Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από ην πξαθηηθό Ζ πξόηαζε ηεο ππ αξηζ. ηνπ 11 εο 18/4/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Γεκάξρνπ γηα ηελ Αξηζκόο θαζηέξσζε απόθαζεο εηζηηεξίνπ : 108/2011 ζε Πεξί: Έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν νξηζκέλεο εθδειώζεηο έιαβε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18/4/2011 εκέξα M. Γεπηέξα θαη ώξα 16:00 ύκβνπινη ζπλήιζε ζε θ.θ ζπλεδξίαζε Εάλλνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση / Δι.θαη Εεζίκνπ πξόζθιεζεο Γεκ. ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ ύκβνπινπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10, ηελ εκέξα ΛΖΝΗΚΖ Πέκπηε ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 34 κέιε ήηνη. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 22. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 4. ΗΑΚΧΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΜΑΜΧΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΧΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΧΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΜΟΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 19. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 40. ΠΑΠΑΠΤΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 20. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 41. ΠΑΝΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 21. ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ 2. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 4. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 5 ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 6. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 7. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1

2 Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 11 εο πλεδξίαζεο ηεο 18/4/2011 θαη Δηζεγνύκελνο ην 18 ν Θέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ πνπ έρεη σο εμήο : Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011 ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 7/2011 ηνπ Γ.. απηνύ». ΣΟ Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γήκαξρν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ : α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 234 ηνπ Ν. 3463/06, β) ην ππ. αξ. 525/η.β / ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε ππ. αξ. 20/11 Απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ Ν. κύξλεο πεξί «πγρώλεπζεο ύζηαζεο ΝΠΓΓ» γ) Σελ ζπλεκκέλε Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π. δ) Σελ ζπλεκκέλε κε αξηζκό 7/ Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» Γήκνπ Νέαο κύξλεο Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο, (έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Βξεηηόο Άγγεινο, Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο, Μάληδηνπ Αθνξδίηε θαη Μακώιε Αηθαηεξίλε) Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (23) ςήθνπο ππέξ ηνλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011 ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο», ν νπνίνο έρεη σο εμήο : ΔΟΓΑ ΚΑ ΣΗΣΛΟ ΔΣΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σόθνη θεθαιαίσλ 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σόθνη θαηαζέζεσλ ηξαπέδεο ινγαξηαζκνύ ΔΦ ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975) 100,00 ΤΝΟΛΟ ,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 052 Δηζθνξέο 0524 Λνηπέο εηζθνξέο Έζνδα από ηξνθεία & εηζθνξέο κειώλ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0611 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 2

3 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 1214 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ππαιιήισλ πξώελ ΗΒΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 169 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 1693 Έζνδα από ηελ πώιεζε αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Έζνδα θπιηθείνπ Κ.Α.Π.Ζ , πλδξνκέο εθδξνκώλ Κ.Α.Π.Ζ , Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ν Βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ Κ.Α.Π.Ζ. 200,00 ΤΝΟΛΟ ,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΣΡΗΣΧΝ & ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΣΡΗΣΧΝ 411 πληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο 4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο & ζηα έμνδα παξάζηαζεο Τπέξ ζύληαμεο , Τπέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , Τπέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΟΠΑΓ θιάδνο ΣΤΓΚΤ , Δμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο 1.000, Φόξνη & ινηπέο επηβαξύλζεηο 4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Φόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ ππαιιήισλ , Φόξνη & ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ & ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Φόξνο ακεηβνκέλσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & ακνηβώλ Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 7.000, Φόξνη πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ Φόξνη πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ , Φόξνο ακεηβνκέλσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Υαξηόζεκν επί ηνπ ΣΔΑΓΤ & ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ & ελνηθίσλ 500, ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΣΔΑΓΤ& ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ & ελνηθίσλ 100, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο & ηακεία Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ(αζθαιηζκέλνπ 3% & εξγνδόηε 3%) από θξαηήζεηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΜΣΠΤ από εηήζηα κηζζνδνζία ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο 4% & ζηα ινηπά 1% Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ 4% επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ηαθηηθνύο ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θιάδσλ 1% & 0,75% - 12,22% & 21,43% - 6,67% & 13,33% - 8,87% & 14,73% , , , ,00 3

4 Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) 19,45% & 30,21% επί ,00 εηεζίσλ απνδνρώλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ζπνπδαζηέο Σ.Δ.Η. (6 ζπνπδάζηξηεο Υ 6 κήλεο Υ 12,00 /κήλα) 1.000, Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) 3% & 3% επί ,00 ηεο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ λέσλ ππαιιήισλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ γηα ηνλ θιάδν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ) 4% επί ηεο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ ,00 λέσλ ππαιιήισλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 6.000, Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 1.500, Δηζθνξά γηα ην εθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν. 103/ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ (αζθαιηζκέλνπ) 4% ζε εηήζηα κηζζνδνζία ηνπ βνεζεηηθνύ 4.000,00 πξνζσπηθνύ ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ 414 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 4141 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ Έζνδα από θξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΜΣΠΤ 5.000, Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΣΔΑΓΤ 5.000, Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ , Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εηζθνξά ζηνλ ύιινγν 2.800,00 ΤΝΟΛΟ ,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 421 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 4211 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ από ππνιόγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 1.000, Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000, Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 ηνπ Ν. 318/1969, Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3.000, /11652/1997) (επίδνκα αζζελείαο) 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ (από απεξγίεο, θιπ) 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 511 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα 5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα Υξεκαηηθό ππόινηπν από ηαθηηθά έζνδα Κ.Π.Α. & Κ.Α.Π.Ζ , Υξεκαηηθό ππόινηπν από ινγαξηαζκό ΔΦ ΑΠΑΞ ,76 ΤΝΟΛΟ ,37 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ,37 4

5 ΔΞΟΓΑ ΚΑ 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΣΗΣΛΟ 60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 607 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο & επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ 6073 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ & ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα & ζεκηλάξηα Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ & ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα & ζεκηλάξηα & νξγάλσζε επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ 6074 Γαπάλεο δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ (άξζξν 13 ηνπ Ν. 2597/1997) ΔΣΟ , Ακνηβή επηηξνπήο ΑΔΠ 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 61 ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ & ΣΡΗΣΧΝ 611 Ακνηβέο & έμνδα ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Ακνηβέο εθηεινύλησλ εξγαζία κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ βάζεη ηνπ Ν. 2527/1997 (ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ) , Παξνρή ππεξεζίαο ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκώλ 1.600, Ακνηβή ππεξεζηώλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο , Γαπάλεο αηξεηώλ 6121 Πάγηα αληηκηζζία Γεκάξρνπ Πάγηα αληηκηζζία Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, Αληηδεκάξρνπ & Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Απνδεκίσζε κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα , Απνδεκίσζε αηξεηώλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα Πάγηα αληηκηζζία Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ ,00 πκβνπιίνπ ΤΝΟΛΟ ,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 622 Δπηθνηλσλίεο 6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε 500, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά & ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 8.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 64 ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 649 Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο 6492 Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500,00 ΤΝΟΛΟ ,00 5

6 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (βαζηθόο κηζζόο, δώξα & ινηπέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ α) Παηδαγσγηθνύ & Γηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ β) Βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ γ) Με αζθαιηζηηθό θνξέα ΗΚΑ δ) Νένη ππάιιεινη Ν.Π.Γ.Γ. Έμνδα θίλεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ 45 ππάιιεινη Υ 300,00 Υ 12 κήλεο Απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ κε αζθαιηζηηθό θνξέα ΗΚΑ από Ν.Π.Γ.Γ. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/09/2003 Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ΗΒΑ ππάιιεινη πξώελ ΗΒΑ γηα εξγνδνηηθή απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/2003 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία κόληκνπ πξνζσπηθνύ 45 ππάιιεινη Υ 250 ώξεο εηεζίσο Υ 6,00 Απνδεκίσζε πξαθηηθνγξάθνπ γηα ππεξσξηαθή ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα 41 ώξεο/κήλα Υ 12 κήλεο Υ 7,00 /ώξα , , , , , , ΔΦ ΑΠΑΞ βνήζεκα Ν. 103/1975 (ππάιιεινη Ν. 2880/2001) , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ( πεξηιακβάλεηαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ κεληαία κηζζνδνζία 4.300,00 Υ 13 κήλεο Έμνδα θίλεζεο 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ Υ 300,00 Υ 12 κήλεο Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ΗΒΑ ππάιιεινη πξώελ ΗΒΑ γηα εξγνδνηηθή απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/2003 Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε από Ν.Π.Γ.Γ. γηα ππαιιήινπο πξώελ ΗΒΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/09/2003 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ Υ 6,00 /ώξα Υ 250 ώξεο Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζπκβάζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , ,00 500,00 500, ,00 6

7 Ακνηβέο ζπνπδαζηξηώλ ΣΔΗ Γηα πξαθηηθή άζθεζε 184,00 /κήλα Υ 6 κήλεο Υ 5 ζπνπδάζηξηεο 8.000, Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (βαζηθόο κηζζόο, δώξα & ινηπέο απνδνρέο) 1.220,00 /κήλα Υ 13 κήλεο Υ ,00 ππάιιεινη Έμνδα θίλεζεο εθηάθησλ ππαιιήισλ 300,00 Υ 12 κήλεο Υ 28 ππάιιεινη , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία εθηάθησλ ππαιιήισλ 150 ώξεο Υ 28 ππάιιεινη Υ 6,00 /ώξα , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ επί ηηο εηήζηαο δαπάλεο κηζζνδνζίαο & ησλ ππεξσξηώλ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ,00 θιάδσλ (0,75% - 21,43% - 13,33% & 14,73%) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΑΓΤ επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ & ησλ ππεξσξηώλ ,00 3% Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ θιάδνπ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο & ησλ ,00 ππεξσξηώλ 3% Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ θιάδνπ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ 12,50% επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ,00 & ησλ ππεξσξηώλ 6052 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 30% επί ηηο εηήζηαο δαπάλεο κηζζνδνζίαο & ,00 ππεξσξηώλ 6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 32% επί ζπλόινπ κηζζνδνζίαο , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ ζπνπδαζηώλ ΣΔΗ 6 ζπνπδαζηέο Υ 6 κήλεο Υ 12, , Παξεπόκελεο παξνρέο & έμνδα πξνζσπηθνύ 6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, θιπ) Πξνκήζεηα γάιαθηνο δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ 21 ππάιιεινη Υ 22 εκέξεο Υ 10 κήλεο Υ 1, ,00 ΤΝΟΛΟ ,76 61 ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ & ΣΡΗΣΧΝ 616 Λνηπέο ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 6162 Λνηπά έμνδα ηξίησλ Μεραλνγξάθεζε κηζζνδνζίαο 1.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 623 Δλνίθηα κηζζώκαηα 6232 Μηζζώκαηα θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μίζζσκα Γ παηδηθνύ ζηαζκνύ 1.600,00 /κεληαίσο Υ 12 κήλεο ,00 7

8 625 Αζθάιηζηξα 6255 Λνηπά αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα θηινμελνπκέλσλ λεπίσλ 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο 6261 πληήξεζε & επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε & επηζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ (γηα εηήζηα ζπληήξεζε & απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ 10 θηηξίσλ ηνπ 3.000,00 Ν.Π.Γ.Γ.) πληήξεζε & επηζθεπή ζσιελώζεσλ θαινξηθέξ Α ηκήκαηνο εμαεξηζκνύ W.C. θνπδίλαο Β ηκήκαηνο , πληήξεζε & επηζθεπή κνλώζεσλ ησλ Γ & Γ ηκεκάησλ , πληήξεζε & επηζθεπή αινπκηλίσλ ξάνπισλ ηδακηώλ - δηαρσξηζηηθώλ 8.000, πληήξεζε & επηζθεπή παησκάησλ ζθαιώλ 6.000, πληήξεζε & επηζθεπή πδξαπιηθνύ δηθηύνπ 5.000, πληήξεζε & επηζθεπή ειεθηξνινγηθνύ δηθηύνπ 5.000, πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε & επηζθεπή αλειθπζηήξσλ 1.500, πληήξεζε & επηζθεπή θεληξηθήο ζέξκαλζεο 4.000, πληήξεζε & επηζθεπή ζπλαγεξκώλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε & επηζθεπή θσηνηππηθώλ 4.000, πληήξεζε & επηζθεπή fax 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή θπζηνζεξαπεπηηθώλ κεραλεκάησλ 1.000, πληήξεζε & επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ 6.000, πληήξεζε & επηζθεπή Ζ/Τ 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε & επηζθεπή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, θνπδίλεο, πιπληήξηα, θιπ) 5.500, πληήξεζε & επηζθεπή νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (γηα εηήζηα ζπληήξεζε & απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ) 2.000, Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 2.500, πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ζθνύπεο, mixer, ηειενξάζεηο, video, ζίδεξα, DVD, θιπ) 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ 2.500, πληήξεζε & επηζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ 500, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πληήξεζε & αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ 1.500, πληήξεζε ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζιήςεσλ κέζσ ΑΔΠ 1.000, πληήξεζε πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο STAFF , πληήξεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 3.000, πληήξεζε πξνγξάκκαηνο δηπινγξαθηθνύ 1.500, Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) 6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ, θιπ Ύδξεπζε θηηξίσλ Ν.Π.Γ.Γ , Φσηηζκόο & θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα δηθέο ηηο ππεξεζίεο 8

9 Φσηηζκόο & θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα ππεξεζίεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξίσλ γξαθείσλ 2.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ, θιπ Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ, θιπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 1.000, Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Γαπάλεο θαζαξηζκνύ κνθεηώλ ηαπήησλ 3.000, Γαπάλεο απνιπκάλζεσλ κπνθηνληώλ 2.500, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θνπξηηλώλ 600, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ παινπηλάθσλ 1.500,00 ΤΝΟΛΟ ,00 64 ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 641 Έμνδα κεηαθνξώλ 6413 Μεηαθνξέο πξνζώπσλ Μεηαθνξέο πξνζώπσλ εθδξνκέο , Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ζαιάζζηα κπάληα , Μεηαθνξέο πξνζώπσλ εθδξνκέο πξνζθπλεκαηηθνύ ραξαθηήξα 7.000, Μεηαθνξέο πξνζώπσλ παθέηα εθδξνκώλ , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ, πξνβνιήο & 6433 δηαθήκηζεο) Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα & έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ & αληηπξνζσπεηώλ Πξνκήζεηα ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ 300, Πξνκήζεηα αλζνδεζκώλ 500, Πξνκήζεηα αλακλεζηηθώλ 500, Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ & δεκνπξαζηώλ 3.500, Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 3.000, Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ & θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6471 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δθδειώζεηο ενξηέο 6.000, Γαπάλεο παξαζηάζεσλ 6.000, Έμνδα θαηαζθελώζεσλ, εμνρώλ & ζπζζηηίσλ 6481 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο παληνπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο θξενπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο νπσξνπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο αξηνπνηείνπ & δαραξνπιαζηηθήο γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , , , ,00 9

10 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο ειαηόιαδν γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο λσπά & θαηεςπγκέλα ςάξηα γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ ,00 Ν.Π.Γ.Γ Πξνκήζεηα αλαςπθηηθώλ θπιηθείσλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα θαθέ, ηζάη, θιπ θπιηθείσλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαηξνθήο ησλ βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο ενξηέο Κ.Α.Π.Ζ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ, θιπ Πξνκήζεηα βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 5.000, Πξνκήζεηα βηβιίσλ δηαρείξηζεο δηνίθεζεο 3.000, Πξνκήζεηα πεξηνδηθώλ, εθεκεξίδσλ & ινηπώλ εθδόζεσλ 2.000, Πξνκήζεηα εθεκεξίδαο «ΣΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΗΑ» 3.000, Πξνκήζεηα εθεκεξίδαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΦΗΛΧΝ» 8.000, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο & ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο 2.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ρεηξνηερλίαο λεπίσλ , Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ραξηί θσηνηππηθώλ & fax 2.500, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ κειάλη θσηνηππηθώλ, Ζ/Τ & fax 3.500, Πξνκήζεηα εηδώλ εηθαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κειώλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα εληύπσλ & πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο & πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ & πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο & πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 2.000, Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 2.000, Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηύπσζε θσηνγξαθηώλ 1.000, Δθηύπσζε εληύπσλ ππεξεζίαο 2.000, Δθηύπσζε πξνζθιήζεσλ εθδειώζεσλ 2.000, Κιηλνζηξσκλέο, είδε θαηαζθελώζεσο & ηξόθηκα 6621 Δίδε θιηλνζηξσκλώλ Πξνκήζεηα ζηξσκάησλ αθξώδε 6.000, Πξνκήζεηα ζελδνληώλ πξνζόςηα θνπβεξηώλ παηδηθώλ παπισκάησλ, θιπ 3.000, Δίδε θαηαζθήλσζεο Πξνκήζεηα παηρληδηώλ κε εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα 6.500, Πξνκήζεηα παηρληδηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 6.000, Πξνκήζεηα ενξηαζηηθνύ πιηθνύ (Υξηζηνύγελλα Πάζρα) 1.500, Δίδε πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 2.500, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ πγηεηλήο , Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ πγηεηλήο (ραξηηθά) 5.000, Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 10

11 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 5.000, Καύζηκα & ιηπαληηθά 6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε & θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ & έξγσλ 6661 Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο θηηξίσλ Πξνκήζεηα ρσξηζκάησλ αινπκηλίνπ πάλει, θιπ 5.000, Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ζηδεξνπσιείνπ θηγθαιεξίαο 4.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηνπσιείνπ 6.000, Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ & κεκβξαλώλ αζθαιείαο 2.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 2.000, Πξνκήζεηα νηθνδνκηθνύ πιηθνύ 1.000, Πξνκήζεηα πιαζηηθνύ δαπέδνπ 8.000, Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 5.000, Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ 6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά θιηκαηηζηηθώλ 2.000, Αληαιιαθηηθά επίπισλ & ζθεπώλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ θσηναληηγξαθηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ Ζ/Τ 2.000, Πξνκήζεηα εηδώλ επέθηαζεο δηθηύνπ Ζ/Τ 2.000, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ fax 1.000, Λνηπέο πξνκήζεηεο 6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα ηεληώλ 3.000, Πξνκήζεηα θνπξηηλώλ 8.000, Πξνκήζεηα κνθεηώλ 5.000, Πξνκήζεηα ηαπεηζαξηώλ 5.000, Πξνκήζεηα ζθεπώλ καγεηξείνπ ηξαπεδαξίαο & θπιηθείνπ θνπδίλαο 5.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ 713 Πξνκήζεηεο παγίσλ 7131 Μεραλήκαηα & ινηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα ςπγείσλ, πιπληεξίσλ & θνπδηλώλ , Πξνκήζεηα κηθξνζπζθεπώλ (mixer, ζθνύπεο, ζίδεξα, θιπ) 2.500, Πξνκήζεηα ζεξκνζηθώλσλ & απνξξνθεηήξσλ 2.000, Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ 4.500, Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ & ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 1.500, Πξνκήζεηα θπζηνζεξαπεπηηθώλ κεραλεκάησλ 1.000, Έπηπια, ζθεύε Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο παηδηθώλ ζηαζκώλ , Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο γξαθείνπ 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 1.000, (θαξέθιεο, θιπ) Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα & ινγηζκηθά Πξνκήζεηα Ζ/Τ 3.000, Πξνκήζεηα εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 7.500,00 11

12 7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα fax, ζηεξενθσληθώλ ζπζηεκάησλ, κηθξνθώλσλ 5.000, Πξνκήζεηα ηειενξάζεσλ, video, DVD 2.000, Πξνκήζεηα εθηππσηώλ 500, Πξνκήζεηα αξηζκνκεραλώλ 1.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 80 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 81 ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 811 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (Π.Ο.Δ.) 8111 Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΦ ΑΠΑΞ Ν. 103/1975 ΣΖΝ ΜΗΥΑΛΔΛΖ , ΑΜΟΗΒΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ Σ.Δ.Η. ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ) ΠΔΡΓΗΚΑΚΖ ΑΛ. 194, Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ & ηξίησλ ΑΜΟΗΒΖ ΜΔΛΧΝ Γ.. ΓΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ 200, ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΓΗΚ/ΥΟΗ (απνδεκίσζε κειώλ Γ.. Ηνύιηνο Γεθέκβξηνο 2010) 675, ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΤ ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΚΟΤΣΗΒΑ-ΓΗΑΝΝΑΚΖ 98, Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ ΜΑΝΔΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Α.Σ.Ξ.Δ. (κηζζώκαηα μελνδνρείσλ εμόθιεζε) ΣΑΚΧΝΗΑΣΖ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΖ (επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ) ,72 135, ΣΑΚΧΝΗΑΣΖ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΖ (επηζθεπή επαγγεικαηηθώλ ςπγείσλ) 412, ABC FACTORS (δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο «ΔΣΗΑ») 501, ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΤΦΖ Δ.Π.Δ. «ΦΗΛΧΣΑ ΣΡΑΒΔΛ» (εθδξνκέο Ννέκβξηνο 2010) 3.418, ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΤΦΖ Δ.Π.Δ. «ΦΗΛΧΣΑ ΣΡΑΒΔΛ» (εθδξνκέο Γεθέκβξηνο 2010) 1.774, ΝΗΚΟ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ (απνιύκαλζε) 246, ΣΔΚΟΤΡΑ SECURITY (εξγαζίεο service ζπζηεκάησλ αζθαιείαο) 110, Φόξνη ηέιε ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 3.217, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΑΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 106, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 35, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 2, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΟΓΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 0, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΜΗΘΧΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 417, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 655,80 12

13 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΔΑΓΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΠΓΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΤΓΚΤ 3.775, ,88 182,77 60,91 936, Γηάθνξα έμνδα Α Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ (1 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 500, Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΗΟΤ (2 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 300, Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ (3 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 200, ΗΡΗΓΗΟ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ (1 ν 24-ζέιηδν πεξηνδηθό Κ.Α.Π.Ζ.) 1.593, ΗΡΗΓΗΟ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ (2 ν 24-ζέιηδν πεξηνδηθό Κ.Α.Π.Ζ.) 1.593, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ ΤΣΔΓΑΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ. ΜΠΗΝΣΔΛΑ- ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ & Α. ΜΠΗΝΣΔΛΑ Ο.Δ. (θάξκαθα) 682, COFFEE AND THE CITY ΚΑΣΑΒΑΣΖ Γ. ΗΧΑΝΝΖ (θαθέο, ηζάη, θιπ) 1.330, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΡΔΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΡΟΧΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ (Υ.Δ ,55 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) 1.317, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 316, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 36, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 1.514, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 3.136, ΠΑΝ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. «ΝΔΑ ΥΔΛΗΓΟΝΗΑ (είδε ρεηξνηερλίαο) 424, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) 1.495, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (γιπθά Αγηαζκόο) 979, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (γιπθά 28 ε Οθησβξίνπ) 761, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (θνπξακπηέδεο & κεινκαθάξνλα) 498, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (βαζηιόπηηεο) 2.235, ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΣΧΝ (αλαςπθηηθά) 1.016, ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΣΧΝ (αλαςπθηηθά) 3.142, PLAYLAND ΣΑΤΡΟ Ν. ΚΟΤΑΘΑΝΑ (κειάλη & ραξηί θσηνηππηθώλ & πνιπκεραλεκάησλ) 998, ΣΔΚΟΤΡΑ SECURITY (κπαηαξίεο ζπζηεκάησλ 147,60 13

14 αζθαιείαο) 8117 Λνηπά έμνδα ΑΜΟΗΒΖ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ ΜΑΚΡΗΓΖ & ΗΑ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΝΣΧΝ ΣΗΛΗΚΖ Γ. ΔΤΑΓ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΤΝΣΑΞΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ Γ.. ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΑΟΡΗΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΜΗΘΧΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Σ.Δ.Η. ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΜΣΠΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΟΓΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.599, , , , , ,20 590, , ,34 431,28 713, , ,75 271,36 20, , , , ,22 406,11 11,14 2,61 135, ,05 14

15 ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ FAX & ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΔΠΗΚΑΗΡΑ» (Υ.Δ. 121 & 479) ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΑ» ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΠΖΓΑΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ.» 314,88 696,30 547,97 125, Έθηαθηα έμνδα 8131 Φνξνινγηθά πξόζηηκα & πξνζαπμήζεηο (Π.Ο.Δ.) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,71 82 ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ 821 Απόδνζε ζπληαμηνδνηηθώλ εηζθνξώλ 8211 Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο & ηα έμνδα παξάζηαζεο Απόδνζε ππέξ ζύληαμεο , Απόδνζε ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , Απόδνζε ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΟΠΑΓ θιάδνο ΣΤΓΚΤ , Απόδνζε εμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο 1.000, Απόδνζε θόξσλ & ινηπώλ επηβαξύλζεσλ 8221 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Φόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ ππαιιήισλ , Απόδνζε θόξσλ & ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ & ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Απόδνζε θόξνο ακεηβνκέλσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & ακνηβώλ Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ 7.000,00 Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 8223 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ , Φόξνο ακεηβνκέλσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ , Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ραξηνζήκνπ επί ηνπ ΣΔΑΓΤ & ΣΠΓΤ 500, Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΣΔΑΓΤ& ΣΠΓΤ 100, Απόδνζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο & ηακεία Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ(αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΜΣΠΤ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ηαθηηθνύο ππαιιήινπο , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ζπνπδαζηέο Σ.Δ.Η , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ ,00 15

16 ππαιιήινπο Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ γηα ηνλ θιάδν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 6.000, Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 1.500, Δηζθνξά γηα ην εθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν. 103/ Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ 4.000, Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8241 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ Απόδνζε θξαηήζεσλ επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δόζεο δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΜΣΠΤ 5.000, Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΣΔΑΓΤ 5.000, Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ , Απόδνζε θξαηήζεσλ επί ησλ απνδνρώλ γηα εηζθνξά ζηνλ ύιινγν 2.800, Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 6.000, Λνηπέο επηζηξνθέο 8261 Λνηπέο επηζηξνθέο Απνδόζεηο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ γεληθά & απνδόζεηο εληαικάησλ από ππόινγνπο 3.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ , ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ 91 ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΗΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΜΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 911 Απνζεκαηηθό 9111 Απνζεκαηηθό ,90 ANAKEΦΑΛΑΗΧΖ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ: ,37 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ: ,47 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ : ,90 16

17 Οη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο, Νάλνπ Γήκεηξα, Γεκάθεο Ησάλλεο, Πεξηκέλεο Πέηξνο, Γαξδέληα Μαξία Κνύξηεο ππξίδσλαο θαη Πάληνο Παλαγηώηεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 19/4/2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 17

18 18

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 20 εο Αξηζκόο απόθαζεο : 2/2013 20/11/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

ΜΤΡΝΖ». Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ζ πξόηαζε ηνπ Α Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Αναλογιστική Αρτή

Εθνική Αναλογιστική Αρτή ΕΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Υρηματοοικονομικών σναλλαγών) ΕΟΔΑ Εθνική Αναλογιστική Αρτή ΑΡΥΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 54 ΣΟΤ Ν.427/214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012. ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Θ Ε Μ Α: «Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 3-5-2012 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 17 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζηγηηική Έκθεζη Προϋπολογιζμού Δαπανών Οικονομικού Εηοσς

Ειζηγηηική Έκθεζη Προϋπολογιζμού Δαπανών Οικονομικού Εηοσς ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ Ειζηγηηική Έκθεζη Προϋπολογιζμού Δαπανών Οικονομικού Εηοσς 2010 Παραζκεσή, 18 Δεκεμβρίοσ 2009 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ελίδα : 2 από 56

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-1-2015 ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΣΗ ΝΟΜΟ ΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔ ΜΤΡΝΖ πό ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 9 εο Π Ο Σ Π Σ Μ 14/3/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. ξηζκόο απόθαζεο : 74/2011 Πεξί: Έγθξηζεο απνινγηζκνύ νηθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 38/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 04/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 04/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 04/10-02-2016 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

HM: 06/12/ :04:43. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

HM: 06/12/ :04:43. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ HM: 06/12/2016 19:04:43. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΔΗΜΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΠΕΡΑΥΧΡΑ ΑΓΙΧΝ ΘΕΟΔΧΡΧΝ Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο:

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη ωο εμήο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 14 εο 11/9/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 173/2013 Πεξί: τ Αλακόξυωσεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α από ηο 9 ο πρακηικό ηης ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ Κάζοσ

Α Π Ο Π Α Μ Α από ηο 9 ο πρακηικό ηης ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ Κάζοσ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ηο 9 ο πρακηικό ηης 30-4-2013 ζσνεδριάζεως ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Γήμοσ Κάζοσ Αριθ. Απόθ: 38/2013 Θέμα: «Έγκριζη διενέργειας προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ Κεραηζίνι: 23-3-2015 ---------- Αρ. πρωη.: 14790 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΙΑΙΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ

ΔΝΙΑΙΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΝΙΑΙΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΑΡΥΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΑ - ΔΞΟΓΑ (εκτός Υρηματοοικονομικών σναλλαγών) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ποσά σε ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 217 ΕΟΔΑ 5.3. Ζςοδα υπζρ τρίτων 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 2-9-2013 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 34 / 2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014.

Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 3 εο 10/2/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 26/2014 Πεξί: A Aλακόξθσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γεκνζίεπζε ζηνηρείωλ εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη Μνπζείνπ Αιεμ. νύηζνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/01/ /01/2017»

Θέκα: «Γεκνζίεπζε ζηνηρείωλ εθηέιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη Μνπζείνπ Αιεμ. νύηζνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/01/ /01/2017» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαθξή Σειέθωλα : 210 723 5857, 723 5937-8, 723 7825,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 19/ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 19/ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 19/15-07-2016 ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 16 εο Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 180/2011 7/9/2011 (Μαηαησζείζαο) πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πεξί:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 19/4/2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πιεξ. Κνπθνπιηώηεο Δ. Σει. 2313 313689 Αξηζ. Απόθαζεο 70/2013 Θέκα: Σξηκεληαία έθζεζε εθηέιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γημοζίεσζη εκηέλεζης προϋπολογιζμού μηνός Ιοσνίοσ 2017 τεη. : Ν. 4305/2014 αρ. 15

ΘΔΜΑ: Γημοζίεσζη εκηέλεζης προϋπολογιζμού μηνός Ιοσνίοσ 2017 τεη. : Ν. 4305/2014 αρ. 15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ηασρός 10/07/2017 Αρ. πρωη.: 13340 ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΑ: Γημοζίεσζη εκηέλεζης προϋπολογιζμού μηνός Ιοσνίοσ 2017 τεη. : Ν. 4305/2014 αρ. 15 Γεκνζίεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 64/2011 Πεξί: πγρώλεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ 58 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟ Σατ. Γ/νζη: Περικλέοσς 55 Υολαργός Σ.Κ. 15561 Σηλ.: 213 2002806 Fax: 210 6513840 Υολαργός, 11 / 01 / 2012 Αριθ. Πρωη.:

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SOLUTIONS S.A. AUDIT SERVICES S.A.

ACCOUNTING SOLUTIONS S.A. AUDIT SERVICES S.A. ACCOUNTING SOLUTIONS S.A. AUDIT SERVICES S.A. Αμοιβές Μελών Γ.. Nέν Αζθαιηζηηθό Ν. 4387/2016 & Φνξνιόγεζε TZENH ΠΑΝΟΤ - ΦΔΒΡ 2017 ΠΔΡΙΠΣΩΙΟΛΟΓΙΑ Η. ΑΜΟΗΒΔς ΜΔΛΩΝ Γ ΛΟΓΩ ΗΓΗΟΣΖΣΑ - Άξζξνπ 38 : Οηνλεί κηζζσηνί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Θέμα: Δγκπιζη ηηρ με απιθμό 54/2016 απόθαζηρ ηος Γ.. ηηρ Γημοηικήρ Κοινυθελούρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α από ην πξαθηηθό ηεο 15/30-09-2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 140/ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό αξηζκόο: 4/2011 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 50 /2011

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό αξηζκόο: 4/2011 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 50 /2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό αξηζκόο: 4/2011 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ Αξηζκόο Απόθαζεο: 50 /2011 Πεξίιεςε Δπιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξηζ. Απόθαζεο 299/2011

Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξηζ. Απόθαζεο 299/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξηζ. Απόθαζεο 299/2011 «Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 14/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην Πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ.001/10-01-2014 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκόο Απόθαζεο 001/2014

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην Πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ.001/10-01-2014 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκόο Απόθαζεο 001/2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 Πεξίιεςε Λήυη απόθαζης για αναηροπή αναλήυεφν σποτρεώζεφν οικονομικού έηοσς 2013. ηα πάηα ζήκεξα 10 Ηαλνπαξίνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα

Διαβάστε περισσότερα