ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αλαθνηλνπνίεζε ζην νξζό ΑΘΗΝΑ : 30 Μαΐνπ 2013 Α.Π.: ΓΙΟΙΚ/Β/7052 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ Αλαζέηνπζα Αξρή : Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ Γηάξθεηα χκβαζεο : έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο Πξνυπνινγηζκφο : Η θζελφηεξε ηηκή αλά θσδηθφ : έσο θαη επξψ, ζπκπ/λνπ ΦΠΑ Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο : 31 Μαΐνπ 2013 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Παξαιαβή ηεχρνπο πξνθήξπμεο θαη παξαξηεκάησλ : Ινπιίνπ 2013 : ΣΑΠ, Δι. Βεληδέινπ (Παλεπηζηεκίνπ) αξηζ. 57, 4νο φξνθνο, Σ.Κ , Αζήλα : ΣΑΠ, Δι. Βεληδέινπ (Παλεπηζηεκίνπ) αξηζ. 57, 4νο φξνθνο, Σ.Κ , Αζήλα 1

2 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, ΑΔΑ: ΒΛ4Τ469ΗΔΞ-ΖΧΙ Αθνχ έιαβε ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 736/1977, πεξί Οξγαληζκνχ Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. δ, ππνπεξ. ββ' απηνχ. 2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2362/1995 «πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δαπάλεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3871/2010 θαη ηζρχεη 3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 86/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» 7) Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 35130/739/ (ΦΔΚ Β 1291/ ) «πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» Απνθαζίδεη ηελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε ζηα πσιεηήξηα ηνπ ΣΑΠ. Οη θσδηθνί αληηγξάθσλ (απφ ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ ηνπ ΣΑΠ) είλαη νη αλαθεξφκελνη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, θαη είδνο, αξηζκφ ηεκαρίσλ θαη αλψηαηε ηηκή πξνζθνξάο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθάζηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. Η δηαδηθαζία ζα δηέπεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: ΑΡΘΡΟ 1. Δίδνο δηαγσληζκνύ Πξφθεηηαη γηα πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, απεπζπλφκελν ζε επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε δεηγκάησλ αληηγξάθσλ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε θζελφηεξε ηηκή αλά θσδηθφ, πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή επηηξνπή. Δίλαη δπλαηή ε αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ αλαδφρσλ, ζε θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζεί ε παξαγσγή ησλ θσδηθψλ ζηνπο νπνίνπο κεηνδφηεζε. ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ απφ άξγπξν 999: πνπ ζα θιεζεί λα δεκηνπξγήζεη ν αλάδνρνο/νη κε ρξήζε ησλ αληηζηνίρσλ αηζάιηλσλ κεηξψλ πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία. Ωο πξνκήζεηα λνείηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ αλά θσδηθφ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, ε νπνία κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο. Η παξαγσγή πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξαγσγή πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ/σλ πεξηιακβάλνληαη: α) ε πξνζαξκνγή/επίζεζε θάζε αληηγξάθνπ ζε βάζε απφ plexi glass (βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, Παξάξηεκα Β). β) ε ζπζθεπαζία ησλ αληηγξάθσλ καδί κε ηε βάζε ηνπο ζε λάπινλ ζαθνπιάθη. γ) νη ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ παξαγγειηψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΣΑΠ (νδφο Αζελάο 10, Ρέληεο), θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ απνζεθψλ. ΑΡΘΡΟ 3. Πξνεθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο Ο πξνεθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο πνπ ζα πξνθχςεη δπλάκεη ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη έσο θαη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Η δαπάλε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σακείνπ απφ ηνλ θσδηθφ ΚΑΔ 1899 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο. ΑΡΘΡΟ 4. Γεκνζίεπζε θαη παξαιαβή πξνθήξπμεο Σν θείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΣΑΠ θαη ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (Πξφγξακκα Γηαχγεηα). 2

3 ΑΡΘΡΟ 5. Ηκεξνκελία δηαγσληζκνύ - απαηηνύκελα ζηνηρεία πξνζθνξάο Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Γεπηέξα, Ινπιίνπ 2013 θαη ώξα κ.κ., Φάθειν Πξνζθνξάο πκκεηνρήο, εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη Αίηεζε πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνγεγξακκέλε απφ ην δηαγσληδφκελν θπζηθφ πξφζσπν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη ζηνλ νπνίν εζσθιείνληαη: α. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ, θαη β. ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο. Α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηερόλησλ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. Η αλσηέξσ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα - εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 1) Τπνβνιή ζε θιεηζηφ θνπηί δεηγκάησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ (παξαγσγή αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ κε ρξήζε αηζάιηλεο κήηξαο θαη ηε κέζνδν «παηζηνχ» αληηγξάθνπ, κε απφδνζε ρεκηθήο παηίλαο). 2) Τπνβνιή αληηγξάθσλ ζπκβάζεσλ κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, κνπζεία θαη ηδξχκαηα, δεκφζηα ή ηδησηηθά, Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηερληθέο εηαηξίεο, κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ. 3) Τπνβνιή παξνπζίαζεο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ζα δειψλεηαη ε δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο (έδξα θαη εξγαζηήξην, αλ απηά βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο), ηερληθφο εμνπιηζκφο, απαζρνινχκελν ή πξνβιεπφκελν λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πειαηνιφγηα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ θαη γεληθά θάζε πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ λα δηακνξθψζεη εηθφλα γηα ηηο ηερληθέο θαη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο επηρείξεζεο. 4) Τπνβνιή βηνγξαθηθνχ ηνπ/ησλ γιχπηε/ψλ, ζπληεξεηή/ψλ έξγσλ ηέρλεο θαη αξραηνηήησλ ή εηδηθεπκέλνπ/σλ ηερλίηε/ψλ, κε ζπνπδέο ή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν παξαγσγήο πηζηψλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ, κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, θαζψο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ ππνςήθηα επηρείξεζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Σα άλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη εθηφο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ, ζε εηδηθή ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δελ πξνζθνκίζεη δείγκαηα ζπλαθψλ εξγαζηψλ (βι. σο άλσ θαηεγνξία 1) ή δχν εθ ησλ ηξηψλ σο άλσ θαηεγνξίεο 2-4 απνδεηθηηθψλ εκπεηξίαο, απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο θαη δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. ηε δηαδηθαζία δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη έρνπλ θεξπρηεί έθπησηνη, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ηεο Δπηρείξεζεο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, εθδφζεσο κέρξη ελφο έηνπο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αληηθείκελν ηε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ, κεηαιιηθψλ πηζηψλ αληηγξάθσλ, γιππηηθήο ή ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ή Βεβαίσζε Έλαξμεο Δπαγγέικαηνο ζηελ Δθνξεία, κε αληηθείκελν κία εθ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, εθδφζεσο κέρξη ελφο έηνπο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία θάζε ππνςήθηνο ζα δεζκεχεηαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη αιήζεηα ηεο δήισζεο ηεο δηεχζπλζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ έδξαο ή ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ζα δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο εγγξάθσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλ δελ πεξηιακβάλεη ηε δήισζε απηή. Θα δειψλεη επίζεο ξεηά φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ θαη δελ έρεη θεξπρηεί έθπησηνο γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη άιιν θψιπκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, ζα δεζκεχεηαη φηη φιεο νη βεβαηψζεηο θαη δειψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αιεζείο θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε άξηζην ηξφπν ζηηο 3 ΑΔΑ: ΒΛ4Τ469ΗΔΞ-ΖΧΙ

4 απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα Β) θαη ζα δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηή. Σέινο, ζα δεζκεχεηαη γηα ηε κε ζέζε ζε θπθινθνξία ζε ηξίηνπο ησλ πάζεο θχζεσο ζηνηρείσλ ή κνληέισλ πνπ ζα ιάβεη απφ ην ΣΑΠ, φπσο θαη φηη δελ ζα παξάμεη ή πσιήζεη ή κε άιιν ηξφπν δηαζέζεη ηα αληίγξαθα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο πξνο ηξίηνπο, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο. Β. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηίζεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θσδηθφ θαη ηεκάρην (φπσο ζην Παξάξηεκα Α). Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο θσδηθνχο ή θαη γηα ην ζχλνιφ ηνπο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε, ρσξίο μέζκαηα θαη δηνξζψζεηο ηηκψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο εθθίλεζεο γηα θάζε θσδηθφ (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ δηαγσληζκνχ) ή ην ζχλνιν ηνπ πξνεθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, απνξξίπηνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. ΑΡΘΡΟ 6. Κξηηήξην αλάζεζεο Ωο θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αλαδφρσλ νξίδεηαη ε θζελφηεξε ηηκή αλά θσδηθφ. ε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ. ΑΡΘΡΟ 7. Αμηνιόγεζε θαθέισλ - πξνζθνξώλ Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα πξνβεί ζηηο Ινπιίνπ 2013 θαη ψξα κ.κ. ζηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Η επηηξνπή θαηά ηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηάζεηο ηεο: α. ζα αξηζκήζεη θαη κνλνγξάςεη φινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηνχο θαθέινπο. β. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα εμεηάζεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, ψζηε λα θξίλεη αλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ. γ. ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κφλνλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ είλαη επαξθή, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζεκείν β (Άξζξν 7). Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα επηιέμεη ηελ πξνζθνξά (ή ηηο πξνζθνξέο) κε ηε θζελφηεξε ηηκή θαη ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ επηινγήο αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ, ην νπνίν ζα απνζηαιεί γηα θαηαθχξσζε απφ ην Γ.. ηνπ ΣΑΠ. ΑΡΘΡΟ 8. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ Σν Γ.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ή λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο (ή νη αλάδνρνη) ζα πξνζθιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην ΣΑΠ: 1. Σα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζχζηαζε, εθπξνζψπεζε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ίζε κε πνζνζηφ 10% επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο (λννχκελν σο ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ ηεκαρίσλ επί ησλ θσδηθψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη κεηνδνηήζεη ν αλάδνρνο, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ) πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, θαηά ην Άξζξν 12 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εγθαίξσο, ή ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη δηάθνξν απφ απηφ ηεο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο θαηέζεζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, απηφο απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαθχξσζε θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 4

5 Σν ΣΑΠ δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ππεξεζηαθά απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί ην αξγφηεξν πξηλ απφ έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο, ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ΑΡΘΡΟ 9. Σξόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα κέρξη ηελ Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ηα αληίγξαθα καδί κε βάζεηο απφ plexi glass, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ζην Παξάξηεκα Β, θαη λα ηα ζπζθεπάζεη ζε λάπινλ ζαθνπιάθη. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο πηζηψλ αληηγξάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ. Η Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα δηελεξγεί επηζθέςεηο ζην ρψξν εξγαζηψλ, ψζηε λα ειέγρεη εάλ νη εξγαζίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σν ΣΑΠ δεζκεχεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηνπο θσδηθνχο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε έλαλ ή πεξηζζνηέξνπο αλαδφρνπο, εληφο ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, αιιά ε παξαγγειία θαη ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα γίλνπλ ηκεκαηηθά. Η παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη ηκεκαηηθή, θαζψο θαη ε παξαγσγή αξηζκνχ ηεκαρίσλ αλά θσδηθφ, θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη κε έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ. Δηδηθά γηα ηελ πξψηε παξαγγειία, ιφγσ θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, απηή ζα αθνξά πνζνζηφ 30% ησλ ηεκαρίσλ θάζε θσδηθνχ θαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νη 25 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ππφινηπν ηεο παξαγγειίαο (70%) αλά θσδηθφ ζα παξαδνζεί εληφο πξνζεζκίαο 70 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαδίδεη ηα ζπζθεπαζκέλα αληίγξαθα, ζε ρψξν παξάδνζεο πνπ ζα θαζνξίζεη ην ΣΑΠ (εληφο Αηηηθήο). ΑΡΘΡΟ 10. Φάζεηο Δξγαζηώλ - Παξάδνζε Σξόπνο πιεξσκήο Α) Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο παξαγγειίαο, ν αλάδνρνο παξαιακβάλεη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεοπαξαιαβήο απφ ην ΣΑΠ κηα αηζάιηλε κήηξα θαη έλα ππφδεηγκα αλαθνξάο (κνληέιν) αλά θσδηθφ κε παηίλα. Β) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο εληφο 5 εκεξψλ (απφ ηελ παξαιαβή ηεο αηζάιηλεο κήηξαο θαη ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθνξάο) δχν ππνδείγκαηα κε παηίλα (αλά θσδηθφ) πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο. Με ηελ έγθξηζε ησλ παηηλαξηζκέλσλ δεηγκάησλ ν αλάδνρνο πξνρσξεί ζε παξαγσγή ηεο πξψηεο θάζεο παξαγγειίαο (30% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηεκαρίσλ θάζε θσδηθνχ). Απφ ηα απνδεθηά δείγκαηα ην έλα παξακέλεη ζηελ Τπεξεζία γηα λα ζπγθξίλεηαη κε ηα ηεκάρηα πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαηά ηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο, θαη ην άιιν ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν γηα λα ην έρεη σο δείγκα αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν απνδεθηφ δείγκα απνηειεί πνηνηηθφ κέηξν γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ πνπ ζα εθηειέζεη ν αλάδνρνο. ε θάζε θάζε παξάδνζεο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν είηε θξίλεη απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα εξγαζηψλ θάζε θάζεο, είηε ηα επηζηξέθεη ζηνλ αλάδνρν θαη ηνπ δεηά λα πξνβεί ζε δηφξζσζε/βειηίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο (Οη δηνξζψζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ κφλν ηελ παηίλα. Αλ ππάξρνπλ άιινπ ηχπνπ πξνβιήκαηα φπσο δηαζηάζεσλ, πνηφηεηαο απνηχπσζεο, βάξνπο θηι., ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη εθ λένπ ην ππφδεηγκα.) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εθ λένπ. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ηελ Δπηηξνπή είλαη ν βαζκφο πηζηφηεηαο ησλ δεηγκάησλ κε ην κνληέιν παξαγσγήο. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέρξη δχν θνξέο κέρξη ηα δείγκαηα λα γίλνπλ απνδεθηά, εάλ ηνχην δελ ζπκβεί ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Γηα ηελ παξαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ε άλσ δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ηα ηεκάρηα ηεο παξαγγειίαο γίλνληαη απνδεθηά κφλν εθφζνλ ζπληειεζηεί ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή κε γλψκνλα ηε ζχγθξηζε κε ην δείγκα. 5

6 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε παξάδνζε, αθνχ ιάβεη ρψξα ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο θαη ζε πξνζεζκία 2 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ νηθείνπ ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία, εθφζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Η ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζηελ ηηκή ηεκαρίνπ πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο γηα θάζε θσδηθφ. ΑΡΘΡΟ 11. Δθρώξεζε ππνθαηάζηαζε ηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο Ο αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ζπζηήζεη ππεξγνιαβία, λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ ή απαηηήζεσλ εθ ηεο ζπκβάζεσο ζε ηξίηνπο, άλεπ ηεο ξεηήο θαη έγγξαθεο αδείαο ηνπ ΣΑΠ. Όια ηα κνληέια θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ΣΑΠ θαη απαγνξεχεηαη ε ζέζε απηψλ ζε θπθινθνξία θαη ε δηάζεζε ζε ηξίηνπο απφ ηνλ αλάδνρν. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ηα ζηνηρεία επηζηξέθνληαη ζηελ Τπεξεζία κε πξαθηηθφ παξάδνζεο παξαιαβήο. Σα αληίγξαθα πνπ παξάγεη ν αλάδνρνο δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα δηάζεζε απφ ηα πσιεηήξηα ηνπ ΣΑΠ. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε δηάζεζε, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, πξνο ηξίηνπο ή ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηδίσλ αληηγξάθσλ κε άιιν ηξφπν, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ, πνπ ζα δηαπηζησζεί ηεθκεξησκέλα απφ ηελ Τπεξεζία, ν αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά θαη πνηληθά θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993, ζα ππνρξενχηαη ζε αλφξζσζε θάζε ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ ΣΑΠ, θαηά ην άξζξν 65 παξ. 3 ηνπ λφκνπ θαη ζα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, πεξί απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ΑΡΘΡΟ 12. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εγγπεηηθή επηζηνιή, δηάξθεηαο κέρξη , απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ηξάπεδα. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (γηα ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ πξνο παξαγσγή) πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαινγψλ ΦΠΑ. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα ζα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ΣΑΠ θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη ζην ΣΑΠ ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη δηθαζηηθά ή άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν δχν κήλεο κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Δπίζεο, ε Σξάπεδα ζα πξέπεη λα δειψλεη φηη κε ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο εγγχεζεο δελ έρεη ππεξβεί ην νξηζζέλ φξην παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ. ΑΡΘΡΟ 13. Διάρηζηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ αλαθεξφκελε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΣΑΠ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. ΑΡΘΡΟ 14. Λνηπέο Πιεξνθνξίεο Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΠ, Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57, Αζήλα, ηει (Α. Φηνξέηνπ, Ν. Αξρνληάθε). Οη αηηήζεηο θαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ ΣΑΠ ζηελ ίδηα σο άλσ Γηεχζπλζε. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαηαηίζεηαη θιεηζηφο. Δπί ηνπ θαθέινπ αλαγξάθνληαη: α) Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. β) Ο ηίηινο: ΠΡΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Πξνζθνξά γηα ηνλ πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό 6 ΑΔΑ: ΒΛ4Τ469ΗΔΞ-ΖΧΙ

7 γηα ηελ παξαγσγή πηζηώλ αληηγξάθσλ λνκηζκάησλ» γ) Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο δ) Η έλδεημε: «ΠΡΟΟΥΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ!» Οη θάθεινη ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αξθεί λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΣΑΠ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Σν ΣΑΠ δελ θέξεη επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ, νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε άθημεο απηψλ θαη δελ ζα παξαιάβεη θαθέινπο θαη ινηπά έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, έζησ θαη αλ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Οη δηαγσληδφκελνη θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΠ Παλαγηψηεο Σδίλλεο 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Κωδικόσ Νόμιςμα Βάροσ (γραμμάρια) Διάμετροσ (χιλιοςτά) Τιμή εκκίνηςησ ςυμπ/μζνου τησ αντίςτοιχησ βάςησ από plexi glass (ευρώ) χωρίσ ΦΠΑ Ποςότητα (τεμάχια) Συνολικό κόςτοσ (ευρώ) χωρίσ ΦΠΑ Αργυρόσ τατιρ (Γόρτυνα) Αργυρό Σετράδραχμον (Ακινα) Αργυρό Σετράδραχμον (Δελφικι Αμφικτυονία) Αργυρό Σετράδραχμον Μεγάλου Αλεξάνδρου Αργυρό Σετράδραχμον (Ρόδοσ) Αργυρόσ τατιρ (Κνωςςόσ) Αργυρόσ τατιρ (Αίγινα) Αργυρόσ τατιρ (Αίγινα) Αργυρόσ τατιρ (Θιρα) Αργυρό Σετράδραχμον Λυςιμάχου Αργυρόσ τατιρ (Κόρινκοσ) Αργυρόσ τατιρ, Κοινόν Βοιωτϊν Αργυρό Σετράδραχμον Φιλίππου Βϋ Χρυςόσ τατιρ Αλεξάνδρου Γϋ(Μεγάλου) Χρυςόσ όλιδοσ Ιουςτινιανοφ Βϋ Αργυρό Grosso του Renieri Zeno (Δόγθ Βενετίασ) όλιδοσ ΛΕΩΝ Σϋ- Παναγία Ιςτάμενον Ιωάννθσ ΑϋΣηιμιςκισ Χριςτόσ Παντοκράτωρ 14,7 19, ,8 18,6 13,4 14,4 13,4 14,7 19,6 10,5 14,2 16 9,1 6,30 6,2 4,42 4, ,00,00,00,00 27,50 27,50 19,00 16,50 16, , , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 8

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 1. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 1) Σα νομίςματα κα είναι καταςκευαςμζνα από άργυρο 999 ο βακμϊν κακαρότθτασ. 2) Όςοι κωδικοί του Παραρτιματοσ Α αφοροφν χρυςά νομίςματα κα είναι καταςκευαςμζνα από άργυρο 999 ο βακμϊν κακαρότθτασ με διπλι επιχρφςωςθ (doublé) 18Κ. 3) Η παραγωγι αντιγράφων νομιςμάτων κα γίνει με τθ χριςθ ατςάλινθσ μιτρασ και τθ μζκοδο «παιςτοφ» αντιγράφου, με απόδοςθ χθμικισ πατίνασ. 4) Κάκε νόμιςμα κα φζρει ςφραγίδα του ΣΑΠ και ςφραγίδα των βακμϊν αργφρου. 5) Σο βάροσ κάκε νομίςματοσ μπορεί να κυμαίνεται μζχρι μιςό γραμμάριο ςυν-πλθν ςε ςχζςθ με το βάροσ κάκε νομίςματοσ που αναφζρεται ςτον πίνακα ςτο Παράρτθμα Α. 6) 20 τεμάχια από τα νομίςματα με κωδικό 62 (Αργυρόσ τατιρ Γόρτυνασ), 63 (Αργυρό Σετράδραχμον Ακθνϊν), 64 (Αργυρό Σετράδραχμον Δελφικι Αμφικτυονία) και 65 (Αργυρό Σετράδραχμον Μεγάλου Αλεξάνδρου) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ 20 καςετινϊν «Ζνα νόμιςμα για τθν Ευρϊπθ». 7) 20 τεμάχια από τα νομίςματα με κωδικό 189 (Χρυςόσ όλιδοσ Ιουςτινιανοφ Βϋ), 200 (όλιδοσ ΛΕΩΝ Σϋ- Παναγία) και 201 (Ιςτάμενον Ιωάννθσ ΑϋΣηιμιςκισ Χριςτόσ Παντοκράτωρ) κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ 20 καςετινϊν «Βυηάντιο». 2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΑΝΣ (STAND) ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 1) Κάκε νόμιςμα κα εφαρμόηει ςε stand καταςκευαςμζνο από plexi glass, με τρόπο που να μπορεί να αφαιρεκεί και να ξανατοποκετθκεί ςτθν ίδια κζςθ. 2) Σο φψοσ των stand κα είναι: 6,5 εκ. για τα μονά νομίςματα, 10,5 εκ. για τθν καςετίνα «Ζνα νόμιςμα για τθν Ευρϊπθ», και 6,5 εκ. για τθν καςετίνα «Βυηάντιο». 3) Σο πλάτοσ των stand κα είναι: 6 εκ. για τα μονά νομίςματα, 10 εκ. για τθν καςετίνα «Ζνα νόμιςμα για τθν Ευρϊπθ», και 15 εκ. για τθν καςετίνα «Βυηάντιο». 4) Σα stand κα ζχουν χαραγμζνα το ονομαςία/προζλευςθ του κάκε νομίςματοσ (π.χ. κωδικόσ 62 Αργυρόσ τατιρ Γόρτυνασ, κα αναγράφει: Γόρτυνα), βάςει υποδείγματοσ που κα δοκεί ςτον/ςτουσ ανάδοχο/ουσ. 5) Σα νομίςματα των δφο καςετινϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε ζνα stand plexi glass, ζτςι ϊςτε το κακζνα να ζχει τθ δικι του κζςθ. 6) Σο stand κα πρζπει να είναι καλαίςκθτο και να είναι καταςκευαςμζνο με τρόπο οφτωσ ϊςτε να είναι ορατό το νόμιςμα αμφίπλευρα. Ωςτόςο κα πρζπει να είναι ουδζτερο και να μθν τραβάει τθν προςοχι, κακϊσ το ηθτοφμενο είναι να αναδειχκεί το νόμιςμα και όχι το stand. 9

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα