ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού, πα ρέ χο νται τα α κό λουθα στοι χεί α: ΘΕ ΣΜΙ ΚΟ ΠΛΑΙ ΣΙΟ 1. Ο Oι κο δο μι κός Συ νε ται ρι σμός Μο νί μων Α ξιω μα τι κών Ελ λη νι κού Στρατού (Ο ΣΜΑ ΕΣ) συ γκρο τή θη κε με τον ΑΝ 564/68, ό πως αυ τός τρο πο ποι ή θη κε στη συ νέ χεια, α πο τε λεί ΝΠΙΔ πε ριο ρι σμέ νης ευ θύ νης και α πε ριο ρί στου διαρκεί ας, υπα γό με νο στην ε πο πτεί α και τον έ λεγ χο του ΥΕ ΘΑ (ΓΕΣ). Όρ γα να του Ο ΣΜΑ ΕΣ εί ναι το Διοικη τι κό Συμ βού λιο (ΔΣ), το Ε πο πτι κό Συμ βού λιο (ΕΣ), ε νώ το Α νώ τα το Στρα τιω τικό Συμ βού λιο (Αν ΣΣ) βα σι κής συν θέ σε ως υ πέ χει θέ ση Γε νι κής Συ νέ λευσης. Το α ξί ω μα των με λών του ΔΣ και του ΕΣ είναι τι μη τι κό και ά μι σθο. 2. Οι πό ροι του Ο ΣΜΑ ΕΣ κα λύ πτουν το σύ νο λο των ε ξό δων του, λειτουργι κών και κα τα σκευα στι κών, και προ έρ χονται α πο κλει στι κά α πό τις ει σφο ρές και συν δρο μές των με λών του. 3. Οι δρα στη ριό τη τες του Ο ΣΜΑ ΕΣ ε πι κε ντρώ νο νται στην ε ξέ λι ξη και λειτουρ γί α των πα ρα κά τω προ γραμ μά των. ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΜΑ ΛΕ ΣΙ ΝΑΣ 4. Πρό ο δος Ερ γα σιών Έ γι ναν τα πα ρα κά τω: α. Συ ντά χθη κε με λέ τη για βελ τί ω ση του δι κτύ ου ύ δρευ σης στον Οικισμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μα λε σί νας. β. Το πο θέ τη ση ε πι πρό σθε των μέ τρων α σφα λεί ας (συ στή μα τα συναγερ μού, κά με ρες, προ βολείς ), χω ρίς να εί ναι δι κή μας ευ θύ νη η φύ λα ξη τους, στα ήδη υ πάρ χο ντα στο ε ξω τε ρι κό δί κτυο υ δρεύ σε ως στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ- ΕΣ Μα λεσίνας λό γω των αλ λε πάλ λη λων κλο πών στους με τα σχη ματι στές της ΔΕ Η που εί χε σαν α πο τέ λε σμα την α να στο λή της υ δρο δό τη σης του οικι σμού για πολ λές μέρες. γ. Τσι με ντό στρω ση σε η μι τε λή δρό μο στην Μα λε σί να.

2 A - 2 δ. Το πο θέ τη ση συ στη μά των αυ το μα τι σμού και η λε κτρονι κού ε λέγχου δε ξα με νών στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μα λε σί νας με σκο πό την ε ξοι κο νό μη ση ε νέργειας και κα λύ τε ρη α πό δο ση (μειώ σεις λο γα ρια σμών ΔΕ Η). ε. Προ κη ρύ χθη κε δη μό σιος α νοι κτός δια γω νι σμός για το έρ γο «Συντή ρη ση - Ε πι σκευ ή Ε σω τε ρι κού και Ε ξω τερι κού Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Ο ΣΜΑ- ΕΣ Μα λε σί νας» για τα έ τη και ο Ο ΣΜΑ ΕΣ προχώρησε στην α νά θε ση του έρ γου στον α νά δο χο που ε πιλέ γει. στ. Πραγ μα το ποι ή θη καν το πο γρα φή σεις σε ε κτά σεις εκτός ρυ μοτομικού σχε δί ου στον οι κι σμό Ο ΣΜΑ ΕΣ Μαλε σί νας που α πο δό θη καν α πό το Υ ΠΕ ΚΑ το 2011 προ κει μέ νου να διε ρευ νη θούν τυ χόν κα τα πα τή σεις στην ι διοκτη σί α του ΟΣΜΑ ΕΣ και δρο μο λο γή θη κε το ξε κα θά ρι σμα με τυ χόν κα τα πα τη τές. ζ. Συ ντή ρη ση - α πο κα τάστα ση ο δι κού δι κτύ ου (α σφαλ τόστρω ση). η. Ξε κί νη σαν οι δια δι κα σί ες εκ ποί η σης και α ξιο ποί η σης των ε κτός σχε δί ου οι κο πέ δων με ταυ τό χρο νη ε νερ γο ποί η ση της εκ κα θά ρι σης του προγράμμα τος. θ. Το πο θε τή θη καν α λε ξι κέ ραυ να στα ε ξω τε ρι κά α ντλιο στά σια με σκο πό την αντι κε ραυ νι κή προ στα σί α τους για α πο φυ γή βλα βών στις α ντλί ες. ι. Υ πο βλή θη σαν μη νύ σεις προς οι κι στές που δια πι στώ θη καν ό τι έκλε βαν νε ρό. Α ντι κα τά στα ση μι κρού α ριθ μού φραγ μέ νων - σπα σμέ νων σωλη- ια. νώ σε ων. ιβ. Πραγ μα το ποι ή θη κε έ ρευ να για ε ναλ λα κτι κούς τρό πους κα θαρισμού φραγ μέ νων σω λή νων σε συ νερ γα σί α με την ΕΥ ΔΑΠ. ιγ. Πραγ μα το ποι ή θη κε δη μο σκό πη ση για πρό θε ση οι κι στών - οι κοπεδού χων να ε πω μι στούν έ κτα κτη ει σφο ρά για βελ τί ω ση του δι κτύ ου ύδρευ σης (θετι κή α ντα πό κρι ση). ιδ. Διε κό πη η υ δρο δό τη ση σε οι κι στές με χρέ η προς τον Ο ΣΜΑ ΕΣ. ιε. Ε στά λη ε πι στο λή σε οι κι στές και οι κο πε δού χους που έ χουν μεγάλο χρέ ος, γε νι κών χρε ώ σε ων (ει σφο ρές) προ κει μέ νου να α κο λουθή σει ε ξώ δι κο. ι στ. Α πο κα τα στά θη κε με γά λος α ριθ μός διαρ ρο ών στο δί κτυο ύ δρευσης ταυ τό χρο να με την α πο μά κρυν ση α ριθ μού σω λή νων (by-pass). ιζ. Εκ πο νή θη κε οι κο νο μο τε χνι κή με λέ τη α να δια μόρ φω σης χρε ώ σεων, ώ στε το πρό γραμ μα να πα ρα μεί νει βιώ σι μο, α πό λο γι στή της ε ται ρεί ας DBS που υ πο στη ρί ζει τον Ο ΣΜΑ ΕΣ μη χα νο γραφι κά. (Στην α νά λυ ση του κό στους του προγράμ μα τος Μα λε σί νας δια πι στώ θη κε πως η πο λι τι κή της χα μη λής ει σφο ράς ό λων των προ η γού με νων χρό νων σε συν δυα σμό με την πο λύ υ ψη λή και αυ ξανό με νη δα πά νη κυ ρί ως της ΔΕ Η αλ λά και των υ πο λοί πων ε ξό δων υ πο χρέω ναν το συνεται ρι σμό να χρη σι μο ποιεί κά θε χρόνο, μέ ρος του α πο θε μα τι κού για την κά λυ ψη των α να γκών του).

3 A - 3 ι η. Έ χουν εκ πο νη θεί οι κο νο μο τε χνι κή με λέ τη και ε πι χει ρη σια κό σχέδιο για α ντι με τώ πι ση των προ βλη μά των στο δί κτυο ύ δρευ σης. ιθ. Ξε κί νη σαν οι ε νέρ γειες ε πι λο γής δια θέ σι μων α γρο τε μα χί ων σε συνερ γα σί α με το πο γρά φο προ κει μέ νου να εκ ποι η θούν. 5. Προ γραμ μα τι σμός Νέ ων Ερ γα σιών α. Στα δια κή α ντι κα τά στα ση φραγ μέ νων σω λη νώ σε ων και α πομάκρυν ση των σω λή νων (by-pass) ό που υ πάρ χουν. β. Α σφαλ το στρώ σεις στα τμή μα τα ο δι κού δι κτύ ου στα ο ποί α έ χουν γίνει α ντι κα τα στά σεις φραγ μέ νων σω λη νώ σε ων. 6. Οι κονο μι κές υ πο χρε ώ σεις Συ νε ταί ρων α. Ε τή σια ει σφο ρά (1) Με το υπ α ριθ μ Από σπα σμα 66 Πρα κτι κού της 5 ης /2013 Συνε δρί α σης της Γε νι κής Συ νέ λευ σης (Αν.Σ.Σ) εγκρί θη κε η κα τα βο λή των κά τω θι ποσών για το έ τος 2013 που πρέ πει να κα τα βλη θούν μέ χρι 30/6/2013. Συ γκεκριμένα: (α) Οι κο πε δού χοι 90,00 ε πί το πο σο στό ι διο κτησίας τους σε σύ νο λο οι κο πέ δων. (β) Οι κι στές - Οι κο πε δού χοι (μό νο οι έ χο ντες υ δρό μετρο) θα πλη ρώ σουν για ει σφο ρά και 85 ε πι πλέ ον ο καθέ νας α φού ε γκρί θηκε α πό το Αν.Σ.Σ ό πως πα ρα πά νω (για την βιω σι μό τη τα του προ γράμ μα τος), μεγαλύτε ρη ει σφο ρά για τους οι κι στές κα θώς εί ναι αυ τοί οι ο ποί οι χρη σι μο ποιούν το δί κτυο και ε πιβαρύ νουν ά με σα την συ ντή ρη ση του ε νώ οι οι κο πε δού χοι έ χουν το δι καί ω μα για μελλο ντι κή χρή ση. (γ) Πέ ραν ό μως α πό το πο σό της ει σφο ράς δε δο μέ νου ό τι για τα έτη το σύ νο λο των ε ξό δων (ΔΕ Η) ή ταν με γα λύ τε ρο κα τά ,72 α πό τα έ σο δα α πό την κα τα νά λω ση νερού προκύ πτει ό τι η δια φορά αυ τή θα κα τα νε μη θεί στους 1225 οι κι στές α νά λο γα με την ε τή σια κα τα νά λωση νερού που πραγ μα το ποί η σαν για τα έ τη Το ί διο θα συμ βεί και για την δα πά νη των συ στημά των α σφα λεί ας το κό στος της ο ποί ας α νήλ θε στα ,60 το ο ποί ο θα κα τα νε μη θεί ι σο με ρώς στους 1225 οι κι στές δηλ. 25,73 το ο ποί ο πο σό θα εν σω μα τωθεί στη δια φο ρά οικο πε δού χου οι κι στή. (δ) Η δια φο ρά οι κο πε δού χου οι κι στή (παρ 1γ) θα ενσω μα τώ νε ται α πό τού δε και στο ε ξής στους λο γαριασμούς ύ δρευ σης. (2) Α πό τα τη ρού μενα λο γι στι κά στοι χεί α προ κύ πτει ό τι έ νας σημα ντι κός α ριθ μός οι κο πε δού χων και οι κι στών κα θυ στε ρεί α δι καιολό γη τα και δεν έ χει ε ξο φλή σει τις ει σφο ρές πα ρελ θό ντων ε τών, με α πο τέλεσμα ο Συ νε ταιρι σμός να μην μπο ρεί να α νταπε ξέλ θει στις δα πά νες που απαι τού νται για την συ ντήρη ση των έρ γων τε χνι κής υ πο δο μής. Ε πι πλέ ον γνω ρί ζε ται ό τι ο ΟΣΜΑ ΕΣ έ χει ξε κι νή σει τις προ βλε πό με νες ε νέρ γειες για την εί σπρα ξη των οφει λο μέ νων ει σφο ρών μέσω της δικα στι κής ο δού.

4 A - 4 Εί ναι ά κρως α πα ραί τη το να ε ξο φλη θούν το τα χύτε ρο δυνα τό τα ο φει λό μενα πο σά των ει σφο ρών των πα ρελθό ντων ε τών άλ λως οι ι διο κτή τες οι κο πέ δων που έ χουν ο φει λές δε θα λαμ βά νουν βε βαί ω ση μη ο φει λής (για με ταβιβά σεις κλπ), δε θα χο ρη γεί ται σε αυ τούς ά δειας σύν δε σης με το δί κτυο ύ δρευσης ε νώ θα διακό πτε ται η υ πάρ χου σα σύν δε ση και ε πι πλέ ον θα ε πι βα ρύ νονται με τους νό μι μους τό κους υ πε ρη με ρί ας σύμ φω να με το άρ θρο 8 πε ρί πτω ση β του ι σχύοντος Κα τα στα τι κού μας στο ο ποί ο άλλω στε έ χουν προ σχω ρή σει. (3) Τα πο σά α πό την ε τή σια ει σφο ρά χρη σι μο ποιού νται αποκλειστι κά για έρ γα βελ τί ω σης και συ ντήρη σης του δι κτύ ου ύ δρευ σης, ο δο στρώματος κα θώς και για την δη μιουρ γί α α πο θε μα τι κού προς α ντι με τώ πι ση ε κτά κτων αναγκών. (4) Με το υπ α ριθ μ Α πό σπα σμα 66 Πρα κτι κού της 5 ης /2013 Συνε δρί α σης της Γε νι κής Συ νέ λευ σης (Αν.Σ.Σ) ε γκρί θη κε η κα τα βο λή Ε ΚΤΑ ΚΤΗΣ ΕΙ ΣΦΟ ΡΑΣ για τα έρ γα του δι κτύ ου ύ δρευ σης για το έ τος 2013 για τις δυο κα τηγορί ες οι κι στών και οι κο πε δού χων Μα λε σί νας ό πως πα ρακάτω: (α) Οι κι στές (Οι έ χο ντες υ δρό με τρο) κα θώς και οι Οι κοπεδού χοι με υ δρό με τρο: Να πλη ρώ σουν σε δώ δε κα ( 12) ι σό πο σες δό σεις το ποσό των 240 (20 /μή να). (β) Οι κο πε δού χοι: Να πλη ρώ σουν σε δέ κα (10 ) ι σόποσες δό σεις το ποσό των 100 ε πί το πο σο στό ι διο κτη σί ας (10 /μή να). β. Λο γα ρια σμοί Ύ δρευ σης (1) Ό πως εί ναι γνω στό με τα πο σά που ει σπράτ το νται α πό τους λο γα ρια σμούς ύ δρευ σης ε ξο φλού νται τα τι μο λό για της ΔΕ Η για την η λε κτροδότηση των γε ω τρή σε ων-α ντλιο στα σί ων τα ο ποί α εί ναι α να γκαί α για την υ δροδότη ση του οι κι σμού. (2) Πα ρά τα πα ρα πά νω έ νας σε βα στός α ριθ μός οι κι στών που κα τέ χουν υ δρο με τρη τή δεν κα τα βάλ λει το α ντί τι μο του νε ρού που καταναλώνει, αν και λαμ βά νει τους λο γα ρια σμούς που εκ δί δο νται. Οι διαφο ρές ή αμ φι σβη τή σεις που προ βάλλο νται, έ χουν α πο δει χτεί ό τι εί ναι α βά σι μες και πα ρελ κυ στι κές και δεν τους νο μι μο ποιούν την άρ νη ση πληρωμής των. Ο Ο ΣΜΑ ΕΣ προ βαί νει ή δη σε δια κο πές παρο χής νε ρού στους οφει λέ τες και οι ο ποί οι, ε φό σον τα χτο ποι ή σουν την ο φει λή τους θα ε πι βα ρύνο νται με τέ λος ε πα να σύν δε σης το ο ποί ο α νέρ χε ται στο πο σό των 20ευ ρώ. Σε πε ρί πτωση που το υ δρό με τρο έ χει κα τα στρα φεί, ο ι διο κτήτης του θα ε πι βα ρύ νεται με το επι πλέ ον ποσό 70,25 ευ ρώ και με τον κίν δυ νο το πό σο να αυ ξη θεί για το έ τος 2013 λόγω αναπρο σαρ μο γής των τιμών κό στους του υ δρο μέτρου. (3) Α πο φα σί στη κε α πό το ΔΣ και ε γκρί θη κε α πό το Αν.Σ.Σ (Από σπα σμα 222 Πρα κτι κού της 12 ης /2012 Συ νε δρί α σης), νέ α α να προ σαρ μο γή των κλι μά κων κατα νά λω σης νε ρού α πό το Γ Τρί μη νο του 2012, ε πει δή η χρέω ση του ρεύ μα τος α πό την λει τουρ γί α του έρ γου Μαρ τί νου έ χει αυ ξη θεί, ό πως παρακά τω:

5 A - 5 ΚΥ ΒΙ ΚΑ 2012 Α ΠΟ ΜΕ ΧΡΙ ΤΙ ΜΗ ΠΑ ΓΙΟ ΤΡΙ ΜΗ ΝΟΥ 20, , , , , , ,50 Α ΠΟ ΜΕ ΧΡΙ ΤΙ ΜΗ , και πά νω 2,50 7. Υ πο χρε ώ σεις Συ νε ταί ρων ως προς την Ύ δρευ ση α. Κάθε ι διο κτή της έχει υ πο χρέ ω ση : (1) Να δια τη ρεί το φρε ά τιο ύ δρευ σης ε λεύ θε ρο και κα θαρό για α νε μπό δι στη λή ψη των εν δεί ξε ων του με τρη τή του. Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση ο ΟΣΜΑ ΕΣ θα εκ δί δει λογαρια σμό με τεκ μαρ τή κα τα νά λωση α ξί ας 200,00 η ο ποί α στο ε πό με νο τρίμηνο θα τρι πλα σιά ζε ται. Σε πε ρί πτω ση μη συμ μόρ φω σης εκ νέ ου θα α κο λου θεί δια κο πή υ δρο δο τή σε ως η ο ποί α θα α ποκα θί στα ται μό νο με την εξόφλη ση των πα ρα πά νω πο σών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ε ξό δων ε πα να σύν δεσης 20 ) και της α ντίστοι χης δα πάνης α πο κά λυ ψης του φρε α τί ου. (2) Να πα ρα κολου θεί τον υ δρο μετρη τή του για τυ χόν διαρ ροές της ε σω τε ρι κής ε γκα τά στα σης, για την ο ποί α ο Ο ΣΜΑ ΕΣ ου δεμί α ευ θύ νη φέ ρει. Η ε σω τερική ε γκα τά σταση του α κι νή του θα πρέ πει να εί ναι ε φο δια σμέ νη με γε νικό διακόπτη και βαλ βί δα α ντε πι στρο φής. (3) Να α να φέ ρει ά με σα εί τε στον Ο ΣΜΑ ΕΣ (Πρό γραμ μα Μαλεσί νας: τηλ , ύ δρευ ση: τηλ ) εί τε στον υ πεύ θυ νο συ ντήρη σης του υ δραυ λι κού δι κτύ ου (τηλ ) ο ποιαδή πο τε διαρ ρο ή υ ποπέσει στην α ντί λη ψή του. (4) Ε φε ξής ε άν δεν ει δο ποι η θεί ο Ο ΣΜΑ ΕΣ στην πε ρί πτωση που εμ φα νι σθεί βλά βη ή α φαι ρε θεί αυ θαί ρε τα υ δρο με τρη τής με συ νέπεια να μην εί ναι δυ να τή η κατα μέ τρη ση της κα τα νά λω σης τό τε σύμ φω να με την ισχύ ου σα με α ριθμό 461/ α πό φα ση του ΔΣ ο Ο ΣΜΑ ΕΣ δι καιού ται βά ση της σύμ βα σης να εκ δί δει τεκ μαρ τή δα πά νη κα τα νά λω σης για το πρώτο τρί μη νο α ξί ας 200 και για το δεύ τε ρο τρί μη νο α ξί ας 600.

6 A - 6 β. Με α πό φα ση του ΔΣ η το πο θέ τη ση νέ ων πα ρο χών υ δρεύ σε ως και υδρο με τρη τών στα οι κό πε δα γί νε ται σύμ φω να με τις πα ρα κά τω προ ϋ πο θέσεις : (1) Αί τη ση συ νε ταί ρου με συ νημ μένο α ντίγρα φο συμ βο λαί ου αγο ράς. (2) Υ πο γρα φή συμ βά σε ως υ δρο δό τη σης. (3) Κα τα σκευ ή φρε α τί ου (ε φό σον δεν υ πάρ χει) με μέ ρι μνα του ι διοκτή τη. (4) Πλη ρω μή ε ξό δων αρ χι κής συν δέ σε ως. (5) Ε ξό φλη ση ό λων των πα λαιών ο φει λών με την προ σκό μι ση βεβαί ω σης μη ο φει λής α πό το λο γι στή ριο του Ο ΣΜΑ ΕΣ. γ. Θα πρέ πει να γί νει κα τα νο η τό ό τι η α λό γι στη και α νε ξέ λε γκτη κατα νά λω ση νε ρού α πό μέ ρος των οι κι στών ε πι βα ρύ νει ό λο το σύ στη μα υ δροδότησης και δη μιουρ γεί σο βα ρό πρό βλη μα έλ λει ψης νε ρού κυ ρί ως τους θε ρι νούς μήνες. Ο συ χνός έ λεγ χος για τυ χόν βλά βες του ε σω τε ρι κού δι κτύου των οι κιών καθώς και η χρησιμο ποί η ση του νερού ως έ να πο λύ τι μο α γα θό το ο ποί ο υ πάρ χει στον οι κι σμό με πο λύ κό πο και έξο δα θα βο η θή σει στην μεί ω ση της κα τα νά λωσης. δ. Το πρό βλη μα κλο πής του νε ρού α πό πα ρα κεί με να οι κό πε δα συ νε χί ζε ται. Το φαινό με νο αυ τό συ νι στά ποι νι κό α δί κη μα και ή δη πε ριπτώσεις κλο πής νε ρού έ χουν πα ρα πεμ φθεί στην δι καιο σύ νη. Για τον λό γο αυτόν ο Ο ΣΜΑ ΕΣ α πευ θύ νει έκ κλη ση προς τους οι κι στές να κα ταγ γέλ λουν τυχόν πρά ξεις κλο πής νε ρού για την άμε ση α ντι με τώ πι ση και κα τα στο λή τους με νο μι κές δια δι κα σί ες προς ε ξά λει ψη του φαι νο μέ νου. Διευ κρι νί ζεται ό τι α πα γο ρεύ ε ται σε οικι στές που δια θέ τουν ή δη υ δρό με τρο να δί νουν νε ρό σε πα ρα κεί μενα οι κό πε δα ή οι κί ες. 8. Κυ ριό τη τα Οι κο πέ δων Οι κιών α. Για κά θε αλ λα γή κυ ριό τη τας (πχ λό γω πω λή σε ων, λό γω δω ρε άς εν ζω ή, γονι κής πα ρο χής ) τό σο των οι κο πέ δων ό σο και των κα τοι κιών θα πρέπει : (1) Πριν την με τα βί βα ση να ζη τεί ται α πό τον Ο ΣΜΑ ΕΣ βε βαίωση ό τι δεν υ πάρχει ο φει λή του οι κο πέ δου ή του ι διο κτή τη κατοι κί ας. (2) Ο Συμ βο λαιο γρά φος να συ μπε ρι λαμβά νει στο συμ βό λαιο τον παρα κά τω ό ρο: «Ο νέ ος α γο ρα στής ή δω ρε ο δό χος ή α πο δε χό με νος την πα ρο χή, α να λαμ βάνει τη ρη τή υ πο χρέ ω ση να κα τα βάλ λει στον Ο ΣΜΑ ΕΣ, ό λες τις ει σφο ρές και δα πά νες συ μπλη ρώ σε ως και συ ντη ρή σε ως των έργων υπο δο μής και των κοι νό χρη στων χώ ρων που προ γραμ μα τί ζο νται κατ έ τος α πό το ΔΣ του Συ νε ται ρι σμού και ε γκρί νο νται α πό το Αν.Σ.Σ ό πως καθο ρί ζε ται α πό το Κατα στα τι κό του Ο ΣΜΑ ΕΣ».

7 A - 7 Μό νο ε φό σον πε ρι λη φθεί στο συμ βό λαιο η πα ρα πά νω Ρή τρα α παλ λάσ σε ται ο πα λαιός ι διο κτή της, των οι κο νο μι κών υ πο χρε ώ σε ων που έ χει ένα ντι του Ο ΣΜΑ ΕΣ, δια φο ρε τικά πα ρα μέ νει νο μι κά και οι κονομι κά υ πό χρε ος. (3) Να ε νη με ρώ νε ται ο Ο ΣΜΑ ΕΣ με την υ πο βο λή ε νός α πλού φω το α ντι γρά φου (ό χι ε πι κυ ρω μέ νου), του Συμ βο λαί ου Με τα βί βα σης που συ ντάσσε ται. β. Οι κλη ρο νό μοι θα νό ντος ι διο κτή του πρέ πει να δη λώ νουν τού το στον Ο ΣΜΑ ΕΣ, με την α πο στολή των α πα ραί τη των δι καιο λο γη τι κών, νο μι μοποιήσε ως των ως κλη ρο νό μων ώ στε ο Ο ΣΜΑ ΕΣ με α πό φα ση του ΔΣ να κά νει αναγνώ ρι ση τους ως υ πο κα τά στα τους του Συ νε ταίρου ό πως άλ λω στε προ βλέπε ται στο Κα τα στατικό μας. 9. Ει δι κές Ε πι ση μάν σεις α. Η κα θα ριό τη τα ή εμ φά νι ση και η ευ τα ξί α του οι κι σμού δεν εί ναι η κα λύ τε ρη ού τε η ε πι βαλ λό με νη α πό τους ό ρους υ γιει νής και κα λής δια βί ω σης. Η ευ θύ νη κυ ρί ως ο ρι σμέ νων οι κι στών εί ναι προφα νής. Ε πι ση μαί νε ται η υ πο χρέ ω- ση και ευ θύ νη των ι διο κτη τών οικο πέ δων, ό σον α φο ρά την α πο ψί λω ση και κα θ- αρισμό του οι κο πέ δου τους, προς α πο φυ γή πυρ κα γιών σύμ φω να με τη Πυ ροσβε στι κή Διά τα ξη Υπ α ριθ. 4 ΦΕΚ 724/Β/ Οι πα ρα βά τες διώ κο νται σύμφω να με το άρ θρο 433 του Ποι νι κού Κώ δι κα. β. Πέ ραν των α νω τέ ρων τον τε λευ ταί ο και ρό έχουν πα ρα τη ρη θεί περι πτώ σεις α πο θέ σε ως μπα ζών α πό νέ ες α νε γει ρό με νες κα τοι κί ες. Αυ τό ε κτός α πό την κα κή ει κόνα και την αλ λοί ω ση του πε ρι βάλ λο ντος, πράγ μα που έ χου με ό λοι υ πο χρέ ω ση να δια τη ρού με και βελ τιώ νου με, α ντί κει ται σε ι σχύ ου σες δια τάξεις νόμων. Εί ναι α δια νό η το έ να τό σο ό μορ φο φυ σι κό πε ρι βάλ λον, να αλ λοιώνε ται κατά τρόπο βάναυ σο, για να προ σπο ρι στούν ο ρι σμέ νοι κά ποια οικο νο μι κά ο φέ λη. Ό λοι πρέ πει να με ρι μνή σουν για την δια τή ρη ση και βελ τί ω ση του πε ριβάλ λο ντος, αποτρέ πο ντας τους κα κό τρο πους με κά θε νό μι μο τρό πο. Εί ναι κα θήκον κά θε οι κοπεδού χου να ε πι βά λει στον ερ γο λά βο κα τα σκευ ής της οι κί ας του να με τα φέ ρει τα προ ϊό ντα εκ σκα φής σε συ γκε κρι μέ νους χώ ρους του Δή μου και να μην τα ε ναποθέτει ο πουδήπο τε. γ. Αυ το νό η το εί ναι ό τι τα πε ζο δρό μια ή το ο δό στρω μα κά θε ο δού δεν α πο τε λεί προ έ κτα ση των οι κο πέ δων και δεν πρέ πει να κα τα λαμ βά νο νται α πό κανέ ναν για κα νέ να λό γο άλ λω στε οι πα ρα βά τες διώ κο νται ποι νι κώς. ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΚΑ ΡΥ ΣΤΟΥ 10. Πρό ο δος Ερ γα σιών α. Έ γι νε επα να λει τουρ γί α α ντλιο στα σί ου,γε ω τρή σε ων και δε ξα μενών στον οι κι σμό. Λειτούρ γη σαν και οι 4 γε ω τρή σεις ε νώ τέ θη καν σε λει τουργί α οι 2 λό γω μι κρού α ριθ μού οι κιών, δό θη κε νε ρό σε ό λες τις οι κίες που έ χουν α να γερθεί, ε λέ χθη σαν ό λες οι α πο λή ψεις νε ρού σε ό λα τα οι κό πε δα και το ποθε τηθήκαν νέ ες ό που δεν υ πήρ χαν. Οι άλ λες 2 γε ω τρή σεις συ ντη ρή θη καν και

8 A - 8 α πο θη κεύθηκαν και εί ναι έ τοι μες να το πο θε τη θούν σε πε ρί πτωση που αυ ξη θούν οι α νά γκες του οικισμού. β. Έ γι νε Δια μόρ φω ση και Τσι με ντό στρωση των Ο δι κών Προσβάσεων στο Α ντλιο στά σιο και στις 3 Δε ξα με νές στον οι κι σμό. γ. Συ ντά χθη κε με λέ τη για α πο κα τά στα ση των οι κο πέδων που παρου σιά ζουν πρό βλη μα αρ τιό τη τας λό γω κατα πά τη σης α πό το δρό μο ή το πεζοδρό μιο. δ. Κα τα σκευά στη καν σχά ρες α πορ ρο ής ομ βρί ων υ δά των έ μπροσθεν δυο οικόπε δων του οι κι σμού. ε. Πραγ μα το ποι ή θη καν ε πι σκευές κε ντρι κών α γω γών εξω τε ρι κού δικτύ ου ύ δρευ σης σ ολό κλη ρο τον οι κι σμό. στ. Πραγ μα το ποι ή θη καν χω μα τουρ γι κές ερ γα σί ες και συ ντή ρη ση φρε α τί ων υδρεύ σε ως στον οι κι σμό. ζ. Το πο θε τή θη καν προ στα τευ τι κά κι γκλι δώ μα τα στις α νε μό σκα λες που ο δη γούν στις αν θρω πο θυ ρί δες του α ντλιο στα σί ου και των 3 δε ξα με νών. η. Το πο θε τη θή καν α νο ξεί δω τες σκά λες πρό σβα σης στις δε ξαμενές του α ντλιο στα σί ου και 3 δε ξα με νών στο δί κτυο ύ δρευσης του οι κι σμού. θ. Έ γι νε κα τα σκευ ή ο δι κών προ σβά σε ων σε δυο οι κό πε δα του οικισμού (69/13 και 169/15) που δεν εί χαν πρό σβα ση σε δρό μο (τυ φλά οι κόπεδα). ι. Συ ντή ρη ση - κα θα ρι σμός ο δι κού δι κτύ ου και α ντι κα τά σταση φθαρμέ νων και σπα σμέ νων φρε α τί ων α πορ ρο ής ομ βρί ων υ δά των ε ξαι τί ας κα ταστροφών που προκλη θή καν λό γω δυ σμε νών και ρι κών συν θη κών στον οι κι σμό. ια. Έ γι νε έ λεγ χος α πό την Δνση Ποιό τη τας της ΕΥ ΔΑΠ σε δείγ ματα νε ρού α πό τις 2 γε ω τρή σεις στον οι κι σμό. Η α νά λυ ση έ δει ξε ό τι οι τι μές των παρα μέ τρων που εξετά στη καν εί ναι σύμ φω νες με τη νο μο θε σί α για το πόσι μο νε ρό, με ε ξαί ρε ση τις πα ρα μέ τρους του να τρί ου και των χλω ριού χων που εμ φανί ζουν τι μές υ ψη λότερες του ο ρί ου και στις 2 γε ω τρή σεις και της α γω γι μό τη τας στο δείγ μα α πό τη γε ώ τρηση 2. ιβ. Υ πο γρά φη κε σύμ βα ση για την «Συ ντή ρη ση Ε πι σκευ ή Α ντλιοστασί ου, Γε ω τρή σε ων και Δε ξα με νών Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Ο ΣΜΑ ΕΣ Καρύστου» για το έ τος 2013 με δυνα τό τη τα πα ρά τα σης 1 χρό νου ακόμη. ιγ. Ξε κί νη σε η στα δια κή α πο κα τά στα ση 344 οι κο πέ δων που πα ρουσιά ζουν πρό βλη μα αρ τιό τη τας λό γω κα τα πά τη σης α πό το δρό μο ή το πε ζο δρόμιο. ιδ. Ε στά λη σαν 122 συ στη μέ νες ε πι στο λές σε 90 οι κο πε δού χους και κλη ρο νόμους οι ο ποί οι δεν έ χουν υ πο γρά ψει συμ βό λαιο με τα βί βα σης κυ ριότητας με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ.

9 A - 9 ιε. Ε στά λη ε πι στο λή σε 15 οι κο πε δού χους που έ χουν με γά λο χρέ ος, γενι κών χρε ώ σε ων (ει σφο ρές) προ κει μέ νου να α κο λου θή σει ε ξώδι κο. 11. Προ γραμμα τι σμός Νέ ων Ερ γα σιών α. Συ νε χής πα ρα κο λού θη ση και συντή ρη ση των γε ω τρήσε ων και του α ντλιο στα σί ου. β. Έ λεγ χος της κα λής λει τουρ γί ας του ε σω τε ρι κού & ε ξωτε ρι κού δικτύ ου ύ δρευ σης, της κα λής ποιό τη τας του νε ρού και προ ώ θη ση των διαδικασιών για τη δια χεί ρι ση του δι κτύ ου ύδρευ σης. γ. Α πο κα τά στα ση των κα το λι σθή σε ων και των κα τα στρο φών που προ έ κυ ψαν κα τά τη χει με ρι νή πε ρί οδο και το πο θέ τη ση σχα ρών α πορ ρο ής όμ βριων υδά των όπου εί ναι α πα ραί τη το. δ. Στα δια κή α πο κα τά στα ση των οι κο πέ δων που πα ρου σιά ζουν πρόβλη μα αρ τιό τη τας λό γω κα τα πά τη σης α πό το δρό μο ή το πεζοδρό μιο. ε. Κα τα σκευ ή του οι κή μα τος για το φύ λα κα α φού εκ δοθεί η σχε τι κή ά δεια α πό την πολε ο δο μί α. στ. Το πο θέ τη ση α πό 1/1/2013 υ δρο μέ τρων στις οι κί ες που έχουν ανεγερ θεί στον οι κι σμό «Πα ξι μά δα Κα ρύ στου και υ πο γρα φή α πό τους ι διο κτή τες των οι κιών της Σύμ βα σης Παροχής Ύ δα τος. ζ. Πε ρί φρα ξη του οι κι σμού σε ε πί μα χες προ σβά σεις για την α ποφυγή ει σβο λής κα τά τις βρα δι νές ώ ρες αι γο προ βά των των το πι κών βοσκών. 12. Οι κο νομι κές Υ πο χρε ώ σεις Συ νε ταί ρων (Κα ρύ στου) α. Α πό τα τη ρού μενα οι κο νο μι κά στοιχεί α του Ο ΣΜΑ ΕΣ προ κύ πτει, ό τι: (1) Ο ρι σμέ νοι συνέ ται ροι δεν έχουν προ βεί στην σύ ντα ξη του συμ βο λαί ου με τα βί βασης της κυ ριό τη τος του οι κο πέ δου που τους έ χει κλη ρωθεί κα θόσον δεν έ χουν τα κτο ποι ή σει της οι κο νο μι κές τους υ πο χρε ώ σεις. Το ΔΣ απεφά σι σε να ε φαρ μό σει την διά τα ξη του άρ θρου 11 παρ 1 πε ρι πτ (η) του ι σχύοντος Κα τα στα τι κού και να προ χω ρή σει στη δια γρα φή του Συ νε ταί ρου, με α ποτέλε σμα ο δια γρα φείς συ νε ταί ρος ό χι μό νο να μην α πο κτή σει την κυ ριό τη τα του κληρω θέ ντος σε αυ τόν οι κο πέ δου αλ λά να α πω λέ σει και τα πο σά που ή δη έ χει κα τα βάλ λει (προκα τα βο λή προς α γο ρά ε κτά σε ως, έ ξο δα ε ντά ξε ως στο σχέδιο κλπ). (2) Μι κρό πο σο στό των οι κο πε δού χων δεν πλή ρω σε την ει σφορά για τα προ η γού με να έ τη. Σύμ φω να με τα συμ βό λαια που έ χουν υ πο γρά ψει, ο ΟΣΜΑ ΕΣ δύ να ται να προ βεί σε κα τά σχε ση του οι κο πέ δου τους κη ρυσ σω μέ νου του συμ βο λαί ου με τα βί βα σης τί τλου ε κτε λε στού και εκκα θα ρι σμέ νου ό πως έ χει ρη τά συμ φω νη θεί στο α γο ρα πω λη τή ριο συμβόλαιο. (3) Ε πι ση μαί νε ται ό τι για να γί νει η πα ρα χώ ρη ση των οι κοπέδων στους συ νε ταί ρους ή νο μί μους κλη ρο νό μους με συμ βο λαιο γρα φι κή

10 A - 10 πράξη, επιβάλ λε ται να έ χουν κα τα βλη θεί ό λες οι ει σφο ρές για την α πο πε ρά τω ση των έρ γων υ πο δο μής του οι κι σμού. Ο συ νέ ται ρος 2 η μέ ρες πριν τη σύ ντα ξη του συμ βο λαί ου με ταβίβα σης να αι τεί ται σχε τι κή βε βαί ω ση μη ο φει λής α πό Ο ΣΜΑ- ΕΣ. β. Ε τή σια Ει σφο ρά (1) Το ΔΣ ει ση γή θη κε και το ΑνΣΣ ενέ κρι νε την εί σπρα ξη του πο σού των ,00 το ο ποί ο θα κα τα νε μη θεί στους συ νε ταί ρους α νά λο γα με τον συ ντε λε στή α ξί ας εκά στου οι κο πέ δου και σύμ φω να με τον μα θη μα τι κό τύπο : ΕΙ ΣΦΟ ΡΑ ΟΙ ΚΟΠΕΔΟΥ ΧΩΝ Α παι τού με νο πο σό δαπανών έ τους 2013: ,00 Συ νο λι κό ά θροι σμα συ ντελε στών α ξί ας 3.375,60 Χ Συ ντε λε στή α ξί ας εκά στου οι κο πέ δου (2) Α πό τα πα ρα πά νω συ νε πά γε ται ό τι οι ε τή σιες ει σφο ρές των συ νε ταί ρων για το έ τος 2013 κλι μα κώ νο νται α νά λογα με τον συ ντε λε στή α ξί ας εκά στου οι κο πέ δου. Ο Ο ΣΜΑΕΣ θα ε νη με ρώ σει κά θε συ νέ ται ρο για το α ναλογούν πο σό το ο ποί ο πρέ πει να κα τα βλη θεί ε φά παξ μέ χρι Οι κάτοχοι δύ ο (2) οι κο πέ δων θα κα τα βάλ λουν τις α να λο γού σες ει σφο ρές και για τα δύ ο (2) οικόπε δα. Ε πι ση μαί νε ται και πά λι ό τι για να πραγ μα το ποι η θεί η υ πο γρα φή συμ βο λαίων οι συ νέ ται ροι πρέ πει να έ χουν ε ξο φλή σει τις α να λο γού σες εισφο ρές τους προ της υ πο γρα φής των συμ βο λαί ων. γ. Για κα νέ να οι κό πε δο της εκτά σε ως του Ο ΣΜΑ ΕΣ δεν ο φεί λε ται στο Δή μο Κα ρύ στου Τέ λος Ακί νη της Πε ριου σί ας (ΤΑΠ) μέ χρι τέ λος Δε κεμ βρί ου του δ. Λο γα ρια σμοί Ύ δρευ σης Ό πως εί ναι γνωστό με τα πο σά που ει σπράτ το νται α πό τους λογα ρια σμούς ύ δρευ σης ε ξο φλού νται τα τι μο λό για της ΔΕ Η για την η λεκτροδότηση των γε ω τρή σε ων-α ντλιο στα σί ων τα ο ποί α εί ναι α ναγκαί α για την υ δροδότη ση του οι κι σμού. 13. Υπο χρε ώ σεις Συ νε ταί ρων ως προς την Ύ δρευ ση α. Κάθε ι διο κτή της έχει υ πο χρέ ω ση : (1) Να δια τη ρεί το φρε ά τιο ύ δρευ σης ε λεύ θε ρο και κα θαρό για α νε μπό δι στη λή ψη των εν δεί ξε ων του με τρη τή του. Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση ο ΟΣΜΑ ΕΣ θα εκ δί δει λογαρια σμό με τεκ μαρ τή κα τα νά λωση α ξί ας 200,00 η ο ποί α στο ε πό με νο τρίμηνο θα τρι πλα σιά ζε ται. Σε πε ρί πτω ση μη συμ μόρ φω σης εκ νέ ου θα α κο λου θεί δια κο πή υ δρο δο τή σε ως η ο ποί α θα α ποκα θί στα ται μό νο με την εξόφλη ση των πα ρα πά νω πο σών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ε ξό δων ε πα να σύν δεσης 20 ) και της α ντίστοι χης δα πάνης α πο κά λυ ψης του φρε α τί ου.

11 A - 11 (2) Να πα ρα κολου θεί τον υ δρο μετρη τή του για τυ χόν διαρ ροές της ε σω τε ρι κής ε γκα τά στα σης, για την ο ποί α ο Ο ΣΜΑ ΕΣ ου δεμί α ευ θύ νη φέ ρει. Η ε σω τερική ε γκα τά σταση του α κι νή του θα πρέ πει να εί ναι ε φο δια σμέ νη με γε νικό διακόπτη και βαλ βί δα α ντε πι στρο φής. (3) Να α να φέ ρει ά με σα εί τε στον Ο ΣΜΑ ΕΣ (Πρό γραμ μα Καρύστου : τηλ ) εί τε στον φύ λα κα του ΟΣΜΑ ΕΣ (τηλ ) ο ποια δή πο τε διαρ ρο ή υ πο πέ σει στην α ντίλη ψή του. (4) Ε φε ξής ε άν δεν ει δο ποι η θεί ο Ο ΣΜΑ ΕΣ στην πε ρί πτωση που εμ φα νι σθεί βλά βη ή α φαι ρε θεί αυ θαί ρε τα υ δρο με τρη τής με συ νέπεια να μην εί ναι δυ να τή η κατα μέ τρη ση της κα τα νά λω σης τό τε σύμ φω να με την ισχύ ου σα με α ριθ μό 544/ α πό φα ση του ΔΣ ο Ο ΣΜΑ ΕΣ δι καιού ται βά ση της σύμ βα σης να εκ δί δει τεκ μαρ τή δα πά νη κα τα νά λω σης για το πρώτο τρί μη νο α ξί ας 200 και για το δεύ τε ρο τρί μη νο α ξί ας 600. β. Με α πό φα ση του ΔΣ η το πο θέ τη ση νέ ων πα ρο χών υ δρεύ σε ως και υδρο με τρη τών στα οι κό πε δα γί νε ται σύμ φω να με τις πα ρα κά τω προ ϋ πο θέσεις : (1) Αί τη ση συ νε ταί ρου με συ νημ μένο α ντίγρα φο συμ βο λαί ου αγο ράς. (2) Υ πο γρα φή συμ βά σε ως υ δρο δό τη σης. (3) Κα τα σκευ ή φρε α τί ου (ε φό σον δεν υ πάρ χει) με μέ ρι μνα του ι διοκτή τη. (4) Πλη ρω μή ε ξό δων αρ χι κής συν δέ σε ως. (5) Ε ξό φλη ση ό λων των πα λαιών ο φει λών με την προ σκό μι ση βεβαί ω σης μη ο φει λής α πό το λο γι στή ριο του Ο ΣΜΑ ΕΣ. γ. Θα πρέ πει να γί νει κα τα νο η τό ό τι η α λό γι στη και α νε ξέ λε γκτη κατα νά λω ση νε ρού α πό μέ ρος των οι κι στών ε πι βα ρύ νει ό λο το σύ στη μα υ δροδότησης και δη μιουρ γεί σο βα ρό πρό βλη μα έλ λει ψης νε ρού κυ ρί ως τους θε ρι νούς μήνες. Ο συ χνός έ λεγ χος για τυ χόν βλά βες του ε σω τε ρι κού δι κτύου των οι κιών καθώς και η χρησιμο ποί η ση του νερού ως έ να πο λύ τι μο α γα θό το ο ποί ο υ πάρ χει στον οι κι σμό με πο λύ κό πο και έξο δα θα βο η θή σει στην μεί ω ση της κα τα νά λωσης. 14. Ει δι κές Ε πι ση μάν σεις α. Η με τα βί βα ση (γο νι κή πα ρο χή) των οι κο πέ δων, α πό τους εν ζωή συ νε ταί ρους στα παι διά τους εί ναι ά με σα δυ να τή με τά την υ πο γρα φή των συμβολαί ων. Ό σο α φο ρά την πώ λη ση, μπο ρεί να πραγ μα τοποι η θεί μό νο ε φό σον οι ι διοκτή τες έ χουν την κυ ριότη τα για πέ ντε (5) του λά χι στον χρό νια α πό την υ πο γρα φή συμ βο λαί ου, ε κτός αν συ ντρέ χουν ει δι κοί λό γοι, α φεύ κτου α νά γκης και με τά α πό σχε τι κή α πό φα ση του ΔΣ/Ο ΣΜΑ ΕΣ (άρ θρο 8 πα ρά γρα φος δ του κα τα στα τι κού).

12 A - 12 β. Ό σοι εκ των συ νε ταί ρων έ χουν υ πο γρά ψει συμ βό λαιο και δεν έχουν στεί λει α νε πι κύ ρω το φω το αντί γρα φο του συμ βο λαί ου με τά του πι στο ποιητικού με τα γρα φής του οι κο πέ δου τους στο υ πο θη κο φυ λά κειο Κα ρύ στου να τα αποστείλουν στον Ο ΣΜΑ ΕΣ για ενη μέ ρω ση του φα κέ λου τους και του αρ χεί ου μας. γ. Ε νη με ρώ νου με ό σους ε πι θυ μούν τη δεν δρο φύ τευ ση των οι κ- οπέδου τους, ό τι έ χει συ ντα χθεί σχε τι κή με λέτη δεν δρο φύ τευ σης με μέ ρι μνα του συλλό γου οικοπε δού χων Κα ρύ στου και στην ο ποί α προ τεί νονται δέν δρα και θά μνοι τα ο ποί α είναι κα τάλ λη λα και αν θε κτικά στις κα τά τό πους και ρι κές συν θή κες. Προς α πο φυ γή πα ρερ μη νεί ας του θέμα τος το νί ζε ται ό τι οι ερ γα σί ες δεν δρο φύ τευ σης είναι προ αιρε τι κές και γί νο νται με μέ ρι μνα και ευ θύ νη των οι κοπε δούχων. δ. Οι επα να ο ριο θε τή σεις των οι κο πέ δων ο λο κλη ρώ θη καν ε ντός του 2010 και α κο λού θως ο ποια δή πο τε δια φο ρά θα ε πι λύ ε ται α πό ι διω τι κά συ νερ γεί α με μέρι μνα των οι κο πε δούχων. ΤΡΙ ΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ (Μη Ε ξυ πη ρε τη θέ ντων Συ νε ταί ρων) 15. Τα μέ λη του Τρί του Προ γράμ μα τος α νέρ χο νται σε μέχρι Α να μέ νε ται η έκ δο ση βε βαί ω σης α πό το Υ ΠΕ ΚΑ ό τι η πε ριο χή Μπούκα Μεσ σηνίας εί ναι ε νταγ μέ νη για οι κι στι κή χρή ση στο Γε νι κό Πο λε ο δο μι κό Σχέδιο του Δή μου Μεσ σή νης προ κει μέ νου να α κολου θή σουν α πό τον συ νε ται ρι σμό οι διαδικα σί ες διε ρεύ νη σης κα ταλ λη λό τη τας α γο ράς και πο λε ο δό μη σης της πε ριο χής σύμ φω να με την ι σχύ ου σα νο μο θε σί α. ΓΕ ΝΙ ΚΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ 17. Για την πλή ρη ε νη μέ ρω ση των συ νε ταί ρων ως προς την οι κο νο μι κή κατά στα ση του Ο ΣΜΑ ΕΣ (έ σο δα έ ξο δα και κα τα νο μή αυ τών), επι συ νά πτονται στις Προ σθή κες «1» έ ως «6» συ γκε ντρω τι κά στοι χεί α του προ ϋ πο λο γισμού έ τους 2013 που ε γκρί θη καν α πό το Αν ΣΣ. Οι Λο γι στι κές Κα τα στά σεις που α φο ρούν την χρή ση του 2009, 2010 και 2011 (Ι σο λο γι σμός - Α πο λο γι σμός και Α πο τε λέ σμα τα Χρή σης) θα σας κοι νο ποι η θούν με νε ώ τε ρη δια τα γή κα θό σον δεν έ χουν ε γκρι θεί α πό τα κατα στατικά όρ γα να του Ο ΣΜΑ ΕΣ. 18. Στην Γε νι κή Τρά πε ζα υ φί στα νται οι πα ρα κά τω λο γα ρια σμοί, που αφορούν συ νολικά στον Ο ΣΜΑ ΕΣ: α. Ο υπ α ριθ μόν , μό νο για κα τό χους υ δρο μέτρων ΜΑ ΛΕ ΣΙ ΝΑΣ και α φο ρά την πλη ρω μή της τρι μη νιαί ας κα τα νά λω σης νε ρού. Κωδικός e-banking GR β. Ο υπ α ριθ μόν , για το πρό γραμ μα Μα λε σί νας και α φο ρά την πλη ρω μή ει σφο ρών Κω δι κός e-banking GR

13 A - 13 γ. Ο υπ α ριθ μόν , για το πρό γραμ μα Μα λε σί νας και α φο ρά την πλη ρω μή Ε ΚΤΑ ΚΤΗΣ ΕΙ ΣΦΟ ΡΑΣ Κω δι κός e-banking GR δ. Ο υπ α ριθ μόν , για το πρό γραμ μα Κα ρύ στου και α φο ρά την πληρω μή ει σφορών. Κω δι κός e-banking GR ε. Ο υπ α ριθ μόν , μό νο για κα τό χους υ δρομέτρων ΚΑ ΡΥ ΣΤΟΥ και α φο ρά την πλη ρω μή της τρι μη νιαί ας κα τα νά λω σης νε ρού. Κωδικός e-banking GR στ. Ο υπ α ριθ μόν , για το Τρί το (Γ ) Πρό γραμ μα (μη ε ξυπηρε τη θέ ντων μελών). Κω δι κός e-banking GR Ε πι ση μαί νε ται ό τι ό λες οι ει σφο ρές κα τα τί θε νται κα τά κύ ριο λό γο στη Γε νι κή Τρά πε ζα αλ λά και οποια δή πο τε άλ λη Τρά πε ζα με τη χρή ση του πα ραπά νω κω δι κού e-banking. Σε πε ρίπτω ση τυ χών δυ σχε ρειών κα τά τη δια δι κα σί α με ταφοράς χρη μά των α πό τρί το φο ρέ α προς το λο γα ρια σμό του Ο ΣΜΑ ΕΣ στη Γενι κή Τρά πε ζα, δεν εί ναι δυ να τή η ανα ζή τη ση και ταυ το ποί η ση της κα τάθε σης α πό μέρους μας. Σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις η ευ θύ νη για την τύ χη των χρη μά των και η συνα κό λου θη ταλαι πω ρί α α να ζή τη σής τους βα ρύ νουν α πο κλει στι κά τον ί διο τον κατα θέ τη. Ε πι πλέ ον από τα τέ λη του 2012 (κα τό πιν πρω το βου λί ας του Ο ΣΜΑ ΕΣ που ε πέ τυ χε φθη νό τε ρα τα χυ δρο μι κά τέ λη) εί ναι δυ να τή η ε ξό φλη ση των ο φει λών μέ σω τα χυ πλη ρω μής των ΕΛ ΤΑ κα θώς υπο γρά φη κε σύμ βα ση για α πο στο λή και εί σπρα ξη των λο γα ρια σμών ύ δρευ σης και ει σφο ρών των ο φει λετών του Συ νε ταιρι σμού μέ σω τα χυπληρω μής των ΕΛ ΤΑ. 20. Κα τά την κα τά θε ση των ο φει λών εφιστά ται η προ σο χή των συνεταίρων, ώ στε στα γραμ μά τια εί σπρα ξης να πλη κτρο λο γού νται α πό τον τα μί α της τράπε ζας, υ πο χρε ω τι κά, τα στοι χεί α συ νε ταί ρου ή ι διο κτή τη, ή τοι ο νομα τεπώνυ μο και Α ριθ μός Γε νι κού Μη τρώ ου Οι κο πέ δου (ΑΓΜ) κα θώς και ο Α ριθ μός Οι κο δο μι κού Τε τρα γώ νου και Οι κο πέ δου (ΟΤ & Α Ο), ώ στε να διευκολύ νε ται η πι στή και α κρι βής ε νη μέ ρω ση των αρ χεί ων μας. Σε οι κό πεδα, που υ πάρ χουν πλέον του ε νός (1) ι διο κτή τες, κά θε ι διο κτή της εί ναι υ πο χρε ω μένος να κα τα θέ τει το πο σό που του α να λο γεί και α να γρά φε ται στην ει δο ποί η ση που λαμβά νει α πό τον Ο ΣΜΑ ΕΣ. Δεν εί ναι α πα ραί τη τη η α πο στο λή α πό τους συ νε ταί ρους, ό ταν κατα θέ τουν τις ει σφο ρές ο φει λές, φω το α ντί γραφου του δελ τί ου κα τά θε σης, στον ΟΣΜΑ ΕΣ. 21. Σύμ φω να με το Άρ θρο 8 παρ. β και γ, του ι σχύ ο ντος Κα ταστατικού μας οι συ νέ ται ροι έ χουν υ πο χρέ ω ση να πληρώ νουν τις συν δρομές τους και τις δα πά νες που α φο ρούν στην εκ πλή ρω ση του σκο πού του Συ νε ταιρισμού, να συμ μορ φώ νο νται με το Κα τα στα τι κό και τις α πο φά σεις της Διοικήσε ως συμ βάλ λο ντας στην προ ώ θη ση και υ λο ποί η ση του έρ γου του. Αυτονό η το εί ναι ό τι οι πα ρα πά νω ει σφορές απο τε λούν τα μο να δι κά έ σο δα του Συ νε ται ρι σμού με τα ο ποί α κα λύ πτο νται τα λει τουρ γικά έ ξο δα

14 A - 14 του (ε νοί κιο, δα πά νες προ σω πικού, δα πά νες γρα φι κής ύ λης, δα πά νες τη λε φώ νων κ.λ.π) και α ντι με τω πί ζο νται οι δα πά νες συ ντή ρη σης των έρ γων υ φι στά με νων έργων υ πο δο μής. Για ό λες τις ο φει λές πα ρελ θό ντων ε τών (ετήσιες συν δρο μές έρ γα με τα φο ράς νε ρού χρε ώ σεις νε ρού) οι οποί ες δεν ε ξο φλή θη καν ο Ο ΣΜΑ ΕΣ προ βαί νει σε δια κο πές υ δρο δο τή σεως (Μα λεσί να) και σε αγωγές για τις ει σπρά ξεις των ο φει λών για λό γους δι καί ου προς τους υ πό λοι πους συνε ταίρους. 22. Ό σον α φο ρά το Τ.Α.Π., ό πως έ χει α πο φαν θεί το Νο μι κό Συμ βού λιο του Κράτους με την με α ριθ μό 394/1997 γνω μο δό τη σή του, δεν προ κύ πτει α πό την διάταξη του άρ θρου 24 του Ν. 2130/1993 ότι ο Δή μος ή η Κοι νό τη τα ο φεί λουν να δια θέ σουν το α ντί στοι χο πο σό που εισέ πρα ξαν για Τ.Α.Π. α πό τα μέ λη του Οικοδο μι κού Συ νεται ρι σμού για έρ γα α πο κλει στι κά στην έ κτα ση του Οι κο δο μι κού Συνεται ρι σμού, αλ λά δύ να νται να δια θέ σουν τα πο σά αυτά για ε κτέ λε ση τέ τοιων έργων σε ο ποιοδή ποτε ση μεί ο των ο ρί ων τους. Κα τό πιν τού του υ πάρ χει προφα νώς δυσχέ ρεια στον Συ νε ται ρι σμό μας να ε πι βάλ λει στον Δή μο Λο κρών την υ πο χρέ ω ση ό πως τα ει σπρατ τό με να τέ λη του Τ.Α.Π. α πό τους συ νε ταί ρους να δια τί θε νται για την συ ντή ρη ση των έρ γων υπο δο μής α πο κλει στι κά στην έ κτα ση του Συ νε ταιρισμού μας. 23. Πα ρα κα λού νται τα μέ λη του Ο ΣΜΑ ΕΣ, κα θώς και ό ποιοι άλ λοι συ νέταιροι αλλά ζουν διεύ θυν ση κα τοι κί ας να γνω ρίζουν στο Συ νε ται ρι σμό έ γκαι ρα τη νέ α τους διεύ θυν ση στην ο ποί α θα τους α πο στέλ λο νται τα διά φο ρα ε νη με ρω τι κά έγγρα φα. Ε πί σης να μας γνω ρί ζε ται έ γκαι ρα στο FAX: ο ποια δή ποτε αλ λα γή στον α ριθ μό τηλε φώ νου σας για έ γκαι ρη και γρή γο ρη ε πι κοι νω νί α. 24. Τα γρα φεί α του Ο ΣΜΑ ΕΣ ευ ρί σκο νται στην ο δό Δημ. Σού τσου 40 Αμπε λό κη ποι Α θή να ΤΚ (5 ος Ό ρο φος). 25. Δη μιουρ γή θη κε και α ναρτή θη κε στις 10 Δεκ 2012 η ι στο σε λί δα του ΟΣΜΑ ΕΣ μέ σα στο δια δι κτυα κό τό πο του ΓΕΣ ( Για πλη ρο φο ρί ες σχετι κές με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ α κο λου θή στε την δια δρο μή Ορ γάνωση/ Μο νά δες - Υ πη ρε σί ες /Ο ΣΜΑ ΕΣ. 26. Διευ κρι νί ζε ται ό τι τυ χόν σφάλ μα τα που πα ρου σιά ζο νται στις δο σο ληψί ες των συ νε ταί ρων με τον Ο ΣΜΑ ΕΣ δεν εί ναι ε σκεμ μέ να ού τε α ποβλέ πουν σε πρόκλη ση ζη μιάς κα νε νός. Η κα τα νό η ση των συ νε ταί ρων εί ναι α πα ραί τη τη η δε ε πίλυση ό ποιων προ βλη μά των θα πρέ πει να γί νε ται με κα λή διά θε ση και γνώ μο να την εκ πλή ρω ση ε νός κοι νού σκο πού. Τα τη λέ φωνα των γρα φεί ων του Ο ΣΜΑ ΕΣ για ενημέ ρω ση και πλη ροφό ρη ση των συ νε ταί ρων (το λο γι στή ριο α παντά α πό έ ως κα θη με ρι νά), κα τά πε ρί πτω ση εί ναι : α. Πρό ε δρος ΔΣ β. Γραμ μα τεί α γ. Γεν. Γραμ μα τέ ας

15 A - 15 δ. Τα μεί ο ε. Λο γι στή ριο Τμή μα Μα λε σί νας Τμή μα Κα ρύ στου στ. Υ πεύ θυ νος Προ γράμ μα τος Μα λε σί νας Ύ δρευ ση ζ. Υ πεύ θυ νος Προ γράμ μα τος Κα ρύ στου η. Υ πεύ θυ νος Γ Προ γράμ μα τος θ. Πρό ε δρος Επι τρο πής Α ξιο λό γη σης ι. Η λε κτρο νι κό Τα χυ δρο μεί ο ( ): (1). Λο γι στή ριο: (2). Γραμμα τεί α: ια. FAX Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Επ χος (ΕΥ) Σέρ γης Χρή στος Γεν. Γραμ μα τέ ας ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΕΣ «1» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Οι κι στι κού Προγράμ μα τος Μα λε σί νας. «2» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Οι κι στι κού Προγράμ μα τος Μα λε σίνας. «3» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Οι κι στι κού Προγράμ μα τος Κα ρύ στου. «4» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Οι κι στι κού Προγράμ μα τος Κα ρύ στου. «5» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε σό δων Γ Οι κι στι κού Προ γράμ μα τος. «6» Προ ϋ πο λο γι σμός Έ τους 2013 Α να λυ τι κός Πί να κας Ε ξό δων Γ Οι κι στι κού Προ γράμ μα τος.

16

17 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ. 360 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Ιουν 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ Ε ΣΟ ΔΩΝ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ ΜΑ ΛΕ ΣΙ ΝΑΣ Α/Α ΚΑ Ε Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Ει σφο ρά Συ νε ταί ρων Έ τους ,32 (*)Το πο σό α φο ρά τις ει σφο ρές 2013 (*) έ τους 2013 α πό τους συ νε ταίρους οι κι σμού Μα λε σί νας. Α πό Υ πό λοι πο εισφο ράς ,00 (**) τα ,32 : Έ σο δα α πό Κα τα νάλω ση ,00 α. Τα ,00 κα τα νέ μονται ι σο με ρώς στους 1225 οικι- Νερού (2013) Χρε ώ στες Πα ρελ θόντων ,00 στές δηλ.85,00 ο κα θέ νας ε νώ Ε τών (Ύ δρευ σης και ει σφορών) ι σομερώς στα 4065 οι κό πε δα τα ,00 κα τα νέ μο νται Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 200,00 δηλ. 90,00 α νά οι κό πε δο.τα Όψε ως πα ρα πά νω ποσά στη ρί ζο νται Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θεσμιακών Κατα θέ σε ων προ κειμένου να εί ναι βιώσι μο 8.000,00 και σε με λέ τη που εκπο νή θη κε Έ σο δα α πό Εκ ποί η ση ,00 το πρό γραμ μα Μαλεσί νας, σε Οι κοπέδων Ε κτός Σχε δί ου συ νερ γα σί α με την ε ταιρεί α DBS που ε γκα τέ στη σε το σύ στη μα μηχανο γρα φη μέ νης λογι στι κής του Ταμεί ου - Λογιστη ρί ου. Το σύ νο λο των ε σό δων ό λων των συ νε ταί ρων προο ρί ζε ται να κα λύ ψει το με γαλύτε ρο μέ ρος των συ νο λι κών ε ξό δων του Π/Υ Μα λε σί νας για το Η διαφο ρε τι κή χρέ ω ση προκύ πτει για λό γους δί και ης α ντιμετώπι σης των συνε ταί ρων κα θώς οι οι κι στές χρησι μο ποιούν το δίκτυο και ε πι βαρύνουν ά με σα την συ ντήρη ση του ε νώ οι οι κοπε δού χοι έχουν το δι καί ω μα για μελ λοντι κή χρήση. β. Τα ,72 α φο ρούν την δια φο ρά των ε σό δων α πό κατανάλω ση νε ρού α πό τα έ ξοδα για την πληρω μή της ΔΕ Η των ε τών Αυ τά κα τα νέμονται στον κά θε οι κιστή ξε χω ρι στά ανάλο γα με την ε τή σια κα τα νάλωση νε ρού που πραγ μα το ποίη σε για το έ τος 2011 και 2012.

18 Α-1-2 Α/Α ΚΑ Ε Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ γ. Τα α φο ρούν δαπάνες που πραγ μα το ποι ή- θη καν για τη φύ λα ξη και το ποθέ τη ση συ στημάτων α σφαλεί ας στις ε γκα τα στάσεις του ε ξω τε ρι κού δι κτύ ου ύδρευσης κα τό πιν ε πι θυ μί ας και αι τή σε ων των οι κι στών για α ντιμετώ πι ση των συ νε χών κρου σμά των κλοπής με συ νέ πεια την πλημ μελή υ δρο δότηση. Με α πό φα ση του ΔΣ το παραπά νω πο σό θα ε πι βα ρύ νει μό νο τους έ χο ντες υ δρόμε τρο. (**) Πο σό που έ χει χρε ω θεί στο τέ λος 2012 ε ξαι τί ας κα θυ στέρη σης του Π/Υ 2012 και δεν πρό κει ται για νέ ες χρε ώ σεις στο Το πλεόνα σμα που θα δη μιουρ γη θεί κα τά την ε κτέλεση του προ ϋ πο λο γι σμού 2013 προ ο ρί ζε ται να χρησι μο ποιηθεί για την δη μιουρ γί α και ε νί σχυ ση του υ πάρ χο ντος α πο θε ματικού (90.497,47 ). ΣΥ ΝΟ ΛΟ ,32 ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Δια θέ σι μα με 28/11/2012: ,47 Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

19 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Ιουν 2013 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ Ε ΞΟ ΔΩΝ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ ΜΑ ΛΕ ΣΙ ΝΑΣ Α/Α KAE Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΥ ΝΤΗ ΡΗ ΣΗ ΕΠΙ ΣΚΕΥ Η ΒΕΛ ΤΙΩ ΣΗ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑ ΕΡ ΓΩΝ Υ ΠΟ ΔΟ ΜΗΣ (*) Το πο σό α φο ρά ΦΑΠ για τις ε κτάσεις του οι κι σμού ΔΕ Η Α ντλιο στα σί ων Δι κτύ ου Ύ δρευ σης , Α γο ρά Υ λι κών Χλω ρί ω σης και Έ ξο δα ,00 που πα ρα μέ νουν κα τα μέ τρη σης -Ε λέγ χου υ δρο με τρη τών στην ι διο κτη σί α του Νε ρού Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Ο ΣΜΑ ΕΣ και συ νεπώς βα ρύ νουν Α μοι βή Ερ γο λά βου Συ ντή ρη σης Δι κτύου Ύ δρευ σης ,00 αυ τόν κα θώς και Προ μή θεια-ε πι σκευ ή/βελ τί ω ση Υ λι κών ,00 φό ρους κα τα θέ σε ων. & Υ πη ρε σιών Δι κτύ ου Ύ δρευ σης (**) (**) Το πο σό α φο ρά Πε ρί φρα ξη γε ω τρή σε ων και οι κο πέ δων ,00 στην Προ μή θεια-επισκευ ή/βελ τί ω ση Υ λι- ι διο κτη σί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ(ε ντός και ε κτός σχε δί ου) Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στη μο νι κού Συμβού λου- Συ νερ γά τη 8.000,00 κών & Υ πη ρε σιών Δι κτύ ου Ύ δρευ σης Δια μόρ φω ση Κοι νό χρη στων- Κοι νω φελών Χώ ρων Οι κι σμού Χρή σης θα προ κύ ,00 (***) Το Πλε ό να σμα Προ μή θεια λοι πού ε ξο πλι σμού 10,000,00 ψει ε φό σον υ λο ποιη θούν τα Έ σο δα και τα Έ ξο δα του Π/Υ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ ΚΑ Ε ΞΟ ΔΑ Α μοι βή Νο μι κού Συμ βού λου ,00 και θα χρη σι μο ποιη θεί για τη δη μιουργί α και ε νί σχυ ση του Ερ γο δο τι κές Α σφα λι στι κές Ει σφο ρές 3.000,00 Δι κη γό ρων α πο θε μα τι κού Μι σθο δο σί α Προ σω πι κού , Ει σφο ρά Υ πέρ Ι ΚΑ 8.000, Προ μή θεια Η/Υ, Προ γραμ μά των, Μη χα νο γρα φι κή Υ πο στή ρι ξη, Ι ντερ νετ (e-banking), Τέ λη Κι νη τής Τη λε φω νί ας 4.000,00

20 Α Α/Α KAE Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ ΓΕ ΝΙ ΚΑ Ε ΞΟ ΔΑ Ε νοί κιο Γρα φεί ων , Γρα φι κή Ύ λη 2.500, Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα , Προ μή θεια Υ λι κών & Υ πη ρε σιών Κα θαρι σμού Γρα φεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ 2.500, Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 2.500,00 ΛΟΙ ΠΑ Ε ΞΟ ΔΑ Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 2.000, Α ντί τι μο Καυ σί μων Κί νη σης Υ δραυ λι κού 1.400, Φό ροι (*) , Δι κα στι κά Έ ξο δα 2.500, Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω στή τως Κα ταβλη 2.000,00 θέ ντων Το πο γρα φι κές Ερ γα σί ες στα Ε κτός Σχεδί ,00 ου Οι κό πε δα Έ ξο δα Κτη μα το λο γί ου 5.000, Έ ξο δα Δη μο σιεύ σε ων 1.000, Λοι πές Α πο ζη μιώ σεις προ σω πι κού και ,00 δι κα στι κές α πο φά σεις Α σφά λεια ε γκα τα στά σε ων Α ντλιο στα σίων ,00 Μα λε σί νας ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΞΟ ΔΩΝ ,00 ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΣΟ ΔΩΝ ,32 Πλε ό να σμα Χρή σε ως (***) ,32 Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

21 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Ιουν 2013 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ ΚΑ ΡΥ ΣΤΟΥ Α/Α ΚΑ Ε Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Ει σφο ρά Συ νε ταί ρων Προγράμμα τος 2013 (*) ,00 (*) Το πο σό αφο ρά την ει σφο ρά έ τους 2013 και προ ο ρί ζε ται να Χρε ώ στες Προ γράμ μα τος Παρελ θόντων Ε τών , Ει σφο ρά του 2012 (**) ,00 κα λύψει μέ ρος των συ νο λι κών ε ξόδων του Π/Υ 2013 Προ γράμ μα τος Κα ρύ στου. (**) Πο σό που έ χει χρε ω θεί στο τέ λος 2012 ε ξαιτίας κα θυ στέ ρη σης του Π/Υ 2012 και δεν πρό κει ται για νέ ες χρεώσεις στο Έ σο δα α πό κατα νά λω ση ,00 νερού(2013) ΦΑΠ 2012 (***) 8.623,35 (***) Το πο σό κα τα βλή θη κε α πό Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θε σμιακών Κατα θέ σε ων ,00 τον ΟΣΜΑ ΕΣ και α φο ρά ΦΑΠ έ τους 2012 για τα οι κό πε δα για τα Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 800,00 ο ποί α δεν εί χε συ να φθεί συμ βόλαιο α πό τους συ νε ταί ρους έ ως Όψε ως την 1η Ια νουα ρί ου Τα δε σχε τι κά έ ξο δα με τα κυ λί ο νται σε αυ τούς, σύμφω να με α πό φα ση ΔΣ 536/ ΣΥ ΝΟ ΛΟ ,35 ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Δια θέ σι μα με 28/11/12 : ,59 Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

22

23 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Ιουν 2013 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΕΞΟ ΔΩΝ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ ΚΑ ΡΥ ΣΤΟΥ Α/Α KAE ΟΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΥ ΝΤΗ ΡΗ ΣΗ Ε ΠΙ ΣΚΕΥ Η ΒΕΛ ΤΙΩ ΣΗ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑ ΕΡ ΓΩΝ Υ ΠΟΔΟΜΗΣ ΔΕ Η Α ντλιο στα σί ων Δι κτύ ου ,00 Ύ δρευσης Προ μή θεια-ε πι σκευή/βελ τί ω ση υλικών ,00 και υ πη ρε σιών Δι κτύ ου Ύδρευσης Α μοι βή ερ γο λά βου συ ντή ρη σης ε πισκευ ,00 ής δι κτύ ου ύ δρευ σης Α πο κα τάστα ση κα τα στρο φών στις ,00 ο δούς του Οικισμού Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στη μο νι κού ,00 Συμ βού λου- Συ νερ γά τη Κα τα σκευ ή ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση ,35 βελ τί ω ση έρ γων υ πο δο μής ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ ΚΑ Ε ΞΟΔΑ Α μοι βή Νο μι κού Συμβού λου , Ερ γο δο τι κές Α σφαλι στι κές Ει σφο ρές 4.000,00 Δι κη γό ρου Μι σθο δο σί α Φύ λακα , Ει σφο ρά Υ πέρ Ι ΚΑ 5.000, Προ μή θεια Η/Υ, Προ γραμ μά των, 1.000,00 Μη χα νο γρα φι κή Υ πο στή ρι ξη, Ι ντερ νετ (e-banking), Τέ λη Κι νη τής Τη λε φω νί ας ΓΕ ΝΙ ΚΑ Ε ΞΟ ΔΑ Ε νοί κιο Γρα φεί ων , Γρα φι κή Ύ λη 1.000, Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα 5.000, Προ μή θεια Υ λι κών & Υ πη ρε σιών 1.500,00 Κα θα ρι σμού Γρα φεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 5.000,00 ΛΟΙ ΠΑ Ε ΞΟ ΔΑ Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 2.500, Α ντί τι μο Καυ σί μων Κί νη σης Φύ λα κα 1.100, Φό ροι , Δι κα στι κά Έ ξο δα 5.000, Έ ξο δα Δη μο σιεύ σε ων 1.000,00

24 Α Α/Α KAE Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ 22 Το πο γρα φι κές Ερ γα σί ες στον οικισμό ,00 23 Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω στή τως 3199 Κα τα βλη θέ ντων 1.000,00 ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΞΟ ΔΩΝ ,35 ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΣΟ ΔΩΝ ,35 Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

25 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Ιουν 2013 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ Α/Α ΚΑ Ε Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Τό κοι Πι στω τι κοί Προ θε σμιακών ,00 Έχει γί νει πρό βλε ψη για Κατα θέ σε ων εγ γρα φή εί κο σι νέ ων με λών Τό κοι Πι στω τι κοί Λογ/σμου 200,00 Ό ψε ως Συν δρο μές 7, Δι καιώ μα τα Εγ γρα φής 2, Συ νε ται ρι στι κή Με ρί δα 35, Προ κα τα βο λή 3.500,00 ΣΥ ΝΟ ΛΟ ,00 ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Δια θέ σι μα με 28/11/2012 : ,00 Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

26

27 ΠΡΟ ΣΘΗ ΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ μα τέ ας 4 Iουν 2013 ΠΡΟΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΤΟΥΣ 2013 Α ΝΑ ΛΥ ΤΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ ΕΞΟ ΔΩΝ Γ ΟΙ ΚΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ Α/Α KAE Ο ΝΟ ΜΑ ΣΙΑ ΛΟ ΓΑ ΡΙΑ ΣΜΟΥ ΠΟ ΣΟ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ Ε πι στρο φές Πο σών Α χρε ω- στήτως Καταβλη θέ ντων Ε νοί κιο Γρα φεί ων 5.000, ,00 (*) Το πλε ό να σμα χρή σης θα προ κύ ψει εφόσον υ λοποι η θούν τα Έσο δα και τα Έ ξο δα του Π/Υ Προ μή θεια Η/Υ, Προ γραμμάτων 500,00, Μη χανο γρα φι κή Υ πο- στήρι ξη, Ι ντερ νετ (e-banking), Τέ λη Κι νητής Τη λε φω νί ας Γρα φι κή Ύ λη 500, Τα χυ δρο μι κά Έ ξο δα 1.500, Έ ξο δα Κί νη σης Προ σω πι κού 3.000, Φό ρος Τό κων Κα τα θέ σε ων 3.500, Α πρό βλε πτα Έ ξο δα 500, Προ μή θεια Υ λι κών & 600,00 Υ πηρεσιών Κα θαρισμού Γραφεί ων Ο ΣΜΑ ΕΣ Α μοι βή Ε ξω τε ρι κού Ε πι στημονικού 5.000,00 Συμβού λου- Συ νερ γά- τη ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΞΟ ΔΩΝ ,00 ΣΥ ΝΟ ΛΟ Ε ΣΟ ΔΩΝ ,00 Πλε ό να σμα Χρή σε ως (*) Α κρι βές Α ντί γρα φο Σχης (ΜΧ) Φα μέ λης Αν δρέ ας Πρό ε δρος Δ.Σ./Ο ΣΜΑ ΕΣ Λγός (Ο) Γκό γκος Πε ρι κλής Τα μί ας Ο ΣΜΑ ΕΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα