ΙΙΙ. Τμηματοποίηση Βιομηχανικών Αγορών Έννοια της Τμηματοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΙ. Τμηματοποίηση Βιομηχανικών Αγορών Έννοια της Τμηματοποίησης"

Transcript

1 Έννοια της Τμηματοποίησης 58 Τμηματοποίησης Βιομηχανικής αγοράς Η τμηματοποίηση βασίζεται στην ταξινόμηση των τωρινών ή δυνητικών πελατών σε εσωτερικά ομοιογενής ομάδες ή τμήματα (segments) σύμφωνα με τις αγοραστικές τους ανάγκες και του τρόπου που αντιδρούν στις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Διαφέρει σημαντικά από την B2C τμηματοποίηση Απώτερος σκοπός: Η επιλογή των κατάλληλων τμημάτων και η τοποθέτηση (χωροθέτηση) Έννοια της Τμηματοποίησης 59 Η τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς είναι στρατηγικά σημαντική για: Την επιλογή πελατών Τη διαφοροποίηση πελατών σύμφωνα με τις διαφορές τους στον τρόπο που ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά (market opportunities) Την προσαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ στις διακριτικές αυτές ευκαιρίες(distinctive opportunities) ΤΕΙ Κρήτης 1

2 Έννοια της Τμηματοποίησης 60 Βασικά Οφέλη Τμηματοποίησης Μελέτη και εντοπισμός των συγκεκριμένων και μοναδικών αναγκών συγκεκριμένων ομάδων / τμημάτων πελατών. Βοηθάει σημαντικά στη διαμόρφωση των ενεργειών marketing: Ανάπτυξη νέων προϊόντων για συγκεκριμένες αγορές, Σχεδιασμός των στρατηγικών μάρκετινγκ που οδηγούν σε κέρδη Επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής Εκπαίδευση των πωλητών αποτελεσματικά, κλπ. Παρέχει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατανομή των πόρων του μάρκετινγκ. 61 Η επιλογή των μεταβλητών τμηματοποίησης της αγοράς πρέπει να πληροί τρείς προϋποθέσεις Η μεταβλητή θα πρέπει να είναι μετρήσιμη Η μεταβλητή θα πρέπει να οδηγεί σε σημαντικές και ουσιώδεις ομαδοποιήσεις των πελατών Η μεταβλητή θα πρέπει να έχει λειτουργική σχέση με τη στρατηγική μάρκετινγκ. ΤΕΙ Κρήτης 2

3 62 1ος Τρόπος Τμηματοποίησης Μάκρο τμηματοποίηση Αποβλέπει στην αναγνώριση τμημάτων με βάση τις παραδοσιακές μεταβλητές που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των οργανισμών, όπως το μέγεθος, η γεωγραφική τοποθεσία, κ.λ.π. Τα Μάκρο τμήματα Αποτελούνται από οργανισμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά που έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του μάρκετινγκ Αντιπροσωπεύουν τις αγορές στόχους και μπορούν εύκολα ν αναγνωρισθούν με τη χρήση πληροφοριών από δευτερογενής ενδοεπιχειρησιακές και εξωεπιχειρησιακές 63 Μάκρο τμηματοποίηση Οι πλέον συνηθισμένες μεταβλητές μακρό-τμηματοποίησης είναι οι εξής: μέγεθος των επιχειρήσεων τόπος εγκαταστάσεων κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων χρήστες ή μη χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών πολιτική προμηθειών απασχολούμενη τεχνολογία τρόπος χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών τύπος και μορφή προμηθειών. ΤΕΙ Κρήτης 3

4 64 Μίκρο τμηματοποίηση Αποβλέπει στην αναγνώριση τμημάτων μέσα στα μακρο τμήματα με βάση τις μεταβλητές συμπεριφοράς που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των Κ.Α.Α. και των μελών τους Τα Μίκρο τμήματα Π.χ. σε ένα μακρο τμήμα που ορίζεται από το μέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία του οργανισμού, μπορεί να αναγνωρισθούν μικρο τμήματα με βάση τη σύνθεση του Κ.Α.Α., τα αγοραστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται και το βαθμό του αντιλαμβανόμενου κινδύνου. 65 Μίκρο τμηματοποίηση Οι πλέον συνηθισμένες μεταβλητές μικρό-τμηματοποίησης είναι οι εξής: Κριτήρια επιλογής προϊόντων / προμηθευτών Δομή και λειτουργία του «Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων» Προσωπικά χαρακτηριστικά των «αγοραστών». ΤΕΙ Κρήτης 4

5 66 Μίκρο τμηματοποίηση Η μικρο τμηματοποίηση της αγοράς είναι πολύ πιο δύσκολη και πολύπλοκη από την μακρο-τμηματοποίηση. Οι αποφάσεις που επηρεάζονται από τις διαφορές των τμημάτων στο μικρο επίπεδο έχουν σχέση με: Την επιλογή των ατόμων / μελών του αγοράζοντας οργανισμού Τον σχεδιασμό της παρουσίασης των πωλητών Την επιλογή διαφημιστικών μέσων Τον καθορισμό του ύψους του προϋπολογισμού προβολής σαν συνάρτηση του βαθμού του αντιλαμβανόμενου κινδύνου. 67 Μάκρο και Μίκροτμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς ΤΕΙ Κρήτης 5

6 68 Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης Μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν σχετικά εύκολα, έχουν μεγάλη διάρκεια και δεν απαιτούν μεγάλη οικειότητα με τους αγοράζοντες οργανισμούς/ πελάτες και βαθιά γνώση της αγοραστικής τους συμπεριφοράς 1. Μέγεθος Ο υπεύθυνος του βιομηχανικού μάρκετινγκ μπορεί να βρίσκει αρκετά χρήσιμη τη διαίρεση της αγοράς σύμφωνα με το μέγεθος του αγοράζοντος οργανισμού / πελάτη. Το μέγεθος του οργανισμού συχνά μετριέται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ή το ύψος των πωλήσεών του, δεν επηρεάζει μόνο τις αγοραστικές ανάγκες του και απαιτήσεις αλλά και τη φύση της αγοραστικής του συμπεριφοράς. 69 Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 2. Γεωγραφική Τοποθεσία Η μεταβλητή αυτή τμηματοποίησης είναι σημαντική γιατί πολλοί οικονομικοί κλάδοι και πολλές οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και έτσι έχει άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην οργάνωση των πωλήσεων και την κατανομή των πωλητών. 3. Κλάδος της Οικονομικής Δραστηριότητας Επειδή κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας έχει τις ιδιαίτερες ανάγκες του για εισροές όπως και ιδιαίτερα προβλήματα ή πλεονεκτήματα, η τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς με βάση τη μεταβλητή αυτή οδηγεί στην καλύτερη γνώση και ικανοποίηση των βιομηχανιών πελατών. ΤΕΙ Κρήτης 6

7 70 Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 4. Χρήση του προϊόντος Σύμφωνα με αυτή τη μεταβλητή, το σύνολο των βιομηχανικών αγοραστών ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού προϊόντος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο υποσύνολα. Χρήστες: έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τους οδηγούν στη χρήση του προϊόντος και μπορούν ακόμα να διαιρεθούν σε βαρείς χρήστες (HeavyUsers), μέτριους χρήστες (ModerateUsers) και ελαφρείςχρήστες (LightUsers), ανάλογα με τη συχνότητα και την ποσότητα των αγορών τους. Μη χρήστες: περιλαμβάνει τους βιομηχανικούς αγοραστές που είναι δυνατόν να αγοράσουν το προϊόν, δηλαδή τους δυνητικούς χρήστες (PotentialUsers) και εκείνους που είναι αδύνατον (εξ αιτίας της φύσης του προϊόντος) να το αγοράσουν. 71 Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 5. Δομή της λειτουργίας προμηθειών Δομή της λειτουργίας προμηθειών (structureofprocurementfunction): η δομή της λειτουργίας προμηθειών επηρεάζει το βαθμό εξειδίκευσης των αγοραστών (specializationofbuyers), τα αγοραστικά κριτήρια και τη σύνθεση του Κ.Α.Α. 6. Τεχνολογία Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγοραστές στην παραγωγική τους διαδικασία επηρεάζει άμεσα τις αγοραστικές τους ανάγκες. Και γι αυτό μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική βάση για την τμηματοποίηση της αγοράς. ΤΕΙ Κρήτης 7

8 72 Μάκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 7. Εφαρμογή ή τρόπος χρήσης του Προϊόντος Επειδή ο σκοπός της αγοράς και ο τρόπος χρησιμοποίησης ενός βιομηχανικού προϊόντος συχνά διαφέρει, ο υπεύθυνος του βιομηχανικού μάρκετινγκ μπορεί να τμηματοποιήσει την αγορά με βάση τη συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος, π.χ. ένας κατασκευαστής εξαρτημάτων μπορεί να τμηματοποιήσει την αγορά του ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 8. Τύπος / Μορφή Προμήθειας Οι οργανισμοί / πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά ένα προϊόν (first time buyers) έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και ανάγκες για πληροφόρηση από αυτούς που επανειλημμένα έχουν αγοράσει το προϊόν αυτό (repeat buyers). 73 Μίκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης Μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν σχετικά δύσκολα, έχουν μικρή διάρκεια και απαιτούν μεγάλη οικειότητα με τον αγοράζοντα οργανισμό / πελάτη. 1. Κριτήρια Επιλογής Προϊόντων / Προμηθευτών τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγοραστές για την επιλογή προϊόντων/προμηθευτών (selectionorbuying criteria) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υπεύθυνο του βιομηχανικού μάρκετινγκ για την τμηματοποίηση της αγοράς. ΤΕΙ Κρήτης 8

9 74 Μίκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 2. Δομή της Μονάδας Λήψης των Αποφάσεων Στην περίπτωση αυτή η βιομηχανική αγορά διαιρείται σε υποσύνολα πελατών ανάλογα με το ποιος συμμετέχει και σε ποια στάδια της αγοραστικής διαδικασίας. 3. Στρατηγικές Προμηθειών Η μεταβλητή αυτή οδηγεί στην αναγνώριση μίκρο τμημάτων της αγοράς. Πχ. Απευθείας αναθέσεις διαγωνισμοί, αποθέματα JIT, κλπ. 75 Μίκρο Μεταβλητές Τμηματοποίησης 4. Καινοτομικότητατου Οργανισμού Μερικοί οργανισμοί είναι περισσότερο καινοτομικοί και πρόθυμοι ν αγοράσουν νέα βιομηχανικά προϊόντα. Έρευνες σχετικά με την υιοθέτηση νέων ιατρικών μηχανημάτων από νοσοκομεία και νέων συστημάτων παραγωγής από βιομηχανικές επιχειρήσεις, έδειξαν ότι ψυχογραφικές μεταβλητές επηρεάζουν σημαντικά την ταχύτητα υιοθέτησης καινοτομιών. Οι μεταβλητές περιλαμβάνουν το επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή μέσα στον οργανισμό ή την επιθυμία για διάκριση και υπεροχή του οργανισμού. Οι μεταβλητές αυτές συνδυαζόμενες με τις δημογραφικές αυξάνουν την ακρίβεια εκτίμησης της καινοτομικότητας του οργανισμού. 5. Προσωπικά Χαρακτηριστικά διάφορες έρευνες στον χώρο της αγοραστικής συμπεριφοράς οργανισμών έχουν δείξει ότι τα προσωπικά των ατόμων που συμμετέχουν στην αγοραστική απόφαση (ηλικία, προσωπικότητα, εκπαίδευση, αντιλαμβανόμενο ρίσκο, κ.λπ.) ΤΕΙ Κρήτης 9

10 76 2ος Τρόπος Τμηματοποίησης ΦωλεακήΠροσέγγιση Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς (Bonama και Shapiro) Το μοντέλο αυτό αποτελείται από 5 φωλιές (nest) και ο χρήστης του μοντέλου αυτού κινείται από τις εξωτερικές ή ακραίες φωλιές που περιέχουν τις πιο γενικές και εύκολα παρατηρούμενες μεταβλητές τμηματοποίησης, στις εσωτερικές ή ενδότερες φωλιές που περιέχουν τις πιο συγκεκριμένες και δύσκολα εκτιμώμενες μεταβλητές. 77 Φωλεακή Προσέγγιση Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς Οι δύο εξωτερικές μεταβλητές περιλαμβάνουν τις δημογραφικές μεταβλητές. Δημογραφικές μεταβλητές: Π.χ. Μέγεθος, τοποθεσία, κλάδος, κλπ Λειτουργικές μεταβλητές: Π.χ. τεχνολογία της εταιρείας, τρόπος χρήσης προϊόντος, εταιρικές ικανότητες Η μεσαία φωλιά που αναφέρεται στις αγοραστικές προσεγγίσεις περιλαμβάνει 5 μεταβλητές: Οργανωτική δομή της λειτουργίας προμηθειών Δομή εξουσίας στην αγοραστική διαδικασία Φύση σχέσεων με άλλους οργανισμούς Γενικές πολιτικές αγορών / προμηθειών Αγοραστικά κριτήρια ΤΕΙ Κρήτης 10

11 78 Φωλεακή Προσέγγιση Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς Οι δύο εσωτερικές φωλιές αναφέρονται στους παράγοντες εκείνους που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες αγοραστικές καταστάσεις όπως και στα χαρακτηριστικά των ατόμωνπου συμμετέχουν στην αγοραστική διαδικασία. Περιστασιακοί παράγοντες: Π.χ. επείγουσες παραγγελίες, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, κλπ Προσωπικά χαρακτηριστικά: Π.χ. ατομικά χαρακτηριστικά ατόμων Κ.Α.Α, ανάληψη ρίσκου, προδιάθεση, κλπ. 79 Φωλεακή Προσέγγιση Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς Γενικά, το μοντέλο αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι τρείς παράγοντες επηρεάζουν την αγοραστική διαδικασία: Ο οργανισμός (τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές του μεταβλητές, και οι αγοραστικές του προσεγγίσεις) Οι περιστασιακοί παράγοντες Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετέχουν στην αγοραστική διαδικασία. Η αγοραστική διαδικασία στη συνέχεια οδηγεί στην αγοραστική απόφαση ΤΕΙ Κρήτης 11

12 80 Φωλεακή Προσέγγιση Τμηματοποίησης Βιομηχανικής Αγοράς 81 3ος Τρόπος Τμηματοποίησης Μοντέλο Συγκέντρωσης και Προσαρμογής Ένα βιομηχανικό προϊόν μπορεί να τμηματοποιηθεί σύμφωνα με δυο κύριες διαστάσεις: το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς (πολλοί πελάτες / λίγοι πελάτες) το βαθμό προσαρμογής του προϊόντος ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη (γενικού τύπου προϊόν / εξειδικευμένο προϊόν) Βάση αυτών των 2 διαστάσεων δημιουργούνται 4 διαφορετικά μακρο-τμήματα, των οποίων τα ονόματα πηγάζουν από την στρατηγική Μάρκετινγκ (τιμή, διανομή κλπ.) : Hawking Πουλώ διαλαλώντας (υψηλή συγκέντρωση αγοράς, χαμηλή προσαρμογή προϊόντος) Hyping Εντατική διαφήμιση (χαμηλή συγκέντρωση, χαμηλή προσαρμογή προϊόντος) Teamwork - Συνεργασία (υψηλή συγκέντρωση, υψηλή προσαρμογή προϊόντος) Adapting Υιοθέτηση (χαμηλή συγκέντρωση, υψηλή προσαρμογή προϊόντος) ΤΕΙ Κρήτης 12

13 82 Γενικότερα στη σύγχρονη Τμηματοποίηση της Βιομηχανικής Αγοράς 83 Γενικότερα στη σύγχρονη Τμηματοποίηση της Βιομηχανικής Αγοράς Συχνά χρησιμοποιούνται 2 μεταβλητές κριτήρια τμηματοποίησης ΤΕΙ Κρήτης 13

14 84 Γενικότερα στη σύγχρονη Τμηματοποίηση της Βιομηχανικής Αγοράς Συχνά χρησιμοποιούνται 2 μεταβλητές κριτήρια τμηματοποίησης Αποτελεσματική Τμηματοποίηση 85 Προϋποθέσεις για αποτελεσματική τμηματοποίηση Τα τμήματα της αγοράς πρέπει να διαθέτουν 4 χαρακτηριστικά Μετρησιμότητα: Ο βαθμός στον οποίο το μέγεθος και η αγοραστική δύναμη των τμημάτων μπορεί να μετρηθεί. Ουσιαστικότητα: Ο βαθμός στον οποίο τα τμήματα είναι μεγάλα και/ή αρκετά αποδοτικά. Προσβασιμότητα: Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πρόσβαση και εξυπηρέτηση των τμημάτων. Δυνατότητα επενέργειας: Ο βαθμός στον οποίο τα αποτελεσματικά προγράμματα μπορούν να διαμορφωθούν προκειμένου να προσελκύσουν και να εξυπηρετήσουν τα τμήματα. ΤΕΙ Κρήτης 14

15 Case Study 86 Case Study Στόχευση αγοράς 87 Αξιολόγηση τμημάτων της αγοράς Για να αξιολογήσει μια επιχείρηση τα διάφορα τμήματα αγοράς πρέπει να κοιτάξει τρεις παράγοντες 1. MEΓEΘΟΣ KAI ANAΠΤYΞH ΤMHMAΤΟΣ Το σωστό μέγεθοςείναι κάτι το σχετικό. Οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν τμήματα με μεγάλο όγκο πωλήσεων και συχνά παραβλέπουν ή αποφεύγουν τα μικρά τμήματα. Οι μικρές εταιρείες, με τη σειρά τους, αποφεύγουν τα μεγάλα τμήματα γιατί απαιτούνται πάρα πολλοί πόροι. H ανάπτυξη τμήματος είναι συνήθως ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό, δεδομένου ότι κατά κανόνα οι εταιρείες θέλουν αύξουσες πωλήσεις και κέρδη. Ταυτόχρονα οι ανταγωνιστές εισέρχονται γρήγορα στα αναπτυσσόμενα τμήματα και περιορίζουν την αποδοτικότητά τους. ΤΕΙ Κρήτης 15

16 Στόχευση Αγοράς 88 Αξιολόγηση τμημάτων της αγοράς 2. ΔΟMIKH EΛKYΣTIKΟTHTA TMHMATΟΣ Michael Porter: Το μοντέλο των 5 δυνάμεων της αγοράς Η είσοδος των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο Ο κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα Ο ανταγωνισμός των υπαρχόντων επιχειρήσεων. Η διαπραγματευτική ισχύς των αγοραστών. Η διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών. Στόχευση Αγοράς 89 Αξιολόγηση τμημάτων της αγοράς 2. ΔΟMIKH EΛKYΣTIKΟTHTA TMHMATΟΣ Απειλή νέων επιχειρήσεων του κλάδου Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Ανταγωνισμός κλάδου Ένταση ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ΤΕΙ Κρήτης 16

17 Στόχευση Αγοράς 90 Αξιολόγηση τμημάτων της αγοράς 3. ΣTΟXΟI ETΑIPIΑΣ KΑI ΠΟPΟI Ακόμα κι όταν ένα τμήμα έχει θετικό μέγεθος και ανάπτυξη και από δομική άποψη είναι ελκυστικό, η εταιρεία πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους και τους πόρους της σε σχέση με αυτό το τμήμα. Μερικά ελκυστικά τμήματα μπορούν να απορριφθούν επειδή δεν ταιριάζουν με τους μακροχρόνιους στόχους της εταιρείας ή η εταιρεία δεν έχει πόρους και ικανότητες να επιβιώσει σε αυτά. Στόχευση Αγοράς 91 Επιλογή των τμημάτων της αγοράς(1) H εταιρεία πρέπει να αποφασίσει ποια και πόσα τμήματα να εξυπηρετήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα της επιλογής της αγοράς-στόχου. H εταιρεία μπορεί να μελετήσει πέντε μοντέλα επιλογής αγοράς-στόχου 1. ΣYΓKENTPΩΣH ΣE ENΑ TMHMΑ: Επιλέγει ένα και μοναδικό τμήμα. Με την επιλογή ενός τμήματος η εταιρεία επιλέγει το δρόμο του συγκεντρωτικού μάρκετινγκ, μέσω του οποίου επιτυγχάνει μια ισχυρή θέση αγοράς στο τμήμα χάρη στην καλύτερη γνώση των αναγκών του τμήματος και το ειδικό κύρος που προσδίδει Ταυτόχρονα όμως, το συγκεντρωμένο μάρκετινγκ εγκυμονεί μεγαλύτερους απ' τους συνήθεις κινδύνους P1 P2 P3 M1 M2 M3 Συγκέντρωση σε ένα τμήμα ΤΕΙ Κρήτης 17

18 Στόχευση Αγοράς 92 Επιλογή των τμημάτων της αγοράς(2) 2. EΠIΛEKTIKH EΞEIΔIKEYΣH: Επιλέγει ένα πλήθος τμημάτων. Ανάμεσα στα τμήματα μπορεί να υπάρχει ελάχιστη ή και καθόλου συνεργασία H στρατηγική αυτή πλεονεκτεί έναντι της μονο-τμηματικής κάλυψης όσον αφορά τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου. M1 M2 M3 P1 P2 P3 Επιλεκτική Εξειδίκευση 3. EΞEIΔIKEYΣH ΠPΟΪΟNTΟΣ: Η επιχείρηση επικεντρώνει την προσοχή της στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου προϊόντος το οποίο πωλεί σε πολλά τμήματα. Ο κίνδυνος της έλλειψης κίνησης μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που το προϊόν φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του M1 M2 M3 P1 P2 P3 Εξειδίκευση Προϊόντος Στόχευση Αγοράς 93 Επιλογή των τμημάτων της αγοράς(3) 4. EΞEIΔIKEYΣH ΑΓΟPΑΣ: Επικεντρώνει την προσοχή της στην εξυπηρέτηση πολλών αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας πελατών. Εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας πελατών και αναδεικνύεται σε πηγή προμήθειας για όλα τα νέα προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή η ομάδα πελατών. P1 P2 P3 M1 M2 M3 Εξειδίκευση Αγοράς 5. ΠΛHPHΣ KΑΛYΨH ΑΓΟPΑΣ: Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση προσπαθεί να εξυπηρετήσει όλες τις ομάδες πελατών με όλα τα προϊόντα που ενδεχομένως θα χρειάζονταν. Μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν μια στρατηγική πλήρους κάλυψης της αγοράς P1 P2 P3 M1 M2 M3 Πλήρης Κάλυψη 93 ΤΕΙ Κρήτης 18

19 Στόχευση Αγοράς 94 Πλήρης Κάλυψη της Αγοράς Ολόκληρη αγορά μπορεί να καλυφθεί με: Μίγμα Marketing Αγορά Μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ: Μη διαφοροποιημένο marketing H επιχείρηση επιδιώκει την εξυπηρέτηση ολόκληρης της αγοράς με μία μόνο αγοραία προσφορά. Εστιάζει την προσοχή της σε ό,τιείναι κοινό σε όλες τις ανάγκες των αγοραστών, παρά σε ό,τιείναι διαφορετικό. Σχεδιάζει ένα προϊόν και ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ το οποίο θα έχει απήχηση στους περισσότερους αγοραστές. Βασίζεται στη μαζική διανομή και τη μαζική διαφήμιση. Tομη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ υποστηρίζεται από το ότι η μικρή γκάμα προϊόντων συνεπάγεται χαμηλό κόστος παραγωγής, αποθεματοποίησης και μεταφοράς. H έλλειψη σχεδιασμού μάρκετινγκ ανά τμήμα αγοράς μειώνει το κόστος μάρκετινγκ και μάνατζμεντ προϊόντος Στόχευση Αγοράς 95 Πλήρης Κάλυψη της Αγοράς (2) Ολόκληρη αγορά μπορεί να καλυφθεί με: Μίγμα Marketing 1 Τμήμα 1 Μίγμα Marketing 2 Τμήμα 2 Διαφοροποιημένο μάρκετινγκ: Μίγμα Marketing 3 Τμήμα 3 Διαφοροποιημένο marketing Η επιχείρηση λειτουργεί στα περισσότερα τμήματα της αγοράς, αλλά σχεδιάζει διαφορετικά προγράμματα για κάθε τμήμα. Tοδιαφοροποιημένο μάρκετινγκ κατά κανόνα δημιουργεί περισσότερες συνολικές πωλήσεις απ' ό,τιτο μη διαφοροποιημένο μάρκετινγκ. Ωστόσο, το διαφοροποιημένο μάρκετινγκ αυξάνει και τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης: Έξοδα τροποποίησης προϊόντος, Έξοδα παραγωγής, διαχειριστικά έξοδα, έξοδα αποθήκευσης και φυσικά έξοδα προώθησης Δεν διασφαλίζεται προκαταβολικά η αποδοτικότητα αυτής της στρατηγικής. Πολλές φορές οδηγεί στην αντι-τμηματοποίηση ή διεύρυνση της βάσης ΤΕΙ Κρήτης 19

20 Στόχευση Αγοράς 96 Πλήρης Κάλυψη της Αγοράς (3) Γενικά: Τοποθέτηση 97 Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει επιλέξει την αγορά-στόχο της. Αν είναι η μόνη εταιρεία σε αυτήν την αγορά-στόχο, μπορεί να επιβάλλει μια τιμή που θα της αποδίδει ένα λογικό κέρδος. Αν δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου, ανταγωνιστές θα εισέλθουν στην αγορά και θα προκαλέσουν πτώση της τιμής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαφοροποιημένα, οι περισσότεροι αγοραστές θα επιλέξουν το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή. Η μόνη εναλλακτική λύση για την πρώτη εταιρία είναι να διαφοροποιήσει αποτελεσματικά την προσφορά της, ώστε να μπορεί να επιβάλλει υψηλότερη τιμή. Η διαφοροποίηση δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να εξασφαλίσει υψηλότερη τιμή με βάση την επιπλέον αξία την οποία αντιλαμβάνονται οι πελάτες ΤΕΙ Κρήτης 20

21 Τοποθέτηση 98 Διαφοροποίησηείναι η πράξη σχεδιασμού ενός συνόλου λογικών διαφορών που αποσκοπεί στο να ξεχωρίσει η προσφορά της εταιρείας απ τις προσφορές των ανταγωνιστών, ή με άλλο τρόπο Τοποθέτησηείναι η πράξη σχεδιασμού της προσφορά της εταιρίας έτσι ώστε να καταλάβει έναν ξεχωριστό κι αξιόλογο χώρο στο μυαλό των πελατών. Τοποθέτηση 99 Η έννοια της προσφερόμενης αξίας Οι ορθολογικοί αγοραστές αγοράζουν από την επιχείρηση που προσφέρει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Προσφερόμενη αξία είναι η διαφορά ανάμεσα στη συνολική αξία του πελάτη και τη συνολική τιμή του πελάτη Η προσφερόμενη αξία πρέπει να θεωρηθεί σαν «κέρδος» που πηγαίνει στον πελάτη. Η θεωρία της προσφερόμενης αξίας προϋποθέτει ορθολογικούς αγοραστές και δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση (πχ. όταν ενδιαφέρει μόνο η τιμή). ΤΕΙ Κρήτης 21

22 Τοποθέτηση 100 Ανταγωνιστική διαφοροποίηση: η προσφορά μιας εταιρείας μπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς το προϊόν, τις υπηρεσίες, το προσωπικό ή την εταιρική εικόνα Διαφοροποίηση προϊόντος: Ως προς Τα χαρακτηριστικά Την απόδοση Τη συμμόρφωση Την ανθεκτικότητα Την αξιοπιστία Την επισκευασιμότητα Το στυλ του προϊόντος Τοποθέτηση 101 Ανταγωνιστική διαφοροποίηση (2) Διαφοροποίηση υπηρεσιών: Ως προς Την παράδοση Την εγκατάσταση Την εκπαίδευση του πελάτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες Την επισκευή (service) Διαφοροποίηση προσωπικού Ένα «άριστο» προσωπικό που ενισχύει την καλή εικόνα της εταιρείας πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά όπως: γνώση, ευγένεια, προθυμία, εχεμύθεια, αξιοπιστία και φυσικά χαρίσματα επικοινωνίας. ΤΕΙ Κρήτης 22

23 Τοποθέτηση 102 Ανταγωνιστική διαφοροποίηση (3) Διαφοροποίηση εικόνας: Ως προς Σύμβολα Έντυπα και οπτικο-ακουστικά μέσα Ατμόσφαιρα Εκδηλώσεις Τοποθέτηση 103 Κατάστρωση μιας στρατηγικής τοποθέτησης Οι διαφορές που έχουν αξία για τον πελάτη (την αγορά-στόχο) πρέπει να είναι: Σημαντικές: Να προσδίδει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επαρκή αριθμό αγοραστών. Ξεχωριστές: Να μην παρέχεται από άλλους ή να παρέχεται με πιο ξεχωριστό τρόπο. Ευδιάκριτες: Να φαίνεται και να διακρίνεται από τους αγοραστές. Δύσκολο να αντιγραφούν: Οι ανταγωνιστές να μην μπορούν εύκολα να τις αντιγράψουν. Οικονομικά εφικτές: Να μπορεί να πληρώσει τη διαφορά που του προσφέρεται. Αποδοτικές: Να είναι επικερδείς για την εταιρεία. ΤΕΙ Κρήτης 23

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωγραφικά π.χ. Έθνη, Πολιτείες, Πόλεις, Επαρχίες, Κλίμα Η διαίρεση της αγοράς σε διακριτές ομάδες αγοραστών οι

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεωγραφικά π.χ. Έθνη, Πολιτείες, Πόλεις, Επαρχίες, Κλίμα Η διαίρεση της αγοράς σε διακριτές ομάδες αγοραστών οι ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣΣΤΟΧΟΥΣ Στρατηγική ΜΚΤ Εξειδικευμένο Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση και οι σημαντικές βάσεις τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών και της αγοράς επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας. Κεφάλαιο 6 Ελκυστικότητα Βιομηχανίας Κεφάλαιο 6 Εξέλιξη βιομηχανίας Μεταβολές στην ανάπτυξη πωλήσεων Διεύρυνση αριθμού καταναλωτών Συσσώρευση εμπειρίας από επιχειρήσεις Καινοτομία Μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της;

1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της; 1. Ποιος από τους παρακάτω δεν συνιστά για μια εταιρεία λόγο τμηματοποίησης των αγορών της; A. Προσφέρει στις εταιρείες μια ευκαιρία αύξησης των κερδών τους B. Είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να στοχεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

V. Τμηματοποίηση Καταναλωτικής Αγοράς Η έννοια της τμηματοποίησης (κατάτμησης)

V. Τμηματοποίηση Καταναλωτικής Αγοράς Η έννοια της τμηματοποίησης (κατάτμησης) Η έννοια της τμηματοποίησης (κατάτμησης) 132 Βασικές έννοιες Το μάρκετινγκπρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει προγράμματα που ταιριάζουν με τους καταναλωτές, στα πεδίαπροϊόν, τιμή, διανομήκαι προβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Ηγεσία Κόστους Διαφοροποίηση Εστίαση 7η-8η εβδομάδα Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Στόχος της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση

Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση

Διάλεξη 6: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Διάλεξη 6: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379603 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/pgrad_omm104/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης. Ανάλυση Ανταγωνισμού. Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης. Ανάλυση Ανταγωνισμού. Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο Ανάλυση Ανταγωνισμού Παίγνια Αποφάσεων 9 ο Εξάμηνο Επιχειρηματικός Ανταγωνισμός Ο αγώνας στον οποίο, κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αποκομίσει αυτό που την ίδια στιγμή αποκομίζουν οι άλλες επιχειρήσεις προσφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ Χατζηπαναγιώτου Κ. Χατζηπαναγιώτου Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 10 Σημεία για το Σχεδιασμό Στρατηγικής Μάρκετινγκ στη Βιομηχανική Αγορά Πώς θα επηρεαστούν τα σχέδια προμηθειών του πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Αναπ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Αναπ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Αναπ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου marketing Κυριότερες έννοιες Η φιλοσοφία του μάρκετινγκ Μάρκετινγκ με επίκεντρο την παραγωγή:στόχος να αυξηθεί η παραγωγή ώστε να μειωθεί το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 10η: ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου marketing Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Στρατηγικό μάρκετινγκ Κύκλος ζωής προϊόντος Προβλήματα εξέτασης / ανάλυσης του κύκλου ζωής Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Τμηματοποίηση Αγοράς

Κεφάλαιο 5. Τμηματοποίηση Αγοράς Κεφάλαιο 5 Τμηματοποίηση Αγοράς Προϋποθέσεις για ύπαρξη Αγοράς Να υπάρχουν ανάγκες (επιθυμίες) Οι αγοραστές να έχουν δυνατότητα ικανοποίησης αναγκών (εισόδημα) Οι αγοραστές να θέλουν, να είναι αποφασισμένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης

Διάλεξη 9 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης Διάλεξη 9 η (2018 19) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης 1 Τιμολογιακή Πολιτική Στόχοι και Πολιτικές Ευελιξία τιμών Επίπεδα τιμών στον κύκλο ζωής του προϊόντος Βασικές Τιμολογιακές Πολιτικές Μεταφορικά κόστη Ποιός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Αναγνώριση των τμημάτων της αγοράς Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ;

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ; 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου μάρκετινγκ; A. Εξαιρετικός σχεδιασμός προϊόντος B. Σε βάθος γνώση των πελατών Γ. Σε βάθος γνώση της νομοθεσίας Δ. Εξαιρετικοί πωλητές 2. Πώς ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 2 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Οι φάσεις του στρατηγικού προγραµµατισµού. ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ Χατζηπαναγιώτου Κ. Χατζηπαναγιώτου Διδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Το κέντρο αγοραστικής απόφασης περιλαμβάνει όλα τα μέλη του Οργανισμού που συμμετέχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017 Πωλήσεις Μπίτης Αθανάσιος 2017 Τι είναι πώληση; Πώληση είναι η μεταξύ δύο προσώπων σύμβαση με την οποία ο ένας (πωλητής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει, αντί συμφωνημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 5. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 5 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικής & Ασφαλιστικής Πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Πλεονέκτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Τμηματοποίηση Αγοράς Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η ( ) Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση

Διάλεξη 4 η ( ) Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Διάλεξη 4 η (2017 18) Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση 1 Σημασία του Μάρκετινγκ Πιθανές Χρήσεις: Σε σαλάτα Σε γρήγορο φαγητό Σε πρωινό Σε βραδινό Σαν συστατικό στο φαγητό μας Σαν ποτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο τρόπος ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων μπορεί να αναλυθεί με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Marketing. Μαίρη Κατσαπρίνη Events Marketing Director Skywalker.gr

Βασικές Αρχές Marketing. Μαίρη Κατσαπρίνη Events Marketing Director Skywalker.gr Βασικές Αρχές Marketing Μαίρη Κατσαπρίνη Events Marketing Director Skywalker.gr Ορισμός Markerting Τι είναι για εσάς; Ορισμός ΜΚΤ Το marketing αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του business plan και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4-5: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Σε ποιες περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει τη τμηματοποίηση;

Διάλεξη 4-5: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Σε ποιες περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει τη τμηματοποίηση; Διάλεξη 4-5: Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση Σε ποιες περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει τη τμηματοποίηση; Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Κριτήρια Τμηματοποίηση Αγοράς ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ηλικία Φύλο Εισόδημα Επάγγελμα Μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Επιχειρείν { mkourg@staff.teicrete.gr } Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ανάλυση Ανταγωνισμού Υψηλότερα Κέρδη Μέσω: Συνεργασίας Διαφοροποίησης Χαμηλότερου κόστους ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 8 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Τμηματοποίηση Αγοράς

Στρατηγική Τμηματοποίηση Αγοράς Στρατηγική Τμηματοποίηση Αγοράς Συνιστώσες Δυνάμεις της αγοράς Προϊόντα Τύποι καταναλωτών Γεωγραφία Στάδια του συστήματος παραγωγήςδιανομής Τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Είναι επιτακτική η ανάγκη για την κάθε επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 1: H Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

ΜΑΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΌΣ ΠΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας. Διαφήμιση & Στρατηγική

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας. Διαφήμιση & Στρατηγική ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Σημειώσεις για το μάθημα Διαφήμιση & Στρατηγική Επικοινωνίας Διάλεξη 8 η Διαφήμιση & Στρατηγική Δρ. Α. Κουμπαρέλης Διαφημιστική Στρατηγική Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 10/11/2011

ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 10/11/2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΚΤ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ποια είναι τα στάδια του στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης

Διάλεξη 7 η ( ) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης Διάλεξη 7 η (2017 18) Αξία Μέσω της Τιμολόγησης 1 Μέθοδοι τιμολόγησης Κόστος Μέθοδοι τιμολόγησης Ανταγωνισμός Μάρκετινγκ Τιμολόγηση με βάση το κόστος Τιμολόγηση προσανατολισμένη στον ανταγωνισμό Αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός. Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός. Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6 Ø Τι είναι η οργάνωση ως διοικητική λειτουργία; Ø Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 6ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 6ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάθηµα 6ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6 Ø Τι είναι η οργάνωση ως διοικητική λειτουργία; Ø Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Τοποθέτηση μάρκας Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή: Ορισμός Εννοιών Κεφάλαιο 2. Ο Αντίκτυπος του Αθλητικού Τουρισμού...

Περιεχόμενα Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή: Ορισμός Εννοιών Κεφάλαιο 2. Ο Αντίκτυπος του Αθλητικού Τουρισμού... Περιεχόμενα Εισαγωγή... 11 Κεφάλαιο 1. Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή: Ορισμός Εννοιών... 13 1.1 Τουρισμός, Αναψυχή και Αθλητικός Τουρισμός... 14 1.2 Εισερχόμενος Τουρισμός... 14 1.3 Ημεδαποί Τουρίστες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων

ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων 29 «Ηδιαδικασία αγοράς ενός βιομηχανικού προϊόντος από έναν οργανισμό αποτελείται από διάφορα στάδια και κάθε ένα από αυτά

Διαβάστε περισσότερα