ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Χρημαηοδόηηζη ΕΠΠΕΡΑΑ (Σαμείο σνοτής- Εθνικοί Πόροι) ΔΡΔΣΡΙΑ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Αξ. Πξση / ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο δηαθεξχζζεη ζε Γεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ην, «Δθζπγρξνληζκόο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΑΡΘΡΟ 1 ύζηεκα δηαγωληζκνύ Η δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο & απνθάζεηο: Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα» Σνπ άξζξνπ 209 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη ηεο κε αξηζκφ 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. (ΦΔΚ Β 185)» θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Π.Γ 118/2007 Σνπ Π.Γ 59/07 πνπ απνηειεί πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2004/17/ΔΚ, Σνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/07 φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αξ. 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη Σνπ Ν. 3886/10 θαη ηνπ Ν. 3900/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ. Σνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/05, γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΡ θαη ε Κ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β / 1673 / ) πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414 Σνπ Π.Γ. 82/96 (θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 2338/95) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα». Σνπ Ν. 3548/2007 γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν 2

3 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 ηνπ Ν. 1069/80 Σεο κε αξηζκφ 138/2007 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο Σελ κε αξηζκφ 138/2012 απφθαζε Γ.. ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο «Δθζπγρξνληζκόο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» Η κε αξηζκφ Π1/4089 (ΦΔΚ 2498 Β / ) Απφθαζε «Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ), κέρξη , πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα» Σνπ Ν. 3882/2010 «Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.1647/1986 «Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ141/Α ).» (Φ.Ε.Κ. Α 116/ ) Σελ ππ αξ. 85/2012 απφθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ ΓΔΤΑ Δξέηξηαο γηα ηελ ζχληαμε κειέηεο κε ηίηιν : «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» Σελ ππ αξ. 1970/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε γηα Έληαμε ηεο Πξάμεο «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε Σελ ππ αξ. 146/2013 απφθαζε Γ.., πεξί Απνδνρήο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία & απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξεηξίαο». Σελ ππ αξ../2013 απφθαζε Ο.Δ., πεξί Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο απηήο, σο εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ. Κχξηνο θαη θνξέαο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ν ΓΗΜΟ ΔΡΔΣΡΙΑ. ΑΡΘΡΟ 2 Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δειαδή ζηηο Ο δηαγσληζκφο θαηά ζπλέπεηα ζα γίλεη σο ην Άξζξν 9 ηεο παξνχζεο. 3

4 1. Ο δηαγσληζκφο θαηά ζπλέπεηα ζα γίλεη σο Άξζξν 9 ηεο παξνχζεο. Σφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα ζηα Γραθεία Δημοηικής Ενόηηηας Αμαρσνθίων, Αμαρσνθίας Αρηέμιδος 5- Αμάρσνθος GR 34006) Τπφςε ηνπ Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηνλ ίδην ηφπν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί κε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 2. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηελ ίδηα εκέξα, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο φισλ ησλ θαθέισλ. 3. Μεηά ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο ψξαο παξαιαβήο δελ ζα γίλεηαη δεθηή θακηά άιιε πξνζθνξά, αθφκε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο αλ ζπλερίδεηαη ε παξάδνζε ηνπο ρσξίο δηαθνπή. ΑΡΘΡΟ 3 Παξαιαβή Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο Πιεξνθνξηώλ - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο (θα αξαληίδνπ Διεπζεξία ηει , θαμ ) ή απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο (θ. νπγηνπιηδήο Γεκήηξηνο ηει , θαμ ) έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 30,00 επξώ, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη έωο θαη ηηο θαη ώξα 14:30. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζηα σο άλσ ηειέθσλα. 2. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη γξαπηέο θαη ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηε Δπηηξνπή Γηαγωληζκνύ ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. α) Ζ απεπζείαο ππνβνιή ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ εκέξα θαη ώξα δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. β) Ζ απνζηνιή ηωλ πξνζθνξώλ ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, πξέπεη λα γίλεη κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ δηαγωληζκνύ εξγάζηκε εκέξα. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ απηψλ θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Πξωηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο κε ηελ έλδεημε «Τπ φςε αξκνδίαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο», παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε απφδεημε θαη πξσηνθνιινχληαη. 3. Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξηλ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 4

5 Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 5. ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απφδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Αλαζέηνπζα κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο θαη ζα θέξεη εκεξνκελία ηνπιάρηζηνλ κία κέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο. 6. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο κέρξη θαη δέθα (10) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ε δηεπθξηλήζεηο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη θαη ηηο θαη ώξα 14:30 θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα πξηλ ηνλ δηαγσληζκφ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο. 7. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. 8. Οη αηηήζεηο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο (θα αξαληίδνπ Διεπζεξία ηει , θαμ ) ή ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο (θ. νπγηνπιηδήο Γεκήηξηνο ηει , θαμ ). 9. Ο Γήκνο Δξέηξηαο ζα απαληήζεη ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ησλ δηαζηεκάησλ ηνπ εδαθίνπ 6 άλσ θαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε πξνθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 4 Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο Σν αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη ε πξνκήζεηα κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο, Σειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο». 5

6 Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο ζε Κέληξν Διέγρνπ θαη ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη ηελ ειεθηξνληθή απνηχπσζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνχ ζα νδεγήζεη, κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ζηελ άκεζε ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ απνζεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο, ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνχ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Αθνινχζσο θαη κέζα απφ ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ζηελ θαηάζηξσζε θαζεκεξηλνχ πιάλνπ νη κεραληθνί ζα επηηχρνπλ ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ειέγρεη ν Γήκνο. Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη φηη ν Γήκνο φρη κφλνλ παξνπζηάδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έληνλε αλάπηπμε κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ αιιά απηή ε ηάζε πξνβιέπεηαη λα επηηαρπλζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ θπξίσο ιφγσ ηεο εληαηηθήο Σνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηδείλσζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Σν αληηθείκελν ηεο Πξάμεο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο: Λεπηνκεξή ρεδηαζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γεσηξήζεσλ, πξνσζεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη Γεμακελψλ - πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ηειεκεηξίαο - ψζηε λα εθαξκνζζεί ν Έιεγρνο Γηαξξνψλ, ν Σειεέιεγρνο θαη ε απηνκαηνπνίεζή ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά (29) λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 16 Γεμακελέο, 3 πξνσζεηηθά αληιηνζηάζηα, 18 Γεσηξήζεηο. Η θαηεγνξία απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσδηθνπνηείηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΣΔ (Σνπηθνί ηαζκνί Διέγρνπ) Σελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ κέηξεζεο παξνρήο, πίεζεο θαη ζηάζκεο ζηηο εμφδνπο ησλ δεπηεξεπνπζψλ Γεμακελψλ ησλ Οηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Γηαξξνψλ φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεηξεηηθά φξγαλα ησλ Σ ζα θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηνπ παξαγφκελνπ θαη δηαηηζέκελνπ λεξνχ ζηελ θαηαλάισζε θαη ζα εληνπίδνληαη νη Γηαξξνέο (αθαλήο δηαξξνέο ζηνπο αγσγνχο, δπζιεηηνπξγνχληα πδξφκεηξα θαηαλαισηψλ θαη παξάλνκεο ζπλδέζεηο). Δπηπιένλ εγθαζίζηαληαη εληφο θξεαηίσλ (4) εκεία Μέηξεζεο & Διέγρνπ Γηαξξνψλ (ΜΓ) κέηξεζεο παξνρήο γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ ζην δίθηπν Ύδξεπζεο εληφο ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηεο Δξέηξηαο θαη Ακαξχλζνπ. Οη ΜΓ ζα είλαη ηειεκεηξηθνί ηαζκνί θνξεηνχ ηχπνπ ψζηε κέζσ ηεο θνξεηφηεηαο λα εγθαζίζηαληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ δηθηχσλ. Σελ εγθαηάζηαζε λέσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (κείσζεο ινγαξηαζκψλ ΓΔΗ κέζσ κεηξεηψλ ελέξγεηαο, 6

7 Δθθηλεηψλ θαη ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ αληιηψλ, εμάιεηςεο ηεο άεξγνπ ηζρχνο θιπ) ζηνπο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο Σελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ελφο θαηαιιήινπ πδξαπιηθνχ ζηξαηεγηθνχ θαη ιεπηνκεξνχο κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ λέσλ δσλψλ ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ δηαξξνψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο λήζνπ κε έλα νξζνινγηθφηεξν ζχζηεκα χδξεπζεο. Σελ εγθαηάζηαζε Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ ζε χζηεκα Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο (ΚΔ) πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ζθαηξηθή παξνπζίαζε ησλ ηζνδπγίσλ λεξνχ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ θαζεζηψο ιεηςπδξίαο, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, ηελ πξφγλσζε ηεο δήηεζεο, ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ θαη θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ (ΠΔ), πνπ ζα πεξηθιείεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνζπζηήκαηα, ηφζν ηα λέα, φζν θαη ηα ππάξρνληα κε ζηφρν ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ δεχηεξε επηζηαζία παξάιιεια απηήο ηνπ ΚΔ. Η θαηεγνξία απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσδηθνπνηείηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΚΔ θαη ΠΔ. Δπίζεο ε ζπλνιηθή επνπηεία ησλ Γηθηχσλ ζα είλαη εθηθηή κέζσ Φνξεηψλ ηαζκψλ Διέγρνπ (ΦΔ) ηχπνπ laptop. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο. Δξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο θαη δνθηκέο απνδνρήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (επηηφπηα ηεζη). Γνθηκέο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζεο ηνπ πζηήκαηνο. Παξάδνζε ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ηεθκεξίσζε). Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πζηήκαηνο. Η πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή ηνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην εξγνζηάζην, ειέγρνπο απφ ηξίηνπο, ηελ παξάδνζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ζην ρψξν απηφ, ηηο κεηαθηλήζεηο θαη αλπςψζεηο, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην θείκελν θαη ζηα ζρέδηα θαη ζηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο δηαζχλδεζεο κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 7

8 ΑΡΘΡΟ 5 Πξνϋπνινγηζκόο Υξεκαηνδόηεζε. Η Πξνκήζεηα είλαη εληαγκέλε ζην Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε" - Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ», κε πξνυπνινγηζκφ ,00 πιένλ ΦΠΑ 23% κε θσδηθφ MIS θαη θσδηθφ Πξάμεο Α: 2013Δ Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ (Σακείν πλνρήο Δζληθνί Πφξνη) ίδηνη πφξνη Γήκνπ. Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2013 ηεο ΓΔΤΑ ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο, ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ ,00 ζηνλ Κ.Α κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκόο ηωλ δηθηύωλ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο». ΑΡΘΡΟ 6 πκβαηηθά ζηνηρεία & Γεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Η ζχκβαζε έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηα άιια έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ Σα έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηε ζχκβαζε θαη ζα ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζεηξά ηζρχνο είλαη: (α) Η δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο (β) Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο (γ) Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο (δ) Η Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ (ε) Η Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ (ζη) Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο (δ) Σα ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνηρεία, νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα δηαγξάκκαηα θαη (ε) Σα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ιδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή έξρεηαη ζε αζπκθσλία ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Τπεξεζίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο λα θαιχςεη ηηο αζπκθσλίεο απηέο. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε : 8

9 ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). ηνλ Διιεληθφ ηχπν (ηνπιάρηζηνλ ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαη επηπιένλ ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ θαη ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ) Δπίζεο ε πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο : ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο: ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ ζα απνζηαιεί πξνο αλάξηεζε ζην Δπηκειεηήξην Δπβνίαο Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηελ Αλάδνρν, ζηελ δε Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΑΡΘΡΟ 7 Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο Η ζπλνιηθή πξνζεζκία νινθιήξωζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 8 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή επί ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηελ Πξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα. ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηνπο, ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο-Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ θαη αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, παξέρνληεο ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθή Έλσζε. Γηα ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμηψλ πξνκεζεπηψλ ή έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ηα 9

10 κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο επζχλνληαη απέλαληη ζην Γήκν αιιειεγγχσο θαη εμ νινθιήξνπ γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε ή απφ ην λφκν. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία φια ηα δηαγσληδφκελα ζρήκαηα, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν. 8.1 Απαξάβαηνη όξνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό ησλ παξαπάλσ δηαγσληδνκέλσλ είλαη: α) Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001, ελ ηζρχ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν νξγαληζκφ, κε ζθνπφ πηζηνπνίεζεο ζηελ κειέηε, αλάπηπμε, θαηαζθεπή έξγωλ πιεξνθνξηθήο θαη απηνκαηηζκνύ γηα δηαρείξηζε πδάηηλωλ πόξωλ. Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. β) Η ζπλεξγαζία κε νίθν θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ Πξνγξακκαηηδφκελσλ Λνγηθψλ Διεγθηψλ (PLC), Οξγάλσλ κέηξεζεο παξνρήο θαη ζπζηεκάησλ ηειειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ (SCADA). Η ζπλεξγαζία απηή ζα επηβεβαηψλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ ζα γίλεη απφ ηνλ ελ ιφγσ νίθν. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζα πξνζθνκηζηεί θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νίθνπ, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε πξνεγνχκελε ρξήζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζεηξάο PLC ζε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ε ηερλνγλσζία ηνπ νίθνπ θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. Ο θαηαζθεπαζηήο PLC, SCADA ζα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 1) χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001, ελ ηζρχ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πηζηνπνηεκέλν απφ επίζεκν νξγαληζκφ. Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 2) Πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο πξνέιεπζεο UL, BV, ABS, GL 3) Πηζηνπνηεηηθά απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα φηη ε αλάπηπμε, θαηαζθεπή, παξαγσγή, δνθηκέο ηχπνπ ζεηξάο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία IEC θαη IEC γ) Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη, εληφο ηηο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, κία (1) ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ζε αληίζηνηρν θαη ηζνδχλακν έξγν ηειερεηξηζκνχ-ηειειέγρνπ δηθηχσλ χδξεπζεο, φπνπ ζα πεξηιακβάλεη 10

11 έλα (1) Κεληξηθφ ηαζκφ ειέγρνπ θαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) Σνπηθνχο ηαζκνχο θαη ζα έρεη ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ επξψ. Η εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ππνρξεσηηθά αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή απφ ηνπο θπξίνπο ησλ έξγσλ. 8.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο: α) i. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ii. Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. iii. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. iv. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. v. Καηαδίθε, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. vi. Τπνβνιή ςεπδνχο δήισζεο θαηά ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή κε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. β) ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. γ) έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 11

12 δ) έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. ε) έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζη) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. δ) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν α) θαη ζηα ζεκεία β), γ), δ), ζη), θαη δ): Γηα ηα ζεκεία α), β), γ) θαη δ) ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή (έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Γηα ηα ζεκεία ζη) θαη ε) πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο κέινο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο α), β) γ) θαη δ), απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπησλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Τπφρξενη ηεο πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: - Φπζηθά πξφζσπα - Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ θαη Δ.Δ - Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ - Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ. γηα Α.Δ - ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ 12

13 ην απαηηνχκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα α) Αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) Σα ππφ ζεκείν α) αδηθήκαηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Γηεμαγωγή ηνπ δηαγωληζκνύ - Φάθεινο πξνζθνξάο Η Γεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2013 εκέξα Σξίηε, ψξα 10:30π.κ. (ιήμε επηδφζεσλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ζηα Γραθεία Δημοηικής Ενόηηηας Αμαρσνθίων, Αμαρσνθίας Αρηέμιδος 5- Αμάρσνθος GR 34006) ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα παξαιαβήο πξνζθνξψλ παξαιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ είραλ θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο. Μφιηο ιήμεη ε ψξα γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ, απαγνξεχεηαη ε απνδνρή άιισλ εθηφο αλ ζπλερίδεηαη ε παξάδνζε ρσξίο δηαθνπή. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νπδεκία πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αθφκε θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 9.1 Ο θπξίωο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ επηηξνπή, πξέπεη λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα: Σελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνλ αξηζκφ απηήο. Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ( ). ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Έηζη ελδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο : 13

14 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α - Γηαθήξπμε : Αξ. Πξση / αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο - Γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξάμε : «Δθζπγρξνληζκφο ηειεκεηξίαο θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» Αλαζέηνπζα Αξρή : ΓΗΜΟ ΔΡΔΣΡΙΑ - Ζκεξνκελία Γηαγωληζκνύ : 10/12./ ηνηρεία Πξνζθέξνληνο : επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ» 9.2 Μέζα ζηνλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θπξίωο θάθειν θάζε πξνζθνξάο, ν πξνζθέξσλ ηνπνζεηεί ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο θαθέινπο : 1. Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο (θιεηζηφο) 2. Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο (θιεηζηφο - 1 πξσηφηππν 1 αληίγξαθν & CD) 3. Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (θιεηζηφο) Οη επηκέξνπο θάθεινη θέξνπλ φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ ζθξαγηζκέλνπ θπξίσο θαθέινπ. 14

15 Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ε αληίζηνηρε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 9.3 Γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο Τπεξεζίαο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νη δηαγσληδφκελνη κε δήισζή ηνπο ζα δψζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ, κε ηνλ νπνίν ε Τπεξεζία κπνξεί λα έιζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε επαθή. 9.4 Αλ ν πξνκεζεπηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή δελ παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα νξίζεη αληηπξφζσπφ ηνπ γηα λα ππνγξάςεη ηελ πξνζθνξά θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ ζα ρξεηαζηεί θαηαζέηνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έγγξαθε ζπκβνιαηνγξαθηθή εμνπζηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ απνδεηρηεί ςεπδέο, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη άθπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 9.5 Η πξνζθνξά ζα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ ζε φια ηα επί κέξνπο ζεκεία ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, έζησ θαη αξλεηηθέο. 9.6 Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. ΑΡΘΡΟ 10 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 10.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 180 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θαη αλψηαην φξην ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, εάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, νθείινπλ λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο Δγγπήζεηο πκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ηπρφλ παξάηαζε. Γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην παξαπάλσ απηφ δηάζηεκα. 15

16 Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 11 Δγγπήζεηο 11.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) πνπ έρνπλ ππνγξάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο ή πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ ειιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίνλ απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θπξία νθεηιή) Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο β) Σνλ εθδφηε γ) Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο ε) Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνςεθίνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. δ) Σνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ε εγγχεζε, 16

17 ε) Σνπο φξνπο φηη: (1) Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο, (2) Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (3) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, (4) Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. (Τπφδεηγκα Α). Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό νξίδεηαη ζην πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο κε ΦΠΑ, ήηνη πνζφ ,00 Δπξώ α) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ θαη ηα αθφινπζα: (Ι) Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. (ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ έλα κήλα επηπιένλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο) β) Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: - αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη - ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο - ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε - ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο - ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνςεθίνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ, εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Τπνςεθίνπ απφ ην Γήκν Δξέηξηαο. 17

18 Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ νξίδεηαη ζε επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο α) Ο Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. β) Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. γ) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.11.3 θαη ηα αθφινπζα: (Ι) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη (ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ε Αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη νξηζηηθά ηελ πξνζθεξφκελε πξνκήζεηα πιένλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ Τπνςήθην ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε δεηνχκελε πξνκήζεηα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ Τπνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο αλάζεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθψλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνζθεξφκελεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο θαη χζηεξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη φηη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα παξαδίδεηαη θαηά νινθιεξσκέλα ηκήκαηα, νη εγγπήζεηο απνδεζκεχνληαη 18

19 ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. α) Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. β) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. γ) Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 13.3 ηεο παξνχζαο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα θαηάζεζε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (βιέπε ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα) έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ε απνδέζκεπζε ηεο εγγχεζεο 19

20 θαιήο εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη λα μεθηλά κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ζα έρεη δηάξθεηα φζε νξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί θαη ειάρηζην φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαζψο θαη φζα πεξηγξάθεη ν ίδηνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζχκβαζεο, ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 7% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη αθνξά ην δηάζηεκα κεηά ηελ νξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ο πξνζθεξφκελνο απηφο ρξφλνο αμηνινγείηαη. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ήκηζπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα ζπληαρζεί ην 1ν πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα επηζηξαθεί ην 50% ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν ελαπνκείλαλ 50% ζα επηζηξαθεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηφθνιινπ Παξαιαβήο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 12 Σόπνο παξάδνζεο Ο Σφπνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. ΑΡΘΡΟ 13 Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 13.1 Κάζε θάθεινο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ επηηξνπή ζα αλαγξάθεη ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν θαη ηελ δ/λζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα θαη ζην άξζξν 9. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα, πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζηα αγγιηθά. Oζα έγγξαθα έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα αιιηψο δελ ζα γίλνληαη δεθηά πιελ ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ πνπ γίλνληαη δεθηά θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηνλ ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα αλαθεξφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνινγεηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 20

21 Σα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Η πξνζθνξά ζα αθνξά ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ ζε φια ηα επί κέξνπο ζεκεία ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, έζησ θαη αξλεηηθέο. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη : 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 2. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ (κε ηελ κνξθή επηζηνιήο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή), ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα θπζηθά ή / θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν/ Πξνζθέξνληα θαη πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. ηελ Αίηεζε, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Πξνζθέξνληα (ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ θαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε), ζα δειψλνληαη επίζεο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θάζε κέινπο θαη ν θνηλφο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 3. Σα απαηηνύκελα έγγξαθα ζπκκεηνρήο & ηα δηθαηνινγεηηθά ηωλ ππνρξεωηηθά ζπλεξγαδφκελσλ νίθσλ θαηαζθεπήο ή αληηπξνζψπεπζεο εμνπιηζκνχ Πξνγξακκαηηδφκελσλ Λνγηθψλ Διεγθηψλ (P.L.C) θαη ζπζηεκάησλ ηειειέγρνπ & ηειερεηξηζκνχ SCADA δηαρείξηζεο χδξεπζεο, φπσο αλαιχνληαη ζην αξ. 8 ηεο παξνχζαο. 4. ε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαηαζηαηηθό ή άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο (γηα ΑΔ, ΔΠΔ) ή θαηαζηαηηθά κε ηελ πξάμε θαηαρψξεζήο ηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (γηα ΟΔ, ΔΔ). Δπίζεο ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ηειεπηαίνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( ζε πεξίπησζε ΑΔ ) ή δηαρεηξηζηή ( ζε πεξίπησζε ΔΠΔ ) Πξαθηηθφ 21

22 Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν απ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. Δπίζεο λα πξνζθνκηζηεί θαη πξφζθαηε εληφο ηξηκήλνπ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο 5. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έλσζε (ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ), γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε πξνζψπσλ (ζε πεξίπησζε έλσζεο), γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ (ζε πεξίπησζε έλσζεο) θαη ηνλ νξηζκφ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ. Θα δειψλεηαη θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εθπξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε θνηλνπνίεζε ζε απηφλ εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ην δηαγσληζκφ, πνπ απεπζχλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ εηαηξία θαη ν αξηζκφο θαμ. Δπίζεο πξέπεη λα νξίδεηαη αληίθιεηνο ηνπ πξνζθέξνληαη ή ηεο πξνζθέξνπζαο έλσζεο θαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα θαη ηεο παξαιαβή εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. ε πεξίπηωζε πνπ ν Πξνζθέξωλ απνηειεί έλωζε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή /θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο φπνπ ζπζηήλεηαη ε έλσζε / θνηλνπξαμία αλαγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην ηκήκα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ αμία ηνπ Έξγνπ δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην δηαγσληζκφ έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 7. Πξνζθόκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζε πεξίπησζε έθδνζεο απφ αιινδαπή αξρή πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη λνκίκσο ζεσξεκέλν). Τπφρξενη ηεο πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: - Φπζηθά πξφζσπα - Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ θαη Δ.Δ 22

23 - Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ - Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ. γηα Α.Δ - ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ 8. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ λα θαιχπηεη ην δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 9. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην ή γηα αιινδαπά πξφζσπα εγγξαθή ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν πνπ λα θαιχπηεη ην δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηα παξαπάλσ ππφ ηηο παξαγξάθνπο 7, 8 θαη 9 δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη πξνζθνκίδνληαη θαη επίζεο λνκίκσο ζεσξεκέλα γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζε ρψξαο εθηφο ηεο ρψξαο έθδνζήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο κέινο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο 7), 8) θαη 9), απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπησλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζε ρψξαο άιιε εθηφο ηεο ρψξαο έθδνζήο ηνπο Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ πξέπεη: (α) λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη, (β) λα δειψλεη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ β1 δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζεκεία α) θαη δ) ηνπ άξζξνπ 8.2. ηεο παξνχζεο, β2 δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζεκεία β) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 8.2 ηεο παξνχζεο, β3 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζεκεία ζη) θαη δ) ηνπ άξζξνπ 8.2. ηεο παξνχζεο, β4 είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην β5 έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε, κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο 23

24 (γ) λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο, γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθσζα, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζεο ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ην επφκελν θαηά ζεηξά Τπνςήθην κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. (δ) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη ε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξνθήξπμε. Δπίζεο φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. (ε) λα αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. (δ) λα δεζκεχεηαη φηη ε πξνζθεξφκελε αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγήο, ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ζα παξέρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ νίθν κε επηηειείν, ζπλεξγείν θαη απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. (ε) ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη απηφο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θαη μεθηλά κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο (ν ρξφλνο απηφο δελ απνηηκάηαη ζε θφζηνο αιιά πξνηείλεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη αμηνινγείηαη). (ζ) Δπίδεημε επί ηφπνπ έξγσλ, σο δειψλνληαη ζην άξζξν 8, ελφηεηα 8.1.γ ηεο παξνχζαο, παξαδφζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ έρεη εθηειέζεη ν πξνκεζεπηήο. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ζηειέρε πνπ ζα ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή - θαη γηα έλα παξφκνην έξγν- βαξχλνπλ ηνλ Γηαγσληδφκελν. (η) δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ζε δηαγσληζκφ 10.2 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (ή ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ ζηελ Διιάδα) θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ηειεπηαίαο αλαγγειίαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ζα ππάξρνπλ ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά ή ζπκβαηά πξνο απηά πξντφληα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ζηα ππνζπζηήκαηα: α) PLC 24

25 β) Όξγαλα κέηξεζεο παξνρήο ηνπ λεξνχ γ) Όξγαλα νκαιψλ εθηλεηψλ αληιηψλ δ) Λνγηζκηθφ SCADA 10.3 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 απφ ηνλ Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλν (ή ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ ζηελ Διιάδα) θαηαζθεπαζηή ηνπ Λνγηζκηθνχ Πξνζνκνίσζεο ιεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ιζνδπγίνπ Νεξνχ, Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο, Πνηφηεηαο, δηαζχλδεζεο κε ινγηζκηθά SCADA) νη νλνκαζίεο ησλ πξντφλησλ ηνπ, ε θσδηθνπνίεζε ηνπο, θαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηεζλψο ζε παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελα έξγα Ύδξεπζεο πεξηιακβαλφκελσλ θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο θπξίνπο ησλ έξγσλ φπνπ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπο γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 11. Σα αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ζην άξζξν 15 ζηνηρεία θξηηεξίωλ πνηνηηθήο επηινγήο. 12. Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο Μεηνρώλ Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ είλαη, αλά θαηεγνξία λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα αθφινπζα: 1. Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ηελ Δηαηξεία, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηνπο, κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δηαηξείαο ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ήηαλ ζην παξειζφλ, βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, αλψλπκεο, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο λα έρεη νινθιεξσζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο λα έρεη κεηαηξαπεί ζε νλνκαζηηθέο, κε ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο απφθαζεο ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Δθφζνλ απφ ηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ πξνθχπηεη φηη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο είλαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο, απηέο πξέπεη λα έρνπλ, βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη 25

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 18432 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΖ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΑΘΖΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Αριθμ. Πρωτ:21665/ 2015 Δηαθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 589 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΣΟΤ,ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 17/9/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 36678 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παχινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΤΥΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 «Ψήθιζη πίζηωζηρ ποζού 3.315.797,80 με Φ.Π.Α., έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών, μελέηηρ, ηεςσών δημοππάηηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - Γ.Δ.ΓΙ..Α. Α.Δ. (ΟΣΑ) ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΚΜΙΘΩΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ (ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο Γ 23/2017

Αξηζκόο Γηαθήξπμεο Γ 23/2017 ΑΔΑ: 75ΨΚ4690ΩΔ-Σ1Ω INFORMATICS 17PROC001627897 2017-07-03 DEVELOPMEN Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.03 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα