***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)"

Transcript

1 Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/ Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. (Α` 65). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν. 1943/ 1991 (Α 50): "Καηά παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Ν. 1256/1982 επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο πξνέδξσλ ή αληηπξνέδξσλ πιήξνπο απαζρνιήζεζσο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ε αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζε ππαιιήινπο ή ιεηηνπξγνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Η ππνρξέσζε πιήξνπο απαζρφιεζεο νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ή αλάζεζεο". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) ***Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ Α 28) νξίδεη φηη:"με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Α..Δ.Π., θαζνξίδεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λ. 1256/1982 θαη λ. 1505/1984, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαη` απνθνπή απνδεκίσζε ζηνπο πξνέδξνπο, κέιε, γξακκαηείο, βνεζνχο γξακκαηείο, εηδηθνχο εηζεγεηέο επηηξνπψλ θαη ζε φινπο φζνπο κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δηαγσληζκψλ. "Γηα δε πξνεγνχκελεο παξεκθεξείο ξπζκίζεηο βιέπε άξζξα 8 παξ.2, 11 παξ.4, 12 παξ.5, 13 παξ.3 θαη 63 παξ.1 ηνπ Ν. 1943/1991 (ΦΔΚ Α 50) θαη 15 παξ. 2 ηνπ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ Α 43). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Η παξ.5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.2298/1995 (Α 62) νξίδεη φηη:"ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε, ηνπο εηζεγεηέο θαη ην γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1256/1982, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 18 ηνπ λ. 1505/1984 θαη 8 ηνπ λ. 1810/1988." ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Η παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2303/1995 (Α 80) νξίδεη φηη:"γηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πνπ πξνβιέπνπλ θαζνξηζκφ απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, θαιχπηνπλ, απφ ηεο ηζρχνο ηνπο θαη ηελ παξέθθιηζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, απφ φινπο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηνπ λ. 1256/1982." ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 4 παξ. 9 ηνπ Ν. 2081/1992 (Α` 154): "Οηθνλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο: ηα Δπηκειεηήξηα δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 281/1935, ηνπ Ν. 1538/1950 άξζξν 15, ηνπ Ν. 1255/72 ηνπ Ν. 496/1974, ηνπ Ν. 152/1975, ηνπ Ν. 1256/1982 θαη ηνπ Ν. 1735/1985. Σα ησλ πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ ή εθκηζζψζεσλ, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ θ.ι.π. ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο

2 ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν νηθνλνκηθφ έηνο άξρεηαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθ. ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη απφ ηε δηνηθεηηθή επηηξνπή θάζε Οθηψβξην, εγθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ππνβάιιεηαη γηα ηειηθή έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ ην Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο. Κάζε Απξίιην ζπληάζζεηαη απφ ηε δηνηθεηηθή επηηξνπή ν απνινγηζκφο θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ". *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Οη πεξηνξηζκνί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`), ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 31 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 2683/1999 (ΦΔΚ 19 Α`) θαη ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α`), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο νκάδεο, επηηξνπέο ή αμηνινγεηέο - κέιε κεηξψσλ αμηνινγεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 άξζξ.69 Ν.3518/2006,ΦΔΚ Α 272/ ,ζχκθσλα κε ην εδάθην γ απηήο. Απθπο 1 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 249 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 67 Άξζξν 1 Πνιπζεζία 1.Απαγνξεχεηαη ζηνπο ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο έκκηζζνπο θαη άκηζζνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ή κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην θαη ηα Κξαηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1232/1982 γηα ηελ "επαλαθνξά ζε ηζρχ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη, άζρεηα απφ ηε θχζε ηεο ζρέζεσο πνπ ηνπο ζπλδέεη κε ην Γεκφζην ή ην λνκηθφ πξφζσπν, λα δηνξηζζνχλ ή πξνζιεθζνχλ θαη ζε δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα απηφ, ηφζν ζηελ εκεδαπή, φζν θαη ζηελ αιινδαπή. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2303/1995 (Α 80) νξίδεη φηη: "ηηο ξπζκίζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 2227/1994 (ΦΔΚ 129 Α`), εκπίπηνπλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο, θαη νη ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, θαζψο θαη νη ηδηψηεο, πνπ δηνξίδνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε απηή ζέζεηο θαη ηα εμ ηδησηψλ κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αληίζηνηρα." 2. Ωο δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ λνείηαη ε ζπκκεηνρή ζε εηδηθφ δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, ή ζπκβνχιην, ή επηηξνπή ή νκάδα εξγαζίαο, κφληκεο ή επθαηξηαθήο κνξθήο φηαλ ε απαζρφιεζε ζ` απηά δελ είλαη πιήξεο θαη έκκηζζε. "Δπίζεο σο δεχηεξε απαζρφιεζε δελ λνείηαη ε απαζρφιεζε πνπ δελ είλαη θαηά πιήξεο σξάξην εξγαζίαο, εθφζνλ ε θαηαβαιιφκελε γηα απηή αθαζάξηζηε ακνηβή δελ ππεξβαίλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 6νπ βαζκνχ θαη ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηαθηηθψλ απνιαβψλ θαη απφ ηηο δχν απαζρνιήζεηο ή ηε ζέζε θαη ηε κεξηθή απαζρφιεζε δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 2νπ βαζκνχ. Η πνιιαπιή απαζρφιεζε επηηξέπεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηαθηηθψλ απνιαβψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 3νπ βαζκνχ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ πεξηθφπηεηαη ην επηπιένλ απφ ηηο απνιαβέο ηεο ζέζεο ζην Γεκφζην θαη, αλ

3 θαη νη δχν ζέζεηο ή απαζρνιήζεηο αλήθνπλ ζην Γεκφζην, απχ ηε ρξνληθά δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε". ***Σα εληφο " " ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 2 πξνζεηέζεζαλ δηα ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ Ν. 1400/1983, ΦΔΚ Α 156. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 24, παξ.4 ηνπ Ν.1735/1987 (Α 195): "Γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ε απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπ θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνπ ηνκέα ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ. Ο ρξφλνο απφζπαζεο ινγίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ ππεξεζία πνπ ν απνζπψκελνο ππάιιεινο αλήθεη νξγαληθά. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ κε απφζπαζε ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ινγίδεηαη φηη απνζπάζηεθαλ θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο θαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χκθσλα κε ηελ 26985/11533/24 Μαξη Απξ (Β` 233): "Αληί ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ησλ βαζκψλ 6νπ, 3νπ θαη 2νπ ηεο θιίκαθαο ηεο Γηνηθεηηθήο Ιεξαξρίαο, πνπ θαηαξγήζεθε κε ην Ν. 1586/86 θαη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Ν. 1400/83, ζα παίξλνληαη ππφςε αληίζηνηρα, νη βαζηθνί κηζζνί ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ 14, 9 θαη 8 ηνπ Ν. 1505/84". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χκθσλα κε ηελ απφθ. 5057/7-13 Οθη (Β` 745) ε αλσηέξσ απφθαζε επεθηάζεθε θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Βνπιήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ θίλεζεο. 3. Η απαγφξεπζε ηζρχεη επίζεο γηα: α) ηνπο αλαπήξνπο κεησκέλεο νξάζεσο, ή ηπθινχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπλππνινγίδεηαη ην επίδνκα αληθαλφηεηαο, β) ηνπο ηεξείο, δαζθάινπο ή ηεξείο θαζεγεηέο πνπ ππεξεηνχλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εθεκεξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θαηέρνπλ ή θαηείραλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 1256/1982 θιεξηθνί, βι. άξζξν 24 ηνπ Ν. 1400/1983 (Α` 156). γ) ηνπο πνιπηέθλνπο, θαη δ) ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ ζεκειίσζαλ δηθαίσκα ζπληάμεσο βάζεη ππεξεζίαο ηνπο ζε ζέζε ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, εθ` φζνλ νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο φισλ ησλ πην πάλσ θαηεγνξηψλ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 3/5 ησλ αθαζαξίζησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. ***Σν αξρηθφ ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπη. δ`, ην νπνίν είρε πξνζηεζεί απφ ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1320/1983, θαηαξγήζεθε απφ ηελ πεξίπη. δ` ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 1400/1983 (Α` 156). "Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο πνιχηεθλνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ φξην, επηηξέπεηαη ε θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο ή απαζρφιεζεο κε πεξηνξηζκφ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ηνπο κέρξη ηνπ νξίνπ απηνχ. Γηα φζνπο έρνπλ απφ ηξία κέρξη ηέζζεξα αλήιηθα παηδηά ην φξην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απμάλεηαη ζηα 3/5 θαη γηα φζνπο έρνπλ απφ πέληε αλήιηθα παηδηά θαη πάλσ απμάλεηαη ζηα 4/5".

4 ***Σα εληφο " " ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 3 πεξ. δ` πξνζεηέζεζαλ δηα ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3, Ν. 1400/1983 (ΦΔΚ Α 156). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1400/1983 (Α` 156) νξίζηεθε φηη ηα κέιε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κφλν γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή, ρσξίο φκσο εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σν άξζξν 146 ηνπ Ν. 2071/1992 (ΦΔΚ Α 123) νξίδεη φηη: "Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 δελ ηζρχνπλ γηα ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηξαηησηηθνχο, πνπ δηνξίδνληαη ζην Δ..Τ., εθφζνλ πξνεγνπκέλσο παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεψο ηνπο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Δ..Τ. ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο, εθφζνλ παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεψο ηνπο." 4. Γηα ηνπο θαηά ηελ παξ. 1 δεκνζίνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο ή κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο, είλαη δπλαηφο ν δηνξηζκφο ή ε πξφζιεςε ζε δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε, φηαλ πξφθεηηαη, γηα θχξην θαη βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εκπεηξνγλψκνλεο, εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή ηερληθνχο θαη γηα ηνπο θαηά ηα άξζξα 50 ηνπ Ν. 993/1979 θαη 8 ηνπ Ν. 1232/1982 εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ν. 161/1975 θαζψο θαη γηα κεηαθιεηνχο ή κε ζεηεία ιεηηνπξγνχο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, εθ` φζνλ ζπληξέρνπλ νη εδηθνί φξνη θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξίδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία ή γηα θάζε πεξίπησζε κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ. Οη απνθάζεηο απηέο δεκνζηεπφκελεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζα νξίδνπλ αθφκα ηα πξνζφληα θα ην πνζνζηφ επί ησλ απνδνρψλ ηεο ρξνληθά δεχηεξεο ζέζεσο ή απαζρνιήζεσο πνπ ζα δηθαηνχηαη λα απνιακβάλεη ν ιεηηνπξγφο, ππάιιεινο, κηζζσηφο ή ζπληαμηνχρνο πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην φξην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1400/1983 (Α` 156) νξίζηεθε φηη ν δηνξηζκφο ή ε πξφζιεςε ζε δεχηεξε ζέζε ή απαζρφιεζε ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία. 5. Η παξάβαζε ηεο ζεζπηδφκελεο κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαγνξεχζεσο δηψθεηαη απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο νπνηνπδήπνηε πνιίηε θαη ηηκσξείηαη πνηληθά ζαλ παξάβαζε θαζήθνληνο κε πνηλή θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ παξφληνο θαη πεηζαξρηθά ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν. 6. Η αιεζηλή έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λφκνπ 1232/1982 γηα ηελ "επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο" είλαη φηη ζην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θξαηηθνί θνξείο αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ή κηθηνχ δηθαίνπ πνπ ηνπο δηέπεη ήηνη: α) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθπξνζσπνχληαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, β) νη Κξαηηθνί ή Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ζαλ θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 19 παξ. 5 ηνπ Ν. 1586/1986 (Α 37): "Η αιεζηλή έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 είλαη φηη ζ` απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο".

5 γ) νη Κξαηηθέο ή Γεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ, ν Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ε Διιεληθή Ραδηνθσλία - Σειεφξαζε θιπ. δ) Σα Κνηλσθειή Ιδξχκαηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ πεξηήιζαλ ζην Γεκφζην θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απ` απηφ. "Καη πξνθεηκέλνπ γηα ηα κέιε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ εθ` φζνλ ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ απνιαβψλ απηψλ απφ έμνδα παξάζηαζεο σο κειψλ ηεο Αθαδεκίαο, ζπληάμεηο, κηζζνχο ελεξγείαο, ππεξβαίλνπλ ηηο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 6 αξ. 1 απηνχ ην λφκνπ". ***Σν εληφο " " εδάθην ηεο πεξ.δ` πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1320/1983 (ΦΔΚ Α 6). ε) νη Σξαπεδηηηθέο θαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο είηε ηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είηε έρνπλ θξαηηθφ πξνλφκην ή θξαηηθή επηρνξήγεζε, φπσο ε Σξάπεδα Διιάδνο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο θ.α. ζη) ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην λφκν ή ηα δηθαζηήξηα σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ν Οξγαληζκφο πγθνηλσληψλ Διιάδνο, ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο θαη πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηρνξεγνχληαη απφ νπνηνδήπνηε ησλ πξνλαθεξνκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. δ) Οη ζπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ πην πάλσ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ησλ εδαθίσλ α` - ζη` απηήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηά. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βι. άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Ν. 1512/1985 (A 4) σο πξνο ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ εηδηθψλ γξακκαηέσλ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ απηνχ σο άλσ λφκνπ: "ε πεξίπησζε απφζπαζεο ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην δεκφζην ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ Ν. 1256/1982 ν απνζπψκελνο ιακβάλεη ηε δηαθνξά ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεψο ηνπ απφ ηηο απνδνρέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βιέπε άξζξν 94 παξ. 3 ηνπ Ν. 1566/1985 (Α 167),σο πξνο ηελ απαζρφιεζε καζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ καζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ ζρνιψλ ελαιιαζζφκελεο εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 16 παξ. 15 ηνπ Ν. 1586/1986 (Α 37): "Τπάιιεινη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ θαηά άξζξν 1 παξάγξαθνο 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκνζίνπ ηνκέα, νη νπνίνη πάζρνπλ ή έρνπλ παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ λφζεκα, ην νπνίν απαηηεί ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο, δηθαηνχληαη έσο 22 εξγάζηκεο κέξεο ην ρξφλν επηπιένλ θαλνληθή άδεηα, απφ ηηο νπνίεο νη 11 κε απνδνρέο θαη 11 ρσξίο απνδνρέο". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βιέπε άξζξν 20 παξ. 12 ηνπ Ν. 1735/1987 (Α 195) σο πξνο ηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πεξηπηψζεσλ γ`, ε`, ζη` θαη δ` ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ Ν. 1882/1990 (Α` 43):

6 "Απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα θαηλνχξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία απφ πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`), πξέπεη λα είλαη απηνθίλεηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Δμαηξνχληαη ηα απηνθίλεηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 1892/1990 (Α` 101), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε δηά ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 6 ηνπ Ν. 1943/1991 (Α` 50), νξίδεηαη φηη: "Ο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κφλν: α. Σηο θάζε είδνπο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ. β. Σα θάζε είδνπο λ.π.δ.δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ Αμηψλ, είηε απηά απνηεινχλ νξγαληζκνχο θαηά ηφπν είηε θαζ` χιελ απηνδηνίθεζεο. γ. Σηο θάζε είδνπο θξαηηθέο ή δεκφζηεο θαη παξαρσξεζείζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, "θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ή άιινπο δεκφζηνπο ζθνπνχο." δ. Σηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε θαηά πιεηνςεθία θαη ε. Σηο θάζε είδνπο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β` θαη γ` απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. 2. Η θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επαλανξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ ζίγεη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 1882/1990, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ θνξέσλ ηνπ θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ πξνβιέπνπλ έληαμε ζην κφληκν πξνζσπηθφ ππαιιήισλ πνπ είραλ πξνζιεθζεί σο έθηαθηνη. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 1882/1990 ππάγνληαη θαη νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 1914/1990 (Α` 178): "Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε άιινπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, φπσο επαλανξηνζεηήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 1892/1990, κπνξεί λα εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε γηα ην δεκφζην ηνκέα. ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ κεηά ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ ην δεκφζην ηνκέα". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν κφλν ηεο Τ.Α. ΓΟΑ/Φ7/200/41229 (ΠΡΟΔ) ηεο πεξί παξαηάζεσο πξνζεζκίαο γηα ζχζηαζε, ζχλζεζε θαη αλαζχλζεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Β` 773) νξίδεηαη: "Η πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην `Αξζξν κφλν ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, αξηζ. ΓΟΑ/Φ7/199/23555/ (ΦΔΚ 767 Β), γηα ηε ζχζηαζε, ζχλζεζε θαη αλαζχλζεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ θαηά ην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ Ν. 1256/1982 δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο νξηνζεηείηαη θάζε θνξά, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1586/1986, παξαηείλεηαη κέρξη ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 89 ηνπ Ν. 1943/1991 (Α 50): "Οινη νη θνξείο, νη νπνίνη πξηλ απφ ηελ επαλανξηνζέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990, αλήθαλ ζην δεκφζην ηνκέα

7 ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ζπλερίδνπλ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν λα ειέγνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην Γεκφζην ή λα ρξεκαηνδνηνχληαη ή λα επηρνξεγνχληαη απ` απηφ, ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ζηε Βνπιή θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην πξψην δεθαήκεξν ησλ κελψλ Ιαλνπαξίνπ θαη Ινπιίνπ θάζε έηνπο, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν πξνζιήθζεθε, απνρψξεζε ή απνιχζεθε, θαζψο θαη ηελ πξνθχπηνπζα ζπλνιηθή δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, αθνχ νξηζζεί εχινγε πξνζεζκία, ηνπιάρηζην δέθα εκεξψλ, ζηνλ παξαβάηε γηα παξνρή εμεγήζεσλ, επηβάιιεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ ή άιινπ ππνπξγνχ πνπ αζθεί επ` απηψλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξαμεψλ ηνπο, πξφζηηκν απφ δξρ. κέρξη δξαρκψλ. Σν πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 90 ηνπ Ν. 1943/1991 (Α 50): "Δξγαδφκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείην πξν ηνπ λ. 1892/1990 απφ ην λ. 1256/1982, πιελ ηνπ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ. θαη ν.η.α., θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ εμειέγεζαλ βνπιεπηέο, δχλαληαη εθ` φζνλ δελ απαγνξεχεηαη ξεηψο απφ ην χληαγκα, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο ή ζε πεξίπησζε κε επαλεθινγήο ηνπο, λα επαλέιζνπλ ακέζσο ζηελ εξγαζία ηνπο. Ο ρξφλνο ηεο ζεηείαο ησλ αλσηέξσ, φζσλ κέρξη ζήκεξα λφκηκα έρνπλ επαλέιζεη, θαζψο θαη ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5-8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1735/1987, ινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημή ηνπο. Ο ρξφλνο απηφο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηε ινηπή ππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηε ιήςε ζπληάμεσο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή. Σν ζρεηηθφ δηθαίσκα αζθείηαη εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηεο βνπιεπηηθήο ηδηφηεηαο". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ Ν. 1947/1991, ΦΔΚ Α 70: "Η έμνδνο θνξέσλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 1914/1990 (ΦΔΚ 178 Α`), κπνξεί λα είλαη νιηθή ή κεξηθή θαη γίλεηαη κφλν κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 42 παξ. 2 ηνπ Ν. 1947/1991 (Α` 70): "Δπί αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο αλήθνπλ θαηά πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% ζηνλ Ο.Α.Δ. ή ζε θξαηηθνχο θνξείο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982, φπσο αξρηθψο ίζρπζε, ε πξνζεζκία ππνρξεσηηθήο ζχγθιεζεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2190/1920 είλαη δέθα εκεξψλ θαη σο ηφπνο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο απηήο δχλαηαη λα νξίδνληαη ηα γξαθεία ηεο έδξαο κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ άλσ ηνπ εκίζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 2042/1992 (Α 75): "Η αχμεζε ηεο παξ. 1 θαηαβάιιεηαη θαη ζε ζπληαμηνχρνπο, πνπ απαζρνινχληαη θαη σο κηζζσηνί ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο έρεη νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`), εθφζνλ δελ ζα ιάβνπλ αχμεζε απφ ηε κηζζσηή ηνπο ππεξεζία, αλ φκσο ιάβνπλ αχμεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο, πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο Α.Σ.Α.". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Η παξ.6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2194/1994 (ΦΔΚ Α 34) νξίδεη φηη:"οη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ θαηά ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1256/1982 δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο δηνηθεηψλ, ππνδηνηθεηψλ, πξνέδξσλ θαη αληηπξνέδξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ, θαη` επηινγή ηνπο, είηε ηεο απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδνληαη είηε ηηο απνδνρέο ηεο

8 ζέζεο πνπ θαηείραλ πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά θαη γηα φζνπο δηνξίζηεθαλ ζηηο ζέζεηο απηέο κεηά ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1993." ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα δπλαηφηεηα επηινγήο απνδνρψλ βιέπε άξζξν 4 ηνπ Ν.2198/1994 (ΦΔΚ Α 43). *** Βι. ζρ. κε επηκεξηζκφ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ άξζξ.παξ.4 άξζξ.9 Ν.3075/2002,ε νπηά πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.11 β άξζξ.2 Ν.3234/2004, ΦΔΚ Α 52/ Απθπο 2 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 10 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 7 Αξζξν 2. Γειψζεηο 1. Οη ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη ή κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο πνπ θαηέρνπλ δεχηεξε ζέζε ή έρνπλ θαη δεχηεξε απαζρφιεζε, νθείινπλ ην α` 15λζήκεξν θάζε Ιαλνπαξίνπ θαη Ινπιίνπ λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε "ηχπνπ ηνπ Ν.Γ. 105/1969 "πεξί αηνκηθήο επζχλεο ηνπ δεινχληνο", ζε απιφ έληππν ρσξίο ηέινο ραξηνζήκνπ" ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη κνλάδα πξνζσπηθνχ θαη ησλ δχν ηπρφλ θαηερνκέλσλ ζέζεσλ, ή απαζρνιήζεψλ ηνπο, πνπ δηαβηβάδεηαη γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, γηα ηηο θαηεγνξίεο, ησλ ζέζεσλ ή απαζρνιήζεσλ, ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη απνιαβψλ, ηε δήισζε θαη δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λφκνπ ηνχηνπ. ***Η εληφο " " θξάζε αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1288/1982 (Α` 120). 2. Η γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παξάιεηςε ππνβνιήο, θαζψο θαη ε ππνβνιή αφξηζηεο ή εθπξφζεζκεο δειψζεσο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα παξαβάζεσο θαζήθνληνο γηα ην νπνίν ν ιεηηνπξγφο ππάιιεινο ή κηζζσηφο παξαπέκπεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ νηθεία πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ παξφληνο, ελψ νη αλαθξηβείο δειψζεηο παξαπέκπνληαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα άζθεζε πνηληθήο δηψμεσο κε απ` επζείαο θιήζε ζην αθξναηήξην. 3. Κάζε δηνξηδφκελνο ή πξνζιακβαλφκελνο θαηά ην άξζξν 1 ζην δεκφζην ηνκέα ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο ή κηζζσηφο νθείιεη πξνεγνπκέλσο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ θαηέρεη άιιε ζέζε θαη δελ έρεη άιιε απαζρφιεζε, ή φηη έρεη κε κλεία ηεο δηαηάμεσο λφκνπ πνπ ηπρφλ επηηξέπεη ηελ θαηάιεςε ή θαηνρή ηέηνηαο ζέζεσο. Απθπο 3 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 6 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 20 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 2 Αξζξν 3 πκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα. "Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2606/1998 (ΦΔΚ 89 Α), νη πξφζζεηεο κεληαίεο ακνηβέο ή απνιαβέο ησλ ιεηηνπξγψλ, ππαιιήισλ θαη κηζζσηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, απφ

9 ζπκκεηνρή ηνπο ζε κφληκα ή επθαηξηαθά ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Η σο άλσ δηάηαμε δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ γηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι. θαη Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Ι. κεξηθήο απαζρφιεζεο." *** Σν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 15 Ν.2703/1999 Α 72/ ,φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.11 άξζξ.11 Ν.2954/2001,ΦΔΚ Α 255/ ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 8, παξ.5 ηνπ Ν.2042/1992 (Α 75): "Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δχλαηαη λα ζπληζηψληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο κε αληηθείκελν ην θιείζηκν ησλ Ιζνινγηζκψλ-Απνινγηζκψλ θαη ηελ πεξαίσζε ινηπψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ησλ εδ. β` θαη γ` ηεο παξ. 3 θαη ηνπ εδ. α` ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ηνπ άξζξνπ 18 λ. 1505/1984". 2. Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν ζπκβνχιηα, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο αλ θαηαβάιιεηαη ακνηβή κεηά απφ ζρεηηθή δήισζε ηνπ ππαιιήινπ πεξί παξαηηήζεσο ιήςεσο ακνηβήο. 3. ηα ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο δελ πεξηιακβάλνληαη νη λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο θαη ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Σν άξζξν 9 ηνπ Ν.2129/1993 (ΦΔΚ Α 57) νξίδεη φηη: "Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`) δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηνπο κεηέρνληεο ζηελ Αλσηάηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.), ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Καλνληζκνχ "Υνξεγήζεσο ζπληάμεσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ" (ΦΔΚ 844/Β/1988 θαη 613/Β/1989), θαζψο θαη ζηνπο γηαηξνχο ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηνπ Ι.Κ.Α. θαη ζηνπο πγεηνλνκηθνχο πξντζηάκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εηζεγεηέο ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1976/1991 (ΦΔΚ 184 Α`). Η ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη απφ 1 Οθησβξίνπ 1992." 4. Οη πξφζζεηεο κεληαίεο απνδνρέο, ή απνιαβέο ησλ ιεηηνπξγψλ ππαιιήισλ θαη κηζζσηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεσο απφ ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 8, παξ.5 ηνπ Ν.2042/1992 (Α 75): "Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δχλαηαη λα ζπληζηψληαη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο κε αληηθείκελν ην θιείζηκν ησλ Ιζνινγηζκψλ-Απνινγηζκψλ θαη ηελ πεξαίσζε ινηπψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ησλ εδ. β` θαη γ` ηεο παξ. 3 θαη ηνπ εδ. α` ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ηνπ άξζξνπ 18 λ. 1505/1984". 5. Η παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληεινχκελε κε ηελ είζπξαμε νπνηαζδήπνηε αλεπίηξεπηεο πξφζζεηεο ακνηβήο ή απνιαβήο

10 ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα πέξα απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ή ηελ είζπξαμε κεληαίσλ πξφζζεησλ απνδνρψλ πνπ λα ππεξβαίλνπλ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεσο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνηειεί παξάβαζε ηνπ ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο, πνπ ηηκσξείηαη θαηά ην άξζξν 259 Πνηλ. Κψδηθα θαη ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαδηθαζία. Ο παξαβάηεο παξαπέκπεηαη ππνρξεσηηθά ζην νηθείν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Η ζηνηρεηνζέηεζε ηεο παξαβάζεσο δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξνηήζεσο ή ηεο ζπλζέζεσο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε ην θχξνο ησλ πξάμεψλ ηνπ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 1505/1984 (Α 194): "ε ηδηψηεο κέιε ησλ παξαπάλσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί ην ζπιινγηθφ φξγαλν απνδεκίσζε κέρξη ρίιηεο πεληαθφζηεο (1.500) δξαρκέο θαηά ζπλεδξίαζε, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1256/1982. Η απνδεκίσζε απηή κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 1694/1987 (Α 35): " Η αιεζηλή έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1505/1984 (194 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1256/1982 είλαη φηη δελ εκπίπηνπλ ζ` απηέο ηα δηνηθεηηθά δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ , εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ. 1505/1984, λα δηέπνληαη απφ ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο ηνπ λ. 3239/1955, ηνπ λ.δ. 1198/1972 θαη ησλ βάζεη απηψλ εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ 1219/1980 θαη 17825/1985 ησλ Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο αληίζηνηρα". Απθπο 4 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 9 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 1 Αξζξν 4 Διεγρνο ζπκκνξθψζεσο. 1. Γηα λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 νη ιεηηνπξγνί, ππάιιεινη ή κζζσηνί ππνβάιινπλ ζηελ κνλάδα πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπο ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 1 εληαία δήισζε ηεο νπνίαο ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν θαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απηψλ κε ηε βνήζεηα κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ή άιινπ ηερληθνχ κέζνπ, ζα θαζνξηζζνχλ κε ηελ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λφκνπ απηνχ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο. ηε δήισζε απηή, πιελ ησλ άιισλ, ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά θαη: α) Οη θαηερφκελεο πέξα ηεο κηαο (θχξαο) ζέζεηο ή απαζρνιήζεσο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, φπσο ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο είραλ κεηάζρεη θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν θαη ν ρξφλνο απαζρνιήζεψο ησλ. β) Οη νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο απνδνρέο ή απνιαβέο ηηο νπνίεο είζπξαμαλ γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο απαζρνιήζεηο απηέο. 2. Οη αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ θαηά ην άξζξν 1 θνξέσλ είλαη ππεχζπλεο γα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πεηζαξρηθή θαη πνηληθή δίσμε, ηε δηαβίβαζε αληηγξάθνπ ηεο ππεχζπλεο δειψζεσο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ππαιιήισλ ή κηζζσηψλ ηελ παξνρή θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ή άιιν Γηθαζηήξην θαη γεληθά γηα ηελ θίλεζε θαη πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζίσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.

11 Οη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ ε άιινη αξκφδηνη ππάιιεινη πνπ παξακεινχλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 1 παξ. 5 θαη 3 παξ 5 ηνπ παξφληνο. Απθπο 5 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 2 Αξζξν 5 Δπηζηξνθή απνιαβψλ. Οη πξφζζεηεο ακνηβέο, απνδνρέο ή απνδεκψζεηο πνπ εηζέπξαμε ν ιεηηνπξγφο, ππάιιεινο κηζζσηφο ή ζπληαμηνχρνο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο ζεσξνχληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο θαη επηζηξέθνληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην Σακείν, ππνρξεσηηθά, πέξα απ` φιεο ηηο άιιεο έλλνκεο ζπλέπεηεο χζηεξα απφ θαηαινγηζκφ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ λφκνπ πεξί εζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ. Απθπο 6 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 45 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 40 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 2 Αξζξν 6 Αλψηαην φξην απνιαβψλ "1. Οη ζπλνιηθέο κεληαίεο θαζαξέο απνιαβέο, απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ θαη` εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ πξνέξρνληνη απφ ηελ άζθεζε εξγαζίαο, ιεηηνπξγήκαηνο, έξγνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε απαζρφιεζε ή απφ ζπληαμηνδνηηθφ ή αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο θαη νπνηαζδήπνηε επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ γεληθά θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 50/πιάζην ηνπ εθάζηνηε ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο θαηά ην άξζξν 37 ηνπ α.λ. 1846/1951 (ΦΔΚ 179 Α`) 22εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ Ι.Κ.Α.. Ωο θαζαξέο απνιαβέο ινγίδεηαη ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε, απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνιαβψλ ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ θάζε είδνπο θξαηήζεσλ, πνπ θαηά λφκν ηηο βαξχλνπλ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο σο θαη ηεο εηζθνξάο Ο.Γ.Α. πνπ αλαινγνχλ ζε απηέο ηηο απνιαβέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ δε ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ άιια εηζνδήκαηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζχδπγν θαη δχν ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ". ***Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 1326/1983 (Α` 19), αληηθαηαζηάζεθε ζηελ ζπλέρεηα σο άλσ κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2303/1995 (Α 80). Δλαξμε ηζρχνο απφ ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χκθσλα κε ηελ ΓΙΓΑΓ/12/9/22880/22-29 επη (Β` 728) απφθ. Τπ.Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο νξίδεηαη: "1. Απνιαβέο ησλ ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ ή κηζζσηψλ γεληθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (αξζξ. 9 & 1Ν. 1232/82 θαη 1 & 6 ηνπ Ν. 1256/82, λννχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν 1256/82 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ.33 ηνπ Ν.1326/83, νη ζπλνιηθέο κεληαίεο θαζαξέο απνιαβέο, απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ άζθεζε εξγαζίαο, ιεηηνπξγήκαηνο, έξγνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε απαζρφιεζε ή απφ ζπληαμηνδνηηθφ ή αζθαιηζηηθφ θνξέα

12 θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη νλνκαζία θαηαβάιινληαη. 2. ηηο σο άλσ απνιαβέο δελ πεξηιακβάλεηαη ε απνδεκίσζε γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ θαζψο θαη γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη απνιαβέο απφ ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή κεξίζκαηα κεηνρηθψλ ηακείσλ εθφζνλ ε αζθάιηζε ζ` απηά ζηεξίδεηαη ζε εηζθνξέο κφλνλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 3. Ωο θαζαξέο απνιαβέο, ινγίδεηαη ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνιαβψλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ θάζε είδνπο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, πνπ θαηά λφκν ηηο βαξχλνπλ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζ` απηέο ηηο απνιαβέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ άιια εηζνδήκαηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζχδπγν θαη δχν ηέθλα πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 4. Σν ζπλνιηθφ κεληαίν αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ απνηειεί ην αλψηαην φξην ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Ν. 1256/1982, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη απφ ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη αλψηεξεο νη πην πάλσ θαζαξέο απνιαβέο (& 1 ηνπ άξζξ απηνχ), ζπκπεξηιακβάλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ην επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο (29 ρξφλσλ ππεξεζίαο), ην επίδνκα ζπδχγνπ, ην επίδνκα δχν ηέθλσλ θαη ην επίδνκα ζπνπδψλ, πξνζαπμεκέλν κε ηελ θάζε θνξά ρνξεγνχκελε Α.Σ Α. 5. Απφ ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο απηήο παχεη λα ηζρχεη ε απφθαζε ΓΙΚΠΡ/ Φ.24/27/5181/ (ΦΔΚ 316/Β/ )". 2. Τπέξβαζε απφ ην ζεζπηδφκελν κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλψηαην φξην είλαη αλεθηή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηηαθηηθήο θξαηηθήο αλάγθεο κφλν χζηεξα απφ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, πξνθεηκέλνπ γηα φισο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ή ηερλνθξαηψλ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεηνχληεο κέρξη ηψξα πηιφηνη θαη κεραληθνί ηνπ ζαιάκνπ δηαθπβεξλήεσο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο. 3. Κακηά ακνηβή εθηφο απφ ηηο θχξηεο απνδνρέο δελ θαηαβάιιεηαη γηα παξνρή νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππεξεζίαο ζηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο πξφζσπα αλ δελ δηαβηβαζηεί ζηνλ αξκφδην γηα ηελ πιεξσκή ππάιιειν, βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο πξνζσπηθνχ φηη θαηέζεζε ζ` απηήλ ππεχζπλε δήισζε, ζε απιφ ηππνπνηεκέλν ραξηί γηα ην αθξηβέο πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη, ηελ ππεξεζία πνπ ζα ην θαηαβάιεη θαη ηελ αηηία γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη. 4. Οινη νη εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ θαη νη ηακίεο ή άιια αξκφδηα φξγαλα ησλ θαηά ην άξζξν 1 λνκηθψλ Πξνζψπσλ είλαη ππνρξεσκέλα, φηαλ δηαπηζηψλνπλ ή ιάβνπλ γλψζε φηη ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ λα παξαθξαηνχλ, ή λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ππέξ ηνπ νξγάλνπ πνπ θαηέβαιε ηα επηπιένλ πνζά. Οη θαηαινγζηηθέο πξάμεηο ππφθεηληαη ζην έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε ην δηέπνπλ. Αλ ην ππεξβάιινλ πνζφ θαηαβιήζεθε απφ ηακείν θξαηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηφηε ην πνζφ ηνχην πεξηέξρεηαη ζαλ εηδηθφ έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε εηζπξάμεσο ππεξβάιινληνο πνζνχ απηφο πνπ ην εηζέπξαμε νθείιεη λα ην επηζηξέςεη ζην Γεκφζην ηακείν ή ζην νηθείν Ννκηθφ πξφζσπν θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ εθθαζαξηζηή απνδνρψλ ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ θαηαζέζεψο ηνπ. 5. Ο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο απαγνξεχζεσο απηήο αλαηίζεηαη ζην ειεγθηηθφ πλέδξην θαη ελεξγείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαηά ηα

13 νξηδφκελα απ` ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ. 6. Ωο ππάιιεινη ή κηζζσηνί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη άπνθιεηζηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θα νη ζπλδεφκελνη κε ην Γεκφζην βάζεη κζζψζεσο έξγνπ ή έκηζζεο εληνιήο, ηα κέιε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ πνπ ιακβάλνπλ έμνδα παξαζηάζεσο απφ ην Γεκφζην Σακείν, φπσο θαη νη κηζζνινγηθά εμνκνηνχκελνη πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο θξαηηθνί ιεηηνπξγνί. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1821/1988 (ΦΔΚ Α 271): "Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65) δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1397/1983 (ΦΔΚ 143) θαη 5,6 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 1579/1985 (ΦΔΚ Α 217). Η ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη αλάινγα θαη γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα θαη ηκήκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εθεκεξίαο θαη ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ηνπο. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ηελ Τ.Α. ΓΙΚΠΡ/Φ24/51181 (ΠΡΟΔ) ηεο 18/ (Β` 316), πεξί πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ησλ θαζαξψλ απνιαβψλ ησλ ιεηηνπξγψλ, ππαιιήισλ ή κηζζσηψλ γεληθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Β` 316). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Βιέπε επαλαξηνζέηεζε δεκνζίνπ ηνκέα ζην άξζξν 51 Ν.1892/90. Γηα κεξηθή ή νιηθή έμνδν απφ δεκφζην ηνκέα βιέπε δηαηάμεηο άξζξσλ 30 παξ. 1 Ν.1914/90 θαη 22 Ν.1947/91 θαη ηα βάζεη απηψλ εθδνζέληα ΠΓ Απθπο 7 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 2 Αξζξν 7. Διεγθηηθφ πλέδξην. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Βιέπε λεψηεξε ξχζκηζε ππαγσγήο ζην Τπ.Γηθαηνζχλεο ζηελ παξ. 3 άξ. 24 ηνπ Ν. 1558/ Σν Διεγθηηθφ πλέδξην αλεμάξηεην απφ θάζε άιιε αξρή, επνπηεχεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ. Οπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ζαλ θνξέαο επνπηείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ν Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ λνείηαη ζην εμήο ν Πξσζππνπξγφο. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο: Βι. Τ.Α (ΠΡΩΘ) ηεο 20/ (Β` 630), Κσδ ην Διεγθηηθφ πλέδξην αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα θαη ε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε: α) Διεγθηηθνχ Κψδηθα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ησλ εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ, ησλ θάζε κνξθήο δηαρεηξίζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη γεληθά ησλ ινγαξηαζκψλ (απνινγηζκψλ) ησλ Οξγαληζκψλ ηνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη φισλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. β) Διεγθηηθνχ Κψδηθα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε αληηθείκελν ηε κνξθή, ηνλ ηξφπν, ηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία αζθήζεσο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαρεηξίζεσλ ρξεκαηηθνχ θαη πιηθνχ πνπ αλήθνπλ ζε Κξαηηθά Ννκηθά

14 Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1232/1982 "επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο". γ) Κσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηνπξγία απηνχ θαη ηνλ ηξφπν αζθήζεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ηελ επρέξεηα ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 3 Γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξέπεηαη λα ζπγθξνηεζνχλ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ νη παξαθάησ εηδηθέο Δπηηξνπέο. α) Πεληακειήο λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξεηο πκβνχινπο ή Παξέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, έλαλ θαζεγεηή ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ή ζηελ Πάληεην Αλσηάηε ρνιή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκθψλ ή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ Πξψηνπ Κψδηθα. β) Δλδεθακειήο λνκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, πνπ ζα απνηειείηαη απφ έλα χκβνπιν Δπηθξαηείαο δχν κέιε ή Παξέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, έλαλ θαζεγεηή νηθνλνκηθνχ καζήκαηνο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ ή ζηελ Πάληεην Αλσηάηε ρνιή ή ζηελ Αλσηάηε ρνιή Δκπνξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, δχν αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη απφ δχν εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ησλ παξαπάλσ Ν.Π.Ι.Γ. γηα ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ Γεπηέξνπ Κψδηθα θαη γ) Πεληακειήο Δπηηξνπή απφ ηξία κέιε ή Παξέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη απφ δχν αλψηεξνπο ππαιιήινπο απηνχ απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ζα πξνηείλεηαη απφ ην ζχιινγν ησλ ππαιιήισλ ηνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ. Γξακκαηείο ζηηο αλσηέξσ επηηξνπέο νξίδνληαη απφ έλαο ππάιιεινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηα κέιε θαη ηνπο γξακκαηείο ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ είηε θαηά ζπλεδξίαζε είηε θαη` απνθνπή. *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1653/1986 " Η πξνβιεπφκελε επηηξνπή απφ ην εδ. γ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1256/1982 (ΦΔΚ 65/1982 ηεχρνο Α`),γηα ηε ζχληαμε θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δηεπξχλεηαη ζε επηακειή κε ηελ πξνζζήθε ελφο ππαιιήινπ βαζκνχ Α` ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ελφο ππαιιήινπ βαζκνχ Α` ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνλ νπνίν πξνηείλεη ν Πξφεδξνο ηνπ ψκαηνο. Η Δπηηξνπή ζα πεξαηψζεη ην έξγν ηεο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1986.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο επηηξέπεηαη λα δνζεί παξάηαζε, γηα κηα θνξά, ηεο πξνζεζκίαο απηήο. 4. Καηαξγείηαη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 1982 θάζε δηάηαμε ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο, πνπ εμαηξεί απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1271/1982 (Α 97): "Με απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κπνξεί λα αλαηεζεί ζηνλ Τπνπξγφ πξνεδξίαο ηεο θπβεξλήζεσο ε άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή θαη κέξνπο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 1256/1982 "γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ

15 θαζηέξσζε αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο", έρεη ν Πξσζππνπξγφο ηελ επνπηεία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 7 παξ. 1, αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο βι. ΤΑ 18647/1982 (ΦΔΚ Β 630). Απθπο 8 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 4 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 1 Αξζξν 8 Γηεξεχλεζε θαηαγγειηψλ. 1. Η θαηά ην άξζξν 4 ηνπ Ν.Γ. 3983/1959 "πεξί κέηξσλ ηηλσλ πξνο βειηίσζηλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ" δηνηθεηηθή εμέηαζε, γηα επψλπκεο ηδησηηθέο ή δεκφζηεο θαηαγγειίεο ή παξάπνλα ησλ πνιηηψλ, φηαλ αθνξνχλ παξάλνκεο ή αζέκηηεο ππεξεζηαθέο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο αλσηάησλ ππαιιήισλ ηεο θξαηηθήο Γηνηθήζεσο, ησλ Οξγαληζκψλ ηνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ησλ Γεκνζίσλ ή Παξαρσξεζεηζψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ θξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ππφ νηαδήπνηε λνκηθή κνξθή ελεξγείηαη απφ χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή δηνηθεηηθφ δηθαζηή. Η αλάζεζε γίλεηαη, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ή απφ ηνλ νπνίν επνπηεχεηαη ε ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη ν ππάιιεινο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία ή ην παξάπνλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 "πεξί δηαηάμεσλ θιπ". 2. Οηαλ ε επψλπκε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαθέξεηαη ζε αλψηεξν ή θαηψηεξν ππάιιειν, ή δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη ν ηπρφλ πξνβιεπφκελνο απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο δεκνζηνλνκηθφο ή νηθνλνκθφο έιεγρνο ελεξγείηαη απφ ηα νηθεία φξγαλα επηζεσξήζεσο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή δηαδηθαζία ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπ ή ην εηδηθφ ειεγθηηθφ ή επηζεσξεζηαθφ πξνζσπηθφ είλαη αλεπαξθέο ε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ αλψηεξν θαηά βαζκφ ηνπ εμεηαδνκέλνπ ππάιιειν πηπρηνχρν Αλσηάηεο ρνιήο νξηδφκελν απφ ηνλ αξκφδην ή επνπηεχνληα Τπνπξγφ. 3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηνηθεηηθήο εμεηάζεσο ν χκβνπινο ή Πάξεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ν δηνηθεηηθφο δηθαζηήο είρε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλαθξηηψλ. Οη πξνυπνζέζεο θαη ε δηαδηθαζία βεβαηψζεσο εηδηθήο απνδεκψζεσο γηα ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο δαπάλεο ησλ αλαθξηηψλ, πξαγκαηνγλσκφλσλ ή καξηχξσλ νξίδνληαη κε θνηλή θαλνληζηηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ νξίδεηαη θάζε θνξά ε απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε θάζε δηθαηνχρν. Η δαπάλε απηή, φηαλ ε δηνηθεηηθή εμέηαζε ζηξέθεηαη θαηά δεκνζίνπ ππαιιήινπ, βαξχλεη εηδηθή πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη ππφ εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, ελψ φηαλ ζηξέθεηαη θαηά ππαιιήινπ ησλ ινηπψλ θνξέσλ, βαξχλεη πηζηψζεηο ηνπ αληηζηνίρνπ θνξέα πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγζκφ ηνπ, κε βάζε ηελ παξαπάλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή ε Οινκέιεηα απηνχ αλαθέξνπλ ή δηαπηζηψλνπλ φηη έγηλαλ πιεξσκέο θαηά παξάβαζε δηαηάμεσλ

16 νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Απθπο 9 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 11 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 4 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 9. Θέκαηα Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ησλ αλσηέξσ πξφζζεησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηηο ζέζεο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ απηνχ πξνζηίζεληαη: α) Μία (1) ζέζε πκβνχινπ πνπ ζπληζηάηαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα πξντζηαηαη ηνπ Κιηκαθίνπ Βνξείνπ Διιάδνο πνπ δεκηνπξγείηαη κε έδξα ηελ πφιε απηή. β) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο Παξέδξσλ. Οη ηέζζεξηο απηέο ζέζεηο ησλ Παξέδξσλ ζπληζηψληαη αλά κία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ Αραταο, Ρεζχκλεο, Ισαλλίλσλ θαη Ρνδφπεο φπνπ ζα πξντζηαληαη ησλ αληηζηνίρσλ Τπεξεζηψλ πεξηθεξείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ησλ Ννκψλ απηψλ. Με απφθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα θαζνξηζζεί ε πεξηθεξεηαθή αξκνδηφηεηα ηνπ πην πάλσ Κιηκαθίνπ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ θαζέλα απφ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο Παξέδξνπο. γ) ηηο ζέζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηηο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα πξνζηίζεληαη άιιεο είθνζη (20) ζέζεηο ηνπ Κιαδνπ ΑΣ θαη νξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ φισλ ησλ Κιάδσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, δελ δχλαληαη λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ φισλ ησλ Κιάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζ` απηφ. 2. Οη πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηαδηθαζία πιεξψζεσο ησλ θελψλ ή θελνπκέλσλ ζέζεσλ ησλ Παξέδξσλ θαη πκβνχισλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νξίδνληαη ζην κηζφ ρξφλν ηνπο. 3. πληζηψληαη είθνζη (20) ζέζεηο Δηζεγεηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε βαζκφ θαη απνδνρέο Παξέδξνπ Πξσηνδηθψλ ή Πξσηνδίθνπ. ηηο ζέζεηο απηέο δηνξίδνληαη κε βαζκφ θαη απνδνρέο Παξέδξνπ Πξσηνδίθσλ, απνθιεηζηηθά απφθνηηνη ηεο νηθείαο ρνιήο θαηά ηα νξηδφκελα κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, κεηά γλψκε ηεο νινκειείαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Οη εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο δηαλχνπλ δηεηή δνθηκαζηηθή ππεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο ην Αλψηαην (κε επηακειή ζχλζεζε) Γηθαζηηθφ πκβνχιην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απνθαίλεηαη γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Οζνη θξηζνχλ επαξθείο κνληκνπνηνχληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζην βαζκφ θαη ηηο απνδνρέο πξσηνδίθνπ ελψ νη ππφινηπνη κεηαηάζζνληαη κε φκνην Γηάηαγκα, ππνρξεσηηθά ζε άιιε δεκφζηα ππεξεζία. Καηά ηα ινηπά γηα ην δηνξηζκφ, ηελ νξθνδνζία θαη γεληθά ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ εηζεγεηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηνπξγνχο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.

17 Οη αλσηέξσ ζέζεηο εηζεγεηψλ ζα πιεξσζνχλ ζηαδηαθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαπηπρηαθήο ρνιήο Γηνηθήζεσο θάζε ρξφλν κεηά ηελ πξψηε επηηπρή έμνδν απνθνίησλ απφ ηελ παξαπάλσ ρνιή πξννξηδνκέλσλ γη` απηέο ηηο ζέζεηο, ζα πιεξψλνληαη πέληε απφ απηέο. Ο Δηζεγεηήο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κπνξεί λα πξναρζεί ζε Πάξεδξν κε απφθαζε ηνπ Οηθείνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηε κνληκνπνίεζή ηνπ. Οη εηζεγεηέο βνεζνχλ ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηνπο παξέδξνπο ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηάγλσζε ησλ ππνζέζεσλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ αλαπιεξσηέο Παξέδξσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη κέρξη δηκήλνπ ην πνιχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. *** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Με ηελ παξ.1 γ`άξζξ.37 Ν.2721/1999 ΦΔΚ Α 112, νξίδεηαη φηη: "γ. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Δηζεγεηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ ζπζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`) θαη 13 παξ. 4 ηνπ λ. 2145/1993, κεηψλνληαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηά ζαξάληα πέληε (45) θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο απηψλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα (40)". 4. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Π.Γ. 774/1980) αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο αθνινπζσο: "6. Πξνθεηκέλνπ πεξί δαπαλψλ νη νπνίεο αλαγλσξίζηεθαλ θαη εθθαζαξίζηεθαλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα αιιά θξίλνληαη σο κε λφκηκεο ή σο κε ζηεξηδφκελεο ζε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, ηνλ θαηαινγηζκφ αζθεί ν αξκφδηνο Πάξεδξνο ή Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ". 5. Γαπάλεο, πνπ δηελεξγήζεθαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ηαθηηθνχ θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ) γηα ηελ πιεξσκή ακνηβψλ ζπκβαζηνχρσλ ηδησηψλ πνπ δελ έρνπλ δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα κε κίζζσζε έξγνπ θαηά ην άξζξν 681 θε. Α.Κ. θαζψο θαη παξφκνηεο δαπάλεο ή απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ πιεξσζεί ζ` απηνχο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο γηα ιφγνπο παξάβαζεο ή κε ηήξεζεο ηππηθψλ θαη φρη νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, ζεσξνχληαη ζχλλνκεο. 6. ***Η παξάγξαθνο 6 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 15, παξ.6 ηνπ Ν.1735/1987 (Α 195). Απθπο 10 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 11 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 25 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Αξζξν 10. Ννκηθή θαη Γηθαζηηθή Οξγάλσζε ***Σν άξζξν 10 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 39 παξ. 2 ηνπ Ν. 1884/1990 (ΦΔΚ Α 81). Απθπο 11 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 20 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 35

18 Πποιζσύζαζερ μοπθέρ άπθπος 1 Δξκελεία θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1232/1982 "επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο". Αξζξν ***Η παξ.1 θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξ.γ`ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2026/1992 (Α 43) 2. Η αιεζηλή έλλνηα ηεο κελ παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.Γ. 4352/1964, φπσο επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 1232/1982 είλαη φηη ζηνπο δηθεγφξνπο ππάγνληαη θαη νη λνκηθνί ζπλεξγάηεο ή δηθεγφξνη ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ηεο δε πεξηπηψζεσο δ` ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ είλαη φηη δηθεγφξνη πνπ έρνπλ εληαγεί είλαη κφλνλ εθείλνη πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο κε εηδηθή πξάμε θαηαηάμεσο ζε ζέζεηο πξνβιεπφκελεο λνκνζεηηθά ή θαλνληζηηθά ή θαηαζηαηηθά ζαλ νξγαληθέο θαη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κία κφλνλ έκκηζζε απαζρφιεζε θαη δελ αξθεί ε κηζζνινγηθή αληηζηνηρία πνπ παξαζρέζεθε ζ` απηνχο απφ ην Ν. 1093/1980, ε απφ νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ή θαλνληζηηθή θαη θαηαζηαηηθή πξάμε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. Σν αλψηαην φξην ηεο απνδεκίσζεο, πνπ πξνβιέπεη γηα ηνπο δηθεγφξνπο ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ πην πάλσ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1232/1982 είλαη ην νξηδφκελν ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 1183/1981 "πεξί ζπζηάζεσο πξσηνδηθείσλ θιπ." ελψ ζηνπο ινηπνχο δηθεγφξνπο θαηαβάιιεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ απνδεκίσζε πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πην πάλσ αλψηαην φξην. 3. Η αιεζηλή έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1232/1982 είλαη φηη επηηξέπεηαη ε θαηάξγεζε πεξηηηψλ ή ζπγρψλεπζε νκνεηδψλ δηεπζχλζεσλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ θαη ζχζηαζε λέσλ φπσο θαη ε ιεηηνπξγηθή ππαγσγή ηνπο ζε άιιε αλψηεξε νξγαλσηηθή βαζκίδα ρσξίο ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ αιιά κε δπλεηηθή θαηάξγεζε ή κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 3 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο ζε θελέο νξγαληθέο ή δηαβαζκηδφκελεο πξνζσξηλέο ζέζεηο, σο ηνλ θαηαιεθηηθφ βαζκφ ή κηζζφ ηεο ζέζεσο, ζηηο θεληξθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ φισλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο νξγαληζκψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηελ επάλδξσζε ησλ πην πάλσ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θάζε Τπνπξγείνπ, απνθεληξσκέλεο ππεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ. Γηα ηελ επάλδξσζε θαη γεληθφηεξα γηα ηε κεηαθίλεζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζηαθέο απηέο κνλάδεο εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηαμεηο ηνπ άξζξνπ 143 παξ θαη 3 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ Πξ. Γ/γκαηνο 611/1977, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη 8 ηνπ Ν. 1232/1982. ***Παξαηήξεζε:χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 7 ηνπ Ν. 1400/1983, Α 156: "ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1232/1982 ππάγνληαη νη δηθεγφξνη εθείλνη πνπ ππεξεηνχλ σο λνκηθνί ή δηθαζηηθνί ζχκβνπινη ή δηεπζπληέο δηθαζηηθνχ ή πξντζηάκελνη δηθαζηηθνχ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ παξέρνπλ λνκηθέο ζπκβνπιέο ή γλσκνδνηήζεηο ή θαηεπζχλνπλ ζην ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ απφ άιινπο δηθεγφξνπο ή πξντζηαληαη (νη δηεπζπληέο δηθαζηηθνχ) εηδηθήο ππεξεζίαο ή ηκήκαηνο πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απν έλα δηθεγφξνπο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ρεηξίδνληαη ή φρη νη ίδηνη πξνζσπηθά δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή αλ πξνβιέπεηαη ή φρη αληίζηνηρε νξγαληθή ζέζε ή αλ ηνπο έρεη δνζεί ή φρη ν ηίηινο ή ε νλνκαζία ηνπ λνκηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβνχινπ ή δηεπζπληή δηθαζηηθνχ. Η ηδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ή δηθαζηηθνχ ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληή δηθαζηηθνχ απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ζχ απηνχο ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηε παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1232/1982 (ΦΔΚ

19 22Αχ/182), έζησ θαη αλ ζην παξειζφλ ζπλέηξερε ζην πξφζσπφ ηνπο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξέζεηο". 4. ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1232/1982 θαη κεηά ηελ παξ. 5 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξ. 6: "6. Με ηα Π. Γ/ηα ηεο παξ. 2 γηα ηε βαζκνινγηθή επαλέληαμε ή κε ηελ έθδνζε ησλ θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ελνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά φινη νη θαηά Τπνπξγείν θαη Ν.Π.Γ.Γ. θιάδνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ ηνπο θαηά επαγγεικαηηθή ή πξαγκαηηθή ππεξεζηαθή εηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηεμαγφκελεο ππεξεζίαο ζε θάζε Τπνπξγείν ηίηινπο ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπ θιάδνπ ζηνπο νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Ο δηαρσξηζκφο θιάδσλ επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ηεο πην πάλσ εηδηθεχζεσο ή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ή γισζζνκάζεηαο πνπ απνδεηθλχεηαη κφλν είηε κε ηνλ πην πάλσ ηίηιν, είηε κε επηηπρία ζε εμεηάζεηο ησλ θαηά ηα άξζξα 22 σο 26 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Ν. 1811/1951) δηαδηθαζηψλ φπσο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ. Γηα φζνπο ππαιιήινπο δελ δηαζέηνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνο ηελ εηδηθφηεηα θαη νλνκαζία ηνπ Κιάδνπ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη κνλάδαο φπσο ζρνιήο ή ζρνιείνπ είλαη ππνρξεσηηθή κε ηηο ίδηεο πξάμεο ε κεηαθνξά ησλ ζέζεψλ ηνπο ζε θιάδνπο νκνίσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηεο ίδηαο πάληνηε θαηεγνξίαο θαη ζε έιιεηςε θιάδσλ ηέηνηαο θαηεγνξίαο ζε ζπληζηψκελνπο θιάδνπο πξνζσξηλψλ ζέζεσλ, κε δηαηήξεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ βαζκνινγηθήο θαηαζηάζεσο θαη εμειίμεψο ηνπο". 5. Σα εδάθηα δεχηεξν θαη ηξίην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 1232/1982 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: "Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη δηνξίδνληαη απηνδίθαηα κε ηελ πξάμε δηαζέζεσο θαη ηε βεβαησηηθή πξάμε δηνξηζκνχ ηεο Γηνηθήζεσο ησλ θαηά ην άξζξν 1 παξ. 6 Κξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζία νξηδφκελα κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, επηηπρφληεο απφ νπνηνδήπνηε πίλαθα επηηπρίαο θνηλνχ ή εδηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ πνπ ζα θελσζνχλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί δηαγσληζκνί ή έρνπλ εμαληιεζεί νη πίλαθεο επηηπρίαο δηελεξγεζέλησλ δηαγσληζκψλ ή έπαπζε ε ηζρχο πηλάθσλ επηηπρίαο δηελεξγεζέλησλ δηαγσληζκψλ. Οζνη απφ ηνπο επηηπρφληεο ζε εηδηθνχο ή θνηλνχο δηαγσληζκνχο δελ απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο ζε θελέο ζέζεηο είηε ηνπ Γεκνζίνπ είηε νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη ηα ίδηα ηππηθά πξνζφληα, κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο δηαγξάθνληα, απφ ηνπο πίλαθεο επηηπρίαο". 6. Η ηζρχο ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Ν. 1232/1982 "επαλαθνξά ζε ηζρχ, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 4352/1964 θαη άιιεο δηαηάμεηο", ιήγεη ηελ Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 1232/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "5. Πίλαθεο δηαγσληζκψλ άκηζζσλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ησλ εηψλ 1980 θαη 1981 ησλ νπνίσλ ε ηζρχο έιεμε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1981, παξαηείλνληαη επί δίκελν απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπληζησκέλσλ αληηζηνίρσλ άκηζζσλ ζέζεσλ κε ην λφκν απηφ". 8. ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1232/1982 κεηά ηε θξάζε "απφ ηνλ εηζαγσγηθφ" πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο "θαη ηνλ

20 θαηαιεθηηθφ". 9. ***Η παξ. 9 θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξ. γ`ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ Α 43). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ ηνπ Κξάηνπο βιέπε άξζξν 8 Ν. 1487/1984 (ΦΔΚ Α 166). Απθπο 12 ύνδεζη με Νομολογία και Απθογπαθία 58 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 69 Αξζξν 12 Πξνζσξηλέο ξπζκίζεηο. 1. Δπαλαθέξνληαη ζε ηζρχ, γηα φια ηα Τπνπξγεία θαη γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Δμσηεξηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ θαζψο θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν. 51/1975 "πεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ", ν δε ηχπνο ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 51/1975 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1199/1981 θαη ησλ άξζξσλ 4, 6, 12 θαη 13 ηνπ Ν. 1232/1982, αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ ηχπν ηεο Καλνληζηηθήο Απνθάζεσο, ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Οηθνλνκηθψλ. Καηαξγνχληαη αθφκε απηνδίθαηα φια ηα επηκίζζηα ή επηδφκαηα ή κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία πξφζζεηεο ακνηβέο ζε ζπλάιιαγκα ησλ ππεξεηνχλησλ ζηηο ησξηλέο θαη δηαηεξνχκελεο ή κεηαηξεπφκελεο κε ηηο πην πάλσ απνθάζεηο ζέζεο ιεηηνπξγψλ ή ππαιιήισλ εμσηεξηθνχ απφ νπνηαδήπνηε ζρέζε, ην δε κζζνιφγηφ ηνπο νξίδεηαη κε ηηο πην πάλσ ή ρσξηζηέο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο θαηά εληαίν, δίθαην θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. Δηδηθψηεξα γηα κελ ην εμσηεξηθφ θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1160/1981 γηα δε ην εζσηεξηθφ θαηαξγείηαη ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 445/1976 "πεξί εθπξνζσπήζεσο θ.ι.π." φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1104/1980. Οη πξνζεζκίεο ησλ επαλαθεξνκέλσλ ζε ηζρχ δηαηαμεσλ αξρίδνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 23, παξ.24 ηνπ Ν.1735/1987 (Α 195): "Σν επίδνκα αιινδαπήο πνπ θαηαβαιιφηαλ ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ. 367/1969, ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ λ. 419/1976 θαη ησλ θαη` εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ εθδηδνκέλσλ ΠΤ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1256/1982, ζα θαηαβάιιεηαη ηνπ ινηπνχ σο εμήο: α. ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ εκπνξηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1586/1986, ην επίδνκα ηνπ πκβνχινπ Πξεζβείαο Α-Β. β. ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ εκπνξηθψλ αθνινχζσλ, πνπ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1586/1986, ην επίδνκα ηνπ Γξακκαηέα Πξεζβείαο Α-Β. γ. ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ αλεμάξηεηα απφ βαζκφ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ ην επίδνκα ηνπ Γξακκαηέα Πξεζβείαο Γ. δ. ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ: (1) Με Α` βαζκφ ην επίδνκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα Α-Β. (2) Με Β` βαζκφ ην επίδνκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα Γ-Γ. (3) Με Γ` βαζκφ ην επίδνκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα Δ-Σ". ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 25, παξ.2 ηνπ Ν.1884/1990 (Α 81): "Δθεμήο ε αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ππεξεζίαο αιινδαπήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1256/1982 θαη ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1288/1982. Με ηηο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 'Άξζξν 1 : Γεληθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ δηνίθεζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ σο θαη ην Ινγηζηηθφ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ.

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ 2008 Η146/84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα