ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ"

Transcript

1

2 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ AQUAPU 05 ÓÙËÇÍÅÓ 06 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ 07 ÄÉÁÑKÅÉÁ ÆÙÇÓ 08 ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ KÁÔÁ ÔÇN ÐÁÑÁÃÙÃÇ 09 ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁKÏÉ ÅËÅÃ ÏÉ ÐÑÏÔÕÐÁ KÁÉ KÁÍÏÍÉÓÌÏÉ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ 2 ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ 3 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ 4 ÈÅÑÌÉKÇ ÁÕÔÏÓÕÃKÏËËÇÓÇ 5 ÅÐÉËÏÃÇ ÓÙËÇÍÙÓÅÙÍ 6 ÈÅÑÌÉKÇ ÅÐÉÌÇKÕÍÓÇ 7 ÌÏÍÙÓÇ ÓÙËÇÍÙÓÅÙÍ 8 ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ KÁÉ ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ 9 ÅÃKÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓÅÑÃÁ ÅÃÃÕÇÓÇ 2 ΣΧΕΔΙΑ 22 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁÔÁ ÐÉÍÁKÅÓ

3 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ H Interplast äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí ðáñáãùãþ ðëáóôéêþí óùëþíùí êáé åîáñôçìüôùí õøçëþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ âñßóêïõí åöáñìïãþ óôéò åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò êáé áðï Ýôåõóçò êáëýðôïíôáò åõñý öüóìá óôïõò ôïìåßò ôçò ïéêïäïìþò, ôùí ôå íéêþí Ýñãùí êáé ôùí âéïìç áíéêþí åãêáôáóôüóåùí. KïìïôçíÞ Komotini Ç Interplast êáôý åé ôçí ðñþôç èýóç óå ðùëþóåéò ðëáóôéêþí óùëþíùí ãéá åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò êáé èýñìáíóçò óôçí åëëçíéêþ áãïñü êáé äéáèýôåé Ýíá óçìáíôéêü äßêôõï ðåëáôþí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. ÁðïôÝëåóìá ôçò ðïëõåôïýò åìðåéñßáò ôùí áíèñþðùí ðïõ óôåëå þíïõí ôçí Interplast êáé ôçò äéüèåóçò ôùí ìåëþí ôçò ãéá äçìéïõñãéêüôçôá êáé êáéíïôïìßá åßíáé ç äõíáìéêþ êáé ôá ýôáôç áíüðôõîç ôçò åôáéñßáò ôá ôåëåõôáßá ñüíéá. Ìéá áíüðôõîç ðïõ äåí Þôáí ôõ áßá, áëëü ïýôå êáé ðáñïäéêþ. Ìå óôáèåñü âþìáôá êáé ìüíéìï ðñïóáíáôïëéóìü ôçí õøçëþ ðïéüôçôá êáé ôçí ôå íïëïãßá, ç Interplast êáôüöåñå íá ôïðïèåôçèåß áíüìåóá óôéò ðñþôåò åõñùðáúêýò åôáéñßåò êáôáóêåõþò ðëáóôéêþí óùëþíùí ìå åöáñìïãýò óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò êáé áðï Ýôåõóçò. Âáóéêüò óôü ïò ôçò åôáéñßáò åßíáé ç ãíþóç ôçò áãïñüò, ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí åîåëßîåùí êáèþò åðßóçò ç óõóôçìáôéêþ Ýñåõíá ãéá áíüðôõîç íýùí êáé âåëôéùìýíùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïõí ôéò áðáéôþóåéò ôùí êáôáíáëùôþí ôçò. Στη µονάδα τ.µ. που βρίσκεται στη ΒΙ. ΠΕ. Κοµοτηνής ðñáãìáôþíåôáé êáèçìåñéíü ï óõíôïíéóìüò üëùí ôùí ðáñáãùãéêþí äñüóåùí της εταιρείας. Θεσσαλονίκη Thessaloniki Στη µονάδα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν οι Πωλήσεις της Βόρειας Ελλάδας και το Λογιστήριο. KáèçìåñéíÜ ôá óôåëý ç ôçò Interplast öñïíôßæïõí íá éêáíïðïéïýí áðüëõôá ôéò áíüãêåò ôùí ðåëáôþí, ðñéí êáé ìåôü ôçí ïëïêëþñùóç ôçò ðþëçóçò, äçìéïõñãþíôáò ôéò êáôüëëçëåò óõíèþêåò ãéá Üñéóôåò ó Ýóåéò åìðéóôïóýíçò. Ç êáèåôïðïßçóç ôçò ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò êáé ïé áõóôçñüôáôïé Ýëåã ïé åããõþíôáé ôçí åðßôåõîç ôçò áðüëõôçò ðïéüôçôáò. Óôç ìßá áðü äýï ðáñáãùãéêýò ìïíüäåò ôçò åôáéñßáò ðïõ âñßóêåôáé óôçí ÂÉ.ÐÅ. KïìïôçíÞò ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá PP ãéá åöáñìïãýò óôéò åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò, èýñìáíóçò, øýîçò êáé óôç âéïìç áíßá. Åíþ, óôçí èõãáôñéêþ ôçò ÅËÂÉÙÌ Á.Â.Å.Å. ðáñüãïíôáé ôá ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá ìýñç ôùí ìéêôþí åîáñôçìüôùí (áñóåíéêü êáé èçëõêü ñáêïñ, ôáö, ê.ë.ð) Ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aqua Plus ðáñüãïíôáé óýìöùíá ìå äéåèíþ ðñüôõðá êáé åßíáé ðéóôïðïéçìýíá áðü ôá áõóôçñüôåñá ÅõñùðáúêÜ Iíóôéôïýôá. Στη µονάδα τ.µ. ðïõ âñßóêåôáé óôï Måíßäé AôôéêÞò φιλοξενείται ç ðáñáãùãþ ôùí ïñåé Üëêéíùí åîáñôçìüôùí.

4 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 02_03 Ôï PP ùò õëéêü ãéá óõóôþìáôá óùëçíþóåùí ðñùôïðáñïõóéüóôçêå áðü ôçí åôáéñßá Huls ðñéí áðü ñüíéá ðåñßðïõ. Ôá ðëåïíåêôþìáôá ôá ïðïßá ðñïýñ ïíôáé áðü ôéò éäéüôçôåò ôïõ õëéêïý ôï Ýêáíáí Ýíá áðü ôá ðéï ãñþãïñá áðïäåêôü õëéêü óôçí ðáãêüóìéá áãïñü ìå åöáñìïãýò óôéò êåíôñéêýò óùëçíþóåéò ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí óýíäåóç èåñìáíôéêþí óùìüôùí, óôá óõóôþìáôá óùëçíþóåùí ãéá êñýï êáé æåóôü íåñü êáèþò åðßóçò êáé óôç èýñìáíóç äáðýäïõ. Ôá DIN standards (ðñïäéáãñáöýò) ðïõ êáëýðôïõí ôï PP êáèéåñþèçêáí ãéá ðñþôç öïñü ôï 989 êáé êáôüðéí áêïëïýèçóáí êáé ïé õðüëïéðåò åèíéêýò êáé äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò. ÁõôÞ ç åéäéêþ óýíèåóç ôïõ PP ôï êüíåé êáôüëëçëï ãéá ðáñáãùãþ óùëþíùí (extrusion) áëëü êáé åîáñôçìüôùí (injected fittings) êáé ùò áðïôýëåóìá ôùí éäéïôþôùí ôïõ õëéêïý ôï êáèéóôïýí ùò óýóôçìá ôï ïðïßï áðïôåëåßôáé óôçí ðëåéïøçößá ôïõ áðü ðëáóôéêü (monomaterial system) ðñïóäßäïíôáò ðüñá ðïëëü ðëåïíåêôþìáôá. Ç öþìç áõôþí ôùí óõóôçìüôùí èåìåëéþíåôáé óôéò óõãêåêñéìýíåò éäéüôçôåò ôïõ Ðïëõðñïðõëåíßïõ andom,ôýðïõ 3. Ç ðïéüôçôá ôïõ õëéêïý åããõüôáé ôç ìáêñü ðåñßïäï æùþò ôïõ óõóôþìáôïò, ðïõ õðïëïãßæåôáé óå ñüíéá ôïõëü éóôïí, ìå ðïëý êáëþ áíôï Þ óå çìéêýò åíþóåéò. íá Üëëï óçìáíôéêü ðëåïíýêôçìá åßíáé ç áìçëþ èåñìéêþ äéáðåñáôüôçôá óå óýãêñéóç ìå ôá ðáñáäïóéáêü óõóôþìáôá. Áõôü ôï áñáêôçñéóôéêü Ý åé óïâáñþ åðßäñáóç óôçí ëåéôïõñãéêþ ïéêïíïìßá æåóôïý íåñïý. Åðßóçò óçìáíôéêü åßíáé üôé ïé óùëþíåò êáé ïé óõíäýóåéò áðü ðïëõðñïðõëýíéï äåí õðïâáèìßæïõí ôçí ðïéüôçôá ôïõ ðüóéìïõ íåñïý. Ôï óýóôçìá ðñïóöýñåôáé ïëïêëçñùìýíï êáé ðåñéëáìâüíåé óùëþíåò, åîáñôþìáôá, äéáêüðôåò, óõóôïëýò êáé çëåêôñïìïýöåò óõíäýóåùí. Ç óýíäåóç åðéôõã Üíåôáé ìå ìßá óõóêåõþ èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò êáé ãßíåôáé ìå ôï Ýñé, ãéá äéáìýôñïõò êüôù ôùí éëéïóôþí êáé ìå êáôüëëçëç óõóêåõþ (óõóêåõþ ìåãüëùí äéáôïìþí) ãéá ìåãáëýôåñá ìåãýèç. Ç èåñìéêþ áõôïóõãêüëëçóç åßíáé åýêïëç êáé ãñþãïñç äéáäéêáóßá ôñéþí âçìüôùí ðïõ ðåñéëáìâüíåé êüøéìï ôïõ óùëþíá óôï óùóôü ìþêïò, èýñìáíóç ôïõ óùëþíá êáé ôùí åîáñôçìüôùí óôïõò 270 C ðåñßðïõ êáé óýíäåóþ ôïõò åöáñìüæïíôáò ðßåóç ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá. Åßíáé äõíáôþ ç ñçóéìïðïßçóç åîáñôçìüôùí çëåêôñïóõãêüëëçóçò ôá ïðïßá ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìéêñüôåñç Ýêôáóç.

