Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής"

Transcript

1 Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις ηφν επιτειρημαηιών» Υπεύζπλνο θαζεγεηήο: Σηνιηθίδεο Γεώξγηνο Φνηηήηξηα: Σθξεπεηνύ Ισάλλα Α.Δ.Μ.: 7179 ΚΑΒΑΛΑ, 06/02/2009

2 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Πξόινγνο Δπραξηζηίεο Δηζαγσγή 1 1. Γενικές πληροθορίες 1.1 Γ Κνηλνηηθό Πιαίζην Σηήξημεο ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα Σύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Γξάζε Μεθοδολογία Έρεσνας 2.1 Σηάδηα Έξεπλαο Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Έξεπλαο Ανάλσζη αποηελεζμάηφν ερφηημαηολογίοσ Γηαγξάκκαηα & Σρνιηαζκόο σμπεράζμαηα 49 Παράρηημα 51 Βιβλιογραθία 61

3 Πρόλογος Σθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηδνηήζεσλ - εληζρύζεσλ ησλ επελδύζεσλ ζηελ ρώξα καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο απόςεηο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, νη πξνηάζεηο ππαγσγήο ησλ νπνίσλ απνξξίθζεθαλ θαη ηα επελδπηηθά ηνπο έξγα δελ επηρνξεγήζεθαλ από ηελ Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Πνιύ Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ», ηνπ Μέηξνπ 2.11 ηνπ Δ.Π.ΑΝ. Διδικόηερα, 1. Δάλ θαη θαηά πόζν ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ; 2. Πνηα είλαη ε γλώκε ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνώζεζεο ησλ επελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα «ΚΔΠΑ»; 3. Πνηα είλαη ε γλώκε ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηνπο ζπκβνύινπο; 4. Τέινο, πνηα άιια ζηνηρεία έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιύηεξε ζηήξημε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ; Γηα λα θαιπθζεί όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ην ζέκα δηελεξγήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα κε θαηάιιεια δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην. Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. Βαζική σπόθεζη ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο είλαη όηη ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ ρώξα καο δελ ζπλέβαιαλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (1 ε ππόζεζε). Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ ήηαλ απόξξνηα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ (Υπεξεζηώλ πξνώζεζεο επελδύζεσλ, Σπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ, Τξαπεδώλ, Δπηρεηξεκαηηώλ θιπ.) (2 ε ππόζεζε). Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο απνηέιεζαλ ην ζθεπηηθό γηα ηε δηακόξθσζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εκπεηξηθή καο έξεπλα.

4 Δσταριζηίες Πξηλ θαη πάλσ από όινπο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηνπο θόπνπο, ηηο ζπζίεο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο όια απηά ηα ρξόληα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Σηνιηθίδε Γεώξγην γηα ηελ ππνκνλή θαη ηνλ ρξόλν πνπ κνπ δηέζεζε ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ απηήλ ηελ εξγαζία, ηνπο θαζεγεηέο: επίθνπξν θαζεγεηή θν Νηθνιαίδε Μηραήι θαη Φιώξνπ Γηαλλνύια πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ κεζνδνινγία θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ηέινο, όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη αθηέξσζαλ ρξόλν ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.

5 Διζαγωγή ηελ επνρή καο, επνρή ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ, ησλ ξαγδαίσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ έληνλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ε απηφ έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ. Μέρξη ζήκεξα ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ σθειεζεί απφ ηηο Γξάζεηο ηνπ Δ.Π.ΑΝ. πεξηζζφηεξεο απφ επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνη θαη απηναπαζρνινχκελνη. Πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα έιζεη ζε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπίζεη βαζηθέο ειιείςεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, εληζρχεηαη κε ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Ζ ζηήξημε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο, ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο ( Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη πέληε ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα αλαθέξνπκε βαζηθνχο έλλνηεο- νξηζκνχο ζρεηηθά κε ην ΚΔΠΑ, ην Γ ΚΠ, ην Δ.Π.ΑΝ θαη ηε δξάζε ηελ δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη επεμήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζαλ δηάξζξσζε θαη πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ. Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ελψ ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σν Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Γ ΚΠ) αθνξά ηελ πεξίνδν θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο. Δίλαη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ζηνρεχεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ εθείλσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο 1

6 ( esections=12&funds=0) Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα (ΔΠΑΝ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο εληάζζεηαη ζην Γ ΚΠ θαη πεξηιακβάλεη κηα δέζκε δξάζεσλ θαη εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ψζηε λα ππάξμεη ζχγθιηζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ( H Γξάζε αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ. ( _2_11_2/gr/xml/2_11_2_ODHGOS_PRODHMOSIEUSH.doc) Ζ Γξάζε απηή απνζθνπεί ζηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ή αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ απηήο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία θαη ηελ νξγάλσζή ηεο. θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε εξαγωγή σπήζιμων ζςμπεπαζμάηων για ηην αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ησλ πξνγξακκάησλ επηδνηήζεσλ θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑΝ. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηνλ Eλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (Δ.Φ.Γ) ΚΔΠΑ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφο πξνζθέξεη. Έλα άιιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο αζρνιείηαη κε ην ηη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ην επελδπηηθφ ζρέδην, ελψ ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο έξεπλαο ζθνπφο καο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπκβνχισλ σο πξνο ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ έξεπλά καο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζηείιακε ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξσηψκελνη αιιά θαη λα είλαη επθνιφηεξε ε αμηνιφγεζε - 2

7 δηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ ζε ηπραίν δείγκα 200 επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ νη επελδπηηθέο πξνηάζεηο απνξξίθζεθαλ. 1. Γενικέρ πληποθοπίερ 1.1 Γ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ Σν Γ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ (Κ.Π..) είλαη ην πξντφλ ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο θνηλνηηθέο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Καηαξηίζηεθε κε βάζε ην ρέδην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηελ Δ.Δ. Οη ζηφρνη - πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΚΠ εζηηάδνληαη ζε επελδχζεηο ζην θπζηθφ, αλζξψπηλν θαη γλσζηηθφ θεθάιαην, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ εκβάζπλζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΚΠ θαηαξηίζηεθαλ θαη πινπνηνχληαη 25 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. ( / 1.2 ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ Σν Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ), είλαη Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηαηξεία ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο επηά Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν ΚΔΠΑ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1991 απφ: ηνλ χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) θαη ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ) Σν 1997 ην ΚΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε: ηα Δπηκειεηήξηα ησλ Πεξηθεξεηψλ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Κνδάλεο (ΑΝΚΟ) 3

8 δεκηνχξγεζαλ ηελ Αναπηςξιακή Ένωζη Μακεδονίαρ (ΑΝΔΜ), αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ). Ζ ΑΝΔΜ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε, θαη ρξεζηκνπνηεί θαηά θχξην ιφγν ηελ ππνδνκή ηνπ ΚΔΠΑ. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΚΔΠΑ είλαη: ( ε ππνβνήζεζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεηαπνηεηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη φισλ ησλ παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ππνδνκήο ηνπο. ε εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ απηψλ, επ σθειεία ηεο Ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα Δθαξκνγήο θαη Γηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ. ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα επηρεηξήζεηο ή νκάδεο επηρεηξήζεσλ. ε ζηήξημε θάζε γεληθά πξσηνβνπιίαο ε νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ο Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) ΚΔΠΑ ζηειερψλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ απνηειείηαη απφ κεραληθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο κε κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα φπσο: δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο, θαη ειέγρνπ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ Δζληθά θαη αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ηα πζηήκαηα CNC-CAD-CAM, ηελ πνηφηεηα, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ην Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη ηελ, αμηνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξδεθαεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ΔΦΓ έρεη δηαρεηξηζηεί ηελ πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθψλ έξγσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δξρ., ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ εμαζθαιίζηεθε απφ ην Α θαη Β ΚΠ. Μνινλφηη ν θχξηνο φγθνο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ αθνξά ηηο Πεξηθέξεηεο 4

9 Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κεγάινο αξηζκφο άπηεηαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ελψ αθφκε νξηζκέλα απφ απηά πινπνηήζεθαλ ζε φκνξεο ρψξεο. ( Ο ΔΦΓ δηνηθείηαη απφ εμακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν ΚΔΠΑ είλαη ζπγθξνηεκέλν ζε ηέζζεξηο ηνκείο ( ηνλ ηνκέα Τπνζηήξημεο ηνλ ηνκέα ρεδηαζκνχ ηνλ ηνκέα Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαη ηέινο ηνλ ηνκέα Γηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ 1.3 Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα Σν επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα (ΔΠΑΝ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο είλαη έλα απφ ηα 25 Πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ) Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη απφ Ηδησηηθνχο Πφξνπο. Σν ΔΠΑΝ αξζξψλεηαη ζε 9 άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη 42 κέηξα ζηα νπνία εληάζζνληαη δξάζεηο πνπ απνηεινχλ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ( 1.4 ύμβοςλοι Δπισειπήζεων Οη ύμβοςλοι Δπισειπήζεων ιακβάλνληαο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη αθνχ ηα επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια, ζπληάζζνπλ ηελ πξφηαζε κειέηε ππαγσγήο θαη ππνβάινπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην Πξφγξακκα νινθιεξσκέλν θάθειν εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ). Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη: 5

10 - πξφηαζε κειέηε ππαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε πεξηερφκελν - αλαιπηηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ - απαηηνχκελα απφ ην Πξφγξακκα ινηπά δηθαηνινγεηηθά. Σν πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο κειέηεο ππαγσγήο αθνξά ζε ζηνηρεία φπσο: 1. Γεληθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (δξαζηεξηφηεηα, δηεχζπλζε θιπ.) 2. ηνηρεία ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ 3. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 4. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 5. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 6. Υψξνη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 7. Τπνδνκή ηεο επηρείξεζεο 8. Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 9. Γηαδηθαζίεο πξνβνιήο πξνψζεζεο 10. Πξνκεζεπηέο 11. Αληαγσληζκφο 12. Αλάγθεο πνπ ζα θαιπθζνχλ κε ηελ επέλδπζε 13. ηφρνη ηεο επηρείξεζεο 14. Πεξηγξαθή ηεο επέλδπζεο 15. Αλαιπηηθή πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ 16. Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα (επηρνξήγεζε, ίδηα ζπκκεηνρή, δαλεηζκφο) θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ επελδπηηθή πξφηαζε κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε βαζκνιφγεζε κε βάζε ηα παξαθάησ πξνβιεπφκελα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: ( 6

11 Α/Α ςνηελεζηήρ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Βαπύηηηαρ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΓΟΔΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 70% ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 3ΔΣΙΑ Α.1 Μέζνο φξνο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ, 30% απφ έηνο ζε έηνο, θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία Α.2 Μέζνο φξνο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ ιφγνπ Κεξδψλ πξν 25% απνζβέζεσλ θαη θφξσλ πξνο Κχθιν Δξγαζηψλ, απφ έηνο ζε έηνο, θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία Α.3 Μέζνο φξνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθψο απαζρνινχκελνπ 15% πξνζσπηθνχ, απφ έηνο ζε έηνο, θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ 30% ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ Β.1 Σεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 30% ΤΝΟΛΟ 100% ΟΗ ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ επίζεο αλαιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο κειέηεο πξφηαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιακβάλεη: 1. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, εληνπίδνληαο θαζπζηεξήζεηο θαη απνθιίζεηο, πξνηείλνληαο ή αλαιακβάλνληαο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 2. ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ (πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη άυισλ), ψζηε λα πξνρσξνχλ παξάιιεια θαη λα πξνγξακκαηίδνληαη έγθαηξα θαη αμηφπηζηα νη θάζεηο πνπ έπνληαη 3. ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο 4. ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, πιεξνθφξεζεο θαη δηεπθξηλήζεσλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηνλ νξζφ θαη ζχλλνκν κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο, ηελ ζχκβαζε θαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ ρεηξηζκφ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη παξαδνηέσλ ησλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ 5. ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ γηα ηελ ινγηζηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε θαη ηαθηνπνίεζε γηα ηηο αλάγθεο ειέγρσλ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο 6. ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, έλα θαη φηαλ πξνθχπηνπλ κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ζην θπζηθφ αληηθείκελν θιπ. 7. ηελ ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 8. ηελ ππνζηήξημε κε θπζηθή παξνπζία κέινπο ηεο θαηά ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο 7

12 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ππνζηεξηθηηθήο απηήο ελέξγεηαο είλαη ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή ηεθκεξίσζε θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ( 1.5 Γπάζη ηφρνο ηνπ Μέηξνπ 2.11 είλαη ε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κέζσ δχν βαζηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ αληίζηνηρα σο εμήο: ( _2_11_2/gr/xml/2_11_2_ODHGOS_PRODHMOSIEUSH.doc) Ζ ππώηη παπέμβαζη απεπζχλεηαη ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θιαδηθφ επίπεδν. Ζ δεύηεπη παπέμβαζη απεπζχλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη απνζθνπεί ζηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ. Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη σο εμήο: Καηά 50% απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), θαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ επηρνξήγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα αλέιζεη: 1. Έσο 45% γηα ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 2. Έσο 55% γηα ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: Εψλε πιάηνπο 20 ρικ. θαηά κήθνο ησλ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο θνηλφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ελ κέξεη ζηε δψλε απηή Όια ηα λεζηά κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001) Β.Δ.Π.Δ. ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ Ννκνί Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ, Καβάιαο, Γξάκαο. Ννκνί Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ. Ννκφο Γσδεθαλήζνπ. 3. Έσο 50% γηα ηελ ινηπή ειιεληθή επηθξάηεηα 8

13 Σν πνζνζηφ θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέξρεηαη ζην 15%, ελψ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζην 9%. Γηα λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο: Να αζθεί δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, λα είλαη επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ, λα ιεηηνπξγεί λφκηκα, λα έρεη έλαξμε ιεηηνπξγίαο πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002, θαηά ην έηνο 2004 λα απαζρνινχζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ έλα (1) κέρξη θαη ελλέα (9) άηνκα, λα εκθαλίδεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζεηηθφ κέζν φξν θεξδψλ πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο, λα είλαη εγγεγξακκέλε ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ( _2_11_2/gr/xml/2_11_2_ODHGOS_PRODHMOSIEUSH.doc) Σα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα εληζρχνληαη γηα ελέξγεηεο φπσο είλαη: α) νη επελδχζεηο ζε πάγηα νη νπνίεο αθνξνχλ αλακφξθσζε ή/θαη αλαθαίληζε ή/θαη κεηαηξνπή θαηαζηεκάησλ ή/θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ή άιισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Δπίζεο αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, β) άπιεο επελδχζεηο φπσο ε ζπκκεηνρή ζε Ζιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-marketplaces) θαη ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. ( _2_11_2/gr/xml/2_11_2_ODHGOS_PRODHMOSIEUSH.doc) Δπηιέμηκεο δαπάλεο ζεσξνχληαη: νη δαπάλεο πξνκήζεηαο παγίσλ, φπσο νη δαπάλεο επί ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ, κεραλνγξαθηθνχ, βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνκήζεηαο θαη εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ, δαπάλεο απφθηεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο, επηιέμηκεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη θάπνηεο άπιεο δαπάλεο. Απηέο είλαη δαπάλεο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, δαπάλεο εθηέιεζεο δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ, δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο θαη δαπάλεο γηα ηελ ακνηβή ησλ ζπκβνχισλ. 9

14 2. Μεθοδολογία Έπεςναρ 2.1 ηάδια Έπεςναρ Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνινπζήζεθαλ ηξία θχξηα ζηάδηα: (file:///c:/documents%20and%20settings/user/local%20settings/temporary%20int ernet%20files/content.ie5/d5x9rjmz/edg599_2%5b1%5d.ppt#309,20,ρεδηαζκ φο ηεο κεζνδνινγίαο) 1 ο ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Καζνξίζζεθε θαη αξρήλ ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο έξεπλαο ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθαλ νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Δηδηθφηεξα, πξνζδηνξίζηεθε ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο σο ζπλάξηεζε ηνπ πξνζδνθψκελνπ νθέινπο απφ ηε ρξήζε ηεο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο θαη ηέινο απνθαζίζζεθε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 2 ο ΣΑΓΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Δπηιέρζεθε θαη αξρήλ ε κέζνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, αθνινχζσο επηιέρζεθε θαη ζρεδηάζηεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν (εξσηεκαηνιφγην) θαζψο ε κέζνδνο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, φπνπ επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο. Σέινο, ζρεδηάζηεθε ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 3 ο ΣΑΓΙΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ην ζηάδην απηφ, επηιέρζεθε ην ηειηθφ δείγκα έπεηηα απφ επίκνλεο ελέξγεηεο θαη πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επηιερζέληνο δείγκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, κέζσ θαζψο θαη κε επηηφπηα παξάδνζε. ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία-δεδνκέλα, αθνινχζεζε ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ-δεδνκέλσλ θαη αθνχ πεξάζακε ηα δεδνκέλα ζε θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ 10

15 ινγηζκηθφ παθέην ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο (SPSS) πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. 2.2 Δπωηημαηολόγιο Σν εξσηεκαηνιφγην: Αθνξά έλα κεγάιν ζχλνιν αηφκσλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. Απνηειείηαη απφ κία ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ αξζξψλνληαη ζχκθσλα κε πνιιέο κεηαβιεηέο: ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εξσηεζέληνο (ειηθία, θχιν, θνηλσληθφ επίπεδν) θαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε κέζσ ησλ δηαθφξσλ εξσηεκάησλ. Δπηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζπκπεξηθνξέο, γλψκεο, πξνζκνλέο, αλάγθεο, θίλεηξα. ηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε θάπνησλ απφιπησλ θαη ζρεηηθψλ κεγεζψλ, ζηελ πεξηγξαθή ελφο πιεζπζκνχ θαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο. Η δημιοσργία ηοσ ερωηημαηολογίοσ Καζνξίζζεθε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο Καζνξίζζεθε ν πιεζπζκφο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Οξίζζεθε ε νκάδα ησλ εξσηήζεσλ Γεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Καζνξίζζεθε ην δείγκα Ζ επηινγή ησλ εξσηεζέλησλ έγηλε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο. Γειαδή ζεκαληηθφο αξηζκφο εξσηεζέλησλ, ΟΥΗ φκσο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, άξα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Τετνικές επιλογής ερωηηθένηων Με πνζνζηά (πξνυπνζέηεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πιεζπζκνχ) ηελ ηχρε (π.ρ. 1 άηνκν ζηα 10). 11

16 Διάρθρωζη ηων ερωηήζεων - Λνγηθή ζπλέρεηα ησλ εξσηήζεσλ - Απνθπγή ησλ δχζθνισλ εξσηήζεσλ ζηελ αξρή - Δλαιιαγή απιψλ θαη δχζθνισλ εξσηήζεσλ εξσηήζεηο - Ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο θιεηζηέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο. Κλειζηές ερωηήζεις ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο ππνδεηθλχνπκε πηζαλέο απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο κπνξεί λα επηιέμεη. Δπηηξέπνπλ ηε ρξήζε πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ θαη θάλνπλ ζπγθξίζηκεο ηηο απαληήζεηο κεηαμχ νκάδσλ εξσηψκελσλ. Ωζηφζν, παξνπζηάδνπλ ην πξφβιεκα φηη νη πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο κπνξεί λα κελ εθθξάδνπλ πιήξσο ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ νη εξσηψκελνη. Έηζη πεξηνξίδεηαη ε έθθξαζε θαη ε επηινγή απαληήζεσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 68). Τρόποι ζσμπλήρωζης ηοσ ερωηημαηολογίοσ Ζ ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο ηξφπνπο. Με ζπλέληεπμε, κέζσ ηειεθψλνπ, θαη κε ην ηαρπδξνκείν. Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Οη ζπνπδαηφηεξνη απφ απηνχο είλαη: ην θφζηνο, ν ρξφλνο, ε αζθάιεηα ηεο κεζφδνπ θαη ην είδνο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Με ηο ηατσδρομείο Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηξφπνπ απηνχ απνηειεί ην ρακειφ θφζηνο ζπκπιήξσζεο. Δπίζεο ν εξσηψκελνο ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην αλεπεξέαζηα θαη ίζσο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ είλαη πσο επηζηξέθνληαη πνιχ ιίγα, ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ηέινο ν ρξφλνο επηζηξνθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη άγλσζηνο γηα ηνλ εξεπλεηή. 2.3 Ανάλςζη ηος επωηημαηολογίος Κχξηνο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δπηδνηήζεσλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηελ 12

17 Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ έξεπλα γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ θαη έρεη ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ δξάζεο θαη δηαδηθαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζή ηνπο γηα ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Δπηδνηήζεσλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα κέξε. ηο ππώηο μέπορ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Σο δεύηεπο μέπορ αθνξά εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ηο ηπίηο μέπορ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαζέηνπκε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, ελψ ην ηέηαπηο και ηελεςηαίο μέπορ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα ζην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο, πσο θξίλνπλ ηελ ελεκέξσζε πνπ ηνπο παξείρε ην ΚΔΠΑ -ΑΝΔΜ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο αιιά θαη πνηα ήηαλ ε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ κέρξη θαη ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο, απφ πνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο, αλ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ήηαλ δηαθαλήο, αλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη πνην ιφγν ζεσξνχλ σο ηνλ πην βαζηθφ γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο, αλ γλσξίδνπλ ηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη πψο ηελ θξίλνπλ, αλ ζα μαλαζπκκεηάζρνπλ ζην κέιινλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηδφηεζεο θαη ηέινο γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο. ην δεχηεξν κέξνο νη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηε Γξάζε , αλ δειαδή ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηε δξάζε είλαη πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή, αλ ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο είλαη ρακειφ θαη αλ ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο ήηαλ ν αξρηθά πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, αλ πινπνηήζεθε ε επέλδπζε παξά ηελ απφξξηςή ηεο, ζε πνην πνζνζηφ πινπνηήζεθε ε επέλδπζε θαη ζε πφζν 13

18 ρξφλν, πνηνο ήηαλ ν ιφγνο ηεο πξφηαζεο ππαγσγήο γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ, πνηα πξνβιήκαηα ππήξμαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, πνηνπο ζηφρνπο ήζειε λα επηηχρεη ε επηρείξεζε θαη αλ ηειηθά ηνπο πέηπρε, ηη πεξηιάκβαλε ην επελδπηηθφ ζρήκα, αλ απμήζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε. Σέινο, ζην ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα αλ ππήξμε ζπλεξγαζία θαη ηη είδνπο ππεξεζίεο παξείραλ, ηη αλέζεζε ε επηρείξεζε ζηνλ ζχκβνπιν, αλ ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ ήηαλ ζεκαληηθή θαη αλ ππάξρεη πάγηα ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο κε ζχκβνπιν, ζε πνηα ζέκαηα παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη αλ ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπκβνχινπ. 2.4 Γιαδικαζία Γιεξαγωγήρ Έπεςναρ Ζ έξεπλα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά έξγα απνξξίθζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ζπκπιήξσζε. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ αληαπνθξίζεθε ζηελ έξεπλα θαη ζπκπιήξσζε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο απεζηάιεζαλ. Σα απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ καο επεζηξάθεζαλ ήηαλ ζπλνιηθά 11. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ δηφηη νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ απφξξηςή ηνπο απφ ην πξφγξακκα δελ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα θαη δελ ζέιεζαλ λα καο απαληήζνπλ. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, επηιέμακε 200 επηρεηξήζεηο, πνζνζηφ 31% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 646 επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο επελδπηηθψλ έξγσλ απνξξίθζεθαλ. Οη 200 επηρεηξήζεηο επηιέρζεθαλ ηπραία, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε γεσγξαθηθή ρσξνζέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ κε θαμ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο. Δπεηδή, σζηφζν, ε απφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ζπλήζσο πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη δελ δηαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ, επηθνηλσλήζακε 14

19 ηειεθσληθά κε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ-παξαιεπηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξνηξχλνληαο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ έξεπλα. Έηζη, ζηείιακε εθ λένπ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε fax. 3. Ανάλςζη αποηελεζμάηων ηος επωηημαηολογίος Διαγράμμαηα και Στολιαζμός Αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ δηαγξακκάησλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο θαη ε αλάιπζή ηνπο. 1 η επώηηζη Πψο πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο πνπ ππνβάιαηε; Απανηήζειρ Ζκεξήζην ηχπν 5% Σειεφξαζε 5% ρεηηθέο εκεξίδεο ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 5% Ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 23% πκβνχινπο επηρεηξήζεσλ 18% Φίινπο 9% Ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΝ 14% Δπηκειεηήξην 18% ΚΔΣΑ ΚΔΜΑΚ 0% Άιινπο επηρεηξεκαηίεο 5% 15

20 σολιαζμόρ Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 22% ελεκεξψζεθε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. Σν 18% ησλ εξσηεζέλησλ ελεκεξψζεθε απφ ην Δπηκειεηήξην, ην 17% απφ ηνπο πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ, ην 14% απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΝ, ην 9% απφ θίινπο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 5% ελεκεξψζεθε απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν, ηελ ηειεφξαζε, απφ ζρεηηθέο εκεξίδεο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη απφ άιινπο επηρεηξεκαηίεο αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο πξνηίκεζαλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο πεγή ελεκέξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα έδεημαλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 2 η επώηηζη Πσο θξίλεηαη ηελ ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε πνπ ζαο παξείρε ην ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο επελδπηηθήο ζαο πξφηαζεο; Απανηήζειρ Αλεπαξθήο 27% Μέηξηα 45% Καιή 27% Πνιχ Καιή 0% Άξηζηε 0% 16

21 σολιαζμόρ Σν 45% ησλ επηρεηξήζεσλ έθξηλε σο κέηξηα ηελ παξνρή ελεκέξσζεο πνπ παξείρε ην ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ην 27% θαιή, ελψ ην ίδην πνζνζηφ ζεψξεζε ηελ παξνρή ελεκέξσζεο αλεπαξθή. Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δείρλνπλ λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ παξνρή ελεκέξσζεο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, θξίλνληαο ηελ σο κέηξηα ψζηε λα κπνξέζεη ζην κέιινλ λα βειηηψζεη ηεο αδπλακίεο ηεο. 3 η επώηηζη Πσο θξίλεηε ηελ ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ (πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε) απφ ηε ζηηγκή πνπ ππνβάιαηε ηελ πξφηαζε έσο ηελ απφξξηςή ηεο; Απανηήζειρ Αλεπαξθήο 55% Μέηξηα 36% Καιή 0% Πνιχ Καιή 1% Άξηζηε 0% 17

22 σολιαζμόρ Σν 55% ησλ επηρεηξεκαηηψλ έθξηλε σο αλεπαξθή ηε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ, ην 36% κέηξηα, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1% ηελ έθξηλε σο πνιχ θαιή. Παξαηεξνχκε φηη είλαη ζπληξηπηηθά ηα πνζνζηά απνγνήηεπζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ ΚΔΠΑ\ΑΝΔΜ. 4 η επώηηζη Πσο ελεκεξσζήθαηε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ζαο; Απανηήζειρ Με επηζηνιή ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 20% Πξνθνξηθά απφ ην ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 20% Απφ ην ζχκβνπιν ππνζηήξημεο 20% Απφ θίινπο θαη γλσζηνχο 20% Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΝ 7% Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 13% 18

23 σολιαζμόρ Παξαηεξνχκε φηη πνζνζηφ 20% ελεκεξψζεθε κέζσ επηζηνιήο απφ ην ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ, 20% πξνθνξηθά απφ ην ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ, 20% απφ ην ζχκβνπιν ππνζηήξημεο, ελψ ίδην πνζνζηφ ελεκεξψζεθε απφ θίινπο θαη γλσζηνχο. Σν 13% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ελεκεξψζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ θαη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ, δειαδή ην 7% ελεκεξψζεθε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠΑΝ. 5 η επώηηζη Πηζηεχεηε φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ δηαθαλήο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 18% ΟΥΗ 27% ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ ΗΓΟΤΡΟ-Ζ 55% 19

24 σολιαζμόρ χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ δηαθαλήο, αληίζεηα ην 27% ζεσξεί φηη δελ ππήξμε δηαθάλεηα, ελψ ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ ΗΓΟΤΡΟ-Ζ απάληεζε ην 55%. Παξαηεξνχκε φηη είλαη ζρεηηθά πςειά ηα πνζνζηά ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία δελ παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δελ έρνπλ ζαθή άπνςε γηα ην αλ ππήξμε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ. 6 η επώηηζη πκθσλείηε κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξφηαζήο ζαο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 9% ΟΥΗ 91% σολιαζμόρ χκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 91% δελ ζπκθσλεί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο, ελψ κφλν ην 9% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζπκθσλεί. Παξαηεξνχκε φηη έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί άδηθε ηελ απφξξηςή ηνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηδφηεζεο. 20

25 7 η επώηηζη Πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο ζεσξείηε ην βαζηθφ γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζε ζαο; Απανηήζειρ Διιηπήο πξνεηνηκαζία θαη πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο 0% Αλεπάξθεηα ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο 36% Αλεπάξθεηα αμηνινγεηψλ θαη Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 46% Διιηπήο πιεξνθφξεζε θαη γλψζε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 0% Πξνβιεκαηηθά αληηθεηκεληθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 18% Πξνβιήκαηα ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 0% σολιαζμόρ χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 46% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξεί φηη ε Αλεπάξθεηα αμηνινγεηψλ θαη Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ήηαλ ν θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο απφξξηςεο ηνπο. To 36% πηζηεχεη φηη ε Αλεπάξθεηα ζπκβνχινπ ππνζηήξημεο ήηαλ έλαο βαζηθφο ιφγνο, ελψ Πξνβιεκαηηθά, αληηθεηκεληθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζεσξεί ην 18% ησλ επηρεηξεκαηηψλ φηη ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζήο ηνπο. 21

26 8 η επώηηζη Γλσξίδεηε ηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ; Απανηήζειρ ΝΑΗ 50% ΟΥΗ 50% σολιαζμόρ Ζ εξψηεζε απηή αλαθέξεηαη ζην εάλ νη επηρεηξεκαηίεο γλσξίδνπλ ηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ. Σα πνζνζηά ζε απηή ηελ απάληεζε είλαη κνηξαζκέλα, θαζψο ην 50% γλσξίδεη ηελ δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ, ελψ ην άιιν 50% δελ ηελ γλσξίδεη. 9 η επώηηζη Πσο θξίλεηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ; Απανηήζειρ Αλεπαξθήο 0% Μέηξηα 43% Καιή 29% Πνιχ Καιή 29% Άξηζηε 0% 22

27 σολιαζμόρ ε απηή ηελ εξψηεζε γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ/ΑΝΔΜ. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε φηη ην 43% θξίλεη σο κέηξηα ηελ ηζηνζειίδα, ην 29% θαιή θαη ην ππφινηπν 29% ηε ζεσξεί πνιχ θαιή. 10 η επώηηζη Θα μαλαζπκκεηέρεηε ζην κέιινλ ζε άιιεο πξνθεξχμεηο Πξνγξακκάησλ Δπηδφηεζεο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 36% ΟΥΗ 0% ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ 64% 23

28 σολιαζμόρ ηελ εξψηεζε απηή δεηάκε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα καο απαληήζνπλ ζην αλ ζα ζειήζνπλ ζην κέιινλ λα μαλαζπκκεηάζρνπλ ζε άιιεο πξνθεξχμεηο πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο. χκθσλα κε ηα πνζνζηά, ην 36% ησλ επηρεηξεκαηηψλ απάληεζε ΝΑΗ, δειαδή παξά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζήο ηνπο, δε ζα είραλ πξφβιεκα ζην λα μαλαζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηδφηεζεο ζην κέιινλ. Αληίζεηα έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 64% απάληεζε ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ππήξμε κηα ζρεηηθή απνγνήηεπζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, γη απηφ δελ γλσξίδνπλ αλ ζα ην μαλά επηρεηξήζνπλ ζην κέιινλ. 11 η επώηηζη Αμηνιφγεζε Τπεξεζίαο: (1=Ανεπαπκήρ 2=Μέηπια 3=Καλή 4=Πολύ καλή 5=Άπιζηη) Ζ αληηκεηψπηζή ζαο απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ ήηαλ επαγγεικαηηθή θαη 13% 50% 13% 13% 13% επγεληθή; 2. Ήηαλ εχθνιν λα επηθνηλσλήζεηε κε ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ; 25% 50% 0% 25% 0% 3. Ήηαλ αξθεηφο ν δηαηηζέκελνο ρξφλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ; 43% 14% 14% 19% 0% 4. Τπήξρε έγθαηξε ελεκέξσζε απφ ην ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ; 50% 38% 0% 13% 0% 5. Τπήξρε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ην έξγν ζαο; 67% 17% 17% 0% 0% 6. Σν ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ παξέρεη επέιηθηε εμππεξέηεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο; 7. Ο Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε ήηαλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα ην πξφγξακκα; 8. Οη εηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο έρνπλ θαηαλνεηφ πεξηερφκελν; 33% 67% 0% 0% 0% 38% 38% 13% 13% 0% 14% 43% 29% 14% 0% 24

29 σολιαζμόρ Πξνζπαζψληαο λα αμηνινγήζνπκε ηελ ππεξεζία, δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα κε 8 εξσηήζεηο. ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε αληηκεηψπηζε απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ήηαλ επαγγεικαηηθή θαη επγεληθή, ην 50% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηελ έθξηλε σο κέηξηα, ελψ αλάινγε ήηαλ ε απάληεζε ηνπο θαη κε ην ίδην πνζνζηφ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ήηαλ εχθνιε ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΠΑ- ΑΝΔΜ. Ο δηαηηζέκελνο ρξφλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ην 43% ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ ήηαλ αξθεηφο θαη θξίζεθε σο αλεπαξθήο, ελψ θαη ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ππήξμε έγθαηξε ελεκέξσζε, ην 50% απάληεζε φηη ήηαλ αλεπαξθήο. χκθσλα κε ην 67% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ππήξμε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ην έξγν ηνπο, ελψ ίδην πνζνζηφ έθξηλε σο κέηξηα ηελ παξνρή επέιηθηεο εμππεξέηεζεο. Ζ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ ππεχζπλνπ πξνγξάκκαηνο θξίζεθε σο αλεπαξθήο θαη σο κέηξηα κε ην ίδην πνζνζηφ,38% θαη γηα ηηο δχν απαληήζεηο. Σέινο, ην 43% ησλ επηρεηξεκαηηψλ έθξηλε φηη ην πεξηερφκελν ησλ εηδνπνηεηηθψλ επηζηνιψλ δελ ήηαλ αξθεηά θαηαλνεηφ. 25

30 12 η επώηηζη Θεσξείηε φηη είλαη ζχληνκν ην δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ; Απανηήζειρ ΝΑΗ 36% ΟΥΗ 64% σολιαζμόρ πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε φηη ην 36% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξεί φηη ην δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ ήηαλ ζχληνκν γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ην έξγν, ελψ ην 64% έρεη αληίζεηε γλψκε θαη δε ζεσξεί ην δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ ζχληνκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 13 η επώηηζη Θεσξείηε ρακειφ ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα; Απανηήζειρ ΝΑΗ 73% ΟΥΗ 27% 26

31 σολιαζμόρ Παξαηεξνχκε φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ, ην 73% ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεί ρακειφ ην πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα, ελψ δελ ην ζεσξεί ρακειφ ην 27% ησλ επηρεηξήζεσλ. Άξα ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο, ην πνζνζηφ επηδφηεζεο ζα έπξεπε λα είλαη πςειφηεξν έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 14 η επώηηζη Θεσξείηε ρακειφ ην πνζφ ησλ ,00 επξψ σο κέγηζην φξην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα; Απανηήζειρ ΝΑΗ 45% ΟΥΗ 55% 27

32 σολιαζμόρ Σα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη θάπσο κνηξαζκέλα, θαζψο ην 45% πηζηεχεη φηη ην πνζφ απηφ είλαη ρακειφ ελψ ην 55% δελ ζεσξεί ρακειφ ην πνζφ ησλ ,00 επξψ σο κέγηζην φξην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 15 η επώηηζη Θεσξείηε πνιχπινθε δηαδηθαζία ηελ ππαγσγή ζηελ Γξάζε ; Απανηήζειρ ΝΑΗ 60% ΟΥΗ 40% σολιαζμόρ Σν 60% ησλ επηρεηξήζεσλ θξίλεη ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηε Γξάζε πνιχπινθε, ελψ αληίζεηα ην 40% δελ ζεσξεί φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη πνιχπινθε. 16 η επώηηζη Θεσξείηε γξαθεηνθξαηηθή (ππεξβνιηθά πνιιά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά) ηελ δηαδηθαζία ππαγσγήο έληαμεο ζηελ Γξάζε ; Απανηήζειρ ΝΑΗ 70% ΟΥΗ 30% 28

33 σολιαζμόρ Σν 70% ησλ επηρεηξήζεσλ θξίλεη σο γξαθεηνθξαηηθή ηελ δηαδηθαζία ππαγσγήοέληαμεο ζηε Γξάζε , ελψ ην 30% δελ ζεσξεί ηε δηαδηθαζία γξαθεηνθξαηηθή. 17 η επώηηζη Θεσξείηε πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε βάζε ην Πξφγξακκα; Απανηήζειρ ΝΑΗ 73% ΟΥΗ 27% σολιαζμόρ Σν 73% ησλ επηρεηξήζεσλ θξίλεη σο πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε 29

34 βάζε ην πξφγξακκα. Αληίζεηα ζε πνζνζηφ 27% νη επηρεηξήζεηο δελ ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία απηή πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή. 18 η επώηηζη Πηζηεχεηε φηη ηα Πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 73% ΟΥΗ 9% ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ ΗΓΟΤΡΟ-Ζ 18% σολιαζμόρ Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 73%, πηζηεχεη φηη ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ εξψηεζε απηή, πνζνζηφ 18% απάληεζε ΓΔΝ ΔΗΜΑΗ ΗΓΟΤΡΟ-Ζ, ελψ ην 9% δελ πηζηεχεη φηη ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βιέπνπκε φηη παξά ηελ απφξξηςή ηνπο, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνλίδνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ επηδνηήζεσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο. 30

35 19 η επώηηζη Πνηφο ήηαλ ν αξρηθά πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ; Απανηήζειρ % % % % σολιαζμόρ Ο αξρηθά πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην 45% ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ Σν 36% ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ αξρηθά πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ , ελψ ήηαλ ν αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ζχκθσλα κε ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ. 20 η επώηηζη Τινπνηήζαηε ηελ επέλδπζε παξά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ππαγσγήο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 36% ΟΥΗ 64% 31

36 σολιαζμόρ Σν 36% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη πινπνίεζε ηελ επέλδπζε παξά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ππαγσγήο, ελψ ην 64% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. πλεπψο, ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε πην νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 21 η επώηηζη ε πνηφ πνζνζηφ πινπνηήζαηε ηελ επέλδπζε; Απανηήζειρ 0% - 25% 64% 25% - 50% 18% 50% - 75% 9% 75% - 100% 9% 32

37 σολιαζμόρ Σν 64% ησλ επηρεηξήζεσλ πινπνίεζε ηελ επέλδπζε ζε πνζνζηφ 0% - 25%. Σν 18% θαηάθεξε λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε ζε πνζνζηφ 25% - 50%, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 9% ησλ επηρεηξήζεσλ πινπνίεζε ηελ επέλδπζε ζην 50% - 75% φπσο επίζεο ην 9% πινπνίεζε ηελ επέλδπζε ζε πνζνζηφ 75% - 100%. 22 η επώηηζη Πνηφο ήηαλ ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο; Απανηήζειρ 1 2 κήλεο 14% 2 3 κήλεο 29% 3 4 κήλεο 14% 5 6 κήλεο 0% Πάλσ απφ 6 κήλεο 43% σολιαζμόρ Σν 43% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε ζε ρξφλν άλσ ησλ 6 κελψλ, ην 29% ρξεηάζηεθε 2 3 κήλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ην 14% 1 2 κήλεο, ελψ επίζεο πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ 14% ρξεηάζηεθε 3 4 κήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Βιέπνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο, ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο, δπζθνιεχηεθαλ λα πινπνηήζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 33

38 23 η επώηηζη Γηα πνηφ ιφγν ππνβάιιαηε πξφηαζε ππαγσγήο γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο ; Απανηήζειρ Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 33% Δπθαηξία ρξεκαηνδφηεζεο 25% Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη άιινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εθηφο ηεο Γξάζεο % Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο επηπιένλ δαπαλψλ εθηφο απφ ηηο απφιπηα αλαγθαίεο 17% Άιιν πνηφλ: αγνξά αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ 8% 34

39 σολιαζμόρ Σν 33% ησλ επηρεηξήζεσλ ππέβαιιε πξφηαζε ππαγσγήο γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Σν 25% ιφγσ ηεο επθαηξίαο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ην 17% ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη άιινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εθηφο ηεο δξάζεο , ελψ επίζεο πνζνζηφ 17% ππέβαιιε πξφηαζε ππαγσγήο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο επηπιένλ δαπαλψλ εθηφο απφ ηηο απφιπηα αλαγθαίεο. Σέινο κφλν ην 8% απάληεζε φηη ν ιφγνο ήηαλ ε αγνξά αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 24 η επώηηζη Πνηά πξνβιήκαηα αληηκεησπίζαηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο; Απανηήζειρ Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 38% Αμηνπηζηία ησλ πξνκεζεπηψλ 0% Γηαδηθαζίεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 0% Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ειέγρνπ απφ ην ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ 25% πλεξγαζία κε ηνλ χκβνπιν 38% Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε-δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 0% σολιαζμόρ Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, πνζνζηφ 38%, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν, επίζεο 38%, απνηέιεζαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 35

40 επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Δλψ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ 25% ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ήηαλ ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο- ειέγρνπ απφ ην ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 25 η επώηηζη Πνηνχο ζηφρνπο ήζειε λα επηηχρεη ε επηρείξεζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο; Απανηήζειρ Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 11% Αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο 3% Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 9% Βειηίσζε ηνπ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο 23% Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο παξνρήο θαη άιισλ, λέσλ ππεξεζηψλ 20% Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο 6% Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 11% Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 17% σολιαζμόρ Σν 23% είρε ζαλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, ην 20% ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο-παξνρήο θαη άιισλ, λέσλ ππεξεζηψλ, ην 17% ηε βειηίσζε 36

41 ηεο πνηφηεηαο, πνζνζηφ 11% ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αληίζηνηρα, ην 9% ζηφρεπε ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, ην 6% ζηε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, ελψ ην 3% ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Άξα βιέπνπκε φηη ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε βειηίσζε ηνπ πξνθίι ηεο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. 26 η επώηηζη Δπηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί; Απανηήζειρ ΝΑΗ 13% ΟΥΗ 38% ΜΔΡΗΚΩ ΝΑΗ 50% σολιαζμόρ χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κφλν ην 13% ησλ επηρεηξήζεσλ πέηπρε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, ελψ ην 38% δελ θαηάθεξε λα ηνπο πεηχρεη. Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ, ην 50% ζπγθεθξηκέλα, πέηπρε κεξηθψο ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο είρε ζέζεη. Παξαηεξνχκε φηη ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ επηδφηεζεο είλαη πνιχ δχζθνιν έσο αθαηφξζσην γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 37

42 27 η επώηηζη Ση πεξηιάκβαλε ην επελδπηηθφ ζρήκα; Απανηήζειρ Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 7% Ζιεθηξν-κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 20% Δμνπιηζκφ κεραλνγξάθεζεο 18% Δμνπιηζκφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 5% Λνγηζκηθφ 18% Μεηαθνξηθά κέζα 11% Πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ISO, HACCP θιπ.) 5% Γηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία 9% πκκεηνρή ζε εθζέζεηο 2% Ακνηβέο ζπκβνχισλ 5% 38

43 σολιαζμόρ To επελδπηηθφ ζρήκα ζχκθσλα κε ην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιάκβαλε ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εμνπιηζκφ κεραλνγξάθεζεο ζχκθσλα κε ην 18% θαζψο επίζεο ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιάκβαλε ινγηζκηθφ ζην επελδπηηθφ ηνπ ζρήκα. Σν 11% πεξηιάκβαλε κεηαθνξηθά κέζα, ην 9% δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, ην 7% θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην 5% εμνπιηζκφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ(iso, HACCP θιπ.) θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ αληίζηνηρα. Μφλν ην 2% ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιάκβαλε ζην επελδπηηθφ ηνπ ζρήκα ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. 28 η επώηηζη Απμήζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ζαο κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ; Απανηήζειρ ΝΑΗ 29% ΟΥΗ 71% σολιαζμόρ Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 71% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε φηη δελ απμήζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα έλα κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 29% απάληεζε φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο 39

44 απμήζεθαλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. πλεπψο παξαηεξνχκε φηη παξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ απμήζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 29 η επώηηζη Δάλ λαη, πφζεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ; Απανηήζειρ 1 50% 2 50% 3 0% 4 0% 5 0% Πεξηζζφηεξεο απφ 5 0% σολιαζμόρ χκθσλα κε ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ κφιηο 1, ελψ ην άιιν 50% απάληεζε φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ 2. Βιέπνπκε φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 30 η επώηηζη Δάλ ππήξμε ζπλεξγαζία κε ζπκβνχινπο, ηη είδνπο ππεξεζίεο παξείραλ ζηελ επηρείξεζε; 40

45 Απανηήζειρ Έξεπλα Αγνξάο 0% Μάξθεηηλγθ 0% Benchmarking 0% Δπηρεηξεζηαθή νξγάλσζε 0% Μειέηε ζθνπηκφηεηαο 0% Οξγάλσζε πσιήζεσλ 0% Δγθαηάζηαζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ISO, HACCP θιπ.) 50% Οξγάλσζε παξαγσγήο 50% Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 0% σολιαζμόρ Σν 50% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη ε ππεξεζία πνπ παξείρε ν ζχκβνπινο ζηελ επηρείξεζε ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ελψ επίζεο πνζνζηφ 50%, δήισζε φηη ε εγθαηάζηαζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ISO, HACCP θιπ.) ήηαλ κηα άιιε βαζηθή ππεξεζία ηελ νπνία παξείραλ ζηελ επηρείξεζε νη ζχκβνπινη. 31 η επώηηζη Υξεζηκνπνηήζαηε δαλεηζκφ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο; Απανηήζειρ ΝΑΗ 38% ΟΥΗ 63% 41

46 σολιαζμόρ χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 63% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ρξεζηκνπνίεζε δαλεηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, ελψ ην 38% ρξεηάζηεθε λα δαλεηζηεί γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέλδπζή ηνπ. Δπνκέλσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δε θάλεθε λα αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, ψζηε λα θαηαθχγνπλ ζε δαλεηζκφ. 32 η επώηηζη Πνην ήηαλ ην πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ αξρηθά πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο επέλδπζεο; Απανηήζειρ 0-25% 22% 25-30% 11% 30% - 40% 33% Μεγαιχηεξν απφ 40% 33% 42

47 σολιαζμόρ Σν 33% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε φηη ην πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ 40%. Δπίζεο πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ 33% απάληεζε φηη ην πνζνζηφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ήηαλ 30%-40%, ελψ ζχκθσλα κε ην 22% ην πνζνζηφ θπκαηλφηαλ απφ 0-25%. Μηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 11% είρε ζηνλ αξρηθά πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ, πνζνζηφ ίδηαο ζπκκεηνρήο 25-30%. 33 η επώηηζη Ζ επηρείξεζε αλέζεζε ζε ζχκβνπιν: Απανηήζειρ Σε ζχληαμε πξφηαζεο θαθέινπ ππαγσγήο 69% Δπίβιεςε πινπνίεζεο, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ 31% σολιαζμόρ Σν 69% ησλ επηρεηξήζεσλ αλέζεζε ζηνλ ζχκβνπιν ηε ζχληαμε πξφηαζεο-θαθέινπ ππαγσγήο, ελψ ην 31% ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. Άξα βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ζχληαμε πξφηαζεο-θαθέινπ ππαγσγήο παξά ζηηο ππφινηπεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 43

48 34 η επώηηζη Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ ήηαλ ζεκαληηθή θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ; Απανηήζειρ Καζφινπ 40% Λίγν 0% ρεηηθά 10% Πνιχ 30% Πάξα πνιχ 20% σολιαζμόρ Σν 40% ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ δελ ήηαλ θαζφινπ ζεκαληηθή, ην 30% πηζηεχεη φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, ελψ ην 20% είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ δειψλνληαο φηη ε βνήζεηα πνπ παξείρε ν ζχκβνπινο ζηελ επηρείξεζε ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Έλα κηθξφ πνζνζηφ, ην 10%, πηζηεχεη φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ ήηαλ ζρεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε. 35 η επώηηζη Ζ επηρείξεζε έρεη πάγηα ζπλεξγαζία κε ζχκβνπιν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε; Απανηήζειρ ΝΑΗ 9% ΟΥΗ 55% ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ 36% 44

49 σολιαζμόρ Σν 55% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη δελ έρεη πάγηα ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ ζχκβνπιν ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, κφλν ην 9% έρεη πάγηα ζπλεξγαζία, ελψ ην 36% δήισζε φηη έρεη πεξηζηαζηαθά πάγηα ζπλεξγαζία κε ζχκβνπιν ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη δηζηαθηηθέο ζην λα εκπηζηεπηνχλ ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχκβνπινη ή είλαη νηθνλνκηθά αδχλαην γηα απηνχο λα έρνπλ πάγηα ζπλεξγαζία κε ζχκβνπιν-εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γη απηφ θαη θαηαθεχγνπλ ζε πεξηζηαζηαθή ρξήζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ φπνηε απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηρείξεζε. 36 η επώηηζη ε πνηά ζέκαηα παξέρνληαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο; Απανηήζειρ Μάξθεηηλγθ 0% Δπηρεηξεζηαθή νξγάλσζε 13% Οξγάλσζε πσιήζεσλ 0% πληήξεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ISO) 25% Μεραλνγξάθεζε κεραλνξγάλσζε 38% Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 0% Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 0% Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε 0% Δθπφλεζε παξαθνινχζεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 25% 45

50 σολιαζμόρ Σν 38% ησλ επηρεηξήζεσλ δέρηεθε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε κεραλνγξάθεζε-κεραλνξγάλσζε, ην 25% γηα ηε ζπληήξεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ISO), ίδην πνζνζηφ, 25% γηα ζέκαηα φπσο ε εθπφλεζεπαξαθνινχζεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, ελψ ην 13% γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ νξγάλσζε. 37 η επώηηζη Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπκβνχινπ; Απανηήζειρ Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη 45% Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη 9% ρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη 18% Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 27% Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 0% 46

51 σολιαζμόρ Σν 45% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έθαλε ρξήζε ζπκβνχινπ ραξαθηήξηζε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηνί ηνπο πξνζέθεξαλ σο θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή, έλα 27% σο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, ην 18% σο ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή θαη ην ππφινηπν 9% σο ιίγν ηθαλνπνηεηηθή. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη νη ζχκβνπινη δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ ηηο θαζνδήγεζαλ ζσζηά ζηελ δηακφξθσζε ηεο επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο. 38 η επώηηζη Έρεη ππαρζεί ε επηρείξεζε ζε άιια πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ θαηά ην παξειζφλ; Αλ λαη, αλαθέξεηε ζε πνηα ζπγθεθξηκέλα. Απανηήζειρ ΝΑΗ 40% ΟΥΗ 60% 47

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο: ΠΑΛΑΣΟ Όνομα: ΥΡΗΣΟ Όνομα παηέπα: ΑΘΑΝΑΙΟ Όνομα μηηέπαρ: ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Σόπορ γέννηζηρ: ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ ΛΑΡΙΑ Ημ/νια Γέννηζηρ: 02/12/1967 Οικ/κη Καηάζηαζη: ΔΓΓΑΜΟ (2) ΠΑΙΓΙΑ Γ/νζη Καηοικίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γςναικεία απαζσόληζη-επισειπημαηικόηηηα: μία έπεςνα ηων θεηικών και απνηηικών επιδπάζεων πος αζκούνηαι ζε αςηή 1 ΣΔΗ Α.Μ.Θ. ΥΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα