Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ"

Transcript

1 Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο καο όκσο, είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίδνπκε πόηε κηιάκε γηα ηηο εηθόλεο ησλ αηζζήζεσλ, ηηο αηζζεηεξηαθέο παξαζηάζεηο θαη πόηε γηα ηηο εηθόλεο ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, ηηο έλλνηεο. Επίζεο, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίδνπκε ηη ελλννύκε σο αληηιεπηόηεηα θαη ηη σο γλσζηκόηεηα ηνπ θόζκνπ. Έλα κπξκήγθη ινηπόλ, δεη ζηελ πεξηθέξεηα ελόο θύθινπ πνπ, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζε ζρέζε κ απηό αθηίλαο, ζεσξεί όηη είλαη επζεία. Η επζεία ην αθήλεη λα θηλεζεί κόλν κπξνο πίζσ, νπόηε ην έθαλε λα αλαπηύμεη δύν κάηηα. Τν έλα γηα λα θνηηάεη εκπξόο θαη ην άιιν πίζσ. Αιιά, κηα ζηηγκή. Γηαηί δύν; Δελ θηάλεη ην έλα; Όηαλ θηλείηαη πξνο ηα εκπξόο κε ην κνλαδηθό ηνπ κάηη βιέπεη λα πιεζηάδεη έλα ζεκείν ηεο επζείαο θαη όηαλ θηλείηαη πίζσ βιέπεη όηη απνκαθξύλεηαη από έλα ζεκείν. Δελ ππάξρεη ιόγνο ινηπόλ λα αλαπηύμεη δύν κάηηα. Τν έλα αξθεί γηα λα νξηζηεί θαηεύζπλζε ζηελ επζεία. Αιιά θαη ην έλα γηαηί ρξεηάδεηαη; Τη ππάξρεη λα δεη ζε κηα επζεία; Τη ππάξρεη γηα λα ζθνληάςεη; Τίπνηα! Τα βαζνπιώκαηα θαη ηα αλαρώκαηα ρξεηάδνληαη θαη άιιε δηάζηαζε. Ούηε έρεη ζεκαζία πξνο ηα πνύ θηλείηαη. Η γξακκή είλαη παληνύ ε ίδηα. Άξα δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα κάηη. Έηζη, ην κπξκήγθη πνπ δεη ζε κηα γξακκή (αθόκα θαη αλ απηή είλαη έρεη θακππιόηεηα) δελ αλαπηύζζεη κάηηα, νύηε κπνξεί, νύηε ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζπιινγηζκνύο γηα ηελ Γεσκεηξία ηνπ θόζκνπ ηνπ Αο δερηνύκε όκσο, όηη κε θάπνην αθύζηθν ηξόπν, ην κπξκήγθη καο απνθηά κάηηα. Πώο απνθηά ζπλείδεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θόζκνπ ηνπ; Είλαη γλσζηό ην πείξακα κε ηα δύν γαηάθηα (πάλε ρξόληα πνπ ην δηάβαζα θαη δελ ζπκάκαη ην βηβιίν): Δύν γαηάθηα κεηά ηε γέλλεζή ηνπο (πξηλ αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο) ηνπνζεηήζεθαλ ζε δύν θαιαζάθηα. Σην έλα θαιαζάθη αλνίρηεθαλ ηέζζεξεηο ηξύπεο, από ηηο νπνίεο πεξλνύζαλ ηα πόδηα ηνπ γαηηνύ. Τα θαιαζάθηα θξεκάζηεθαλ ζηα άθξα κηαο νξηδόληηαο ξάβδνπ θαη ε ξάβδνο ζηεξεώζεθε ζε θαηαθόξπθν άμνλα πνπ πεξλνύζε από ην κέζν ηεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζηξέθεηαη ειεύζεξα. Τν ζύζηεκα βξηζθόηαλ ιίγν πάλσ από ην έδαθνο, ηόζν ώζηε ην γαηάθη πνπ βξηζθόηαλ ζην θαιαζάθη κε ηηο ηξύπεο λα αθνπκπά ζην έδαθνο κε ηα πόδηα ηνπ. Έηζη, θαζώο θηλνύζε ηα πόδηα ηνπ, ε ξάβδνο πεξηζηξεθόηαλ θαη ηα γαηηά δηέγξαθαλ ηκήκαηα νξηδόληησλ θύθισλ. Τν πείξακα ζπλερίζηεθε θαη όηαλ ηα γαηάθηα άξρηζαλ λα βιέπνπλ. Όηαλ όκσο ηα άθεζαλ ειεύζεξα, δηαπίζησζαλ όηη ην έλα γαηάθη θηληόηαλ θαλνληθά, ελώ ην δεύηεξν (απηό πνπ έδεζε ζην θιεηζηό θαιαζάθη), ζπγθξνπόηαλ κε ηα αληηθείκελα. Οη εμεηάζεηο έδεημαλ όηη δελ είρε νξγαληθή βιάβε. Ήηαλ όκσο πξαθηηθά ηπθιό Δελ αξθνύλ ινηπόλ ηα κάηηα γηα ηελ όξαζε. Η αληίιεςε ηνπ ρώξνπ είλαη αισθησιοκινητική. Αλ δελ ππάξρεη ιόγνο λα δνύκε, αλ δελ ππάξρεη ηξόπνο λα επαιεζεύζνπκε κε ηε δξάζε καο ηηο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, δελ πξόθεηηαη λα δνύκε

2 Καη ν άλζξσπνο; Πώο βιέπεη θαη ηη βιέπεη ν άλζξσπνο; Αιιά πνηνο άλζξσπνο; Ο ζεκεξηλόο; Ο άλζξσπνο ησλ ζπειαίσλ; Οη άγλσζηνη πξόγνλνί ηνπ; Αιιά πώο έβιεπε ηνλ θόζκν ν πξόγνλνο ηνπ αλζξώπνπ ησλ ζπειαίσλ; Είλαη γλσζηό όηη ε νμύηαηε όξαζε ηνπ αεηνύ είλαη πνιύ θησρόηεξε από ηελ όξαζε ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ. Μέζα ζε έλα πινύζην γηα εκάο νπηηθό ηνπίν, ν αεηόο βιέπεη κόλν ην πνληίθη Δελ κπνξνύκε λα ακθηζβεηήζνπκε όηη θάπνηε, νη παξαζηάζεηο ησλ πξνγόλσλ καο ήηαλ πην θνληά ζηηο παξαζηάζεηο θάπνηνπ δώνπ όπσο ηνπ αεηνύ παξά ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ. Αθόκα θαη ν θνληηλόο άλζξσπνο ηνπ κεζαίσλα, βέβαηνο γηα ηελ επίπεδε Γε, έβιεπε ηνλ θόζκν δηαθνξεηηθά από όηη εκείο. Κάζε εμέιημε ηεο γλώζεο, δηακνξθώλεη δηαθνξεηηθά ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη όηαλ γίλεηαη θνηλόο ηόπνο, αιιάδεη ηηο παξαζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηνλ θόζκν. Οη αληηιήςεηο ησλ αηζζήζεώλ καο, εθηόο από ηε δξάζε καο εμαξηώληαη θαη από ηνλ βαζκό αλάπηπμεο ηνπ είδνπο καο, εθηόο από αηζζεζηνθηλεηηθέο είλαη θαη πολιτισμικές... Τα κπξκήγθηα καο ινηπόλ είλαη αθαηξέζεηο, αλύπαξθηα θαη βνιηθά «όληα», καξηνλέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ θόζκν κέζσ αλαινγηώλ. Έρνπλ βέβαηα ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο, αιιά δελ πξέπεη λα ηα παίξλνπκε πνιύ ζνβαξά. Επεηδή, εθηόο από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ θαη άιια, πην γεληθά δεηήκαηα. Πνηνο έβαιε ην κπξκήγθη ζε απηή ηε ζέζε; Από πνύ αληιεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην κπξκήγθη; Γηαηί έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη όρη θάπνηα άιια; Πνηνο θαζόξηζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ, πνηνο ή ηη θαζόξηζε ηε γεσκεηξία θαη ην εύξνο ηνπ «αισληνύ» ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα θηλείηαη; Μα ν θόζκνο ζηνλ νπνίν αλαπηύρζεθε. Η δνκή θαη νη λόκνη ηνπ θόζκνπ ζηνλ νπνίν γελλήζεθε είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπο Ο άλζξσπνο ινηπόλ, δελ είλαη έλα κηζόηπθιν κπξκήγθη, δελ είλαη κηα καξηνλέηα πνπ ηνλ έβαιε θάπνηνο ζε κηα γεσδαηζηαθή ή ζηελ επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο. Ο άλζξσπνο αλαπηύρζεθε ζε έλαλ θόζκν «κατ εικόνα και ομοίωση» του κόσμου αυτού, σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ θπζηθώλ λόκσλ θαη ζε ζπλέπεηα κε ηνπο λόκνπο απηνύο. Δξώληαο ζ απηό ηνλ θόζκν, αιιειεπηδξώληαο κ απηόλ, αλαπηύζζεηαη θαη καζαίλεη λα αλαινγίδεηαη ηηο παξαζηάζεηο ησλ αηζζήζεώλ ηνπ. Απνθηά κλήκε. Μαζαίλνληαο όκσο λα «βιέπεη» εηθόλεο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα, αξρίδεη λα θηηάρλεη θαη εηθόλεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ή δελ ππάξρνπλ αθόκα. Απνθηά θαληαζία. Δεκηνπξγεί ινηπόλ ηα Μαζεκαηηθά (ηελ επηζηήκε πνπ δηαινγίδεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο θαληαζίαο θαη καζαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο) αιιά θαη ηε Φπζηθή (ηελ επηζηήκε πνπ δεηά λα αληηζηνηρίζεη ηηο έλλνηεο ηεο θαληαζίαο ηνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο νληόηεηεο ηνπ θόζκνπ). Όια απηά ηα απνθηήκαηα, ηα ζέηεη ζηελ ππεξεζία ηεο δσήο ηνπ αλαπηύζζνληαο ηερλνινγία. Αγσληδόκελνο λα δήζεη, δνθηκάδεη ζπλερώο, πεηξακαηίδεηαη ζπλερώο, δηνξζώλνληαο, απνξξίπηνληαο θαη επηιέγνληαο ηηο ζθέςεηο πνπ ηνλ βνεζνύλ ζηε δσή ηνπ. Καη εδώ, ζπκβαίλεη ν εθπιεθηηθόο «ζπληνληζκόο»: Τνλ βνεζνύλ κόλν νη ζσζηέο ζθέςεηο. Έηζη, επηβηώλνπλ ηειηθά κόλν νη ζθέςεηο πνπ αληαλαθινύλ ζσζηά ην ζύκπαλ, κόλν νη ζθέςεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνρσξά επηηπρώο αλάκεζα ζηα «εκπόδηα». Επεηδή κέζα ηνπ ππάξρνπλ νη ίδηνη λόκνη, ν ίδηνο θόζκνο πνπ ππάξρεη

3 γύξσ ηνπ. Επεηδή, ν άλζξσπνο, σο παηδί ηνπ ζύκπαληνο πεξηέρεη ηελ νπζία ηνπ. Αιιά δελ ηε βιέπεη, νύηε ηελ γλσξίδεη ζην ζύλνιό ηεο. Ωζνύκελνο, άιινηε από ηελ Αλάγθε, άιινηε από κηαλ αθαηαλίθεηε Πεξηέξγεηα, δηεηζδύεη όιν θαη βαζύηεξα ζηελ νπζία ηνπ ζύκπαληνο. Κάζε θνξά πνπ αλαθαιύπηεη κηαλ αιήζεηα, ζπλαξπάδεηαη θαη ζηακαηά γηα λα απνιαύζεη ηελ επηηπρία ηνπ. Δελ πξόθεηηαη γηα αιαδνλεία γηα ππεξεθάλεηα πξόθεηηαη (ηελ αιαδνλεία κόλν ζηνπο νκνίνπο ηνπ ηελ απεπζύλεη) Αιιά νη αιήζεηεο είλαη πνιιέο. Καη όιεο, ρσξίο εμαίξεζε, ρσξίο αλάπαπια, είλαη πξννξηζκέλεο λα μεπεξαζηνύλ από λέεο. Όρη επεηδή ήηαλ πιάλεο όκσο. Τν όηη ην δεύηεξν ζθαινπάηη βξίζθεηαη ςειόηεξα δελ κεηώλεη ηελ αμία ηνπ πξώηνπ. Επεηδή ε νπζία ηνπ ζύκπαληνο είλαη άπεηξε. Έηζη, θάζε θνξά ν άλζξσπνο ην γλσξίδεη ζε έλα βαζύηεξν επίπεδν Έηζη, ν άλζξσπνο δελ αληηιακβάλεηαη κόλν κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Δεκηνπξγώληαο Κνηλσλία, έθαλε δπλαηή ηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηαθνξά ηεο πείξαο ηνπ θαη δεκηνύξγεζε ηελ Επηζηήκε. Έηζη, έκαζε λα «αληηιακβάλεηαη» θαη κε ην λνπ ηνπ, πνπ απνηειεί ζπιινγηθό πξντόλ ηνπ είδνπο ηνπ. Καηά ηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο νη ειπίδεο ηνπ αηνκηθνύ αλζξώπνπ απέλαληη ζε έλα ιηνληάξη κεηώζεθαλ δξακαηηθά, αιιά νη ειπίδεο ηνπ ιηνληαξηνύ απέλαληη ζην ζπιινγηθό άλζξσπν εμαθαλίζηεθαλ. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο, ε παξαγσγή από κεγάιεο νκάδεο (ζε εξγνζηάζηα), εμαζθάιηζε εληππσζηαθή πξόνδν θαη εμαθάληζε ηελ αηνκηθή παξαγσγή (αλεμάξηεηα από ην αλ απηή ε καδηθή παξαγσγή ζηεξίδεηαη αθόκα ζηελ εθκεηάιιεπζε). Απηό πνπ πξέπεη λα απνδερηνύκε είλαη ην όηη ν άλζξσπνο καζαίλεη θαη εμειίζζεηαη ζπιινγηθά, σο είδνο θαη όρη σο άηνκν. Επεθηείλνπκε ηηο αηνκηθέο καο αηζζήζεηο, δεκηνπξγώληαο έλα είδνο «θνηλσληθήο αληίιεςεο». Τν είδνο καο αλέπηπμε κηα λέα αίζζεζε: την επιστημονική γνώση... Εδώ θαη δεθαεηίεο, κεηά ηε ζρεηηθόηεηα θαη ηελ θβαληνκεραληθή, αηζζαλόκαζηε άβνια γηα ηελ αληίιεςή καο. Μαο πξνθαιεί θινληζκό ε αλαθάιπςε ηνπ ηεηξαδηάζηαηνπ ζύκπαληνο ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη ηαρπηήησλ θαη ηνπ «αόξαηνπ» θόζκνπ ηεο θβαληηθήο πνιπρξσκίαο. Μήπσο όκσο απηέο νη αλαθαιύςεηο αλαηξνύλ ό, ηη αληηιακβαλόκαζηε γηα ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν δνύκε; Μήπσο απνδεηθλύνπλ ιαλζαζκέλε ηε λεπηώλεηα Φπζηθή θαη ηελ επθιείδεηα Γεσκεηξία; Όρη βέβαηα. Τν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη θπξίσο από ηελ αλαληηζηνηρία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ν θόζκνο καο κε ηνλ θόζκν ηεο θβαληηθήο. Μεγέζε θαη λόκνη πνπ δηαθξίλνπκε ζηνλ έλα θόζκν δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ άιιν θαη αληίζηξνθα. Όκσο, δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζπκβαίλεη απηό. Γηα παξάδεηγκα, νη αληηιήςεηο κεγάινπ κέξνπο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ γηα ηελ θίλεζε έξρνληαλ ζε ζύγθξνπζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο θίλεζεο (παξάδνμα ηνπ Ζήλσλα θιπ). Αθόκα θαη ε ζηνηρεηώδεο γηα καο - έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο δελ ήηαλ θαηαλνεηή. Απηό ζήκαηλε όηη δελ επξόθεηην πνηέ λα θαηαλνεζεί; Τν όηη ην ζύκπαλ εθεί είλαη ηεηξαδηάζηαην, δελ ζεκαίλεη όηη εδώ δελ είλαη ηξηζδηάζηαην. Τν όηη ε ζέζε εθεί δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί, δελ ηελ εκπνδίδεη λα θαζνξίδεηαη κηα ραξά εδώ. Τν όηη δελ βξίζθνπκε ηε γλσζηή καο αηηηόηεηα εθεί, δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη εδώ (θαη όζνη ζπεύδνπλ λα κηιήζνπλ γηα θαηάξξεπζε ηεο

4 αηηηόηεηαο εδώ δελ πξνζθέξνπλ θαιή ππεξεζία νύηε ζηελ επηζηήκε, νύηε ζηελ αλζξσπόηεηα). Όηαλ θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε ζρέζε ηεο αηηηόηεηαο κε ηελ ηπραηόηεηα, ζα έρνπκε επηηύρεη κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θύζεο θαη ζα έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα βαζύηεξε έλλνηα, ηεο νπνίαο ε θιαζζηθή αηηηόηεηα ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε Μήπσο πάιη ε ζρεηηθόηεηα θαη ε θβαληνκεραληθή είλαη νη ηειηθέο ζεσξίεο καο γηα ηνλ θόζκν; Θα ήηαλ αλόεην λα ην πηζηέςνπκε απηό (ηα πεξί «πιεξόηεηαο» ηεο θβαληνκεραληθήο είλαη κάιινλ αθειή). Η πνξεία αλαθάιπςεο ηνπ θόζκνπ είλαη αέλαε Ννκίδσ ινηπόλ όηη δελ ππάξρεη ιόγνο λα βιέπνπκε ην πνηήξη κηζνάδεην. Σην κέιινλ, ζα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε βαζύηεξα ηε θύζε θαη λα απνθηήζνπκε λνεηηθέο παξαζηάζεηο θαη γηα πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπλ κόλα ηνπο «ηα αηζζεηήξηα όξγαλα ηεο αλζξώπηλεο όξαζεο». Γηα ρηιηάδεο ρξόληα άιισζηε, δελ θάλνπκε ηίπνηα άιιν από ην λα επεθηείλνπκε ηηο παξαζηάζεηο καο θαη ην όξην ησλ βηνινγηθώλ καο πεξηνξηζκώλ. Απηό θάλακε όηαλ επεθηείλακε ηα ρέξηα καο κε έλα αθόληην θαη απηό θάλνπκε όηαλ καζαίλνπκε θάηη θαηλνύξγην. Είλαη, ινηπόλ, ην ζύκπαλ αληηιεπηό από ηνλ θαζέλα καο; Είλαη. Απηό πνπ αληηιακβαλόκαζηε είλαη κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ ζύκπαληνο. Επηβεβαηώλνπκε ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ αηζζεηεξηαθώλ καο παξαζηάζεσλ, όπσο επηβεβαηώλνπκε ηελ όξαζή καο πεξλώληαο κέζα από εκπόδηα ρσξίο λα ζθνληάςνπκε. Αθνύ δελ ζθνληάθηνπκε, ζσζηά βιέπνπκε. Είλαη ην ζύκπαλ γλώζηκν; Είλαη. Σην ζύλνιό ηνπ; Μέρξη ηώξα θαίλεηαη όηη ην ζύκπαλ είλαη άπεηξν, όρη κόλν ζε έθηαζε αιιά θαη ζε «βάζνο». (θαηά ηελ άπνςή κνπ είλαη θαη άλαξρν ρσξίο αξρή. Τα πεξί κεγάιεο έθξεμεο πεξηέρνπλ κέξνο ηεο αιήζεηαο θαη λνκίδσ όηη εξκελεύνληαη ιαλζαζκέλα). Έηζη, ε πνξεία ηεο γλώζεο καο είλαη κηα αηέξκνλε αλνδηθή έιηθα. Υπάξρεη «κε αληηιεπηόο θόζκνο»; Υπάξρεη, αιιά κε ηελ έλλνηα όηη πάληα ζα ππάξρεη έλα όξην πνπ δελ ζα έρνπκε αθόκα μεπεξάζεη. Δελ ππάξρεη, κε ηελ έλλνηα όηη δελ κπνξνύκε λα ζέζνπκε θαλέλα όξην γλσζηκόηεηαο πνπ δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα μεπεξάζνπκε. Αθόκα θαη ε αξρή ηεο αβεβαηόηεηαο, καο ιέεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε (πξνο ην παξόλ;) λα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν ζε έλα νξηζκέλν επίπεδό ηνπ θαη όρη όηη δελ κπνξνύκε λα ηνλ γλσξίζνπκε. Καη ε θαιύηεξε απόδεημε όηη γλσξίδνπκε (θάπσο) ηελ θβαληηθή θύζε είλαη νη ίδηεο νη εθαξκνγέο ηεο Δελ ζα ζπκθσλήζσ, ινηπόλ, κε ηε θξάζε: «Δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ηηο έλλνηεο απηέο, νύηε λα ηηο αλάγνπκε ζηε ζθαίξα ηεο αληίιεςήο καο. Αξθεί λα ηηο δερζνύκε σο ππαξθηέο, έζησ θαη αθαηαλόεηεο από ηελ αλζξώπηλε λόεζε, απνξξίπηνληαο ην ζηεξεόηππν ηνπ αληηιεπηνύ θόζκνπ.» Ννκίδσ όηη ε παξαπάλσ πξόηαζε έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ έκθπηε αλάγθε καο γηα έξεπλα θαη θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ. Γη απηό, πάληα ξσηώ όπνηνλ δηαρσξίδεη ηνλ θόζκν ζε «αληηιεπηό» θαη «κε αληηιεπηό», λα εμεγήζεη πώο κπόξεζε ν ίδηνο λα

5 αληηιεθζεί ηελ ύπαξμε εθείλνπ πνπ δελ είλαη (δηαλνεηηθά) αληηιεπηό, πνπ δελ είλαη γλώζηκν, ώζηε λα καο κηιήζεη γηα απηό Αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο θξάζεηο πνπ κε βξίζθνπλ αληίζεην ή δεκηνπξγνύλ εξσηεκαηηθά: «Σηε ζύγρξνλε Φπζηθή ηνπ 21νπ αηώλα, ζα πξέπεη λα απνξξίςνπκε ην ζηεξεόηππν ηνπ αληηιεπηνύ θόζκνπ θαη λα δερζνύκε όηη ν θόζκνο απνηειείηαη θαη από έλλνηεο πνπ δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε.» Ννκίδσ όηη πξέπεη λα θάλνπκε δηαρσξηζκό, αλάκεζα ζ απηό πνπ είλαη ν θόζκνο θαη ζηελ αηζζεηεξηαθή ή λνεηηθή παξάζηαζε πνπ έρνπκε γη απηό, αλάκεζα ζηα «όληα» ηνπ θόζκνπ θαη ζηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηα πεξηγξάςνπκε ζηε λνεηηθή καο γιώζζα. Η θσηνγξαθία ελόο κήινπ, όζν θαζαξή θαη πηζηή λα είλαη, κπνξεί λα καο δώζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε θύζε ηνπ κήινπ, αιιά δελ είλαη ην ίδην ην κήιν (δελ έρεη ην άξσκα ή ηε γεύζε ηνπ κήινπ θαη βέβαηα, δελ ηξώγεηαη). Ο θόζκνο δελ απνηειείηαη από έλλνηεο, ν λνπο καο ηνλ πξνζεγγίδεη κέζσ ελλνηώλ. Μόλν ν λνπο καο όκσο, όρη εκείο. Δηαθνξεηηθά, ζα αξθνύζε ε «έλλνηα» ηνπ θαγεηνύ γηα λα ρνξηάζνπκε Μπνξεί ν Μαζεκαηηθόο (=ν δηαινγηδόκελνο εληόο ηεο θνηλσλίαο) λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ελλνηώλ ηνπ, αιιά ν Φπζηθόο, θάζε θνξά πνπ θάλεη πείξακα, κειεηά ηνλ αληηθεηκεληθό θόζκν, ηε Φύζε πνπ ππάξρεη «έμσ» από ηε ζθέςε ηνπ... Επίζεο: «Είλαη αιαδνληθό λα πξνζπαζνύκε λα εμεγήζνπκε ηνλ θόζκν κόλν κε βάζε απηά πνπ θαηαλννύκε.» Μα, κε ηη άιιν κπνξνύκε λα ηνλ εμεγήζνπκε; Μπνξεί θαλείο λα εμεγήζεη ηνλ θόζκν κε θάηη πνπ δελ θαηαλνεί; Καη: «Μήπσο, όκσο, ηα θβάληα είλαη νληόηεηεο πνπ δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε, ίζσο, επεηδή ππήξραλ πνιύ πξηλ από εκάο;» Μα, νηηδήπνηε ζηε θύζε ππήξρε πνιύ πξηλ από εκάο, όια ππήξραλ πξηλ από εκάο. Απηό δελ καο εκπόδηζε λα θαηαιάβνπκε αξθεηά από όζα ππάξρνπλ Γηώξγνο Γεσξγαληάο

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα