Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ , ΠΡΕΒΕΖΑ Σει , θηλ Fax: innovation of epirus.yolasite.com ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΞΧΣΕΡΙΚΧΝ ΤΝΕΡΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ» ήκεξα εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ ζπλεξγαηώλ ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ΣΕΘ ζηελ Πξέβεδα, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 347/ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ ηνπ Σ.Ε.Θ. Ηπείξνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ ζπλεξγαηώλ. Οη ππνςήθηνη είλαη νη εμήο θαηά α/αξηζ. πξση.: Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1 ΜΠΡΑΥΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ /2/ ΜΑΓΚΟΤ ΥΡΤΑΤΓΖ /2/ ΥΡΤΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ /2/ ΠΔΡΓΗΚΑΡΖ ΚΩΣΑ /2/ ΚΔΝΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 496 1/3/ ΚΤΡΗΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 504 2/3/ ΣΑΟΤΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 505 2/3/ ΜΠΗΣΥΑΒΑ ΑΜΑΛΗΑ 506 2/3/ ΓΑΡΑΦΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 509 2/3/ ΠΑΓΓΔ ΑΠΟΣΟΛΗΑ 511 2/3/ ΚΟΤΚΗΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 513 2/3/ ΜΑΚΡΖ ΓΑΛΑΣΔΗΑ 514 2/3/ ΣΗΑΒΟ ΗΩΑΝΝΖ 515 2/3/ ΥΡΟΝΖ ΔΛΔΝΖ 520 3/3/ ΠΑΠΑΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 521 3/3/ ΜΑΡΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 522 3/3/ ΑΝΤΦΑΝΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 523 3/3/ ΛΑΕΑΡΖ ΥΡΤΟΤΛΑ 524 3/3/ ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ ΜΑΡΗΑ 525 3/3/ ΓΗΩΣΗΣΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 526 3/3/ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ 527 3/3/ ΜΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 529 3/3/2011 -

2 23 ΓΚΗΩΖ ΣΤΛΗΑΝΖ 530 3/3/ ΓΗΩΣΖ ΑΓΓΔΛΟ 531 3/3/ ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 532 3/3/ ΛΑΠΑ ΓΖΜΖΣΡΑ 533 3/3/ ΣΖΚΟ ΔΤΣΑΘΗΟ 534 3/3/ ΚΑΡΑΝΣΗΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 545 4/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ COURIER 4/3/ ΡΟΤΓΚΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ 546 4/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΛΣΑ 4/3/ ΘΑΝΟΤ ΟΦΗΑ 547 4/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΛΣΑ 4/3/ ΛΟΤΚΑ ΝΗΚΖΣΑ 548 4/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ COURIER 4/3/ ΜΠΑΣΗΑΝΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 555 8/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ COURIER 8/3/ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 556 8/3/2011 ΠΑΡΑΛΑΒΖ COURIER 8/3/2011 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο είλαη νη εμήο:: 1. σηεξόπνπινο Θσάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 2. Γθαλάο Θσάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 3. Παππά Παξαζθεπή Καζεγήηξηα Εθαξκνγώλ Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

3 1 2 3 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ Γξ MSc Πη έηε κελεο ΠΔΡΓΗΚΑΡΖ ΚΩΣΑ ΣΖΚΟ ΔΤΣΑΘΗΟ ΓΚΗΩΖ ΣΤΛΗΑΝΖ Αηγίνπ, ρνιή Πεξηβάιινληνο, Πεξηβάιινληνο ηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Παληείνπ Stirling (θωηία), Ηλζηηηνύην Τδαηνθαιιηεξγεηώλ MBA: γηα ζηειέρε επηρεηξήζεωλ ζην Μαθεδνλίαο ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, ρνιή Σερλνιόγωλ Γεωπνλίαο, Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο, Πηπρίν Ηρζπνιόγνπ Σ.Δ. Πηπρηνύρνο ηνο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο Πηπρίν Παηδαγωγηθνύ ηνο ζην Αξηζηνηέιεην Θεζζαινλίθεο, Πηπρίν ηνο Οξγάλωζεο θαη 9 έηε: Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξωηίαο), Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζπξωηίαο, Ηρζπνθνκίαο - Αιηείαο ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ, Δθαξκνζκέλεο Αγξν-νηθνινγίαο ( Ηωαλλίλωλ), 5 5: ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΗΝΔ/ΓΔΔ, Κ.Δ.Κ., 4 29: Δμωηεξηθόο ζπλεξγάηεο Αηγαίνπ, Δμωηεξηθόο ζπλεξγάηεο Μαθεδνλίαο, πλεξγαζία κε Γήκν

4 4 5 ΜΠΑΣΗΑΝΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Industrial Management and Energy Systems Management, Certificate of Advanced Studies ΑΣΔΗ Πεηξαηά Master of Business Administration Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ Μαθεδνλίαο, Πηπρίν ρνιήο Νεπηαγωγώλ ηεο ρνιήο Νεπηαγωγώλ Θεζζαινλίθεο Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. ΣΔΗ Υαιθίδαο Πηπρίν Γηνίθεζεο επηρεηξήζεωλ ηνπ ΣΔΗ εξξώλ, πληνληζηήο Αζθαι. ζπκβνύιωλ, Καιακαξηάο, Πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο ζηειερώλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, Δζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, 22: ΣΔΗ Υαιθίδαο (Έθηαθην κέινο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ), CMS ΑΔ, TUV HELLAS, Δ.Η. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ., SERCA HELLAS Α.Β.Δ.Σ.Δ. 16: Spiral Consulting Group, Δπηρεηξείλ (Γήκνο Καιακαξηάο), Δπξωπαϊθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α., Eurobank, Alhpa Bank, Σξάπεδα Πεηξαηώο, Σξάπεδα Κύπξνπ, Data Research and Consulting, Οηθναλάπηπμε ΑΔ, Διαηήξηα ΝΗΚ.ΠΑ. ΑΔ, 2 Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, Δκπνξηθή Σξάπεδα

5 6 ΣΗΑΒΟ ΗΩΑΝΝΖ Business Administration ( ηνπ Sunderland), EAΠ Institute of Management, Σνπξηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ π ηνπ Βειηγξαδίνπ 15: ΚΔΣΑ Ζπείξνπ, ΔΝ.Σ.Η., ΝΠΓΓ πήιαην Πεξάκαηνο, Γήκν Φηιηππηάδαο, ALPHA PLAN Consultants, EOMMEX, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Γηνίθεζεο ηνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Γηαρεηζηηθή Αξρή Πάηξαο, Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Πεξάκαηνο, Νόζηνο, Μεηεθπαίδεπζεο Ηωαλλίλωλ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ννκνύ Ηωαλλίλωλ, Αζεκνηερληθή Ο.Δ. Καληόγινπ Ηωάλλε θαη ΗΑ, Hotel Intercontinental Beograd, ΟΑΔΓ, University of Sunderland, KEK, ΓΔΒΔΔ, ΣΔΔ Ηωαλλίλωλ, ρνιή Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάηωλ.

6 7 8 ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΜΠΗΣΥΑΒΑ ΑΜΑΛΗΑ Σξαπεδηθή ηεο ρνιήο Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ΔΑΠ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο - Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξωλ - Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο Δπηζηεκώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Αζελώλ Πηπρίν Μεραληθνύ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο 11: ΚΔΚ Θεηηθό Computers, δηαρεηξηζηηθή Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γπηηθήο Διιάδνο, Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ θαη Ηνλίωλ Νήζωλ, ΚΔΣΑ Ζπείξνπ, ΗΔΚ Πξέβεδαο, ΚΔΚ ΚΔΑΑΠ Α.Δ., Λνγηζηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ. 10: ΣΔΗ Ζπείξνπ, Κέληξν Τδαηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο θαη ν Γήκνο Ηωαλληηώλ, University of Western Australia, Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, Γήκνο Ηωαλληηώλ, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Λίκλεο Ηωαλληλώλ ΑΔ, north college Yannina Campus, E.E.Σ.Α.Α. ΑΔ, ΚΔΚ Integration, KEK Ζπεηξωηηθή Δθπαηδεπηηθή Α.Δ. 2

7 ΥΡΤΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΑΟΤΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΤΡΗΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΗΩΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ΔΑΠ, ΔΑΠ Master of Science in Manufacturing: Management and Technology Μεηαπηπρηαθόο Σίηινο πνπδώλ ζηελ Οηθνλνκηθή Θεωξία θαη Πνιηηηθή ζην ηνπ π Ηωαλλίλωλ επηζηεκώλ Μαθεδνλίαο ΣΔΗ Ζπείξνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο θαη Λνγηζηηθήο Maîtrise des Populations et des Ecosystemes Δπηζηεκώλ ηνπ Ηωαλλίλωλ 9: ΟΔΛ, ΔΤΡΩΗΓΔΑ, ΗΔΚ, ΚΔΚ Ηωαλλίλωλ, ΟΠΔ, ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΔΔ, Αλαπηπμηαθή Ζπείξνπ Α.Δ., 4 7: Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο, ΔΦΓ, Αληέλλα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ 7 7: Μ.Ο.Γ. ΑΔ, TREK Consulting A.E., BKR Πξόηππνο πκβνπιεπηηθή ΑΔ, ΓΔΠΔΚΟΠΠ, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο, ANKO AE, European Profiles AE, Γήκνο Πηνιεκαίδαο, MLS Πιεξνθνξηθή ΑΔ 3 7: Δπηζηεκώλ Ηωαλλίλωλ, Δκπνξηθή Σξάπεδα, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ ( Δπηζηεκώλ

8 13 14 ΠΑΠΑΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΩΝ ΛΑΕΑΡΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΜΒΑ (Bornemouth University) Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ Αλνηρηό Οηθνλνκηθήο ρνιήο Essex University Γηνίθεζε Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Πάηξαο Ηωαλλίλωλ), ΠΑΔΠ, Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ν. Σξηθάιωλ, Interreg III, ΑΓΔΗ, Λνγηζηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ, Λνγνζεξαπείαο ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΔΣΔΠΖ 6: ινγηζηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθωλ, Γηνίθεζεο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ΣΔΗ Ζπείξνπ, IMPEL, Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο, ΠΔΝΔΓ, ΔΣΔΠΖ, Paralimio Fun Park 6 6: ΝΑ Πξέβεδαο, ΔΟΣ Καιαβξύηωλ, Achaia Tours, TEI Ζπείξνπ, ΣΔΗ Πάηξαο, ΣΔΗ Πάηξαο, ΗΔΚ Πάηξαο,

9 15 ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά, Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηνπ ΔΑΠ, Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ηνο Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά Γίπιωκα Μεραληθνύ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, ηκήκα Μεραληθώλ Παξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά ΗΔΚ ΑΗΓΗΟΤ, ΗΔΚ Καιαβξύηωλ, ΚΔΚ, ΗΓΔΚΔ. 5: Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ΔΛΚΔ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Ννκόο Λαθωλίαο, ΔΠΗ Σειεπηθνηλωληαθώλ πζηεκάηωλ Κξήηεο, ΠΔΝΔΓ (Υαληά), ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ Υαληά, Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Δξγαζηήξην Ννεηηθήο Δξγνλνκίαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο θαη Γηνίθεζεο, ΜΗΚΡΟΚΑΣhelpdesk, ΑΘΖΝΑ ΔΡΓΑΝΖ Α.Δ., ΠΑΒΔΣ-ΝΔ, Αμηνιόγεζε Μειεηώλ Αζθαιείαο (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), ΓΔΓΗΑ Υαλίωλ, ECOIL,

10 16 ΓΑΡΑΦΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ζην Δπηζηεκώλ ηνπ Παηξώλ Πηπρίν ηνπ ηνο Δπηζηεκώλ ηνπ π Ηωαλλίλωλ Δξγνλνκία, Motor Oil, ΓΔΖ Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ, Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (Άξηα), Δθαξκνγώλ Ξέλωλ Γιωζζώλ ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Δκπόξην ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΗΔΚ Λαγθαδά, ΔΠΑΛ Βξύζωλ, ΔΠΑ Υαλίωλ, 4: Λνγηζηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΗΔΚ Ηωαλλίλωλ, επηζηεκώλ π Παηξώλ, Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,

11 17 18 ΚΟΤΚΗΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Accounting and Management Science (University of Southampton) Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα ζηε Γηνίθεζε ηεο Τγείαο, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ Δπηζηεκώλ ηνπ 3:Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Υίνπ, ΔΠΑ.Λ Λεωληδίνπ, Θπξίδεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Ηωάλληλα, Αγξνηηθή Σξάπεδα Ακθηινρίαο, ΗΔΚ Σξίπνιεο,ΣΔΗ Ζπείξνπ Ζγνπκελίηζα - Πξέβεδα, ΣΔΗ Ηνλίωλ Νήζωλ (Λεπθάδα), Θεξηλό ρνιείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Κόληηζα, ΗΔΚ Ηωαλλίλωλ, Δζληθή Σξάπεδα, Πξόγξακκα Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ΠΔΚ Ηωάλληλα, Παξεκβαηηθό πξόγξακκα πξνώζεζεο ηζόηεηαο ηωλ δύν θύιωλ 9 3: ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΣΔΗ Ηνλίωλ Νήζωλ, ΗΚΑ, ΟΑΔΔ 8

12 ΡΟΤΓΚΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ ΠΑΓΓΔ ΑΠΟΣΟΛΗΑ ΚΔΝΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ Πεηξαηώο, Οηθνλνκηθήο επηζηήκεο MSc in Management Sciences, University of Southampton MSc in Mobile and Wireless Computing University of Westminster (London) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Οηθνλνκηθό Πεηξαηώο Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο University of Bari Italy Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ 3: Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ΣΗ Ζπείξνπ ( Λνγηζηηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο θαη Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο, ΗΔΚ Πξέβεδαο, ΚΔΔ Πξέβεδαο, ΣΔΗ Ηνλίωλ Νήζωλ, ΗΓΔΚΔ, Δληαίν Λύθεην Πάξγαο, University of Southampton) 3: ΣΔΗ Ηνλίωλ Νήζωλ, ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΗΔΚ Ηωαλλίλωλ, ΗΔΚ Πξέβεδαο, Πξόγξακκα Ηωαλλίλωλ, Πξόγξακκα ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ 0 2: 1ν ΔΠΑΛ Κέξθπξαο, ΗΓΔΚΔ, 5 ηνπ ΣΔΗ 8

13 ΓΗΩΣΗΣΑ ΓΔΩΡΓΗΑ ΜΠΡΑΥΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΚΡΖ ΓΑΛΑΣΔΗΑ Αηγαίνπ Αηγαίνπ Ζπείξνπ, ΖΗΟΓΟ (Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθωλ), Ηλζηηηνύην Νενιαίαο, Γξαθείν Γηαζύλδεζεο ΣΔΗ Ζπείξνπ, ΚΔΔ Άξηαο, ΠΔΚ Ηωαλλίλωλ, ΗΔΚ Άξηαο, ΚΑΔΛΔ, Οηθνλνκηθή Θεωξία θαη Πνιηηηθή ηνο Δπηζηεκώλ Ηωαλλίλωλ "Οηθνλνκηθή Θεωξία θαη Πνιηηηθή" ηνο Δπηζηεκώλ Ηωαλλίλωλ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνο Δπηζηεκώλ Ηωαλλίλωλ, Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Μαθεδνλίαο Δπηζηεκώλ Ηωαλλίλωλ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΟΠΑ 2: Γήκνο Δγλαηίαο Ννκνύ Ηωαλλίλωλ 6 21: ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Άξηαο, Θεζζαιίαο 8: ΟΠΑ

14 ΛΟΤΚΑ ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΡΑΝΣΗΝΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΘΑΝΟΤ ΟΦΗΑ Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΟΠΑ Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζύγρξνλεο ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο ζρνιή ζεηηθώλ επηζηεκώλ ηκήκα Φπζηθήο Ηωαλλίλωλ. Πηπρίν ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ζρνιήο ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ζην ΑΣΔΗ Λάξηζαο 0 0 Αλωηάηε Γεωπνληθνί ρνιή Αζελώλ επηζηεκώλ Παηξώλ 31: Έλωζε Γεωξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ ζην Μεζνιόγγη, Α.Δ..Μ. Γ.. Μνπλδξέαο Α.Δ., Διιεληθό Δκπνξηθό Κέληξν Α.Δ., Απηναπαζρόιεζε, Οκνζπνλδία Δλώζεωλ Βηνθαιιηεξγεηώλ Διιάδαο, Αηηωιηθή Αλαπηπμηαθή Πξνγξάκκαηα ΚΔΚ. 5 9: ΣΔΗ Ζπείξνπ Λνγηζηηθήο, Chistiani Nielsen LTD-Έκπεδνο ΑΔ, ΚΛΖΡΟ ΔΠΔ, Δπαγγέινπ Βαζίιεηνο, ΚΔΚ 6

15 ΥΡΟΝΖ ΔΛΔΝΖ ΜΑΓΚΟΤ ΥΡΤΑΤΓΖ ΜΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΟΠΔ Δπηζηεκώλ π Αζελώλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,(ΑΣΔΗ Κνδάλεο) Δπθιείδεο, 7: Δθπαηδεπηηθόο Όκηινο Ξπλή, ΣΔΗ Ζπείξνπ, Ηνλ ΑΔ, Κέληξν Δθκάζεζεο Ζ/Τ, ΣΔΔ καζεηείαο ΚΔΣΔΚ ΟΑΔΓ ΑΡΣΑ, ΚΔΚ Δπξωπιεξνθόξεζε, Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Μεζνγεηαθό Δξγαζηήξην Διεπζέξωλ ζπνπδώλ, Φξνληηζηήξην Καηζάξε, ΚΔΚ Δπξωπιεξνθόξεζε, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Πξέβεδαο 6 1: ώκα Δπηηεξεηώλ ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο γλώζεωλ Ζ/Τ ECDL, 3:Δζληθή Γ. ΣΔΑ&ΗΑ Δ.Δ., ηαηηζηηθή ΔΑ Τπεξεζία επηζηήκωλ ηκήκα ΝΟΠΔ, Λνγηζηήξην ηνπ πλεηαηξηζκνύ Ζιεθηξνιόγωλ Β/Γ Διιάδαο, Δζληθή 2 2

16 ΓΗΩΣΖ ΑΓΓΔΛΟ ΑΝΤΦΑΝΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΛΑΠΑ ΓΖΜΖΣΡΑ Αζθαιηζηηθή, Citibank, ΓΟΤ Άξηαο πιεξνθνξηθήο ηνπ π Ηωαλλίλωλ 0 Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο 8: Ηζηνζειίδαblog Ηωαλλίλωλ Δζληθή Σξάπεδα Γηνηθεηηθήο 0 πιεξνθνξηθήο ηνπ π Ηωαλλίλωλ 0 0

17 Βάζεη ησλ αλσηέξσ νη αλαζέζεηο έρνπλ σο εμήο: Σηο δηαιέμεηο Θ, ΘΘ, ΘΘΘ, ΘV ηεο ΚΑΘΝ. 1, ΘΘΘ ηεο ΚΑΘΝ. 4, ΘV ηεο ΚΑΘΝ. 5, Θ, ΧΘΘ, ΧV ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ν θ. Γηώηεο Γεώξγηνο. Σηο δηαιέμεηο ΘΘ, VΘ, ηεο ΚΑΘΝ. 4, ΘΘ, VI ηεο ΚΑΘΝ. 5, ΧΘΘI, ΧIV ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ε θ. Καρξηκάλε Μαξία. Σηο δηαιέμεηο VΘΘΘ ηεο ΚΑΘΝ. 2, VII, IX ηεο ΚΑΘΝ. 5, Θ, II, III, XVI, XVII, XVIII, XIX ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ε θ. Κπξηαδόγινπ Κσλζηαληίλα. Σηο δηαιέμεηο ΘΧ, ΧΘ ηεο ΚΑΘΝ. 1, ΘΧ, ΧΘ ηεο ΚΑΘΝ. 2, ΘΧ, ΧΘ ηεο ΚΑΘΝ. 3, ΘΧ, ΧΘ ηεο ΚΑΘΝ. 4 αλαιακβάλεη ε θ. Μπηηραβά Ακαιία. Σηο δηαιέμεηο V, VIII ηεο ΚΑΘΝ. 1, VIII ηεο ΚΑΘΝ. 3, VI, XXI ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ν θ. Παπαβιαζόπνπινο ππξίδσλ. Σηο δηαιέμεηο VI, VII ηεο ΚΑΘΝ. 1, VI, VII ηεο ΚΑΘΝ. 2, VI, VII ηεο ΚΑΘΝ. 4, Θ, VII, VIII ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ε θ. Σζανπζίδνπ Κπξηαθή. Σηο δηαιέμεηο VI, VII, X ηεο ΚΑΘΝ. 3, I, V, VII, X, XI ηεο ΚΑΘΝ. 5 αλαιακβάλεη ν θ. Σζηάβνο Θσάλλεο. Σε δηάιεμε III ηεο ΚΑΘΝ. 5 αλαιακβάλεη ν θ. Σήθνο Επζηάζηνο. Σηο δηαιέμεηο ΧΧ, ΧΧΘΘ ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ν θ. Χαξαιακπίδεο Θσάλλεο. Σηο δηαιέμεηο Χ ηεο ΚΑΘΝ. 1, ΘΘ, ΘΘΘ, ΘV, V ηεο ΚΑΘΝ. 2, X ηεο ΚΑΘΝ. 4, IV, V ηεο ΚΑΘΝ. 6 αλαιακβάλεη ν θ. Χξύζεο Επάγγεινο.. Σα ζεκηλάξηα αλαιακβάλνπλ: ΚΑΘΝ. 7 ε θ. Γθηώζε, ΚΑΘΝ. 8 ν θ. Μπαζηηάλνο, ΚΑΘΝ. 9 ν θ. Χαξαιακπίδεο θαη ΚΑΘΝ. 10 ν θ. Πεξδηθάξεο. Ο Ιδρσματικός Τπεύθσνος σηεξόπνπινο Θσάλλεο Σα μέλη 1. Γθαλάο Θσάλλεο 2. Παππά Παξαζθεπή

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα