ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ"

Transcript

1 ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ) www panevrytaniki.gr Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ αο πξνζθαινύκε λα ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ην δηήκεξν Δπηζηεκνληθό πλέδξην, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πξνπζνύ Δπξπηαλίαο (Πξνπζόο, Σόξλνο, Καζηαληά) ζηηο 27 θαη 28 Ηνπιίνπ 2013, κε ζέκα: «Ζ ζπκκεηνρή ησλ Δπξπηάλσλ ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο: 100 ρξόληα από ην Έπνο ηνπ ». Με ηδηαίηεξε ηηκή Γηα ηελ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή Κώζηαο Αλη. Παπαδόπνπινο Πξόεδξνο ηεο Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο

2 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ (ΠΡΟΤΟ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟ) ΜΔ ΘΔΜΑ: «Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΔΤΡΤΣΑΝΩΝ ΣΟΤ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 100 ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΟ » Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο ηνπ Αλη., Γηδάζθαινο, Πξόεδξνο ηεο Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο Σζηηζάλεο Λάκπξνο, η. ρνιηθόο ύκβνπινο Π.Δ. Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Δπξπηαλίαο ηνξόθνο Βαζίιεηνο, η. Γ/ληήο Δ.Σ.Δ., Μέινο Γ.. (Σακία Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο Νηδηώξα Νάλζπ, Μαζεκαηηθόο, η. Γ/ληξηα Ο.Γ.Α. Θαλαζνύια Λενλή, Δθπξόζωπνο, ηεο Έλωζεο ηωλ Απαληαρνύ Πξνπζηωηώλ «ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ ΠΡΟΤΗΧΣΗΑ» Κνπξθνύηαο Νίθνο, Δθπξόζωπνο ηεο Έλωζεο ηωλ Απαληαρνύ Πξνπζηωηώλ «ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ ΠΡΟΤΗΧΣΗΑ» Νηέθαο Άξηζηείδεο, Δθπξόζωπνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηωλ Απαληαρνύ Καζηαληωηώλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» Εαραξίαο Εελέιεο, Δθπξόζωπνο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηωλ Απαληαρνύ Καζηαληωηώλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» Μάξθνπ Νηθόιανο, Δθπξόζωπνο ηεο Αδειθόηεηαο ηωλ Απαληαρνύ Σνξληωηώλ «Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ» Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Καιιηόπε (Κέιιπ) Μπνπξδάξα, Καζεγήηξηα Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Τπνπξγόο Βνπιεπηήο Κιενκέλεο Κνπηζνύθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Γεκήηξηνο Κνπηξνύκπαο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ζιίαο Νηδηώξαο, Μαζεκαηηθόο, Παλεπηζηεκηαθόο (Δ.Μ.Π.) Υξήζηνο ηξεκκέλνο, Καζεγεηήο Ζιίαο Ληάζθνο, Φηιόινγνο, Γελ. Γξακκαηέαο Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο Γξακκαηεία Αζαλάζηνο ηακάηεο, Φηιόινγνο, Αλη/δξνο Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο Κσλ/λνο Σζηώιεο, Ηαηξόο, Δξεπλεηήο, Μέινο Γ.. Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο Λενλή Θαλαζνύια, Ηζηνξηθόο Φιώξνπ Καίηε, Δθπαηδεπηηθόο Μέιε Άλλα Πάζηξα (Πξνπζόο) Δπαγγειία ηαπξνπνύινπ (Πξνπζόο) Διέλε Λακπξνπνύινπ (Σόξλνο) Νίθνο Κσλζηαληόπνπινο (Σόξλνο) Δπθξνζύλε Γεσξγνπνύινπ (Καζηαληά) Βαζηιηθή Παιαηνύ (Καζηαληά) ΠΡΟΤΟ, (Η. Μ. Παλαγίαο Πξνπζησηίζζεο), άββαην, 27 Ηνπιίνπ 2013

3 : Πξνζέιεπζε παξαιαβή θαθέιωλ : Πξνζθσλήζεηο : Κώζηαο Αλη. Παπαδόπνπινο, Πξόεδξνο ηεο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξί Κιενκέλεο Κνπηζνύθεο, Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ Κώζηαο Μπαθνγηάλλεο, Γήκαξρνο Καξπελεζίνπ : Μελύκαηα-Υαηξεηηζκνί: Κώζηαο Κνληνγεώξγνο, Βνπιεπηήο Δπξπηαλίαο Βαζίιεηνο Καξακπάο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπξπηαλίαο Πξνζθώλεζε-Καισζόξηζκα από εθπξόζωπν ηεο Έλωζεο ηωλ Απαληαρνύ Πξνπζηωηώλ «ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ ΠΡΟΤΗΧΣΗΑ» : Έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ από ηνλ εβαζκηόηαην Μεηξνπνιίηε Καξπελεζίνπ θ.θ. ΝΗΚΟΛΑΟ Α Τ Ν Δ Γ Ρ Η Α ( ) ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ Νάλζπ Νηδηώξα, Μαζεκαηηθόο, η. Γελ. Γ/ληξηα Ο.Γ.Α. Υξήζηνο ηξεκκέλνο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μπνιόληαο (Ηηαιίαο), η. Πξέζβεο Κιενκέλεο Κνπηζνύθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΔΗΖΓΖΔΗ Γεκήηξηνο Κνπηξνύκπαο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Πξνινγηθά γηα ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο Αξρηκαλδξίηεο π. Μειέηηνο Κνπξάθιεο, ηξαηηωηηθόο ηεξνθήξπθαο, ζπγγξαθέαο: Βαιθαληνκάρνη θιεξηθνί. Ζ πεξίπηωζε ηνπ εθ Φνπξλά Δπξπηαλίαο Παπαδεκήηξε Μπάδα. Μηράιεο ηαθπιάο, Λνγνηέρλεο, ζπγγξαθέαο, Γ/ληήο ηνπ πεξηνδηθνύ «ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ»: Τα εκεξνιόγηα ηωλ πνιεκηζηώλ δεκηνπξγνύλ ηελ αιεζηλή ηζηνξία. Ζ πεξίπηωζε ελόο Δπξπηάλα Γαζθάινπ. Μαξία Παλ. Παλαγησηνπνύινπ Μπνηνλάθε, Πξνϊζηακέλε Γ.Α.Κ. Δπξπηαλίαο, Γξ. Φηινινγίαο: Τα πνιεκηθά εκεξνιόγηα ηωλ Δπξπηάλωλ Βαιθαληνκάρωλ Σωηεξίνπ Σηαθπιά θαη Κωλζηαληίλνπ Εωξνγηαλλίδε. Ησάλλεο Αλάξγπξνο Μαπξνκύηεο, Ηζηνξηθόο εξεπλεηήο, ζπγγξαθέαο: Ο Κεξαζνβίηεο ζηξαηεγόο Κωλζηαληίλνο Τξηαληάθεο ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο

4 Κιενκέλεο Κνπηζνύθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ: Βαιθαληνκάρνη ηνπ Μηθξνύ Χωξηνύ. Δλζπκίζεηο θαη πξνζωπηθά εκεξνιόγηα ( ). Παξεκβάζεηο ζπδήηεζε Λήμε πλεδξίαο Πξνζθνξά αλαςπθηηθώλ - θαθέ Β Τ Ν Δ Γ Ρ Η Α Ζ ( ) ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ Ζιίαο Νηδηώξαο, Μαζεκαηηθόο, Παλεπηζηεκηαθόο (Δ.Μ.Π.) Μπνπξδάξα Κέιιπ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Τπνπξγόο Βνπιεπηήο Υξηζηίλα Φ. Βακβνύξε Γεκάθε, ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγωλ Γξάκαο ΔΗΖΓΖΔΗ Καίηε Φιώξνπ, Δθπαηδεπηηθόο: Γεώξγηνο Κνλδύιεο: Μηα ηζρπξή απηνδεκηνύξγεηε πξνζωπηθόηεηα. Ζ ζηξαηηωηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ πνξεία. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. Πξνπζηώηεο Κσλ/λνο, Πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ: Ο Γεώξγηνο Κνλδύιεο ωο Βαιθαληνκάρνο. Ζιίαο Β. Νηδηώξαο, Μαζεκαηηθόο, Παλεπηζηεκηαθόο (Δ.Μ.Π.): Σηηγκηόηππα από ηε ζπκκεηνρή ηωλ ζηξαηεπζίκωλ ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο , ηωλ θαηαγνκέλωλ από ηα ρωξηά: Βξάρα, Κιεηηζό, Φνπξλά, Αγία Τξηάδα ηωλ η. Γήκωλ Φνπξλά θαη Κηεκελίωλ Νηθόιανο Απ. Παξαιίθαο, Τπνζηξάηεγνο Διι. Αζηπλνκίαο ε.α.., πγγξαθέαο, Πξώελ ηαθηηθόο θαζεγεηήο ρνιήο Αμηωκαηηθώλ Υωξνθπιαθήο ΔΛΑ: Δπξπηάλεο γεγελείο θαη απόδεκνη εζεινληέο πεζόληεο θαηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο Καιιίηζα Γηαλλνπνύινπ Σζηάθα, Δπίηηκνο Γ/ληξηα Δθδόζεωλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηιόινγνο, Ηζηνξηθόο, Πνηήηξηα: Χαξάιακπνο Καηζηκήηξνο: Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. Νίθνο Εσξνγηαλλίδεο, Δπίηηκνο Γεληθόο Γ/ληήο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ: Ο Βαιθαληνκάρνο Κωλζηαληίλνο Εωξνγηαλλίδεο ωο άλζξωπνο. Βαζίιεηνο Γ. ηνξόθνο, η. Γ/ληήο Δ.Σ.Δ. Μέινο Γ.. Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο: Αξηζηείδεο Οδπζζέα Σζνύινο: Ο Δπξπηάλαο Αμηωκαηηθόο από ηνλ Ψειόβξαρν (Σνβνιάθν) Δπξπηαλίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο Βαιθαληθνύο

5 Πνιέκνπο Ο ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο ηνπ ζηε κάρε ηωλ Πεζηώλ θαη ην ρακέλν πνιεκηθό εκεξνιόγηό ηνπ. Παξεκβάζεηο ζπδήηεζε. Λήμε πλεδξίαο Ώξα: : Δπηκλεκόζπλε δέεζε - Καηάζεζε ζηεθάλωλ ζην Μλεκείν ηνπ ζηξαηεγνύ Γεσξγίνπ Κνλδύιε από ηελ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ, ην Γήκν Καξπελεζίνπ, ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Δπξπηαλίαο θαη ην Σνπηθό πκβνύιην Πξνπζνύ. Γεύκα(πξνζθνξά ηεο Έλωζεο ηωλ Απαληαρνύ ΠΡΟΤΗΧΣΗΑ») Πξνπζηωηώλ «ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ Γ Τ Ν Δ Γ Ρ Η Α Ζ ( ) ΣΟΡΝΟ, (Πιαηεία), άββαην, 27 Ηνπιίνπ 2013, (Απόγεπκα) ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ Γεώξγηνο Σζηηνύξεο, Καζεγεηήο Καξδηνινγίαο Παλεπηζηεκίωλ Αζελώλ θαη Βνζηώλεο Αλδξέαο Κακπηδηώλεο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Francis Marion, Ζ.Π.Α. Βαζίιεο Μεζήο, Φηιόινγνο, Γξ. Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. Σζηαρξήο Κώζηαο, Δθπαηδεπηηθόο. Πξνζθώλεζε Καισζόξηζκα από εθπξόζωπν ηεο Αδειθόηεηαο ηωλ Απαληαρνύ Σνξληωηώλ «Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Γηώξγνο Γεκεηξίνπ, Γεκνζηνγξάθνο, Ηζηνξηθόο Δξεπλεηήο: Βαιθαληνκάρνη Δπξπηάλεο λεθξνί ηνπ 2 νπ Σπληάγκαηνο Πεδηθνύ. Γεώξγηνο Σζηηνύξεο, Καζεγεηήο Καξδηνινγίαο Παλεξπηζηεκίωλ Αζελώλ θαη Βνζηώλεο: Ζ ζπκκεηνρή ηωλ αδειθώλ Γεκεηξίνπ, Χαξηιάνπ θαη Κωλζηαληίλνπ Τζηηνύξε ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. Γεκήηξηνο Μαθξήο, η. Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο: Ο αθαλήο ήξωαο Μαθξήο Ηωάλλεο(Γηαλλαθόο), νπιαξρεγόο αληάξηηθνπ ζώκαηνο από ην Νέν Αξγύξη Δπξπηαλίαο.

6 Κώζηαο Αλη. Παπαδόπνπινο, Γηδάζθαινο, πγγξαθέαο, Πξόεδξνο ηεο Παλεπξπηαληθήο Έλωζεο: Νεθξνί Βαιθαληνκάρνη από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γνκλίζηαο. Ζ πεξίπηωζε ηνπ από Γνκλίζηα ππνινραγνύ Νηθνιάνπ Γηνιδάζε. ηέθαλνο Βαζηιόπνπινο, Δθδόηεο, Ο απόερνο ηωλ Βαιθαληθώλ Πνιέκωλ ζην Μεγάιν Υωξηό Δπξπηαλίαο. Παλαγηώηεο Κσλ. Βιάρνο, Φηιόινγνο, η. Γ.Δ.Μ.Δ.: Ζ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ Σηεθάλνπ Γξαλίηζα εηο ηνπο απειεπζεξωηηθνύο αγώλαο ηνπ Γξ. Καξπδάο Ησάλλεο, Γηδάθηωξ Κνηλωληθήο Φπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ: Ζ Μεγάιε Διιεληθή Ηδέα ωο Ηδενινγία θαη ωο πξαθηηθή ζηνπο Βαιθαληθνύο Αγώλεο ηνπ Ζ εξωηθή εζληθή παηξηωηηθή δξάζε ηωλ Δζεινληώλ Δπξπηάλωλ θαη Αηηωιώλ Αγωληζηώλ ζην «Μηθηόλ Ζπεηξωηηθόλ Σηξάηεπκα Μ.Ζ.Σ.» ζηνπο πνιέκνπο γηα ηελ απειεπζέξωζε ηεο Ζπείξνπ. Κσλζηαληίλνο Νάθνο, Μαζεκαηηθόο Μ. Sc., ρνιηθόο ύκβνπινο, Πηπρηνύρνο Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο: Ζ Ζπεηξωηηθή Δηαηξεία, ν Χξήζηνο Μαιάκνο, Ταγκαηάξρεο Μεραληθνύ θαη ην ηκήκα ηνπ Αλζππνινραγνύ Σηέθαλνπ Γξαλίηζα. Παξεκβάζεηο πδήηεζε Λήμε πλεδξίαο Γείπλν(πξνζθνξά ηεο Αδειθόηεηαο ηωλ Απαληαρνύ Σνξληωηώλ «Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ») ΚΑΣΑΝΗΑ,(Γεκνηηθό ρνιείν), Κπξηαθή 28 Ηνπιίνπ 2013 Αξρηεξαηηθή Θεία Λεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο( ) Πξνζθνξά θαθέ αλαςπθηηθώλ Γ Τ Ν Δ Γ Ρ Η Α Ζ ( ) ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ Γεκήηξηνο Κνπηξνύκπαο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Παλαγηώηεο Κσλ. Βιάρνο, Φηιόινγνο, η. Γ.Δ.Μ.Δ. Λάκπξνο Σζηηζάλεο, Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Δπξπηαλίαο Πξνζθώλεζε Καισζόξηζκα από εθπξόζωπν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηωλ Απαληαρνύ Καζηαληωηώλ Δπξπηαλίαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». ΔΗΖΓΖΔΗ Εαραξίαο Εελέιεο, Θενιόγνο, η. Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ: Ζ πξνζθνξά ηεο Καζηαληάο ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο

7 Αλδξέαο Κακπηδηώλεο, Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Francis Marion, Ζ.Π.Α.: Δπξπηάλεο νκνγελείο - εζεινληέο ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο Αζαλάζηνο Γ. ηακάηεο, Φηιόινγνο, πγγξαθέαο: Αλ έρεηο ηύρε δηάβαηλε θαη ινγηθό πεξπάηεη. Αβξάκπνο Απόζηνινο ηνπ Ησάλλε, πξώελ Γηεπζπληηθό ηέιερνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Οη Αγξαθηώηεο Βαιθαληνκάρνη ζηξαηηωηηθνί Αβξάκπνο Γεκήηξηνο ηνπ Γεωξγίνπ, Αβξάκπνο Γεκήηξηνο ηνπ Θενδνζίνπ θαη Χξεζηίδεο Γεκήηξηνο ηνπ Θεκηζηνθιένπο. Ζιίαο Ληάζθνο, Φηιόινγνο; α.- Βαιθαληνκάρνη Δπξπηαλίαο. β.- Τν Ζκεξνιόγην ηνπ Βαιθαληνκάρνπ Σηξαηεγνύ Ηωάλλε Κωλζηαληίλνπ. Υξηζηίλα Φ. Βακβνύξε Γεκάθε, ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγωλ Γξάκαο. Βαζίιεο Μεζήο, Φηιόινγνο, Γξ. Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο Α.Π.Θ.: Οη ζπλέπεηεο ηωλ Βαιθαληθώλ Πνιέκωλ ζηελ Δπξπηαλία. Πξνβιήκαηα επηβίωζεο ηωλ Δπξπηάλωλ Ησάλλεο Γ. Νεξαληδήο, Γξ. Ηζηνξηθήο Γεωγξαθίαο, ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγωλ Αηηωιναθαξλαλίαο: Κνηλωληθέο θαη Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Δπξπηαλίαο ζηελ δεθαεηία Κνιόκβαο Νηθόιανο, Αληηζηξάηεγνο ε. α., Δπίηηκνο Γ/ληήο Γ ώκαηνο ηξαηνύ, πηπρηνύρνο Ννκηθήο, ζπγγξαθέαο: Βαιθαληθνί Πόιεκνη: Κέξδε θαη δεκίεο. Παξεκβάζεηο πδήηεζε πκπεξάζκαηα Πνξίζκαηα Γεκνηηθά Σξαγνύδηα από ηελ Υνξωδία ηεο ρνιήο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηεο Η.Μ. Καξπελεζίνπ ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Μνπζηθνδηδάζθαινπ Σάζνπ Ζιηόπνπινπ. Καηάζεζε ηεθάλσλ ζηελ αλακλεζηηθή καξκάξηλε πιάθα ηωλ Βαιθαληνκάρωλ λεθξώλ ηεο Καζηαληάο. Λήμε Δξγαζηώλ πλεδξίνπ Γεύκα(πξνζθνξά ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ηωλ Απαληαρνύ Καζηαληωηώλ Δπξπηαλίαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»). Δπηζήκαλζε: - Ο ρξόλνο παξνπζίαζεο θάζε εηζήγεζεο νξίδεηαη ζηα 15, ην πνιύ. ΧΟΡΗΓΟΙ: -Γήκνο Καξπελεζίνπ -Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Πξνπζηωηίζζεο (Φηινμελία ύπλνπ)

8 - Ο.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ. Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ πλεδξίνπ ππάξρεη θαη ζηηο ηζηνζειίδεο: θαη εκείσζε: ην έληππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ηειεπηαία ζειίδα θνζκήζεθε κε απόζπαζκα από ηελ καξηπξία ηνπ αείκλεζηνπ ρωξηαλνύκαο Θόδωξνπ Εελέιε. αξηζ. θύιινπ 12/1981 θαζώο θαη αλαδεκνζίεπζε ζην θύιιν 124/2010. Δπραξηζηνύκε ηνλ Πξόεδξν ηεο Παλεπξπηαληθήο θ. Κώζηα Παπαδόπνπιν γηα ηελ επηινγή απηή. Μαο ηηκά ηδηαίηεξα. «Το Πάςχα του 1913, ςτα παλλθκάρια που πολζμθςαν και μπικαν πρϊτα ςτα Γιάννενα, για τθν ανδρεία που ζδειξαν, τουσ ζδωςαν άδεια εξαίρετου τιμισ και μαηί και τον οπλιςμό τουσ. Μεταξφ αυτϊν ιταν και αρκετά Καςτανιϊτικα παλλθκάρια. Όλοι αυτοί ζρχονταν τουφεκϊντασ, ο δε πάρεδροσ του χωριοφ μασ, ο Κωςτισ Δελθκωςτόπουλοσ με πολλοφσ άλλουσ πιγανε ςτον Άγιο Δθμιτριο για υποδεχκοφν τουσ γενναίουσ πολεμιςτζσ. Ανιμερα του Πάςχα και μετά τθν Ανάςταςθ τθσ Αγάπθσ πιάςτθκε χορόσ... Το τραγοφδι που χόρεψαν ζλεγε: Τρεισ Τουρκοποφλεσ κάθονταν ςτου Μπιηανιοφ τθ ράχθ. Η μια ζκλαιγε τα Γιάννενα κι θ άλλθ τθ Σαλονίκθ κι θ τρίτθ και καλφτερθ μοιρολογοφςε κι ζλεγε: Δε ςτο πα γω Βεηφρθ μου και ςε παλιο-σουλτάνο να μθν τα βάηεισ μ' αυτόν τον γζρο Βενιηζλο γιατί αυτόσ ειν' ζξυπνοσ, ςτον κόςμο δεν είν' άλλοσ. Έχει κι αρχιςτράτθγο το Μζγα Κωνςταντίνο...

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα -24 ώρες- Εηζεγεηήο: Καιακαξάο Νηθόιανο, Φνξνηερληθόο θαη Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε θνξνινγηθά & εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα 1 Ηκεξνκελίεο Δηεμαγωγήο Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα