CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος"

Transcript

1 CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

2 Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΣ Θ ΜΟΝΟΣ ΚΑΡΝΑΓΩΓΟΣ ΚΥΛΔΑ ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΣΥΣΣΩΕΥΣΘΣ ΚΑΡΝΛΑΣ ΚΑΡΕΛΟ (ΑΡΟΛΘΞΘ) ΕΞΩΤΕΛΚΟ ΑΝΟΛΓΜΑ ΡΟΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ ΧΩΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΝΤΟΧΘ ΤΟΥ ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΕΜΑΝΤΛΚΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑ ΕΛΑΧΛΣΤΕΣ ΑΡΟΣΤΣΕΛΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΟΛΘΨΘ ΟΛΚΛΑΚΘΣ ΡΥΚΑΓΛΑΣ ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΕΛΓΑΦΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΑΓΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΕΛΕΓΚΤΘ ΚΑΥΣΛΜΟ ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΓΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΔΑΥΛΛΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΚΑΛ ΟΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΛΘΩΣΘ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΧΘΣΘ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΡΕΛΛΕΤ ΡΩΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΧΕΛΛΣΜΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΔΟΧΕΛΟ ΚΑΥΣΘΣ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΛΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΘΣ ΚΑΛ ΣΩΛΘΝΩΝ ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΚΑΡΝΑΕΛΩΝ ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΜΕΩΝ ΑΡΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΤΗΑΜΛΟΥ ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΑΝΕΜΛΣΤΘΑ ΚΑΡΝΑΕΛΩΝ ΡΕΛΟΔΟΣ ΜΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΕΝΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 39 ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [2]

3 Γ Ε Ν Λ Κ Ε Σ Ρ Λ Θ Ο Φ Ο Λ Ε Σ Αυτό το εγχειρίδιο οδθγιϊν ςυντάχτθκε από τον Καταςκευαςτι και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ. Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ ι παραχϊρθςθσ του προϊόντοσ, πρζπει οπωςδιποτε να παραδοκεί μαηί και αυτό το εγχειρίδιο οδθγιϊν. Οι πλθροφορίεσ που περιζχει απευκφνονται ςτον αγοραςτι και ςε όλα τα άτομα που, με οποιαδιποτε ιδιότθτα, ςυμβάλλουν ςτθν τοποκζτθςθ, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ του προϊόντοσ. Διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ και τισ πλθροφορίεσ που περιζχει αυτό το εγχειρίδιο, πριν προβείτε ςτθν εγκατάςταςθ και τθ χριςθ του προϊόντοσ, κακϊσ και οποιαδιποτε τεχνικι επζμβαςθ πάνω ςε αυτό. Θ πιςτι τιρθςθ των οδθγιϊν που περιζχει το παρόν εγχειρίδιο οδθγιϊν εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των χρθςτϊν και του προϊόντοσ, τθν οικονομικι λειτουργία και τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Θ ProgettoPellets δε φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμίεσ που προκλικθκαν από μθ τιρθςθ των κανόνων τοποκζτθςθσ, χριςθσ και ςυντιρθςθσ που περιζχονται ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν, κακϊσ και από μθ εξουςιοδοτθμζνεσ μετατροπζσ του προϊόντοσ και/ι χριςθ μθ γνιςιων ανταλλακτικϊν. Το προϊόν πρζπει να εγκαταςτακεί και να χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτι, κακϊσ και ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ και τοπικοφσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. Θ εγκατάςταςθ, θ υδραυλικι ςφνδεςθ, ο ζλεγχοσ λειτουργίασ, θ ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ είναι εργαςίεσ που πρζπει να εκτελοφνται αποκλειςτικά από ειδικευμζνουσ και εξουςιοδοτθμζνουσ τεχνικοφ, που να γνωρίηουν καλά το προϊόν. Το προϊόν δεν πρζπει να τοποκετθκεί κοντά ςε τοιχϊματα από ξφλο ι εφφλεκτο υλικό. Για τθν ορκι τοποκζτθςι του, πρζπει να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ τθσ παραγράφου «ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΟΣΑΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ». Ελζγξτε τθ επιπεδότθτα του δαπζδου όπου πρόκειται να τοποκετθκεί το προϊόν. Πταν μετακινείτε τα μζρθ από ατςάλι τθσ επζνδυςθσ, ςασ ςυνιςτοφμε να φοράτε κακαρά βαμβακερά γάντια, για να μθν αφινετε ίχνθ (δακτυλικά αποτυπϊματα) που κακαρίηονται δφςκολα. Θ τοποκζτθςθ τθσ ςόμπασ πρζπει να γίνει από δφο τουλάχιςτον άτομα. Θ ςφνδεςθ τθσ ςόμπασ πζλετ με το θλεκτρικό δίκτυο πρζπει να γίνει μόνο αφοφ πρϊτα ολοκλθρωκεί τζλεια θ ςφνδεςθ με τθν καπνοδόχο. Το φισ του θλεκτρικοφ καλωδίου πρζπει να βρίςκεται ςε ευπρόςιτο ςθμείο μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ. Το πζλετ που καίγεται ςτθν ςόμπα πρζπει να ζχει εγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά (βλ. κεφάλαιο «ΚΑΤΙΜΟ»). Μθ χρθςιμοποιείτε υγρά καφςιμα για προςάναμμα ι για να ηωντανζψει θ φλόγα ςτθ ςόμπα πζλετ. Κατά τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ, πρζπει να αερίηεται επαρκϊσ ο χϊροσ όπου βρίςκεται. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν προβλιματα λειτουργίασ, θ τροφοδοςία του καυςίμου διακόπτεται. Ρριν επανεκκινιςετε τθ ςυςκευι, πρζπει να εξουδετερϊςετε τθν αιτία που προκάλεςε το πρόβλθμα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ, διακόψτε αμζςωσ τθ χριςθ του προϊόντοσ. Μθν αφαιρείτε τθν προςτατευτικι ςχάρα που υπάρχει ςτο δοχείο πζλετ. Αν παρουςιαςτοφν πολλζσ «ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ ανάμματοσ», πριν τθν επόμενθεπανεκκίνθςθ, πρζπει να απομακρφνετε το πζλετ που ζπεςε μζςα ςτον καυςτιρα. Πταν θ ςόμπα πζλετ είναι ςε λειτουργία, οι επιφάνειεσ, οι χειρολαβζσ, οι ςωλινεσ απαγωγισ καπναερίων και το τηάμι μπορεί να είναι πολφ ηεςτά. Για να αγγίξετε αυτά τα μζρθ πρζπει να φοράτε κατάλλθλα μζςα ατομικισ προςταςίασ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [3]

4 Επειδι το γυαλί μπορεί να είναι πολφ ηεςτό, δεν πρζπει να επιτρζπετε ςε κανζνα άτομο που δεν γνωρίηει καλά τθ λειτουργία τθσ ςόμπασ να πλθςιάηει ςε αυτιν. Για λόγουσ αςφαλείασ, θ ςυςκευι αυτι δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν) με μειωμζνεσ ψυχοςωματικζσ ι διανοθτικζσ ικανότθτεσ, ι από άτομα που δεν ζχουν τθν απαραίτθτθ εμπειρία και γνϊςεισ, εκτόσ και αν βρίςκονται υπό τθν επιτιρθςθ κάποιου υπεφκυνου ατόμου. Κατά τθ λειτουργία ι και κατά τθν ψφξθ τθσ ςυςκευισ μπορεί να ακοφγονται κάποιοι ελαφροί κόρυβοι. Δεν πρόκειται για κάποιο ελάττωμα, αλλά για τθ φυςικι ςυνζπεια τθσ ςυςτολισ/διαςτολισ των υλικϊν καταςκευισ. Οι εικόνεσ που υπάρχουν ςε αυτό το εγχειρίδιο είναι κακαρά ενδεικτικζσ και, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, δεν απεικονίηουν με ακρίβεια το προϊόν. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [4]

5 1. Γ Ε Ν Λ Κ Ο Λ Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ χ. 1 ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [5]

6 1.1 Κ Α Ρ Ν Ο Δ Ο Χ Ο Σ Ι Μ Ο Ν Ο Σ Κ Α Ρ Ν Α Γ Ω Γ Ο Σ Κάκε ςυςκευι πρζπει να είναι ςυνδεμζνθ με ζναν κατακόρυφο αγωγό, που ονομάηεται καπνοδόχοσ, για τθν απαγωγι προσ ςτο φπαικρο του καπνοφ που παράγεται κατά τθν καφςθ, μζςω φυςικοφ ελκυςμοφ. Θ καπνοδόχοσ πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ: Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. Να είναι ςτεγανι (χωρίσ διαρροζσ καπναερίων), αδιαπζραςτθ, κατάλλθλα μονωμζνθ και επενδυμζνθ, καταςκευαςμζνθ με υλικά που αντζχουν ςτθ διάβρωςθ των καπναερίων και ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ. Να είναι ςυνδεμζνθ με μία μόνο ςόμπα, τηάκι ι απορροφθτιρα (Σχ. 2). Να ζχει τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, ςτακερι και ελεφκερθ εςωτερικι διατομι (ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθ διάμετρο του καπναγωγοφ τθσ ςόμπασ) και φψοσ μεγαλφτερο από 3,5 μ. (Σχ. 2). Να είναι όςο το δυνατόν πιο κατακόρυφθ, με εκτροπι από τον άξονα όχι μεγαλφτερθ από 45 (Σχ. 2). Να βρίςκεται ςε κατάλλθλθ απόςταςθ από εφφλεκτα ι καφςιμα υλικά, με παρεμβολι διάκενου αζρα ι μονωτικοφ υλικοφ. Θ εςωτερικι διατομι πρζπει να είναι ομοιόμορφθ και, κατά προτίμθςθ, κυκλικι. Τα τοιχϊματα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο λεία και χωρίσ ςτενζματα, και οι γωνίεσ κανονικζσ και χωρίσ παρεμβολζσ. χ. 2 Pa ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [6]

7 1.2 Κ Υ Λ Δ Α Ε Ρ Λ Κ Ε Ω Θ Σ Θ Σ Σ Υ Σ Σ Ω Ε Υ Σ Θ Σ Κ Α Ρ Ν Λ Α Σ Σασ ςυνιςτοφμε να προετοιμάςετε ζναν κάλαμο ςυςςϊρευςθσ των ςτερεϊν υπολειμμάτων και, ενδεχόμενα, των ςυμπυκνωμζνων υδρατμϊν για τθν καπνοδόχο. Ο κάλαμοσ αυτόσ πρζπει να βρίςκεται κάτω από το ςτόμιο ςυναρμογισ του ςωλινα ςφνδεςθσ, ζτςι ϊςτε να ανοίγει και να επικεωρείται εφκολα. Το πορτάκι του καλάμου πρζπει να είναι ςτεγανό. (Σχ. 1) 1.3 Κ Α Ρ Ε Λ Ο Α Ρ Ο Λ Θ Ξ Θ Το καπζλο (απόλθξθ) είναι το τελικό τμιμα ςτθν κορυφι τθσ καπνοδόχου και που ςκοπόσ του είναι να διευκολφνει τθ διαςπορά των καπναερίων ςτθν ατμόςφαιρα. Το καπζλο (απόλθξθ) πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ: Να ζχει εςωτερικι διατομι ανάλογθ και μορφι παρόμοια με τθν καπνοδόχο (A). Θ ωφζλιμθ διατομι εξόδου (B) να είναι μεγαλφτερθ από το διπλάςιο τθσ διατομισ τθσ καπνοδόχου (A). Θ καμινάδα (τμιμα τθσ καπνοδόχου που προεξζχει από τθ ςτζγθ) που παραμζνει ςτο φπαικρο (π.χ., ςε περίπτωςθ πλάκασ), πρζπει να ζχει κτιςτι επζνδυςθ και να είναι καλά μονωμζνθ. Να είναι καταςκευαςμζνθ κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να μθν επιτρζπει τθν ειςχϊρθςθ βροχισ, χιονιοφ, ξζνων ςωμάτων, κτλ. μζςα ςτθν καπνοδόχο. Επίςθσ, πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ζξοδο των καπναερίων, από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ ι κλίςθ κι αν φυςάει ο άνεμοσ (αντιανεμικό καπζλο). ωςτζσ αποςτάςεισ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ καπνοδόχου. Για να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία τθσ καπνοδόχου και να επιτυγχάνεται θ άριςτθ διαςπορά των προϊόντων τθσ καφςθσ ςτθν ατμόςφαιρα, το καπζλο πρζπει να βρίςκεται ςε κζςθ που πλθροί τισ αναγραφόμενεσ αποςτάςεισ: 6-8 μζτρα μακριά από τυχόν διπλανά κτίρια ι άλλα εμπόδια που ξεπερνοφν το φψοσ του καπζλου. 50 εκατοςτά πάνω από τυχόν εμπόδια που βρίςκονται ςε απόςταςθ ίςθ ι μικρότερθ από 5 μζτρα. Ζξω από τθ ηϊνθσ αναρροισ. Θ ηϊνθ αυτι μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ και διαςτάςεισ, ανάλογα με τθ γωνία κλίςθσ τθσ ςτζγθσ. Για το λόγο αυτό, πρζπει να τθροφνται τα ελάχιςτα φψθ που αναγράφονται παρακάτω. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [7]

8 1.4 Ε Ξ Ω Τ Ε Λ Κ Ο Α Ν Ο Λ Γ Μ Α Ρ Ο Σ Α Γ Ω Γ Θ Σ Α Ε Α Για να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία τθσ καφςθσ, ςτθ ςόμπα ι το τηάκι πρζπει να τροφοδοτείται θ απαιτοφμενθ ποςότθτα αζρα, από κάποιο εξωτερικό άνοιγμα προςαγωγισ. χ. 3 Το άνοιγμα προςαγωγισ αζρα πρζπει: Να ζχει διαςτάςεισ ίςεσ ι μεγαλφτερεσ από αυτζσ που αναγράφονται ςτθν παράγραφο «ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ». Να προςτατεφεται με μία ςχάρα (ι άλλο μζςο), αρκεί αυτι να μθν ελαττϊνει τθν προβλεπόμενθ ελάχιςτθ διατομι. Ρρζπει να βρίςκεται ςε ζνα ςθμείο όπου δεν μπορεί να αποφραχτεί από κάποιο εμπόδιο. Θ προςαγωγι του αζρα ςτθ ςόμπα μπορεί να γίνει με διάφορουσ τρόπουσ: Από ζνα εξωτερικό άνοιγμα προςαγωγισ (ςχάρα), απευκείασ μζςα ςτο χϊρο τθσ ςόμπασ. Μζςω καναλιϊν ι ςωλινων που διοχετεφουν τον αζρα ςτο χϊρο τθσ ςόμπασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αυξθκεί θ ελάχιςτθ προβλεπόμενθ ωφζλιμθ διατομι κατά τουλάχιςτον 15%. Μζςω κάποιου χϊρου που γειτονεφει αυτόν τθσ ςόμπασ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ροι του αζρα γίνεται απρόςκοπτα, μζςω ςτακερϊν ανοιγμάτων που υπάρχουν προσ το φπαικρο. χ. 4 χ. 5 το γειτονικό χϊρο από όπου παραλαμβάνεται ο αζρασ, δεν πρζπει να επικρατεί υποπίεςθ, ςε ςχζςθ με το εξωτερικό περιβάλλον, εξαιτίασ αντίκετου ελκυςμοφ αζρα, που προκαλείται από κάποια ςυςκευι απορρόφθςθσ που λειτουργεί (απορροφθτιρασ). τον γειτονικό χϊρο, τα ςτακερά ανοίγματα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται παραπάνω. Απαγορεφεται θ λιψθ του αζρα καφςθσ από γκαράη, αποκικεσ καυςίμων ι από χϊρουσ που φιλοξενοφν δραςτθριότθτεσ που ελλοχεφουν κίνδυνο πυρκαγιάσ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [8]

9 1.5 Χ Ω Ο Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Θ Σ Θ ςυςκευι πρζπει να τοποκετθκεί ςε ζνα χϊρο που εξαςφαλίηει τθν αςφαλι, εφκολθ και απλι χριςθ και ςυντιρθςθ. Θ ςυςκευι απαιτεί τθ ςφνδεςθ με πρίηα, θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ του κτθρίου πρζπει να διακζτει ςφςτθμα γείωςθσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ πρζπει να πλθροί τα εξισ: Δεν πρζπει να είναι γκαράη, αποκικθ καυςίμων ι χϊροσ που φιλοξενεί δραςτθριότθτεσ που ελλοχεφει κίνδυνο πυρκαγιάσ. Δεν πρζπει να επικρατεί υποπίεςθ, ςε ςχζςθ με το εξωτερικό περιβάλλον, εξαιτίασ του αντίκετου ελκυςμοφ αζρα, ο οποίοσ προκαλείται λόγω του ότι ςτο χϊρο τθσ ςόμπασ λειτουργεί κάποια ςυςκευι απορρόφθςθσ. Μθ χρθςιμοποιείτε δφο ςόμπεσ ςτον ίδιο χϊρο (ι ζνα τηάκι και μία ςόμπα ι μία ςόμπα και μία κουηίνα με ξφλα, κτλ.), γιατί ο ελκυςμόσ (τράβθγμα) τθσ μιασ ςυςκευισ προκαλεί δυςλειτουργίεσ ςτθν άλλθ. Μόνο ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ κουηίνα είναι δυνατι θ χριςθ ςυςκευϊν μαγειρζματοσ με τουσ αντίςτοιχουσ απορροφθτιρεσ, χωρίσ εξαγωγζα. Απαγορεφεται θ χριςθ τθσ ςόμπασ ταυτόχρονα με ςυςτιματα κεντρικοφ αεριςμοφ, με ι χωρίσ εξαγωγζα, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ ι ςυςκευζσ, όπωσ: ςυςτιματα βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ του αζρα ι άλλα ςυςτιματα κζρμανςθσ που χρθςιμοποιοφν ανεμιςτιρεσ για τθν αλλαγι του αζρα. Σα προαναφερκζντα ςυςτιματα κα μποροφςαν να προκαλζςουν υποπίεςθ ςτο χϊρο τθσ ςόμπασ, ζςτω και αν λειτουργοφν ςε χϊρουσ παραπλιςιουσ που επικοινωνοφν με αυτόν. Απαγορεφεται θ χριςθ τθσ ςόμπασ ςε κοινόχρθςτουσ διαδρόμουσ, ςε κρεβατοκάμαρεσ, ςε λουτρά. 1.6 Α Ν Τ Ο Χ Θ Τ Ο Υ Δ Α Ρ Ε Δ Ο Υ Βεβαιωκείτε ότι το φζρον δάπεδο αντζχει το ςυνολικό βάροσ τθσ ςόμπασ (βλ. βάροσ προϊόντοσ, ςτθν παράγραφο «ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ»). Αν το δάπεδο δεν ζχει τθν απαραίτθτθ αντοχι, πρζπει να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα. 1.7 Κ Ε Μ Α Ν Τ Λ Κ Θ Λ Κ Α Ν Ο Τ Θ Τ Α Ελζγξτε τθ κερμαντικι ικανότθτα τθσ ςυςκευισ, ςυγκρίνοντασ τθν ονομαςτικι ιςχφ, που αναγράφεται ςτθν παράγραφο «ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ», με τθν ιςχφ που απαιτείται για τθ κζρμανςθ των χϊρων. Ο κατά προςζγγιςθ υπολογιςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ γίνεται πολλαπλαςιάηοντασ τα τετραγωνικά μζτρα επί το φψοσ τθσ οροφισ. Το γινόμενο, ςτθ ςυνζχεια, πολλαπλαςιάηεται με ζνα ςυντελεςτι, ο οποίοσ εξαρτάται από το βακμό μόνωςθσ του κτθρίου, δθλαδι, από εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ: - Εςωτερικοί παράγοντεσ: τφποι κουφωμάτων, πάχοσ μονϊςεων και τοίχων, τφποσ δομικϊν υλικϊν, παρουςία κλιμακοςταςίων, μεγάλεσ επιφάνειεσ υαλοςταςίων, ψθλζσ οροφζσ, κζςθ του προσ κζρμανςθ χϊρου ςε ςχζςθ με παραπλιςιουσ κερμαινόμενουσ ι μθ κερμαινόμενουσ χϊρουσ,... -Εξωτερικοί παράγοντεσ: γεωγραφικι κζςθ, μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία, προςανατολιςμόσ, ταχφτθτα ανζμων, γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ, υψόμετρο. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [9]

10 1.8 Ε Λ Α Χ Λ Σ Τ Ε Σ Α Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ε Λ Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Λ Α Σ Θ τοποκζτθςθ του προϊόντοσ πρζπει να γίνει τθρϊντασ τισ αποςτάςεισ αςφαλείασ από εφφλεκτα και άφλεκτα ι ευαίςκθτα ςτθ κερμότθτα υλικά (φζροντεσ τοίχοι, ξφλινα αντικείμενα, ζπιπλα, κ.λπ.). Αν το δάπεδο είναι καταςκευαςμζνο από ευαίςκθτο ςτθ κερμότθτα ι εφφλεκτο πρζπει να το καλφψετε, γφρω από τθν ςόμπα, μα κάποιο άκαυςτο υλικό: μεταλλικι πλάκα (ατςάλι), μάρμαρο, πλακάκια, κ.λπ. Οι ελάχιςτεσ αποςτάςεισ που πρζπει να τθρθκοφν από τθ ςόμπα είναι: χ Ρ Ο Λ Θ Ψ Θ Ο Λ Κ Λ Α Κ Θ Σ Ρ Υ Κ Α Γ Λ Α Σ Το προϊόν πρζπει να εγκαταςτακεί και να χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτι, κακϊσ και ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ και τοπικοφσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ. Όταν ζνασ καπναγωγόσ διαπερνά ζναν τοίχο ι τθν οροφι, πρζπει να εφαρμόηονται ειδικοί κανόνεσ εγκατάςταςθσ (προςταςία, κερμομόνωςθ, απόςταςθσ από αντικείμενα ευαίςκθτα ςτθ κερμότθτα, κτλ.) Σασ ςυνιςτοφμε, επίςθσ, να μθν αφινετε μζςα ςτθ ηϊνθ ακτινοβολίασ τθσ ςόμπασ (και, ςε κάκε περίπτωςθ, ςε απόςταςθ 80 εκ. από τθν πθγι κερμότθτασ) υλικά και αντικείμενα από εφφλεκτο υλικό (π.χ., δοκοί, κουρτίνεσ, ξφλινα ζπιπλα, εφφλεκτα υγρά, κτλ.). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, βλ. παράγραφο «ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΟΣΑΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ» Ο καπναγωγόσ ςφνδεςθσ, θ καπνοδόχοσ, το καπζλο (απόλθξθ) και το εξωτερικό άνοιγμα προςαγωγισ αζρα πρζπει να είναι πάντοτε ελεφκερα (χωρίσ εμπόδια) και κακαρά. Ρρζπει να ελζγχονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (τουλάχιςτον δφο φορζσ από τθν ζναρξθ ζωσ το τζλοσ τθσ ετιςιασ περιόδου χριςθσ). Μετά από μία περίοδο αδράνειασ τθσ ςυςκευισ, ςασ ςυνιςτοφμε να κάνετε όλουσ τουσ ελζγχουσ και τισ ενζργειεσ που αναφζρονται παραπάνω. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςυμβουλευτείτε ζναν καπνοδοχοκακαριςτι. Χρθςιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα καφςιμα (βλ. παράγραφο «ΚΑΤΙΜΑ»). ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [10]

11 2. Τ Ε Χ Ν Λ Κ Α Χ Α Α Κ Τ Θ Λ Σ Τ Λ Κ Α 2. 1 Τ Ε Χ Ν Λ Κ Α Σ Τ Ο Λ Χ Ε Λ Α χ. 7 ΣΤΠΟ: ΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΣ CALLIDA 25 kw ΜΕΓΙΣΗ ΕΠΙΣΡΕΠΣΗ ΠΙΕΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: 3 bar ΔΙΑΣΑΕΙ: 1290 x 600 x 680 mm ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΛΟ: 38L, 25kg ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΤ: 55L ΕΞΟΔΟ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ: 80mm ΣΤΠΟ ΚΑΤΙΜΟΤ: WOOD PELLET ΜΕΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΗ: 91 % ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΤΙΜΟΤ: 1,2 5,6 kg/h ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ: 230 kg ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [11]

12 2.2 Δ Λ Α Γ Α Μ Μ Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Θ Σ C O N T R O L E R ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [12]

13 3. Κ Α Υ Σ Λ Μ Ο Το πζλετ ξφλου είναι ζνα καφςιμο που επιτυγχάνεται με τθν ςυμπίεςθ πριονιδιϊν, τα οποία προζρχονται από τα υπολείμματα τθσ κατεργαςίασ του φυςικοφ αποξθραμζνου ξφλου. Θ τυπικι του μορφι, μικρά κυλινδρικά ςϊματα, επιτυγχάνεται με εξϊκθςθ από διάτρθτθ πλάκα. Χάρθ ςτθ λιγνίνθ μία φυςικι ουςία που εκλφεται κατά τθ ςυμπίεςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ-, τα πζλετ αποκτοφν ςυνοχι και ςυμπαγι υφι, χωρίσ να απαιτείται επιπλζον επεξεργαςία με χθμικά πρόςκετα ι κόλλεσ. Στο εμπόριο υπάρχουν διάφοροι τφποι πζλετ, θ χ. 8 ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά των οποίων ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο κατεργαςίασ και τα είδθ ξφλων που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι τουσ. Επειδι τα χαρακτθριςτικά και θ ποιότθτα του πζλετ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν αυτονομία, τθν απόδοςθ και τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςόμπασ, ςασ ςυμβουλεφουμε να χρθςιμοποιείτε πζλετ καλισ ποιότθτασ. Οι ςόμπεσ τθσ υποβλικθκαν ςε δοκιμζσ και προγραμματίςτθκαν, για να εξαςφαλίηουν άριςτθ απόδοςθ και ομαλι λειτουργία, με πζλετ που ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Τλικό Ρζλλετ από φυςικό ξφλο Μικοσ (περίπου) mm Διάμετροσ (περίπου) mm Φαινομενικό ειδικό βάροσ (περίπου) 650 kg/m3 Ειδικό βάροσ (περίπου) > 1.0 kg/dm3 Κατϊτερθ κερμογόνοσ δφναμθ (περίπου) 5 kwh/kg Τγραςία (περίπου) <8% Τπόλειμμα τζφρασ (περίπου) <0.5% ασ ςυνιςτοφμε πζλλετ με προδιαγραφζσ ÖNORM M1735, DIN plus και ΕΝ Για να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία, πρζπει: Να ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ τθ χριςθ πζλετ με διαςτάςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι. Να ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ τθ χριςθ πζλετ, που περιζχει ςκόνθ ροκανιδιοφ, φλοιοφ, καλαμποκιοφ, ρθτινϊν ι χθμικϊν ουςιϊν (πρόςκετα, κόλλεσ, κ.λπ.). Να ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ τθ χριςθ υγροφ πελετ. Η χριςθ ακατάλλθλου πζλετ προκαλεί: Βοφλωμα του καυςτιρα και των καπναγωγϊν. Αυξθμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου. Μείωςθ τθσ απόδοςθσ. Μθ εξαςφαλιςμζνθ ομαλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ. Τπερβολικι βρωμιά ςτο γυαλί. Άκαυςτοι κόκκοι και βαριά ςτάχτθ. Αν το πζλλετ ζχει υψθλι υγραςία, αυξάνει ο όγκοσ των κομματιϊν και μετά κρυμματίηονται, με αποτζλεςμα: Δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ πζλλετ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [13]

14 Κακι καφςθ. Σο πζλλετ πρζπει να αποκθκεφεται ςε ςτεγνό και προςτατευμζνο χϊρο. Η χριςθ πζλετ ακατάλλθλου και/ι χωρίσ τα χαρακτθριςτικά που προτείνει ο καταςκευαςτισ, εκτόσ του ότι βλάπτει τθ ςυςκευι και μειϊνει τθν απόδοςι τθσ, προκαλεί και τθν παφςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, απαλλάςςοντασ τον καταςκευαςτι από οποιαδιποτε ευκφνθ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [14]

15 Προδιαγραθές Μονάδες Μέηρηζης Ασζηρία Σοσηδία Γερμανία Ιηαλία ΕΕ ÖNORM M1735 SS DIN DIN plus CTI EN Γηάκεηξνο mm 4-10 Να αλαθέξεηαη Μήθνο mm 5*Γ 4*Γ 50 5*Γ Γ-4*Γ 3,15-40 Ππθλόηεηα Kg/m Θξύκκαηα % θ.β Πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία Πεξηεθηηθόηεηα ζε ηέθξα % θ.β % θ.β. 0,5 0,7 1,5 0,5 0,7 10 0,7 Θεξκνγόλνο δύλακε MJ/kg 18 16,9 17,5-19, ,9 16,5-19 Θείν % θ.β. 0,04 0,08 0,08 0,04 0,05 0,03 Άδσην % θ.β. 0,3-0,3 0,3 0,3 0,3 Υιώξην % θ.β. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 Αξζεληθό mg/kg - - 0, Κάδκην mg/kg - - 0, ,5 Υξώκην mg/kg Υαιθόο mg/kg Τδξάξγπξνο mg/kg - - 0, ,1 Μόιπβδνο mg/kg Φεπδάξγπξνο mg/kg Νηθέιην mg/kg Πξόζζεηα % 2 Να αλαθέξεηαη - 2 Να αλαθέξεηαη 2 ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [15]

16 4. Ρ Ο Ε Τ Ο Λ Μ Α Σ Λ Α Γ Λ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Θ Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων και ηθμιϊν ςτο προϊόν, λάβετε υπόψθ τισ εξισ ςυςτάςεισ: Οι εργαςίεσ αποςυςκευαςίασ και τοποκζτθςθσ πρζπει να γίνονται από δφο τουλάχιςτον άτομα. Θ διακίνθςθ των μερϊν του προϊόντοσ πρζπει να γίνεται με κατάλλθλα ανυψωτικά μζςα και τθρϊντασ πιςτά τθ νομοκεςία περί αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Αν χρθςιμοποιείτε ςυρματόςκοινα, ιμάντεσ, αλυςίδεσ, κτλ., βεβαιωκείτε ότι μποροφν να αντζξουν το φορτίο που κζλετε να ςθκϊςετε και ότι βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ. Κατά τθ διακίνθςθ τθσ ςυςκευαςίασ, προχωριςτε με αργό και ςτακερό ρυκμό, για να αποφφγετε τυχόν κοπι των ςυρματόςκοινων, αλυςίδων, κτλ. Μθν κρατάτε τθ ςυςκευαςία με υπερβολικι κλίςθ, για να μθν ανατραπεί. Μθ ςτζκεςτε ποτζ μζςα ςτθν ακτίνα δράςθσ των μθχανθμάτων φορτοεκφόρτωςθσ (περονοφόρα ανυψωτικά μθχανιματα, γερανοί, κτλ.). 5. Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Θ 5. 1 Υ Δ Α Υ Λ Λ Κ Ε Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Λ Σ Θ ςυςκευι αυτι ςχεδιάςτθκε για να κερμαίνει, εκτόσ από το χϊρο γφρω από αυτιν, νερό που προορίηεται για τθν υδραυλικι εγκατάςταςθ κζρμανςθσ (καλοριφζρ). Πταν θ ςυςκευι λειτουργεί με τθν κανονικι ζνταςθ, παράγει ηεςτό νερό με κερμοκραςία κατ ανάγκθ χαμθλότερθ από τθν κερμοκραςία βραςμοφ. Συνεπϊσ, θ εγκατάςταςθ κζρμανςθσ πρζπει να είναι ςυμβατι με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ. Καλζςτε ζναν εξειδικευμζνο κερμοχδραυλικό, για τουσ εξισ λόγουσ: Επικεϊρθςθ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ. χεδιαςμόσ, καταςκευι και δοκιμι μίασ νζασ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ. Η διαςταςιολόγθςθ τθσ κερμοχδραυλικισ εγκατάςταςθσ πρζπει να γίνει με βάςθ τθ μζςθ ιςχφ τθσ ςυςκευισ και τισ κερμικζσ ανάγκεσ του χϊρου (βλ. «ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ»). 3 Τα ςθμεία ςφνδεςθσ τθσ ςόμπασ με το κερμοχδραυλικό κφκλωμα βρίςκονται ςτθν πίςω πλευρά. 4 Σφνδεςθ: 5 Συνδζςτε τθ ςυςκευι (από τα ςθμεία προςαγωγισ και επιςτροφισ) με ςωλινεσ και βάνεσ και με τρόπο που να επιτρζπει τθν εφκολθ ςυντιρθςθ και/ι άδειαςμα του κερμοχδραυλικοφ κυκλϊματοσ. 6 7 ε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ τθσ βαλβίδασ κερμικισ εκτόνωςθσ (αςφαλείασ), το νερό πρζπει να αποχετεφεται απρόςκοπτα, χωρίσ να προκαλεί ηθμιζσ ςτθν κατοικία, ςτα παρευριςκόμενα άτομα και ςτα θλεκτρικά μζρθ τθσ ςόμπασ. Εγκαταςτιςτε βάνεσ ςτθν είςοδο και ζξοδο νεροφ τθσ ςυςκευισ, για να μπορείτε να εκτελείτε τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ να χρειάηεται να αδειάηετε το κφκλωμα. Εγκακιςτϊντασ τισ βάνεσ εκκζνωςθσ ςτα χαμθλότερα ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ, διευκολφνεται κατά πολφ το ενδεχόμενο άδειαςμα του νεροφ από το κφκλωμα. Εγκακιςτϊντασ τισ βαλβίδεσ εξαζρωςθσ ςε όλα τα ψθλότερα ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ, διευκολφνεται κατά πολφ θ εξαζρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ. Κάντε τθ ςφνδεςθ του λζβθτα με τμιματα εφκαμπτου ςωλινα που να επιτρζπουν μικρζσ μετατοπίςεισ τθσ ςυςκευισ (βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχουν πτυχζσ ςτον εφκαμπτο ςωλινα όπου μπορεί να ςυςςωρευτεί αζρασ). Κοντά ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ προςαγωγισ και επιςτροφισ του νεροφ εγκαταςτιςτε ζνα μανόμετρο, για να μπορείτε να ελζγχετε τθν πίεςθ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [16]

17 Η βαλβίδα κερμικισ προςταςίασ (εκτόνωςθσ) τθσ ςυςκευισ πρζπει, υποχρεωτικά, να ςυνδεκεί με μία χοάνθ αποχζτευςθσ, που είναι κατάλλθλθ για τθν εκροι νεροφ υψθλισ πίεςθσ και κερμοκραςίασ. Οι ςωλθνϊςεισ δεν πρζπει να παρουςιάηουν ςτενϊςεισ. Μθ χρθςιμοποιείτε γωνίεσ με μικρι ακτίνα καμπυλότθτασ. τερεϊςτε κατάλλθλα τισ ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. Σο βάροσ των ςωλινων δεν πρζπει να πζφτει πάνω ςτα ρακόρ ςφνδεςθσ. Πριν ςυνδζςετε τθ ςυςκευι, κάντε μία επιμελι ζκπλυςθ τθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ. Ο κακαριςμόσ αυτόσ επιτρζπει τθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων που ενδεχομζνωσ υπάρχουν μζςα ςτισ ςωλθνϊςεισ (λάδια, γρζηια, πιτςιλίςματα ςυγκόλλθςθσ, λινάτςα, ςκουριά), τα οποία κα μποροφςαν να προκαλζςουν ηθμίεσ και/ι δυςλειτουργίεσ ςτθ ςυςκευι. Μονϊςτε κατάλλθλα τισ ςωλθνϊςεισ ςφνδεςθσ για να αποτραπεί θ απϊλεια κερμότθτασ και ο ςχθματιςμόσ ςυμπυκνωμάτων υδρατμϊν. Απαγορεφεται το άναμμα τθσ ςυςκευισ ςε περίπτωςθ απουςίασ ι ανεπαρκοφσ ποςότθτασ νεροφ ςτο κφκλωμα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ. χ. 9 ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [17]

18 5. 2 Θ Λ Ε Κ Τ Λ Κ Ε Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Λ Σ Κ Α Λ Ο Γ Α Ν Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Καλϊδιο τροφοδοςίασ Θ ςόμπα διακζτει καλϊδιο τροφοδοςίασ που πρζπει να ςυνδεκεί ςε πρίηα παροχισ 230V - 50Hz. Θ πρίηα βρίςκεται ςτθν πίςω πλευρά τθσ ςόμπασ. Θ απορροφοφμενθ ιςχφσ αναγράφεται ςτθν παράγραφο «ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ». Η ςυςκευι πρζπει να ςυνδεκεί με ζνα αποτελεςματικό κφκλωμα γείωςθσ. Βεβαιωκείτε ότι το θλεκτρικό καλϊδιο τροφοδοςίασ, ςτθν οριςτικι του κζςθ, δεν ζρχεται ςε επαφι με κερμά μζρθ. Βεβαιωκείτε ότι θ πρίηα κα είναι ευπρόςιτθ και μετά τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ. 5.3 Ρ Λ Θ Ω Σ Θ Τ Ο Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α Τ Ο Σ Η πλιρωςθ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ πρζπει να γίνει με τθ ςόμπα ςβθςτι. Απαγορεφεται το άναμμα τθσ ςυςκευισ, αν το μπόιλερ (λζβθτασ) τθσ ςόμπασ είναι μερικϊσ ι εντελϊσ άδειο. Χαρακτθριςτικά του παρεχόμενου νεροφ. Θ πίεςθ του δικτφου παροχισ πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ 1-3 bar (αν είναι μεγαλφτερθ, εγκαταςτιςτε ζναν μειωτιρα πίεςθσ). Θ ςκλθρότθτα του παρεχόμενου νεροφ επθρεάηει τθ λειτουργία του εναλλάκτθ κερμότθτασ. Αν θ ςκλθρότθτα του νεροφ είναι υπερβολικι, πρζπει να εγκαταςτιςετε ζναν αποςκλθρυντι. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [18]

19 6. Χ Θ Σ Θ Μθ χρθςιμοποιείτε τθ ςόμπα ωσ ςυςκευι μαγειρζματοσ. Βεβαιωκείτε ότι ο αεριςμόσ του χϊρου όπου τοποκετικθκε θ ςόμπα είναι επαρκισ (εξωτερικό άνοιγμα προςαγωγισ αζρα). Βεβαιωκείτε ότι όλα τα ςθμεία ςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ απαγωγισ καπναερίων είναι ερμθτικά ςτεγανοποιθμζνα με ςιλικόνθ (όχι τςιμεντοειδζσ υλικό), που να αντζχει ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ (250 C) και να μθν είναι αλλοιωμζνθ. Ελζγχετε (οι ίδιοι ι κάποιοσ τεχνικόσ), ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν κακαριότθτα του ςυςτιματοσ απαγωγισ καπναερίων. Απαγορεφεται θ χριςθ άλλου καυςίμου εκτόσ του πζλετ. Ρριν προςπακιςετε να επανεκκινιςετε τθ ςόμπα, απομακρφνετε το άκαυςτο πζλετ που ενδεχομζνωσ ςυςςωρεφτθκε από προθγοφμενεσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ ανάμματοσ. Κατά τθ λειτουργία, ςε μερικά μζρθ τθσ ςόμπασ (πόρτα, χειρολαβι, όργανα ρφκμιςθσ, κτλ) αναπτφςςονται πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Πρζπει να προςζχετε ιδιαίτερα και να παίρνετε τα κατάλλθλα μζτρα προφφλαξθσ. Ειδικά αν μζςα ςτο χϊρο ηουν παιδιά, θλικιωμζνοι ι άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Κατά τθ λειτουργία τθσ ςόμπασ, δεν πρζπει να υπάρχουν εφφλεκτα υλικά κοντά ςε αυτιν (ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 80 εκ. μακριά από το μετωπικό τοίχωμα). Κατά τθ λειτουργία, θ πόρτα πρζπει να είναι οπωςδιποτε κλειςτι και το γυαλί να είναι ακζραιο. Απαγορεφεται αυςτθρά θ αφαίρεςθ τθσ προςτατευτικισ ςχάρασ από το δοχείο πζλετ. Όταν ρίχνετε πελετ ενϊ θ ςόμπα είναι αναμμζνθ, προςζξτε μθν ακουμπιςει το ςακί του πζλετ πάνω ςτισ κερμζσ επιφάνειεσ Τ Ο Ρ Ο Κ Ε Τ Θ Σ Θ Ρ Ε Λ Λ Ε Τ Για να τοποκετιςετε το πζλετ μζςα ςτο δοχείο, ςασ ςυνιςτοφμε να κόψετε μία γωνία και να το αδειάςετε μζςα. Με αυτόν τον τρόπο, το πζλετ δεν κινδυνεφει να ςκορπιςτεί πάνω ςτθ ςυςκευι. Μθν αφινετε να ςυςςωρεφεται ςκόνθ από κρυμματιςμζνα πζλετ ςτον πάτο του δοχείου. Μθν αφινετε υπολείμματα πζλετ πάνω ςτθ ςυςκευι: κα μποροφςαν να αναφλεχτοφν! 6. 2 Ρ Ω Τ Ο Α Ν Α Μ Μ Α Ρριν ανάψετε τθ ςόμπα, βεβαιωκείτε ότι ο καυςτιρασ είναι ςωςτά τοποκετθμζνοσ μζςα ςτθν υποδοχι και μετατοπιςμζνοσ ςτθν πίςω κζςθ. Στα πρϊτα ανάμματα κα αιςκανκείτε κάποια δυςοςμία. Αυτό οφείλεται ςτθν εξάτμιςθ των βαφϊν και των λαδιϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του προϊόντοσ. Σε αυτό το ςτάδιο, πρζπει να αερίηετε καλά και μθν παραμζνετε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο χϊρο όπου βρίςκεται θ ςόμπα, γιατί τα αζρια που αναδφονται μπορεί να είναι επιβλαβι για τον άνκρωπο και τα ηϊα. Τα πρϊτα ανάμματα πρζπει να γίνουν με τρόπο που να επιτρζχουν το «ςτρϊςιμο» του ςκελετοφ τθσ ςόμπασ και τθν πλιρθ εξάτμιςθ των υπολειμμάτων ουςιϊν. Για το ςκοπό αυτό, θ ςόμπα πρζπει να λειτουργιςει με βάςθ τισ εξισ οδθγίεσ: ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [19]

20 Αφοφ ανάψει το καφςιμο, λειτουργία με μεςαία ζνταςθ, τισ πρϊτεσ 5-6 ϊρεσ. (ςε αυτό το ςτάδιο, οι διαςτολζσ που προκαλεί θ κερμότθτα, επιτρζπουν το «ςτρϊςιμο» του ςϊματοσ τθσ ςόμπασ). Μετά από το ςτάδιο τθσ προςαρμογισ (ςτρωςίματοσ), θ ςόμπα πρζπει να λειτουργιςει με τθ μζγιςτθ ζνταςθ, για χρονικό διάςτθμα 4 ζωσ 6 ωρϊν, ανάλογα με τα υπολείμματα βαφισ που ζχουν παραμείνει πάνω ςτο ςϊμα τθσ ςόμπασ και πρζπει να εξατμιςτοφν. Το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ με τθ μζγιςτθ ζνταςθ, μπορεί και να μθν είναι ςυνεχζσ αλλά να γίνει ςε δφο διαφορετικζσ ςτιγμζσ, μεταξφ των οποίων να μεςολαβεί ζνα διάλειμμα 3-4 ωρϊν με τθ ςόμπα ςβθςτι. Μετά από αυτά, θ βαφι κα ζχει εξατμιςτεί και θ ςόμπα κα είναι κατάλλθλθ για κανονικι χριςθ. Αν κρίνετε ότι θ δυςοςμία δεν ζχει εξαφανιςτεί εντελϊσ, μπορείτε να κάνετε άλλον ζναν κφκλο λειτουργίασ με τθν μζγιςτθ ζνταςθ. Μετά το πρϊτο γζμιςμα του δοχείου με πζλετ, πρζπει να αφιςετε να περάςει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για να γεμίςει ο κοχλίασ. Σε αυτό το ςτάδιο, δεν πζφτει πζλετ μζςα ςτον κάλαμο καφςθσ και είναι πολφ πικανό θ πρϊτθ προςπάκεια ανάμματοσ να είναι αποτυχθμζνθ. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί αλάρμ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςβιςτε προςωρινά τθ ςόμπα (πατϊντασ το κουμπί ON/OFF), αφαιρζςτε το άκαυςτο πζλετ που ζπεςε μζςα ςτον καυςτιρα και αρχίςτε ζναν νζο κφκλο ανάμματοσ. Τποπίεςθ καλάμου καφςθσ Η ςόμπα λειτουργεί με αρνθτικι πίεςθ ςτον κάλαμο καφςθσ. Γι αυτό τον λόγο θ πόρτα του καλάμου καφςθσ κα πρζπει πάντα να είναι ερμθτικά κλειςτι. Εάν παραμείνει ανοιχτι τότε κα εμφανιςτεί ςτο μινυμα ςφάλματοσ ςφ34 μετά από sec. Γηαδηθαζία αλάκκαηνο 1. Φνξηώζηε κε πέιιεη ην ζηιό 2. Διέγμηε θαη θαζαξίζηε ην δνρείν θαύζεο 3. Κιείζηε εξκεηηθά ηηο πόξηεο 4. Δπηιέμηε ηελ ηζρύ ιεηηνπξγίαο ηεο ζόκπαο (από 1 έσο 6 ή Auto εάλ επηζπκείηαη λα ξπζκίδεηαη ε ηζρύο απηόκαηα) αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: i. Πηέζηε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Δπηιέμηε «Γηαρείξηζε Καύζεο» (set) Δπηιέμηε «Καύζε πέιιεη» (set) Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ηζρύ (set) v. Πηέζηε Ρ1 (Esc) 2 θνξέο 5. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηεο ζόκπαο i. Πηέζηε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Δπηιέμηε «Γηαρείξηζε Θέξκαλζεο» (set) Δπηιέμηε «Θεξκνζηάηεο Μπόηιεξ» (set) Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνύ (set) v. Πηέζηε Ρ1 (Esc) 2 θνξέο 6. Πηέζηε γηα 3 δεπηεξόιεπηα ην Ρ2 γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο ζόκπαο Γηα κηζό ιεπηό ε ζόκπα εθηειεί έιεγρν θαη θαζαξηζκό ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [20]

21 Γηα 1 1,5 ιεπηό θάλεη έλαπζε θαη πξνζέξκαλζε αληίζηαζεο ηε ζπλέρεη γεκίδεη ην δνρείν θαύζεο κε πέιιεη Η θιόγα αλάβεη (αλ δελ αλάςεη ζε 25 ιεπηά εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ην κήλπκα ζθάικαηνο ζθ12) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ μεπεξάζεη ηνπο 45 ν C ε ζόκπα πεγαίλεη ζε θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο (ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε έλδεημε «ηαζεξνπνίεζε») Μεηά από 7 10 ιεπηά ε ζόκπα πεγαίλεη ζε θαηάζηαζε Καλνληθή Λεηηνπξγίαο (ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε έλδεημε «Καλνληθή Λεηηνπξγία») ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [21]

22 6. 3 Χ Ε Λ Λ Σ Μ Ο Σ Ρ Λ Ν Α Κ Α Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Πιήθηξα Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή Πιήθηξν Δλεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε (On/Off) Απεκπινθή Αιιαγή ηωλ ηηκώλ ηωλ κελνύ Δλαιιαγή κελνύ θαη ππνκελνύ Οπηηθνπνίεζε κεηξήζεωλ Λεηηνπξγία Έλαπζε/βήζηκν πηέδνληαο ην πιήθηξν γηα 3 δεπηεξόιεπηα κέρξη ην αθνπζηηθό ζήκα Λεηηνπξγία απεκπινθήο όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε Μπινθ πηέδνληαο ην πιήθηξν γηα 3 δεπηεξόιεπηα κέρξη ην αθνπζηηθό ζήκα ηελ θαηάζηαζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγή ησλ ηηκώλ ησλ κελνύ θαη ππνκελνύ Πιήθξεα επηινγήο ηνπ επηζπκεηνύ κελνύ ή ππνκελνύ Δίζνδνο ζηελ νζόλε κεηξήζεσλ (π.ρ. ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ, ηαρύηεηα αλεκηζηήξα θηι) P2 P4 P6 Esc Έμνδνο από θάπνην κελνύ P1 Menu Σξνπνπνίεζε Απνζήθεπζε ξύζκηζεο Δπαλεθθίλεζε κεηξεηή ωξώλ πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα γίλεη θαζαξηζκόο Leds Δίζνδνο ζε κελνύ ή ππνκελνύ Δίζνδνο ζε θαηάζηαζε ηξνπνπνίεζεο Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε έλα κελνύ Δπαλεθθίλεζε ρξνλνκεηξεηή θαζαξηζκνύ P3 P5 Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή ύκβνιν Αληίζηαζε ζέξκαλζεο Led αλακκέλν: Αληίζηαζε αλακκέλε D1 Κνριίαο Led αλακκέλν: θνριίαο ελεξγνπνηεκέλνο θαηά δηαζηήκαηα D2 Κπθινθνξεηήο Led αλακκέλν: Κπθινθνξεηήο ελεξγνπνηεκέλνο D3 Βαιβίδα Led αλακκέλν: Βαιβίδα ελεξγνπνηεκέλε (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) D4 Έμνδνο V2 Led αλακκέλν: Έμνδνο V2 ελεξγνπνηεκέλε (Αλεκηζηήξαο θαύζεο) D5 Έμνδνο Aux2 Led αλακκέλν: Έμνδνο Aux2 ελεξγνπνηεκέλε (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) D6 Έμνδνο Aux3 Led αλακκέλν: Έμνδνο Aux3 ελεξγνπνηεκέλε (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) D7 Δπίπεδν Pellet Led αλακκέλν: έιιεηςε pellet (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) D10 Δμωηεξηθόο ζεξκνζηάηεο Led αλακκέλν: αλνηρηή επαθή Θεξκνζηάηεο ζβεζηόο D11 ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [22]

23 Γηαθόπηεο ξνήο Led αλακκέλν: Αλάγθε λεξνύ ρξήζεο (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) D12 ΟΘΟΝΗ ΚΤΡΙΟ ΠΛΑΙΙΟ Θμερομθνία και ϊρα Κατάςταςθ ςυςτιματοσ Τρζχουςα κερμοκραςία νεροφ Επικυμθτι κερμοκραςία νεροφ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΤΡΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ Θμερομ. Και ϊρα, Ρρογραμματιςμζνο Χρονοδιάγραμμα (Κ-κακθμερινό, Ε-εβδομαδιαία, Σα-Σαββατοκφριακο), Λςχφσ ςυςτιματοσ, Ρζλλετ 1 (τφποσ καυςίμου), Κατάςταςθ ςυςτιματοσ, Κωδικόσ ςφάλματοσ, Τρζχουςα κερμοκραςία νεροφ, Επικυμθτι κερμοκραςία νεροφ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ζλεγχοσ, Ζναυςθ, Στακεροποίθςθ, Διαμόρφωςθ, Αναμονι, Κανονικι Λειτουργία, Σβιςιμο, Ανάκτθςθ Ζναυςθσ, Μπλοκ. ΒΗΙΜΟ ΦΑΛΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ Εξουδετερϊνουμε τθν αιτία που το προκάλεςε Ρεριμζνουμε μζχρι ςτθν οκόνθ να αναγραφεί θ ζνδειξθ Μπλοκ Ριζηουμε παρατεταμζνα το 2 μζχρι να φφγει θ ζνδειξθ του ςφάλματοσ Ελζγχουμε για τθν κακαρότθτα του δοχείου καφςθσ Επανεκκινοφμε τον λζβθτα πιζηοντασ το 2 ΦΑΛΜΑΣΑ Πλα τα ςφάλματα πθγαίνουν το ςφςτθμα ςε κατάςταςθ Μπλοκ, εκτόσ από τα ςφ4 κ α ι ςφ05, τα οποία ςε λειτουργία ξφλου πθγαίνουν ςτο ςφςτθμα ςτθν κατάςταςθ Αςφάλεια. Υπερκζρμανςθ λζβθτα. - Ρεριμζνετε να πζςει θ κερμοκραςία του νεροφ και να Υψθλι κερμοκραςία νεροφ. Ράνω από 100 ο C πάει το ςφςτθμα ςε κατάςταςθ Μπλοκ. ςφ01 ενεργοποίθςθ κερμοςτάτθ αςφαλείασ - Ξεμπλοκάρετε τον κερμοςτάτθ αςφαλείασ νεροφ. - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2. - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα. ςφ02 ςφ03 Καμινάδα χωρίσ ελκυςμό. Ενεργοποίθςθ πιεηοςτάτθ Σβιςιμο όταν θ κερμοκραςία των καυςαερίων πζςει κάτω από τθν κακοριςμζνθ (70 ο C) ι όταν εξαντλθκεί το πζλλετ. Χαμθλόσ ελκυςμόσ. Θ καμινάδα δεν ζχει τον απαιτοφμενο ελκυςμό ι ο πιεηοςτάτθσ ζχει χαλάςει. - Κακαρίςτε τθν καμινάδα ι αντικαταςτιςτε τον πιεηοςτάτθ. Χαμθλι κερμοκραςία καυςαερίων - Τα καφςιμα τελείωςαν. Φορτϊςτε με καφςιμο. - Τα καφςιμα δεν προωκοφνται επαρκϊσ ςτον χϊρο ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [23]

24 καφςθσ (μπλοκάριςμα κοχλία λόγω ςκόνθσ ι ξζνου ςϊματοσ). Κακαρίςτε τον κοχλία τροφοδοςίασ. Υπερκζρμανςθ νεροφ. ςφ04 Σβιςιμο όταν θ κερμοκραςία νεροφ υπερβεί τθν - Ρεριμζνετε να πάει ο λζβθτασ ςε κατάςταςθ Μπλοκ κακοριςμζνθ (90 ο C μζγιςτθ) - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2 - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα. Υψθλι κερμοκραςία καυςαερίων. - Ρεριμζνουμε να πάει ο λζβθτασ ςε κατάςταςθ ςφ05 Σβιςιμο όταν θ κερμοκραςία καυςαερίων υπερβεί Μπλοκ. τθν κακοριςμζνθ (280 ο C μζγιςτθ) - Κάνουμε τθν μθνιαία ςυντιρθςθ κακαριςμό. - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2. - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα. Ρρόβλθμα encoder. - Θ κεντρικι πλακζτα δεν επικοινωνεί με τον encoder ςφ07 Λάκοσ κωδικοποιθτι. Συμβαίνει όταν δεν υπάρχει του ανεμιςτιρα καυςαερίων ςιμα κωδικοποιθτι (encoder) του ανεμιςτιρα - Ο encoder κζλει κακάριςμα - Ο encoder χάλαςε - Ο ανεμιςτιρασ καυςαερίων χάλαςε Ρρόβλθμα ςτροφϊν ανεμιςτιρα. ςφ08 Λάκοσ κωδικοποιθτι. Συμβαίνει ςτθν περίπτωςθ προβλιματοσ ρφκμιςθσ αρικμοφ ςτροφϊν του ανεμιςτιρα - Ο encoder του ανεμιςτιρα καυςαερίων κζλει κακάριςμα - Ο encoder χάλαςε - Ο ανεμιςτιρασ καυςαερίων χάλαςε ςφ09 Χαμθλι πίεςθ νεροφ - ςφ10 Υψθλι πίεςθ νεροφ - ςφ11 Σφάλμα ρολογιοφ πραγματικοφ χρόνου - Ρεριμζνετε να πάει ο λζβθτασ ςε κατάςταςθ Μπλοκ - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2 - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα ςφ12 Σβιςιμο λόγω ανεπιτυχοφσ Ζναυςθσ Αποτυχθμζνθ ζναυςθ - Το δοχείο καφςθσ κζλει κακάριςμα - Το δοχείο καφςθσ δεν είναι ςτθ ςωςτι κζςθ - Θ αντίςταςθ ζναυςθσ ζχει πεςμζνθ ιςχφ - Θ αντίςταςθ ζναυςθσ ζχει καεί - Το πζλλετ ζχει υγραςία - Το πζλλετ ςτο ςιλό ζχει τελειϊςει - Το πζλλετ είναι υπερβολικά κρφο - Το ςωλθνάκι τθσ αντίςταςθσ ζχει γεμίςει ςτάχτθ Κακαρίςτε το δοχείο καφςθσ, πιζςτε παρατεταμζνα το 2, Επανεκκινιςτε τον λζβθτα ςφ15 Ελλιπισ τάςθ Διακοπι τροφοδοςίασ ρεφματοσ - Κακαρίςτε το δοχείο καφςθσ - Ρεριμζνετε να πάει ο λζβθτασ ςε κατάςταςθ Μπλοκ - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2 - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα ςφ17 Σφάλμα ρυκμιςτι ροισ αζρα - ςφ18 Εξάντλθςθ πζλλετ - Χαμθλι υποπίεςθ εντόσ του καλάμου καφςθσ - Ζχουμε αφιςει τθν πόρτα του καλάμου καφςθσ ανοιχτι - Θ πόρτα του καλάμου καφςθσ δεν κλείνει καλά ςφ34 - Ο λζβθτασ κζλει κακάριςμα κακϊσ και θ καμινάδα Υποπίεςθ καλάμου καφςθσ κάτω από το ελάχιςτο (μθνιαία ςυντιρθςθ) όριο - Χαμθλόσ ελκυςμόσ καμινάδασ (κάτω από 10 Pa) - Ζχει χαλάςει ο ανεμιςτιρασ καυςαερίων - Ο ανεμιςτιρασ καφςθσ φυςάει πολφ δυνατά Καλζςτε το service ςφ35 Υποπίεςθ καλάμου καφςθσ πάνω από το ελάχιςτο Υψθλι υποπίεςθ εντόσ του καλάμου καφςθσ ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [24]

25 όριο Καλζςτε το service ςφ39 Αςτοχία αιςκθτιρα ρυκμιςτι ροισ αζρα Χαλαςμζνοσ αιςκθτιρασ υποπίεςθσ Καλζςτε το service ςφ41 Ελάχιςτθ ροι αζρα ςτον ζλεγχο δεν επιτεφχκθκε - ςφ42 Μζγιςτθ ροι αζρα επιτεφχκθκε - ΆΛΛΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Οπτικοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ των ανιχνευτϊν κερμοκραςίασ. Σο μινυμα που εμφανίηεται Sond ςτον Ζλεγχο υποδεικνφει ότι θ κόκκινθ κερμοκραςία ςε ζνα ι περιςςότερουσ αιςκθτιρεσ είναι ίςθ με τθν ελάχιςτθ τιμι (0 C) ι τθ μζγιςτθ (αναλόγωσ τον αιςκθτιρα). Ελζγξτε ότι οι αιςκθτιρεσ δεν είναι ανοιχτοί (0 C) ι ςε βραχυκφκλωμα (μζγιςτθ τιμι τθσ κλίμακασ κερμοκραςίασ). Σο μινυμα ενθμερϊνει ότι οι Service προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ (παράμετροσ T66) ζχει επιτευχκεί. Είναι απαραίτθτο να πραγματοποιιςετε ςζρβισ. Clean Μπλοκ Ζναυςθσ ςφ20 Port Σο μινυμα ενθμερϊνει ότι οι προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ λειτουργίασ (παράμετροσ T67) ζχει επιτευχκεί. Είναι απαραίτθτο να κακαρίςετε τθ ςόμπα ι τον λζβθτα. Σο μινυμα εμφανίηεται όταν το ςφςτθμα είναι απενεργοποιθμζνο κατά τθ διάρκεια τθσ Ζναυςθσ (μετά το Preload) από μια εξωτερικι ςυςκευι: το ςφςτθμα κα ςταματιςει μόνο όταν πθγαίνει ςε κατάςταςθ Κανονικισ λειτουργίασ. Αιςκθτιρασ ςχάρασ (Grid) ανοικτόσ με το ςφςτθμα ςε λειτουργία πζλλετ Τψθλι κερμοκραςία καυςίμου. Ενεργοποίθςθ κερμοςτάτθ καυςίμου - Ελζγξτε τουσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ νεροφ, χϊρου, καυςαερίων Απαιτείται ετιςιο service (κακαριςμόσ) του μθχανιματοσ. - Ρραγματοποιιςτε ετιςιο service - Μθδενίςτε τουσ μετρθτζσ (Μενοφ ςυςτιματοσ -> Μετρθτζσ -> Μθδενιςμόσ όλων των μετρθτϊν) - Ριζςτε παρατεταμζνα το 2 για να εξαφανιςτεί το μινυμα service - Κακαρίςτε τον χϊρο καφςθσ - Ριζςτε παρατεταμζνα το 5 για να εξαφανιςτεί το μινυμα cleaning - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα - Υπερκζρμανςθ καυςίμου - Ρραγματοποιιςτε μθνιαίο κακαριςμό - Ξεμπλοκάρετε τον κερμοςτάτθ αςφαλείασ καυςίμου πιζηοντασ το κουμπί του - Επανεκκινιςτε τον λζβθτα Εάν οι εμφανίςεισ του ςυγκεκριμζνου ςφάλματοσ είναι ςυνεχείσ, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ςφ06 Θερμοςτάτθσ πζλλετ ανοικτόσ - φάλμα ςφνδεςθσ Ζλλειψθ επικοινωνίασ μθτρικισ πλακζτασ και πλθκτρολογίου - Ελζγξτε εάν ξεκοφμπωςε το καλϊδιο ςφνδεςθσ από τθν οκόνθ ςτθν κεντρικι πλακζτα ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΕΙ ΜΕΣΡΗΕΩΝ. ΠΑΣΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ Ρ4 Η Ρ6 L3 On Αντλία P1 L4 Off Βαλβ/Αντλία P2 L5 Off Εξο. Δεν υπάρχει L6 Off βαλβ. Αςφαλείασ L7 Off κινθτιρασ πζλλετ Θερμ. καυςαερίων: 103 Θερμ. Νεροφ: 55 Αρικμόσ Led και κατάςταςθ κυκλοφορθτι Αρικμόσ Led και κατάςταςθ βαλβίδασ Αρικμόσ Led και κατάςταςθ εξόδου V2 Αρικμόσ Led και κατάςταςθ εξόδου Aux2 Αρικμόσ Led και κατάςταςθ εξόδου Aux3 Κερμοκραςία καυςαερίων * C+ Κερμοκραςία λζβθτα * C+ ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [25]

26 Θερμ. Buffer: 52 Κερμοκραςία Buffer * C+ (Δεν χρθςιμοποιείται) Θερμ. Χϊρου: 21 Κερμοκραςία χϊρου * C+ (Μόνο ςτισ ςόμπεσ) Πίεςθ Νεροφ: 1548 Ρίεςθ *mbar+ (Δεν χρθςιμοποιείται) Ροι αζρα: 580 οι αζρα *cm/s+ (Δεν χρθςιμοποιείται) Vacuum: 280 Υποπίεςθ καλάμου καφςθσ *Pa+ (ορατό μόνο αν P71=2) Σαχ. Ανεμιςτιρα: 1850 Ταχφτθτα ανεμιςτιρα καφςθσ *RPM+ (ορατό μόνο αν P25=1, 2) Κοχλίασ: 30 Ταχφτθτα κοχλία *%+ ι χρόνοσ λειτουργίασ κοχλία *s+ Product Code Κωδικόσ προϊόντοσ FSYSD Κωδικόσ και ζκδοςθ λειτουργικοφ controller PSYSF Κωδικόσ και ζκδοςθ λειτουργικοφ πλθκτρολογίου ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [26]

27 Τ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σν κελνύ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ απνηειείηαη από ην κελνύ ρξήζηε θαη ην κελνύ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο, λα ειέγμεη ηηο εμόδνπο, θαη λα ειέγμεη ην ηζηνξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο. Μελνύ ρξήζηε: Πηέζηε ην πιήθηξν Ρ3 γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ρξήζηε. Υξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα Ρ4 (πάλσ) θαη Ρ6 (θάησ) είλαη δπλαηόλ λα επηιερζεί ην επηζπκεηό κελνύ ή ππνκελνύ. Πηέζηε ην πιήθηξν Ρ3 γηα λα εηζέιζεηε ζην επηζπκεηό κελνύ ή ππνκελνύ. Γηα λα κεηώζεηε ή λα απμήζεηε ηελ ηηκή πηέζηε ηα πιήθηξα P4 θαη P6, γηα λα απνζεθεύζεηε ηε λέα ηηκή πηέζηε ην θνπκπί P3. Γηα λα αθπξώζεηε θαη λα απνθαηαζηήζεηε ηελ παιηά ηηκή ηεο παξακέηξνπ πηέζηε ην θνπκπί P1. Δάλ κηα ηηκή παξακέηξνπ έρεη αιιάμεη, ε λέα ηηκή απνζηέιιεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, εάλ ε κεηάδνζε απνηύρεη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: Μθ επιτυχισ μεταφορά ε απηή ηελ πεξίπησζε ηξνπνπνηήζηε θαη πάιη ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [27]

28 Γηαρείξηζε θαύζεο Γηαρείξηζε ζέξκαλζεο Υξνλνδηάγξακκα Φόξηωζε ΜΔΝΟΤ Λεηηνπξγία Καύζε Pellet Καύζε Ξύινπ (Γελ ρξεζηκνπνηείηαη) Δπίπεδν pellet Πξνζαξκνγή Κνριίαο Πξνζαξκνγή Αλεκηζηήξαο Θεξκνζηάηεο Μπόηιεξ Θεξκνζηάηεο Πεξηβαι. Καινθαίξη-Υεηκώλαο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μελνύ επηινγήο ιεηηνπξγίαο (πέιιεη/μύιν/έλσζε). Μελνύ αιιαγήο ηεο ηζρύνο θαύζεο ζηελ ιεηηνπξγία πέιιεη Μελνύ αιιαγήο ηεο ηζρύνο θαύζεο ζηελ ιεηηνπξγία μύινπ. Μελνύ αιιαγήο ηύπνπ θαπζίκνπ πέιιεη. Μελνύ αιιαγήο ηαρύηεηαο ή ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θνριία Μελνύ αιιαγήο ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα θαύζεο Μελνύ ηξνπνπνίεζεο ηηκήο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα Μελνύ ηξνπνπνίεζεο ζεξκνζηάηε ρώξνπ (αλ ρξεζηκνπνηείηαη αηζζεηήξαο) (Μόλν ζηηο ζόκπεο) Μελνύ γηα λα επηιέμεηε ηελ ιεηηνπξγία ρεηκώλα ή θαινθαίξη Μελνύ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ κεηξεηώλ Έλαπζεο/βεζίκαηνο ηνπ ιέβεηα/ζόκπαο Μελνύ θόξησζεο θνριία Ηκεξνκελία θαη Ώξα Γιώζζα Μελνύ πιεθηξνινγίνπ Μελνύ ζπζηήκαηνο Μελνύ ξύζκηζεο ώξαο θαη εκεξνκελίαο Μελνύ γηα λα αιιάμεηε ηε γιώζζα ηεο νζόλεο LCD Μελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ αληίζεζε θαη ηε θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο LCD Μελνύ γηα λα εηζέιζεηε ζην Μελνύ πζηήκαηνο Μ Ε Ν Ο Υ Δ Λ Α Χ Ε Λ Λ Σ Θ Σ Κ Α Υ Σ Θ Σ Μελνύ αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ θαύζεο. Υσξίδεηαη ζε ππνκελνύ όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΙΜΟΤ) Μελνύ αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ ζόκπα πέιιεη κόλν ε επηινγή πέιιεη είλαη δηαζέζηκε. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [28]

29 ΚΑΤΗ ΠΕΛΛΕΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΧΤΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ) Απηό ην κελνύ επηηξέπεη ηελ ξύζκηζε ηεο θαύζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε επηινγή ηζρύνο ζηελ ιεηηνπξγία πέιιεη. Αλ έρεη νξηζηεί ρεηξνθίλεηε επηινγή ηζρύνο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ηζρύ θαύζεο από Ρ1 έσο Ρ6. Δάλ έρεη νξηζηεί απηόκαηε επηινγή ηζρύνο ηόηε ν controller επηιέγεη ηελ ηζρύ ιεηηνπξγίαο. Καύζε Πεξηγξαθή 1 6 Ιζρύο ρεηξνθίλεηα από 1 έσο 6 Απηόκαηε Ιζρύο θαύζεο απηόκαηα από ην ζύζηεκα ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΛΛΕΣ Μελνύ επηινγήο ηύπνπ θαπζίκνπ ζηε ιεηηνπξγία πέιιεη. Η κέγηζηε ηηκή είλαη ν αξηζκόο ηύπσλ θαπζίκνπ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΟΧΛΙΑ Μελνύ αιιαγήο ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ή ηαρύηεηαο θνριία. Σν ζύζηεκα έρεη 10 βήκαηα πξνζαξκνγήο (0: εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε). Η πξνζαξκνγή επεξεάδεη κόλν ηελ Καηάζηαζε Καλνληθή Λεηηνπξγίαο θαη ηελ Γηακόξθωζε γηα ηνλ ηξέρνληα ηύπν θαπζίκνπ (Δπίπεδν πέιιεη). Γηα θάζε βήκα ε ηηκή απμάλεηαη ή κεηώλεηαη θαηά έλα πνζνζηό 1% πνπ νξίδεηαη ζην κελνύ Πξνεπηιεγκέλσλ Ρπζκίζεσλ ηνπ Μελνύ πζηήκαηνο. ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ Μελνύ αιιαγήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλεκηζηήξα. Σν ζύζηεκα έρεη 10 βήκαηα πξνζαξκνγήο (ε ηηκή 0 νξίδεηαη εξγνζηαζηαθά). Η πξνζαξκνγή επεξεάδεη κόλν ηελ Καλνληθή Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο θαη ηελ Γηακόξθωζε γηα ηνλ ηξέρνληα ηύπν θαπζίκνπ (Δπίπεδν πέιιεη). Γηα θάζε βήκα ε ηηκή απμάλεηαη ή κεηώλεηαη θαηά έλα πνζνζηό 5% πνπ νξίδεηαη ζην κελνύ Αλεκηζηήξα Καύζεο ηνπ Μελνύ πζηήκαηνο. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [29]

30 Μ Ε Ν Ο Υ Δ Λ Α Χ Ε Λ Λ Σ Θ Σ Κ Ε Μ Α Ν Σ Θ Σ ( Υ Κ Μ Λ Σ Θ Κ Ε Μ Ο Κ Α Σ Λ Ω Ν ) Μελνύ αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ζέξκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Υσξίδεηαη ζε ππνκελνύ. ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ (ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ) Μελνύ πνπ επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα. Δίλαη δπλαηόλ λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα. ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΧΩΡΟΤ) Μελνύ πνπ επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ (κόλν ζηηο ζόκπεο). ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑ Μελνύ πνπ επηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο αλαιόγσο κε ηελ επνρή. ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα από απηά ηα ζύκβνια: ή. ΙΧΤ ΘΕΡΜΑΝΗ (ΜΟΝΟ ΣΙ ΟΜΠΕ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ) Απηό ην κελνύ ζαο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ηνλ ηξόπν ξύζκηζεο ηεο ζέξκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηόλ λα ξπζκίζεηε ηελ ηζρύ ζέξκαλζεο). Θζρμανςθ Περιγραφι 0 Ανεμιςτιρασ κζρμανςθσ απενεργοποιθμζνοσ 1 Αρικμόσ ρφκμιςθσ ιςχφοσ χριςτθ Λςχφσ χειροκίνθτα από 1 ζωσ τον αρικμό ρφκμιςθσ ιςχφοσ χριςτθ Αυτόματθ Λςχφσ κζρμανςθσ ρυκμίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία, ε ζέξκαλζε είλαη αλάινγε κε ηε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ. ΣΗΛΕΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ Μελνύ πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ Θεξκνζηάηε ρώξνπ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [30]

31 Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ο Ν Ο Δ Λ Α Γ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μελνύ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα απηόκαηεο ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηαζέζηκν κόλν ζηε ιεηηνπξγία πέιιεη. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ Περιγραφι Πλικτρα Οκόνθ Θ επιλεγμζνθ λειτουργία αναβοςβινει Ειςαγωγι ςε κατάςταςθ τροποποίθςθσ Επιλογι επικυμθτισ λειτουργίασ Ακφρωςθ τροποποίθςθσ και επαναφορά παλιάσ λειτουργίασ Αποκικευςθ νζασ ρφκμιςθσ Ζξοδοσ από το μενοφ P3 P4 και P6 P1 P3 P1 Ανενεργό Κακθμερινόσ Εβδομαδιαίοσ Σαββατοκφριακο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ Επιλογι Προγράμματοσ Πλικτρα Οκόνθ Θ επιλεγμζνθ λειτουργία αναβοςβινει Είςοδοσ ςτο υπομενοφ Επιλογι επικυμθτοφ προγράμματοσ Ζξοδοσ από το μενοφ P3 P4 και P6 P1 Κακθμερινόσ Εβδομαδιαίοσ Σαββατοκφριακο Σα 3 πξνγξάκκαηα απνζεθεύνληαη ρσξηζηά: γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεη ξπζκηζηεί ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα, ηα άιια πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. Μεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα κέζω πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία. Δπηιέμηε ηνλ ηύπν πξνγξάκκαηνο: Καζεκεξηλό Πξόγξακκα: Δπηιέμηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη πξνγξακκαηίζηε ηηο ώξεο ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα θάζε κέξα ππάξρνπλ 3 ρξνληθέο επηινγέο. Πξνγξακκαηηζκόο γηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ αιιαγή εκεξνκελίαο (Μεζάλπρηα): ξπζκίζηε ηελ ώξα βεζίκαηνο ηεο εκέξαο ζηηο 23:59 θαη ηελ ώξα Έλαπζεο ηεο επόκελεο κέξαο ζηηο 00:00. ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [31]

32 Δβδνκαδηαίν: Πξνγξακκαηίζηε ηνπο ρξόλνπο ελεξγνπνίεζεο /απελεξγνπνίεζεο. Τπάξρνπλ 3 ρξνληθέο επηινγέο. αββαηνθύξηαθν: Δπηιέμηε αλάκεζα ζε «Γεπηέξα-Παξαζθεπή» θαη «άββαην-κπξηαθή». Τπάξρνπλ 3 ρξνληθέο επηινγέο. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ Αφοφ επιλζξετε το προτιμϊμενο πρόγραμμα επιλζξτε τθν ϊρα προγραμματιςμοφ Μπείτε ςτθν κατάςταςθ τροποποίθςθσ (ο επιλεγμζνοσ χρόνοσ αναβοςβινει) Τροποποιιςτε τουσ χρονομετρθτζσ Αποκθκεφςτε το πρόγραμμα Ενεργοποιιςτε ζνα πρόγραμμα (εμφανίηεται ζνα «V ) ι απενεργοποιιςτε («V» εξαφανίηεται) Ζξοδοσ ΠΛΗΚΣΡΑ P4 ι P6 P3 P4 ι P6 P3 P5 P Μ Ε Ν Ο Υ Φ Ο Τ Ω Σ Θ Σ ( Χ Ε Λ Ο Κ Λ Ν Θ Τ Θ ) Μελνύ πνπ επηηξέπεη ρεηξνθίλεηε θόξησζε ηνπ θνριία. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε θαηάζηαζε OFF γηα λα θάλεη ηε θόξηωζε. Όηαλ ν θνριίαο εθθηλείηαη ρεηξνθίλεηα, ν αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ ελεξγνπνηείηαη Μ Ε Ν Ο Υ Ω Α Σ Κ Α Λ Θ Μ Ε Ο Μ Θ Ν Λ Α Σ Μελνύ πνπ επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο ώξαο θαη ηεο εκεξνκελίαο. Πηέζηε ην πιήθηξν Ρ4 θαη ην πιήθηξν Ρ6 γηα λα επηιέμεηε ώξεο, ιεπηά, ρξόλν, κήλα θαη κέξα. Πηέζηε ην πιήθηξν Ρ3 γηα λα εηζέιζεηε ζε επεμεξγαζία, Ρ4 θαη Ρ6 γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή. Πηέζηε Ρ3 γηα λα απνζεθεύζεηε θαη Ρ1 γηα έμνδν Μ Ε Ν Ο Υ Ε Ρ Λ Λ Ο Γ Θ Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Μελνύ πνπ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο γιώζζαο ηεο νζόλεο LCD. Η επηιεγκέλε ξύζκηζε είλαη καξθαξηζκέλε Μ Ε Ν Ο Υ Ρ Λ Θ Κ Τ Ο Λ Ο Γ Λ Ο Υ ΜΕΝΟΤ φκμιςθ αντίκεςθσ φκμιςθ φωτεινότθτασ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μενοφ ρφκμιςθσ τθσ αντίκεςθσ τθσ οκόνθσ LCD Μενοφ ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ LCD ΣΟΜΡΑ PELLET CALLIDA 25 kw [32]

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ

ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 17500 ΒΑΝΙΕ, ΣΕΒΙΑ Οδόσ Radnička 1, Τθλ.: 017/421-121 ΣΟΜΡΑ ΡΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΡΕΛΕΤ 9» ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ, ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ Ρζλετ καφςιμο από ξφλινθ βιομάηα βιοκαφςιμο 1 Οι ςυςκευζσ κζρμανςθσ (εφεξισ "ςόμπεσ")

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5

ΣΕΙΡΑ SG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α. Γνωρίζοντας τη σειρά 1 / 5 Γνωρίζοντας τη σειρά SG 1 / 5 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7

ΣΕΙΡΑ DG - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α/ DG SERIES - ENERGY CLASS A. Γνωρίζοντας τη σειρά GR 1 / 7 Γνωρίζοντας τη σειρά DG GR 1 / 7 Αγαπθτοί πελάτεσ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati

Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati Οδθγίεσ χριςεωσ Θλεκτρονικοφ Πίνακα ζλεγχου Σο παρόν εγχειρίδιο αφορά ςτα παρακάτω μοντζλα: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι

Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Οδηγός αρταρίων για ηη θερμική άνεζη και εσκολία ζηο ζπίηι Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με το: - πϊσ να αιςκάνεςτε άνετα ςτο ςπίτι - τι μετριςεισ μπορείτε να κάνετε ϊςτε να μειϊςετε τουσ λογαριαςμοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1)

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1) Sun Power Sun Power Type chapter title (level 1)... 1 Type chapter title (level 2)... 2 Type chapter title (level 3)... 3 Type chapter title (level 1)... 4 Type chapter title (level 2)... 5 Type chapter

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

GΑ01ΘΑ-01 ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Θ/Μ ΕΓΑ Α.Γ. ΡΑΛΙΟΓΙΑΝΝΘΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ

GΑ01ΘΑ-01 ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Θ/Μ ΕΓΑ Α.Γ. ΡΑΛΙΟΓΙΑΝΝΘΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ GΑ01ΘΑ-01 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ Α. Γ. ΡΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΤΑΙΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΕΛ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ Σκοπόρ ηερ Ανάλςζερ: Ο Εληνπηζκόο Πξνβιεκάηωλ Χξεζηηθόηεηαο Σηόσορ ηερ Επγαζίαρ: Η πξνεηνηκαζία θαθέ θίιηξνπ Κπιηήπια Απόδοζερ: Η εύθνιε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεραλήο κε ηελ πξώηε θνξά 1.1. Ενέπγειερ με Δοσείο

Διαβάστε περισσότερα

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ

HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού. http://www.csd.uoc.gr/~hy523. 2 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ HY523 Εργαςτηριακή Σχεδίαςη Ψηφιακών Κυκλωμάτων με εργαλεία Ηλεκτρονικού Σχεδιαςτικού Αυτοματιςμού Διδάςκων: Χ. Σωτηρίου http://www.csd.uoc.gr/~hy523 1 ΗΥ523 - Χωροκζτθςθ Περιεχόμενα Δομζσ Ειςόδου/Εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα