςμικοφ που αγοράηεται ι παράγεται εςωτερικά και από το κόςτοσ απόκτθςθσ ευρεςιτεχνιϊν, εμπορικϊν ονομαςιϊν, ςθμάτων, δικαιϊματα τίτλων, εκχωριςεισ δικαιωμάτων και αδειϊν. Ψα προερχόμενα από εξωτερικι αγορά αςϊματα πάγια απεικονίηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, ενϊ τα προερχόμενα από ενοποίθςθ επιχειριςεων ςτθν εφλογθ αξία που είχαν κατά τθν απόκτθςθ. Ψο λογιςμικό που παράγεται εςωτερικά περιλαμβάνει ζξοδα όπωσ μιςκοδοςία, υλικά και υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και κάκε άλλο άμεςο ζξοδο που απαιτείται για τθν ανάπτυξι του και τθν προϊκθςι του προσ χριςθ. Δεν αποδίδεται καμία αξία ςε ςιματα που ζχουν αναπτυχκεί εςωτερικά ι ςυναφι δικαιϊματα και περιουςιακά ςτοιχεία. Ψα κόςτθ που πραγματοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ των εν λόγω ςτοιχείων χρεϊνονται ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων τθσ περιόδου εντόσ τθσ οποίασ πραγματοποιικθκαν. Ζπειτα από τθν αρχικι αναγνϊριςθ τα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτθν αξία κτιςθσ τουσ μείον τισ τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ τουσ. Χτα αςϊματα πάγια τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνεται το κόςτοσ για τθν απόκτθςθ ειδικισ άδειασ από τθν απορροφοφμενθ εταιρεία «Πεςογειακζσ Ευρυηωνικζσ Ωπθρεςίεσ Α.Ε.» για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία και εκμετάλλευςθ Δθμόςιου Ψθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου Χτακερισ Αςφρματθσ Υρόςβαςθσ. Θ άδεια χορθγικθκε με τθν απόφαςθ 203/ τθσ Ε.Ε.Ψ.Ψ. για διάςτθμα δεκαπζντε (15) ετϊν, ςτθν τιμι των 8,5 εκατ. περίπου. Θ απόςβεςθ τθσ εν λόγω αδείασ γίνεται ςε διάςτθμα δεκατριϊν (13) ετϊν, το υπολειπόμενο δθλαδι διάςτθμα από τθν ζναρξθ τθσ εκμετάλλευςισ τθσ μζχρι και τθν λιξθ των δεκαπζντε (15) ετϊν. Eπίςθσ περιλαμβάνεται και θ άδεια που ζχει λάβει από τισ Ελλθνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ θ Forthnet Media A.E. ςχετικά με τθν παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν βάςει του Ρ. 2644/1998. Θ απόςβεςθ τθσ εν λόγω αδείασ γίνεται ςε διάςτθμα δεκαπζντε (15) ετϊν. Επιπλζον ο Τμιλοσ κεφαλαιοποιεί ςτθν υποκατθγορία «Άδειεσ και Οοιπά Αςϊματα» τα ζξοδα απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν για υπθρεςίεσ αδεςμοποίθτθσ πρόςβαςθσ ςτον τοπικό βρόχο και για υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ για τισ οποίεσ ο πελάτθσ δεςμεφεται με ςυμβόλαιο τουλάχιςτον 12 μθνϊν. Χε περίπτωςθ τερματιςμοφ του ςυμβολαίου πριν τθν λιξθ του το αναπόςβεςτο υπόλοιπο του κόςτουσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. Ψα αςϊματα πάγια με αόριςτο χρόνο προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ δεν αποςβζνονται αλλά ελζγχονται ετθςίωσ για τυχόν απομείωςθ τουσ και παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςισ τουσ. Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία με οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ, αποςβζνονται με τθν ιςόποςθ κατανομι τουσ ςε τμιματα για όλθ τθν διάρκεια του προςδόκιμου οικονομικισ τουσ εκμετάλλευςισ. Ψο μεταφερόμενο ποςό κάκε άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου ανακεωρείται ετθςίωσ και αναπροςαρμόηεται για απομείωςθ, όταν το μεταφερόμενο ποςό υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό. Ψα προςδόκιμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ και οι υπολειπόμενεσ αξίεσ των αςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων επανεκτιμϊνται ςε ετιςια βάςθ. Χελίδα 49 από 127

50 Σι περίοδοι απόςβεςθσ για τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ ποικίλλουν ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, όμωσ υπόκεινται ςτα εξισ μζγιςτα όρια: Είδοσ Αςϊματου Ραγίου Ζτθ Οογιςμικά 5 Άδεια ςτακερισ αςφρματθσ πρόςβαςθσ 13 Άδεια ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν 15 Ξόςτοσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν 1-1,5 Φιμθ και πελατεία 2-5 Χιματα/εμπορικι επωνυμία 15 Υελατειακι βάςθ 15 Δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ευρεςιτεχνίεσ 15 (η) Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν: Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν που ζχουν αγοραςτεί, εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό) ςτο κόςτοσ κτιςθσ μειωμζνα κατά τα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτα αποτελζςματα (όπωσ αναφζρεται κατωτζρω). Σ Τμιλοσ ζχει οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ από προγράμματα και ταινίεσ που κατθγοριοποιοφνται ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με το ΔΟΥ 39, και οι οποίεσ επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ. Ψα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ δυνάμει ςυμβάςεων παροχισ αδειϊν όταν θ περίοδοσ τθσ άδειασ ξεκινάει και το κόςτοσ κάκε προγράμματοσ είναι γνωςτό ι μπορεί εφλογα να κακοριςτεί. Δικαιϊματα για μεμονωμζνα ακλθτικά γεγονότα αναγνωρίηονται ςυνολικά κατά τθν αρχικι μετάδοςθ του γεγονότοσ, ενϊ δικαιϊματα (μετάδοςθσ) για ολόκλθρθ ακλθτικι περίοδο αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ιςόποςα για όλθ τθν διάρκεια τθσ ακλθτικισ περιόδου. Δικαιϊματα για υλικό γενικισ ψυχαγωγίασ και ταινίεσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα είτε ιςόποςα για τθν διάρκεια τθσ άδειασ χριςθσ τουσ ι επί τθ βάςθ των αναμεταδόςεϊν τουσ, όταν ο αρικμόσ των προβολϊν τουσ είναι περιοριςμζνοσ. Ψα ζξοδα ςχετικά με τα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ χριςεωσ δικαιωμάτων και αδειϊν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ψο κόςτοσ των προγραμμάτων που είναι ίδιασ παραγωγισ του Σμίλου καταγράφεται ωσ ζξοδο όπωσ πραγματοποιείται. (θ) (κ) Κόςτοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ: Ψο κόςτοσ ζρευνασ εξοδοποιείται κατά τθν πραγματοποίθςι του. Ψα ζξοδα ανάπτυξθσ πραγματοποιοφνται κυρίωσ για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Ψα κόςτθ ανάπτυξθσ ενόσ επιμζρουσ ζργου αναγνωρίηονται ωσ αςϊματα πάγια ςτοιχεία μόνο αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του ΔΟΥ 38 «Αςϊματα Υάγια». Πετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα ζξοδα ανάπτυξθσ μεταφζρονται ςτο κόςτοσ του παγίου, και όταν το ςτοιχείο είναι ζτοιμο προσ χριςθ ξεκινά θ απόςβεςι του με βάςθ τθν διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων: Πε τθν εξαίρεςθ τθσ υπεραξίασ, θ οποία ελζγχεται για απομείωςθ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των λοιπϊν μακροπρόκεςμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Τταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςθσ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ χριςεωσ. Θ ανακτιςιμθ αξία προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθφκεί από τθ πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μίασ κανονικισ ςυναλλαγισ μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο που αναμζνεται να προκφψει από τθν διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Χελίδα 50 από 127

51 Για τουσ ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά. Αντιλογιςμόσ ηθμίασ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςτθκε ςε προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι οι εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ ζχουν αλλάξει. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο. Ενδεχόμενθ ηθμία από απομείωςθ υπεραξίασ δεν αντιλογίηεται. (ι) Επενδφςεισ και Λοιπά Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία: Ψα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν και ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του ΔΟΥ 39, ταξινομοφνται ανάλογα με τθν φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τουσ ςε μία από τισ κάτωκι τζςςερισ κατθγορίεσ: Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, Απαιτιςεισ και δάνεια, Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ, Διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ. Ψα εν λόγω χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ που αντιπροςωπεφει τθν εφλογθ αξία, πλζον ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ των άμεςων δαπανϊν απόκτθςθσ/ςυναλλαγισ. Σι αγορζσ και οι πωλιςεισ των επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ που είναι και θ θμερομθνία που ο Τμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το ςτοιχείο. Θ κατθγοριοποίθςθ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ και όπου επιτρζπεται, επανεξετάηεται και πικανόν ανακεωρείται περιοδικά. (i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων: Υρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Σμίλου που περιλαμβάνει επενδφςεισ που αποκτικθκαν με ςκοπό τθν ρευςτοποίθςι τουσ ςτο άμεςο μζλλον κακϊσ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αναγνωρίηονται ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ξζρδθ ι ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. (ii) Απαιτιςεισ και δάνεια: Σι απαιτιςεισ και τα δάνεια που δθμιουργοφνται, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθν μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ξζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ όταν τα ςχετικά κονδφλια διαγράφονται ι απομειϊνονται, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ. Σι λογαριαςμοί απαιτιςεων από πελάτεσ, αναγνωρίηονται ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία και ςυνικωσ ειςπράττονται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ 30 ζωσ 360 θμερϊν. Δθμιουργείται πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ όταν θ είςπραξι τουσ κεωρείται πλζον αβζβαια. Θ πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και αναπροςαρμόηεται κάκε φορά που απαιτείται. Σι απαιτιςεισ οι οποίεσ ζχουν καταςτεί ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ διαγράφονται με μείωςθ τθσ ιδθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ. (iii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ: Ψα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε καμία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ χαρακτθρίηονται και ταξινομοφνται ςαν διακζςιμα προσ πϊλθςθ. Πετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία και τα προκφπτοντα κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται απ ευκείασ ςε διακεκριμζνο κονδφλι τθσ κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν πϊλθςθ ι τθν διαγραφι ι τθν απομείωςθ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου. Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που εμπορεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά προκφπτει από τθν ςχετικι χρθματιςτθριακι αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ. Αναφορικά με τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που δεν εμπορεφονται ςε ενεργι αγορά, θ εφλογθ αξία υπολογίηεται με βάςθ ςχετικζσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ βαςίηονται ςε πρόςφατεσ αμφοτεροβαρείσ ςυναλλαγζσ παρόμοιων επενδφςεων, με αναφορά ςτθ χρθματιςτθριακι αξία μίασ άλλθσ επζνδυςθσ με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αποτιμϊμενθσ, ι με ανάλυςθ προεξοφλθμζνων χρθματοροϊν και μοντζλα αποτίμθςθσ επενδφςεων. Χελίδα 51 από 127

52 (iv) Διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ: Πθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία με ςυγκεκριμζνεσ ι κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ λιξθσ κατθγοριοποιοφνται ωσ διακρατοφμενα ζωσ τθν λιξθ, όταν ο Τμιλοσ ζχει τθν πρόκεςθ και ικανότθτα να τα διακρατιςει ζωσ τθν λιξθ τουσ. Πετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ οι διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ μείον τυχόν απομειϊςι τουσ. Ψα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα θ εφλογθ αξία τουσ, αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τυχόν απομείωςθ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από το ΔΟΥ 39. (κ) Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ: Ψα δάνεια αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ, που είναι θ εφλογθ αξία του δανείου που λαμβάνεται, κακαρά από τα ζξοδα ζκδοςθσ που ςχετίηονται με το δανειςμό. Πετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ξζρδθ ι ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ είτε μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ είτε κατά τθ διαγραφι των ςχετικϊν υποχρεϊςεων. (λ) Από-αναγνϊριςθ Χρθματοοικονομικϊν Απαιτιςεων και Υποχρεϊςεων: (i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: Ψα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) από-αναγνωρίηονται όταν: Ψα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν πόρων ζχουν εκπνεφςει. Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα εξοφλιςει πλιρωσ χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορφι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ. Θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι (β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ, αλλά ζχει μεταβιβάςει τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. Τπου θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται ςτο βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτο περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. Θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορφι εγγφθςθσ επί του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου αποτιμάται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ υπολοίπου του ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του μζγιςτου ποςοφ που μπορεί θ Εταιρεία να κλθκεί να καταβάλλει. Τταν θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι είναι υπό τθν μορφι δικαιωμάτων αγοράσ και/ι πϊλθςθσ επί του ςτοιχείου ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων και δικαιωμάτων που διακανονίηονται ταμειακά), ο βακμόσ ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ είναι θ αξία του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου που δφναται θ Εταιρεία να επαναγοράςει, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ενόσ δικαιϊματοσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου το οποίο αποτιμάται ςε εφλογεσ αξίεσ, όπου θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθν χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου και τθν τιμι άςκθςθσ του δικαιϊματοσ. (ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Ψα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ απόαναγνωρίηονται όταν θ υποχρζωςθ, ακυρϊνεται ι εκπνζει ι δεν υφίςταται πλζον. Χτθν περίπτωςθ όπου μία υφιςτάμενθ υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο δανειςτι αλλά με ουςιαςτικά διαφορετικοφσ όρουσ, ι ςτθν περίπτωςθ όπου υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτουσ όρουσ μίασ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ, τότε από-αναγνωρίηεται θ αρχικι υποχρζωςθ και αναγνωρίηεται μία νζα υποχρζωςθ και θ διαφορά που προκφπτει ςτα υπόλοιπα αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Χελίδα 52 από 127

53 (μ) (ν) (ξ) (ο) Αποκζματα: Ψα αποκζματα αποτιμοφνται ςτθν χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Ψο κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο FIFO και τθ μζςθ μθνιαία ςτακμικι τιμι για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αποκζματοσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι λειτουργία του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν πϊλθςι τουσ. Υρόβλεψθ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηεται εφόςον κρίνεται απαραίτθτο. Χρθματικά Διακζςιμα: Σ Τμιλοσ κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με θμερομθνία λιξθσ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τθ ςφνταξθ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω. Κόςτοσ Δανειςμοφ: Ψα κόςτθ δανειςμοφ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου παγίων ςτοιχείων και ςχετίηονται με τα πάγια αυτά, κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των παγίων ςτοιχείων. Τλα τα υπόλοιπα κόςτθ δανειςμοφ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα με τθν πραγματοποίθςι τουσ. Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν: Σ Τμιλοσ ζχει ςε ιςχφ προγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν ςτουσ εργαηόμενουσ του μζςω άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Ψο κόςτοσ των εν λόγω ςυναλλαγϊν ορίηεται ωσ θ εφλογθ αξία των μετοχϊν ι δικαιωμάτων προαίρεςθσ κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των προγραμμάτων από τθ Διοίκθςθ θ οποία κεωρείται και θμερομθνία παραχϊρθςθσ. Θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται μζςω κατάλλθλων μοντζλων αποτίμθςθσ. Ψο κόςτοσ των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεςθσ αναγνωρίηεται ςαν δαπάνθ ςτα αποτελζςματα με αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςε ιδιαίτερο αποκεματικό ςτα ίδια κεφάλαια ςτισ χριςεισ κατά τθν διάρκεια των οποίων ικανοποιοφνται ςταδιακά οι προχποκζςεισ κατοχφρωςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων. Για δικαιϊματα τα οποία τελικά δεν κατοχυρϊνονται, δεν αναγνωρίηεται ςχετικι δαπάνθ εκτόσ από δικαιϊματα των οποίων θ κατοχφρωςθ εξαρτάται από τθν ικανοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εξωτερικϊν παραμζτρων αγοράσ. Αυτά τα δικαιϊματα τεκμαίρεται ότι κατοχυρϊνονται όταν όλεσ οι προχποκζςεισ απόδοςθσ ζχουν ικανοποιθκεί, ανεξάρτθτα από τθν εκπλιρωςθ των εξωτερικϊν παραμζτρων αγοράσ. Χε περίπτωςθ ακφρωςθσ κάποιων προγραμμάτων αυτά λογιςτικοποιοφνται ςαν να είχαν κατοχυρωκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ ακφρωςθσ και τα μθ ειςζτι αναγνωριςμζνα ςχετικά ζξοδα αναγνωρίηονται αμζςωσ ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Χε περίπτωςθ που ζνα πρόγραμμα που ακυρϊνεται αντικακίςταται από νζο πρόγραμμα αντιμετωπίηεται ςαν τροποποίθςθ του ακυρωκζντοσ προγράμματοσ. (π) Μιςκϊςεισ: Σι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, που μεταφζρουν ςτον Τμιλο ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα του μιςκωμζνου ςτοιχείου, κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκίου ι, εάν είναι μικρότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Σι πλθρωμζσ για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ ϊςτε να επιτευχκεί ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Ψα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται απϋ ευκείασ ςτα αποτελζςματα. Ψα κεφαλαιοποιθκζντα μιςκωμζνα πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι του παγίου. Σι μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ κυριότθτασ του ςτοιχείου περιλαμβάνονται ςτισ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Ψα λειτουργικά μιςκϊματα αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (ρ) Κρατικζσ Επιχορθγιςεισ: Σ Τμιλοσ λαμβάνει επιχορθγιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.) με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ειδικϊν ζργων για τθν απόκτθςθ αςϊματων και ενςϊματων παγίων. Χελίδα 53 από 127

54 Σι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν επιδότθςθ αςϊματων και ενςϊματων παγίων ςτοιχείων, αναγνωρίηονται όταν υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και όλοι οι ςχετικοί όροι κα τθρθκοφν. Τταν οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςχετίηονται με ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, θ εφλογθ αξία πιςτϊνεται ςε λογαριαςμό αναβαλλόμενου εςόδου και μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ με ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ με βάςθ τθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου που επιχορθγικθκε. Τταν θ επιχοριγθςθ ςχετίηεται με δαπάνθ, αναγνωρίηεται ςαν ζςοδο ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου που απαιτείται για τθν αντιςτοίχθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτισ δαπάνεσ τισ οποίεσ προορίηεται να αποηθμιϊςει. (ς) Ρροβλζψεισ και Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ: Σι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο Τμιλοσ ζχει τρζχουςα νομικι ι κεςμικι υποχρζωςθ που απορρζει από γεγονότα του παρελκόντοσ, είναι πικανό να απαιτθκεί εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, και εφόςον μπορεί να γίνει αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ. Σι προβλζψεισ ανακεωροφνται κατά τθν θμερομθνία κάκε κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ και προςαρμόηονται ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν τρζχουςα αξία του εξόδου που αναμζνεται να απαιτθκεί για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Αν θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα ςυντελεςτι προ φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ, και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. Σι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Σι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται όταν μία ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. (τ) Φόροι Ειςοδιματοσ (Τρζχων και Αναβαλλόμενοσ): Σ τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηονται με βάςθ τισ ανεξάρτθτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κάκε μίασ από τισ εταιρείεσ που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία τθσ Ελλάδασ ι άλλων φορολογικϊν αρχϊν των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν οι εταιρείεσ. Σι φόροι ειςοδιματοσ περιλαμβάνουν τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςα χριςθσ με βάςθ τα κζρδθ κάκε εταιρείασ, όπωσ προςαρμόηονται ςτισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, πρόςκετουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που προκφπτουν από τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ των φορολογικϊν αρχϊν και τουσ αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ βάςει των κεςμοκετθμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Σ αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ ςε όλεσ τισ προςωρινζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, και τισ λογιςτικζσ τουσ αξίεσ για ςκοποφσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. Σι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ: Εκτόσ εάν θ υποχρζωςθ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν απόςβεςθ τθσ υπεραξίασ ι τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε μία ςυναλλαγι θ οποία δεν είναι ςυνζνωςθ εταιρειϊν και κατά τθν ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία, και Αναφορικά με τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ εταιρείεσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ εκτόσ όπου ο χρόνοσ αντιςτροφισ των προςωρινϊν διαφορϊν μπορεί να ελεγχκεί και είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ δεν κα αντιςτραφοφν ςτο προβλεπόμενο μζλλον. Χελίδα 54 από 127

55 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ και μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν και των μεταφερόμενων αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν. Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ εταιρειϊν και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία. Αναφορικά με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, αναγνωρίηεται απαίτθςθ από αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ αντιςτραφοφν ςτο προβλεπόμενο μζλλον και κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των προςωρινϊν διαφορϊν. Σι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επανεκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ και μειϊνονται ςτο βακμό που δεν κεωρείται πικανό ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Σι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν χριςθ που θ απαίτθςθ κα πραγματοποιθκεί ι θ υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί, και βαςίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν κεςμοκετθκεί ι ουςιαςτικά κεςμοκετθκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Σ φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια και όχι ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (υ) Τίτλοι παραγϊγων: Σ Τμιλοσ χρθςιμοποιεί τίτλουσ παραγϊγων για να μειϊςει τθν ζκκεςθ ςτισ διακυμάνςεισ ςυναλλάγματοσ των ξζνων νομιςμάτων και επιτοκίων. Είναι πολιτικι του Σμίλου να μθν εμπορεφεται τουσ τίτλουσ παραγϊγων για ςκοποφσ κερδοςκοπίασ. Σι τίτλοι παραγϊγων αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ ςτθν εφλογθ αξία. Ψα προκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ, ενϊ παρζχουν αποτελεςματικι οικονομικι αντιςτάκμιςθ ςφμφωνα με τθν πολιτικι του Σμίλου για τθν διαχείριςθ κινδφνου, δεν πλθροφν τα χαρακτθριςτικά λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ. Σι αλλαγζσ ςτθ εφλογθ αξία αναγνωρίηονται αμζςωσ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (φ) Αναγνϊριςθ Εςόδων: Ψα ζςοδα αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου και μόνο εφόςον μποροφν να αποτιμθκοφν αξιόπιςτα και είναι πικανό τα οικονομικά οφζλθ να ειςρεφςουν ςτον Τμιλο. Ψα ζςοδα περιλαμβάνουν κυρίωσ υπθρεςίεσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, υπθρεςίεσ δεδομζνων και υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. Ψα μθ τιμολογθκζντα ζςοδα τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ από τθν θμερομθνία του κφκλου τιμολόγθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία κλειςίματοσ τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ ςε μθνιαία βάςθ εκτιμϊνται με βάςθ τθν τθλεπικοινωνιακι κίνθςθ. Ψα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο internet (Internet Access, Internet Leased Lines, Data Connectivity Services, LMDS κλπ.) αναγνωρίηονται ςτον χρόνο που πραγματικά παρζχονται αυτζσ οι υπθρεςίεσ προσ τουσ ςυνδρομθτζσ πελάτεσ. Χελίδα 55 από 127

56 Ψα ζςοδα από υπθρεςίεσ τθσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ αναγνωρίηονται κατά τθν περίοδο που παρζχονται οι υπθρεςίεσ. Ψα ζςοδα από τισ ςυνδρομζσ προζρχονται από τθν μθνιαία χρζωςθ των ςυνδρομθτϊν των ςυνδρομθτικϊν τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον Τμιλο. Σποιοδιποτε ζςοδο ςυνδρομισ που λαμβάνεται προκαταβολικά πριν παραςχεκεί θ υπθρεςία, καταχωρείται ωσ αναβαλλόμενο ζςοδο και αναγνωρίηεται ςτο μινα όπου παρζχεται θ υπθρεςία. Ψα διαφθμιςτικά ζςοδα του Σμίλου προζρχονται από μετάδοςθ διαφθμίςεων από τισ ςυνδρομθτικζσ πλατφόρμεσ. Ψα διαφθμιςτικά ζςοδα από τθ ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ αναγνωρίηονται με τθ μετάδοςθ. Ζςοδα από υπθρεςίεσ ςε ςυνδρομθτζσ που παρζχει ο Τμιλοσ για υπθρεςίεσ περιεχομζνου για λογαριαςμό άλλων παρόχων (κυρίωσ αρικμοφσ αυξθμζνθσ χρζωςθσ) αναγνωρίηονται ωσ μικτά ζςοδα ι ωσ κακαρά ζςοδα αφαιρωμζνου των αμοιβϊν των παρόχων περιεχομζνου ανάλογα με το αν ο Τμιλοσ λειτουργεί ωσ κφριοσ πάροχοσ ι ωσ ενδιάμεςοσ πάροχοσ βάςει των υπογεγραμμζνων ςυμφωνθτικϊν με τουσ παρόχουσ περιεχομζνου. Σ Τμιλοσ ενεργεί ωσ ενδιάμεςοσ πάροχοσ όταν ο άλλοσ πάροχοσ είναι υπεφκυνοσ για το περιεχόμενο και για τθν τιμι παροχισ τθσ υπθρεςίασ ςτουσ ςυνδρομθτζσ του Σμίλου και ο Τμιλοσ δεν φζρει τον πιςτωτικό κίνδυνο για τθν είςπραξθ των ςχετικϊν απαιτιςεων από ςυνδρομθτζσ. (χ) Κζρδθ/(Ηθμίεσ) ανά Μετοχι: Ψα βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με τθ διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν/ (ηθμιϊν) που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με το ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ χριςθσ, εξαιρϊντασ τον μζςο όρο των μετοχϊν που αποκτικθκαν ωσ ίδιεσ μετοχζσ. Ψα απομειοφμενα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με τθ διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν/ (ηθμιϊν) που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με το ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, όπωσ προςαρμόηεται για τθν επίδραςθ των δυνθτικϊν τίτλων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ (όπωσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν). (ψ) (ω) Ρροβλζψεισ για Αποηθμίωςθ Ρροςωπικοφ λόγω Συνταξιοδότθςθσ: Σι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται ςτθ παροφςα αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί κατά τθ λιξθ του ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθν διάρκεια τθσ παροχισ εργαςίασ. Σι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τισ οικονομικζσ και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ (Projected Unit Credit Method). Ψα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ τα οποία αναγνωρίηονται πλζον ςτα Οοιπά Χυνολικά Ειςοδιματα και οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των προγραμμάτων περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ενϊ υπάρχει απαίτθςθ αναγνϊριςθσ του τόκου επί τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ (ι περιουςιακοφ ςτοιχείου) κακοριςμζνθσ παροχισ ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ. Ψα μθ κατοχυρωμζνα κόςτθ προχπθρεςίασ αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ ςτθ νωρίτερθ θμερομθνία μεταξφ τθσ θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ τροποποίθςθσ και τθσ θμερομθνίασ αναγνϊριςθσ του κόςτουσ τθσ ςχετικισ αναδιάρκρωςθσ ι τερματιςμοφ. Λειτουργικοί Τομείσ Δραςτθριότθτασ: Σ Τμιλοσ παρζχει κυρίωσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα. Σι δφο τομείσ των τθλεπικοινωνιϊν και των υπθρεςιϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ απεικονίηονται ωσ ενιαίοσ τομζασ προσ αναφορά, επειδι οργανϊνονται και παρακολουκοφνται από κοινοφ και ςχετίηονται με μια ενιαία υπθρεςία που παρζχεται από τον Τμιλο προσ τουσ πελάτεσ του. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου παρακολουκεί τισ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ςτο ςφνολό τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ όλθ επιχειρθματικι φιλοςοφία επικεντρϊνεται ςτισ ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ «3play». (αα) Διανομι Μερίςματοσ: Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθ χριςθ που εγκρίνεται θ διανομι του μερίςματοσ από τθ Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων. Χελίδα 56 από 127

57 (αβ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Ψο μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Ψο τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτον λογαριαςμό «Ωπζρ το άρτιο» ςτα Μδια Ξεφάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ (κακαρζσ από αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι δικαιωμάτων καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ αφαιρετικά από το προϊόν τθσ ζκδοςθσ. Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και γνωςτοποιιςεισ Σι λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν ςυνάδουν με εκείνεσ που είχαν υιοκετθκεί κατά τθν προθγοφμενθ οικονομικι χριςθ εκτόσ από τα παρακάτω τροποποιθμζνα πρότυπα τα οποία ο Τμιλοσ και θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει κατά τθν 1 Λανουαρίου Ωςτόςο, δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ ι δεν ζχουν εφαρμογι για τον Τμιλο και τθν Εταιρεία. Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο και τθν Εταιρεία ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ (ανακεϊρθςθ) ΔΛΡ 32 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ (τροποποίθςθ) Συμψθφιςμόσ Χρθματοοικονομικϊν Ρεριουςιακϊν Στοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, ΔΛΡ 27 Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ΔΡΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ ΔΡΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ ΔΛΡ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων (Τροποποίθςθ) Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου ποςοφ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ΔΛΡ 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα (Τροποποίθςθ): Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ - Ανανζωςθ των Ραραγϊγων και θ ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ Διερμθνεία 21: Τζλθ Ρρότυπα που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα λογιςτικι περίοδο και ο Πμιλοσ και θ Εταιρεία δεν ζχει υιοκετιςει νωρίτερα: ΔΛΡ 16 Ενςϊματα πάγια και ΔΛΡ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία (Τροποποιιςεισ): Αποςαφινιςθ των αποδεκτϊν μεκόδων απόςβεςθσ Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Θ τροποποίθςθ αυτι αποςαφθνίηει τθν αρχι του ΔΟΥ 16 Ενςϊματα Υάγια και του ΔΟΥ 38 Άυλα Υεριουςιακά Χτοιχεία ότι τα ζςοδα αντανακλοφν τισ οικονομικζσ ωφζλειεσ που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ (τθσ οποίασ το περιουςιακό ςτοιχείο αποτελεί μζροσ) αντί των οικονομικϊν ωφελειϊν που καταναλϊνονται μζςω χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ωσ αποτζλεςμα, ο λόγοσ των εςόδων που δθμιουργοφνται προσ το ςφνολο των εςόδων που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν απόςβεςθ των ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε πολφ περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τθν απόςβεςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει ακόμα τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΛΡ 19 Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ (Τροποποίθςθ): Ειςφορζσ των εργαηομζνων Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ ςε προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Σ ςτόχοσ τθσ τροποποίθςθσ είναι θ απλοποίθςθ του λογιςτικοφ χειριςμοφ των ειςφορϊν που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ των εργαηομζνων, για παράδειγμα, για τισ ειςφορζσ των εργαηομζνων που υπολογίηονται ςφμφωνα με ζνα ςτακερό ποςοςτό του μιςκοφ. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. Χελίδα 57 από 127

58 ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα Ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ Ψο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018 και επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι. Θ τελικι ζκδοςθ του ΔΥΧΑ 9 ςυγκεντρϊνει τισ φάςεισ του ζργου των χρθματοοικονομικϊν μζςων και αντικακιςτά το ΔΟΥ 39 Χρθματοοικονομικά Πζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ και όλεσ τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΥΧΑ 9. Ψο πρότυπο ειςάγει νζεσ απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, απομείωςθ και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΡΧΑ 11 Σχιματα υπό κοινό ζλεγχο (Τροποποίθςθ): Λογιςτικοποίθςθ απόκτθςθσ ςυμμετοχικϊν τίτλων ςε ςχιματα υπό κοινό ζλεγχο Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Ψο ΔΥΧΑ 11 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό των ςυμμετοχϊν ςε κοινοπραξίεσ και κοινζσ επιχειριςεισ. Θ τροποποίθςθ προςκζτει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ λογιςτικοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ ςυμμετοχισ ςε μια κοινι επιχείρθςθ που αποτελεί επιχείρθςθ ςφμφωνα με τα ΔΥΧΑ και διευκρινίηει τον κατάλλθλο λογιςτικό χειριςμό για τισ αποκτιςεισ αυτζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΡΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί υκμιηόμενων Τιμϊν Ψο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Ψο ΧΔΟΥ ζχει προγραμματίςει να εξετάςει τα ευρφτερα ηθτιματα τιμολογιακισ ρφκμιςθσ και ςχεδιάηει να δθμοςιεφςει ζγγραφο ςυηιτθςθσ για το κζμα αυτό εντόσ του Εν αναμονι των αποτελεςμάτων του ςυνολικοφ ζργου για δραςτθριότθτεσ με ρυκμιηόμενεσ τιμζσ, το ΧΔΟΥ αποφάςιςε να αναπτφξει το ΔΥΧΑ 14 ωσ προςωρινό μζτρο. Ψο ΔΥΧΑ 14 επιτρζπει ςε εκείνουσ που εφαρμόηουν πρϊτθ φορά τα ΔΥΧΑ να ςυνεχίςουν να αναγνωρίηουν τα ποςά που αφοροφν ςε τιμολογιακζσ ρυκμίςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προθγοφμενου πλαιςίου λογιςτικϊν αρχϊν όταν υιοκετιςουν τα ΔΥΧΑ. Ωςτόςο, για να ενιςχυκεί θ ςυγκριςιμότθτα με τισ οντότθτεσ που εφαρμόηουν ιδθ τα ΔΥΧΑ και δεν αναγνωρίηουν τζτοια ποςά, το πρότυπο απαιτεί όπωσ θ επίδραςθ τθσ τιμολογιακισ ρφκμιςθσ παρουςιάηεται χωριςτά από άλλα ςτοιχεία. Πια οικονομικι οντότθτα που παρουςιάηει ιδθ ΔΥΧΑ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν δφναται να εφαρμόςει το πρότυπο αυτό. Ψο πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι για τον Τμιλο και τθν Εταιρεία. ΔΡΧΑ 15 Ζςοδα από Συμβάςεισ με πελάτεσ Ψο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Ψο ΔΥΧΑ 15 κακιερϊνει ζνα μοντζλο πζντε βθμάτων που κα εφαρμόηεται για ζςοδα που προκφπτουν από μια ςφμβαςθ με ζναν πελάτθ (με περιοριςμζνεσ εξαιρζςεισ), ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ ςυναλλαγισ εςόδων ι τον κλάδο. Σι απαιτιςεισ του προτφπου κα εφαρμόηονται επίςθσ για τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ των κερδϊν και ηθμιϊν από τθν πϊλθςθ οριςμζνων μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν αποτελοφν παραγωγι από ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ (π.χ., πωλιςεισ ακινιτων, εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ ι άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων). Κα απαιτοφνται εκτεταμζνεσ γνωςτοποιιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ του ςυνόλου των εςόδων, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ απόδοςθσ, αλλαγζσ ςτα υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςφμβαςθσ και των υποχρεϊςεων ςφμβαςθσ μεταξφ των περιόδων και βαςικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ. Ψο πρότυπο δεν ζχει ακόμα υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΛΡ 27 Εταιρικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (τροποποίθςθ) Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιτρζψει ςτισ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ και κα βοθκιςει ςε οριςμζνεσ δικαιοδοςίεσ τθ μετάβαςθ των εταιρικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων ςτα ΔΥΧΑ μειϊνοντασ τα κόςτθ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ τον περιοριςμό τθσ πλθροφόρθςθσ που είναι διακζςιμθ ςτουσ επενδυτζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. Χελίδα 58 από 127

59 ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ - Τροποποίθςθ: Ρϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του Σι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν μια αναγνωριςμζνθ αςυνζπεια μεταξφ των απαιτιςεων του ΔΥΧΑ 10 και εκείνεσ του ΔΟΥ 28, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πϊλθςθσ ι τθσ ειςφοράσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ του επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του. Θ κφρια ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι είτε όχι). Ζνα μερικό κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ και αν τα ςτοιχεία αυτά ςτεγάηονται ςε κυγατρικι. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. Ψο ΣΔΛΡ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι τροποποιιςεων των ΔΥΧΑ. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΠΧΑ 2 Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν: Θ αναβάκμιςθ αυτι τροποποιεί τουσ οριςμοφσ «προχπόκεςθ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικεσ αγοράσ» και προςκζτει τουσ οριςμοφσ «όροσ απόδοςθσ» και «όροσ υπθρεςίασ» (που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ τθσ «προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ»). ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα ςε μία απόκτθςθ επιχείρθςθσ που δεν κατατάςςεται ςτθν κακαρι κζςθ, μεταγενζςτερα επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από το εάν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΥΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μζςα. ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείσ: Θ αναβάκμιςθ αυτι απαιτεί από μια οικονομικι οντότθτα να γνωςτοποιεί τισ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ςυνάκροιςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ και διευκρινίηει ότι θ οντότθτα κα πρζπει να παρζχει ςυμφωνίεσ μεταξφ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οντότθτασ μόνο εάν πραγματοποιείται τακτικι αναφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων του τομζα. ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Αυτι θ αναβάκμιςθ ςτθν βάςθ ςυμπεράςματοσ του ΔΥΧΑ 13 διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΥΧΑ 13 και θ τροποποίθςθ των ΔΥΧΑ 9 και ΔΟΥ 39 δεν απομάκρυνε τθν δυνατότθτα επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων για τα οποία δεν υπάρχει δθλωμζνο επιτόκιο, ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία χωρίσ προεξόφλθςθ, εφόςον θ επίπτωςθ τθσ μθ προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ. ΔΛΠ 16 Ενςϊματα Πάγια: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα ςτοιχείο ενςϊματων παγίων αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ. ΔΛΠ 24 Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρεία που παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν αναφζρουςα οικονομικι οντότθτα ι ςτθ μθτρικι εταιρεία τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ, αποτελεί ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ. ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ. Ψο ΣΔΛΡ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι των τροποποιιςεων των ΔΥΧΑ. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ΔΥΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για το ςχθματιςμό μιασ από κοινοφ ςυμφωνίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. Χελίδα 59 από 127

60 ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Θ ανακεϊρθςθ αυτι διευκρινίηει ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ εξαίρεςθσ χαρτοφυλακίου που ορίηεται ςτθν παράγραφο 52 του ΔΥΧΑ 13 περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΟΥ 39 Χρηματοοικονομικά Μζςα: Αναγνώριςη και Επιμζτρηςη ι του ΔΥΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν πλθροφν τον οριςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΟΥ 32 Χρηματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςη. ΔΛΠ 40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι ο προςδιοριςμόσ του εάν μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τόςο τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ ορίηεται ςτο ΔΥΧΑ 3 Συνενώςεισ Επιχειρήςεων, όςο και του επενδυτικοφ ακινιτου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΟΥ 40 Επενδφςεισ ςε Ακίνητα, απαιτεί τθ χωριςτι εφαρμογι και των δφο προτφπων ανεξάρτθτα του ενόσ από το άλλο. Ψο ΣΔΛΡ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι τροποποιιςεων των ΔΥΧΑ. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ αναβακμίςεισ. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. ΔΠΧΑ 5 Μθ κυκλοφοροφντα Περιουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μία άλλθ (πϊλθςθ ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν κα πρζπει να κεωρείται ζνα νζο ςχζδιο πϊλθςθσ, αλλά ςαν μία ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Χυνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ εφαρμογισ των απαιτιςεων του ΔΥΧΑ 5. Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ αλλαγι τθσ μεκόδου διάκεςθσ δεν αλλάηει τθν θμερομθνία ταξινόμθςθσ. ΔΠΧΑ 7 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι μπορεί να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι ςε ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι γνωςτοποιιςεισ του ΔΥΧΑ 7 ςχετικά με τον ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. ΔΛΠ 19 Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ ενεργοφσ αγοράσ υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται με βάςθ το νόμιςμα ςτο οποίο εκφράηεται θ υποχρζωςθ, όχι ςτθ χϊρα όπου βρίςκεται θ υποχρζωςθ. Τταν δεν υπάρχει ενεργι αγορά για υψθλισ ποιότθτασ εταιρικά ομόλογα ςε αυτό το νόμιςμα, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια των κρατικϊν ομολόγων. ΔΛΠ 34 Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι απαιτοφμενεσ ενδιάμεςεσ γνωςτοποιιςεισ πρζπει να βρίςκονται είτε ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είτε να ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων και του ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ., ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ ι ςτθν Ζκκεςθ κινδφνου). Ψο ΧΔΟΥ διευκρίνιςε ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ ενδιάμεςθσ οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι χριςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον τρόπο, τότε θ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ είναι ελλιπισ. Χελίδα 60 από 127

61 ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 28: Επενδυτικζσ επιχειριςεισ: Εφαρμογι τθσ Εξαίρεςθσ Ενοποίθςθσ (Τροποποιιςεισ) Σι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν τρία ηθτιματα που προκφπτουν ςτθν πράξθ κατά τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ ενοποίθςθσ των εταιρειϊν επενδφςεων. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου Σι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ εξαίρεςθ από τθν παρουςίαςθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ιςχφει ςε μθτρικι εταιρεία που είναι κυγατρικι μιασ εταιρείασ επενδφςεων, όταν θ εταιρεία επενδφςεων επιμετρά όλεσ τισ κυγατρικζσ ςτθν εφλογθ αξία. Επίςθσ, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι μόνο μία κυγατρικι, θ οποία δεν αποτελεί θ ίδια μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθν εταιρεία επενδφςεων ενοποιείται. Τλεσ οι άλλεσ κυγατρικζσ τθσ εταιρείασ επενδφςεων επιμετρϊνται ςε εφλογθ αξία. Ψζλοσ, οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΟΥ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ και Κοινοπραξίεσ επιτρζπουν ςτον επενδυτι, κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ, να διατθριςουν θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ που εφαρμόηεται από τθ ςυγγενι εταιρεία τθσ εταιρείασ επενδφςεων ι κοινοπραξία ςτισ ςυμμετοχζσ τθσ ςε κυγατρικζσ. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ψο πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι για τον Τμιλο και τθν Εταιρεία. ΔΛΡ 1: Ρρωτοβουλία ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ (Τροποποίθςθ) Σι τροποποιιςεισ του ΔΟΥ 1 Παρουςίαςη των Οικονομικών Καταςτάςεων ενκαρρφνουν περαιτζρω τισ εταιρείεσ να εφαρμόηουν τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ ςτον κακοριςμό των πλθροφοριϊν που πρζπει να γνωςτοποιθκοφν και πϊσ να τισ παρουςιάηουν ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Σι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου Αυτζσ οι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποιιςεισ του ΔΟΥ 1 διευκρινίηουν, παρά αλλάηουν ςθμαντικά, τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΟΥ 1. Σι τροποποιιςεισ αφοροφν τθ ςθμαντικότθτα, τθ ςειρά των ςθμειϊςεων, τα υποςφνολα και το διαχωριςμό, τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ και τθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων (OCI) που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ που λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ. Χελίδα 61 από 127

62 2.4. ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΣΕΙΣ: Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΥΧΑ, απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ που επθρεάηουν τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κακϊσ και τα ζςοδα και ζξοδα που παρουςιάηονται ςτθν υπό εξζταςθ χριςθ. Ψα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ. Σ Τμιλοσ προβαίνει ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ προκειμζνου να εφαρμόςει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Σι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Σι βαςικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ: Θ Διοίκθςθ του Σμίλου προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Ρομικισ Ωπθρεςίασ του Σμίλου, τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των υποκζςεων που διαχειρίηεται (Χθμειϊςεισ 17 και 18). Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το ΔΟΥ 12 υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν από μελλοντικοφσ φορολογικοφσ ελζγχουσ και αναγνϊριςθ μελλοντικϊν φορολογικϊν ωφελειϊν (Χθμείωςθ 10). Θ τελικι εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Συντελεςτζσ απόςβεςθσ: Ψα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του Σμίλου αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ. Αυτζσ οι ωφζλιμεσ ηωζσ επανεκτιμϊνται περιοδικά για να εκτιμθκεί κατά πόςο ςυνεχίηουν να είναι κατάλλθλεσ. Σι ωφζλιμεσ ηωζσ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν από παράγοντεσ όπωσ θ τεχνολογικι καινοτομία και τα προγράμματα ςυντιρθςθσ (Χθμείωςθ 12). Απομείωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Ψα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ, θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και επιλζγει τον κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν (Χθμείωςθ 2.3κ). Απομείωςθ υπεραξίασ και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων: Σ Τμιλοσ αξιολογεί ετθςίωσ (ι όταν υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ) τθν υπεραξία για τυχόν ενδείξεισ απομείωςθσ και ερευνά τα γεγονότα ι τισ ςυνκικεσ που κακιςτοφν πικανι τθν φπαρξθ απομείωςθσ, όπωσ για παράδειγμα μια ςθμαντικι δυςμενισ αλλαγι ςτο εταιρικό κλίμα ι μια απόφαςθ για πϊλθςθ ι διάκεςθ μιασ μονάδασ (Χθμείωςθ 11). Εάν υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ υπολογίηεται θ ανακτιςιμθ αξία (θ οποία είναι θ μεγαλφτερθ μεταξφ τθσ εφλογθ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ) τθσ αντίςτοιχθσ μονάδασ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν ςτθν οποία θ υπεραξία ζχει κατανεμθκεί. Θ αξία χριςθσ εκτιμάται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προεξόφλθςθσ των ταμιακϊν ροϊν. Ξατά τθν εφαρμογι αυτισ τθσ μεκοδολογίασ, λαμβάνονται υπόψθ τα ιςτορικά λειτουργικά αποτελζςματα, μελλοντικά εταιρικά ςχζδια, οικονομικζσ προεκτάςεισ κακϊσ και δεδομζνα τθσ αγοράσ (ςτατιςτικά και μθ) τα οποία εκτιμϊνται από τθ διοίκθςθ. Χε περίπτωςθ που θ ανακτιςιμθ αξία είναι μικρότερθ τθσ λογιςτικισ αξίασ τότε προκφπτει ανάγκθ μείωςθσ τθσ λογιςτικισ αξίασ κατά το ποςό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ, με τθ διαφορά να καταχωρείται ςτα αποτελζςματα. Χελίδα 62 από 127

63 Σ Τμιλοσ πραγματοποιεί ετθςίωσ ελζγχουσ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ (Χθμείωςθ 11). Σι ανακτιςιμεσ αξίεσ των Πονάδων Δθμιουργίασ Ψαμιακϊν Φοϊν ζχουν κακοριςτεί βάςει των υπολογιςμϊν τθσ αξίασ χριςθσ, όπου απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ εκτιμιςεων. Επιπλζον, τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με μθ κακοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ που δεν αποςβζνονται ελζγχονται ετθςίωσ για απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ, μζςω τθσ ςφγκριςθσ τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ με τθν ανακτιςιμθ. Ψα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με κακοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ ελζγχονται για τυχόν απομείωςθ όταν υπάρχει ςχετικι ζνδειξθ. (ςτ) (η) (θ) (κ) Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Σι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ ςτον βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι φορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθφιςτοφν με αυτζσ τισ φορολογικζσ ηθμίεσ (Χθμείωςθ 10). Για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί απαιτοφνται ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ του Σμίλου, οι οποίεσ βαςίηονται ςτα μελλοντικά φορολογικά κζρδθ ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ φορολογικζσ ςτρατθγικζσ που κα ακολουκθκοφν. Επιμζτρθςθ αςϊματων πάγιων ςτοιχείων κατά τθν διαδικαςία επιμεριςμοφ του κόςτουσ εξαγοράσ: Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςτα πλαίςια αναγνϊριςθσ αςϊματων πάγιων ςτοιχείων βαςίηεται ςτθν επιςκόπθςθ των επιχειρθςιακϊν πλάνων των εξαγοραςκείςων εταιρειϊν και λαμβάνει υπ όψιν το μεςοςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίων που χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με υποκζςεισ ςχετικζσ με το επιτόκιο άνευ κινδφνου, τθ βζλτιςτθ κεφαλαιακι διάρκρωςθ του κλάδου, το κόςτοσ ιδίων κεφαλαίων κακϊσ και το κόςτοσ δανειςμοφ. Κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν: Σ Τμιλοσ κεφαλαιοποιεί το κόςτοσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν οι οποίοι ζχουν δεςμευτεί με ςφμβαςθ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. Θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ απαιτείται ϊςτε να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι τα κόςτθ πλθροφν τα κριτιρια του ΔΟΥ 38 (π.χ. το πάγιο είναι διαχωρίςιμο, προκφπτει από ςυμβατικό ι άλλο νομικό δικαίωμα και ο Τμιλοσ προςδοκά ότι κα του αποφζρει μελλοντικά ζςοδα). Χρθματοδοτικζσ / Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: Σι ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ταξινομοφνται αρχικά ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Θ αρχικι ταξινόμθςθ των μιςκϊςεων δεν μεταβάλλεται μεταγενζςτερα. Χε ςθμαντικό βακμό, θ κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τθν εκτίμθςθ των όρων των ςυμβάςεων. Ξατά τθν αξιολόγθςθ, ακολουκείται θ μεκοδολογία τθσ ουςίασ τθσ ςυναλλαγισ. Θ αξία των ενςϊματων παγίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ βαςίηεται ςτθν παροφςα αξία των ςυμβατικϊν πλθρωμϊν τθσ μίςκωςθσ. Σι ςυμβατικζσ πλθρωμζσ είναι κακοριςμζνεσ και για το λόγο αυτό θ αξία των μιςκϊςεων επιμετράται με ςχετικι βεβαιότθτα. (ι) Συνζχιςθ Δραςτθριότθτασ: Θ Διοίκθςθ του Σμίλου πραγματοποιεί τθν αξιολόγθςθ τθσ παραδοχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ βάςθ των εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων που καλφπτουν περίοδο πζντε ετϊν (Χθμείωςθ 3). Σι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δθμιουργία των επιχειρθματικϊν ςχεδίων βαςίηονται ςε ιςτορικά ςτοιχεία και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ κακϊσ και ςε διάφορουσ παράγοντεσ που κεωροφνται λογικοί δεδομζνου των περιςτάςεων και επανεξετάηονται λαμβάντοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ και αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ςυνκικεσ αγοράσ. Θ ετοιμαςία των επιχειρθματικϊν ςχεδίων επίςθσ περιλαμβάνει μακροπρόκεςμεσ παραδοχζσ για ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ παράγοντεσ που εμπεριζχουν ςθμαντικι χριςθ κρίςθσ τθσ Διοίκθςθσ. Χε περίπτωςθ που με τθν πάροδο του χρόνου οι κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ αποδειχκοφν εςφαλμζνεσ, θ αξιολόγθςθ τθσ παραδοχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να επθρεαςτεί. Χελίδα 63 από 127

64 3. ΣΥΝΕΧΙΣΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ: Ξατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 θ Εταιρεία και θ κυγατρικι τθσ Forthnet Media Holdings Α.Ε. εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε μθ ςυμμόρφωςθ με οριςμζνουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ που απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ των ομολογιακϊν δανείων (Χθμείωςθ 23) και ςυγκεκριμζνα με τουσ δείκτεσ του Χυνολικοφ Ξακαροφ Ψραπεηικοφ Δανειςμοφ προσ το Χφνολο Λδίων Ξεφαλαίων, του Χυνολικοφ Ξακαροφ Ψραπεηικοφ Δανειςμοφ προσ το Υροςαρμοςμζνο EBITDA και του Υροςαρμοςμζνου EBITDA προσ τουσ Ξακαροφσ Χρεωςτικοφσ Ψόκουσ όςον αφορά ςτα Ωφιςτάμενα Σμολογιακά Δάνεια ("ΩΣΔ") αλλά και τα Ρζα Σμολογιακά Δάνεια ("ΡΣΔ") και δεν ζχει αποπλθρϊςει ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ φψουσ 160,0 εκατ. μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςφνολο των ομολογιακϊν δανείων φψουσ 324,3 εκατ. και 100,0 εκατ. για τον Τμιλο και τθν Εταιρεία, αντίςτοιχα, διατιρθςαν τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Θ απεικόνιςθ των ομολογιακϊν δανείων ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είχε, μεταξφ άλλων, ωσ ςυνζπεια τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ να υπερβαίνουν κατά 405,3 εκατ. περίπου και 47,7 εκατ. περίπου, αντίςτοιχα, τισ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τουσ. Θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ 29,1 εκατ. ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ ςτισ 3 Λανουαρίου 2014 από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ και τουσ αποκτιςα&n