ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ"

Transcript

1

2 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ AQUAPU 05 ÓÙËÇÍÅÓ 06 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ 07 ÄÉÁÑKÅÉÁ ÆÙÇÓ 08 ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ KÁÔÁ ÔÇN ÐÁÑÁÃÙÃÇ 09 ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁKÏÉ ÅËÅÃ ÏÉ ÐÑÏÔÕÐÁ KÁÉ KÁÍÏÍÉÓÌÏÉ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ 2 ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ 3 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ 4 ÈÅÑÌÉKÇ ÁÕÔÏÓÕÃKÏËËÇÓÇ 5 ÅÐÉËÏÃÇ ÓÙËÇÍÙÓÅÙÍ 6 ÈÅÑÌÉKÇ ÅÐÉÌÇKÕÍÓÇ 7 ÌÏÍÙÓÇ ÓÙËÇÍÙÓÅÙÍ 8 ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ KÁÉ ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ 9 ÅÃKÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓÅÑÃÁ ÅÃÃÕÇÓÇ 2 ΣΧΕΔΙΑ 22 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ ÐÉÍÁKÅÓ

3 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ H Interplast äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí ðáñáãùãþ ðëáóôéêþí óùëþíùí êáé åîáñôçìüôùí õøçëþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ âñßóêïõí åöáñìïãþ óôéò åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò êáé áðï Ýôåõóçò êáëýðôïíôáò åõñý öüóìá óôïõò ôïìåßò ôçò ïéêïäïìþò, ôùí ôå íéêþí Ýñãùí êáé ôùí âéïìç áíéêþí åãêáôáóôüóåùí. KïìïôçíÞ Komotini Ç Interplast êáôý åé ôçí ðñþôç èýóç óå ðùëþóåéò ðëáóôéêþí óùëþíùí ãéá åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò êáé èýñìáíóçò óôçí åëëçíéêþ áãïñü êáé äéáèýôåé Ýíá óçìáíôéêü äßêôõï ðåëáôþí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. ÁðïôÝëåóìá ôçò ðïëõåôïýò åìðåéñßáò ôùí áíèñþðùí ðïõ óôåëå þíïõí ôçí Interplast êáé ôçò äéüèåóçò ôùí ìåëþí ôçò ãéá äçìéïõñãéêüôçôá êáé êáéíïôïìßá åßíáé ç äõíáìéêþ êáé ôá ýôáôç áíüðôõîç ôçò åôáéñßáò ôá ôåëåõôáßá ñüíéá. Ìéá áíüðôõîç ðïõ äåí Þôáí ôõ áßá, áëëü ïýôå êáé ðáñïäéêþ. Ìå óôáèåñü âþìáôá êáé ìüíéìï ðñïóáíáôïëéóìü ôçí õøçëþ ðïéüôçôá êáé ôçí ôå íïëïãßá, ç Interplast êáôüöåñå íá ôïðïèåôçèåß áíüìåóá óôéò ðñþôåò åõñùðáúêýò åôáéñßåò êáôáóêåõþò ðëáóôéêþí óùëþíùí ìå åöáñìïãýò óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò êáé áðï Ýôåõóçò. Âáóéêüò óôü ïò ôçò åôáéñßáò åßíáé ç ãíþóç ôçò áãïñüò, ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí åîåëßîåùí êáèþò åðßóçò ç óõóôçìáôéêþ Ýñåõíá ãéá áíüðôõîç íýùí êáé âåëôéùìýíùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïõí ôéò áðáéôþóåéò ôùí êáôáíáëùôþí ôçò. Στη µονάδα τ.µ. που βρίσκεται στη ΒΙ. ΠΕ. Κοµοτηνής ðñáãìáôþíåôáé êáèçìåñéíü ï óõíôïíéóìüò üëùí ôùí ðáñáãùãéêþí äñüóåùí της εταιρείας. Θεσσαλονίκη Thessaloniki Στη µονάδα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν οι Πωλήσεις της Βόρειας Ελλάδας και το Λογιστήριο. KáèçìåñéíÜ ôá óôåëý ç ôçò Interplast öñïíôßæïõí íá éêáíïðïéïýí áðüëõôá ôéò áíüãêåò ôùí ðåëáôþí, ðñéí êáé ìåôü ôçí ïëïêëþñùóç ôçò ðþëçóçò, äçìéïõñãþíôáò ôéò êáôüëëçëåò óõíèþêåò ãéá Üñéóôåò ó Ýóåéò åìðéóôïóýíçò. Ç êáèåôïðïßçóç ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò êáé ïé áõóôçñüôáôïé Ýëåã ïé åããõþíôáé ôçí åðßôåõîç ôçò áðüëõôçò ðïéüôçôáò. Óôç ìßá áðü äýï ðáñáãùãéêýò ìïíüäåò ôçò åôáéñßáò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÂÉ.ÐÅ. KïìïôçíÞò ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá PP ãéá åöáñìïãýò óôéò åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò, øýîçò êáé óôç âéïìç áíßá. Åíþ, óôçí èõãáôñéêþ ôçò ÅËÂÉÙÌ Á.Â.Å.Å. ðáñüãïíôáé ôá ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá ìýñç ôùí ìéêôþí åîáñôçìüôùí (áñóåíéêü êáé èçëõêü ñáêïñ, ôáö, ê.ë.ð) Ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aqua Plus ðáñüãïíôáé óýìöùíá ìå äéåèíþ ðñüôõðá êáé åßíáé ðéóôïðïéçìýíá áðü ôá áõóôçñüôåñá ÅõñùðáúêÜ Iíóôéôïýôá. Στη µονάδα τ.µ. ðïõ âñßóêåôáé óôï Måíßäé AôôéêÞò φιλοξενείται ç ðáñáãùãþ ôùí ïñåé Üëêéíùí åîáñôçìüôùí.

4 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 02_03 Ôï PP ùò õëéêü ãéá óõóôþìáôá óùëçíþóåùí ðñùôïðáñïõóéüóôçêå áðü ôçí åôáéñßá Huls ðñéí áðü ñüíéá ðåñßðïõ. Ôá ðëåïíåêôþìáôá ôá ïðïßá ðñïýñ ïíôáé áðü ôéò éäéüôçôåò ôïõ õëéêïý ôï Ýêáíáí Ýíá áðü ôá ðéï ãñþãïñá áðïäåêôü õëéêü óôçí ðáãêüóìéá áãïñü ìå åöáñìïãýò óôéò êåíôñéêýò óùëçíþóåéò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí óýíäåóç èåñìáíôéêþí óùìüôùí, óôá óõóôþìáôá óùëçíþóåùí ãéá êñýï êáé æåóôü íåñü êáèþò åðßóçò êáé óôç èýñìáíóç äáðýäïõ. Ôá DIN standards (ðñïäéáãñáöýò) ðïõ êáëýðôïõí ôï PP êáèéåñþèçêáí ãéá ðñþôç öïñü ôï 989 êáé êáôüðéí áêïëïýèçóáí êáé ïé õðüëïéðåò åèíéêýò êáé äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò. ÁõôÞ ç åéäéêþ óýíèåóç ôïõ PP ôï êüíåé êáôüëëçëï ãéá ðáñáãùãþ óùëþíùí (extrusion) áëëü êáé åîáñôçìüôùí (injected fittings) êáé ùò áðïôýëåóìá ôùí éäéïôþôùí ôïõ õëéêïý ôï êáèéóôïýí ùò óýóôçìá ôï ïðïßï áðïôåëåßôáé óôçí ðëåéïøçößá ôïõ áðü ðëáóôéêü (monomaterial system) ðñïóäßäïíôáò ðüñá ðïëëü ðëåïíåêôþìáôá. Ç öþìç áõôþí ôùí óõóôçìüôùí èåìåëéþíåôáé óôéò óõãêåêñéìýíåò éäéüôçôåò ôïõ Ðïëõðñïðõëåíßïõ andom,ôýðïõ 3. Ç ðïéüôçôá ôïõ õëéêïý åããõüôáé ôç ìáêñü ðåñßïäï æùþò ôïõ óõóôþìáôïò, ðïõ õðïëïãßæåôáé óå ñüíéá ôïõëü éóôïí, ìå ðïëý êáëþ áíôï Þ óå çìéêýò åíþóåéò. íá Üëëï óçìáíôéêü ðëåïíýêôçìá åßíáé ç áìçëþ èåñìéêþ äéáðåñáôüôçôá óå óýãêñéóç ìå ôá ðáñáäïóéáêü óõóôþìáôá. Áõôü ôï áñáêôçñéóôéêü Ý åé óïâáñþ åðßäñáóç óôçí ëåéôïõñãéêþ ïéêïíïìßá æåóôïý íåñïý. Åðßóçò óçìáíôéêü åßíáé üôé ïé óùëþíåò êáé ïé óõíäýóåéò áðü ðïëõðñïðõëýíéï äåí õðïâáèìßæïõí ôçí ðïéüôçôá ôïõ ðüóéìïõ íåñïý. Ôï óýóôçìá ðñïóöýñåôáé ïëïêëçñùìýíï êáé ðåñéëáìâüíåé óùëþíåò, åîáñôþìáôá, äéáêüðôåò, óõóôïëýò êáé çëåêôñïìïýöåò óõíäýóåùí. Ç óýíäåóç åðéôõã Üíåôáé ìå ìßá óõóêåõþ èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò êáé ãßíåôáé ìå ôï Ýñé, ãéá äéáìýôñïõò êüôù ôùí éëéïóôþí êáé ìå êáôüëëçëç óõóêåõþ (óõóêåõþ ìåãüëùí äéáôïìþí) ãéá ìåãáëýôåñá ìåãýèç. Ç èåñìéêþ áõôïóõãêüëëçóç åßíáé åýêïëç êáé ãñþãïñç äéáäéêáóßá ôñéþí âçìüôùí ðïõ ðåñéëáìâüíåé êüøéìï ôïõ óùëþíá óôï óùóôü ìþêïò, èýñìáíóç ôïõ óùëþíá êáé ôùí åîáñôçìüôùí óôïõò 270 C ðåñßðïõ êáé óýíäåóþ ôïõò åöáñìüæïíôáò ðßåóç ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá. Åßíáé äõíáôþ ç ñçóéìïðïßçóç åîáñôçìüôùí çëåêôñïóõãêüëëçóçò ôá ïðïßá ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìéêñüôåñç Ýêôáóç.

5 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 3. ÖÕÓÉKÅÓ KÁÉ ÌÇ ÁÍÉKÅÓ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÕËÉKÏÕ ÑÑ ÔÕÐÉKÅÓ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÌÅÈÏÄÏÓ IO ÌÏÍÁÄÁ ÌÅÔÑÇÓÇÓ ÔÉÌÇ ÌÅÈÏÄÏÓ ATM ÌÏÍÁÄÁ ÌÅÔÑÇÓÇÓ ÔÉÌÇ ÖõóéêÝò éäéüôçôåò Äåßêôçò ñïþò (90 o C, 5Kg) 33 g/ min 0..6 D 238 g/ min 0..6 Äåßêôçò ñïþò (2 o C, 2,6Kg) 33 g/ min <0.3 D 238 g/ min <0.3 Äåßêôçò ñïþò (2 o C, 5Kg) 33 g/ min D 238 g/ min Óêëçñüôçôá 39/2 scale 93 Ãñáììéêüò óõíôåëåóôþò ÄéáóôïëÞò D 696 mm/(m. C) 0,07 ÈåñìéêÞ Áãùãéìüôçôá (23 o C) 346 W/(m.k) 0.7 Åéäéêü âüñïò D Ìç áíéêýò éäéüôçôåò MÝôñï êüìøçò 78 MP a 835 D 790 MPa 9 Áíôï Þ åëáóôéêüôçôáò óôç áðüäïóç 527 MPa 28 D 638 MPa 28 ÅðéìÞêõíóç óôç èñáýóç 527 % > 4 D 638 % > 4 Ìå åãêïðýò Ézod áíôï Þ óå êñïýóç at 23 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB at 0 C 80/A KJ/m² 9. D 6 J/m² 60 at C 80/A KJ/m² 4.9 D 6 J/m² ùñßò åãêïðýò Izod áíôï Þ óå êñïýóç at 23 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB at 0 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB ÈåñìéêÝò éäéüôçôåò Vicat óçìåßï ìáëüêõíóçò 6 C 35 D 5 C 35 H.D.T (0.45 Mpa) 75 C 80 D 648 C 80 Åðéôá õíüìåíïò êëßâáíïò ãþñáíóçò óôïõò 35 C 4577 hours > 9,000 D 2 hours > 9,000 Ïé ìýèïäïé ATM êáé IO åßíáé ïé ôåëåõôáßåò ðïõ õðüêõíôáé óôéò áêñéâåßò óõìöùíçìýíåò äéáäéêáóßåò. ¼ëåò oé äïêéìýò πραγµατοποιούνται ìå Ýã õóç.

6 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ AQUAPU 04_05 ÄéÜñêåéá æùþò ïõí ó åäéáóôåß ãéá ñüíï æùþò ðüíù áðü ñüíéá, óå èåñìïêñáóßåò ìý ñé 95 ï C êáé ðéýóåéò ëåéôïõñãßáò áðü 6 Ýùò 26 bar. ÈåñìïêñáóéáêÝò áé ìýò ï C óå ðßåóç ëåéôïõñãßáò 4 bar äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus. ÅîáéñåôéêÞ óõìðåñéöïñü óôï õäñáõëéêü ðëþãìá ÕøçëÝò ðéýóåéò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü õäñáõëéêü ðëþãìáôá äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus, ôï ïðïßï áíôý åé óå ðéýóåéò ìåãáëýôåñåò ôùí 0 bar óå èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò. ÌåéùìÝíïò ñüíïò åãêáôüóôáóçò Óõãêñéíüìåíï ìå Üëëá ðáñáäïóéáêü óõóôþìáôá ôï Aquaplus ìðïñåß íá ðñïóöýñåé ìåßùóç ôïõ ñüíïõ åãêáôüóôáóçò êáôü %. áìçëþ èåñìéêþ áãùãéìüôçôá Ç èåñìéêþ áãùãéìüôçôá ôïõ PP åßíáé ðïëý áìçëþ êüíïíôáò åöéêôþ ôç ìåßùóç ôçò èåñìéêþò áðþëåéáò óôá äßêôõá æåóôïý íåñïý. Áõôü óçìáßíåé åëü éóôç ðôþóç èåñìïêñáóßáò ìåôáîý ôçò ðñïóáãùãþò ôïõ æåóôïý íåñïý êáé ôùí óçìåßùí ðáñüäïóçò, óõíåðþò åîïéêïíüìçóç åíýñãåéáò êáé ìéêñüôåñï êüóôïò ìüíùóçò. ÈåñìéêÞ áãùãéìüôçôá ôïõ Aquaplus êáé ôùí ìåôüëëùí ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óõíþèùò óôï ôïìýá èýñìáíóçò êáé ýäñåõóçò: Aquaplus ÁôóÜëé Óßäçñïò áëêüò ë = 0,7 W/mk ë =4560 W/mk ë =4560 W/mk ë =00 W/mk Ç áìçëþ ôéìþ èåñìéêþò áãùãéìüôçôáò ðñïêáëåß äñáóôéêþ ìåßùóç óõìðõêíùìüôùí óôï åîùôåñéêü ôïõ áãùãïý, ðñüâëçìá ðïõ ðáñïõóéüæåôáé óõ íü óôïõò ìåôáëëéêïýò áãùãïýò óå ïñéóìýíåò óõíèþêåò èåñìïêñáóßáò êáé õãñáóßáò Åðßóçò ñåéüæåôáé ðåñéóóüôåñïò ñüíïò ãéá íá ðáãþóåé ôï íåñü üôáí ç åîùôåñéêþ èåñìïêñáóßá åßíáé åîáéñåôéêü áìçëþ. çìéêþ áíôï Þ Ôï õëéêü åßíáé áíèåêôéêü óôéò ðåñéóóüôåñåò çìéêýò ïõóßåò, áêüìá êáé óå õøçëýò èåñìïêñáóßåò ãé' áõôü ñçóéìïðïéåßôáé óå âéïìç áíéêü äßêôõá. Ìç áíéêýò áíôï Ýò Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ óõìðåñéöïñü óôéò ìç áíéêýò êáôáðïíþóåéò. Ïé õøçëýò ìç áíéêýò áíôï Ýò óå óõíäõáóìü ìå ôçí åëáóôéêüôçôá ôïõ áêüìá êáé óå áìçëýò èåñìïêñáóßåò êáèéóôü ôï óýóôçìá êáôüëëçëï ãéá üëåò ôéò êëéìáôïëïãéêýò óõíèþêåò. Áíèåêôéêü óôç äéüâñùóç Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôç äéüâñùóç áêüìç êáé óå ðåñéï Ýò üðïõ ôï íåñü åßíáé ðïëý óêëçñü, ðáñáìýíïíôáò áíáëëïßùôï óôï ñüíï. Óå áíôßèåóç ìå ôïõò ìåôáëëéêïýò óùëþíåò äåí ðáñïõóéüæåé êáìßá çëåêôñï çìéêþ äéüâñùóç. Åßíáé ëïéðüí êáôüëëçëï ãéá åðáöþ ìå õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óôï êáôáóêåõáóôéêü ôïìýá üðùò áóâýóôçò Þ ôóéìýíôï, ùñßò íá ñåéüæåôáé óõãêåêñéìýíç ðñïóôáóßá. Åðßóçò ç õøçëþ ôá ýôçôá ôïõ íåñïý äåí ðñïêáëåß äéüâñùóç. Åíéó õôéêü óå üëá ôá ðáñáðüíù åßíáé üôé óôï óýóôçìá Aquaplus äåí õðüñ åé ïýôå Ýíá óçìåßï ðïõ íá ðáñåìâüëåôå ìýôáëëï áöïý êáé ôá ïñåé Üëêéíá áñóåíéêü Ýíèåôá ìýñç óôï åóùôåñéêü ôïõò êáëýðôïíôáé áðü PP. áìçëüò óõíôåëåóôþò ôñéâþò Ç äïìþ ôïõ õëéêïý êáé ç ëåßá õöþ ôçò åðéöüíåéáò åîáóöáëßæïõí áìçëýò áðþëåéåò ôñéâþò ðïý Ý ïõí ùò áðïôýëåóìá ôç áìçëþ áíôßóôáóç êáé ôç ìéêñþ ðôþóç ôçò ðßåóçò óôéò óùëçíþóåéò. Ãé' áõôü ôï ëüãï êüíïõí ïéêïíïìéêüôåñç ôçí åãêáôüóôáóç, ãéáôß ãéá ôçí ßäéá ðïóüôçôá íåñïý ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí óùëþíåò ìéêñüôåñçò äéáôïìþò êáé áíôëßåò ìéêñüôåñçò éó ýïò. ÐáñÜëëçëá ç Énterplast äéáèýôåé åîáñôþìáôá PN, üðïõ ï óõíôåëåóôþò ôïðéêþò áíôßóôáóçò åßíáé áéóèçôü áìçëüôåñïò áðü ôá óõíþèç åîáñôþìáôá PN, ìå áðïôýëåóìá ôçí âåëôéóôïðïßçóç ôçò ñïþò ôïõ óõóôþìáôïò. ÁíôéðõñéêÞ ðñïóôáóßá Ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aquaplus ðëçñïýí üëåò ôéò ðñïäéáãñáöýò πυρασφάλειας, êáé ç êáýóç ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ äåí ðñïêáëåß äéáññïþ âëáâåñþí ïõóéþí üðùò äéïîßíç Þ õäñï ëùñéêü ïîý. Áèüñõâï Ôï õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé Ý åé õøçëþ ìåßùóç ôïõ äåßêôç Þ ïõ êáé ðåñéïñéóìü ôçò äéüäïóçò ôïõ, äéáìýóïõ ôùí óùëþíùí. Áõôü ìáò äßíåé ôç äõíáôüôçôá ìå ìéêñüôåñåò äéáôïìýò óùëþíùí íá ìåôáöýñïõìå ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò ñåõóôþí, áõîüíïíôáò ôçí ôá ýôçôá ñïþò ôïõ äéêôýïõ, ìå áðïôýëåóìá ôçí áýîçóç ôùí èåñìéêþí öïñôßùí. Káèáñü êáé áôïîéêü Ôï óýóôçìá Aquaplus äåí ðåñéý åé ôïîéêýò ïõóßåò. ÕãåéïíïìéêÝò êáé ôïîéêïëïãéêýò áíáëýóåéò Ý ïõí åîáóöáëßóåé ôçí ÝãêñéóÞ ôïõ ãéá ðüóéìï íåñü. Ïé óùëþíåò åëýã ïíôáé ôáêôéêü áðü åðßóçìá éíóôéôïýôá (Ãåíéêü çìåßï ôïõ ñüôïõò, DVGW Ãåñìáíßáò, WA NF ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò) ãéá ôçí ãåýóç, ôçí ïóìþ ôïõ íåñïý,ôçí áíüðôõîç ìéêñïïñãáíéóìþí, ôçí åê ýëéóç ïõóéþí êáé ìåôüëëùí ðïõ áöïñïýí ôç äçìüóéá õãåßá(êüäìéï, áñóåíéêü ê.ü.) ÐéóôïðïéçìÝíï Ïé óùëþíåò åëýã ïíôáé ôáêôéêü áðü åðßóçìá éíóôéôïýôá ãéá ôéò ìç áíéêýò ôïõò áíôï Ýò (ÅËÏÔ, KZ Ãåñìáíßáò, AENO Éóðáíßáò) êáé ãéá ôçí êáôáëëçëüôçôá ôïõò óôï ðüóéìï íåñü (Ãåíéêü çìåßï ôïõ KñÜôïõò, DVGW Ãåñìáíßáò, WA ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò). ÅããõçìÝíï Ç Interplast åããõüôáé ãéá ôï óýóôçìá Aqua plus ãéá ðåñßïäï ñüíùí ìå áóöáëéóôéêþ êüëõøç áðü ôçí åôáéñåßá Allianz, ãéá æçìéýò ðïõ ðñïêáëïýíôáé áðü ðéèáíüôçôá ëüèïõò óôçí ðáñáãùãþ ôïõ óùëþíá êáé ôùí åîáñôçìüôùí, ìå ñçìáôéêü ðïóü Ýùò 0 êáôü ðåñßðôùóç êáé ìý ñé ôïõ áíþôåñïõ ðïóïý óôç äéüñêåéá åíüò Ýôïõò.

7 05 ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ D 6 PP Ç Interplast ðáñüãåé óùëþíåò êáé åîáñôþìáôá áðü ðïëõðñïðõëýíéï andom (ôýðïò 3) óå äéáôïìýò áðü mm Ýùò 60 mm ìå åöáñìïãýò óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçòèýñìáíóçòøýîçò, óôç âéïìç áíßá (ìåôáöïñü õãñþí êáé óõìðéåóìýíïõ áýñá) êáé óå äßêôõá ðïõ õðüñ åé êßíäõíïò õøçëþò çëåêôñï çìéêþò äéüâñùóçò. Ïé óùëþíåò Aquaplus ðáñüãïíôáé óå ðñüóéíï ñþìá, óå åõèåßá ôìþìáôá ôùí 4 ìýôñùí êáèþò åðßóçò êáé óå ñïëü ôùí 0 ìýôñùí ãéá ôç äéáôïìþ ôùí éëéïóôþí. Káôüðéí åéäéêþò ðáñáããåëßáò ðáñüãïíôáé óå ìáýñï ñþìá óôáèåñïðïéçìýíï áðü ôçí çëéáêþ áêôéíïâïëßá. Ïé óùëþíåò Aquaplus Ý ïõí åêôýðùóç áíü ìýôñï, üðïõ áíáöýñåôáé ç åìðïñéêþ ïíïìáóßá, ç åîùôåñéêþ äéüìåôñïò, ôï ðü ïò ôïé þìáôïò, ç ðßåóç ëåéôïõñãßáò óå èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò, ïé ðñïäéáãñáöýò ìå âüóç ôéò ïðïßåò ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò ð.. (EN,DIN,UNE), ôá éíóôéôïýôá ðïõ ðéóôïðïéïýí ôïõò óùëþíåò (KZ, AENO, DVGW, WA) êáé Ýíáò êùäéêüò áñéèìüò ðïõ äçëþíåé ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí þñá ðáñáãùãþò ôïõò. ÏñéóìÝíá âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ôùí óùëþíùí Aquaplus ðáñïõóéüæïíôáé óôïí ðßíáêá ÐÁÑÁÃÏÌÅÍÅÓ ÄÉÁÔÏÌÅÓ ÓÙËÇÍÙÍ ÁQUAPU PN D 6 & AQUAPU AUMINIUM ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) 3,4 4,2 5,4 6,7 8,4,5 2,5 5 8,4 7, 2,9 ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) 3,2 6,6 2,2 26,6 33, ,2 90,8 6,2 Χωρητικότητα óå íåñü l/m 0,37 0,26 0,353 0,556 0,866,385,963 2,827 4,8 6,472,599 ÂÜñïò óùëþíá kgr/m 0,72 0,267 0,435 0,67,0,6 2,3 3,0 5,0 5,5 9,0 Óõóêåõáóßá m Ç äïìþ ôïõ õëéêïý êáé ç ëåßá õöþ ôçò åðéöüíåéáò åîáóöáëßæïõí áìçëýò áðþëåéåò ôñéâþò ðïý Ý ïõí ùò áðïôýëåóìá ôç áìçëþ áíôßóôáóç êáé ôç ìéêñþ ðôþóç ôçò ðßåóçò óôéò óùëçíþóåéò. Åðßóçò ôï õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé Ý åé õøçëþ ìåßùóç ôïõ äåßêôç Þ ïõ êáé ðåñéïñéóìü ôçò äéüäïóþò ôïõ, äéáìýóïõ ôùí óùëþíùí. Μέση τραχύτητα σωλήνων του εµπορίου ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χάλυβας εµπορίου Χυτοσίδηρος Γαλβανισµένος σίδηρος Ασφαλτωµένος σίδηρος ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (mm) ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χαλκός, Ελαφρά µέταλλα Σκυρόδεµα Κεραµικό Πλαστικό ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (mm) ÁðïôÝëåóìá ôùí ðáñáðüíù åßíáé ç ñçóéìïðïßçóç ìéêñüôåñùí äéáôïìþí ðëáóôéêþí óùëþíùí ãéá ôçí ßäéá ðïóüôçôá íåñïý. Ïé áíôéóôïé ßåò áíüìåóá óå óùëþíåò Aquaplus, áëêïóùëþíåò êáé óéäçñïóùëþíåò ðáñïõóéüæåôáé óôïí ðßíáêá ÁÍÔÉÓÔÏÉ ÉÁ ÄÉÁÔÏÌÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ Aquaplus áëêïóùëþíáò 3,4 mm 8,0 mm x 4,2 mm 22 x,0 mm 32 x 5,4 mm 28 x,5 mm x 6,7 mm 35 x,5 mm x 8,4 mm 42 x,5 mm 63 x,5 mm 54 x 2,0 mm 75 x 2,5 mm 64 x 2,0 mm 90 x 5 mm 76, x 2,0 mm x 8,4 mm 88,9 x 2,0 mm x 7, mm 8 x 2,5 mm 60 x 2,9 mm ÓéäçñïóùëÞíáò /2'' 3/4'' '' /4'' /2'' 2'' 2 /2'' 3'' 4'' 5'' 6''

8 06_07 AQUAPU FIBEGA Η Interplast εκτός από τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου andom παράγει επίσης τριστρωµατικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP Μ.2 MPa (νέας γενιάς PP) µε υαλονήµατα και σε πάχη τοιχώµατος που αντιστοιχούν σε D 7,4 και D. Τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων Πυκνότητα 0,998 g/cm³ Αντοχή σε εφελκυσµό> Ν/mm² (IO 527) Μέτρο ελαστικότητας> 800 Ν/mm² (IO 78) Αντοχή στην κρούση> 5 mj/mm² (IO 79) Σκληρότητα: Ν/mm² (IO 39) Θερµική αγωγιµότητα ( C): 0, W/m C Συντελεστής τραχύτητας: 7 mm Το πολυπροπυλένιο που χρησιµοποιείται για τους πολυστρω µατικούς σωλήνες AquaPlusFiberglass (µε µηχανική ενίσχυση υαλονηµάτων στο µεσαίο στρώµα), χαρακτηρίζεται ως πολυπροπυλένιο andom υψηλών µηχανικών αντοχών και µεγάλης διάρκειας ζωής, σε αντίθεση µε το απλό PP που βρίσκεται στην κατηγορία M 8.0 MPa (PP 80). Η αντοχή στην πίεση των σωλήνων PP 2 µε D 7,4 στους C είναι κατά % µεγαλύτερη σε σχέση µε τους σωλήνες PP 80. Οι νέοι σωλήνες AquaPlusFiberglass σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά τους, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (EN IO 5874 & DIN 8077/78) και σε συµφωνία µε την ειδική οδηγία H 3.28 του Γερµανικού Ινστιτούτου KZ για το συγκεκριµένο τύπο σωλήνων. Τα πλεονεκτήµατα του νέου αυτού σωλήνα είναι : Μείωση της θερµικής γραµµικής διαστολής κατά % σε σχέση µε τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα στις εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις κατά % (για το D 7,4) Αύξηση της χηµικής αντοχής του σωλήνα από φαινόµενα διάβρωσης Υψηλή ακαµψία σωλήνων Μεγαλύτερη ποσότητα µεταφερόµενου νερού Αύξηση της διάρκειας ζωής του σωλήνα 5..3 ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AQUAPUCIMA D D ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) Χωρητικότητα óå íåñü l/m ÂÜñïò óùëþíá kgr/m Óõóêåõáóßá m Οι θερµοσυγκολλήσεις των νέων σωλήνων µε τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου γίνονται µε την ίδια ευκολία όπως στους απλούς σωλήνες ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AQUAPUFIBEGA D 7.4 ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) Χωρητικότητα óå íåñü l/m ÂÜñïò óùëþíá kgr/m Óõóêåõáóßá m Κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η διάθεση σωλήνων και εξαρτηµάτων έως 0 χιλιοστά καθώς και η παραγωγή προµονωµένων σωλήνων µε πολυουρεθάνη.

9 AQUAPU AUMINIUM Η Interplast, εκτός από τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου andom (PP Type 3) και τους σωλήνες µε υαλόνηµα, παράγει και σωλήνες τριών στρωµάτων πολυπροπυλενίου αλουµινίου πολυπροπυλενίου. Οι νέοι σωλήνες σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά τους, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου. Οι σωλήνες AquaPlusA κατατάσσονται στην ίδια κλάση µε τους απλούς σωλήνες AquaPlus : Class2/ bar (συντελεστής ασφαλείας f=,5), δηλαδή σχεδιάζονται για µεταφορά πόσιµου νερού µε δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για χρονικό διάστηµα άνω των ετών µε πίεση δικτύου bar και θερµοκρασία νερού 70 C, ενώ εναλλακτικά έχουν τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας σε πίεση bar στους C (PN ) για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι ανωτέρω συνθήκες λειτουργίας είναι κοινές για όλες τις διαµέτρους των σωλήνων ΑquaPlusA, εξαιτίας της σταθερής σχέσης που συνδέει την ονοµαστική εξωτερική διάµετρό τους µε το πάχος τοιχώµατος (D=D/e=/3,4=/4,2=.=6). Τα πλεονεκτήµατα του νέου αυτού σωλήνα είναι: Μείωση της θερµικής γραµµικής διαστολής κατά 60% σε σχέση µε τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα σε εξωτερικά χτυπήµατα Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα στις εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις κατά 5% Αύξηση της αδιαπερατότητας σε οξυγόνο Οι θερµοσυγκολλήσεις των νέων σωλήνων µε τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου γίνονται µε την ίδια ευκολία όπως στους απλούς σωλήνες, έπειτα από τον καθαρισµό των άκρων τους µε ξύστρα.

10 06 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ 08_09 Ç Interplast ðáñüãåé óåéñü πιστοποιηµένων åîáñôçìüôùí áðü ðïëõðñïðõëýíéï andom (ôýðïò 3) óýìöùíá ìå ôï DIN 6962 και το ΕΝ IO Ôá åîáñôþìáôá Aquaplus äéáôßèåíôáé óå äéáôïìýò áðü mm Ýùò 60 mm. Ôá åîáñôþìáôá Ý ïõí ó åäéáóôåß ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò ôùí óåéñþí ðßåóçò PN, åíþ ôá óõíþèç óõóôþìáôá ðïëõðñïðõëåíßïõ êáôáóêåõüæïíôáé óýìöùíá ìå ôéò óåéñýò ðßåóçò PN. Ôá óýìâïëá PN êáé PN áíôéóôïé ïýí óå äýï èåìåëéþäåéò ðáñáìýôñïõò, óôçí éó ý ðßåóçò êáé óôçí óõíåðáãüìåíç äéüñêåéá æùþò. Áðü ôçí Üðïøç ôùí äïêéìþí ðßåóçò, PN óçìáßíåé üôé óôç äéüñêåéá äïêéìþò ôçò þñáò, ôá äïêéìáæüìåíá óôïé åßá åêôßèåíôáé óå ðßåóç 80 áôìïóöáéñþí óå èåñìïêñáóßá C. Ãéá ôç óåéñü PN ãßíåôáé ç ßäéá äïêéìþ óôï åðßðåäï ôùí 64 áôìïóöáéñþí. Åðßóçò íá óçìåéþóïõìå üôé ïé áíôéóôüóåéò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óôá åîáñôþìáôá åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñåò óå ó Ýóç ìå áõôýò ôùí óùëþíùí. ÂáóéêÜ, ç åöáñìïãþ åîáñôçìüôùí êáôçãïñßáò PN áõîüíåé ôç äéüñêåéá æùþò ôïõ óõóôþìáôïò. Óôç ðåñßðôùóç ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ áõôþ ç ðåñßïäïò åîáñôüôáé áðü äýï èåìåëéþäåéò ðáñüãïíôåò, ôçí ðßåóç ëåéôïõñãßáò êáé ôç èåñìïêñáóßá ôïõ ìåôáöåñüìåíïõ ìýóïõ. Káèþò ç èåñìïêñáóßá êáé ç ðßåóç áõîüíïíôáé, ôï ðïëõðñïðõëýíéï õößóôáôáé ìéá äéáäéêáóßá ãþñáíóçò. ôóé ç åöáñìïãþ óõóôçìüôùí êáôçãïñßáò PN ðñïóöýñåé ðïëëü ðëåïíåêôþìáôá, åðåéäþ ç õðïëïãéæüìåíç äéüñêåéá æùþò áõôþí ôùí óõóôçìüôùí åßíáé 0 ñüíéá, åíþ áõôþ ôùí óõíäýóåùí êáôçãïñßáò PN åßíáé ñüíéá. íáò áêüìç âáóéêüò ëüãïò ðïõ ç åôáéñåßá åðýëåîå íá ó åäéüóåé êáé íá ðáñüãåé åîáñôþìáôá PN åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ôï õøçëü ðü ïò ôïé þìáôïò ôùí åîáñôçìüôùí (PN ) ìáò åðéôñýðåé íá ó åäéüóïõìå êáëýôåñç åóùôåñéêþ ãåùìåôñßá óôá åîáñôþìáôá, þóôå íá ìåéþíåôáé ç ôéìþ ôùí õäñáõëéêþí áðùëåéþí êáé íá âåëôéþíåôáé ç ñïþ ôïõ óõóôþìáôïò áéóèçôü. Ãéá ðáñüäåéãìá ï óõíôåëåóôþò ôïðéêþò áíôßóôáóçò (æ) ôçò ãùíßáò 90 ãéá ôá óõíþèç åîáñôþìáôá PN åßíáé,2 åíþ ãéá ôá åîáñôþìáôá PN 0,9, äçëáäþ ìåéùìýíïò êáôü %. ÔÝëïò íá óçìåéþóïõìå üôé ç åôáéñåßá ñçóéìïðïéåß ãéá ôçí ðáñáãùãþ ôùí åîáñôçìüôùí ðñþôç ýëç áìçëþò ñïþò, ßäéá ìå áõôþ ôùí óùëþíùí, Ýôóé þóôå íá ìç äéáöýñïõí ïé ìç áíéêýò áíôï Ýò ôïõ óùëþíá áðü ôá åîáñôþìáôá. Τα εξαρτήµατα του AquaPlus είναι από τις λίγες σειρές εξαρτηµάτων, παγκοσµίως, που είναι πιστοποιηµένα. ÔéìÝò áðþëåéáò ðßåóçò Äñ (bar) Ãùíßá 90 ï Ãùíßá 90 ï' Áqua plus Ãùíßá 90 ï ÑïÞ (l/h) Ãùíßá 90 ï Áqua plus

11 ÌÉKÔÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ Ç Interplast åßíáé áðü ôéò ëßãåò åôáéñßåò óôçí Åõñþðç ìå êáèåôïðïéçìýíç ðáñáãùãþ êáé ç ìïíáäéêþ óôçí ÅëëÜäá ðïõ ðáñüãåé üëá ôá ìýñç ôïõ óõóôþìáôïò. ÌÝóù ôçò èõãáôñéêþò ôçò ÅËÂÉÙÌ ÁÅÂÅ ðáñüãåé ôá ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá ìýñç ôùí ìéêôþí åîáñôçìüôùí ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ, ôá ïðïßá Ý ïõí ôá êüôùèé áñáêôçñéóôéêü. ÐåñéìåôñéêÜ êáíüëéá óõãêñüôçóçò ôïõ åîáñôþìáôïò üðïõ ç ìßá ðëåõñü ôïõ êáíáëéïý Ý åé áñíçôéêþ êëßóç áðü Ýîù ðñïò ôá ìýóá þóôå íá óõãêñáôåß ôï õëéêü PP êáé íá áðáãïñåýåé ôçí åîþëêåõóç ôïõ ìåôáëëéêïý ìýñïõò áðü ôï ðëáóôéêü üôáí áíáðôýóóïíôáé äõíüìåéò åöåëêõóìïý. KáíÜëéá óå ó Þìá óôáõñïý óôç âüóç ôïõ ïñåé Üëêéíïõ Ýíèåôïõ, þóôå íá áðïêëåßåôáé ç ðåñßðôùóç óôñýøçò êáé êáôü óõíýðåéá ç áðïêüëëçóç ôïõ ìåôüëëïõ áðü ôï ðëáóôéêü ìýñïò. ÐñïìÞèåéá ðñþôçò ýëçò ïñåé Üëêïõ ìå óêëçñüôçôá ìéêñüôåñç ôùí 5 Brinell áíôß ôçò óõíçèéóìýíçò Brinell. Ôï õëéêü ìåôü ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ áõîüíåé ôç óêëçñüôçôá ôïõ êáôü 5 Brinell êáé ãé áõôü ôï ëüãï ðåñíü ìéá åðéðëýïí åðåîåñãáóßá áðüôáóçò ìå ðáñáìïíþ óå ðåñéâüëëïí 3 o C ãéá ìßá þñá, ïýôùò þóôå íá åðáíýëèåé óôçí áñ éêþ óêëçñüôçôá ôùí 5 Brinell. Ìå áõôü ôïí ôñüðï ìçäåíßæïõìå ôçí ðåñßðôùóç ôùí ñáãéóìüôùí ðïõ ðáñáôçñïýíôáé éäéáßôåñá óôá åîáñôþìáôá ìå èçëõêü óðåßñùìá. ÄÉÐËÇ ÃÙÍÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÁÓ Ðñüêåéôáé ãéá õäñïëçøßá ìå ðñïêáèïñéóìýíåò áðïóôüóåéò óýíäåóçò ôçò ìðáôáñßáò ôïõ ìðüíéïõ ç ïðïßá äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá óõíäåèïýí ïé óùëçíþóåéò ôïõ êñýïõ Þ ôïõ æåóôïý íåñïý, åßôå áðü ôï äüðåäï, åßôå áðü ôïí ôïß ï. Ç êáéíïôïìßá Ýãêåéôáé óôï ãåãïíüò üôé Ý ïõìå ôç äõíáôüôçôá ðïëëþí åðéëïãþí óôéò óõíäýóåéò ôùí óùëçíþóåùí æåóôïýêñýïõ íåñïý, üðùò åðßóçò üôé ç õäñïëçøßá äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá óõíå ßóïõìå ôç ãñáììþ ôïõ æåóôïý Þ êñýïõ íåñïý áð'åõèåßáò, ùñßò ôçí ðáñåìâïëþ Üëëùí åîáñôçìüôùí. Äéáôßèåôáé ìå ôýóóåñéò áñóåíéêýò ôüðåò èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò. áñáêôçñéóôéêü ÐñïêáèïñéóìÝíåò áðïóôüóåéò ðáñï þí ãéá ìðáôáñßá ìðüíéïõ (53 mm ). ÁðëïõóôåõìÝíïò ôñüðïò óôþñéîçò ðïõ áöþíåé ευθυγραµµισµένες ôéò ðáñï Ýò ôïõ íåñïý. Äõíáôüôçôá óýíäåóçò ôùí ãñáììþí ôïõ æåóôïýêñýïõ íåñïý áðü ôï ðüôùìá Þ áðü ôïí ôïß ï. Äõíáôüôçôá ðïëëáðëþò óýíäåóçò (ð..boiler, Çëéáêüò Èåñìïóßöùíáò) áð' åõèåßáò óôçí ðáñï Þ, ùñßò ôç ñþóç åðéðëýïí åîáñôçìüôùí. Äõíáôüôçôá íá óõíå éóôïýí ïé ãñáììýò æåóôïý êñýïõ áðü ôï ðüôùìá (êüèåôá) óôïí ôïß ï (ðáñüëëçëá). Äõíáôüôçôá óýíäåóçò äéüôáîçò åðáíáêõêëïöïñßáò ùñßò ôç ñþóç åðéðëýïí åîáñôçìüôùí. ÅîáéñåôéêÜ åýêïëç óôþñéîç óôïí ôïß ï. Ôá ïñåé Üëêéíá ìýñç åßíáé âáñýùò ôýðïõ (éó õñüôåñç åðéöüíåéá åðáöþò ðïõ óõãêñáôåß ôï ïñåé Üëêéíï óôïé åßï óõíäåäåìýíï ìå ôï ðëáóôéêü) óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò êáé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ óõóôþìáôïò ôçò èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò. Ôï PP êáëýðôåé ôá áñóåíéêü ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá óôï åóùôåñéêü ôïõò. ôóé óôçí åãêáôüóôáóç äåí ðáñåìâüëëåôáé ì Ý ô á ë ë ï ì å ó õ í Ý ð å é á í á áðïöåýãïõìå ôçí åíáðüèåóç ôùí óôåñåþí õðïëåéììüôùí êáé êáôü óõíýðåéá ôç ìåßùóç ôçò ñïþò. ÅðéðëÝïí áðïöåýãïíôáé öáéíüìåíá çëåêôñï çìéêþò äéüâñùóçò των µεταλλικών εξαρτηµάτων.

12 _ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (No Patented: 328) Πρόκειται για µία ακόµη καινοτοµία της Interplast της οποίας τα χαρακτηριστικά περιγράφονται παρακάτω: Δεν απαιτείται κανενός άλλου είδους στεγανωτικό υλικό (π.χ. τεφλόν, κανάβι) κατά τη σύνδεση µεταλλικών εξαρτη µάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης και κλιµατισµού. Η σύνδεση και η αποσύνδεση των εξαρτηµάτων είναι εφικτό να γίνεται πάντα µε τον ίδιο δακτύλιο, χωρίς να χρειαστεί η αλλαγή του. Ο εσωτερικός πλαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης λειτουργεί ως αποστάτης κατά την εφαρµογή υπερβολικής σύσφιξης µεταξύ αρσενικού και θηλυκού µεταλλικού σπειρώµατος. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπουµε ρωγµατώσεις και επιτυγχάνουµε ασφαλή στεγανοποίηση µεταξύ εξαρτηµάτων. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται είναι από πολυµερές µε ειδικά πρόσθετα (ελαστοµερή), όπου το τελικό προϊόν (εσωτερικός πλαστικός δακτύλιος) δέχεται παραµόρφωση και αντιγράφει τη γεωµετρία των εξαρτηµάτων σύνδεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων χωρίς τη χρήση κανενός άλλου πρόσθετου στεγανοποιητικού υλικού. Ειδικότερα για το PP o πλαστικός ελαστικός δακτύλιος δηµιουργεί γέφυρα µε την εσωτερική επένδυση των ένθετων αρσενικών µερών των µεταλλικών εξαρτηµάτων µε αποτέλεσµα το µέταλλο να µην έρχεται σε επαφή µε το νερό. Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων απαιτείται ειδική γεωµετρία στα θηλυκά µέρη των εξαρτηµάτων. Η Interplast εγγυάται ΜΟΝΟ για της δικής της παραγωγής εξαρτήµατα PP και τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα της ΕΛΒΙΩΜ, λόγω ειδικού σχεδιασµού των εξαρτηµάτων µε θηλυκό σπείρωµα. Για οποιαδήποτε σύνδεση άλλων εξαρτη µάτων η Interplast δεν φέρει καµία ευθύνη. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (No Patented: 0649) Η έννοια του υδραυλικού διαχωρισµού Η έννοια και ο σκοπός του υδραυλικού διαχωρισµού είναι η δηµιουργία υδραυλικής εξισορρόπησης και διατήρησης παροχών τροφοδοσίας διαφορετικών πηγών και κλάδων. Αρχή λειτουργίας Ο συλλέκτης υδραυλικού διαχωρισµού προσοµοιάζει ένα υδραυλικό δοχείο απείρου µάζας και θερµοχωρητικότητας, το οποίο δεν επηρεάζεται υδραυλικά και θερµικά από εξερχόµενα ή εισερχόµενα ρεύµατα και µάζες ρευστού. Οφέλη πλεονεκτήµατα Ο συλλέκτης υδραυλικού διαχωρισµού επιτυγχάνει σηµαντική εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης επιτυγχάνει βέλτιστη λειτουργία χωρίς αυξηµένο κόστος κτήσης. Τοµείς εφαρµογής Σε όλα τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού. Χρήση αυτονοµίας κλάδων. Παραλληλισµός περισσότερων από µία πηγές ενέργειας (λέβητας αντλία θερµότητας) κ.α. Σηµαντική µείωση του κόστους κατανάλωσης λειτουργίας & εξοπλισµού. Τρόπος λειτουργίας ανάλυση Καθώς οι ροές στις καταναλώσεις και στην πηγή ενέργειας µεταβάλλονται ανάλογα µε την ζήτηση εντός του υδραυλικού διαχωριστή επικρατούν οι εξής τρεις πιθανές συνθήκες: Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι ίση µε την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι µεγαλύτερη από την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι µικρότερη από την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Κάθε συνθήκη διέπεται από του βασικούς κανόνες θερµοδυναµικής. Σε περίπτωση που δε χρησιµοποιηθεί ο εσωτερικός πλαστικός εσωτερικός δακτύλιος η Interplast συνιστά η σύνδεση µεταλλικών µερών των εξαρτηµάτων, στα ζεστά νερά χρήσης, να πραγµατοποιείται µε κανάβι. Για τα κρύα νερά είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται τεφλόν.

13 Περίπτωση : Οι παροχές νερού πηγής ενέργειας εγκατάστασης είναι ίσες. Μ=Μ2 & Μ4=Μ3 Η θερµοκρασία µίξης στην θέση (Τ2), προσαγωγή στο δίκτυο εγκατάστασης, µπορεί να υπολογισθεί από την ακόλουθη σχέση: T2 = (M4M)T4+(M)T M4 Όπου: Μ4 = Παροχή νερού επιστροφής από την εγκατάσταση σε m³/h. Μ = Παροχή νερού προσαγωγής από την πηγή ενέργειας σε m³/h. T4 = Θερµοκρασία νερού επιστροφής από εγκατάσταση σε C. T = Θερµοκρασία νερού προσαγωγής από πηγή ενέργειας σε C. Εντός του διαχωριστή γίνεται µίξη του νερού. Περίπτωση 3: Η παροχή νερού εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη από την παροχή της πηγής ενεργείας ΜΜ3<Μ2Μ4 Εντός του υδραυλικού διαχωριστή γίνεται αµελητέα µίξη θερµοκρασίας λόγω υδραυλικής ισορροπίας των παροχών. Περίπτωση 2: Η παροχή νερού εγκατάστασης είναι µικρότερη από την παροχή της πηγής ενεργείας ΜΜ3>Μ2Μ4 Ενώ η παροχή στο πρωτεύον δίκτυο είναι µεγαλύτερη η θερµοκρασία στο δευτερεύον δίκτυο µετά την µίξη είναι ίση και κατά συνθήκη µεγαλύτερη Τ2 Τ. Η θερµοκρασία µίξης στις θέσεις (Τ2)&(Τ3) µπορεί να υπολογισθούν από τις ακόλουθες σχέσεις: T2 = (M4M)T4+(M)T M4 T3 = (MM2)T+(M4)T4 M Όπου: Μ4 = Παροχή νερού επιστροφής από την εγκατάσταση σε m³/h. Μ2 = Παροχή νερού προσαγωγής προς την εγκατάσταση σε m³/h. Μ = Παροχή νερού προσαγωγής από την πηγή ενέργειας σε m³/h. T4 = Θερµοκρασία νερού επιστροφής από εγκατάσταση σε C. T = Θερµοκρασία νερού προσαγωγής από πηγή ενέργειας σε C. Εντός του διαχωριστή γίνεται µίξη του νερού.

14 2_3 Διαστασιολόγηση Επιλογή Η κατάλληλη διάσταση των διαµετρηµάτων κεντρικού σωλήνα καθώς και των µικρότερων σωληνώσεων λήψης θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένη συνθήκη ταχύτηταςπαροχής ρευστού. O διαχωριστής µπορεί να λειτουργεί ως απαερωτής και ταυτόχρονα ως φίλτρο συγκράτησης σωµατιδίων στον πυθµένα του. Υπερβολικές ταχύτητες, άνω των ορίων, σε συνθήκες µέγιστου φορτίου ακυρώνουν τις πρόσθετες λειτουργίες του. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια ταχυτήτων του νερού είναι: κεντρικός σωλήνας (max 0,2m/s), κλάδοι (max,2m/s). Παραδείγµατα Εφαρµογών µε Υδραυλικούς Διαχωριστές ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ m³/h Δt C ΠΑΡΟΧΗ m³/h Δt5 C ΙΣΧΥΣ [ΚW] για Δt C ΙΣΧΥΣ [ΚW] για Δt5 C ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [t] ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ D 7.4 (4/2) 2 (2/2) 3 (2/22) 60/75 Ø60 Ø KW KW 2.93lt / Ø Ø KW KW 6.47lt / Ø Ø KW KW 4.04lt 90/32 Ø90 Ø KW KW 2.lt

15 6. ÔÉÌÅÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇ ÔÏÐÉKÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ æ ÃÉÁ ÔÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ Aqua Plus Åßäïò Óýìâïëï ÐáñáôçñÞóåéò æ Ìïýöá ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0, ÓõóôïëÞ ÓõóôïëÞ Ýùò äéáôïìþ ÓõóôïëÞ Ýùò 2 äéáôïìýò ÓõóôïëÞ Ýùò 3 äéáôïìýò 0,3 0,5 0,55 Ãùíßá 90 ï ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0,9 Ãùíßá 45 ï ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0,4 Ôáö óå äéáêëüäùóç 0,5 Ôáö (üëåò ïé äéáôïìýò) Ôáö óå äéáêëüäùóç êëåéóôü,2 Ôáö óå äéýëåõóç 0,8 Ôáö óå äéáóôáýñùóç 3,0 Ôáö óå äéáêëüäùóç,8 Ôáö óõóôïëéêü Ðñïêýðôåé áðï ôçí ðñüóèåóç ôùí æ, ôïõ ôáö êáé ôçò óõóôïëþò Ãùíßá èçëõêþ ìå óôþñéãìá ¼ëåò ïé äéáôïìýò,4

16 4_5 Åßäïò Óýìâïëï ÐáñáôçñÞóåéò æ mm mm 0,4 Ñáêüñ èçëõêü 32 mm 75 mm 0,4 mm mm 0,5 Ñáêüñ áñóåíéêü 32 mm 75 mm 0,5 Ãùíßá èçëõêþ ¼ëåò ïé äéáôïìýò,4 Ãùíßá áñóåíéêþ ¼ëåò ïé äéáôïìýò,6 Ôáö èçëõêü ¼ëåò ïé äéáôïìýò,5 Ôáö áñóåíéêü ¼ëåò ïé äéáôïìýò,8 Äéáêüðôçò åíôïé éóìïý 32 3

17 07 ÄÉÁÑKÅÉÁ ÆÙÇÓ Ôï óýóôçìá äéáíïìþò íåñïý áðü PP (ôýðïò 3) ñçóéìïðïéåßôáé ìå áóöüëåéá êáé áîéïðéóôßá ôá ôåëåõôáßá ñüíéá, óå üëï ôïí êüóìï. åé ó åäéáóôåß ãéá ñüíï æùþò ðüíù áðü ñüíéá, óå èåñìïêñáóßåò ìý ñé 95 ï C êáé ðéýóåéò ëåéôïõñãßáò áðü 6 Ýùò 26 bar. ÈåñìïêñáóéáêÝò áé ìýò ï C óå ðßåóç ëåéôïõñãßáò 4 bar äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus. Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôç ãþñáíóç, óå óõíèþêåò õøçëþò èåñìïêñáóßáò êáé ðßåóçò. Ôï äéüãñáììá äéüñêåéáò æùþò åðéâåâáéþíåé ôçí åîáéñåôéêþ óõìðåñéöïñü, óôç ðåñßðôùóç ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò êáé ôéò õðïäåßîåéò ôïõ êáôáóêåõáóôþ. ÃåíéêÜ, ôï óýóôçìá Aquaplus åßíáé áíèåêôéêü êáé áðüëõôá áîéüðéóôï óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò êáé èýñìáíóçò. Ç äéüñêåéá æùþò ôïõ óùëþíá åîáñôüôáé áðü ðáñüãïíôåò üðùò: ç ðßåóç, ç èåñìïêñáóßá, êáé ç åîùôåñéêþ ôüóç. Ï ôýðïò ðïõ óõíäýåé ôéò ðáñáðüíù ðáñáìýôñïõò åßíáé: p = 2 * min * ó d min üðïõ: p: ìýãéóôç åóùôåñéêþ ðßåóç d: åîùôåñéêþ äéüìåôñïò min: ðü ïò ôïé þìáôïò (åëü éóôï) ó: περιφεριακή ôüóç óå Í/mm² ¼ðùò ìðïñïýìå íá äïýìå óôï óõíçììýíï ðßíáêá, óôçí ðåñßðôùóç ôùí åãêáôáóôüóåùí ýäñåõóçò åßíáé äõíáôü íá ðåôý ïõìå äéüñêåéá æùþò ôïõëü éóôïí åôþí êáé ìå ìåãüëï åýñïò èåñìïêñáóéþí (70 C), åíþ ðáñüìïéï áðïôýëåóìá åðéôõã Üíïõìå óå åãêáôáóôüóåéò èýñìáíóçò, σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας. Για το σωλήνα µε D, η λειτουργία σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 60 C γίνεται µε την προϋπόθεση συγκεκριµένων ηµερών λειτουργίας του δικτύου. Σχετικοί πίνακες µπορούν να ζητηθούν από το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας µας. 9. Βαθµοί Κελσίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,5 Διάρκεια ζωής σε χρόνια Πίεση λειτουργίας PP 80 D6 2,5 (bar) 35,2 33, 32,3 3,2,4 29,6 29,9 28,3 27,5 26,7,9,,6,0 23,2 22,4 2,9 2,6,3 9,7 8,9 8,4 8,3 7, 6,5 6,0 5,5 5,5 4,4 3,9 3,3 2,9 3, 2,0,6 9,9 8,5,9 9,6 8,0 6,4 Πίεση λειτουργίας PP 2 D7,4 3,2 (bar),2 35, 34,7 34, 33,6 33,2 3,5,5, 29,6 29,2 28,8 27,3 26,4 26,0,5, 23,5 22,6 22,3 2,8 2,5, 9,3 9,0 8,6 8,3 7,0 6,3 6,0 5,7 5,4 4,3 3,7 3,5 3, 2,9,9,4,2,9 Πίεση λειτουργίας PP 2 D 5 (bar) 22,8 22, 2,9 2,5 2,2,9 9,9 9,3 9,0 8,6 8,4 8, 7,2 6,6 6,4 6, 5,8 4,8 4,3 4, 3,8 3,6 2,6 2,2 2,0,7,5,7,3, 9,9 9,7

18 6_7 ÐåñéöåñåéáêÞ ôüóç óå Ìpa (ðßåóç) o o o o o 60 o 70 o 80 o 90 o 95 o o 2 0,9 0,8 0, ,6 ÑÏÍÉÁ 0,5 0, ÄéÜñêåéá æùþò óå þñåò ÄéÜñêåéá æùþò óå ñüíéá

19 08 ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ KÁÔÁ ÔÇN ÐÁÑÁÃÙÃÇ Ðñþôï ìáò ìýëçìá êáé âáóéêþ ìáò äýóìåõóç åßíáé ç äéáóöüëéóç ôçò áðüëõôçò ðïéüôçôáò. ÌåãÜëï ìýñïò ôùí ðñïóðáèåéþí ìáò Ý ïõí óôñáöåß ó' áõôüí ôïí ôïìýá. Ï ìç áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò ìå ôïí ïðïßï ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aquaplus äéáóöáëßæåé ôçí ðïéüôçôá óå áðüëõôï âáèìü. ÐÝñáí ôïõ óõíþèïõò ìç áíïëïãéêïý åîïðëéóìïý ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ðáñáãùãþ ôùí óùëþíùí ïé ãñáììýò ðáñáãùãþò ôçò Interplast åöïäéüæïíôáé ìå ôïí ðáñáêüôù åîïðëéóìü ðïõ áðïöýñåé óôïí êáôáíáëùôþ ôç âåâáéüôçôá üôé Ý åé óôçí äéüèåóþ ôïõ Üñôéá ðñïúüíôá õøçëþò ðïéüôçôáò. ÁöõãñáíôÞò ðñþôùí õëþí. Ìå ôïí ôñüðï áõôü åðéôõã Üíïõìå óôáèåñïðïßçóç ôùí äåäïìýíùí ôïõ Extruder ãéá ôéò ðñþôåò ýëåò ðïõ áðïññïöïýí åýêïëá õãñáóßá. ôóé áðïöåýãïõìå öáéíüìåíá áëëáãþò ôùí äéáóôüóåùí ðïõ ðáñáôçñïýíôáé óå áñêåôïýò óùëþíåò. Áõôüìáôç äéüñèùóç ôùí óôñïöþí ôïõ êï ëßá. ôóé åðéôõã Üíïõìå óôáèåñü âüñïò áíü ìýôñï óôïí ðáñáãüìåíï óùëþíá ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé êáé óôáèåñýò äéáóôüóåéò. Áðïôåëåß ôï ðñþôï ìýñïò ôçò äéáóôáôéêþò áóöüëåéáò ôïõ óùëþíá. Áõôüìáôç äéüñèùóç ôïõ ðü ïõò ôïé þìáôïò ôïõ óùëþíá. Óýóôçìá óôï ïðïßï ïñßæïõìå ôá åðéèõìçôü üñéá ôïõ ðü ïõò ôïé þìáôïò, ôá ïðïßá ñõèìßæïíôáé áõôüìáôá ìýóù ôïõ ôñáâçêôéêïý ôçò ãñáììþò ðáñáãùãþò. Áðïôåëåß ôï äåýôåñï ìýñïò ôçò äéáóôáôéêþò áóöüëåéáò ôïõ óùëþíá ÐáñÜëëçëá ìå üëá áõôü ðïõ áðïôåëïýí ãéá ôçí Interplast ðñïáðáéôïýìåíï ãéá ôçí ðáñáãùãþ óùëþíùí ðïõ áðåõèýíïíôáé óôéò åãêáôáóôüóåéò æåóôïý êáé êñýïõ íåñïý, ôá ðáñáêüôù óôïé åßá åããõþíôáé ôçí õøçëþ ðïéüôçôá ôùí óùëþíùí êáé åîáñôçìüôùí Aquaplus. øïãïò ìç áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò ðïõ åßíáé åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá óùëþíåò êáé åîáñôþìáôá PP ïýôùò þóôå íá áðïöåýãïíôáé äõóüñåóôá öáéíüìåíá áóôï ßáò óôçí ïìïãåíïðïßçóç. ëåã ïò åöáñìïãþò ôïõ ïñåé Üëêéíïõ Ýíèåôïõ ôùí åîáñôçìüôùí Aquaplus óå åîáñôþìáôá ìå óðåßñùìá (ðñïóèþêåò, íßðåë). Ì' áõôüí ôïí ôñüðï ðéóôïðïéïýìå ôçí óùóôþ åöáñìïãþ äýï äéêþí ìáò ðáñáãùãþí. Äéáóôáôéêüò Ýëåã ïò ôùí óùëþíùí áðü ôïí åéñéóôþ ôçò ãñáììþò. ÅëÝã åôáé ç åîùôåñéêþ äéüìåôñïò ìå ôóåñêüìåôñï, ôï ðü ïò ôïé þìáôïò êáé ôï ïâüë ôïõ óùëþíá ìå çëåêôñïíéêü ðá ýìåôñï. Ôá äïêßìéá ðïõ ìåôñþèçêáí êñáôïýíôáé ãéá ôåëéêü Ýëåã ï áðü ôïí õðåýèõíï ðáñáãùãþò êáé ôïí ôå íéêü äéåõèõíôþ ïé ïðïßïé äßíïõí ìåôü ôï ðýñáò ôùí åñãáóôçñéáêþí åëýã ùí ôçí åíôïëþ äéüèåóçò. ¼ëá ôá óôïé åßá ôùí ìåôñþóåùí êáôá ùñïýíôáé óôï IO ôï ïðïßï åíçìåñþíåôáé êáèçìåñéíü ëåã ïò óõíáñìïãþò óùëþíá êáé åîáñôþìáôïò ìå ôçí ñþóç ôçò óõóêåõþò ãéá èåñìéêþ áõôïóõãêüëëçóç. ëåã ïò ôçò åîùôåñéêþò äéáìýôñïõ ìå AE. Áðïôåëåß ôï ôñßôï êáé ôåëåõôáßï ìýñïò ôùí çëåêôñïíéêþí åëýã ùí. Ïé áðüëõôåò ôéìýò ôïõ AE CANE äéáóöáëßæïõí ôçí óùóôþ åöáñìïãþ ôïõ óùëþíá óôï åîüñôçìá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò èåñìïóõãêüëëçóçò.

20 09 ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁKÏÉ ÅËÅÃ ÏÉ 8_9 Οι αυστηρές προδιαγραφές που ακολουθεί η Interplast κατά την παραγωγή των σωλήνων και των εξαρτη µάτων πιστοποιούνται στα υπερσύγχρονα ιδιόκτητα εργαστήρια της, µε δοκιµές που ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές νόρµες ΕΝ IO 5874/2/3 και τα Γερµανικά DIN 8077, 8078 και Από το εργοστάσιο διατίθενται σωλήνες και εξαρτήµατα που ελέγχθηκαν για την ποιότητά τους µε τις παρακάτω διαδικασίες: Έλεγχος του δείκτη ροής των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Πρόκειται για έναν πάγιο έλεγχο ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε φορά που παραλαµβάνονται πρώτες ύλες και παράγεται ένα προϊόν. Ο δείκτης ροής των πρώτων υλών έχει πολύ µεγάλη σηµασία στον ορισµό του θερµοκρασιακού προφίλ του EXTUDE και κατά συνέπεια στην οµογενοποίηση του υλικού και η µικρή απόκλισή του από το δείκτη ροής του αντίστοιχου προϊόντος αποδεικνύει τη σωστή επεξεργασία του υλικού. Οπτικός έλεγχος της επιφάνειας των σωλήνων, µέτρηση της εξωτερικής διαµέτρου και µέτρηση του πάχους τοιχώµατος µε διακριβωµένα όργανα. Πρόκειται για ελέγχους που πιστοποιούν τις συνεχείς µετρήσεις που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια παραγωγής. Έλεγχος αντοχής και αξιοπιστίας στο χρόνο σωλήνων και εξαρτηµάτων µε θερµική κυκλική δοκιµή. Τα προϊόντα δοκιµάζονται ως σύστηµα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας για 00 ώρες. Η θερµοκρασία του νερού µεταβάλλεται ανά 5 λεπτά µεταξύ C και 95 C (αλλεπάληλα θερµικά σοκ), ενώ η υδραυλική πίεση είναι συνεχώς στα 6 bar. Έλεγχος της % γραµµικής επαναφοράς µετά από θέρµανση των σωλήνων. Δοκίµια από την παραγωγή παραµένουν σε εργαστηριακό φούρνο στους 35 βαθµούς Κελσίου για 2 ώρες. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν θα πρέπει πρέπει να υπερ βαίνουν το 2% σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των DIN και ΕΝ IO. Οι σωλήνες Aquaplus παρουσιάζουν τιµές της τάξης του 0,4% και οι σωλήνες AquaplusAluminium και AquaplusFiberglass τιµές της τάξης του 0,2%. Αυτό µεταφράζεται σε ιδιαίτερα µικρούς συντελεστές θερµικής γραµµικής διαστολής κατά τη λειτουργία τους σε εγκαταστάσεις θέρµανσης. Μικροσκοπικός έλεγχος οµογενοποίησης του υλικού. Πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους ελέγχους διότι αποδεικνύει τη σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης. Όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή οµογενοποίηση µε αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής τους. Έλεγχος της µηχανικής αντοχής των σωλήνων και των εξαρτηµάτων στην εσωτερική υδροστατική πίεση, σε χρόνο δοκιµής ώρας στους C και 95 C, 22, 65, 00 ωρών στους 95 C και 8760 ωρών στους C, όπως προδιαγράφεται από τις Ευρωπαϊκές νόρµες, τα Γερµανικά και Ισπανικά πρότυπα. Οι δοκιµές της ώρας πραγµατοποιούνται ανά παρτίδα τελικού προϊόντος, των 22 και 65 ωρών κάθε 2 εβδοµάδες και των 00 ωρών και 8760 ωρών φορά ετησίως για κάθε διατοµή και τύπο σωλήνα. Δοκιµή σε κρούση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 8078, DIN 53453, EN IO και IO 9854/2, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο δοκιµής. Οι σωλήνες PP πρέπει να ανταποκρίνονται χωρίς θραύση σε θερµοκρασία 0 C και σε κρούσεις ενέργειας 5J. Η υψηλή ποιότητα των σωλήνων Aquaplus επιτρέπει την αντοχή τους σε θερµοκρασίες της τάξης των 5 C σε κρούσεις ενέργειας J, η οποία υπερβαίνει την απαίτηση των προτύπων κατά 66%.

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα