ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης

3 Κρατικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτοσς 2015 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, Εισηγητική Έκθεση Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε ην νξηζηηθφ Σρέδην ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015, αθνχ ιάβακε ππφςε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε επί ηνπ Πξνζρεδίνπ ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Η θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε έλα πεξηβάιινλ νξαηήο πιένλ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, κεηά απφ καθξνρξφληα χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. Αθήλνπκε ζηαδηαθά πίζσ καο ηα δχζθνια ρξφληα. Μπξνζηά καο μεηπιίγεηαη ε πξφθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηε δηαξθή άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηελ επξχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο ζέζεο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο καο. Σήκεξα, νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη γηα 3 ε ζπλερφκελε ρξνληά, νη απαηηνχκελεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη, ρξφληεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο αληηκεησπίδνληαη, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο εληζρχεηαη θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, απνθηά κεγαιχηεξε επρέξεηα παξνρήο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. Τν 2014, ε ρψξα εθηηκάηαη φηη ζα επηηχρεη, γηα 2 ε ζπλερφκελε ρξνληά, πςειφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ηεο ηάμεο ηνπ 1,8% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζα παξνπζηάζεη, κεηά απφ 6 ρξφληα βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο, ζεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ήδε απηφ ζπλέβε ηα πξνεγνχκελα ηξίκελα θέηνο, θαζηζηψληαο ηνλ ζηφρν γηα ην 2014, αλ φρη ζπληεξεηηθφ, ζίγνπξα πνιχ ξεαιηζηηθφ. Οθείινπκε, πιένλ, λα κεηαηξέςνπκε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε δπλακηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε, κε θνηλσληθή ζπλνρή. Σηελ θαηεχζπλζε απηή εξγαδφκαζηε, κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζπλεθηηθνχ θαη ξεαιηζηηθνχ ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Τo ζρέδην εδξάδεηαη ζηε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ, ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 πξνβιέπεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3% ηνπ ΑΔΠ. Δίλαη, επίζεο, ν πξψηνο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο κεηά απφ δεθαεηίεο. Σπγρξφλσο, ελζσκαηψλεη ηε κείσζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαηά 30%, ηε δηαηήξεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε ζην 13%, ηε κείσζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 30% δηαηεξψληαο ηα δηεπξπκέλα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπ-

4 ζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο. Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, Η ρψξα εηζέξρεηαη πιένλ ζε κηα καθξά πεξίνδν πςειψλ βηψζηκσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ θαη δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξσηφγλσξσλ ζπζηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη ζπζίεο δελ πξέπεη λα πάλε ρακέλεο. Σπλεπψο, κε γλψκνλα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ ζηηγκψλ θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβάιεη κέρξη ζήκεξα ε Διιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην φηη βξηζθφκαζηε ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο καο, φζν θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ζπλελλφεζε, ζχλεζε, ζπλεξγαζία θαη ξεαιηζκφ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξνζβιέπνπκε ζε κηα εηιηθξηλή, δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε θαη έγθξηζε, ηειηθψο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο Αζήλα, Ννέκβξηνο 2014 Γθίθαο Φαξδνχβειεο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Φξήζηνο Σηατθνχξαο Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ

5 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξόινγνο Κεθάιαην 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα Οι εξελίξειρ ηο Οι πποοπηικέρ ηο Κεθάιαην 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Πιαίζην άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Μεηαξξπζκίζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνρεπκέλεο δξάζεηο εμνξζνινγηζκνύ δεκόζηωλ δαπαλώλ Δθάπαμ ρξεκαηηθή ελίζρπζε από ην πξωηνγελέο πιεόλαζκα ηνπ Πνιηηηθή ειέγρνπ δεκνζίωλ δαπαλώλ Γξάζεηο βειηίωζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδόηεζεο Αμηνπνίεζε αδξαλώλ πόξωλ Φνξνινγηθή πνιηηηθή Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ Κνηλωληθή πνιηηηθή Γηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο Αλαπηπμηαθέο πξωηνβνπιίεο Πνιηηηθή πλνρήο Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δμπγίαλζε ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Διιεληθή Πξνεδξία Δπξωπαϊθήο Έλωζεο Κεθάιαην 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Γεληθά Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο Τακηικόρ πποϋπολογιζμόρ Ππόγπαμμα Δημοζίων Επενδύζεων Πξνϋπνινγηζκόο Βαζικά μεγέθη πποϋπολογιζμού Τακηικόρ Πποϋπολογιζμόρ Ππόγπαμμα Δημοζίων Επενδύζεων Υξεκαηνξξνέο κεηαμύ Διιάδαο θαη Δπξωπαϊθήο Έλωζεο Χπημαηικέρ ποέρ με ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηο Χπημαηικέρ ποέρ με ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηο Ννκηθά πξόζωπα πιελ ΓΔΚΟ Κνηλωληθόο πξνϋπνινγηζκόο Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί Λεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Η Αλαζεώξεζε ηωλ Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ κε ην λέν Δπξωπαϊθό ύζηεκα Λνγαξηαζκώλ ESA

6 Κεθάιαην 4 ΓΗΜΟΙΟ ΥΡΔΟ ΔΓΓΤΗΔΙ Γεκόζην ρξένο Υξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο Δμέιημε δεκόζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Αγνξά ηίηιωλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο δαλεηζκνύ θαη δηαρεηξηζηηθνί ζηόρνη έηνπο Δγγπήζεηο Κεθάιαην 5 ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΙ

7 Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Πίνακες 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο Ιζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ Βαζηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο Βαζηθέο κεηαβνιέο (%) ζηα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε Φξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ Απνξξίςεηο δαπαλψλ ειεγρφκελσλ απφ ηηο ΥΓΔ Διεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα Λεμηπξφζεζκεο Υπνρξεψζεηο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Απνηειέζκαηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηφδνπ Ιζνδχγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts (ESA) Δθηίκεζε ειιείκκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο έηνπο 2013 ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία European System Accounts (ESA 95) Πξσηνγελέο απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Έζνδα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Δμέιημε θαη ζχλζεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ΤΠ Σχλζεζε θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαηά θαηεγνξία Σρέζε ξπζκνχ αχμεζεο ΑΔΠ, θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ΦΠΑ γηα ηελ πεξίνδν Αξηζκφο ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ (ζηνηρεία Ννεκβξίνπ) Γαπάλεο Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά κείδνλα θαηεγνξία Μεηαβηβάζεηο Ταθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε θνξείο εληφο θαη εθηφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Αλψηαηα φξηα δαπαλψλ θνξέσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηακεηαθή θαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ESA γηα ηα έηε Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα Γηαρξνληθή εμέιημε ΠΓΔ ( ) Γαπάλεο ΠΓΔ θαηά θνξέα (δνκή κε έηνο βάζεο ην 2014) Πνζνζηφ απνξξφθεζεο πφξσλ ΔΣΠΑ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε) Φξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΠΓΔ πνπ εθηεινχληαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο Σπκκεηνρή ηνπ ΠΓΔ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΓΔΚΟ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ Φξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Δλδεηθηηθή κεληαία θαηαλνκή εζφδσλ-δαπαλψλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 ζε ζσξεπηηθή βάζε Φξεκαηνξξνέο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πιελ ΑΚΑΓΔ Ιζνδχγην λνκηθψλ πξνζψπσλ (πιελ ΑΚΑΓΔ) αλά ππνπξγείν ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA

8 3.26 Πξνυπνινγηζκφο ΑΚΑΓΔ Δλνπνηεκέλνο θνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο ζε ηακεηαθή βάζε Πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λνζνθνκείσλ ΠΔΓΥ ζε ηακεηαθή βάζε Πφξνη Γήκσλ (ΟΤΑ α βαζκνχ) απφ ηνλ Ταθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Πφξνη Πεξηθεξεηψλ (ΟΤΑ β βαζκνχ) απφ ηνλ Ταθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Δλνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ΟΤΑ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ΟΤΑ Δλνπνηεκέλνο Πξνυπνινγηζκφο ΓΔΚΟ Ιζνδχγην ΓΔΚΟ αλά ππνπξγείν ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ESA Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ΓΔΚΟ Φξεκαηνδνηήζεηο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ην πξφγξακκα εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ έηνπο Δπηπηψζεηο απφ ηηο κεζνδνινγηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αιιαγέο γηα ην έηνο Γηαθνξέο ζην ΑΔΠ απφ ην λέν Σχζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ Μεηαβνιέο απνηειέζκαηνο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Σχλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Φξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Δμέιημε δεκφζηνπ ρξένπο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Μέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Φξένο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο σο πξνο ηελ ππνιεηπφκελε θπζηθή δηάξθεηα Γαπάλεο εμππεξέηεζεο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Δμνθιήζεηο βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο Ύςνο δαπαλψλ γηα ηφθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Δγγπήζεηο, αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν, θαηαπηψζεηο θαη πξνκήζεηεο εγγπήζεσλ θαηά ηα έηε Έζνδα απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο Μεηνρνιφγην Τακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΤΑΙΠΔΓ) ΑΔ Μεηνρνιφγην Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3723/ Μεηνρνιφγην Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Δηζεγκέλεο ζην ΦΑ Μεηνρνιφγην Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Με εηζεγκέλεο ζην ΦΑ

9 Διαγράμματα 3.1 Λφγνο έκκεζσλ άκεζσλ θφξσλ Τάζε κεηαβνιήο (buoyancy) θνξνινγηθψλ εζφδσλ Τάζε κεηαβνιήο (buoyancy) ΦΠΑ Φξνλνδηάγξακκα ιήμεο ρξένπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ 30/9/ Σχλζεζε ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ 30/9/ Γαπάλεο γηα ηφθνπο ρξένπο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (% ηνπ ΑΔΠ) Κακπχιε απνδφζεσλ ηίηισλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Αμία ζπλαιιαγψλ ζηελ ΗΓΑΤ γ ηξίκελν 2014 (κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ηίηισλ) Μεληαίνο φγθνο ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ ΗΓΑΤ Δγγπήζεηο, θαηαπηψζεηο θαη αλεμφθιεην εγγπεκέλν ππφινηπν θαηά ηα έηε (% ηνπ ΑΔΠ)

10

11 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 1. Γηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο Δμειίμεηο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλνληαη ζεηηθέο, σ- ζηφζν ππάξρνπλ αβεβαηφηεηεο, θπξίσο ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Η παγθφζκηα αλάπηπμε, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, επηβξαδχλζεθε ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ ηνπ Απξηιίνπ (World Economic Outlook 2014) φζν θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο αλαζεσξεκέλεο έθζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνλ Ινχιην. Απηή ε εμέιημε νθείιεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηελ Δπξσδψλε, ζηελ Ιαπσλία θαη ζε νξηζκέλεο κεγάιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο: ε ζπξξίθλσζε θαηά 2,1% ηεο παξαγσγήο ζηηο ΗΠΑ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 (σζηφζν ζην δεχηεξν ηξίκελν αλαθνηλψζεθε αχμεζε 4,2%), ε ζπγθξάηεζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξσδψλε ην δεχηεξν ηξίκελν, θπξίσο ιφγσ ησλ αζζελψλ ε- πελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ, ε πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Ιαπσλία, ε νπνία ήηαλ κεγαιχηεξε ηνπ αλακελφκελνπ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ γεσπνιηηηθψλ ε- ληάζεσλ, ε νπνία εθδειψζεθε κε πηψζε ησλ επελδχζεσλ, θπγή θεθαιαίσλ θαη κείσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε δπζκελέζηεξε (απφ ηελ πξνβιεπφκελε) εμέιημε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηελ Κίλα ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ε νπνία σζηφζν εθάξκνζε κέηξα ηφλσζεο ηεο δήηεζεο ζην δεχηεξν ηξίκελν, θαη ε επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηδηαίηεξα ηεο Βξαδηιίαο, φπνπ ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε ζην πξψην θαη δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ, Οθηψβξηνο 2014) 1, ην παγθφζκην ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 3,3% ην 2014 θαη 3,8% ην 2015, έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Απξηιίνπ 2014 γηα αχμεζε θαηά 3,7% θαη 4,0% αληίζηνηρα (πίλαθαο 1.1). Η αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε ζπλερηδφκελε νκαινπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε πνιιέο ρψξεο. Ωζηφζν, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζηε Ρσζία φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, έρνπλ αλαζεσξεζεί πξνο ην δπζκελέζηεξν (κείσζε θαηά -1,1% θαη -0,4% αληίζηνηρα γηα ην 2014 έλαληη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Απξηιίνπ). Παξάιιεια, ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 3,8% ην 2014, έλαληη πξνβιέςεσλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, γηα αχμεζε θαηά 4,3%, ελψ ην 2015 πξνβιέπεηαη αχμεζε θαηά 5,0% (πίλαθαο 1.1), αξθεηά πςειφηεξα απφ ηελ θαηά 3,0% αχμεζε ηνπ 2013, εμέιημε ε νπνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλάθακςε ησλ ηνκέσλ ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ φζν θαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Ο παγθφζκηνο πιεζσξηζκφο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα. Η κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (UK Brent, Dubai Fateh θαη 1 IMF, World Economic Outlook, Legacies, Clouds, Uncertainties, October 2014, Fiscal Monitor, October 2014, European Commission, Economic Forecasts, Autumn, November 2014 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

12 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 West Texas Intermediate, πνπ απνηειεί ηηκή αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ) δηακνξθψζεθε ζηα 104,07 δνιάξηα ην βαξέιη ην Πξνβιέπεηαη κέζε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα 102,76 δνιάξηα ην βαξέιη γηα ην 2014 θαη 99,36 δνιάξηα ην βαξέιη γηα ην χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ν πιεζσξηζκφο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πξνβιέπεηαη ζην 1,6% θαη 1,8% γηα ην 2014 θαη 2015 αληίζηνηρα θαη γηα ηηο αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζην 5,5% θαη 5,6% αληίζηνηρα. Γεληθά, ν πιεζσξηζκφο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο παξακέλεη θάησ απφ ην ζηφρν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο νηθνλνκίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά παξαγσγηθά θελά. Γηα ηελ Δπξσδψλε, ην ΓΝΣ πξνβιέπεη επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαηά 0,8% ην 2014 θαη θαηά 1,3% ην 2015 (ελψ νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη 1,3% θαη 1,5%) 2, έλαληη αξλεηηθψλ ξπζκψλ ην 2012 θαη Παξφια απηά ε αλάπηπμε παξακέλεη αληζνβαξήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αληηθαηνπηξίδνληαο αβεβαηφηεηεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Έλσζεο, δηαθνξέο ζηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, πςειή αλεξγία θαη αληζνξξνπίεο ζηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ. Η ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλέρεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο ΔΚΣ αλακέλεηαη ππνζηεξηθηηθή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλαζρεηηθή ησλ απνπιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη εληζρπηηθή ηεο αλάγθεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ. Σν δεηνχκελν γηα ηε κεζνπξφζεζκε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο παξακέλεη ε πινπνίεζε νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηε δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξάιιεια, πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ησλ ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εθηηκάηαη φηη ζα εληζρχζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. Η βειηίσζε πνπ ζεκεηψλνπλ νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο εληζρχεη ηελ εθηίκεζε φηη ζα επλνεζεί ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο γηα εμνπιηζκφ, εάλ θαη ζε πνιιέο ρψξεο ε πξννπηηθή απηή επηζθηάδεηαη απφ ην πςειφ ηδησηηθφ ρξένο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην κεγάιν αξηζκφ κε ε- μππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. Η ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο πεξηφδνπ νδεγεί ζηελ εθηίκεζε φηη ην έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε, ζα δηακνξθσζεί πεξίπνπ ζην 2,5% ην 2014, ελψ ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζην 96,0%. Οη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο παξακέλνπλ ζεκαληηθνί γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηφζν ζε επίπεδν γεσπνιηηηθφ, δεδνκέλεο ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, φζν θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, εηδηθφηεξα εάλ ηα καθξνρξφληα επηηφθηα ησλ ΗΠΑ απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ φηη αλακέλνληαη ή νδεγεζεί ε Δπξσδψλε ζε απηνηξνθνδνηνχκελε κείσζε ησλ ηηκψλ σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ. 2 European Commission, Economic Forecast, (Autumn, November 2014) 12 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

13 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Πίλαθαο 1.1 Βαζηθά κεγέζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο (% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) * 2015** Παγθφζκην ΑΔΠ 3,4 3,3 3,3 3,8 ΑΔΠ Δπξσδψλεο -0,7-0,4 0,8 1,3 ΑΔΠ ΗΠΑ 2,3 2,2 2,2 3,1 Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 2,9 3,0 3,8 5,0 Πιεζσξηζκφο α. Πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 2,0 1,4 1,6 1,8 β. Αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο 6,1 5,9 5,5 5,6 Σηκή πεηξειαίνπ (δνιάξηα ΗΠΑ/βαξέιη) 105,01 104,07 102,76 99,36 Πεγή: IMF, World Economic Outlook, Legacies, Clouds, Uncertainties (Οθηψβξηνο 2014) * Δθηηκήζεηο ** Πξνβιέςεηο Η εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νη εμειίμεηο ζηηο αγνξέο θεθαιαίωλ ζηελ Δπξωδώλε Σν Δπξσζχζηεκα κείσζε ηα βαζηθά επηηφθηα ην 2014 δεδνκέλνπ φηη νη κεζνπξφζεζκεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζηε δψλε ηνπ επξψ εμαθνινπζνχζαλ λα εμαζζελνχλ πεξαηηέξσ. Δηδηθφηεξα, ην επηηφθην ζηηο πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 20 κνλάδεο βάζεο θαη ην επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 45 κνλάδεο βάζεο, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζνχλ ην επηέκβξην ζην 0,05% θαη ζην 0,30% αληηζηνίρσο - πξφθεηηαη γηα ηηκέο πνπ απνηεινχλ ηζηνξηθφ ρακειφ. Σν επηηφθην ζηελ πάγηα δηεπθφιπλζε απνδνρήο θαηαζέζεσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θαηά 20 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε, γηα πξψηε θνξά, ζε αξλεηηθφ επίπεδν (επηέκβξηνο 2014: - 0,20%). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ πξνέβε ζε απηέο ηηο πξνζαξκνγέο ησλ επηηνθίσλ δηφηη ε- θηίκεζε φηη ν πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζα δηαηεξεζεί πνιχ ρακειφο γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν, θαζψο ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ Δπξσδψλε, επηβξαδχλεηαη θαη ε λνκηζκαηηθή θαη πηζησηηθή επέθηαζε παξακέλεη πνιχ ζπγθξαηεκέλε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε λα εληζρχζεη ηελ θαηεχζπλζε δηεπθφιπλζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πηνζεηψληαο έλα ζπλδπαζκφ απφ κε ζπκβαηηθά κέηξα. Σνλ Ινχλην ζεζκνζεηήζεθε ε δηεμαγσγή κίαο ζεηξάο απφ ζηνρεπκέλεο πξάμεηο πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. Οη πξάμεηο απηέο ζα είλαη ηεηξαεηνχο πεξίπνπ δηάξθεηαο, κε ζηαζεξφ επηηφθην θαη ζα δηεμαρζνχλ εθέηνο. Οη αληηζπκβαιιφκελεο ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ζπλνιηθά ζηηο δχν απηέο δεκνπξαζίεο κέρξη 7% αξρηθά ηνπ πθηζηάκελνπ ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ πξνο ην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο, εθηφο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Δπηπξφζζεηα, νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχλ αλά ηξίκελν, απφ ην Μάξηην ηνπ 2015 έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2016, λα αληιήζνπλ ξεπζηφηεηα απφ ην Δπξσζχζηεκα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ πνπ ζα ρνξεγνχλ πξνο ην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο, κε εμαίξεζε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δμάιινπ, ην επηέκβξην ηνπ 2014, ζεζκνζεηήζεθε πξφγξακκα γηα πξάμεηο αγνξάο ηίηισλ εθδνζέλησλ έλαληη απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο (Asset-Backed Securities Purchase Programme) θαη πξφγξακκα αγνξψλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ εθδνζεηζψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Δπξσδψλεο (Covered Bond Purchase Programme). Η πηνζέηεζε ησλ σο άλσ κέηξσλ πνιηηηθήο ζηνρεχεη λα ππνβνεζήζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη λα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξσδψλε. Σέινο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ δεζκεχηεθε γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ, κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην βαζκφ πνπ απηφ ζα θαηαζηεί αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο κίαο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ πνιχ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξσδψλε. Σν β ηξίκελν ηνπ 2014 ν ηξηκεληαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζηελ Δπξσδψλε επηβξαδχλζεθε ζε ζχγθξηζε κε ηα ηέζζεξα ηξίκελα πνπ είραλ πξνεγεζεί, νπφηε είραλ θαηαγξαθεί πεξηνξηζκέλεο απμήζεηο, ελψ γηα ην γ ηξίκελν επηηαρχλζεθε ειαθξά θαη δηακνξθψζεθε ζην 0,2% (πξνζσξηλή εθηίκεζε). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλακέλεη φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπξσδψλε ζα ζπλερίζεη λα αλαθάκπηεη κε βξαδχ ξπζκφ ην 2014 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζηήξημεο ζηελ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

14 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 εγρψξηα δήηεζε ηελ νπνία πξνζθέξνπλ ε δηεπθνιπληηθή θαηεχζπλζε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε ζπλαθφινπζε βειηίσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ, ε πξφνδνο σο πξνο ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ε ελίζρπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ε- λέξγεηαο. Γηάθνξνη δείθηεο θαη ζηνηρεία εξεπλψλ, δηαζέζηκα κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, θαηαδεηθλχνπλ εμαζζέλεζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ Δπξσδψλε αιιά παξακέλνπλ ζπλεπή κε ηελ πξφβιεςε γηα ππνηνληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηεινχλ ε πςειή αλεξγία ζηελ Δπξσδψλε, ν ρακειφο βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ε δηαδηθαζία απνκφριεπζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ζην κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο ΔΚΣ, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 2014, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ζα δηακνξθσζεί ζηελ Δπξσδψλε ζε 0,9% ην 2014, 1,6% ην 2015 θαη 1,9% ην Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε, απφ 0,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζε 0,4% ηνλ Οθηψβξην ηνπ Η ΔΚΣ αλακέλεη ν πιεζσξηζκφο λα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα ηνπο επφκελνπο κήλεο, πξνηνχ απμεζεί ζηαδηαθά ην Μεζνπξφζεζκα ε έληαζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί κέηξηα δεδνκέλεο ηεο ππνηνληθήο ζπλνιηθήο δήηεζεο ζηελ Δπξσδψλε. χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβνιέο ηεο ΔΚΣ (επηέκβξηνο 2014), ν πιεζσξηζκφο, ζε εηήζηα βάζε, ζα δηακνξθσζεί, ζηελ Δπξσδψλε, ζε 0,6% ην 2014, 1,1% ην 2015 θαη 1,4% ην Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλαθνίλσζε φηη ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ κεζνπξφζεζκα θαη εηδηθφηεξα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηηο εμειίμεηο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο, ηα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα, ηελ πνξεία ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ, ηε κεηάδνζε ησλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηελ εληαία αγνξά ρξήκαηνο, ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα Δuribor θαη ΔΟΝΙΑ θηλήζεθαλ αλνδηθά ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2014 (κέζνο φξνο Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2014, Δuribor 3 κελψλ: 0,31% θαη ΔΟΝΙΑ: 0,21%), κε θάπσο απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πιενλάζκαηνο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Δπξσδψλε. Καζψο ππνρσξνχζε ε θαηάηκεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθφηεξα απνθαζίζηαην ε πξφζβαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Δπξσδψλε ζηηο αγνξέο δηαζεζίκσλ θαη κεζν-καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ, νη αληηζπκβαιιφκελνη ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα εμνθιήζνπλ πξφσξα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηελ νπνία είραλ αληιήζεη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο κέζσ ησλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο δηάξθεηαο 3 εηψλ. ηε ζπλέρεηα, ηα επηηφθηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο άξρηζαλ λα απνθιηκαθψλνληαη θαη κεηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ ζηηο 5 Ινπλίνπ θαη 4 επηεκβξίνπ 2014, νπφηε απνθαζίζηεθαλ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη εηζαγσγή πξφζζεησλ κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ππνρψξεζαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα (κέζνο φξνο Ινπλίνπ-Ννεκβξίνπ 2014, Δuribor 3 κελψλ: 0,16% θαη ΔΟΝΙΑ: 0,02%). Οη απνδφζεηο ησλ δεθαεηψλ καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ Δπξσδψλε κε ηελ αλψηαηε πηζησηηθή δηαβάζκηζε ΑΑΑ αθνινχζεζαλ πησηηθή πνξεία ην 2014 θαη έθζαζαλ ηνλ Οθηψβξην ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (20/10/2014: 1,00%). ηελ εμέιημε απηή ζπλεηέιεζε ε απφθαζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ, ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξψλ νκνιφγσλ, θαζψο ζπλδέζεθε κε αλαηαξαρή ζε πνιιέο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη άξα κε αλαθαηαλνκή ραξηνθπιαθίσλ πξνο αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο ζηηο αξρέο ηνπ ηε ζπλέρεηα, ζηελ άζθεζε θαζνδηθήο πίεζεο ζηηο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο κε ηελ αλψηαηε πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζπλέβαιαλ νη απμεκέλεο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, νη απνθάζεηο ηεο ΔΚΣ ηνλ Ινχλην θαη ην επηέκβξην 2014 πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ε αλαθνίλσζε αδχλακσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δπξσδψλε. Οη δηαθνξέο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ γεξκαληθνχ θξαηηθνχ νκνιφγνπ κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πεξίπνπ 10 έηε, παξνπζίαζαλ, κέρξη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2014, ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε. Η θαζνδηθή απηή ηάζε αληαλαθινχζε ηε βειηίσζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν σο πξνο ηε δε- 14 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

15 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 κνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ησλ ρσξψλ απηψλ, ηηο αλαβαζκίζεηο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε, ηελ επηηπρή πξνζθπγή θαη ηεο Διιάδνο, κεηά ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΚΣ. Ωζηφζν, απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ ηνπ 2014, θαηαγξάθεθε, κε επίθεληξν ηα ειιεληθά νκφινγα, παξνδηθή άλνδνο ησλ δηαθνξψλ απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ δεθαεηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζαλ ζπλνιηθά πηψζε ην Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο Dow Jones EURO STOXX ππνρψξεζε θαηά πεξίπνπ 2% κεηαμχ ηέινπο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 13 Ννεκβξίνπ Η θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απνζηξνθήο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε ησλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΚΣ ππεξαληηζηαζκίζηεθε, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, απφ ηε δπζκελή επίδξαζε πνπ άζθεζαλ, θαηά δηαζηήκαηα, νη έληνλεο γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, νη αλεζπρίεο απφ ηα κέζα Ινπλίνπ θαη κεηά ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ νξηζκέλσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο, θαη πην πξφζθαηα, ε αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ εμαζζέλεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηελ Δπξσδψλε. Νέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ΔΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε χκθσλα κε ηε λέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), φιεο νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, ππφθεηληαη πιένλ ζε εληζρπκέλε επνπηεία θαη ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, ηνπο Καλνληζκνχο (six-pack) - (two-pack) γηα ηελ ε- λίζρπζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν (fiscal pact) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Σν λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, πέξα απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηνρεχζεηο, πεξηιακβάλεη πιένλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γεληθφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Κάζε θξάηνο-κέινο αμηνινγείηαη κε βάζε έλα θαηάινγν δεηθηψλ (scoreboard) γηα ηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ, ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο αλεξγίαο, ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ θφζηνπο, ησλ ηηκψλ θ.ιπ. Σν λέν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε θξάηνπο κέινπο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ ηήξεζε ηνπ θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρξπζφο θαλφλαο), ηε κείσζε θαηά έλα εηθνζηφ εηεζίσο ηεο δηαθνξάο ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ, ηε δηακφξθσζε κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ (Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο), ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε δηαηεξήζηκα απνηειέζκαηα (κεηαξξπζκίζεηο), ηελ πξφβιεςε γηα κεραληζκφ απηφκαηεο δηφξζσζεο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δηαδηθαζία «επξσπατθνχ εμακήλνπ»), ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ απφ αλεμάξηεηεο εζληθέο αξρέο (Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην), ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψο «εληζρπκέλεο επνπηείαο» θαη ηε ζχλαςε κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο φηαλ πξνζθεχγεη ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο (ΔΜ). 2. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα Γεληθή επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο Σν 2013 θαηαγξάθεηαη σο έηνο πνπ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ Διιεληθή νηθνλνκία γηα δεθαεηίεο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

16 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η πξψηε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, κε ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ην 2013, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2002 θαη έλα έηνο λσξίηεξα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. Η δεχηεξε ζεκαληηθή βειηίσζε αθνξά ηε δηφξζσζε ηεο αληζνξξνπίαο ζηηο εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο, κε ηελ επίηεπμε πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Σέινο, ηξίηε ζεκαληηθή βεβαίσζε απνηειεί ε αλάθηεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο έλαληη ησλ ε- κπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, χζηεξα απφ δχν δεθαεηίεο ζπλερνχο απψιεηαο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Παγθφζκηα Έθζεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ δεκνζηνπνίεζε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF), ε Διιάδα αλέβεθε ζηελ 81 ε ζέζε θέηνο -κεηαμχ 144 ρσξψλ- απφ ηελ 91 ε πέξπζη, ελψ κε βάζε ην δείθηε Doing Business 2015 ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Διιάδα αλέβεθε ζηελ 61 ε ζέζε απφ ηελ 65 ε ην χκθσλα κε ην δείθηε πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε βάζε ην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), ε ζσξεπηηθή αληαγσληζηηθφηεηα έλαληη ησλ θπξηνηέξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδνο, απφ 31,9% πνπ είρε θζάζεη ηελ πεξίνδν , ζηε ζπλέρεηα πεξηνξίζηεθε θαη ην 2013 εμαιείθζεθε, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε 7,5 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ. Γηα ην 2014, ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα σο πξνο ην θφζηνο εξγαζίαο πξνβιέπεηαη φηη ζα βειηησζεί πεξαηηέξσ, θαηά 2,0% έλαληη ησλ 28 Δπξσπαίσλ εηαίξσλ θαη θαηά 3,1% έλαληη ηεο Δπξσδψλεο. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε ζεκαληηθή πξφνδν ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ πεξίνδν πινπνηήζεθε πιήζνο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Δλψ θαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα έρεη βειηησζεί αηζζεηά, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ ην Σν 2014 ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο χθεζεο θαη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά, ήδε απφ ην 1 ν ηξίκελν. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία Σξηκεληαίσλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, κε έηνο αλαθνξάο ην 2010, παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 0,8% ην 1 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 4 ν ηξίκελν ηνπ 2013, αχμεζε 0,3% θαηά ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 1 ν ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη αχμεζε θαηά 0,7% ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 2 ν ηξίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο. Δλψ, ζε εηήζηα βάζε, ζχκθσλα κε ηα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία, κε έηνο αλαθνξάο ην 2010, ην ΑΔΠ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1,7% ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2013, έλαληη κείσζεο θαηά 2,6% θαη 6,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 θαη ηνπ Οη εμειίμεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ ηελ εθηίκεζε γηα αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 0,6% ην έηνο 2014, έπεηηα απφ 6 ζπλαπηά έηε χθεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη: ζηε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, θαζψο ε κείσζε ησλ ηηκψλ εληζρχεη νξηαθά ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα, ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο αλάθηεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ, ζηελ αλάθακςε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, φπσο δείρλεη ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δηακνξθψζεθαλ ζηα 1.133,6 εθαη. επξψ ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2014 έλαληη 382,1 εθαη. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013), ζηελ πξννπηηθή αληηζηξνθήο ηεο πησηηθήο ηάζεο πνπ παξνπζηάδεη ε βηνκεραληθή παξαγσγή, φπσο επηβεβαηψλεη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία. Οη ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ζηεξίδνληαη: πρώτον, ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2014, πνπ απνηειεί ηζρπξή έλδεημε φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είλαη δηαηεξήζηκε, θαη δεύτερον ζηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα λα ζηεξηρζεί ε αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ. 16 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

17 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η επάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα αληηζηξαθεί ε αξλεηηθή πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο επηρεηξήζεηο (4,7% ζην ελληάκελν ηνπ 2014) θαη λα εληζρπζεί κεζνπξφζεζκα ε ρνξήγεζε λέσλ πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Η απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία εληζρχεη θαη ηελ πξννπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ε έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, ελψ ηέινο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε απνξξφθεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. ηνλ αληίπνδα ησλ ζεηηθψλ εμειίμεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ην πςειφ επίπεδν ηεο αλεξγίαο φπσο θαη ε δηάξζξσζε απηήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά λέσλ θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ, επηθέξνπλ πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο. Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε αλεξγία αλακέλεηαη λα αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη απφ ην 2014 (ζην ν- θηάκελν ηνπ 2014 είλαη 0,7% ρακειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2013 θαη δηακνξθψζεθε ζην 26,7%). ρέδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηακφξθσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Σν πξνεγνχκελν ππφδεηγκα αλάπηπμεο, ην νπνίν είρε βαζηζηεί θπξίσο ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηαλάισζε, δελ είλαη πιένλ βηψζηκν, θαζψο δελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί ζην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηζνζθειηζκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο απνθπγήο εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ. Η ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζα βνεζήζνπλ ηε κεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αληί γηα ηελ παξαγσγή κε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ζηελ απνηακίεπζε θαη ηελ επέλδπζε αληί ζηελ θαηαλάισζε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηε: πξψηνλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ πξντφλησλ, εξγαζίαο θαη θεθαιαίσλ, δεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ρακειφ γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο θαη απνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα θαη ηξίηνλ, ε ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή θαηαξηίδεηαη Δζληθφ ρέδην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο θαη ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, εληφο ηεο Δπξσδψλεο. Οη βάζεηο γηα ηνλ παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν , θαζψο νη εμαγσγηθνί ηνκείο αχμεζαλ ή ζπγθξάηεζαλ πνιχ θαιχηεξα ην πξντφλ ηνπο απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε. πγθεθξηκέλα, ην 2013, νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε ESA 2010), δηακνξθψζεθαλ ζην 30,2%, φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ 21,1%. Γηα λα δηαηεξεζεί φκσο ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ εμαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη λα απμεζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πξνβιήκαηα φπσο: ην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, ην νπνίν επηβαξχλεη ην θφζηνο παξαγσγήο, ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

18 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζε πγηείο επηρεηξήζεηο, ηα πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε, θαη ε επηθέληξσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα κηθξφ θάζκα αγαζψλ, ηα νπνία ζπλήζσο α- θνξνχλ πξντφληα ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ δηαδξακαηίδνπλ νη επελδχζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο), νη νπνίεο κεηψλνληαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Κξίζηκα ηκήκαηα ησλ επελδχζεσλ, φπσο νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη ηελ πςειφηεξε ηερλνινγία, παξνπζηάδνπλ ζηαζεξνπνηεηηθή ηάζε, αιιά δελ έρνπλ αθφκα αλαθάκςεη πιήξσο. Η κεγαιχηεξε κείσζε έρεη ζεκεησζεί ζηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ ζηηο θαηνηθίεο, ν ν- πνίνο δηακνξθψζεθε ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2013 απφ 10,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2007, πνπ ήηαλ έηνο αηρκήο. Δάλ εθηηκεζεί φηη νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξν θξίζεο καθξνρξφληα ηάζε, ηφηε νη πξννπηηθέο γηα βηψζηκε αλάπηπμε απμάλνληαη ζεκαληηθά. πλεπψο, ε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Αξθεηέο απφ ηηο άκεζεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ άλνδν ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε πξνβνιή ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ ή ε ςεθηνπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Αιιά θαη πνιηηηθέο ή παξεκβάζεηο νη νπνίεο σθεινχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη εληζρχνπλ έκκεζα ηηο εμαγσγέο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ή πξνγξακκαηίδνληαη έρνπλ ζηφρν ηελ ηφλσζε θαη ηελ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ. Οη πνιηηηθέο απηέο αθνξνχλ: ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, ηελ απινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο, κε αζθάιεηα, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ επηηάρπλζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε δηαθζνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο γλψζεο. Παξάιιεια, πξνσζνχληαη πνιηηηθέο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε νπνία είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε κεηαξξχζκηζεο, κε θχξην κέιεκα ηελ πξνζηαζία φζσλ πιεγνχλ απφ ην δηαηνκεαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. Η αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα ζηεξίδεη εμαγσγηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα δηαζέηεη η- ζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δλδεηθηηθά, ηέηνηνη ηνκείο είλαη ν ηνπξηζκφο, νη θαιιηέξγεηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, ε ελέξγεηα, ε δηαρείξηζε θαη εθνδηαζκφο εκπνξεπκάησλ (logistics), ε λαπηηιία, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νη βηνκεραλίεο κεηάιισλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, νη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έξεπλα. Καζψο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο, ιφγσ επηπέδνπ αλάπηπμεο, δελ κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη ζε θιάδνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο, ε επηδησθφκελε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ελζσκάησζεο κεγαιχηεξνπ ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο. εκαληηθή αηκνκεραλή πξνζέιθπζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ απνηειεί ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο πξνθαινχλ επελδχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ απνθηψκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 18 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

19 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε παξνπζία μέλσλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη γηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζα δεκηνπξγήζεη δηεζλή δήηεζε γηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ζα πξνθαιέζεη δηαρχζεηο ηερλνινγίαο ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Η απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πςεινχ θεθαιαίνπ γλψζεο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα θαη ην νπνίν ζήκεξα δηαξξέεη ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έληαζε γλψζεο. 2.1 Οη εμειίμεηο ην 2014 Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα Η ειιεληθή νηθνλνκία επέζηξεςε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ήδε απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, κεηά απφ 21 ζπλερφκελα ηξίκελα χθεζεο (απφ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009). Απηφ απνηππψλεηαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε). Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, νη δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη νη δείθηεο πξνζδνθηψλ εκθαλίδνπλ κεγάιε βειηίσζε, ηεθκεξηψλνληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο βειηηψλεηαη ζπλερψο, θαηαγξάθνληαο ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα (80,0 ην 2012, 91,4 ην 2013 θαη 102,2 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014). Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ελζαξξπληηθέο ελδείμεηο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ πξννπηηθή αχμεζήο ηνπ, είλαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Ο Γείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 7,4%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014, o δείθηεο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 2,4%, έλαληη κείσζεο 10,4% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έ- ηνπο 2013 πξνο ην Δηδηθφηεξα o Γείθηεο Όγθνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ εθηφο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,7%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 o δείθηεο παξέκεηλε α- κεηάβιεηνο, έλαληη κείσζεο 10,7% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 πξνο ην Ο Γεληθφο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ζην Ληαληθφ Δκπφξην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,5%, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 o Γείθηεο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 0,3%, έλαληη κείσζεο 10,6% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2013 πξνο ην Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ηεο νηθνλνκίαο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζεκείσζε κείσζε ζην ελληάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ ηνπ 2014 θαηά 3,4%, έλαληη κείσζεο 2,7% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ελψ ε κεηαπνίεζε ζεκείσζε αχμεζε 0,4% έλαληη κείσζεο 0,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ο Διιεληθφο Γείθηεο Μεηαπνίεζεο PMI (Γείθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ), πνπ παξέρεη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί γχξσ απφ ηηο 50 κνλάδεο, ηηκή πνπ δηαρσξίδεη ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ζπξξίθλσζε (ζην ελλεάκελν πέληε κήλεο ν δείθηεο θηλήζεθε πάλσ απφ ην 51 θαη ηέζζεξηο κήλεο θάησ απφ ην 50). εκαληηθή βειηίσζε θαηαγξάθεη θαη ν δείθηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηε βηνκεραλία (απφ 77,2 ην 2012 θαη 87,8 ην 2013, ζην 97,4 ην επηέκβξην ηνπ 2014) θαη ζηηο θαηαζθεπέο (απφ 43,2 ην 2012 θαη 65,0 ην 2013, ζην 89,4 ην επηέκβξην ηνπ 2014). Με βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία: Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, κε βάζε ηα επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ήηαλ ζεηηθφ ζε ηξηκεληαία βάζε γηα ηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 0,8%, 0,3% θαη 0,7% ην 1 ν, ην 2 ν θαη ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 αληίζηνηρα. Με βάζε ηα κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε ήηαλ ζεηηθφο κφλν γηα ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

20 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ην 2 ν θαη ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014, θαηά 0,4% θαη 1,7%, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηξίκελα ηνπ ε φηη αθνξά ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε αλέθνςε ηελ πησηηθή ηεο πνξεία έπεηηα απφ ζρεδφλ 5,5 ρξφληα πησηηθήο ηάζεο θαη επέζηξεςε ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2014 ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο. Οη επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζεκαληηθά (πάλσ απφ 13% ζην εμάκελν). Γπλακηθή ζπλερίδνπλ λα δείρλνπλ νη εμαγσγέο (9,6% ζην εμάκελν), κε παξάιιειε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (4,7%), παξά ηε κεγάιε πηψζε ηνπο πνπ μεθίλεζε ην Πιεζωξηζκόο - Σηκέο Ο πιεζσξηζκφο ζπλερίδεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ππνρσξεί ζπλερψο, παξακέλνληαο ν ρακειφηεξνο κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σφζν ν Δζληθφο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ), φζν θαη ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ κεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ θαηά 1,2% θαη 1,3% αληίζηνηρα, έλαληη κεηψζεσλ 0,6% θαη 0,6% αληίζηνηρα ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Δζληθνχ ΓΣΚ, γηα ην ίδην δηάζηεκα, ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ζηνλ ηνκέα ησλ αγαζψλ θαηαγξάθνληαη κεηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1,1%. Σν κήλα Οθηψβξην, ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ θαηέγξαςε κείσζε 1,3% (ζε 12κελε κεηαβνιή), ελψ ν αληίζηνηρνο Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζηελ Δπξσδψλε ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,4%. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο (εθηφο θαπζίκσλ θαη λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ) επηβξαδχλεη ηελ πνξεία απνθιηκάθσζήο ηνπ, κε ην κήλα Οθηψβξην λα εκθαλίδεη κείσζε θαηά 1,3% έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δνκηθνχ Δλαξκνληζκέλνπ ΓΣΚ ηεο Δπξσδψλεο (0,9%). εκαληηθή κείσζε ζπλερίδεη λα ζεκεηψλεη θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ, αληαλαθιψληαο ηε κεγάιε κείσζε ζην θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Γηα νιφθιεξν ην 2014, ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 2,5% θαη ν Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ ζα δηακνξθσζεί ζην -1%. Απαζρόιεζε - Αλεξγία ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ηξηκεληαία αλαζεσξεκέλα θαη κε επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά ην β ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη απηή δηακνξθψλεηαη ζην 26,6%, ρακειφηεξα θαηά 0,7% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, ελψ ε απαζρφιεζε έρεη νξηαθά απμεζεί θαηά 0,1% έλαληη αληίζηνηρεο πεξζηλήο κείσζεο θαηά 5,2%. Αλεζπρεηηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ, ην 74,4% απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα κήλεο (καθξνρξφληνη άλεξγνη), έλαληη 40,8% ην Σα κεληαία επνρηθά δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ΔΛΣΑΣ, δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 αλήιζε ζε 25,9%, εκθαλίδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 0,2% ζε ζρέζε κε ηνλ Ινχιην 2014 θαη αηζζεηή κείσζε θαηά 1,9% έλαληη ηνπ Απγνχζηνπ Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζηα άηνκα, δειαδή άηνκα ιηγφηεξα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, ππνδειψλνληαο φηη έρεη αληηζηξαθεί ε ηάζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ λέσλ εηψλ κεηψζεθε, θηάλνληαο ην 49,3% απφ 58,6% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, παξακέλνληαο φκσο ζε πςειά επίπεδα, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν (29,5%) έλαληη απηνχ ησλ αλδξψλ (23,1%). Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014, ε κέζε ζπκκεηνρή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο αλέξρεηαη ζην 13,4%, εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 1,9 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ηνπ 2009 (αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 3,7% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013), ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αλέξρεηαη ζην 15,0%, ππνρσξψληαο θαηά 6,0 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2009 (αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 16,6% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013), ελψ ε κέζε ζπκκεηνρή απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηξηηνγελή ην- 20 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

21 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 κέα αλέξρεηαη ζην 71,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο θαη έρεη απμεζεί θαηά 4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 2009 (αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή απφ ην πνζνζηφ ηνπ ηνκέα ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ήηαλ 79,7% ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2013). Σν ηζνδχγην ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, είλαη ζεηηθφ θαηά ην δεθάκελν ηνπ 2014 θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο (θάζε εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο), ζπλερίδνληαο ηηο ζεηηθέο ξνέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ Σν ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» αμηνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο (πξνζιήςεσλ-απνρσξήζεσλ) ηνπ ΟΑΔΓ ζε αληίζεζε κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο κεληαίεο έξεπλεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα ζηνηρεία ξνψλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ρξεζηκεχνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληηδξψληαο κε θάπνην βαζκφ πζηέξεζεο ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2014 ε πνξεία ηεο αλεξγίαο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε πξννπηηθή λα κεησζεί πεξαηηέξσ. Έηζη, γηα νιφθιεξν ην έηνο 2014, ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί ζην 24,8% ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε, ελψ ε απαζρφιεζε εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 0,6%. Ννκηζκαηηθέο θαη πηζηωηηθέο εμειίμεηο Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζην Μ3 ηεο Δπξσδψλεο (εθηφο ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία) ήηαλ γεληθά ππνηνληθφο ην 2014 (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε κεηά ην Μάξηην θαη δηακνξθψζεθε ζε 1,7% ην επηέκβξην ηνπ 2014, έλαληη 2,1% ην Γεθέκβξην ηνπ Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο κεηψζεθε ζε 2,3% ην επηέκβξην ηνπ 2014 απφ 5,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2013, ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο έσο 2 εηψλ δηακνξθψζεθε ζε 1%, απφ 0,1% ζην ηέινο ηνπ Δηδηθφηεξα, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, αθνχ ππνρψξεζαλ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, απφ ην Μάξηην θαη κεηά θαηέγξαςαλ εηζξνέο θαη ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Γεθεκβξίνπ 2013-επηεκβξίνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 625 εθαη. επξψ. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ θαηαζέζεσλ εμαθνινχζεζε λα αζθεί ε κείσζε ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ε δηαθαηλφκελε αλάθακςε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπληεινχκελε βειηίσζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε), απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζε επηζηξνθή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη απνζεζαπξηζκέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα (ΝΥΙ), δει. θαη νπζίαλ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ζπλέρηζε λα θπκαίλεηαη ζε αξλεηηθά επίπεδα απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2014, ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ έθζαζε ην -9,9% (Γεθέκβξηνο 2012: -18,1%). Ο εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεοηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζπγθξαηήζεθε, θαη δηακνξθψζεθε ζην -2,9% ην επηέκβξην, έλαληη -3,5% ην Γεθέκβξην ηνπ Ο εηήζηνο ξπζκφο ζπξξίθλσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο εκθάληζε δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη πεξηνξίζζεθε ειαθξά ζε -4,5% ην επηέκβξην ηνπ 2014, έλαληη -5,0% ην Γεθέκβξην ηνπ Η δηαηήξεζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζε αξλεηηθέο ηηκέο αληηθαηνπηξίδεη ην, θαηά κέζν φξν, ρακειφηεξν ππφινηπν ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ εγρψξησλ ΝΥΙ ζε ειιεληθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο αιιά θαη ηελ, κέρξη πξφηηλνο, ππνρψξεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαζψο ην Γεκφζην ρξεκαηνδνηείηαη, πιένλ θαηά θχξην ιφγν, απφ ηα δάλεηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

22 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η ηάζε ζπγθξάηεζεο ησλ ξπζκψλ κείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά αληαλαθιά ελ κέξεη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά πηζηψζεσλ. Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε αχμεζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ε ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζπλέηεηλαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αληίζεηα, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο, αξλεηηθή επίδξαζε είρε ε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο αλαδαλεηζκφ πφξσλ ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζθνξά άζθεζε ε αβεβαηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε κειινληηθψλ πεξαηηέξσ πηέζεσλ απφ ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε. Ο εμνξζνινγηζκφο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο επηθείκελεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ αιιά θαη ηεο κείσζεο ηνπ απνζέκαηνο ησλ δαλείσλ απηψλ, θαζψο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα αλαθάκπηεη, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ. Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα δηαηήξεζαλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2014 ηελ πησηηθή ηάζε πνπ αθνινπζνχλ απφ ην β εμάκελν ηνπ Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ππνρψξεζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ θαηαζεηψλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο ιηαληθήο πεγψλ άληιεζεο δηαζεζίκσλ απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ (θαζψο ζπλερίζζεθε ε πξφζβαζή ηνπο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ελψ απνθαηαζηάζεθε θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεζνκαθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ), ζπλέβαιαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πηέζεσλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σν επηηφθην ζηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, δειαδή εθείλσλ κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο έλα έηνο απφ ηα λνηθνθπξηά, θαηέγξαςε πηψζε θαηά 69 κνλάδεο βάζεο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2014 δηακνξθψζεθε ζε 2,08%. ε ex post πξαγκαηηθνχο φξνπο, ην επηηφθην απηφ, ην νπνίν παξακέλεη ζε ζεηηθά επίπεδα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, παξνπζίαζε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε θαηά 227 κνλάδεο βάζεο θαη έθζαζε ην επηέκβξην ηνπ 2014 ζην 3,19%, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ησλ ηηκψλ. Σα επηηφθηα ησλ λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ απμήζεθαλ ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2014 ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, εμέιημε ε νπνία είλαη ζπλεπήο κε θάπνηα δηαθαηλφκελε απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ αλαδσνγφλεζε ηεο δήηεζεο δαλείσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην κέζν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε νξηαθά θαηά 2 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 5,34% ην επηέκβξην ηνπ 2014, ελψ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά (ηδηψηεο θαη ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) ζεκείσζε αχμεζε θαηά 30 κνλάδεο βάζεο θαη δηακνξθψζεθε ζην 4,93%. Αληίζεηα κε ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, ηα ex post πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαηέγξαςαλ πηψζε, ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρψξεζε θαηά 73 κνλάδεο βάζεο, ζην 6,45% ην επηέκβξην ηνπ 2014 θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαηά 41 κνλάδεο βάζεο, θζάλνληαο ην 4,93%. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε πιεφλαζκα 2,1 δηζ. επξψ ζηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ Απγνχζηνπ 2014, πεξίπνπ 700 εθαη. επξψ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2013 (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ησλ ηζνδπγίσλ ππεξεζηψλ θαη εηζνδεκάησλ ε νπνία ππεξαληηζηάζκηζε ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ. Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απμήζεθε θαηά 922 εθαη. επξψ, θαζψο ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ θαη θαπζίκσλ, ππεξθάιπςαλ ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ ινηπψλ αγαζψλ. πγθεθξηκέλα, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ πεξηνξίζηεθε ιφγσ ηεο α- λφδνπ ησλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο, ελψ ε δαπάλε γηα εηζαγσγέο απμήζεθε αιιά κε βξαδχηεξν ξπζκφ. Οη εηζπξάμεηο απφ εμαγσγέο αγαζψλ εθηφο θαπζίκσλ θαη πινίσλ ζεκείσζαλ άλνδν κε ξπζκφ 3,8%, ιίγν κηθξφηεξν απφ εθείλν ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2013 (4,2%), νθεηιφκελε θπξίσο ζηηο επηδφζεηο ησλ 22 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

23 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 θιάδσλ ησλ ρεκηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ) θαη πιαζηηθψλ, κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πθαληηθψλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Δπίζεο, ε επίδνζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δπξσδψλεο είλαη θαιχηεξε απφ εθείλε πξνο άιινπο πξννξηζκνχο. Οη πιεξσκέο γηα εηζαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 4,7% νθεηιφκελε, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ζηελ αχμεζε ησλ πιεξσκψλ γηα αγνξέο πινίσλ. Δηδηθφηεξα, νη πιεξσκέο γηα αγνξέο πινίσλ απμήζεθαλ θαηά 1,1 δηζ. επξψ ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013 θαη δηακνξθψζεθαλ ζην 2,2 δηζ. επξψ. Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ ηνπ 2014 παξνπζίαζε πιεφλαζκα 13,8 δηζ. επξψ, απμεκέλν θαηά 2,1 δηζ. επξψ απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Η ζεκαληηθή απηή βειηίσζε νθείιεηαη αθελφο ζηελ εληππσζηαθή άλνδν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη αθεηέξνπ ζηελ α- μηφινγε επίδνζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Όζνλ αθνξά ηηο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα απφ κε θαηνίθνπο, απηέο απμήζεθαλ θαηά 11,1% ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013, αληαλαθιψληαο άλνδν ησλ αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηαμηδησηψλ θαηά 22,1%. Οη εηζπξάμεηο απφ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, θπξίσο ζαιάζζησλ, θαηέγξαςαλ άλνδν θαηά 7,3% θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιά ηε ζπλερηδφκελε αλάθακςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαζψο θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ παξαδφζεσλ λέσλ πινίσλ πνπ ζπληέιεζαλ ζηε βειηίσζε ησλ λαχισλ ζηηο δηεζλείο λαπιαγνξέο. Δπίζεο ην ηζνδχγην ησλ «ινηπψλ» ππεξεζηψλ θαηέγξαςε πιεφλαζκα χςνπο 384,4 εθαη. επξψ, βειηίσζε πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εηζπξάμεηο απφ θαηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη δεπηεξεπφλησο απφ ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εηζνδεκάησλ πεξηνξίζηεθε θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2014, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο. ηνπο πξψηνπο νθηψ κήλεο ηνπ 2014 ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ παξνπζίαζε πιεφλαζκα 2,8 δηζ. επξψ, απφ 3,7 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, νθεηιφκελν ζηε κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ θαζαξψλ ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά 870 εθαη. επξψ (θπξίσο απφ ηελ ΔΔ). 3 Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ 4 δηακνξθψζεθε ζε 1,9 δηζ. επξψ, απφ 2,8 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Έηζη, ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ησλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ θαη θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 4,6 δηζ. επξψ, έλαληη 6,5 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο κεηαβηβάζεηο πφξσλ απφ ηελ ΔΔ (ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο κείνλ απνδφζεηο ζηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ) δηακνξθσζήθαλ ζε 4,6 δηζ. επξψ έλαληη 6,5 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ησλ δηαξζξσηηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ 2014 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 17,0 δηζ. επξψ -ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ- κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ λα πξνζεγγίζεη ην 83% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ , θέξλνληαο ηελ Διιάδα αλάκεζα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζε φξνπο απνξξφθεζεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Δπξσπατθά θξάηε κέιε. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ην 2013, νη κεηαβηβάζεηο θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα δηαξζξσηηθέο δξάζεηο πξνο ηελ Διιάδα ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 20,8 δηζ. επξψ (ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνχλ θαηά 2 δηζ. επξψ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ εζληθψλ θαηαλνκψλ ην 2016), φπσο πξνθχπηεη απφ ην λέν ΔΠΑ Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ηηο θαηαβνιέο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ελψ νη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο πξνο ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνδφζεηο πξνο ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Απγνχζηνπ 2014 ζηηο εηζξνέο πεξηιακβάλνληαη θαη 303 εθαη. επξψ απφ ηε κεηαθνξά εζφδσλ απφ ηηο απνδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ANFA ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο. 4 Οη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ ΔΔ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο απνιήςεηο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία - πιελ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ - θαη απφ ην Σακείν πλνρήο βάζεη ησλ ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

24 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Πίλαθαο 1.2 Ιζνδύγην εμωηεξηθώλ ζπλαιιαγώλ (ζε εθαη. επξώ) Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο Ιαλνπάξηνο-Αύγνπζηνο I. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Γ) , , , , , ,2 Ι.A Δκπνξηθό ηζνδύγην ( I.Α.1 - I.Α.2) , , , , , ,1 Ιζνδχγην θαπζίκσλ , , , , , ,1 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα , , , , , ,0 Ιζνδχγην πινίσλ , , ,3-739,3-765, ,8 Δκπνξηθφ ηζνδχγην ρσξίο θαχζηκα θαη πινία , , , , , ,2 I.A.1 Δμαγωγέο αγαζώλ , , , , , ,6 Καχζηκα 6.187, , , , , ,1 Πινία (εηζπξάμεηο) 754,7 737,8 443,0 575,6 331,2 411,8 Λνηπά αγαζά , , , , , ,8 I.A.2 Δηζαγωγέο αγαζώλ , , , , , ,7 Καχζηκα , , , , , ,2 Πινία (πιεξσκέο) 4.015, , , , , ,5 Λνηπά αγαζά , , , , , ,0 Ι.Β Ιζνδύγην ππεξεζηώλ ( I.Β.1 - I.Β.2) , , , , , ,1 I.B.1 Δηζπξάμεηο , , , , , ,8 Σαμηδησηηθφ , , , , , ,0 Μεηαθνξέο , , , , , ,7 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.007, , , , , ,0 I.B.2 Πιεξωκέο , , , , , ,6 Σαμηδησηηθφ 2.266, , , , , ,7 Μεηαθνξέο 7.234, , , , , ,3 Λνηπέο ππεξεζίεο 4.478, , , , , ,6 Ι.Γ Ιζνδύγην εηζνδεκάηωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) , , , , , ,4 I.Γ.1 Δηζπξάμεηο 3.322, , , , , ,8 Ακνηβέο, κηζζνί 188,0 200,8 209,3 129,3 139,2 139,4 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε 3.134, , , , , ,4 I.Γ.2 Πιεξωκέο , , , , , ,1 Ακνηβέο, κηζζνί 470,0 468,0 453,0 317,4 312,9 294,2 Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε , , , , , ,9 Ι.Γ Ιζνδύγην ηξερνπζώλ κεηαβηβάζεωλ (I.Γ.1 - I.Γ.2) 560, , , , , ,5 I.Γ.1 Δηζπξάμεηο 4.435, , , , , ,9 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 3.254, , , , , ,3 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 1.180, , ,3 722,8 913,5 772,6 I.Γ.2 Πιεξωκέο 3.874, , , , , ,4 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 2.485, , , , , ,3 Λνηπνί ηνκείο 1.388, ,2 788,6 771,3 535,6 505,1 IΙ. Ιζνδύγην θεθαιαηαθώλ κεηαβηβάζεωλ (ΙΙ.1-ΙΙ.2) 2.671, , , , , ,9 IΙ.1 Δηζπξάμεηο 2.932, , , , , ,0 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο κεηαβηβάζεηο απφ ΔΔ) 2.798, , , , , ,6 Λνηπνί ηνκείο (κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, θιπ) 134,2 78,6 81,7 51,8 55,1 48,4 IΙ.2 Πιεξωκέο 260,8 237,1 339,8 159,3 242,6 190,1 Γεληθή Κπβέξλεζε (θπξίσο πιεξσκέο πξνο ΔΔ) 12,7 13,7 9,7 11,8 3,0 7,2 Λνηπνί ηνκείο 248,1 223,3 330,1 147,5 239,6 182,9 IΙΙ. Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη θεθαιαηαθώλ κεηαβηβάζεωλ (Ι + ΙΙ) , , , , , ,2 ΙV. Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλ. ζπλ/γώλ (IV.Α+ΙV.Β+ΙV.Γ+ΙV.Γ) , , , , , ,9 ΙV.Α Άκεζεο επελδύζεηο * -452,6 827, , , ,2 884,2 Καηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ ,9-527,3 591,5-171,7 751,1-249,4 Με θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα 822, , , ,7 382, ,6 ΙV.Β Δπελδύζεηο ραξηνθπιαθίνπ* , , , , , ,0 Απαηηήζεηο 4.139, , , ,4-938, ,7 Τπνρξεψζεηο , , , , , ,7 ΙV.Γ Λνηπέο επελδύζεηο* , ,1 677, , , ,1 Απαηηήζεηο 7.638, , , , ,5 610,9 Τπνρξεψζεηο , , , , , ,9 ( Δάνεια γενικής κσβέρνησης ) , , , , , ,6 ΙV.Γ Μεηαβνιή ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ ** 19,0-9,0-107,0-8,0-86,0-400,0 V. Σαθηνπνηεηέα ζηνηρεία (Ι+ΙΙ+ ΙV+V=0) 123,6-370,8-829, ,3-444, ,3 Ύςνο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ (ηέινο πεξηφδνπ)*** 5.332, , , , , ,0 * ( + ) θαζαξή εηζξνή ( - ) θαζαξή εθξνή * * ( + ) κείσζε ( - ) αχμεζε *** Σα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πεξηιακβάλνπλ κφλν ην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ, ηε «ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε» ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηα «εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα» θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε μέλν λφκηζκα έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Αληίζεηα, δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηηο απαηηήζεηο ζε ζπλάιιαγκα θαη ζε επξψ έλαληη θαηνίθσλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην θαη ζηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ΔΚΣ. Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 24 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

25 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ιζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ Σελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2014 νη άκεζεο επελδχζεηο εκθάληζαλ θαζαξή εηζξνή χςνπο 884 εθαη. επξψ, έλαληη θαζαξήο εηζξνήο 1,1 δηζ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Δηδηθφηεξα, ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ απφ θαηνίθνπο Διιάδνο ζεκεηψζεθε θαζαξή εθξνή θεθαιαίσλ χ- ςνπο 249 εθαη. επξψ, ελψ ε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ κε θαηνίθσλ γηα άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα αλήιζε ζε 1,1 δηζ. επξψ. Απφ ηηο εηζξνέο απηέο, ε ζεκαληηθφηεξε ζπλαιιαγή αθνξά ηελ εηζξνή 595 εθαη. επξψ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο Capital Group Companies Inc (ΗΠΑ) ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Eurobank ην κήλα Μάην. ηελ θαηεγνξία ησλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ζεκεηψζεθε θαζαξή εθξνή 1,1 δηζ. επξψ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ (εθξνή 5,4 δηζ. επξψ), ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ άλνδν ησλ επελδχζεσλ κε θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα (εηζξνή 4,3 δηζ. επξψ ιφγσ θπξίσο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε κεηνρέο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ). ηελ θαηεγνξία ησλ "ινηπψλ'' επελδχζεσλ θαηαγξάθεθε θαζαξή εθξνή χςνπο 1,9 δηζ. επξψ, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ κε θαηνίθσλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζηελ Διιάδα, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαζαξή αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο κε θαηνίθνπο θαη ηελ κείσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαηνίθσλ ζε θαηαζέζεηο θαη repos ζην εμσηεξηθφ. ην ηέινο Απγνχζηνπ 2014 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 5,0 δηζ. επξψ, έλαληη 4,8 δηζ. επξψ ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Οη πξννπηηθέο ην 2015 Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη νπζηαζηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κε ξπζκφ 2,9%. Δθηηκάηαη φηη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα έρνπλ: ε αλάθακςε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ κε ηε ζπλέρηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2014, ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ, ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη ηνπ λενζπζηαζέληνο Διιεληθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ, ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Καζνξηζηηθή πξνβιέπεηαη λα είλαη θαη ε βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά απφ ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ηελ αθνινπζνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξσδψλε κε ηελ απφθαζε λα δηεμαρζνχλ κία ζεηξά απφ ζηνρεπκέλεο πξάμεηο καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζα ιήγνπλ ην επηέκβξην ηνπ Η αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη θπξίσο απφ ηελ αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ θαη ηηο εμαγσγέο. Η ζπκβνιή ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πξνβιέπεηαη ζεηηθή, ζηηο 2,1 πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα απμάλεηαη θαηά 1,6%, ηε δεκφζηα θαηαλάισζε λα κεηψλεηαη θαηά 2% θαη ηηο επελδχζεηο λα απμάλνληαη θαηά 11,7%. Η ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη θαη ζην ρξφλν απηφ ζεηηθή (ζπκβνιή 0,8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ), κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζνχλ θαηά 5,2% θαη ηηο εηζαγσγέο θαηά 2,2%. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

26 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί, ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε, ζην 22,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2015, έλαληη 24,8% ην Η απαζρφιεζε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 2,6%, ιφγσ ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 0,3% θαη ν απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,4%, επεξεαδφκελνη θπξίσο απφ ηελ ρακειή εγρψξηα δήηεζε, ην κεησκέλν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ηνλ πίλαθα 1.3 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Πίλαθαο 1.3 Βαζηθά κεγέζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (% εηήζηεο κεηαβνιέο, ζηαζεξέο ηηκέο) 2013* 2014** 2015*** ΑΔΠ -3,9 0,6 2,9 Ιδησηηθή θαηαλάισζε -2,0 0,2 1,6 Γεκφζηα θαηαλάισζε -6,5-1,8-2,0 Δπελδχζεηο -9,5 1,0 11,7 Δμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 2,1 8,2 5,2 Δηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -1,6 2,3 2,2 Δλαξκνληζκέλνο ΓΣΚ -0,9-1,0 0,3 Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ -2,3-2,5 0,4 Απαζρφιεζε** -3,8 0,6 2,6 Πνζνζηφ αλεξγίαο** 25,5 24,8 22,6 Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ESA 2010 ε εζληθνινγηζηηθή βάζε Δθηηκήζεηο/Πξνβιέςεηο Η πξφβιεςε γηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,9% ην 2015, βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ, εκπεξηέρεη νξηζκέλεο επλντθέο πξννπηηθέο αιιά θαη αβεβαηφηεηεο, κε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο λα κελ έρνπλ πιήξσο ελζσκαησζεί ζην καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην. πγθεθξηκέλα, ζεηηθνί παξάγνληεο είλαη: i. ην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο αλαθνηλψζεθαλ ζεκαληηθά πξφζζεηα εξγαιεία ραιάξσζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (φπσο νη καθξνπξφζεζκεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ζε ηξάπεδεο LTRO, ε αγνξά ηίηισλ έλαληη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ABS, ην πξφγξακκα θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ, ε παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηηο ηξάπεδεο κε ελέρπξν θξαηηθά νκφινγα θαη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ). ii. ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα) χςνπο 300 δηζ. επξψ, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε επλντθφηεξν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε άκεζν φθεινο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. iii. ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη: αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (απφ ηε κείσζε ηνπ ΔΦΚ ζην πεηξέιαην), πιήξεο απφδνζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ κέηξνπ ηεο κείσζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ πνπ άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηα κέζα ηνπ 2014, ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κεηαθεξφκελεο επίδξαζεο (carry-over effect) ηνπ 2014 ζην 2015 θαη ζπλέρηζε, βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ ελδείμεσλ, ηεο εληππσζηαθήο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

27 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Οη παξαπάλσ επλντθέο πξννπηηθέο, εάλ επαιεζεπηνχλ, ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Αληίζεηα, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη σο ν βαζηθφο αξλεηηθφο παξάγνληαο αβεβαηφηεηαο. Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ραξαθηεξίδνληαη κελ ζεηηθέο, αιιά δηέπνληαη απφ ζεκαληηθέο αβεβαηφηεηεο. Έηζη, νη δηεζλείο νξγαληζκνί αλαζεσξνχλ πξνο ηα θάησ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε θαη ηηο επηκέξνπο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο. Η αλαζεώξεζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνύ ζελαξίνπ ζε ζρέζε κε ην Πξνζρέδην ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Σν καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε βαζίδεηαη ζηα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ - ESA Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ζην έηνο βάζεο 2013 ηνπ ζελαξίνπ, ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2014 θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ 2015, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.4. Πίλαθαο 1.4 Βαζηθέο κεηαβνιέο (%) ζηα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε* Πξνζρέδην Πξ/ζκνύ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνζρέδην Πξ/ζκνύ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Πξνζρέδην Πξ/ζκνύ Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ιδησηηθή Καηαλάισζε -6,0% -2,0% -1,8% 0,2% 1,6% 1,6% Γεκφζηα Καηαλάισζε -4,1% -6,5% -1,8% -1,8% -2,0% -2,0% Δπελδχζεηο Παγίνπ Κεθαιαίνπ -12,8% -9,5% 5,3% 1,0% 11,7% 11,7% Δμαγσγέο 1,8% 2,1% 4,0% 8,2% 5,2% 5,2% Δηζαγσγέο -5,3% -1,6% -1,2% 2,3% 2,2% 2,2% ΑΔΠ -3,9% -3,9% 0,6% 0,6% 2,9% 2,9% Απνπιεζσξηζηή ΑΔΠ -2,1% -2,3% -0,7% -2,5% 0,4% 0,4% Δλ.ΓΣΚ -0,9% -0,9% -0,8% -1,0% 0,3% 0,3% Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ -5,8% -6,1% -0,1% -1,9% 3,3% 3,3% Απαζρφιεζε -3,7% -3,8% 0,6% 0,6% 2,6% 2,6% Πνζνζηφ Αλεξγίαο 25,8% 25,5% 24,5% 24,8% 22,5% 22,6% *ηαζεξέο ηηκέο Η αλαζεψξεζε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ πεξίνδν , κε ηελ ε- θαξκνγή ηνπ ESA 2010, βαζίζηεθε ζε κεζνδνινγηθέο αιιαγέο, κε θπξηφηεξεο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο «Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο» σο πάγην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ «ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ» σο Αθαζάξηζην ρεκαηηζκφ Παγίνπ Κεθαιαίνπ, θαζψο θαη ινηπέο κεζνδνινγηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αιιαγέο. Σν λέν έηνο βάζεο είλαη ην 2010 (κε ηελ πξνεγνχκελε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείην ην 2005), ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ αλαζεψξεζε πξνθχπηεη πςειφηεξνο ξπζκφο γηα ηα έηε , 2003, 2004 θαη 2006 ελψ πξνθχπηεη κηθξφηεξνο ξπζκφο (κεγαιχηεξε χθεζε) γηα ηα έηε Η ζεκαληηθφηεξε αλαζεψξεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 2013, ην νπνίν απνηειεί ην έηνο βάζεο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2014 θαη 2015 αληίζηνηρα, αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (απφ -6,0% ζε -2,0%) θαη ησλ επελδχζεσλ (απφ - 12,8% ζε -9,5%), κε απνηέιεζκα ε χθεζε ηνπ 2013 λα παξακέλεη ζην -3,9%. Γηα ην 2014, έρεη γίλεη επηθαηξνπνίεζε ζηηο εθηηκήζεηο ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη: ζηηο λέεο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο 2013 κε βάζε ην λέν ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ - ESA 2010, ζηα κεληαία ζηνηρεία δεηθηψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηφδνπ Ιαλ. - Οθη θαη ζηα δηαζέζηκα επνρηθά δηνξζσκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ κε βάζε ην ζχζηεκα ESA ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

28 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η εθηίκεζε γηα ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 0,6% δελ έρεη αιιάμεη. Έρεη γίλεη αλαζεψξεζε πξνο ην θαιχηεξν ηνπ φγθνπ ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζε 0,2% απφ -1,8% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, θαη ησλ εμαγσγψλ ζην 8,2% απφ 4% ιφγσ ηεο λέαο πςειφηεξεο εθηίκεζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ε εθηίκεζε γηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ δηακνξθψλεηαη ζην 1% αληί ηνπ 5,3% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο αλαζεσξήζεθε ε εθηίκεζε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απφ -1,2% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζην 2,3%. Δπίζεο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε εθηίκεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ. Η λέα εθηίκεζε γηα ηνλ ελγσκ δηακνξθψλεηαη ζε -1% απφ -0,8% ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηνλ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψλεηαη ζε -2,5% απφ -0,7%. Σέινο, ην καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην γηα ην 2015 δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί, φζνλ αθνξά ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ κεγεζψλ, ζε ζρέζε κε ην ζελάξην πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην Πξνζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πέξαλ ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο πνπ απμάλεηαη θαηά 0,1% ζε ζρέζε κε ην Πξνζρέδην, θαηφπηλ αλαζεψξεζεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ην έηνο 2013, κε ηελ νπνία άιιαμε ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, επεξεάδνληαο νξηαθά ηα ε- πφκελα έηε. 28 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

29 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 1. Πιαίζην άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Ζ Διιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζηε θάζε φπνπ, πιένλ, ε πξσηφγλσξε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο πνιίηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο φζν θαη ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ, απνδίδεη νξαηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζψο ε βειηίσζε, φιν θαη πεξηζζφηεξν, πεξλά απφ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε θαη ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνσζήζεθε, κε ζπλέπεηα, ε αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία θαη πινπνηήζεθαλ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ βειηίσζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Αληηκεησπίζζεθαλ, έηζη, ηα πςειά, δηαρξνληθά δίδπκα ειιείκκαηα. Σν 2014, κεηά απφ κία ζεηξά απφ δχζθνια ρξφληα, ε ρψξα έρεη ζηαζεξνπνηήζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο, επηζηξέθεη ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, έρεη απνθαηαζηήζεη ηε δηεζλή ζέζε θαη αμηνπηζηία ηεο θαη ζρεδηάδεη, κε αηζηνδνμία, αμηνπξέπεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ηελ επφκελε κέξα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα παξνπζηάδεη, κεηά απφ 6 ζπλερή έηε χθεζεο, ζεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ήδε, απηφ ζπλέβε γηα 2 ζπλερφκελα ηξίκελα εθέηνο, θαζηζηψληαο ην ζηφρν γηα ην 2014, αλ φρη ζπληεξεηηθφ, ζίγνπξα πνιχ ξεαιηζηηθφ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη, γηα 3 ε ζπλερφκελε ρξνληά, ε- πηηπγράλνληαη, πςειά πξσηνγελή πιενλάζκαηα παξάγνληαη, ε αλεξγία απνθιηκαθψλεηαη, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πινπνηνχληαη, ρξφληεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο αληηκεησπίδνληαη, ε α- ληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο εληζρχεηαη, επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, κε θαιχηεξνπο φξνπο. πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα βηψζηκε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ζα εδξάδεηαη ζε έλα ζπλεθηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζρέδην νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε βαζηθνχο άμνλεο: Σε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ, κε ηελ έληαμε ηνπ «αθαλνχο» ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» πεδίν ηεο. Σε δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ζεκαληηθψλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Σε βειηίσζε ηεο «πνηφηεηαο» ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, κε ηελ ελίζρπζε, ζηαδηαθά, ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειή θνηλσληθή αληαπνδνηηθφηεηα. Σελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ψζηε λα πεξηνξηζζεί ην επίπεδν ηεο θηψρεηαο θαη νη δηεπξπκέλεο, πξάγκαηη, θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ, απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ θξάηνπο, κε ηελ εθπιήξσζε θξίζηκσλ πνηνηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σελ πεξαηηέξσ πινπνίεζε κεγάινπ εχξνπο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα απειεπζεξψζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηηο εγρψξηεο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηαλάισζεο ζε πςειά επίπεδα, έρνληαο, φκσο, ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

30 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Σελ αθφκε ηαρχηεξε αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, αιιά θαη φια ηα ζρεηηθά αλαπηπμηαθά εξγαιεία. Σελ εληαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. Σελ εμνκάιπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, εηδηθφηεξα κεηά ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ηεζη αληνρήο ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο. Πάλσ ζε απηνχο ηνπο άμνλεο δνκείηαη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Πξνυπνινγηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη ν πξψηνο ηζνζθειηζκέλνο Πξνυπνινγηζκφο κεηά απφ δεθαεηίεο θαη πνπ α- ληαπνθξίλεηαη ζην αίηεκα γηα άκεζε επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηνλ ελάξεην θχθιν ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, εληφο ηεο Δπξσδψλεο. 2. Μεηαξξπζκίζεηο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο Αλακφξθσζε πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην κε φζα ηζρχνπλ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ςεθίζηεθε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ε αλακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, δειαδή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ηελ αλακφξθσζε απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ην ζηφρν, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ελφο αλεμάξηεηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. Με ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Κνηλνηηθή Οδεγία 2011/85/ΔΔ (L 306/45), κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο, ελαξκνλίδνληαο ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο κε ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο. Δηδηθφηεξα, κε ην λέν Νφκν γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επνπηεία (Ν. 4270/2014): πζηήλεηαη, σο αλεμάξηεηε αξρή, ην Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, πνπ ζα αμηνινγεί ηηο καθξννηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) θαη ν εηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. Παξάιιεια, ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ε αμηνιφγεζε ηπρφλ απνθιίζεσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δηνξζσηηθνχ κεραληζκνχ. Δληζρχεηαη ν ξφινο θαη ε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τ- πεξεζηψλ, ζηα Τπνπξγεία θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Θεζπίδνληαη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο γηα πεξηφδνπο εθαξκνγήο ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ «εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο», ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Δπηπξφζζεηα, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δξνκνινγεί πεξαηηέξσ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηά θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο ηνπο, κέζσ ηεο πιεξέζηεξεο ζηειέρσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αιιά θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ θνξέσλ πνπ ππνρξενχληαη λα π- πνβάιινπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο. Σνχην, δπλεηηθά, ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 30 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

31 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δπηζθφπεζε δαπαλψλ θαη παξαθνινχζεζε Ζ θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία, απνηεινχλ ζπλερηδφκελε δξάζε κε πςειή πξνηεξαηφηεηα. Δπηδηψθεηαη ε ζπγθξάηεζε ή εμάιεηςε ησλ κε παξαγσγηθψλ ή ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο δεκφζησλ δαπαλψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα θαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεκφζησλ πφξσλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο ηεξάξρεζεο πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα Τπνπξγεία. ην πιαίζην απηφ, ηo Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο μεθίλεζε, ην 2014, κία επηζθφπεζε δαπαλψλ (spending review) πνπ θαιχπηεη, πηινηηθά, 6 Τπνπξγεία. Απηά είλαη ηα: Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ παξαπάλσ Τπνπξγείσλ ήηαλ, θπξίσο, ην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ηκήκα ηνπ ππνηνκέα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ε ελίζρπζε ζηαδηαθά ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δεκηνπξγνχλ πςειή θνηλσληθή απνδνηηθφηεηα. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί βήκα πξνο ηε βειηίσζε ησλ αλαιπηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκά ηνπ. Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηζθφπεζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν , επηδηψθεηαη: Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Ζ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ΜΠΓ Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ νινθιεξψλεηαη κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Αλακφξθσζε Γειηίνπ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνρψξεζε ζε αλακφξθσζε ηνπ κεληαίνπ Γειηίνπ Δθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο δεκνζηνπνηνχληαη ζηνηρεία ηφζν αλά ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ. Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπζηάζεθε ινγαξηαζκφο γηα ηελ θαηάζεζε πνζψλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνεξρφκελσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Απφ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

32 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ηε ζχζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ 2014, θαηαηέζεθαλ πνζά χςνπο 34,3 εθαη. επξψ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 180 ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143) πξνβιέθζεθε φηη ηα αλσηέξσ πνζά απνηεινχλ έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη φηη αληίζηνηρνπ χςνπο πηζηψζεηο δχλαληαη λα δηαηίζεληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Με ηελ ππ αξηζ. νηθ. 2/72673/ΓΠΓΚ/ (ΦΔΚ Β 2564) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δηαηέζεθε πνζφ χςνπο 26,8 εθαη. επξψ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο 2.1 Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ απφ πξντφληα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ (ζε επξψ) α/α Τπνπξγείν Γξάζε Πνζφ 1 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Επισοπήγηζη ΑΕΙ (Κάλςτη δαπανών λειηοςπγίαρ ΑΕΙ και πανεπιζηημιακών νοζοκομείυν Αιγινήηειο και Απεηαίειο - καθώρ και δαπάνερ ππομήθειαρ καςζίμυν για θέπμανζη Επισοπήγηζη ΣΕΙ (Κάλςτη δαπανών λειηοςπγίαρ και δαπάνηρ ππομήθειαρ καςζίμυν για θέπμανζη) Ενίζσςζη ΑΕΙ ΣΕΙ για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν αςξημένυν αναγκών, για ηη ζίηιζη θοιηηηών ζποςδαζηών Ενίζσςζη επεςνηηικών και επιζηημονικών ιδπςμάηυν Ενίζσςζη ηηρ Ανώηαηηρ σολήρ Παιδαγυγικήρ και Σεσν/κήρ Εκπαίδεςζηρ και Ανώηαηερ Εκκληζιαζηικέρ Ακαδημίερ Τπνπξγείν Τγείαο Υπημαηοδόηηζη ηος ΟΚΑΝΑ, πποκειμένος να εξοθληθούν ληξιππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ζε ηπίηοςρ και ζε αζθαλιζηικά ηαμεία καθώρ και για ηην αγοπά θαπμακεςηικού - ςγειονομικού ςλικού και αναλυζίμυν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Κάλςτη δαπανών μεηακίνηζηρ αηόμυν ειδικών πεπιπηώζευν (πολςηέκνυν, ςπεπήλικυν κλπ.) Γεληθφ ζχλνιν Δμνξζνινγηζκφο ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ Σελ ηειεπηαία πεξίνδν πξνσζείηαη θαη πινπνηείηαη ε πιήξεο ραξηνγξάθεζε ησλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ, ψζηε λα επαλαμηνινγεζνχλ θαη λα εμνξζνινγηζηνχλ, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ζεζκνζεηεκέλεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε θνξνινγνχκελνπο ή ζπλαιιαζζφκελνπο, θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηξίησλ θνξέσλ, πνπ δχλαηαη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη άιια δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα. πγθεθξηκέλα, επηβάιινληαη σο έκκεζε θνξνινγία κε δηάθνξεο νλνκαζίεο φπσο θφξνη, ηέιε, εηζθνξέο, πφξνη, δαζκνί θαη πξνζδηνξίδνληαη σο απφιπην πνζφ ή πνζνζηφ. ην πιαίζην απηήο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, θαηαγξάθεθε κία ζεηξά απφ κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ, νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζε δηαδηθαζία ε- μνξζνινγηζκνχ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85), κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε κία ζεηξά απφ κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο πνπ επηβάξπλαλ ηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ζ κεηαξξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία γηα ηηο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε εηδηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο γηα πεξηπηψζεηο ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ (http://ggevm.cloudapp.net). Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο (ηέιε Ηνπλίνπ-κέζα Απγνχζηνπ), ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο δέρζεθε επηζθέςεηο θαη θαηαρσξήζεθαλ 480 παξαηεξήζεηο απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ αλάιπζε ησλ θαηαηεζέλησλ ζρνιίσλ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο, θαηέδεημε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο έρνπλ ήδε εμνξζνινγηζηεί (θα- 32 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

33 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ηαξγεζεί ή κεησζεί) δεθάδεο ρξεψζεηο ππέξ ηξίησλ. πγθεθξηκέλα, ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ αθνξνχζαλ ρξεψζεηο εληαγκέλεο ζε πξνγελέζηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), ην 62% αθνξνχζε κε αμηνπνηήζηκεο ή επαλαιακβαλφκελεο πεξηπηψζεηο θαη κφιηο ην 8% αθνξνχζε αμηνπνηήζηκεο πεξηπηψζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΚ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, μεθίλεζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε ραξηνγξάθεζή ηνπο, επηδηψθνληαο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε φξνπο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Δθηηκάηαη φηη, αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ ππέξ ηξίησλ φζν θαη ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο, ε δηαδηθαζία εμνξζνινγηζκνχ ζα νινθιεξσζεί κε λέα ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. Θεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ελδπλάκσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηαδηαθήο επηζηξνθήο ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ πξνεγήζεθε, κε ην Ν. 4151/2013, ε πινπνίεζε ηεο ζεζκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (ΟΓΓΖΥ). Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απαίηεζε γηα πξνζεθηηθνχο θαη ζπγθξνηεκέλνπο ρεηξηζκνχο, θαηέζηε επηηαθηηθή θαη αδήξηηε ηφζν ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ζεζκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, φζν θαη ε αλάιεςε πεξαηηέξσ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ θαηέζηεζαλ ηνλ ΟΓΓΖΥ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ ζηαδηαθή επάλνδν ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ. Γηαρείξηζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ην πιαίζην δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, παξεζρέζε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ΟΓΓΖΥ, σο εληνινδφρνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ηε ζχλαςε πξάμεσλ πψιεζεο ηίηισλ δηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζπκθσλία επαλαγνξάο (repos) κε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ο ΟΓΓΖΥ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δηεξεπλά θαη πξνβαίλεη ζε ζχλαςε πξάμεσλ ζπκθσληψλ repos κε αληηζπκβαιιφκελνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ο ΟΓΓΖΥ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, θαζεκεξηλά παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ρξνληθφ νξίδνληα ελφο, δχν, ηξηψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ κελψλ. Με θάζε ζχκβαζε repos ν ΟΓΓΖΥ πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέζσ ηεο νπνίαο νη ηειεπηαίνη επελδχνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ρξνληθή δηάξθεηα νιίγσλ ε- κεξψλ, εβδνκάδσλ, ή κελψλ κε αλάινγν επηηφθην αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ζπλάπηεη ζπκθσλία πψιεζεο θαη επαλαγνξάο (sell buy back) ηίηισλ, ίζεο αμίαο κε ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ επελδχεηαη. Οη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ησλ ηίηισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκθσλία repos εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ αξρηθφ θάηνρν, δειαδή ην Διιεληθφ Γεκφζην. Οη πεξηγξαθφκελεο ζπκθσλίεο repos, σο κέζνδνο δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο, έρνπλ ηα αθφινπζα, δεκνζηνλνκηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα: Σν θφζηνο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη πνιχ ρακειφ. Γελ επηβαξχλνληαη νχηε ην έιιεηκκα νχηε ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα α- πνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ελδνθπβεξλεηηθνχ ρξένπο. Δηδηθφηεξα, νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο θαη θαηαβάιινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην απνηεινχλ δαπάλε (έιιεηκκα) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη ηζφπνζν έζνδν (πιεφλαζκα) ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

34 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δμνξζνινγηζκφο θαη θαηαγξαθή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην 2014, αλέπηπμε κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε Κεληξηθή Γηνίθεζε ζε ινγαξηαζκνχο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ηφρνο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, ν εληνπηζκφο ησλ αλελεξγψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά, κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Έηζη, εθδφζεθε ε ππ αξηζ. 2/70727/Α0024/ (ΦΔΚ Β 2471) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία έθιεηζαλ 902 ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη πνζφ ,63 επξψ κεηαθέξζεθε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη, θαζψο εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ άιινη 837 ινγαξηαζκνί, απφ ηνπο ν- πνίνπο πεξίπνπ 380 εθηηκάηαη φηη ζα θιείζνπλ θαη ηπρφλ ππφινηπα ζα κεηαθεξζνχλ ζηα δηαζέζηκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Παξάιιεια, ζα εμεηαζζεί θαη ε αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ην Γεκφζην ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ζε ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ πφξσλ ηνπ. Ρπζκίζεηο επί ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, αμηνπνίεζε θάζε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ππ αξηζ. 2/38310/0025/2014 (ΦΔΚ Β 1262) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ παξεζρέζε ε δπλαηφηεηα, ζην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί ή ξπζκηζζεί δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λα ηχρνπλ αλαζηνιήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ δφζεσλ απφ έσο θαη , κε κφλε ππνρξέσζε απφ κέξνπο ηνπο ηελ θαηαβνιή ησλ ηφθσλ. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαιιαγκέλεο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξενιπζίνπ θαη εθκεηαιιεπφκελεο ην γεληθφηεξν πιαίζην ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Πεξαηηέξσ, εηδηθή κέξηκλα ειήθζε γηα ηνπο ηδηψηεο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε- πιήγεζαλ απφ ζεηζκνχο ηα ηειεπηαία έηε (2011 σο θαη 2014), εμαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εμαίξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδφζεθαλ ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε δάλεηα κε ζθνπφ ηελ α- πνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην Ν. 2322/1995. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ Νφκνπ, ην 1995, ζπλεθηηκψληαο ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο έρνπλ αιιάμεη αηζζεηά. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζηα επηηαζζφκελα απφ ην Δπξσπατθφ Γίθαην πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 34 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

35 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλακφξθσζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ήδε πξνβεί ζε βειηηψζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4151/2013. Παξάιιεια, ζε ζπλέρεηα ησλ βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ επί ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εγγπεηηθή επζχλε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνσζείηαη ν πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφο ηνπ ψζηε λα κελ γίλεηαη θαηάρξεζή ηνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο ζεζκνζέηεζεο λένπ πιαηζίνπ παξνρήο εγγπήζεσλ, ην νπνίν ζα απνζαθελίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο εγγχεζεο, ζέηνληαο δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ελψ παξάιιεια ζα δηαζθαιίδεη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία. Κη απηφ, δηφηη έρεη θαηαζηεί ζαθέο, πνιιψ δε κάιινλ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φηη είλαη απαξαίηεηε ε ιεινγηζκέλε παξνρή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ, ζχκθσλα κε εθ ησλ πξνηέξσλ ηηζέκελα, δηαθαλή, θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θαηφπηλ ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξίπησζεο. 3. ηνρεπκέλεο δξάζεηο εμνξζνινγηζκνχ δεκφζησλ δαπαλψλ Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ην έηνο 2014 ήηαλ νξζνινγηθή, ζπλερίδνληαο λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ εμνξζνινγηζκνχ θαη αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλερίζζεθε ε εθαξκνγή πθηζηάκελσλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ είραλ ζεζκνζεηεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε, νη νπνίεο είραλ σο ζθνπφ αθελφο κελ ηελ παγίσζε ηεο λέαο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην Γεκφζην, αθεηέξνπ δε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ). Χζηφζν, θαζψο ε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ζπλερήο θαη απαηηεί δηαξθείο πξνζαξκνγέο, ζε κηα δπλακηθή θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κεραληζκνχ ακνηβψλ θαη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ, θαζψο επίζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ζρεηηθψλ ζηνρεπκέλσλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη δξάζεσλ κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο πξνβιέπνληαλ ζην ΜΠΓ : Μειέηε αλακφξθσζεο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, κε ζηφρν ηελ απνζπκπίεζε ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη ηε ζχλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ηε ζέζε επζχλεο πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο. Μειέηε φισλ ησλ κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ρνξήγεζεο ησλ παξνρψλ απηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ άξηζησλ πξαθηηθψλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλακφξθσζε ηνπ Νφκνπ πεξί νδνηπνξηθψλ (Ν. 2685/1999), πξνθεηκέλνπ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο εληφο θαη εθηφο επηθξάηεηαο φζσλ θηλνχληαη κε εληνιή γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο λα εμνξζνινγηζζεί θαη λα εθζπγρξνληζζεί. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΓΛΚ, ζπλερίζηεθε ε παξαθνινχζεζε, κέζσ επηηφπησλ επηζθέςεσλ γηα ηε ζπιινγή θαη κειέηε θαηάιιεινπ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, ηεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΗΓ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ελψ επαλεθηηκήζεθε εθ λένπ θαη αλαδηακνξθψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

36 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δπηπξφζζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4307/2014 (ΦΔΚ Α 246, ), ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αθνχ έιαβε, σο φθεηιε, ππφςε ηηο παξνχζεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εθαξκνδφκελν Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Κηλνχκελν, ζπλεπψο, εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, πξνέβε ζηελ αλαδξνκηθή, απφ , αλαπξνζαξκνγή ησλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο. Με απηή ηε ξχζκηζε, δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ρνξήγεζεο κηζζνινγηθψλ πξναγσγψλ (Ν. 3986/2011, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012) θαη δελ επεξεάζηεθε ε εθάπαμ ρξεκαηηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγήζεθε ζηα ελ ιφγσ ζηειέρε εθέηνο, εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 2013 (Ν. 4254/2014). Δπηπξφζζεηα, κε ηνλ ίδην Νφκν, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζνξίζηεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ αλαδξνκηθψλ δηαθνξψλ απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο , πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ηα κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνχρνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο 88/2013 ηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Άξζξνπ 88 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο (Μηζζνδηθείν). εκεηψλεηαη φηη, ζε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο απφθαζεο ηνπ Μηζζνδηθείνπ, γηα ηνπο ελ ιφγσ ιεηηνπξγνχο έρεη επέιζεη, απφ , κέζσ πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο (Άξζξν 181 Ν. 4270/2014, ΦΔΚ Α 143), κηζζνινγηθή απνθαηάζηαζε εηο νιφθιεξνλ γηα ηηο ηξέρνπζεο απνδνρέο ηνπο, ζην χςνο πνπ απηέο ήηαλ ηελ , εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πεξηθνπψλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012. Γηα ην 2015, ζρεδηάδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ηαθηηθήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο κηζζνινγηθψλ δεδνκέλσλ απφ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ αληίζηνηρσλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 4. Δθάπαμ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ 2013 Ζ επίηεπμε θαη ε ππεξθάιπςε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ηνπ 2013, θαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ην 2014, σο απνηέιεζκα ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ αθνινπζήζεθε, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο κέζσ ηεο δηαλνκήο κέξνπο ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ην 2013, κε ηε κνξθή «θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο». Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85), ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» δηαλεκήζεθε γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη νηθνγελεηψλ κε ρακειφ ζπλνιηθφ εηήζην εηζφδεκα θαη αθίλεηε πεξηνπζία κηθξήο αμίαο, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε δηαθηλδχλεπζε ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Με βάζε ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» πνπ θαηαβιήζεθε ήηαλ εθάπαμ, αθνξνιφγεην, δελ ππφθεηλην ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ θαηαζρφηαλ νχηε ζπκςεθηδφηαλ κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγηδφηαλ ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έιαβαλ ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» αλήιζε ζε λνηθνθπξηά θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηέζεθε κέρξη ζήκεξα δηακνξθψζεθε ζε ,18 επξψ. 5. Πνιηηηθή ειέγρνπ δεκνζίσλ δαπαλψλ Ζ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, φπσο θαη ε θάζε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, απαηηεί έιεγρν πξνο απνθπγή ιαζψλ θαη θαηαπνιέκεζε ησλ θαηαδνιηεχζεσλ (απάηε), δεδνκέλνπ φηη ε απνπζία ειέγρνπ επλνεί ηελ θαθνδηαρείξηζε. 36 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

37 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Πεξαηηέξσ, ν έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο απνβιέπεη: ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ Γηαηαθηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαλνληθήο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ απφ ηνπο π- πνιφγνπο. ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ ζε πεξίπησζε κε λφκηκεο δηαρείξηζεο. ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο πνπ ηπρφλ πξνθιήζεθε ζην Γεκφζην. Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη έθηαζε θαη βάζνο, λα αζθείηαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηφπν θαη λα ππεηζέξρεηαη ζηελ νπζία ησλ δαπαλψλ ρσξίο λα παξακειεί ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ. ην πιαίζην απηφ, ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη, πέξα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο θαη ηεο ηππηθήο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο, ζην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο, εθφζνλ απφ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ή απφ άιιν ιφγν πεγάδεη βάζηκε ππφλνηα σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή ππφζηαζε ή ηελ έθηαζε ηεο, αληίζηνηρεο πξνο ηε δαπάλε, ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ. Αληηθείκελν ηνπ αζθνχκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ απνηειεί επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πξφνδν θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο, θαζψο θαη ζηελ άζθεζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ (έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δαπάλεο). Παξάιιεια πξνο ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε πξνψζεζε ξπζκίζεσλ πνπ λνκηκνπνηνχλ δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί ε κε ζχλλνκε θαηαβνιή ηνπο, αλαηξέπνληαο, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απνβιέπεη ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ απνξξφθεζε ησλ πηζηψζεσλ, ηελ πιεξσκή ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην Γεκφζην, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, θαη ηε ζπλαθφινπζε δηνρέηεπζε πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. Θεζκηθφ πιαίζην Με ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 21-22Α ηνπ Ν. 3871/2010 θαη ηνπ ΠΓ 113/2010 θαη ζην πιαίζην επαχμεζεο ηεο επζχλεο ησλ δηαηαθηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ (δεζκεχζεσλ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, παξαθνινπζείηαη, πιένλ, ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο δηαηάθηεο, κέζσ ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ε πνξεία ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ, νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη, ζε πξψηκν ζηάδην θαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ελέξγεηαο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ θνξέα. Παξαθνινπζείηαη επίζεο ε πνξεία πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθείνπ θνξέα πξνο ην ζθνπφ απνθπγήο ηεο ζψξεπζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θαζπζηέξεζεο ζηελ πιεξσκή ησλ πηζησηψλ, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειεγθηηθήο ζσξάθηζεο, αλαζεσξήζεθε, επί ηεο νπζίαο, ν Ν. 3492/2006 κε ην Ν. 4081/2012, δηακνξθψλνληαο έλα ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, ην νπνίν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ζηα ειεγθηηθά πξφηππα, ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εμπγίαλζε ησλ δνκψλ θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ειεγθηηθή ζσξάθηζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειέγρσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηεί λέα ειεγθηηθή πξνζέγγηζε, ςεθίζηεθε ν Ν. 4151/2013. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ζε ζπλέρεηα ησλ βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Ν. 4081/2012, επηρεηξήζεθε ε ελδπλάκσζε, ηφζν ζηειερηαθά φζν θαη νξγαλσηηθά, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΓΛΚ πνπ αζθνχλ δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

38 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Έιεγρνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) Ο έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΓΛΚ ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή πξαγκαηνπνίεζεο κε ζχλλνκσλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ απνξξίθζεθαλ απφ ηηο ΤΓΔ σο κε ζχλλνκεο θαηά ηα έηε , δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Πίλαθαο 2.2 Απνξξίςεηο δαπαλψλ ειεγρφκελσλ απφ ηηο ΤΓΔ (ζε επξψ) α/α Διεγρφκελνη θνξείο Τποςπγεία , , ,00 2 Αποκενηπυμένερ Διοικήζειρ ηέυρ Πεπιθέπειερ και Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ , , ,78 Τποςπγείυν 3 Πεπιθέπειερ - ηέυρ Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ , , ,00 4 Λοιπά ΝΠΔΔ πεπιλαμβανομένυν Και ΟΣΑ Α βαθμού , , ,34 χλνιν , , ,12 Σα κεγαιχηεξα πνζά απφξξηςεο κε λφκηκσλ δαπαλψλ εκθαλίδνληαη, θπξίσο, ζηε κεηαθνξά καζεηψλ, ζηα νδνηπνξηθά έμνδα, ζηα κηζζψκαηα θηηξίσλ, ζηηο πξφζζεηεο παξνρέο, ζηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ ζηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα, ζηηο απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θ.ιπ. Παξφηη ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απνξξίςεσλ κε λφκηκσλ δαπαλψλ, απφ ηηο ΤΓΔ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 61,8 εθαη. επξψ, πνζφ ην νπνίν απνηειεί έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθά ειεγρφκελεο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο ζεηηθφ γηα ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. Άιισζηε, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ: Ο απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αζθνχκελσλ ειέγρσλ. Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ειεγρφκελσλ πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο. Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλεηαη φηη ζην αλσηέξσ πνζφ δελ πεξηιακβάλεηαη θαη δελ πξνζκεηξάηαη, θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί, ην χςνο ησλ δαπαλψλ κε πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο ή/θαη θαλνληθφηεηαο, νη νπνίεο επηζηξέθνληαη ζην θνξέα θαη ελ ηέιεη δελ επαλέξρνληαη απφ ηνπο δηαηάθηεο γηα εληαικαηνπνίεζε. Γηνηθεηηθέο-θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ απφ ηηο ΤΓΔ ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηαβάιιεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε άιισλ απαξαίηεησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ξπζκίζεσλ. Δηδηθφηεξα θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηα αθφινπζα κέηξα: Δμφθιεζε απφ ηηο ΤΓΔ ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ (Άξζξν 28 ηνπ Ν. 4151/2013). πκπιήξσζε ησλ νξγαληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΚ, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 38 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

39 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 χζηαζε ζηηο ΤΓΔ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο, κε Απηνηειψλ Γξαθείσλ Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ θαη Λνγηζηηθνχ, κε αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα ησλ ΤΓΔ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. Δλζσκάησζε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε θαη ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2011/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011, πνπ πξνβιέπεη λέεο ζχληνκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο πνηλέο απνδεκηψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο θαη νξηζκφο ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ. Έθδνζε θαη παξνρή ζεηξάο νδεγηψλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε, ππνβνιή θαη εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ επηρνξεγνχκελσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ΝΠΓΓ. Παξάιιεια, πξνγξακκαηίδνληαη: Ζ δηαθίλεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ αλάπηπμε δηεπαθψλ κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ άιισλ θνξέσλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) κε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΟΠΓΠ). Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ (Ν. 4270/2014). Έιεγρνη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) Δληφο ηνπ έηνπο 2014, ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ηεο ΓΓΓΔ δηεπξχλζεθε θαηά πνιχ, ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, ε νπνία θαηαξγήζεθε ζηηο Δηδηθφηεξα, επήιζαλ νη αθφινπζεο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΓΓΓΔ: Με ην Ν. 4254/2014 θαη ην Ν. 4261/2014 ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. Με ην Ν. 4254/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4262/2014 κεηαθέξζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ 90 νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ, ζηηο νπνίεο κεηαθέξζεθε κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δ- πηζεσξεηψλ. Με ην Ν. 4281/2014 πξνβιέθζεθε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ε ιεηηνπξγία 13 Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζε επίπεδν κε Απηνηεινχο Γξαθείνπ, ζηηο αληίζηνηρεο έδξεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ. Ξεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δθηάθησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. Καηά ην έηνο 2014, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαηφπηλ εηζαγγειηθψλ παξαγγειηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ππνπέζνπλ ζε παξαγξαθή, ελψ ε θαηάξηηζε ε- ηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ ειέγρσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή πληνληζκνχ Διέγρσλ (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 4081/2012), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Δηδηθφηεξα κέρξη ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ 2014: Δθδφζεθαλ 86 λέεο εληνιέο ειέγρνπ θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, εθ ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθαλ 56 έιεγρνη, νη δε ινηπνί είλαη ζε εμέιημε. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

40 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Οινθιεξψζεθαλ 17 έιεγρνη πνπ είραλ μεθηλήζεη ην πξνεγνχκελν έηνο. Γηελεξγήζεθαλ 2 έθηαθηνη έιεγρνη θαηφπηλ αηηήκαηνο πνιηηηθήο εγεζίαο. Γηελεξγήζεθε 1, πξνγξακκαηηζκέλνο απφ ην έηνο 2013 θαη επηιεγκέλνο βάζεη αλάιπζεο θηλδχλνπ, ηαθηηθφο έιεγρνο ζε ΑΔΗ. Καηά ην ίδην έηνο: πλερίζηεθε ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο, ηξνπνπνίεζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ Κνηλψλ Τ- πνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3492/2006 κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ιφγσ ησλ ζπλερψο επεξρφκελσλ κεηαβνιψλ. Βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην νινθιήξσζεο ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΛ. Θσξαθίζηεθε ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, θαζψο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν. 4261/2014 παξαζρέζεθε λνκηθή ζηήξημε θαη πξνζηαζία ζηνπο ειεγθηέο, νη νπνίνη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν ηεο πνηληθήο δηψμεσο θαη ηεο παξαπνκπήο ηνπο ζην αθξναηήξην. ε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, θαηφπηλ ηεο εθπφλεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηεο εγθπθιίνπ «Πξφηππα θαη Μεζνδνινγίεο ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ», ζπζηάζεθαλ κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ησλ λέσλ Οξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηα αλσηέξσ πξφηππα. Σαπηφρξνλα πξνσζνχληαη θαη ζρεηηθέο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Ζ νινθιήξσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3492/2006, ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Έιεγρνη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ χκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην έηνο 2014 δηελεξγήζεθαλ απφ ηε ΓΓΓΔ 40 ζρεηηθνί έιεγρνη, σο εμήο: Οη 8 έιεγρνη είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο επί ησλ ζπζηάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πνπ ζπγρσλεχζεθαλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, θαηφπηλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο Οη 32 έιεγρνη είραλ σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζε θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ είραλ ιάβεη κεγάια πνζά ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμφθιεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: Σεο ζπλεπνχο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ. Σεο εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πνζψλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζην ΓΛΚ κέζσ ησλ κεληαίσλ δειηίσλ θαη εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. Σεο δηαπίζησζεο ζψξεπζεο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ. Σεο δηαπίζησζεο ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ 2011 απφ ηνπο θνξείο, ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηηο ζπζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ε- ιέγρσλ. Σεο θαηά πξνηεξαηφηεηα πιεξσκήο νθεηιψλ ζε εηαηξείεο παξνρήο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θιπ. Έιεγρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκάησλ Ζ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ) απνηειεί ηε κνλαδηθή αξρή ειέγρνπ ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ ), ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) Αιηεία ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο Αιηείαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ΔΟΥ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

41 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δπηπιένλ ε ΔΓΔΛ, θαηά ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν έρεη δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζε έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο , ζε έξγα πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ην Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) , ελψ είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ). Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρσλ ηεο ΔΓΔΛ, φπσο ην εηήζην πξφγξακκα, ν απνινγηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο απνηεινχλ αληηθείκελν ελεκέξσζεο, ζπληνληζκνχ θαη ζπκθσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Ζ ΔΓΔΛ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηαηεξεί Οξγαλσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα σο βάζε δεδνκέλσλ θαη εξγαιείν παξαγνκέλσλ ειεγθηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη θαη απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, ηφζν ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειέγρσλ φζν θαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη επξήκαηα, αμηνινγήζεηο θαη ζπζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη είλαη δχν ηχπσλ. Ο έιεγρνο ζην ζχζηεκα ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη ν έιεγρνο ζηηο πξάμεηο. Ζ ΔΓΔΛ ειέγρεη εηεζίσο, ζηε δηάξθεηα κηαο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ: Σνπο θνξείο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ επηιέγνληαη, είηε κε βάζε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν Αλάιπζεο Κηλδχλσλ είηε σο πεξηνρέο θηλδχλνπ. Σπραίν δείγκα πξάμεσλ, φπνπ ειέγρνληαη νη δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην ζθάικα θαη λα εληνπηζζνχλ νη πεξηνρέο θηλδχλνπ. πκπιεξσκαηηθφ δείγκα πξάμεσλ πνπ επηιέγεηαη κε θξηηήξηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ή/θαη επηθηλδπλφηεηαο. πλνςίδνληαο ηελ πνξεία ησλ ειέγρσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ , παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ε θαηάζηαζε ηεο θάιπςεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ κε ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πίλαθαο 2.3 Διεγθηηθή Γξαζηεξηφηεηα Φνξείο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ Α. ΔΠ ηφρσλ 1 θαη 2 ΔΠΑ Πιήζνο θνξέσλ Διεγρζέληεο θνξείο (Σνπιάρηζηνλ ζε έλα ΔΠ/Σακείν) Διεγρφκελνη θνξείο (Πεξηιακβάλνληαη θαη νη έιεγρνη ηεο πεξηφδνπ ) % Κάιπςεο (Πεξηιακβάλνληαη θαη νη έιεγρνη ηεο πεξηφδνπ ) Απσή πιζηοποίηζηρ Διασειπιζηικέρ απσέρ Ενδιάμεζοι θοπείρ διασείπιζηρ - Πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Β. ΔΠ Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηφρνπ 3 ΔΠΑ Απσή πιζηοποίηζηρ Διασειπιζηική απσή Κοινή ηεσνική γπαμμαηεία Γ. ΔΠ Αιηείαο ΟΠΕΚΕΠΕ Διασειπιζηική απσή Ενδιάμεζοι θοπείρ διασείπιζηρ ε φηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο πξάμεσλ/ππνέξγσλ ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο γηα φια ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ππνέξγσλ γηα ηελ ειεγθηηθή πεξίνδν ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

42 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ζα γίλεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 (κε βάζε ηηο δεισζείζεο ζηελ ΔΔ δαπάλεο γηα ην έηνο 2014) θαη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο εκεηψλεηαη φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ζα εμεηαζηεί θαη ε αλάγθε επηινγήο ζπκπιεξσκαηηθνχ δείγκαηνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΔ ην Γεθέκβξην 2014, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1083/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1198/2006. ε φ,ηη αθνξά ηα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο , νη κέρξη ζήκεξα δηελεξγεζέληεο έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ έρνπλ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο: Οη έιεγρνη ηεο ΔΓΔΛ κέρξη έρνπλ ππεξθαιχςεη ην πνζνζηφ ηεο θαλνληζηηθήο απαίηεζεο γηα θάιπςε ηνπ 15% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, έρνληαο θαιχςεη ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ δεισζεηζψλ δαπαλψλ γηα ην Σακείν πλνρήο θαη πεξίπνπ ην 75% ησλ έξγσλ. Έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο ηφζν ν Σνκέαο Μεηαθνξέο φζν θαη ν Σνκέαο Πεξηβάιινλ, θαζψο θαη φινη νη Τπνηνκείο ζηνπο νπνίνπο απηνί δηαθξίλνληαη: Γξφκνη, Ληκάληα, ηδεξφδξνκνη, ηεξεά θαη Τγξά Απφβιεηα, Όδξεπζε, Γηαρείξηζε Οκβξίσλ θιπ. Έρνπλ ειεγρζεί φινη νη θχξηνη θνξείο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη, εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 77 θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο ζηελ πεξίνδν , έρνπλ ειεγρζεί νη 62 ηνπιάρηζηνλ κία θνξά (δειαδή πνζνζηφ πεξίπνπ 80%). Έρνπλ ειεγρζεί έξγα φισλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηεο πεξηφδνπ Δληφο ηνπ έηνπο 2014, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, θαη ιφγσ θάιπςεο ησλ Καλνληζηηθψλ ζηφρσλ, δελ θξίζεθε α- παξαίηεηε ε δηελέξγεηα λένπ ειέγρνπ δαπαλψλ ζε έξγν ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Χζηφζν, θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο δηελεξγήζεθαλ, απφ ηελ ΔΓΔΛ, 4 έιεγρνη ζε ηζάξηζκα έξγα ηνπ Σακείνπ πλνρήο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ή κε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ. εκεηψλεηαη φηη, ην πεδίν ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ ηεζζάξσλ ειέγρσλ αθνξνχζε α- πνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ απηψλ θαη φρη έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο. 5. Γξάζεη5. ο Β ειηηψζεο Γηαδηθαζίαο πληαμηνδφηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε 6. Γξάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδφηεζεο Ζ δηαδηθαζία ζπληαμηνδφηεζεο ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ (πνιηηηθψλ θαη έλζηνισλ) απνηειεί δήηεκα πνπ αθελφο απνβιέπεη ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε, αθεηέξνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Με ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλειήθζεζαλ πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Οη πνιίηεο πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην ΓΛΚ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ννεκβξίνπ 2014, αλέξρνληαη ζηα άηνκα, ελψ νη αηηήζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζε ησλ ππαγφκελσλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή πξνζηαζία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αλήιζαλ ζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο εηξά δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ Δθαξκφδεηαη απζηεξή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθήο, δηαθαλνχο θαη ακεξφιεπηεο εθαξκνγήο ηεο ζεηξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Καηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο νδεγίαο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ πξνο ζπληαμηνδφηεζε πνιηηψλ, ηεξείηαη απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αδηθαηνιφγεηε πξνψζεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ εηο βάξνο παιαηνηέξσλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ειέγρεηαη ν ππάιιεινο, ζχκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν. 3528/2007). Δμαίξεζε εθαξκφδεηαη κφλν γηα πεξηπηψζεηο γηα ηηο ν- πνίεο ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο (αληθαλφηεηα 67% γηα ηνλ/ηελ ππνςήθην/α πξνο ζπληαμηνδφηεζε, γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ή γηα παηδί). 42 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

43 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δπηπξφζζεηα, κε ην Ν. 4151/2013, θαζνξίζηεθε λνκνζεηηθά πιένλ, ζε απζηεξφ πιαίζην, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζχληαμεο ηνπ Γεκνζίνπ. Δηδηθφηεξα: Οξίζηεθε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία κέρξη δχν κήλεο γηα ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππαιιήινπ ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ ΓΛΚ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ ζπληαμηνχρνπ, θαη κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο θαλνληζκνχ ηεο ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ ηνπ ΓΛΚ. Θεζπίζηεθαλ θπξψζεηο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα παξαβηάζνπλ ηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο. Με ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο απαιείθνληαη θαηλφκελα θαζπζηέξεζεο θαη θσιπζηεξγίαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ, επηβαξχλνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ελψ επηβάιιεηαη ε απφιπηε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνψζεζεο ησλ ππνζέζεσλ. Πξνθαηαβνιή ζχληαμεο Με ην Ν. 4151/2013 θαζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά, ν ζεζκφο ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο απφ ην Γεκφζην, ψζηε λα απαιεηθζεί ην κηζζνδνηηθφ θελφ πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα, θαη ην νπνίν αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο κέρξη ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο θαλνληδφκελεο ζχληαμεο. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ σθειεζεί απφ ηελ πξνθαηαβνιή ζχληαμεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία κελφο Ννεκβξίνπ 2014, αλέξρεηαη ζε Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή ηνπ βαζκνχ πνπ έθεξε ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. Σν θαζαξφ πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο ζχληαμεο θαιχπηεη, πεξίπνπ ην 65%, ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ηεο νξηζηηθήο ζχληαμεο πνπ ζα ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο. Υξφλνο αλακνλήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ Οη ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο δηεπζέηεζαλ, ελ πνιινίο, ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο απφ ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην Μάξηην ηνπ 2013, κε απνηέιεζκα λα ζπληκεζεί ν ρξφλνο απνλνκήο ζχληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο. πγθεθξηκέλα, ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο, εληφο ηνπ ΓΛΚ, έρεη πεξηνξηζηεί ζε 2-3 κήλεο γηα ηα ζηειέρε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ζε 4-5 κήλεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ιεηηνπξγνχο θαη ζε πεξίπνπ 6 κήλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ΝΠΓΓ θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Γειαδή, ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο έρεη κεησζεί, κεζνζηαζκηθά, ζηνπο 4-5 κήλεο. Σαπηφρξνλα, γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ έρεη πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά ε άληιεζε αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γειηίν Αηνκηθήο θαη Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο (ΓΑΤΚ) απφ ην ΗΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηαρχηεξε έθδνζε απφ απηφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. ηαλ θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή ε δξάζε απηή, ππνινγίδεηαη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ αθνξά ζπληαμηνδνηηθέο πξάμεηο δηαδνρηθήο α- ζθάιηζεο ζα κεησζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ. Δπίζεο, πξνσζείηαη ε άκεζε κεραλνγξαθηθή έθδνζε ησλ πξάμεσλ θαλνληζκνχ ζχληαμεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΑΤΚ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ιήςε ζχληαμεο ηνπ ππαιιήινπ αξθεί ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζην Γεκφζην. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

44 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4151/2013, ζεζκνζεηήζεθε νιηθή απνγξαθή, θάζε 5 ρξφληα, ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπληαμηνχρνπ, εθκεδελίδεη ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο γηα καθξή ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξίηνπο πνζψλ πνπ πηζηψζεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ιφγσ ηεο δφιηαο κε γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζαλάηνπ απηνχ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Ήδε, γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχληαη ζχληαμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο, ε δηαδηθαζία απνγξαθήο έρεη απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ έξεπλα έρεη δηαπηζησζεί φηη νη κε θαηαγεγξακκέλνη ζπληαμηνχρνη αλέξρνληαλ ζηνπο 385. Δ- πίζεο, απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο θαη κέρξη ζήκεξα δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηνο ζπληαμηνχρσλ κε εκεξνκελία ζαλάηνπ πξνγελέζηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαδεηήζεθαλ αξρηθά κέζσ ΓΗΑ νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο ζπληάμεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 64,4 εθαη. επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ έρεη αλαθηεζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 42,1 εθαη. επξψ κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 27,5 εθαη. επξψ αλαιήθζεθαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπληαμηνχρσλ, κέζσ ΓΗΑ. 14,6 εθαη. επξψ, ελ κέξεη επηζηξάθεθαλ κε δηπιφηππν είζπξαμεο εθ κέξνπο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαη ελ κέξεη θαηαινγίζζεθαλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ εηο βάξνο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο. Γηα πνζφ 22,3 εθαη. επξψ ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπλερίδεηαη (αλαδήηεζε απφ θιεξνλφκνπο θαη θαηαινγηζκφο ζπλδηθαηνχρσλ ή θιεξνλφκσλ ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ). Σαπηφρξνλα, αμηνπνηείηαη ην ζχζηεκα «ΑΡΗΑΝΓΖ» γηα ηελ άκεζε δηαγξαθή ησλ ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ. Παξνρή πιεξνθνξηψλ εμ απνζηάζεσο Έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, δηαδηθηπαθή πχιε (portal) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγθαίαο δηαθάλεηαο. Μέζσ ηνπ ελ ιφγσ portal νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο έρνπλ ήδε ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη, απφ , παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ελψ πξννπηηθά ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο. Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ portal ήδε δηεπθνιχλεη πιήζνο πνιηηψλ πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πξνζέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία πληάμεσλ αθφκα θαη γηα ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο, δπζρεξαίλνληαο ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην portal, ζα δηεπθνιχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, απνθνξηίδνληαο αλάινγα ηελ Τπεξεζία πληάμεσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθή αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Παξάιιεια, έρεη μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ απεπζείαο απφ ηνλ ζπληαμηνχρν, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα ιακβάλεη πεξαηηέξσ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε απφ απηήλ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ πληάμεσλ (αληίγξαθα ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ, αληίγξαθα απνθάζεσλ παξαθξάηεζεο, εκθάληζε πίλαθα νθεηιψλ ζπληαμηνχρνπ). ε κηα πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο κε πνζνηηθά δεδνκέλα, πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πληάμεσλ, ην φθεινο γηα κεηαβνιή αηνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ην έηνο 2013, μεπεξλά ηηο αηηήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο αθνξνχλ ζε: Αηηήζεηο αιιαγήο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (7.677). 44 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

45 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Αηηήζεηο αιιαγήο ΗΒΑΝ κέζσ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (13.876). Αηηήζεηο αιιαγήο ζηνηρείσλ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο (2.561). Αηηήζεηο ρνξήγεζεο αληηγξάθνπ ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεο (293). Δπίζεο, γίλεηαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή αξρείσλ γηα ηελ θαηαβνιή εμφδσλ θεδείαο ζηνλ ΟΠΑΓ (αθνξά πεξηπηψζεηο γηα ην 2013), ελψ έρεη απηνκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο νθεηιψλ απφ δάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο κε ηελ πξαθηηθή απνηχπσζε ησλ λέσλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθηεηακέλν εχξνο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη λα απνδεζκεπηεί πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηά δψζεο παξνρή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη ζαθέο φηη αθελφο κελ ν πνιίηεο δελ ηαιαηπσξείηαη πιένλ, αθνχ πεξηνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε γξαθεηνθξαηία, αθεηέξνπ δε αμηνπνηείηαη ην πξνζσπηθφ ζε άιιεο, πεξηζζφηεξν επσθειείο θαη αλαγθαίεο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ δξάζεηο. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην θεληξηθφ ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απφ Παξάιιεια, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο πληάμεσλ θαζψο θαη ππαιιήισλ απηήο. Ζ θφξκα επηθνηλσλίαο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο κε ηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγή πεδίσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, φπσο ε αλαθνξά ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ελφο ηειέθσλνπ επηθνηλσλίαο (ζηαζεξφ ή θηλεηφ), θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ ηεο ζχληαμεο, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επηζχλαςεο εγγξάθσλ. Δπίζεο, απφ , έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία λένπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ην νπνίν, παξά ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δεηεκάησλ, θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν εχξνο ησλ εξσηεκάησλ ησλ ππαγνκέλσλ ζην ζπληαμηνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Γεκνζίνπ. Σν λέν ηειεθσληθφ θέληξν ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ αξηζκφ , ζε πελζήκεξε βάζε θαη εξγάζηκεο ψξεο (07:30 π.κ. έσο ηηο 03:30 κ.κ.). Μέρξη ζήκεξα ην ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξεηεί άλσ ησλ 700 πνιηηψλ θαζεκεξηλψο. 7. Αμηνπνίεζε αδξαλψλ πφξσλ Με ην Ν. 4151/2013 επηθαηξνπνηήζεθε, νπζηαζηηθά θαηαξηίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ αδξαλψλ θαηαζεηηθψλ πφξσλ, επηηξέπνληαο, κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζηήξημε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έηζη, κε απιφ, αιιά θαη ιεπηνκεξεηαθφ, ηξφπν ξπζκίζηεθε φιε ε δηαδηθαζία ρξήζεο θαη απφδνζεο απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αδξαλείο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην Γεκφζην. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλνπηηθά: Απνηππψζεθε κε ζαθήλεηα ν νξηζκφο ηνπ αδξαλνχο ινγαξηαζκνχ θαη νξίζζεθε φηη κεηά ηελ επεξρφκελε παξαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαζέηε απφ ηελ παξέιεπζε εηθνζαεηίαο απφ ηελ ηειεπηαία απνδεδεηγκέλε ζπλαιιαγή κε ηελ ηξάπεδα, ηα ρξήκαηα απνδίδνληαη ζην Γεκφζην. Ζ παξαγξαθή δελ επέξρεηαη κε αηθλίδην ηξφπν αιιά κεηά απφ ππνρξεσηηθέο 3 εηδνπνηήζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θίλεζε, ζηα 5, 10 θαη 15 έηε. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ηελ παξέιεπζε ηεο 15εηίαο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ εηδηθφ αξρείν ην νπνίν ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ παξέιεπζε ηεο 20εηίαο θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ λφκηκσλ θιεξνλφκσλ ηνπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Πξνβιέθζεθε φηη ε πίζησζε ησλ θαηαζέζεσλ κε ηφθνπο, θαζψο θαη ε θεθαιαηνπνίεζή ηνπο, δελ ζπληζηνχλ ζπλαιιαγή θαη, ζπλεπψο, δελ δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή. Οπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ί- ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

46 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 δξπκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα νθείιεη λα απνδίδεη ζπγθεληξσηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζην Γεκφζην ηα ππφινηπα ησλ αδξαλψλ θαηαζέζεσλ καδί κε ηνπο α- λαινγνχληεο ηφθνπο. Θεζπίζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε θαλφλεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ψζηε ζηνπο εηήζηνπο ειέγρνπο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηελ απφδνζε ππέξ Γεκνζίνπ ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ. Πιαίζην γηα ηηο θνηλσθειείο πεξηνπζίεο θαη ηηο ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο Με ην Ν. 4182/2013 επηθαηξνπνηήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη εθζπγρξνλίζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη επνπηεία ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεζκνζέηεζε κηαο ζπλεθηηθήο δέζκεο παξεκβάζεσλ ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλεο βαζηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, εμνξζνινγηζηηθήο δηνίθεζεο θαη δηαθαλνχο δηαρείξηζεο. Έηζη, κε ηηο ελ ιφγσ παξεκβάζεηο αληηκεησπίδεηαη ε εθηξνπή ηεο δηαρείξηζεο απφ ηε βνχιεζε ηνπ δηαζέηε θαιχπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή επηηαγή. Δλζσκαηψζεθαλ δηαηάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Καζηεξψζεθε, γηα πξψηε θνξά, Μεηξψν Κνηλσθειψλ Πεξηνπζηψλ θαη ρνιαδνπζψλ Κιεξνλνκηψλ, κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε φισλ ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Καζηεξψζεθαλ ηαθηηθνί θαη πεξηνδηθνί έιεγρνη φισλ ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρφο ηνπο κε ηελ ζπλδξνκή ηδησηψλ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο. Δηδηθφηεξα: Δηζήρζεζαλ ηαρείεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ εθθαζάξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ πεξηνπζηψλ ειέγρνπ. Οξγαλψλεηαη κεηξψν πξνζψπσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ, κε ηεθκεξησκέλε ππνδνκή θαη πηζηνπνηεκέλε ηερλνγλσζία πξνθεηκέλνπ απηά ηα πξφζσπα λα αζθνχλ θαζήθνληα εθθαζαξηζηψλ, εθηειεζηψλ, δηνηθεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ, θαζψο θαη θεδεκφλσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ. Δηζήρζεζαλ επέιηθηεο δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηηκψκελσλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Θεζπίζηεθαλ ζχγρξνλα εξγαιεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Απνθεληξψζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο επνπηείαο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζή ηεο. Αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηα κέζα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θεληξηθνχ κεηξψνπ, πξνζβάζηκνπ ζην θνηλφ, ζην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκνη, κεηαμχ άιισλ, νη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί ησλ θνηλσθειψλ πεξηνπζηψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζήο ηνπο. 8. Φνξνινγηθή πνιηηηθή Φνξνινγηθή Πνιηηηθή Ο επξχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αζθνχκελεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εδξαίσζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ ν θαζέλαο ζα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαη ζα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, θάησ απφ εληαίνπο θαλφλεο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηεο ε- μαηξέζεηο. Δπί ηεο νπζίαο, ε επηδίσμε απηή απνηππψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έληαμε ηνπ «αθαλνχο» ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» πεδίν ηεο, ε νπνία ζα επηηξέςεη ηε ζηαδηαθή ειάθξπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ησλ πνιηηψλ. 46 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

47 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα λνηθνθπξηά, είλαη πςειφηεξνη απφ ην κέζν Δπξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη, φκσο, επίζεο αιήζεηα φηη ππάξρεη κεγάιν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ δελ θνξνινγείηαη, παξά ηε βειηίσζε, θαηά 3 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε απηφ ην πεδίν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δίλαη θαζνξηζηηθφ, ζπλεπψο, λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα, εζηηάδνληαο ζην ρηχπεκα ηεο παξανηθνλνκίαο, ζηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Έηζη, φζν πεξηζζφηεξν πξνζεγγίδνληαη απηνί νη ζηφρνη, ηφζν δηεπξχλεηαη ε επρέξεηα γηα ειάθξπλζε ησλ ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίνη φρη κφλν έρνπλ επηβαξπλζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά έρνπλ ππνζηεί θαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ ήδε γίλεη βήκαηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, δεδνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ πξνσζεζεί κεηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, νη νπνίεο ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα επεθηαζνχλ κε ηελ ζπλέρηζε ηεο επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα, κεηψζεθαλ: Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο κε αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκα κέρξη επξψ. Ο αλψηαηνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ απφ 45% ζε 42%. Ο θφξνο ζηα κεξίζκαηα απφ 25% ζε 10%, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο ησλ επελδπηψλ απφ 40% ζην 33% πεξίπνπ. Ο θφξνο ππεξαμίαο θεθαιαίνπ απφ 20% ζε 15%. Σν εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ θαηά 15% κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΔΔΣΖΓΔ κε ην ΔΔΣΑ, ελψ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΔΔΣΑ θαη ηνπ ΦΑΠ κε ην λέν Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ νδήγεζε ζε αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Ο θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ζην 3%. Ο ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 23% ζην 13%, κε ηελ παξάηαζε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Ο Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά 30%, δηαηεξψληαο ηα δηεπξπκέλα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο, ελψ ην πεηξέιαην θίλεζεο είλαη ζην ρακειφηεξν επηηξεπηφ φξην ηεο ΔΔ. Ζ έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγχεο θαηά 30%. Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα κία δηαξθή πξνζπάζεηα θνξνινγηθνχ εμνξζνινγηζκνχ κέζα απφ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα άκεζα θαη απηά απνηειέζκαηα ζην πεδίν ελίζρπζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαη κε δεδνκέλν φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θπκαίλεηαη απφ 1 3 έηε, επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ ελφο κίγκαηνο άκεζσλ κέηξσλ πνπ ζα θαιχςνπλ, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ εζφδσλ, κε ηελ παξάιιειε πινπνίεζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, επηθέξνληαο κφληκν απνηέιεζκα ζηελ αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ θνξνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή εθζπγρξνλίζηεθε, εκπινπηίζηεθε θαη ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη, κε κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εδξαίσζεο ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θηιηθφ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο, φπσο: Ζ πηνζέηεζε λένπ ζχγρξνλνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κε πξαθηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζσξαθίδεη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα απφ ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε θνξναπνθπγή. Ζ ζέζπηζε, γηα πξψηε θνξά, Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ν νπνίνο ελνπνηεί θαη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα δηάζπαξηεο θαη απνζπαζκαηηθέο ζε έλα εληαίν, ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην λνκνζέηεκα. Ζ θαηάξγεζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ, θαζψο θαη ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ. Ζ απινπνίεζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

48 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ζ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ελψ θαη νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο άιισλ θφξσλ ππνβάιινληαη πιένλ ειεθηξνληθά. Ζ πξνψζεζε, ζηε βάζε ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ, κηαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, εμνπιίδνληαο ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο κε φια ηα λνκηθά εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο, φπσο: Ζ ζέζπηζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ρψξαο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο γηα ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ειεγρφκελεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. Ζ ζέζπηζε ηεο γεληθήο δηάηαμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξναπνθπγήο θαηά ην πξφηππν πνπ έρεη ζπζηήζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ θαη πεξηερφκελν. Ζ ζέζπηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ε εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ζέζπηζε λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα πνπ επηθέξεη ηε κεγαιχηεξε απινπνίεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηε θνξνινγηθή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ κε βάζε ηε βέιηηζηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ 2013/34. Ζ πξνψζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αιιαγψλ ζην πιαίζην ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, ψζηε, ρσξίο λα ζίγεηαη ε απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, λα αληηκεησπηζζεί θαη ε ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα πνηληθνπνίεζεο ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην. Ζ άκεζε ζηειέρσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο. Ζ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Αλαδηάξζξσζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο Καηά ην έηνο 2014 έγηλε ε έλαξμε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη ζην 2015 ή ζπκπιεξψλνληαη κε λέεο πξσηνβνπιίεο. ηφρνο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο. ζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε, ε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ζα ζπλερηζηεί ην 2015 κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ δνκψλ ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Φνξνινγηθήο θαη Σεισλεηαθήο Αθαδεκίαο. Δνίζσςζη ηος ειζππακηικού μησανιζμού Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ κέζσ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ web-banking). Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ επηδφζεσλ/θνηλνπνηήζεσλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο. Ο ζρεδηαζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο φπσο: Οη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ θαη ζπκςεθηζκνχ επηζηξνθψλ. Ζ επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ ειεθηξνληθά, πέξαλ ηεο πθηζηάκελεο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ησλ δηελεξγνχκελσλ πιεηζηεξηαζκψλ. Ζ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ θαηαζρέζεσλ κε ζηφρν ηελ θεληξνπνηεκέλε επηβνιή ηνπο καδηθά ζε βάξνο κεγάισλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηαχισλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ ακεζφηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. 48 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

49 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Καηαπολέμηζη θοποδιαθςγήρ και λαθπεμποπίος Ζ ζχζηαζε ηεο απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκφζησλ Δζφδσλ (ΤΔΓΓΔ) εληφο ηνπ 2014 θαη ε ζηειέρσζε θαη πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο ην 2015, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο θνξναπνθπγήο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο. Ζ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ φγθνπ θαπζίκσλ, ζε φιε ηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο ησλ θαπζίκσλ (έθηνο απφ ηα πξαηήξηα) ζηα δηπιηζηήξηα, εηαηξίεο εκπνξίαο, κεηαθνξείο θαη κεηαπσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θαζψο επίζεο ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ηα πισηά κέζα κεηαθνξάο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο πξνεηδνπνηήζεσλ γηα κε θαλνληθέο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα εληνπίδεηαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαπζίκσλ. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ηρλεζέηεζεο θαη ςεθηαθήο επαιήζεπζεο ζε πξντφληα θαπλνχ θαη αιθνφιεο. Ζ αλάπηπμε e-πεξηνπζηνινγίνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ζθαθψλ αλαςπρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ε είζπξαμε ηνπ ηέινπο πιεχζεο θαη παξακνλήο. Ζ επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψνπ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο δηαθηλεηψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην κεηξψν. Ζ έθδνζε νδεγηψλ θαη έληππσλ αηηήζεσλ γηα ηηο ζπκθσλίεο πξνηηκνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κεηξψνπ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε λέεο επηρεηξήζεηο. Βεληίυζη ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών ππορ ηοςρ πολίηερ και ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ Ζ αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ θπξηφηεξσλ ζηφρσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) (www.publicrevenue.gr). Ζ δεκηνπξγία ηειεθσληθνχ θέληξνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη θνξνινγνχκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ θαζηέξσζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ππελζπκίζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ πξν ηεο θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθείνπ ππνδνρήο θαη ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθνχ ξαληεβνχ κε ζπλαιιαζζφκελνπο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο. Ζ πεξαηηέξσ ειεθηξνληθνπνίεζε ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ εμαγσγψλ. Ζ ζέζπηζε θαη δεκνζηνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ γηα ζπλαιιαγέο κε ηνλ πνιίηε ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαρψξηζεο ησλ παξαγψγσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ - επέθηαζε εθαξκνγψλ ΟΠ-ΓΥΚ. Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο SCHEMA. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

50 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), ην 2014, πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ επαλαπξνζδηνξίζζεθαλ κε ην λ.4152/2013. χκθσλα κ απηέο δφζεθε πξνηεξαηφηεηα: ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ δπλάκεη Δηζαγγειηθψλ Παξαγγειηψλ, πξνο εμαθξίβσζε ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. ηελ έξεπλα ππνζέζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο» ηνπ λ.3691/2008. ηνπο ειέγρνπο πξνζδηνξηζκνχ νπνηαζδήπνηε πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ά- γλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, ή πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ δελ πξνθχπηεη απφ δηαξθή θαη ζηαζεξή πεγή, ε νπνία δελ έρεη θνξνινγεζεί ή απαιιαγεί κε εηδηθή δηάηαμε απφ ην θφξν. ηε δηεξεχλεζε πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δηαβηβάδνληαη απφ δηθαζηηθέο θαη δεκφζηεο ή άιιεο αξρέο, ή αληινχληαη απφ ηελ επηθαηξφηεηα ή αθφκα δίλνληαη απφ πνιίηεο. πγθεθξηκέλα, ην ΓΟΔ, θαηά ην πξψην νθηάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππεξβαίλνληαο ην ζηφρν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ, δηελήξγεζε ζπλνιηθά ειέγρνπο (πνζνζηφ πινπνίεζεο ζηφρσλ 133%), φπνπ δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο ζε παξαβάηεο (κέζν πνζνζηφ παξαβαηηθφηεηαο 72%). Σν ΓΟΔ δέρηεθε, επίζεο, γηα επεμεξγαζία, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 847 Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο, απφ ηηο νπνίεο πεξαίσζε 655, εθθξεκνχλ δε, ηελ , Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο ηξέρνπζεο θαη πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Παξάιιεια, ε Τπεξεζία αλέπηπμε κία ζεηξά απφ δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ήηαλ: Ο ελεξγφο ξφινο ζηε δεκηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ πνπ ζηαδηαθά ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ επηηάρπλζε ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηα πιαίζηα ηεο TASK FORCE for GREECE θαη ηνπ ζρεηηθνχ νδηθνχ ράξηε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα, ελψ ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ.γ.ο.δ., είλαη κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ ζπκκεηνρή, ζην πιαίζην ηεο απξφζθνπηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (OLAF), σο θχξηνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία «Πξφιεςε ηεο Απάηεο ζην πιαίζην ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ησλ Δπελδπηηθψλ Κεθαιαίσλ ηεο ΔΔ». Ζ ζπκκεηνρή, κέζσ εθπξνζψπνπ, ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο «COCOLAF» ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν ηεο OLAF, κε απνζηνιή ηεο, ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε-κέιε γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο απάηεο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξάλνκσλ δξάζεσλ πνπ δεκηψλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Γξαθείνπ Αλάθηεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Κεθαιαίσλ, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο Δζληθφ εκείν Δπαθήο κε ηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ζηε ρψξα καο πξντφλησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαζπλνξηαθέο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα δέζκεπζε ή θαηάζρεζε ή δήκεπζε. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο «Reporting Analysis of Fraudulent and other Irregularities» ηεο OLAF ε νπνία παξαζέηεη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ζην επίπεδν ησλ θξαηψλκειψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλαθηήζεηο αρξεσζηήησο θαη παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη θνηλνπνίεζεο ησλ ππφςε παξαηππηψλ ζηελ ΔΔ ζε ζρέζε κε φια ηα αλαπηπμηαθά θεθάιαηα ηεο ΔΔ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 50 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

51 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Αλαπηπμηαθέο Πξσηνβνπιίεο Γπάζειρ για ηην αναπηςξιακή διαδικαζία Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηδίξν έσο επξψ λα θαηαβάινπλ ΦΠΑ κφλν φηαλ ην ηηκνιφγην πιεξσζεί, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηά ηνπο. Έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα επεθηαζεί ε δπλαηφηεηα απηή ζε επηρεηξήζεηο κε ηδίξν κέρξη θαη 2 εθαη. επξψ. Ζ ζέζπηζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ΦΠΑ γηα ηηο ε- πηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη επξψ, δηάηαμε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ππαρζνχλ, απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2015, πεξηζζφηεξεο απφ επηρεηξήζεηο. Ζ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζχζηαζεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο γηα ηελ παξνρή θνξνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο/επηρεηξεκαηίεο. Γπάζειρ ΔΣΠΑ Ζ ζπλέρηζε εληφο ηνπ 2015 ηεο πινπνίεζεο έξγσλ εληαγκέλσλ ζην ΔΠΑ, θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ λένπ ΔΠΑ κέζσ ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ: ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ζηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ΓΓΓΔ ψζηε λα επηθαηξνπνηεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ιφγσ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ. ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΓΓΓΔ. ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη αλάιπζεο θηλδχλνπ ζηα πεδία ηεο ζηφρεπζεο ηνπ ειέγρνπ, ηεο εζηίαζεο ησλ δξάζεσλ ζπκκφξθσζεο, ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο πινπνίεζεο επηζηξνθψλ ρσξίο έιεγρν. ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ησλ Κξίζηκσλ Γεηθηψλ Απφδνζεο (KPIs) ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ. ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηππεο ΓΟΤ θαη ηνπ Πξφηππνπ Σεισλείνπ ζηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζπλερνχο επαλεμέηαζεο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Φπζηθψλ Αξρείσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΓΓΔ. 9. Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηήκαησλ Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) ζπλερίδεη ηελ πξνψζεζε κηαο ζεηξάο απφ πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη πξνζπάζεηεο θαη νη ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εληείλνληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν. ε απηφ ην πιαίζην, νη ζηφρνη ησλ ελεξγεηψλ ηεο θηλνχληαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ πξνο φθεινο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

52 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη ε πξνζήισζε ζε πξαθηηθά θαη απηά απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ πνιηηψλ απνηειεί πάληα ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ Κπβεξλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γεληθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ Ζ ΓΓΠ, κέζα απφ ηε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηε ζπλερή αλαπηπμηαθή πνξεία, πξνζθέξεη κηα ζεηξά παξαδνζηαθψλ αιιά θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ έγθαηξε θαη εχξπζκε παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θξάηνπο-πνιίηε. Τινπνηψληαο ηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ζηo πιαίζηo ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ αηρκήο, ην ηξέρνλ έηνο, επεηεχρζεζαλ παξαγσγηθά απνηειέζκαηα, φπσο ελδεηθηηθά, αλαθέξνληα παξαθάησ: Πξνζαξκνγή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη κε θπζηθψλ πξνζψπσλ (πξνεθηχπσζε, επεμεξγαζία, ππνζηήξημε, απνζηνιή εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ, εηζπξάμεηο, ςεθηαθή ππνζηήξημε ησλ ΓΟΤ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θ.ιπ.). Σερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο αδηάιεηπηεο (24x7) ειεθηξνληθήο ππνβνιήο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππφρξενπο, πιεζηάδνληαο ην 100% ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Λεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ (ΠΔ) θαη παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ. Λεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τ- πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ, ην πξσηφθνιιν, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θ.ιπ. Πιήξε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. Σν ζχζηεκα έρεη ζπκπεξηιάβεη ηηο ακνηβέο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πλεξγαζία θαη αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. χζηεκα δηαρείξηζεο αλαθνξψλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ. ρεδηαζκφο θαη πηινηηθή ιεηηνπξγία ππεξεζίαο έθδνζεο ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ. Αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηεο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο εληαίνπ DataCenter γηα ην Τ- πνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ππεξεζηψλ αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο (Disaster Recovery Services). ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ δξάζεσλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ΓΟΤ. Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΓΠ). Θέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤΠ. Ο ζπλερψο αλαβαζκηδφκελνο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΓΓΠ (www.gsis.gr), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηξεηο ζεκαληηθέο έλλνηεο: επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε, ζπλαιιαγέο. Παξάιιεια, κε ηελ αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πηνζεηήζεθε θαη αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθάιεηαο, δηαδηθαζίεο γηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, κεηαθνξά αξρείσλ, θνηλνπνίεζε πεξηζηαηηθψλ, αζθάιηζε ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε θαη παξαθνινχζεζε ελεξγεηψλ, αζθάιεηαο ρξήζεο PC, Φεθηαθή Τπνγξαθή αξρείσλ θ.ά. Γηθηπαθή ππνδνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Ζ ΓΓΠ έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ έληαμε ζην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο-«χδεπμηο», γηα φιεο ζρεδφλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ΓΟΤ, Σεισλεία, ΤΓΔ, Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο, Τπεξεζίεο ηνπ ΓΥΚ, ππεξεζίεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 52 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

53 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 θιπ.), ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ηειεδηάζθεςεο θαη θσλήο, κε ηαρχηεηεο, ηνπιάρηζηνλ, 1024Kbps θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δμππεξεηνχληαη απφ ην δίθηπν «χδεπμηο» πεξίπνπ 580 ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα ζρεηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Αλαπηπμηαθφ έξγν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Καηά ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, θαη αμηνπνηψληαο πφξνπο ησλ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» θαη «Φεθηαθή χγθιηζε», ε ΓΓΠ πξνρσξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ ηεο θαη ηνπ νξγαλσηηθνχ ηεο πιαηζίνπ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ ηππνπνίεζε κεζφδσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή: Γηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζην λέν ςεθηαθφ γίγλεζζαη θαη ζε έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν θαη πην απαηηεηηθφ αξηζκφ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Τινπνηεί λέεο δξάζεηο θαη εληζρχεη ην ξφιν ηεο, ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΑ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: MIS (Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε φιεο ηεο βαζκίδεο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ) θαη Γηαδηθηπαθή πχιε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ δξάζε δεκηνπξγεί εληαία δηθηπαθή πχιε (portal) παξνρήο ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ζέκαηα ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Πξνθεξχρζεθε ην 2013 θαη ήδε ην έξγν πινπνηείηαη. Γεκηνπξγία λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ: χζηεκα Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ην νπνίν πινπνηείηαη αθνχ ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε ηνλ επηέκβξην ηνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιινπο θνξείο γηα ιήςε ζηνηρείσλ φπσο κεηαθνξηθά, ΑΣΑ, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ηηκνιφγηα, δεκνηνιφγην θαη παξνρή ζηνηρείσλ φπσο ζπλέπεηα, ελεκεξφηεηα, εχξεζε/απφδνζε ΑΦΜ, επαιήζεπζε, δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (π.ρ. Γεκφζην, ΓΔΚΟ, ζπκβεβιεκέλνη), νρήκαηα, αθίλεηε πεξηνπζία θαη νξηδφληηεο δξάζεηο ESB, ηαπηνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε θνξέσλ, εηζαγσγέο θαη κεηαβνιέο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ζχκβαζεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ηεο ΓΓΠ ζε ζπλεξγαζίεο ηερλνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Αμηνπνίεζε ηεο κειέηεο νξγαλσηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ αλαζρεδηαζκνχ ηεο ΓΓΠ θαη ζρεδηαζκφ θαη πηνζέηεζε λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζχγρξνλν ξφιν παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηνίθεζε. Πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, ε ΓΓΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη πξνηίζεηαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα εληαίν θέληξν πιεξνθνξηθήο, γηα φινλ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπκκεηέρνληαο ζηε δξάζε g cloud, ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ 2014 ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δηαζέηνληαο ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ γηα ηελ αζθαιή θηινμελία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο δεδνκέλσλ ή/θαη εθαξκνγψλ ή/θαη ζπζηεκάησλ άιισλ θνξέσλ. Αλαπηπμηαθφ έξγν χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) Ζ ΓΓΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΓΔ, έρεη θαηαξηήζεη θαη έρεη ππνβάιιεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην λέν Δ Απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ΓΓΠ ε ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

54 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ζπλερήο βειηίσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηερνλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ κε δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (storage area), θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε εθαξκνγψλ θαη ζπλαιιαζζνκέλσλ. Ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί: ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία disaster recovery site, κε ηελ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνδνκψλ. ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (θηιηθφηεηα, αμηνπηζηία) θαζψο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθαηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 10. Κνηλσληθή πνιηηηθή ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζαξκνγή θαη πεηζαξρία αιιά θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ κε ζηφρνπο ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηε ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Δπηπιένλ, εθαξκφδεηαη έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ άκεζα θαη απηά νθέιε ζηνπο πνιίηεο, αληηκεησπίδνπλ ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί έλα πιέγκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ην 2014 θαη ζα ζπλερηζζνχλ ην 2015, είλαη νη αθφινπζεο: Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (είρε πξνεγεζεί κείσζε θαηά 1,1 πνζνζηηαία κνλάδα ζην ηέινο ηνπ 2012). Ζ θαηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ρξεψζεσλ (νη ιεγφκελνη «θνηλσληθνί πφξνη») πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. Ζ θαζηέξσζε, ζε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, λέαο δηαδηθαζίαο γηα ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, κέζσ ηεο ζεζκηθήο ελδπλάκσζεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο θαη ηεο πηνζέηεζεο απζηεξψλ θξηηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο. Ζ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα καζεηείαο, πξαθηηθήο άζθεζεο, θαηάξηηζεο θαη θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ελψ ελζσκαηψζεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθε ην «εηδηθφ βηβιίν θαηαρψξεζεο λενπξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ» γηα επηρεηξήζεηο (πνξηνθαιί βηβιίν), απινπνηήζεθε ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ηήξεζε «εηδηθνχ βηβιίνπ ηξνπνπνίεζεο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ππεξσξηψλ», έγηλαλ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ», απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείσλ γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηα ηερληθά έξγα, θιπ. Ζ αλαλέσζε ηεο θάξηαο αλεξγίαο γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνζέιεπζεο ησλ αλέξγσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ. 54 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

55 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο εληαηνπνίεζεο ηνπ ΔΠΔ θαη ηεο ΔΤΠΔΑ ηνπ ΗΚΑ σο πξνο ηνλ ηξφπν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία ειέγρνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Ζ έλαξμε ηνπ έξγνπ απινπνίεζεο - θσδηθνπνίεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο ησλ εξγνδνηψλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε νδηθνχ ράξηε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ ΟΑΔΓ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Μαζεηείαο. Ζ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία (ΔΑΤΔ) θαη ε εθπφλεζε ηεο λέαο γηα ηελ πεξίνδν , ελψ ζεζκνζεηήζεθε λέν πιαίζην γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζηηο κνλάδεο θαη ππεξεζίεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ζ αλαδηνξγάλσζε, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ηεο δηαδηθαζίαο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο θαη ε ελδπλάκσζε ηεο κεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ εληαηηθνπνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, θαη ε ζπλεπήο ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. πγθεθξηκέλα, πινπνηνχληαη θαζνιηθνί δηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη κεηαμχ ησλ δεισζεηζψλ θαη θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, εμνξζνινγίζηεθε ν κεραληζκφο είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ΔΣΔΑ, ΣΑΠΗΣ, ΣΑΤΣΔΚΧ, ζεζκνζεηήζεθε θαη ήδε πξαγκαηνπνηείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο ζπκςεθηζκφο επηζηξνθήο θφξσλ θαη νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζηεξψζεθε ε ππνβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα θχξηα, επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη εθάπαμ παξνρέο ζε εληαία θφξκα κέζσ ΑΠΓ, ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηέζεθε ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ιήθζεθαλ δηαξζξσηηθά κέηξα εμνξζνινγηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΔΔ (π.ρ. κεληαία θαηαβνιή εηζθνξψλ), θιπ. Ζ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ», κε ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηζηνξηθνχ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ (εληφο ηνπ 2015) ε απνλνκή ζπληάμεσλ ζα γίλεηαη άκεζα θαη θάζε αζθαιηζκέλνο ζα έρεη πξφζβαζε ζην αζθαιηζηηθφ η- ζηνξηθφ ηνπ, ελψ ήδε έρεη θαηαξγεζεί ε ζεψξεζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο. Ζ έλαξμε, κε νξίδνληα νινθιήξσζεο εληφο ηνπ 2015, ηνπ έξγνπ ηεο θαηάξηηζεο λένπ Κψδηθα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απινπνηψληαο ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ζ εθαξκνγή, απφ , λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ εθάπαμ παξνρψλ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή ηζνδπλακία θαη πεξηιακβάλεη έλα ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε κειινληηθή αληζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή, ζε φια ηα Σακεία πνπ ρνξεγνχλ επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε λνεηή θεθαινπνίεζε θαη κε ηελ πξφβιεςε ζπληειεζηή βησζηκφηεηαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ειιεηκάησλ. Ζ έλαξμε θαη νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015 ηνπ έξγνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ην νπνίν αληηκεησπίδνληαη νξηζηηθά νη εθθξεκφηεηεο φισλ ησλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κε ην θιείζηκν 339 νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ παξειζφλησλ εηψλ θαη ηε ζχληαμε ηζνινγηζκψλ απνινγηζκψλ. Ζ δξνκνιφγεζε θαη νινθιήξσζε ην 2017 ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ελνπνηεκέλνπ κνληέινπ είζπξαμεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε ηεο ρψξαο. Ζ εηζαγσγή, γηα πξψηε θνξά θαη ζηελ Διιάδα, ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, αξρηθά ζε πηινηηθή κνξθή ζε 13 Γήκνπο (έλαλ απφ θάζε Πεξηθέξεηα). Με ηελ ελ ζπλερεία ε- πέθηαζή ηνπ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν δίρηπ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θάζκαηνο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο. Ζ επέθηαζε ηνπ ζρεηηθνχ βνεζήκαηνο αλεξγίαο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ, αθφκε θαη ζε φζνπο έρνπλ πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ θαη είλαη ζπλεπείο κε ηηο νθεηιέο ηνπο. Ζ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ππέξ ησλ άζηεγσλ ζπκπνιηηψλ καο, κε πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε δηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

56 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνο καθξνρξφληα αλέξγνπο, κέζσ δηεχξπλζεο ησλ ειηθηαθψλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζήο ηεο. Ζ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, θπξίσο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο α- ζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα παξνρέο ζε είδνο ζε θαηεγνξίεο ζπκπνιηηψλ καο, φπσο ππεξήιηθνη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο, πνιίηεο πνπ απνθιείνληαη απφ ην θαζεζηψο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο ιφγσ κε πιεξσκήο εηζθνξψλ, ελψ βειηηψζεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα δσξεάλ λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ πνιηηψλ. Ζ ζεζκνζέηεζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο, γηα πξψηε θνξά ην θαινθαίξη ηνπ 2014, ηνπ εηήζηνπ θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά αλέξγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ νηθνγελεηψλ. Μηα άιιε δέζκε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζρεδηάδνληαη κε εληαηηθφ ξπζκφ θαη ζα μεθηλήζνπλ ην 2015, αθνξνχλ ζηα θάησζη: Σε δεκηνπξγία, ζε δηαζχλδεζε κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ», κφληκσλ κεραληζκψλ δηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο. Σε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζή ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ζην πιαίζην θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία»). Σε δεκηνπξγία «Λεπθνχ Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ», απηψλ δειαδή πνπ επηδεηθλχνπλ δηαρξνληθά ζπκκφξθσζε ζηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, θαη εζηίαζε ησλ ειέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο κε πςειή παξαβαηηθφηεηα. Σελ νινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2015, ηνπ λένπ «αζθαιηζηηθνχ ράξηε» ηεο ρψξαο, κε ηελ πεξαηηέξσ δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ ζηε βάζε ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ην ΚΔΠΔ. Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάηη ηέηνην ζα ην επηηξέςεη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Κέληξνπ Απνλνκήο πληάμεσλ εληφο ηνπ 2015 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ». Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο γηα ην έηνο 2015 ελδπλακψλεηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο εθηηκψκελνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 600 εθαη. επξψ. Ζ δαπάλε γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζεκαληηθά απμεκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο 2014 (373 εθαη. επξψ), θπξίσο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο έκθαζεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ εκπξνζζνβαξή ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα λένπο θαη αλέξγνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ είηε μεθίλεζαλ ην 2014 θαη ζα ζπλερηζζνχλ ην 2015 είηε ζα μεθηλήζνπλ ην 2015, είλαη νη εμήο: Ζ πινπνίεζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο «Δγγχεζε γηα ηε Νενιαία, κε πξνγξάκκαηα γηα λένπο απφ 18 έσο 24 εηψλ, φπσο ε επηηαγή εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λένπο, ε Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε γηα λένπο θαη εππαζείο νκάδεο, ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα αλέξγνπο λένπο ζε πηζηνπνηεκέλεο εηδηθφηεηεο (π.ρ. ηνπξηζκφο, αγξνηηθή παξαγσγή, λαπηηιία, πιεξνθνξηθή, θ.ιπ). Ζ επηηαγή εηζφδνπ γηα λένπο 18 έσο 29 εηψλ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο γηα αλέξγνπο. Σν πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο ή αλέξγνπο πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ρσξίο θαλέλαλ εξγαδφκελν. Σν πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εγγπεκέλεο απαζρφιεζεο γηα αλέξγνπο εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα. 56 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

57 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Σν πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εσήο », ην νπνίν αθνξά σθεινχκελεο κεηέξεο θαη παηδηά γηα ηελ πεξίνδν Ζ επηδφηεζε θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ έσο 35 εηψλ (2.000 σθεινχκελνη). Οη επηρνξεγήζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ εηψλ ( σθεινχκελνη), πηπρηνχρσλ έσο 35 εηψλ (7.200 σθεινχκελνη), σθεινπκέλσλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο φπσο «Σνπα & ΣνπΔΚΟ» ( σθεινχκελνη), θιπ. Σν «Δζληθφ Γίθηπν Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο» ( σθεινχκελνη εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ). Ζ ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κνηλ..Δπ.), γηα αλέξγνπο. Ζ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηδφηεζεο δηαθνπψλ εξγαδνκέλσλ, αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ κε επηηαγή θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ έηνπο Γηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη μεθηλήζεη ε εθαξκνγή απφ ηελ Κπβέξλεζε κηαο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, παξάιιεια κε ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πξνζαξκνγήο θαη πεηζαξρίαο, επηθεληξψλεηαη ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Γνκηθφ ζπζηαηηθφ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλάζρεζεο ησλ έληνλσλ πθεζηαθψλ πηέζεσλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε πξνψζεζε κηαο ζεηξάο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, έρνπλ αλαιεθζεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο εληφο ηνπ 2014, θαη δξνκνινγνχληαη κηα ζεηξά απφ αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ην 2015 θαη έπεηηα. Δηδηθφηεξα, αλά πεδίν πνιηηηθήο, ελδεηθηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξίνδν είλαη: Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα Γεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο. Αλαζεψξεζε ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζεζκνζέηεζε πηψρεπζεο ησλ ηδησηψλ. Δλνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε, δηαθάλεηα θαη κέγηζηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Γεκηνπξγία ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ (www.promitheus.gov.gr), κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηεμαγσγήο αλαζέζεσλ θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο. Γεκηνπξγία Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φιεο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη παλειιαδηθά θαη ζην νπνίν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο. Δπνπηεία ηεο αγνξάο θαπζίκσλ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ παλειιαδηθά, ιεηηνπξγία ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ επηβνιή λνκηθψλ θπξψζεσλ. Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΖ) γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ. Οινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), εθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ θαη γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ. Θεζκνζέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΓΔ ζηνλ λέν Νφκν γηα ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. Γεκηνπξγία ελφο απινχ, ζηαζεξνχ θαη επέιηθηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζην επηρεηξείλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

58 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 πεξηηηψλ αδεηψλ θαη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ αδεηνδφηεζεο γηα θάζε ηχπν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα σο Οξγαλσκέλσλ Τπνδνρέσλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΟΤΓ) ψζηε ε αδεηνδφηεζε λα γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο λα αδεηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο απηνχ. χζηαζε Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βηνκεραληθή Πνιηηηθή κε θχξηα αληηθείκελα δξάζεο: Μείσζε ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζηε βηνκεραλία. Γηαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ έξεπλαο θαη βηνκεραλίαο. Δλίζρπζε εμσζηξέθεηαο επηρεηξήζεσλ. Θεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οινθιήξσζε ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζε ηέζζεξηο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφο, ιηαληθφ εκπφξην, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, δνκηθά πιηθά). πλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνκνζεζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο: Παξαγσγή άλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ. Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, εηδψλ έλδπζεο, δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ. Πνηνπνηία. Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ. Τπνδνκέο, Μεηαθνξέο θαη Γίθηπα Τομέαρ Υποδομών Κχξηα ζπκκεηνρή ζηε παξαγσγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Ν. 4282/2014) πνπ αθνξά ζηελ α- πινχζηεπζε θαη ελνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (έξγσλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ). Πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο (e-procurement) θαη ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ. Άξζε πεξηνξηζκψλ ζηηο δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ειεχζεξνο α- ληαγσληζκφο, φπσο θαηάξγεζε αλψηαησλ θαη θαηψηαησλ νξίσλ πξνυπνινγηζκνχ έξγσλ (Ν. 4273/2014) θ.ιπ. Δθζπγρξνληζκφο ησλ κεηξψσλ θαηαζθεπαζηψλ, εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κειεηεηψλ. Τομέαρ Μεηαθοπών Οινθιήξσζε, εληφο ηνπ 2015, αθελφο ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ θαη ΔΔΣΤ ΑΔ θαη αθεηέξνπ ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ ΟΔ ΑΔ θαη ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Λεηηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4199/2013. πλέρηζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο θαη εμπγίαλζεο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ ΟΑΑ θαη ηνπ ΟΑΘ. Έθδνζε ηνπ δεπηεξνγελνχο πιαηζίνπ γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics) θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4302/2014. Πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ έξγσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Μεραλνγξάθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο/πηζηνπνίεζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ θαη νδεγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο (νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015). Οινθιεξσκέλν πιαίζην δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηελ επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο (νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015). Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο αθαδεκίαο νδήγεζεο e-drive Academy (νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2015). 58 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

59 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Τομέαρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν Οινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κνλναπεπζπληηθήο δηαδηθαζίαο (ΖΛΤΑ). Δθαξκνγή λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εηαηξίεο εθθαζάξηζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ινγαξηαζκψλ ηεο θηλεηήο λαπηηθήο θαη ηεο θηλεηήο λαπηηθήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο. Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη πνηνηηθέο αιιαγέο ζην δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ πιένλ ζαθή πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΓΜΖΓ). Ζ κεγάιε πξφθιεζε γηα ην ΤΓΜΖΓ είλαη ε αιιαγή ηεο αηδέληαο απφ ηελ επίηεπμε πνζνηηθψλ ζηφρσλ, πνπ είραλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηε κείσζε ηνπ θξάηνπο, ζηε δξνκνιφγεζε πνηνηηθψλ αιιαγψλ, πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ην πιαίζην απηφ, ην ΤΓΜΖΓ έρεη θαηαζηξψζεη θαη πινπνηεί έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπγθξνηεκέλν ζρέδην αλακφξθσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, πξνηεξαηφηεηεο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδφηεζε. Σν ζρέδην απηφ έρεη ηξεηο θεληξηθνχο ππιψλεο: Ο πξψηνο ππιψλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ φινπ ηνπ Γεκνζίνπ κε έκθαζε ζηα Τπνπξγεία, ψζηε λα κπνξνχκε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο ζηηο λέεο κεησκέλεο ηνπ δηαζηάζεηο. Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο κεηαξξχζκηζεο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ δνκψλ ηνπ Κξάηνπο, είλαη ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο πνπ ζα παξάγεη θάζε δεκφζηα δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα θξνληίζνπκε απηή λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε ηε ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρσξίο ζπαηάιεο θαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σξίηνο ππιψλαο είλαη λα απνθηήζεη ην Κξάηνο, γηα πξψηε θνξά, κηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη. Δθαπμογή οπγανογπαμμάηυν Υποςπγείυν και θοπέυν Νέα, απινπνηεκέλα θαη ιηηά νξγαλνγξάκκαηα απέθηεζαλ ηα Τπνπξγεία, αιιάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ ππξήλα ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κεηά απφ δεθαεηίεο. Ζ θαηάξηηζε ησλ λέσλ νξγαληζκψλ ησλ Τπνπξγείσλ βαζίζηεθε ζε εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξάκκαηα απνζηνιήο θαη ζέζεσλ θαζψο θαη απφ ζρέδηα ζηειέρσζεο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο (ΚΜ). Οη αμηνινγήζεηο ησλ δνκψλ ησλ Τπνπξγείσλ απνηππψζεθαλ ζε εθζέζεηο - πνξίζκαηα ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ππεβιήζεζαλ ζην ΤΓ- ΜΖΓ, πνπ είρε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία, θαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαβνπιεχζεηο. Έηζη, πινπνηήζεθε έλα δηαρξνληθφ αίηεκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πιένλ απνθηά κηα εληαία ζπλεθηηθή δνκή κε ηηο κεηψζεηο ησλ δνκψλ λα αγγίδνπλ ην 40% θαη ην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10,8 εθαη. επξψ. Δηδηθφηεξα, απφ πξντζηακέλνπο πνπ είρε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε δηαζέηεη πιένλ 4.558, κε ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο λα πεξηνξίδεηαη ζηα 16,2 εθαη. επξψ, απφ 27,1 εθαη. επξψ, πνπ ήηαλ κέρξη πξφηηλνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο κεηψλνληαη ζε 93 απφ 115, νη Γηεπζχλζεηο ζε 994 απφ θαη ηα Σκήκαηα ζε απφ Πιένλ ην 70% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα θαη ην 30% κε ηα εζσηεξηθά δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Σα λέα νξγαλνγξάκκαηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηηο 29 Οθησβξίνπ. ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

60 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Μείυζη διοικηηικών βαπών ζε 13 ηομείρ πολιηικήρ Σν ΤΓΜΖΓ θαη ν ΟΟΑ ζπλεξγάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο πλεηζθνξάο πνπ ππνγξάθεθε ην 2012, πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηα πιένλ επηβαξπληηθά δηνηθεηηθά βάξε πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ ζε 13 ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη δηηηφο, απφ ηε κία, ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη απφ ηελ άιιε, ε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ζηειέρε ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ κέηξεζε θαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Ο ΟΟΑ ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, εηαηξείεο θαη άιινπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πιένλ επηβαξπληηθέο ξπζκίζεηο, θαζψο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνκείο πνιηηηθήο γηα απινχζηεπζε. Με ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο δηεζλνχο κεζνδνινγίαο, ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ εληφπηζε δηνηθεηηθά βάξε χςνπο 3,28 δηζ. επξψ θαη δηνηθεηηθφ θφζηνο χςνπο 4,08 δηζ. επξψ ζε 13 βαζηθνχο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ηππνπνηεκέλν κνληέιν θφζηνπο. Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην επηβαξπληηθψλ ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, είηε κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ ΤΓΜΖΓ (Ν. 4281/2014) είηε ζε ηνκεαθά λνκνζεηήκαηα. Ζ πινπνίεζε ζπληνλίδεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ ην ΤΓΜΖΓ ζε φ,ηη αθνξά ηελ δεπηεξνγελή λνκνζεζία αιιά θαη ηελ επηρεηξεζηαθή πινπνίεζε. Δπιλογή πποφζηαμένυν οπγανικών μονάδυν ηος Γημοζίος Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ςεθίζηεθε ν N. 4275/2014 γηα ηελ «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (Ν. 3526/2007) Δπηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επηινγήο ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζην Γεκφζην. Με ην λέν ζχζηεκα εηζάγνληαη αμηνθξαηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη κπαίλεη ηέινο ζηε ινγηθή ηεο επεηεξίδαο, αιιά θαη ηεο θνκκαηηθήο ζπρλά επηινγήο. ηφρνο είλαη λα επηιέγνληαη νη πιένλ θαηάιιεινη ππάιιεινη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε δηεπζπληηθή ζέζε θαη λα εληνπίδνληαη ηα δπλακηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε επζχλεο. Ππόγπαμμα κινηηικόηηηαρ και μόνιμορ μησανιζμόρ κινηηικόηηηαρ Βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηάξγεζεο ησλ πιενλαδνπζψλ ζέζεσλ, εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ππάιιεινη. Ζ δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο ησλ ππαιιήισλ απφ ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ζε ππεξεζίεο πνπ βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρεδίσλ ζηειέρσζεο δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Παξάιιεια, βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ν ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαζίδξπζε ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ θηλεηηθφηεηαο, ν νπνίνο είλαη απνζπλδεδεκέλνο απφ ηελ πξνγελέζηεξε έλλνηα ηεο ππνρξεσηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ απνιχζεσλ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα δνκεκέλε εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο ζην Γεκφζην, πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ελ πνιινίο πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα ησλ απνζπάζεσλ θαη ησλ κεηαηάμεσλ. πνπ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κε βάζε ηα νξγαλνγξάκκαηα, νη ζέζεηο απηέο ζα πξνθεξχζζνληαη θαη εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ε ζέζε ζα θαιχπηεηαη βάζε κηαο νξγαλσκέλεο αγνξάο εξγαζίαο. Σςνεκηική πολιηική πποζλήτευν Γηα ην 2014, νη πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πινπνηνχληαη, γηα πξψηε θνξά, ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ, φπσο εγθξίζεθε απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Με- 60 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

61 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ηαξξχζκηζεο, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Αξιολόγηζη πποζυπικού Με ην Ν. 4250/2014 ζεζκνζεηήζεθε ην κεηαβαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ π- παιιήισλ. θνπφο ηεο ξχζκηζεο απηήο ήηαλ λα απνδνζεί ε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάζε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη λα αξζνχλ νη ζηξεβιψζεηο θαη ε απαμίσζε ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη λα απνθηήζεη ε δηνίθεζε θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο. ε ζπλέρεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ ζπζηήκαηνο, βξίζθεηαη ππφ επεμεξγαζία ν ζρεδηαζκφο πάγηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ νξζνινγηθή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνθαζηζηψληαο ην θχξνο θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Δνίζσςζη πειθαπσικήρ εςθύνηρ εκαληηθφο αξηζκφο ελεξγεηψλ πηνζεηήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο, κε απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ θαη ζεξαπεία ρξφλησλ δπζιεηηνπξγηψλ. Δηδηθφηεξα: Δπηηαρχλζεθε, νπζηαζηηθά, ε ιεηηνπξγία ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ θαη ε εμέηαζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ). Γξνκνινγήζεθε, λνκνζεηηθά, ε έγθαηξε εθδίθαζε ησλ αγσγψλ απαζρνινχκελσλ επί έηε κε πξνζσξηλά κέηξα/αζθαιηζηηθέο δηαηαγέο θαη ζπλεπψο ν ηεξκαηηζκφο κηαο ρξφληαο ζηξέβισζεο. Γηελεξγήζεθαλ εθηεηακέλνη έιεγρνη ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εληνπίζηεθαλ επί καθξφλ απνπζηάδνληεο ππάιιεινη, ελεξγνπνηψληαο ζηε ζπλέρεηα δηαδηθαζίεο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ. Πξνρψξεζαλ ζηνρεπκέλνη έιεγρνη εληνπηζκνχ πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε ζρεηηθψλ θαηαγγειηψλ απφ ην ΔΔΓΓ. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππφ ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ). Σςγσυνεύζειρ και καηαπγήζειρ θοπέυν Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, ζπλνιηθά, ζπληζηά ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ, κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. Με ην Ν. 4250/2014 θαηαξγήζεθαλ 21 θνξείο ησλ νπνίσλ ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο, απφ πιεπξάο επηρεηξεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ ήηαλ απαξαίηεηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξγήζεθαλ εθείλνη νη θνξείο πνπ εδψ θαη θαηξφ είραλ εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπο, ελψ ζπγρσλεχηεθαλ άιινη πνπ είραλ επηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε ζπαηάιε δεκφζησλ πφξσλ. Μείυζη γπαθειοκπαηίαρ Δληφο ηνπ 2014, κε ην Ν. 4250/2014 αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα: Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο φρη κφλν κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο αιιά θαη κε ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

62 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ηνπο θνξείο, πνπ άκεζα ή έκκεζα ειέγρνληαη απφ ην Κξάηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο. Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ΑΔ-ΔΠΔ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ εηήζησλ ηζνινγηζκψλ ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ε αλάγθε δεκνζηφηεηαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ εηαηξεηψλ θαιχπηεηαη πιένλ κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ). Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε βεβαίσζεο γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ πξψηε θάζε πξνζθνξάο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. Σύζηημα αδειοδοηήζευν Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε, γηα πξψηε θνξά, ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπζηεκάησλ αδεηνδνηήζεσλ, μεθηλψληαο απφ 25 δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Καηαξγείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πιήξσο ε απαίηεζε ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ, ε νπνία εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο αδεηνδνηήζεσλ ζην παξειζφλ. Ζ γλσζηνπνίεζε ηζρχεη πιένλ θαη γηα ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, κεηαβίβαζε θαηαζηήκαηνο θαη πξνζζήθε ζε απηφ άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. Έλεγσορ για πλαζηά πιζηοποιηηικά Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δξνκνιφγεζε ην ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αμηνπνίεζαλ νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο. Γίλεηαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο, γηα πξψηε θνξά, φισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα αηνκηθά κεηξψα ησλ ππαιιήισλ. Οη θνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαρσξνχλ αλαιπηηθά ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνβεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Δπανέλεγσορ μεηαηποπήρ ζςμβάζευν Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έξγνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ππφ ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ). Σν αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ φξγαλν ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ακειιεηί πξάμε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απηνδίθαηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ε θαηάξγεζε ηεο ζέζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην ΑΔΠ θξίλεη φηη ζην πξφζσπφ ηνπ δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο κεηαηξνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ. Ανοισηή διαδικαζία επιλογήρ πποζώπυν ζε θέζειρ εςθύνηρ Με αλνηρηή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ δπν θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ- ζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ). Ππόζλητη επιηςσόνηυν διαγυνιζμών ηος ΑΣΔΠ Σν ΤΓΜΖΓ πξνρψξεζε ζηελ επίιπζε κηαο πνιπεηνχο εθθξεκφηεηαο, πνπ αθνξά δηνξηζηένπο ηνπ ΑΔΠ, νη νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ κέζσ ηνπ αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ν. 2190/1994 (λφκνο Πεπνλή) θαη έρνπλ θξηζεί σο επηηπρφληεο, Καηαγπαθή μη μιζθολογικών παποσών και ζηοσεςμένερ παπεμβάζειρ Σν ΤΓΜΖΓ, ζην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα εληνπίζεη θαη λα εμνξζνινγίζεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε είδνπο «παξνρέο» κε κηζζνινγηθνχ ραξαθηήξα. 62 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

63 ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Με ην Ν. 4210/2013: Καηαξγήζεθε ε «εηδηθή» άδεηα ιφγσ ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (1 εκέξα/δίκελν), ε νπνία, κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, απνηεινχζε, πιένλ, αλαρξνληζηηθφ θαη παξσρεκέλν πξνλφκην. Μεηψζεθε ε άδεηα εμεηάζεσλ γηα θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο δεµνζίνπο ππαιιήινπο απφ ζπλνιηθά 20 εξγάζηκεο εκέξεο / έηνο ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο / έηνο. Δπίζεο, γηα θάζε εκέξα εμεηάζεσλ, κεηψζεθε ε πξνβιεπφκελε άδεηα απφ δχν εκέξεο ζε κία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε η- ζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μεηψζεθαλ νη κέξεο βξαρπρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο απφ 10 ζε 8, εθ ησλ νπνίσλ νη κέξεο πνπ ρνξεγνχληαλ ρσξίο ηαηξηθή γλσκάηεπζε, κεηψζεθαλ απφ 4 ζε 2, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ησλ θαηαρξεζηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Πεξαηηέξσ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ/ΓΛΚ ζπλερίδεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ησλ κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζή ηνπο θαη ηελ πηνζέηεζε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. Αναβάθμιζη Κένηπυν Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών Σα ΚΔΠ πξνζθέξνπλ, απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ, κηα ζεηξά λέσλ ππεξεζηψλ. Οη λέεο ππεξεζίεο πνπ π&a