MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο"

Transcript

1 MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο

2 Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 5 Σο MLS iqtab ςασ... 6 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab... 8 Αρχικι οκόνθ... 9 υρτάρι ειδοποιιςεων (Notifications) Οκόνθ κλειδϊματοσ (Lock screen) Πρϊτθ επαφι με τθν οκόνθ αφισ Πλθκτρολόγιο και ειςαγωγι κειμζνου Περιςτροφι Χειρονομίεσ Ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ του MLS iqtab Απενεργοποίθςθ Talk&Post Talk& Άτομα Μεταφορά Από άλλθ ςυςκευι Από λογαριαςμό Microsoft Outlook Προςκικθ υγχρονιςμόσ Εξατομίκευςθ Αλλαγι ταπετςαρίασ Αλλαγι ιχου ειδοποίθςθσ Αλλαγι γλϊςςασ εμφάνιςθσ Ειδοποιιςεισ και Ήχοι ερφάριςμα ςτο internet Φωτογραφίεσ και βίντεο Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

3 Λιψθ φωτογραφιϊν Λιψθ βίντεο Αναπαραγωγι φωτογραφιϊν και βίντεο (υλλογι) Μουςικι Ραδιόφωνο Κοινι χριςθ αρχείων Άλλεσ εφαρμογζσ Αρικμομθχανι Ημερολόγιο Δθμιουργία ςυμβάντοσ Ρολόι/Ξυπνθτιρι Οριςμόσ/ρυκμίςεισ ξυπνθτθριοφ Εγκατάςταςθ εφαρμογϊν απ το Play Store φνδεςθ με το Internet φνδεςθ μζςω αςφρματου δικτφου Wi-Fi Ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ Wi-Fi φνδεςθ για πρϊτθ φορά Αποςφνδεςθ Επαναςφνδεςθ φνδεςθ με τον υπολογιςτι Λογαριαςμοί Google Διαδικαςία προςκικθσ λογαριαςμοφ Google Προςκικθ με υπάρχων λογαριαςμό Google Προςκικθ με δθμιουργία νζου λογαριαςμοφ Google Πϊσ μπορϊ να κάνω αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ κατά τθν ειςαγωγι κειμζνου; ενεργοποιϊ / απενεργοποιϊ τθν λειτουργία πρόβλεψθσ κειμζνου (λεξικό) ςτα μθνφματα; ενεργοποιϊ / απενεργοποιϊ τθν αυτόματθ περιςτροφι; Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

4 ...ρυκμίηω τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ ςυςκευισ; απεγκακιςτϊ εφαρμογζσ; βλζπω / διαχειρίηομαι τισ ενεργζσ εφαρμογζσ; δθμιουργϊ ςυντομεφςεισ εφαρμογϊν ςτθν αρχικι οκόνθ; δθμιουργϊ ςυντομεφςεισ εφαρμογϊν ςτθν αρχικι οκόνθ; Αςφαλισ χριςθ μπαταρίασ Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

5 Πξόινγνο Σν παξόλ απνηειεί έλα ζύληνκν εγρεηξίδην ρξήζεο, θαηάιιειν γηα πξσηάξεδεο πνπ δελ είραλ ζην παξειζόλ επαθή κε ηακπιέηεο (tablets) ή έμππλα ηειέθσλα (smartphones). Παξόια απηά θάπνηα ππνηππώδε γλώζε ζεσξείηαη δεδνκέλε (π.ρ. ηη είλαη ην Internet, ηη είλαη κηα SIM θάξηα, ηη είλαη κηα ηειεθσληθή θιήζε). Μπνξεί λα αλαγλσζζεί ζεηξηαθά, ζαλ έλα βηβιίν, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλαθνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ζαλ κηα εγθπθινπαίδεηα. Αλ ζα ζέιαηε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθώλνπ, ή αλ ζεσξήζεηε θάπνην θνκκάηη ηνπ εγρεηξηδίνπ αζαθέο, ζα ραξνύκε λα καο ελεκεξώζεηε κέζσ ζην ή ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημή καο ζην εκείσζε: ην εγρεηξίδην απηό ζα δείηε πνιιέο πξνηάζεηο ηνπ ηύπνπ: MENU Ρςθμίζειρ Ρςθμίζειρ εθαπμογών Διασείπιζη εθαπμογών. Απηό απνηειεί ζπληόκεπζε κηαο πνιύ κεγαιύηεξεο νδεγίαο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα: 1. Παηήζηε ην πιήθηξν αθήο MENU. 2. ηελ νζόλε πνπ ζα εκθαληζηεί παηήζηε ζηελ νζόλε αθήο ην εηθνληθό πιήθηξν Ρςθμίζειρ. 3. Οκνίσο, ζηελ επόκελε νζόλε, παηήζηε ην εηθνληθό πιήθηξν Ρςθμίζειρ εθαπμογών. 4. ηελ νζόλε έπεηηα από απηήλ παηήζηε ην εηθνληθό πιήθηξν Διασείπιζη εθαπμογών ε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, εθηόο αλ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ππνλνείηαη όηη μεθηλάηε ηηο δξάζεηο κε ηε ζπζθεπή ζαο ελεξγή, μεθιείδσηε θαη ζηελ αξρηθή ηεο νζόλε. 5 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

6 Σν MLS iqtab ζαο Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

7 1. Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο. Με παξαηεηακέλν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ελεξγνπνηείηε θαη απελεξγνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζαο. Δθόζνλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγή, κε απιό πάηεκα ηελ θιεηδώλεηε ή δεηάηε ην μεθιείδσκά ηεο. Αλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζε θαηάζηαζε θόξηηζεο, έλα απιό πάηεκα ζα εκθαλίζεη ζηελ νζόλε ηελ θαηάζηαζε θόξηηζεο. 2. Τπνδνρή αθνπζηηθώλ 3.5mm. Δδώ κπνξείηε λα ζπλδέζεηε ην παξερόκελν ζύζηεκα handsfree γηα λα ζπλνκηιείηε, αιιά θαη νπνηνδήπνηε ζεη αθνπζηηθώλ κε βύζκα 3.5mm γηα λα αθνύηε ήρνπο θαη κνπζηθή. 3. Μπξνζηηλή θάκεξα. Η κπξνζηηλή θάκεξα, ρξήζηκε θπξίσο γηα βηληενθιήζεηο. 4. Πιήθηξα απμνκείσζεο έληαζεο ήρνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή πνιπκέζσλ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ αθνπζηηθνύ ή ηνπ κεγαθώλνπ. 5. Μηθξόθσλν. Γηα ρξήζε κε εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ είζνδν θσλήο, όπσο ερνγξάθεζε ή βηληενθιήζε. 6. Πιήθηξν ζπληόκεπζεο. Γηα λα νξίζεη ν ρξήζηεο κηα ελέξγεηα πνπ ζα εθηειείηαη απηόκαηα κε ην πάηεκά ηνπ. 7. Θύξα microusb. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ γηα ζύλδεζε κε θνξηηζηή ή κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 8. Ηρεία. Γηα έμνδν ηνπ ήρνπ ηεο ζπζθεπήο. 7 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

8 Πξώηε επαθή κε ην MLS iqtab Σν MLS iqtab ζαο είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ζαο. Παηήζηε ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο γηα λα αλνίμεηε ηε ζπζθεπή ζαο. Αλ ην iqtab είλαη ε πξώηε ζαο ηακπιέηα Android, είλαη θαιό λα γλσξίδεηε όηη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έλαλ αξθεηά ηζρπξό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη, σο ηέηνηνο, ε ρξήζε ηνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηνλ θαλνληθό ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαζεκεξηλά ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν ζαο. Από ηελ πξώηε θηόιαο ελεξγνπνίεζε ζα παξαηεξήζεηε όηη, όπσο θαη ν ππνινγηζηήο ζαο, ε ηακπιέηα ζαο δελ ελεξγνπνηείηαη άκεζα αιιά θνξηώλεη πξώηα ην ιεηηνπξγηθό ηνπ ζύζηεκα, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ηνπ MLS iqtab νλνκάδεηαη Android. Από θεη θαη πέξα, ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηακπιέηαο αλαιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνλ θόζκν ησλ tablets/smartphones θαινύληαη ζπλήζσο εθαξκνγέο (applications ή apps). Έηζη, ππάξρεη κηα εηδηθή εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επαθώλ ζαο, κηα άιιε γηα λα αθνύηε κνπζηθή θ.ν.θ., αθξηβώο όπσο εγθαζηζηάηε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. ην MLS iqtab, πέξα από ηηο βαζηθέο, ππάξρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλεο όιεο νη απαξαίηεηεο εθαξκνγέο γηα έλα ζσξό εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε, αιιά όπσο ζα δείηε ζην Δγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ ζην Play Store, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε αθόκα πεξηζζόηεξεο αλ ρξεηαζηείηε θάηη επηπιένλ ζηελ πνξεία. ηε ζπλέρεηα ζα βξείηε ηελ πεξηγξαθή κεξηθώλ από ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ηνπ Android πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ πξνρσξήζεηε ζε πεξηπινθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπζθεπή ζαο. 8 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

9 Αξρηθή νζόλε Η αξρηθή νζόλε είλαη ε πξώηε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ε βαζηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο. Δίλαη ρξήζηκν λα ηελ ζθέθηεζηε σο ην αληίζηνηρν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο πνπ γλσξίδεηε από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζηελ ηακπιέηα ζαο. Απνηειείηαη από ηξία κέξε: ηελ νζόλε ζαο θάησ δεμηά ππάξρεη ε γξακκή θαηάζηαζεο ην αξηζηεξό κέξνο απηήο εκθαλίδνληαη εηδνπνηήζεηο γηα δηάθνξα γεγνλόηα (ρακέλεο θιήζεηο, λέα κελύκαηα, αδηάβαζηα λέα θ.ν.θ.) ελώ ζην δεμί κέξνο αλαγξάθεηαη κόληκα ε ηξέρνπζα ώξα θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο (ηζρύο ζήκαηνο, ζηάζκε κπαηαξίαο θ.ιπ.), όια ζηε κνξθή κηθξώλ εηθνληδίσλ. Με γξήγνξν πέξαζκα πξνο ηα πάλσ ε γξακκή θαηάζηαζεο επεθηείλεηαη ζε ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ (ην πέξαζκα είλαη κηα ρεηξνλνκία (gesture) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νζόλεο αθήο - αλ δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο ρεηξνλνκίεο δείηε ζρεηηθά παξαθάησ). Η κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο αξρηθήο νζόλεο θαηαιακβάλεηαη από ζπληνκεύζεηο, δειαδή εηθνλίδηα ηα νπνία κπνξείηε λα παηήζεηε γηα λα εθηειεζηεί ε αληίζηνηρε εθαξκνγή θαη γξαθηθά ζηνηρεία (widget), δειαδή ελεξγέο ζπληνκεύζεηο, κίληαληηπξόζσπνη κεγαιύηεξσλ εθαξκνγώλ πνπ ηξέρνπλ. Με έλα γξήγνξν πέξαζκα πξνο ηελ αλάινγε θαηεύζπλζε, απηό ην κέξνο ηεο αξρηθήο νζόλεο επεθηείλεηαη αξηζηεξά θαη δεμηά γηα πεξηζζόηεξε σθέιηκε επηθάλεηα. ηελ νζόλε ζαο θάησ δεμηά ππάξρνπλ ηα ηξία βαζηθά πιήθηξα πινήγεζεο: 9 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

10 Πιήθηξν Πίζσ: αο πεγαίλεη ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε αθόκε θη αλ ήηαλ ζε άιιε εθαξκνγή. Αλ παηώληαο Πίζσ θηάζεηε ζηελ Αξρηθή νζόλε δε κπνξείηε λα πάηε πην πίζσ. Πιήθηξν Αξρηθή Οζόλε: αο πεγαίλεη ζηελ αξρηθή νζόλε όπνπ θη αλ βξίζθεζηε. Πιήθηξν Πξόζθαηεο Εθαξκνγέο: Αλνίγεη κηα ιίζηα κε κηθξνγξαθίεο ησλ εθαξκνγώλ ηηο νπνίεο έρεηε αλνίμεη πξόζθαηα. Γηα λα αλνίμεηε κηα εθαξκνγή απιά παηήζηε πάλσ ζηελ κηθξνγξαθία ηεο, γηα λα ηελ αθαηξέζεηε απιά θάληε έλα πέξαζκα ηεο κηθξνγξαθίαο ηεο πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά. 10 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

11 πξηάξη εηδνπνηήζεσλ (Notifications) Σν ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο θαη εκθαλίδεηαη κε ζύξζηκν απηήο πξνο ηα πάλσ. θνπόο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζαο κε κηα καηηά θαη κηα ζύλνςε ησλ πξαγκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη ηελ πξνζνρή ζαο: 11 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

12 Παηώληαο ζην εηθνλίδην ζα βξείηε κηα ζεηξά από ζπληνκεύζεηο πξνο ξπζκίζεηο πνπ ζέιεηε λα αιιάδεηε ζπρλά, όπσο ε ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο (Wi-Fi), ε απηόκαηε πεξηζηξνθή νζόλεο θιπ. Γηα θαιύηεξε επνπηεία, κηα ζήκαλζε δεμηά από ην εηθνλίδην θάζε ζπληόκεπζεο δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (πρ Δλεξγό) ην θάησ κέξνο ηνπ ζπξηαξηνύ εηδνπνηήζεσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε κνξθή ιίζηαο νη εηδνπνηήζεηο. Κάζε αληηθείκελν ηεο ιίζηαο κπνξεί λα παηεζεί γηα λα ρεηξηζηείηε αλάινγα ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε, νπόηε θαη ζα δηαγξαθεί. Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε έλα αληηθείκελν ηεο ιίζηαο κε έλα πέξαζκα πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εηθνλίδην γηα λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο εηδνπνηήζεηο από ην ζπξηάξη θαη ηελ γξακκή θαηάζηαζεο ρσξίο λα ηηο ρεηξηζηείηε. 12 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

13 Οζόλε θιεηδώκαηνο (Lock screen) Η νζόλε θιεηδώκαηνο είλαη ε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ επηρεηξείηε λα μεθιεηδώζεηε ην MLS iqtab ζαο, παηώληαο ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο όηαλ ε ηακπιέηα ζαο είλαη ελεξγή θαη θιεηδσκέλε. Δκθαλίδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ζπζθεπήο ζαο θαη ζαο επηηξέπεη λα ηελ μεθιεηδώζεηε ζέξλνληαο ην εηθνλίδην ηεο θιεηδαξηάο πξνο ηα δεμηά. κνηα, ζέξλνληαο ην εηθνλίδην ηεο θιεηδαξηάο πξνο ηα αξηζηεξά ελεξγνπνηείηε ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή ηεο ζπζθεπήο ην πξνο ηα επάλσ ελεξγνπνηείηε ηελ αλαδήηεζε ηνπ Google. ελώ ζέξλνληάο 13 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

14 Πξώηε επαθή κε ηελ νζόλε αθήο Πιεθηξνιόγην θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ ην MLS iqtab ν παξαδνζηαθόο ζπλδπαζκόο νζόλεο/πιεθηξνινγίνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί από κηα νζόλε αθήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νιόθιεξε ε επηθάλεηα ηεο ηακπιέηαο κπνξεί λα θαιύπηεηαη από ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κ έλα εηθνληθό πιεθηξνιόγην λα εκθαλίδεηαη απηόκαηα ζηελ νζόλε κόλν όηαλ επηιεγεί θάπνην πεδίν εηζαγσγήο θεηκέλνπ, ιόγνπ ράξε ζην πεδίν εηζαγσγήο νλόκαηνο επαθήο. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη ηεο θύζεο ηνπ (αθήο) ην εηθνληθό πιεθηξνιόγην ηνπ MLS iqtab παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο ζε ζρέζε κε έλα ηππηθό θπζηθό πιεθηξνιόγην 102 πιήθηξσλ. Οη ζεκαληηθόηεξεο απ απηέο είλαη: Παηώληαο παξαηεηακέλα ηα πιήθηξα κπνξείηε λα εηζάγεηε ελαιιαθηηθνύο ραξαθηήξεο, αξηζκνύο ή ζύκβνια. Αλ έρεηε ελεξγό ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην, κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα εηζάγεηε θαη ηνπο ηνληζκέλνπο ραξαθηήξεο. Η γιώζζα εηζαγσγήο εκθαλίδεηαη νινγξάθσο ζην πιήθηξν γηα ην θελό. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηε γιώζζα εηζαγσγήο παηώληαο ζην πιήθηξν κε ηε ζήκαλζε. Από πξνεπηινγή, ην πιεθηξνιόγην ππνζηεξίδεη εηζαγσγή θεηκέλνπ ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά. Γηα λα εηζάγεηε αξηζκνύο ή ζύκβνια κπνξείηε θαη λα παηήζεηε ην πιήθηξν κε ηε ζήκαλζε. Σν πιεθηξνιόγην ζα αιιάμεη ώζηε λα πεξηέρεη κόλν αξηζκνύο 14 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

15 θαη ζύκβνια. Γηα αθόκα πην ζπάληα ζύκβνια παηήζηε ην πιήθηξν. Σέινο, γηα λα επηζηξέςεηε ζην θαλνληθό πιεθηξνιόγην παηήζηε ην πιήθηξν Γηα λα εκθαλίζεηε βειάθηα θαη λα πινεγεζείηε εύθνια ζε θείκελν πνπ εηζάγαηε παηήζηε ην πιήθηξν κε ην ζύκβνιν Μπνξείηε λα απνθξύςεηε ην πιεθηξνιόγην παηώληαο ην πιήθηξν κε ην ζύκβνιν. Παηήζηε πάιη ζε έλα πεδίν εηζαγσγήο θεηκέλνπ γηα λα μαλαεκθαληζηεί. Από πξνεπηινγή, ην πιεθηξνιόγην έρεη ξπζκηζηεί λα ζαο πξνηείλεη ιέμεηο αιιά λα κελ ηηο δηνξζώλεη απηόκαηα. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηή ηε ξύζκηζε δείηε εδώ. Καηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ, ην MLS iqtab ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο Αληηγξαθήο/Απνθνπήο θαη Δπηθόιιεζεο θεηκέλνπ πνπ γλσξίδεηε ήδε από ηνλ ππνινγηζηή ζαο. Γείηε εδώ γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο. Πεξηζηξνθή Πνιιέο θνξέο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν πνπ εκθαλίδεηαη, ν θαηαθόξπθνο πξνζαλαηνιηζκόο (πνξηξαίηνπ) ηεο νζόλεο δελ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ δηαβάδεηε ζειίδεο ζην internet ή όηαλ βιέπεηε θσηνγξαθίεο ηξαβεγκέλεο ζε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό (ηνπίνπ). Γηα ην ιόγν απηό, πνιιέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ αηζζεηήξα πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ ππάξρεη ζην MLS iqtab ζαο γηα λα πξνζαξκόδνπλ απηόκαηα ηα πεξηερόκελα ηεο νζόλεο από εκθάληζε πνξηξαίηνπ ζε εκθάληζε ηνπίνπ θαη αληίζηξνθα θαζώο πεξηζηξέθεηε ηελ ηακπιέηα ζαο. Γείηε εδώ αλ ζέιεηε λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Υεηξνλνκίεο Σν MLS iqtab είλαη εμνπιηζκέλν κε κηα πςειήο αλάιπζεο νζόλε αθήο ηερλνινγίαο multitouch. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη πεξίπινθεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο δάρηπια ηαπηόρξνλα πάλσ ζηελ νζόλε ηεο, ελώ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα αλαγλσξίδεη κεξηθέο απιέο θηλήζεηο θαη λα αληηδξά αλάινγα. Οη θηλήζεηο απηέο νλνκάδνληαη ρεηξνλνκίεο (gestures) θαη νη πην ζπλήζεηο από απηέο είλαη νη εμήο: 15 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

16 Πάηεκα (Tap) Σν απιό πάηεκα. Σν ρξεζηκνπνηείηε ζρεδόλ γηα θάζε επηινγή πνπ γίλεηαη ζηε ζπζθεπή ζαο, θάζε θνξά πνπ παηάηε έλα πιήθηξν ζην εηθνληθό πιεθηξνιόγην ηεο νζόλεο, όπνηε επηιέγεηε κηα ζπληόκεπζε θ.ν.θ. Παξαηεηακέλν πάηεκα (Tap & Hold) Υξήζηκν ζε αξθεηά δηαθνξεηηθά ζελάξηα, θπξίσο πξηλ ζύξεηε γηα λα κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα (π.ρ. ηηο ζπληνκεύζεηο ή γξαθηθά ζηνηρεία ηεο αξρηθήο νζόλεο) ή γηα λα εκθαληζηεί θάπνηα ιίζηα κε επηινγέο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ζην νπνίν θάλεηε ην παξαηεηακέλν πάηεκα (π.ρ. ζε θάπνην κύλεκα ζηε ιίζηα εηζεξρνκέλσλ ζα εκθαληζηνύλ επηινγέο γηα απάληεζε, πξνώζεζε, δηαγξαθή θ.ν.θ.) ύξζηκν (Drag) Αθνπκπάηε ην δάρηπιν ζηελ νζόλε θαη ην κεηαθηλείηε δηαηεξώληαο ηελ επαθή. Υξήζηκν ζπλήζσο γηα λα κεηαθηλείηε εηθνλίδηα ζηελ νζόλε, λα αιιάδεηε ηε δηάηαμε ζηα κέξε κηαο ιίζηαο ή απιά λα κεηαθηλήζεηε έλα slider (π.ρ. ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ελόο βίληεν). Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα πξνεγεζεί έλα παξαηεηακέλν πάηεκα πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε. Πέξαζκα (Sweep) Η θίλεζε είλαη ίδηα κε ην ζύξζηκν αιιά αληί λα είλαη ειεύζεξε είλαη απνθιεηζηηθά είηε νξηδόληηα, είηε θάζεηε. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα θύιηζε ζε πεξηερόκελν (π.ρ. όηαλ βιέπεηε κηα ζειίδα ζην internet). Γξήγνξν πέξαζκα (Flick). Ίδηα θίλεζε κε ην πέξαζκα αιιά πην ζύληνκε. Υξήζηκν ζπλήζσο γηα λα κεηαθηλεζείηε αξηζηεξά/δεμηά ζηελ αξρηθή νζόλε, ζε θάπνηα εθαξκνγή κε θαξηέιεο ή όηαλ βιέπεηε θσηνγξαθίεο. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα εκθαλίζεη πεξηερόκελν πνπ έρεη θξπθηεί ή ζπκπηπρζεί ζε θάπνην άθξν ηεο νζόλεο (π.ρ. ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ θαη ην κελνύ ηεο αξρηθήο νζόλεο πνπ εκθαλίδνληαη κε έλα γξήγνξν πέξαζκα από πάλσ πξνο ηα θάησ ή από θάησ πξνο ηα πάλσ αληίζηνηρα). 16 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

17 Σζίκπεκα θαη Αλάπηπμε (Pinch & Spread) Γηα αλάπηπμε ηνπνζεηείηε ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα ελσκέλνπο πάλσ ζηελ νζόλε θαη ζηελ ζπλέρεηα απνκαθξύλεηε ηα δάρηπια δηαηεξώληαο ηελ επαθή ηνπο κε ηελ νζόλε. Σν ηζίκπεκα είλαη ε αληίζηξνθε θίλεζε. Οη ρεηξνλνκίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο πνπ έρεη λόεκα ην zoom (ε ζκίθξπλζε κε ηζίκπεκα θαη ε κεγέζπλζε κε αλάπηπμε), όπσο θαηά ηελ πξνβνιή θσηνγξαθηώλ θαη ηελ αλάγλσζε ζειίδσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ. Ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε ηνπ MLS iqtab Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ηακπιέηα ζαο γηα πξώηε θνξά παηώληαο παξαηεηακέλα ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο. Σν MLS iqtab ζα ζαο θαισζνξίζεη εκθαλίδνληαο ην ινγόηππό ηνπ, αθνινπζνύκελν από ην ινγόηππν ηνπ Android θαη ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα βξεζείηε ζηελ αξρηθή ηνπ νζόλε. Μεξηθέο από ηηο πξώηεο ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέιεηε λα θάλεηε αθνύ ελεξγνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά ην MLS iqtab ζαο είλαη λα: ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο ζπζθεπήο ζαο [δείηε εδώ] αληηζηνηρίζεηε έλα ινγαξηαζκό Google ζηε ζπζθεπή ζαο [δείηε εδώ] κεηαθέξεηε επαθέο από ηελ παιηά ζαο ζπζθεπή (ηειέθσλν ή ηακπιέηα) -δείηε εδώ Καηά ηα άιια, ε πξώηε απηή εθθίλεζε δελ δηαθέξεη από ηηο επόκελεο. πγραξεηήξηα, ε λέα ζαο ηακπιέηα είλαη έηνηκε γηα ρξήζε! Απελεξγνπνίεζε Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, ζε όπνηα νζόλε θαη αλ βξίζθεζηε, παηήζηε παξαηεηακέλα ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη επηιέμηε Απενεπγοποίηζη. 17 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

18 Talk&Post Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Talk&Post πξέπεη λα γίλεη πξώηα είζνδνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Facebook. ηαλ νινθιεξσζεί ε είζνδνο, ε θσηνγξαθία ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζην Facebook ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ Talk&Post επάλσ αξηζηεξά Παηήζηε ην θνπκπί NEO POST γηα λα ππαγνξεύζεηε έλα λέν post. Αο πνύκε όηη ππαγνξεύεηε ην παξαθάησ κήλπκα: «Ήιηνο, θόκκα, μαπιώζηξα, θόκκα, ραιάξσζε, ζαπκαζηηθό» ηαλ ηειεηώζεη ε ππαγόξεπζε ηνπ κελύκαηνο ζαο, απηό ζα εκθαληζηεί όπσο ηελ νζόλε δεμηά. Παηήζηε YES θαη ην κήλπκά ζαο ζα εκθαληζηεί ζην ρξνλνιόγην (ηνίρν) ζαο ζην Facebook. Δάλ γηα θάπνην ιόγν δε ζέιεηε λα πνζηάξεηε ην κήλπκα πνπ έρεηε ππαγνξεύζεη, παηήζηε NO θαη ζα επηζηξέςεηε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε ζηελ νπνία κπνξείηε είηε λα επεμεξγαζηείηε ην θείκελν πνπ έρεηε ήδε ππαγνξεύζεη είηε λα ππαγνξεύζεηε έλα λέν. 18 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

19 Μπνξείηε επίζεο λα πνζηάξεηε θσλεηηθά κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Facebook παηώληαο ην πιήθηξν Talk&Post πνπ εκθαλίδεηαη ζην πιεθηξνιόγην MLS Keyboard. ηαλ εκθαληζηεί ε νζόλε «Γεκηνπξγία Γεκνζίεπζεο» παηήζηε ην πιήθηξν Talk&Post ζην πιεθηξνιόγην θαη πείηε ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα πνζηάξεηε ζην ρξνλνιόγην (ηνίρν) ζαο ζην Facebook. Αλ ζέιεηε λα δηαθόςεηε ηελ δηαδηθαζία παηήζηε Γηαθνπή θαη ζα γπξίζεηε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. Παηήζηε ην πιήθηξν Γεκνζίεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Facebook γηα λα δεκνζηεύζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε ππαγνξεύζεη. Σν κήλπκα ζαο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνίρν ζαο ζην Facebook όπσο ηελ νζόλε δεμηά. Δπηπιένλ, κε ην πιήθηξν Talk&Post ζην πιεθηξνιόγην ηνπ Facebook κπνξείηε λα γξάςεηε κόλν κε ηελ θσλή ζαο ζην chat ηνπ Facebook θαη λα απαληήζεηε ζε ζρόιηα θίισλ ζαο. 19 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

20 Talk& Γηα λα ζηείιεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θσλεηηθά παηήζηε ην εηθνλίδην θαη εθθσλήζηε ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε. Παηήζηε Γηαθνπή όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ εθθώλεζε ώζηε λα γίλεη ε αλαγλώξηζε ηνπ κελύκαηνο. Αο πνύκε όηη εθθσλήζαηε ην κήλπκα «Απηό είλαη ην λέν κνπ ». ηελ νζόλε ζαο ζα εκθαληζηεί ην θείκελν όπσο θαίλεηαη ζηελ νζόλε επάλσ αξηζηεξά. Παηήζηε ζην πιήθηξν απνζηνιή γηα λα ζηείιεηε ην κήλπκα. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ζηείιεηε θσλεηηθά ζα ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα γηα λα ζηέιλεη ηα κελύκαηα. Μεηά ηελ επηινγή ζαο ζα αλνίμεη ην πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα πνπ έρεηε εθθσλήζεη έηνηκν πξνο απνζηνιή όπσο θαίλεηαη ζηελ νζόλε επάλσ δεμηά. Δπηιέμηε ην άηνκν ή ηα άηνκα πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε ην θαη παηήζηε Απνζηνιή. Μπνξείηε επίζεο λα ππαγνξεύζεηε ην θείκελν ηνπ ζέκαηνο ή επηπιένλ θείκελν ζην κήλπκά ζαο παηώληαο ην εηθνλίδην Talk& 20 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

21 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εθαξκνγή γηα λα αλαγλώζεηε θαη λα απνζηείιεηε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ππεξεζίεο δηαθνξεηηθέο από ην Gmail. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα αλνίμεηε ην , αλνίγεη έλαο νδεγόο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζζέζεηε έλα ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Έπεηηα πξνβάιεη ηα πεξηερόκελα ησλ Δηζεξρνκέλσλ ζαο (εάλ έρεηε κόλν έλαλ ινγαξηαζκό) ή ηελ νζόλε Λνγαξηαζκνί (εάλ έρεηε πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο). Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα θάζε ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Οη ξπζκίζεηο εηζεξρνκέλσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ην ινγαξηαζκό: Exchange ActiveSync, IMAP ή POP3. ηελ νζόλε κε ηα κελύκαηα βιέπεηε ζην πάλσ κέξνο ηελ παξαθάησ γξακκή εξγαιείσλ κε ηηο αλάινγεο ιεηηνπξγίεο όπσο εμεγνύληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έλδεημε ελεξγνύ ινγαξηαζκνύ έλδεημε αξηζκνύ κελπκάησλ πνπ δελ έρνπλ δηαβαζηεί ζύλζεζε λένπ κελύκαηνο αλαδήηεζε κελύκαηνο ζπγρξνληζκόο κελπκάησλ Ρπζκίζεηο 21 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

22 Κάζε θνξά πνπ ιακβάλεηε έλα εκθαλίδεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηελ γξακκή θαηάζηαζεο. Μπνξείηε από ηηο ξπζκίζεηο ινγαξηαζκνύ λα αιιάμεηε ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ζα ελεκεξώλεζηε γηα ηα ιεθζέληα θαζώο επίζεο θαη ηνλ ήρν εηδνπνίεζεο. Μπνξείηε λα Απαληήζεηε, λα Πξνσζήζεηε ή λα Γηαγξάςηε έλα . Αθνύ αλνίμεηε ην εηζεξρόκελν κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ αλάινγε ελέξγεηα πνπ επηζπκείηε Απάληεζε Απάληεζε ζε όινπο Πξνώζεζε Γηαγξαθή κελύκαηνο Μεηαθίλεζε κελύκαηνο ζε θάθειν ήκαλζε κελύκαηνο σο κε αλαγλσζκέλν 22 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

23 Άηνκα Δθηειώληαο ηελ εθαξκνγή Άηνκα από ην κελνύ Πξνγξάκκαηα ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ζαο, κπνξείηε λα δείηε κία ιίζηα κε ηα νλόκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ, θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ ησλ επαθώλ ζαο. Πξόθεηηαη γηα κηα δπλακηθή ιίζηα ηελ νπνία κπνξείηε λα αιιάδεηε θαηά βνύιεζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο. Μπνξείηε λα Μεηαθέξεηε επαθέο από άιιεο ζπζθεπέο, κπνξείηε λα Πξνζζέηεηε λέεο επαθέο ή κπνξείηε λα πγρξνλίζεηε ηηο επαθέο ζαο κε θάπνην ινγαξηαζκό θαη αληίζηξνθα. Μεηαθνξά Από άιιε ζπζθεπή Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηηο επαθέο ζαο από θάπνην ηειέθσλν ζην MLS iqtab κέζσ bluetooth. Δλεξγνπνηήζηε ην bluetooth ζηελ ζπζθεπή θαη απνζηείιεηε καδηθά ή κεκνλσκέλα ηηο επαθέο πνπ επηζπκείηε. Από ινγαξηαζκό Microsoft Outlook εκαληηθό: Γηα λα αθνινπζήζεηε απηή ηε δηαδηθαζία, ε ζπζθεπή ζαο ζα πξέπεη λα έρεη αληηζηνηρηζηεί ζε θάπνηνλ ινγαξηαζκό Google (βι. εδώ) θαη λα έρεη πξόζβαζε ζην internet (βι. εδώ). ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί, ηα πξώηα δύν βήκαηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Outlook θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην internet. Η δηαδηθαζία απνηειείηαη από 3 βήκαηα: 1. Εμαγσγή επαθώλ από ην Microsoft Outlook ζε κνξθή CSV (Comma Separated Values - Windows). Αλ θαη δελ αλακέλνληαη δπζθνιίεο, δπζηπρώο, ε δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά εδώ θαζώο παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ Microsoft Outlook πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Απεπζπλζείηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Microsoft Outlook ή ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ ζαο. 2. Εηζαγσγή επαθώλ ζην Gmail. Δπηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε θαη ζπλδεζείηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν έρεηε αληηζηνηρίζεη ηε ζπζθεπή ζαο). Κάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα Gmail πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά θαη ζην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε Επαθέρ. ηε ιίζηα επηινγώλ πνπ ζα εκθαληζηεί αξηζηεξά, θάληε θιηθ ζην Ειζαγωγή επαθών, επηιέμηε ην αξρείν πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην πξώην βήκα θαη ζπλερίζηε κε θιηθ ζην θνπκπί Ειζαγωγή. Οη επαθέο ζαο από ην Outlook ζα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε θαη ζε απηό ην ζεκείν κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε από ην Gmail. 23 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

24 3. Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ησλ επαθώλ ζαο ζην Gmail, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα νη επαθέο ζα ζπγρξνληζηνύλ απηόκαηα θαη ζηε ζπζθεπή ζαο (δείηε θαη ηελ παξάγξαθν ζρεηηθά κε ην ζπγρξνληζκό παξαθάησ). Μέζα από ηελ εθαξκνγή Άηνκα κπνξείηε λα εθηειέζεηε κηα ζεηξά από ιεηηνπξγίεο πάλσ ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αληίζηνηρε γξακκή εξγαιείσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο όηαλ είλαη ελεξγή ε εθαξκνγή Αλαδήηεζε επαθήο Πξνζζήθε λέαο επαθήο Δπεμεξγαζία επαθήο Δπηινγέο/Ρπζκίζεηο Πξνζζήθε Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα επαθή παηήζηε ην πιήθηξν θαη κεηά ζπκπιεξώζηε ηα πεδία πιεξνθνξηώλ πνπ επηζπκείηε. Παηήζηε Σέλορ γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ηεο επαθήο ζαο. Η λέα απηή επαθή ζα εκθαλίδεηαη πιένλ ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο. πγρξνληζκόο Ο ζπγρξνληζκόο ησλ επαθώλ πξνϋπνζέηεη ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ Google. αο επηηξέπεη λα απνζεθεύζεηε ηηο επαθέο ζαο ζηνλ ινγαξηαζκό απηό θαη έπεηηα ρσξίο θόπν λα ηηο κεηαθέξεηε κέζσ Wi-Fi ζηελ ηακπιέηα ζαο. Γηα λα ζπγρξνλίζεηε ηηο επαθέο από έλα ινγαξηαζκό gmail ζηελ ηακπιέηα ζαο πξέπεη πξώηα λα ζπλδέζεηε απηόλ ηνλ ινγαξηαζκό κε ηε ζπζθεπή ζαο. Δπηιέγνληαο MENU Ρςθμίζειρ +Πποζθήκη λογαπιαζμού κπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηε ζπζθεπή ζαο λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία απηνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ. 24 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

25 Εμαηνκίθεπζε Αιιαγή ηαπεηζαξίαο Αιιαγή ηαπεηζαξίαο αξρηθήο νζόλεο/νζόλεο θιεηδώκαηνο. Δπηιέγνληαο MENU Ρςθμίζειρ Πποβολή Σαπεηζαπία Ζωνηανέρ ηαπεηζαπίερ ή ςλλογή ή Σαπεηζαπίερ θαη επηιέγεηε ηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε σο ηαπεηζαξία. Αιιαγή ήρνπ εηδνπνίεζεο Δπηιέγνληαο MENU Ρςθμίζειρ Ήσορ επηιέγεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ αιιά θαη ηνλ ήρν εηδνπνίεζεο. Παηώληαο Ρςθμίζειρ ένηαζηρ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε μερσξηζηά ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ γηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία Παηώληαο Πποεπιλεγμένη ειδοποίηζη κπνξείηε λα επηιέμεηε από ηε ιίζηα πνπ ζαο εκθαλίδεηαη ηνλ ήρν θιήζεο πνπ επηζπκείηε. Αιιαγή γιώζζαο εκθάληζεο Δπηιέγνληαο MENU Ρςθμίζειρ Γλώζζα και ειζαγωγή Γλώζζα 25 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

26 Εηδνπνηήζεηο θαη Ήρνη Δλδεηθηηθά εηθνλίδηα πνπ ζα δείηε λα εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή εηδνπνηήζεσλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ζαο. To WLAN είλαη ζπλδεκέλν (πεξηζζόηεξα κπιε ηόμα αληηζηνηρνύλ ζε θαιύηεξε ζύλδεζε) Σν WLAN δελ είλαη ζπλδεκέλν Απνζηνιή δεδνκέλσλ Λήςε δεδνκέλσλ Η ζπζθεπή είλαη ζπλδεκέλε κε ππνινγηζηή Δηδνπνίεζε ελεξγνπνηεκέλε Δηδνπνίεζε γηα ζπκβάλ Δπίπεδν ηζρύνο κπαηαξίαο Δπίπεδν ηζρύνο κπαηαξίαο κε ηε ζπζθεπή ζε θόξηηζε 16:38 Σξέρνπζα ώξα Πξνέθπςε ζθάικα ή απαηηείηαη πξνζνρή Νέν κήλπκα SMS/MMS Νέν κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκίνπ 26 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

27 εξθάξηζκα ζην internet Πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο Αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε Internet γηα λα εκθαλίζεηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε αξρηθή ζειίδα. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, επηιέμηε ην πεδίν εηζαγσγήο URL (ζεκεησκέλν ζε πνξηνθαιί πιαίζην ζηελ παξαθάησ εηθόλα) θαη πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε (URL) ηεο ηζηνζειίδαο θαη παηήζηε. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην ζέκα/ιέμε θιεηδί πνπ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε θαη λα παηήζεηε Απνζήθεπζε κε ζειηδνδείθηε ησλ αγαπεκέλσλ ζαο ηζηνζειίδσλ Πιεθηξνινγείζηε ηελ δηεύζπλζε πνπ επηζπκείηε θαη αθνύ αλνίμεη ε ζειίδα παηήζηε ζην εηθνλίδην γηα λα απνζεθεύζεηε ηε ζειίδα. Απνζήθεπζε ζειίδαο γηα αλάγλσζε εθηόο ζύλδεζεο Πιεθηξνινγείζηε ηελ δηεύζπλζε πνπ επηζπκείηε θαη αθνύ αλνίμεη ε ζειίδα παηήζηε ζην εηθνλίδην θαη ζηε ζπλέρεηα Απνζήθεπζε γηα αλάγλσζε εθηόο ζύλδεζεο. 27 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

28 Πξόζβαζε ζε ζειηδνδείθηεο, ηζηνξηθό ή απνζεθεπκέλεο ζειίδεο Παηώληαο ην εηθνλίδην κπνξείηε λα κεηαβείηε ζε κηα δηεύζπλζε πνπ έρεηε απνζεθεύζεη σο ζειίδνδείθηε επηιέγνληαο από ηε ιίζηα κε ηηο κηθξνγξαθίεο. Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα αλνίμεηε κηα ζειίδα πνπ έρεηε επηζθεθζεί πξόζθαηα επηιέγνληαο Θζηοπικό ή λα δείηε ηηο ζειίδεο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη γηα πξνβνιή ρσξίο ζύλδεζε επηιέγνληαο Αποθηκεςμένερ ελίδερ (αλ βξίζθεζηε πρ ζε πεξηνρή πνπ δε κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην ίληεξλεη) 28 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

29 Φσηνγξαθίεο θαη βίληεν Η Κάμεπα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο θσηνγξαθηθήο θαη βηληενθάκεξαο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ηξαβάηε θαη λα κνηξάδεζηε εηθόλεο θαη βίληεν. Οη εηθόλεο θαη ηα βίληεν απνζεθεύνληαη ζηελ εζσηεξηθή θάξηα SD ηεο ζπζθεπήο ζαο.. Μπνξείηε λα πξνβάιεηε ηηο εηθόλεο θαη ηα βίληεν ζηελ ηακπιέηα, λα ηα επεμεξγαζηείηε, λα ηα κνηξαζηείηε θ.ν.θ. ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή πιινγή Λήςε θσηνγξαθηώλ Αλνίμηε ηελ Κάκεξα θαη εζηηάζηε ζην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα θσηνγξαθήζεηε. Ρπζκίζηε ηελ έθζεζε, ην θιαο θαη άιιεο ξπζκίζεηο αλ επηζπκείηε. Γηαθνξεηηθά, δηαηεξήζηε ηηο απηόκαηεο ξπζκίζεηο. Κεληξάξεηε ζην ζέκα ζαο ζηελ νζόλε. Αγγίμηε ην εηθνλίδην ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζηελ νζόλε Λήςε βίληεν Αλνίμηε ηελ Κάκεξα θαη παηήζηε ην βίληεν ηνρεύζηε ην θαθό ώζηε λα θεληξάξεηε ζηε ζθελή κε ηελ νπνία ζέιεηε λα μεθηλήζεηε. Αγγίμηε ην εηθνλίδην "Έλαξμε βίληεν" ζηελ νζόλε. Η θάκεξα μεθηλά ηε ιήςε ηνπ βίληεν. ηα δεμηά θαίλεηαη ν ρξόλνο ιήςεο ηνπ βίληεν. Σεξκαηίζηε ην βίληεν παηώληαο πάιη ην ίδην εηθνλίδην. Μπνξείηε λα αλαπαξάγεηε ην βίληεν πνπ ηξαβήμαηε ή λα ην δηαγξάςεηε από ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα. Αλαπαξαγσγή θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν (πιινγή) Αλνίμηε ηε πιινγή γηα λα πξνβάιεηε εηθόλεο θαη βίληεν. Αλνίμηε έλα ιεύθσκα ηεο πιινγήο θαη αγγίμηε κηα εηθόλα ή έλα βίληεν. ηξέςηε ηε ζπζθεπή ώζηε λα πξνβάιεηε ηελ εηθόλα ή ην βίληεν ζε θαηαθόξπθν ή νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό. Η εηθόλα/βίληεν πξνβάιιεηαη (αιιά δελ απνζεθεύεηαη) κε ην λέν πξνζαλαηνιηζκό. Αγγίμηε ηελ εηθόλα/βίληεν γηα λα εκθαλίζεηε ηελ Δζηίαζε θαη άιια ζηνηρεία ειέγρνπ. ύξεηε κε ην δάρηπιό ζαο ηελ εηθόλα/βίληεν δεμηά ή αξηζηεξά ώζηε λα δείηε θαη ηα ππόινηπα. 29 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

30 Μνπζηθή Η εθαξκνγή Μνπζηθή αλαπαξάγεη αξρεία ήρνπ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ θάξηα SD ή ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν USB ηνπ ηειεθώλνπ ζαο. Άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο Μνπζηθή Αγγίμηε ην εηθνλίδην ζηελ αξρηθή νζόλε ή από ην ζπξηάξη εθαξκνγώλ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί ιίγν ρξόλν γηα λα αλνίμεη ν θαηάινγνο κνπζηθήο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό αξρείσλ. ηαλ ν θαηάινγνο νινθιεξσζεί εκθαλίδεηαη ε Βηβιηνζήθε ηεο Μνπζηθήο κε ηηο εηηθέηεο: Καιιηηέρλεο, Άικπνπκ, Σξαγνύδηα θαη Λίζηεο αλαπαξαγσγήο Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Δπηιέμηε έλα ηξαγνύδη από ηελ ιίζηα κε ηα Σξαγνύδηα γηα λα ην αθνύζεηε. Παηώληαο ζην ηξαγνύδη μεθηλά απηόκαηα ε αλαπαξαγσγή όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ ζηε ιίζηα κε ηα Σξαγνύδηα Σα ηξαγνύδηα ζηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο αλαπαξάγνληαη κε ηε ζεηξά κέρξη ην ηέινο ηεο ιίζηαο εθηόο αλ επηιέμεηε ηελ επαλάιεςε. Η αλαπαξαγσγή ζηακαηά κόλν εάλ ηε ζηακαηήζεηε. Έιεγρνο ηεο αλαπαξαγσγήο Δπηιέμηε γηα παύζε ηεο αλαπαξαγσγήο Δπηιέμηε γηα έλαξμε ηεο αλαπαξαγσγήο Δπηιέμηε γηα λα κεηαβείηε ζην επόκελν ηξαγνύδη Δπηιέμηε γηα λα κεηαβείηε ζην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη Δπηιέμηε γηα λα αλνίμεηε ηελ ηξέρνπζα ιίζηα Δπηιέμηε γηα αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηώλ ζε ηπραία ζεηξά Δπηιέμηε γηα ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο επαλάιεςεο 30 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

31 Αλαπαξαγσγή ησλ ηξαγνπδηώλ ζαο ζε ιεηηνπξγία πάξηη - ηπραία αλαπαξαγσγή ή Σπραία αλαπαξαγσγή όισλ Με ελεξγνπνηεκέλε ηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο παηήζηε ζην εηθνλίδην ζηελ νζόλε ηεο ηακπιέηαο επάλσ δεμηά θαη επηιέμηε Πάπηι - ηςσ.αναπαπ. ή Σςσ. αναπαπ.όλων Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ηξαγνύδη ζηε ιίζηα παηήζηε παξαηεηακέλα ζην όλνκα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη επηιέμηε Πξνζζ. ζηε ιίζηα αλαπαξ. Γηα λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία πάξηη-ηπρ.αλαπαξ. παηήζηε θαη επηιέμηε Απενεπγοποίηζη λειηοςπγίαρ πάπηι-ηςσαία αναπαπαγωγή. Υξήζε ηξαγνπδηνύ σο ήρνπ θιήζεο Γηα λα νξίζεηε έλα ηξαγνύδη σο ήρν θιήζεο ηνπ ηειεθώλνπ επηιέγεηε ηελ θαξηέια Σξαγνύδηα, παηήζηε παξαηεηακέλα ζην ηξαγνύδη θαη επηιέγεηε Υξήζε σο ήρνο θιήζεο ηειεθώλνπ. ή ηελ νζόλε αλαπαξαγσγήο παηήζηε παξαηεηακέλα θαη επηιέμηε Υξήζε σο ήρνο θιήζεο ηειεθώλνπ. Δηαγξαθή ηξαγνπδηνύ από ηελ θάξηα SD ή ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν usb Παηήζηε παξαηεηακέλα έλα ηξαγνύδη από ηε βηβιηνζήθε θαη ζην αλαδπόκελν κελνύ επηιέμηε Γηαγξαθή. Ή ηελ νζόλε αλαπαξαγσγήο, παηήζηε παξαηεηακέλα πάλσ ζην ηξαγνύδη θαη κεηά Γηαγξαθή. Αξρεία κνπζηθήο κπνξείηε λα δηαγξάςεηε επίζεο όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλν ε ζπζθεπή ζαο κε έλαλ ππνινγηζηή. 31 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

32 Ραδηόθσλν Μάζεηε λα αθνύηε κνπζηθή θαη εηδήζεηο κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ FM. Γηα λα αθνύζεηε ην ξαδηόθσλν FM, πξέπεη λα ζπλδέζεηε έλα ζεη αθνπζηηθώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θεξαία ξαδηνθώλνπ. Αθξόαζε ξαδηνθώλνπ FM 1. πλδέζηε έλα ζεη αθνπζηηθώλ ζηε ζπζθεπή. 2. Αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε Ραδηόθσλν FM 3. Διέγρεηε ην ξαδηόθσλν FM κε ηα εμήο πιήθηξα: Απελεξγνπνίεζε ηνπ ξαδηνθώλνπ FM Αλαδήηεζε γηα ηνλ πξνεγνύκελν/επόκελν δηαζέζηκν ξαδηνθσληθό ζηαζκό ζηελ κπάληα Καηέβαζκα/αλέβαζκα ζηελ κπάληα θαηά 0,1 ΜΗz Γηα απνζήθεπζε ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ απιά παηήζηε ζε κία από ηηο 10 δηαζέζηκεο κλήκεο (CH1-CH10). Αλ ζε θάπνηα κλήκε ππάξρεη ήδε απνζεθεπκέλνο ζηαζκόο ζα βιέπεηε ηε ζπρλόηεηά ηνπ επάλσ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην. Μπνξείηε λα δηαγξάςεηε έλα ζηαζκό από ηελ κλήκε παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζηελ αληίζηνηρε κλήκε θαη επηιέγνληαο Δθθαζάξηζε. Μπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε έλα ζηαζκό παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζηελ αληίζηνηρε κλήκε θαη επηιέγνληαο Οξηζκόο CH. 32 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

33 Κνηλή ρξήζε αξρείσλ Μπνξείηε λα θάλεηε θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν κε θίινπο ζαο, κέζσ Bluetooth, κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή αληαιιαγήο κελπκάησλ ή δεκνζηεύνληαο ζε εθαξκνγέο όπσο facebook, twitter θηι. Κνηλή ρξήζε κηαο εηθόλαο/βίληεν Μπνξείηε λα κνηξαζηείηε κηα εηθόλα/βίληεν ζηέιλνληαο ηελ ζε θίινπο ή δεκνζηεύνληαο ηελ. 1. Αλνίμηε ην ιεύθσκα ηεο πιινγήο 2. Αγγίμηε κηα εηθόλα/βίληεν γηα λα ηελ εκθαλίζεηε. 3. Παηήζηε ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο επάλσ δεμηά 4. ην κελνύ πνπ αλνίγεη, αγγίμηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ηεο επηιεγκέλεο εηθόλαο/βίληεν. ηελ πεξίπησζε ηνπ βίληεν ιάβεηε ππόςε ζαο όηη αλ ην ζηέιλεηε σο κήλπκα πνιπκέζσλ MMS, ππάξρεη έλα όξην κεγέζνπο, ζπλήζσο 3MB, ή πεξίπνπ 1 ιεπηό βίληεν πςειήο πνηόηεηαο ή 2 ιεπηά βίληεν ρακειήο πνηόηεηαο. Κνηλή ρξήζε ιεπθώκαηνο Μπνξείηε λα θάλεηε θνηλή ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ιεπθσκάησλ. 1. Αλνίμηε ην θύξην παξάζπξν ηεο πιινγήο. 2. Παηήζηε ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο επάλσ δεμηά θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή ιεπθώκαηνο 3. Δπηιέμηε ή απνεπηιέμηε ηα ιεπθώκαηα ηα νπνία ζέιεηε λα κνηξαζηείηε 4. Παηήζηε θαη ζην κελνύ πνπ αλνίγεη, αγγίμηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ησλ επηιεγκέλσλ ιεπθσκάησλ. 33 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

34 Άιιεο εθαξκνγέο Αξηζκνκεραλή Υξεζηκνπνηήζηε ηελ Αξηζκνκεραλή γηα λα θάλεηε βαζηθέο αιιά θαη πνιππινθόηεξεο πξάμεηο. Αγγίμηε ην εηθνλίδην Αξηζκνκεραλή ζηελ αξρηθή νζόλε. Δηζαγάγεηε αξηζκνύο θαη αξηζκεηηθνύο ηειεζηέο ζηε βαζηθή νζόλε. ύξεηε ηε βαζηθή νζόλε ζηα αξηζηεξά γηα λα αλνίμεηε ηε ζύλζεηε νζόλε. Παηήζηε παξαηεηακέλα επάλσ ζηε ζέζε πνπ απεηθνλίδνληαη νη αξηζκνί γηα λα αλνίμεηε έλα κελνύ ζην νπνίν κπνξείηε λα επηθνιιήζεηε έλαλ αξηζκό πνπ έρεηε ήδε αληηγξάςεη ή γηα λα αληηγξάςεηε ηνλ αξηζκό νππ εκθαλίδεηαη. Αγγίμηε ηελ επηινγή γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ ηειεπηαίν αξηζκό ή ηειεζηή πνπ εηζάγαηε. Αγγίμηε θαη θξαηήζηε ηελ επηινγή ζηελ νζόλε. γηα λα δηαγξάςεηε ηα πάληα Ηκεξνιόγην Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εκεξνιόγην γηα λα δεκηνπξγείηε θαη λα δηαρεηξίδεζηε θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία ή κεληαία ζπκβάληα θαη λα νξίδεηε εηδνπνηήζεηο πνπ ζα ζαο ππελζπκίδνπλ ζεκαληηθά ζπκβάληα. Δεκηνπξγία ζπκβάληνο 1. ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε Ηκεξνιόγην. 2. Παηήζηε πάλσ ζηελ εκεξνκελία πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε έλα ζπκβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ζην εηθνλίδην ζηελ νζόλε επάλσ δεμηά. 3. Δηζαγάγεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο όπσο απαηηείηαη. 4. Δπηιέμηε Σέινο. 34 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

35 Ρνιόη/Ξππλεηήξη Με ηελ εθαξκνγή Ρνιόη κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε έλα ςεθηαθό ξνιόη άιια θαη λα ξπζκίζεηε έλα μππλεηήξη ηξνπνπνηώληαο έλα ππάξρνλ ή πξνζζέηνληαο έλα λέν. Δθηειώληαο ηελ εθαξκνγή Ρνιόη ζα δείηε ζηελ νζόλε ζαο ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα. Αλ έρεηε νξίζεη έλα μππλεηήξη ζα εκθαληζηεί ε ώξα πνπ έρεη ξπζκηζηεί λα ρηππήζεη δηαθνξεηηθά ζα δείηε ηελ επηινγή Οξηζκόο μππλεηεξηνύ. Οξηζκόο/ξπζκίζεηο μππλεηεξηνύ 1. Παηήζηε ζην Οξηζκόο μππλεηεξηνύ γηα λα νξίζεηε Ξππλεηήξη 2. Σζεθάξεηε κηα από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ώξεο ή παηήζηε ζην Πξνζζήθε μππλεηεξηνύ θαη νξίζηε ηελ ώξα. 3. Αγγίμηε ην θνπηάθη δίπια από έλα μππλεηήξη γηα λα ην ελεξγνπνηήζεηε ή λα ην απελεξγνπνηήζεηε. 4. Αγγίμηε έλα ππάξρνλ μππλεηήξη γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. 35 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

36 Εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ απ ην Play Store Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην Google Play Store απαηηείηαη ζύλδεζε internet θαη έλαο ινγαξηαζκό Google. Αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό Google δεκηνπξγήζηε έλαλ από ην Ρςθμίζειρ-Πποζθήκη λογαπιαζμού-google-νέορ. Γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ δείηε ζην Λνγαξηαζκνί Google Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή Play Store ζα εκθαληζηεί κηα νζόλε πνπ ζαο δεηά λα απνδερηείηε ηνπο ξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Play Store. Γηαβάζηε ηνπο όξνπο θαη εθόζνλ ζπκθσλείηε επηιέμηε Αποδοσή γηα λα ζπλερίζεηε. Από ην Play Store κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηείηε ιήςε παηρληδηώλ, ήρσλ θιήζεο ή άιισλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο επεθηείλνπλ ην ηη κπνξείηε λα θάλεηε κε ηελ ηακπιέηα ζαο. Αλαδεηήζηε κηα εθαξκνγή κε ην όλνκά ηεο ή πεξηεγεζείηε ζηηο ιίζηεο κε ηηο εθαξκνγέο ή ηα παηρλίδα. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε κηα εθαξκνγή, επηιέμηε ηελ θαη παηήζηε ην θνπκπί ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ. ηαλ εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα αγγίμεηε ηελ εηδνπνίεζε γηα λα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή. ύλδεζε κε ην Internet ην iqtab ζαο κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην internet κέζσ Wi-Fi (εθόζνλ είζηε ζηελ εκβέιεηα θάπνηνπ δηθηύνπ ζην νπνίν είζηε εμνπζηνδνηεκέλνη λα έρεηε πξόζβαζε θαη ην νπνίν έρεη πξόζβαζε ζην internet) ύλδεζε κέζσ αζύξκαηνπ δηθηύνπ Wi-Fi Ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε Wi-Fi Σν iqtab ζαο είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ ειεγθηή αζύξκαηνπ δηθηύνπ (Wi-Fi) γηα λα κπνξείηε λα ζπλδέεζηε ζε αζύξκαηα ζεκεία πξόζβαζεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζαο. Δπεηδή κπνξεί λα κελ ρξεηάδεζηε κόληκα πξόζβαζε Wi-Fi, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη θαη λα απελεξγνπνηείηαη όπνηε ζέιεηε ώζηε λα κελ θαηαλαιώλεη ρξήζηκε ελέξγεηα από ηελ κπαηαξία ζαο (ζεκεηώζηε όηη ν ειεγθηήο Wi-Fi ρξεζηκνπνηεί αξθεηή ελέξγεηα αθόκα θαη όηαλ δελ έρεηε ζπλδεζεί ζε θάπνην ζεκείν πξόζβαζεο). Ο πην εύθνινο ηξόπνο γηα λα ελεξγνπνηείηε θαη λα απελεξγνπνηείηε ηνλ ειεγθηή Wi-Fi, θαζώο θαη γηα λα ειέγρεηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, είλαη από ηελ ζρεηηθή ζπληόκεπζε ζην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ (βι. εδώ). ύλδεζε γηα πξώηε θνξά Αλ βξίζθεζηε ζε πεξηνρή πνπ είλαη ελεξγό θάπνην ζεκείν πξόζβαζεο Wi-Fi, ην iqtab ζαο κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην internet. Σν κόλν πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο, εθόζνλ απαηηείηαη από ην δίθηπν. Γηα λα ζπλδεζείηε, πξώηα απ όια βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην Wi-Fi. ηε ζπλέρεηα, από ηελ αξρηθή νζόλε αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ Αζύπμαηο και 36 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

37 δίκηςα Wi-Fi. ηε ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ην αζύξκαην δίθηπν ζην νπνίν ζέιεηε λα ζπλδεζείηε. Δθόζνλ ην δίθηπν πξνζηαηεύεηαη κε θσδηθό, ζε απηό ην ζεκείν ζα ζαο δεηεζεί λα ηνλ πιεθηξνινγήζεηε. Κάληε ην θαη παηήζηε ύνδεζη γηα λα ζπλδεζείηε. Αλ όια πήγαλ θαιά έλα δπλακηθό εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο αζύξκαηεο ζύλδεζεο ζα εκθαληζηεί ζην δεμί ηκήκα ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο. Παηήζηε ην Home γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα λα αμηνπνηήζεηε ηελ πξόζβαζε ζην internet εθθηλώληαο ηνλ πεξηεγεηή ή όπνηα άιιε εθαξκνγή ζέιεηε. Απνζύλδεζε Γηα λα απνζπλδεζείηε από έλα αζύξκαην δίθηπν απιά απελεξγνπνηήζηε ην Wi-Fi. Επαλαζύλδεζε Η ζπζθεπή ζαο ζπκάηαη θάζε δίθηπν πνπ έρεηε ζπλδεζεί θαη ζπλδέεηαη μαλά απηόκαηα αλ εληνπίζεη όηη βξίζθεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ, εθηόο θαη αλ ην Wi-Fi είλαη απελεξγνπνηεκέλν. απηήλ ηελ πεξίπησζε, απιά ελεξγνπνηήζηε ην Wi-Fi. ύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξερόκελν θαιώδην USB γηα λα κεηαθέξεηε δηάθνξα αξρεία (έγγξαθα, κνπζηθή, βίληεν, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.) από θαη πξνο ην iqtab ζαο. Γηα λα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή: Υξεζηκνπνηήζηε ην θαιώδην γηα λα ζπλδέζεηε ην iqtab ζε κηα ειεύζεξε ζύξα USB ηνπ ππνινγηζηή. Η ηακπιέηα αιιά θαη ν ππνινγηζηήο ζαο (αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί) ζα ζαο ελεκεξώζνπλ όηη έγηλε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζαο ώο ζπζθεπήο πνιπκέζσλ θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ δηαρείξηζε αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα λα κεηαθέξεηε αξρεία. Γηα λα απνζπλδέζεηε ηελ ηακπιέηα από ηνλ ππνινγηζηή Απιά αθαηξέζηε ην θαιώδην ζύλδεζεο. Λνγαξηαζκνί Google Αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην, ε εκπεηξία ζαο κε ην iqtab κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά αλ πξνζζέζεηε ζηε ζπζθεπή έλα ινγαξηαζκό Google. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ήδε έλα ηέηνην ινγαξηαζκό κπνξείηε απιά λα πξνζζέζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ινγαξηαζκό θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζζήθεο. Η δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ελόο ινγαξηαζκνύ Google είλαη δσξεάλ (έμνδα κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ πξνο ηελ Google αλ ν ινγαξηαζκόο ζαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε πηζησηηθή θάξηα θαη θάλεηε αγνξέο κέζσ ηνπ Play Store). εκεηώζηε όηη ελώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πνιιαπινύο ινγαξηαζκνύο Google, ν πξώηνο πνπ ζα εηζάγεηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ε ζπζθεπή ζαο ζα αληηζηνηρηζηεί 37 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

38 κόληκα ζ απηόλ θαη δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί, παξά κόλν κε επαλαθνξά ησλ εξγνζηαζηαθώλ δεδνκέλσλ (πιήξε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηειεθώλνπ). Δηαδηθαζία πξνζζήθεο ινγαξηαζκνύ Google Αξρηθά βεβαησζείηε όηη ην iqtab έρεη πξόζβαζε ζην internet (βι. ζρεηηθό θεθάιαην). ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ Λογαπιαζμοί Πποζθήκη λογαπιαζμού Google. Αλάινγα κε ην αλ έρεηε ήδε ινγαξηαζκό Google ζπλερίζηε κε ηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί. Πξνζζήθε κε ππάξρσλ ινγαξηαζκό Google Παηήζηε Τπάπσων Δηζάγεηε ηε διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος θαη ηνλ Κωδικό ππόβαζηρ ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο θαη παηήζηε ην κεγάιν βειάθη πξνο ηα δεμηά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο ηακπιέηαο ζαο. Πξνζζέζηε αλ επηζπκείηε ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο γηα λα κπνξείηε λα αγνξάζεηε ππεξεζίεο από ηελ Google όπσο πρ λα αγνξάζεηε εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη επί πιεξσκή ζην Play Store. Γηαθνξεηηθά παηήζηε Όσι Σώπα Σζεθάξεηε πνηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Google ζέιεηε λα ζπγρξνληζηνύλ κε ην ινγαξηαζκό. Αλ πρ είραηε δεκηνπξγήζεη αληίγξαθν αζθαιείαο δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο ζαο (όπσο νη ζειηδνδείθηεο θαη νη θσδηθνί πξόζβαζεο Wi-Fi) παιαηόηεξα ζ απηόλ ηνλ ινγαξηαζκό, κπνξείηε ζε απηό ην ζεκείν λα ην επαλαθέξεηε. Παηήζηε ην κεγάιν βειάθη πξνο ηα δεμηά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο ηακπιέηαο ζαο γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ. Πξνζζήθε κε δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ Google Παηήζηε Νέορ. Δηζάγεηε ηα ζηνηρεία Όνομα θαη Επώνςμο θαη παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά. Πιεθηξνινγήζηε ην επηζπκεηό όλνκα ρξήζηε (κε ηνπιάρηζηνλ 6 ραξαθηήξεο) θαη παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά. Αλ ην όλνκα δελ είλαη δηαζέζηκν ζα εηδνπνηεζείηε ζρεηηθά. Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο) πνπ επηζπκείηε γηα ην ινγαξηαζκό ζαο θαη επηβεβαηώζηε επαλαιακβάλνληάο ηνλ ζην δεύηεξν πεδίν. Δπηιέμηε κηα εξώηεζε αζθαιείαο ηεο νπνίαο ε απάληεζε ζα ζαο δεηεζεί αλ μεράζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ζαο θαη αθξηβώο από θάησ εηζάγεηε ηελ απάληεζή ζαο. Πξναηξεηηθά, γηα ηνλ ίδην ιόγν, εηζάγεηε κηα δηεύζπλζε πνπ ήδε έρεηε. Παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά. Γηαβάζηε ηνπο ξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηεο Google. Σζεθάξεηε ηα ζρεηηθά θνπηάθηα αλ ζέιεηε λα απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζειίδεο πνπ επηζθέπηεζηε ζην internet (Δλεξγνπνίεζε ηζηνξηθνύ ηζηνύ) ή λα ιακβάλεηε λέα θαη πξνζθνξέο από ηελ Google. Δθόζνλ ζπκθσλείηε, παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά 38 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

39 Γηα επηβεβαίσζε, πιεθηξνινγήζηε ζην θελό πεδίν ηελ παξακνξθσκέλε ιέμε ηεο εηθόλαο πνπ βξίζθεηαη πάλσ θαη παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά. Πξνζζέζηε αλ επηζπκείηε ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο γηα λα κπνξείηε λα αγνξάζεηε ππεξεζίεο από ηελ Google όπσο πρ λα αγνξάζεηε εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη επί πιεξσκή ζην Play Store. Γηαθνξεηηθά παηήζηε Όσι Σώπα Σζεθάξεηε πνηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Google ζέιεηε λα ζπγρξνληζηνύλ κε ην ινγαξηαζκό Σζεθάξεηε ην ζρεηηθό θνπηάθη αλ ζέιεηε λα δηαηεξείηαη αληίγξαθν αζθαιείαο δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο ζαο (όπσο νη ζειηδνδείθηεο θαη νη θσδηθνί πξόζβαζεο Wi-Fi) ζην ινγαξηαζκό πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε. Παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ. Πώο κπνξώ λα... πσο θαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, έηζη θαη ζην MLS iqtab, ππάξρνπλ ζπλήζσο παξαπάλσ από έλαο ηξόπνο γηα λα θάλεηε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. ηε ζπλέρεηα, γηα θαζεκηά από κηα ιίζηα ιεηηνπξγηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε, πεξηγξάθεηαη έλαο (ζπλήζσο ν πην απιόο) από απηνύο ηνπο ηξόπνπο....θάλσ αληηγξαθή, απνθνπή θαη επηθόιιεζε θαηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ; Αξρηθά, γηα λα επηιέμεηε θείκελν, παηήζηε παξαηεηακέλα πάλσ από ηελ πεξηνρή ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Θα εκθαληζηεί έλα δεπγάξη από δείθηεο. Μεηαθηλήζηε κε ην δάρηπιό ζαο ηνπο δείθηεο γηα λα νξίζεηε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. ηαλ ηειεηώζεηε ηελ επηινγή επηιέμηε από ην κελνύ ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο Αποκοπή ή Ανηιγπαθή θαη Αποκοπή (αλ έρεηε ήδε αληηγξάςεη/απνθόςεη θείκελν ζα εκθαληζηεί θαη ε επηινγή Επικόλληζη ώζηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ επηινγή κε ην αληηγξακκέλν/απνθνκκέλν θείκελν). Κάλεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα λα θάλεηε επηθόιιεζε, κεηαθηλεζείηε ζην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα παξεκβάιεηε ην θείκελό ζαο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ θάλαηε θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θεηκέλνπ. ηαλ ζεθώζεηε ην δάρηπιό ζαο, επηιέμηε Επικόλληζη. εκεηώζηε, όηη, όπσο θαη ζηνλ ππνινγηζηή, ην ζεκείν ηεο επηθόιιεζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό πεδίν θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη αθόκα θαη ζε δηαθνξεηηθή εθαξκνγή. Μπνξείηε ιόγνπ ράξε λα αληηγξάςεηε κέξνο ελόο ζύληνκνπ κελύκαηνο γηα λα ην επηθνιιήζεηε ζε έλα πνπ ζπληάζζεηε. 39 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

40 ...ελεξγνπνηώ / απελεξγνπνηώ ηελ ιεηηνπξγία πξόβιεςεο θεηκέλνπ (ιεμηθό) ζηα κελύκαηα; Από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο, αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ Γλώζζα και ειζαγωγή θαη παηήζηε ζην εηθνλίδην δεμηά από ην MLS Keyboard. ηελ ελόηεηα Γξακκαηηθή πξνζζέζηε/αθαηξέζηε ην ηζεθ ζηελ επηινγή Αςηόμαηη επιλογή ςπόδειξηρ....ελεξγνπνηώ / απελεξγνπνηώ ηελ απηόκαηε πεξηζηξνθή; Από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο εκθαλίζηε ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ, παηήζηε ζην εηθνλίδην θαη ζύξεηε ηνλ δηαθόπηε ηεο Απηόκαηεο πεξηζηξνθήο νζόλεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ επηζπκείηε (Δλεξγό/Αλελεξγό)...ξπζκίδσ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο ζπζθεπήο; Σν MLS iqtab ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο ιήςεο ηεο εκεξνκελίεο θαη ηεο ώξαο από ην δίθηπν θαη έρεη ελεξγνπνηεκέλε απηή ηε ιεηηνπξγία από πξνεπηινγή. Ωζηόζν, θάπνηα δίθηπα δελ ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα θάλεηε απηή ηε ξύζκηζε ρεηξνθίλεηα. Δπηιέμηε Ρςθμίζειρ Ημεπομηνία και ώπα θαη αθαηξέζηε ην ηζεθ από ηελ επηινγή Αςηόμαηο γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ νη επηινγέο πνπ αθνινπζνύλ θαη ζαο επηηξέπνπλ λα ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα, ηελ κνξθή κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη απηά, θαζώο θαη ηελ δώλε ώξαο....απεγθαζηζηώ εθαξκνγέο; Μπνξείηε λα θάλεηε απεγθαηάζηαζε κηαο εθαξκνγήο από ηε ζπζθεπή ζαο αθνινπζώληαο ηελ δηαδξνκή Ρςθμίζειρ Εθαπμογέρ, επηιέμηε ηελ εθαξκνγή πνπ επηζπκείηε θαη παηήζηε Καηάπγηζη εθαπμογήρ....βιέπσ / δηαρεηξίδνκαη ηηο ελεξγέο εθαξκνγέο; Μπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηηο ελεξγέο εθαξκνγέο ζαο αθνινπζώληαο ηελ δηαδξνκή Ρςθμίζειρ Εθαπμογέρ θη επηιέμηε ηελ θαξηέια ΕΚΣΕΛΕΘΣΑΘ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο. 40 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

41 ...δεκηνπξγώ ζπληνκεύζεηο εθαξκνγώλ ζηελ αξρηθή νζόλε; Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζπληόκεπζε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ επηζπκείηε παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηε ιίζηα ησλ εθαξκνγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζύξεηε ην εηθνλίδην ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε ζηελ αξρηθή νζόλε....δεκηνπξγώ ζπληνκεύζεηο εθαξκνγώλ ζηελ αξρηθή νζόλε; Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζπληόκεπζε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ επηζπκείηε παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηε ιίζηα ησλ εθαξκνγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζύξεηε ην εηθνλίδην ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε ζηελ αξρηθή νζόλε. Αζθαιήο ρξήζε κπαηαξίαο Η ζπζθεπή ζαο δηαζέηεη κπαηαξία ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηόλησλ ιηζίνπ (Li-Ion) ε νπνία δελ απαηηεί πξνθόξηηζε. Παξ όια απηά ζπλίζηαηαη λα θνξηίδεηε ηελ κπαηαξία όηαλ ην επίπεδν θόξηηζεο πέθηεη ρακειά (<20%) θαη λα κελ ζηακαηάηε ηε θόξηηζε πξηλ ε κπαηαξία θνξηηζηεί πιήξσο. Μεηά από πιήξε θόξηηζε νη κπαηαξίεο όισλ ησλ smartphones/tablets δηαξθνύλ ζε ζπλήζε ρξήζε κηα κε δύν εκέξεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ MLS iqtab ζπζθεπή ζαο. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζεηε όηη ε κπαηαξία ζαο δηαξθεί ιηγόηεξν πξνρσξήζηε ζε δύν- ηξεηο θύθινπο πιήξνπο θόξηηζεο- απνθόξηηζεο, αθήλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ ηακπιέηα ζαο ζε θόξηηζε όιε ηε λύρηα θαη απνθνξηίδνληάο ηελ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Μπνξείηε λα κεηώζεηε ηελ θαηαλάισζε θαηά ηε ρξήζε. Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο κπνξεί λα πξνέιζεη από ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ δε ρξεζηκνπνηείηε όπσο ηηο ππεξεζίεο Wi-Fi ή ηηο ππεξεζίεο Bluetooth. Μπνξείηε επίζεο λα απμήζεηε ηελ απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο ζαο κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ελεξγνβόξσλ ιεηηνπξγηώλ όπσο είλαη ηα παηρλίδηα (εηδηθά 3D) θαη ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. 41 Οδεγόο Υξήζεο MLS iqtab

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα