ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :"

Transcript

1 Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:00 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 5934/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεχηεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010, θαζψο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζηνπο Δθπξφζσπνπο Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο ν Γήκαξρνο Καγηάνγινπ Νηθφιανο, ν Γ/ληεο ηνπ δήκνπ θ.υαηδεπαλαγηψηνπ Κσλζηαληίλνο. Δηδηθόο γξακκαηέαο : Σζεληίδεο Κσλζηαληίλνο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ κε βαζκφ Β Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 20 κέιε. ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 1) Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι (Πξφεδξνο), 2) Καινζίδεο Φίιηππνο, 3) Βνγηαηδφγινπ Αλαζηάζηνο, 4) ηπιηαλίδεο Αλαζηάζηνο, 5) αρηλίδεο ηαχξνο, 6) Κνπθαξηψηεο Παλαγηψηεο, 7) Βαζηιεηάδεο Γξεγφξηνο, 8) Πνπξζαλίδεο Νεθηάξηνο, 9) Λαδαξίδεο Νηθφιανο, 10) Παπαληθνιάνπ Παπάγνο, 11) Υαηδεπάληνπ Παλαγηψηεο, 12) Παξιφγινπ Μηραήι, 13) Καηηθαξίδνπ Διέλε, 14) σηεξηάδνπ Αιεμάλδξα-Μαξίλα 15) Οξθαλίδεο ηπιηαλφο, 16) Γίγθαο Ησάλλεο, 17) Δθξαηκίδεο Γεψξγηνο, 18) Κνπηεθίδνπ Μεηακφξθε, 19)Υαηδεπαλαγηψηνπ Δπξηπίδεο, 20) Γαβξίεινγινπ Γαβξηήι 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : 1) Βαιαζίδεο Δπζηξάηηνο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Αδξηαλήο) 2) Βξαδέιεο Ησάλλεο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Νηθεθφξνπ) 3) Βαζηιεηάδεο Λάδαξνο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Παξαλεζηίνπ) 4) Κνηηαλίδεο Υξπζφζηνκνο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Πιαηαληάο) 5)Σαρηζίδεο Νεφθπηνο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Πηειέαο) 6) Παξραξίδεο σθξάηεο (Πξ.ζπκβνπιίνπ ΣΚ. Φειήο Ράρεο) 7) Αισλίδεο Άλζηκνο (Δθπξ.Σ.Κ. Θφινπ) 8) Λαδαξίδεο Ησάλλεο (Δθπξ.Σ.Κ.ίιιεο) ΑΠΟΝΣΕ : 1)Πακπνπθίδεο άββαο (Πξ.ζπκβνπιίνπ Σ.Κ. Πιαηαλφβξπζεο) 2) Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο (Δθπξ.Σ.Κ. Άλσ Ππμάξη) 1

2 ΘΔΜΑ: Ψήθηζε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αξηζκόο Απόθαζεο 117/2011 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε βάζε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. Αλ δελ έρεη ζεζπηζζεί θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηφηε ηζρχεη ν ελ ιφγσ πξφηππνο θαλνληζκφο. χκθσλα κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.10ζη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010: «9.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, κπνξεί λα εθδίδεηαη πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.» Σν ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. κε ηελ ππ αξηζ / απφθαζή ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 661/ ηεχρνο Β εμέδσζε πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ηελ θαηάξηηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ εμέδσζε ην ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 65 & ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/10 παξ.10ζη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 3870/2010 ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ εμέδσζε ην ΤΠ.Δ.Α&Ζ.Γ. κε ηελ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 661/ ηεχρνο Β ) απφθαζή ηνπ. Απνθαζίδεη νκόθσλα Καηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ ν νπνίνο έρεη σο εμήο: Άξζξν 1 Γηνίθεζε Γήκνπ Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ν Γήκαξρνο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ιεηηνπξγνχλ σο λέα ζπκκεηνρηθά θαη δηακεζνιαβεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 2

3 Άξζξν 2 Αξκνδηόηεηεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ησλ ζπκβνπιίσλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπο ή ηνπ εθπξνζψπνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ζε ζπκβνχιην ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαηά ην άξζξν 84 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα λα ζπδεηεί θαη λα δίλεη θαηεπζχλζεηο πξνο ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ Γήκνπ επί ζεκάησλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνξεία θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 3.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδεη ην ίδην. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ιακβάλεη ππφςε: i.σηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. ii.σελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ κε άιιεο ηνπηθέο ή δεκφζηεο αξρέο θαη νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα δξνπλ θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. iii.σνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιίδεηαη ε επσθειήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαζψο θαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηνπο. ίλ. Σελ αλάγθε λα νξγαλψλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. λ. Σελ αλάγθε γηα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. 4.ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο: Δθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γλσκνδνηεί φπνηε δεκφζηεο αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ. Θεζπίδεη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζέηεη θαλφλεο θαη θαζνξίδεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Οξίδεη ηνπο θφξνπο ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (άξζξν 72, παξ. 1δ ηνπ Ν. 3852/2010). 3

4 5.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επίζεο: Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηα νπνία ηπρφλ παξαπέκπνπλ ζε απηφ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ιήςε απφθαζεο ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο ηνπο. Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, γηα ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζέκα, λα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί, νηελ αξρή θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, λα αλαζέηεη ζηα ζπκβνχιηα ησλ Σνπηθψλ θνηλνηήησλ ηελ άζθεζε θαη άιισλ αξκνδηνηήησλ, πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 84 ηνπ Ν. 3852/2010, εθηφο απφ ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, ηε ζχλαςε δαλείσλ, ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ εθινγή ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε εηδηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Μπνξεί λα εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ αληηδεκάξρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβνχιηα ησλ Σνπηθψλ θνηλνηήησλ δελ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ψζηε νη αξκνδηφηεηεο λα αζθεζνχλ απφ άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ. 6.Δπηπξφζζεηα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην: Γλσκνδνηεί, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ νηθείσλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηνλ αλαθαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010. Γλσκνδνηεί ψζηε νηθηζκφο πνπ έρεη απνγξαθεί σο απηνηειήο, λα απνηειέζεη Σνπηθή ή Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 283, παξ. 6 ηνπ N. 3852/2010. Γλσκνδνηεί, χζηεξα θαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ζπγρψλεπζε δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ή ηελ έληαμή ηνπο ζε άιινλ φκνξν δήκν, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (άξζξν 4 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη άξζξν 283 ηνπ Ν. 3852/2010). Τπνβάιιεη πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί νηθηζκφο σο ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ (άξζξν 6 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη άξζξν 283 ηνπ Ν. 3852/2010). Πξνηείλεη ηε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ, δεκνηηθψλ ή ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη νηθηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3463/

5 Απνθαζίδεη γηα ηελ νλνκαζία θαη ηελ κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3463/2006. Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην ζήκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο ην νπνίν απνηειεί δεισηηθφ ζηνηρείν ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηψλ (άξζξν 9 ηνπ Ν. 3463/2006). πγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2713/1999, φπσο ηζρχεη, Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο (άξζξν 84 ηνπ Ν. 3463/2006). Απνθαζίδεη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ζχγθιεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3443/2006, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. πγθξνηεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθφ Γξαθείν Δλεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε, πνπ απνηειεί γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη έρεη ζαλ απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ ζηνπο αλέξγνπο κε θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, (άξζξν 85 ηνπ Ν. 3463/2006). 6. Έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη κφλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο. Άξζξν 3 ύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκαξρν θαη ηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ππεξεζίεο απηνχ. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν Γήκαξρνο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 2.Ο Πξφεδξνο θξνληίδεη ε πξφζθιεζε λα ζηαιεί, εθηφο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ππνρξεσηηθά ζην Γήκαξρν θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε Πξφεδξν Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή Δθπξφζσπν Σνπηθήο Κνηλφηεηαο φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζεο ηνπ, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πάζρνπλ απφ αθπξφηεηα. Δπίζεο, δχλαηαη λα θαιεί δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ή ηδηψηεο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη. Σέινο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο αλαθνξέο ή πξνηάζεηο ηνπ. 3.πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη: α) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, 5

6 β) φπνηε ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη φηαλ ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιηζή ηνπ, γ) φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δ) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ή ην ζχλνιν ησλ ζπκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο. 4.ηηο αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία (γ) θαη (δ) πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλ ην ζπκβνχιην εθδψζεη απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο δελ κπνξεί λα επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζνπλ δχν (2) κήλεο αθφηνπ εθδφζεθε ε απνξξηπηηθή απηή απφθαζε, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ην ζπκβνχιην δελ πξνζθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ έθηε εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηνπ. 5.Αλ ν Πξφεδξνο παξαιείςεη αδηθαηνιφγεηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ην αμίσκα ηνπ κε απφθαζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3852/ Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηεμάγνληαη, εθηφο εμαηξέζεσλ, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο έσο βξαδηλέο ψξεο. 7.Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Αλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο ην νπνίν είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί είηε δελ έρεη πξνζθιεζεί εγθαίξσο ε ζπλεδξίαζε είλαη κε λφκηκε εθηφο θαη αλ ην κέινο πνπ δελ πξνζθιήζεθε είλαη παξφλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε. 8.Γεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ δελ θαηνηθεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ νθείιεη, ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, λα δειψζεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη λα νξίζεη κε ηελ ίδηα δήισζε αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν λα επηδίδνληαη νη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα δήισζε νθείιεη, επίζεο, λα νξίζεη νπνηνδήπνηε, θαηά ηελ επηινγή ηνπ, πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθιήζεσλ. Αλ δελ νξίδεηαη αληίθιεηνο ή πξφζθνξν κέζν γηα ηε γλσζηνπνίεζε, αξθεί ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 9.ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 6

7 10.Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ζην ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Πξφεδξνο γλσζηνπνηεί ζηνπο ζπκβνχινπο εγγξάθσο ή κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν έγθαηξα ηελ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαβνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεη ν Πξφεδξνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο. Άξζξν 4 Λεηηνπξγία Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγγξάθεη ηνπο ππνςήθηνπο νκηιεηέο, είηε απηνί είλαη εηδηθνί αγνξεηέο αλά ζέκα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο παξαηάμεηο κε ζρεηηθή γξαπηή ή πξνθνξηθή δήισζε ηνπο είηε δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αλά ζέκα. ηε ζπλέρεηα, ν Γξακκαηέαο εθθσλεί ηνλ θαηάινγν ησλ παξφλησλ, θαηαγξάθεη ηνπο απφληεο απφ ηε ζπλεδξίαζε θαη ζεκεηψλεη αλ ε απνπζία ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλε ή φρη. Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε. Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο, αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ φπνηνο απφ ηνπο παξφληεο ζπκβνχινπο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, φπνηνο είλαη γξακκέλνο πξψηνο ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζην ζψκα θάζε έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην πκβνχιην. ηε ζπλέρεηα, ν Γήκαξρνο εθφζνλ παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ελεκέξσζε ή πξφηαζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Μεηά ην Γήκαξρν, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ εδξψλ πνπ δηαζέηεη θάζε παξάηαμε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ην ιφγν νη ινηπνί δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ ή Δθπξφζσπνη Σνπηθήο Κνηλφηεηαο (φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο θνηλφηεηαο), πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο ή πξνηάζεηο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ή λα δεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ην πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ησλ απαληήζεσλ, ρσξίο δηάινγν, κε ηε δπλαηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ελφο κελφο. Ο ρξφλνο γηα θάζε αλαθνίλσζε, πξφηαζε, εξψηεζε, αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ή απάληεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ιεπηά. 7

8 Οη πξνηάζεηο πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπδεηεζνχλ, εθηφο αλ ραξαθηεξηζζνχλ σο θαηεπείγνλ ζέκα, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ε ζπδήηεζε πξνεγείηαη ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ή ζπκβνχινπ επηθεθαιήο δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, φηη έλα ζέκα, ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γη' απηφ κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο ρξφλνο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηε κία ψξα. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δίλεη ην ιφγν θάζε θνξά ζην Γήκαξρν ή Αληηδήκαξρν πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα, θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ θάπνηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ή ππεξεζηαθφ παξάγνληα πνπ ζα ην αλαιχζεη. Ο Πξφεδξνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιεί ζηε ζπλεδξίαζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θνξέσλ ή ηδηψηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο. Σπρφλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο έπνληαη ηεο εηζήγεζεο θαη πξνεγνχληαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ νκηιεηψλ. Ο Γήκαξρνο ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί αγνξεηέο έρνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε δηθαίσκα γηα πέληε ιεπηφ νκηιίαο αλά ζέκα κε δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ ιεπηψλ. Καηά ηε δεπηεξνινγία, ν Γήκαξρνο νκηιεί ηειεπηαίνο εθφζνλ ην επηζπκεί. Με απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ είλαη δπλαηή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε παξάηαζε ή ε ζχληκεζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ νκηιίαο θαηά δχν ιεπηά. Σνλ ίδην ρξφλν νκηιίαο έρνπλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη ν Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο φηαλ θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Οη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ρξφλν νκηιίαο δχν ιεπηψλ ην πνιχ, ρσξίο δπλαηφηεηα δεπηεξνινγίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα ιακβάλεη ην ιφγν θαηά πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζε θάζε άιινλ θαη λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ. Οη δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο δελ επηηξέπνληαη. Γηαθνπή νκηιεηή κπνξεί λα γίλεη αλ ην επηηξέςεη ν ίδηνο θαη αλ ζπκθσλεί ν Πξφεδξνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα ιεπηφ, ρσξίο ηζφρξνλε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο νκηιίαο. Ο νκηιεηήο δελ κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, δηαθνξεηηθά ν Πξφεδξνο ηνλ θαιεί λα επαλέιζεη ζε απηφ. Αλ δελ ζπκκνξθσζεί, ν Πξφεδξνο ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη ζα ηνπ αθαηξέζεη ην ιφγν. Αλ θαη κεηά ηε λέα απηή επηζήκαλζε ν νκηιεηήο δελ επαλέιζεη ζην ζέκα, ν Πξφεδξνο ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. Ο Πξφεδξνο αθαηξεί ην ιφγν θαη απφ φπνηνλ κηιά ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ ή ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα. ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ν Πξφεδξνο δίλεη εληνιή λα κελ γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ νκηιηψλ ζηα πξαθηηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο δεκηνπξγεζνχλ ζφξπβνη πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο, ν Πξφεδξνο νθείιεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαινπνίεζή ηεο θαη αλ ε ίδηα θαηάζηαζε ζπλερηζηεί, ν Πξφεδξνο δηαθφπηεη ηε 8

9 ζπλεδξίαζε γηα νξηζκέλε ψξα, πνπ ηελ αλαθνηλψλεη ζην ζψκα. Καηά ηε δηαθνπή νη Γεκνηηθνί χκβνπινη εμέξρνληαη ηεο αίζνπζαο ζπλεδξίαζεο, Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηαθνπήο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη, αλ ν ζφξπβνο ζπλερηζηεί, δηθαηνχηαη λα ηε ιχζεη. Αθνχ εμαληιεζεί ν θαηάινγνο ησλ νκηιεηψλ, ν Πξφεδξνο δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή πξφηαζε πξνο ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ επέιζεη. Ο Γξακκαηέαο θαηαγξάθεη ηελ ςήθν ησλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη φζνπο ζπκβνχινπο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ο Γήκαξρνο, ν Πξφεδξνο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη νη θαηά ην λφκν ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε ζεηξά ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ πξφηαζε γηα αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. Σα ίδηα πξφζσπα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ πξνζσπηθφ δήηεκα, φπσο ε κνκθή ζε βάξνο ηνπο ή ε πβξηζηηθή εθδήισζε ελαληίνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ή ε απφδνζε δηαθνξεηηθήο γλψκεο απφ εθείλε πνπ εμέθξαζαλ. Ο επηθαινχκελνο νπνηνδήπνηε παξεκπίπηνλ ή πξνζσπηθφ δήηεκα νθείιεη λα ην πξνζδηνξίζεη κέζα ζε έλα ιεπηφ ηεο ψξαο θαη λα ην ζηεξίμεη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή ηεο λνκνζεζίαο, δηαθνξεηηθά ν Πξφεδξνο απνξξίπηεη ηελ επίθιεζε. Γηα παξεκπίπηνληα θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα απνθαίλεηαη ν Πξφεδξνο. Αλ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε αλάηαζε ή έγεξζε, ρσξίο άιιε ζπδήηεζε. Δπίθιεζε παξεκπίπηνληνο ή πξνζσπηθνχ δεηήκαηνο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο γηα θχξην δήηεκα. Αθνχ εμαληιεζνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη φινη νη ζχκβνπινη πξνζέξρνληαη θαη ππνγξάθνπλ ηα πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. Άξζξν 5 Γεκνζηόηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ Αλαθνξέο - Πξνηάζεηο - Πιεξνθόξεζε Πνιηηώλ 1.Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δεκφζηεο. πλέπεηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε παξνπζία ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη πνιηηψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 2.ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη παξεπξηζθφκελνη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη εππξεπείο θαη ήζπρνη. Γελ επηηξέπεηαη λα ζπλνκηινχλ, λα ζρνιηάδνπλ, λα επηδνθηκάδνπλ ή λα απνδνθηκάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ θαη γεληθά λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα θαζέλαλ πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ή παξαθσιχεη ηε ζπλεδξίαζε ή θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην αθξναηήξην. 3.ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη γεληθά ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. Δπηηξέπεηαη ε ξαδηνθσληθή θαη ηειενπηηθή θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 9

10 4.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηνπ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ε νπνία απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. 5.Γεκφηεο θαη θάηνηθνη πνπ έρνπλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπο ιακβάλνπλ θπξσκέλα αληίγξαθα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ, ηίζεληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε πιήξε γλψζε ησλ αηηνχλησλ γηα ελεκέξσζή ηνπο. 6.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηά ππνρξεσηηθά πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζ' απηφ απφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) άηνκα γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε. 7.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη επί αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη αηηήζεσλ, αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζε απηφ απφ δεκφηεο θαη θαηνίθνπο αηνκηθά ή ζπιινγηθά, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπο. 8.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εμαζθαιίδεη ζηνπο δεκφηεο πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηα, θάζε είδνπο πξνβιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε δξαζηεξηφηε- ηά ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Άξζξν 6 Σόπνο ζπλεδξίαζεο 1.Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη λφκηκα. 2.ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απνθαζίδεη λα ζπλεδξηάδεη κφληκα ή θαηά πεξίπησζε ζε άιιν θαηάιιειν νίθεκα ηεο έδξαο, αλ θξίλεη φηη ην δεκνηηθφ θαηάζηεκα είλαη αθαηάιιειν ή δελ επαξθεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 3.ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη, εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, ζηηο Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 4.ε πεξίπησζε νξηζκνχ νηθηζκνχ ηνπ Γήκνπ σο ηζηνξηθήο έδξαο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κεηά απφ απφθαζή ηνπ, λα πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξηάζεηο ζηελ ηζηνξηθή απηή έδξα. Άξζξν 7 Απαξηία - Λήςε απνθάζεσλ 1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία. 2.Σν πκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν δεθαδηθφο αξηζκφο, δει. φηαλ είλαη παξφληα πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κέιε ηνπ. Σπρφλ θιεζέληεο θαη παξηζηάκελνη Πξφεδξνη Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ή Δθπξφζσπνη Σνπηθήο θνηλφηεηαο δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο. 10

11 3.Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην πκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. ηελ ηξίηε πξφζθιεζε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 4.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα, έζησ θαη κε ειιηπή ζχλζεζε πνπ δελ κπνξεί πάλησο λα είλαη θαηψηεξε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κέιε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνπνηεζνχλ ηελ εθινγή ηνπο, παξαηηεζνχλ, απνβηψζνπλ, εθπέζνπλ ή ηεζνχλ ζε αξγία ή αλ νη έδξεο κείλνπλ θελέο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη κέρξη νη θελέο ζέζεηο λα ζπκπιεξσζνχλ κε αλαπιήξσζε ή κε εθινγέο ή κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ αξγίαο. 5.Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο (θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ) θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχληαη παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 6.ε πεξίπησζε απνβνιήο κέινπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν, ιφγσ δηαηάξαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, δελ επεξεάδεηαη ε απαξηία. 7.Σν ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε άιιε δηάηαμε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο άλσ ηνπ εκίζεσο ηεο κνλάδαο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο πξνζκεηξάηαη θαη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ή ηνπ Δθπξνζψπνπ Σνπηθήο Κνηλφηεηαο. 8.ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία. 9.Ζ ιεπθή ςήθνο ή ε άξλεζε ςήθνπ απφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ κεηξνχλ σο αξλεηηθέο ςήθνη, ελψ ην κέινο ινγίδεηαη παξφλ. 10.Ο Γήκαξρνο κεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Όηαλ φκσο αλαπιεξψλεηαη λνκίκσο επεηδή απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ δε ζηεξείηαη ην δηθαίσκα ςήθνπ. 11.Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά θαη γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε θάζε ζπκβνχινπ, ν νπνίνο δειψλεη φηη ςεθίδεη ππέξ ή θαηά ηεο δηακνξθσζείζαο πξφηαζεο. 12.Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο. Γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο φηη ςεθνδέιηηα πεξηέρνπλ δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο, απηά αθπξψλνληαη. Ζ κπζηηθή ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, αλ ζ' απηή δε ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ςήθσλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 11

12 πξνθχςεη δηαθνξά ζηελ θαηακέηξεζε κεηαμχ απηψλ πνπ ςήθηζαλ θαη ησλ ςεθνδειηίσλ. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. 13.πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, λα δηαθνπεί θαη λα ζπλερηζηεί κεηαγελέζηεξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα νπνία ην ζπκβνχιην δελ έιαβε απφθαζε, φηαλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ ζεκάησλ παξαηείλεηαη ε ζπδήηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνχ πξψηα ν Πξφεδξνο ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηα φζα ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. 14.Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ε απαξηία θαη νη απαξαίηεηεο πιεηνςεθίεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ νξθηζζεί θαη εγθαηαζηαζεί. Άξζξν 8 Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1.ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα. 2.Σα πξαθηηθά θαηαξηίδνληαη κε ηε βνήζεηα καγλεην- θσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν» ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν. Ο εθηειψλ ρξέε πξαθηηθνγξάθνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο, ηεξεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά. 3.Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα ή απνκαγλεηνζθνπεκέλα θείκελα κεηαθέξνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, πνπ αξηζκνχληαη θα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 4.Αλ ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο ή «βίληεν», ηεξνχληαη πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ αληηγξάθνληαη ζε θχιια ραξηηνχ, κνλνγξαθεκέλα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα θχιια απηά αξηζκνχληαη κε ηξφπν ψζηε ε αξίζκεζε ηνπο λα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ή απνκαγλεηνζθνπεκέλσλ θεηκέλσλ θαη βηβιηνδεηνχληαη καδί κε απηά. 5.Ζ κε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 6.Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε ππνγξαθήο απφ ζχκβνπιν θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. 7.Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαζεο, φπσο θαη θάζε απφθαζεο, παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ. Κάζε ρξφλν μεθηλάεη θαηλνχξηα αξίζκεζε. 12

13 8.Οπνηνζδήπνηε Γεκνηηθφο χκβνπινο δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Άξζξν 9 Γεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Έιεγρνο λνκηκόηεηαο 1.Σξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δεκνζηεχεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Οη δεκνζηεχζεηο γίλνληαη κε ηνηρνθφιιεζε ζε εηδηθφ πίλαθα ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξννξηζκέλνο γηα απηφλ ην ζθνπφ. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ ελψπηνλ δχν καξηχξσλ. 2.Οη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ππφ κνξθή πεξηιήςεσο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 3.Οη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε πιήξεο θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελψ πεξίιεςε ηνπο δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη θαηαρσξνχληαη, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Οη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερψο εθηεζεηκέλεο ζε ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζηηφο ζην θνηλφ. Ζ κε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηηο θαζηζηά αλππφζηαηεο. Δπηπιένλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο εθδίδνληαο εηδηθνχο νδεγνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 4.ε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο απηφο. 5.Απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ παξ. 4 ηνπ φξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010 θαη κε ηηο επηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 θαη ζηελ πεξ. 4, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη. 6.Οη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α, εθφζνλ αθνξνχλ: ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, 13

14 ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηε ζχλαςε δαλείσλ, ηε δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη απνθάζεηο, πνπ απνζηέιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη απφ ηα έγγξαθα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζή ηεο. Άξζξν 10 Τπνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 1.Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ηνπο έρεη εθιέμεη ην πκβνχιην, θαζψο θαη λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα ηα ινηπά θαζήθνληα ηνπο θαη θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 2.Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ. 3.Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα εμνθιεί ηπρφλ νθεηιή ηνπ πξνο ην Γήκν ή ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3852/2010 κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβε γλψζε απηήο. 4.Αλ έλαο ζχκβνπινο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο κέζα ζην έηνο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα θεξπρζεί έθπησηνο. 5.Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα ηηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ. Παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηνλ Πξφεδξν απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 6.Γεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή λα ζπκκεηάζρεη ζε γλσκνδνηηθά ζπιινγηθά φξγαλα, ηα νπνία γλσκνδνηνχλ γηα ζέκα πνπ ζα εηζαρζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ ν ίδηνο ν/ε ζχδπγνο ηνπ ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή πξφζσπν πξνο ην νπνίν δηαηεξεί ζηελφ δεζκφ, έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ην θψιπκα απηφ θαη λα απέρεη ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο φζν 14

15 θαη θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απφθαζε είλαη άθπξε. Ο ζχκβνπινο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 233 θαη 234 ηνπ Ν. 3852/ Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε, ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φισλ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 8.Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηα ηνπ Πξνέδξνπ, απφ ην Γήκαξρν, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο πιεξνθνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη παξαπάλσ, νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, εληφο κελφο. 9.Δπίζεο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ γξαπηέο εξσηήζεηο δηα ηνπ Πξνέδξνπ πξνο ην Γήκαξρν θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο απαληψληαη εγγξάθσο εληφο κελφο. Αλ δελ απαληεζνχλ, νη εξσηήζεηο επαλαθέξνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απαληψληαη εγγξάθσο ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κήλα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ εξψηεζε, κεηά ηελ αλάπηπμή ηεο απφ ηνλ εξσηψληα δεκνηηθφ ζχκβνπιν, απαληά ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο πνπ ζα νξίζεη ν ίδηνο θαη ε ζπδήηεζε δελ γεληθεχεηαη. 10.Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάιινπλ εηήζηα δήισζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα ηε δεκνζηνπνηνχλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Αθφκε, πξέπεη λα δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 11.Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ είλαη Αληηδήκαξρνη, δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο ζπλνιηθά θάζε ρξφλν, ρσξίο άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ απνπζία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο έσο ηξεηο (3) κήλεο κε άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ. 12.Ο πξφεδξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνβάιεη απφ ηελ αίζνπζα φπνηνλ δηαηαξάζζεη ηε ζπλεδξίαζε, λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζή ηεο απφ ην αθξναηήξην, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή θαη λα πξνβαίλεη ζηε ιχζε ηεο ζπλεδξίαζεο αλ παξαθσιχεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο, λα θαιεί ζηελ ηάμε ή θαη λα αθαηξεί ην ιφγν απφ φπνηνλ νκηιεηή δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξέπεηα ή εθθεχγεη ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη. Γελ επηηξέπεηαη λα εθηξέπνληαη ζε χβξεηο ή θαηαθξνλεηηθέο εθδειψζεηο θαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο θαη λα δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλεδξίαζε. Ο πξφεδξνο θαιεί ηνλ εθηξεπφκελν λα αλαθαιέζεη ή λα αλαηξέζεη ηηο χβξεηο θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνλ θαιεί ζηελ ηάμε θαη ηνπ αθαηξεί ην ιφγν. 15

16 Άξζξν 11 ύζηαζε Δπηηξνπώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1.πγθξνηνχληαη νη θαησηέξσ επηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Ν. 3852/2010. α) Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, κε αξκνδηφηεηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, β)δπηηξνπή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε αξκνδηφηεηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεκάησλ ζε γεσξγνθηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 2.ηηο επηηξνπέο κεηέρνπλ ζχκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηδηψηεο εκπεηξνγλψκνλεο ζηα ζέκαηα ηεο επηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 3.Οη επηηξνπέο απνηεινχληαη απφ 3 έσο 7 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία κέιε ( 3 ) είλαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, έλαλ (1) ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη ηα ινηπά κέιε είλαη ηδηψηεο. 4.ηηο επηηξνπέο πξνεδξεχεη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο. 5.Οη Δπηηξνπέο κειεηνχλ ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπο πνπ παξαπέκπεη ζε απηέο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο ή εηζήγεζεο. 6.Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε επηηξνπή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πξηλ απηφ εγγξαθεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 7.Θέκαηα, πνπ εηζάγεη πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή δελ παξαπέκπνληαη ζε επηηξνπή ηνπ παξφληνο. 8.Οη επηηξνπέο βξίζθνληαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. Λακβάλνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πξφεδξν ηεο θάζε επηηξνπήο. 9.Οη Δπηηξνπέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε έθζεζε ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη θαη ηπρφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε απηή. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο. Δάλ ε Δπηηξνπή θαζπζηεξήζεη λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ην ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ρσξίο ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Γηα ινηπά ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/ ηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ δεκνηηθφο ππάιιεινο γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 16

17 Άξζξν 12 Γεκνηηθέο παξαηάμεηο 1. Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαθξίλνληαη ζε δεκνηηθέο παξαηάμεηο αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ πνπ έρνπλ εθιεγεί. 2.Δπηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη ν ζχκβνπινο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο Γήκαξρνο θαη, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδπλακίαο ηνπ, ν ζχκβνπινο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε. 3.Μέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί κε γξαπηή δήισζε ηνπ πξνο ην πξνεδξείν λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε κε ηελ νπνία έρεη εθιεγεί. Δπίζεο, εάλ ε δεκνηηθή παξάηαμε έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε, κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) λα δηαγξάςεη ζχκβνπιν πνπ είλαη κέινο ηεο. 4.Μέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηελ παξάηαμε ηνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε θαη δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπνπ εθιέρηεθε σο κέινο ηεο παξάηαμεο απφ ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε ή δηαγξάθεθε, θαζψο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη Αληηδήκαξρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 5.Γεκνηηθφο χκβνπινο πνπ δηαγξάθεθε ή αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ παξάηαμε ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα επαλεληαρηεί ζηελ παξάηαμε απηή, εθφζνλ ηνχην γίλεη δεθηφ απφ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 6.Οη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Γήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ κε ελεκεξψζεηο θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. Δπίζεο, ν Γήκαξρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ απφ ηνλ ίδην ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εληφο κελφο. 7.Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή παξαρσξεί ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρψξν, θαζψο θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Άξζξν 13 Απνινγηζκόο πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 1.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε ρξφλν ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν. 3463/2006, φπνπ γίλεηαη απνινγηζκφο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ε εηήζηα έθζεζή ηνπ. 2.Ζ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλαθνηλψλεηαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ. ε απηήλ θαινχληαη νη θάηνηθνη θαη φινη νη θνξείο ηεο πφιεο. 17

18 3.Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην επηιέγεη ηνλ πξνζθνξφηεξν ρψξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο. 4.Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηκειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο. Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ην θείκελν ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 5.Καηά ηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηε ζπδήηεζε δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γήκαξρνο εθ κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελεκεξψλεη ην αθξναηήξην γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο κε ηε ζεηξά ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Δπίζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην ιφγν ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. 6.ηε ζπλέρεηα, θάζε θνξέαο, δεκφηεο θάηνηθνο ή θνξνινγνχκελνο απφ ην δήκν έρεη δηθαίσκα λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απνινγηζκφ ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 7.ε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν παξέιζεη ρσξίο λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο απνινγηζκνχ, κπνξνχλ νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ή νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπλεδξίαζε απηή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 67, παξ. 2, ηνπ Ν. 3852/2010. Άξζξν 14 Γξακκαηεία - Τπεξεζία Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ην Γήκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ιεηηνπξγεί ππεξεζία Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε αξκνδηφηεηεο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην πξνεδξείν ηνπ. Ζ ππεξεζία απνηειείηαη απφ ηνλ εηδηθφ γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιινπο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. ηηο αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, ε δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο ε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε πξνψζεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ θαζψο θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ε ελεκέξσζε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σνπηθψλ ή Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ επί ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη γεληθά θάζε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εξγαζία. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο εξγαζηψλ, φπσο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ηνπο ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε, επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, φηαλ απηνί θαηαζέηνπλ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο. 18

19 Ο ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ππάιιεινο επζχλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζεκάησλ, ψζηε νη απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ αλαθνξέο θαη εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ λα δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ. Άξζξν 15 Ιζρύο - Δθαξκνγή άιισλ δηαηάμεσλ - Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ 1.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 2.Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ. 3463/2006, ΦΔΚ 114Α') θαη ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α') θαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α'). 3.Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Σελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηελ ζπλέρεηα αλαζέηεη ζηνλ δήκαξρν Παξαλεζηίνπ. Η απόθαζε απηή πήξε α/α 117/2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑ ΜΔΛΗ Τπνγξαθή Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Τπνγξαθέο Δηδηθφο Γξακκαηέαο Σζεληίδεο Κσλζηαληίλνο 19

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ «ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΝΑ» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ Άπθπο 1 : ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΡΟ 2 : ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ:

ΡΝ ΕΖΡΖΚΑ ΡΖΠ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΩΟΗΘΖΠ Π ΛΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΗΩΑΛΛΖ ΟΔΛΡΖ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑ ΜΟ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ, Β ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΣΟ 2010-2011, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Σο ζήτημα της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα