ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα ελήκεξνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3869/2010 ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ: Θεζπίδεηαη πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο δαλεηνιεπηψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ελήκεξνη δαλεηνιήπηεο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα εηζνδεκαηηθά, πεξηνπζηαθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα γηα ηα ελππφζεθα δάλεηά ηνπο, ππάγνληαη ζε πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ εθθξεκψλ απαηηήζεσλ κε πεξίνδν ράξηηνο κέγηζηεο δηάξθεηαο 48 κήλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηζρχνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο. ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ: Τξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3869/2010 γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά 1

2 Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ 1. Αλαγθαηόηεηα Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ πξνζηαηεχνληαη νη δαλεηνιήπηεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα δεδνκέλεο ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Επηδηψθεηαη λα δνζεί δηέμνδνο θαη δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αιιά επηζπκνχλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, λα παξακείλνπλ ελήκεξνη. Τν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηε κέζε ειιεληθή νηθνγέλεηα πνπ βηψλεη κία ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηεο απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέρξη θαη ζήκεξα. 2. Καηαιιειόηεηα Η ξχζκηζε γηα ην πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ είλαη θαηλνηφκα θαη πξσηνπφξα ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαηά ην φηη κέρξη ζήκεξα δελ είρε γίλεη πξνζπάζεηα απφ ην λνκνζέηε λα παξέκβεη ζηηο ηδησηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη δαλεηνιεπηψλ νξίδνληαο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα ηηο ηξάπεδεο λα έξζνπλ ζε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη κάιηζηα κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, ξπζκηδφκελν εθ ηνπ λφκνπ. 3. πλέπεηεο ζηελ Οηθνλνκία Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε επηηαρχλνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ δαλείσλ πνπ αθνξνχλ ηα λνηθνθπξηά ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ην δαλεηνιήπηε. Εηζάγεηαη λνκνζεηηθά έλαο πξνθαζνξηζκέλνο, γηα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηξφπνο ξχζκηζεο νθεηιψλ κεηψλνληαο δξαζηηθά ηελ πηζαλφηεηα αδηθαηνιφγεησλ απνθιεηζκψλ θαη πεξηηηήο γξαθεηνθξαηίαο. Πεξαηηέξσ, παξέρεηαη ζην κέζν ειιεληθφ λνηθνθπξηφ κηα καθξά πεξίνδνο δηεπθφιπλζεο (πεξίνδνο ράξηηνο) ηεζζάξσλ εηψλ, ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζήκεξα ζηηο δηθέο ηνπο ξπζκίζεηο, θαη ζηεξίδεη ηα λνηθνθπξηά κέρξη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη έμνδν απφ ηελ παξνχζα ζπγθπξία πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα. Γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ ν δαλεηνιήπηεο εμαζθαιίδεηαη, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηζνδήκαηα ηνπ κεησζνχλ, αθνχ ε δφζε ηνπ ζα πξνζαξκνζζεί αλαιφγσο. Εμάιινπ, εθφζνλ ν δαλεηνιήπηεο είλαη ζπλεπήο ζηηο αλαπξνζαξκνζκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εηψλ: α) παξακέλεη ελήκεξνο, ρσξίο θακία επίπησζε ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, β) ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεηαη ε 2

3 θχξηα θαηνηθία ηνπ θαη γ) ζπλερίδεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 4. πλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο Αλακέλεηαη λα αλαθνπθηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη νθεηιέηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αληηκεησπίδνπλ κεγάιε κείσζε ζηα εηζνδήκαηά ηνπο, ψζηε κε δπζθνιία λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ξπζκίζεσλ πηνζεηήζεθαλ θνηλσληθά θξηηήξηα, φπσο ην θξηηήξην ηνπ εηζνδήκαηνο, ψζηε ε θαηαβνιή δφζεο λα ξπζκηζηεί σο πνζνζηφ απηνχ, θαη ειήθζε πξφλνηα γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη απηέο κε ρακειά εηζνδήκαηα, κε εηδηθέο ξπζκίζεηο. 5. πλέπεηεο ζην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ Δελ εθαξκφδεηαη. 6. πλέπεηεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζύλεο Δελ εθαξκφδεηαη. 7. Ννκηκόηεηα Η ξχζκηζε γηα ην πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ είλαη θαηλνηφκα θαη πξσηνπφξα ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ζε ηδησηηθέο ζρέζεηο (κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη δαλεηνιεπηψλ) θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ρεηκαδφκελσλ απφ ηελ θξίζε πνιηηψλ. 8. Αξκνδηόηεηα Αξκφδην γηα ηε ξχζκηζε είλαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ δηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή. 9. Σήξεζε Ννκνηερληθώλ Καλόλσλ θαη Κσδηθνπνίεζε Η πξνηεηλφκελε ξχζκηζε δελ ηξνπνπνηεί ή θσδηθνπνηεί δηαηάμεηο. 10. Γηαθάλεηα - Κνηλσληθή ζπκκεηνρή Σηε δηαβνχιεπζε κεηείραλ ελψζεηο θαηαλαισηψλ θαη ε Έλσζε Ειιεληθψλ Τξαπεδψλ, ελψ ε ξχζκηζε αθνινχζεζε καθξά δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ ηξφηθα θαη έηπρε ηεο εγθξίζεσο ηεο Επξσπαηθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. 3

4 Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ 11. Γεληθή Αμηνιόγεζε 11.1 Πεξηγξάςηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ην πξόβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε κία «άιιε δηάηαμε» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνηεηλόκελν ζρέδην λόκνπ. Οη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λ. 3869/2010 θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο, δεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ θαζεζηψο νδεγνχζε ηνπο αηηνχληεο νθεηιέηεο ζε θαζεζηψο νκεξίαο θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αθνχ κέρξη θαη ηε ζπδήηεζε απηήο δελ κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπο, λα επαλαπξνγξακκαηίζνπλ ηηο δσέο ηνπο θαη θαη επέθηαζε λα επαλέιζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αληηζέησο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ππνρξεψζή ηνπο έρνληαο επηβαξπλζεί κε πνιπεηείο ηφθνπο Πεξηγξάςηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάζε «άιιε δηάηαμε» είλαη αλαγθαία θαη θαηάιιειε λα αληηκεησπίζεη ην αληίζηνηρν πξόβιεκα. Με ηηο λέεο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 3869/2010 εμπγηαίλεηαη ν εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ν νπνίνο πξηλ ηελ παξνχζα αληηκεησπίδεην σο ηππηθή πξνυπφζεζε αλεπ νπζίαο: εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ πξνδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζην ζηάδην κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο, θαηά ην νπνίν νη πηζησηέο έρνπλ πιήξε γλψζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε. Πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα ηξνπνινγία εηζάγεηαη ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ειάρηζηεο δφζεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ψζηε νη δαλεηνιήπηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ ηε δσή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη λα ππνινγίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ νξηζηηθή έθδνζε ηεο απφθαζεο. Τν πνζφ δε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζα ζπκςεθίδεηαη κε ην νξηδφκελν απφ ηνλ δηθαζηή κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ζα ππάξρεη ειάθξπλζή ησλ νθεηιεηψλ ζην κέιινλ, αθνχ κεηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δελ ζα έρνπλ κέρηξ ηφηε εμππεξεηεζεί βάζεη ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο δφζεο Αλαθέξαηε ρσξηζηά γηα θάζε κία «άιιε δηάηαμε» ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λόκνπ. 4

5 Κξίζεθε ζθφπηκν λα αληηκεησπηζηνχλ ζε εληαίν λνκνζέηεκα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ππεξρξεσκέλνπο δαλεηνιήπηεο, είηε απηνί πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο ηνπ Κεθαιαίνπ Α, είηε φρη, νπφηε κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3869/2010, φπσο δηακνξθψλεηαη πιένλ Αλαθέξαηε ρσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηηο αλακελόκελεο ζπλέπεηεο θάζε κίαο «άιιεο δηάηαμεο», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεπεηώλ ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο θαη ζην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ. Η παξνχζα λνκνζεηηθή ξχζκηζε επηθαηξνπνηεί θαη εμνξζνινγίδεη ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηνπ λ. 3869/2010 θαη νδεγεί ζηελ ηαρχηεξε ξχζκηζε θαη αλαθνχθηζε ησλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα είλαη αξκόδηεο γηα ηελ εθαξκνγή θάζε «άιιεο δηάηαμεο». Η ξχζκηζε θαηαιακβάλεη ηδησηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δαλεηνιεπηψλ θαη ηξαπεδψλ. 12. Γηαθάλεηα θαη δηαβνύιεπζε Η παξνχζα λνκνζεηηθή ξχζκηζε είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο κε ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία θαη καθξάο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ ηξφηθα. Γη απηήλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζρφιηα θνξέσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηξαπεδψλ. ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο ΝΕΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο (εθεμήο νθεηιέηεο) δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηε ξχζκηζε "ησλ νθεηιψλ ηνπο" θαη απαιιαγή. Τελ χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο. "2. Δελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ, νη νπνίεο: είηε α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο (εθεμήο νθεηιέηεο) δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 γηα ηε ξχζκηζε "ησλ νθεηιψλ ηνπο" θαη απαιιαγή. Τελ χπαξμε δφινπ απνδεηθλχεη ν πηζησηήο. 2. Δελ επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ, νη νπνίεο: είηε α) έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν 5

6 έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 είηε β) πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ δηαπξάρζεθε κε δφιν, απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Δεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ηέιε πξνο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε γ) πξνέθπςαλ απφ ρνξήγεζε δαλείσλ απφ Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ. 3586/2007, φπσο ηζρχνπλ (Α` 151)." 3. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά. άξζξν 2 Γηαδηθαζία εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 1. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή απνηειεί ε εθ κέξνπο ηνπ θαηαβνιή πξνζπάζεηαο επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπ θαη ε απνηπρία απηήο, θαηά ην ηειεπηαίν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμάκελν. Η πξνζπάζεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, Επηηξνπήο Φηιηθνχ Δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α), φπσο ηζρχεη, ή έλσζεο θαηαλαισηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ Μεζνιαβεηή Τξαπεδηθψλ Επελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ ή δηθεγφξνπ ή άιινπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξέα απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Αλ ε πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ απνηχρεη, ν θνξέαο ή ν δηθεγφξνο πνπ βνήζεζε ηελ πξνζπάζεηα ζπληάζζεη βεβαίσζε, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε απνηπρία ηεο πξνζπάζεηαο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Αλ επηηεπρζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ πηζησηψλ εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηνλ αξκφδην Εηξελνδίθε. έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 είηε β) πξνέθπςαλ απφ αδηθνπξαμία πνπ δηαπξάρζεθε κε δφιν, απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο, θφξνπο θαη ηέιε πξνο ην Δεκφζην θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ηέιε πξνο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εηζθνξέο πξνο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είηε γ) πξνέθπςαλ απφ ρνξήγεζε δαλείσλ απφ Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 ηνπ λ. 3586/2007, φπσο ηζρχνπλ (Α` 151). 3. Απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά. άξζξν 2 Γηαδηθαζία πξνδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 1. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ν νθεηιέηεο ππνρξενύηαη λα αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 5 δηαδηθαζία. ην πιαίζην ηνπ πξνδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ν νθεηιέηεο δύλαηαη λα δεηά ηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Καηαλαισηή, ηεο Δπηηξνπήο Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 2251/1994 (Α 191), όπσο ηζρύεη, ή Έλσζεο Καηαλαισηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 ή ηνπ Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθώλ Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ ή δηθεγόξνπ. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 θαηαξγνχληαη. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα 6

7 ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη θαη άιινη θνξείο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηνπο νθεηιέηεο γηα ηελ επίηεπμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο πηζησηέο ηνπο. Οη θνξείο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο νθεηιέηεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, λα ελεξγνχλ θαηά ηξφπν πνπ δηαθπιάηηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ νθεηιεηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επηδίσμε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ θαηάζηξσζε νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεινχκελα εηζνδήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νθεηιέηε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα απνπιεξψλεη ρξέε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ησλ θνξέσλ απηψλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο, ηα πξνζφληα, ε εθπαίδεπζε θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ, λα ρνξεγνχληαη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ επηδίσμε εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα εθδίδνληαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα, θαζψο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο ππφ ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηελ επηδίσμε ηνπ εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ. 4. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζε απηά ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε, λα ηνπ παξαδψζνπλ ρσξίο επηβάξπλζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνο απηά νθεηιψλ ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα «θαζψο θαη ην επηηφθην κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ε νθεηιή.» Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο επηβάιιεη γηα θάζε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη απφ πεληαθφζηα έσο δέθα ρηιηάδεο επξψ. Οη θαηαγγειίεο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο θαηαηίζεληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 4. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζε απηά ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε λα ηνπ παξαδψζνπλ ρσξίο επηβάξπλζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνο απηά νθεηιψλ ηνπ θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα θαζψο θαη ην επηηφθην κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ε νθεηιή, θαζψο θαη λα ηνλ ελεκεξώζνπλ εγγξάθσο γηα ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ηειεπηαίαο ελήκεξεο δόζεο. Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο επηβάιιεη γηα θάζε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πξφζηηκν πνπ αλέξρεηαη απφ πεληαθφζηα έσο δέθα ρηιηάδεο επξψ. Οη θαηαγγειίεο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο θαηαηίζεληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 5. Αλ εθρσξεζεί απαίηεζε πηζησηή πξνο ηξίηνπο, ν εθδνρέαο πνπ δελ έρεη θύξηα θαηνηθία ή έδξα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα νθείιεη λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά ην άξζξν 142 Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη λα ηνλ 7

8 άξζξν 3 Αξκόδην δηθαζηήξην - Γηαδηθαζία Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην Εηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Τν αξκφδην Εηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. γλσζηνπνηήζεη ζηνλ νθεηιέηε. Μέρξη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεθκαίξεηαη σο αληίθιεηνο ν ηειεπηαίνο εθρσξεηήο ηεο απαίηεζεο κε θύξηα θαηνηθία ή έδξα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. άξζξν 3 Αξκόδην δηθαζηήξην - Γηαδηθαζία Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην Εηξελνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ, άιισο ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ. Τν αξκφδην Εηξελνδηθείν δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. άξζξν 4 Καηάζεζε αίηεζεο θαη εγγξάθσλ 1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ν νθεηιέηεο θαηαζέηεη αίηεζε ζην γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ θάζε θχζεο εηζνδεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, β) θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα θαη γ) ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν θαη ζπζρέηηζε ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ, φζν θαη ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε. άξζξν 4 Καηάζεζε αίηεζεο θαη εγγξάθσλ 1. Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ν νθεηιέηεο θαηαζέηεη αίηεζε ζην γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ θάζε θχζεο εηζνδεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, β) θαηάζηαζε ησλ πηζησηψλ ηνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα θαη γ) ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε κε εχινγν ηξφπν θαη ζπζρέηηζε ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ πηζησηψλ, φζν θαη ηελ πεξηνπζία, ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε. 2. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη: α) ηε βεβαίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη β) ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο πξνέβε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α) εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 2. Η αίηεζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζε λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα έγγξαθα: α. έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ, ηα θάζε θύζεο εηζνδήκαηά ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη β) ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, ζηηο νπνίεο πξνέβε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α) εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 8

9 3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο. «Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν 781 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο.» 3. Η δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε εκέξα επηθύξσζεο, θαηά ηελ νπνία είηε ζα επηθπξσζεί ν ελδερόκελνο πξνδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο από ηνλ Πξόεδξν Τππεξεζίαο, είηε ζα ζπδεηεζεί ελδερόκελν αίηεκα γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ζύκθσλα κεεθαξκόδεηαη ην άξζξν 781 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Η εκέξα επηθύξσζεο πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθώο δύν κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Μέρξη ηελ εκέξα ηεο επηθύξσζεο δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε θαηαδησθηηθώλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε θαζώο θαη ε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. Από ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζηηο κεληαίεο θαηαβνιέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 εδ. γδ θαη ε ηνπ παξόληνο. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγείηαη. 5. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλνίγεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θάθεινο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο ηνπ φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο. 4. Ο νθεηιέηεο θαηαζέηεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ, ηα θάζε θχζεο εηζνδήκαηα ηνπ, ηνπο πηζησηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 5. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλνίγεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην θάθεινο ηνπ νθεηιέηε ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο ηνπ φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο. 6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζε ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ 6. Αλ δελ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πηζησηήο, ε απαίηεζε ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. 9

10 πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ππνδείγκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζρεδίσλ δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν απηφλ. άξζξν 5 Δπίδνζε ηεο αίηεζεο Ο νθεηιέηεο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηδίδεη ζηνπο πηζησηέο «αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε νξηζκφ δηθαζίκνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηεο,» κε πξφζθιεζε λα ππνβάιινπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο θαη λα δειψζνπλ αλ ζπκθσλνχλ κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Οη πηζησηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Οη πην πάλσ πηζησηέο κπνξνχλ, κε έγγξαθν ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ. Με ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο άπξαθηεο, ηεθκαίξεηαη φηη ν πηζησηήο ζπκθσλεί κε ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ. Σηελ πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία γηα ηε ζπλέπεηα απηή. άξζξν 5 Πξνδηθαζία 1. Ο νθεηιέηεο πξέπεη εληόο δεθαπέληε εκεξώλ λα επηδώζεη ηελ αίηεζε ζηνπο πηζησηέο ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο θαη επηθύξσζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. Δληόο κελόο από ηελ επίδνζε νη πηζησηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηνλ θάθειν ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην ζρέδην ξύζκηζεο ησλ νθεηιώλ ηνπ αηηνύληνο. Οη πηζησηέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν. Αλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπλαίλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.2-4 ηνπ παξόληνο, επέξρεηαη ν πξνδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο ησλ κεξώλ. Ο ζπκβηβαζκόο ησλ κεξώλ επηθπξώλεηαη από ηνλ Πξόεδξν Τπεξεζίαο ζηελ ηαρζείζα εκέξα, θαηά ηα άξζξα 210 επ. θαη 293 ΚΠνιΓ, θαη επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο. 2. Αλ δελ επέιζεη ζπκβηβαζκόο θαη επηθύξσζε, ν Πξόεδξνο Τπεξεζίαο απνθαζίδεη θαηά ηελ εκέξα επηθύξσζεο θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή ή θαη απηεπαγγέιησο ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθώλ κέηξσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ηε δηαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή κεληαίσλ δόζεσλ κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αίηεζεο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζπκκέηξσο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2, ή ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2, εθόζνλ πθίζηαηαη αίηεκα εμαίξεζεο εθπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ θύξηα θαηνηθία. Οη κεληαίεο θαηαβνιέο από ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο ζπλππνινγίδνληαη ζηηο θαηαβνιέο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2 ή 10

11 αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2. Σν πνζό ησλ κεληαίσλ θαηαβνιώλ ζα πξέπεη λα είλαη εύινγν κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνύληνο, σζηόζν, δε κπνξεί λα είλαη θάησ από ην 10% ηεο κεληαίαο δόζεο πνπ όθεηιε λα θαηαβάιιεη κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ην δε ειάρηζην πνζό θαηαβνιήο αλέξρεηαη ζε 40 επξώ κεληαίσο, εθηόο αλ ν αηηώλ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5 ηνπ παξόληνο, νπόηε ν Πξόεδξνο Τπεξεζίαο κπνξεί λα νξίζεη ρακειόηεξε ή κεδεληθή δόζε. ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ δόζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Πξόεδξν Τπεξεζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ κελώλ εθαξκόδεηαη αλαινγηθά ην άξζξν 11 παξ.2 λ.3869/2010.η επηθύξσζε ή ε όπνηα απόθαζε αλαθαινύληαη ή κεηαξξπζκίδνληαη θαηά ην άξζξν 758 κε δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο ξύζκηζεο θαηά ην άξζξν 781 παξ.2 ΚπνιΓ. άξζξν 6 Αλαζηνιή θαηαδησθηηθώλ κέηξσλ 1. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 δελ επηθέξεη αλαζηνιή ησλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ή θάζε άιινο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ρνξεγείηαη έσο ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο εάλ πηζαλνινγείηαη φηη απφ ηελ εθηέιεζε ζα πξνθιεζεί νπζηψδεο βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ αηηνχληνο θαη φηη ζα επδνθηκήζεη ε αίηεζε. Η ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο επάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απαγφξεπζε δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. άξζξν 6 Αλαζηνιή θαηαδησθηηθώλ κέηξσλ Η πξψηε θαη δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 6 θαηαξγνχληαη. 2. Τν δηθαζηήξην κπνξεί κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ δηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα δηαηάμεη φπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο κεηαβνιή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή κείσζε ηεο αμίαο ηεο κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε απφθαζε επί ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. 11

12 3. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπλερίδνπλ λα εθηνθίδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο κε επηηφθην ελήκεξεο νθεηιήο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο παχνπλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο λα παξάγνπλ λφκηκνπο ή ζπκβαηηθνχο ηφθνπο. Οη νθεηιέο απηέο ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο αμία ηνπο. 3. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε εηδηθφ πξνλφκην ή εκπξάγκαην δηθαίσκα ζπλερίδνπλ λα εθηνθίδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο κε επηηφθην ελήκεξεο νθεηιήο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο παχνπλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο λα παξάγνπλ λφκηκνπο ή ζπκβαηηθνχο ηφθνπο. Οη νθεηιέο απηέο ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκεο θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο αμία ηνπο. 4. Σε πεξίπησζε νθεηιήο απφ ζηεγαζηηθφ δάλεην ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπεη ην εηζφδεκα ηνπ νθεηιέηε, λα ρνξεγήζεη ηελ αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νθεηιή απηή κε ή ρσξίο ηνλ φξν ηεο θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε φινπ ή κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελήκεξε ηνθνρξενιπηηθή δφζε πνπ ζα φθεηιε λα θαηαβάιιεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαη κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο, αλ ε ζχκβαζε δαλείνπ δελ είρε θαηαγγειζεί ή δελ εκθάληδε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. άξζξν 7 Γηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο 1. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ πνπ αξρίδεη κε ηελ πάξνδν δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν νθεηιέηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πηζησηψλ, κπνξεί λα επηθέξεη κεηαβνιέο ζην αξρηθφ ζρέδην δηεπζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία φισλ ησλ πηζησηψλ. Οη πηζησηέο ελεκεξψλνληαη κε δηθή ηνπο επηκέιεηα γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο θαη ιακβάλνπλ ζέζε εγγξάθσο γηα ην αλακνξθσκέλν ζρέδην κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο Η ηέηαξηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 6 θαηαξγείηαη 5. Αλαζηνιή ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κπνξεί λα δεηεζεί θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ έρεη αζθεζεί εκπξόζεζκα έθεζε από ηνλ νθεηιέηε. Η αλαζηνιή ρνξεγείηαη εάλ πηζαλνινγείηαη όηη από ηελ εθηέιεζε ζα πξνθιεζεί νπζηώδεο βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ αηηνύληνο θαη όηη ζα επδνθηκήζεη ε αίηεζε. Η ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο επάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απαγόξεπζε δηάζεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. άξζξν 7 Γπλαηόηεηα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο 1. Ο νθεηιέηεο θαη νη πηζησηέο δύλαληαη λα ζπκβηβάδνληαη θαη κεηά ηελ εκέξα επηθύξσζεο έσο ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, νπόηε εκθαλίδνληαη ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ Τπεξεζίαο, ππνβάιινπλ ην ζρέδην θαη δεηνύλ ηελ επηθύξσζή ηνπ. Σν ζρέδην επηθπξώλεηαη από ηνλ Πξόεδξν Τπεξεζίαο, ην νπνίν απνθηά πιένλ ηζρύ δηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. Η αίηεζε γηα 12

13 πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ. Τξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κία θνξά. 2.Αλ θαλέλαο πηζησηήο δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ην αξρηθφ ή ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ή ζπγθαηαηίζεληαη φινη ζε απηφ, ζεσξείηαη φηη ν ζπκβηβαζκφο έρεη γίλεη απνδεθηφο. Ο Εηξελνδίθεο κε απφθαζε ηνπ επηθπξψλεη ην ζρέδην, ην νπνίν απνθηά πιένλ ηζρχ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Η αίηεζε γηα ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο ζεσξείηαη φηη αλαθιήζεθε. ξύζκηζε θαη απαιιαγή από ηηο νθεηιέο αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. 2. Αλ ζπγθαηαηίζεληαη ζην ζρέδην πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ απαηηήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζύλνιν ησλ πηζησηώλ κε εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο θαη πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ ηπρόλ εξγαηηθώλ απαηηήζεσλ, ν Πξόεδξνο Τπεξεζίαο ή ην δηθαζηήξην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο ππνθαζηζηά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηώλ πνπ αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκό. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη επήιζε ν ζπκβηβαζκόο θαη ε αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή από ηα ρξέε αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. Ο νθεηιέηεο ππνρξενύηαη λα επηδώζεη ζηνπο πηζησηέο νη νπνίνη δελ ζπγθαηαηίζεληαη αληίγξαθν ηνπ επηθπξσκέλνπ ζρεδίνπ. 3. Αλ ζπγθαηαηίζεληαη ζην ζρέδην πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ απαηηήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ κε εκπξαγκάησο εμαζθαιηδφκελεο απαηηήζεηο θαη πηζησηέο κε απαηηήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ησλ ηπρφλ εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ, «ην δηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε» νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο πηζησηέο πνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο κέρξη ηε ζπδήηεζε, ππνθαζηζηά ηελ έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο ησλ πηζησηψλ πνπ αληηηίζεληαη θαηαρξεζηηθά ζην ζπκβηβαζκφ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη επήιζε ν ζπκβηβαζκφο θαη φηη αλαθιήζεθε ε αίηεζε γηα ηελ απαιιαγή απφ ηα ρξέε. 3. Γελ επηηξέπεηαη ππνθαηάζηαζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πηζησηή όηαλ: α) ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή πνπ αληηηίζεηαη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αλάινγν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πηζησηέο, βαζκό ή β) ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ, ν πηζησηήο πνπ αληηηίζεηαη απνδεηθλύεη όηη ζα πεξηέιζεη ζε δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά ζέζε από απηήλ ζηελ νπνία ζα πεξηεξρόηαλ, αλ ζπλερηδόηαλ ε δηαδηθαζία απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε από ηηο νθεηιέο ή γ) ακθηζβεηείηαη απαίηεζε από νθεηιέηε ή νπνηνλδήπνηε πηζησηή. 4. Οη πηζησηέο δελ απνθηνύλ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιώλ. 4. Δελ επηηξέπεηαη ππνθαηάζηαζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πηζησηή φηαλ: α) ε απαίηεζε ηνπ πηζησηή πνπ αληηηίζεηαη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε αλάινγν, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πηζησηέο, βαζκφ ή β) ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ 13

14 ζρεδίνπ, ν πηζησηήο πνπ αληηηίζεηαη απνδεηθλχεη φηη ζα πεξηέιζεη ζε δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα πεξηεξρφηαλ, αλ ζπλερηδφηαλ ε δηαδηθαζία απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ ηηο νθεηιέο ή γ) ακθηζβεηείηαη απαίηεζε απφ νθεηιέηε ή νπνηνλδήπνηε πηζησηή. 5. Αλ δελ εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ απαίηεζε αλέγγπνπ πηζησηή, ζηνλ νπνίν επηδφζεθαλ ε αίηεζε θαη ην ζρέδην, ε απαίηεζε απνζβέλλπηαη, αλ ν πηζησηήο δελ ιάβεη εγγξάθσο ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ Οη πηζησηέο δελ απνθηνχλ απαίηεζε θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ. άξζξν 8 Γηθαζηηθή ξύζκηζε ρξεώλ 1. Αλ ην ζρέδην δελ γίλεηαη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή αλ εθδειψζεθαλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ θαη δελ ππνθαζίζηαληαη απηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ην δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε. Η απφθαζε εθδίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αλ ην δηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο. Άξζξν 8 Γηθαζηηθή ξύζκηζε ρξεώλ 1. Αλ ην ζρέδην δελ γίλεηαη δεθηφ απφ ηνπο πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ή αλ εθδειψζεθαλ αληηξξήζεηο θαηά ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ θαη δελ ππνθαζίζηαληαη απηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ην δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απαηηήζεσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε. ε πεξίπησζε πνπ πηζησηήο δελ έρεη εληαρζεί ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη δελ έρεη αζθεζεί από απηόλ θύξηα παξέκβαζε, ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη θαη ηηο απαηηήζεηο απηνύ θαηά ην άξζξν 744 Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ή δηαηάδεη ηελ θιήηεπζή ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 748 Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο νξίδνληαο λέα δηθάζηκν. Η απφθαζε εθδίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αλ ην δηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο. 2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε δελ 2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε δελ είλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ, ηδίσο εθείλα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπδχγνπ, θαη ζηαζκίδνληαο απηά κε ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο 14

15 είλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πάζεο θχζεσο εηζνδήκαηα ηνπ, ηδίσο εθείλα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία, ηε δπλαηφηεηα ζπλεηζθνξάο ηνπ ζπδχγνπ, θαη ζηαζκίδνληαο απηά κε ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηνλ ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ νξηζκέλν πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ ζπκκέηξσο δηαλεκφκελν. Με ηελ απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί φηη ην πνζφ απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή κε βάζε αληηθεηκεληθφ δείθηε αλαθνξάο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο πηζησηέο, εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο πεξηέιζνπλ ζηνλ νθεηιέηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αηηία ζαλάηνπ, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ην ήκηζπ ηεο αμίαο απηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε απνξξηθζεί ηειεζίδηθα, νη ινηπνί πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη ζηε ζέζε ηνπ πηζησηή ηεο ακθηζβεηνχκελεο απαίηεζεο θαη έρνπλ απφ απηφλ αμίσζε θαηαβνιήο ζηελ αλαινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο απαίηεζεο ζηε ξχζκηζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ εληαρζεί ζηε ξχζκηζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε χπαξμε ηεο νπνίαο επαιεζεπηεί αθνινχζσο κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ν πηζησηήο ππνθαζίζηαηαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζε ηνπ θαη έρεη απφ απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε έληαμεο ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ππφ ξχζκηζε νθεηιέο. Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε πνπ έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ επαιήζεπζε ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. 3. Ο νθεηιέηεο νθείιεη λα εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε θαηάιιειε εξγαζία ή, αλ δελ εξγάδεηαη, λα θαηαβάιεη εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε αλάινγεο εξγαζίαο. Η πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ηεθκαίξεηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη εγγξαθεί νηθνγέλεηαο ηνπ, ηνλ ππνρξεψλεη λα θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ έσο πέληε εηώλ, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξηζκέλν πνζφ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ ζπκκέηξσο δηαλεκφκελν. Με ηελ απφθαζε κπνξεί λα νξηζηεί φηη ην πνζφ απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζε απηή κε βάζε αληηθεηκεληθφ δείθηε αλαθνξάο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο πηζησηέο, εθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο πεξηέιζνπλ ζηνλ νθεηιέηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αηηία ζαλάηνπ, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ην ήκηζπ ηεο αμίαο απηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε απνξξηθζεί ηειεζίδηθα, νη ινηπνί πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη ζηε ζέζε ηνπ πηζησηή ηεο ακθηζβεηνχκελεο απαίηεζεο θαη έρνπλ απφ απηφλ αμίσζε θαηαβνιήο ζηελ αλαινγία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηεο απαίηεζεο ζηε ξχζκηζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ εληαρζεί ζηε ξχζκηζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε, ε χπαξμε ηεο νπνίαο επαιεζεπηεί αθνινχζσο κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ν πηζησηήο ππνθαζίζηαηαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ γηα ηα πνζά πνπ αλαινγνχλ ζηελ απαίηεζε ηνπ θαη έρεη απφ απηνχο αμίσζε θαηαβνιήο ησλ πνζψλ πνπ εηζέπξαμαλ εμαηηίαο ηεο κε έληαμεο ηεο απαίηεζεο ηνπ ζηηο ππφ ξχζκηζε νθεηιέο. Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηάζεζε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαλνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ακθηζβεηνχκελε απαίηεζε πνπ έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κέρξη ηελ επαιήζεπζε ηεο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. 3. Ο νθεηιέηεο νθείιεη λα εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε θαηάιιειε εξγαζία ή, αλ δελ εξγάδεηαη, λα θαηαβάιεη εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε αλάινγεο εξγαζίαο. Η πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ηεθκαίξεηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ ή έρεη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ έρεη απνθξνχζεη αδηθαηνιφγεηα πξφηαζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα αλάιεςε εξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί κέζα ζε έλα κήλα ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θάζε κεηαβνιή θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, αιιαγή εξγνδφηε, θαζψο θαη θάζε 15

16 ζην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Εξγαηηθνχ Δπλακηθνχ ή έρεη θάξηα αλεξγίαο θαη δελ έρεη απνθξνχζεη αδηθαηνιφγεηα πξφηαζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα αλάιεςε εξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί κέζα ζε έλα κήλα ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θάζε κεηαβνιή θαηνηθίαο ή εξγαζίαο, αιιαγή εξγνδφηε, θαζψο θαη θάζε αμηφινγε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ Με αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, πνπ επηδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο πξνο ην χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ, φηαλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε. Η ηζρχο ηεο απφθαζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηε ξχζκηζε κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο. Σε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ζε πηζησηέο κεγαιχηεξνπ πνζνχ απφ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζπκκέηξσο φινπο ηνπο πηζησηέο. 5. Σε πεξηπηψζεηο πνπ εμαηηίαο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ρξφληα αλεξγία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ νθεηιέηε ή άιισλ ιφγσλ ίδηαο ηνπιάρηζηνλ βαξχηεηαο, πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε κεληαίεο θαηαβνιέο κηθξνχ χςνπο ή θαη κεδεληθέο, ην δηθαζηήξην κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε λα νξίζεη, φρη λσξίηεξα απφ πέληε κήλεο, λέα δηθάζηκν γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ. 6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή αλαζηνιή ηεο. Δηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. άξζξν 9 Γηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζίαο Πξνζηαζία θύξηαο θαηνηθίαο 1. Εθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία, ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, ή φηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη αλαγθαίν λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ αμηφινγε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν θάθεινο πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ Με αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, πνπ επηδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ξχζκηζε νθεηιψλ ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο πξνο ην χςνο ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ, φηαλ ηνχην δηθαηνινγείηαη απφ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε. Η ηζρχο ηεο απφθαζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηε ξχζκηζε κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο. Σε πεξίπησζε θαηαβνιήο απφ ηνλ νθεηιέηε ζε πηζησηέο κεγαιχηεξνπ πνζνχ απφ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζπκκέηξσο φινπο ηνπο πηζησηέο. 5. Σε πεξηπηψζεηο πνπ εμαηηίαο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ρξφληα αλεξγία ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ νθεηιέηε, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, αλεπαξθέο εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ζηνηρεησδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ νθεηιέηε ή άιισλ ιφγσλ ίδηαο ηνπιάρηζηνλ βαξχηεηαο, πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε κεληαίεο θαηαβνιέο κηθξνχ χςνπο ή θαη κεδεληθέο, ην δηθαζηήξην κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε λα νξίζεη, φρη λσξίηεξα απφ πέληε κήλεο, λέα δηθάζηκν γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ. 6. Η απφθαζε πνπ νξίδεη κεληαίεο θαηαβνιέο είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ επηηξέπεηαη δηθαζηηθή αλαζηνιή ηεο. Δηθαζηηθή δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη. άξζξν 9 Γηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζίαο Πξνζηαζία θύξηαο θαηνηθίαο 1. Εθφζνλ ππάξρεη ξεπζηνπνηήζηκε πεξηνπζία, ε εθπνίεζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, ή φηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη αλαγθαίν λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ 16

17 ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλνπλ πηζησηέο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζηψζεσλ ή πξφζσπν απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. Έξγν ηνπ εθθαζαξηζηή είλαη απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ε δηαζθάιηζε ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζε ηεο, ε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε απφ ηα ρξέε ή ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πηζησηψλ, νξίδεηαη εθθαζαξηζηήο. Εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα νξίδεηαη ην πξφζσπν πνπ πξνηείλνπλ πηζησηέο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζηψζεσλ ή πξφζσπν απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 371 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. Έξγν ηνπ εθθαζαξηζηή είλαη απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, ε δηαζθάιηζε ηεο ζε φιν ην λφκηκν χςνο ηεο ράξηλ ησλ πηζησηψλ, ε πξφζθνξε εθπνίεζε ηεο, ε πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην εθπνηνχκελν πξάγκα θαη ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλέγγπσλ πηζησηψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπλδίθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. 2. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην δηθαζηήξην πξφηαζε εθθαζάξηζεο δεηψληαο λα εμαηξεζεί απφ ηελ εθπνίεζε βεβαξεκέλν ή κε κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθίλεην, πνπ ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξην αθνξνιφγεηεο απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ κέρξη ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζην νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, φπσο απηή απνηηκάηαη απφ ην δηθαζηήξην. Η ξχζκηζε κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη πεξίνδν ράξηηνο. Η εμππεξέηεζε ηεο νθεηιήο γίλεηαη κε επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο ελήκεξεο νθεηιήο ή ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε 2. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην δηθαζηήξην πξφηαζε εθθαζάξηζεο δεηψληαο λα εμαηξεζεί απφ ηελ εθπνίεζε βεβαξεκέλν ή κε κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθίλεην, πνπ ρξεζηκεχεη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ, εθφζνλ ηνχην δελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φξην αθνξνιφγεηεο απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ξπζκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ κέρξη ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζην νγδφληα ηνηο εθαηφ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. Η ξχζκηζε κπνξεί λα πξνβιέπεη θαη πεξίνδν ράξηηνο. Η εμππεξέηεζε ηεο νθεηιήο γίλεηαη κε επηηφθην πνπ δελ ππεξβαίλεη απηφ ηεο ελήκεξεο νθεηιήο ή ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κε θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ή, ζε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα αλάινγε ηεο ξχζκηζεο 17

18 θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη κέηξεζε, αλαπξνζαξκνδφκελν κε επηηφθην αλαθνξάο απηφ ησλ Πξάμεσλ Κχξηαο Αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ή, ζε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ην κέζν επηηφθην ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα αλάινγε ηεο ξχζκηζεο πεξίνδν, φπσο νκνίσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην αθίλεην ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνθνρξενιπηηθήο εμφθιεζεο ηεο νξηδφκελεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε. Η πεξίνδνο πάλησο απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε. Η κε ηήξεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηηξέπεη ζηνλ πηζησηή λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Δελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλ δελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσλ δφζεσλ. Αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην θαη ν ζχδπγνο απηνχ δελ δηαζέηεη αθίλεην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, ηφηε νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία. «Η πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα ή ηδαληθφ κεξίδην επί απηψλ.» 3. Εθφζνλ νη κεληαίεο θαηαβνιέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη δαλεηζηέο ζπληξέρνπλ ζε απηέο ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. πεξίνδν, φπσο νκνίσο πξνθχπηεη απφ ην ζηαηηζηηθφ δειηίν ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, θαη ρσξίο αλαηνθηζκφ. Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζην αθίλεην ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ηνθνρξενιπηηθήο εμφθιεζεο ηεο νξηδφκελεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηψζεηο ζηνλ νθεηιέηε. Η πεξίνδνο πάλησο απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε, εθηόο αλ ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ πηζηώζεηο ζηνλ νθεηιέηε ήηαλ κεγαιύηεξε ησλ είθνζη εηώλ, νπόηε ν δηθαζηήο δύλαηαη λα πξνζδηνξίζεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα πνπ πάλησο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε έηε. Η κε ηήξεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, επηηξέπεη ζηνλ πηζησηή λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπ. Δελ επηηξέπεηαη ε θαηαγγειία ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλ δελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσλ δφζεσλ. Αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί ή δηακέλεη ζε μέλν αθίλεην θαη ν ζχδπγνο απηνχ δελ δηαζέηεη αθίλεην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία, ηφηε νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην κνλαδηθφ αθίλεην ηνπ νθεηιέηε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία. Η πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ηζρχεη θαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ επηθαξπία ή ςηιή θπξηφηεηα ή ηδαληθφ κεξίδην επί απηψλ. 3. Εθφζνλ νη κεληαίεο θαηαβνιέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη δαλεηζηέο ζπληξέρνπλ ζε απηέο ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 4. Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 Ν.3869/2010 πξαγκαηνπνηεζείζεο θαηαβνιέο ζηνπο πηζησηέο ππνιείπνληαη απηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηα άξζξα 8 παξάγξαθνο 2 ή 9 παξάγξαθνο 2, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ ππνιείπεηαη, εληφθσο, κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ 18

19 έθδνζε ηεο απφθαζεο άξζξν 10 Καζήθνλ εηιηθξηλνύο δήισζεο 1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηα ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα επηθαιεζζεί κε αίηεζε ηνπ νπνηνζδήπνηε πηζησηήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηφηε πνπ ηελ πιεξνθνξήζεθε, ζπλεπάγεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πνηληθήο επζχλεο, ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ κε απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ή ηελ έθπησζε απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηελ απαιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί. Η αίηεζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ νθεηιέο ηνπ. Πξηλ απφ ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή, αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηελ έθπησζε ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο. Άξζξν 10 Καζήθνλ εηιηθξηλνύο δήισζεο 1. Ο νθεηιέηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη εηιηθξηλή δήισζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηζνδήκαηα ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα, ηελ νπνία κπνξεί λα επηθαιεζζεί κε αίηεζε ηνπ νπνηνζδήπνηε πηζησηήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηφηε πνπ ηελ πιεξνθνξήζεθε, ζπλεπάγεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πνηληθήο επζχλεο, ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ κε απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ή ηελ έθπησζε απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ θαη ηελ απαιιαγή πνπ έρεη ήδε απνθαζηζηεί. Σν ίδην απνηέιεζκα θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο παξαιείςεη δνιίσο ή κε βαξηά ακέιεηα λα ζπκπεξηιάβεη πηζησηέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. Η αίηεζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη θαη δχν έηε κεηά ηελ επέιεπζε ηεο απαιιαγήο ηνπ νθεηιέηε απφ νθεηιέο ηνπ. Πξηλ απφ ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηελ απφξξηςε, γηα ηελ αηηία απηή, αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηελ έθπησζε ηνπ είλαη απαξάδεθηε ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο. 2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα ηνπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή. 3. Ύζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Εηζαγγειέα, ν εξγνδφηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ν αξκφδηνο 2. Ο νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ζηνπο πηζησηέο ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα ηνπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαη απαιιαγή. 3. Ύζηεξα απφ αίηεζε πηζησηή ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε επίδνζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ε νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Εηζαγγειέα, ν εξγνδφηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία θαη ν αξκφδηνο νηθνλνκηθφο έθνξνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 19

20 νηθνλνκηθφο έθνξνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε. δίλνπλ θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε. άξζξν 11 Απαιιαγή από ππόινηπα ρξεώλ 1. Η θαλνληθή εθηέιεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 επηθέξεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη «ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 θαη» ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηελ απαιιαγή ηνπ απφ θάζε ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν νθεηιήο έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ, αθφκε θαη έλαληη εθείλσλ πνπ δελ αλήγγεηιαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Τν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ ή δπζηξνπεί επαλεηιεκκέλα ζηελ ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε κεηά απφ αίηεζε ζηγφκελνπ πηζησηή πνπ θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ έθπησζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ δεθαπέληε εκέξεο. 3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επνδσζεί ε απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ επαλέξρνληαη ζην χςνο ζην νπνίν ζα βξίζθνληαλ αλ δελ είρε ππνβιεζεί ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ απνθιείεηαη, εθφζνλ είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν αλαηνθηζκφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο απηήο ζηνπο πηζησηέο θαη αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε. άξζξν 11 Απαιιαγή από ππόινηπα ρξεώλ 1. Η θαλνληθή εθηέιεζε απφ ηνλ νθεηιέηε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 επηθέξεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηελ απαιιαγή ηνπ απφ θάζε ηπρφλ πθηζηάκελν ππφινηπν νθεηιήο έλαληη φισλ ησλ πηζησηψλ, αθφκε θαη έλαληη εθείλσλ πνπ δελ αλήγγεηιαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Τν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πηζησηέο πηζηνπνηεί ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ. 2. Σε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε ξχζκηζε νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ ή δπζηξνπεί επαλεηιεκκέλα ζηελ ηήξεζε ηεο ξχζκηζεο, ην δηθαζηήξην δηαηάδεη ηελ έθπησζε ηνπ νθεηιέηε απφ ηε ξχζκηζε κεηά απφ αίηεζε ζηγφκελνπ πηζησηή πνπ θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο κήλεο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ιφγνπ έθπησζεο. Κάζε θιήηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ δεθαπέληε εκέξεο. 3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επνδσζεί ε απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ επαλέξρνληαη ζην χςνο ζην νπνίν ζα βξίζθνληαλ αλ δελ είρε ππνβιεζεί ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ απνθιείεηαη, εθφζνλ είρε γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ν αλαηνθηζκφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο απηήο ζηνπο πηζησηέο θαη αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε. 20

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31Μαξηίνπ 2009 ` Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα