Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από ην πξαθηηθό Ζ πξόηαζε ηεο ππ αξηζ. ηνπ 11 εο 18/4/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Γεκάξρνπ γηα ηελ Αξηζκόο θαζηέξσζε απόθαζεο εηζηηεξίνπ : 108/2011 ζε Πεξί: Έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν νξηζκέλεο εθδειώζεηο έιαβε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18/4/2011 εκέξα M. Γεπηέξα θαη ώξα 16:00 ύκβνπινη ζπλήιζε ζε θ.θ ζπλεδξίαζε Εάλλνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση / Δι.θαη Εεζίκνπ πξόζθιεζεο Γεκ. ηνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ ύκβνπινπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10, ηελ εκέξα ΛΖΝΗΚΖ Πέκπηε ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 34 κέιε ήηνη. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 22. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 4. ΗΑΚΧΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΜΑΜΧΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΧΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΧΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΜΟΗΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΧΡΑ 19. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 40. ΠΑΠΑΠΤΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 20. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 41. ΠΑΝΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 21. ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΘΔΟΦΑΝΖ 2. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 4. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 5 ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 6. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 7. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1

2 Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 11 εο πλεδξίαζεο ηεο 18/4/2011 θαη Δηζεγνύκελνο ην 18 ν Θέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Γεκάξρνπ πνπ έρεη σο εμήο : Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011 ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 7/2011 ηνπ Γ.. απηνύ». ΣΟ Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γήκαξρν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ : α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 234 ηνπ Ν. 3463/06, β) ην ππ. αξ. 525/η.β / ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε ππ. αξ. 20/11 Απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ Ν. κύξλεο πεξί «πγρώλεπζεο ύζηαζεο ΝΠΓΓ» γ) Σελ ζπλεκκέλε Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π. δ) Σελ ζπλεκκέλε κε αξηζκό 7/ Απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» Γήκνπ Νέαο κύξλεο Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο, (έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Βξεηηόο Άγγεινο, Παπαζππξίδεο Αιέμαλδξνο, Μάληδηνπ Αθνξδίηε θαη Μακώιε Αηθαηεξίλε) Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (23) ςήθνπο ππέξ ηνλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011 ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο», ν νπνίνο έρεη σο εμήο : ΔΟΓΑ ΚΑ ΣΗΣΛΟ ΔΣΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σόθνη θεθαιαίσλ 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σόθνη θαηαζέζεσλ ηξαπέδεο ινγαξηαζκνύ ΔΦ ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975) 100,00 ΤΝΟΛΟ ,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 052 Δηζθνξέο 0524 Λνηπέο εηζθνξέο Έζνδα από ηξνθεία & εηζθνξέο κειώλ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0611 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 2

3 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 1214 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ππαιιήισλ πξώελ ΗΒΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 169 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 1693 Έζνδα από ηελ πώιεζε αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Έζνδα θπιηθείνπ Κ.Α.Π.Ζ , πλδξνκέο εθδξνκώλ Κ.Α.Π.Ζ , Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ν Βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ Κ.Α.Π.Ζ. 200,00 ΤΝΟΛΟ ,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΣΡΗΣΧΝ & ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΣΡΗΣΧΝ 411 πληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο 4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο & ζηα έμνδα παξάζηαζεο Τπέξ ζύληαμεο , Τπέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , Τπέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΟΠΑΓ θιάδνο ΣΤΓΚΤ , Δμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο 1.000, Φόξνη & ινηπέο επηβαξύλζεηο 4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Φόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ ππαιιήισλ , Φόξνη & ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ & ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Φόξνο ακεηβνκέλσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & ακνηβώλ Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 7.000, Φόξνη πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ Φόξνη πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ , Φόξνο ακεηβνκέλσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Υαξηόζεκν επί ηνπ ΣΔΑΓΤ & ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ & ελνηθίσλ 500, ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΣΔΑΓΤ& ΣΠΓΤ πξνκεζεπηώλ & ελνηθίσλ 100, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο & ηακεία Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ(αζθαιηζκέλνπ 3% & εξγνδόηε 3%) από θξαηήζεηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΜΣΠΤ από εηήζηα κηζζνδνζία ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο 4% & ζηα ινηπά 1% Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ 4% επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ηαθηηθνύο ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θιάδσλ 1% & 0,75% - 12,22% & 21,43% - 6,67% & 13,33% - 8,87% & 14,73% , , , ,00 3

4 Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) 19,45% & 30,21% επί ,00 εηεζίσλ απνδνρώλ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ζπνπδαζηέο Σ.Δ.Η. (6 ζπνπδάζηξηεο Υ 6 κήλεο Υ 12,00 /κήλα) 1.000, Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) 3% & 3% επί ,00 ηεο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ λέσλ ππαιιήισλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ γηα ηνλ θιάδν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ) 4% επί ηεο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ ,00 λέσλ ππαιιήισλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 6.000, Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 1.500, Δηζθνξά γηα ην εθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν. 103/ Έζνδα γηα απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ (αζθαιηζκέλνπ) 4% ζε εηήζηα κηζζνδνζία ηνπ βνεζεηηθνύ 4.000,00 πξνζσπηθνύ ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ 414 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 4141 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ Έζνδα από θξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΜΣΠΤ 5.000, Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΣΔΑΓΤ 5.000, Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ , Κξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ γηα εηζθνξά ζηνλ ύιινγν 2.800,00 ΤΝΟΛΟ ,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 421 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 4211 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ από ππνιόγνπο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 1.000, Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000, Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 ηνπ Ν. 318/1969, Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3.000, /11652/1997) (επίδνκα αζζελείαο) 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ (από απεξγίεο, θιπ) 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 511 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα 5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα Υξεκαηηθό ππόινηπν από ηαθηηθά έζνδα Κ.Π.Α. & Κ.Α.Π.Ζ , Υξεκαηηθό ππόινηπν από ινγαξηαζκό ΔΦ ΑΠΑΞ ,76 ΤΝΟΛΟ ,37 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ,37 4

5 ΔΞΟΓΑ ΚΑ 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΣΗΣΛΟ 60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 607 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο & επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ 6073 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ & ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα & ζεκηλάξηα Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ & ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα & ζεκηλάξηα & νξγάλσζε επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ 6074 Γαπάλεο δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πνπ απνδίδνληαη ζην ΑΔΠ (άξζξν 13 ηνπ Ν. 2597/1997) ΔΣΟ , Ακνηβή επηηξνπήο ΑΔΠ 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 61 ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ & ΣΡΗΣΧΝ 611 Ακνηβέο & έμνδα ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 6117 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Ακνηβέο εθηεινύλησλ εξγαζία κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ βάζεη ηνπ Ν. 2527/1997 (ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ) , Παξνρή ππεξεζίαο ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκώλ 1.600, Ακνηβή ππεξεζηώλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο , Γαπάλεο αηξεηώλ 6121 Πάγηα αληηκηζζία Γεκάξρνπ Πάγηα αληηκηζζία Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, Αληηδεκάξρνπ & Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Απνδεκίσζε κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα , Απνδεκίσζε αηξεηώλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνύιηα Πάγηα αληηκηζζία Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ ,00 πκβνπιίνπ ΤΝΟΛΟ ,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 622 Δπηθνηλσλίεο 6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε 500, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά & ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 8.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 64 ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 649 Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο 6492 Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ Γηθαζηηθά έμνδα & έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500,00 ΤΝΟΛΟ ,00 5

6 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (βαζηθόο κηζζόο, δώξα & ινηπέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ α) Παηδαγσγηθνύ & Γηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ β) Βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ γ) Με αζθαιηζηηθό θνξέα ΗΚΑ δ) Νένη ππάιιεινη Ν.Π.Γ.Γ. Έμνδα θίλεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ 45 ππάιιεινη Υ 300,00 Υ 12 κήλεο Απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο κνλίκσλ ππαιιήισλ κε αζθαιηζηηθό θνξέα ΗΚΑ από Ν.Π.Γ.Γ. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/09/2003 Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ΗΒΑ ππάιιεινη πξώελ ΗΒΑ γηα εξγνδνηηθή απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/2003 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία κόληκνπ πξνζσπηθνύ 45 ππάιιεινη Υ 250 ώξεο εηεζίσο Υ 6,00 Απνδεκίσζε πξαθηηθνγξάθνπ γηα ππεξσξηαθή ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα 41 ώξεο/κήλα Υ 12 κήλεο Υ 7,00 /ώξα , , , , , , ΔΦ ΑΠΑΞ βνήζεκα Ν. 103/1975 (ππάιιεινη Ν. 2880/2001) , Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο ( πεξηιακβάλεηαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ κεληαία κηζζνδνζία 4.300,00 Υ 13 κήλεο Έμνδα θίλεζεο 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ Υ 300,00 Υ 12 κήλεο Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε ΗΒΑ ππάιιεινη πξώελ ΗΒΑ γηα εξγνδνηηθή απνδεκίσζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31/08/2003 Δξγνδνηηθή απνδεκίσζε από Ν.Π.Γ.Γ. γηα ππαιιήινπο πξώελ ΗΒΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01/09/2003 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξόλνπ 3 ππάιιεινη ανξίζηνπ ρξόλνπ Υ 6,00 /ώξα Υ 250 ώξεο Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζπκβάζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , ,00 500,00 500, ,00 6

7 Ακνηβέο ζπνπδαζηξηώλ ΣΔΗ Γηα πξαθηηθή άζθεζε 184,00 /κήλα Υ 6 κήλεο Υ 5 ζπνπδάζηξηεο 8.000, Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (βαζηθόο κηζζόο, δώξα & ινηπέο απνδνρέο) 1.220,00 /κήλα Υ 13 κήλεο Υ ,00 ππάιιεινη Έμνδα θίλεζεο εθηάθησλ ππαιιήισλ 300,00 Υ 12 κήλεο Υ 28 ππάιιεινη , Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπθηεξηλέο ώξεο & ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία εθηάθησλ ππαιιήισλ 150 ώξεο Υ 28 ππάιιεινη Υ 6,00 /ώξα , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ επί ηηο εηήζηαο δαπάλεο κηζζνδνζίαο & ησλ ππεξσξηώλ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ,00 θιάδσλ (0,75% - 21,43% - 13,33% & 14,73%) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΑΓΤ επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ησλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ & ησλ ππεξσξηώλ ,00 3% Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ θιάδνπ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο & ησλ ,00 ππεξσξηώλ 3% Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ θιάδνπ Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ 12,50% επί ηηο εηήζηαο κηζζνδνζίαο ,00 & ησλ ππεξσξηώλ 6052 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 30% επί ηηο εηήζηαο δαπάλεο κηζζνδνζίαο & ,00 ππεξσξηώλ 6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 32% επί ζπλόινπ κηζζνδνζίαο , , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ ζπνπδαζηώλ ΣΔΗ 6 ζπνπδαζηέο Υ 6 κήλεο Υ 12, , Παξεπόκελεο παξνρέο & έμνδα πξνζσπηθνύ 6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, θιπ) Πξνκήζεηα γάιαθηνο δηθαηνύρσλ ππαιιήισλ 21 ππάιιεινη Υ 22 εκέξεο Υ 10 κήλεο Υ 1, ,00 ΤΝΟΛΟ ,76 61 ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ & ΣΡΗΣΧΝ 616 Λνηπέο ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 6162 Λνηπά έμνδα ηξίησλ Μεραλνγξάθεζε κηζζνδνζίαο 1.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 623 Δλνίθηα κηζζώκαηα 6232 Μηζζώκαηα θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ αθηλήησλ Μίζζσκα Γ παηδηθνύ ζηαζκνύ 1.600,00 /κεληαίσο Υ 12 κήλεο ,00 7

8 625 Αζθάιηζηξα 6255 Λνηπά αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα θηινμελνπκέλσλ λεπίσλ 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο 6261 πληήξεζε & επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε & επηζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ (γηα εηήζηα ζπληήξεζε & απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ 10 θηηξίσλ ηνπ 3.000,00 Ν.Π.Γ.Γ.) πληήξεζε & επηζθεπή ζσιελώζεσλ θαινξηθέξ Α ηκήκαηνο εμαεξηζκνύ W.C. θνπδίλαο Β ηκήκαηνο , πληήξεζε & επηζθεπή κνλώζεσλ ησλ Γ & Γ ηκεκάησλ , πληήξεζε & επηζθεπή αινπκηλίσλ ξάνπισλ ηδακηώλ - δηαρσξηζηηθώλ 8.000, πληήξεζε & επηζθεπή παησκάησλ ζθαιώλ 6.000, πληήξεζε & επηζθεπή πδξαπιηθνύ δηθηύνπ 5.000, πληήξεζε & επηζθεπή ειεθηξνινγηθνύ δηθηύνπ 5.000, πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε & επηζθεπή αλειθπζηήξσλ 1.500, πληήξεζε & επηζθεπή θεληξηθήο ζέξκαλζεο 4.000, πληήξεζε & επηζθεπή ζπλαγεξκώλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε & επηζθεπή θσηνηππηθώλ 4.000, πληήξεζε & επηζθεπή fax 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή θπζηνζεξαπεπηηθώλ κεραλεκάησλ 1.000, πληήξεζε & επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ 6.000, πληήξεζε & επηζθεπή Ζ/Τ 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ζθεπώλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ πληήξεζε & επηζθεπή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ςπγεία, θνπδίλεο, πιπληήξηα, θιπ) 5.500, πληήξεζε & επηζθεπή νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (γηα εηήζηα ζπληήξεζε & απνθαηάζηαζε βιαβώλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ) 2.000, Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 2.500, πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (ζθνύπεο, mixer, ηειενξάζεηο, video, ζίδεξα, DVD, θιπ) 2.000, πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ 2.500, πληήξεζε & επηζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ 500, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πληήξεζε & αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ 1.500, πληήξεζε ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζιήςεσλ κέζσ ΑΔΠ 1.000, πληήξεζε πξνγξάκκαηνο κηζζνδνζίαο STAFF , πληήξεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 3.000, πληήξεζε πξνγξάκκαηνο δηπινγξαθηθνύ 1.500, Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) 6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ, θιπ Ύδξεπζε θηηξίσλ Ν.Π.Γ.Γ , Φσηηζκόο & θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα δηθέο ηηο ππεξεζίεο 8

9 Φσηηζκόο & θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα ππεξεζίεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θηηξίσλ γξαθείσλ 2.000, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ, θιπ Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ, δεμακελώλ, θιπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ Γαπάλεο εθθέλσζεο βόζξσλ 1.000, Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα Γαπάλεο θαζαξηζκνύ κνθεηώλ ηαπήησλ 3.000, Γαπάλεο απνιπκάλζεσλ κπνθηνληώλ 2.500, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ θνπξηηλώλ 600, Γαπάλεο θαζαξηζκνύ παινπηλάθσλ 1.500,00 ΤΝΟΛΟ ,00 64 ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 641 Έμνδα κεηαθνξώλ 6413 Μεηαθνξέο πξνζώπσλ Μεηαθνξέο πξνζώπσλ εθδξνκέο , Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ζαιάζζηα κπάληα , Μεηαθνξέο πξνζώπσλ εθδξνκέο πξνζθπλεκαηηθνύ ραξαθηήξα 7.000, Μεηαθνξέο πξνζώπσλ παθέηα εθδξνκώλ , Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ, πξνβνιήο & 6433 δηαθήκηζεο) Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα & έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ & αληηπξνζσπεηώλ Πξνκήζεηα ηηκεηηθώλ πιαθεηώλ 300, Πξνκήζεηα αλζνδεζκώλ 500, Πξνκήζεηα αλακλεζηηθώλ 500, Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ & δεκνπξαζηώλ 3.500, Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 3.000, Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ & θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6471 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δθδειώζεηο ενξηέο 6.000, Γαπάλεο παξαζηάζεσλ 6.000, Έμνδα θαηαζθελώζεσλ, εμνρώλ & ζπζζηηίσλ 6481 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο παληνπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο θξενπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο νπσξνπσιείνπ γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο αξηνπνηείνπ & δαραξνπιαζηηθήο γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , , , ,00 9

10 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο ειαηόιαδν γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο λσπά & θαηεςπγκέλα ςάξηα γηα ηελ εηήζηα δηαηξνθή όισλ ησλ λεπίσλ & βξεθώλ ηνπ ,00 Ν.Π.Γ.Γ Πξνκήζεηα αλαςπθηηθώλ θπιηθείσλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα θαθέ, ηζάη, θιπ θπιηθείσλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηελ θάιπςε ηεο δηαηξνθήο ησλ βξεθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο γηα ηηο ενξηέο Κ.Α.Π.Ζ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 66 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ, θιπ Πξνκήζεηα βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 5.000, Πξνκήζεηα βηβιίσλ δηαρείξηζεο δηνίθεζεο 3.000, Πξνκήζεηα πεξηνδηθώλ, εθεκεξίδσλ & ινηπώλ εθδόζεσλ 2.000, Πξνκήζεηα εθεκεξίδαο «ΣΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΗΑ» 3.000, Πξνκήζεηα εθεκεξίδαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΦΗΛΧΝ» 8.000, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο & ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο 2.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ρεηξνηερλίαο λεπίσλ , Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ραξηί θσηνηππηθώλ & fax 2.500, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ κειάλη θσηνηππηθώλ, Ζ/Τ & fax 3.500, Πξνκήζεηα εηδώλ εηθαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κειώλ Κ.Α.Π.Ζ , Πξνκήζεηα εληύπσλ & πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο & πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ & πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο & πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 2.000, Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 2.000, Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Δθηύπσζε θσηνγξαθηώλ 1.000, Δθηύπσζε εληύπσλ ππεξεζίαο 2.000, Δθηύπσζε πξνζθιήζεσλ εθδειώζεσλ 2.000, Κιηλνζηξσκλέο, είδε θαηαζθελώζεσο & ηξόθηκα 6621 Δίδε θιηλνζηξσκλώλ Πξνκήζεηα ζηξσκάησλ αθξώδε 6.000, Πξνκήζεηα ζελδνληώλ πξνζόςηα θνπβεξηώλ παηδηθώλ παπισκάησλ, θιπ 3.000, Δίδε θαηαζθήλσζεο Πξνκήζεηα παηρληδηώλ κε εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα 6.500, Πξνκήζεηα παηρληδηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 6.000, Πξνκήζεηα ενξηαζηηθνύ πιηθνύ (Υξηζηνύγελλα Πάζρα) 1.500, Δίδε πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 6631 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 2.500, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ πγηεηλήο , Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ πγηεηλήο (ραξηηθά) 5.000, Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 10

11 Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο & θαζαξηόηεηαο 5.000, Καύζηκα & ιηπαληηθά 6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε & θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε , Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ & έξγσλ 6661 Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο θηηξίσλ Πξνκήζεηα ρσξηζκάησλ αινπκηλίνπ πάλει, θιπ 5.000, Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ζηδεξνπσιείνπ θηγθαιεξίαο 4.000, Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηνπσιείνπ 6.000, Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ & κεκβξαλώλ αζθαιείαο 2.000, Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 2.000, Πξνκήζεηα νηθνδνκηθνύ πιηθνύ 1.000, Πξνκήζεηα πιαζηηθνύ δαπέδνπ 8.000, Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 5.000, Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ 6672 Αληαιιαθηηθά ινηπώλ κεραλεκάησλ Αληαιιαθηηθά θιηκαηηζηηθώλ 2.000, Αληαιιαθηηθά επίπισλ & ζθεπώλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ θσηναληηγξαθηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ Ζ/Τ 2.000, Πξνκήζεηα εηδώλ επέθηαζεο δηθηύνπ Ζ/Τ 2.000, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ fax 1.000, Λνηπέο πξνκήζεηεο 6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα ηεληώλ 3.000, Πξνκήζεηα θνπξηηλώλ 8.000, Πξνκήζεηα κνθεηώλ 5.000, Πξνκήζεηα ηαπεηζαξηώλ 5.000, Πξνκήζεηα ζθεπώλ καγεηξείνπ ηξαπεδαξίαο & θπιηθείνπ θνπδίλαο 5.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 71 ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ 713 Πξνκήζεηεο παγίσλ 7131 Μεραλήκαηα & ινηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα ςπγείσλ, πιπληεξίσλ & θνπδηλώλ , Πξνκήζεηα κηθξνζπζθεπώλ (mixer, ζθνύπεο, ζίδεξα, θιπ) 2.500, Πξνκήζεηα ζεξκνζηθώλσλ & απνξξνθεηήξσλ 2.000, Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ 4.500, Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ & ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 1.500, Πξνκήζεηα θπζηνζεξαπεπηηθώλ κεραλεκάησλ 1.000, Έπηπια, ζθεύε Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο παηδηθώλ ζηαζκώλ , Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο γξαθείνπ 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 1.000, (θαξέθιεο, θιπ) Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα & ινγηζκηθά Πξνκήζεηα Ζ/Τ 3.000, Πξνκήζεηα εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 7.500,00 11

12 7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθώλ 3.000, Πξνκήζεηα fax, ζηεξενθσληθώλ ζπζηεκάησλ, κηθξνθώλσλ 5.000, Πξνκήζεηα ηειενξάζεσλ, video, DVD 2.000, Πξνκήζεηα εθηππσηώλ 500, Πξνκήζεηα αξηζκνκεραλώλ 1.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 80 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 81 ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 811 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (Π.Ο.Δ.) 8111 Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΦ ΑΠΑΞ Ν. 103/1975 ΣΖΝ ΜΗΥΑΛΔΛΖ , ΑΜΟΗΒΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ Σ.Δ.Η. ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ) ΠΔΡΓΗΚΑΚΖ ΑΛ. 194, Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ & ηξίησλ ΑΜΟΗΒΖ ΜΔΛΧΝ Γ.. ΓΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ 200, ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΓΗΚ/ΥΟΗ (απνδεκίσζε κειώλ Γ.. Ηνύιηνο Γεθέκβξηνο 2010) 675, ΑΜΟΗΒΖ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΤ ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΚΟΤΣΗΒΑ-ΓΗΑΝΝΑΚΖ 98, Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ ΜΑΝΔΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Α.Σ.Ξ.Δ. (κηζζώκαηα μελνδνρείσλ εμόθιεζε) ΣΑΚΧΝΗΑΣΖ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΖ (επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ) ,72 135, ΣΑΚΧΝΗΑΣΖ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΖ (επηζθεπή επαγγεικαηηθώλ ςπγείσλ) 412, ABC FACTORS (δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο «ΔΣΗΑ») 501, ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΤΦΖ Δ.Π.Δ. «ΦΗΛΧΣΑ ΣΡΑΒΔΛ» (εθδξνκέο Ννέκβξηνο 2010) 3.418, ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΤΦΖ Δ.Π.Δ. «ΦΗΛΧΣΑ ΣΡΑΒΔΛ» (εθδξνκέο Γεθέκβξηνο 2010) 1.774, ΝΗΚΟ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ (απνιύκαλζε) 246, ΣΔΚΟΤΡΑ SECURITY (εξγαζίεο service ζπζηεκάησλ αζθαιείαο) 110, Φόξνη ηέιε ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 3.217, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΑΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 106, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 35, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 2, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΟΓΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 0, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΜΗΘΧΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 417, ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 655,80 12

13 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΧΝ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΔΑΓΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΠΓΤ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΣΟ ΣΤΓΚΤ 3.775, ,88 182,77 60,91 936, Γηάθνξα έμνδα Α Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ (1 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 500, Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΗΟΤ (2 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 300, Κ.Α.Π.Ζ. ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ (3 ν βξαβείν δηαγσληζκνύ εληύπσλ) 200, ΗΡΗΓΗΟ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ (1 ν 24-ζέιηδν πεξηνδηθό Κ.Α.Π.Ζ.) 1.593, ΗΡΗΓΗΟ ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ (2 ν 24-ζέιηδν πεξηνδηθό Κ.Α.Π.Ζ.) 1.593, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ ΤΣΔΓΑΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ. ΜΠΗΝΣΔΛΑ- ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ & Α. ΜΠΗΝΣΔΛΑ Ο.Δ. (θάξκαθα) 682, COFFEE AND THE CITY ΚΑΣΑΒΑΣΖ Γ. ΗΧΑΝΝΖ (θαθέο, ηζάη, θιπ) 1.330, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΡΔΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΠΡΟΧΠ. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ (Υ.Δ ,55 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) 1.317, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 316, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 36, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 1.514, C-BRIGHT ΠΟΓΟΣΑ ΔΗΡΖΝΖ (είδε θαζαξηζκνύ) 3.136, ΠΑΝ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. «ΝΔΑ ΥΔΛΗΓΟΝΗΑ (είδε ρεηξνηερλίαο) 424, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ) 1.495, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (γιπθά Αγηαζκόο) 979, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (γιπθά 28 ε Οθησβξίνπ) 761, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (θνπξακπηέδεο & κεινκαθάξνλα) 498, ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η. ΠΤΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (βαζηιόπηηεο) 2.235, ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΣΧΝ (αλαςπθηηθά) 1.016, ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΣΧΝ (αλαςπθηηθά) 3.142, PLAYLAND ΣΑΤΡΟ Ν. ΚΟΤΑΘΑΝΑ (κειάλη & ραξηί θσηνηππηθώλ & πνιπκεραλεκάησλ) 998, ΣΔΚΟΤΡΑ SECURITY (κπαηαξίεο ζπζηεκάησλ 147,60 13

14 αζθαιείαο) 8117 Λνηπά έμνδα ΑΜΟΗΒΖ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ ΜΑΚΡΗΓΖ & ΗΑ ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΝΣΧΝ ΣΗΛΗΚΖ Γ. ΔΤΑΓ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΤΝΣΑΞΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ Γ.. ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΑΟΡΗΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΜΗΘΧΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Σ.Δ.Η. ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΗΚΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΜΣΠΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΟΓΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.599, , , , , ,20 590, , ,34 431,28 713, , ,75 271,36 20, , , , ,22 406,11 11,14 2,61 135, ,05 14

15 ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ FAX & ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΔΠΗΚΑΗΡΑ» (Υ.Δ. 121 & 479) ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΑ» ΓΖΜΟΗΔΤΖ «ΠΖΓΑΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ.» 314,88 696,30 547,97 125, Έθηαθηα έμνδα 8131 Φνξνινγηθά πξόζηηκα & πξνζαπμήζεηο (Π.Ο.Δ.) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ 2.000,00 ΤΝΟΛΟ ,71 82 ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ 821 Απόδνζε ζπληαμηνδνηηθώλ εηζθνξώλ 8211 Απόδνζε εηζθνξάο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο & ηα έμνδα παξάζηαζεο Απόδνζε ππέξ ζύληαμεο , Απόδνζε ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο , Απόδνζε ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΟΠΑΓ θιάδνο ΣΤΓΚΤ , Απόδνζε εμαγνξά ζπληάμηκεο ππεξεζίαο Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο 1.000, Απόδνζε θόξσλ & ινηπώλ επηβαξύλζεσλ 8221 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Φόξνο κηζζσηώλ ππεξεζηώλ ππαιιήισλ , Απόδνζε θόξσλ & ραξηόζεκν Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ & ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ Απόδνζε θόξνο ακεηβνκέλσλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ & ακνηβώλ Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ 7.000,00 Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 8223 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, θιπ , Φόξνο ακεηβνκέλσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ , Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ραξηνζήκνπ επί ηνπ ΣΔΑΓΤ & ΣΠΓΤ 500, Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΣΔΑΓΤ& ΣΠΓΤ 100, Απόδνζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο & ηακεία Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ(αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΜΣΠΤ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ηαθηηθνύο ππαιιήινπο , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ανξίζηνπ ρξόλνπ ππαιιήινπο , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα ζπνπδαζηέο Σ.Δ.Η , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΗΚΑ γηα νξηζκέλνπ ρξόλνπ ,00 15

16 ππαιιήινπο Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ γηα ηνλ θιάδν αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ (αζθαιηζκέλνπ & εξγνδόηε) , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ γηα ηνλ θιάδν Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ , Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 6.000, Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΣΑΓΚΤ από πξνκήζεηεο & ελνίθηα 1.500, Δηζθνξά γηα ην εθάπαμ βνήζεκα ηνπ Ν. 103/ Απόδνζε εηζθνξώλ ζην ΣΠΓΤ ΝΔΟ ΚΑΘΔΣΧ 4.000, Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8241 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ Απόδνζε θξαηήζεσλ επί ησλ απνδνρώλ γηα εμόθιεζε δόζεο δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ , Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΜΣΠΤ 5.000, Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ ΣΔΑΓΤ 5.000, Απόδνζε θξαηήζεσλ γηα εμόθιεζε δαλείσλ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ , Απόδνζε θξαηήζεσλ επί ησλ απνδνρώλ γηα εηζθνξά ζηνλ ύιινγν 2.800, Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 6.000, Λνηπέο επηζηξνθέο 8261 Λνηπέο επηζηξνθέο Απνδόζεηο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ γεληθά & απνδόζεηο εληαικάησλ από ππόινγνπο 3.000,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ , ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ 91 ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΗΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΜΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 911 Απνζεκαηηθό 9111 Απνζεκαηηθό ,90 ANAKEΦΑΛΑΗΧΖ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ: ,37 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ: ,47 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ : ,90 16

17 Οη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο, Νάλνπ Γήκεηξα, Γεκάθεο Ησάλλεο, Πεξηκέλεο Πέηξνο, Γαξδέληα Μαξία Κνύξηεο ππξίδσλαο θαη Πάληνο Παλαγηώηεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 19/4/2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΑΡΟΤΜΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 17

18 18