ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ 86) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απφ Α.Φ.Μ. (πνπ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ε Σξάπεδα»). 2 Αξηζκ. Γ.Α.Σ Α.Φ.Μ (πνπ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ν Πηζηνχρνο»). 3)α. Αξηζκ. Γ.Α.Σ. Α.Φ.Μ. β. Αξηζκ. Γ.Α.Σ. Α.Φ.Μ. γ. Αξηζκ. Γ.Α.Σ. Α.Φ.Μ. (πνπ απνθαι ηαη ζηε ζπλέρεηα «ν Δγγπεηήο») ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα εμήο: Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΧΔΧ ΜΔ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ. 1. χκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε Σξάπεδα παξέρεη ζηνλ Πηζηνχρν πίζησζε ζε ΔΤΡΧ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ελδεηθηηθά ζηε ρνξήγεζε κεηξεηψλ, ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηνπ Πηζηνχρνπ πξνο ηξίηνπο ή ηελ Σξάπεδα θαη ηελ παξνρή πάζεο θχζεσο εγγπήζεσλ ή εγγπνδνζηψλ ππέξ ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηξίησλ, κε εληνιή ηνπ ηειεπηαίνπ. 2. Σν φξην ηεο αλσηέξσ πηζηψζεσο νξίδεηαη: ζην πνζφ ησλ ΔΤΡΧ ( ) 3. Ζ Σξάπεδα δχλαηαη θαηά ηε θξίζε ηεο λα παξέρεη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ ζηνλ Πηζηνχρν, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα ηζρχνπλ θάζε θνξά, ηκήκα ή ην ζχλνιν ηεο πηζηψζεσο ζε ζπλάιιαγκα, κε επηινγή ηνπ Πηζηνχρνπ σο πξνο ην λφκηζκα ή λα κεηαηξέπεη απηή ζε ζπλάιιαγκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξφζζεηεο πξάμεο πνπ ζα ππνγξάθεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Άξζξν 2. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΡΖΔΧ ΣΖ ΠΗΣΧΔΧ. 1. Ζ ρξήζε ηεο παξερφκελεο πηζηψζεσο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ, ησλ απνθάζεσλ ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ ή ησλ απνθάζεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 2. Ο Πηζηνχρνο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πηζηψζεσο ελ φισ ή ελ κέξεη, είηε εθ άπαμ, είηε ηκεκαηηθά, είηε θαη επαλάιεςε εληφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο νξίνπ. 3. Ζ ρξήζε ηεο πηζηψζεσο ζα γίλεηαη είηε κε απνδείμεηο ιήςεσο ρξεκάησλ απεπζείαο απφ ηνλ Πηζηνχρν, είηε κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ γηα ηελ πιεξσκή ζε ηξίηνπο, είηε κε ην άλνηγκα ελέγγπαο πηζηψζεσο, είηε κε ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηξίησλ, κε αίηεζε ηνπ Πηζηνχρνπ, είηε κε ρξεσζηηθή εγγξαθή πξνο εμφθιεζε νπνηαζδήπνηε νθεηιήο ηνπ ζπλαθνχο πξνο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, είηε, θαηά ηε θξίζε ηεο ηξάπεδαο, κε επηηαγέο εθδηδφκελεο απφ απηφλ ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο 1

2 4. Με έγγξαθε εληνιή ηνπ Πηζηνχρνπ ε Σξάπεδα κπνξεί, κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, λα κεηαθέξεη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ινγαξηαζκφ δηαηεξεί ν Πηζηνχρνο ζηελ Σξάπεδα θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ή πξνο ην ζθνπφ ηνχην αλνηγφκελν, θαζψο θαη γηα πιεξσκή ηξίησλ. 5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πηζηνχρνο επηζπκεί λα θάκεη ρξήζε ηεο πηζηψζεσο, κε εμνπζηνδνηηθέο επηζηνιέο ή εληνιέο ή επηηαγέο, ηνχην ζα γίλεηαη, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπ θαη πξνο δηεπθφιπλζή ηνπ. Πιεξσκή απφ ηελ Σξάπεδα κε βάζε επηηαγή, επηζηνιή, απφδεημε ή εληνιή ηνπ Πηζηνχρνπ, επί ηεο νπνίαο έρεη γίλεη πιαζηνγξάθεζε, λφζεπζε, ή θαηάξηηζή ηνπο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο ή/θαη σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηνπ Πηζηνχρνπ βαξχλεη ηελ Σξάπεδα κφλνλ επί δφινπ ε βαξηάο ακέιεηάο ηεο, δηαθνξεηηθά βαξχλεη ηνλ Πηζηνχρν θαη είλαη ππνρξεσηηθή γη απηφλ. 6. Ο Πηζηνχρνο, πξηλ απφ θάζε ρξήζε ηεο πηζηψζεσο, νθείιεη λα ππνγξάθεη θαη ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα, απφ ηηο δηέπνπζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη νπνησλδήπνηε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία. Άξζξν 3. ΤΜΦΧΝΗΑ ΣΖΡΖΔΧ ΑΝΟΗΚΣΟΤ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟΤ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΖ ΠΗΣΧΔΧ. 1. Ζ πίζησζε ζα εμππεξεηείηαη (θηλείηαη) κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλνηθηνχο (αιιειφρξενπο) ινγαξηαζκνχο (ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη απιψο σο ινγαξηαζκφο, είηε πξφθεηηαη γηα έλα, είηε γηα πεξηζζφηεξνπο αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο) θαηά ηελ θξίζε ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο θαη νπνηεδήπνηε, θαηά ην εθάζηνηε ινγηζηηθφ ηεο ζχζηεκα θαη θαη' επηινγή ηεο λα δηαρσξίδεη ηνλ ηεξνχκελν ζ' απηή ινγαξηαζκφ ζε πεξηζζφηεξνπο ή λα ζπλελψλεη πνιινχο ζε έλα, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή ηάμε ή λα κεηαθέξεη θνλδχιηα απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ, ππφ ηελ κφλε πξνυπφζεζε, φηη δελ ζα πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ Πηζηνχρνπ ή θαη ηνπ Δγγπεηή, ιφγσ δηαθνξάο επηηνθίνπ επί ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ινγαξηαζκψλ ή ησλ κεηαθεξφκελσλ θνλδπιίσλ. 2. Ο Πηζηνχρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη ηα αλαιακβαλφκελα απφ ηελ πίζησζε πνζά ζηηο πξνζεζκίεο, πνπ ζα έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ Σξάπεδα. Αλ ν Πηζηνχρνο δελ θαηαζέζεη ηα πην πάλσ πνζά ζηηο πξνζεζκίεο απηέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη επ απηψλ ηφθν ππνινγηδφκελν κε επηηφθην ππεξεκεξίαο, ζχκθσλα κε ηα εηο ην άξζξν 4 νξηδφκελα. Άξζξν 4. ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΔΡΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ ΚΛΔΗΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ, ΟΦΔΗΛΖ ΣΟΚΟΤ, ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΚΗΜΟΤ ΣΧΝ ΣΟΚΧΝ. 1. Ο Πηζηνχρνο γηα ηα αλαιακβαλφκελα απφ ηελ πίζησζε πνζά, θαζψο θαη γηα φζα θνλδχιηα ζα θέξνληαη ζε ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο πηζηψζεσο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζπκθσλείηαη, φηη ζα νθείιεη ηφθνπο θαηά ηα ακέζσο θαησηέξσ νξηδφκελα. Δπίζεο ζα νθείιεηαη θαη πξνκήζεηα φπνπ, ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ, επηβάιιεηαη ή επηηξέπεηαη ε πιεξσκή πξνκήζεηαο γηα ηε ρξήζε ηεο πηζηψζεσο. 2. Ο ηφθνο θαη ε πξνκήζεηα (φπνπ απηή επηηξέπεηαη) ππνινγίδνληαη κε ην αλψηαην φξην επηηνθίνπ θαη πξνκεζείαο, πνπ θάζε θνξά νξίδεηαη απφ ην λφκν ή ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο, γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ είδνπο ή ηεο θαηεγνξίαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ νπνία αθνξά ε πίζησζε ή νη νηθείνη ινγαξηαζκνί απηήο. Ο ηφθνο ππνινγίδεηαη ηνθαξηζκηθψο, κε έηνο 360 εκεξψλ, ε δε πξνκήζεηα θαηά κήλα αδηαηξέησο επί ηνπ αλψηαηνπ ρξεσζηηθνχ ππφινηπνπ ηεο πηζηψζεσο, ην νπνίν πθίζηαηαη θάζε κήλα. 3. Ο ινγαξηαζκφο ζα θιείλεηαη πεξηνδηθψο, θαη άξζξν 112 ηνπ Δηζ. Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, αλά εμάκελν, ήηνη ηελ 30ε Ηνπλίνπ θαη 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, νπφηε ζα 2

3 ινγίδνληαη θαη πξέπεη λα πιεξψλνληαη απφ ηνλ Πηζηνχρν ν ηφθνο θαη ε πξνκήζεηα. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ παξαπάλσ εκεξνκεληψλ, κε ελεκέξσζε ηνπ πηζηνχρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζνχλ νη νθεηιφκελνη ηφθνη ή νη πξνκήζεηεο, θέξνληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ Πηζηνχρνπ. Οη νθεηιφκελνη ζε θαζπζηέξεζε ηφθνη ζπκθσλείηαη, φηη αλαηνθίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο, είηε αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, είηε ην δηάζηεκα κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν απηνχ. Οη ηφθνη δε πνπ πξνθχπηνπλ πξνζηίζεληαη ζην θεθάιαην αλά εμάκελν, είηε πξφθεηηαη γηα ην πξνζσξηλφ, είηε γηα ην νξηζηηθφ θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, θαη έηζη επέξρεηαη αλαηνθηζκφο ηνπο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 112 Δηζ. Ν.Α.Κ. 4. Δάλ δελ πθίζηαηαη δηνηθεηηθά πξνζδηνξηζκέλν αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζπκθσλείηαη, φηη ν ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη, φπσο παξαπάλσ, κε επηηφθην πνπ ζα απνθαιείηαη ηνπ ινηπνχ ζπκβαηηθφ επηηφθην θαη ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ θαησηέξσ: α) Σνπ βαζηθνχ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ηεο Σξάπεδαο, ην νπνίν θάζε θνξά ηζρχεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεκαηνδφηεζεο, (ζήκεξα γηα θεθάιαην θίλεζεο %. θαη γηα πάγηεο εγθαηαζηάζεηο %). Σν εθάζηνηε ηζρχνλ βαζηθφ (θπκαηλφκελν) επηηφθην ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο είηε γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πηζηνχρν θαη ζηνλ Δγγπεηή κε εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε, είηε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη είλαη θαηαρσξεκέλν ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ζηα αλαξηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηά ηεο ηηκνιφγηα εξγαζηψλ. β) Σνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ην νπνίνλ ζπλνκνινγείηαη ζε % γηα ρνξεγήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη % γηα ρνξεγήζεηο παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ. γ) Σσλ ηπρφλ επηβαιιφκελσλ εθάζηνηε εθ ηνπ λφκνπ εηζθνξψλ. (ζήκεξα εηζθνξά Ν. 128/75 εθ %). Ζ Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηνπ Πηζηνχρνπ. To ζπκβαηηθφ επηηφθην κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, θάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο (παξεκβαηηθφ επηηφθην) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) γηα πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην επηηφθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ), ην λέν επηηφθην δεκνζηεχεηαη απφ απηήλ θαη αλαδεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Σξάπεδα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηζφπνζν ηεο εθάζηνηε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ επηηνθίνπ πξνζθνξάο (παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ) θαη ηνπ λένπ επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Σξάπεδα κπνξεί λα γίλεηαη είηε ακέζσο κεηά απφ θάζε κεηαβνιή ηνπ παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είηε αζξνηζηηθά γηα ηελ ηειεπηαία θαη ηελ πξνεγνχκελε απφ απηήλ κεηαβνιή ηνπ. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή ε Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε δηα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θαη ζε θαηαρψξηζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ, είηε κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο ζην Σχπν θαηά ηνλ απηφλ, σο αλσηέξσ εμεηέζε, ηξφπν πνπ ζα αθνξά γεληθψο φινπο ηνπο πειάηεο ηεο, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Πηζηνχρν. 5. Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο ζπκθσλείηαη κε βάζε θαη ηελ Π.Γ.Σ.Δ 2393/96, θαηά δπφκηζη (2,5) εθαηνζηηαίεο κνλάδεο αλψηεξν ηνπ εθάζηνηε, σο αλσηέξσ, ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ. 3

4 Ζ Σξάπεδα επί ππεξεκεξίαο ηνπ Πηζηνχρνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο Π.Γ.Σ.Δ. 2393/96 λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο ηνλ αξηζκφ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ (ζήκεξα 2,5), κε ηνλ νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη ην ζπκβαηηθφ επηηφθην (ήηνη ην άζξνηζκα: βαζηθφ επηηφθην, ζπλ πεξηζψξην επηηνθίνπ, ζπλ εηζθνξά), ή λα νξίζεη λέν ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ, πνπ ζα επηθέξεη πξνζαχμεζε ηνπ παξαπάλσ αζξνίζκαηνο (ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ), ή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο, ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ Σχπν ή ζα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Πηζηνχρν. 6. ε θάζε φκσο πεξίπησζε κπνξεί, κε ηδηαίηεξε ζπκθσλία, λα ζπλνκνινγείηαη γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πηζηψζεσο, δηαθνξεηηθφ ζπκβαηηθφ επηηφθην. Άξζξν 5. ΤΜΦΧΝΗΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΘΔΠΗΔΧ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ, ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ ΣΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 1. Καηά ην πεξηνδηθφ θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ή θαη θαηά κήλα, ε Σξάπεδα ζα απνζηέιιεη ζηνλ Πηζηνχρν, εθ φζνλ ην δεηήζεη, αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο ζα γλσζηνπνηεί κε επηζηνιή ηεο ζηνλ Πηζηνχρν ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ, πνπ ζα πξνθχπηεη θαηά ην σο άλσ πεξηνδηθφ θιείζηκν, θαζψο θαη ην πνζφλ ησλ ηφθσλ, πνπ ζα νθείιεηαη γηα ην δηάζηεκα απηφ. Ο Πηζηνχρνο νθείιεη, αθνχ ειέγμεη ηα θνλδχιηα ηνπ ινγαξηαζκνχ, λα αλαγλσξίζεη εγγξάθσο ην ππφινηπφ ηνπ θαη ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο. 2. Δάλ ν Πηζηνχρνο δελ ζπκθσλεί κε νηηδήπνηε αλαθέξεηαη ζην απνζηειιφκελν ζ' απηφλ αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ ή κε ην ππφινηπν ηνπ πεξηνδηθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ σο άλσ επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο, πξέπεη, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε πεξηνδηθνχ θιεηζίκαηνο, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη απφδεημε, είηε ηελ νπνηαδήπνηε δηαθσλία κε ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ, είηε ηε κε ιήςε απηψλ (αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε). 3. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πηζηνχρνο δελ πξνβάιιεη εγγξάθσο αληίξξεζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ, ζπκθσλείηαη, φηη απηφο αλαγλψξηζε ην θαηά ην πεξηνδηθφ θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ ππφινηπν ηνπ θαη ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 874 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 4. πκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Πηζηνχρν θαη ηνλ Δγγπεηή, φηη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο απφ ην άλνηγκα ηνπ ή απφ ηελ νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ηνπ ππνινίπνπ απφ ηνλ Πηζηνχρν, κέρξη ην νξηζηηθφ θιείζηκφ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκφ ηνπ, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο. πκθσλείηαη ξεηά, φηη ηελ απηή απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Γ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεσο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελσλ αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/2007. Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε σο θσηναληίγξαθα, είηε θαη' αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαη' απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. 4

5 Άξζξν 6. ΚΛΔΗΗΜΟ ΣΖ ΠΗΣΧΔΧ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ. 1. πκθσλείηαη, φηη ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αλαζηέιιεη ηε ρξήζε ηεο πηζηψζεσο, λα πεξηνξίδεη ην φξηφ ηεο ή θαη λα θιείλεη απηήλ νξηζηηθά, θαζψο θαη ηνπο ηεξνχκελνπο ζε εμππεξέηεζε ηεο ινγαξηαζκνχο, νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο, ρσξίο πξνεγνχκελε θαηαγγειία, ή εηδνπνίεζε ηνπ Πηζηνχρνπ θαη ησλ ινηπψλ ελερνκέλσλ. Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αλαζηέιιεη ηε ρξήζε ηεο πηζηψζεσο ή θαη λα θιείλεη απηήλ νξηζηηθά θαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1.1. Δάλ ν Πηζηνχρνο δελ επηζηξέθεη εκπξνζέζκσο νπνηνδήπνηε απφ ηα αλαιεθζέληα απφ ηελ πίζησζε πνζά ή δελ θαηαβάιιεη, θαηά ηα ζπκθσλνχκελα ζηελ παξνχζα, νπνηνδήπνηε πνζφλ νθείιεη ζηελ ηξάπεδα απφ ηφθνπο, πξνκήζεηεο ή έμνδα θαη ηηο επ απηψλ λφκηκεο επηβαξχλζεηο Δάλ δηαπηζηψζεη, φηη ν Πηζηνχρνο δελ έθαλε ρξήζε ησλ ρνξεγεζέλησλ κέζσ ηεο πηζηψζεσο πνζψλ γηα ην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν έιαβε απηά ή ηα ρξεζηκνπνίεζε ακέζσο ή εκκέζσο γηα άιινπο ζθνπνχο, θαηά παξάβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ απνθάζεηο ησλ λνκηζκαηηθψλ ή άιισλ αξκνδίσλ αξρψλ Δάλ δηαπηζηψζεη ελέξγεηεο ηνπ Πηζηνχρνπ ή ησλ ηπρφλ ζπλελερνκέλσλ κε απηφλ (νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ή ησλ εγγπεηψλ), πνπ κεηψλνπλ ηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο (π.ρ. κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ) ή πιεξνθνξεζεί ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ εηο βάξνο ηνπο (π.ρ. δηακαξηπξήζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ, ζθξάγηζε επηηαγψλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο εηο βάξνο ηνπο, πιεηζηεξηαζκφ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θιπ.) θαη εθηηκά, ζχκθσλα κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα, φηη ηπρφλ θαζπζηέξεζή ηεο λα θιείζεη νξηζηηθά ηελ πίζησζε θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο, κέζσ ησλ νπνίσλ εμππεξεηείηαη απηή, ζα επηθέξεη βιάβε ζηα ζπκθέξνληά ηεο. 2. ε πεξίπησζε νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη, γηα θαιχηεξε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, λα κεηαθέξεη ην θαηάινηπν απηνχ ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο νξηζηηθήο θαζπζηέξεζεο, θαηά ηελ ηεξνχκελε ζηελ Σξάπεδα ινγηζηηθή ηάμε. Δάλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πηζηψζεσο ηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ινγαξηαζκνί, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα ζπλελψλεη ηα ππφινηπα δχν, ή πεξηζζνηέξσλ ινγαξηαζκψλ ζε έλα, κε άζξνηζε ή ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαινίπσλ ηνπο, πεξαηηέξσ δε λα επηζπεχδεη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/ «πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Καη αθνινπζία, ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο θαηά ην αλσηέξσ Ν.Γ., ζα θνηλνπνηείηαη κία εληαία επηηαγή βάζεη ηεο, σο άλσ, ζπκβάζεσο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο, κε απφζπαζκα πνπ ζα εκθαλίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, απφ ην άλνηγκά ηνπ ή απφ ηελ νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ηνπ ππνινίπνπ απφ ηνλ Πηζηνχρν, κέρξη ην νξηζηηθφ θιείζηκφ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκφ ηνπ. Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο πίζησζεο θαη ην εθ ηνπ αζξνίζκαηνο ή ζπκςεθηζκνχ ησλ θαηαινίπσλ ηνπο ηειηθφ θαη νινθιεξσηηθφ ηνηνχην, απνηεινχλ εληαίν θαη αδηαίξεην ζχλνινλ νθεηιήο ηεο πηζηψζεσο, αζθαιηδφκελν δη φισλ ησλ πξνο εμαζθάιηζή ηεο πξνζσπηθψλ θαη εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ. 3. Δπίζεο ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θιείζεη θαη ηνλ ινγαξηαζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλαλ ρνξεγήζεηο γηα θάιπκκα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελέγγπσλ πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 θαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ηνπ ππνινίπνπ απηνχ, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ θαηαπέζεη νη ζρεηηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή δελ θαηέζηε απαηηεηή ε αμίσζε απφ ηελ ελέγγπα πίζησζε. 4. Ο Πηζηνχρνο δηθαηνχηαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο εμνθιήζεη θάζε νθεηιή ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, κε βάζε ηνπο φξνπο απηήο θαη ην λφκν, λα δεηήζεη ην θιείζηκν ηεο 5

6 πηζηψζεσο θαη ηελ απφδνζε ή ειεπζέξσζε ή απνδέζκεπζε ηπρφλ παξαζρεζεηζψλ αζθαιεηψλ ηεο πηζηψζεσο, εθφζνλ θαηαβάιεη θάζε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απαηηείηαη. 5. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη ηπρφλ πξφζθαηξνο κεδεληζκφο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ ζπλεπάγεηαη ην θιείζηκν ηεο πηζηψζεσο. 6. ε πεξίπησζε νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ηεο πηζηψζεσο θαη ηνπ ηεξνχκελνπ ζε εμππεξέηεζε απηήο ινγαξηαζκνχ, ην θαηάινηπν απηνχ γίλεηαη ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ, επί ηνπ νπνίνπ νθείινληαη ηφθνη, ππνινγηδφκελνη κε ην ζπλνκνινγεζέλ ζην άξζξν 4 επηηφθην ππεξεκεξίαο. 7. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη θαη κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ν ινγηζκφο ησλ ηφθσλ ζα γίλεηαη αλά εμάκελν. 8. Οη νθεηιφκελνη ζε θαζπζηέξεζε ηφθνη ζπκθσλείηαη, φηη αλαηνθίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Οη ηφθνη δε πνπ πξνθχπηνπλ πξνζηίζεληαη ζην ελ θαζπζηεξήζεη ππφινηπν (θεθάιαην) αλά εμάκελν, θαη έηζη επέξρεηαη αλαηνθηζκφο ηνπο κε εμάκελε πεξηνδηθφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζηνλ φξν 4.3. ηεο παξνχζαο. 9. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαζ φ κέξνο δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ θαη κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο πηζηψζεσο, επί ησλ ινγαξηαζκψλ νξηζηηθήο θαζπζηεξήζεσο. Άξζξν 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΗΣΟΤΥΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΓΓΤΖΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΗΣΧΔΧ. 1. Ο Πηζηνχρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πηζηψζεσο (σο εθ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πηζηνδνηήζεσο) ππνρξενχηαη: 1.1. Να παξέρεη νπνηεδήπνηε ηνπ ην δεηήζεη ε Σξάπεδα, νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή ζηνηρείν ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθλχεη ηελ απ' απηφλ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο ηεο πηζηψζεσο Να γλσζηνπνηεί ζηελ Σξάπεδα, εγγξάθσο, νπνηαδήπνηε ηπρφλ κεηαβνιή ηεο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, σο θαη θάζε αιιαγή ζρεηηθή κε ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ θαη ηδίσο λα πξνζαγάγεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ζηελ Σξάπεδα φια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο. πλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ κεηαβνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Πηζηνχρνπ θαη πξηλ απφ ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο ζηελ Σξάπεδα, είλαη απνιχησο έγθπξεο θαη δεζκεχνπλ πιήξσο ηνλ Πηζηνχρν ν νπνίνο ηηο εγθξίλεη απφ ηψξα, παξαηηνχκελνο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνβνιήο νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο αληηξξήζεσο Να ηεξεί φια ηα απφ ην λφκν πξνβιεπφκελα ινγηζηηθά θαη ινηπά βηβιία θαη ζηνηρεία Να ππνβάιιεη ζηελ Σξάπεδα, κφιηο ζπληαρζνχλ, ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη γεληθά λα παξέρεη ζηελ Σξάπεδα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ δεηείηαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Να δέρεηαη, δηαζέηνληαο ηα βηβιία ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, πνπ ζα απαηηεζεί, θάζε έιεγρν απφ ηελ Σξάπεδα ή θαζ ππφδεημή ηεο απφ ηξίηα πξφζσπα θαη λα ηεο ρνξεγεί αληίγξαθα κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ηνπ πνζνχ ηεο πηζηψζεσο, ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο, ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ππνρξενχκελνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο θάζε ππφδεημε ηεο Σξάπεδαο, πνπ απνβιέπεη ζηε ζθνπηκφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πηζηψζεσο, ζηελ αζθάιεηά ηεο θαη ζηελ εκπξφζεζκε εμππεξέηεζή ηεο Να κε κεηαβάιεη ηε λνκηθή κνξθή ή εηζθέξεη ηκήκα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζε άιιε ή κεηαηξέπεη ην ζθνπφ, ηελ επσλπκία ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ην πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ζηε ζχλζεζε ηνπ κεηνρηθνχ 6

7 θεθαιαίνπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο Να κελ εθπνηήζεη ή κεηαβηβάζεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ή λα επηβαξχλεη ππέξκεηξα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ή εθκηζζψζεη, νιηθψο ή κεξηθψο, ηελ επηρείξεζή ηνπ ή παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπο, κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή, ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο Ο πηζηνχρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα αζθαιίζεη θαηά ηνπ θηλδχλνπ απφ ππξθαγηά θαη ζεηζκφ θαη λα δηαηεξήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο αζθαιηζκέλν ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην αθίλεην ή ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ ζα εγγξαθεί ε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ε ππνζήθε, θαζψο θαη φια ηα δεθηηθά αζθαιίζεσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζηελ Σξάπεδα ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζην νπνίν ζα αλαγλσξίδεηαη ε Σξάπεδα σο ελππφζεθνο ή πξνζεκεηνχρνο θαη λα γίλεηαη ξεηή δήισζε ζ απηφ ηνπ πηζηνχρνπ γηα ηελ παξαθάησ αλαθεξφκελε εθρψξεζε πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο. Δπίζεο ν πηζηνχρνο ππνρξενχηαη φπσο ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πξνβαίλεη ζε αλαλέσζε απηνχ θαη παξαδίδεη ηα έγγξαθα ηεο αλαλέσζεο ζηελ Σξάπεδα. Αλ ν πηζηνχρνο παξαιείςεη ηα παξαπάλσ, δηθαηνχηαη ε Σξάπεδα, λα πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο ηνπ πξνζεκεησκέλνπ ή ππνζεθεπφκελνπ ζ απηήλ αθηλήηνπ θαη ησλ ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ θαη φηαλ ιήγνπλ, ζε αλαλεψζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, λα θαηαινγίδεη ζε βάξνο ηνπ πηζηνχρνπ ηα αζθάιηζηξα έληνθα, κεηά δε πάξνδν ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ ινγαξηαζκφ, ηα αζθάιηζηξα εθηνθίδνληαη κε ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζήο ηνπο. Ο πηζηνχρνο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ή άιιεο βιάβεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζε πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή ππνζήθε, εθρσξεί απφ ηψξα ζηελ Σξάπεδα ηελ ηπρφλ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη εμνπζηνδνηεί απηήλ αλέθθιεηα λα θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα ηελ αζθαιηζζείζα αμία. ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δεκίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνηρείσλ, εάλ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη ε αμία ηνπ ππέγγπνπ κεηψζεθε, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ πηζηνχρν ηε ζπκπιήξσζε ηεο αζθάιεηαο. 2. Σηο απηέο ππνρξεψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη, σο άλσ, ππφ ζηνηρεία 1.2 έσο θαη 1.8 γηα ηνλ Πηζηνχρν, έρεη θαη ν Δγγπεηήο, εθηφο εάλ ε ηξάπεδα ηνλ απαιιάμεη εγγξάθσο. 3. Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, αλεμαξηήησο ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ, απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 8. ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΗΣΧΔΧ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ. 1. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ ηνλ Πηζηνχρν, γηα εμαζθάιηζε θάζε απαηηήζεψο ηεο απφ απηή ηελ ζχκβαζε θαη απφ ηπρφλ ζην κέιινλ αχμεζε ή ππέξβαζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνπ νξίνπ ηεο παξαζρεζείζεο πηζηψζεσο, λα ηεο παξέρεη: 1.1 Δκπξάγκαηε αζθάιεηα ζε αθίλεηα δηθά ηνπ ή ηξίηνπ. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη ν Πηζηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ Σξάπεδα πιήξεηο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ παξερνκέλσλ ζε αζθάιεηα αθηλήησλ θαη φηη ν έιεγρνο απηψλ απφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο Σξάπεδαο Δλέρπξν ζε αμηφγξαθα, ζε ρξεφγξαθα, ζε απαηηήζεηο ή ζε άιια θηλεηά πξάγκαηα, πνπ ε αμία ηνπο ζα θαιχπηεη επαξθψο, θαηά ηε θξίζε ηεο Σξάπεδαο, ην εθάζηνηε ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ζα θέξνληαη, εάλ θαη φηαλ εηζπξάηηνληαη, ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο. 7

8 2. Ο Πηζηνχρνο ζπλαηλεί απφ ηψξα ζηελ κεηελερχξαζε ή ρξήζε απφ ηελ Σξάπεδα απηνπξνζψπσο ή κέζσ άιινπ, ησλ ελερπξαδφκελσλ αμηνγξάθσλ, απαηηήζεσλ ή θαη πξαγκάησλ θαη παξέρεη ζηελ Σξάπεδα ηελ αλέθθιεηε εμνπζηνδφηεζε λα πξνβαίλεη ζηελ ειεχζεξε ή κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, θαηά πεξίπησζε, εθπνίεζε ηνχησλ. 3. Όια ηα έγγξαθα, πνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο θαη αλαθέξνληαη ζ απηήλ θαη ηδηαίηεξα εθείλα, κε ηα νπνία ν Πηζηνχρνο αλαγλσξίδεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο ή αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη απηήο, πξφζζεηεο πξάμεηο ή ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηξίησλ, γηα ηελ παξνρή εμαζθαιίζεσλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπκβάζεσο θαη δεζκεχνπλ ρσξίο άιιν ηνλ Πηζηνχρν. Ο ηειεπηαίνο, θαζψο θαη ν Δγγπεηήο δειψλνπλ, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7./ θαη ηνπ Ν. 4112/1929 θαη ππφζρνληαη, φηη ζα ηεξήζνπλ φιεο ηηο εμ απηψλ ππνρξεψζεηο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο πξνζεκεηψζεσλ ππνζήθεο θαη ππνζήθεο επί αθηλήησλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηα εληφο απηψλ κεραλήκαηα θαη κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 4. ε πεξίπησζε ρξήζεσο ηεο πηζηψζεσο γηα ηελ πιεξσκή αλνηγεηζψλ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ ή ιφγσ δηελεξγείαο πξνεκβαζκάησλ, ε Σξάπεδα κε ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ απνθηά δηθαίσκα ελερχξνπ ζηα πξάγκαηα ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 34 ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7./ «πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», αλεμαξηήησο ηνπ εάλ πθίζηαηαη άιιε εηδηθή ζπκθσλία γηα ηελ ελερπξίαζή ηνπο. 5. Ζ Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πθηζηάκελεο εμαζθαιίζεηο, λα επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαηά ηνπ Πηζηνχρνπ ή ησλ Δγγπεηψλ θαη απφ άιια πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, γεληθά, θαη επηινγή ηεο, ηνπ Πηζηνχρνπ θαη ηνπ Δγγπεηνχ ζπλνκνινγνχλησλ ην δηθαίσκα απηφ ηεο Σξάπεδαο σο αζθνχκελν λνκίκσο θαη θαινπίζησο. 6. Γηα ηα αμηφγξαθα, θαη γεληθά γηα φια ηα δηθαηφγξαθα, πνπ παξαδίδνληαη ζε ελέρπξν κε νπηζζνγξάθεζε, ζα ηεξείηαη πηλάθην, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πηζηνχρν θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζπκβάζεσο. 7. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ηα γξακκάηηα εηο δηαηαγή, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη, θαηά ηα αλσηέξσ, ζηελ Σξάπεδα, ζα πξέπεη, εθ' φζνλ δεηεζεί απφ ηε Σξάπεδα, λα θέξνπλ λνκίκσο ηε ξήηξα «αλέμνδνο επηζηξνθή». Ζ Σξάπεδα, πεξαηηέξσ, απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξεψζεψο ηεο θαη άξζξν 45 ηνπ λ. 5325/1932, θαζψο θαη θαη άξζξν 42 ηνπ λ. 5960/1933 εηδνπνηήζεσο πεξί κε πιεξσκήο ησλ ηίηισλ απηψλ. Δπίζεο ε Σξάπεδα απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ηίηισλ (π.ρ. ειιηπήο ραξηνζήκαλζε), θαζψο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε επηδηθάζεσο ησλ εμ απηψλ απαηηήζεσλ. 8. ε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ησλ ηίηισλ απηψλ θαηά ηε ιήμε ηνπο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη, είηε λα πξνβεί ζε δηθαζηηθή δίσμε ησλ ελερνκέλσλ απφ ηα αμηφγξαθα απηά, είηε λα ηα επηζηξέςεη αλείζπξαθηα ζηνλ Πηζηνχρν, ν νπνίνο νθείιεη λα ηα εμνθιήζεη ακέζσο, άιισο λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια ηεο εγθξίζεσο ηεο Σξάπεδαο ή λα παξάζρεη ζηελ Σξάπεδα άιιε εμαζθάιηζε ηεο πξνηηκήζεψο ηεο, λα θαηαβάιιεη δε θάζε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Σξάπεδα εμ αηηίαο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ. 9. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ιήμε ησλ αμηνγξάθσλ ή άιισλ ηίηισλ, πνπ πξνζθνκίδνπλ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηελ Σξάπεδα θαη ζπλνκνινγνχλ, φηη εάλ ηα παξαπάλσ αμηφγξαθα δελ εμνθιεζνχλ απφ ηνπο ππφρξενπο θαη ν πηζηνχρνο δελ ελεξγήζεη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 8, ε Σξάπεδα δελ ζα έρεη θακία απνιχησο επζχλε ζε πεξίπησζε ηπρφλ παξαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ αμηψζεσλ, θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο, δειψλνπλ δε, φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπο θαηά ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ ηπρφλ παξαγξαθή ησλ αμηψζεψλ ηνπο θαηά ησλ ηξίησλ. Σα απηά ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε πξνζαγσγήο νπνηνπδήπνηε ηίηινπ ή δηθαηνγξάθνπ ζηελ Σξάπεδα. 8

9 10. Ζ απνζηνιή απφ ηελ Σξάπεδα ησλ σο άλσ ηίηισλ ζε θαηάζηεκα ηεο ή αληαπνθξηηή ηεο ή ζε γξαθείν ζπκςεθηζκνχ πξνο είζπξαμε θαη ε παξακνλή ηνπο ηπρφλ ζηελ Σξάπεδα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνο εκθάληζε ηνπο, γίλεηαη κε θίλδπλν θαη έμνδα ηνπ Πηζηνχρνπ. 11. Σα ρξεκαηφγξαθα θαη ινηπά αμηφγξαθα, πνπ νπηζζνγξαθνχληαη ή παξαδίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ Σξάπεδα, φπσο θαη θάζε ππφζρεζε ράξηλ θαηαβνιήο (π.ρ. εθρψξεζε απαηηήζεσλ), δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη είλαη αληί θαηαβνιήο ή έλαληη ή εηο εμφθιεζε πθηζηακέλεο νθεηιήο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ, αιιά δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη ε Σξάπεδα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο απφ απηά παξάιιεια κε ηα δηθαηψκαηά ηεο απφ ηε ζχκβαζε ή απφ ηηο εμαζθαιίζεηο ελαληίνλ φισλ ησλ ππνρξέσλ απφ απηά. Άξζξν 9. ΥΡΔΧΔΗ ΠΗΣΧΔΗ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ - ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ. 1. Κάζε αλάιεςε κεηξεηψλ ινγίδεηαη έληνθε απφ ηελ εκέξα ηεο αλάιεςεο θαη θάζε θαηάζεζε απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο θαηάζεζεο. ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ ππνινίπνπ ηφθνη νθείινληαη, κέρξη ηελ εκέξα ηεο εμφθιεζεο. 2. Κάζε θαηάζεζε κε επηηαγή θαη ππφ ηελ απηνλφεηε αίξεζε ηεο πιεξσκήο ηεο, ινγίδεηαη έληνθε απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο είζπξαμήο ηεο απφ ηελ Σξάπεδα θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε βάζε ηηο ηνθνθφξεο εκεξνκελίεο πνπ εθαξκφδεη γεληθψο ε Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ηεο λα ελεξγήζεη αθπξσηηθή εγγξαθή ή ρξέσζε ζην ινγαξηαζκφ κε ην ηζφπνζν ηεο, πιένλ εμφδσλ θαη ηφθσλ ππεξεκεξίαο, ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αλέθθιεηε εμνπζηνδφηεζε, πνπ ρνξεγεί ν Πηζηνχρνο ζηελ Σξάπεδα απφ ζήκεξα. 3. πκθσλείηαη, φηη ε Σξάπεδα, εμνπζηνδνηνχκελε αλεθθιήησο απφ ζήκεξα ζρεηηθά γη απηφ απφ ηνλ Πηζηνχρν κπνξεί, κε βάζε ηελ παξνχζα, αιιά θαη κε αλέθθιεηε εμνπζηνδφηεζε πνπ ηεο ρνξεγεί ν Πηζηνχρνο, λα ρξεψλεη ή λα πηζηψλεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο πηζηψζεσο, κε νπνηνδήπνηε πνζφ ζα νθείιεη ν Πηζηνχρνο ζηελ Σξάπεδα ή ε Σξάπεδα ζηνλ Πηζηνχρν, αληηζηνίρσο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απνξξέεη ε, εθάζηνηε θεξφκελε ζε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε. 4. πκθσλείηαη, φηη ε Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεψλεη ή ζπκςεθίδεη νπνηαδήπνηε απαίηεζή ηεο, έζησ θαη κε ιεμηπξφζεζκε, θαηά ηνπ Πηζηνχρνπ, κε νπνηαδήπνηε θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία αληαπαίηεζε ηνπ Πηζηνχρνπ θαη απηήο, αθφκε θαη αλ ε απαίηεζε απηή πξνέξρεηαη απφ εκβάζκαηα ή θαηαζέζεηο ζε ΔΤΡΧ ή απφ αμηφγξαθα γεληθά, πνπ παξαδφζεθαλ ζ απηή πξνο είζπξαμε ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αμία, πνπ δφζεθε πξνο θχιαμε θαη λα αξλείηαη ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνρήο γηα νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Πηζηνχρνπ θαη απηήο, ππφ ηνπο σο άλσ φξνπο, κέρξηο φηνπ ν Πηζηνχρνο εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηεο Σξάπεδαο, είηε εθ ηεο παξνχζαο, είηε εμ νηαδήπνηε άιιεο αηηίαο (δηθαίσκα επηζρέζεσο). 5. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ζπκςεθίδεη ην ηπρφλ ππέξ ηνπ Πηζηνχρνπ ππφινηπν θαηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο πηζηψζεσο, κε νπνηαδήπνηε απαίηεζή ηεο θαηά ηνπ Πηζηνχρνπ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 6. πλνκνινγείηαη ξεηά φηη ε Σξάπεδα, ρσξίο λα ππνρξενχηαη, δχλαηαη λα αζθεί φια ηα σο άλσ δηθαηψκαηά ηεο θαη δπλάκεη αλεθθιήηνπ εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Πηζηνχρνπ πνπ ηεο ρνξεγεί δηα ηεο παξνχζεο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζ απηφλ. 7. Ο Πηζηνχρνο δειψλεη, φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα αλαθιήζεσο ηεο σο άλσ εμνπζηνδνηήζεψο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία. 9

10 Άξζξν 10. ΠΗΣΧΔΗ ΔΗΓΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ ΚΑΗ ΔΝΔΓΓΤΔ 1. Ζ ρξήζε ηεο πηζηψζεσο κπνξεί λα γίλεηαη επίζεο, γηα έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ππέξ ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηξίηνπ, θαζψο θαη γηα άλνηγκα ελέγγπαο πηζηψζεσο ππέξ ηξίησλ. 2. ε πεξίπησζε θαηαπηψζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή κε πιεξσκήο ηεο ελέγγπαο πηζηψζεσο, ε πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ ζα γίλεηαη κε άκεζε ηζφπνζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο. 3. Ζ ηξάπεδα δηθαηνχηαη λα ρξεψζεη ην ινγαξηαζκφ ηεο πηζηψζεσο θαη πξν ηεο θαηαπηψζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο κε πιεξσκήο ηεο ελέγγπαο πηζηψζεσο, κε ηζφπνζε κε ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο ελέγγπαο πηζηψζεσο, ρνξήγεζε, ην πξντφλ ηεο νπνίαο ζα θαηαηίζεηαη αηφθσο ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσο ζην φλνκα ηεο Σξάπεδαο (θάιπκκα) γηα λα εμνθιήζεη ε Σξάπεδα κε απηφ ηνλ δηθαηνχρν, εάλ θαηαπέζεη ε εθδνζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ή δελ πιεξσζεί ε αλνηγείζα ελέγγπνο πίζησζε. Δάλ ε αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξαθεί ζηελ Σξάπεδα ή εάλ ε ηξάπεδα απαιιαγεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ θάζε ππνρξέσζή ηεο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ή ηελ ελέγγπα πίζησζε, ζα πηζηψλεηαη κε ην ηζφπνζν ηνπ θαιχκκαηνο ε γελνκέλε θαηά ηα αλσηέξσ ρνξήγεζε. 4. Απφ ηελ εκέξα πνπ ε Σξάπεδα ζα θαηαβάιιεη ζην δηθαηνχρν ην πνζφ ηεο θαηαπεζνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο κε πιεξσζείζεο ελέγγπαο πηζηψζεσο, ν Πηζηνχρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη άκεζα ζηελ Σξάπεδα ην ηζφπνζν κε ην νπνίν ρξεψζεθε ν ινγαξηαζκφο ηεο πηζηψζεσο, θαηά ηα αλσηέξσ, δηαθνξεηηθά ε ζρεηηθή ρξέσζε ζα θαζίζηαηαη έληνθε, κε επηηφθην ππεξεκεξίαο γηα θεθάιαην θηλήζεσο θαη κε αλαηνθηζκφ ησλ ηφθσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 5. Οη νθεηιφκελεο πξνκήζεηεο, ηα έμνδα θαη ηπρφλ επηβαξχλζεηο εθ ηειψλ θαη θφξσλ πνπ επηβάιινληαη, ζπλεπεία ηεο θαηαπηψζεσο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηεο πιεξσκήο απφ ηελ ηξάπεδα ηεο ελέγγπαο πηζηψζεσο, πξέπεη λα πιεξψλνληαη ακέζσο, άιισο ζα ρξεψλνληαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ηεο πηζηψζεσο θαη ζα ππνινγίδεηαη επ' απηψλ ηφθνο κε επηηφθην ππεξεκεξίαο, απφ ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φινη νη ζρεηηθνί φξνη ηεο ζπκβάζεσο γηα ηηο ρξεψζεηο απηέο. 6. ηελ πεξίπησζε νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ηεο πηζηψζεσο ζα θιείλνληαη νξηζηηθά θαη φινη νη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί, θαηά ηα εηο ην άξζξν 6 παξ. 3 εηδηθφηεξα νξηδφκελα. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη, εμνπζηνδνηνχκελε αλεθθιήησο δηα ηεο παξνχζεο ζρεηηθά, λα επηδηψμεη κε θάζε κέζν ηελ είζπξαμε θαη ηνπ ππνινίπνπ ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Δλλνείηαη φηη, εάλ ε Σξάπεδα εηζπξάμεη ην πνζφλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξαθεί ζηελ Σξάπεδα ε εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ή θαηαπέζεη κεξηθψο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απαιιαγεί ε Σξάπεδα ακεηάθιεηα απφ ηηο ζρεηηθέο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο, απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ή απφ ηηο ελέγγπεο πηζηψζεηο, ηφηε ε Σξάπεδα νθείιεη λα πηζηψζεη ην ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ θαζπζηεξήζεσο, ελψ εάλ κέρξη ηφηε έρεη εμνθιεζεί ε νθεηιή, νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηνλ Πηζηνχρν, κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθή απαιιαγή ηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ην πνζφ θαηά ην νπνίν απειιάγε, κε επηηφθην θαηαζέζεσο Σακηεπηεξίνπ, απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο, θαηά ηα αλσηέξσ, εηζπξάμεσο. Άξζξν 11. ΣΔΛΖ, ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ. 1. Σνλ Πηζηνχρν βαξχλνπλ θαη ηνπ επηξξίπηνληαη, απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα, φινη νη εθάζηνηε ηζρχνληεο θφξνη, ηέιε, εηζθνξέο, δηθαηψκαηα, ή άιιεο θάζε κνξθήο επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ επηβάιινληαη ζην θεθάιαην, ηνπο ηφθνπο, ηα έμνδα ή ηηο πξνκήζεηεο θαη γεληθά ζε θάζε άιιεο κνξθήο σθέιεηεο, πνπ απνξξένπλ ή έρνπλ νπσζδήπνηε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε απηή, θαζψο θαη νη 10

11 νπνηεζδήπνηε ηπρφλ επηβαιιφκελεο κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ εηζθνξέο ζε βάξνο ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηεο Σξάπεδαο.. 2. Δάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηβαξχλζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαηαβιεζεί απφ ηελ Σξάπεδα, φπσο επίζεο θαη εάλ επηβιεζεί νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή θχξσζε κε ηε κνξθή πξνζηίκνπ ή πνηληθήο ξήηξαο, εμ αηηίαο πξνβαιιφκελεο απφ ηηο αξρέο παξαβάζεσο δηνηθεηηθψλ ή λνκηζκαηηθψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηψζεσο ή ηε δηάζεζε απφ ηνλ Πηζηνχρν ησλ αλαιακβαλφκελσλ απφ ηελ πίζησζε πνζψλ, ν Πηζηνχρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα θάζε ζρεηηθφ πνζφ έληνθα, κε επηηφθην ππεξεκεξίαο, κεηά πάξνδν ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 3. Σα πάζεο θχζεσο έμνδα, φπσο ελδεηθηηθά, θάζε είδνπο δηθαζηηθά, ειέγρνπ ηίηισλ απφ δηθεγφξνπο ηεο Σξάπεδαο, εγγξαθήο ππνζήθεο, εγγξαθήο πξνζεκεηψζεσο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα ππέξ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ηξνπήο πξνζεκεηψζεσο ζε ππνζήθε, ζπλνκνινγήζεσο ελερχξνπ, θνηλνπνηήζεσο ελερπξηαθψλ ζπκβάζεσλ, εμαιείςεσο πξνζεκεηψζεσο ή ππνζήθεο, ηα αζθάιηζηξα βεβαξεκέλσλ κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθηλήησλ ή πάζεο θχζεσο πξαγκάησλ θαη αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ελ γέλεη ή νπνηαδήπνηε άιια, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή ζα γίλνπλ ζπλεπεία ή ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη πξνο εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρχνλ ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο, βαξχλνπλ ηνλ Πηζηνχρν θαη θαζίζηαληαη έληνθα, κε επηηφθην ππεξεκεξίαο κεηά πάξνδν ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 4. Ζ Σξάπεδα ζε πεξίπησζε, πνπ θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απφ ηα σο άλσ πνζά, έρεη ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε ή γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Πηζηνχρν, λα ηα θέξεη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ινγαξηαζκνχ, πνπ δηαηεξεί ν Πηζηνχρνο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ή ππεξεζία ηεο Σξάπεδαο. Άξζξν 12. ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΤΠΟΥΡΔΟΗ. Πεξηζζφηεξνη Πηζηνχρνη, θαζψο θαη ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη εηο νιφθιεξν ν θαζέλαο απέλαληη ζηελ Σξάπεδα. Ζ ππεξεκεξία ε φριεζε, ην πηαίζκα, ε δηαθνπή ή ε αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ησλ αμηψζεσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ην δεδηθαζκέλν ζε βάξνο ελφο εθ ησλ ζπλνθεηιεηψλ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ινηπνχο. Άξζξν 13. ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΔΠΗ ΠΛΔΗΟΝΧΝ ΥΡΔΧΝ. Ζ Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε ππάξμεσο πεξηζζνηέξσλ ρξεψλ ηνπ Πηζηνχρνπ, λα νξίδεη ζε πνην ρξένο ηνπ ζα θαηαινγίδεηαη θάζε θαηαβνιή ηνχηνπ. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο παξαηηνχληαη θάζε δηθαηψκαηνο, πνπ απνξξέεη απφ ηα άξζξα 422 θαη 423 ΑΚ, λα νξίδνπλ ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ρξεψλ, θαηά ηελ θαηαβνιή, ην ρξένο πνπ εμνθιείηαη θαη αλαγλσξίδνπλ, φηη εάλ ην ρξένο απνηειείηαη απφ θεθάιαην, ηφθνπο, πξνκήζεηεο θαη έμνδα ε φπνηα θαηαβνιή ηνπο θαηαινγίδεηαη πξψηα ζηα έμνδα, κεηά ζηηο πξνκήζεηεο, κεηά ζηνπο ηφθνπο θαη ηειεπηαία ζην θεθάιαην. Άξζξν 14. ΔΤΘΤΝΖ ΔΓΓΤΖΣΖ. 1 Ο Δγγπεηήο εγγπάηαη αλεπηθχιαθηα πξνο ηελ απνδερφκελε Σξάπεδα ηελ εκπξφζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμφθιεζε θάζε ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ απηήο ηεο ζπκβάζεσο πηζηψζεσο, πιένλ ηφθσλ, αλαηνθηζκψλ, πξνκεζεηψλ θαη ελ γέλεη επηβαξχλζεσλ θαη εμφδσλ θαη γεληθά ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ Πηζηνχρν (πξσηνθεηιέηε) φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ελερφκελνο εηο νιφθιεξνλ κεη απηνχ θαη σο 11

12 απηνθεηιέηεο. Ο Δγγπεηήο επζχλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην λνκφηππν ηεο ππνρξεψζεσο, πνπ έρεη αλαιάβεη ν Πηζηνχρνο θαη εηδηθά αλεμάξηεηα απφ ειαηηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ, απνδέρεηαη δε απφ ηψξα ηε κεηαβνιή νηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζπκβάζεσο απηήο. 2. Ο Δγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνηείλεη θαηά ην άξζξν 853 ΑΚ ελζηάζεηο ηνπ Πηζηνχρνπ θαηά ηεο Σξάπεδαο. Δπίζεο ν Δγγπεηήο παξαηηείηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αζθήζεη ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα απφ αλαγσγή, πνπ ζα έρεη θαηά ηνπ Πηζηνχρνπ, εθφζνλ ζα ππάξρεη αλεμφθιεην ππφινηπν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Ο Δγγπεηήο δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηα παξεπφκελα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο Σξάπεδαο, κφλν εθφζνλ εμνθιεζεί νινζρεξψο απφ απηφλ, ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Πηζηνχρνπ, αθφκα θαη θαηά ην κε εγγπεκέλν απφ απηφλ ηκήκα ηεο. Ο Δγγπεηήο δελ ειεπζεξψλεηαη, εάλ απφ ειαθξά ακέιεηα ηεο Σξάπεδαο θαηέζηε αδχλαηε ε ηθαλνπνίεζή ηεο απφ ηνλ πξσηνθεηιέηε, νχηε αλ ε Σξάπεδα απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν παξαηηήζεθε απφ αζθάιεηεο ππέξ ηεο απαηηήζεψο ηεο, παξέρεη δε απφ ηψξα αλέθθιεηα ηελ αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα λα παξαηηείηαη νπνηεδήπνηε απφ ηηο εμαζθαιίζεηο, εκπξάγκαηεο ή ελνρηθέο, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ. Σπρφλ απφζβεζε ηεο θχξηαο νθεηιήο, ρσξίο ηθαλνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο (άξζξ. 864 ΑΚ) ή ηπρφλ θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα γηα ηελ αλάιεςε θαη ζπλέρηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο δηθαζηηθήο επηδηψμεσο ηεο απαηηήζεψο ηεο (άξζξ ΑΚ) ζπκθσλείηαη φηη δελ απνηεινχλ ιφγν ειεπζεξψζεσο ηνπ εγγπεηνχ. 3. Ο Δγγπεηήο δειψλεη επίζεο αλεπηθχιαθηα θαη: 3.1 Όηη απνδέρεηαη απφ ηψξα, ηελ εθάπαμ ή δηαδνρηθή αχμεζε ηνπ νξίνπ ηεο πηζηψζεσο ζε νπνηνδήπνηε πνζφ, ρσξίο ηε ζχκπξαμή ηνπ ή ηε ζπλαίλεζή ηνπ. Ζ επζχλε ηνπ ζα δηαηεξείηαη αθέξαηα γηα ην πνζφ πνπ έρεη εγγπεζεί, αλεμάξηεηα αλ κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ έρνπλ κεζνιαβήζεη απμεηηθέο, ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο παξνχζαο, ζπκβάζεηο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ ή θαη ρξενπηζηψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο, κε πνζά κεγαιχηεξνπ χςνπο απηνχ ηεο εγγπήζεψο ηνπ. πλεπψο, εθφζνλ κεηά ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο ζπκβάζεσο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πηζηψζεσο πξνθχςεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν, ν εγγπεηήο επζχλεηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ Πηζηνχρν, γηα ην πνζφ ηεο εγγπήζεψο ηνπ, πιένλ αλαινγνχλησλ επί ηνπ πνζνχ ηεο επζχλεο ηνπ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, αλαηνθηζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, απφ ηεο επνκέλεο ηνπ θιεηζίκαηνο, ρσξίο εηδνπνίεζή ηνπ θαη αλεμάξηεηα αλ κέρξη ηφηε είραλ κεζνιαβήζεη απμήζεηο ηνπ πνζνχ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ ή είραλ γίλεη θαηαβνιέο έλαληη ηεο νθεηιήο απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ηνπ ζηεξηδφκελνπ ζε απηή θαη ησλ απμεηηθψλ ηεο ζπκβάζεσλ, ινγαξηαζκνχ. ε πεξίπησζε παξνρήο κεξηθήο εγγπήζεσο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εγγπεηέο, νη ηειεπηαίνη ελέρνληαη απέλαληη ζηελ Σξάπεδα γηα ην θαηάινηπν ηεο πίζησζεο θαη ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, κέρξη ην φξην ηεο επζχλεο ηνπο, θάζε δε θαηαβνιή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ έλαλ εμ απηψλ, δελ απαιιάζζεη ηνπο ινηπνχο, εάλ απνκέλεη αλεμφθιεην ππφινηπν. πκθσλείηαη αθφκε φηη ηπρφλ γελφκελεο απφ ηνλ πηζηνχρν θαηαβνιέο, γίλνληαη έλαληη ή ζε εμφθιεζε πξψηα ησλ κε θαιππηνκέλσλ απφ ηελ εγγχεζε νθεηιψλ Όηη θάζε αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο, πνπ ζα γίλεηαη ζην κέιινλ απφ ηνλ Πηζηνχρν, θαηά ηα άξζξα 873 θαη 874 Α.Κ., ππνρξεψλεη θαη απηφλ κέρξη ηνπ πνζνχ, γηα ην νπνίν έρεη εγγπεζεί, πιένλ ηφθσλ, αλαηνθηζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, αλεμάξηεηα αλ ην πνζφ απηφ ηεο αλαγλψξηζεο απνηειεί ππφινηπν απφ ηε ζχκβαζε, ζηελ νπνία ζπκβιήζεθε ή θαη απφ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο (απμεηηθέο) ζπκβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη ζπκβιεζεί. 3.3 Όιεο νη ππνζρέζεηο, δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Πηζηνχρνπ, δεζκεχνπλ ζην ίδην κε ηνλ Πηζηνχρν κέηξν θαη ηνλ Δγγπεηή, θαηά ηελ έθηαζε ηεο εγγπεηηθήο ηνπ επζχλεο Όηη ε Σξάπεδα δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ζπκθσλεί κε ηνλ Πηζηνχρν, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Δγγπεηή, ξχζκηζε ηεο νθεηιήο απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ησλ ηπρφλ 12

13 απμεηηθψλ ηεο, γηα ηκεκαηηθή απνπιεξσκή θαη απνδέρεηαη φηη ε επζχλε ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο δηαηεξείηαη ζην αθέξαην. 4. Ο Δγγπεηήο παξαηηείηαη απφ θάζε έλζηαζε, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 439 ΑΚ. Άξζξν 15. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΟΡΗΜΟ ΑΝΣΗΚΛΖΣΟΤ. 1. Οη θνηλνπνηήζεηο πξνο ηνλ Πηζηνχρν, ή ηνλ Δγγπεηή, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηπρφλ δίθεο (εηζαγσγηθά ηεο δίθεο έγγξαθα) απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ησλ ηπρφλ απμεηηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή παξεπνκέλσλ απηήο ζπκβάζεσλ, γίλνληαη ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο ή έδξαο ή ησλ γξαθείσλ νηνπδήπνηε ελερνκέλνπ απφ ηε ζχκβαζε, ζπλνκνινγείηαη φηη ν κεηαβάιισλ ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα ή ηα γξαθεία ηνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηε λέα δηεχζπλζή ηνπ, κέρξη δε ηε γλσζηνπνίεζε απηήο, ε Σξάπεδα θνηλνπνηεί λνκίκσο θαη εγθχξσο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. 2. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο δειψλνπλ φηη δηνξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 4 ηνπ Κ.Πνι.Γ., κε ηελ ζχκβαζε απηή αληηθιήηνπο ησλ, είηε η θ. θάηνηθν, νδφο αξηζκ., αξηζκ Γ.Α.Σ. Α.Φ.Μ. είηε η θ. θάηνηθν, νδφο αξηζκ., αξηζκ. Γ.Α.Σ. Α.Φ.Μ. εηο έλα εθ ησλ νπνίσλ, θαη επηινγή ηεο Σξάπεδαο, ζα θνηλνπνηείηαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε έγγξαθν, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζ απηνχο, ήηνη φιεο νη εμψδηθεο ή δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο ή πξάμεηο, πνπ επηβάιινπλ απηνπξφζσπε ελέξγεηα απφ ηνλ παξαιήπηε, θαζψο θαη φιεο νη πξάμεηο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο. 3. ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ νθεηιεηψλ θαη εάλ αθφκε έρεη δηνξηζζεί αληίθιεηνο, θάζε νθεηιέηεο δηνξίδεη επί πιένλ κε ηελ παξνχζα, σο αληίθιεηφ ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ φξνπ, ηνλ άιιν αλ είλαη δχν θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξνη, νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο. Σν απηφ ηζρχεη επί πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Δγγπεηψλ, ελψ αλ είλαη έλαο ν Δγγπεηήο, δηνξίδεη ηνλ Πηζηνχρν ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο Πηζηνχρνπο. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη ε επίδνζε θάζε ζρεηηθνχ κε ηε ζχκβαζε εγγξάθνπ (εμψδηθνπ ή δηαδηθαζηηθνχ) πνπ γίλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αληηθιήηνπο είλαη έγθπξε θαη λφκηκε. 4. Ζ ηπρφλ αλάθιεζε ή παξαίηεζε ησλ δηνξηδνκέλσλ σο άλσ αληηθιήησλ, γηα λα έρεη απνηέιεζκα έλαληη ηεο Σξάπεδαο, πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα Ζ αλσηέξσ αλάθιεζε ή παξαίηεζε ζα ηζρχεη κεηά ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο ζηελ Σξάπεδα κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πηζηνχρνο ππνρξενχηαη λα δηνξίζεη λέν αληίθιεην, δηαθνξεηηθά θάζε επίδνζε κπνξεί λα γίλεηαη εγθχξσο ζηνλ παξαηηεζέληα αληίθιεην. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο δηεπζχλζεψο ηνπ ή ησλ αληηθιήησλ ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε, πνπ έρεη νξηζζεί ζηε ζχκβαζε ή ζε κεηαγελέζηεξν δηνξηζκφ απηψλ. Άξζξν 16. ΓΗΚΑΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ. 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7./ «πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», ηνπ Ν. 4112/1929 ηνπ Ν. 4001/1959, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ λφκσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο Σξάπεδεο, πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ή πξφθεηηαη λα ζεζπηζζνχλ ζην κέιινλ, ζηηο νπνίεο δηαηάμεηο ν Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο ππνβάιινληαη αλεπηθπιάθησο. 2. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο απνδέρνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηελέμεσο γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ησλ ηπρφλ απμεηηθψλ ή παξεπνκέλσλ απηήο ζπκβάζεσλ, εθηφο απφ ηε δηθαηνδνζία θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ησλ 13

14 Γηθαζηεξίσλ ηεο γεληθήο δσζηδηθίαο ηνπο ή ηεο δσζηδηθίαο ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ζηε δηθαηνδνζία θαη ηνπηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο. Άξζξν 17. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ. Ο πηζηνχρνο θαη ν εγγπεηήο δειψλνπλ φηη ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπεμεξγαζίαο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. θαη παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο εηδηθψο θαη ειεπζέξσο γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ζπιινγή, ηήξεζε ζε (ειεθηξνληθφ ή κε) αξρείν θαη επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97 ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηα νπνία νη ίδηνη δειψλνπλ ζηελ παξνχζα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπο κε ηελ Σξάπεδα. Δπίζεο, ν πηζηνχρνο θαη ν εγγπεηήο δειψλνπλ φηη ελεκεξψζεθαλ φηη, κεηά απφ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/97 έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη φηη ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο : Σελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., Γηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ (955), Αηφινπ 93, Αζήλα, Σει Σέινο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ Σξάπεδα γηα ηπρφλ κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. Άξζξν 18. ΤΝΑΗΝΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΥΧΡΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 1. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο παξέρνπλ ξεηψο ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα ηε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο εθ κέξνπο απηήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζεο πνπ απνξξέεη απφ απηήλ σο αζθάιεηαο ππέξ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο.Ν.Π. 54/ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Πξάμε.Ν.Π. 61/2006 πνπ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο αζθάιεηαο επί κε εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη παξνρήο ελδνεκεξήζηαο πίζησζεο. 2. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα χκβαζε απνηειέζεη αληηθείκελν εθρψξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ν Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο παξέρνπλ ξεηψο ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε πξνο ηελ ελερπξνχρν δαλείζηξηα Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηηο ινηπέο εζληθέο θεληξηθέο Σξάπεδεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην επαγγεικαηηθφ ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη αθνξνχλ ηελ εθρσξνχκελε ιφγσ ελερχξνπ απαίηεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ηνλ νθεηιέηε. Άξζξν 19. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. 1. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Πηζηνχρν κε ηε ζχκβαζε απηή, δηέπνληαη επίζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο Σξαπέδεο, ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ νπνίσλ ν Πηζηνχρνο θαη νη Δγγπεηέο δειψλνπλ φηη έρνπλ πιήξε θαη αθξηβή γλψζε θαη απνδέρνληαη λπλ, αιιά θαη εηο ην κέιινλ. 2. Όιεο νη απαληήζεηο, νριήζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Πηζηνχρνπ θαη ηνπ Δγγπεηή πξνο ηελ Σξάπεδα ζα γίλνληαη κφλνλ εγγξάθσο. 3. Ζ παξνρή ζπγθαηαζέζεσο ή άδεηαο πξνο ηνλ Πηζηνχρν ή ηνλ Δγγπεηή λα πξάμεη ή λα παξαιείςεη θάηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ ζπκθσλνχληαη κε ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ε επίδεημε αλνρήο απφ ηελ Σξάπεδα δελ κπνξεί πνηέ λα πξνβιεζνχλ ελαληίνλ ηεο ή λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα ηνπ Πηζηνχρνπ ή ηνπ Δγγπεηή γηα ην κέιινλ ή λα εξκελεπζνχλ σο 14

15 παξαίηεζε ηεο Σξαπέδεο απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηεο. 4. Όιεο νη ππνζρέζεηο, δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πηζηνχρνπ δεζκεχνπλ ζην ίδην κε ηνλ πηζηνχρν κέηξν θαη ηνλ εγγπεηή, θαηά ην κέηξν ηεο εγγπεηηθήο ηνπ επζχλεο. 5. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζπλνκνινγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο νπζηψδεηο θαη ηξνπνπνηνχληαη κφλνλ εγγξάθσο. 6. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο θαη νη δεζκεχζεηο, πνπ αλαιήθζεθαλ, ζπκθσλήζεθαλ ξεηά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαηφπηλ εηδηθήο δηαπξαγκαηεχζεσο. Ο Πηζηνχρνο θαη ν Δγγπεηήο δειψλνπλ, φηη ε Σξάπεδα εμήγεζε θαη παξέζρε ζ απηνχο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο πνπ δήηεζαλ απφ απηήλ, θαηαλνψληαο επαθξηβψο ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε, ηελ δεζκεπηηθφηεηα ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 7. Ζ ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε πξνο απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αηειψο, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2157/93 θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, σο έπεηαη, αληίγξαθν δε ηεο παξνχζεο έιαβαλ νη αληηζπκβαιιφκελνη (πηζηνχρνο θαη εγγπεηήο). ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Ο ΠΗΣΟΤΥΟ Ο ΔΓΓΤΖΣΖ 15

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΖ ΒΑΡΩΝ ---------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ Αξζξν 58 Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 1. Αζθνπκέλεο Αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο αξκφδηνλ Γηθαζηήξηνλ πξνο εθδίθαζηλ ηαχηεο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ είλαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ζχκθσλα κε ην Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα). H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα