ATLAS green. AfWA /AAE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATLAS green. AfWA /AAE"

Transcript

1 مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣

2 ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و ح ھ ي ا ل ر ك ا ئ ز ا ل ث ال ث ا ل ت ي ج ع ل ت A t l a s F i l t r i ا ل ت ا ج ( أ ھ م م ا ف ي ب ال د ن ا. ف ب ع د م ر و ر ٤ ٠ ع ا م ا ع ل ى ن ش ا ط ا ل ش ر ك ة ف ي س و ق م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه و ا ل ت ر ش ي ح ل م ت ز ل ت ن ظ ر إ ل ى ا ل ح ا ض ر ب ن ف س ا ل ح م ا س و ا ل ع ز ي م ة. و ق د ح ر ص ت A t l a s F i l t r i ع ل ى أ ن ت ؤ ك د م ك ا ن ت ھ ا د ا ئ م ا ك ن ق ط ة ث ا ب ت ة ف ي ح ر ك ة م س ت م ر ة ق ا د ر ة ع ل ى ا إل ب ت ك ا ر و ا ل ت ط و ر م ن أ ج ل ت ح ق ي ق ا ل ت ن ا ف س ي ة و ا ل م س ت و ى ا ل ع ا ل ي. و ي ع ت ب ر م ق ر ا ل ش ر ك ة ا ل ج د ي د ا ل ذ ي ي ق ع ف ي ق ل ب / م ن ت ص ف ل ي م ي ن ا ) ب ا د و ف ا ( ا ل ت م ث ي ل ا أل م ث ل ل ف ل س ف ة ا ل ش ر ك ة : و ھ و م ح ط ة ح د ي ث ة و و ا س ع ة و م ن ا ل س ھ ل ا ل و ص و ل إ ل ي ھ ا ك م ا أ ن ھ ا م ز و د ة ب ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا و ت ع ت ب ر م س ر ح ا ل ل ع د ي د م ن ا ل م ف ا و ض ا ت ا ل ج د ي د ة و خ ط ط ا ل ت و س ع ا ل د و ل ي. و ب م ا أ ن ھ ا ت س ع ى ل ت ح ق ي ق ا أل ھ د ا ف ا ل ك ب ي ر ة و ل ك ي ت ص ل إ ل ى ا أل س و ا ق ا ل ب ع ي د ة ت ق د م A t l a s F i l t r i م ج م و ع ة و ا س ع ة م ن ا ل م ن ت ج ا ت ل ال س ت خ د ا م ا ل م ن ز ل ي و ا ل ص ن ا ع ي م ث ل : - ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت - خ ر ط و ش ا ت م ر ش ح ة - م ر ش ح ا ت ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف - أ ج ھ ز ة م ض ا د ة ل ل ت ك ل س - م ر ش ح ا ت م ح م و ل ة - م ر ش ح ا ت ل ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب - و ح د ا ت ب خ ا ص ي ة ا أل س م و ز ي ة ا ل ع ك س ي ة - أ ن ظ م ة ت ح ل ي ة ا ل م ي ا ه - م ر ش ح ا ت فالتر شاملة - و ح د ا ت ت ع ق ي م ب ا أل ش ع ة ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي ة - م ن ظ و م ا ت ك ا م ل ة ل م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه - م ض خ ا ت م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت - م ن ت ج ا ت ك ي م ي ا ئ ي ة ح ل و ل م ر ن ة وذات طابع ش خ ص ي ل ت ال ئ م ا ال ح ت ي ا ج ا ت ا ل خ ا ص ة. ا ل ي د م ت ن ا و ل ف يم ن ت ج ا ت ن ا ا ب ت ك ا ر و ت ك ن و ل و ج ي ا ف ي م ج ا ل ت ر ش ي ح ا ل م ي ا ه. ص ن ع ف ي إ ي ط ا ل ي ا. ا ل ب ح ث و ا ل ت ط و ي ر ا ب ت ك ا ر ا ل م ن ت ج ا ت و ع م ل ي ا ت ا إل ن ت ا ج ھ ي ا ل ي و م ا ل م ھ ا م ا ل ك ب ر ى ا إل س ت ر ا ت ي ج ي ة ل ش ر ك ة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي. و ھ ك ذ ا ا ل ب ح ث ا ل م س ت م ر ع ن خ ا م ا ت ج د ي د ة ا ل ط ر ق ا ل ج د ي د ة و خ ب ر ا ت ا ل ق و ل ب ة ت ن ف ي ذ خ ط و ط إ ن ت ا ج آ ل ي ة ب ا ل ك ا م ل د ا ئ م ا م ا ت ك و ن م ف ت و ح ة و م ر ن ة ا ل م ج م و ع ة ا ل و ا س ع ة م ن ا ل م و د ي ال ت و ا ل ح ل و ل ا ل ت ي م ن ا ل س ھ ل إ د خ ا ل ھ ا لتلبية طلبات ت س م ح ل ن ا ب ت ق د ي م أ ق ص ى ع ن ا ي ة ب : - ا إل ن ت ا ج ي ة - ا ل م ص د ا ق ي ة - ا ل م ر و ن ة - ت ع ز ي ز ا ل ع ال م ة ا ل ت ج ا ر ي ة - ح ل و ل م ع د ا ت أ ص ل ي ة و ح ل و ل ATLAS green ATLAS FILTRI SEAL - ح ا ز ت ف ال ت ر أ ط ل س ع ل ى ش ھ ا د ا ت ك ب ر ى ك ش ر ك ة و م ن ت ج ا ت أ ط ل س ا ل خ ض ر ا ء ھ ي ا ل ع ال م ة ل م ن ت ج ا ت ف ت ر أ ط ل س ا ل ص د ي ق ة ل ل ب ي ئ ة ا ل ت ي ت ت م ح و ر ح و ل ت ق ن ي ا ت ت ق ل ل م ن ا س ت ھ ال ك ا ل ط ا ق ة م ن ق ب ل م ن ت ج ا ت ذ ا ت م ع د ال ت ع ا ل ي ة ف ي ا ل ق ا ب ل ي ة ال ع ا د ة ا ل ت د و ي ر. و ل ھ ذ ا ا ل غ ر ض ف إ ن أ و ع ي ة ا ل ت ص ف ي ة ا ل م ن ز ل ي ة م ص ن و ع ة م ن P E T ت ع ت ب ر ف ال ت ر أ ط ل س ع ض و ن ش ط ف ي م ن ظ م ا ت ا ل م ي ا ه ح و ل ا ل ع ا ل م م ن ن ت ا ج ا ل ب ح و ث ا ت و ا ل ت ق ن ي ا ت ف ي ف ل ت ر أ ط ل س ھ و ص ف ا ي ا ت و خ ر ا ط ي ش ب خ ا ص ي ة م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ا ن ت ا ج AfWA /AAE

3 ة ع و م مج ت ا ج ت ن لم ا ٣

4 ل ل م ر ش ح ا ت ح ا و ي ا ت PLUS 3P ا ل ص ف ا ي ا ت ا ل م ف ر د ة و ا ل م ز د و ج ة و ا ل ث ال ث ي ة ل ل خ ر ا ط ي ش بمقياس SX ذ ا ت ا ل ع ال م ة ) E ( D O و ا ل خ ا ر ط ي ش ا ل م ت خ ص ص ة م ع B X و C X ج ل د ة د ا ئ ر ي ة مزدوجة سھلة ا ل ت ر ك ي ب. SENIOR TRIPLEX TS و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ١ / ٤ ١ ١ / ٢ ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ٣ / ١. ع م ص ن م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م ج م و ع ة ا ل م و د ي ال ت : Medium M a s t e r S e n i o r J u n i o r ل ل خ ر ط و ش ا ت ب ا ر ت ف ا ع ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( T ا ل ش ف ا ف ة أ و ) B ( A ا ل م ب ھ م ة. M م و د ي ال ت م ز و د ة ب ج ھ ا ز ي ن م ن أ ج ھ ز ة ق ي ا س ا ل ض غ ط. S م و د ي ال ت ) ٠ ( ١ r S e n i o و ) ٠ ( ٢ r M a s t e م ز و د ة ب ص م ا م ت ف ر ي غ أل د ا ء ذ ا ت ي ا ل ت ن ظ ي ف م ز و د ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ي ط ا ب ق ق و ا ع د - 7 U N I EN / م و د ي ل MP م ع م د ا خ ل و مخارج BSP ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. ل ل غ ي ا ر B x و C x و ا ل م ل ح ق ب ط ر ف ه ح ل ق ت ي ن د ا ئ ر ي ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ق و ا س ا ل ج د ا ر ا أل ن ا ب ي ب ا ل ن ا ق ل ة ا ل ح ل م ا ت ا ل ب ا س ت ي ك ي ة و ا ل ن ح ا س ي ة. L u b r i k i t ( م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي KIT AUTO ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / MASTER TS SENIOR S TS SENIOR M AB SENIOR DUPLEX TS SENIOR TS MP JUNIOR TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٤

5 ص ن ع م ل ل م ر ش ح ا ت ح ا و ي ا ت PLUS 2P ا ل ص ف ا ي ا ت ا ل م ف ر د ة و ا ل م ز د و ج ة و ا ل ث ال ث ي ة ل ل خ ر ا ط ي ش بمقياس SX ذ ا ت ا ل ع ال م ة ) E ( D O. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ٣ / ١. م ج م و ع ة ا ل م و د ي ال ت : t S e n i o r J u n i o r C a d e ل ل خ ر ط و ش ا ت ب ا ر ت ف ا ع ٤ ٧ ٠. ١ ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( A ا ل ش ف ا ف ة أ و ) B ( A ا ل م ب ھ م ة. M م و د ي ال ت م ز و د ة ب ج ھ ا ز ي ن م ن أ ج ھ ز ة ق ي ا س ا ل ض غ ط. م و د ي ل MP م ع م د ا خ ل و مخارج BSP ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ق و ا س ا ل ج د ا ر ا أل ن ا ب ي ب ا ل ن ا ق ل ة ا ل ح ل م ا ت ا ل ب ا س ت ي ك ي ة و ا ل ن ح ا س ي ة t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن. SENIOR M AB SENIOR TRIPLEX AS SENIOR DUPLEX AS SENIOR MP AB SENIOR AS ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت MIGNON PLUS ح ا و ي ا ت م ف ر د ة و م ز د و ج ة ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع M S X 5 م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن 2 /1 ٤ ٣ / ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ص ن ع م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر. م و د ي ال ت م ف ر د ة و م ز د و ج ة ب و ص ال ت ع ل ى ش ك ل - L - م ص ط ف ة. ا ل م و د ي ال ت ا ل م ف ر د ة ا ل ت ا ب ع ل ھ ا ت و ص ي ال ت - ٩ ٠ S - و - L - S ث ال ث ي ة ا ل ت و ص ي ل. م و د ي ال ت 3P PLUS وPLUS 2P. ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( A ا ل ش ف ا ف ة أ و ) B ( A ا ل م ب ھ م ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ق و ا س ا ل ج د ا ر ا ل م ز د و ج ة ا أل ن ا ب ي ب ا ل ن ا ق ل ة ا ل ح ل م ا ت ا ل ب ا س ت ي ك ي ة و ا ل ن ح ا س ي ة t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن. ف ل ت ر مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٥ MIGNON L 2P AS MIGNON S 2P AB MIGNON SL 3P AS MICRO 3/8 ت م ت ص م ي م ه ل ي س ت خ د م م ع م ا ك ي ن ا ت ت ن ظ ي ف م ا ك ي ن ا ت ا ل ت ن ظ ي ف ب ا ل م ا ء ع ن ط ر ي ق ا ل ض غ ط ا ل ع ا ل ي ا ل ت د ف ق ا ل د ق ي ق. ح ج م ا ل ف ل ت ر : ٤ x ٤ ٩ x ٦ ٦ ٧ م م. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ٨ ٣ / ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S ب ال س ت ي ك ي. م و د ي ل GL ب خ ر ط و ش ب ال س ت ي ك ي و ق د ر ة ت ر ش ي ح ت ص ل إلى ١٠٠٠ م ي ك ر و ن. م و د ي ل RAM - C ب خ ر ط و ش ش ب ك ي م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ و ق د ر ة ت ر ش ي ح ت ص ل إ ل ى ٣ ٠ ٠ م ي ك ر و ن ) م ت و ف ر ة ع ل ى ا ل ط ل ب : ٠ ٤ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٠ ٥ ٠ ٠ م ي ك ر و ن (. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٧ ب ا ر ) ١ ١ ٠ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل بوصة مربعة i p s (. ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن ص ل ب غ ي ر ق ا ب ل ل ل ص د أ. A I S I 304 خ ر ط و ش ة R A M - C ف و ال ذ م ق ا و م ل ل ص د أ ) س ت ن ا ل س س ت ي ل ( NET AISI ب ر و ب ي ل ي ن ب و ل يخ ر ط و ش ة G L

6 ب ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ص ف ا ي ا ت PLUS 3P SANIC ا ل ص ف ا ي ا ت ا ل م ف ر د ة و ا ل م ز د و ج ة و ا ل ث ال ث ي ة ب خ ا ص ي ة ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ل ل خ ر ا ط ي ش ب م ق ي ا س S X ذ ا ت ا ل ع ال م ة ) E ( D O و ا ل خ ا ر ط ي ش ا ل م ت خ ص ص ة مع BX ج ل د ة د ا ئ ر ي ة مزدوجة سھلة ا ل ت ر ك ي ب. ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ت ت م ث ل ف ي ت ق ن ي ة خ ا ص ة م م ا ي ج ع ل ا ل ع ا م ل ا ل م ض ا د ل ل م ي ك ر و ب م ش م و ل ف ي ا ل م ص ف و ف ة ا ل ب ال س ت ٮ ي ك ي ة. ال ي م ك ن ل ل ب ك ت ي ر ي ا ا ل م س ب ب ة ل ل ق ذ ا ر ة و ا ل ر و ا ئ ح ا ل ن م و و ا ل ت ك ا ث ر ع ل ى ع ل ب ا ل م ص ا ف ي و ح ت ى ف ي ا ل م ي ا ه ا ل ر ا ك د ة. د م ج ع ل ب S a n i c و خ ر ا ط ي ش م ص ا ف ي S a n i c ھ ي ا ل ح ل ا أل م ث ل ل ت ن ق ي ة م ي ا ه ا ل ش ر ب. ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع. ت و ص ي ال ت ا ل م د ا خ ل و ا ل م خ ا ر ج ٢, ١ / ٤, ٣ / BSP ١ ا ل ن ح ا س ي ة أ و ا ل ب ال س ت ي ك ي ة ; ن م ا ذ ج م ع خيوط NPT ا ل ب ال س ت ي ك ي ة ٤, ٣ / ١. م ج م و ع ة ا ل ن م ا ذ ج : r M e d i u m, J u n i o r, S e n i o r, M a s t e ل ل خ ر ا ط ي ش ذ ا ت ا ال ر ت ف ا ع ٥, ٧, ٠, ١ ٠. ٢ ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب أ و ع ي ة ) S ( S A N I C T ش ف ا ف ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T أ ق ص ى ض غ ط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ ق و ة ض غ ط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة ( p s i. ا إل ك س س و ا ر ا ت ا ل م ش م و ل ة : م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : م ع ز ز ا ت PP, P E T م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت. Powered by Microban antimicrobial technology Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company. Systems tested and certified against NSF/ANSI 42 for bacteriostasis effect. Components tested and certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42 and 61 for material and structural integrity requirements only. SENIOR TRIPLEX SANIC TS SENIOR DUPLEX SANIC TS SENIOR SANIC TS JUNIOR SANIC TS MEDIUM SANIC TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٦

7 ح ا ط م ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت PLUS HOT 3P ح ا و ي ا ت م ف ر د ة ل ل م ا ء ا ل س ا خ ن ي م ك ن ا س ت خ د ا م ھ ا م ع ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع ا ل خ ا ص F A - H O T ا ل م ص ن ع ة م ن خ ي ط ب م ا د ة ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع C P P ف ت ل ك ا ل م ح ا ط ة ب م ا د ة ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ذ ا ت خ ا ص ي ة ا ل ل ص ق ا ال ن ص ھ ا ر ي و م ع ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع R A ا ل م ص ن ع ة م ن ش ب ك ة م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ. ب ا ل ن س ب ة ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع S X ف ھ ي م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S ب ال س ت ي ك ي م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ٣ / ١. ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / SENIOR S م ج م و ع ة ا ل م و د ي ال ت : Medium M a s t e r S e n i o r J u n i o r ل ل خ ر ط و ش ا ت ب ا ر ت ف ا ع ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ H O T - S ل ل م و د ي ال ت ) 0 ( 1 r S e n i o و ) 0 ( 2 r M a s t e م ز و د ة ب ص م ا م ت ف ر ي غ أل د ا ء ذ ا ت ي ا ل ت ن ظ ي ف م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ط ا ب ق قواعد U N I EN / ف ق ط ل ل خ ر ط و ش ا ت B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٦ ٨, ب ا ر ) ٥ ١ ٢ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة. L u b r i k i t ( م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي KIT AUTO ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : م ا د ة ب و ل ي أ م ي د ا ل م ق و ى. MIGNON DUPLEX MIGNON SENIOR DUPLEX SENIOR ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت PP 3P ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع SX ف ھ ي م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن 2 /1 ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S ب ال س ت ي ك ي. م ج م و ع ة ا ل م و د ي ال ت : n S e n i o r J u n i o r M e d i u m M i g n o ٧ ٥ ( m m 5 0 O D ) 5 M ل ل خ ر ط و ش ا ت ب ا ر ت ف ا ع M a s t e r.٢ ٠ ١ ٠. Viton م و د ي ال ت م ز و د ة ب ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة م ن مادة V أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ب ا ر ) ٣ ٤ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s ( ب د ر ج ة ح م و ض ة غ ي ر ح ي ا د ي ة ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ ( p s i ب د ر ج ة ح م و ض ة ح ي ا د ي ة ) ٧ (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٣ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٥ ٩ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. ا ل ح م و ض ة - ٢ ٠ ١ م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٧

8 ص ن ع م س ج ل ة م ل ل م ر ش ح ا ت ح ا و ي ا ت DP م و د ي ال ت أ ح ا د ي ة ث ن ا ئ ي ة و ث ال ث ي ة و ح ا ص ل ة ع ل ى ب ر ا ء ا ت ا خ ت ر ا ع. ح ا و ي ا ت م ن ا س ب ة س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع SX م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ا ل خ ر ط و ش ا ت ا ل خ ا ص ة م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ١ / ٨ ٣ / ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ١ / ٤ ١ ١ / ٢ ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ١ / ٢ ١ / ٤ ٣ / ١. ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( T ا ل ش ف ا ف ة أ و ) W ( A B, B ا ل م ب ھ م ة. M م و د ي ال ت م ز و د ة ب ج ھ ا ز ي ن م ن أ ج ھ ز ة ق ي ا س ا ل ض غ ط. S ل ل م و د ي ال ت ٠ ١ و ٠ ٢ م ز و د ة ب ص م ا م ت ف ر ي غ أل د ا ء ذ ا ت ي ا ل ت ن ظ ي ف م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / U N I E N م و د ي ل MP م ع م د ا خ ل و مخارج BSP ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : t. F i l t e r fi م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ق و ا س ا ل ج د ا ر ا أل ن ا ب ي ب ا ل ن ا ق ل ة ا ل ح ل م ا ت ا ل ب ا س ت ي ك ي ة و ا ل ن ح ا س ي ة ق ا ع د ة ) ن م و ذ ج ١ ٠ ف ق ط (. L u b r i k i t ( م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي KIT AUTO ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T F I L T E R F I T خ ر ط و ش ة آ د ا ة ا ل ت م ر ك ز ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / TRIO BW 10 DUO TS 10 MONO MP AB 10 S M MONO TS 20 MONO TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣

9 ص ن ع م ب ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ص ف ا ي ا ت DP SANIC ح ا و ي ا ت م ف ر د ة و م ز د و ج ة و ث ال ث ي ة م ع ع ن ا ص ر م ز و د ة ب ت ق ن ي ة ا ل ح م ا ي ة ض د ا ل ب ك ت ي ر ي ا ب ح ق و ق م ل ك ي ة م س ج ل ة ب ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع. ا ل ح ا و ي ا ت م ج ھ ز ة ل م ال ئ م ة ا ل خ ر ا ط ي ش ب م ق ي ا س S X ذ ا ت ع ال م ة. BX و خ ر ا ط ي ش م ع ج ل د ة دائرية سھلة التركيب ( D O E ) ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ت ت م ث ل ف ي ت ق ن ي ة خ ا ص ة م م ا ي ج ع ل ا ل ع ا م ل ا ل م ض ا د ل ل م ي ك ر و ب م ش م و ل ف ي ا ل م ص ف و ف ة ا ل ب ال س ت ٮ ي ك ي ة. ال ي م ك ن ل ل ب ك ت ي ر ي ا ا ل م س ب ب ة ل ل ق ذ ا ر ة و ا ل ر و ا ئ ح ا ل ن م و و ا ل ت ك ا ث ر ع ل ى ع ل ب ا ل م ص ا ف ي و ح ت ى ف ي ا ل م ي ا ه ا ل ر ا ك د ة. د م ج ع ل ب S a n i c و خ ر ا ط ي ش م ص ا ف ي S a n i c ھ ي ا ل ح ل ا أل م ث ل ل ت ن ق ي ة م ي ا ه ا ل ش ر ب. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ١ / ٨ ٣ / ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ١ / ٤ ١ ١ / ٢ ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ١ / ٢ ١ / ٤ ٣ / ١. ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب أ و ع ي ة ) S ( S A N I C T أ و ) - G S A N I C B ف ق ط ١ ٠ و ٢ ٠ ( م ع ت م ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : p) s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P (p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ق و ا س ا ل ج د ا ر, t. F i l t e r fi م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : م ع ز ز ا ت PP, P E T م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت. Powered by Microban antimicrobial technology Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company. Systems tested and certified against NSF/ANSI 42 for bacteriostasis effect. Components tested and certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42 and 61 for material and structural integrity requirements only. 10 TRIO SANIC BG 10 DUO SANIC TS 10 MONO SANIC TS 7 MONO SANIC TS 5 MONO SANIC TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٩

10 ل ل م ر ش ح ا ت ح ا و ي ا ت DP DS ح ا و ي ا ت أ ح ا د ي ة م ز و د ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت د و ا ر ة ب د ر ج ة ٣ ٦ ٠ د ر ج ة ل ل ت و ص ي ل ا ل س ھ ل باألنابيب سواء ا أل ف ق ي أ و ا ل ر أ س ي. م ت و ف ر ة ب ن و ع ي ن م ن ا ل و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م و ج ب : - م و د ي ال ت D P D S M P ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت ا ل ب ال س ت ي ك ي ة ا ل د و ا ر ة ذ ا ت ا ل م ق ا و م ة ا ل ع ا ل ي ة و ھ ي ن ت ا ج ا ل ب ح ث و ا ل ت ط و ي ر ا ل ذ ي ق ا م ت ب ه ش ر ك ة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي ا ل خ ا ص ب ا ل خ ا م ا ت ذ ا ت ا أل د ا ء ا ل ع ا ل ي و ا ل ط ر ق ا إل ن ت ا ج ي ة ا ل م ب ت ك ر ة. ي ت م ت ز و ي د ا ل م و د ي ال ت D P D S M P ب و ص ال ت م ف ت و ح ة ا ل ط ر ف ي ن ي ت ر ا و ح ح ج م ھ ا م ن ٤ ٣ / و ١ ) P D. ( DS MP ١ + ٣ / ٤ - ي ت م ت ز و ي د م و د ي ال ت D P D S M O ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت ا ل ن ح ا س ي ة ا ل د و ا ر ة. و ھ ي م و د ي ال ت ب و ص ال ت م ف ت و ح ة ا ل ط ر ف ي ن ي ص ل ح ج م ھ ا إ ل ى ٤ ) ٣ / ٤ ( D P D S M O ٣ / أ و ب و ص ال ت م ف ت و ح ة ا ل ط ر ف ي ن ي ص ل ح ج م ھ ا إ ل ى ١ ) ١ ( D P D S M O. ح ا و ي ا ت م ن ا س ب ة س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع S X م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ا ل خ ر ط و ش ا ت ا ل خ ا ص ة م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX ي ص ل ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت إ ل ى ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( T ا ل ش ف ا ف ة أ و ) W ( A B, B ا ل م ب ھ م ة. S ل ل م و د ي ال ت ٠ ١ و ٠ ٢ م ز و د ة ب ص م ا م ت ف ر ي غ أل د ا ء ذ ا ت ي ا ل ت ن ظ ي ف م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة.UNI ا ل س ر ي ا ن ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / E N أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : t. F i l t e r fi م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ك ب ر ا غ ي O K I T A U T م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ( t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T F I L T E R F I T خ ر ط و ش ة آ د ا ة ا ل ت م ر ك ز ٣ ٦ ٠ 10 MP BW 10 MP AB 10 MO TS 10 MP TS ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I E N / S MP TS 20 MP TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ١

11 م ج م و ع ة( ل ل م ر ش ح ا ت ح ا و ي ا ت DP BIG D u o, M o n o و T r i o ت ر ك ي ب ا ت ت س ك ي ن ا ل م ر ش ح ا ت ا ل ح ا ئ ز ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا إل خ ت ر ا ع و ا ل م س ج ل ة و ا ل م ص م م ة ل ت ن ا س ب خ ر ا ط ي ش المرشح BIG ذ ا ت ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ٤. ٥ ب و ص ة. ت و ص ي ال ت ا ل د ا خ ل / ا ل خ ا ر ج ب ق ط ر ١ و ١. ٥ ب و ص ة ا ل م ز و د ة بخيوط BSP أ و N P T ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. وتتوافر خراطيش المرشحات A t l a s F i l t r i BIG ف ي ن ط ا ق م ن ن م ا ذ ج ذ ا ت ل ف ا ئ ف ا ل خ ي و ط ا ل م ص ن و ع ة م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن ) ذ ا ت ا ل ط ب ق ة ا ل و ا ح د ة أ و ا ل ط ب ق ا ت ا ل م ت ع د د ة ( و ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ص ن و ع ة م ن ك ت ل ا ل ك ر ب و ن ) t ( C T O, V O C, P b, C y s و ك ذ ل ك ت ت و ا ف ر ف ي ن ط ا ق ج د ي د م ن خ ر ا ط ي ش ا ل م ر ش ح ا ت ا ل م ط و ي ة. ( R A B I G ) و خ ر ط و ش ا ل م ر ش ح ا أل س ط و ا ن ي ( C S B I G, TS BIG, SA BIG ) أ ط و ا ل ا ل خ ر ط و ش ١ ٠ ب و ص ة ٠ ٢ ب و ص ة. ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل ش ف ا ف ) S ( T أ و ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل م ع ت م ) B ( A. M ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب ج ھ ا ز ي ن ل ق ي ا س ا ل ض غ ط ) إصدارات BSP ف ق ط (. S ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب ص م ا م ا ل ت ف ر ي غ ل ل ق ي ا م ب و ظ ي ف ة ا ل ت ن ظ ي ف ا ل ذ ا ت ي ) إصدارات BSP ف ق ط ( م ز و د ة ب ق م ع ت ص ر ي ف ل ح م ا ي ة م ي ا ه ا ل ش ر ب م ن ا ل ت ل و ث ا ل ذ ي ي س ب ب ه ا ل ت د ف ق ا ل ر ا ج ع ا م ت ث ا ال م ع ا ل م ع ا ي ي ر. ٢-١ ١ / ٢ ٠ ٠ ١٧١٧ U N I EN ( p s i ١ ٢ ٠ ) ن م ا ذ ج م ز و د ة ب ت ص ر ي ف و م ق ا ب س ل ج ھ ا ز ق ي ا س ا ل ض غ ط. ا ل ض غ ط ا أل ق ص ي ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ٨, ب ا ر P S P M د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة ا ل ق ص و ي ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٤ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٣ ١ ١ د ر ج ة ف ھ ر ن ھ ا ي ت (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي. t L u b r i k i ا ل م ل ح ق ا ت ا ل ت ي ي ت م ت و ف ي ر ھ ا ع ن د ا ل ط ل ب : أ ق و ا س ا ل ح ا ئ ط المعدنية AUTO KIT أ د و ا ت أ ت م ت ة ا ل ص ر ف (. ) Frame KIT FRAME, K I T L E G ( f o r DP BIG ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P E. LUBRIKIT ع ب و ة و ا ح د ة م ن ز ي ت ا ل ت ش ح ي م ل ع ل ب ا ل ص ف ا ي ا ت o - r i n g 20 MONO AB مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ١ ١ 10 S M MONO TS ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / MONO TS

12 ا أ وB ب ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ص ف ا ي ا ت DP BIG SANIC M o n o, D u o و T r i o ت ر ك ي ب ا ت ت س ك ي ن ا ل م ر ش ح ا ت ا ل ح ا ئ ز ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا إل خ ت ر ا ع و ا ل م س ج ل ة و ا ل م ص م م ة ل ت ن ا س ب خ ر ا ط ي ش ا ل م ر ش ح B I G S A N I C ا ل م ز و د ة ب ح م ا ي ة ا ل م ن ت ج ض د ا ل م ي ك ر و ب ا ت ذ ا ت ا ل ق ط ر الخارجي ٤. ٥٠ ب و ص ة : - C A B I G S A N I تF م ل ف ا خ ي و ط ا ل ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن - C F A B I G S A N I ا ل ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن ا ل م ن ف و خ ب ا ل ص ھ ر ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ت ت م ث ل ف ي ت ق ن ي ة خ ا ص ة م م ا ي ج ع ل ا ل ع ا م ل ا ل م ض ا د ل ل م ي ك ر و ب م ش م و ل ف ي ا ل م ص ف و ف ة ا ل ب ال س ت ٮ ي ك ي ة. ال ي م ك ن ل ل ب ك ت ي ر ي ا ا ل م س ب ب ة ل ل ق ذ ا ر ة و ا ل ر و ا ئ ح ا ل ن م و و ا ل ت ك ا ث ر ع ل ى ع ل ب ا ل م ص ا ف ي و ح ت ى ف ي ا ل م ي ا ه ا ل ر ا ك د ة. د م ج ع ل ب S a n i c و خ ر ا ط ي ش م ص ا ف ي A B I G S a n i c يF ھ ا ل ح ل ا أل م ث ل ل ت ن ق ي ة م ي ا ه ا ل ش ر ب. ت و ص ي ال ت ا ل م د ا خ ل و ا ل م خ ا ر ج ١, ٢ ١ / ١ م ع خ ي و ط S P N P T ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت ٠ ١ ٠. ٢ ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) TS ( SANIC ا ل ش ف ا ف ة أ و ) G ( S A N I C B ا ل م ب ھ م ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ٨, ب ا ر ) ٠ ١ ٢ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ك ب ر ا غ ي t. L u b r i k i م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : أ ق و ا س ا ل ح ا ئ ط ا ل م ع د ن ي ة, FRAME KIT K I T L E G ( f o r DP BIG Frame ). ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : معززات PP م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت P E T م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت. LUBRIKIT ع ب و ة و ا ح د ة م ن ز ي ت ا ل ت ش ح ي م ل ع ل ب ا ل ص ف ا ي ا ت o - r i n g Powered by Microban antimicrobial technology Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company. 10 TRIO SANIC TS 10 DUO SANIC BG 10 MONO SANIC TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٢ ١

13 ل ل م ر ش ح ا ت ا و ي ا ت DP BIG ح F ا ل م ز و د ب إ ط ا ر م ع د ن ي ن ط ا ق م ن ت س ك ي ن ا ل م ر ش ح ا ت M o n o, D u o و T r i o ا ل ح ا ئ ز ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا إل خ ت ر ا ع ا ل م س ج ل ة و ا ل م ز و د ة ب م ج م و ع ة ا إل ط ا ر B I G ذ ا ت ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي. م ص م م ة ل ت ن ا س ب خ ر ا ط ي ش ا ل م ر ش ح ٤. ٥ ب و ص ة إرتفاعات ١٠ ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة. ب ق ط ر ١ و ١. ٥ ب و ص ة ا ل م ز و د ة ت و ص ي ال ت ا ل د ا خ ل / ا ل خ ا ر ج بخيوط BSP أ و N P T ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل ش ف ا ف ) S ( T أ و ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل م ع ت م ) B ( A. ن م ا ذ ج م ز و د ة ب ت ص ر ي ف و م ق ا ب س ل ج ھ ا ز ق ي ا س P S P M ا ل ض غ ط. ا ل ض غ ط ا أل ق ص ي ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ٨, ب ا ر ) ٠ ( p s i ١ ٢ د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة ا ل ق ص و ي ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٤ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٣ ١ ١ د ر ج ة ف ھ ر ن ھ ا ي ت (.. t L u b r i k i ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي أ ج ھ ز ة ق ي ا س ا ل ض غ ط ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة ع ن د ا ل ط ل ب : م ج م و ع ة ا ل ت ث ب ي ت ب ا أل ر ض. و ا ل ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن البوليبروبيلين PP ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : تيرفاثالمايت PET ا ل م د ع م ا ل ح د ي د ا ل م ج ل ف ن ا ل م ط ل ي. LUBRIKIT ع ب و ة و ا ح د ة م ن ز ي ت ا ل ت ش ح ي م ل ع ل ب الصفايات o - ring ب ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ص ف ا ي ا ت DP BIG F SANIC ا ل م ز و د ب إ ط ا ر م ع د ن ي ن ط ا ق م ن ت س ك ي ن المرشحات M o n o, Duo و T r i o ا ل ح ا ئ ز ة ع ل ي ب ر ا ء ة ا إل خ ت ر ا ع ا ل م س ج ل ة و ا ل م ز و د ة ب ت ك ن و ل و ج ي ا ح م ا ي ة المنتج ضد ا ل م ي ك ر و ب ا ت و م ز و د ة ك ذ ل ك ب م ج م و ع ة ا إل ط ا ر ا ل خ ا ر ج ي ا ل م ع د ن ي. م ص م م ة ل ت ن ا س ب خ ر ا ط ي ش ا ل م ر ش ح BIG SANIC ذ ا ت ق ط ر ٤. ٥ ب و ص ة إرتفاعات ١٠ ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة. ت و ص ي ال ت ا ل د ا خ ل / ا ل خ ا ر ج ب ق ط ر ١ و ١. ٥ ب و ص ة ا ل م ز و د ة بخيوط BSP أ و N P T ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. ا ل ن م ا ذ ج ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل ش ف ا ف ) S ( S A N I C T أ و ا ل م ز و د ة ب ا ل و ع ا ء ا ل م ع ت م ) G ( S A N I C B. ا ل ض غ ط ا أل ق ص ي ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ٨, ب ا ر ) ٠ ( p s i ١ ٢ د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة ا ل ق ص و ي ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٤ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٣ ١ ١ د ر ج ة ف ھ ر ن ھ ا ي ت (.ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي L u b r i k i t. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة ع ن د ا ل ط ل ب : م ج م و ع ة ا ل ت ث ب ي ت ب ا أل ر ض. ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : م ع ز ز ا ت P P م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت P E T م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ا ل ح د ي د ا ل م ج ل ف ن ا ل م ط ل ي. Powered by Microban antimicrobial technology 10 DUO F SANIC BG مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٣ ١ 10 MONO F SANIC TS Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

14 ص ن ع م م ر ش ح ا ت ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف HYDRA ا ل ص ف ا ي ا ت ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف م ع ا ل غ س ي ل ا ل ع ك س ي و خ ر ا ط ي ش ا ل ت ص ف ي ة ا ل خ ا ص ة : م ع خ ر ا ط ي ش م ص ن و ع ة م ن ٩ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R A H - ا ل ح د ي د ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ ا ل ص ا ف ي ) س ت ا ن ل س ت ي ل ( م ع خ ر ا ط ي ش م ص ن و ع ة م ن ٩ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R L H - ا ل ب ال س ت ي ك ا ل ص ا ف ي م ع خ ر ا ط ي ش م ص ن و ع ة م ن ٥ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R S H - ا ل ب ال س ت ي ك ا ل ب ل ي س ي ا ل ص ا ف ي و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٢ ١ / م ن ٤ ٣ / ١ ١ / ٤ ١ ١ / ٢ ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١. ت ت ر ا و ح ق د ر ة ا ل م ر ش ح ا ت م ا ب ي ن ٣ ٠ ٠ ٠ و ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. M ھ ي م و د ي ال ت م ز و د ة ب ج ھ ا ز ي ن م ن أ ج ھ ز ة ق ي ا س ا ل ض غ ط. ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. م و د ي ل MP م ع م د ا خ ل و مخارج BSP ص ف ا ي ا ت H Y D R A H O T ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ق ا ب ل ة ل ال س ت ع م ا ل ل ت ص ف ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ح ا ر ة م ع ا ل خ ر ط و ش ة الخاصة RAH HOT ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف م ع ر أ س ن ح ا س ي. ص ف ا ي ا ت HYDRA K ج م ي ع ا ل م و د ي ال ت م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / U. N I E N ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح د ع ا م ة ح و ا ئ ط. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة و ب ل ال س ت ي ك ي ة م ف ك ب ر ا غ ي AUTO KIT م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ( t. L u b r i k i ا ق و ا س ج د ا ر ي ة أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : د ر ج ة ) ٣ ١ ١ م ئ و ي ة د ر ج ة ٥ ٤ - H Y D R A - H Y D R A K ف ا ر ن ھ ا ي ت (. - HYDRA HOT ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي بروبلين مقوى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P. E ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ط ق م KIT AUTO ط ق م م ب ر م ج ب ص م ا م ت ك ھ ر ب ا ئ ي ة ل ع م ل ي ا ت ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ة ا ل ت م ا ة و ا ل ت ن ظ ي ف ا ل ذ ا ت ي ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / HOT K RAH RSH MP RLH M RAH RAH مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٤ ١

15 ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف م ر ش ح ا ت HYDRA DS م ز و د ة ل ل غ س ي ل م ض ا د ة ب خ ا ص ي ة م ز و د ة ا ل ت ن ظ ي ف ذ ا ت ي ة م ر ش ح ا ت ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت د و ا ر ة ب د ر ج ة ٣ ٦ ٠ د ر ج ة ل ل ت و ص ي ل ا ل س ھ ل باألنابيب سواء ا أل ف ق ي أ و ا ل ر أ س ي. م ت و ف ر ة ب ن و ع ي ن ب و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م و ج ب ت ت ر ا و ح ق د ر ة ا ل م ر ش ح ا ت م ا ب ي ن ٣ ٠ ٠ ٠ و ٦ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة : ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت H Y D R A D S م و د ي ال ت MP - ا ل ب ال س ت ي ك ي ة ا ل د و ا ر ة ذ ا ت ا ل م ق ا و م ة ا ل ع ا ل ي ة و ھ ي ن ت ا ج ا ل ب ح ث و ا ل ت ط و ي ر ا ل ذ ي ق ا م ت ب ه ش ر ك ة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي ا ل خ ا ص ب ا ل خ ا م ا ت ذ ا ت ا أل د ا ء ا ل ع ا ل ي و ا ل ط ر ق ا إل ن ت ا ج ي ة ا ل م ب ت ك ر ة. ي ت م ت ز و ي د ا ل ط ر ف ي ن م ف ت و ح ة ب و ص ال ت H Y D R A D S M P ا ل م و د ي ال ت H Y D R A D S ) P M و ١ ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٤ ٣ /. ( ١ + ٣ / ٤ ب م ج م و ع ة م ن H Y D R A D S ي ت م ت ز و ي د م و د ي ال ت MO - م ف ت و ح ة ب و ص ال ت م و د ي ال ت و ھ ي ا ل د و ا ر ة. ا ل ن ح ا س ي ة ا ل و ص ال ت H( Y D R A أ و D S M O ) 4 3 / ا ل ط ر ف ي ن ق ط ر ھ ا ١ ٣ / ٤ ب و ص ال ت م ف ت و ح ة ا ل ط ر ف ي ن ق ط ر ھ ا ١ (1 ( H Y D R A D S M O. ن م ا ذ ج ب خ ر ا ط ي ش ا ل ت ص ف ي ة ا ل خ ا ص ة : م ع خ ر ط و ش م ص ن و ع ة م ن ٩ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R A H - ا ل ح د ي د ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ ا ل ص ا ف ي ) س ت ا ن ل س ت ي ل ( م ع خ ر ط و ش م ص ن و ع ة م ن ٩ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R L H - ا ل ب ال س ت ي ك ا ل ص ا ف ي م ع خ ر ط و ش م ص ن و ع ة م ن ٥ ٠ م ي ك ر و ن م ن م و د ي ال ت R S H - ا ل ب ال س ت ي ك ا ل ب ل ي س ي ا ل ص ا ف ي ج م ي ع ا ل م و د ي ال ت م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / U N I E N أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : O ) K I T A U T ط ق م ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي (. L u b r i k i t ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T ٣ ٦ ٠ ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / MO RSH MO RAH MP RLH MP RSH MP RAH مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٥ ١

16 ح ب ب م م ت ع د د ة ا ل م ر ا ح ل ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ل م ي ا ه ا أل م ط ا ر م ر ش ح ا ت HYDRA RAINMASTER م ر ش ح ا ت ف ر ي د ة م ت ع د د ة م ر ا ح ل الترشيح DUO و T R I O م ز و د ة ب و ح د ا ت م ا ق ب ل ا ل ت ر ش ي ح ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف و ب خ ر ط و ش ا ت م ا ب ع د ا ل ت ر ش ي ح و م ع ا ل ج ة ث ن ا ئ ي ة أ و ث ال ث ي ة ا ل م ر ا ح ل ت م ت ص م ي م ھ ا خ ص ي ص ا ل ت ر ش ي ح و م ع ا ل ج ة م ي ا ه ا أل م ط ا ر. ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / و ح د ة ترشيح سابقة ل ل ف ل ت ر ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ب خ ا ص ي ة م ض ا د ة ل ل غ س ي ل و ب خ ر ط و ش ا ت خ ا ص ة : RAH ب خ ر ط و ش ش ب ك ي م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل للصدأ ٩٠ ميكرون RLH بخرطوش شبكي من البالستيك ٩٠ ميكرون R S H بخرطوش شبكي م ن ا ل ب ال س ت ي ك ذ و الثنيات ٥٠ م ي ك ر و ن. م و د ي ال ت L A ب خ ر ط و ش م ا ب ع د ا ل م ع ا ل ج ة ب ك ر ب و ن ن ش ط ت م ت ص م ي م ھ ا أل ع ل ي أ د ا ء ت ن ق ي ة و ا ل ح د م ن ا ل ر و ا ئ ح ا ل ك ر ي ھ ة. أ ق ص ى ق د ر ة ٢ ٨ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة ب ض غ ط ٣ ب ا ر. م و د ي ال ت C B - E C ب خ ر ط و ش م ا ب ع د ا ل م ع ا ل ج ة ق ط ع ة ك ر ب ون ك ب ي ر ة ت م ت ص م ي م ھ ا ل ل ق د ر ا ت ا ل ع ا ل ي ة و ا ل س ع ة ا ل ق ل ي ل ة ع ل ى ا ل ت ح م ي ل. أ ق ص ى ق د ر ة ٥ ٥ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة ب ض غ ط ٣ ب ا ر. ي ت م ت ز و ي د ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة م ن ا ل ت ر ش ي ح ف ي م و د ي ال ت T R I O ب خ ر ط و ش م ن م ا د ة ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ل ل ت ر ش ي ح ح ت ى ٥ م ي ك ر و ن. م و د ي ال ت ل ل خ ر ط و ش ا ت 0 1 و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن 2 1 / 4 3 / 1. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX ج م ي ع ا ل م و د ي ال ت م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / U N I E N أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t. F i l t e r fi م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة و ب ل ال س ت ي ك ي ة O K I T A U T م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ( t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T DUO RAH / LA DUO RAH / CB-EC TRIO RAH / LA TRIO RAH / CB-EC مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٦ ١

17 م ر ش ح ا ت م ت ع د د ة ا ل م ر ا ح ل ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف H Y D R A D U O و T R I O م ر ش ح ا ت ف ر ي د ة م ت ع د د ة م ر ا ح ل ا ل ت ر ش ي ح م ز و د ة ب و ح د ا ت م ا ق ب ل ا ل ت ر ش ي ح ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ل ت ر ش ي ح و / أ و م ع ا ل ج ة ث ن ا ئ ي ة و ث ال ث ي ة ا ل م ر ا ح ل. و ح د ا ت م ا ق ب ل ا ل ت ر ش ي ح ذ ا ت ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ب خ ا ص ي ة م ض ا د ة ل ل غ س ي ل و ب خ ر ط و ش ا ت خ ا ص ة : - H R A ب خ ر ط و ش ش ب ك ي م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ ٩ ٠ م ي ك ر و ن. - H R L ب خ ر ط و ش ش ب ك ي م ن ا ل ب ال س ت ي ك ٩ ٠ م ي ك ر و ن. - H R S ب خ ر ط و ش ش ب ك ي م ن ا ل ب ال س ت ي ك ذ و ا ل ث ن ي ا ت ٥ ٠ م ي ك ر و ن. خ ر ط و ش ا ت ل ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة م ت و ف ر ة ف ي م ج م و ع ة ا ل خ ر ط و ش ا ت ا ل و ا س ع ة ا ل ت ي ت ن ت ج ھ ا ش ر ك ة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي. ٠. ١ و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ص ن ع م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر أ و ا ل ب ال س ت ي ك م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٤ ٣ / ١. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع. X S ج م ي ع ا ل م و د ي ال ت م ز و د ة ب ق م ع ت ف ر ي غ ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ت ل و ث إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن ت ت ط ا ب ق ق و ا ع د - 11 / U N I E N أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ( p s i ١ ١ ٦ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨ ب ا ر B S P ( p s i ١ ٢ ٥ ) ا ل ط ر ا ز ا ت ٨, ٦ ب ا ر N P T ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t F i l t e r fi م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة و ب ل ال س ت ي ك ي ة O K I T A U T م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ( t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I EN / K D P, F X A F, X X ا ل ع ل ب K D P م ع ا ل ر أ س ا ل ن ح ا س ي و وعاء. PET ت و ص ي ال ت ا ل د ا خ ل / ا ل خ ا ر ج ب ق ط ر ٤ / ٣ ب و ص ة ١ ب و ص ة ) ت ن ا س ب ا ل خ ر ا ط ي ش ذ ا ت غ ط ا ء ا ل ن ھ ا ي ة ذ و ا ل ل ح ق ة ا ل م ز د و ج ة ٤ ٥ م م B X و ا ل خ ر ا ط ي ش ذ ا ت ا ل ع ا ز ل ا ل ق ي ا س ي ا ل م س ط ح ( S X - D O E ١ ب و ص ة ١. ٥ ب و ص ة ٢ ب و ص ة ) ت ن ا س ب ا ل خ ر ا ط ي ش ذ ا ت ح ل ق ة غ ط ا ء ا ل ن ھ ا ي ة ا ل م ز د و ج ة C X ل ل ت ر ك ي ب ا ل س ر ي ع ٥ ٧ م م ( م ز و د ة ب خ ي و ط. P B S خ ر ا ط ي ش ب ا ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠, ١ ٠. ٢ م و د ي ال ت M م ع م ق ي ا س ي ن ل ل ض غ ط. م و د ي ال ت ٠ S ١ و ٠ ٢ مع صمام ا ل ت ف ر ي غ ل ع م ل ي ة ا ل ت ن ظ ي ف ا ل ذ ا ت ي ة م ز و د ة ب أ ن ب و ب ت ص ر ي ف ل ح م ا ي ة ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب م ن ا ل ت ل و ث ا ال ر ت ج ا ع ي ا ل ن ا ت ج م ن ع و د ة ت د ف ق ا ل م ي ا ه ا ل ت ز ا م ا ب U N I E N / أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ١ ب ا ر ) ٥ ١ ٤ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة AUTO KIT م( ط ق ا ل ت ف ر ي غ ا آل ل ي ( t. L u b r i k i ا ل ع ل ب F X F A م ع ا ل ر أ س ا ل ن ح ا س ي و أ و ع ي ة م ن ا ل ح د ي د ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ ) ستانل ستيل (. ت و ص ي ال ت ا ل م د ا خ ل و ا ل م خ ا ر ج ٤, ٣ / ١ ١ / ٢, ١, ٢ م ع خ ي و ط. B S P خ ر ا ط ي ش ب ا ر ت ف ا ع ا ت ٠, ١ ٠. ٢ أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٦ ١ ب ا ر ) ٢ ٢ ٣ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t L u b r i k i XX FX AF ق م ع ا ل ت ف ر ي غ ن ظ ا م ا ل و ق ا ي ة م ن إ ع ا د ة ا ل س ر ي ا ن U N I E N / K DP S M K DP ع ل ب X X ا ل م ص ن و ع ة ك ل ي ا م ن ا ل ح د ي د ا ل ح د ي د ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ. ت و ص ي ال ت ا ل م د ا خ ل و ا ل م خ ا ر ج ٤, ٣ / ١ ١ / ٢, ١ م ع خ ي و ط B S P أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٢ ب ا ر ) ٣ ٣ ٦ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ١ ٠ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٢ ٢ ١ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t. L u b r i k i مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٧ ١

18 مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٨ ١ ا و ي ا م ح م و ل ة ل ل م ر ش ح ا ت ح DEPURAL ت ح ا و ي ا ت م ح م و ل ة ح ا ص ل ة ع ل ى ش ھ ا د ة ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع ت م ت ص م ي م ھ ا خ ص ي ص ا ل ي ت م ت و ص ي ل ھ ا ب ا ل ص ن ب و ر. ت ش ت م ل ع ل ى ط ق م أ د و ا ت ت و ص ي ل ك ا م ل و م و ص ل ع ا م ل ل ص ن ب و ر. الموديالت DEPURAL و D E P U R A L D u p l e x ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع SX ذ ا ت ا ال ر ت ف ا ع ١ ٠ ا ل م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ب ا ر ) ٣ ٤ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : ق ا ع د ة ع ال ق ة ) S ( D e p u r a l B ل ت ث ب ي ت ب ا ل ج د ا ر ع د ة ا ل ت ر ك ي ب. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ك ب ر ا غ ي أ ق و ا س ج د ا ر ي ة ) x ( D e p u r a l D u p l e م ط ق ت ث ب ي ت مع صمام م ث ب ت t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب ر و ب ل ي ن ا ل ب و ل ي س ت ي ر ي ن.

19 BW CH ح ا و ي ا ت م ح م و ل ة ل ل م ر ش ح ا ت DEPURAL TOP ح ا و ي ا ت م ح م و ل ة ح ا ص ل ة ع ل ى ش ھ ا د ة ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع ت م ت ص م ي م ھ ا خ ص ي ص ا ل ي ت م ت و ص ي ل ھ ا ب ا ل ص ن ب و ر. ت ش ت م ل ع ل ى ط ق م أ د و ا ت ت و ص ي ل ك ا م ل و م و ص ل ع ا م ل ل ص ن ب و ر ب و ا س ط ة و ح د ة ت م ر ي ر ج ا ن ب ي. م و د ي ال ت م ف ر د ة O D U و T R I O س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع S X ذ ا ت ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ا ل م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. D V B م و د ي ال ت ب و ح د ة ت م ر ي ر ج ا ن ب ي ن ح ا س ي ة. E C O م و د ي ال ت ب و ح د ة ت م ر ي ر ج ا ن ب ي ب ال س ت ي ك ي ة. م و د ي ال ت م ع أ و ع ي ة ) S ( T ش ف ا ف ة و ) W ( B م ب ھ م ة و ) H ( C ا ل م ط ل ي ة ب ا ل ك ر و م. أ ق ص ى ض غ ط ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ب ا ر ) ٣ ٤ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ع د ة ا ل ت ر ك ي ب م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن أ ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ب ي و ت ا د ا ي ي ن إ س ت ي ر ي ن. DUO BW TRIO BW DUO TS TRIO TS TRIO CH DP ح ا و ي ا ت م ح م و ل ة ل ل م ر ش ح ا ت D E P U R A L D P و D E P U R A L D P C A S E ح ا و ي ا ت م ح م و ل ة ح ا ص ل ة ع ل ى ش ھ ا د ة ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع ت م ت ص م ي م ھ ا خ ص ي ص ا ل ي ت م ت و ص ي ل ھ ا ب ا ل ص ن ب و ر. ت ش ت م ل ع ل ى ط ق م أ د و ا ت ت و ص ي ل ك ا م ل و م و ص ل ع ا م ل ل ص ن ب و ر. ا ل م و د ي ال ت D u o M o n o و T r i o ھ ي م و د ي ال ت م س ج ل ة و ح ا ص ل ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع ل ل خ ر ط و ش ا ت ا ل ت ي ي ص ل ا ر ت ف ا ع إ ل ى 5 7 ٠ ١ ا ل ت ي ت ن ا س ب س و ا ء ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع S X ا ل م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( T ا ل ش ف ا ف ة أ و ) W ( B ا ل م ب ھ م ة. إ ن D E P U R A L D P C A S E ھ و م و د ي ل ف ر ي د م ن ن و ع ه م ز و د ب ح ا و ي ة م ن النوع TRIO ب غ ال ف ب ال س ت ي ك ي ق ا ب ل ل ل ف ت ح ت ش ت م ل ع ل ى ط ق م أ د و ا ت ت و ص ي ل ك ا م ل و م و ص ل ع ا م ل ل ص ن ب و ر. أ ق ص ى ض غ ط ل ل ت ش غ ي ل : ٣ ب ا ر ) ٣ ٤ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : ق ا ع د ة ) ف ق ط ل ل م و د ي ال ت ا ل ت ي ي ص ل ا ر ت ف ا ع ھ ا ٠ ( ١ م ف ت ا ح د ع ا م ا ت ل ل ح و ا ئ ط t F i l t e r fi ع د ة ا ل ت ر ك ي ب. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T MONO TS MONO BW DUO TS TRIO BW TRIO TS مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٩ ١

20 س ج ل ة م ا ل ت ن ا ض ح ا ل ع ك س ي ا ل ت ي ت ح ت و ي ع ل ى و ح د ا ت OASIS DP RO م ك و ن ا ت م ص ن و ع ة ف ي إ ي ط ا ل ي ا O A S I S D P ھ ي ن ط ا ق م ن و ح د ا ت R O ت ت ك و ن م ن ت س ك ي ن ا ل م ر ش ح ا ت ا ل ح ا ئ ز ع ل ى ب ر ا ء ة ا إل خ ت ر ا ع المسجلة D P TRIO و R O V E S S E L و ت س ك ي ن ذ و غ ش ا ء ت ن ا ض ح ع ك س ي خ ا ص ب ه / ح ص ر ي ذ و ح ل ق ة د ا ئ ر ي ة م ز د و ج ة. ت ت خ ل ل إ ن ت ا ج ٥ ٠ ج ا ل و ن ف ي ا ل ي و م ) ٠ ١ ٠ ج ا ل و ن ع ن د ا ل ط ل ب ( ي ت م ت و ر ي د ا ل م ر ش ح م ع : t F i l t e r F i أ د ا ة ت م ر ك ز خ ا ص ة ل ل خ ر ا ط ي ش. X S ت ت و ا ف ر ا ل و ح د ا ت ف ي إ ص د ا ر ي ن ر ئ ي س ي ي ن : - P O A S I S D ا ل م ز و د ب أ ق و ا س ا ل ح ا ئ ط ا ل م ع د ن ي ة : O A S I S D P S T D ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل. ٦ O A S I S D P P U M P ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز. O A S I S D P U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة بمصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. O A S I S D P P U M P - U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز ومصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. - F OASIS DP - ا ل م ز و د ب إ ط ا ر م ع د ن ي : O A S I S D P - F P U M P ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز. O A S I S D P - F P U M P - U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز ومصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. ا ل ض غ ط ا أل ق ص ي ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ p) s i ١١ د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة ا ل ق ص و ى ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٤ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٣ ١ ١ د ر ج ة ف ھ ر ن ھ ا ي ت (. ا ل ح د ا أل ق ص ى إل ج م ا ل ي ا ل م و ا د ا ل م ذ ا ب ة : ١٥٠٠ TDS ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي t F i l t e r fi م ج م و ع ة ا ل ت ث ب ي ت ح و ض ت خ ز ي ن م ع د ن ي س ع ة ١ ٢ ل ت ر. t L u b r i k i OASIS DP PUMP OASIS DP UV OASIS DP STD OASIS DP-F PUMP UV RO VESSEL DP TRIO م ك و ن ا ت ل ل م ر ش ح ا ت و ح د ا ت الموديالت Duo Mono و r i o يT ھ م و د ي ال ت و ح ا ص ل ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع. تناسب سواء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع SX ا ل م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ق ط ر ھ ا 8 3 / 4 1 / ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S أ و ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع. X S ي ص ل ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت إ ل ى ن م ا ذ ج م ع أ و ع ي ة ) S ( T ا ل ش ف ا ف ة أ و ) W ( B ا ل م ب ھ م ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح د ع ا م ا ت ل ل ح و ا ئ ط t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P E. RO Vessel ح ا و ي ة لألغشية RO م ن ا ل ن و ع 1812 و ت ح ت و ى على سدادة ب ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ق ط ر ھ ا 4 1 / 8 1 / ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S ب ال س ت ي ك ي. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ك ب ر ا غ ي t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٢ ا ل م غ س ل ة أ س ف ل

21 م ع ٣ OASIS DP SANIC PUMP OASIS DP SANIC PUMP UV OASIS DP F SANIC PUMP UV OASIS DP SANIC STD OASIS DP SANIC UV OASIS DP F SANIC PUMP ا ل ت ن ا ض ح ا ل ع ك س ي ا ل ت ي ت ح ت و ي ع ل ى م ك و ن ا ت م ص ن و ع ة و ح د ا ت OASIS DP SANIC ف ي إ ي ط ا ل ي ا O A S I S D P S A N I C ھ ي ن ط ا ق م ن و ح د ا ت ا ل ت ن ا ض ح ا ل ع ك س ي ت ت ك و ن م ن ت س ك ي ن ا ت ا ل م ر ش ح ا ت D P T R I O S A N I C ذ ا ت ب ر ا ء ة إ خ ت ر ا ع م س ج ل ة و R O V E S S E L S A N I C و ت س ك ي ن ذ و غ ش ا ء ت ن ا ض ح ع ك س ي خ ا ص ب ه / ح ص ر ي ذ و ح ل ق ة د ا ئ ر ي ة م ز د و ج ة و ا ل م ز و د ة ب ت ك ن و ل و ج ي ا ح م ا ي ة المنتج ضد ا ل م ي ك ر و ب ا ت ع ن ط ر ي ق ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا ا ل م ع ت م د ة ع ل ى ا ل ف ض ة و ا ل ت ي ت م ن ع ن م و ا ل ب ق ع و ا ل ر و ا ئ ح ا ل ت ي ت س ب ب ا ل ب ك ت ي ر ي ا و ت ح ا ف ظ ع ل ى ا ل و ح د ة أ ن ظ ف ل م د ة أ ط و ل. ت س م ح ب إ ن ت ا ج ٥ ٠ ج ا ل و ن ف ي ا ل ي و م ) ٠ ١ ٠ ج ا ل و ن ع ن د ا ل ط ل ب ( ي ت م ت و ر ي د ا ل م ر ش ح م ع S X. أ د ا ة ت م ر ك ز خ ا ص ة ل ل خ ر ا ط ي ش F i l t e r F i t : ت ت و ا ف ر ا ل و ح د ا ت ف ي إ ص د ا ر ي ن ر ئ ي س ي ي ن : - C O A S I S D P S A N I ا ل م ز و د ب أ ق و ا س ح ا ئ ط م ع د ن ي ة : O A S I S D P S A N I C S T D ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل. ٦ O A S I S D P S A N I C P U M P ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز. O A S I S D P S A N I C U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة بمصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. O A S I S D P S A N I C P U M P - U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز ومصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. - C O A S I S D P - F S A N I ا ل م ز و د ب إ ط ا ر م ع د ن ي : O A S I S D P - F S A N I C P U M P ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز. O A S I S D P - F S A N I C P U M P - U V ا ل و ح د ة ا ل ق ي ا س ي ة ذ ا ت ا ل م ر ا ح ل ٦ ا ل م ز و د ة ب م ض خ ة ت ع ز ي ز ومصباح ضوء ف و ق ا ل ب ن ف س ج ي. ا ل ض غ ط ا أل ق ص ي ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ p) s i ١ ١ د ر ج ة ا ل ح ر ا ر ة ا ل ق ص و ى ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٤ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٣ ١ ١ د ر ج ة ف ھ ر ن ھ ا ي ت (. ا ل ح د ا أل ق ص ى إل ج م ا ل ي ا ل م و ا د ا ل م ذ ا ب ة : ١٥٠٠ TDS ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح ا ل ب ر ا غ ي t F i l t e r - F i م ج م و ع ة ا ل ت ث ب ي ت ح و ض ت خ ز ي ن م ع د ن ي س ع ة ١ ٢ ل ت ر L u b r i k i t. Powered by Microban antimicrobial technology Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company. DP TRIO SANIC RO VESSEL SANIC ا ل ع ن ا ص ر ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ل ا ل م غ س ل ة أ س ف ل و ح د ا ت ح ق و ق ا ل م ل ك ي ة م س ج ل ة ل DP Mono, D u o a n d T r i o S A N I C م ع ت ق ن ي ة الحماية ضد ا ل ب ك ت ي ر ي ا. ت و ص ي ال ت ا ل م د ا خ ل و ا ل م خ ا ر ج ٤ ١ / و ٨ / خيوط BSP أ و N P T ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. ا ل ع ل ب ا ل م ز و د ة ب : F i l t e r fi t و ح د ة م خ ص ص ة لخراطيش. SX ا ر ت ف ا ع ا ت ا ل خ ر ط و ش : ٥, ٧, ٠. ١ م و د ي ال ت ب أ و ع ي ة ش ف ا ف ة ) TS ( SANIC أ و م م و ھ ه ) BG ( SANIC أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب :, t L u b r i k i م ف ك ب ر ا غ ي, ا ق و ا س ج د ا ر ي ة. ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : م ع ز ز ا ت P, PET م ع ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت. RO Vessel S A N I C أ غ ش ي ة ع ل ب ا ل ت ص ف ي ة ا ل ع ك س ي ة م ع ت ق ن ي ة الحماية ضد ا ل م ي ك ر و ب ا ت و ج ل د ة د ا ئ ر ي ة م ز د و ج ة ل ١٨١٢ و ٢ ٠ ١ ٢ ت و ص ي ال ت م د ا خ ل و م خ ا ر ج ٤ ١ / و ٨ ١ / م ع خيوط BSP ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : م ف ت ا ح, t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : معززات PP مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ١ ٢

22 م ض ا د( ش و ا ئ ب ( ك ل و ر ( س ج ل ة م ح ب ب م س ت خ د م ت ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت أ س ف ل ا أل ح و ا ض B R A V O D P و B R A V O D P C A S E الموديالت Duo Mono و r i o يT ھ م و د ي ال ت و ح ا ص ل ة ع ل ى ب ر ا ء ة ا خ ت ر ا ع. ح ا و ي ا ت م ص م م ة خ ص ي ص ا ل ي ت م ت ر ك ي ب ھ ا أ س ف ل ا ل ح و ض س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع S X ا ل م ز و د ة ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة م ع ي ا ر ي ة ) E ( D O س و ا ء ل ل خ ر ط و ش ا ت م ن ا ل ن و ع B X ا ل م ز و د ة ب خ ا ص ي ة ا ل ت ع ل ي ق ا ل س ر ي ع ب ف ض ل ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. ح ا و ي ا ت م ز و د ة ب ف ل ت ر خ ا ص F i l t e r fi t م ل ح ق ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع. SX ي ص ل ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ط و ش ا ت إ ل ى م و د ي ال ت DP ب ت و ص ي ال ت س ر ي ع ة م ع ي ا ر ي ة و ص ن ب و ر م خ ص ص. إ ن B R A V O D P C A S E ھ و م و د ي ل ف ر ي د م ن ن و ع ه م ز و د ب ح ا و ي ة م ن النوع TRIO ب غ ال ف ب ال س ت ي ك ي ق ا ب ل ل ل ف ت ح ت ش ت م ل ع ل ى ط ق م أ د و ا ت ك ا م ل ل ل ت و ص ي ل ا ل س ھ ل. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح د ع ا م ا ت ل ل ح و ا ئ ط t F i l t e r fi ع د ة ا ل ت ر ك ي ب. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب :, t L u b r i k i ق ا ع د ة ل ل و ق و ف ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت. P E T م ك و ن ا ت ل ل م ر ش ح ا ت I N - L I N E ع ل ب و ح د ة ت س ك ي ن ا ل م ر ش ح ا ل م ت ط ا ب ق ة و ا ل م ز و د ة ب ح ل ق ة ع ز ل م ز د و ج ة. ت ن ا س ب ا ل خ ر ط و ش ا ت ا ل خ ا ص ة ب ت ص م ي م ف ر ي د ل أل س ط و ا ن ا ت و ا ل س د ا د ا ت ا ل م ط ا ط ي ة. ف ي ا ل ث ال ج ا ت ا ل ن و ا ف ي ر ا ل ص غ ي ر ة أ ج ھ ز ة ا ل ت ب ر ي د. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ذ ا ت ا ل ق ط ر 4 1 / و ٨ ١ / ب ق ال و و ظ م ن ا ل ن و ع. P B S م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : طقم ت ث ب ي ت, م ف ك ب ر ا غ ي م ش ا ب ك, t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى. DUO TRIO ح ا و ي ا ت ل ل م ر ش ح ا ت IN-LINE ح ا و ي ا ت م ص ط ف ة م ص م م ة ل ي ت م ت ر ك ي ب ھ ا أ س ف ل ا ل ح و ض. ت ص م ي م أ ص ل ي به سدادة ب ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة. - م و د ي ال ت IN - LINE ب ت و ص ي ال ت س ر ي ع ة م ع ي ا ر ي ة و ص ن ب و ر م خ ص ص. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح م ش ا ب ك ع د ة ا ل ت ر ك ي ب. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t. L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى. ت ن ا س ب ف ق ط خ ر ط و ش ا ت خ ا ص ة ب ت ص م ي م ف ر ي د ل أل س ط و ا ن ا ت و ا ل س د ا د ا ت ا ل م ط ا ط ي ة : مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٢ ٢ - line CPP In - ا ل ل ص ق ا ال ن ص ھ ا ر ي ) ش و ا ئ ب (. - line CA- SE In - ق ط ع ة م ن ا ل ك ر ب و ن ك ل و ر أ ط ع م ة ر و ا ئ ح ك ر ي ھ ة (. - line LA In - ك ر ب و ن ن ش ي ط أ ط ع م ة ر و ا ئ ح ك ر ي ھ ة (. HA In - line - ل ل ت ك ل س (. ح ا و ي ةP I n - l i n e - ب ا و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ف ا ر غ ة ل ت م ت ل ئ ب ط ر ق ا ل م ع ا ل ج ة.

23 ل ل ح ا و ي ا ت( ص ن ع م ص ن ع ة م م م )Ø 4 5 ا لخ ر ط و ش ا ت الم رش هة م ج م و ع ة و ا س ع ة م ن ا ل خ ر ط و ش ا ت ا ل م ر ش ح ة ل ل ت ر ش ي ح ا ل م ي ك ا ن ي ك ي و ل م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه ي ت م إ ن ت ا ج ھ ا ب ط ر ق م ت ع د د ة خ ا ص ة ب ا ل ت ر ش ي ح و ا ل م ع ا ل ج ة. - ا ل ن م ا ذ ج S X ذ ا ت ا ل ع ز ل ا ل م س ط ح القياسي DOE و ا ل م ن ا س ب ة ل ت س ك ي ن م ر ش ح ا ت D P A t l a s F i l t r i S X و K D P و ا ل ت س ك ي ن ا ت ا ل ق ي ا س ي ة ا ل ر ئ ي س ي ة. - ا ل م و د ي ال ت B X و ا ل م ل ح ق ب ط ر ف ه ح ل ق ت ي ن د ا ئ ر ي ة ٤ ٥ م م. ل ال س ت خ د ا م ب ش ك ل ا س ت ث ن ا ئ ي م ع ف ل ت ر. A T L A S 3P P l u s B X, D P, K D P - ا ل م و د ي ال ت C X و ا ل م ل ح ق ب ط ر ف ه ح ل ق ت ي ن د ا ئ ر ي ة ٥ ٧ م م. ل ال س ت خ د ا م ب ش ك ل ا س ت ث ن ا ئ ي م ع ف ل ت ر. ATLAS 3P Plus C X, K D P - م و د ي ال ت ذ ا ت ق ط ر خ ا ر ج ي م ع ي ا ر ي ٦ ٢ م م ) ٥ ( ٢. ا ر ت ف ا ع : ٤. ٤ ٠ ٣ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ٧ ٥ - م و د ي ال ت M M i g n o n 5 م ن ا ل ن و ع ( M i g n o n ب ق ط ر خ ا ر ج ي ٤ ٥ م م ) ٠ ( ١. ٨. - م و د ي ال ت ) BIG ل ل ح ا و ي ا ت م ن النوع ( D P BIG ب ق ط ر خ ا ر ج ي ١ ١ ٥ م م ) ٥ ( ٤. و ا ر ت ف ا ع ٠ ١ و ٠. ٢ م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t F i l t e r fi م ل ح ق خ ا ص ل ت م ر ك ز ا ل خ ر ط و ش ا ت م ن النوع SX ي م ك ن ا س ت خ د ا م ه م ع ا ل ح ا و ي ا ت م ن النوع DP إ س ف ن ج ت ج م ي ع. ف ل تر ة ا ل ر و ا س ب ش ب ك ا ت ف ل ت ر ة ) خ ر ا ط ي ش ق ا ب ل ة ل ل ت ن ظ ي ف ( ٤. ٠ ٣ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ٧ ٥ ٥ M ٤ ب ك م ن م ت ع د د ا إل س ت ر د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ش ةR L - الموديالت. CX BX SX - A R L ت ر ك ي ب ة م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ش ب ك ة م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ ) C A I S I ( R L A - أ و ) A ( R L A - د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٩ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠. ٤ الموديالت. CX BX SX. C X B X S X ب ك م ن م ت ع د د ا إل س ت ر س ھ ل ة ا ل غ س ي ل د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠. ٤ ا ل م و د ي ال ت ش ةR L - C - - S ةR ش ب ك م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ت ع د د ا ل ث ن ي ا ت د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٤ ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت. CX BX SX - A R ش ب ك ة م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ ) C A I S I ( R A - أ و ) A ( R A - د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ١ ٥ ٠ ١ ٠ ٠ ٧ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٤ M ٥ ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت. CX BX SX - A ةS ش ب ك م ت ع د د ة ا ل ث ن ي ا ت م ن ا ل ص ل ب غ ي ر ا ل ق ا ب ل ل ل ص د أ ) C A I S I ( S A - أ و ) A ( S A - د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ١ ٥ ٠ ١ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٤ M ٥ ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت. CX BX SX ا ل ت ر ش ي ح ا ل ع م ي ق ) خ ر ط و ش ا ت غ ي ر ق ا ب ل ة ل ل غ س ي ل (. ٢ ٠ ١ ٠ ٧ ٥ ٥ M ٤ د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع م ن م ت ع د د ا إل س ت ر ل ب ا د م ت ع د د ا ل ث ن ي ا ت T S - الموديالت. CX BX SX. CX BX SX ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت ٥ M ٤ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع و ر ق م ت ع د د ا ل ث ن ي ا ت د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٢ ٥ C S -. BX SX ٤ ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ق ط ع ة م ن م ع د ن ا ل ك و ا ر ت ز د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ١ ٠ G A ( 1. 8 ١ ٠ V ١ ٠ ٧ ٥ ٥ M ٤ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع س ي ر ا م ي ك د ر ج ة ا ل ت ر ش ي ح ٠. ٤ ٥ A B - الموديالت. BX SX - C A أ غ ش ي ة م ت ع د د ة ا ل ث ن ي ا ت ل ل ت ر ش ي ح ا ل د ق ي ق ة م ص ن ع م ن م ت ع د د ا إل س ت ر ف ي ز ج ا ج ا ل ب و ر و س ي ل ي ك ا ت أ و م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ب ب ن ي ة خ ا ر ج ي ة ت م ت ش ك ي ل ھ ا ب ع م ل ي ا ت ا ل ب ث ق د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٠. ٢ و ٠. ٤ ٥ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت. BX SX م ن م ت ع د د ا إل س ت ر ف ي ز ج ا ج ا ل ب و ر و س ي ل ي ك ا ت أ و م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ب ب ن ي ة خ ا ر ج ي ة ت م - K A C - أ غ ش ي ة م ت ع د د ة ا ل ث ن ي ا ت ل ل ت ر ش ي ح ا ل د ق ي ق ت ش ك ي ل ھ ا ب ق ا ل ب د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٠. ٢ و ٠. ٤ ٥ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠. ٤ الموديالت ) CX BX SX ھ ن ا ك أ ش ك ا ل أ خ ر ى م ت و ف ر ة (. S X ش ك ل م ع ي ا ر ي م ف ت و ح ا ل ط ر ف ي ن ) E ( D O ب س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة م س ط ح ة. ب ت ق ن ي ة ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ب أ خ ت ا م ر م ا د ي ة م ز و د ة ك ل خ ر ا ط ي ش S X ا ل م ي ك ر و ب ا ت B X ش ك ل ب ر ب ط س ر ي ع ب أ س ط و ا ن ة ع ل ي ة ب ھ ا ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة ي ص ل ق ط ر ھ ا إ ل ى ٤ ٥ م م. TS CS GA AB AC RL RL C RL A RA SA RS C X ش ك ل ب ر ب ط س ر ي ع ب أ س ط و ا ن ة ع ل ي ة ب ھ ا ح ش ي ة ح ل ق ي ة م ز د و ج ة ي ص ل ق ط ر ھ ا ٥ ٧ م م. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٣ ٢

24 ا ل ل ص ق ا ل ل ص ق ع د ت ر ش ح ة م ر ش ح ة م خ ص ص ة. م ھ ن ا ك( ھ ن ا ك( ش ھ ا د ة( C P P و P P خ ر ط و ش ا ت م ن م ا د ة ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ذ ا ت خ ا ص ي ة ا ل ل ص ق ا ال ن ص ھ ا ر ي ف و ا ئ د ا ل ت ر ش ي ح ذ و ا ل ك ف ا ء ة ا ل ع ا ل ي ة. - م ع ي ا ر ي ة ا إل ن ت ا ج ب ب ر م ج ي ا ت. - ا ل ع ز ل ا ل ح ر ا ر ي. - م و ا د خ ا م م ع ت م د ة. - أ ت م ت ة ك ا م ل ة ل خ ط و ط ا إل ن ت ا ج. - ال ي و ج د ت د خ ل ب ش ر ي م ب ا ش ر. - إ ن ت ا ج ي ة ع ا ل ي ة. - تسليم سريع. - م ر و ن ة ف ي خ ط و ط ا إل ن ت ا ج. - م ن ت ج ا ت م ع د ا ت أ ص ل ي ة و م ن ت ج ا ت C P P ا ال ن ص ھ ا ر ي ن ا ع م د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ١ ٠ ٥ ١ ٥ ٠ ٢ ٥ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٤ ٥ ٧ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠ ٤ ٠ ٥ ٠. ٦ ا ل م و د ي ال ت C X B X S X أ ش ك ا ل أ خ ر ى م ت و ف ر ة (. ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي : ٦ ٥ أ و ٦ ٢ م م ) ٢ ٢. أ و ٥ ( ٢.. - IC CPP - م و د ي ال ت ب ج س م د ا خ ل ي. - E C P P - I C / م و د ي ال ت ب ج س م د ا خ ل ي و م ز و د ة ب ا س ط و ا ن ا ت ذ ا ت س د ا د ا ت م ط ا ط ي ة. - ا ل ن م ا ذ ج CPP BIG ذ ا ت ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ١ ٥ ٥ م م ) ٠ ٤. ٥ ب و ص ة (. ا إل ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠ ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة ا ل م ن ا س ب ة ل ت س ك ي ن ا ت D P B I G. P P ا ال ن ص ھ ا ر ي خ ش ن د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ ٥ ٠ م ي ك ر و ن ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠. ٢ الموديالت ) CX BX SX ھ ن ا ك أ ش ك ا ل أ خ ر ى م ت و ف ر ة (. ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي : ٦ ٥ أ و ٦ ٢ م م ) ٢ ٢. أ و ٥ ( ٢.. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. F A خ ر ط و ش ا ت م ص ن ع ة ب خ ي ط م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ل ف و ف ح و ل ج س م د ا خ ل ي م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ت و ف ر ة ب د ر ج ا ت م ت ف ا و ت ة م ن د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ا ال ر ت ف ا ع ا أل ق ط ا ر و ا ال ش ك ا ل. ت م ت ص م ي م الخرطوشات FA طبق ا ألھم ا ل ق و ا ع د ل ت ر ش ي ح ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب و ح ص ل ت ا ل خ ر ط و ش ا ت ع ل ى ش ھ ا د ة A C S م ط ا ب ق ة ف ر ن س ا (. - Mignon : FA ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ٤ ٥ م م ) ٨ ( ١. ا ل ق ط ر ا ل د ا خ ل ي ١ ٨ م م ) ٧ ( ٠. ا ال ر ت ف ا ع ٥ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ ٠ ٠ م ي ك ر و ن. الموديالت. SX - R : F A - ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ٥ ٦ م م ) ٢ ( ٢. ا ل ق ط ر ا ل د ا خ ل ي ٢ ٨ م م ) ١ ( ١. ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ ١ ٠ ٠ م ي ك ر و ن. الموديالت. SX - A : F ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ٦ ٣ م م ) 4 ( 2. ا ل ق ط ر ا ل د ا خ ل ي ٢ ٨ م م ) ١ ( ١. ا ال ر ت ف ا ع ٤ ٥ ٧ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠. ٤ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ١ ٠ ٠ ٥ ٠ ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ م ي ك ر و ن. ا ل م و د ي ال ت B X S X C X أ ش ك ا ل أ خ ر ى م ت و ف ر ة (. - G : F A B I ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ١ ١ ٥ م م ) ٥ ( ٤. ا ل ق ط ر ا ل د ا خ ل ي ٢ ٨ م م ) ١ ( ١. ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠. ٢ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ ١ ٠ ٠ ٥ ٠ م ي ك ر و ن. ت ن ا س ب ا ل ح ا و ي ا ت م ن النوع. DP BIG - R : F A B I G M U L T I - L A Y E ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ١ ١ ٥ م م ) ٥ ( ٤. ا ل ق ط ر ا ل د ا خ ل ي ٢ ٨ م م ) ١ ( ١. ا ال ر ت ف ا ع ٠ ١ ٠. ٢ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ب ن س ب ة ا ن ح د ا ر م ز د و ج ة : ٠-١ ١-٢ ٥ ١-٥ ٠ ٥-٥ ٠ ٠ ١-١ ٠ ٠ ٥-١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٥ م ي ك ر و ن. ت ن ا س ب ا ل ح ا و ي ا ت م ن ا ل ن و ع D P B I G. F A H O T خ ر ط و ش ا ت م ص ن ع ة ب خ ي ط م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ل ف و ف ح و ل ج س م د ا خ ل ي خ ا ص م ن ا ل ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ا ل م ق و ى ت ن ا س ب ا ل ح ا و ي ا ت P L U S H O T 3 P ل ت ر ش ي ح ا ل م ي ا ه ا ل س ا خ ن ة. ا ال ر ت ف ا ع ٥ ٧ ٠ ١ ٠. ٢ د ر ج ا ت ا ل ت ر ش ي ح ٢ ٥ ١ ٠ ٥ ١ ١ ٠ ٠ ٥ ٠ م ي ك ر و ن. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٤ ٢

25 Powered by Microban antimicrobial technology Microban technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance. MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company. ا لخ ر ط و ش ا ت الم رش هة خ ر ا ط ي ش ف ل ت ر ا ل ر و ا س ب م ز و د ة ب ت ق ن ي ة ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ا ل م ي ك ر و ب ا ت. ا ل ح م ا ي ة ا ل م ض ا د ة ل ل م ي ك ر و ب ا ت ت ت م ث ل ف ي ت ق ن ي ة خ ا ص ة م م ا ي ج ع ل ا ل ع ا م ل ا ل م ض ا د ل ل م ي ك ر و ب م ش م و ل ف ي ا ل م ص ف و ف ة ا ل ب ال س ت ٮ ي ك ي ة. ال ي م ك ن ل ل ب ك ت ي ر ي ا ا ل م س ب ب ة ل ل ق ذ ا ر ة و ا ل ر و ا ئ ح ا ل ن م و و ا ل ت ك ا ث ر ع ل ى ع ل ب ا ل م ص ا ف ي و ح ت ى ف ي ا ل م ي ا ه ا ل ر ا ك د ة م م ا ي ع ز ز م ن س ال م ة ا ل ف ل ت ر و ي ط ي ل من صالحية ع م ل ا ل خ ر ط و ش. خ ر ا ط ي ش a n i c تS ص م م ل ل ع م ل م ع ع ل ب ف ال ت ر S a n i c و ل ك ن ي م ك ن ت ز و ي د ج م ي ع أ ن و ا ع ا ل ف ال ت ر ب ت ق ن ي ة الحماية ضد ا ل م ي ك ر و ب ا ت. - خ ر ا ط ي ش C P P S A N I C ا ل م ت ك و ن ة ع ن ط ر ي ق ت ق ن ي ة ا ل ن ف خ ب ا ر ت ف ا ع ا ت م ن ٥ ا ل ى ٥ ٠, ت ق ي ي م ا ت ا ل ف ل ت ر م ن ١ ا ل ى ٥ ٠ م ي ك ر و ن, ا ل ق ط ر ا ل خ ا ر ج ي ٥ ٦ ا و ٦ ٢ م ل م ) ٢ ٢. أ و ٢. ٥ ( مواصفات SX و B X أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٠ ٨ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٦ ١ ٧ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. - C FPP A S A N I خيوط ا ل م ل ت ف ة ب ا ر ت ف ا ع ا ت م ن ٤ ا ل ى ٤ ٠, و ت ق ي ي م ا ت ا ل ف ل ت ر م ن ١ ا ل ى ١ ٠ ٠ م ي ك ر و ن, قطر خارجي ١ ٨ م ل م ) ٧ ١. (, ٦ ٥ م ل م ) ٠ ٢. ٢ (, ٢ ٦ م ل م ) ٠ ٢. ٤ (, ١ ١ ٥ م ل م ) ٥ ٤. ( ل ع ل ب D P BIG SANIC و, G D P B I مواصفات SX و B X - ا ل ن م ا ذ ج C P P B I G S A N I C و F A B I G S A N I C ب ق ط ر خ ا ر ج ي ١ ١ ٥ م م ) ٠ ٤. ٥ ب و ص ة (. ا إل ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠ ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة ا ل م ن ا س ب ة ل ت س ك ي ن ا ت. SANIC DP BIG 10 Sanic cartridges in combination with Sanic housings as complete systems are tested and certified against NSF/ANSI 42 for bacteriostasis effect. Components tested and certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42 and 61 for material and structural integrity requirements only. CPP BX CPP SX CPP BIG FA BIG FA BX FA SX RA BIG SA BIG TS BIG CS BIG ا لخ ر ط و ش ا ت الم رش هة BIG B I G ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة ذ ا ت ق ط ر خ ر ا ط ي ش م ر ش ح ١ ٠. BIG DP خارجي ٤. ٥٠ ب و ص ة خ ا ص ب ت س ك ي ن خ ر ا ط ي ش ا ل م ر ش ح ا ل م ط و ي ة ا ل ج د ي د ة ذ ا ت م س ا ح ة س ط ح م ع د ل ة : م ي ك ر و ن ٢ ٥ ت ر ش ي ح و م ع د ل C S B I G م ط و ي و ر ق - م س ا ح ة ١ ٣ ١ م ت ر م ر ب ع ) ٠ ١ ٤. ١ ق د م م ر ب ع ( خ ا ص ب ا ل ن م ا ذ ج ١ ٠ ٢ ٢ ٨ م ت ر م ر ب ع ) ٥ ٣ ٠. ٣ ق د م م ر ب ع ( ل ل ن م ا ذ ج ٢ ٠. T S B I G م ع د ل ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن و ر ق م ط و ي - م س ا ح ة ١ ٣ ١ م ت ر م ر ب ع ) ٠ ١ ٤. ١ ق د م م ر ب ع ( خ ا ص ب ا ل ن م ا ذ ج ١ ٠ ٢ ٢ ٨ م ت ر م ر ب ع ) ٥ ٣ ٠. ٣ ق د م م ر ب ع ( ل ل ن م ا ذ ج ٢ ٠. ش ب ك ة م ن ا ل س ل ك ا ل م ط و ي ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ S A B I G م ع د ل - ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ م ي ك ر و ن م س ا ح ة ٠. ٩ ٨ م ت ر م ر ب ع ) ٥ ١ ٠. ٥ م ت ر م ر ب ع ١ ٢ ١ ق د م م ر ب ع ( خ ا ص ب ا ل ن م ا ذ ج ١ ٠ ) ١ ٢ ٢. ٧ ق د م م ر ب ع ( ل ل ن م ا ذ ج ٢ ٠. ش ب ك ة م ن ا ل س ل ك ا ل م ط و ي ا ل م ق ا و م ل ل ص د أ R A B I G م ع د ل - ا ل ت ر ش ي ح ٧ ٠ م ي ك ر و ن ) خ ر ط و ش ا ل م ر ش ح ا أل س ط و ا ن ي (. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٥ ٢

26 LA FA CA CA BT CPP LA CA SE CA SE HF CB EC HA م ع ا لج ة ا لم ي ا ه م ج م و ع ة و ا س ع ة م ن خ ر ا ط ي ش ا ل ف ال ت ر ل ك ل ت ط ب ي ق ا ت م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه و ص ن ع ت ل ت ع م ل م ع ا أل و س ا ط ا ل م ن ا س ب ة. ا ر ت ف ا ع ا ل خ ر ا ط ي ش ا ل م ت و ف ر ة ت ت ر ا و ح م ن ٤ إ ل ى ٢ ٠. و م ع د ل ا ل ت ص ف ي ة م ت و ف ر م ن ٠. ٢ ا ل ى ٥ ٠ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ل م خ ص ص و م ع د ال ت ا ل ت ص ف ي ة و و ا أل و س ا ط ا ل م ت خ ص ص ة م ت و ف ر ة ب أ ع د ا د م ح د و د ة. ك ل و ر, C G A ا ل ط ع م ا ل ح د م ن ا ل ر ا ئ ح ة.. GAC م ع ق ش ر ة ج و ز الھند L A ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥ م, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت. S X, BX م ع د ال ت ت ص ف ي ة خ ي و ط A F A C ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن, ٠ ٥, ١ ٠, ٢ ٥, ٥ ١ ٠ ٠ م ي ك ر و ن م ع ق ش ر ة ج و ز الھند GAC م ع د ال ت ت ص ف ي ة - A C ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن ا ل م ص ن ع ة عن طريق ا ل ن ف خ ٢٥ م ي ك ر و ن م ع ق ش ر ة ج و ز الھند. GAC ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. م و د ي ال ت. X S X, B م ع د ال ت ت ص ف ي ة - A B T C P P L ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن ا ل م ص ن ع ة ع ن ط ر ي ق ا ل ن ف خ ٥, ٢ ٥ م ي ك ر و ن م ع ق ش ر ة ج و ز الھند. GAC ا ال ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠, ٠ ٢. م و د ي ال ت. X S X, B ك ل و ر ح ا ج ب ل ل ك ر ب و ن ا ل ط ع م ا ل ح د م ن ا ل ر ا ئ ح ة. م ع د ال ت ت ص ف ي ة - E C A S ا ل ح ا ج ز ا ل ك ر ب و ن ي ٠. ٣, ١, ٥ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٤, ٥, ٧, ٠ ١. م و د ي ال ت. X S X, B م ع د ال ت ت ص ف ي ة - F C A S E H ا ل ح ا ج ز ا ل ك ر ب و ن ي, غ ش ا ء ا ل م م ب ر ي ن ا ل ن ا ف ذ - ٠. ٠ ٢ ٥ ٠. ١ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠, ٠ ٢. م و د ي ال ت. X B ص ف ا ي ا ت - C C B E ا ل ح ا ج ب ة ل ل ك ر ب و ن م ع ش ب ك ة و م خ ر ج خ ا ر ج ي ي ح ت و ي ع ل ى م ي ز ة ا ل م ح ا ف ظ ة ع ل ى ا ل ب ي ئ ة ل ل ت ق ل ي ل م ن ا ن ت ش ا ر ث ا ن ي ا ك س ي د ا ل ك ر ب و ن ف ي ا ل ج و. م ع د ال ت ا ل ت ص ف ي ة ١ ٠, ٥, ١ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. م و د ي ال ت. X S C B E C B I G م ع د ل ا ل ت ر ش ي ح ١ ٠ ٥ ١ م ي ك ر و ن. ا إل ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠ ب و ص ة و ٢ ٠ ب و ص ة ا ل م ن ا س ب ة ل ت س ك ي ن ا ت ا ل م ر ش ح. G D P B I ب و ل ي فوسفات ضد ا ل ت ق ش ر و ا ل ت آ ك ل H A م ع ب و ل ي ف و س ف ا ت ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥ م, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت. S X, BX م ع د ال ت ت ص ف ي ة - A B T C P P H ب و ل ي ب ر و ب ي ل ي ن ا ل م ص ن ع ة ع ن ط ر ي ق ا ل ن ف خ ٢. ٢ ٥ م ي ك ر و ن م ع ب و ل ي ف و س ف ا ت ا ال ر ت ف ا ع ا ت ١ ٠, ٠ ٢. موديالت. S X, BX م ع د ال ت ا ل ت ص ف ي ة ش ب ك ة ا ل ب و ل ي س ت ر ا ل ق ا ب ل ة ل ل ت ن ظ ي ف B T R L H A ٥ ٠ م ي ك ر و ن م ع. ب و ل ي ف و س ف ا ت ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥ م, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت. S X, BX - A FPP A H خيوط ا ل م ل ف ت ة و ك ر ي س ت ا ال ت ا ل ب و ل ي ف و س ف ا ت, ٠ ٥, ١ ٢ ٥, ٥ ٠, ١ ٠ ٠ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١ موديالت. S X, BX C P P H A - P P ا ل م ت ك و ن ع ن ط ر ي ق ت ق ن ي ة ا ل ن ف خ و ك ر ي س ت ا ال ت ا ل ب و ل ي ف و س ف ا ت ٥, ٢ ٥ م ي ك ر و ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥ م, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت. S X, BX ر ا ت ي ن م ب ا د ل ل أل ي و ن ا ت Q A C F ر ا ت ي ن م و ج ب ق و ي ل ت ل ط ي ف ا ل م ي ا ه. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت S X, BX Q A A F ر ا ت ي ن س ا ل ب ق و ي ل ت ق ل ي ل ا ل ن ت ر ا ت. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت S X, BX Q A L M م خ ل و ط م ن ا ل ر ا ت ي ن ا ل م و ج ب و ا ل س ا ل ب ل ل ت ن ق ي ة و ل ت غ ي ي ر ا ل ل و ن ف ي ح ا ل ة ن ف ا د ا ل ر ا ت ي ن. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت S X, BX خ ر ا ط ي ش( خ ر ا ط ي ش ق ا ب ل ة ال ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة) P م س ت و ع ب ا ت ف ا ر غ ة ل ل ت ع ب ئ ة ب و ا س ط ة م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه. ا ال ر ت ف ا ع ا ت ٥ م, ٧, ٠ ١, ٠ ٢. موديالت. S X, BX BT CPP HA BT RL HA FA HA CPP HA QA CF QA AF QA LM P مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٦ ٢

27 ا ن ظ م ة م ض ا د ة ل ل ت ك ل س أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت م ن ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت : ب ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ) P ( D O S A L D O S A F O S D O S A P R O ب ش ح ن ة ج ا ھ ز ة م ن ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت أ و م ن ب و د ر ة ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ) S ( D O S A P L U. أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت ب ب و د ر ة ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت DOSAPLUS أ ن ظ م ة معايرة جرعات ن س ب ي ة ت م ت ص م ي م ھ ا ل ت خ ر ج ا ل ح د ا أل ق ص ى ٥ م ل ل ي ج ر ا م / ا ل ل ت ر ط ب ق ا ل ل ق ا ع د ة U E 98 / 83 / CE ال س ت خ د ا م ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب. ت م ت ز و ي د ج م ي ع ا ل م و د ي ال ت ب م ج م و ع ة م ن ا ل و ص ال ت ا ل د و ا ر ة ب د ر ج ة ٣ ٦ ٠ د ر ج ة ل ل ت و ص ي ل ا ل س ھ ل ب ا أل ن ا ب ي ب س و ا ء ا أل ف ق ي أ و ا ل ر أ س ي. ٣ ٦ ٠ DOSAPLUS أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت ن س ب ي ة ي م ن ح ھ ا ج ھ ا ز ب ف ا ع ل ي ة م ق ب ل ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت ع د ي د الفوسفات طبق ا ل ل ق ا ع د ة UE 98 / 83 / CE ال س ت خ د ا م ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب. - 5 D O S A P L U S ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و ب م ج م و ع ة د و ا ر ة م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ٤ ٣ / ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م و ج ب. - 6 D O S A P L U S ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و ب م ج م و ع ة د و ا ر ة م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م و ج ب. - 7 D O S A P L U S ب ر أ س ال س ت ي ك ي ة و ب م ج م و ع ة د و ا ر ة خ ا ص ة م ن ا ل ب ال س ت ي ك و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة م ز و د ة ب و ص ال ت م ف ت و ح ة ا ل ط ر ف ي ن ي ت ر ا و ح ح ج م ھ ا م ن ٤ ٣ / و ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م و ج ب. ت م ت ص ن ي ع ا ل م ج م و ع ة ا ل د و ا ر ة ب ب ال س ت ي ك ذ و م ق ا و م ة ع ا ل ي ة و ذ ل ك ن ت ي ج ة ا ل ب ح ث و ا ل ت ط و ي ر ا ل ذ ي ق ا م ت ب ه ش ر ك ة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي ا ل خ ا ص ب ا ل خ ا م ا ت ذ ا ت ا أل د ا ء ا ل ع ا ل ي و ا ل ط ر ق ا إل ن ت ا ج ي ة ا ل م ب ت ك ر ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ج م و ع أ ق ص ى ص ال ب ة : ٠ ٣ ٥ ك ر ب و ن ا ت ا ل ك ا ل س ي و م (3 ٣ ٥ C a C O د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت. ( ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح. م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t. L u b r i k i ب و ل ي ف و س ف ا ت ق ا ب ل ال ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة : جاھز ل ال س ت ع م ا ل ف ي ا ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة POLIPHOS B. ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ن ح ا س أ ص ف ر ن ي ل و ن م ق و ى ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P E. - 2 DOSAPLUS ب ر أ س و م ج م و ع ة د و ا ر ة م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ٢ ١ / ب ق ال و و ظ م ت و ا ز ي ) P ( B S موجب. صمام خ ل ط / ت م ر ي ر ج ا ن ب ي ب ا ل د ا خ ل. - 3 D O S A P L U S ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و م ج م و ع ة د و ا ر ة م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ٢ ١ / ب ق ال و و ظ م ت و ا ز ي ) P ( B S موجب. صمام خلط / تمرير جانبي ب ا ل د ا خ ل DOSAPLUS ا ل م ز و د ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و م ج م و ع ة ت ن ا و ب ي ة - د ا خ ل / خ ا ر ج و و ص ل ة ذ ك ر ٢ / ١ ب و ص ة م ط ا ب ق ة ل ل م و ا ص ف ا ت اإلنجليزية. صمام ج ا ن ب ي م د م ج. - 4 D O S A P L U S ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و م ج م و ع ة د و ا ر ة م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر و و ص ال ت ب أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ب ق ط ر ٢ ١ / ب ق ال و و ظ م ت و ا ز ي ) P ( B S موجب. صمام خلط / تمرير جانبي ب ا ل د ا خ ل. - 4 DOSAPLUS 1 ا ل م ز و د ب ر أ س ب ال س ت ي ك ي ة و م ج م و ع ة ت ن ا و ب ي ة - د ا خ ل / خ ا ر ج و و ص ل ة ذ ك ر ٢ / ١ ب و ص ة م ط ا ب ق ة ل ل م و ا ص ف ا ت ا إل ن ج ل ي ز ي ة. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. م ج م و ع أقصى صالبة : ٠ ٣ ٥ ك ر ب و ن ا ت ا ل ك ا ل س ي و م (3 ٣ ٥ C a C O د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت. (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت ض م ن ة : م ف ت ا ح. ا ال ك س س و ا ر ت ا ل م ط ل و ب ة : م ح و ل ل ل غ ال ي ا ت. t L u b r i k i ب و ل ي ف و س ف ا ت ق ا ب ل ال ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة : جاھز ل ال س ت ع م ا ل ف ي ا ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة POLIPHOS A م ع ط ر د ف ي ه ١ ٢ ع ب و ة ا ض ا ف ي ة ا و ح ز م ة ج ل د ي ة م ع ع ب و ت ي ن ا ض ا ف ي ة ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ن ح ا س أ ص ف ر ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن. DOSAPLUS 14 DOSAPLUS 13 DOSAPLUS 2 P O L I P H O S B ع ب و ة ل D O S A P L U S POLIPHOS A ع ب و ة ل D O S A P L U S مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٧ ٢

28 ص غ ي ر ة )( ك ب ي ر ة ( ( ص ن ع م س ا ن. أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت ب ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت DOSAPROP PLUS أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت ن س ب ي ة ت م ت ص م ي م ھ ا ل ت خ ر ج ا ل ح د ا أل ق ص ى ٥ م ل ل ي ج ر ا م / ا ل ل ت ر ط ب ق ا ل ل ق ا ع د ة U E 9 8 / 8 3 / C E ال س ت خ د ا م ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب. م و د ي ال ت م ز و د ة ب ب ل و ر ا ت ح ر ة و أ ن ب و ب ت و ز ي ع ) P ( D O S A P R O و م و د ي ال ت ب ب ل و ر ا ت د ا خ ل خ ر ط و ش ة ) HA ( DOSAPROP. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر. م و د ي ال ت 3P و 2 P ا ال ر ت ف ا ع ٤ ٥ ٧ ٠. ١ م و د ي ال ت M I G N O N م ع ت و ص ي ال ت ٠ ٩ - S و ت و ص ي ال ت L ا ل د ا خ ل ي ة ا ل م ص م م ة ل ال س ت خ د ا م م ن ق ب ل ت ط ب ي ق ا ت ب ع ي ن ة ) ا ل غ ال ي ا ت ( أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٣ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٥ ٩ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ج م و ع أ ق ص ى ص ال ب ة : ٠ ٥ ٠ ك ر ب و ن ا ت ا ل ك ا ل س ي و م (3 ٥ ٠ C a C O د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت. ( م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة و ب ال س ت ي ك ي ة م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P E ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن ) ف ق ط ف ي ا ل م و د ي ال ت. ( M i g n o n أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت ن س ب ي ة ي م ن ح ھ ا ج ھ ا ز ب ف ا ع ل ي ة م ق ب ل ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ط ب ق ا ل ل ق ا ع د ة U E 9 8 / 8 3 / C E ال س ت خ د ا م ا ل م ي ا ه ا ل ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب. DOSAL أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت ب ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت DOSAFOS PLUS أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت غ ي ر ن س ب ي ة ت م ت ص م ي م ھ ا ال س ت خ د ا م ا ت غ ي ر م خ ص ص ة ل ل ش ر ب. م و د ي ال ت م ز و د ة ب ب ل و ر ا ت ح ر ة و أ ن ب و ب ت و ز ي ع ) S ( D O S A F O و م و د ي ال ت ب ب ل و ر ا ت د ا خ ل خ ر ط و ش ة ) HA ( DOSAFOS. و ص ال ت ذ ا ت أ ط ر ا ف د ا خ ل ة / أ ط ر ا ف خ ا ر ج ة ي ت ر ا و ح ق ط ر ھ ا م ا ب ي ن ٢ ١ / ٤ ٣ / ١ ب ق ال و و ظ ا س ط و ا ن ي ) P ( B S م ص ن ع م ن ا ل ن ح ا س ا أل ص ف ر م و د ي ال ت ب ق ال و و ظ م خ ر و ط ي ب ال س ت ي ك ي ) T ( N P ي ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ٣ / ١. م و د ي ال ت 3P و 2 P ا ال ر ت ف ا ع ٤ ٥ ٧ ٠. ١ م و د ي ل MP م ع م د ا خ ل و مخارج BSP ا ل ب ال س ت ي ك ي ة. م و د ي ال ت M I G N O N م ع ت و ص ي ال ت ٠ ٩ - S و ت و ص ي ال ت L و ت و ص ي ال ت L S ذ ا ت ا ل ث ال ث ر ؤ و س ا ل م ص م م ة ل ال س ت خ د ا م م ن ق ب ل ت ط ب ي ق ا ت ب ع ي ن ة ) ا ل غ ال ي ا ت ( أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٣ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٥ ٩ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ج م و ع أقصى صالبة : ٠ ٥ ٠ ك ر ب و ن ا ت ا ل ك ا ل س ي و م (3 ٥ ٠ C a C O د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت. ( م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : ح ل م ا ت ن ح ا س ي ة و ب ال س ت ي ك ي ة م ف ك ب ر ا غ ي ا ق و ا س ج د ا ر ي ة. t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا ل ب و ل ي إ ث ي ل ي ن ت ر ف ت ا ل ي ت T P E ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن س ا ن ) ف ق ط ف ي ا ل م و د ي ال ت. ( M i g n o n أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ا ل ج ر ع ا ت ب ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت أ ن ظ م ة م ع ا ي ر ة ج ر ع ا ت غ ي ر ن س ب ي ة ت م ت ص م ي م ھ ا ل ت س ت خ د م ف ي ا ل غ س ا ال ت. ي ت م ت و ص ي ل ھ ا ب ص ن ب و ر ت غ ذ ي ة ا ل غ س ا ال ت ب ط ر ي ق ة س ھ ل ة و س ر ي ع ة. ال ت ح ت ا ج إ ل ى ع ا م ل ت ر ك ي ب. أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٨ ب ا ر ) ٦ ١ ١ قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s.( أ ق ص ى ح ر ا ر ة ل ل ت ش غ ي ل : ٥ ٣ د ر ج ة م ئ و ي ة ) ٥ ٩ د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت (. م ج م و ع أقصى صالبة : ٠ ٥ ٠ ك ر ب و ن ا ت ا ل ك ا ل س ي و م (3 ٥ ٠ C a C O د ر ج ة ف ا ر ن ھ ا ي ت. ( م ل ح ق ا ت ح س ب ا ل ط ل ب : t L u b r i k i ا ل خ ا م ا ت ا أل س ا س ي ة : ب و ل ي ب ر و ب ل ي ن م ق و ى ا أل ك ر ي ل و ن ي ت ر ي ل ا ل س ت ا ي ر ي ن DOSAL MIGNON S 2P MIGNON SL 3P HA JUNIOR 2P SENIOR 3P SENIOR 3P MP HA H A خ ر ط و ش غ ي ا ر م ن ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ل ل م و د ي ال ت DOSAPROP HA وHA DOSAFOS ا ال ر ت ف ا ع. ١ ٠ ٧ ٥ ٤ HA MIGNON خ ر ط و ش غ ي ا ر م ن ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت للموديالت DOSAPROP MIGNON HA وHA DOSAFOS MIGNON االرتفاع M ٥. ي م ك ن إعادة شحن ب ل و ر ا ت ع د ي د ا ل ف و س ف ا ت ب و ا س ط ة ع ب و ا ت ت ت ر ا و ح س ع ت ھ ا م ا بين ٠. ٥ ك ج م و ١. ٥ ك ج م ب ب ل و ر ا ت ١ ٠ / ٦ أ و ب ل و ر ا ت ٢ ٠ / ١ ٠ إل ع ا د ة م ل ء DOSAFOS DOSAPROP D O S A L. ك ر ي س ت ا ال ت ا ل ب و ل ي ف و س ف ا ت ١ ٦ ٠ غ ر ا م م ن ا ل ف ق ا ع ا ت ال ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة ب DOSAL مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٨ ٢

29 ھ وD د و ا ر ة ل ل ف و س ف ا ت ا ل س ا ئ ل م ض خ ة DOSAPUMP LP ٣ ٦ ٠ م ض ا د ل ل ت ق ش ر و ا ل ت آ ك ل D o s a p u m p L P م ص م م ة ل ح م ا ي ة ا ل غ ال ي ا ت و س خ ا ن ا ت ا ل م ي ا ه ض د ا ل ت آ ك ل و ا ل ت ق ش ر OSAPUMP LP ت ر س ا ال ن ب و ب ا ل د و ا ر ل ل ج ر ع ة ا ل ن س ب ي ة م ن ا ل ف و س ف ا ت ا ل س ا ئ ل ب ن ا ء ع ل ى ا ل م ف ھ و م ا ل ج د ي د م ن ف ل ت ر أ ط ل س ) s A t l a : ( F i l t r i - ي ع م ل ھ ي د ر و ل ي ك ي ا ) ب ا ل س ا ئ ل ( و ال ي ح ت ا ج الى طاقة. - ذ ا ت ي ا ل ت ح ض ي ر, ف ق ط ب إ ض ا ف ة ا ل ف و س ف ا ت ا ل س ا ئ ل P O L I P H O S L P ا ل ى ا ل م س ت و ع ب ا ل خ ا ص ع ن د م ا ت ن خ ف ض ك م ي ت ه ا ل ى ا ل ح د ا أل د ن ى ال, ي ح ت ا ج ا ل ى إ ع ا د ة ت ش غ ي ل ا و ت ن ظ ي ف ال ي ح ت ا ج ا ل ى ت ج ا و ز ا ت ف ي ا ل ت ص ل ي ح ف ي ح ا ل ة ك ا ن ھناك ضغط م ض ا د م ن ا ل ش ب ك ة ا ل ھ د ر و ل ي ك ي ة. - ي ت ك و ن م ن ج ز ئ ي ن ر ئ ي س ي ي ن م ن ف ص ل ي ن ا ل م ض خ ة و ا ل م س ت و ع ب و ا ل ت ي ي م ك ن ت ث ب ي ت ھ ا م ت ص ل ة ا و م ن ف ص ل ة ت ث ب ي ت ا ل م ض خ ة ب ع ي د ا ع ن ا ل م س ت و ع ب ف ي ح ا ل ة ا ل ت ق ي د ب م س ح ا ت م ع ي ن ة. - ت و ص ي ال ت م د ا خ ل و م خ ا ر ج ق ا ب ل ة ل ل ض ب ط ح ي ث ي م ك ن ت و ج ي ھ ھ ا ا ف ق ي ا ا و ع م و د ي ا ف ق ط ع ب ر ت د و ي ر ا ل م ض خ ة د ا خ ل ن ط ا ق ھ ا ال ي ح ت ا ج ل ل ت ف ك ي ك - ا ب ع ا د م ن خ ف ض ة. ت و ص ي ال ت ر ئ ي س ي ة ل ل م د خ ل و ا ل م خ ر ج ف ي ٢ ١ / م ع خ ي و ط B S P ا ل ب ال س ت ي ك ي ة أقصى ضغط ل ل ت ش غ ي ل : ٦ ب ا ر ) ٦ ٨ ٦, قوة ضغط ا ل ب ا و ن د ل ك ل ب و ص ة م ر ب ع ة i p s (. ا ل ج ر ع ة ) ٥ ( P ٢ O : ٣ م ل ج م / ل ت ر د ر ج ة ا ل ش د ة ا ل ك ل ي ة ا ل ق ص و ى : ٠ ( ٣ ٠ f ) ٣ ٠ ٣ C a C O إ ع ا د ة ت ع ب ئ ة ا ل ف و س ف ا ت ا ل س ا ئ ل :. LP POLIPHOS DOSAPUMP LP POLIPHOS LP ١ K g إ ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة م ت و ف ر ة ع ن د ا ل ط ل ب POLIPHOS LP ١٠. ٢٥Kg إ ع ا د ة ا ل ت ع ب ئ ة م ش م و ل ة م ع ا ل ع ب و ة مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٩ ٢

30 و ل د م ATLAS FILTRI ENGINEERING تصمم شركة أ ط ل س ف ي ل ت ر ي إ ن ج ي ن ي ر ي ن ج A t l a s F i l t r i E n g i n e e r i n g م ن ظ و م ا ت ك ا م ل ة ل م ع ا ل ج ة ا ل م ي ا ه ي ت م ت خ ص ي ص ھ ا ب ج م ي ع ا ل ت ف ا ص ي ل و ف ق ا ل ل ط ل ب ا ت ا ل م ح د د ة : - ت ج م ي ع ا ل ب ي ا ن ا ت ت ح ل ي ل ن و ع ي و ك م ي ل ل م ي ا ه ا ل ت ي ي ج ب م ع ا ل ج ت ھ ا و ا ع ت م ا د ا ال س ت خ د ا م ا ل ن ھ ا ئ ي ) ص ا ل ح ة ل ل ش ر ب ا س ت خ د ا م ت ق ن ي ا س ت ع ا د ة ال س ت خ د ا م ا ل ر ي استخدام صناعي ا س ت خ د ا م م د ن ي / م ج ت م ع (. - ت ح د ي د أ ك ث ر ع م ل ي ة م ع ا ل ج ة م ن ا س ب ة م ع ا ل ج ة ت ح ا ك ي ا ل م ع ا ل ج ا ت ا ل م ع م ل ي ة و ت ح د ي د أ ف ض ل ت ك ن و ل و ج ي ا م ت ا ح ة B A T ا أل ك ث ر ت و ف ي ر ا / ا أل ك ث ر ف ا ع ل ي ة. - ت ص م ي م : ع م ل ي ا ت ا خ ت ي ا ر ا ل ح ج م ا ل ھ ي د ر و ل ي ك ي ت ح د ي د ا ل م ع د ا ت و خ ص ا ئ ص ا ل ت ش غ ي ل ع م ل ي ا ت ا خ ت ي ا ر ح ج م ا ل ل و ح ا ت ا ل ك ھ ر ب ا ئ ي ة. - ت ج م ي ع ا ل م ع د ا ت ب إ ج ر ا ء ا ال خ ت ب ا ر ا ل ف ن ي ل ھ ا. - ت ر ك ي ب ا ل م ع د ا ت ف ي ا ل م ك ا ن ت ش غ ي ل ا أل ج ھ ز ة و ت د ر ي ب ا ل ع ا م ل ت س ل ي م د ل ي ل ا ال س ت خ د ا م و ا ل ص ي ا ن ة. ت ح ل ي ة ا ل م ي ا ه أ ن ظ م ة JUPITER م ج م و ع ة و ا س ع ة م ن أ ن ظ م ة ت ح ل ي ة ا ل م ي ا ه ا أل و ت و م ا ت ي ك ي ة ل ال س ت خ د ا م ا ل س ك ن ي و ا ل ص ن ا ع ي. م و د ي ال ت ب خ ز ا ن م ح ل و ل أ ج ا ج م ن ف ص ل م و د ي ال ت ب م ز و د ة ب ك ب ي ن ة م و د ي ال ت م ز د و ج ة. خ ز ا ن ا ت ر ا ت ي ن ج ذ ا ت س ع ة ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٥ و ١ ١ ٠ ٠ ل ت ر. ق د ر ا ت ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٥ ٠ ٠ و ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. خ ز ا ن ا ت ر ا ت ي ن ج و م ع د ا ت ذ ا ت ق د ر ا ت ع ا ل ي ة م ت و ف ر ة ح س ب ا ل ط ل ب. م و د ي ال ت م ع ي ا ر ي ة م ز و د ة ب ص م ا م ت ح ك م م ن ا ل ن و ع : ATL A u t o t r o l L o g i x 255 / ب م ن ب ه ر ق م ي ATL A u t o t r o l L o g i x 268 / ب م ن ب ه ر ق م ي. - Magnum ATM A u t o t r o l ب م ن ب ه ر ق م ي. - 0 AVL A u t o t r o l L o g i x / 7 6 ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة AVL A u t o t r o l L o g i x 268 / ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. - Magnum AVM A u t o t r o l ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. ن م ا ذ ج ذات صمامات م خ ت ل ف ة ) a F l e c k, C l a c k, S i a t و آ خ ر و ن (. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة : طقم أ د و ا ت ك ل و ر ل ت ط ھ ي ر ا ل ر ا ت ي ن ج ا ل ت م ر ي ر ا ل ج ا ن ب ي ا ل ي د و ي. ت ح ل ي ة ا ل م ي ا ه ا ل م ح م و ل ة أ ن ظ م ة ADRIATIC 5 ب ص م ا م ت ح ك م ي د و ي إل د ا ر ة م ر ا ح ل ا ل ت ح ل ي ة ب ط ر ي ق ة ب س ي ط ة و ا ل ش ط ف و إ ع ا د ة ا ل ت و ل ي د. ال ت ت ط ل ب ا ل ت غ ذ ي ة ا ل ك ھ ر ب ا ئ ي ة و ا ل ت د خ ل ا ل ھ ي د ر و ل ي ك ي. م ز و د ب خ ر ط و ش م ا ق ب ل ا ل ت ر ش ي ح c a r b o n b l o c k C B - E C ب ق ط ر ١ ٠ م ي ك ر و ن و ب خ ر ط و ش H S ب إ م ك ا ن ي ة إ ع ا د ة ش ح ن ب ا ل م ل ح ل ع م ل ي ة إ ع ا د ة ت و ل ي د س ھ ل ة ب و ا س ط ة م ح ل و ل أ ج ا ج. ا ل خ ص ا ئ ص : خ ز ا ن ر ا ت ي ن ج ٥ ل ت ر ا ل و ز ن ١ ٠ ك ج م ا أل ب ع ا د x ٣ ٧ ٠ x ٤ ٤ ٥ ٢ ٥ ٠ م م. م ج ا ال ت ا ال س ت خ د ا م ع ل ى س ب ي ل ا ل ھ و ا ي ة : ا ل غ س ي ل ا ل ذ ا ت ي ع ر ب ة ا ل م ع س ك ر م ر ا ك ب ا ل ت ن ز ه و ا ل ت ش ج ي ر أ ل خ م ج ا ال ت ا ال س ت خ د ا م ا ل م ت خ ص ص : م ل ء م ن ظ و م ا ت ا ل ت د ف ئ ة م ن ظ و م ا ت ب خ ال ي ا ش م س ي ة غ س ي ل ا ل ز ج ا ج أ ل خ. مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣

31 ح ب ب م ص م م ة م ف ال ت ر ش ا م ل ة MARS, SAND, VENUS, VEGA - S M A R ا ل ف ص ل ا ل م غ ن ا ط ي س ي ا أل و ت و م ا ت ي ك ي ب م ع د ن ا ل ب ي ر و ل و ز ي ت. ت ت ر ا و ح س ع ة خ ز ا ن ا ل ب ي ر و ل و ز ي ت م ا ب ي ن ٢ ٥ و ٧ ٠ ٠ ل ت ر. ق د ر ا ت ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٧ ٥ ٠ و ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. خ ز ا ن ا ت ب س ع ا ت و ب ق د ر ا ت أ ك ب ر م ت و ف ر ة ت ح ت ا ل ط ل ب. م و د ي ال ت م ع ي ا ر ي ة م ز و د ة ب ص م ا م ت ح ك م م ن ا ل ن و ع : ATL A u t o t r o l L o g i x 263 / ب م ن ب ه ر ق م ي. - Magnum ATM A u t o t r o l ب م ن ب ه ر ق م ي. - 0 AVL A u t o t r o l L o g i x / 7 6 ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. - Magnum AVM A u t o t r o l ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. م و د ي ال ت م ز و د ة بمرشحات Birm و م ن ج ن ي ز G r e e n s a n d م ت و ف ر ح س ب ا ل ط ل ب. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة : ا ل ت م ر ي ر ا ل ج ا ن ب ي ا ل ي د و ي. - D S A N م ر ش ح ا ت ت ن ق ي ة أ و ت و م ا ت ي ك ي ة ب أ س ر ة م ن ر م ل ا ل ك و ا ر ت ز ب ج س ي م ا ت م خ ت ل ف ة ا أل ح ج ا م. ت ت ر ا و ح س ع ة خ ز ا ن ا ل ك و ا ر ت ز م ا ب ي ن ٢ ٥ و ٥ ٠ ٠ ل ت ر. ق د ر ا ت ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٧ ٠ ٠ و ١ ٤ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. خ ز ا ن ا ت ب س ع ا ت و ب ق د ر ا ت أ ك ب ر م ت و ف ر ة ت ح ت ا ل ط ل ب. م و د ي ال ت م ع ي ا ر ي ة م ز و د ة ب ص م ا م ت ح ك م م ن ا ل ن و ع : ATL A u t o t r o l L o g i x 263 / ب م ن ب ه ر ق م ي. - Magnum ATM A u t o t r o l ب م ن ب ه ر ق م ي. - 0 AVL A u t o t r o l L o g i x / 7 6 ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. - Magnum AVM A u t o t r o l ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة : ا ل ت م ر ي ر ا ل ج ا ن ب ي ا ل ي د و ي. - A V E G م ز ي ال ت ز ر ن ي خ أ و ت و م ا ت ي ك ي ة ب ھ ي د ر و ك س ي د ح د ي د ي م ح ب ب. ( G F H ) ت ت ر ا و ح س ع ة خزان GFH م ا ب ي ن ٤ ٠ و ٣ ٦ ٠ ل ت ر. ق د ر ا ت ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٤ ٠ ٠ و ٣ ٢ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. خ ز ا ن ا ت ب س ع ا ت و ب ق د ر ا ت أ ك ب ر م ت و ف ر ة ت ح ت ا ل ط ل ب. م و د ي ال ت م ع ي ا ر ي ة م ز و د ة ب ص م ا م ت ح ك م م ن ا ل ن و ع : ATL A u t o t r o l L o g i x 263 / ب م ن ب ه ر ق م ي. - Magnum ATM A u t o t r o l ب م ن ب ه ر ق م ي. - 0 AVL A u t o t r o l L o g i x / 7 6 ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. - Magnum AVM A u t o t r o l ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة : ا ل ت م ر ي ر ا ل ج ا ن ب ي ا ل ي د و ي. - S V E N U م و ا د ك ي م ي ا ئ ي ة إل ز ا ل ة ا ل ك ل و ر أ و ا ل ك ل و ر ا م ي ن م ن ا ل م ا ء ب ك ر ب و ن ن ش ي ط ) C ( G A. ت ت ر ا و ح س ع ة خ ز ا ن ا ل ك ر ب و ن م ا ب ي ن ٢ ٥ و ٦ ٠ ٠ ل ت ر. ق د ر ا ت ت ت ر ا و ح م ا ب ي ن ٧ ٠ ٠ و ١ ٦ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. خ ز ا ن ا ت ب س ع ا ت و ب ق د ر ا ت أ ك ب ر م ت و ف ر ة ت ح ت ا ل ط ل ب. م و د ي ال ت م ع ي ا ر ي ة م ز و د ة ب ص م ا م ت ح ك م م ن ا ل ن و ع : ATL A u t o t r o l L o g i x 263 / ب م ن ب ه ر ق م ي. - Magnum ATM A u t o t r o l ب م ن ب ه ر ق م ي AVL A u t o t r o l L o g i x 263 / ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. - Magnum AVM A u t o t r o l ب ل و ح ة ر ق م ي ة ح ج م ي ة. ا ل م ل ح ق ا ت ا ل م ت و ف ر ة : ا ل ت م ر ي ر ا ل ج ا ن ب ي ا ل ي د و ي. م ن ظ و م ا ت ب خ ا ص ي ة ا لا س م و ز ي ة ا ل ع ك س ي ة أ ج ھ ز ة م ع ي ا ر ي ة ت ت ر ا و ح س ع ت ھ ا م ن ٤ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة إ ل ى ١ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. أ ج ھ ز ة ب خ ا ص ي ة ا أل س م و ز ي ة ا ل ع ك س ي ة م ع ي ا ر ي ة أ و ح س ب ا ل ط ل ب خ ص ي ص ا ت ص ل س ع ت ھ ا إ ل ى ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة. م و د ي ال ت ق ا ب ل ة ل ال س ت خ د ا م م ع ا ل م ا ء ا ل م س و س. أ ج ھ ز ة ب م ر ح ل ة و ا ح د ة و م ر ح ل ة ت ح ل ي ة م ي ا ه م ز د و ج ة ل ال س ت خ د ا م ا ل ت ك ن و ل و ج ي ت م ت ص م ي م ھ ا ل ي س ت خ د م ف ي ا ل ق ط ا ع ا ت ا ل ص ن ا ع ي ة المختلفة : صناعة ا أل د و ي ة م س ت ح ض ر ا ت ا ل ت ج م ي ل ا ل ص ن ا ع ا ت ا ال ل ك ت ر و ن ي ة و أ ي ا س ت خ د ا م أ خ ر ي ت ط ل ب م ي ا ه ن ق ي ة ل ل غ ا ي ة. م ج م و ع ة و ا س ع ة م ن م ك و ن ا ت أ ھ م م ن ت ج ي ال س ت ك م ا ل ا ل ت ك ن و ل و ج ي ا ت ا ل م ع ي ا ر ي ة و ف ا ع ل ي ة أ ع ل ى. RO 050. DGT إ ن ت ا ج ا ل ت ر ش ي ح ٥ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة RO 1000 إ ن ت ا ج ا ل ت ر ش ي ح ١ ٠ ٠ ٠ ل ت ر / ا ل س ا ع ة مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ١ ٣

32 ق ا ب ل ل ل ت غ ي ر ب د و ن إ ش ع ا ر م س ب ق.R03-08/16 AB ATLAS FILTRI, SANIC and DEPURAL are registered trade marks of ATLAS FILTRI srl. Unauthorized use of the registered trade marks is strictly forbidden and legally persecuted. Images and texts are property of ATLAS FILTRI srl, which reserves the rights to change products design and specification without prior notice. ATLAS FILTRI s.r.l. Headquarter: via Pierobon, 32 Production site: via del Santo, 227 I Limena, Italy - Tel Fax مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة دراسة تكوين الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء كأوساط تمممي هممما بمممصن نة غممم ومممري مممي ممم

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ Holy_bible_1 071 ش ؼ 5 :0 ال مف إ ضب ف ج ه و أ ب ح بره. و ب و ذ ؽ صى أو ؿه. ال أ ه (SVD) ال أرشوه. H376 any man אי ש H834 as כא שר H5973 with עמך H2416 of thy life: חייך H3320

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب Holy_bible_1 363 اس ١ ب 12 :5 (SVD) اع ع زا أ ٠ ب ا شعت ا جب ا عذ ٠ ا ف ا ز ٠ أع ١ ال ٠ جصش. آرا ال ٠ غ ع. H5530 O סכל להם H5971 people, עם H2063 this, ז H5869 which

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب Holy_bible_1 481 اخجبس اال بو اال ل 41 41: أ ب أك ن أثب ك ن اث ب, ال أ زع سح ح ع ك ب زعح ب ع انز كب (SVD) H1931 and he והוא H3808 and I will לא H5493

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ἑλληνο-Ἀραβική Δοξολογία ἦχος Α Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο

Διαβάστε περισσότερα

The Fragments of Heraclitus

The Fragments of Heraclitus The Fragments of Heraclitus Introduction When reading the fragments of Heraclitus, we are reading what a dozen people a long time ago said Heraclitus said a long time ago. We are reaching back two thousand,

Διαβάστε περισσότερα

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ ج ن ات کا بادشاھ Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب Holy_bible_1 371 ص ئ ١ اال ي 11 :31 (SVD) أل ال ٠ حشن ا شة شعج أج اص ا عظ ١. أل لذ شبء ا شة أ ٠ جع ى شعجب. H3068 the LORD H1419 for his great הגדול H6213 to

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء..

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. لمشاهدة كل ما هو ممتع و مفيد في فيزياء الحادي عشر تفضلوا

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع Holy_bible_1 م قب 3:24 امرة ش ػ م قب 3:24 3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع امخى يبك أقن وى أؽظبء امنجي فظنح امقراء األقضر, خدؽو وب اموخع عبح ا ذؼث ش " D it a,b,d,e,ff2,l,r1 ( ايغر امونح غ ؽنى ؽده امز

Διαβάστε περισσότερα

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha Dictionary English French Arabic terms of PID Dictionnaire Anglais Français Arabe des termes des DIP المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي محمد واورير Mohamed OUAOURIR أحمد عزيز بوصفيحة

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) رى Samundari Gumbad ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ούρντου(Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα

Διαβάστε περισσότερα

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز ن قوبض 3 ظهؿتبى 1393 38-5 Assessment of changes in hydro-meteorological variables upstream of Helmand Basin during the last century using CRU data

Διαβάστε περισσότερα

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s b K Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, Ἦχος Δ,ce.Πα zq zg D Go ] G s k fe: x ] K π ξη ε ε θε θξα α μα

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ Holy_bible_1 ٠ جذ شى ز ١ ر اج ف الزجبعبد االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ ا ال ػذ ر افك و ا زشج بد ف ا ش ا ذ فش ا ذ ٠ د ٠ ذ ف ا ف جبرب رخز ف ر ب ب ػ ا ز ف ا غجؼ

Διαβάστε περισσότερα

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\ .p Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς, Μέρος 6 ον 1 Λειτουργικά Β. Νικολαΐδου Ἀραβικά-Ρωσικά-Ρουμανικά, Ἦχος Γ Λειτουργικά Βασ. Νικολαΐδου Ἑλληνικά-Ἀραβικά-Ρωσικά Φορωδιακά 1 Ἦχος Γ t

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR 2.1 PENDAHULUAN Ibadah solat merupakan ibadah fardu dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad menekankan solat setelah

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج Holy_bible_1 415 صوش ب 2 :3 فمبي ا شة ش طب : ] ز شن ا شة ب ش طب. ز شن ا شة ا زي اخزبس (SVD) أ سش. أف ظ زا شؼ خ زش خ ا بس [. H7854 Satan, ה שטן H1605 rebuke ויגער H413

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS Mohd Hisyam bin Abdul Rahim UniversitiTun Hussein Onn Malaysia mdhisyam@uthm.edu.my Prof. Dato Dr. Zulkifli bin Haji MohdYusoff

Διαβάστε περισσότερα

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس لقب كيريس اثبات ان المسيح قال انا ه هللا Holy_bible_1 في البداية ارجا الرجع الي ملف اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه هللا شرحت فيه معني كلمة كيريس اثبات ان كيريس باليناني تساي يهه بالعبري اركز هنا علي

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September 2011 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam 1 2 2 3 1 JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل اقتباس العهد الجديد من القديم يؤكد ان لقب الرب او كيريوس هو اسم يهوه كيريوس اسم الرب يسوع المسيح وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل Holy_bible_1 درسنا سابقا وعرفنا ان يسوع المسيح اهلل الظاهر

Διαβάστε περισσότερα

Analytical study on the ballistic behavior of thin laminated composite plates based on Tsai-Hill and maximum strain criterions

Analytical study on the ballistic behavior of thin laminated composite plates based on Tsai-Hill and maximum strain criterions 5-6 صص شماره 6 دوره 693 شهریور مدرس مکانیک مهندسی مجله پژوهشی علمی ماهنامه مدرس مکانیک مهندسی mme.modares.ac.ir سای- معیارهای براساس چندالیه کامپوزیتی نازک ورقهای بالستیک رفتار تحلیلی بررسی ماکسیمم کرنش

Διαβάστε περισσότερα

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM Oleh: Fatimah Binti Ali 1 Abstrak Artikel ini menjelaskan mengenai status (taraf atau kedudukan) dan hak (kuasa berbuat sesuatu) wanita menurut Islam. Perbincangan meliputi

Διαβάστε περισσότερα

RDA of Vitamins and Minerals

RDA of Vitamins and Minerals RDA of Vitamins and Minerals Nutrient/ Ingredient RDA Life Stage Group 5 0-6 mo 50% - - 6 7-12mo 50% - - 8 12 4-8y 250% 500% - 20 9-13y 250% 500% - 25 14-18y 250% 500% - 30 19-30y 250% 500% 30 31-50y 250%

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63 Résumé, : La matrice de la Six Sigma est un système de gestion et de suivi de la performance, ce qui est une démarche globale et intégrée de la méthodologie de tous les aspects de l'activité de l'institution

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Address Greek Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya.

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya. Panduan Pelaksanaan Kem Bestari Solat (KBS) Tahap Satu PANDUAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) TAHAP SATU 1. PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara

Διαβάστε περισσότερα

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change GôaÉ S ƒæjq Iójó G drive the change عن ق رب الأناقة واجلاذبية... موا صفات جعلتها حتظى باإعجاب اجلميع òncéjك ábéfcg إلى آفاق جديدة 2. 1. 3. 4. رين و س افران رم ز الأناق ة احلقيقي ة تع بر رين و س افران

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل للا جابة عن هذا

Διαβάστε περισσότερα

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري ۳۰ نيسان - ۱۳ ا يار ۲۰۱٤ سوريا الا ردن لبنان تركيا العراق مصر ا برز التطورات: ا غذية العا إ ل ريف حلب ل رة يصل ا و ع ة أ ر سور قلت إرساليات ا صص

Διαβάστε περισσότερα

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11:

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11: هل العدد الذي يقول لكن نجنا من 4 الشرير محرف لوقا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في لوقا " 4 11: و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا

Διαβάστε περισσότερα

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt Amaikha Hamaika means eleven in the Basque language. Sometimes we use the same word to say many or a lot, when the group of things we are talking about is countless or we just won t take the time to count

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير ووقف المالك قائال هو 1 مضاف رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في رؤيا " 1 11: ثم اعطيت قصبة شبه عصا و وقف المالك قائال لي قم و قس هيكل هللا و المذبح و الساجدين فيه " محرف الن

Διαβάστε περισσότερα