5 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 3. ÖÕÓÉKÅÓ KÁÉ ÌÇ ÁÍÉKÅÓ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÕËÉKÏÕ ÑÑ ÔÕÐÉKÅÓ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÌÅÈÏÄÏÓ IO ÌÏÍÁÄÁ ÌÅÔÑÇÓÇÓ ÔÉÌÇ ÌÅÈÏÄÏÓ ATM ÌÏÍÁÄÁ ÌÅÔÑÇÓÇÓ ÔÉÌÇ ÖõóéêÝò éäéüôçôåò Äåßêôçò ñïþò (90 o C, 5Kg) 33 g/ min 0..6 D 238 g/ min 0..6 Äåßêôçò ñïþò (2 o C, 2,6Kg) 33 g/ min <0.3 D 238 g/ min <0.3 Äåßêôçò ñïþò (2 o C, 5Kg) 33 g/ min D 238 g/ min Óêëçñüôçôá 39/2 scale 93 Ãñáììéêüò óõíôåëåóôþò ÄéáóôïëÞò D 696 mm/(m. C) 0,07 ÈåñìéêÞ Áãùãéìüôçôá (23 o C) 346 W/(m.k) 0.7 Åéäéêü âüñïò D Ìç áíéêýò éäéüôçôåò MÝôñï êüìøçò 78 MP a 835 D 790 MPa 9 Áíôï Þ åëáóôéêüôçôáò óôç áðüäïóç 527 MPa 28 D 638 MPa 28 ÅðéìÞêõíóç óôç èñáýóç 527 % > 4 D 638 % > 4 Ìå åãêïðýò Ézod áíôï Þ óå êñïýóç at 23 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB at 0 C 80/A KJ/m² 9. D 6 J/m² 60 at C 80/A KJ/m² 4.9 D 6 J/m² ùñßò åãêïðýò Izod áíôï Þ óå êñïýóç at 23 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB at 0 C 80/A KJ/m² NB D 6 J/m² NB ÈåñìéêÝò éäéüôçôåò Vicat óçìåßï ìáëüêõíóçò 6 C 35 D 5 C 35 H.D.T (0.45 Mpa) 75 C 80 D 648 C 80 Åðéôá õíüìåíïò êëßâáíïò ãþñáíóçò óôïõò 35 C 4577 hours > 9,000 D 2 hours > 9,000 Ïé ìýèïäïé ATM êáé IO åßíáé ïé ôåëåõôáßåò ðïõ õðüêõíôáé óôéò áêñéâåßò óõìöùíçìýíåò äéáäéêáóßåò. ¼ëåò oé äïêéìýò πραγµατοποιούνται ìå Ýã õóç.

6 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ AQUAPU 04_05 ÄéÜñêåéá æùþò ïõí ó åäéáóôåß ãéá ñüíï æùþò ðüíù áðü ñüíéá, óå èåñìïêñáóßåò ìý ñé 95 ï C êáé ðéýóåéò ëåéôïõñãßáò áðü 6 Ýùò 26 bar. ÈåñìïêñáóéáêÝò áé ìýò ï C óå ðßåóç ëåéôïõñãßáò 4 bar äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus. ÅîáéñåôéêÞ óõìðåñéöïñü óôï õäñáõëéêü ðëþãìá ÕøçëÝò ðéýóåéò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü õäñáõëéêü ðëþãìáôá äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus, ôï ïðïßï áíôý åé óå ðéýóåéò ìåãáëýôåñåò ôùí 0 bar óå èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò. ÌåéùìÝíïò ñüíïò åãêáôüóôáóçò Óõãêñéíüìåíï ìå Üëëá ðáñáäïóéáêü óõóôþìáôá ôï Aquaplus ìðïñåß íá ðñïóöýñåé ìåßùóç ôïõ ñüíïõ åãêáôüóôáóçò êáôü %. áìçëþ èåñìéêþ áãùãéìüôçôá Ç èåñìéêþ áãùãéìüôçôá ôïõ PP åßíáé ðïëý áìçëþ êüíïíôáò åöéêôþ ôç ìåßùóç ôçò èåñìéêþò áðþëåéáò óôá äßêôõá æåóôïý íåñïý. Áõôü óçìáßíåé åëü éóôç ðôþóç èåñìïêñáóßáò ìåôáîý ôçò ðñïóáãùãþò ôïõ æåóôïý íåñïý êáé ôùí óçìåßùí ðáñüäïóçò, óõíåðþò åîïéêïíüìçóç åíýñãåéáò êáé ìéêñüôåñï êüóôïò ìüíùóçò. ÈåñìéêÞ áãùãéìüôçôá ôïõ Aquaplus êáé ôùí ìåôüëëùí ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óõíþèùò óôï ôïìýá èýñìáíóçò êáé ýäñåõóçò: Aquaplus ÁôóÜëé Óßäçñïò áëêüò ë = 0,7 W/mk ë =4560 W/mk ë =4560 W/mk ë =00 W/mk Ç áìçëþ ôéìþ èåñìéêþò áãùãéìüôçôáò ðñïêáëåß äñáóôéêþ ìåßùóç óõìðõêíùìüôùí óôï åîùôåñéêü ôïõ áãùãïý, ðñüâëçìá ðïõ ðáñïõóéüæåôáé óõ íü óôïõò ìåôáëëéêïýò áãùãïýò óå ïñéóìýíåò óõíèþêåò èåñìïêñáóßáò êáé õãñáóßáò Åðßóçò ñåéüæåôáé ðåñéóóüôåñïò ñüíïò ãéá íá ðáãþóåé ôï íåñü üôáí ç åîùôåñéêþ èåñìïêñáóßá åßíáé åîáéñåôéêü áìçëþ. çìéêþ áíôï Þ Ôï õëéêü åßíáé áíèåêôéêü óôéò ðåñéóóüôåñåò çìéêýò ïõóßåò, áêüìá êáé óå õøçëýò èåñìïêñáóßåò ãé' áõôü ñçóéìïðïéåßôáé óå âéïìç áíéêü äßêôõá. Ìç áíéêýò áíôï Ýò Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ óõìðåñéöïñü óôéò ìç áíéêýò êáôáðïíþóåéò. Ïé õøçëýò ìç áíéêýò áíôï Ýò óå óõíäõáóìü ìå ôçí åëáóôéêüôçôá ôïõ áêüìá êáé óå áìçëýò èåñìïêñáóßåò êáèéóôü ôï óýóôçìá êáôüëëçëï ãéá üëåò ôéò êëéìáôïëïãéêýò óõíèþêåò. Áíèåêôéêü óôç äéüâñùóç Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôç äéüâñùóç áêüìç êáé óå ðåñéï Ýò üðïõ ôï íåñü åßíáé ðïëý óêëçñü, ðáñáìýíïíôáò áíáëëïßùôï óôï ñüíï. Óå áíôßèåóç ìå ôïõò ìåôáëëéêïýò óùëþíåò äåí ðáñïõóéüæåé êáìßá çëåêôñï çìéêþ äéüâñùóç. Åßíáé ëïéðüí êáôüëëçëï ãéá åðáöþ ìå õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óôï êáôáóêåõáóôéêü ôïìýá üðùò áóâýóôçò Þ ôóéìýíôï, ùñßò íá ñåéüæåôáé óõãêåêñéìýíç ðñïóôáóßá. Åðßóçò ç õøçëþ ôá ýôçôá ôïõ íåñïý äåí ðñïêáëåß äéüâñùóç. Åíéó õôéêü óå üëá ôá ðáñáðüíù åßíáé üôé óôï óýóôçìá Aquaplus äåí õðüñ åé ïýôå Ýíá óçìåßï ðïõ íá ðáñåìâüëåôå ìýôáëëï áöïý êáé ôá ïñåé Üëêéíá áñóåíéêü Ýíèåôá ìýñç óôï åóùôåñéêü ôïõò êáëýðôïíôáé áðü PP. áìçëüò óõíôåëåóôþò ôñéâþò Ç äïìþ ôïõ õëéêïý êáé ç ëåßá õöþ ôçò åðéöüíåéáò åîáóöáëßæïõí áìçëýò áðþëåéåò ôñéâþò ðïý Ý ïõí ùò áðïôýëåóìá ôç áìçëþ áíôßóôáóç êáé ôç ìéêñþ ðôþóç ôçò ðßåóçò óôéò óùëçíþóåéò. Ãé' áõôü ôï ëüãï êüíïõí ïéêïíïìéêüôåñç ôçí åãêáôüóôáóç, ãéáôß ãéá ôçí ßäéá ðïóüôçôá íåñïý ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéçèïýí óùëþíåò ìéêñüôåñçò äéáôïìþò êáé áíôëßåò ìéêñüôåñçò éó ýïò. ÐáñÜëëçëá ç Énterplast äéáèýôåé åîáñôþìáôá PN, üðïõ ï óõíôåëåóôþò ôïðéêþò áíôßóôáóçò åßíáé áéóèçôü áìçëüôåñïò áðü ôá óõíþèç åîáñôþìáôá PN, ìå áðïôýëåóìá ôçí âåëôéóôïðïßçóç ôçò ñïþò ôïõ óõóôþìáôïò. ÁíôéðõñéêÞ ðñïóôáóßá Ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aquaplus ðëçñïýí üëåò ôéò ðñïäéáãñáöýò πυρασφάλειας, êáé ç êáýóç ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ äåí ðñïêáëåß äéáññïþ âëáâåñþí ïõóéþí üðùò äéïîßíç Þ õäñï ëùñéêü ïîý. Áèüñõâï Ôï õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé Ý åé õøçëþ ìåßùóç ôïõ äåßêôç Þ ïõ êáé ðåñéïñéóìü ôçò äéüäïóçò ôïõ, äéáìýóïõ ôùí óùëþíùí. Áõôü ìáò äßíåé ôç äõíáôüôçôá ìå ìéêñüôåñåò äéáôïìýò óùëþíùí íá ìåôáöýñïõìå ìåãáëýôåñåò ðïóüôçôåò ñåõóôþí, áõîüíïíôáò ôçí ôá ýôçôá ñïþò ôïõ äéêôýïõ, ìå áðïôýëåóìá ôçí áýîçóç ôùí èåñìéêþí öïñôßùí. Káèáñü êáé áôïîéêü Ôï óýóôçìá Aquaplus äåí ðåñéý åé ôïîéêýò ïõóßåò. ÕãåéïíïìéêÝò êáé ôïîéêïëïãéêýò áíáëýóåéò Ý ïõí åîáóöáëßóåé ôçí ÝãêñéóÞ ôïõ ãéá ðüóéìï íåñü. Ïé óùëþíåò åëýã ïíôáé ôáêôéêü áðü åðßóçìá éíóôéôïýôá (Ãåíéêü çìåßï ôïõ ñüôïõò, DVGW Ãåñìáíßáò, WA NF ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò) ãéá ôçí ãåýóç, ôçí ïóìþ ôïõ íåñïý,ôçí áíüðôõîç ìéêñïïñãáíéóìþí, ôçí åê ýëéóç ïõóéþí êáé ìåôüëëùí ðïõ áöïñïýí ôç äçìüóéá õãåßá(êüäìéï, áñóåíéêü ê.ü.) ÐéóôïðïéçìÝíï Ïé óùëþíåò åëýã ïíôáé ôáêôéêü áðü åðßóçìá éíóôéôïýôá ãéá ôéò ìç áíéêýò ôïõò áíôï Ýò (ÅËÏÔ, KZ Ãåñìáíßáò, AENO Éóðáíßáò) êáé ãéá ôçí êáôáëëçëüôçôá ôïõò óôï ðüóéìï íåñü (Ãåíéêü çìåßï ôïõ KñÜôïõò, DVGW Ãåñìáíßáò, WA ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò). ÅããõçìÝíï Ç Interplast åããõüôáé ãéá ôï óýóôçìá Aqua plus ãéá ðåñßïäï ñüíùí ìå áóöáëéóôéêþ êüëõøç áðü ôçí åôáéñåßá Allianz, ãéá æçìéýò ðïõ ðñïêáëïýíôáé áðü ðéèáíüôçôá ëüèïõò óôçí ðáñáãùãþ ôïõ óùëþíá êáé ôùí åîáñôçìüôùí, ìå ñçìáôéêü ðïóü Ýùò 0 êáôü ðåñßðôùóç êáé ìý ñé ôïõ áíþôåñïõ ðïóïý óôç äéüñêåéá åíüò Ýôïõò.

7 05 ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ D 6 PP Ç Interplast ðáñüãåé óùëþíåò êáé åîáñôþìáôá áðü ðïëõðñïðõëýíéï andom (ôýðïò 3) óå äéáôïìýò áðü mm Ýùò 60 mm ìå åöáñìïãýò óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçòèýñìáíóçòøýîçò, óôç âéïìç áíßá (ìåôáöïñü õãñþí êáé óõìðéåóìýíïõ áýñá) êáé óå äßêôõá ðïõ õðüñ åé êßíäõíïò õøçëþò çëåêôñï çìéêþò äéüâñùóçò. Ïé óùëþíåò Aquaplus ðáñüãïíôáé óå ðñüóéíï ñþìá, óå åõèåßá ôìþìáôá ôùí 4 ìýôñùí êáèþò åðßóçò êáé óå ñïëü ôùí 0 ìýôñùí ãéá ôç äéáôïìþ ôùí éëéïóôþí. Káôüðéí åéäéêþò ðáñáããåëßáò ðáñüãïíôáé óå ìáýñï ñþìá óôáèåñïðïéçìýíï áðü ôçí çëéáêþ áêôéíïâïëßá. Ïé óùëþíåò Aquaplus Ý ïõí åêôýðùóç áíü ìýôñï, üðïõ áíáöýñåôáé ç åìðïñéêþ ïíïìáóßá, ç åîùôåñéêþ äéüìåôñïò, ôï ðü ïò ôïé þìáôïò, ç ðßåóç ëåéôïõñãßáò óå èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò, ïé ðñïäéáãñáöýò ìå âüóç ôéò ïðïßåò ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò ð.. (EN,DIN,UNE), ôá éíóôéôïýôá ðïõ ðéóôïðïéïýí ôïõò óùëþíåò (KZ, AENO, DVGW, WA) êáé Ýíáò êùäéêüò áñéèìüò ðïõ äçëþíåé ôçí çìåñïìçíßá êáé ôçí þñá ðáñáãùãþò ôïõò. ÏñéóìÝíá âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ôùí óùëþíùí Aquaplus ðáñïõóéüæïíôáé óôïí ðßíáêá ÐÁÑÁÃÏÌÅÍÅÓ ÄÉÁÔÏÌÅÓ ÓÙËÇÍÙÍ ÁQUAPU PN D 6 & AQUAPU AUMINIUM ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) 3,4 4,2 5,4 6,7 8,4,5 2,5 5 8,4 7, 2,9 ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) 3,2 6,6 2,2 26,6 33, ,2 90,8 6,2 Χωρητικότητα óå íåñü l/m 0,37 0,26 0,353 0,556 0,866,385,963 2,827 4,8 6,472,599 ÂÜñïò óùëþíá kgr/m 0,72 0,267 0,435 0,67,0,6 2,3 3,0 5,0 5,5 9,0 Óõóêåõáóßá m Ç äïìþ ôïõ õëéêïý êáé ç ëåßá õöþ ôçò åðéöüíåéáò åîáóöáëßæïõí áìçëýò áðþëåéåò ôñéâþò ðïý Ý ïõí ùò áðïôýëåóìá ôç áìçëþ áíôßóôáóç êáé ôç ìéêñþ ðôþóç ôçò ðßåóçò óôéò óùëçíþóåéò. Åðßóçò ôï õëéêü ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé Ý åé õøçëþ ìåßùóç ôïõ äåßêôç Þ ïõ êáé ðåñéïñéóìü ôçò äéüäïóþò ôïõ, äéáìýóïõ ôùí óùëþíùí. Μέση τραχύτητα σωλήνων του εµπορίου ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χάλυβας εµπορίου Χυτοσίδηρος Γαλβανισµένος σίδηρος Ασφαλτωµένος σίδηρος ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (mm) ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χαλκός, Ελαφρά µέταλλα Σκυρόδεµα Κεραµικό Πλαστικό ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (mm) ÁðïôÝëåóìá ôùí ðáñáðüíù åßíáé ç ñçóéìïðïßçóç ìéêñüôåñùí äéáôïìþí ðëáóôéêþí óùëþíùí ãéá ôçí ßäéá ðïóüôçôá íåñïý. Ïé áíôéóôïé ßåò áíüìåóá óå óùëþíåò Aquaplus, áëêïóùëþíåò êáé óéäçñïóùëþíåò ðáñïõóéüæåôáé óôïí ðßíáêá ÁÍÔÉÓÔÏÉ ÉÁ ÄÉÁÔÏÌÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ Aquaplus áëêïóùëþíáò 3,4 mm 8,0 mm x 4,2 mm 22 x,0 mm 32 x 5,4 mm 28 x,5 mm x 6,7 mm 35 x,5 mm x 8,4 mm 42 x,5 mm 63 x,5 mm 54 x 2,0 mm 75 x 2,5 mm 64 x 2,0 mm 90 x 5 mm 76, x 2,0 mm x 8,4 mm 88,9 x 2,0 mm x 7, mm 8 x 2,5 mm 60 x 2,9 mm ÓéäçñïóùëÞíáò /2'' 3/4'' '' /4'' /2'' 2'' 2 /2'' 3'' 4'' 5'' 6''

8 06_07 AQUAPU FIBEGA Η Interplast εκτός από τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου andom παράγει επίσης τριστρωµατικούς σωλήνες πολυπροπυλενίου PP Μ.2 MPa (νέας γενιάς PP) µε υαλονήµατα και σε πάχη τοιχώµατος που αντιστοιχούν σε D 7,4 και D. Τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων Πυκνότητα 0,998 g/cm³ Αντοχή σε εφελκυσµό> Ν/mm² (IO 527) Μέτρο ελαστικότητας> 800 Ν/mm² (IO 78) Αντοχή στην κρούση> 5 mj/mm² (IO 79) Σκληρότητα: Ν/mm² (IO 39) Θερµική αγωγιµότητα ( C): 0, W/m C Συντελεστής τραχύτητας: 7 mm Το πολυπροπυλένιο που χρησιµοποιείται για τους πολυστρω µατικούς σωλήνες AquaPlusFiberglass (µε µηχανική ενίσχυση υαλονηµάτων στο µεσαίο στρώµα), χαρακτηρίζεται ως πολυπροπυλένιο andom υψηλών µηχανικών αντοχών και µεγάλης διάρκειας ζωής, σε αντίθεση µε το απλό PP που βρίσκεται στην κατηγορία M 8.0 MPa (PP 80). Η αντοχή στην πίεση των σωλήνων PP 2 µε D 7,4 στους C είναι κατά % µεγαλύτερη σε σχέση µε τους σωλήνες PP 80. Οι νέοι σωλήνες AquaPlusFiberglass σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά τους, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (EN IO 5874 & DIN 8077/78) και σε συµφωνία µε την ειδική οδηγία H 3.28 του Γερµανικού Ινστιτούτου KZ για το συγκεκριµένο τύπο σωλήνων. Τα πλεονεκτήµατα του νέου αυτού σωλήνα είναι : Μείωση της θερµικής γραµµικής διαστολής κατά % σε σχέση µε τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα στις εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις κατά % (για το D 7,4) Αύξηση της χηµικής αντοχής του σωλήνα από φαινόµενα διάβρωσης Υψηλή ακαµψία σωλήνων Μεγαλύτερη ποσότητα µεταφερόµενου νερού Αύξηση της διάρκειας ζωής του σωλήνα 5..3 ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AQUAPUCIMA D D ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) Χωρητικότητα óå íåñü l/m ÂÜñïò óùëþíá kgr/m Óõóêåõáóßá m Οι θερµοσυγκολλήσεις των νέων σωλήνων µε τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου γίνονται µε την ίδια ευκολία όπως στους απλούς σωλήνες ÅîùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AQUAPUFIBEGA D 7.4 ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) ÅóùôåñéêÞ äéüìåôñïò (mm) Χωρητικότητα óå íåñü l/m ÂÜñïò óùëþíá kgr/m Óõóêåõáóßá m Κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατή η διάθεση σωλήνων και εξαρτηµάτων έως 0 χιλιοστά καθώς και η παραγωγή προµονωµένων σωλήνων µε πολυουρεθάνη.

9 AQUAPU AUMINIUM Η Interplast, εκτός από τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου andom (PP Type 3) και τους σωλήνες µε υαλόνηµα, παράγει και σωλήνες τριών στρωµάτων πολυπροπυλενίου αλουµινίου πολυπροπυλενίου. Οι νέοι σωλήνες σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά τους, σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου. Οι σωλήνες AquaPlusA κατατάσσονται στην ίδια κλάση µε τους απλούς σωλήνες AquaPlus : Class2/ bar (συντελεστής ασφαλείας f=,5), δηλαδή σχεδιάζονται για µεταφορά πόσιµου νερού µε δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για χρονικό διάστηµα άνω των ετών µε πίεση δικτύου bar και θερµοκρασία νερού 70 C, ενώ εναλλακτικά έχουν τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας σε πίεση bar στους C (PN ) για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι ανωτέρω συνθήκες λειτουργίας είναι κοινές για όλες τις διαµέτρους των σωλήνων ΑquaPlusA, εξαιτίας της σταθερής σχέσης που συνδέει την ονοµαστική εξωτερική διάµετρό τους µε το πάχος τοιχώµατος (D=D/e=/3,4=/4,2=.=6). Τα πλεονεκτήµατα του νέου αυτού σωλήνα είναι: Μείωση της θερµικής γραµµικής διαστολής κατά 60% σε σχέση µε τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα σε εξωτερικά χτυπήµατα Αύξηση της µηχανικής αντοχής του σωλήνα στις εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις κατά 5% Αύξηση της αδιαπερατότητας σε οξυγόνο Οι θερµοσυγκολλήσεις των νέων σωλήνων µε τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου γίνονται µε την ίδια ευκολία όπως στους απλούς σωλήνες, έπειτα από τον καθαρισµό των άκρων τους µε ξύστρα.

10 06 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ 08_09 Ç Interplast ðáñüãåé óåéñü πιστοποιηµένων åîáñôçìüôùí áðü ðïëõðñïðõëýíéï andom (ôýðïò 3) óýìöùíá ìå ôï DIN 6962 και το ΕΝ IO Ôá åîáñôþìáôá Aquaplus äéáôßèåíôáé óå äéáôïìýò áðü mm Ýùò 60 mm. Ôá åîáñôþìáôá Ý ïõí ó åäéáóôåß ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò ôùí óåéñþí ðßåóçò PN, åíþ ôá óõíþèç óõóôþìáôá ðïëõðñïðõëåíßïõ êáôáóêåõüæïíôáé óýìöùíá ìå ôéò óåéñýò ðßåóçò PN. Ôá óýìâïëá PN êáé PN áíôéóôïé ïýí óå äýï èåìåëéþäåéò ðáñáìýôñïõò, óôçí éó ý ðßåóçò êáé óôçí óõíåðáãüìåíç äéüñêåéá æùþò. Áðü ôçí Üðïøç ôùí äïêéìþí ðßåóçò, PN óçìáßíåé üôé óôç äéüñêåéá äïêéìþò ôçò þñáò, ôá äïêéìáæüìåíá óôïé åßá åêôßèåíôáé óå ðßåóç 80 áôìïóöáéñþí óå èåñìïêñáóßá C. Ãéá ôç óåéñü PN ãßíåôáé ç ßäéá äïêéìþ óôï åðßðåäï ôùí 64 áôìïóöáéñþí. Åðßóçò íá óçìåéþóïõìå üôé ïé áíôéóôüóåéò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óôá åîáñôþìáôá åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñåò óå ó Ýóç ìå áõôýò ôùí óùëþíùí. ÂáóéêÜ, ç åöáñìïãþ åîáñôçìüôùí êáôçãïñßáò PN áõîüíåé ôç äéüñêåéá æùþò ôïõ óõóôþìáôïò. Óôç ðåñßðôùóç ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ áõôþ ç ðåñßïäïò åîáñôüôáé áðü äýï èåìåëéþäåéò ðáñüãïíôåò, ôçí ðßåóç ëåéôïõñãßáò êáé ôç èåñìïêñáóßá ôïõ ìåôáöåñüìåíïõ ìýóïõ. Káèþò ç èåñìïêñáóßá êáé ç ðßåóç áõîüíïíôáé, ôï ðïëõðñïðõëýíéï õößóôáôáé ìéá äéáäéêáóßá ãþñáíóçò. ôóé ç åöáñìïãþ óõóôçìüôùí êáôçãïñßáò PN ðñïóöýñåé ðïëëü ðëåïíåêôþìáôá, åðåéäþ ç õðïëïãéæüìåíç äéüñêåéá æùþò áõôþí ôùí óõóôçìüôùí åßíáé 0 ñüíéá, åíþ áõôþ ôùí óõíäýóåùí êáôçãïñßáò PN åßíáé ñüíéá. íáò áêüìç âáóéêüò ëüãïò ðïõ ç åôáéñåßá åðýëåîå íá ó åäéüóåé êáé íá ðáñüãåé åîáñôþìáôá PN åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ôï õøçëü ðü ïò ôïé þìáôïò ôùí åîáñôçìüôùí (PN ) ìáò åðéôñýðåé íá ó åäéüóïõìå êáëýôåñç åóùôåñéêþ ãåùìåôñßá óôá åîáñôþìáôá, þóôå íá ìåéþíåôáé ç ôéìþ ôùí õäñáõëéêþí áðùëåéþí êáé íá âåëôéþíåôáé ç ñïþ ôïõ óõóôþìáôïò áéóèçôü. Ãéá ðáñüäåéãìá ï óõíôåëåóôþò ôïðéêþò áíôßóôáóçò (æ) ôçò ãùíßáò 90 ãéá ôá óõíþèç åîáñôþìáôá PN åßíáé,2 åíþ ãéá ôá åîáñôþìáôá PN 0,9, äçëáäþ ìåéùìýíïò êáôü %. ÔÝëïò íá óçìåéþóïõìå üôé ç åôáéñåßá ñçóéìïðïéåß ãéá ôçí ðáñáãùãþ ôùí åîáñôçìüôùí ðñþôç ýëç áìçëþò ñïþò, ßäéá ìå áõôþ ôùí óùëþíùí, Ýôóé þóôå íá ìç äéáöýñïõí ïé ìç áíéêýò áíôï Ýò ôïõ óùëþíá áðü ôá åîáñôþìáôá. Τα εξαρτήµατα του AquaPlus είναι από τις λίγες σειρές εξαρτηµάτων, παγκοσµίως, που είναι πιστοποιηµένα. ÔéìÝò áðþëåéáò ðßåóçò Äñ (bar) Ãùíßá 90 ï Ãùíßá 90 ï' Áqua plus Ãùíßá 90 ï ÑïÞ (l/h) Ãùíßá 90 ï Áqua plus

11 ÌÉKÔÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ Ç Interplast åßíáé áðü ôéò ëßãåò åôáéñßåò óôçí Åõñþðç ìå êáèåôïðïéçìýíç ðáñáãùãþ êáé ç ìïíáäéêþ óôçí ÅëëÜäá ðïõ ðáñüãåé üëá ôá ìýñç ôïõ óõóôþìáôïò. ÌÝóù ôçò èõãáôñéêþò ôçò ÅËÂÉÙÌ ÁÅÂÅ ðáñüãåé ôá ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá ìýñç ôùí ìéêôþí åîáñôçìüôùí ôïõ ðïëõðñïðõëåíßïõ, ôá ïðïßá Ý ïõí ôá êüôùèé áñáêôçñéóôéêü. ÐåñéìåôñéêÜ êáíüëéá óõãêñüôçóçò ôïõ åîáñôþìáôïò üðïõ ç ìßá ðëåõñü ôïõ êáíáëéïý Ý åé áñíçôéêþ êëßóç áðü Ýîù ðñïò ôá ìýóá þóôå íá óõãêñáôåß ôï õëéêü PP êáé íá áðáãïñåýåé ôçí åîþëêåõóç ôïõ ìåôáëëéêïý ìýñïõò áðü ôï ðëáóôéêü üôáí áíáðôýóóïíôáé äõíüìåéò åöåëêõóìïý. KáíÜëéá óå ó Þìá óôáõñïý óôç âüóç ôïõ ïñåé Üëêéíïõ Ýíèåôïõ, þóôå íá áðïêëåßåôáé ç ðåñßðôùóç óôñýøçò êáé êáôü óõíýðåéá ç áðïêüëëçóç ôïõ ìåôüëëïõ áðü ôï ðëáóôéêü ìýñïò. ÐñïìÞèåéá ðñþôçò ýëçò ïñåé Üëêïõ ìå óêëçñüôçôá ìéêñüôåñç ôùí 5 Brinell áíôß ôçò óõíçèéóìýíçò Brinell. Ôï õëéêü ìåôü ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ áõîüíåé ôç óêëçñüôçôá ôïõ êáôü 5 Brinell êáé ãé áõôü ôï ëüãï ðåñíü ìéá åðéðëýïí åðåîåñãáóßá áðüôáóçò ìå ðáñáìïíþ óå ðåñéâüëëïí 3 o C ãéá ìßá þñá, ïýôùò þóôå íá åðáíýëèåé óôçí áñ éêþ óêëçñüôçôá ôùí 5 Brinell. Ìå áõôü ôïí ôñüðï ìçäåíßæïõìå ôçí ðåñßðôùóç ôùí ñáãéóìüôùí ðïõ ðáñáôçñïýíôáé éäéáßôåñá óôá åîáñôþìáôá ìå èçëõêü óðåßñùìá. ÄÉÐËÇ ÃÙÍÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÁÓ Ðñüêåéôáé ãéá õäñïëçøßá ìå ðñïêáèïñéóìýíåò áðïóôüóåéò óýíäåóçò ôçò ìðáôáñßáò ôïõ ìðüíéïõ ç ïðïßá äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá óõíäåèïýí ïé óùëçíþóåéò ôïõ êñýïõ Þ ôïõ æåóôïý íåñïý, åßôå áðü ôï äüðåäï, åßôå áðü ôïí ôïß ï. Ç êáéíïôïìßá Ýãêåéôáé óôï ãåãïíüò üôé Ý ïõìå ôç äõíáôüôçôá ðïëëþí åðéëïãþí óôéò óõíäýóåéò ôùí óùëçíþóåùí æåóôïýêñýïõ íåñïý, üðùò åðßóçò üôé ç õäñïëçøßá äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá óõíå ßóïõìå ôç ãñáììþ ôïõ æåóôïý Þ êñýïõ íåñïý áð'åõèåßáò, ùñßò ôçí ðáñåìâïëþ Üëëùí åîáñôçìüôùí. Äéáôßèåôáé ìå ôýóóåñéò áñóåíéêýò ôüðåò èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò. áñáêôçñéóôéêü ÐñïêáèïñéóìÝíåò áðïóôüóåéò ðáñï þí ãéá ìðáôáñßá ìðüíéïõ (53 mm ). ÁðëïõóôåõìÝíïò ôñüðïò óôþñéîçò ðïõ áöþíåé ευθυγραµµισµένες ôéò ðáñï Ýò ôïõ íåñïý. Äõíáôüôçôá óýíäåóçò ôùí ãñáììþí ôïõ æåóôïýêñýïõ íåñïý áðü ôï ðüôùìá Þ áðü ôïí ôïß ï. Äõíáôüôçôá ðïëëáðëþò óýíäåóçò (ð..boiler, Çëéáêüò Èåñìïóßöùíáò) áð' åõèåßáò óôçí ðáñï Þ, ùñßò ôç ñþóç åðéðëýïí åîáñôçìüôùí. Äõíáôüôçôá íá óõíå éóôïýí ïé ãñáììýò æåóôïý êñýïõ áðü ôï ðüôùìá (êüèåôá) óôïí ôïß ï (ðáñüëëçëá). Äõíáôüôçôá óýíäåóçò äéüôáîçò åðáíáêõêëïöïñßáò ùñßò ôç ñþóç åðéðëýïí åîáñôçìüôùí. ÅîáéñåôéêÜ åýêïëç óôþñéîç óôïí ôïß ï. Ôá ïñåé Üëêéíá ìýñç åßíáé âáñýùò ôýðïõ (éó õñüôåñç åðéöüíåéá åðáöþò ðïõ óõãêñáôåß ôï ïñåé Üëêéíï óôïé åßï óõíäåäåìýíï ìå ôï ðëáóôéêü) óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò êáé ôéò áðáéôþóåéò ôïõ óõóôþìáôïò ôçò èåñìéêþò áõôïóõãêüëëçóçò. Ôï PP êáëýðôåé ôá áñóåíéêü ïñåé Üëêéíá Ýíèåôá óôï åóùôåñéêü ôïõò. ôóé óôçí åãêáôüóôáóç äåí ðáñåìâüëëåôáé ì Ý ô á ë ë ï ì å ó õ í Ý ð å é á í á áðïöåýãïõìå ôçí åíáðüèåóç ôùí óôåñåþí õðïëåéììüôùí êáé êáôü óõíýðåéá ôç ìåßùóç ôçò ñïþò. ÅðéðëÝïí áðïöåýãïíôáé öáéíüìåíá çëåêôñï çìéêþò äéüâñùóçò των µεταλλικών εξαρτηµάτων.

12 _ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (No Patented: 328) Πρόκειται για µία ακόµη καινοτοµία της Interplast της οποίας τα χαρακτηριστικά περιγράφονται παρακάτω: Δεν απαιτείται κανενός άλλου είδους στεγανωτικό υλικό (π.χ. τεφλόν, κανάβι) κατά τη σύνδεση µεταλλικών εξαρτη µάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης και κλιµατισµού. Η σύνδεση και η αποσύνδεση των εξαρτηµάτων είναι εφικτό να γίνεται πάντα µε τον ίδιο δακτύλιο, χωρίς να χρειαστεί η αλλαγή του. Ο εσωτερικός πλαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης λειτουργεί ως αποστάτης κατά την εφαρµογή υπερβολικής σύσφιξης µεταξύ αρσενικού και θηλυκού µεταλλικού σπειρώµατος. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπουµε ρωγµατώσεις και επιτυγχάνουµε ασφαλή στεγανοποίηση µεταξύ εξαρτηµάτων. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται είναι από πολυµερές µε ειδικά πρόσθετα (ελαστοµερή), όπου το τελικό προϊόν (εσωτερικός πλαστικός δακτύλιος) δέχεται παραµόρφωση και αντιγράφει τη γεωµετρία των εξαρτηµάτων σύνδεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων χωρίς τη χρήση κανενός άλλου πρόσθετου στεγανοποιητικού υλικού. Ειδικότερα για το PP o πλαστικός ελαστικός δακτύλιος δηµιουργεί γέφυρα µε την εσωτερική επένδυση των ένθετων αρσενικών µερών των µεταλλικών εξαρτηµάτων µε αποτέλεσµα το µέταλλο να µην έρχεται σε επαφή µε το νερό. Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των εξαρτηµάτων απαιτείται ειδική γεωµετρία στα θηλυκά µέρη των εξαρτηµάτων. Η Interplast εγγυάται ΜΟΝΟ για της δικής της παραγωγής εξαρτήµατα PP και τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα της ΕΛΒΙΩΜ, λόγω ειδικού σχεδιασµού των εξαρτηµάτων µε θηλυκό σπείρωµα. Για οποιαδήποτε σύνδεση άλλων εξαρτη µάτων η Interplast δεν φέρει καµία ευθύνη. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (No Patented: 0649) Η έννοια του υδραυλικού διαχωρισµού Η έννοια και ο σκοπός του υδραυλικού διαχωρισµού είναι η δηµιουργία υδραυλικής εξισορρόπησης και διατήρησης παροχών τροφοδοσίας διαφορετικών πηγών και κλάδων. Αρχή λειτουργίας Ο συλλέκτης υδραυλικού διαχωρισµού προσοµοιάζει ένα υδραυλικό δοχείο απείρου µάζας και θερµοχωρητικότητας, το οποίο δεν επηρεάζεται υδραυλικά και θερµικά από εξερχόµενα ή εισερχόµενα ρεύµατα και µάζες ρευστού. Οφέλη πλεονεκτήµατα Ο συλλέκτης υδραυλικού διαχωρισµού επιτυγχάνει σηµαντική εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης επιτυγχάνει βέλτιστη λειτουργία χωρίς αυξηµένο κόστος κτήσης. Τοµείς εφαρµογής Σε όλα τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού. Χρήση αυτονοµίας κλάδων. Παραλληλισµός περισσότερων από µία πηγές ενέργειας (λέβητας αντλία θερµότητας) κ.α. Σηµαντική µείωση του κόστους κατανάλωσης λειτουργίας & εξοπλισµού. Τρόπος λειτουργίας ανάλυση Καθώς οι ροές στις καταναλώσεις και στην πηγή ενέργειας µεταβάλλονται ανάλογα µε την ζήτηση εντός του υδραυλικού διαχωριστή επικρατούν οι εξής τρεις πιθανές συνθήκες: Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι ίση µε την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι µεγαλύτερη από την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Η παροχή στην πηγή ενέργειας (πρωτεύον) είναι µικρότερη από την παροχή προς τις καταναλώσεις (δευτερεύον) Κάθε συνθήκη διέπεται από του βασικούς κανόνες θερµοδυναµικής. Σε περίπτωση που δε χρησιµοποιηθεί ο εσωτερικός πλαστικός εσωτερικός δακτύλιος η Interplast συνιστά η σύνδεση µεταλλικών µερών των εξαρτηµάτων, στα ζεστά νερά χρήσης, να πραγµατοποιείται µε κανάβι. Για τα κρύα νερά είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται τεφλόν.

13 Περίπτωση : Οι παροχές νερού πηγής ενέργειας εγκατάστασης είναι ίσες. Μ=Μ2 & Μ4=Μ3 Η θερµοκρασία µίξης στην θέση (Τ2), προσαγωγή στο δίκτυο εγκατάστασης, µπορεί να υπολογισθεί από την ακόλουθη σχέση: T2 = (M4M)T4+(M)T M4 Όπου: Μ4 = Παροχή νερού επιστροφής από την εγκατάσταση σε m³/h. Μ = Παροχή νερού προσαγωγής από την πηγή ενέργειας σε m³/h. T4 = Θερµοκρασία νερού επιστροφής από εγκατάσταση σε C. T = Θερµοκρασία νερού προσαγωγής από πηγή ενέργειας σε C. Εντός του διαχωριστή γίνεται µίξη του νερού. Περίπτωση 3: Η παροχή νερού εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη από την παροχή της πηγής ενεργείας ΜΜ3<Μ2Μ4 Εντός του υδραυλικού διαχωριστή γίνεται αµελητέα µίξη θερµοκρασίας λόγω υδραυλικής ισορροπίας των παροχών. Περίπτωση 2: Η παροχή νερού εγκατάστασης είναι µικρότερη από την παροχή της πηγής ενεργείας ΜΜ3>Μ2Μ4 Ενώ η παροχή στο πρωτεύον δίκτυο είναι µεγαλύτερη η θερµοκρασία στο δευτερεύον δίκτυο µετά την µίξη είναι ίση και κατά συνθήκη µεγαλύτερη Τ2 Τ. Η θερµοκρασία µίξης στις θέσεις (Τ2)&(Τ3) µπορεί να υπολογισθούν από τις ακόλουθες σχέσεις: T2 = (M4M)T4+(M)T M4 T3 = (MM2)T+(M4)T4 M Όπου: Μ4 = Παροχή νερού επιστροφής από την εγκατάσταση σε m³/h. Μ2 = Παροχή νερού προσαγωγής προς την εγκατάσταση σε m³/h. Μ = Παροχή νερού προσαγωγής από την πηγή ενέργειας σε m³/h. T4 = Θερµοκρασία νερού επιστροφής από εγκατάσταση σε C. T = Θερµοκρασία νερού προσαγωγής από πηγή ενέργειας σε C. Εντός του διαχωριστή γίνεται µίξη του νερού.

14 2_3 Διαστασιολόγηση Επιλογή Η κατάλληλη διάσταση των διαµετρηµάτων κεντρικού σωλήνα καθώς και των µικρότερων σωληνώσεων λήψης θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένη συνθήκη ταχύτηταςπαροχής ρευστού. O διαχωριστής µπορεί να λειτουργεί ως απαερωτής και ταυτόχρονα ως φίλτρο συγκράτησης σωµατιδίων στον πυθµένα του. Υπερβολικές ταχύτητες, άνω των ορίων, σε συνθήκες µέγιστου φορτίου ακυρώνουν τις πρόσθετες λειτουργίες του. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια ταχυτήτων του νερού είναι: κεντρικός σωλήνας (max 0,2m/s), κλάδοι (max,2m/s). Παραδείγµατα Εφαρµογών µε Υδραυλικούς Διαχωριστές ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗ m³/h Δt C ΠΑΡΟΧΗ m³/h Δt5 C ΙΣΧΥΣ [ΚW] για Δt C ΙΣΧΥΣ [ΚW] για Δt5 C ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [t] ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ D 7.4 (4/2) 2 (2/2) 3 (2/22) 60/75 Ø60 Ø KW KW 2.93lt / Ø Ø KW KW 6.47lt / Ø Ø KW KW 4.04lt 90/32 Ø90 Ø KW KW 2.lt

15 6. ÔÉÌÅÓ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇ ÔÏÐÉKÇÓ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇÓ æ ÃÉÁ ÔÁ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ Aqua Plus Åßäïò Óýìâïëï ÐáñáôçñÞóåéò æ Ìïýöá ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0, ÓõóôïëÞ ÓõóôïëÞ Ýùò äéáôïìþ ÓõóôïëÞ Ýùò 2 äéáôïìýò ÓõóôïëÞ Ýùò 3 äéáôïìýò 0,3 0,5 0,55 Ãùíßá 90 ï ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0,9 Ãùíßá 45 ï ¼ëåò ïé äéáôïìýò 0,4 Ôáö óå äéáêëüäùóç 0,5 Ôáö (üëåò ïé äéáôïìýò) Ôáö óå äéáêëüäùóç êëåéóôü,2 Ôáö óå äéýëåõóç 0,8 Ôáö óå äéáóôáýñùóç 3,0 Ôáö óå äéáêëüäùóç,8 Ôáö óõóôïëéêü Ðñïêýðôåé áðï ôçí ðñüóèåóç ôùí æ, ôïõ ôáö êáé ôçò óõóôïëþò Ãùíßá èçëõêþ ìå óôþñéãìá ¼ëåò ïé äéáôïìýò,4

16 4_5 Åßäïò Óýìâïëï ÐáñáôçñÞóåéò æ mm mm 0,4 Ñáêüñ èçëõêü 32 mm 75 mm 0,4 mm mm 0,5 Ñáêüñ áñóåíéêü 32 mm 75 mm 0,5 Ãùíßá èçëõêþ ¼ëåò ïé äéáôïìýò,4 Ãùíßá áñóåíéêþ ¼ëåò ïé äéáôïìýò,6 Ôáö èçëõêü ¼ëåò ïé äéáôïìýò,5 Ôáö áñóåíéêü ¼ëåò ïé äéáôïìýò,8 Äéáêüðôçò åíôïé éóìïý 32 3

17 07 ÄÉÁÑKÅÉÁ ÆÙÇÓ Ôï óýóôçìá äéáíïìþò íåñïý áðü PP (ôýðïò 3) ñçóéìïðïéåßôáé ìå áóöüëåéá êáé áîéïðéóôßá ôá ôåëåõôáßá ñüíéá, óå üëï ôïí êüóìï. åé ó åäéáóôåß ãéá ñüíï æùþò ðüíù áðü ñüíéá, óå èåñìïêñáóßåò ìý ñé 95 ï C êáé ðéýóåéò ëåéôïõñãßáò áðü 6 Ýùò 26 bar. ÈåñìïêñáóéáêÝò áé ìýò ï C óå ðßåóç ëåéôïõñãßáò 4 bar äåí åðçñåüæïõí ôï óýóôçìá Aquaplus. Ôï óýóôçìá Aquaplus ðáñïõóéüæåé åîáéñåôéêþ áíôï Þ óôç ãþñáíóç, óå óõíèþêåò õøçëþò èåñìïêñáóßáò êáé ðßåóçò. Ôï äéüãñáììá äéüñêåéáò æùþò åðéâåâáéþíåé ôçí åîáéñåôéêþ óõìðåñéöïñü, óôç ðåñßðôùóç ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöýò êáé ôéò õðïäåßîåéò ôïõ êáôáóêåõáóôþ. ÃåíéêÜ, ôï óýóôçìá Aquaplus åßíáé áíèåêôéêü êáé áðüëõôá áîéüðéóôï óå åãêáôáóôüóåéò ýäñåõóçò êáé èýñìáíóçò. Ç äéüñêåéá æùþò ôïõ óùëþíá åîáñôüôáé áðü ðáñüãïíôåò üðùò: ç ðßåóç, ç èåñìïêñáóßá, êáé ç åîùôåñéêþ ôüóç. Ï ôýðïò ðïõ óõíäýåé ôéò ðáñáðüíù ðáñáìýôñïõò åßíáé: p = 2 * min * ó d min üðïõ: p: ìýãéóôç åóùôåñéêþ ðßåóç d: åîùôåñéêþ äéüìåôñïò min: ðü ïò ôïé þìáôïò (åëü éóôï) ó: περιφεριακή ôüóç óå Í/mm² ¼ðùò ìðïñïýìå íá äïýìå óôï óõíçììýíï ðßíáêá, óôçí ðåñßðôùóç ôùí åãêáôáóôüóåùí ýäñåõóçò åßíáé äõíáôü íá ðåôý ïõìå äéüñêåéá æùþò ôïõëü éóôïí åôþí êáé ìå ìåãüëï åýñïò èåñìïêñáóéþí (70 C), åíþ ðáñüìïéï áðïôýëåóìá åðéôõã Üíïõìå óå åãêáôáóôüóåéò èýñìáíóçò, σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας. Για το σωλήνα µε D, η λειτουργία σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 60 C γίνεται µε την προϋπόθεση συγκεκριµένων ηµερών λειτουργίας του δικτύου. Σχετικοί πίνακες µπορούν να ζητηθούν από το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας µας. 9. Βαθµοί Κελσίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,5 Διάρκεια ζωής σε χρόνια Πίεση λειτουργίας PP 80 D6 2,5 (bar) 35,2 33, 32,3 3,2,4 29,6 29,9 28,3 27,5 26,7,9,,6,0 23,2 22,4 2,9 2,6,3 9,7 8,9 8,4 8,3 7, 6,5 6,0 5,5 5,5 4,4 3,9 3,3 2,9 3, 2,0,6 9,9 8,5,9 9,6 8,0 6,4 Πίεση λειτουργίας PP 2 D7,4 3,2 (bar),2 35, 34,7 34, 33,6 33,2 3,5,5, 29,6 29,2 28,8 27,3 26,4 26,0,5, 23,5 22,6 22,3 2,8 2,5, 9,3 9,0 8,6 8,3 7,0 6,3 6,0 5,7 5,4 4,3 3,7 3,5 3, 2,9,9,4,2,9 Πίεση λειτουργίας PP 2 D 5 (bar) 22,8 22, 2,9 2,5 2,2,9 9,9 9,3 9,0 8,6 8,4 8, 7,2 6,6 6,4 6, 5,8 4,8 4,3 4, 3,8 3,6 2,6 2,2 2,0,7,5,7,3, 9,9 9,7

18 6_7 ÐåñéöåñåéáêÞ ôüóç óå Ìpa (ðßåóç) o o o o o 60 o 70 o 80 o 90 o 95 o o 2 0,9 0,8 0, ,6 ÑÏÍÉÁ 0,5 0, ÄéÜñêåéá æùþò óå þñåò ÄéÜñêåéá æùþò óå ñüíéá

19 08 ÄÉÁÓÖÁËÉÓÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ KÁÔÁ ÔÇN ÐÁÑÁÃÙÃÇ Ðñþôï ìáò ìýëçìá êáé âáóéêþ ìáò äýóìåõóç åßíáé ç äéáóöüëéóç ôçò áðüëõôçò ðïéüôçôáò. ÌåãÜëï ìýñïò ôùí ðñïóðáèåéþí ìáò Ý ïõí óôñáöåß ó' áõôüí ôïí ôïìýá. Ï ìç áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò ìå ôïí ïðïßï ðáñüãïíôáé ïé óùëþíåò êáé ôá åîáñôþìáôá Aquaplus äéáóöáëßæåé ôçí ðïéüôçôá óå áðüëõôï âáèìü. ÐÝñáí ôïõ óõíþèïõò ìç áíïëïãéêïý åîïðëéóìïý ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ðáñáãùãþ ôùí óùëþíùí ïé ãñáììýò ðáñáãùãþò ôçò Interplast åöïäéüæïíôáé ìå ôïí ðáñáêüôù åîïðëéóìü ðïõ áðïöýñåé óôïí êáôáíáëùôþ ôç âåâáéüôçôá üôé Ý åé óôçí äéüèåóþ ôïõ Üñôéá ðñïúüíôá õøçëþò ðïéüôçôáò. ÁöõãñáíôÞò ðñþôùí õëþí. Ìå ôïí ôñüðï áõôü åðéôõã Üíïõìå óôáèåñïðïßçóç ôùí äåäïìýíùí ôïõ Extruder ãéá ôéò ðñþôåò ýëåò ðïõ áðïññïöïýí åýêïëá õãñáóßá. ôóé áðïöåýãïõìå öáéíüìåíá áëëáãþò ôùí äéáóôüóåùí ðïõ ðáñáôçñïýíôáé óå áñêåôïýò óùëþíåò. Áõôüìáôç äéüñèùóç ôùí óôñïöþí ôïõ êï ëßá. ôóé åðéôõã Üíïõìå óôáèåñü âüñïò áíü ìýôñï óôïí ðáñáãüìåíï óùëþíá ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé êáé óôáèåñýò äéáóôüóåéò. Áðïôåëåß ôï ðñþôï ìýñïò ôçò äéáóôáôéêþò áóöüëåéáò ôïõ óùëþíá. Áõôüìáôç äéüñèùóç ôïõ ðü ïõò ôïé þìáôïò ôïõ óùëþíá. Óýóôçìá óôï ïðïßï ïñßæïõìå ôá åðéèõìçôü üñéá ôïõ ðü ïõò ôïé þìáôïò, ôá ïðïßá ñõèìßæïíôáé áõôüìáôá ìýóù ôïõ ôñáâçêôéêïý ôçò ãñáììþò ðáñáãùãþò. Áðïôåëåß ôï äåýôåñï ìýñïò ôçò äéáóôáôéêþò áóöüëåéáò ôïõ óùëþíá ÐáñÜëëçëá ìå üëá áõôü ðïõ áðïôåëïýí ãéá ôçí Interplast ðñïáðáéôïýìåíï ãéá ôçí ðáñáãùãþ óùëþíùí ðïõ áðåõèýíïíôáé óôéò åãêáôáóôüóåéò æåóôïý êáé êñýïõ íåñïý, ôá ðáñáêüôù óôïé åßá åããõþíôáé ôçí õøçëþ ðïéüôçôá ôùí óùëþíùí êáé åîáñôçìüôùí Aquaplus. øïãïò ìç áíïëïãéêüò åîïðëéóìüò ðïõ åßíáé åéäéêü ó åäéáóìýíïò ãéá óùëþíåò êáé åîáñôþìáôá PP ïýôùò þóôå íá áðïöåýãïíôáé äõóüñåóôá öáéíüìåíá áóôï ßáò óôçí ïìïãåíïðïßçóç. ëåã ïò åöáñìïãþò ôïõ ïñåé Üëêéíïõ Ýíèåôïõ ôùí åîáñôçìüôùí Aquaplus óå åîáñôþìáôá ìå óðåßñùìá (ðñïóèþêåò, íßðåë). Ì' áõôüí ôïí ôñüðï ðéóôïðïéïýìå ôçí óùóôþ åöáñìïãþ äýï äéêþí ìáò ðáñáãùãþí. Äéáóôáôéêüò Ýëåã ïò ôùí óùëþíùí áðü ôïí åéñéóôþ ôçò ãñáììþò. ÅëÝã åôáé ç åîùôåñéêþ äéüìåôñïò ìå ôóåñêüìåôñï, ôï ðü ïò ôïé þìáôïò êáé ôï ïâüë ôïõ óùëþíá ìå çëåêôñïíéêü ðá ýìåôñï. Ôá äïêßìéá ðïõ ìåôñþèçêáí êñáôïýíôáé ãéá ôåëéêü Ýëåã ï áðü ôïí õðåýèõíï ðáñáãùãþò êáé ôïí ôå íéêü äéåõèõíôþ ïé ïðïßïé äßíïõí ìåôü ôï ðýñáò ôùí åñãáóôçñéáêþí åëýã ùí ôçí åíôïëþ äéüèåóçò. ¼ëá ôá óôïé åßá ôùí ìåôñþóåùí êáôá ùñïýíôáé óôï IO ôï ïðïßï åíçìåñþíåôáé êáèçìåñéíü ëåã ïò óõíáñìïãþò óùëþíá êáé åîáñôþìáôïò ìå ôçí ñþóç ôçò óõóêåõþò ãéá èåñìéêþ áõôïóõãêüëëçóç. ëåã ïò ôçò åîùôåñéêþò äéáìýôñïõ ìå AE. Áðïôåëåß ôï ôñßôï êáé ôåëåõôáßï ìýñïò ôùí çëåêôñïíéêþí åëýã ùí. Ïé áðüëõôåò ôéìýò ôïõ AE CANE äéáóöáëßæïõí ôçí óùóôþ åöáñìïãþ ôïõ óùëþíá óôï åîüñôçìá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò èåñìïóõãêüëëçóçò.

20 09 ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁKÏÉ ÅËÅÃ ÏÉ 8_9 Οι αυστηρές προδιαγραφές που ακολουθεί η Interplast κατά την παραγωγή των σωλήνων και των εξαρτη µάτων πιστοποιούνται στα υπερσύγχρονα ιδιόκτητα εργαστήρια της, µε δοκιµές που ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές νόρµες ΕΝ IO 5874/2/3 και τα Γερµανικά DIN 8077, 8078 και Από το εργοστάσιο διατίθενται σωλήνες και εξαρτήµατα που ελέγχθηκαν για την ποιότητά τους µε τις παρακάτω διαδικασίες: Έλεγχος του δείκτη ροής των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Πρόκειται για έναν πάγιο έλεγχο ο οποίος πραγµατοποιείται κάθε φορά που παραλαµβάνονται πρώτες ύλες και παράγεται ένα προϊόν. Ο δείκτης ροής των πρώτων υλών έχει πολύ µεγάλη σηµασία στον ορισµό του θερµοκρασιακού προφίλ του EXTUDE και κατά συνέπεια στην οµογενοποίηση του υλικού και η µικρή απόκλισή του από το δείκτη ροής του αντίστοιχου προϊόντος αποδεικνύει τη σωστή επεξεργασία του υλικού. Οπτικός έλεγχος της επιφάνειας των σωλήνων, µέτρηση της εξωτερικής διαµέτρου και µέτρηση του πάχους τοιχώµατος µε διακριβωµένα όργανα. Πρόκειται για ελέγχους που πιστοποιούν τις συνεχείς µετρήσεις που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια παραγωγής. Έλεγχος αντοχής και αξιοπιστίας στο χρόνο σωλήνων και εξαρτηµάτων µε θερµική κυκλική δοκιµή. Τα προϊόντα δοκιµάζονται ως σύστηµα σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας για 00 ώρες. Η θερµοκρασία του νερού µεταβάλλεται ανά 5 λεπτά µεταξύ C και 95 C (αλλεπάληλα θερµικά σοκ), ενώ η υδραυλική πίεση είναι συνεχώς στα 6 bar. Έλεγχος της % γραµµικής επαναφοράς µετά από θέρµανση των σωλήνων. Δοκίµια από την παραγωγή παραµένουν σε εργαστηριακό φούρνο στους 35 βαθµούς Κελσίου για 2 ώρες. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν θα πρέπει πρέπει να υπερ βαίνουν το 2% σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των DIN και ΕΝ IO. Οι σωλήνες Aquaplus παρουσιάζουν τιµές της τάξης του 0,4% και οι σωλήνες AquaplusAluminium και AquaplusFiberglass τιµές της τάξης του 0,2%. Αυτό µεταφράζεται σε ιδιαίτερα µικρούς συντελεστές θερµικής γραµµικής διαστολής κατά τη λειτουργία τους σε εγκαταστάσεις θέρµανσης. Μικροσκοπικός έλεγχος οµογενοποίησης του υλικού. Πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους ελέγχους διότι αποδεικνύει τη σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης. Όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή οµογενοποίηση µε αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής τους. Έλεγχος της µηχανικής αντοχής των σωλήνων και των εξαρτηµάτων στην εσωτερική υδροστατική πίεση, σε χρόνο δοκιµής ώρας στους C και 95 C, 22, 65, 00 ωρών στους 95 C και 8760 ωρών στους C, όπως προδιαγράφεται από τις Ευρωπαϊκές νόρµες, τα Γερµανικά και Ισπανικά πρότυπα. Οι δοκιµές της ώρας πραγµατοποιούνται ανά παρτίδα τελικού προϊόντος, των 22 και 65 ωρών κάθε 2 εβδοµάδες και των 00 ωρών και 8760 ωρών φορά ετησίως για κάθε διατοµή και τύπο σωλήνα. Δοκιµή σε κρούση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 8078, DIN 53453, EN IO και IO 9854/2, τα οποία περιγράφουν τον τρόπο δοκιµής. Οι σωλήνες PP πρέπει να ανταποκρίνονται χωρίς θραύση σε θερµοκρασία 0 C και σε κρούσεις ενέργειας 5J. Η υψηλή ποιότητα των σωλήνων Aquaplus επιτρέπει την αντοχή τους σε θερµοκρασίες της τάξης των 5 C σε κρούσεις ενέργειας J, η οποία υπερβαίνει την απαίτηση των προτύπων κατά 66%.

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò Áíôþíçò Ïéêïíüìïõ aeconom@math.uoa.gr ÌáÀïõ óêçóç (Ross, Exer. 4.8) Áí E[X] êáé V ar[x] 5 íá âñåßôå. E[( + X) ],. V ar[4 + X]. óêçóç (Ross, Exer. 4.64)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ)

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) 44 ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) Óå äéüöïñåò öõóéêýò åöáñìïãýò õðüñ ïõí ìåãýèç ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóèïýí ìüíï ìå Ýíá áñéèìü. ÔÝôïéá ìåãýèç, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá, ç èåñìïêñáóßá

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ 28 ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ 3.1 ÅéóáãùãÞ Ãéá êüèå ôåôñáãùíéêü ðßíáêá A áíôéóôïé åß Ýíáò ðñáãìáôéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò êáëåßôáé ïñßæïõóá êáé óõíþèùò óõìâïëßæåôáé ìå A Þ det(a). ÌåôáèÝóåéò: Ìéá áðåéêüíéóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ Ενότητα 5 Μάθημα 38 Ο κύκλος 1. Ná êáôáíïþóïõí ôçí Ýííïéá ôïõ êýêëïõ. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôïí êýêëï. 1. Íá ðáßîïõí êáé íá ôñáãïõäþóïõí ôï «Ãýñù-ãýñù üëïé» êáé «To ìáíôçëüêé».

Διαβάστε περισσότερα

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ( ) fan-coils êáé æùíþí. ñçóéìïðïéïýíôáé óáí âüíåò äéáíïìþò êáé êüôù áðü ïñéóìýíåò ðñïûðïèýóåéò êáé áíüìåéîçò (ïé ôéìýò óôï Kvs óôï bypass åßíáé 7% ìéêñüôåñåò

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils 2 HVAC Products Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí ìå åðéëïãýá off I-II-III RAB90 1(40) 15,18

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1980 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Με

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåô

ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåô 11544 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 11545 ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå Êáëþò Þëèáôå Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò ÓõíäÝóôå ÅãêáôáóôÞóôå Áðïëáýóôå Ôé õðüñ åé óôç óõóêåõáóßá Áêïõóôéêü DECT 122 Óôáèìüò âüóçò DECT 122 ÌïíÜäá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò Ôçëåöùíéêü êáëþäéï Åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Estimation Theory Exercises*

Estimation Theory Exercises* Estimation Theory Exercises* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@math.uoa.gr December 22, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô. ÐáðáúùÜííïõ, ôéò óçìåéþóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ .1 Ç Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò 55.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò Åñþ ôçóç 1 Ôé ëýãåôáé óõíüñôçóç; ÁðÜíôçóç Ç ó Ýóç åêåßíç ðïõ êüèå ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò x, áíôéóôïé ßæåôáé óå ìéá ìüíï ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò y ëýãåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò.

9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò. 9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò. 9.1 ÃåíéêÜ. Ôá ðåñéóóüôåñá PLC äéáèýôïõí óçìáíôéêýò åõêïëßåò üóïí áöïñü óôïí ðñïãñáììáôéóìü ñïíéêþí ëåéôïõñãéþí ìå ñçóéìïðïßçóç ôùí ñïíéêþí ëåéôïõñãéþí

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊA ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100)

ÅËËÇÍÉÊA ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100) ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100) Ï öïñôéóôþò óüò åðéôñýðåé íá öïñôßæåôå ôç ìðáôáñßá ôçò óõóêåõþò Nokia ðïõ äéáèýôåôå ìýóù ôçò èýñáò USB åíüò óõìâáôïý õðïëïãéóôþ. Ðñïôïý ñçóéìïðïéþóåôå ôï öïñôéóôþ,

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôéò ìïíüäåò ðïõ óõíèýôïõí Ýíá óôáèìü ðáñáãùãþò

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419435-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ç ðáñáãùãþ ôçò IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ åßíáé ðëþñùò êáèåôïðïéçìýíç êáé ðñïóöýñåé ëýóåéò óôïõò ðåëüôåò ôçò óå üëá ôá óôüäéá êáé óå êüèå Ýíôõðï ðñïúüí. Ïé âáóéêýò êáôçãïñßåò õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöýñoíôáé ðåñéëáìâüíïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ - ÐÉÍÁÊÙÍ - ÅÉÊÏÍÙÍ... 21 ÐÑÏËÏÃÏÓ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ... 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ... 33 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ... 34 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò Ðåñéå üìåíá ôùí Ïäçãéþí Ôï ç åßï BeoLab 1 ðåñéý åôáé óå äõï îå ùñéóôýò óõóêåõáóßåò: ç ìéá ðåñéý åé ôç óôþëç ôïõ ç åßïõ êáé ç Üëëç ôç âüóç óôþñéîçò. Óå áõôýò ôéò Ïäçãßåò ñþóçò ðåñéãñüöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 2o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.1. ÓùóôÞ áðüíôçóç åßíáé ç Ä. ΘΕΜΑ 1ο 1.2. ñçóéìïðïéïýìå ôçí êáôáíïìþ ôùí çëåêôñïíßùí óå áôïìéêü ôñï éáêü óýìöùíá

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá

ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá Íüìïò ôïõ Coulomb Çëåêôñéêü Ðåäßï - íôáóç ÄõíáìéêÝò ÃñáììÝò Äõíáìéêü - ÄéáöïñÜ Äõíáìéêïý ÐõêíùôÝò ÃéÜííçò Ãáúóßäçò - ÅÊÖÅ ßïõ Äéáôýðùóç ôïõ Íüìïõ F F - F r F Ç HëåêôñïóôáôéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Chi-Square Goodness-of-Fit Test*

Chi-Square Goodness-of-Fit Test* Chi-Square Goodness-of-Fit Test* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@mathuoagr February 6, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô ÐáðáúùÜííïõ êáé ôá âéâëßá

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. : 419432-151 2007 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 408724-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικού Αυτοµατισµού

Βιοµηχανικού Αυτοµατισµού INDUSTRIAL Ολοκληρωµένες Λύσεις Βιοµηχανικού Αυτοµατισµού AUTOMATION is our Business CMA. ΑΡΓΟΥ ΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ Η Εταιρεία Ç åôáéñåßá CMA äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí áõôïìáôéóìü, Âéïìç áíéêü êáé Náõôéëéáêü,

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 406852-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 430223-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 66 ÊåöÜëáéï 3 ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 3.1 ÅéóáãùãÞ óôù üôé S åßíáé Ýíá óýíïëï áðü óçìåßá óôïí n äéüóôáôï þñï. Ìéá óõíüñôçóç (ðïõ ïñßæåôáé óôï S) åßíáé ìéá ó Ýóç ç ïðïßá ó åôßæåé êüèå óôïé åßï ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí.

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ : 404158-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ 1 µ (µ µ µ ) ÔïðïèÝôçóç øçöéáêþò êüñôáò................. 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò Þ áöáßñåóç ìéáò øçöéáêþò êüñôáò.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 5551 ÔÅÕ ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ Áñ. Öýëëïõ 647 7 Áõãïýóôïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç åãêåêñéìýíïõ ó åäßïõ ðüëçò ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, óôçí ðïëåïäïìéêþ åíüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα