ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε ην νξηζηηθφ Σρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2014, αθνχ ιάβακε ππφςε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε επί ηνπ Πξνζρεδίνπ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. Η θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο έιαβε ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ ζηαδηαθήο καθξννηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλειήθζεζαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2012 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλζεθψλ έληνλεο αβεβαηφηεηαο, αιιά θαη αζθπμίαο, πνπ είραλ ζπζζσξεπζεί. Δηδηθφηεξα, θαηά ην 2013, ζε ζπλέρεηα θαη σο απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ε χθεζε επηβξαδχλεηαη ζεκαληηθά θαη αλαζεσξνχληαη επί ηα βειηίσ νη αξρηθέο ε- θηηκήζεηο, ε απμεηηθή δπλακηθή ηεο αλεξγίαο αλαθφπηεηαη θαη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Μάιηζηα, ε εθηίκεζε γηα ην ηειηθφ επίπεδν ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ έρεη απνηππσζεί ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Τν ελ ιφγσ πιεφλαζκα, εάλ εμαηξεζεί ε επίδξαζε ηεο χθεζεο θαη ησλ άιισλ ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη απφ ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Οη πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο ελδείμεηο ζπληζηνχλ εθαιηήξην γηα ζπλέρηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη φρη αθνξκή γηα εθεζπραζκφ, θαζψο ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ θαζήισλαλ ηε καθξνρξφληα αληαγσληζηηθφηεηα θαη δπλακηθή ηεο, δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζε φιν ηνπο ην εχξνο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απαηηείηαη ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ε επηηάρπλζε ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γειαδή, ν πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο, αθνχ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. Σ απηφ ην πιαίζην δηακνξθψζεθε ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνβιέςεηο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ αλάηαμε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Έ- λαο Πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο θεθαιαηνπνηεί ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην ηξέρνλ έηνο θαη βαζίδεηαη ζηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ εμπγίαλζε πηπρψλ ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη ζηηο αιιαγέο, ζε φξνπο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.

4 Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, Δίλαη γλσζηφ φηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ε Διιεληθή νηθνλνκία έρεη βξεζεί ζε κία ηζηνξηθά επψδπλε δνθηκαζία βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο θαη πξσηνθαλνχο αλεξγίαο, θαηά ηελ νπνία νη πνιίηεο θαηέβαιαλ θαη θαηαβάιινπλ ηεξάζηηεο ζπζίεο, ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, φζν θαη ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ. Ωζηφζν, απφ ην 2013 απηέο νη ζπζίεο άξρηζαλ λα πηάλνπλ ηφπν, δηακνξθψλνληαο ηηο πξψηεο ελδείμεηο γηα ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ηελ θξίζε. Με ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 απηά ηα πξψηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα θεθαιαηνπνηνχληαη, παγηψλνληαο ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ελδπλακψλνληαο ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζηαδηαθή επηζηξνθή ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Με γλψκνλα, ζπλεπψο, ηελ θξηζηκφηεηα ησλ ζηηγκψλ θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαξθή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο καο επί ζπζηαηηθψλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο, πξνζβιέπνπκε, ζε θιίκα ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, ζε κηα εηιηθξηλή θαη δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη έγθξηζε, ηειηθψο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αζήλα, Ννέκβξηνο 2013 Γηάλλεο Σηνπξλάξαο Φξήζηνο Σηατθνχξαο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

5 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξόινγνο Κεθάιαην 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα Οι εξελίξειρ ηο Οι πποοπηικέρ ηο Κεθάιαην 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Πιαίζην Άζθεζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Μεηαξξπζκίζεηο Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνρεπκέλεο Γξάζεηο Δμνξζνινγηζκνύ Γεκνζίωλ Γαπαλώλ Πνιηηηθή Διέγρνπ Γεκόζηωλ Γαπαλώλ Γξάζεηο Βειηίωζεο Γηαδηθαζίαο πληαμηνδόηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε Αμηνπνίεζε Αδξαλώλ Πόξωλ Φνξνινγηθή Πνιηηηθή Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ Κνηλωληθή Πνιηηηθή Γηαξζξωηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο Αλαπηπμηαθέο Πξωηνβνπιίεο Πνιηηηθή πλνρήο Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δμπγίαλζε Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο Αλαθεθαιαηνπνίεζε Σξαπεδώλ Αμηνπνίεζε Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Κεθάιαην 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Γεληθά Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο Τακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Ππόγπαμμα Δημοζίων Επενδύζεων Πξνϋπνινγηζκόο Βαζικά μεγέθη πποϋπολογιζμού Τακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Ππόγπαμμα Δημοζίων Επενδύζεων Υξεκαηνξξνέο κεηαμύ Διιάδαο θαη Δπξωπαϊθήο Έλωζεο Χπημαηικέρ ποέρ με ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηο Χπημαηικέρ ποέρ με ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηο Ννκηθά πξόζωπα Κνηλωληθόο πξνϋπνινγηζκόο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί Γεληθήο Κπβέξλεζεο Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

6 Κεθάιαην 4 ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ ΔΓΓΤΗΔΙ Γεκόζην ρξένο Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Η ελνπνηεκέλε αγνξά επξωνκνιόγωλ Αγνξά ηίηιωλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο Δγγπήζεηο Κεθάιαην 5 ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ

7 Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Πίνακες 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο Ιζνδύγην εμσηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ Βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Απνξξίςεηο δαπαλώλ ειεγρόκελσλ από ηηο ΥΓΔ Διεγθηηθή δξαζηεξηόηεηα Λεμηπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηόδνπ Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ European System Accounts (ESA 95) Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Δθηίκεζε ειιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έηνπο 2013 ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ European System Accounts (ESA 95) Έζνδα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Δμέιημε θαη ζύλζεζε ησλ εζόδσλ ηνπ ΤΠ Σύλζεζε θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαηά θαηεγνξία Σρέζε ξπζκνύ αύμεζεο ΑΔΠ, θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη ΦΠΑ γηα ηελ πεξίνδν Αξηζκόο ζπληαμηνύρσλ ηνπ Γεκνζίνπ (ζηνηρεία Οθησβξίνπ) Γαπάλεο Ταθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ θαηά κείδνλα θαηεγνξία Φξεκαηνδόηεζε ΟΚΑ θαη ΟΤΑ από ηνλ ΤΠ Αλώηαηα όξηα δαπαλώλ θνξέσλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα έηε Οηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα 2012 (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2012)) Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2014) Φξεκαηνδόηεζε έξγσλ ΠΓΔ πνπ εθηεινύληαη από ηηο πεξηθέξεηεο Σπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ησλ ΓΔΚΟ θαη ινηπώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ΠΓΔ Φξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Μεληαία θαηαλνκή εζόδσλ-δαπαλώλ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014 ζε ζσξεπηηθή βάζε Φξεκαηνξξνέο κεηαμύ Διιάδαο θαη ΔΔ Δλνπνηεκέλνο πξνϋπνινγηζκόο λνκηθώλ πξνζώπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ Πξνϋπνινγηζκόο ΑΚΑΓΔ Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθόο πξνϋπνινγηζκόο Πξνϋπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ Πόξνη Γήκσλ (ΟΤΑ α βαζκνύ) από ηνλ Ταθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Πόξνη Πεξηθεξεηώλ (ΟΤΑ β βαζκνύ) από ηνλ Ταθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ

8 3.29 Δλνπνηεκέλνο πξνϋπνινγηζκόο ΟΤΑ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ΟΤΑ Δλνπνηεκέλνο Πξνϋπνινγηζκόο ΓΔΚΟ Γεληθήο Κπβέξλεζεο εθηόο Πξάζηλνπ Τακείνπ Πξνϋπνινγηζκόο Πξάζηλνπ Τακείνπ Φξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο από ην πξόγξακκα εμόθιεζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ έηνπο Σύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Φξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Μέζε ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Φξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ ππνιεηπόκελε θπζηθή δηάξθεηα Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκσλ ηίηισλ Ύςνο δαπαλώλ γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο Δγγπήζεηο, αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν, θαηαπηώζεηο θαη πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε Έζνδα από απνθξαηηθνπνηήζεηο Μεηνρνιόγην Τακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΤΑΙΠΔΓ) ΑΔ Μεηνρνιόγην Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3723/ Μεηνρνιόγην Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Δηζεγκέλεο ζην ΦΑ Μεηνρνιόγην Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Με εηζεγκέλεο ζην ΦΑ

9 Διαγράμματα 3.1 Λόγνο έκκεζσλ άκεζσλ θόξσλ Τάζε κεηαβνιήο (buoyancy) θνξνινγηθώλ εζόδσλ Τάζε κεηαβνιήο (buoyancy) ΦΠΑ Φξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ 30/9/ Σύλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ 30/9/ Γαπάλεο γηα ηόθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (% ηνπ ΑΔΠ) Κακπύιε απνδόζεσλ ηίηισλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Απνδόζεηο 10εηώλ θξαηηθώλ ηίηισλ (εκεξήζηα ζηνηρεία εθαηνζηηαίεο κνλάδεο) Αμία ζπλαιιαγώλ ζηελ ΗΓΑΤ γ ηξίκελν 2013 (κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) Μεληαίνο όγθνο ζπλαιιαγώλ επί ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΗΓΑΤ Δγγπήζεηο, θαηαπηώζεηο θαη αλεμόθιεην εγγπεκέλν ππόινηπν θαηά ηα έηε (% ηνπ ΑΔΠ)

10

11 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο Δμειίμεηο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο, παξφηη δηέπνληαη απφ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, θαζψο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζε αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γηα ην 2013, ελψ νη πξνβιέςεηο γηα ην επφκελν έηνο είλαη πην αηζηφδνμεο. χκθσλα κε Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηνλ Οθηψβξην, ην παγθφζκην ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,9% ην 2013 θαη 3,6% ην 2014 (Πίλαθαο 1.1). Ωζηφζν, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, έρνπλ αλαζεσξεζεί πξνο ην δπζκελέζηεξν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Ιλδία, ε Κίλα θαη ε Νφηηνο Αθξηθή. Η αλαηκηθή αλάπηπμε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ηελ πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο ΗΠΑ θαη ηηο πηέζεηο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνιιψλ ρσξψλ. Η αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ γηα ζηαδηαθή παχζε ησλ κέηξσλ πνζνηηθήο ραιάξσζεο κέζα ζην ηξέρνλ έηνο ππξνδφηεζε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, απμάλνληαο ηα καθξνρξφληα ε- πηηφθηα ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Αβεβαηφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ιφγσ ηεο επκεηάβιεηεο πνιηηηθήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο δηέλεμεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ «θαησθιηνχ» δεκφζηνπ ρξένπο ζηηο ΗΠΑ. Παξάιιεια, ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε θαη ζηελ εγρψξηα παξαγσγή, θαζψο θαη ε ρακειφηεξε δήηεζε απφ ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο κεζνπξφζεζκα. ηελ Δπξσδψλε, ε πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ε ζπγθξαηεκέλε πηζησηηθή επέθηαζε ζπλέβαιιαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη ζε κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο χθεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξσδψλεο ην πξψην εμάκελν ηνπ Η χθεζε εθηηκάηαη ζην 0,4% ην 2013, ελψ αλακέλεηαη ζηαδηαθή αλάθακςε ην Οη αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο παξακέλνπλ θαη αληαλαθιψληαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο, αθφκε θαη ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αλακέλεηαη ππνζηεξηθηηθή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ, ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ. Σν δεηνχκελν γηα ηε κεζνπξφζεζκε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο παξακέλεη ε πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Παξάιιεια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκάηαη φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. Παξφκνηεο πξνβιέςεηο γηα ηελ Δπξσδψλε δίλεη θαη ε ηειεπηαία Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Φζηλνπσξηλέο Πξνβιέςεηο 2013), φπνπ εθηηκάηαη χθεζε 0,4% ην 2013 θαη αλάπηπμε 1,1% ην 2014 θαη 1,7% ην Η αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εθηηκάηαη ζην 2,9% γηα ην 2013 θαη ζην 4,9% γηα ην Οη δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ηφζν ην 2013 φζν θαη ην Η κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κεηψζεθε θαηά 3,3% ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, θηάλνληαο ηα 108,4 δνιάξηα αλά βαξέιη, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πηέζεσλ απφ δηεζλείο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο. Η κέζε ηηκή ηνπ αξ- ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

12 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 γνχ πεηξειαίνπ εθηηκάηαη ζηα 104,5 δνιάξηα/βαξέιη ην 2013 θαη ζηα 101,3 δνιάξηα/βαξέιη ην ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη κεξηθή θάκςε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη πξνζδνθηψλ γηα ην 2013, ηδίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν πιεζσξηζκφο εθηηκάηαη ζην 1,4% θαη ζην 6,2% γηα ηηο πξνεγκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο-αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο αληίζηνηρα γηα ην Ωζηφζν, θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο γηα ηηο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο (% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) Παγθφζκην ΑΔΠ 3,9 3,2 2,9 3,6 ΑΔΠ Δπξσδψλεο 1,5-0,6-0,4 1,0 ΑΔΠ ΗΠΑ 1,8 2,8 1,6 2,6 Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 6,1 2,7 2,9 4,9 Πιεζσξηζκφο α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 2,7 2,0 1,4 1,8 β. Αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 7,1 6,1 6,2 5,7 Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ/βαξέιη) 104,0 105,0 104,5 101,3 Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, World Economic Outlook (Οθηψβξηνο 2013) Η εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νη εμειίμεηο ζηηο αγνξέο θεθαιαίωλ ζηελ Δπξωδώλε Σν Δπξσζχζηεκα κείσζε ηα βαζηθά επηηφθηα ην Μάην θαη ην Ννέκβξην ηνπ Δηδηθφηεξα, ην επηηφθην ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε θαηά 50 κνλάδεο βάζεο, ζπλνιηθά ζην 0,25%, θαη ην επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 75 κνλάδεο βάζεο, ζπλνιηθά ζην 0,75%. Σν επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ παξέκεηλε ζην κεδέλ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ πξνέβε ζε απηή ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ επεηδή εθηίκεζε φηη είραλ εμαζζελίζεη νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο θαζψο ζπγθεληξψλνληαλ δηάθνξεο ελδείμεηο (π.ρ. απνηειέζκαηα εξεπλψλ) αδπλακίαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ νη ξπζκνί λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο επέθηαζεο παξέκελαλ ζε αξλεηηθά ή ρακειά ζεηηθά επίπεδα. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ «δηαδξφκνπ» πνπ νξίδνπλ ηα επηηφθηα ζηηο δχν πάγηεο δηεπθνιχλζεηο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (θαηφπηλ ηεο κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ ζηε δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε) ζπκβάιιεη ζε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ επηηνθίνπ ΔΟΝΙΑ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, εθηφο απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο αληινχλ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο αληινχλ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο νηθείεο Δ- ζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, ε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ επεξέαζε θαη ην θφζηνο άληιεζεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σνλ Ινχιην ηνπ 2013, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ παξέζρε ελδείμεηο ζηηο αγνξέο φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή πνξεία ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αλαθνηλψλνληαο φηη απηά ζα παξακείλνπλ ζηα παξφληα ή ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα είλαη ρακειφο κεζνπξφζεζκα θαζψο ζηελ Δπξσδψλε ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ππνηνληθή θαη ε λνκηζκαηηθή επέθηαζε ζπγθξαηεκέλε. Σν α ηξίκελν ηνπ 2013 ην ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε ππνρψξεζε, φπσο θαη ηα πξνεγεζέληα 5 ηξίκελα. Ωζηφζν ην ΑΔΠ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,3% θαη θαηά 0,1% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β θαη ηνπ γ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αληίζηνηρα. Η αχμεζε απηή, ελ κέξεη, αληαλαθιά αλάθακςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ απφ ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη ζπλέρηζε ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε, κε βξαδχ ξπζκφ, ην 2014 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζηήξημεο ζηελ εγρψξηα δήηεζε ηελ νπνία πξνζθέξεη ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λν- 1 Γει. νη θαηαζέζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Δπξσζχζηεκα ζην πιαίζην απηήο ηεο δηεπθφιπλζεο δελ ηνπο απνδίδνπλ πιένλ ηφθνπο. Ωο εθ ηνχηνπ πνιιά πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ παχζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε δηεπθφιπλζε θαη απιψο αθήλνπλ πνζά, ππέξ ηνπ θαηά λφκνλ ππνρξεσηηθνχ ειάρηζηνπ νξίνπ, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ. 12 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

13 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 κηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζε ζχγθξηζε κε ην θαινθαίξη ηνπ 2012 (δει. ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ Οξηζηηθψλ Ννκηζκαηηθψλ πλαιιαγψλ ρξνληθή πεξίνδν) αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο επξσδψλεο, φπσο εμάιινπ θαη ε πξφνδνο κε ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζηα θξάηεκέιε. Θεηηθή επίδξαζε αλακέλεηαη λα αζθήζεη επίζεο ε εμέιημε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο αιιά θαη ε ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε ε νπνία απμάλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ ηδησηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο αλαζρεηηθνί γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξάγνληεο δξνχλ ε πςειή αλεξγία ζηελ Δπξσδψλε θαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ ηζνινγηζκψλ κε απνκφριεπζε, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ζην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2013, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε -0,4% ην 2013 θαη 1,0% ην Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε επηβξάδπλζε απφ 2,2% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε 0,7% ηνλ Οθηψβξην ηνπ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη ν πιεζσξηζκφο λα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα ηνπο επφκελνπο κήλεο, δεδνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο. Μεζνπξφζεζκα επίζεο ε έληαζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κέηξηα, δεδνκέλεο ηεο ππνηνληθήο ζπλνιηθήο δήηεζεο ζηελ Δπξσδψλε θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. χκθσλα κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2013, ν πιεζσξηζκφο ζε εηήζηα βάζε ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε 1,5% ην 2013 θαη ζε 1,3% ην Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα Euribor παξνπζίαζαλ ειαθξά αχμεζε (Euribor 3 κελψλ, κέζνο φξνο Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2013: 0,21%), ε νπνία έ- ιαβε ρψξα παξά ηε κείσζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη ζπλδπάζζεθε κε άλνδν ησλ κειινληηθψλ επηηνθίσλ. Οη εμειίμεηο απηέο ζπζρεηίδνληαη κε πξνζδνθίεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ φηη ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ ζα πεξηφξηδε ηηο κεληαίεο αγνξέο νκνιφγσλ δεδνκέλνπ φηη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο ΗΠΑ βειηηψλνληαλ θαη έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε θαηά πφζνλ ήηαλ αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ έθηαζε πνπ επηδηψθεη ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα. Παξάιιεια, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα ζηελ Δπξσδψλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειινληηθψλ επηηνθίσλ, ππέθεηλην, θαηά θαηξνχο, ζε θάπνηεο αλνδηθέο πηέζεηο (π.ρ. επηηφθην ΔΟΝΙΑ Ιαλνπάξηνο 2013: 0,07%, Ινχιηνο 2013: 0,09%) θαζψο ππνρσξνχζε ε ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηφηη νη ηξάπεδεο απνπιήξσλαλ ζηαδηαθά ηα θεθάιαηα ηα νπνία είραλ αληιήζεη ηα δχν πξνεγνχκελα έηε κέζσ ησλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, δηάξθεηαο 3 εηψλ. Οη αλνδηθέο απηέο πηέζεηο κεηξηάζζεθαλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα κειινληηθά επηηφθηα κε ηελ παξνρή εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ ησλ ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη εμήο. Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζε άιιεο ζεκαληηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, νη απνδφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ (δεθαεηψλ) θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ Δπξσδψλε πνπ έρνπλ ηελ αλψηαηε πηζησηηθή δηαβάζκηζε ΑΑΑ δέρζεθαλ θαζνδηθέο πηέζεηο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 ιφγσ αλαθνίλσζεο ζηνηρείσλ πνπ έδεηρλαλ φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμαζζελνχζε, ελψ απφ ην Μάην ηνπ 2013 θαηέγξαςαλ αχμεζε ιφγσ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πξνζδνθηψλ κεηαβνιήο ηεο πνιηηηθήο αγνξψλ νκνιφγσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ ελδεηθηηθψλ ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε (κέζνο φξνο απνδφζεσλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2013: 1,78%, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-κέζα επηεκβξίνπ 2013: 1,88%). Ωζηφζν, κεηά ηα κέζα επηεκβξίνπ 2013, φηαλ ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ζα δηαηεξήζεη ακεηάβιεην ην χςνο ησλ κεληαίσλ αγνξψλ ρξενγξάθσλ, νη απνδφζεηο άξρηζαλ λα απνθιηκαθψλνληαη. Οη δηαθνξέο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο, θαη ηνπ Γεξκαληθνχ θξαηηθνχ νκνιφγνπ κε δηάξθεηα 10 έηε, αθνινχζεζαλ, σο επί ην πιείζηνλ, θαζνδηθή ηάζε - κε θχξηεο εμαηξέζεηο ηελ πεξίνδν ηεο Κππξηαθήο θξίζεο θαη ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ινπιίνπ 2013 νπφηε νη αγνξέο επεξεάζζεθαλ έληνλα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηηο ΗΠΑ. Η θαζνδηθή ηάζε νθείιεηαη ζην φηη νη επελδπηέο εθηίκεζαλ φηη ελ γέλεη βειηηψλεηαη ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηα δηάθνξα θξά- ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

14 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ηε-κέιε θαη ε θξίζε ρξένπο παξέξρεηαη ζηγά-ζηγά. Δμάιινπ (εθηφο βεβαίσο απφ ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία νη νπνίεο δελ είραλ απνθιεηζζεί απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ), ηφζν ε Ιξιαλδία φζν θαη ε Πνξηνγαιία, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο θαη ην ΓΝΣ, άληιεζαλ θεθάιαηα απφ ηελ πξσηνγελή α- γνξά ρξενγξάθσλ κε δηάξθεηα άλσ ηνπ ελφο έηνπο. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ Δπξσδψλε παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο, ζπλνιηθά φκσο κεηαμχ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηέινπο Οθησβξίνπ 2013 ν δείθηεο EUROSTOXX απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 17%. Οη θχξηνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ήηαλ ε απνθιηκάθσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πξηλ ην Μάην ηνπ 2013 θαη νη ελδείμεηο ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε πξνο ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ. Δπλντθή ήηαλ θαη ε επίδξαζε απφ ηε ζηαδηαθή ππνρψξεζε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο ηεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο θξίζεο ρξένπο, δεδνκέλεο ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ Οξηζηηθψλ Ννκηζκαηηθψλ πλαιιαγψλ απφ ην Δπξσζχζηεκα, ηελ επηηάρπλζε άιισλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (δεκηνπξγία ηξαπεδηθήο έλσζεο) θαη ηελ πξφνδν κε ηηο αλαγθαίεο δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο ζε πνιιά θξάηε-κέιε. 2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα Γεληθή επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο Σν 2012, ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία απνηππψζεθε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δίδπκσλ ειιεηκκάησλ (ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα, ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαη αλήιζε, εμαηξψληαο ηελ εθάπαμ επίπησζε ηεο ζηήξημεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηηο 6,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, δηακνξθψζεθε ζην 1,5% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην θπθιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο απνηέιεζκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ, ήηαλ πιενλαζκαηηθφ θαη δηακνξθψζεθε ζην 2,0% ηνπ ΑΔΠ. Δπηπξφζζεηα, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηψζεθε θαηά 7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην 2012 θαη δηακνξθψζεθε ζην 2,9%. Δπηπιένλ, ην δεκφζην ρξένο κεηψζεθε θαηά 51 δηζ. επξψ ή, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαηά 13,5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Οη ηάζεηο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη ην Σα ζηνηρεία γηα ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ θαζηζηνχλ επηηεχμηκν ην ζηφρν ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην θπθιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο πιεφλαζκα εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, επίπεδν πνπ είλαη θαη ην πςειφηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (αληίζηνηρεο είλαη θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ). Δπίζεο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζίαζε πιεφλαζκα ζην ελλεάκελν, πεξίπνπ 2,6 δηζ. επξψ. Οη ζεκαληηθέο απηέο εμειίμεηο απνδεηθλχνπλ φηη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, βαζκηαία επηηπγράλεηαη, ελψ αλεθφπε θαη ε εθξεθηηθή πνξεία ηεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2013 αλακέλεηαη πξνζσξηλή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (ιφγσ θπξίσο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ 2 θαη ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο), ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα αξρίζεη λα θζίλεη κεζνπξφζεζκα απφ ην 2014 θαη έπεηηα. Απηή ε αληηζηξνθή ηεο κεζνπξφζεζκεο εμέιημεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ επνκέλσλ εηψλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ κεζνπξφζεζκσλ καθξννηθνλνκηθψλ ηζνξξνπηψλ. 2 Σν ρξένο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ αληηθξίδεηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεηνρέο), ε κεηαπψιεζε ησλ ν- πνίσλ ζα απνθέξεη ζην κέιινλ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 14 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

15 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η δηαηήξεζε απηψλ ησλ ηζνξξνπηψλ, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ, εληζρχνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 3 θαη επξχηεξα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο. Η κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο απνηππψλεηαη θαη ζηνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζπλερψο βειηηψλεηαη, θηάλνληαο, ην επηέκβξην ηνπ 2013, ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 40 κελψλ, ελψ ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη έρεη πξνζεγγίζεη ηνλ αληίζηνηρν ηεο Δπξσδψλεο. Η δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Γεξκαληθνχ δεθαεηνχο θξαηηθνχ νκνιφγνπ έρεη απνθιηκαθσζεί ξαγδαία, απφ κνλάδεο βάζεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζηηο 621 κνλάδεο βάζεο ην Ννέκβξην ηνπ Σν επηηφθην εμάκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηελ πιένλ πξφζθαηε έθδνζε, ήηαλ ην ρακειφηεξν απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 (05/11/2013: 4,15%). Οη θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, απμήζεθαλ θαηά 13 δηζ. επξψ απφ ηα κέζα Ινπλίνπ 2012 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2013, ζεκεηψλνληαο, βέβαηα, ζηαζηκφηεηα κεηαγελέζηεξα. εκαληηθή βειηίσζε παξνπζίαζαλ θαη νη δείθηεο πνπ θαηαξηίδνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη: ζηηο πξψηεο δέθα ρψξεο πνπ βειηίσζαλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κέζα ζην 2012, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζηηο ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε (θαηά 38 ζέζεηο) ζηελ θαηάηαμε ζε φ,ηη αθνξά ηελ «πξνζηαζία επελδπηψλ», ζηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο, ε εμσζηξέθεηα, ην θφζηνο εξγαζίαο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο (έθζεζε απφ Lisbon Council), ελψ ηέινο αλαβαζκίζηεθε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ζε «Β-» (Standard & Poor s). Η απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ε αλάθακςε ησλ πξνζδνθηψλ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελεο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ αλάθακςε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ θαη ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ (θαη ηεο απφθαζεο γηα κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο) θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο, ε νπνία ην 2013 ζα έρεη ππεξθαιχςεη ην ζχλνιν ησλ απσιεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 εθαξκφδεηαη ε πκθσλία κε ηελ ΔΣΔπ γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Απφ ηνλ Απξίιην έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ην πξφγξακκα παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηηο εηζαγσγηθέο/εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Σέινο, έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΣΔπ γηα «νκφινγα-έξγνπ», κε ζηφρν ηελ παξνρή πηζησηηθήο ελίζρπζεο γηα έξγα ππνδνκήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. ην άκεζν κέιινλ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία λένο κεραληζκφο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ ζα ρνξεγεί βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο πξνο ηηο Διιεληθέο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απνηειεί θαη ε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ (IfG) πνπ ζα θαιχπηεη, κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2014, κε αξρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 500 εθαη. επξψ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζα ζπκκεηάζρεη κε 350 εθαη. επξψ πνπ ζα 3 Τπελζπκίδεηαη φηη ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππέζηε δεκίεο απφ ην PSI, ηνλ αλακελφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν αιιά θαη απφ ηε θπγή θεθαιαίσλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηηο ηξάπεδεο ηνπ ππξήλα ηεο Δπξσδψλεο. χκθσλα κε κειέηε ηνπ IMF ( Fragmentation, the monetary transmission mechanism, and monetary policy in the Euro Area, July 2013), ηελ πεξίνδν , ππήξμε δηαζπλνξηαθή κεηαβνιή ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο χςνπο 10,6% ηνπ ΑΔΠ πξνο ηηο Γεξκαληθέο ηξάπεδεο, 5,1% πξνο ηηο Οιιαλδηθέο ηξάπεδεο, 5% πξνο ηηο Γαιιηθέο ηξάπεδεο θαη 2,4% πξνο ηηο Ιηαιηθέο ηξάπεδεο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

16 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 πξνέιζνπλ απφ ην λέν ΔΠΑ θαη ην εζληθφ ζθέινο ηνπ ΠΓΔ, ελψ 100 εθαη. επξψ ζα πξνέιζνπλ απφ ηε Γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. Όιεο νη πξφζθαηεο εθζέζεηο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία (ΔΔ, ΓΝΣ, ΟΟΑ) αλαγλσξίδνπλ φηη ην εχξνο θαη ε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πεξηνξηζηεί, αλ είραλ πξνσζεζεί ηαρχηεξα, παξάιιεια κε ηα κέηξα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο, απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ νθείιεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ζε θπθιηθνχο παξάγνληεο θαη κφλν θαηά ην ππφινηπν ζε δηαξζξσηηθνχο θαη ινηπνχο παξάγνληεο 4. Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, δελ είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο εμσζηξέθεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλδπαζηεί κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ απφ ην κε-εκπνξεχζηκν ηνκέα ζηνλ εκπνξεχζηκν ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη απνθξαηηθνπνηήζεηο είλαη παξάγνληεο πνπ δίλνπλ ψζεζε ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη, ζπλεπψο, ζε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επηηάρπλζε ηεο ηερλνινγηθήο αλαδηάξζξσζεο, παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Η αξρηθή εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ, ιφγσ ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη δεπηεξνγελείο εηζξνέο, ελψ ζα ππάξμνπλ θαη παξεπφκελα νθέιε γηα άιιεο επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Αληίζηνηρα, νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνηεινχλ έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Η θαηάζηαζε βέβαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ βειηηψλεηαη. Η Διιάδα ήηαλ ε ρψξα κε ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ πξνψζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πεξίνδν , κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ, πινπνηψληαο κάιηζηα ηηο «δπζθνιφηεξεο» δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, αθφκα θαη ζε πνιηηηθψο επαίζζεηνπο ηνκείο, φπσο είλαη νη ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο ρακέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο είλαη απαξαίηεην λα επηηαρπλζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ, φπσο θαη νη ππφινηπεο πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε ιεηηνπξγία/νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Βέβαηα, βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε παξακνλή ηεο νηθνλνκίαο ζε χθεζε θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο ελδείμεηο, φπσο θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε χθεζε ζα πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2013 θαη ζα αξρίζεη ε αληηζηξνθή κε ηελ θαηαγξαθή ζεηηθψλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζηε δηάξθεηα ηνπ Ήδε, κε βάζε ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ (flash estimate / Ννέκβξηνο 2013), ην ΑΔΠ, ζε φξνπο φγθνπ, θαηά ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 3,0% ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2012, έλαληη κείσζεο 3,7% ζην 2 ν ηξίκελν θαη 5,5% ζην 1 ν ηξίκελν ηνπ Απηφ απνηειεί έλα ζεηηθφ ζήκα γηα ηηο καθξν-εμειίμεηο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν 2013 είλαη, ζπλεπψο, έηνο θακπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, θαζψο ζα ζεκαηνδνηήζεη ηε κεηάβαζε ζε πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 4 IMF, Rebalancing the Euro Area: Where do we stand and where to go?, Appendix table, July Ωο θπθιηθνί παξάγνληεο λννχληαη ε κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο, ε δηαθχκαλζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ. 16 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

17 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Γηα ην 2014, ε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο Κπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ππιψλεο: ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα, κε θχξηα αηρκή ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 5, ζηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνλ πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δηαηεξήζηκε επαλαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζεηηθφ πξφζεκν, αθνχ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία, αλ θαη αλαγθαία, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ηα πξνβιεπφκελα νθέιε απφ ηηο κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξσδψλεο, αλακέλεηαη φηη ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηηο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ηξάπεδεο πνπ δαλείδνληαη ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ ζα σθειεζνχλ απφ ηα ρακειφηεξα επηηφθηα. Η ΔΚΣ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. πλεπψο αλακέλεηαη φηη ηα βαζηθά επηηφθηα ζα παξακείλνπλ ζηα ζεκεξηλά ή ζε ρακειφηεξα επίπεδα γηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Παξάιιεια, ε ΔΚΣ έρεη ήδε πξνβεί ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Η πξφνδνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ε ζηαδηαθή αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έ- λσζεο. Ήδε έρνπλ πξνρσξήζεη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε δεκηνπξγία ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη θξίζεηο δεκφζηνπ ρξένπο. Δπηπιένλ ζπλερίδνληαη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηξαπεδηθήο έλσζεο ζηελ Δπξψπε κε ηξεηο βαζηθέο πηπρέο: εληαία επξσπατθή ηξαπεδηθή επνπηεία, εληαίν πιαίζην εμπγίαλζεο ηξαπεδψλ θαη εληαίν πιαίζην εγγχεζεο θαηαζέζεσλ. Σν ελνπνηεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ πιαίζην ζα νδεγήζεη ζην ζπάζηκν ηνπ «θαχινπ θχθινπ» κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη δεκφζηνπ ρξένπο, εμέιημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ρψξα καο. Σέινο, ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ), κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ γηα κηα ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, ελ κέζσ άιισλ, ην «Δπξσπατθφ Δμάκελν» γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ΟΝΔ. 2.1 Οη εμειίμεηο ην 2013 Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα Σν 2013 παξαηεξείηαη ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Απηφ απνηππψλεηαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε). Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο πξνζδνθηψλ εκθαλίδνπλ κεγάιε βειηίσζε, ηεθκεξηψλνληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζπλερψο βειηηψλεηαη, θαηαγξάθνληαο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα (72,8 ην 2011, 80,0 ην 2012 θαη 91,2 ηνλ Οθηψβξην 2013). Ο Διιεληθφο Γείθηεο Μεηαπνίεζεο PMI (Γείθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ), πνπ παξέρεη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα, αλ θαη 5 εκεηψλεηαη φηη νη εηζπξάμεηο απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο εληζρχνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο (financial sources) ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζε βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

18 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ππνρψξεζε ζηηο 47,3 κνλάδεο ηνλ Οθηψβξην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Αχγνπζην φπνπ θαηέγξαςε πςειφ 44 κελψλ (48,7 κνλάδεο), παξέκεηλε ζην δεχηεξν πςειφηεξν επίπεδν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία ηξηάκηζη ρξφληα. Βειηίσζε θαηαγξάθεη θαη ν δείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία (απφ 80,9 ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ζην 88,4 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013) θαη ζηηο θαηαζθεπέο (απφ 44,4 ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ζην 73,6 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013). Με βάζε ηα δηαζέζηκα, κε επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ (εθηηκήζεηο), ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε κείσζε θαηά 3,0% ζε εηήζηα βάζε ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν ηνπ Η αληίζηνηρε εηήζηα κείσζε ζην 1 ν ηξίκελν ήηαλ 5,5% θαη ζην 2 ν ηξίκελν 3,7%. Η εθαξκνγή επνρηθήο δηφξζσζεο ζηα ζηνηρεία απηά δείρλεη φηη, ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2013, ην επνρηθά δηνξζσκέλν ΑΔΠ κεηψζεθε νξηαθά ζε ζρέζε κε ην 2 ν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Σα ζεκεία επηβξάδπλζεο ηεο χθεζεο ζην 2013 ζηεξίδνπλ ηελ πξφβιεςε φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία ζα εμέιζεη ην 2014 απφ ηελ χθεζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, ζην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2013, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζεκείσζε κείσζε θαηά 6,3%, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο κείσζε θαηά 11,0%, νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 3,1%, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 1,6%, νη εηζαγσγέο αγαζψλ κεηψζεθαλ θαηά 10,7% θαη νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ θαηά 16,0%. Γηα νιφθιεξν ην 2013, εθηηκάηαη φηη ε εηήζηα κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα είλαη 4,0%, κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ 2012 (-6,4%), αιιά κηθξφηεξε θαη απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 2013 (-4,5%). Πιεζωξηζκόο - Σηκέο Ο πιεζσξηζκφο ζπλερίδεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ππνρσξεί ζπλερψο, παξακέλνληαο ν ρακειφηεξνο κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27. ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Οθησβξίνπ ν Δζληθφο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) κεηψζεθε θαηά 0,6%, ελψ ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ κεηψζεθε επίζεο θαηά 0,6%, έλαληη αληίζηνηρσλ απμήζεσλ θαηά 1,6% θαη 1,2% ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Δζληθνχ ΓΣΚ, γηα ην ίδην δηάζηεκα, ζεκαληηθέο κεηψζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 2,2%, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ αγαζψλ ζπλερίδνληαη λα θαηαγξάθνληαη απμήζεηο, ηεο ηάμεο ηνπ 0,5%. Σν κήλα Οθηψβξην, ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε κείσζε 1,9% (ζε 12κελε κεηαβνιή), ελψ ν αληίζηνηρνο Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,3%. Γηακνξθψλεηαη πιένλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, παξά ηηο ππαξθηέο ζηξεβιψζεηο ησλ αγνξψλ, θαηαγξάθνληαο κάιηζηα ηζηνξηθφ ρακειφ 45 εηψλ, απφ ην Ο ελαξκνληζκέλνο Γνκηθφο πιεζσξηζκφο (ΔλΓΣΚ ρσξίο ελέξγεηα θαη κε επεμεξγαζκέλα είδε δηαηξνθήο) ζπλερίδεη ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε ην κήλα Οθηψβξην λα εκθαλίδεη κείσζε θαηά 2,3%, ξπζκφο πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ δνκηθνχ Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ ηεο Δπξσδψλεο (+1,0%). εκαληηθή κείσζε ζεκεηψλεη θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ. ην 9κελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 κεηψζεθε θαηά 2,2%, αληαλαθιψληαο ηε κεγάιε κείσζε ζην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Γηα νιφθιεξν ην 2013, ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 1,7% θαη ν εζληθφο θαη ν ελαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζα δηακνξθσζεί ζην -0,8%. Απαζρόιεζε-Αλεξγία ηελ αγνξά εξγαζίαο ε αλεξγία παξακέλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, παξαηεξείηαη φκσο κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο. Με βάζε ηα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 27,3% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ λα θηάλεη ηα άηνκα. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξ- 18 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

19 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 γσλ λέσλ εηψλ απμήζεθε δξακαηηθά, θηάλνληαο ην 60,6%, κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν (31,4%) έλαληη απηνχ ησλ αλδξψλ (24,3%). Με βάζε ηα ηξηκεληαία κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, γηα ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζην 27,2%, ελψ ε απαζρφιεζε έρεη κεησζεί θαηά 5,3% έλαληη αληίζηνηρεο πεξζηλήο κείσζεο θαηά 8,6%. Αλεζπρεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ α- λέξγσλ, ην 66,2% απνηειείηαη απφ αλέξγνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο (καθξνρξφληνη άλεξγνη), γεγνλφο πνπ απνηππψλεη θαη ην δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αλεξγίαο. Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε κέζε ζπκκεηνρή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο αλέξρεηαη ζην 13,6%, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 2,7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπ 2009, ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 15,8%, ππνρσξψληαο θαηά 5,4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ ε κέζε ζπκκεηνρή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 70,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο θαη έρεη απμεζεί θαηά 3,7 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην Βέβαηα, ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ έρεη κεησζεί απφ ηα κέζα ηνπ 2012 (Ινχιηνο 2012: 42,8%, Αχγνπζηνο 2013: 7,5%), ππνδειψλνληαο φηη δχλαηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα αληηζηξαθεί ε ηάζε. Δπίζεο, ην ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, είλαη ζεηηθφ θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο (θάζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο) θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2013, ζπληζηψληαο κηα ελζαξξπληηθή επίδνζε, θαζψο ην ελ ιφγσ επίπεδν είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηζνδπγίνπ ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 2012, αιιά απνηειεί θαη ηελ πςειφηεξε επίδνζε ελλεακήλνπ έηνπο απφ ην Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 2013 α- λακέλεηαη λα «θξελάξεη» ε απμεηηθή πνξεία ηεο αλεξγίαο θαη λα αξρίζεη, ζηαδηαθά, λα κεηψλεηαη απφ ην Έηζη, γηα νιφθιεξν ην έηνο 2013, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί γχξσ ζην 27,0% (ή 25,5% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε), ελψ ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 3,5%. Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ Διιεληθή ζπκβνιή ζην Μ3 ηεο Δπξσδψλεο (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) έιαβε ζεηηθή ηηκή, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ηξία έηε, ην Φεβξνπάξην ηνπ Ο ελ ιφγσ ξπζκφο δηακνξθψζεθε ζε 6,3% ην επηέκβξην ηνπ 2013, έλαληη -6,2% ην Γεθέκβξην ηνπ Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο έθζαζε ην 5,8% ην επηέκβξην 2013 απφ -12,3% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ αλήιζε ζε 6,9% ην επηέκβξην ηνπ 2013 απφ -2,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, εμειίμεηο νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηελ επηζηξνθή θαηαζέζεσλ ζην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεηά ηα κέζα ηνπ Η επάλνδνο ησλ θαηαζέζεσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεληθήο αβεβαηφηεηαο κεηά ηε ζχζηαζε Κπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ηνλ Ινχλην ηνπ 2012 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν είρε θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ εμπγίαλζε άιισλ. Ωζηφζν, αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ αζθεί ε ζπλερηδφκελε ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ, παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε ρξήκαηνο. Όζνλ αθνξά εμάξζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, απηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ζηελ Κχπξν, ην Μάξηην ηνπ 2013, ε νπνία πξνθάιεζε θάπνηεο εθξνέο θαηαζέζεσλ (ηδηαίηεξα ηνλ κήλα Α- πξίιην). ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

20 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα (ΝΥΙ), ζπλέρηζε λα εληείλεηαη ζρεδφλ αδηάιεηπηα απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ έθζαζε ην -7,5% (Γεθέκβξηνο 2012: -4,9%). Αλαιπηηθφηεξα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληζρχζεθε ζεκαληηθά, απφ -7,9% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε -27,0% ην επηέκβξην ηνπ Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο-αγξφηεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεοηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) θαηέγξαςε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ην ελλεάκελν δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013, θαη ήηαλ ειαθξά ρακειφηεξνο ην επηέκβξην ηνπ 2013 (-3,9%) έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 (-4,0%). Η επηηάρπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο πηζησηηθήο ζπξξίθλσζεο πξνο ηε Γεληθή Κπβέξλεζε νθείιεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ΝΥΙ ζε Διιεληθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο αιιά θαη ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηνκέα απηνχ ηθαλνπνηνχληαη πιένλ θπξίσο απφ ηα δάλεηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Η ηάζε κεηξηαζκνχ ησλ ξπζκψλ κείσζεο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα αληαλαθιά ελ κέξεη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην ξφιν ηνπο λα πηζηνδνηνχλ. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε εμπγίαλζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ε αχμεζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ζπλέηεηλαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Παξάιιεια, ζε φηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο, αξλεηηθή επίδξαζε είρε ε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ησλ ηξαπεδψλ. Παξνκνίσο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, ε ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ησλ δαλείσλ παξέκεηλε αξλεηηθή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, παξά ηε βειηίσζε ηεο εμαζζελεκέλεο εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο, ζε πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα ζπλέβαιε θαη ε ά- λνδνο ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ απφ ην β εμάκελν ηνπ 2012, ζπλέρηζαλ λα κεηψλνληαη ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 κε ηαρχηεξν ξπζκφ, ιφγσ ηεο άκβιπλζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεξηνξηζκψλ επί ησλ ηξαπεδψλ - θαζψο είραλ ζπγθεληξσζεί λέεο θαηαζέζεηο ιηαληθήο ζεκαληηθνχ χςνπο ελψ αλαθηήζεθε ε πξφζβαζε ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά - θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 θαη κεηά. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, δει. εθείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά θαηέγξαςε πηψζε θαηά 160 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,10% ην επηέκβξην ηνπ ε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ην επηηφθην απηφ, ην νπνίν παξακέλεη ζε ζεηηθά επίπεδα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, παξνπζίαζε κείσζε θαηά 27 κνλάδεο βάζεο θαη έθζαζε ζην 4,11% ην επηέκβξην ηνπ Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πνπ αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία απφ ηα ηέιε ηνπ 2011, ππνρψξεζαλ θαη ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2013 ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπγθέληξσζεο θαηαζέζεσλ ιηαληθήο θαη ηνπ θφζηνπο άληιεζεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ πινπνηήζεθε κέζσ ηεο ξχζκηζεο παιαηψλ δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπο. Σν κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε θαηά 22 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 6,26% ην επηέκβξην ηνπ 2013, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηνπο ηδηψηεο θαη ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ζεκείσζε κείσζε θαηά 20 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 4,66%. Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο ππνρψξεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ παξνπζίαζαλ άλνδν. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ε- πηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ νπνίσλ δηακνξθψζεθε, ην επηέκβξην ηνπ 2013, ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο απμήζεθε θαηά 111 κνλάδεο βάζεο 20 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟ Ευκλείδης Σσακαλώτος ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΤΒΕΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΤΒΕΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2015 ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΤΒΕΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 Προσ τα μζλη τησ Διαρκοφσ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2017 ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΣΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2016 Προσ τα μζλθ τθσ Διαρκοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ευκλείδης Τσακαλώτος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (ΜΒΑ) ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ ΡΟΤΚΟΤΝΗ ΝΙΚΟ ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ:

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΜΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπό ησλ θνηηήηξησλ: ΥΡΗΣΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Αχγνπζηνο 2011 Οη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ζην επηάκελν Ιαλνπαξίνπ Ινπιίνπ 2011 1. Δηζαγωγή Τα λεψηεξα δεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέκα: Ελδηάκεζε Έθζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέκα: Ελδηάκεζε Έθζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2015 Θέκα: Ελδηάκεζε Έθζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2015 Υποβιήζεθε ζήκερα ζηολ Πρόεδρο ηες Βοσιής ηωλ Ειιήλωλ ε Ελδηάκεζε Έθζεζε ηες Τράπεδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΛΗΓΝΗΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η π έ σ ο ς ζ α δ ι ά π θ π ω ζ η η ο ς Δ ι ο ι κ η η ι κ ο ύ Σ ς μ β ο ς λ ί ο ς η ο ς Τ α σ ς δ π ο μ ι κ ο ύ Τ α μ ι ε ς η η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ της περιόδοσ από1 η Ιανοσαρίοσ έως 30 η Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 1/12

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 1/12 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 1/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 67, Μάρτιος 2012 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα