ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012 Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 318/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: ΠΑΡΟΝΣΕ 1. Ιζααθίδε Άληδεια 2. Διεπζεξηάδεο Υξήζηνο Κσλζηαληίλνο 3. Φαζθαιήο Νηθόιανο ΑΠΟΝΣΕ Η Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «πξνειέγρνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 163 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ από 17/5-15/6/1959 Β. Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ Ο.Σ.Α.». δ) Σα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη ε ηακεηαθή ππεξεζία ππέβαιιε ηνλ απνινγηζκό ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, καδί κε όια ηα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία (γξακκάηηα είζπξαμεο ησλ εζόδσλ, ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ εμόδσλ, απνινγηζηηθό πίλαθα).

2 2 ύκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έζνδα ,31 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνινίπνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαη έμνδα ,00 επξώ, κε ζεηηθό ππόινηπν ζηηο πνζνύ ,31 επξώ, ην νπνίν κεηαθέξζεθε γηα ηελ επόκελε (ηξέρνπζα) δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Όζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ εζόδσλ εθδόζεθαλ ηεηξαθόζηα είθνζη επηά (427) γξακκάηηα είζπξαμεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Όια ηα παξαζηαηηθά είζπξαμεο εθδόζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο δηαηάμεηο θαη νη εγγξαθέο ζηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ησλ εζόδσλ ήηαλ νξζέο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ εθδόζεθαλ εμαθόζηα ζαξάληα (640) ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, από ηα νπνία δελ εμνθιήζεθαλ δπν (Υ.Δ.Π. 639 θαη 640), ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ησλ δηθαηνύρσλ γηα λα πιεξσζνύλ θαη γηα ηα νπνία εθδόζεθαλ ηζάξηζκα αθπξσηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα (1 θαη 2). Αθνινύζσο, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εμέηαζαλ ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ παξνπζηαδόκελνπ πξνο έιεγρν απνινγηζκνύ θαηά θσδηθνύο αξηζκνύο. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 163 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. γ) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ από 17/5-15/6/1959 Β. Γ/ηνο πεξί «νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνύ Ο.Σ.Α.». δ) Σα δηαρεηξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο Α Π Ο Φ Α Θ Ζ Ε Θ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2011 Σακηικά Έκηακηα Π.Ο.Ε. Ειζππάξειρ ςπέπ δημοζίος και ηπίηων ύνολο έηοςρ 2011 Τπόλοιπο έηοςρ 2010 ύνολο ,61 εςπώ 3.936,93 εςπώ ,86 εςπώ ,25 εςπώ ,65 εςπώ ,66 εςπώ ,31 εςπώ 2. ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2011 Έξοδα έηοςρ 2011 Τπόλοιπο για νέα σπήζη ύνολο ,00 εςπώ ,31 εςπώ ,31 εςπώ

3 3 ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ Κ.Α. ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΕΟΔΟΤ ΕΟΔΑ ΤΝΔΕΜΟΤ , ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , ΜΙΘΧΜΑΣΑ , Δθκίζζσζε αλζνπσιείνπ , Δθκίζζσζε αίζνπζαο δεμηώζεσλ , Δθκίζζσζε καξκαξάδηθνπ , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ , ΔΟΓΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ , Γηθαηώκαηα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ , Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ , Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) , Σέινο αλαθνκηδήο , Γηθαίσκα από ρξήζε νζηενθπιαθίσλ , Γηθαηώκαηα ηεξνπξαμηώλ , Γηθαίσκα λεθξώζηκεο αθνινπζίαο , Γηθαίσκα από κλεκόζπλν 2.345, Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξώλ λαώλ , Γηθαίσκα από ρξήζε λεθξνζηαζίνπ 9.917, Γηθαίσκα από ρξήζε ςπγείσλ λεθξώλ , Γηθαίσκα από άδεηεο ηνπνζέηεζεο καξκαξνθαηαζθεύσλ , Γηθαίσκα από πιύζηκν νζηώλ , Γηάζεζε νζηενθηβσηίσλ , Γηάζεζε θεξηώλ 5.342, Γηάζεζε κεηαιιηθώλ δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ 0, ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 0, ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 3.936, ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 0, ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0, ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ-Κ.Λ.Π , ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ-ΠΡΟΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0, ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 9, Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 9,00 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ , ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΙΚΑ , ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΣΣΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ , Δηζθνξέο Γήκσλ-κειώλ , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 5.118, Δπηζηξνθή ρξεκάησλ από ππόινγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 0,00

4 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 5.000, Δπηζηξνθή αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 118, ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΌ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΌ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 8.044,76

5 5 Κ.Α. ΕΞΟΔΑ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ 02 ΥΡΕΩΣΘΚΟΘ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΘ ΔΗΜΟΘΟΤ ΛΟΓΘΣΘΚΟΤ , ΓΕΝΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ , ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΛΗΦΗ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 0, ΑΜΟΙΒΔ ΑΙΡΔΣΧΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ , Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 183, Ακνηβέο λνκηθώλ 183, Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 0, ειεύζεξνπ επαγγεικαηία , ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 0, ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο απεληόκσζεο θαη κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο) 1.722,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εθζθαθή ηάθσλ) 0,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (δαπάλεο παξαθνινύζεζεο θαη εληνπηζκνύ παξαλνκνύλησλ αηόκσλ ζην Κνηκεηήξην) ,09 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (εξγαζίεο πηζηνπνίεζεο πλδέζκνπ) 2.337,00 ειεύζεξνπ επαγγεικαηία (ηερληθόο αζθαιείαο) 1.998, ΓΑΠΑΝΔ ΑΙΡΔΣΧΝ , Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ , Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 0, ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΧΝ ΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 909, Απνδεκηώζεηο κειώλ θαη γξακκαηέσο ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 909, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 4.521, ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 4.521, Σαρπδξνκηθά ηέιε 100, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 4.421, ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ 8.308, Φόξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 8.308, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 133, ΓΗΜΟΙΔ ΥΔΔΙ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ) 0, ΤΝΔΓΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΣΔ 0, Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 0, ΤΝΓΡΟΜΔ 133, πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 100, πλδξνκέο internet 33, ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 0, ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΔΧ 0,00

6 ΠΛΗΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ Δ ΣΡΙΣΟΤ 8.500, ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 0, Κξάηεζε 0,50% ππέξ ινγαξηαζκνύ ηνπ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/54 0, Δηζθνξά ππέξ ΣΠΟΔΚΔ 0, ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ, ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ 8.500, Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ 0, Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 0,00 Κ.Α ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΕ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ , ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 2.177, Δπίδνκα δηαρεηξηζηηθώλ ιαζώλ 971, ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 7.933, ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , Μίζζσζε γξακκαηνζπξίδαο 56, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ 958, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 958, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 681, πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 276, πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 0, ΤΓΡΔΤΗ, ΦΧΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ) , Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ιπ. 913, Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξνθσηηζκό ε θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο , Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 8.407, Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 1.894, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ 272, ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 0, ΔΞΟΓΑ ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ 272, Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 0, Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 272, ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ 5.644, ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 1.554, Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ιπ. 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 897, Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 656, Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 0, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2.752, ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 0, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 1.325,48

7 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 726, Αληαιιαθηηθά θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ θαη κεραλώλ γξαθείνπ 599, Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ κεραλνξγάλσζεο 0, ΤΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΟΤ 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 12, ΔΠΔΝΓΤΔΙ 1.828, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 1.828, ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΔ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 0, Απαιινηξηώζεηο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ 0, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 1.828, Έπηπια θεύε 1.828, Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο-ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 0,00 Κ.Α ΤΠΗΡΕΘΑ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ , ΔΝΟΙΚΙΑ-ΜΙΘΧΜΑΣΑ 2.583, Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ-σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 2.583, ΑΦΑΛΙΣΡΑ 2.341, Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ-σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.786, Λνηπά αζθάιηζηξα 555, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΓΑΘΧΝ ΓΙΑΡΚΟΤ ΥΡΗΗ , πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 178, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 600, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 3.136, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 7.431, ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΣΔΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 976, Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ 265, Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 90, Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 621, Σέιε ηερληθνύ ειέγρνπ νρεκάησλ (Κ.Σ.Δ.Ο.) 120, Έμνδα κεηαθνξάο αγαζώλ, θνξηνεθθνξησηηθά 0, ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΧΝ 0, ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 0, Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 0, Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 0, ΚΑΤΙΜΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 9.674, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 7.627,86

8 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο 2.046, ΤΛΙΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΙΚΧΝ, ΣΤΠΟΓΡΑΦΙΚΧΝ, ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 0, ΤΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΧΝ 2.906, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 1.676, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 1.229, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 5.312, Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 1.828, Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 2.685, Αληαιιαθηηθά επίπισλ, ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 799, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 233, Πξνκήζεηα αιαηηνύ 0, ΔΠΔΝΓΤΔΙ , ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0, Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0, Μεραλήκαηα πξαζίλνπ θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 0, Μεηαθνξηθά κέζα 0, Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 2.931, Λνηπόο εμνπιηζκόο , Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.381, Μηθξνεξγαιεία 278, Φσηηζηηθά ζώκαηα , Τιηθά ζήκαλζεο-πηλαθίδεο 0, Παγθάθηα , ΔΡΓΑ 0, Υώξνο ζηάζκεπζεο Ι.Υ. απηνθηλήησλ 0, Απνζηξάγγηζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 0, Καηαζθεπή ππνδνκήο ππαίζξησλ νζηενζεθώλ 0, πληήξεζε θηηξίνπ Γηνίθεζεο 0, Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ θνηλήο ρξήζεσο 0, πληήξεζε ηαθηθώλ ηκεκάησλ 0, ΜΔΛΔΣΔ-ΈΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 0,00 Κ.Α ΤΠΗΡΕΘΕ ΠΡΑΘΝΟΤ , ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , ΑΠΟΓΟΥΔ ΣΑΚΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ , ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 307, ΛΟΙΠΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ , ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ , Έμνδα κεηαθνξάο θάδσλ απνξξηκκάησλ, ρσκάησλ & ινηπώλ εηδώλ Κνηκεηεξίνπ , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ινηπέο αλάγθεο ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 1.648,27

9 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ 1.648, Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ θαζαξηόηεηαο 0, Αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πξαζίλνπ 1.648, Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ , Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ , Πξνκήζεηα ζπόξσλ, θπηώλ, δελδξπιιίσλ , Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ πξαζίλνπ 9.309, Πξνκήζεηα πιηθνύ άξδεπζεο 1.754, Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνύ πιηθνύ 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 49, ΔΠΔΝΓΤΔΙ , ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ , Λνηπόο εμνπιηζκόο , Λνηπόο εμνπιηζκόο 0, Κάδνη απνξξηκκάησλ , ΤΠΗΡΕΘΕ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΘΩΝ ,47 Ο ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ , ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 2.272, ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ , ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ , ΔΝΣΤΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΔΚΓΟΔΙ 0, ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 0, ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ , Πξνκήζεηα νζηενθηβσηίσλ , Πξνκήζεηα καξκαξνςεθίδαο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 0, Πξνκήζεηα ακκνρώκαηνο ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 4.477, Πξνκήζεηα κλεκείσλ ηάθσλ ηξηεηνύο ηαθήο 6.266, Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ (ελεκέξσζεο-κόληκσλ νζηενζεθώλ-αξίζκεζεο θιπ) 1.403, ΔΠΔΝΓΤΔΙ 430, ΑΓΟΡΔ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΠΑΓΙΧΝ 430, Έπηπια θεύε 430, Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο 430, Πξνκήζεηα πνιπεηώλ νζηενζεθώλ 0, ΠΛΗΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ , ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ , ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 7.995, ΠΛΗΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 7.995, Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 3.848, Γηάθνξα έμνδα 421, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 3.725,93

10 ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ , ΑΠΟΓΟΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ , ΑΠΟΓΟΗ ΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ , ΑΠΟΓΟΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΔΙΦΟΡΧΝ , ΛΟΙΠΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΧΝ , ΠΑΓΙΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 5.000, ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΡΟΦΔ 47, ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 0,00 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α: 17 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: Η Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Ο Γξακκαηέαο Σα κέιε Ιζααθίδε Άληδεια Γεκνηηθή ύκβνπινο Νεάπνιεο-πθεώλ Παδαξιόγινπ Θαλάζεο ΠΔ Γηνηθεηηθόο

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα