ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ"

Transcript

1 ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί, δίλνληαη ζσζηέο θιίζεηο κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ θαινππηνχ. ηε ζπλερεία ηνπνζεηείηαη ζράξα απνξξνήο πδάησλ θαη ε ξάκπα ζθπξνδεηείηε. Αθνινπζεί επίπαζε δχν ζηξψζεσλ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ θαη ρξψκαηνο εάλ απηφ δεηεζεί. Ακέζσο κεηά θαηαζθεπάδεηαη ε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (ηχπνπ ςαξνθφθαιν). Οη Αληηνιηζζεηηθή Ράκπα πξνηείλεηε γηα ρψξνπο ππνγείσλ ή ππεξπςσκέλσλ γθαξάδ θαη παξθηλγθ, κε ζηφρν ηελ αζθαιέζηεξε είζνδν ή έμνδν ησλ απηνθηλήησλ. ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ Σν ππφζηξσκα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη ζηεγλφ απαιιαγκέλν απφ ζθφλεο, ραιαξά θνκκάηηα, κπνγηέο, ιάδηα. Σπρφλ ξσγκέο ζην ππφζηξσκα ζθξαγίδνληαη κε επνμεηδηθή ξεηίλε. Μεηά απφ 18 ψξεο απφ ηελ επηζθεπή ησλ ξσγκψλ αθνινπζεί ην αζηάξσκα ηνπ ππνζηξψκαηνο. Δπηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πξνεηνηκάδνληαη κεραληθά κε αγξίεκα ή απφηξηςε θαη αζηαξψλνληαη κε κηα ζηξψζε PRIMER. Δπηθάλεηεο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ ή θπζηθψλ ιίζσλ αζηαξψλνληαη κε έλα ρέξη MAPEPRIM SP, αθνχ πξψηα θαζαξηζηνχλ κε θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ θαη αγξηεπηεί ε επηθάλεηά ηνπο κε κεραληθά κέζα. Δθαξκφδνπκε ην πιηθφ ζε κία ζηξψζε πάρνπο 5-40mm κε κεηαιιηθή ζπάηνπια. Γηαηεξνχκε ηνπο αξκνχο δηαζηνιήο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζε κεγάινπο ρψξνπο θαηαζθεπάδνληαη αξκνί δηαζηνιήο αλά 50 m 2, νη νπνίνη γεκίδνληαη κεηά απφ δχν εκέξεο κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε. Η ηειηθή επηθάλεηα κπνξεί λα κείλεη σο έρεη ή λα ιεηαλζεί κεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηξηβείν κε δίζθνπο κε δηακάληηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα απφιπηα ιεία επηθάλεηα. Η βαθή γίλεηαη 3-7 κέξεο ( αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο) κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ULTRATOP κε ξνιφ, πηλέιν ή ςεθαζκφ. Σν δάπεδν κπνξεί λα δνζεί ζε ήπηα θπθινθνξία κεηά απφ δχν εκέξεο θαη ζε πιήξε ρξήζε κεηά απφ επηά εκέξεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεηηθνχ δαπέδνπ πςειήο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο επάλσ ζε επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο, κεηάιινπ, αζθαιηνηάπεηα θιπ., εμαζθαιίδνληαο ηελ κέγηζηε πξνζηαζία απηψλ απφ κεραληθέο θζνξέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο, φπσο δηαιχηεο, πεηξειαηνεηδή, θεξνδίλε, απνξξππαληηθά, πγξά θξέλσλ θιπ. Η εθαξκνγή ηνπ απηνεπηπεδνχκελνπ δαπέδνπ γίλεηαη πάληα ζε εζσηεξηθφ ρψξν.

2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟ Δίλαη δάπεδα κε εηδηθέο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο αληνρέο ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο ηνπο αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Αθνχ θαζαξηζζεί ε επηθάλεηα θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηακνξθψζεηο ηνπνζεηείηαη δνκηθφ πιέγκα. Γίλεηαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ην ιηγφηεξν 7-10 cm πάρνο θαη δίλνληαη νη θιίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Η πξνζζήθε ηλψλ πνιππξνππιελίνπ απμάλεη ηηο αληνρέο ηνπ κπεηφλ. Αλ ν ρψξνο πνπ δηαζηξψλνπκε έρεη απαηηήζεηο απμεκέλεο επηπεδφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζνχλ νδεγνί πνπ ζα νξίδνπλ ην άλσ φξην ηνπ δαπέδνπ. Αθνινπζεί ε επίπαζε ζθιεξπληηθνχ κίγκαηνο ραιαδηαθήο άκκνπ ζηελ πνζφηεηα θαη αλαιφγηα πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Σν κίγκα κπνξεί λα πεξηέρεη ρξψκα (Γθξη, θαθέ, θεξακηδί, πξάζηλν, κπιε, ψρξα).η ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κε ηνπο ιεηαληήξεο κπεηφλ (ειηθφπηεξα) θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκπχθλσζε απμάλεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν λσξίηεξν δπν ήκεξεο αξγφηεξα γίλεηαη ε θνπή αξκψλ ζπζηνιήο - δηαζηνιήο ζε θάλλαβν πεξίπνπ 5 Υ 5 m αθνχ φκσο εθηνλσζνχλ θαη ηα ζεκεία πνπ πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο (γσλίεο - θνιψλεο - πξφζζεηα ηκήκαηα θιπ). Σα Βηνκεραληθά Γάπεδα είλαη θαηάιιεια γηα ρψξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, βηνκεραλίεο θαη νηθνδνκέο. ΒΟΣΑΛΩΣΟ ΓΑΠΔΓΟ Σν βνηζαισηφ δάπεδν είλαη έλα κίγκα απφ ηζηκέλην (ιεπθφ ή καχξν), άκκν ή καξκαξφζθνλε θαη βφηζαιν ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε λσπφ ε παιαηφ ζθπξφδεκα. Η ηειηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη εληαία, ρσξίο αξκνχο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ. Με κεγάιε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ρξσκάησλ ζην βφηζαιν θαη ζηνλ αξκφ δεκηνπξγείηε έλα ρξσκαηηζηφ απφιπηα αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δθαξκφδεηαη ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο (απιέο, πεδνδξφκηα, πηινηέο, ρψξνπο parking, θ.ι.π.)

3 ΓΔΜΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΔ ΔΛΑΦΡΟΜΠΔΣΟ Δίλαη έλα θπςεισηφ ηζηκεληνθνλίακα ην νπνίν παξάγεηαη ζε εηδηθφ ζπγθξφηεκα κεραλεκάησλ θαη γίλεηαη αλάκημε ηζηκέληνπ, λεξνχ θαη αθξνγφλνπ. ην ειαθξνκπεηφλ ππάξρνπλ εγθισβηζκέλεο άπεηξεο κηθξέο θπζαιίδεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά δέζηεο ή θξχνπ. Γεκηνπξγεί ερνκφλσζε, ζεξκνκφλσζε θαη απμάλεη ην βαζκφ ππξνπξνζηαζίαο δηφηη είλαη άθαπην. Μείσζε θνξηίνπ νηθνδνκήο, κε επεξεαδφκελν απφ πγξαζία, δηαζηξψλεηαη κε ή ρσξίο θιίζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην γέκηζκα ησλ δαπέδσλ πξνηνχ ηελ επίζηξσζή ηνπο κε θεξακηθά ή άιινπ ηχπνπ πιαθίδηα. Απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θιίζεσλ ησλ δσκάησλ ή ησλ ηαξαηζψλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άνπινπ ζθπξνδέκαηνο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ή είλαη αλαγθαίν κηθξφ βάξνο. Δθαξκφδεηαη ζε λέεο ή παιαηέο θαηαζθεπέο, ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηαξάηζεο, δάπεδα, ππφγεηα, ζηδεξνθαηαζθεπέο θαη φπνπ απαηηείηαη γέκηζκα άλσ ησλ 4 εθαηνζηψλ. ΓΔΜΗΜΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΓΩΜΑΣΟ ΜΔ POLYTHERM Πποϊόν Κφθθνη δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο επεμεξγαζκέλνη κε εηδηθφ πξφζζεην. ςζκεςαζία άθνο ησλ 420 l (2 ζάθνη = 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο) άθνο ησλ 170 l (5 ζάθνη = 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο) ύνθεζη Κιεηζηψλ θπςειίδσλ παξζέλνη θφθθνη δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο κε νκνηφκνξθε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε (3-6 mm), ηέιεηα ζθαηξηθνί, ειεγρφκελεο ππθλφηεηαο, κε ηνμηθνί, κε απνξξνθεηηθνί, άθζαξηνη, δηαζηαηηθά ζηαζεξνί ζην ρξφλν, απφ παξαγσγή ειεχζεξνη ρισξνθζνξνπδξνγνλαλζξάθσλ ( CFC, HCFC θαη HFC), ειεχζεξνη απφ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηθαλά λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο, νη θφθθνη, αλακηγλχνληαη κε ην εηδηθφ πξφζζεην E.I.A. ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ηέιεηα αλάκημε κε ην λεξφ θαη ηα ζπλδεηηθά, εμαιείθνληαο ην θαηλφκελν επίπιεπζεο ησλ θφθθσλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νκνηνγελή θαηαλνκή ηνπο ζην κίγκα.

4 Πεδίο εθαπμογήρ ππνζηξψκαηα γηα ππφγεηα θαη δάπεδα πάλσ απφ ππισηή, δηαζηήκαηα κεηαμχ δαπέδσλ, νξνθέο θαη μχιηλα δάπεδα, γεκίζκαηα κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ, γηα ππφγεηα θαη δάπεδα πάλσ απφ ππισηή, δηαζηήκαηα κεηαμχ δαπέδσλ, νξνθέο θαη μχιηλα δάπεδα, (ζπκβνπιεπηείηε ην Politerm Blu Piano Zero Δγρεηξίδην Δθαξκνγψλ), θαηαζθεπή θιίζεσλ ζε ηαξάηζεο θαη δψκαηα, ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), κφλσζε κε βαηψλ ζνθίησλ, κφλσζε θεξακνζθεπψλ, αθφκε γηα ηελ ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), γέκηζκα ζφισλ, αθφκε θαη κεγάινπ πάρνπο, ελζπιάθσζε ζηεγψλ απφ θχιια ακηάληνπ, αθφκε γηα ηελ ζηε ζπλέρεηα απεπζείαο επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (Μεκβξάλεο: ζεξκήο ή ςπρξήο ζπγθφιιεζεο αζθαιηηθέο θαη ζπλζεηηθέο Ρεπζηά: ππφ ηνλ φξν φηη είλαη ειεχζεξα δηαιχηνπ), γέκηζκα δαπέδσλ θάησ απφ αζθαιηνζηξψζεηο, ππνζηξψκαηα γηα βηνκεραληθά δάπεδα. Καηανάλωζη / απόδοζη Γηα 1 m 3 ηειηθνχ θνληάκαηνο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: Γχν ζάθνη 420-litre Politerm Blu + λεξφ + ηζηκέλην(*) Πέληε ζάθνη 170-litre Politerm Blu + λεξφ + ηζηκέλην (*) (*): βιέπε πξνδηαγξαθή δφζεσλ. Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο Η πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη πάληα λα είλαη θαζαξή θαη ειεχζεξε απφ ζθφλεο θάζε είδνπο ζαζξά ηκήκαηα. Σζηκεληέληεο θαη πιηλζνδνκέο ή άιιεο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο: δηαβξέρεηαη ηελ επηθάλεηα επαξθψο, αιιά κελ αθήλεηαη ιηκλάδνληα λεξά. Διαθξψο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο (πνιχ ζπκπαγήο επηθάλεηεο ηζηκέληνπ, θηι.): ςεθάζηε ηελ επηθάλεηα κε βειηησηηθφ πξφζθπζεο (ηχπνπ Tektoplast) πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάζηεθε κε Politerm Blu θαη δηαζηξψζηε «θξέζθν ζε θξέζθν», ή εθαξκνζηέ κία γέθπξα πξφζθπζεο πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηζηκέλην λεξφ θαη Tektoplast.

5 Με απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο (ζθξαγηζηηθά, κέηαιιν, θεξακηθά, κνλσηηθά θχιια, θηι.): Πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu, ηνπνζεηείηαη πιέγκα νπιηζκνχ ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα (ζε απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ζην έλα ηξίην ηνπ ηειηθνχ πάρνπο ηεο δηάζηξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη). Γεκίζκαηα δαπέδσλ κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ: ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ νδεγψλ απφ PVC πνπ νλνκάδνληαη Piano Zero πξηλ ηελ δηάζηξσζε. Ανάμιξη και Δθαπμογή: Υξήζε γηα ηελ αλάκημε κφλν θαιήο πνηφηεηαο θαη άξηζηα δηαηεξεκέλνπ ηζηκέληνπ Portland 32.5R ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 206. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη ηζηκέληνπ ή θαθή πνηφηεηα κπνξεί αθπξψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζζέηνπ E.I.A. κε ην νπνίν νη θφθθνη ηνπ Politerm Blu έρνπλ επεμεξγαζηεί, θαζηζηψληαο ηελ αλάκημε δχζθνιε θαη ηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θνληάκαηνο κε απνδεθηέο. (Bιέπε πίλαθα θαηαλάισζεο) Ανάμιξη: ην θνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu κπνξεί λα αλακηρζεί κε: Αλακίθηε ηζηκέληνπ (κπεηνλίεξα αλάκημεο κε ειεχζεξε πηψζε), Οξηδφληηα κίμεξ (παξαγσγή ειαθξνζθπξνδέκαηνο κε βίαηα αλάκημε). Ανάμιξη και άνηληζη: ην θνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη κε Politerm Blu κπνξεί λα αλακηρζεί κε θαη λα αληιεζεί ζην εξγνηάμην κε: Δηδηθφ κεράλεκα ηχπνπ Politerm Machine (βιέπε εμνπιηζκφο Tekto), θνξηεγά αλακίθηεο (βαξέιεο) (βιέπε Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο- Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ), αληιίεο ηχπνπ Turbosol γηα ηζηκεληνθνληάκαηα (πξνζζέηνληαο άκκν ζην κίγκα). εηξά πξνζζήθεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνλ κίθηε Politerm Machine: Νεξφ, Politerm Blu, Σζηκέλην, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πξνζζήθεο ησλ πιηθψλ) πξηλ ηελ άληιεζε. εηξά πξνζζήθεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνλ κίθηε θνξηεγψλ (βαξέια) (βιέπε Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγήο- Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ): Νεξφ ηφζν φζν απαηηείηαη γηα ηελ αλάκημε, αιιά ιηγφηεξν θαηά 30 l, φζν δειαδή ζα απαηηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ρνάλεο θφξησζεο,

6 Politerm Blu, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα, Σζηκέλην, ζπλ πεξίπνπ 30 litres λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ε ρνάλε θφξησζεο, Αλακίμηε γηα 10 ιεπηά ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα. Υξήζε αληηπαγσηηθνχ: ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ +5 C, ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε πγξνχ αληηπαγσηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δφζεηο πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. Η ρξήζε αληηπαγσηηθνχ πξνζζέηνπ είλαη ζπκβαηή κε ηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Politerm Blu. Γεκίζκαηα δαπέδσλ κίαο ζηξψζεο γηα απεπζείαο θφιιεζε επηζηξψζεσλ δαπέδσλ: ζπκβνπιεπηείηε ην Politerm Blu Δγρεηξίδην Δθαξκνγψλ Piano Zero ή επηθνηλσλήζηε καδί καο. Πίνακας Κατανάλωσης Τεχνικά χαρακτηριστικά ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο:

7 ΔΛΑΗΟΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ Γενικά γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα πξέπεη λα ζπαηνπιάξνπκε ηνλ ηνίρν ζηελ πνηφηεηα αξεζθείαο καο θαη έπεηηα λα βάθνπκε κε πιαζηηθά ε αθξπιηθά ρξψκαηα αλαιφγσο ηεο ρξήζεο θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ. Αδηαβξνρνπνηνχκε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο κε ηα αλάινγα πιηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ρξσκάησλ θαη ζπληήξεζε ησλ ζνβάδσλ. Γεκηνπξγνχκε ηερλνηξνπίεο ζε ηνίρνπο ζε πνηθίια ρξψκαηα θαη πθέο φπσοstucco Veneziano θαη απεηθνλίδνπκε βάθνληαο θαη δσγξαθίδνληαο νπνηνδήπνηε ζέκα ζηνλ ηνίρν γηα λα δηαθνζκήζνπκε ηνίρνπο. Πλαζηικά σπώμαηα ελαιοσπωμαηιζμόρ ηοίσος Δθαξκφδνληαη ζε ηνίρνπο πνπ δελ απαηηνχλ ζπαηνπιάξηζκα ζηφθνπ. Σνίρνπο δειαδή πνπ είηε είλαη είδε ιχεη φπσο ν ηνίρνο γπςνζαλίδαο ή ζε ηνίρνπο πνπ δελ επηζπκείηαη ν ζηφθνο φπσο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κηαο θαηνηθίαο ή θηηξίνπ γεληθφηεξα. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).. Αζηάξσκα κε αζηάξη αθξπιηθνχ. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε πιαζηηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 επηπιένλ ρέξηα πιαζηηθφ ρξψκα. Υπώμαηα ακπςλικά - ζπαηοςλαπιζηά ελαιοσπωμαηιζμοί ζε εμθανή Μπεηό Οη ειαηνρξσκαηηζκνί κε αθξπιηθά ρξψκαηα εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα ζε ηνηρία, ηαβάληα απφ κπεηφλ, ζε κάλδξεο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ κπεηφλ. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ κε ζβνπξάθη.. Αζηάξσκα κε αζηάξη αθξπιηθνχ.. παηνπιάξηζκα 2 ή 3 ρέξηα φπνπ ρξεηάδεηαη κε παξεηίλα.. Σξίςηκν φισλ ησλ ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ. Αζηάξσκα κε αζηάξη VIVEDUR. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε αθξπιηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 επηπιένλ ρέξηα αθξπιηθφ ρξψκα. Ακπςλικά ηοίσος Σα ακπςλικά σπώμαηα είναι καηάλληλα για εξωηεπική σπήζη.αξαηψλνληαη κε λεξφ αιιά φηαλ ζηεγλψζνπλ έρνπλ κεγάιεο αληνρέο ζην λεξφ. Γηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).αζηάξσκα κε αζηάξη VIVEDUR. Βάςηκν 1 ν ρέξη κε αθξπιηθφ ρξψκα. Φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 ρέξηα αθξπιηθφ ρξψκα. Διαηνρξσκαηηζκφο κε πδξνρξψκαηα Απνηεινχλ νηθνλνκηθή επηινγή ειαηνρξσκαηηζκνχ κε κεησκέλε αλζεθηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ρξψκαηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε νξνθέο. Η Γηαδηθαζία: Σξίςηκν φισλ ησλ επηθαλεηψλ (ζνβάδσλ).φηιφ-ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ. Βάςηκν 2 ρέξηα πδξφρξσκα. Διαηνρξσκαηηζκφο ζε Κάγθεια Αζαλζέξ πφξηεο ηδεξέληεο Πφξηεο Μεηαιιηθέο επηθάλεηεο εμνκαιχλνληαη, επεμεξγάδνληαη γηα ηελ απνθπγή ζθνπξηάο θαη βάθνληαη κε ζθνπφ λα γίλνπλ έγρξσκα, ιεία θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηελ πγξαζία. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ απφ γξέδηα. Βάςηκν 2 ρέξηα κίλην. Βάςηκν 2 ρέξηα ληνχθν ρξψκα. Διαηνρξσκαηηζκφο ζε Ξχιηλεο Πφξηεο θαη πφξηεο απφ MDF, θαηά θαλφλα απαηηνχλ κεγάιε επηκνλή θαη πνιιαπιέο δηακνξθψζεηο γηα λα έρνπλ ιείεο επηθάλεηεο πνπ λα αληαλαθινχλ ηνλ θσηηζκφ θαη λα έρνπλ σξαίεο γσλίεο. Η δηαδηθαζία: Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Αζηάξσκα κε αζηάξη κεηάιινπ. ηνθάξηζκα κε αθξπιηθφ ζηφθν. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. ηνθάξηζκα κε αθξπιηθφ ζηφθν. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Πέξαζκα κε βειαηνχξα. Σξίςηκν ησλ πνξηψλ. Βάςηκν 3 ρέξηα ρξψκα.

8 ΔΜΠΟΣΗΜΟ ΓΑΠΔΓΟΤ Ο εκπνηηζκφο δαπέδνπ είλαη έλα δηαθαλέο, ρεκηθά ελεξγφ, πδαηηθήο βάζεο ζθξαγηζηηθφ ην νπνίν εηζρσξεί ζην ζθπξφδεκα θαη ζηα πιηθά θηηζίκαηνο ηνηρνπνηίαο, πξνζηαηεχνληαο, δηαηεξψληαο θαη εληζρχνληαο ηα κφληκα. Οη ηδηφηεηεο πνπ δίλεη ην πξντφλ είλαη πςειή ζθιεξφηεηα, ζηεγάλσζε, ζσζηή δηαδηθαζία σξίκαζεο θαη κηα επηθαλεηαθή γπαιάδα πνπ απμάλεη πξννδεπηηθά κε ηελ ρξήζε. Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο παξάγνληαο σξίκαλζεο πνπ ειέγρεη ησλ ζρεκαηηζκφ ηξηρνεηδψλ, ηελ πξφσξε ζπξξίθλσζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ξεγκαηψζεσλ ιφγσ απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζε λέν ζθπξφδεκα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζηαζεξνπνηεί ηελ επηθάλεηα ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη απνηειεζκαηηθά ηηο αζηνρίεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ θαηλφκελα πξφσξεο αθπδάησζεο. θξαγίδεη ρεκηθά ην ζθπξφδεκα εγθισβίδνληαο ηελ πγξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ πην απνηειεζκαηηθή νκνηφκνξθε σξίκαλζή ηνπ. Πξνσζψληαο κηα πην νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ελπδάησζεο επηηξέπεη ζην ζθπξφδεκα λα θηάζεη ή αθφκε θαη λα ππεξβεί ηελ αληνρή ζρεδηαζκνχ ηνπ. Γίλεη ζαλ απνηέιεζκα κηα επηθάλεηα πνπ ζπληεξείηαη θαη θαζαξίδεηαη εχθνια Η εθαξκνγή απηή εμαζθαιίδεη ρεκηθή αληνρή ζηα πεξηζζφηεξα νξγαληθά νμέα, αιθάιηα, άιαηα, έιαηα, ιίπε θαη άιια ξππνγφλα ζηνηρεία. Λφγσ ηεο ρεκηθήο δξάζεο κε ηα άιαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζθπξφδεκα, εμαζθαιίδεηαη ε δεκηνπξγία επηθαλεηψλ ειεχζεξσλ απφ ζθφλε. Η ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηξηβή (θζνξά) θαη ζπλεπψο ηελ απειεπζέξσζε ζθφλεο απφ ην ζθπξφδεκα κε πνζνζηφ αληίζηαζε ηξηβήο 80%.Ο εκπνηηζκφο δαπέδνπ εθαξκφδεηαη ζε ζθπξνδέκαηα, βαξηάο ρξήζεο ζθπξνδέκαηνο, θνληάκαηα, επηρξηζίκαηα, stucco, terrazzo, αδξαλή θαη κίγκαηα άκκνπ κε ηζηκέλην ζε έθζεζε. Πξνηηκάηε γηα ρψξνπο εξγνζηαζίνπ, απνζεθψλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη κεραλνπξγείσλ. ΔΝΟΗΚΗΑΖ DUMPER Η κεηαθνξά ηνπ κπεηφ ζε ππφγεηα θαη ππισηέο γίλεηαη κε έλα απφ ηα ΗΓΗΟΚΣΖΣΑ εηδηθά κεραλήκαηα καο ηχπνπ ηαμπεπ (dumper), γηα ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ καο. *Σα νρήκαηα καο δηαηίζεληαη θαη πξνο ελνηθίαζε.

9 ΔΠΟΞΔΗΓΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟ Δπίζεο παξέρνπλ αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηαθή δξάζε. Πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ηξίςηκν (κεραληθά ηξηβεία ιείαλζεο ) θαη επηκειή θαζαξηζκφ ( ειεθηξηθέο ζθνχπεο θαη ζάξσζξα ) γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ πξφζθπζεο. Δπάιεηςε ηεο επνμεηδηθήο βάζεσο αζηαξηνχ PRIMER ζε κέζε πνζφηεηα 0,3 kgr/ m 2. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη δχν ζπζηαηηθψλ θαη γηα ην ζσζηφ πνιπκεξηζκφ ηνπ απαηηείηαη θαιή αλάδεπζε ηεο ξεηίλεο κε ηνλ ζθιεξπληή κε απζηεξή ηήξεζε ηεο θαηά βάξνο αλαινγίαο ηνπο πνπ είλαη 2,04 κέξε ξεηίλεο πξνο 1 κέξνο ζθιεξπληή. Η εθαξκνγή ηνπ γίλεηαη κε ξνιφ ή Airless. Δπάιεηςε ηεο επνμεηδηθήο βάζεσο βαθήο ζε δχν ζηξψζεηο ζε κέζε πνζφηεηα 0,3 kgr/ m 2. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη δχν ζπζηαηηθψλ θαη γηα ην ζσζηφ πνιπκεξηζκφ ηνπ απαηηείηαη θαιή αλάδεπζε ηεο ξεηίλεο κε ηνλ ζθιεξπληή κε απζηεξή ηήξεζε ηεο θαηά βάξνο αλαινγίαο ηνπο πνπ είλαη 2,78 κέξε ξεηίλεο πξνο 1 κέξνο ζθιεξπληή. Σν Δπνμεηδηθφ Γάπεδν πξνηηκάηε γηα ρψξνπο εξγνζηαζίνπ, απνζεθψλ, λνζνθνκείσλ θαη κεραλνπξγείσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία δαπέδσλ απφ ρεκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΤΚΑΜΠΣΖ ΠΔΣΡΑ TEPOSTONE Η ηερλεηή πέηξα TEPOSTONE θαηαζθεπάδεηαη απφ θπζηθά νξπθηά πιηθά & ηζηκέλην. Δίλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Αληέρεη ζηνλ παγεηφ θαη ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Σν πάλει πέηξαο έρεη πάρνο 4-10 ρηιηνζηά & βάξνο 7-9 kg/m2 Δίλαη εχθακπηε. Γελ είλαη εχθιεθηε & δελ απνξξνθά πγξαζία. Δίλαη ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαθνζκεηηθφ πιηθφ πρ: επέλδπζε ηδαθηνχ αιιά θαη σο κνλσηηθφ πιηθφ αθνχ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ επηθάιπςε ξσγκψλ αιιά θαη γηα ηελ κφλσζε ηνίρσλ. Σνπνζεηείηαη γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά ζε ηνίρνπο απφ κπεηφλ, ζνβά, γπςνζαλίδα, ηζηκεληνζαλίδα, λνβνπάλ θιπ Δίλαη θηιηθή ζην πεξηβάιινλ Δίλαη θαηάιιειε ζχκθσλα κε ηελ (EE L 226/ ) ΟΓΗΓΙΑ ηεο EU ΑΝΣΟΥΗ Δ ΚΑΜΦΗ: 9,93 Ν/mm2 ΑΝΣΟΥΗ Δ ΘΛΙΦΗ: 51,53 Ν/mm2 ΤΓΑΣΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΟΣΗΣΑ: 4,12% - ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ: 7-9 kg/m2.

10 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΤΒΟΛΗΘΩΝ Oη ηξφπνη ηνπνζέηεζεο ησλ θπβφιηζσλ ζε κηα επίζηξσζε θξίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο θαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ αληνρή ηεο ζε παξακνξθψζεηο. Oη ηξφπνη ηνπνζέηεζεο εμαξηψληαη επίζεο απφ ην ζρήκα ησλ θπβφιηζσλ, ην ζρήκα ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα επηζηξσζεί θαη ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Oη θπβφιηζνη κε εηδηθέο εγθνπέο ή κε πεξηκέηξνπο πνπ πξνζαξκφδνληαη κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κφλν κε έλαλ ηξφπν. Oη νξζνγψληνη θπβφιηζνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ έηζη, ψζηε νη αξκνί ηνπο λα ζπκπίπηνπλ ή λα ελαιιάζζνληαη. Μπνξνχλ επίζεο λα δηαηαρζνχλ κε ηε κνξθή ςαξνθφθθαινπ 90 ή 45. Η δηάηαμε απηή, εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, θάλεη ηα νξζνγψληα ζηνηρεία λα θιεηδψλνπλ κεηαμχ ηνπο, πξνζδίδνληαο έηζη ζηελ επίζηξσζε κεγαιχηεξε αληνρή ζε παξακνξθψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηάηαμε ςαξνθφθθαινπ είλαη θαηάιιειε γηα δξφκνπο επί ησλ νπνίσλ θηλνχληαη νρήκαηα, πνπ ηείλνπλ λα πξνθαιέζνπλ εξππζκφ ηεο επίζηξσζεο θαηά ην θξελάξηζκα θαη ηελ επηηάρπλζε. O ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ νξζνγψλησλ θπβφιηζσλ παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο. Oη δχν ή ηξεηο ηχπνη θπβφιηζσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ δηαδνρηθά ζε θάζε ζεηξά, κε ελαιιαζζφκελνπο αξκνχο κεηαμχ ησλ ζεηξψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ δηαδνρηθέο ζεηξέο απφ ζηνηρεία ίδηα κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη κε ζεηξέο απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Μπνξεί εμάιινπ δχν ή ηξεηο ηχπνη ζηνηρείσλ λα ηνπνζεηεζνχλ αθαλφληζηα, επαλαιακβάλνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν. Γηα ηε δεκηνπξγία θπθιηθψλ ή θακπχισλ επηθαλεηψλ, νη θπβφιηζνη ηνπνζεηνχληαη έηζη, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο ζθελνεηδείο αξκνί. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθνί θπβφιηζνη δηαθφξσλ κεγεζψλ κε ζθελνεηδή ή ηξαπεδνεηδή επηθάλεηα. Μηα άιιε επηινγή απνηειεί ε ρξήζε ησλ θνηλψλ, νξζνγψλησλ θπβφιηζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θπβφιηζνπο ζθελνεηδνχο επηθάλεηαο. Η θαηαζθεπή ηεο επίζηξσζεο απινπζηεχεηαη, αλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη εηδηθά θακππιφγξακκα ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκαηα θπθιηθψλ δαθηπιίσλ κε δηάθνξεο αθηίλεο.

11 ΠΑΣΖΣΖ ΣΗΜΔΝΣΟΚΟΝΗΑ ΓΑΠΔΓΟΤ &ΣΟΗΥΟΤ Δίλαη έλα εμ νινθιήξνπ νηθνινγηθφ, θπζηθφ θαη βηνθιηκαηηθφ πιηθφ κε άξηζηεο αληνρέο θαη ηέιεηα αδηαβξνρνπνίεζε. Έρεη ζπζηαηηθά ηελ ζεξατθή γε, ηελ πδξάζβεζην, ηε ραιαδηαθή άκκν θαη ην θεξακάιεπξν. Με ηελ επάιεηςε ηεο ηζηκεληνθνλίαο κε έλα εηδηθφ βεξλίθη απνθεχγεηαη πιήξσο ν ζηηγκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ξχπνπο, ιάδηα θιπ. Η παηεηή ηζηκεληνθνλία δίλεη μερσξηζηή αηζζεηηθή ζε ηδηαίηεξνπο πξνζσπηθνχο ρψξνπο θαη ζε ζπίηηα φπνπ νη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο μεθεχγνπλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, ελψ παξάιιεια δηαθνζκεί θαηαζηήκαηα θαη δεκφζηνπο ρψξνπο. Μηα κνλαδηθή ηερλνηξνπία ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Η ηειεπηαία ιέμε ηεο δηαθφζκεζεο. Δθαξκφδεηαη ζε ηνίρνπο, δάπεδα, ρηηζηέο ζθάιεο, ρηηζηνχο πάγθνπο ζε κπάληα θαη θνπδίλεο, ζε ρηηζηέο κπαληέξεο θιπ. ΣΑΜΠΩΣΟ ΓΑΠΔΓΟΤ Σν ηακπσηφ Γάπεδν είλαη έλα ζχζηεκα πςειήο αηζζεηηθήο, αδηάβξνρν, ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηηο ιηπαξέο νπζίεο, ζηα νμέα θαη ζηα άιαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα εχθνιε θαη γξήγνξε θαηαζθεπή καθξάο δηάξθεηαο θαη ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Tν ζηακπσηφ δάπεδν είλαη κνλνιηζηθφ ζθπξφδεκα C16/20, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 8-10 cm, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ (γηα ηελ απνθπγή ξηγκαησζεσλ). Σν έηνηκν ζθπξφδεκα δηαζηξψλεηαη θαη επζπγξακκίδεηαη κε ζσζηέο θιίζεηο. Σν ζθιεξπληηθφ ρξψκα απιψλεηαη ζε δχν δφζεηο, κε ηε κέζνδν ηεο επίπαζεο, θαη γίλεηαη επηθαλεηαθή επεμεξγαζία. Όηαλ ην ζθπξφδεκα είλαη ζην πιαζηηθφ ζηάδην πήμεσο γίλεηαη επίπαζε ηεο εηδηθήο αληηθνιιεηηθήο ζθφλεο γηα λα εκπνδίζεη ην θαινχπη λα θνιιήζεη ζην λσπφ ζθπξφδεκα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζηακπαξίζκαηνο,παξέρνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο επηζθηάζεηο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ.ακέζσο κεηά, ζηακπάξεηαη κε ην θαινχπη πνπ επηιέρζεθε.μεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο θφβνληαη αξκνί δηαζηνιήο, ε επηθάλεηα πιέλεηαη κε 10% πδξνρισξηθφ νμχ θαη αθνχ θαζαξηζηεί θαη ζηεγλψζεη, εθαξκφδεηαη εδηθφ βεξλίθη ην νπνίν ζηεγαλνπνηεί ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ ιηπαξέο νπζίεο, ζθφλε, θιπ. Δθαξκφδεηαη ζε δξφκνπο, πιαηείεο, πεδνδξφκηα, ζαιφληα εθζέζεσλ ππισηέο, ξάκπεο, γθαξάδ, εμσηεξηθφ πηζίλαο, επηζθεπέο ηζηνξηθψλ θέληξσλ

12 ΣΑΜΠΩΣΟ ΣΟΗΥΟΤ Ο ζηακπσηφο ζνβάο είλαη έλα αδηάβξνρν θαη πνξψδεο πιηθφ ηζηκεληνεηδνχο ζχζηαζεο, κε εμαηξεηηθά πςειή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ γίλεηαη κε εηδηθά ρξψκαηα ηα νπνία είλαη αδηάβξνρα θαη αλεμίηεια. Ο νβάο εθαξκφδεηαη απ επζείαο ζε ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία, πξνυπάξρνλ ζνβά, γπςνζαλίδα θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν ζπκβαηηθφο ζνβάο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα εθαξκνγήο είλαη απνζπληεζεκέλε ή κε έληνλεο αλσκαιίεο, δηαζηξψλεηαη αξρηθά κηα ζηξψζε ζπκβαηηθνχ ζνβά θαη αθνχ απνθηήζεη ηηο αληνρέο ηνπ εθαξκφδεηαη ν ζνβάο.ο ζνβάο αλακηγλχεηαη κε λεξφ ψζηε λα πξνθχςεη έλα νκνηνγελέο κίγκα θαιήο εξγαζηκφηεηαο. Γηαζηαπξψλεηαη ζε κηα ζηξψζε πάρνπο 1,5 4.0 cm αλαιφγσο ην ζρέδην.- ηακπάξεηαη κε εηδηθά θαινχπηα, πνπ δηαηίζεληαη ζε πνηθηιία ζρεδίσλ, νη νπνίεο πηέδνληαη πάλσ ζην ζνβά έσο φηνπ αθήζνπλ ην απνηχπσκα ηνπο. Σελ επφκελε κέξα κε κηα ιάκα δηνξζψλνπκε ηηο αηέιεηεο ηνπ ζηακπαξίζκαηνο θαζψο ν ζνβάο είλαη αθφκε εξγάζηκνο. Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζηακπσηνχ ζνβά νινθιεξψλεηαη ηελ επφκελε κέξα, κε ην ρξσκαηηζκφ ηνπ. Ο ηακπσηφο νβάο είλαη θαηάιιεινο γηα επέλδπζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ. Γηαηίζεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζρεδίσλ δίλνληαο ηελ αίζζεζε πέηξαο. ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Η ηεγαλνπνίεζε δεμακελήο είλαη ε εξγαζία πνχ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δηαξξνή ηνπ λεξνχ. Η ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ θαη γηα ηελ απνθπγή παξαπιεχξσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε δηαξξνή λεξνχ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο. Η εθαξκνγή ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο δεμακελήο απαηηεί πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε.

13 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΕΑΡΝΣΗΝΗΔΡΩΝ Ζ ζηεγαλνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία roof garden κηαο ηαξάηζαο ή δαξληηληέξαο πάλσ απφ έλα garage, είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξψζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξκνκφλσζε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ roof garden θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ κεκβξαλψλ απφ ηηο θεπεπηηθέο εξγαζίεο θαη απφ ηα νμέα ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηαξαηζψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο ειάρηζηνπ πάρνπο 4-6mm κε πξνδηαγξαθέο αληνρήο θαηά ησλ νμέσλ ησλ ξηδψλ ή πγξήο πνιπνπξεζάλεο αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρσξηζηηθέο ζηξψζεηο κεηαμχ ζηεγαλνπνίεζεο-ζεξκνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο κε γεσπθάζκαηα ειάρηζηνπ βάξνπο 150gr/m². Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. Ηζρπξή ζηεγαλνπνίεζε πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο έρεη αζθαιψο έλα κεγαιχηεξν θφζηνο θαηά ηελ θαηαζθεπή, αιιά έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πιήξνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο επεκβάζεηο ζηεγαλνπνηήζεσλ, θαηαζηξνθέο ζνβάδσλ θαη ρξσκαηηζκψλ ηεο νξνθήο θάησ απφ ηελ ηαξάηζα, ηεο κεγάιεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα φιν ην θηίξην θαη ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθηψλ ηεο δηαξθνχο δηελέμεσο κεηαμχ ηδηνθηεηψλ ηειεπηαίνπ νξφθνπ θαη ησλ ππφινηπσλ νξφθσλ. Ζ εθαξκνγή ζηεγαλνπνίεζεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηεο, απαηηεί πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε. ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΔΗ ΣΑΡΑΣΩΝ Ζ ηεγαλνπνίεζε ηεο ηαξάηζαο είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα απφ ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνχ. Η ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία γηα ηελ απνθπγή παξαπιεχξσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε δηείζδπζε λεξνχ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο. Η ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηαξαηζψλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε πιηθά κεγάιεο αληνρήο ιφγσ ηεο ηξνκεξήο θαηαπφλεζεο πνπ πθίζηαηαη ε ηαξάηζα (θαινθαίξη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο, ρεηκψλα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πςειέο ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ) θαη εληαηηθήο ρξήζεο ηεο ηαξάηζαο (ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ, ειηαθψλ θαηφπηξσλ, ζεξκνζηθψλσλ θ.ι.π). Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη δηάθνξεο «νηθνλνκηθέο» ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη σο ελαιιαθηηθέο. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ειαθξηά επηθαλεηαθή ζηεγαλνπνίεζε θαζψο θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ επεκβάζεηο δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ, ειεθηξνιφγσλ, πδξαπιηθψλ θ.ι.π πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ ππάξρνπζα ζηεγαλνπνίεζε. Η εθαξκνγή ζηεγαλνπνίεζεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηεο, απαηηεί αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη γεληθφηεξα ιφγσ δπζκελψλ ζπλζεθψλ, πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θαη θπξίσο έκπεηξνπο ηερλίηεο κε ηζρπξή εγγπεηηθή θάιπςε.

14 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΤΠΟΓΔΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Η ηεγαλνπνίεζε ππνγείνπ είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθχγνπκε ηα πξνβιήκαηα απφ ηε εηζξνή ηνπ λεξνχ θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ππφγεηνπο ζηεγαλνχο ρψξνπο.η ζηεγαλνπνίεζε ησλ ππνγείσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία απφ ηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρίσλ. πληζηάηαη ε ζηεγαλνπνίεζε απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξηλ κπαδσζεί ψζηε λα κελ δεζκεχεηαη ε εζσηεξηθή πιεπξά απφ κειινληηθέο επεκβάζεηο απφ ειεθηξνινγηθά & πδξαπιηθά έξγα. Σα ππφγεηα δελ ιεηηνπξγνχλ πηα κφλν ζαλ ρψξνη απνζήθεπζεο, αιιά ζηε ζεκεξηλή επνρή ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ρψξνη δηακνλήο, εξγαζίαο ή ζηάζκεπζεο θαη ε θαιή ζηεγαλνπνίεζε ησλ ππνγείσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. ΤΣΖΜΑΣΑ THERMOSMART ΤΣΖΜΑ THERMOSMART Δίλαη επηβεβιεκέλε κηα ηέηνηα εθαξκνγή γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο δσήο (πεηξέιαην, ειεθηξηθφ ξεχκα).έρνληαο ππφςηλ ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο εθαξκνγήο, ε ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξίαο καο, καο επηηξέπεη λα πξνηείλνπκε ιχζεηο νη νπνίεο έρνπλ ινγηθφ θφζηνο θαη ζα γίλεηαη απφζβεζε ησλ ρξεκάησλ κέζα ζηα επφκελα 3-4 έηε. Σν χζηεκα THERMOSMART ήξζε γηα λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παιαηέο θαηαζθεπέο πξηλ απφ ην έηνο 1982 φπνπ έθηνηε άξρηζε λα ηζρχεη ν λένο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο θαζψο θαη ζε λέεο θαηαζθεπέο φπνπ κπνξνχλ κειινληηθά λα αμηνπνηήζνπλ κε λέν θηίζκα ηνλ αέξα ηνπ δψκαηνο.ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε έρεη χςνο κφλν 1,5εκ. και βάπορ 3κgr/m 2. Απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ζηεγαλσηηθέο ζηξψζεηο (πγξή πνιπνπξεζάλε) θαη κία (1) ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε NEOPREN (θπςεινεηδήο αθξφο) εμαζθαιίδνληαο κφλσζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Π Λ Δ Ο Ν Δ Κ Σ Ζ Μ Α Σ Α α. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ θαζψο πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, εμνηθνλνκψληαο έηζη ελέξγεηα κέρξη θαη 60%. β. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2, ληηξηθψλ ή ζεηηθψλ νμεηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαζψο ειαρηζηνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο θιηκαηηζκνχ, ζπλεηζθέξνληαο ηα κέγηζηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. Ο ρξφλνο πιήξνπο απφζβεζεο κπνξεί λα θηάζεη ηα 4 ρξφληα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.

15 ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΗΚΩΝ ΠΛΑΚΗΓΗΩΝ ΣΤΠΟΤ POLYTILE Η ηνπνζέηεζε ηνπ Polytile πάλσ απφ ηε ζηξψζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο απνηειεί ιχζε Αλεζηξακκέλεο Μφλσζεο (invested insulation). Αλεζηξακκέλε κφλσζε είλαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία ε ζηξψζε ηεο πγξνκφλσζεο ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηε ζηξψζε ηεο ζεξκνκφλσζεο. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηε ζηεγαλνπνίεζε απφ ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη απφ ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, θαζψο θαη ε απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζπκπχθλσζεο πδξαηκψλ. Γεκηνπξγνχκε ζηξψζε ξχζεσλ ζηελ πιάθα ηνπ δψκαηνο θαη ηνπνζεηνχκε πδξνξξνέο (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ). ηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δψκαηνο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά εμνκαιπζκέλεο γηα ηε κείσζε ησλ θαηαπνλήζεσλ ηνπ Polytile. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ζπληζηάηε ε ηνπνζέηεζεο γεσπθάζκαηνο πάλσ ζε απηή. Σα πιαθίδηα Polytile ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα αξρίδνληαο απφ ηελ πεξίκεηξν, ζε δηάηαμε δηαθνπηφκελσλ αξκψλ ηαηξηάδνληαο ηηο εηδηθέο παηνχξεο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε βαηφηεηα ηνπ δψκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ πεξηκεηξηθνχ θελνχ πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ιεπθνχ ραιηθηνχ ή ιεπθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ δελ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε (γηα ιφγνπο αλεκναπνξξφθεζεο), φπσο επίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε νξηδφληηα κεηαθίλεζεο ηνπ Polytile (απηφ εμαζθαιίδεηαη εάλ ε δηάζηξσζε θαηαιήγεη πεξηκεηξηθά ζε αλπςψζεηο ηνπ δψκαηνο φπσο π.ρ. ηνίρνπο ή ζηεζαία). ε θηίξηα εθηεζεηκέλα ζε δπλαηνχο αλέκνπο είλαη δπλαηφ λα απαηηείηαη θαηαθφξπθε αθηλεηνπνίεζε ησλ πιαθψλ κε ζηεξέσζε ηεο πξψηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο κε ρξήζε κεηαιιηθήο γσλίαο ή κε ινχθη απφ ηζηκεληνθνλίακα.

16 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΖ Δίλαη ην ζχζηεκα ζεξκνκφλσζεο πνπ εθαξκφδεηαη 30 θαη πιένλ ρξφληα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Δίλαη κηα ελαιιαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο κφλσζεο (Μφλσζε Γηπιήο Σνηρνπνηίαο θαη Μφλσζε θπξνδέκαηνο) θαη ε κφλε ιχζε ζεξκνκφλσζεο θαη αλαθαίληζεο γηα ηα παιηά θηίξηα, πνπ παξέρεη ζεακαηηθφ ζεξκνκνλσηηθφ απνηέιεζκα, εμνηθνλφκεζε σθέιηκνπ ρψξνπ, αξρηηεθηνληθή ειεπζεξία, αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν! Δίλαη νπζηαζηηθά ε ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιάθψλ εμσηεξηθά απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία(πρ. ηνχβια - κπεηφ ή παιηφο ζνβάο) θαη ε επίζηξσζε ηνπο κε έηνηκα ιεπηά, βηνκεραληθψο παξαγφκελα ειαζηηθά επηρξίζκαηα(αληί γηα ζπκβαηηθφ ζνβά). ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ή Κέιπθνο γίλεηαη κε εηδηθά ιεπηά επηρξίζκαηα. Σα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο εθαξκφδνληαη ζε παιαηά θαη θαηλνχξηα θηίξηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ, ζε κνλνθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο θαη βηνκεραληθά θηίξηα. Δίλαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 91/2000 γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ησλ θηηξίσλ. Χο κνλσηηθά πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο πνιπζηεξίλεο ή πεηξνβάκβαθα. Με ηα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απνθεχγνληαη νη ζεξκνγέθπξεο. Απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα ξεγκάησζεο θαη απνθφιιεζεο ησλ ζνβάδσλ θαζψο θαη μεθινπδίζκαηνο ηνπ ρξψκαηνο ιφγσ παγεηνχ ηνλ ρεηκψλα. Δμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε έσο θαη 40%, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη ξεχκαηνο ελψ αληίζηνηρα κεηψλεηαη ην κέγεζνο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ πνπ απαηηνχληαη. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, ε ρξήζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο απμάλεη ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ κε απνηέιεζκα λα ηελ θάλεη πην απνδνηηθή. Γελ απαηηείηαη δηπιή ηνηρνπνηία θαη εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί έγρξσκνο ζνβάο, δελ απαηηείηαη βαθή ηνπ θηηξίνπ. Τπάξρεη επηινγή ησλ ηειηθψλ αδηάβξνρσλ αθξπιηθψλ, ζηιηθνλνχρσλ θαη πδξχαισλ ζνβάδσλ δηαθφξσλ απνρξψζεσλ θαη πθψλ. Γεκηνπξγνχλ επράξηζην θιίκα: ηνλ ρεηκψλα δέζηε θαη ην θαινθαίξη δξνζηά. χκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ, ζε παιαηά θηίξηα (πξφ ηνπ 85) πνπ ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε (Θεξκνκνλσηηθφ θέιπθνο) δχλαηαη λα εμέιζνπλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο.

17 ΜΟΝΩΖ ΓΩΜΑΣΟ Μφλσζε είλαη ν γεληθφο φξνο πνπ ππνδειψλεη ηελ πξνζηαζία κηαο θαηαζθεπήο απφ ηελ ζεξκφηεηα, ηνλ ήρν θαη ηελ πγξαζία (ζε θαζεκεξηλνχο φξνπο ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε, ζηεγάλσζε).ζ απφθαζε γηα ηνπνζέηεζε κφλσζεο ζηελ ηαξάηζα απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηαβαληνχ. πλεπψο, νη κνλψζεηο ηαξαηζψλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ζσηήξηεο φζνλ αθνξά ζηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο. Ζ ζσζηή κφλσζε ηεο ηαξάηζαο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξψηνλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία είλαη έληνλα πιένλ θαη ζηε ρψξα καο θαη δεχηεξνλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ελέξγεηαο. Γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζπηηηνχ καο ρξεζηκνπνηνχκε κεραληθά κέζα (θιηκαηηζηηθά, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θ.α.) H αλεμέιεγθηε, φκσο, ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ δεκηνπξγεί απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ε πνζφηεηα θαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια έλα επίπεδν άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο παιηέο θαηαζθεπέο έρνπλ ιηγφηεξε κφλσζε απφ φηη νη θαηλνχξηεο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε ελίζρπζε ηεο κφλσζεο θαη ζηηο θαηλνχξηεο θαηαζθεπέο είλαη επηπιένλ θφζηνο, δηφηη κπνξνχλ λα θάλνπλ απφζβεζε ζε ιίγα κφλν ρξφληα. ηηο Μνλψζεηο ζηφρνο καο είλαη ε αζθαιήο, αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κφλνλ κε πςειή πνηφηεηα θαηαζθεπήο, πξνζηαηεχεη απφ ηελ πγξαζία, ην ςχρνο θαη ηε ζεξκφηεηα. Η εηαηξεία καο αλαιακβάλεη κνλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο & πξνδηαγξαθέο θάζε έξγνπ. Αθνχ θαζαξηζηεί ε επηθάλεηα απφ ηα ζαζξά πιηθά, ζθφλε, θπηηθνχο νξγαληζκνχο, άιαηα, ιάδηα θ.α. γίλεηαη επάιεηςε κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα κε θαηαλάισζε 0,4 0,5 kg/m 3. Μεηά ηελ μήξαλζε ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5 cm. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε δηάζηξσζε ηνπ ειαθξνκπεηφλ κε θιίζε πεξίπνπ 1 2 % πξνο ηα ζεκεία απνζηξάγγηζεο. Αθνχ γίλεη ε επάιεηςε θαη ε μήξαλζε ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ ε επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε ςεθίδα 4,5mm, φπνπ ε ζπγθφιιεζε ηεο γίλεηαη ζην ππφζηξσκα κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ θιφγηζηξνπ. Γίλεηαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ην ιηγφηεξν 7-10 cm πάρνο θαη δίλνληαη νη θιίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ. Η πξνζζήθε ηλψλ πνιππξνππιαηλίνπ απμάλεη ηηο αληνρέο ηνπ κπεηφλ. Αθνινπζεί ε επίπαζε ζθιεξπληηθνχ κίγκαηνο ραιαδηαθήο άκκνπ ζηελ πνζφηεηα θαη αλαιφγηα πνπ νξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Η ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κε ηνπο ιεηαληήξεο κπεηφλ (ειηθφπηεξα) θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκπχθλσζε απμάλεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο επηθάλεηαο. Σν λσξίηεξν δπν ήκεξεο αξγφηεξα γίλεηαη ε θνπή αξκψλ ζπζηνιήο - δηαζηνιήο ζε θάλλαβν πεξίπνπ 5 Υ 5 m αθνχ φκσο εθηνλσζνχλ θαη ηα ζεκεία πνπ πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο (γσλίεο - θνιψλεο - πξφζζεηα ηκήκαηα θιπ). Σέινο ε πιήξσζε ησλ αξκψλ δεκηνπξγνχληαη κε αθξπιηθφ πνιπνπξεζαληθφ.

18 ΥΑΛΑΕΗΑΚΟ ΓΑΠΔΓΟΤ - ΣΟΗΥΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ Οη δηαθνζκεηηθέο επηθάλεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε κίγκα δηάθαλσλ ξεηηλψλ κε έγρξσκν ραιαδία ζε δηαθνξεηηθέο θνθθνκεηξίεο θαη απνρξψζεηο, δεκηνπξγνχλ ζε εληαίεο - ρπηέο επηθάλεηεο έλα απνηέιεζκα αηζζεηηθήο θαη κεγάιεο αληνρήο. Δθαξκφδεηαη ζε δάπεδα ή ηνίρνπο γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αθφκε θαη γηα ηελ επέλδπζε ηνηρίσλ θαη ππζκέλα ηεο πηζίλαο. ACID STAIN Γηαθνζκεηηθφ δάπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ δηαιπκάησλ νμέσλ, ηα νπνία δηεηζδχνπλ ζην ηζηκέλην θαη αληηδξνχλ ρεκηθά. Η κφληκε αληίδξαζε πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ απφρξσζε ηεο επηθάλεηαο δεκηνπξγψληαο έλα πξσηφηππν, κνλαδηθφ, δηαθνζκεηηθφ δάπεδν. Λφγσ ηεο κφληκεο ρεκηθήο αληίδξαζε κε ην ηζηκέλην, γίλεηαη κέξνο ηεο επηθάλεηαο, πξνζδηνξίδνληαο έλα ρξψκα ην νπνίν δελ μεζσξηάδεη, δελ ξεγκαηψλεη, δελ μεθινπδίδεη. Αληηζέησο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη φζε είλαη θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ. Δπελδχεηαη κε εηδηθή ζπλζεηηθή καη ή γπαιηζηεξή ξεηίλε γηα ηελ δεκηνπξγία απνξξνθεηηθήο επηθάλεηαο κε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα. πλδπάδεηαη αξκνληθά θαη δηαθνξνπνηεί αηζζεηά, ηνπηθά ή ζπλνιηθά, ζηακπσηά δάπεδα. Δίλαη ηδαληθφ γηα εζσηεξηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο.

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 ΣΕΓΑΝΩΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΗ (Euro/ kg) 250 Διαζηηθή επαιεηθόκελε πνιπνπξεζαληθή κεκβξάλε ελόο ζπζηαηηθνύ γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. Παξέρεη πδξνθνβία αληνρή ζε ήιην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΑΝΕΡΥΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ Ε ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΕ Ισάλλεο Κνξνπνχιεο ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Λέμεηο Κιεηδηά: Παξαδνζηαθά Κνληάκαηα, Αλεξρφκελε Τγξαζία ΠΔΡΙΛΗΦΗ: H

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Πιαζηηθά δνρεία ησλ 16 l:

348 απνρξψζεηο απφ ηελ θάξηα ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ) Πιαζηηθά δνρεία ησλ 16 l: ΤΕΦΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 07.01-gr ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΜΠΔΣΟΝ, ΥΡΧΜΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ TAKRIL Αθξπιηθή βαθή γηα κπεηφλ 1. Πεξηγξαθή, ρξήζε To TAKRIL είλαη βαθή πδαηηθήο δηαζπνξάο κε βάζε πνιπκεξή ζπλδεηηθά ζπζηαηηθά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΝ 13499 (External thermal insulation composite systems (ETICS) based

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα