ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ λόγω κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και ταυτόχρονθ (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν με ςυνζνωςθ των εν λόγω μετοχϊν (reverse split) και (iii) μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split), με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920 ι εναλλακτικά με ςυμψθφιςμό ηθμιϊν. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου και μία ψιφοσ. Κατόπιν τθσ δθμοςιοποίθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα των αποτελεςμάτων τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ για τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, θ Τράπεηα υπζβαλε ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (SSM) ςχζδιο κεφαλαιακϊν ενεργειϊν (ςτο εξισ, το «Capital Plan») που περιλαμβάνει τόςο επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που κα υλοποιθκοφν εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, όςο και αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ τθν 11 θ Δεκεμβρίου Σε αυτό το πλαίςιο θ Τράπεηα ζχει αποφαςίςει να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ διάφορων κεφαλαιακϊν δράςεων για τθν κάλυψθ του εν λόγω ελλείματοσ, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου 1

2 μζςω ζκδοςθσ νζων κοινϊν, ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ) με κάλυψθ αυτισ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ λόγω μετατροπισ επιλζξιμων κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία υποχρεϊςεων ςε κοινζσ μετοχζσ λόγω εφαρμογισ των ςχετικϊν μζτρων αναδιάρκρωςθσ πακθτικοφ, προ τθσ πικανισ καταβολισ τθσ κρατικισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (το ΤΧΣ) ςτθν Τράπεηα και τθσ πικανισ ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω αφξθςθ του ΤΧΣ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ που το κεφαλαιακό ζλλειμα δεν καλυφκεί από τισ επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ και τθν άντλθςθ κεφαλαίων από ιδιϊτεσ, το ΤΧΣ κα καταβάλλει τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ / ςυμμετάςχει ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, όπωσ προβλζπονται από το νόμο 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, και τθν υπ αρ. 36/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και από τισ γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ). Το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ προβλζπει τθν υποχρζωςθ αναδιάρκρωςθσ των επιλζξιμων κατά τισ οικείεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων τθσ Τράπεηασ πριν τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ ςτο υπό ανακεφαλαιοποίθςθ πιςτωτικό ίδρυμα (τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ). Οι δικαιοφχοι των υποχρεϊςεων που υπόκεινται / κα υπαχκοφν ςτα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ, δυνάμει των οποίων οι εν λόγω υποχρεϊςεισ κα μετατραποφν ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ (όπου αυτό εφαρμόηεται), κα λάβουν νζεσ μετοχζσ που κα εκδοκοφν από τθν ωσ άνω αναφερόμενθ αφξθςθ. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ (ADR) τθσ Τράπεηασ ςτο New York Stock Exchange είναι χαμθλότερθ του ενόσ δολαρίου για χρονικό διάςτθμα άνω των 30 θμερϊν διαπραγμάτευςθσ, γεγονόσ που παραβαίνει τα κριτιρια διαρκοφσ διαπραγμάτευςθσ όπωσ αυτά ιςχφουν ςφμφωνα με τα κεφάλαια 801 και 802 του κανονιςμοφ NYSE (NYSE Listed Company Manual), και δεδομζνου ότι αφενόσ για τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ κα λθφκεί υπόψθ θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ και αφετζρου των ςχετικϊν περιοριςμϊν του κοινοφ εταιρικοφ δικαίου, παρίςταται ανάγκθ μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, ϊςτε αφενόσ να μθν δθμιουργθκεί πρόβλθμα κατά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατά τα παραπάνω και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14 του κ.ν. 2190/1920 και αφετζρου θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτο NYSE να είναι υψθλότερθ του ενόσ δολαρίου, και ωσ εκ τοφτου να πλθροί το ςυγκεκριμζνο κριτιριο διαπραγμάτευςθσ ςτθν εν λόγω αγορά. Ρζραν των ανωτζρω, θ ωσ άνω ςκοποφμενθ εταιρικι πράξθ κα αναπροςαρμόςει και τθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, που επίςθσ κα λθφκεί υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ τιμισ διάκεςθσ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 2

3 Ειδικά όςον αφορά τθν υπό (i) προτεινόμενθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου δια ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ αποκεματικοφ αυτι εξυπθρετεί το ςχθματιςμό ακζραιασ ςχζςθσ αντικατάςταςθσ προχφιςτάμενθσ και νζασ ονομαςτικισ αξίασ. Για το ςκοπό αυτό προτείνεται ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων θ ταυτόχρονθ (i) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό 1,20 Ευρϊ, λόγω ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ από 0,30Ευρϊ ςε 4,50 Ευρϊ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ από ςε νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ (reverse split) με αναλογία δεκαπζντε (15) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ προσ μία (1) νζα κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ και (iii) μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split) από 4,50 Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920 ι εναλλακτικά με ςκοπό το ςυμψθφιςμό ηθμιϊν. Τυχόν κλάςματα μετοχϊν που κα προκφψουν από το reverse split και τθ μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ωσ ανωτζρω κα εκποιθκοφν από τθν Τράπεηα το ςυντομότερο δυνατόν κατά τθν ιςχφουςα χρθματιςτθριακι νομοκεςία. Σχετικϊσ κα πρζπει να τροποποιθκεί και το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ κατά τα ακόλουκα: 1) Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ: «1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ και διαιρείται α) ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία β) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μη τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.» 2) Ρροςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 εδαφίου ξβ ωσ εξισ: «ξβ) Με τθν από [ ].[ ].2015 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αποφαςίςτθκε θ ταυτόχρονθ (i) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό 1,20 Ευρϊ, λόγω ιςόποςθσ κεφαλαιοποίθςθσ τμιματοσ του κατ άρκρο 4 παρ. 4α, του κ.ν. 2190/1920 ειδικοφ αποκεματικοφ τθσ Τράπεηασ και (ii) αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ από 0,30 Ευρϊ ςε 4,50 Ευρϊ και μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ από ςε νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, με ςυνζνωςθ των παλαιϊν κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία δεκαπζντε (15) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ προσ μία (1) νζα κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ και (iii) μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ ζκαςτθσ κοινισ ονομαςτικισ μετά 3

4 ψιφου μετοχισ τθσ Τράπεηασ (όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί μετά το reverse split) από 4,50 Ευρϊ ςε 0,30 Ευρϊ, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4α του κ.ν. 2190/1920/ λόγω ςυμψθφιςμοφ ιςόποςων ηθμιϊν. Κατά ςυνζπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ , διαιρείται α) ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία, β) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μη τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία και γ) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.» Ρεραιτζρω, προτείνεται θ παροχι εξουςιοδοτιςεων προσ τα εκτελεςτικά μζλθ του ΔΣ προκειμζνου ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, να προβοφν ςε οποιαδιποτε ενζργεια, διλωςθ, αίτθςθ, υποβολι εγγράφων που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω αποφάςεων, τθ χοριγθςθ αδειϊν και εγκρίςεων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, το Υπουργείο Οικονομίασ κακϊσ και κάκε ςυναφοφσ κζματοσ με δυνατότθτα να ορίηουν προσ τοφτο περαιτζρω ζνα ι περιςςότερα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ. 4

5 2. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει και τθν υπ αρ. 36/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι ποςοφ ΕΥΩ 4,602 εκατ. μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με καταβολι ςε μετρθτά ι/και με ειςφορά εισ είδοσ και διάκεςθ αυτϊν αφενόσ για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με μετρθτά από ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα, αφετζρου για το ςκζλοσ τθσ αφξθςθσ που δφναται να καλυφκεί με ειςφορά ςε είδοσ, από τα πρόςωπα που προβλζπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει, λόγω αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων, ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ και από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων για αμφότερα τα ςκζλθ τθσ αφξθςθσ. Ραροχι εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ να εξειδικεφςει τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ να ορίςει τθν τιμι διάκεςθσ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου και μία ψιφοσ. Ππωσ ανεφζρκθ ανωτζρω ςε ςχζςθ με το πρϊτο κζμα τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ, θ Τράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να αντλιςει εποπτικά κεφάλαια πραγματοποιϊντασ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ του Ρρογράμματοσ Ανακεφαλαιοποίθςθσ. Δεδομζνων των όρων και περιοριςμϊν που προβλζπει το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ (α) τθσ από 02/11/2015 Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων που θ Τράπεηα ζχει υποβάλλει και (β) τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ Μζτρων Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ πριν τθ χοριγθςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ μζςω τθσ αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων που προβλζπει το αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει μετά και τθν τροποποίθςθ αυτοφ από το ν. 4340/2015 (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι) το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν υλοποίθςθ αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ): (Α) (α) Ροςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: δεδομζνου ότι το ςυνολικό ποςό των αντλθκθςομζνων από τθν προτεινόμενθ Αφξθςθ κεφαλαίων δεν δφναται να υπολείπεται του ςυνολικοφ ποςοφ 5

6 που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ, και ότι θ ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν πρζπει να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων που το Ευρωπαϊκό δίκαιο προβλζπει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ κατανομισ βαρϊν ςε δικαιοφχουσ κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ, θ Τράπεηα προτίκεται να αντλιςει ςυνολικό ποςό ζωσ ΕΥΩ εκατ. (ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν και μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ο ανϊτατοσ αρικμόσ των οποίων κα ιςοφται με το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ κακοριςκείςασ τιμισ διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων ςτθν Αφξθςθ μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ). Το ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κα ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν (ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Θ ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι ΕΥΩ 0,30. Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2015, ςτο βακμό που κα επιτραπεί ςτθν Τράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ τθσ. Το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β) (θ Ενιαία Ζκκεςθ). (β) Τιμι Διάκεςθσ: Σχετικά με τθν τιμι διάκεςθσ προτείνεται αυτι να κακοριςτεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ και τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων (θ Τιμι Διάκεςθσ). Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθσ όπωσ θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ προςδιορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τιμι διάκεςθσ που κα προκφψει από τθ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν από κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςε βιβλίο προςφορϊν που κα ολοκλθρωκεί πριν τθ Γενικι Συνζλευςθ ςτο πλαίςιο προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα κατωτζρω υπό (γ) και ςφμφωνα με το αρ. 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, δθλαδι κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Συμβουλίου του ΤΧΣ. Σε περίπτωςθ που ο κακοριςμόσ τθσ Τιμισ Διάκεςθσ δεν καταςτεί δυνατόν για οποιονδιποτε λόγο να αποφαςιςτεί από τθν ωσ άνω Γενικι Συνζλευςθ προτείνεται να παραςχεκεί εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό κακορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ. 6

7 Σε κάκε περίπτωςθ, θ Τιμι Διάκεςθσ κα είναι κοινι για όλουσ τουσ επενδυτζσ που κα αναλάβουν Νζεσ Μετοχζσ ςυμμετζχοντασ ςτθν Αφξθςθ, ανεξαρτιτωσ ςε ποιο ςκζλοσ αυτισ υπάγονται και αν ςυμμετζχουν ςε αυτι με καταβολι μετρθτϊν ι με ειςφορά εισ είδοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςϊπων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, που κα ςυμμετάςχουν λόγω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςτο πλαίςιο τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ κατανομισ των βαρϊν πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι). Σε αυτό το πλαίςιο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον απόλυτο αρικμό των Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ και για κάκε ςκζλοσ αυτισ (όπου είναι απαραίτθτο), με βάςθ τθν οριςκείςα είτε από τθ Γενικι Συνζλευςθ είτε από αυτό Τιμι Διάκεςθσ. H Τιμι Διάκεςθσ δεν κα υπολείπεται τθσ ονοματικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ, ιτοι, τα 0,30 ΕΥΩ ανά μετοχι (άρκρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προτείνεται να δφναται θ Τιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ. (γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ. Συγκεκριμζνα: (γ)(1) ποςό ζωσ ΕΥΩ εκατ., να δφναται να καλυφκεί με μετρθτά με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ, τθσ Τράπεηασ και ειδικότερα μζςω (α) αφενόσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων ςτθν οποία θ Τράπεηα προχϊρθςε τθν 02/11/2015, (β) αφετζρου τθσ προςφοράσ ςτο εξωτερικό μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ και μζχρι του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω δθμόςιασ προςφοράσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και (γ) κάκε άλλθσ ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςτθν οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να προβεί, προκειμζνου να διακζςει τυχόν αδιάκετεσ παρά τα ανωτζρω Νζεσ Μετοχζσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ (θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) ενϊ, (γ)(2) για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ωσ άνω ποςοφ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν, ποςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, αυτό το ςκζλοσ τθσ Αφξθςθσ δφναται να καλυφκεί (α) μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ των κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων που δφνανται να υπαχκοφν ςτα μζτρα του αρ. 6α παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, κατά τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν εκδοκθςομζνθ κατά το ανωτζρω άρκρο του ν. 3864/2010 ΡΥΣ, και (β) μζςω τθσ 7

8 ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ και κυριότθτασ του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με ειςφορά εισ είδοσ) κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010 για ποςό που κα κακοριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθροφμενου του επιμεριςμοφ που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. Τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ (ιτοι, δια ειςφοράσ εισ είδοσ) προτείνεται να επιφυλαχκεί από τθν Τράπεηα μόνον για τουσ δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ δφναται να εφαρμοςτοφν τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ και για το ΤΧΣ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Τράπεηασ, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (θ Εισ Είδοσ Αφξθςθ). Ειδικότερα, προτείνεται θ Αφξθςθ να δφναται να καλυφκεί ωσ κατωτζρω: H Σε Μετρθτά Αφξθςθ (υπό γ.1. ανωτζρω) [γ.1.α. Ποςό ζωσ 741 εκατ. Ευρϊ να δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα οφείλονται από τθν Τράπεηα ςτουσ επενδυτζσ που κα αποδεχκοφν τθν επαναγορά των τίτλων τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν από Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εν λόγω πρόταςθσ. Το ωσ άνω ποςό αντιςτοιχεί ςτθν 100% αποδοχι τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ από τα πρόςωπα που δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Συγκεκριμζνα, τθν θ Τράπεηα εκκίνθςε τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, υβριδικϊν τίτλων και ομολόγων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ (senior unsecured) (θ Ρρόταςθ Ανταλλαγισ). Σφμφωνα με τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, θ Τράπεηα προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα εποπτικά τθσ κεφάλαια, υπζβαλε δθμόςια πρόταςθ προσ τουσ κατόχουσ των ακόλουκων τίτλων για τισ κάτωκι ςυναλλαγζσ, ςε εκελοντικι βάςθ, ωσ ακολοφκωσ: Προσ τουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των υβριδικϊν τίτλων με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 30% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 75% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 100% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ. Θ ανταλλαγι των ωσ άνω αναφερόμενων τίτλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν Τιμι Διάκεςθσ. 8

9 Θ ωσ άνω ςυναλλαγι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τθν 11θ Νοεμβρίου. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, οι εν λόγω τίτλοι κα αγοραςτοφν από τθν Τράπεηα και το ςχετικό αντίτιμο ςε μετρθτά κα κατατεκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό του αρ. 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ωσ προκαταβολι τθσ Αφξθςθσ, ϊςτε θ Τράπεηα εγγράψει κάκε αποδεχόμενο τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ για το αντίςτοιχο ποςό ςε μετρθτά που του απεδόκθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, ςτθν Αφξθςθ και να λάβει τον αντίςτοιχο ςτο ωσ άνω ποςό αρικμό Νζων Μετοχϊν. Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται ότι θ ωσ άνω Ρρόταςθ Ανταλλαγισ δεν περιλαμβάνει τισ Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ ΡΑΨ (όπωσ ορίηονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ). γ.1.β. Ροςό ζωσ Ευρϊ εκατ. δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα καταβλθκοφν από τθ διάκεςθ μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν (θ οποία δεν ςυνιςτά δθμόςια προςφορά κατά τισ διατάξεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ) ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό με τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (ςτο εξισ, book building) κακϊσ και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα που κα ακολουκιςει τθν ωσ άνω προςφορά ςτο εξωτερικό. Θ διαδικαςία του book building κα ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ (θ Διεκνισ Ρροςφορά). Θ ικανοποίθςθ των ωσ άνω εγγραφϊν των κεςμικϊν και άλλων επενδυτϊν, οι οποίοι κα αναλάβουν να καλφψουν μζχρι και το ςφνολο των Νζων Μετοχϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Ρροςφοράσ, κα γίνει κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. γ.1.β.α Σε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων Νζων Μετοχϊν, παρά τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να διακζςει μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ αυτζσ κατ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο ςτθν Τιμι Διάκεςθσ και υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςχετικά από τθν οικεία νομοκεςία. H Εισ Είδοσ Αφξθςθ (γ.2.) Για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ κατά τα ωσ άνω προβλεπόμενα και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου γ.3. κατωτζρω, τότε οποιοδιποτε υπολειπόμενο ποςό εκ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ (ιτοι, εκ ποςοφ εκ.) απομζνει μθ καλυφκζν, κα καλυφκεί ςυμφϊνωσ προσ τα προβλεπόμενα από τον ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθκείσ από τον ν.4340/2015, και ςυγκεκριμζνα: γ.2.α. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί μζςω τυχόν εφαρμογισ τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 6 και 6α 9

10 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν ΡΥΣ που προβλζπεται να εκδοκεί βάςει του αρ.6α παρ.4 του ωσ άνω νόμου, γ.2.β. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακορίςει με ςχετικι απόφαςι του το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ςε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ κι εφαρμογισ τθσ ωσ άνω ΡΥΣ περί τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, να δφναται να καλυφκεί από το ΤΧΣ μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ (και κυριότθτασ του ΤΧΣ) και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκδοκείςα ΡΥΣ υπ. αρικμ. 36/ , ςχετικά με τον επιμεριςμό τθσ ςυμμετοχισ του ΤΧΣ μεταξφ των κοινϊν μετοχϊν και των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν κακϊσ και τουσ λοιποφσ (προβλεπόμενουσ ςτθν εν λόγω ΡΥΣ) όρουσ ζκδοςθσ και μετατροπισ των τελευταίων. γ.3. Μερικι Κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ και Ζκδοςθ των Υπό Αίρεςθ Μετατρζψιμων Ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Σε κάκε περίπτωςθ το ποςό κατά το οποίο κα καλυφκεί τελικά θ Αφξθςθ ακροιηόμενο με το ποςό του κεφαλαίου των εκδοκθςομζνων ςφμφωνα με το τρίτο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, δεν δφναται να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, ιτοι, ποςό εκατ. Κατά τοφτο, τα ακόλουκα δφνανται / ενδζχεται να ιςχφςουν κατά τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ: α. Σε περίπτωςθ πλιρουσ κάλυψθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ μόνο με τθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν επενδυτϊν, παρζλκει θ ζκδοςθ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. β. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, είναι ίςο ι υψθλότερο του ποςοφ των εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ παραμζνει ςε ιςχφ. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ, δε, ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. 10

11 γ. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, είναι χαμθλότερο του ποςοφ των εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ ανακαλείται ςτο ςφνολό τθσ από τθν Τράπεηα και παφει να ιςχφει, ωσ ουδζποτε γεννθκείςα, τυχόν δε εγγραφζσ για ανάλθψθ μετοχϊν από τθν Αφξθςθ (από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) κα λογίηονται ωσ μθδζποτε απευκυνκείςεσ ςτθν Τράπεηα. Τυχόν δε καταβλθκζντα προσ το ςκοπό αυτό ποςά κα επιςτρζφονται αμελλθτί από τθν Τράπεηα προσ τουσ δικαιοφχουσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ τόκου. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. Ρροκεςμία Κάλυψθσ: Θ προκεςμία για τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ προτείνεται να είναι μζχρι τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015, ιτοι, μζχρι τθν τεκειμμζνθ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κάλυψθσ του κεφαλαιακοφ ελλείμματοσ και ςε περίπτωςθ που θ ωσ άνω προκεςμία δεν ζχει τεκεί ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ κάλυψθσ τθσ παροφςασ Αφξθςθσ, να ιςχφει για αυτιν θ ανϊτατθ δυνατι προκεςμία που προβλζπει ο ελλθνικόσ εταιρικόσ νόμοσ, ιτοι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ζγκριςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ. (δ) Δικαίωμα Ρροτίμθςθσ: Ρροτείνεται θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ και για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β). (ε) Ραροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Ρροτείνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ: 11

12 (1) του οριςμοφ κάκε διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (Book Building Process) και τθσ δθμόςιασ προςφοράσ Νζων Μετοχϊν ςτθν Ελλάδα (χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί βιβλίο προςφορϊν ςτθν Ελλάδα με τθν ζννοια τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ για τθν πραγματοποίθςθ δθμόςιων προςφορϊν ςτθν Ελλάδα), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ εξουςιοδότθςθσ για τον κακοριςμό τθσ Τιμισ Διάκεςθσ, κατϋαρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, (2) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ εγγράφου προςφοράσ για τθν ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτο εξωτερικό και ενθμερωτικοφ δελτίου για τθ δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. (Β) Σε ςχζςθ με όλα τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποβάλλει προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ: «Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν για τθν Αφξθςθ του Κοινοφ Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατϋ εφαρμογι του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει Α. 1. Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου Όροι Αφξθςθσ Κατόπιν τθσ δθμοςιοποίθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα των αποτελεςμάτων τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ για τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, θ Τράπεηα υπζβαλε ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (SSM) ςχζδιο κεφαλαιακϊν ενεργειϊν (ςτο εξισ, το «Capital Plan») που περιλαμβάνει τόςο επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που κα υλοποιθκοφν εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, όςο και αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ τθν 11 θ Δεκεμβρίου Σε αυτό το πλαίςιο θ Τράπεηα ζχει αποφαςίςει να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ διάφορων κεφαλαιακϊν δράςεων για τθν κάλυψθ του εν λόγω ελλείματοσ, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου μζςω ζκδοςθσ νζων κοινϊν, ονομαςτικϊν μετά ψιφου μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ) με κάλυψθ αυτισ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ λόγω μετατροπισ επιλζξιμων κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία υποχρεϊςεων ςε κοινζσ μετοχζσ λόγω εφαρμογισ των ςχετικϊν μζτρων αναδιάρκρωςθσ πακθτικοφ, προ τθσ πικανισ καταβολισ τθσ κρατικισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (το ΤΧΣ) ςτθν Τράπεηα και τθσ πικανισ ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω αφξθςθ του ΤΧΣ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ που το κεφαλαιακό ζλλειμα δεν καλυφκεί από τισ επιμζρουσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ και τθν άντλθςθ κεφαλαίων από ιδιϊτεσ, το ΤΧΣ κα καταβάλλει τθν 12

13 κεφαλαιακι ενίςχυςθ / ςυμμετάςχει ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, όπωσ προβλζπονται από το νόμο 3864/2010, όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει, και τθν υπ αρ. 36/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και από τισ γενικζσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτζσ δεν ςυγκροφονται με τισ ανωτζρω ειδικζσ διατάξεισ, περί αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των ανωνφμων εταιρειϊν (ςτο εξισ το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ). Δεδομζνων των όρων και περιοριςμϊν που προβλζπει το Ρρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίθςθσ και λαμβανομζνων υπόψθ (α) τθσ από 02/11/2015 Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων που θ Τράπεηα ζχει υποβάλλει και (β) τθσ υποχρζωςθσ εφαρμογισ Μζτρων Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ πριν τθ χοριγθςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ μζςω τθσ αναγκαςτικισ μετατροπισ κεφαλαιακϊν μζςων ι/και λοιπϊν επιλζξιμων υποχρεϊςεων που προβλζπει το αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει μετά και τθν τροποποίθςθ αυτοφ από το ν. 4340/2015 (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι) το Διοικθτικό Συμβοφλιο προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθν υλοποίθςθ αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με τουσ κάτωκι όρουσ (ςτο εξισ, θ Αφξθςθ): (Α) (α) Ροςό Αφξθςθσ / αρικμόσ νεοκδοκθςομζνων μετοχϊν: δεδομζνου ότι το ςυνολικό ποςό των αντλθκθςομζνων από τθν προτεινόμενθ Αφξθςθ κεφαλαίων δεν δφναται να υπολείπεται του ςυνολικοφ ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ, και ότι θ ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν πρζπει να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ χοριγθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων που το Ευρωπαϊκό δίκαιο προβλζπει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ κατανομισ βαρϊν ςε δικαιοφχουσ κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ, θ Τράπεηα προτίκεται να αντλιςει ςυνολικό ποςό ζωσ ΕΥΩ εκατ. (ςτο εξισ, θ Συνολικι Αφξθςθ) με τθν ζκδοςθ νζων, άυλων, κοινϊν, ονομαςτικϊν και μετά ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ο ανϊτατοσ αρικμόσ των οποίων κα ιςοφται με το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ δια τθσ κακοριςκείςασ τιμισ διάκεςθσ των νεοεκδοκθςομζνων ςτθν Αφξθςθ μετοχϊν (οι Νζεσ Μετοχζσ). Το ονομαςτικό ποςό αφξθςθσ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κα ιςοφται με τον αρικμό που προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον αρικμό των Νζων Μετοχϊν με τθν ονομαςτικι αξία αυτϊν (ςτο εξισ, θ Ονομαςτικι Αφξθςθ). Θ ονομαςτικι αξία των Νζων Μετοχϊν κα είναι ΕΥΩ 0,30. Δεν κα εκδοκοφν κλάςματα Νζων Μετοχϊν από τθν Αφξθςθ και οι Νζεσ Μετοχζσ κα δικαιοφνται μζριςμα από τα κζρδθ τθσ χριςθσ 2015, ςτο βακμό που κα επιτραπεί ςτθν Τράπεηα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία να διανείμει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ τθσ. Το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ κα διατεκεί ςφμφωνα με τθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β) (θ Ενιαία Ζκκεςθ). (β) Τιμι Διάκεςθσ: Σχετικά με τθν τιμι διάκεςθσ προτείνεται αυτι να κακοριςτεί από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ και τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων (θ Τιμι Διάκεςθσ). Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ προτείνει ςτουσ μετόχουσ τθσ όπωσ θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ προςδιορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ των Νζων Μετοχϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τιμι διάκεςθσ που κα προκφψει από τθ 13

14 διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν από κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςε βιβλίο προςφορϊν που κα ολοκλθρωκεί πριν τθ Γενικι Συνζλευςθ ςτο πλαίςιο προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα κατωτζρω υπό (γ) και ςφμφωνα με το αρ. 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, δθλαδι κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Συμβουλίου του ΤΧΣ. Σε περίπτωςθ που ο κακοριςμόσ τθσ Τιμισ Διάκεςθσ δεν καταςτεί δυνατόν για οποιονδιποτε λόγο να αποφαςιςτεί από τθν ωσ άνω Γενικι Συνζλευςθ προτείνεται να παραςχεκεί εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ κατ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ αυτό κακορίςει τθν Τιμι Διάκεςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Τιμι Διάκεςθσ κα είναι κοινι για όλουσ τουσ επενδυτζσ που κα αναλάβουν Νζεσ Μετοχζσ ςυμμετζχοντασ ςτθν Αφξθςθ, ανεξαρτιτωσ ςε ποιο ςκζλοσ αυτισ υπάγονται και αν ςυμμετζχουν ςε αυτι με καταβολι μετρθτϊν ι με ειςφορά εισ είδοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςϊπων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, που κα ςυμμετάςχουν λόγω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςτο πλαίςιο τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ κατανομισ των βαρϊν πριν τθ χοριγθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (θ Αναγκαςτικι Μετατροπι). Σε αυτό το πλαίςιο, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ εξουςιοδοτείται να κακορίςει και τον απόλυτο αρικμό των Νζων Μετοχϊν που κα εκδοκοφν από τθν Αφξθςθ και για κάκε ςκζλοσ αυτισ (όπου είναι απαραίτθτο), με βάςθ τθν οριςκείςα είτε από τθ Γενικι Συνζλευςθ είτε από αυτό Τιμι Διάκεςθσ. H Τιμι Διάκεςθσ δεν κα υπολείπεται τθσ ονοματικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ, ιτοι, τα 0,30 ΕΥΩ ανά μετοχι (άρκρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). Ππωσ αναφζρεται και ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προτείνεται να δφναται θ Τιμι Διάκεςθσ να είναι ανϊτερθ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ. (γ) Κάλυψθ Αφξθςθσ: τθ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ εν μζρει με μετρθτά και εν μζρει με ειςφορά εισ είδοσ. Συγκεκριμζνα: (γ)(1) ποςό ζωσ ΕΥΩ εκατ., να δφναται να καλυφκεί με μετρθτά με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ, τθσ Τράπεηασ και ειδικότερα μζςω (α) αφενόσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ Τίτλων ςτθν οποία θ Τράπεηα προχϊρθςε τθν 02/11/2015, (β) αφετζρου τθσ προςφοράσ ςτο εξωτερικό μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ και μζχρι του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν μζςω δθμόςιασ προςφοράσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και (γ) κάκε άλλθσ ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςτθν οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να προβεί, προκειμζνου να διακζςει τυχόν αδιάκετεσ παρά τα ανωτζρω Νζεσ Μετοχζσ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ (θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) ενϊ, (γ)(2) για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ωσ άνω ποςοφ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν (ι και του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με μετρθτά) ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ, ποςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί με ειςφορά εισ είδοσ και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για αυτό το μζροσ τθσ Αφξθςθσ για όλουσ τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ, κοινοφσ ι προνομιοφχουσ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, αυτό το ςκζλοσ τθσ Αφξθςθσ δφναται να καλυφκεί (α) μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ των κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων που δφνανται να υπαχκοφν ςτα μζτρα του αρ. 6α παρ. 2 του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, κατά τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν εκδοκθςομζνθ κατά το ανωτζρω άρκρο του ν. 3864/2010 ΡΥΣ, και (β) μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ και κυριότθτασ του ΤΧΣ, (εφόςον αυτό ςυμμετάςχει με ειςφορά εισ είδοσ) κατά τα 14

15 προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010 για ποςό που κα κακοριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθροφμενου του επιμεριςμοφ που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. Τοιαφτθ δε δυνατότθτα κάλυψθσ (ιτοι, δια ειςφοράσ εισ είδοσ) προτείνεται να επιφυλαχκεί από τθν Τράπεηα μόνον για τουσ δικαιοφχουσ των υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ δφναται να εφαρμοςτοφν τα Μζτρα Αναδιάρκρωςθσ Ρακθτικοφ μζςω τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ και για το ΤΧΣ, καταργοφμενου του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ οιουδιποτε άλλου μετόχου, κοινοφ ι προνομιοφχου, τθσ Τράπεηασ, όπωσ ςχετικά ορίηει το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (θ Εισ Είδοσ Αφξθςθ). Ειδικότερα, προτείνεται θ Αφξθςθ να δφναται να καλυφκεί ωσ κατωτζρω: H Σε Μετρθτά Αφξθςθ (υπό γ.1. ανωτζρω) γ.1.α. Ποςό ζωσ 741 εκατ. Ευρϊ να δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα οφείλονται από τθν Τράπεηα ςτουσ επενδυτζσ που κα αποδεχκοφν τθν επαναγορά των τίτλων τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτθν από Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εν λόγω πρόταςθσ. Το ωσ άνω ποςό αντιςτοιχεί ςτθν 100% αποδοχι τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ από τα πρόςωπα που δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αυτιν. Συγκεκριμζνα, τθν θ Τράπεηα εκκίνθςε τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, υβριδικϊν τίτλων και ομολόγων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ (senior unsecured) (θ Ρρόταςθ Ανταλλαγισ). Σφμφωνα με τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ, θ Τράπεηα προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα εποπτικά τθσ κεφάλαια, υπζβαλε δθμόςια πρόταςθ προσ τουσ κατόχουσ των ακόλουκων τίτλων για τισ κάτωκι ςυναλλαγζσ, ςε εκελοντικι βάςθ, ωσ ακολοφκωσ: Προσ τουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των υβριδικϊν τίτλων με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 30% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 75% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ Προσ τουσ κατόχουσ ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ: o πϊλθςθ και ανταλλαγι μζχρι και του ςυνόλου των ομολογιακϊν τίτλων κφριου αναςφάλιςτου χρζουσ με κοινζσ μετοχζσ τισ οποίεσ πρόκειται να εκδϊςει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ επερχόμενθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, ςτο 100% επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ. Θ ανταλλαγι των ωσ άνω αναφερόμενων τίτλων κα πραγματοποιθκεί ςτθν Τιμι Διάκεςθσ. Θ ωσ άνω ςυναλλαγι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τθν 11θ Νοεμβρίου. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, οι εν λόγω τίτλοι κα αγοραςτοφν από τθν Τράπεηα και το ςχετικό αντίτιμο ςε μετρθτά κα κατατεκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό του αρ. 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 ωσ προκαταβολι τθσ Αφξθςθσ, ϊςτε θ Τράπεηα εγγράψει κάκε αποδεχόμενο τθν Ρρόταςθ Ανταλλαγισ για το αντίςτοιχο ποςό ςε μετρθτά που του απεδόκθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρρόταςθσ Ανταλλαγισ, ςτθν Αφξθςθ και να λάβει τον αντίςτοιχο ςτο ωσ άνω ποςό αρικμό Νζων Μετοχϊν. Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται ότι θ ωσ άνω Ρρόταςθ Ανταλλαγισ δεν περιλαμβάνει τισ Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ ΡΑΨ (όπωσ ορίηονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ). 15

16 γ.1.β. Ροςό ζωσ Ευρϊ εκατ. δφναται να καλυφκεί με τα μετρθτά που κα καταβλθκοφν από τθ διάκεςθ μζχρι και του ςυνόλου των Νζων Μετοχϊν (θ οποία δεν ςυνιςτά δθμόςια προςφορά κατά τισ διατάξεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ) ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό με τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (ςτο εξισ, book building) κακϊσ και με δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα που κα ακολουκιςει τθν ωσ άνω προςφορά ςτο εξωτερικό. Θ διαδικαςία του book building κα ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που κα εγκρίνει τθν Αφξθςθ (θ Διεκνισ Ρροςφορά). Θ ικανοποίθςθ των ωσ άνω εγγραφϊν των κεςμικϊν και άλλων επενδυτϊν, οι οποίοι κα αναλάβουν να καλφψουν μζχρι και το ςφνολο των Νζων Μετοχϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Ρροςφοράσ, κα γίνει κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. γ.1.β.α Σε περίπτωςθ φπαρξθσ αδιάκετων Νζων Μετοχϊν, παρά τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να διακζςει μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ αυτζσ κατ ελεφκερθ κρίςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο ςτθν Τιμι Διάκεςθσ και υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςχετικά από τθν οικεία νομοκεςία. H Εισ Είδοσ Αφξθςθ (γ.2.) Για τθν περίπτωςθ τθσ μθ ολοςχεροφσ κάλυψθσ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ κατά τα ωσ άνω προβλεπόμενα και με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου γ.3. κατωτζρω, τότε οποιοδιποτε υπολειπόμενο ποςό εκ του ποςοφ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ (ιτοι, εκ ποςοφ εκ.) απομζνει μθ καλυφκζν, κα καλυφκεί ςυμφϊνωσ προσ τα προβλεπόμενα από τον ν.3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθκείσ από τον ν.4340/2015, και ςυγκεκριμζνα: γ.2.α. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακοριςτεί με ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ., να δφναται να καλυφκεί μζςω τυχόν εφαρμογισ τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 6 και 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν ΡΥΣ που προβλζπεται να εκδοκεί βάςει του αρ.6α παρ.4 του ωσ άνω νόμου, γ.2.β. Ροςό ζωσ το φψοσ που κα κακορίςει με ςχετικι απόφαςι του το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ςε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ κι εφαρμογισ τθσ ωσ άνω ΡΥΣ περί τθσ Αναγκαςτικισ Μετατροπισ, να δφναται να καλυφκεί από το ΤΧΣ μζςω τθσ ειςφοράσ ομολόγων ζκδοςθσ του ΕΜΣ (και κυριότθτασ του ΤΧΣ), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εκδοκείςα ΡΥΣ υπ. αρικμ. 36/ , ςχετικά με τον επιμεριςμό τθσ ςυμμετοχισ του ΤΧΣ μεταξφ των κοινϊν μετοχϊν και των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν κακϊσ και τουσ λοιποφσ (προβλεπόμενουσ ςτθν εν λόγω ΡΥΣ) όρουσ ζκδοςθσ και μετατροπισ των τελευταίων. γ.3. Μερικι Κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ και Ζκδοςθ των Υπό Αίρεςθ Μετατρζψιμων Ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Σε κάκε περίπτωςθ το ποςό κατά το οποίο κα καλυφκεί τελικά θ Αφξθςθ ακροιηόμενο με το ποςό του κεφαλαίου των εκδοκθςομζνων ςφμφωνα με το τρίτο κζμα τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, δεν δφναται να υπερβαίνει ςυνολικά το ποςό τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, ιτοι, ποςό εκατ. Κατά τοφτο, τα ακόλουκα δφνανται / ενδζχεται να ιςχφςουν κατά τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ: 16

17 α. Σε περίπτωςθ πλιρουσ κάλυψθσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ από τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ μόνο με τθ ςυμμετοχι ιδιωτϊν επενδυτϊν, παρζλκει θ ζκδοςθ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. β. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει, είναι ίςο ι υψθλότερο του ποςοφ των εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ παραμζνει ςε ιςχφ. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ. Σε περίπτωςθ, δε, ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. γ. Σε περίπτωςθ που το ποςό κατά το οποίο τελικά καλφφκθκε θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςε αυτιν ακροιηόμενο με το ποςό που τελικά καλφφκθκε ςτθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ από τθν Αναγκαςτικι Μετατροπι κεφαλαιακϊν μζςων και επιλζξιμων υποχρεϊςεων του αρ. 6α του ν. 3864/2010, όπωσ ςιμερα ιςχφει, είναι χαμθλότερο του ποςοφ των εκατ. (ιτοι, του ποςοφ που θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ανζδειξε ωσ κεφαλαιακό ζλλειμα τθσ Τράπεηασ ςτο baseline scenario) θ Σε Μετρθτά Αφξθςθ ανακαλείται ςτο ςφνολό τθσ από τθν Τράπεηα και παφει να ιςχφει, ωσ ουδζποτε γεννθκείςα, τυχόν δε εγγραφζσ για ανάλθψθ μετοχϊν από τθν Αφξθςθ (από τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ) κα λογίηονται ωσ μθδζποτε απευκυνκείςεσ ςτθν Τράπεηα. Τυχόν δε καταβλθκζντα προσ το ςκοπό αυτό ποςά κα επιςτρζφονται αμελλθτί από τθν Τράπεηα προσ τουσ δικαιοφχουσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ τόκου. Οι κατά τα ανωτζρω αδιάκετεσ Νζεσ Μετοχζσ κα καλυφκοφν εξ ολοκλιρου ςτο πλαίςιο τθσ Εισ Είδοσ Αφξθςθσ (ι εν όλω ι εν μζρει και ςτθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ, εφόςον το ΤΧΣ αποφαςίςει ότι κα ςυμμετάςχει ςτθν Αφξθςθ εξ ολοκλιρου ι εν μζρει με καταβολι μετρθτϊν). Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αδυναμίασ ι ανυπαρξίασ κάλυψθσ του ωσ άνω υπολειπόμενου τμιματοσ τθσ Συνολικισ Αφξθςθσ, θ Αφξθςθ κα καλυφκεί τελικά κατά το πράγματι καλυφκζν ποςό (άρκρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικθτικό Συμβοφλιο κα προςαρμόςει αναλόγωσ το άρκρο 4 του Καταςτατικοφ, το υπολειπόμενο δε, ποςό από τισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ, κα καλυφκεί μζςω τθσ ζκδοςθσ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν του τρίτου κζματοσ τθσ παροφςασ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο ωσ άνω επιμεριςμόσ δεν δφναται να παραβιάηει τον επιμεριςμό μεταξφ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν και των κοινϊν μετοχϊν που δφναται να αναλάβει το ΤΧΣ ςε υπό ανακεφαλαιοποίθςθ τράπεηα κατά το αρ. 2 τθσ υπ αρ. 36/ ΡΥΣ. Ρροκεςμία Κάλυψθσ: Θ προκεςμία για τθν κάλυψθ τθσ Αφξθςθσ προτείνεται να είναι μζχρι τθν 11 θ Δεκεμβρίου 2015, ιτοι, μζχρι τθν τεκειμμζνθ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κάλυψθσ του κεφαλαιακοφ ελλείμματοσ και ςε περίπτωςθ που θ ωσ άνω προκεςμία δεν ζχει τεκεί ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ κάλυψθσ τθσ 17

18 παροφςασ Αφξθςθσ, να ιςχφει για αυτιν θ ανϊτατθ δυνατι προκεςμία που προβλζπει ο ελλθνικόσ εταιρικόσ νόμοσ, ιτοι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ζγκριςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ. (δ) Δικαίωμα Ρροτίμθςθσ: Ρροτείνεται θ κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ και για τθ Σε Μετρθτά Αφξθςθ και για τθν Εισ Είδοσ Αφξθςθ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν Ενιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ κατ εφαρμογι των άρκρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ζκαςτοσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, θ οποία παρατίκεται αυτοφςια κατωτζρω υπό (Β). (ε) Ραροχι Εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο: Ρροτείνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο όπωσ εν γζνει εξειδικεφςει οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με τθν Αφξθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ: (1) του οριςμοφ κάκε διαδικαςτικισ και τεχνικισ λεπτομζρειασ αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ προςφοράσ των Νζων Μετοχϊν μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε ειδικοφσ επενδυτζσ ςτο εξωτερικό ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του διεκνοφσ βιβλίου προςφορϊν (Book Building Process) και τθσ δθμόςιασ προςφοράσ Νζων Μετοχϊν ςτθν Ελλάδα (χωρίσ να χρθςιμοποιθκεί βιβλίο προςφορϊν ςτθν Ελλάδα με τθν ζννοια τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ για τθν πραγματοποίθςθ δθμόςιων προςφορϊν ςτθν Ελλάδα), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροχισ εξουςιοδότθςθσ για τον κακοριςμό τθσ Τιμισ Διάκεςθσ, κατϋαρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, (2) τθσ διεξαγωγισ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ εγγράφου προςφοράσ για τθν ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτο εξωτερικό και ενθμερωτικοφ δελτίου για τθ δθμόςια προςφορά ςτθν Ελλάδα και ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ζγκριςθ αυτοφ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Α.2. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον απολογιςμό τθσ χριςθσ των αντλθκζντων κεφαλαίων από τθν προθγοφμενθ αφξθςθ. Τα αντλθκζντα κεφάλαια χρθςιμοποιικθκαν πλιρωσ για τθν ενίςχυςθ των κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ςφμφωνα με τθν ενότθτα του Ενθμερωτικοφ Δελτίου τθσ Παρατίκενται κατωτζρω αυτοφςιεσ οι από Ζκκεςθ διάκεςθσ αντλθκζντων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ και θ επ αυτισ Ζκκεςθ Ευρθμάτων από τθν εκτζλεςθ προςυμφωνθμζνων διαδικαςιϊν του Ορκωτοφ Ελεγκτι ςχετικά με τθ χριςθ των αντλθκζντων από αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν βάςει τθσ από 10 Μαΐου 2014 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ. «Ζκκεςθ διάκεςθσ αντλθκζντων κεφαλαίων κεφαλαίων ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΘΝΩΝ ΕΔΑ: ΑΙΟΛΟΥ 86, Τ.Κ ΑΘΘΝΑ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΝΤΛΘΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡO ΑΥΞΘΣΘ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΘΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΘΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΘ ΜΕΤΘΤΩΝ ΜΕΧΙ ΤΟΥ ΡΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΚΑΤ., ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΑΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ ΡΟΥ ΟΓΑΝΩΘΘΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ) 18

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ. Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 15.11.2015, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, το άρκρο 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, και το άρκρο 4.1.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. Αφξθςθ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Καηαζηαηικό. Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ.

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Καηαζηαηικό. Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Καηαζηαηικό Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από 15.11.2015 απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ. ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ (ςφμφωνα με την από 15.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΜΕΗ ΝΙΚΗ ΣΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟΙΧΗΜΑΣΟ - ΔΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ Περιςτέρι, 24.04.2013 ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Ποςότητα (τόνοι) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα