ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ"

Transcript

1 ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί, δίλνληαη ζσζηέο θιίζεηο κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ θαινππηνχ. ηε ζπλερεία ηνπνζεηείηαη ζράξα απνξξνήο πδάησλ θαη ε ξάκπα ζθπξνδεηείηε. Αθνινπζεί επίπαζε δχν ζηξψζεσλ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ θαη ρξψκαηνο εάλ απηφ δεηεζεί. Ακέζσο κεηά θαηαζθεπάδεηαη ε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (ηχπνπ ςαξνθφθαιν). Οη Αληηνιηζζεηηθή Ράκπα πξνηείλεηε γηα ρψξνπο ππνγείσλ ή ππεξπςσκέλσλ γθαξάδ θαη παξθηλγθ, κε ζηφρν ηελ αζθαιέζηεξε είζνδν ή έμνδν ησλ απηνθηλήησλ. ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ Σν ππφζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη ζηεγλφ απαιιαγκέλν απφ ζθφλεο, ραιαξά θνκκάηηα, κπνγηέο, ιάδηα. Σπρφλ ξσγκέο ζην ππφζηξσκα ζθξαγίδνληαη κε επνμεηδηθή ξεηίλε. Μεηά απφ 18 ψξεο απφ ηελ επηζθεπή ησλ ξσγκψλ αθνινπζεί ην αζηάξσκα ηνπ ππνζηξψκαηνο. Δπηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πξνεηνηκάδνληαη κεραληθά κε αγξίεκα ή απφηξηςε θαη αζηαξψλνληαη κε κηα ζηξψζε PRIMER. Δπηθάλεηεο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ή θπζηθψλ ιίζσλ αζηαξψλνληαη κε έλα ρέξη MAPEPRIM SP, αθνχ πξψηα θαζαξηζηνχλ κε θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ θαη αγξηεπηεί ε επηθάλεηά ηνπο κε κεραληθά κέζα. Δθαξκφδνπκε ην πιηθφ ζε κία ζηξψζε πάρνπο 5-40mm κε κεηαιιηθή ζπάηνπια. Γηαηεξνχκε ηνπο αξκνχο δηαζηνιήο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζε κεγάινπο ρψξνπο θαηαζθεπάδνληαη αξκνί δηαζηνιήο αλά 50 m 2, νη νπνίνη γεκίδνληαη κεηά απφ δχν εκέξεο κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε. Η ηειηθή επηθάλεηα κπνξεί λα κείλεη σο έρεη ή λα ιεηαλζεί κεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηξηβείν κε δίζθνπο κε δηακάληηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα απφιπηα ιεία επηθάλεηα. Η βαθή γίλεηαη 3-7 κέξεο ( αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο) κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ULTRATOP κε ξνιφ, πηλέιν ή ςεθαζκφ. Σν δάπεδν κπνξεί λα δνζεί ζε ήπηα θπθινθνξία κεηά απφ δχν εκέξεο θαη ζε πιήξε ρξήζε κεηά απφ επηά εκέξεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεηηθνχ δαπέδνπ πςειήο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο επάλσ ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο, κεηάιινπ, αζθαιηνηάπεηα θιπ., εμαζθαιίδνληαο ηελ κέγηζηε πξνζηαζία απηψλ απφ κεραληθέο θζνξέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο, φπσο δηαιχηεο, πεηξειαηνεηδή, θεξνδίλε, απνξξππαληηθά, πγξά θξέλσλ θιπ. Η εθαξκνγή ηνπ απηνεπηπεδνχκελνπ δαπέδνπ γίλεηαη πάληα ζε εζσηεξηθφ ρψξν.

2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟ Δίλαη δάπεδα κε εηδηθέο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο αληνρέο ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο ηνπο αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Αθνχ θαζαξηζζεί ε επηθάλεηα θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηακνξθψζεηο ηνπνζεηείηαη δνκηθφ πιέγκα. Γίλεηαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ην ιηγφηεξν 7-10 cm πάρνο θαη δίλνληαη νη θιίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Η πξνζζήθε ηλψλ πνιππξνππιελίνπ απμάλεη ηηο αληνρέο ηνπ κπεηφλ. Αλ ν ρψξνο πνπ δηαζηξψλνπκε έρεη απαηηήζεηο απμεκέλεο επηπεδφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνχλ νδεγνί πνπ ζα νξίδνπλ ην άλσ φξην ηνπ δαπέδνπ. Αθνινπζεί ε επίπαζε ζθιεξπληηθνχ κίγκαηνο ραιαδηαθήο άκκνπ ζηελ πνζφηεηα θαη αλαιφγηα πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Σν κίγκα κπνξεί λα πεξηέρεη ρξψκα (Γθξη, θαθέ, θεξακηδί, πξάζηλν, κπιε, ψρξα).η ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κε ηνπο ιεηαληήξεο κπεηφλ (ειηθφπηεξα) θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκπχθλσζε απμάλεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν λσξίηεξν δπν ήκεξεο αξγφηεξα γίλεηαη ε θνπή αξκψλ ζπζηνιήο - δηαζηνιήο ζε θάλλαβν πεξίπνπ 5 Υ 5 m αθνχ φκσο εθηνλσζνχλ θαη ηα ζεκεία πνπ πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο (γσλίεο - θνιψλεο - πξφζζεηα ηκήκαηα θιπ). Σα Βηνκεραληθά Γάπεδα είλαη θαηάιιεια γηα ρψξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, βηνκεραλίεο θαη νηθνδνκέο. ΒΟΣΑΛΩΣΟ ΓΑΠΔΓΟ Σν βνηζαισηφ δάπεδν είλαη έλα κίγκα απφ ηζηκέλην (ιεπθφ ή καχξν), άκκν ή καξκαξφζθνλε θαη βφηζαιν ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε λσπφ ε παιαηφ ζθπξφδεκα. Η ηειηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη εληαία, ρσξίο αξκνχο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ. Με κεγάιε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ρξσκάησλ ζην βφηζαιν θαη ζηνλ αξκφ δεκηνπξγείηε έλα ρξσκαηηζηφ απφιπηα αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δθαξκφδεηαη ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο (απιέο, πεδνδξφκηα, πηινηέο, ρψξνπο parking, θ.ι.π.)

3 ΓΔΜΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΔ ΔΛΑΦΡΟΜΠΔΣΟ Δίλαη έλα θπςεισηφ ηζηκεληνθνλίακα ην νπνίν παξάγεηαη ζε εηδηθφ ζπγθξφηεκα κεραλεκάησλ θαη γίλεηαη αλάκημε ηζηκέληνπ, λεξνχ θαη αθξνγφλνπ. ην ειαθξνκπεηφλ ππάξρνπλ εγθισβηζκέλεο άπεηξεο κηθξέο θπζαιίδεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά δέζηεο ή θξχνπ. Γεκηνπξγεί ερνκφλσζε, ζεξκνκφλσζε θαη απμάλεη ην βαζκφ ππξνπξνζηαζίαο δηφηη είλαη άθαπην. Μείσζε θνξηίνπ νηθνδνκήο, κε επεξεαδφκελν απφ πγξαζία, δηαζηξψλεηαη κε ή ρσξίο θιίζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην γέκηζκα ησλ δαπέδσλ πξνηνχ ηελ επίζηξσζή ηνπο κε θεξακηθά ή άιινπ ηχπνπ πιαθίδηα. Απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θιίζεσλ ησλ δσκάησλ ή ησλ ηαξαηζψλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άνπινπ ζθπξνδέκαηνο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ή είλαη αλαγθαίν κηθξφ βάξνο. Δθαξκφδεηαη ζε λέεο ή παιαηέο θαηαζθεπέο, ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηαξάηζεο, δάπεδα, ππφγεηα, ζηδεξνθαηαζθεπέο θαη φπνπ απαηηείηαη γέκηζκα άλσ ησλ 4 εθαηνζηψλ. ΓΔΜΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΓΩΜΑΣΟ ΜΔ POLYTHERM Πποϊόν Κφθθνη δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο επεμεξγαζκέλνη κε εηδηθφ πξφζζεην. ςζκεςαζία άθνο ησλ 420 l (2 ζάθνη = 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο) άθνο ησλ 170 l (5 ζάθνη = 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο) ύνθεζη Κιεηζηψλ θπςειίδσλ παξζέλνη θφθθνη δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο κε νκνηφκνξθε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε (3-6 mm), ηέιεηα ζθαηξηθνί, ειεγρφκελεο ππθλφηεηαο, κε ηνμηθνί, κε απνξξνθεηηθνί, άθζαξηνη, δηαζηαηηθά ζηαζεξνί ζην ρξφλν, απφ παξαγσγή ειεχζεξνη ρισξνθζνξνπδξνγνλαλζξάθσλ ( CFC, HCFC θαη HFC), ειεχζεξνη απφ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηθαλά λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο, νη θφθθνη, αλακηγλχνληαη κε ην εηδηθφ πξφζζεην E.I.A. ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ηέιεηα αλάκημε κε ην λεξφ θαη ηα ζπλδεηηθά, εμαιείθνληαο ην θαηλφκελν επίπιεπζεο ησλ θφθθσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νκνηνγελή θαηαλνκή ηνπο ζην κίγκα.

4 Πεδίο εθαπμογήρ ππνζηξψκαηα γηα ππφγεηα θαη δάπεδα πάλσ απφ ππισηή, δηαζηήκαηα κεηαμχ δαπέδσλ, νξνθέο θαη μχιηλα δάπεδα, γεκίζκαηα κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ, γηα ππφγεηα θαη δάπεδα πάλσ απφ ππισηή, δηαζηήκαηα κεηαμχ δαπέδσλ, νξνθέο θαη μχιηλα δάπεδα, (ζπκβνπιεπηείηε ην Politerm Blu Piano Zero Δγρεηξίδην Δθαξκνγψλ), θαηαζθεπή θιίζεσλ ζε ηαξάηζεο θαη δψκαηα, ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), κφλσζε κε βαηψλ ζνθίησλ, κφλσζε θεξακνζθεπψλ, αθφκε γηα ηελ ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), γέκηζκα ζφισλ, αθφκε θαη κεγάινπ πάρνπο, ελζπιάθσζε ζηεγψλ απφ θχιια ακηάληνπ, αθφκε γηα ηελ ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), γέκηζκα δαπέδσλ θάησ απφ αζθαιηνζηξψζεηο, ππνζηξψκαηα γηα βηνκεραληθά δάπεδα. Καηανάλωζη / απόδοζη Γηα 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: Γχν ζάθνη 420-litre Politerm Blu + λεξφ + ηζηκέλην(*) Πέληε ζάθνη 170-litre Politerm Blu + λεξφ + ηζηκέλην (*) (*): βιέπε πξνδηαγξαθή δφζεσλ. Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο Η πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη πάληα λα είλαη θαζαξή θαη ειεχζεξε απφ ζθφλεο θάζε είδνπο ζαζξά ηκήκαηα. Σζηκεληέληεο θαη πιηλζνδνκέο ή άιιεο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο: δηαβξέρεηαη ηελ επηθάλεηα επαξθψο, αιιά κελ αθήλεηαη ιηκλάδνληα λεξά. Διαθξψο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο (πνιχ ζπκπαγήο επηθάλεηεο ηζηκέληνπ, θηι.): ςεθάζηε ηελ επηθάλεηα κε βειηησηηθφ πξφζθπζεο (ηχπνπ Tektoplast) πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάζηεθε κε Politerm Blu θαη δηαζηξψζηε «θξέζθν ζε θξέζθν», ή εθαξκνζηέ κία γέθπξα πξφζθπζεο πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηζηκέλην λεξφ θαη Tektoplast.

5 Με απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο (ζθξαγηζηηθά, κέηαιιν, θεξακηθά, κνλσηηθά θχιια, θηι.): Πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu, ηνπνζεηείηαη πιέγκα νπιηζκνχ ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα (ζε απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ζην έλα ηξίην ηνπ ηειηθνχ πάρνπο ηεο δηάζηξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη). Γεκίζκαηα δαπέδσλ κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ: ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ νδεγψλ απφ PVC πνπ νλνκάδνληαη Piano Zero πξηλ ηελ δηάζηξσζε. Ανάμιξη και Δθαπμογή: Υξήζε γηα ηελ αλάκημε κφλν θαιήο πνηφηεηαο θαη άξηζηα δηαηεξεκέλνπ ηζηκέληνπ Portland 32.5R ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 206. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη ηζηκέληνπ ή θαθή πνηφηεηα κπνξεί αθπξψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζζέηνπ E.I.A. κε ην νπνίν νη θφθθνη ηνπ Politerm Blu έρνπλ επεμεξγαζηεί, θαζηζηψληαο ηελ αλάκημε δχζθνιε θαη ηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θνληάκαηνο κε απνδεθηέο. (Bιέπε πίλαθα θαηαλάισζεο) Ανάμιξη: ην θνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu κπνξεί λα αλακηρζεί κε: Αλακίθηε ηζηκέληνπ (κπεηνλίεξα αλάκημεο κε ειεχζεξε πηψζε), Οξηδφληηα κίμεξ (παξαγσγή ειαθξνζθπξνδέκαηνο κε βίαηα αλάκημε). Ανάμιξη και άνηληζη: ην θνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu κπνξεί λα αλακηρζεί κε θαη λα αληιεζεί ζην εξγνηάμην κε: Δηδηθφ κεράλεκα ηχπνπ Politerm Machine (βιέπε εμνπιηζκφο Tekto), θνξηεγά αλακίθηεο (βαξέιεο) (βιέπε Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο- Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ), αληιίεο ηχπνπ Turbosol γηα ηζηκεληνθνληάκαηα (πξνζζέηνληαο άκκν ζην κίγκα). εηξά πξνζζήθεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνλ κίθηε Politerm Machine: Νεξφ, Politerm Blu, Σζηκέλην, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πξνζζήθεο ησλ πιηθψλ) πξηλ ηελ άληιεζε. εηξά πξνζζήθεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνλ κίθηε θνξηεγψλ (βαξέια) (βιέπε Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο- Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ): Νεξφ ηφζν φζν απαηηείηαη γηα ηελ αλάκημε, αιιά ιηγφηεξν θαηά 30 l, φζν δειαδή ζα απαηηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ρνάλεο θφξησζεο,

6 Politerm Blu, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα, Σζηκέλην, ζπλ πεξίπνπ 30 litres λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ε ρνάλε θφξησζεο, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα. Υξήζε αληηπαγσηηθνχ: ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ +5 C, ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε πγξνχ αληηπαγσηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δφζεηο πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. Η ρξήζε αληηπαγσηηθνχ πξνζζέηνπ είλαη ζπκβαηή κε ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Politerm Blu. Γεκίζκαηα δαπέδσλ κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ: ζπκβνπιεπηείηε ην Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγψλ Piano Zero ή επηθνηλσλήζηε καδί καο. Πίνακας Κατανάλωσης Τεχνικά χαρακτηριστικά ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο:

7 ΔΛΑΗΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Γενικά γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα πξέπεη λα ζπαηνπιάξνπκε ηνλ ηνίρν ζηελ πνηφηεηα αξεζθείαο καο θαη έπεηηα λα βάθνπκε κε πιαζηηθά ε αθξπιηθά ρξψκαηα αλαιφγσο ηεο ρξήζεο θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ. Αδηαβξνρνπνηνχκε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο κε ηα αλάινγα πιηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ρξσκάησλ θαη ζπληήξεζε ησλ ζνβάδσλ. Γεκηνπξγνχκε ηερλνηξνπίεο ζε ηνίρνπο ζε πνηθίια ρξψκαηα θαη πθέο φπσοstucco Veneziano θαη απεηθνλίδνπκε βάθνληαο θαη δσγξαθίδνληαο νπνηνδήπνηε ζέκα ζηνλ ηνίρν γηα λα δηαθνζκήζνπκε ηνίρνπο. Πλαζηικά σπώμαηα ελαιοσπωμαηιζμόρ ηοίσος Δθαξκφδνληαη ζε ηνίρνπο πνπ δελ απαηηνχλ ζπαηνπιάξηζκα ζηφθνπ. Σνίρνπο δειαδή πνπ είηε είλαη είδε ιχεη φπσο ν ηνίρνο γπςνζαλίδαο ή ζε ηνίρνπο πνπ δελ επηζπκείηαη ν ζηφθνο φπσο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κηαο θαηνηθίαο ή θηηξίνπ γεληθφηεξα. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).. Αζηάξσκα κε αζηάξη αθξπιηθνχ. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε πιαζηηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 επηπιένλ ρέξηα πιαζηηθφ ρξψκα. Υπώμαηα ακπςλικά - ζπαηοςλαπιζηά ελαιοσπωμαηιζμοί ζε εμθανή Μπεηό Οη ειαηνρξσκαηηζκνί κε αθξπιηθά ρξψκαηα εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα ζε ηνηρία, ηαβάληα απφ κπεηφλ, ζε κάλδξεο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ κπεηφλ. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ κε ζβνπξάθη.. Αζηάξσκα κε αζηάξη αθξπιηθνχ.. παηνπιάξηζκα 2 ή 3 ρέξηα φπνπ ρξεηάδεηαη κε παξεηίλα.. Σξίςηκν φισλ ησλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Αζηάξσκα κε αζηάξη VIVEDUR. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε αθξπιηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 επηπιένλ ρέξηα αθξπιηθφ ρξψκα. Ακπςλικά ηοίσος Σα ακπςλικά σπώμαηα είναι καηάλληλα για εξωηεπική σπήζη.αξαηψλνληαη κε λεξφ αιιά φηαλ ζηεγλψζνπλ έρνπλ κεγάιεο αληνρέο ζην λεξφ. Γηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).αζηάξσκα κε αζηάξη VIVEDUR. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε αθξπιηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 ρέξηα αθξπιηθφ ρξψκα. Διαηνρξσκαηηζκφο κε πδξνρξψκαηα Απνηεινχλ νηθνλνκηθή επηινγή ειαηνρξσκαηηζκνχ κε κεησκέλε αλζεθηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ρξψκαηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε νξνθέο. Η Γηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 ρέξηα πδξφρξσκα. Διαηνρξσκαηηζκφο ζε Κάγθεια Αζαλζέξ πφξηεο ηδεξέληεο Πφξηεο Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο εμνκαιχλνληαη, επεμεξγάδνληαη γηα ηελ απνθπγή ζθνπξηάο θαη βάθνληαη κε ζθνπφ λα γίλνπλ έγρξσκα, ιεία θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηελ πγξαζία. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απφ γξέδηα. Βάςηκν 2 ρέξηα κίλην. Βάςηκν 2 ρέξηα ληνχθν ρξψκα. Διαηνρξσκαηηζκφο ζε Ξχιηλεο Πφξηεο θαη πφξηεο απφ MDF, θαηά θαλφλα απαηηνχλ κεγάιε επηκνλή θαη πνιιαπιέο δηακνξθψζεηο γηα λα έρνπλ ιείεο επηθάλεηεο πνπ λα αληαλαθινχλ ηνλ θσηηζκφ θαη λα έρνπλ σξαίεο γσλίεο. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Αζηάξσκα κε αζηάξη κεηάιινπ. ηνθάξηζκα κε αθξπιηθφ ζηφθν. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. ηνθάξηζκα κε αθξπιηθφ ζηφθν. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Πέξαζκα κε βειαηνχξα. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Βάςηκν 3 ρέξηα ρξψκα.

8 ΔΜΠΟΣΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ Ο εκπνηηζκφο δαπέδνπ είλαη έλα δηαθαλέο, ρεκηθά ελεξγφ, πδαηηθήο βάζεο ζθξαγηζηηθφ ην νπνίν εηζρσξεί ζην ζθπξφδεκα θαη ζηα πιηθά θηηζίκαηνο ηνηρνπνηίαο, πξνζηαηεχνληαο, δηαηεξψληαο θαη εληζρχνληαο ηα κφληκα. Οη ηδηφηεηεο πνπ δίλεη ην πξντφλ είλαη πςειή ζθιεξφηεηα, ζηεγάλσζε, ζσζηή δηαδηθαζία σξίκαζεο θαη κηα επηθαλεηαθή γπαιάδα πνπ απμάλεη πξννδεπηηθά κε ηελ ρξήζε. Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο παξάγνληαο σξίκαλζεο πνπ ειέγρεη ησλ ζρεκαηηζκφ ηξηρνεηδψλ, ηελ πξφσξε ζπξξίθλσζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ξεγκαηψζεσλ ιφγσ απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζε λέν ζθπξφδεκα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζηαζεξνπνηεί ηελ επηθάλεηα ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη απνηειεζκαηηθά ηηο αζηνρίεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ θαηλφκελα πξφσξεο αθπδάησζεο. θξαγίδεη ρεκηθά ην ζθπξφδεκα εγθισβίδνληαο ηελ πγξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ πην απνηειεζκαηηθή νκνηφκνξθε σξίκαλζή ηνπ. Πξνσζψληαο κηα πην νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ελπδάησζεο επηηξέπεη ζην ζθπξφδεκα λα θηάζεη ή αθφκε θαη λα ππεξβεί ηελ αληνρή ζρεδηαζκνχ ηνπ. Γίλεη ζαλ απνηέιεζκα κηα επηθάλεηα πνπ ζπληεξείηαη θαη θαζαξίδεηαη εχθνια Η εθαξκνγή απηή εμαζθαιίδεη ρεκηθή αληνρή ζηα πεξηζζφηεξα νξγαληθά νμέα, αιθάιηα, άιαηα, έιαηα, ιίπε θαη άιια ξππνγφλα ζηνηρεία. Λφγσ ηεο ρεκηθήο δξάζεο κε ηα άιαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζθπξφδεκα, εμαζθαιίδεηαη ε δεκηνπξγία επηθαλεηψλ ειεχζεξσλ απφ ζθφλε. Η ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηξηβή (θζνξά) θαη ζπλεπψο ηελ απειεπζέξσζε ζθφλεο απφ ην ζθπξφδεκα κε πνζνζηφ αληίζηαζε ηξηβήο 80%.Ο εκπνηηζκφο δαπέδνπ εθαξκφδεηαη ζε ζθπξνδέκαηα, βαξηάο ρξήζεο ζθπξνδέκαηνο, θνληάκαηα, επηρξηζίκαηα, stucco, terrazzo, αδξαλή θαη κίγκαηα άκκνπ κε ηζηκέλην ζε έθζεζε. Πξνηηκάηε γηα ρψξνπο εξγνζηαζίνπ, απνζεθψλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη κεραλνπξγείσλ. ΔΝΟΗΚΗΑΖ DUMPER Η κεηαθνξά ηνπ κπεηφ ζε ππφγεηα θαη ππισηέο γίλεηαη κε έλα απφ ηα ΗΓΗΟΚΣΖΣΑ εηδηθά κεραλήκαηα καο ηχπνπ ηαμπεπ (dumper), γηα ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ καο. *Σα νρήκαηα καο δηαηίζεληαη θαη πξνο ελνηθίαζε.

9 ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟ Δπίζεο παξέρνπλ αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηαθή δξάζε. Πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ηξίςηκν (κεραληθά ηξηβεία ιείαλζεο ) θαη επηκειή θαζαξηζκφ ( ειεθηξηθέο ζθνχπεο θαη ζάξσζξα ) γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ πξφζθπζεο. Δπάιεηςε ηεο επνμεηδηθήο βάζεσο αζηαξηνχ PRIMER ζε κέζε πνζφηεηα 0,3 kgr/ m 2. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη δχν ζπζηαηηθψλ θαη γηα ην ζσζηφ πνιπκεξηζκφ ηνπ απαηηείηαη θαιή αλάδεπζε ηεο ξεηίλεο κε ηνλ ζθιεξπληή κε απζηεξή ηήξεζε ηεο θαηά βάξνο αλαινγίαο ηνπο πνπ είλαη 2,04 κέξε ξεηίλεο πξνο 1 κέξνο ζθιεξπληή. Η εθαξκνγή ηνπ γίλεηαη κε ξνιφ ή Airless. Δπάιεηςε ηεο επνμεηδηθήο βάζεσο βαθήο ζε δχν ζηξψζεηο ζε κέζε πνζφηεηα 0,3 kgr/ m 2. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη δχν ζπζηαηηθψλ θαη γηα ην ζσζηφ πνιπκεξηζκφ ηνπ απαηηείηαη θαιή αλάδεπζε ηεο ξεηίλεο κε ηνλ ζθιεξπληή κε απζηεξή ηήξεζε ηεο θαηά βάξνο αλαινγίαο ηνπο πνπ είλαη 2,78 κέξε ξεηίλεο πξνο 1 κέξνο ζθιεξπληή. Σν Δπνμεηδηθφ Γάπεδν πξνηηκάηε γηα ρψξνπο εξγνζηαζίνπ, απνζεθψλ, λνζνθνκείσλ θαη κεραλνπξγείσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία δαπέδσλ απφ ρεκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΤΚΑΜΠΣΖ ΠΔΣΡΑ TEPOSTONE Η ηερλεηή πέηξα TEPOSTONE θαηαζθεπάδεηαη απφ θπζηθά νξπθηά πιηθά & ηζηκέλην. Δίλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Αληέρεη ζηνλ παγεηφ θαη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Σν πάλει πέηξαο έρεη πάρνο 4-10 ρηιηνζηά & βάξνο 7-9 kg/m2 Δίλαη εχθακπηε. Γελ είλαη εχθιεθηε & δελ απνξξνθά πγξαζία. Δίλαη ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαθνζκεηηθφ πιηθφ πρ: επέλδπζε ηδαθηνχ αιιά θαη σο κνλσηηθφ πιηθφ αθνχ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ επηθάιπςε ξσγκψλ αιιά θαη γηα ηελ κφλσζε ηνίρσλ. Σνπνζεηείηαη γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά ζε ηνίρνπο απφ κπεηφλ, ζνβά, γπςνζαλίδα, ηζηκεληνζαλίδα, λνβνπάλ θιπ Δίλαη θηιηθή ζην πεξηβάιινλ Δίλαη θαηάιιειε ζχκθσλα κε ηελ (EE L 226/ ) ΟΓΗΓΙΑ ηεο EU ΑΝΣΟΥΗ Δ ΚΑΜΦΗ: 9,93 Ν/mm2 ΑΝΣΟΥΗ Δ ΘΛΙΦΗ: 51,53 Ν/mm2 ΤΓΑΣΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟΣΗΣΑ: 4,12% - ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ: 7-9 kg/m2.

10 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΤΒΟΛΗΘΩΝ Oη ηξφπνη ηνπνζέηεζεο ησλ θπβφιηζσλ ζε κηα επίζηξσζε θξίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο θαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ αληνρή ηεο ζε παξακνξθψζεηο. Oη ηξφπνη ηνπνζέηεζεο εμαξηψληαη επίζεο απφ ην ζρήκα ησλ θπβφιηζσλ, ην ζρήκα ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα επηζηξσζεί θαη ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Oη θπβφιηζνη κε εηδηθέο εγθνπέο ή κε πεξηκέηξνπο πνπ πξνζαξκφδνληαη κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφλν κε έλαλ ηξφπν. Oη νξζνγψληνη θπβφιηζνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ έηζη, ψζηε νη αξκνί ηνπο λα ζπκπίπηνπλ ή λα ελαιιάζζνληαη. Μπνξνχλ επίζεο λα δηαηαρζνχλ κε ηε κνξθή ςαξνθφθθαινπ 90 ή 45. Η δηάηαμε απηή, εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, θάλεη ηα νξζνγψληα ζηνηρεία λα θιεηδψλνπλ κεηαμχ ηνπο, πξνζδίδνληαο έηζη ζηελ επίζηξσζε κεγαιχηεξε αληνρή ζε παξακνξθψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηάηαμε ςαξνθφθθαινπ είλαη θαηάιιειε γηα δξφκνπο επί ησλ νπνίσλ θηλνχληαη νρήκαηα, πνπ ηείλνπλ λα πξνθαιέζνπλ εξππζκφ ηεο επίζηξσζεο θαηά ην θξελάξηζκα θαη ηελ επηηάρπλζε. O ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ νξζνγψλησλ θπβφιηζσλ παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο. Oη δχν ή ηξεηο ηχπνη θπβφιηζσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ δηαδνρηθά ζε θάζε ζεηξά, κε ελαιιαζζφκελνπο αξκνχο κεηαμχ ησλ ζεηξψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ δηαδνρηθέο ζεηξέο απφ ζηνηρεία ίδηα κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη κε ζεηξέο απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Μπνξεί εμάιινπ δχν ή ηξεηο ηχπνη ζηνηρείσλ λα ηνπνζεηεζνχλ αθαλφληζηα, επαλαιακβάλνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. Γηα ηε δεκηνπξγία θπθιηθψλ ή θακπχισλ επηθαλεηψλ, νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη έηζη, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο ζθελνεηδείο αξκνί. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθνί θπβφιηζνη δηαθφξσλ κεγεζψλ κε ζθελνεηδή ή ηξαπεδνεηδή επηθάλεηα. Μηα άιιε επηινγή απνηειεί ε ρξήζε ησλ θνηλψλ, νξζνγψλησλ θπβφιηζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θπβφιηζνπο ζθελνεηδνχο επηθάλεηαο. Η θαηαζθεπή ηεο επίζηξσζεο απινπζηεχεηαη, αλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη εηδηθά θακππιφγξακκα ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκαηα θπθιηθψλ δαθηπιίσλ κε δηάθνξεο αθηίλεο.

11 ΠΑΣΖΣΖ ΣΗΜΔΝΣΟΚΟΝΗΑ ΓΑΠΔΓΟΤ &ΣΟΗΥΟΤ Δίλαη έλα εμ νινθιήξνπ νηθνινγηθφ, θπζηθφ θαη βηνθιηκαηηθφ πιηθφ κε άξηζηεο αληνρέο θαη ηέιεηα αδηαβξνρνπνίεζε. Έρεη ζπζηαηηθά ηελ ζεξατθή γε, ηελ πδξάζβεζην, ηε ραιαδηαθή άκκν θαη ην θεξακάιεπξν. Με ηελ επάιεηςε ηεο ηζηκεληνθνλίαο κε έλα εηδηθφ βεξλίθη απνθεχγεηαη πιήξσο ν ζηηγκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ξχπνπο, ιάδηα θιπ. Η παηεηή ηζηκεληνθνλία δίλεη μερσξηζηή αηζζεηηθή ζε ηδηαίηεξνπο πξνζσπηθνχο ρψξνπο θαη ζε ζπίηηα φπνπ νη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο μεθεχγνπλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, ελψ παξάιιεια δηαθνζκεί θαηαζηήκαηα θαη δεκφζηνπο ρψξνπο. Μηα κνλαδηθή ηερλνηξνπία ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Η ηειεπηαία ιέμε ηεο δηαθφζκεζεο. Δθαξκφδεηαη ζε ηνίρνπο, δάπεδα, ρηηζηέο ζθάιεο, ρηηζηνχο πάγθνπο ζε κπάληα θαη θνπδίλεο, ζε ρηηζηέο κπαληέξεο θιπ. ΣΑΜΠΩΣΟ ΓΑΠΔΓΟΤ Σν ηακπσηφ Γάπεδν είλαη έλα ζχζηεκα πςειήο αηζζεηηθήο, αδηάβξνρν, ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηηο ιηπαξέο νπζίεο, ζηα νμέα θαη ζηα άιαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα εχθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή καθξάο δηάξθεηαο θαη ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Tν ζηακπσηφ δάπεδν είλαη κνλνιηζηθφ ζθπξφδεκα C16/20, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8-10 cm, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ (γηα ηελ απνθπγή ξηγκαησζεσλ). Σν έηνηκν ζθπξφδεκα δηαζηξψλεηαη θαη επζπγξακκίδεηαη κε ζσζηέο θιίζεηο. Σν ζθιεξπληηθφ ρξψκα απιψλεηαη ζε δχν δφζεηο, κε ηε κέζνδν ηεο επίπαζεο, θαη γίλεηαη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία. Όηαλ ην ζθπξφδεκα είλαη ζην πιαζηηθφ ζηάδην πήμεσο γίλεηαη επίπαζε ηεο εηδηθήο αληηθνιιεηηθήο ζθφλεο γηα λα εκπνδίζεη ην θαινχπη λα θνιιήζεη ζην λσπφ ζθπξφδεκα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζηακπαξίζκαηνο,παξέρνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο επηζθηάζεηο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ.ακέζσο κεηά, ζηακπάξεηαη κε ην θαινχπη πνπ επηιέρζεθε.μεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο θφβνληαη αξκνί δηαζηνιήο, ε επηθάλεηα πιέλεηαη κε 10% πδξνρισξηθφ νμχ θαη αθνχ θαζαξηζηεί θαη ζηεγλψζεη, εθαξκφδεηαη εδηθφ βεξλίθη ην νπνίν ζηεγαλνπνηεί ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ ιηπαξέο νπζίεο, ζθφλε, θιπ. Δθαξκφδεηαη ζε δξφκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα, ζαιφληα εθζέζεσλ ππισηέο, ξάκπεο, γθαξάδ, εμσηεξηθφ πηζίλαο, επηζθεπέο ηζηνξηθψλ θέληξσλ

12 ΣΑΜΠΩΣΟ ΣΟΗΥΟΤ Ο ζηακπσηφο ζνβάο είλαη έλα αδηάβξνρν θαη πνξψδεο πιηθφ ηζηκεληνεηδνχο ζχζηαζεο, κε εμαηξεηηθά πςειή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ γίλεηαη κε εηδηθά ρξψκαηα ηα νπνία είλαη αδηάβξνρα θαη αλεμίηεια. Ο νβάο εθαξκφδεηαη απ επζείαο ζε ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία, πξνυπάξρνλ ζνβά, γπςνζαλίδα θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν ζπκβαηηθφο ζνβάο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα εθαξκνγήο είλαη απνζπληεζεκέλε ή κε έληνλεο αλσκαιίεο, δηαζηξψλεηαη αξρηθά κηα ζηξψζε ζπκβαηηθνχ ζνβά θαη αθνχ απνθηήζεη ηηο αληνρέο ηνπ εθαξκφδεηαη ν ζνβάο.ο ζνβάο αλακηγλχεηαη κε λεξφ ψζηε λα πξνθχςεη έλα νκνηνγελέο κίγκα θαιήο εξγαζηκφηεηαο. Γηαζηαπξψλεηαη ζε κηα ζηξψζε πάρνπο 1,5 4.0 cm αλαιφγσο ην ζρέδην.- ηακπάξεηαη κε εηδηθά θαινχπηα, πνπ δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ζρεδίσλ, νη νπνίεο πηέδνληαη πάλσ ζην ζνβά έσο φηνπ αθήζνπλ ην απνηχπσκα ηνπο. Σελ επφκελε κέξα κε κηα ιάκα δηνξζψλνπκε ηηο αηέιεηεο ηνπ ζηακπαξίζκαηνο θαζψο ν ζνβάο είλαη αθφκε εξγάζηκνο. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζηακπσηνχ ζνβά νινθιεξψλεηαη ηελ επφκελε κέξα, κε ην ρξσκαηηζκφ ηνπ. Ο ηακπσηφο νβάο είλαη θαηάιιεινο γηα επέλδπζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. Γηαηίζεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζρεδίσλ δίλνληαο ηελ αίζζεζε πέηξαο. ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Η ηεγαλνπνίεζε δεμακελήο είλαη ε εξγαζία πνχ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δηαξξνή ηνπ λεξνχ. Η ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ θαη γηα ηελ απνθπγή παξαπιεχξσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε δηαξξνή λεξνχ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο. Η εθαξκνγή ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο δεμακελήο απαηηεί πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε.

13 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΕΑΡΝΣΗΝΗΔΡΩΝ Ζ ζηεγαλνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία roof garden κηαο ηαξάηζαο ή δαξληηληέξαο πάλσ απφ έλα garage, είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξψζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξκνκφλσζε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ roof garden θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ κεκβξαλψλ απφ ηηο θεπεπηηθέο εξγαζίεο θαη απφ ηα νμέα ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηαξαηζψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ειάρηζηνπ πάρνπο 4-6mm κε πξνδηαγξαθέο αληνρήο θαηά ησλ νμέσλ ησλ ξηδψλ ή πγξήο πνιπνπξεζάλεο αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρσξηζηηθέο ζηξψζεηο κεηαμχ ζηεγαλνπνίεζεο-ζεξκνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο κε γεσπθάζκαηα ειάρηζηνπ βάξνπο 150gr/m². Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. Ηζρπξή ζηεγαλνπνίεζε πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο έρεη αζθαιψο έλα κεγαιχηεξν θφζηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή, αιιά έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πιήξνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο επεκβάζεηο ζηεγαλνπνηήζεσλ, θαηαζηξνθέο ζνβάδσλ θαη ρξσκαηηζκψλ ηεο νξνθήο θάησ απφ ηελ ηαξάηζα, ηεο κεγάιεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα φιν ην θηίξην θαη ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθηψλ ηεο δηαξθνχο δηελέμεσο κεηαμχ ηδηνθηεηψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ θαη ησλ ππφινηπσλ νξφθσλ. Ζ εθαξκνγή ζηεγαλνπνίεζεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηεο, απαηηεί πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε. ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΔΗ ΣΑΡΑΣΩΝ Ζ ηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα απφ ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνχ. Η ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα ηελ απνθπγή παξαπιεχξσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε δηείζδπζε λεξνχ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο. Η ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηαξαηζψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε πιηθά κεγάιεο αληνρήο ιφγσ ηεο ηξνκεξήο θαηαπφλεζεο πνπ πθίζηαηαη ε ηαξάηζα (θαινθαίξη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο, ρεηκψλα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πςειέο ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ) θαη εληαηηθήο ρξήζεο ηεο ηαξάηζαο (ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ, ειηαθψλ θαηφπηξσλ, ζεξκνζηθψλσλ θ.ι.π). Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη δηάθνξεο «νηθνλνκηθέο» ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη σο ελαιιαθηηθέο. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ειαθξηά επηθαλεηαθή ζηεγαλνπνίεζε θαζψο θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ επεκβάζεηο δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ, ειεθηξνιφγσλ, πδξαπιηθψλ θ.ι.π πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ ππάξρνπζα ζηεγαλνπνίεζε. Η εθαξκνγή ζηεγαλνπνίεζεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηεο, απαηηεί αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη γεληθφηεξα ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ, πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε.

14 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΓΔΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Η ηεγαλνπνίεζε ππνγείνπ είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα απφ ηε εηζξνή ηνπ λεξνχ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ππφγεηνπο ζηεγαλνχο ρψξνπο.η ζηεγαλνπνίεζε ησλ ππνγείσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία απφ ηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρίσλ. πληζηάηαη ε ζηεγαλνπνίεζε απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξηλ κπαδσζεί ψζηε λα κελ δεζκεχεηαη ε εζσηεξηθή πιεπξά απφ κειινληηθέο επεκβάζεηο απφ ειεθηξνινγηθά & πδξαπιηθά έξγα. Σα ππφγεηα δελ ιεηηνπξγνχλ πηα κφλν ζαλ ρψξνη απνζήθεπζεο, αιιά ζηε ζεκεξηλή επνρή ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ρψξνη δηακνλήο, εξγαζίαο ή ζηάζκεπζεο θαη ε θαιή ζηεγαλνπνίεζε ησλ ππνγείσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. ΤΣΖΜΑΣΑ THERMOSMART ΤΣΖΜΑ THERMOSMART Δίλαη επηβεβιεκέλε κηα ηέηνηα εθαξκνγή γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο δσήο (πεηξέιαην, ειεθηξηθφ ξεχκα).έρνληαο ππφςηλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο εθαξκνγήο, ε ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξίαο καο, καο επηηξέπεη λα πξνηείλνπκε ιχζεηο νη νπνίεο έρνπλ ινγηθφ θφζηνο θαη ζα γίλεηαη απφζβεζε ησλ ρξεκάησλ κέζα ζηα επφκελα 3-4 έηε. Σν χζηεκα THERMOSMART ήξζε γηα λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παιαηέο θαηαζθεπέο πξηλ απφ ην έηνο 1982 φπνπ έθηνηε άξρηζε λα ηζρχεη ν λένο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο θαζψο θαη ζε λέεο θαηαζθεπέο φπνπ κπνξνχλ κειινληηθά λα αμηνπνηήζνπλ κε λέν θηίζκα ηνλ αέξα ηνπ δψκαηνο.ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε έρεη χςνο κφλν 1,5εκ. και βάπορ 3κgr/m 2. Απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζηεγαλσηηθέο ζηξψζεηο (πγξή πνιπνπξεζάλε) θαη κία (1) ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε NEOPREN (θπςεινεηδήο αθξφο) εμαζθαιίδνληαο κφλσζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Π Λ Δ Ο Ν Δ Κ Σ Ζ Μ Α Σ Α α. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ θαζψο πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, εμνηθνλνκψληαο έηζη ελέξγεηα κέρξη θαη 60%. β. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2, ληηξηθψλ ή ζεηηθψλ νμεηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαζψο ειαρηζηνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο θιηκαηηζκνχ, ζπλεηζθέξνληαο ηα κέγηζηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. Ο ρξφλνο πιήξνπο απφζβεζεο κπνξεί λα θηάζεη ηα 4 ρξφληα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.

15 ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΩΝ ΠΛΑΚΗΓΗΩΝ ΣΤΠΟΤ POLYTILE Η ηνπνζέηεζε ηνπ Polytile πάλσ απφ ηε ζηξψζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο απνηειεί ιχζε Αλεζηξακκέλεο Μφλσζεο (invested insulation). Αλεζηξακκέλε κφλσζε είλαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία ε ζηξψζε ηεο πγξνκφλσζεο ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηε ζηξψζε ηεο ζεξκνκφλσζεο. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηε ζηεγαλνπνίεζε απφ ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη απφ ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, θαζψο θαη ε απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ. Γεκηνπξγνχκε ζηξψζε ξχζεσλ ζηελ πιάθα ηνπ δψκαηνο θαη ηνπνζεηνχκε πδξνξξνέο (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ). ηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δψκαηνο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά εμνκαιπζκέλεο γηα ηε κείσζε ησλ θαηαπνλήζεσλ ηνπ Polytile. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ζπληζηάηε ε ηνπνζέηεζεο γεσπθάζκαηνο πάλσ ζε απηή. Σα πιαθίδηα Polytile ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα αξρίδνληαο απφ ηελ πεξίκεηξν, ζε δηάηαμε δηαθνπηφκελσλ αξκψλ ηαηξηάδνληαο ηηο εηδηθέο παηνχξεο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε βαηφηεηα ηνπ δψκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ πεξηκεηξηθνχ θελνχ πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ιεπθνχ ραιηθηνχ ή ιεπθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ δελ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε (γηα ιφγνπο αλεκναπνξξφθεζεο), φπσο επίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε νξηδφληηα κεηαθίλεζεο ηνπ Polytile (απηφ εμαζθαιίδεηαη εάλ ε δηάζηξσζε θαηαιήγεη πεξηκεηξηθά ζε αλπςψζεηο ηνπ δψκαηνο φπσο π.ρ. ηνίρνπο ή ζηεζαία). ε θηίξηα εθηεζεηκέλα ζε δπλαηνχο αλέκνπο είλαη δπλαηφ λα απαηηείηαη θαηαθφξπθε αθηλεηνπνίεζε ησλ πιαθψλ κε ζηεξέσζε ηεο πξψηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο κε ρξήζε κεηαιιηθήο γσλίαο ή κε ινχθη απφ ηζηκεληνθνλίακα.

16 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΖ Δίλαη ην ζχζηεκα ζεξκνκφλσζεο πνπ εθαξκφδεηαη 30 θαη πιένλ ρξφληα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Δίλαη κηα ελαιιαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο κφλσζεο (Μφλσζε Γηπιήο Σνηρνπνηίαο θαη Μφλσζε θπξνδέκαηνο) θαη ε κφλε ιχζε ζεξκνκφλσζεο θαη αλαθαίληζεο γηα ηα παιηά θηίξηα, πνπ παξέρεη ζεακαηηθφ ζεξκνκνλσηηθφ απνηέιεζκα, εμνηθνλφκεζε σθέιηκνπ ρψξνπ, αξρηηεθηνληθή ειεπζεξία, αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν! Δίλαη νπζηαζηηθά ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιάθψλ εμσηεξηθά απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία(πρ. ηνχβια - κπεηφ ή παιηφο ζνβάο) θαη ε επίζηξσζε ηνπο κε έηνηκα ιεπηά, βηνκεραληθψο παξαγφκελα ειαζηηθά επηρξίζκαηα(αληί γηα ζπκβαηηθφ ζνβά). ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ή Κέιπθνο γίλεηαη κε εηδηθά ιεπηά επηρξίζκαηα. Σα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο εθαξκφδνληαη ζε παιαηά θαη θαηλνχξηα θηίξηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ, ζε κνλνθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη βηνκεραληθά θηίξηα. Δίλαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 91/2000 γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ησλ θηηξίσλ. Χο κνλσηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο πνιπζηεξίλεο ή πεηξνβάκβαθα. Με ηα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απνθεχγνληαη νη ζεξκνγέθπξεο. Απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα ξεγκάησζεο θαη απνθφιιεζεο ησλ ζνβάδσλ θαζψο θαη μεθινπδίζκαηνο ηνπ ρξψκαηνο ιφγσ παγεηνχ ηνλ ρεηκψλα. Δμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε έσο θαη 40%, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη ξεχκαηνο ελψ αληίζηνηρα κεηψλεηαη ην κέγεζνο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ πνπ απαηηνχληαη. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, ε ρξήζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απμάλεη ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ κε απνηέιεζκα λα ηελ θάλεη πην απνδνηηθή. Γελ απαηηείηαη δηπιή ηνηρνπνηία θαη εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί έγρξσκνο ζνβάο, δελ απαηηείηαη βαθή ηνπ θηηξίνπ. Τπάξρεη επηινγή ησλ ηειηθψλ αδηάβξνρσλ αθξπιηθψλ, ζηιηθνλνχρσλ θαη πδξχαισλ ζνβάδσλ δηαθφξσλ απνρξψζεσλ θαη πθψλ. Γεκηνπξγνχλ επράξηζην θιίκα: ηνλ ρεηκψλα δέζηε θαη ην θαινθαίξη δξνζηά. χκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ, ζε παιαηά θηίξηα (πξφ ηνπ 85) πνπ ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε (Θεξκνκνλσηηθφ θέιπθνο) δχλαηαη λα εμέιζνπλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο.

17 ΜΟΝΩΖ ΓΩΜΑΣΟ Μφλσζε είλαη ν γεληθφο φξνο πνπ ππνδειψλεη ηελ πξνζηαζία κηαο θαηαζθεπήο απφ ηελ ζεξκφηεηα, ηνλ ήρν θαη ηελ πγξαζία (ζε θαζεκεξηλνχο φξνπο ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε, ζηεγάλσζε).ζ απφθαζε γηα ηνπνζέηεζε κφλσζεο ζηελ ηαξάηζα απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηαβαληνχ. πλεπψο, νη κνλψζεηο ηαξαηζψλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ζσηήξηεο φζνλ αθνξά ζηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο. Ζ ζσζηή κφλσζε ηεο ηαξάηζαο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξψηνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία είλαη έληνλα πιένλ θαη ζηε ρψξα καο θαη δεχηεξνλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ελέξγεηαο. Γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζπηηηνχ καο ρξεζηκνπνηνχκε κεραληθά κέζα (θιηκαηηζηηθά, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θ.α.) H αλεμέιεγθηε, φκσο, ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ δεκηνπξγεί απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια έλα επίπεδν άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο παιηέο θαηαζθεπέο έρνπλ ιηγφηεξε κφλσζε απφ φηη νη θαηλνχξηεο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε ελίζρπζε ηεο κφλσζεο θαη ζηηο θαηλνχξηεο θαηαζθεπέο είλαη επηπιένλ θφζηνο, δηφηη κπνξνχλ λα θάλνπλ απφζβεζε ζε ιίγα κφλν ρξφληα. ηηο Μνλψζεηο ζηφρνο καο είλαη ε αζθαιήο, αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κφλνλ κε πςειή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, πξνζηαηεχεη απφ ηελ πγξαζία, ην ςχρνο θαη ηε ζεξκφηεηα. Η εηαηξεία καο αλαιακβάλεη κνλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο & πξνδηαγξαθέο θάζε έξγνπ. Αθνχ θαζαξηζηεί ε επηθάλεηα απφ ηα ζαζξά πιηθά, ζθφλε, θπηηθνχο νξγαληζκνχο, άιαηα, ιάδηα θ.α. γίλεηαη επάιεηςε κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα κε θαηαλάισζε 0,4 0,5 kg/m 3. Μεηά ηελ μήξαλζε ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5 cm. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δηάζηξσζε ηνπ ειαθξνκπεηφλ κε θιίζε πεξίπνπ 1 2 % πξνο ηα ζεκεία απνζηξάγγηζεο. Αθνχ γίλεη ε επάιεηςε θαη ε μήξαλζε ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε ςεθίδα 4,5mm, φπνπ ε ζπγθφιιεζε ηεο γίλεηαη ζην ππφζηξσκα κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ θιφγηζηξνπ. Γίλεηαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ην ιηγφηεξν 7-10 cm πάρνο θαη δίλνληαη νη θιίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Η πξνζζήθε ηλψλ πνιππξνππιαηλίνπ απμάλεη ηηο αληνρέο ηνπ κπεηφλ. Αθνινπζεί ε επίπαζε ζθιεξπληηθνχ κίγκαηνο ραιαδηαθήο άκκνπ ζηελ πνζφηεηα θαη αλαιφγηα πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Η ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κε ηνπο ιεηαληήξεο κπεηφλ (ειηθφπηεξα) θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκπχθλσζε απμάλεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν λσξίηεξν δπν ήκεξεο αξγφηεξα γίλεηαη ε θνπή αξκψλ ζπζηνιήο - δηαζηνιήο ζε θάλλαβν πεξίπνπ 5 Υ 5 m αθνχ φκσο εθηνλσζνχλ θαη ηα ζεκεία πνπ πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο (γσλίεο - θνιψλεο - πξφζζεηα ηκήκαηα θιπ). Σέινο ε πιήξσζε ησλ αξκψλ δεκηνπξγνχληαη κε αθξπιηθφ πνιπνπξεζαληθφ.

18 ΥΑΛΑΕΗΑΚΟ ΓΑΠΔΓΟΤ - ΣΟΗΥΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ Οη δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε κίγκα δηάθαλσλ ξεηηλψλ κε έγρξσκν ραιαδία ζε δηαθνξεηηθέο θνθθνκεηξίεο θαη απνρξψζεηο, δεκηνπξγνχλ ζε εληαίεο - ρπηέο επηθάλεηεο έλα απνηέιεζκα αηζζεηηθήο θαη κεγάιεο αληνρήο. Δθαξκφδεηαη ζε δάπεδα ή ηνίρνπο γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αθφκε θαη γηα ηελ επέλδπζε ηνηρίσλ θαη ππζκέλα ηεο πηζίλαο. ACID STAIN Γηαθνζκεηηθφ δάπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ δηαιπκάησλ νμέσλ, ηα νπνία δηεηζδχνπλ ζην ηζηκέλην θαη αληηδξνχλ ρεκηθά. Η κφληκε αληίδξαζε πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ απφρξσζε ηεο επηθάλεηαο δεκηνπξγψληαο έλα πξσηφηππν, κνλαδηθφ, δηαθνζκεηηθφ δάπεδν. Λφγσ ηεο κφληκεο ρεκηθήο αληίδξαζε κε ην ηζηκέλην, γίλεηαη κέξνο ηεο επηθάλεηαο, πξνζδηνξίδνληαο έλα ρξψκα ην νπνίν δελ μεζσξηάδεη, δελ ξεγκαηψλεη, δελ μεθινπδίδεη. Αληηζέησο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη φζε είλαη θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Δπελδχεηαη κε εηδηθή ζπλζεηηθή καη ή γπαιηζηεξή ξεηίλε γηα ηελ δεκηνπξγία απνξξνθεηηθήο επηθάλεηαο κε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα. πλδπάδεηαη αξκνληθά θαη δηαθνξνπνηεί αηζζεηά, ηνπηθά ή ζπλνιηθά, ζηακπσηά δάπεδα. Δίλαη ηδαληθφ γηα εζσηεξηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο.

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα