ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ ῳ τ ὰ δ ὲ ἐθέδε οὐκέτι μοι τρόπ ῳ τ ῷ εἰρημέ ῳ ξυγκείσεται, ἐπεὶ ἐταῦθα γεγράψεται πάτα, ὁπόσα δ ὴ τετύχηκε γεέσθαι παταχόθι τῆ Ῥωμαίω ἀρχῆ. αἴτιο δ ὲ, ὅτι δ ὴ οὐχ οἷό τε ἦ περιότω ἔτι τῶ αὐτ ὰ εἰργασμέω ὅτ ῳ δε ῖ ἀαγράφεσθαι τρόπ ῳ. οὔ τε γὰρ διαλαθεῖ πλήθη κατασκόπω οἷό τε ἦ οὔτε φωραθέτα μ ὴ ἀπολωλέαι θαάτ ῳ οἰκτίστ ῳ οὐδ ὲ γὰρ ἐπ ὶ τῶ συγγεῶ τοῖ γε οἰκειοτάτοι τ ὸ θαρρεῖ εἶχο. ἀλλ ὰ κα ὶ πολλῶ τῶ ἐ τοῖ ἔμπροσθε λόγοι εἰρημέω ἀποκρύψασθαι τὰ αἰτία ἠαγκάσθη. τ ὰ [τό] τε [δ'] οὖ τέω ἄ ρρητα μείατα κα ὶ τῶ ἔμπροσθε δεδηλωμέω ἐταῦθά μοι το ῦ λόγου τὰ αἰτία σημῆαι δεήσει. Ἀλλά μοι ἐ ἀγώισι ἑτέρα ἰότι χαλεπή τια κα ὶ δειῶ ἄμαχο τῶ Ἰουστιια ῷ τε καὶ Θεοδώρ ᾳ βεβιωμέω βαμβαίει τε κα ὶ ἀαποδίζει ἐπ ὶ πλεῖστο ἐκεῖο διαριθμουμέ ῳ ξυμβαίει, ὅτι δή μοι ταῦτα ἐ τ ῷ παρότι γεγράψεται τ ὰ μήτε πιστ ὰ μήτε εἰκότα φαησόμεα τοῖ ὄ πισθε γεησομέοι, ἄλλω τε ὁπηίκα ἐπ ὶ μέγα ῥεύσα ὁ χρόο παλαιοτέρα τὴ ἀκοὴ ἀ περγάζεται, δέδοικα μ ὴ κα ὶ μυθολογία ἀποίσομαι δόξα κἀ τοῖ τραγῳδοδιδασκάλοι τετάξομαι. ἐκεί ῳ μέτοι τ ὸ θαρρεῖ ἔχω οὐκ ἀποδειλιάσω τὸ ὄγκο το ῦ ἔργου, ὥ μοι οὐκ ἀμαρτύρητο ὁ λόγο ἐστί. οἱ γὰρ ῦ ἄθρωποι δαημοέστατοι μάρτυρε τῶ πράξεω ὄτε ἀξιόχρε ῳ παραπομπο ὶ ἐ τὸ ἔ πειτα χρόο τῆ ὑπὲρ αὐτῶ πίστεω ἔσοται. Καίτοι με κα ὶ ἄλλο τι ἐ λόγο τόδε ὀργῶτα πολλάκι ἐπ ὶ πλεῖστο ἀ εχαίτισε χρόο. ἐδόξαζο γὰρ τοῖ ἐ τ ὸ ἔπειτα γεησομέοι ἀξύμφορο ἔσεσθαι τοῦτό γε, ἐπε ὶ τῶ ἔργω τὰ ποηρότατα μάλιστα ξυοίσει ἄγωστα χρό ῳ τ ῷ ὑστέρ ῳ εἶαι, ἢ τοῖ τυράοι ἐ ἀκοὴ ἥ κοτα ζηλωτ ὰ γίεσθαι. τῶ γὰρ κρατούτω ἀε ὶ τοῖ πλείστοι εὔπορο ὑπ ὸ ἀμαθία ἡ ἐ τῶ προγεγεημέω τ ὰ κακ ὰ μίμησι, κα ὶ πρὸ τ ὰ ἡμαρτημέα τοῖ παλαιοτέροι ῥᾷό τε καὶ ἀποώτερο ἐ ἀε ὶ τρέποται. ἀλλά με ὕστερο ἐ τῶδε τῶ ἔργω τὴ ἱστορία τοῦτο ἤ εγκε, ὅτι δ ὴ τοῖ ἐ τ ὸ ἔπειτα τυραήσουσι ἔδηλο ἔσται ὡ μάλιστα μὲ κα ὶ τὴ τίσι αὐτοὺ τῶ ἁμαρταομέω περιελθεῖ οὐκ ἀπεικὸ εἴη, ὅπερ κα ὶ τοῖσδε τοῖ ἀθρώποι ξυηέχθη παθεῖ ἔπειτα δ ὲ κα ὶ ἀάγραπτοι αὐτῶ α ἱ πράξει κα ὶ ο ἱ τρόποι ἐ ἀε ὶ ἔσοται, ἀπ' αὐτο ῦ τε ἴ σω ὀκηρότερο παραομήσουσι. τί γὰρ ἂ τὸ Σεμιράμιδο ἀκόλαστο βίο ἢ τὴ Σαρδααπάλου καὶ Νέρωο μαία τῶ ἐπιγεομέω ἀθρώπω ἔγω, ε ἰ μ ὴ τοῖ τότε γεγραφόσι τ ὰ μημεῖα ταῦ τα ἐλέλειπτο; ἄλλω τε κα ὶ τοῖ τ ὰ ὅμοια πεισομέοι, ἂ οὕτω τύχοι, πρὸ τῶ τυράω οὐ κ ἀκερδὴ αὕτη πατάπασι ἡ ἀκο ὴ ἔσται. παραμυθεῖσθαι γὰρ ο ἱ δυστυχοῦτε εἰώθασι τ ῷ μ ὴ μόοι

2 σφίσι τ ὰ δει ὰ ξυμπεσεῖ. διά τοι ταῦτα πρῶτα μὲ ὅσα Βελισαρί ῳ μοχθηρ ὰ εἴργασται ἐρῶ ἔρχομαι ὕστερο δ ὲ κα ὶ ὅσα Ἰουστιια ῷ κα ὶ Θεοδώρ ᾳ μοχθηρ ὰ εἴργασται ἐγ ὼ δηλώσω. IX Ἰουστιια ῷ μὲ οὖ τ ὰ ἐ τὸ τρόπο ὅσα γε ἡμᾶ δύασθαι φράσαι τῇδέ πη εἶχε. ἔγημε δὲ γυαῖκα, ἣ ὅτια τρόπο γεομέη τε κα ὶ τραφεῖσα κα ὶ τῷδε τ ῷ ἀθρώπ ῳ ἐ γάμο ξυαφθεῖ σα πρόρριζο Ῥωμαίοι τὴ πολιτεία ἐξέτριψε, ἐγ ὼ δηλώσω. Ἀκάκιο ἦ τι ἐ Βυζατί ῳ θηριοκόμο τῶ ἐ κυηγεσί ῳ θηρίω μοίρα Πρασίω, ὅπερ ἀρκοτρόφο καλοῦσι. οὗτο ὁ ἀὴ ρ Ἀαστασίου τὴ αὐτοκράτορα ἀρχὴ ἔχοτο ἐτελεύτησε όσ ῳ παίδω ο ἱ ἀπολελειμμέω τριῶ θήλεο γέου, Κομιτοῦ τε κα ὶ Θεοδώρα κα ὶ Ἀαστασία, ὧπερ ἡ πρεσβυτάτη οὔπω ἑ πταέτη γεγουῖα ἐτύγχαε. ἡ δ ὲ γυ ὴ ἐκπεσοῦσα ἑτέρ ῳ ἀδρ ὶ ἐ κοίτη ἦλθε, ὃ δ ὴ ξὺ αὐτ ῇ τῶ τε κατ ὰ τὴ οἰκία κα ὶ το ῦ ἔργου τούτου ἐπιμελήσεσθαι τ ὸ λοιπὸ ἔμελλε. ὁ δ ὲ τῶ Πρασίω ὀρχηστὴ Ἀστέριο ὄομα χρήμασι πρὸ ἑτέρου ἀαπεισθεὶ τούτου μὲ τῆ τιμῆ ταύτη ἀπέστησε, τὸ δέ ο ἱ τ ὰ χρήματα δότα ἐ αὐτὴ ἀτεκατέστησε οὐδε ὶ πό ῳ. τοῖ γὰρ ὀρχησταῖ τ ὰ τοιαῦτα ἐξῆ διοικεῖσθαι κατ' ἐξουσία ᾗ βούλοιτο. ἐπε ὶ δ ὲ τὸ δῆμο ξύμπατα ἡ γυ ὴ ἐ κυηγεσί ῳ ἀγηγερμέο εἶδε, στέμματα ταῖ παισὶ ἔ τε τ ῇ κεφαλ ῇ κα ὶ ἀμφοτέραι ταῖ χερσὶ

3 ἐθεμέη ἐ τὴ ἱκετεία ἐκάθισε. ἀλλ' ο ἱ Πράσιοι μὲ προσίεσθαι τὴ ἱκετεία οὐδαμ ῆ ἔ γωσα, Βέετοι δ ὲ αὐτὰ ἐπ ὶ ταύτη δ ὴ κατεστήσατο τῆ τιμῆ, ἐπε ὶ ὁ θηριοκόμο ἐτετελευτήκει καὶ αὐτοῖ ἔαγχο. ἐπε ὶ δ ὲ τ ὰ παιδία ταῦτα ἐ ἥβη ἦλθε, καθῆκε αὐτ ὰ ἐπ ὶ τῆ ἐταῦθα σκηῆ αὐτίκα ἡ μήτηρ, ἐπε ὶ εὐπρεπεῖ τὴ ὄψι ἦσα, ο ὐ μέτοι ὑπ ὸ χρόο τὸ αὐτὸ ἁπάσα, ἀλλ' ὡ ἑκάστη ἔδοξέ ο ἱ ἐ τ ὸ ἔργο τοῦτο ὡραία εἶαι. ἡ μὲ οὖ πρώτη Κομιτ ὼ ἤδη ἐ ταῖ καθ' αὑτὴ ἑταίραι λαμπρ ὰ ἐγεγόει Θεοδώρα δ ὲ ἡ μετ' ἐκείη χιτωίσκο χειριδωτὸ ἀμπεχομέη δούλῳ παιδ ὶ πρέποτα τά τε ἄλλα ὑπηρετοῦσα εἵπετο κα ὶ τ ὸ βάθρο ἐπ ὶ τῶ ὤμω ἀε ὶ ἔφερε, ἐφ' οὗ περ ἐκείη ἐ τοῖ ξυλλόγοι καθῆσθαι εἰώθει. τέω μὲ οὖ ἄωρο οὖσα ἡ Θεοδώρα ἐ κοίτη ἀδρὶ ξυιέαι οὐδαμ ῆ εἶχε, οὐδ ὲ οἷα γυ ὴ μίγυσθαι ἡ δ ὲ τοῖ κακοδαιμοοῦσι ἀδρεία τι ὰ μισητία < ἀ>εμίσγετο, κα ὶ ταῦτα δούλοι, ὅσοι τοῖ κεκτημέοι ἑπόμεοι ἐ τ ὸ θέατρο πάρεργο τῆ οὔση αὐτοῖ εὐκαιρία τὸ ὄλεθρο τοῦτο εἰργάζοτο, ἔ τε μαστροπεί ῳ πολύ τια χρόο ἐπὶ ταύτ ῃ δ ὴ τ ῇ παρ ὰ φύσι ἐργασί ᾳ το ῦ σώματο διατριβὴ εἶχε. ἐπειδ ὴ δ ὲ τάχιστα ἔ τε τὴ ἥ βη ἀφίκετο κα ὶ ὡραία ἦ ἤδη, εἰ τὰ ἐπ ὶ σκηῆ καθῆκε αὑτὴ, ἑταίρα τε εὐθὺ ἐγεγόει, οἵ απερ ο ἱ πάλαι ἄθρωποι ἐκάλου πεζή. ο ὐ γὰρ αὐλήτρια οὐδ ὲ ψάλτρια ἦ, ο ὐ μὴ οὐδ ὲ τ ὰ ἐ τὴ ὀρχήστρα αὐτ ῇ ἤσκητο, ἀλλ ὰ τὴ ὥρα τοῖ ἀε ὶ περιπίπτουσι ἀπεδίδοτο μόο ἐκ πατὸ ἐργαζομέη το ῦ σώματο. εἶτα τοῖ μίμοι τ ὰ ἐ τ ὸ θέατρο πάτα ὡμίλει κα ὶ τῶ ἐταῦ θα ἐπιτηδευμάτω μετεῖχε αὐτοῖ, γελωτοποιοῖ τισι βωμολοχίαι ὑπηρετοῦσα. ἦ γὰρ ἀ στεία διαφερότω κα ὶ σκώπτρια, ἀπόβλεπτό τε ἐκ το ῦ ἔργου εὐθὺ ἐγεγόει. ο ὐ γάρ τιο αἰδοῦ τῇ ἀθρώπ ῳ μετῆ ἢ διατραπεῖσά τι αὐτὴ πώποτε εἶδε, ἀλλ' ἐ ἀαισχύτου ὑπουργία οὐδεμιᾷ ὀκήσει ἐχώρει, κα ὶ τοιαύτη τι ἦ οἵα ῥαπιζομέη μὲ κα ὶ κατ ὰ κόρρη πατασσομέη χαριετίζει τε κα ὶ μέγιστα ἀακαγχάζει, ἀποδυσαμέη τε τά τε πρόσω κα ὶ τ ὰ ὀπίσω τοῖ ἐτυγχάουσι γυμὰ ἐπιδεῖξαι, ἃ τοῖ ἀδράσι θέμι ἄδηλά τε κα ὶ ἀφα ῆ εἶαι. Ἐ δ ὲ τοὺ ἐραστὰ ἐχλεύαζέ τε βλακεύουσα κα ὶ εωτέραι ἀε ὶ τῶ μίξεω ἐδιαθρυπτομέη ἐπιτεχήσεσι παραστήσασθαι τὰ τῶ ἀκολάστω ψυχὰ ἐ ἀε ὶ ἴσχυε, ἐπε ὶ οὐδὲ πειρᾶσθαι πρό του τῶ ἐτυγχαότω ἠξίου, ἀλλ' ἀάπαλι αὐτ ὴ γελοιάζουσά τε κα ὶ βωμολόχω ἰσχιάζουσα τοὺ παραπεπτωκότα ἅπατα, ἄλλω τε κα ὶ ἀγεείου ὄτα ἐπείρα. ἥ σσω γάρ τι οὕτω ἡδοῆ ἁπάση οὐδαμ ῆ γέγοε ἐπε ὶ κα ὶ ἐ ξυαγώγιμο δεῖπο πολλάκι ἐλθοῦσα ξὺ εαίαι δέκα, ἢ τούτω πλείοσι, ἰσχύϊ τε σώματο ἀκμάζουσι λία κα ὶ τ ὸ λαγεύει πεποιημέοι ἔργο, ξυεκοιτάζετο μὲ τοῖ συδείποι ἅπασι τὴ ύκτα ὅλη, ἐπειδὰ δ ὲ πρὸ τ ὸ ἔργο τοῦ το πάτε ἀπείποιε, ἥδε παρ ὰ τοὺ ἐκείω οἰκέτα ἰοῦσα τριάκοτα ὄτα, ἂ οὕτω τύχοι, ξυεδυάζετο μὲ αὐτῶ ἑκάστ ῳ, κόρο δ ὲ οὐδ' ὣ ταύτη δ ὴ τῆ μισητία ἐλάμβαε. Καί ποτε ἐ τῶ τιο ἐπιφαῶ οἰκία ἐλθοῦσα μεταξ ὺ το ῦ πότου θεωμέω αὐτὴ, ὥ φασι, τῶ ξυμποτῶ ἁπάτω, ἐ τ ὸ προὖχο ἀαβᾶσα τῆ κλίη ἀμφ ὶ τ ὰ πρὸ ποδῶ ἀ ασύρασά

4 τε τ ὰ ἱμάτια οὐδε ὶ κόσμ ῳ ἐταῦθα οὐκ ἀπηξίωσε τὴ ἀκολασία ἐδείκυσθαι. ἡ δ ὲ κἀκ τριῶ τρυπημάτω ἐργαζομέη ἐεκάλει τ ῇ φύσει, δυσφορουμέη ὅτι δ ὴ μ ὴ κα ὶ τοὺ τιτθοὺ αὐτῇ εὐρύτερο ἢ ῦ εἰσι τρυπῴη, ὅπω κα ὶ ἄλλη ἐταῦθα μίξι ἐπιτεχᾶσθαι δυατ ὴ εἴη. κα ὶ συχὰ μὲ ἐκύει, πάτα δ ὲ σχεδὸ τεχάζουσα ἐξαμβλίσκει εὐθὺ ἴσχυε. Πολλάκι δ ὲ κἀ τ ῷ θεάτρ ῳ ὑπ ὸ θεατ ῇ πατ ὶ τ ῷ δήμ ῳ ἀπεδύσατό τε κα ὶ γυμ ὴ δι ὰ μέσου ἐγέετο, ἀμφ ὶ τ ὰ αἰδοῖα κα ὶ τοὺ βουβῶα διάζωμα ἔχουσα μόο, οὐχ ὅτι μέτοι ᾐσχύετο καὶ ταῦτα τ ῷ δήμ ῳ δεικύαι, ἀλλ' ὅτι ἐταῦθα γυμ ῷ πατάπασι παριέαι οὐδε ὶ ἔξεστι ὅτι μ ὴ τῷ ἀμφ ὶ τοὺ βουβῶα διάζωμα ἔχοτι. οὕτω μέτοι το ῦ σχήματο ἔχουσα, ἀαπεπτωκυῖά τε ἐ τῷ ἐδάφει ὑπτία ἔκειτο. θῆτε δέ τιε, οἷ δ ὴ τ ὸ ἔργο τόδε ἐέκειτο, κριθὰ αὐτ ῇ ὕπερθε τῶ αἰδοίω ἐρρίπτου, ἃ δ ὴ ο ἱ χῆε, ο ἳ ἐ τοῦτο παρεσκευασμέοι ἐτύγχαο, τοῖ στόμασι ἐ θέδε κατ ὰ μία ἀελόμεοι ἤσθιο. ἡ δ ὲ οὐχ ὅτι οὐκ ἐρυθριῶσα ἐξαίστατο, ἀλλ ὰ κα ὶ φιλοτιμουμέῃ ἐπ ὶ ταύτ ῃ δ ὴ τ ῇ πράξει ἐῴκει. ἦ γὰρ οὐκ ἀαίσχυτο μόο, ἀλλ ὰ κα ὶ ἀαισχυτοποιὸ πάτω μάλιστα. πολλάκι δ ὲ κα ὶ ἀποδυσαμέη ξὺ τοῖ μίμοι ἐ μέσ ῳ εἱστήκει ἐπ ὶ τῆ σκηῆ λορδουμέη τε κα ὶ τ ὰ ὀπίσω ἀποκετῶσα τοῖ τε διάπειρα αὐτῆ ἔχουσι κα ὶ τοῖ οὔ πω πεπλησιακόσι τ ὰ ἐκ παλαίστρα τῆ αὐτ ῇ εἰωθυία βρεθυομέη. οὕτω δ ὲ ἀκολάστω ἐ τ ὸ σῶ μα τ ὸ αὑτῆ ὕβριζε, ὥστε τὴ αἰδ ῶ οὐκ ἐ τ ῇ τῆ φύσεω χώρ ᾳ κατ ὰ ταὐτ ὰ ταῖ ἄλλαι γυαιξὶ, ἀλλ' ἐ τ ῷ προσώπ ῳ ἔχει ἐδόκει. ο ἱ μὲ οὖ αὐτ ῇ πλησιάζοτε ἔδηλοι εὐθὺ ἀπ' αὐτο ῦ ἦ σα, ὅτι δ ὴ ο ὐ κατ ὰ όμο τῆ φύσεω τὰ μίξει ποιοῦται ὅσοι δ ὲ αὐτ ῇ ἐ ἀγορ ᾷ τῶ ἐ πιεικεστέρω ἐτύχοιε, ἀποκλιόμεοι σπουδ ῇ ὑπεχώρου, μή του τῶ ἱματίω τῆ ἀθρώπου ἁ ψάμεοι μεταλαχεῖ το ῦ μιάσματο τούτου δόξεια. ἦ γὰρ τοῖ ὁρῶσι ἄλλω τε κα ὶ ἀρχομέη ἡ μέρα βλάσφημο οἰωό. ἐ μέτοι τὰ συθεατρία ἀγριώτατα εἰώθει ἐ ἀε ὶ σκορπιαίεσθαι βασκαίᾳ γὰρ πολλ ῇ εἴχετο. Ἑκηβόλ ῳ δ ὲ ὕστερο Τυρί ῳ ἀδρ ὶ τὴ ἀρχὴ παραλαβότι Πεταπόλεω ἐ τ ὰ αἴ σχιστα ὑπηρετήσουσα εἵπετο, ἀλλά τι τ ῷ ἀθρώπ ῳ προσκεκρουκυῖα ἐθέδε ὅτι τάχιστα ἀπηλαύετο διὸ δ ὴ αὐτ ῇ ἀπορεῖσθαι τῶ ἀαγκαίω ξυέπεσε, ἅπερ τ ὸ λοιπὸ ἐπορίζετο τὴ ἐ τ ὸ σῶ μα παραομία, ᾗπερ εἴθιστο, ἐργαζομέη. ἐ μὲ οὖ Ἀλεξάδρεια τ ὰ πρῶτα ἧκε. ἔπειτα δ ὲ πᾶ σα τὴ ἕω περιελθοῦσα ἐ Βυζάτιο ἐπαῆκε, ἐργασί ᾳ χρωμέη ἐ πόλει ἑκάστ ῃ, ἥ γε ὀ ομάζοτι, οἶμαι, ἀθρώπ ῳ οὐκ ἄ ποτε ἵλεω ὁ θεὸ εἴη, ὥσπερ οὐκ ἀεχομέου το ῦ δαίμοο χῶ ρό τια τῆ Θεοδώρα ἀκολασία ἀγῶτα εἶαι. Οὕτω μὲ οὖ τετέχθαι τε τῇδε τ ῇ γυαικ ὶ κα ὶ τετράφθαι ξυέβη κα ὶ ἐ δημοσίου πολλὰ διαβοήτ ῳ γεγεῆσθαι κα ὶ ἐ πάτα ἀθρώπου. ἐπε ὶ δ ὲ ἀφίκετο ἐ Βυζάτιο αὖθι, ἠράσθη αὐτῆ Ἰουστιιαὸ ἔρωτα ἐξαίσιο οἷο, κα ὶ τ ὰ πρῶτα ἐπλησίαζε ὡ ἐρωμέ ῃ, καίπερ αὐτὴ ἀαγαγὼ ἐ τ ὸ τῶ πατρικίω ἀξίωμα. δύαμι τοίυ ἐξαισία τι ὰ κα ὶ χρήματα ἐπιεικῶ μεγάλα

5 περιβαλέσθαι ἡ Θεοδώρα εὐθὺ ἴσχυσε. πάτω γὰρ ἥδιστο τ ῷ ἀθρώπ ῳ ἐφαίετο, ὃ δὴ ξυμβαίει τοῖ ἐκτόπω ἐρῶσι φιλε ῖ, χάριτά τε πάσα κα ὶ χρήματα πάτα τ ῇ ἐρωμέ ῃ χαρίζεσθαι. ἐγίετό τε ἡ πολιτεία το ῦ ἔρωτο τοῦδε ὑπέκκαυμα. ξὺ αὐτ ῇ τοίυ πολλ ῷ ἔτι μᾶλλο τὸ δῆ μο διέφθειρε οὐκ ἐταῦθα μόο, ἀλλ' ἀ ὰ πᾶσα τὴ Ῥωμαίω ἀρχή. ἄμφω γὰρ μοίρα τῆ Βεέτω ἐκ παλαιο ῦ ὄτε ἐ πολλ ῇ ἐξουσί ᾳ τούτοι δ ὴ τοῖ στασιώται τ ὰ ἐ τὴ πολιτεία πράγματα ἔθετο. χρό ῳ δ ὲ πολλ ῷ ὕστερο τ ὸ πλεῖστο το ῦ κακο ῦ ἐλελωφήκει τρόπ ῳ τοιῷδε. Ἰουστιια ῷ ἐ ἡμέραι πολλαῖ οσῆσαι ξυέβη, ἐ δ ὲ τ ῇ όσ ῳ ταύτ ῃ ἐ τόσο κιδύου ἀφίκετο ὥστε κα ὶ ἐλέχθη ὅτι δ ὴ ἀποθάοι ο ἱ μέτοι στασιῶται ταῦτα ἅπερ ἐρρήθη ἡ μάρταο, καί τια Ὑπάτιο οὐκ ἀφα ῆ ἄδρα δι' ἡμέρα ἐ τ ῷ τῆ Σοφία ἱερ ῷ διεχρήσατο. ἐξειργασμέου δὲ το ῦ κακο ῦ ἡ το ῦ ἔργου ταραχ ὴ ἐ βασιλέα ἦλθε, τῶ τε ἀμφ' αὐτὸ ἕκαστο, ἐπε ὶ τῆ Ἰουστιιαο ῦ ἀπουσία ἐλάβετο, τὴ τῶ πεπραγμέω ἀτοπία ἐπ ὶ μέγα αἴρει ἐ σπουδῇ ἐποιεῖτο, καταλέγω ἐξ ἀρχῆ ἅπατα, ὅσα δ ὴ γεέσθαι τετύχηκε. τότε δ ὴ ὁ βασιλεὺ τ ῷ τῆ πόλεω ἐπάρχ ῳ ἐπέστελλε τῶ πεπραγμέω ἁπάτω ποιεῖσθαι τὰ τίσει. ἦ δ ὲ οὗτο ὁ ἀὴ ρ Θεόδοτο ὄομα, ὅπερ Κολοκύθιο ἐπίκλησι ἐκάλου. κα ὶ ὃ διερευώμεο ἅπατα πολλοὺ μὲ τῶ κακούργω ἑλεῖ τε κα ὶ διαχρήσασθαι όμ ῳ ἴσχυσε πολλο ὶ δ ὲ κα ὶ διαλαθότε ἐ σώθησα. μεταξ ὺ γὰρ ἐπιαπολέσθαι αὐτοὺ πράγμασι Ῥωμαίω ἔδει. ὁ δ ὲ παράδοξο διασωθεὶ ἐ ξάπια σωτηρία κα ὶ τὸ Θεόδοτο κτεῖαι ἅτε φαρμακέα κα ὶ μάγο εὐθὺ ἐεχείρει. ἐπε ὶ <δ ὲ> οὐκ εἶ χε ὅτ ῳ ποτ ὲ προσχήματι χρώμεο τὸ ἄθρωπο διαφθείρειε, τῶ ο ἱ ἐπιτηδείω τιὰ πικρότατα αἰκισάμεο ἠάγκαζε λόγου ὡ ἥκιστα ὑγιεῖ ἐπ' αὐτ ῷ φθέγγεσθαι. πάτω δέ ο ἱ ἐκποδὼ ἱσταμέω κα ὶ σιωπ ῇ τὴ ἐ τὸ Θεόδοτο ὀδυρομέω ἐπιβουλὴ, μόο ὁ Πρόκλο τὴ τοῦ καλουμέου κοιαίστωρο ἔχω ἀρχὴ καθαρὸ ἀπέφαιε το ῦ ἐγκλήματο εἶαι τὸ ἄθρωπο καὶ θαάτου οὐδαμ ῆ ἄξιο. δι ὸ δ ὴ ὁ Θεόδοτο ἐ τ ὰ Ἱεροσόλυμα βασιλέω κομίζεται γώμ ῃ. γοὺ δὲ ἥκει τιὰ ἐταῦθα, οἵπερ αὐτὸ διαφθεροῦσι, ἐ τ ῷ ἱερ ῷ ἦ κρυπτόμεο τὸ ἅ πατα χρόο, οὕτω τε διαβιοὺ ἐτελεύτησε. Τ ὰ μὲ οὖ ἀμφ ὶ Θεοδότ ῳ ταύτ ῃ πη ἔσχε. ο ἱ δ ὲ στασιῶται σωφροέστατοι τ ὸ ἐτεῦ θε ἐγέοτο ἀθρώπω ἁπάτω. ο ὐ γὰρ ἔτι τ ὰ τοιαῦτα ἐξαμαρτάει ἠείχοτο, καίπερ σφίσι παρὸ ἀδεέστερο τ ῇ ἐ τὴ δίαιτα παραομί ᾳ χρῆσθαι. τεκμήριο δέ ὀλίγω γάρ τιω ὕ στερο τόλμα τὴ ὁμοία ἐδειξαμέω τίσι οὐδεμία ἐ αὐτοὺ γέγοε. ο ἱ γὰρ το ῦ κολάζει τὴ ἐξουσία ἀεὶ ἔχοτε παρρησία το ῦ διαλαθάει τοῖσδε τ ὰ δει ὰ εἰργασμέοι παρείχοτο, ταύτ ῃ αὐτοὺ τῇ ξυγχωρήσει ἐ τ ὸ τοῖ όμοι ἐπεμβαίει ἐάγοτε. Ἕω μὲ οὖ ἡ βασιλὶ περιῆ ἔτι, γυαῖκα ἐγγυητὴ Ἰουστιιαὸ τὴ Θεοδώρα ποιήσασθαι οὐδεμι ᾷ μηχα ῇ εἶχε. ἐ τούτ ῳ γὰρ μόο ἀπ' ἐατία αὐτ ῷ ἐ χώρει, καίπερ ἀτιστατοῦσα τῶ ἄλλω οὐδέ. ποηρία μὲ γὰρ ἡ γυ ὴ ἀπωτάτω οὖσα ἐτύγχαε, ἄγροικο δὲ

6 ἦ κομιδ ῆ κα ὶ βάρβαρο γέο, ὥσπερ μοι εἴρηται. ἀτιλαβέσθαι τε ἀρετῆ οὐδαμ ῆ ἴσχυσε, ἀ λλ' ἀπειροτάτη οὖσα διατετέλεκε τῶ κατ ὰ τὴ πολιτεία πραγμάτω, ἥ γε οὐδ ὲ ξὺ τ ῷ ὀόματι τῷ αὐτῆ ἰδί ῳ ἅτε καταγελάστ ῳ ὄτι ἐ Παλάτιο ἦλθε, ἀλλ' Εὐφημία ἐπικληθεῖσα. χρό ῳ δὲ ὕστερο τ ῇ βασιλίδι μὲ ἀπογεέσθαι ξυέπεσε. ὁ δ ὲ ἠλιθιάζω τε κα ὶ κομιδ ῆ ἐ σχατογέρω γεόμεο, πρὸ τῶ ἀρχομέω γέλωτα ὦφλε, ὀλιγωρί ᾳ τε πολλ ῇ ἐ αὐτὸ ἐχόμεοι ἅπατε ἅ τε τῶ πρασσομέω ο ὐ ξυιέτο, ὑπερεώρω, Ἰουστιιαὸ δ ὲ ξὺ δέει πολλ ῷ ἐθεράπευο. κυκῶ γὰρ ἀε ὶ κα ὶ ξυταράσσω ἀεσόβει ἐφεξῆ ἅπατα. τότε δ ὴ τὴ ἐγγύη πρὸ τὴ Θεοδώρα ἐεχείρει ποιεῖ. ἀδύατο δ ὲ ὂ ἄδρα ἐ ἀξίωμα βουλῆ ἥκοτα ἑταίρ ᾳ γυαικ ὶ ξυοικίζεσθαι, όμοι ἄωθε τοῖ παλαιοτάτοι ἀπορρηθὲ, λῦσαί τε τοὺ όμου τὸ βασιλέα όμ ῳ ἑτέρῳ ἠάγκασε κα ὶ τ ὸ ἐθέδε ἅτε γαμετ ῇ τ ῇ Θεοδώρ ᾳ ξυῴκησε, κα ὶ τοῖ ἄλλοι ἅ πασι βάσιμο κατεστήσατο τὴ πρὸ τὰ ἑταίρα ἐγγύη, τυραῶ τε αὐτίκα ἐπεβάτευε τῆ το ῦ αὐ τοκράτορο τιμῆ προσχήματι συμπεπλασμέ ῳ τῆ πράξεω ἐπικαλύπτω τ ὸ βίαιο. ἀεῖπο γὰρ αὐτὸ βασιλέα ξὺ τ ῷ θεί ῳ τῶ Ῥωμαίω, ε ἴ τι δόκιμο ἦ, δειμάτω περιουσί ᾳ ἐπ ὶ ταύτη ἠγμέοι τὴ ψῆ φο. παρέλαβο τοίυ τὴ βασιλεία Ἰουστιιαό τε κα ὶ Θεοδώρα πρότερο τῆ <Πασχαλία> ἑορτῆ ἡμέραι τρισὶ, ὅτε δ ὴ οὔτε ἀσπάσασθαι τῶ φίλω τι ὰ οὔτε εἰρηαῖα προσειπεῖ ἔξεστι. ἡ μέραι δ ὲ ο ὐ πολλαῖ ὕστερο Ἰουστῖο μὲ ἐτελεύτησε όσ ῳ, τ ῇ ἀρχ ῇ ἐπιβιοὺ ἔτη ἐέα, μόο δὲ Ἰουστιιαὸ ξὺ Θεοδώρ ᾳ τὴ βασιλεία ἔσχε. Fuente: Procopii Caesariensis opera omnia, vol. 3, ed. G. WIRTH (post J. HAURY), Leipzig: Teubner, 1963.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη

Μ άρκον Α υρηλιο^ ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης. Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη Μ άρκον Α υρηλιο^ τ α Εις: Εα υ τ ό ν Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γιά ννης Αβραμίδης Επιμέλεια - διορθώσεις Κ ατερίνα Καούκη ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β ΙΒ Λ ΙΟ Ν Β ' Τά εν Κουάδοις πρός τώ Γρανούα 2.ι 'Έωθεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα