Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη"

Transcript

1 Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία και της οικογένειάς του Εκδόςεισ: «Προςζγγιςη Παιδιοφ-Εφήβου-Οικογζνειασ

2 Τίτλος Πρωτοτύπου: «Διαφορετική άποψη. Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας». 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία και της οικογένειάς του Αλεξάνδρου τράτοσ 2012 Εκδόςεισ: ΠΡΟΕΓΓΙΗ Παιδιοφ Εφιβου Οικογζνειασ 2012

3 ΠΡΟΛΟΓΟ «Σα παηδηά είλαη νη κηθξνί εκείο» έιεγε ε παιηά άπνςε. «Σα παηδηά ζθέθηνληαη κε άιινλ από εκάο ηξόπν, έρνπλ άιια από εκάο αληηιεπηηθά ζρήκαηα θαη πνιύ δηαθνξεηηθνύο κεραληζκνύο» απνθάλζεθε πηα ε ζύγρξνλε λεπξνςπρνινγία! Από ζέκα ηξόπνπ ζθέςεο ινηπόλ, ζίγνπξα ηα παηδηά, κε ηελ δηθή ηνπο ινγηθή θαη ρσξίο ηε ζεσξία ηνπ λνπ αιιά θαη ηα θνξησκέλα λεπξσληθά κνληέια (εκπεηξίεο) ηνπ ελήιηθα, ζα δπζθνιεπηνύλ πάξα πνιύ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηθή καο ινγηθή. Από ηελ άιιε, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ (πεξίπνπ ην 20%) ζα αληηκεησπίζνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ «αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία». Ση είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία; Δίλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ εγθεθάινπ καο λα θηιηξάξεη θαη λα πξνζιακβάλεη ζσζηά ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη επαξθώο ζηηο απαηηήζεηο πνπ απηά πξνθαινύλ θαη θέξλνπλ. Καη γηαηί κηιάκε θαη δίλνπκε ηόζε έκθαζε ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα; Ο Αξηζηνηέιεο έιεγε «νπδέλ ελ ησλ λνώ ν κε πξόηεξνλ ελ ηε αηζζήζεη» (ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη λόεζε, αλ πξώηα δελ έρεη γίλεη αληηιεπηό ζαλ αίζζεζε). Δίλαη ηόζν ζεκαληηθή ινηπόλ ε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεώλ καο αθνύ όιε ε αληίιεςε ηνπ θόζκνπ καο, πεξλάεη κέζα από απηά πνπ αγγίδνπκε, απηά πνπ βιέπνπκε, πνπ αθνύκε, πνπ γεπόκαζηε, πνπ κπξίδνπκε, θαζώο θαη από ηελ θίλεζή καο πξνο ή παξάιιεια ή από απηά! Σόζν απιή θαη ηόζν πνιύπινθε καδί είλαη ε αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία! Όπσο πξνείπακε ινηπόλ, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ (πεξίπνπ ην 20%) ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία. Με ιίγα ιόγηα, ηα αηζζεηεξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα δπζθνιεύνληαη λα πξνζιάβνπλ ή λα επεμεξγαζηνύλ ηα εξεζίζκαηα κε απιό ηξόπν, όπσο ζα αλακελόηαλ. Κάπνηα εληειώο αζώα εξεζίζκαηα κπνξεί λα «ηηλάμνπλ» ην λεπξηθό ηνπο ζύζηεκα θαη λα ηνπο πξνθαιέζνπλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε. Μπνξεί λα εκθαλίζνπλ ππεξ-επαηζζεζία ζηνπο εηζεξρόκελνπο εξεζηζκνύο (λα ελνριεζνύλ δειαδή από απηνύο), ππνεπαηζζεζία (λα κελ ηνπο αληηιεθζνύλ θαλ) ή αλαδήηεζε (λα κελ ηνπο θηάλνπλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αηζζαλζνύλ ήξεκα θαη επράξηζηα). Σα παηδηά κε απηέο ηηο δπζθνιίεο είλαη «θνιιεκέλα» θαη δύζθακπηα. Αληηδξνύλ δηαθνξεηηθά από ηα άιια παηδηά γηαηί πξαγκαηηθά νη εγθέθαινί ηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί. Όινη νη άλζξσπνη δελ έρνπκε αηζζεηεξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο; Γελ έρνπκε θάπνηνπ βαζκνύ δειαδή ηδηαηηεξόηεηεο ή δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία; Φπζηθά θαη λαη! Πόζνη από εζάο έρεηε πςνθνβία ή αθξνθνβία; Πόζνη αλαηξηρηάδεηε κε ην ηξίμηκν ησλ πηάησλ όηαλ πιέλνληαη; Πόζνη δαιίδεζηε ζην θαξάβη; Πόζνη δελ αληέρεηε λα θνξάηε κάιιηλα δηβάγθν ην ρεηκώλα; Πόζνη ζέιεηε ηνλ ήρν ηεο ηειεόξαζεο ιίγν πην ςειά από ηνπο άιινπο; Πόζνη δελ αληέρεηε ηα δπλαηά θώηα; Πόζνη δαιίδεζηε από ηελ πνιύβνπε πόιε; Πόζνη δαιίδεζηε κέζα ζην απηνθίλεην; Πόζνη δελ ζηραίλεζηε ηξνθέο πνπ αξέζνπλ ζηνπο άιινπο; Πόζνη ζηραίλεζηε θάπνηεο κπξσδηέο; Πόζνη γηα λα θνηκεζείηε ην βξάδπ ζέιεηε αλνηρηά θώηα; Πόζνη είζηε ππεξθηλεηηθνί; Πόζνη δηεξσηεζήθαηε κήπσο έρεηε δηάζπαζε πξνζνρήο; 01

4 Σν «αληηθεηκεληθό θξηηήξην» γηα λα πνύκε όηη έλα άηνκν έρεη Γηαηαξαρή ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία είλαη όηη νη αηζζεηεξηαθέο ηνπ δπζθνιίεο είλαη ρξόληεο, δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηθεξεηαθέο δπζθνιίεο (ηύθισζε, βαξεθνΐα, αθξσηεξηαζκόο, θαθώζεηο ηεο, θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο) θαη ζαθώο δηαηαξάζζνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη επίδνζε. Καη εδώ έξρεηαη ε κεγάιε δπζθνιία θαη ν κεγάινο δηαρσξηζκόο: Δάλ νη γνλείο είραλ βηώζεη -ή βηώλνπλ αθόκα θαη ηώξα-θαη εθείλνη θάπνηεο αληίζηνηρεο δπζθνιίεο, κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλεζπρία ησλ παηδηώλ ηνπο. Δάλ όκσο όρη, ηόηε δπζθνιεύνληαη πνιύ λα κπνπλ ζηελ ζέζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Να θαηαλνήζνπλ όηη ε «απηνλόεηε» αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ην «απηνλόεην» κίαο απόιαπζεο, είλαη απηνλόεην κόλν γηα ηνπο ίδηνπο θαη όρη ππνρξεσηηθά γηα ηα παηδηά ηνπο! ΓΙΑΣΙ ΓΡΑΦΣΗΚΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ; Ο ιόγνο πνπ γξάθηεθε απηό ην βηβιίν είλαη ηόζν κα ηόζν απιόο: Θα κπνξνύζακε λα ην νλνκάζνπκε ν «ζπλήγνξνο ηνπ παηδηνύ κε δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία». Γελ ζα ςάμνπκε ζε απηό ην βηβιίν γηα ιύζεηο. Απιά, ζα πξνζπαζήζνπκε λα «κπνύκε ζηα παπνύηζηα ηνπ». ην πξώην κέξνο ζα δνύκε ηελ απάληεζε απηώλ ησλ παηδηώλ ζε 25 θνηλέο εξσηήζεηο-ζρόιηα πνπ νη γνλείο ηα ζεσξνύλ «απηνλόεηα» αιιά δπζηπρώο όρη θαη ηα παηδηά ηνπο όηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία! Θα πξνζπαζήζνπκε λα κπνύκε ζηα παπνύηζηα ηνπ παηδηνύ κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία θαη λα θαηαλνήζνπκε κε απιό ηξόπν ην πώο αηζζάλεηαη όηαλ εθηίζεηαη ζε απηά ηα εξεζίζκαηα. ην δεύηεξν κέξνο ζα δνύκε 25 αληηδξάζεηο πνπ επηζηξαηεύνπλ απηά ηα παηδηά γηα λα κεηώζνπλ ην άγρνο πνπ ηνπο πξνθαινύλ απηέο νη δπζθνιίεο λα επεμεξγαζηνύλ ζσζηά θαη επαξθώο ηα εξεζίζκαηα αιιά θαη ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξνύκε εκείο νη ελήιηθεο (κε ζπκό θαη απόξξηςε πνιιέο θνξέο) ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο! Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ζπρλά απηέο ηηο ηόζν «ελνριεηηθέο» θαη «αθαηαιαβίζηηθεο» ζπκπεξηθνξέο. Να θαηαλνήζνπκε όηη όια απηά ηα θάλνπλ σο κεραληζκό άκπλαο θαη όρη γηα λα καο πξνθαιέζνπλ! Φηάλνπλ απηά ηα 50 παξαδείγκαηα; Φπζηθά θαη όρη! θέθηεθα όκσο όηη είλαη κία θαιή αξρή γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ καο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ην δνύκε κε άιιν κάηη: Να ζεβαζηνύκε ηνλ ζπλερή αγώλα ηνπ θαη λα ζηαζνύκε αξσγνί ζηνλ αγώλα ηνπ λα ζπλζέζεη ην παδι ηνπ θόζκνπ καο όζν κπνξεί θαιύηεξα! ην ηέινο θάζε κέξνπο ζα γπξίζνπκε ιίγν ηηο εξσηήζεηο. Θα δώζνπκε ην «κηθξόθσλν» ζην παηδί λα ξσηήζεη θαη εκείο λα απαληήζνπκε. Μάιινλ ηνπ νθείινπκε θαη θάηη ηέηνην! Γηαηαξαρέο ζην απηνλόεην ηνπ σξαίνπ θαη βνιηθνύ ινηπόλ! Ναη, απηό αληηκεησπίδεη ην παηδί κε δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία! Καη εκείο νθείινπκε λα ην θαηαιάβνπκε! Γηαηί ην παηδί δελ είλαη ν κηθξόο εκείο! 02 Καιή αλάγλσζε! Αιεμάλδξνπ ηξάηνο

5 Μζροσ 1 «Λζγοντασ εςείσ αλλά διαφωνώντασ εγώ!» 03

6 Πολλά πράγματα ςτθ ηωι τα ονομάηετε χαρζσ. Πολλζσ φορζσ αυτζσ τισ χαρζσ τισ κεωρείτε ότι είναι αυτονόθτεσ για όλουσ. «Αφοφ» λζτε- «ιςχφουν ςε εμζνα άρα λογικό είναι να ιςχφουν ςε όλουσ»! ε αυτζσ τισ αυτονόθτεσ χαρζσ και ςτον τρόπο που τισ αιςκάνεςτε ζρχομαι να ςασ απαντιςω. Είναι πάρα πολλζσ, αλλά διάλεξα κάποιεσ 25 για να ςασ πω. Όπωσ το να τρϊτε πορτοκάλια, μουςακά, μπριηόλα, να μυρίηετε τα κουλουράκια, να κάνετε ντουσ, να πλζνετε τα δόντια ςασ, να φοράτε ροφχα και κάλτςεσ, να κουρεφεςτε, να κόβετε τα νφχια ςασ, να ςκεπάηεςτε με κουβζρτα, να φτιάχνετε τα πράγματα που χάλαςαν, να ςυγυρίηετε, να παίηετε με τθν άμμο, να κάνετε μπάνιο ςτθ κάλαςςα, να ξεκουράηεςτε, να θρεμείτε με ζνα κελάθδθμα ενόσ πουλιοφ ι κοιτάηοντασ τθ δφςθ του θλίου, να κάνετε κοφνια, να είςτε ςτο ςπίτι ενϊ ζξω μαίνεται μία καταιγίδα! Ζχω άποψθ, προφανϊσ διαφορετικι από τθ δικι ςασ! Οφείλετε να ακοφςετε τθν άποψι μου. Η αιςκθτθριακι μου επεξεργαςία αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα και οφείλετε να με ςεβαςτείτε! 04

7 1α Αυτοεξυπθρζτθςθ- Φαγθτό 05

8 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ηξώηε πνξηνθάιηα! Κάλνπλ θαιό ζηελ πγεία ζαο είλαη δξνζεξά θαη ηαπηόρξνλα είλαη πνιύ λόζηηκα. 01 Η δηθή κνπ άπνςε «Απηή ε αίζζεζε ηεο αθήο κέζα ζην ζηόκα κνπ ηνπ πγξνύ κπεξδεκέλν κε κεκβξάλε πνπ πξέπεη λα ηελ καζήζσ {πνιύ παξάμελν} κε ηελ ηαπηόρξνλε μηλίια ζηε γεύζε κνπ κε ηαξάδεη θαη δελ ζέισ λα ηξώσ απηό ηα ηόζν παξάμελν πξάγκα!» 06

9 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ηξώηε κνπζαθά. Λαηξεύεηε απηή ηελ ππέξνρε ζπλδπαζηηθή γεπζηηθή θαη νζθξεηηθή αίζζεζε. 02 Η δηθή κνπ άπνςε «Η αθή ζην ζηόκα κνπ είλαη πνιύ επαίζζεηε! Τν άγγηγκα ηνπ θηκά ζηελ γιώζζα κνπ θαη ηνλ νπξαλίζθν κνπ καδί κε ην ιηώζηκν ηεο κπεζακέι θαη ηελ πθή ηεο παηάηαο κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη όπσο εζείο όηαλ βξείηε ηξίρα ζηε κπνπθηά ζαο! Απαίζηα!!!!» 07

10 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ηξώηε κπξηδόια. Είλαη λνζηηκόηαηε. 03 Η δηθή κνπ άπνςε «Δελ κπνξώ λα βάισ θαιή δύλακε ζηα ζαγόληα κνπ θαη δελ έρσ ηελ αληνρή γηα λα θάλσ απηή ηελ επαλαιακβαλόκελε θνπξαζηηθή κάζεζε θαη ηαπηόρξνλα όηαλ έρσ θαγεηό ζην ζηόκα κνπ δελ κπνξώ λα αλαπλεύζσ! Νηώζσ ζαλ λα πλίγνκαη θαη ζέισ λα ην θηύζσ!» 08

11 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρε είλαη ε κπξσδηά από ηα θνπινπξάθηα πνπ ςήλνληαη. Σαο εξεζίδεη ηελ όξεμε θαη ηε δηάζεζε. 04 Η δηθή κνπ άπνςε «Τν ζύζηεκα ηεο όζθξεζήο κνπ είλαη επαίζζεην! Μνπ κπξίδεη πνιύ παξάμελα απηό πνπ καγεηξεύεηε θαη κνπ <<ηξππάεη>> ηα ξνπζνύληα! Με ηαξάδεη πάξα πνιύ απηό θαη γίλνκαη αλήζπρν!» 09

12 1β Αυτοεξυπθρζτθςθ- Ατομικι υγιεινι 10

13 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θάλεηε ληνπο. Είλαη απόιαπζε ιέηε ε αίζζεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ζην ζώκα θαη ζηα καιιηά ζαο θαη ραιαξώλεηε Η δηθή κνπ άπνςε «Λόγσ ησλ δπζθνιηώλ κνπ ζην απηηθό ζύζηεκα, ην λεξό πνπ πέθηεη ζην δέξκα κνπ από ην ηειεθσλάθη ρηππάεη επάλσ κνπ ζαλ λα κε ηξππάλε θαξθίηζεο ζην θνξκί κνπ. Ταπηόρξνλα ζην ινύζηκν, ην λεξό πνπ ηξέρεη ζην πξόζσπό κνπ είλαη ζαλ λα κε πλίγεη (κνπ θόβεη ηελ αλάζα)! Φνβάκαη θαη δελ ζέισ λα ππνβάιινκαη ζε απηό ην καξηύξην!»

14 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα πιέλεηε ηα δόληηα ζαο θαη λα κπξίδεη κεηά όκνξθα ην ζηόκα ζαο. Είλαη έλδεημε πγηεηλήο θαη θαιισπηζκνύ ηα θαζαξά δόληηα Η δηθή κνπ άπνςε «Τν ζύζηεκα ηεο αθήο ζην ζηόκα κνπ είλαη πνιύ επαίζζεην θαη όηαλ αγγίδνπλ νη ηξίρεο ηεο νδνληόβνπξηζαο ζηα θαηλία, ηα νύια θαη ζηα δόληηα κνπ είλαη ζαλ λα πεξλάεη από απηά ειεθηξηθό ξεύκα. Τξαβηέκαη, αληηζηέθνκαη θαη θεύγσ γηα λα κελ εθηεζώ ζε απηό ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη όρη γηαηί δελ ζέισ ηα δόληηα κνπ λα είλαη θαζαξά!»

15 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θνξάηε θαηλνύξγηεο θάιηζεο. Αηζζάλεζηε ραιαξνί, σξαία ληπκέλνη θαη θαζαξνί! Η δηθή κνπ άπνςε «Τν ζύζηεκα ηεο αθήο κνπ είλαη ππεξεπαίζζεην. Κάζε ξνύρν πνπ θνξάσ απιά πξνζπαζώ λα ην αλερηώ ζην δέξκα κνπ! Έηζη ινηπόλ, θάζε θαηλνύξγην ξνύρν πνπ κνπ δίλεηε κνπ πξνζζέηεη κία λέα ηαξαρή εάλ ζα κπνξέζσ λα ην αληέμσ! Επίζεο ηα ιάζηηρα θάζε θαηλνύξγηαο θάιηζαο είλαη αθόκα ζθηρηά θαη κε θόβνπλ ζην δέξκα»

16 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ζαο θνπξεύνπλ. Αιιάδεηε ηελ εκθάληζή ζαο θαη ηαπηόρξνλα θάπνηνο ζαο ρατδεύεη ην θεθάιη Η δηθή κνπ άπνςε «Η αίζζεζε ηεο αθήο ζην θεθάιη κνπ είλαη αλππόθνξε. Δελ κπνξώ λα κνπ ρηελίδνπλ ηα καιιηά, νύηε θαλ λα ηα αθνπκπάλε. Ταπηόρξνλα, όηαλ ηα θόβνπλ πξώηα ηα ηξαβάλε ην δέξκα κνπ πξνο ηα επάλσ θαη κεηά ην θόςηκν, επηζηξέθεη απόηνκα ζηελ πξώηε θαηάζηαζε! Δελ ην αληέρσ απηό θαζόινπ θαη κπνξεί λα αληηδξάζσ πνιύ άζρεκα γηαηί θνβάκαη θαη ζηραίλνκαη»

17 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θόβεηε ηα λύρηα ζαο. Λέηε είλαη όκνξθν λα είζαη πεξηπνηεκέλνο θαη ηαπηόρξνλα λα είζαη πγηήο Η δηθή κνπ άπνςε «Τν λα κνπ θόςεηε ηα λύρηα είλαη έλα καξηύξην γηα κέλα. Δελ ζέισ θαζόινπ λα αθνπκπάεη θάηη ηα λύρηα κνπ! Ταπηόρξνλα απηό ην πιήγκα ηνπ λπρνθόπηε καδί κε απηό ην απαίζην ηαθ πνπ αθνύγεηαη όηαλ θόβεηαη ην λύρη κε ηξειαίλεη. Τν έρεηε δνθηκάζεη πνιιέο θνξέο θαη κε έρεηε έηζη ζνθάξεη επίζεο! Καηαιάβεηέ κε: Υπνθέξσ λα κνπ θόβεηε ηα λύρηα!»

18 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα κπξίδεηε ην θξεζθνπιπκέλν ξνύρν ζαο. Σαο δεκηνπξγεί αίζζεζε άλεζεο θαη αζθάιεηαο. 10 Η δηθή κνπ άπνςε «Μνπ αξέζνπλ άιιεο κπξσδηέο από εζάο θαη ε νζκή ηνπ καιαθηηθνύ (κπνξεί κόλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ) δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ θαη κε ηαξάδεη πάξα πνιύ! Μελ κνπ δίλεηε ξνύρα πιπκέλα κε απηό ην καιαθηηθό! Πνλάεη ε κύηε κνπ, αεδηάδσ θαη ληώζσ ζαλ λα ζέισ λα θάλσ εκεηό!» 16

19 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θνξάηε ην θαινθαίξη έλα ειαθξύ καθό. Σαο δξνζίδεη θαη ζαο θάλεη λα αηζζάλεζηε ειεύζεξνη. 11 Η δηθή κνπ άπνςε «Τν ζύζηεκα ηεο αθήο θαη ηεο ζεξκνξύζκηζεο κνπ είλαη πνιύ επαίζζεην. Όηαλ θνξάσ θνληνκάληθν αλαηξηρηάδσ, θξπώλσ, αλαηξηρηάδσ θαη ζηραίλνκαη ηνλ αέξα λα ρηππάσ επάλσ ζην δέξκα κνπ πνπ κέλεη αθάιππην από ην ξνύρν!» 17

20 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ζθεπάδεζηε κε ηελ θνπβέξηα ην βξάδπ όηαλ θάλεη θξύν. Αηζζάλεζηε ηελ δεζηαζηά θαη ηε ζαιπσξή Η δηθή κνπ άπνςε «Η αίζζεζε πνπ παίξλσ από ηα ζπγθεθξηκέλα ζηξσζίδηα δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ. Δελ αηζζάλνκαη παξά κόλνλ δέζηε αιιά θαη ελόριεζε έηζη όπσο δαξώλνπλ ηα ζθεπάζκαηα ηελ ώξα πνπ γπξίδσ πιεπξό. Μνπ δεκηνπξγνύλ πην κεγάιν άγρνο, ληώζσ εγθισβηζκέλν θαη δελ κπνξώ λα θνηκεζώ ήξεκα!»

21 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θηηάρλεηε κόλνη ζαο ηα πξάγκαηα πνπ ραιάλε, λα θνξάηε κόλνη ηα ξνύρα ζαο θαη λα ζπγπξίδεηε ην δσκάηηό ζαο Η δηθή κνπ άπνςε «Είκαη απηό πνπ ιέηε εζείο νη κεγάινη <<αδέμην>>. Δελ κπνξώ λα ζπληνλίζσ θαιά ηηο θηλήζεηο κνπ. Όηαλ πάσ λα ληπζώ ην ζεσξώ πάξα πνιύ δύζθνιν θαη δελ μέξσ ηη λα θάλσ ην ζώκα κνπ θαη πώο λα ην ηνπνζεηήζσ γηα λα θνξέζσ ηα ξνύρα κνπ! Όηαλ πάσ λα ζπγπξίζσ ην δσκάηηό κνπ κε πηάλεη ηαξαρή θαη δηαζπάηαη ε πξνζνρή κνπ!»

22 1γ Ελεφκεροσ χρόνοσ- Παιχνίδι 20

23 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα παίδεηε κε ηελ άκκν. Σαο αξέζεη απηό ην βύζηζκα ησλ ρεξηώλ ζαο ζε απηή ηελ επηθάλεηα. 14 Η δηθή κνπ άπνςε «Η αίζζεζε ηεο άκκνπ ζηα ρέξηα κνπ κε αξξσζηαίλεη! Πνιιά πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα ζηα ρέξηα κνπ! Τν απηηθό κνπ ζύζηεκα ηαξάδεηαη πνιύ! Τελ αθήλσ από ηα ρέξηα κνπ αιιά πνιινί θόθθνη ηεο παξακέλνπλ ζηα ρέξηα κνπ θαη αεδηάδσ! Πξαγκαηηθά αηζζάλνκαη πνιύ άζρεκα!» 21

24 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα είζηε μαπισκέλνη ζην θξεβάηη θαη λα εξεκείηε. Σαο δίλεη αλεκειηά, ραιάξσζε θαη απόιαπζε. 15 Η δηθή κνπ άπνςε «Σπρλά είκαη ζε ππεξ-δηέγεξζε θαη ζέισ λα θηλεζώ! Δελ κπνξώ λα αληηκεησπίζσ ην άγρνο κνπ μαπισκέλν εάλ δελ ππάξρεη θάπνηνο λα κε βνεζήζεη! Δελ εξεκώ μαπισκέλν θαη έρσ κεγάιε αλάγθε λα θηλνύκαη!» 22

25 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα αθνύηε ην θειάεδεκα ελόο πνπιηνύ. Σαο εξεκεί απηή ε κεισδία. 16 Η δηθή κνπ άπνςε «Κάπνηεο ζηηγκέο απηόο ν ήρνο κνπ ηξππάεη ηα απηηά κνπ. Είλαη πνιύ νμύο θαη δελ κπνξώ λα ειέγμσ ην πόηε ζα παξαρζεί. Δελ ηνλ αληέρσ θαη ζέισ λα ζηακαηήζεη. Δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ λα θειαεδάλε θάπνηα πνπιηά ζαο ιέσ!». 23

26 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα βιέπεηε ην ειηνβαζίιεκα. Σαο γεκίδεη γαιήλε θαη όκνξθεο ζθέςεηο. 17 Η δηθή κνπ άπνςε «Με ηαξάδεη όηαλ δελ έρσ ηίπνηα λα θάλσ. Δελ κνπ αξέζεη ε εζπρία απηή θαη γίλνκαη ππεξ-δξαζηήξην γηα λα εξεκήζσ ζηελ αλεζπρία κνπ. Ταπηόρξνλα ην έληνλν θσο ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δύζε ηνπ πνλάεη ηα κάηηα κνπ θαη βιέπσ ζνιά» 24

27 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ζαο θπζάεη ην αεξάθη ζην πξόζσπν. Σαο δσληαλεύεη θαη έρεηε ηελ αλάγθε λα αλαζηελάμεηε κε αλαθνύθηζε Η δηθή κνπ άπνςε «Τν θύζεκα ηνπ αέξα ζην πξόζσπό κνπ κε απνζπληνλίδεη εληειώο. Αηζζάλνκαη άιιεο θνξέο ζαλ λα κε θαίεη ν αέξαο θαη άιιεο ζαλ λα μεξαίλεη ην πξόζσπό κνπ. Επίζεο ν αέξαο βνπίδεη αλππόθνξα ζηα απηηά κνπ θαη δελ κπνξώ λα αθνύζσ ηίπνηα άιιν εθηόο από απηό ην βνπεηό πνπ κνπ θέξλεη πνλνθέθαιν θαη ζύγρπζε!»

28 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θάλεηε θνύληα. Σαο αξέζεη λα θνπληέζηε ζηνλ αέξα! 19 Η δηθή κνπ άπνςε «Κάπνηεο ζηηγκέο απηό ην θνύλεκα κε θνβίδεη. Τν ιέλε αηζνπζαία ακπληηθόηεηα. Τν ζηνκάρη κνπ αλαθαηεύεηαη! Επίζεο δελ μέξσ πάληα πόζε δύλακε ζα βάιεηε όηαλ κε θνπλάηε θαη δπζθνιεύνκαη λα ζαο πσ λα ζηακαηήζεηε» 26

29 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα θνιπκπάηε ζηε ζάιαζζα. Αηζζάλεζηε ηε δσληάληα ηνπ λεξνύ θαη ησλ ζνξύβσλ. 20 Η δηθή κνπ άπνςε «Δελ κνπ αξέζεη ην θξύν λεξό ζην ζώκα κνπ. Από ηελ άιιε ν ζπλδπαζκόο ηεο ζάιαζζαο κε ηα θύκαηα, ηνπ αέξα, ησλ θσλώλ ηξηγύξσ κε ππεξθνξηώλεη θαη αγρώλνκαη. Φνβάκαη πνπ κε παίξλεηε αγθαιηά θαη κε βάδεηε κέζα ζηε ζάιαζζα θαη πξνζπαζώ απιά λα ην απνθύγσ»! 27

30 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα αλάβεηε ην θσο όηαλ πέθηεη ζηγά ζηγά ην ζθνηάδη. Αηζζάλεζηε όηη κε απηό ηνλ ηξόπν μππλάηε θαη ειέγρεηε θαιά ην πεξηβάιινλ. 21 Η δηθή κνπ άπνςε «Δελ κπνξώ ηα δπλαηά θώηα! Ιδίσο κε ηηο ιάκπεο θζνξηζκνύ, ζπρλά θνπξάδνληαη ηα κάηηα κνπ, ηαξάδνκαη θαη έξρνκαη ζε ππεξδηέγεξζε ζαλ λα έρσ ηπθισζεί. Γηα απηό ην ιόγν ηξίβσ ηα κάηηα κνπ ή θιείλσ ηα θώηα ή γίλνκαη αλήζπρν» 28

31 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα αθνύηε ηνπο θεξαπλνύο έμσ θαη λα είζηε ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Σαο δίλεη απηή ηελ αίζζεζε ηεο δεζηαζηάο θαη ηεο αζθάιεηαο Η δηθή κνπ άπνςε «Απηνί νη ζόξπβνη πνπ έξρνληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη είλαη ηόζν έληνλνη θαη ηαπηόρξνλα απεηιεηηθνί, κε ηαξάδνπλ πάξα πνιύ! Είλαη ζαλ λα έρσ εθηεζεί ζε εθξήμεηο. Από ηελ άιιε εζείο κπνξεί λα μέξεηε όηη είλαη αζθαιείο, εγώ όκσο όρη! Σαο κηιάσ εηιηθξηλά όηη ηνπο θνβάκαη πάξα πνιύ ηνπο θεξαπλνύο!»

32 1δ χζςεισ- Επαφι με ανκρϊπουσ 30

33 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ζαο ρατδεύεη απαιά ζηελ πιάηε έλα αγαπεκέλν ζαο πξόζσπν. Αηζζάλεζηε αλαθνύθηζε Η δηθή κνπ άπνςε «Όηαλ κε ρατδεύεηε απαιά, είλαη ζαλ λα κε ηξίβεηε κε γπαιόραξην. Δελ είλαη απιό γαξγαιεηό! Πνλάσ, είλαη βαζαληζηήξην γηα εκέλα θαη ζαο θνβάκαη όηαλ ην θάλεηε! Δελ είλαη όηη δελ ζαο αγαπάσ! Απιά δελ αληέρσ ηα απαιά ράδηα! Αθήζηε κε λα ζαο ηα δεηήζσ εγώ θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ζέισ όηαλ ζα αηζζάλνκαη έηνηκν!»

34 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα πεγαίλεηε ζε πάξηπ κε όινπο ηνπο θίινπο ζαο λα είλαη εθεί. Σαο αξέζεη απηή ε αίζζεζε ηεο πνιπθνζκίαο ησλ γλσζηώλ, ηα γέιηα θαη νη εθπιήμεηο! Η δηθή κνπ άπνςε «Τν πεξηβάιινλ ζηα πάξηπ ρηππάεη όιεο ηηο αηζζήζεηο κνπ καδί! Φαζαξία, θσλέο, άλζξσπνη λα αθνπκπάκε ν έλαο ηνλ άιιν, παηδηά πνιιά λα θηλνύληαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θαγεηά, κπαιόληα πνπ ζθάλε, κνπζηθή, δέζηε. Ο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ κε ηαξάδεη πάξα πνιύ, δελ κπνξώ λα ηα επεμεξγαζηώ όια ηαπηόρξνλα θαη ζπρλά ζα θνβεζώ θαη ζα ζειήζσ λα θύγσ!»

35 Μνπ ιέηε πόζν ππέξνρν είλαη λα ζαο αιείθνπλ θξέκα ζην ζώκα. Αηζζάλεζηε ραιαξνί θαη ηαπηόρξνλα αηζζάλεζηε ηελ απόιαπζε πνπ έλαο άλζξσπνο πνπ ζαο αγαπάεη ζαο πεξηπνηείηαη! Η δηθή κνπ άπνςε «Έρσ <<απηηθή ακπληηθόηεηα>>! Απηό ην γιηζηεξό πξάγκα πνπ απιώλεηε κε αγάπε θαη θξνληίδα ζην ζώκα κνπ κε θάλεη λα αεδηάδσ. Ταπηόρξνλα ε όζκεζή ηνπ κνπ δεκηνπξγεί πνιύ άζρεκν ζπλαίζζεκα. Δελ είλαη όηη δελ ζέισ ηε θξνληίδα ζαο! Σηραίλνκαη θαη ζέισ λα ζηακαηήζεηε θαη λα θύγεη απηή ε θξέκα από πάλσ κνπ!»

36 Εργαςτήρι για γονείσ 1 Εςείσ πώσ θα αιςθανόςαςταν εάν.. Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο : Stanley Greenspan (1995): The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying the Five "Difficult" Types of Children. Da Capo Press 34

37 «εζείο πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εάλ.» 1 Ενϊ βλζπατε μπροςτά ςασ ζνα εμπόδιο ςτο δρόμο ςασ, δεν μποροφςατε να κάνετε το ςϊμα ςασ να μετακινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ που κζλατε για να το αποφφγετε και πζφτατε επάνω του; Κάκε φορά που προςπακοφςατε να γράψετε με το μολφβι ςασ, ζςπαηε θ μφτθ του επειδι το πιζηατε πάρα πολφ; Οι διάφορεσ μυρωδιζσ ςε ζνα δωμάτιο ςασ προκαλοφςαν ναυτία; Νιϊκατε ςαν κάποιοσ να ςασ ζκανε ζνεςθ Νοβοκαϊνθσ και δεν μποροφςατε να αιςκανκείτε εάν κάκεςτε ςτθ μζςθ τθσ καρζκλασ με αποτζλεςμα να πζφτατε 2-3 φορζσ από αυτιν κατά τθν προςπάκειά ςασ να μείνετε κακιςτοί; Προςπακοφςατε να πιείτε νερό από ζνα χάρτινο ποτιρι, αλλά δεν ξζρατε πόςθ δφναμθ να βάλετε για να το κρατιςετε ζτςι ϊςτε οφτε να τςαλακωκεί, αλλά οφτε και να ςασ πζςει, με αποτζλεςμα ι να το πιζςατε πολφ και το νερό να χφκθκε πάνω ςασ ι να μθν το πιζςατε αρκετά και ςασ ζπεςε από το χζρι και το νερό χφκθκε ςτο πάτωμα; 35 Αιςκανόςαςταν τα ροφχα ςασ ςαν να ιταν φτιαγμζνα από υαλοβάμβακα; Δεν μποροφςατε να εςτιάςετε το βλζμμα ςασ επάνω ςε κάτι, επειδι θ προςοχι ςασ πιγαινε ςτουσ πάντεσ και ςτα πάντα ςτο δωμάτιο και δεν μποροφςατε να τθ διατθριςετε ςε ζνα πράγμα; Ο ιχοσ που βγάηουν οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ αιςκανόςαςταν ότι ακουγόταν πιο δυνατά από τθ φωνι ςασ;

38 «εζείο πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ εάλ.» 2 Θζλατε να γράψετε κάτι, αλλά ςασ ζπαιρνε τουλάχιςτον 5 δευτερόλεπτα για να διαμορφϊςετε κάκε γράμμα γιατί ενϊ μποροφςατε να «δείτε» το γράμμα ςτο κεφάλι ςασ, το χζρι ςασ δεν κα πιγαινε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να το γράψετε; Σα φϊτα αιςκανόςαςταν ότι ιταν τόςο φωτεινά που ςασ ςτράβωναν, προκαλϊντασ ςασ πονοκζφαλο μζςα ςε 5 λεπτά; Μποροφςατε να κακίςετε ςτο κάκιςμά ςασ μόνο για 15 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια κα ζπρεπε να τρζξετε γφρω από το κτίριο ι να κάνετε 20 άλματα ϊςτε να μπορζςετε να κακίςετε για άλλα 10 μόλισ λεπτά πριν αρχίςετε πάλι να αιςκάνεςτε ςαν να πρόκειται οι μυσ ςασ να εκςφενδονιςτοφν ζξω από το δζρμα ςασ; Οι ψίκυροι των ανκρϊπων ακοφγονταν ςτα αυτιά ςασ ςαν φωνζσ; Η ετικζτα ςτο πίςω μζροσ του πουκαμίςου ςασ ςασ ζκανε να αιςκάνεςτε ςαν να περπατοφςε μία αράχνθ ςτο δζρμα ςασ και δεν μποροφςατε να απαλλαγείτε από αυτιν; Κάκε φορά που κάποιοσ ςασ άγγιηε, αιςκανόςαςταν ςαν να ςασ ζτριβε με γυαλόχαρτο ςτο δζρμα ςασ; 36 Θα ζπρεπε να τραβιξετε χειρόφρενο πάνω από 3 φορζσ πθγαίνοντασ ςτθ δουλειά ςασ γιατί θ κίνθςθ του δρόμου ςασ αρρϊςταινε; Πϊσ κα αιςκανόςουν;

39 Μζροσ 2 «Λζγοντασ εγώ και διαφωνώντασ εςείσ» 37

40 ε όλα όςα κάνετε ζχετε τθν δυνατότθτα να δίνετε ερμθνείεσ. Πολλζσ φορζσ ςτισ ςυμπεριφορζσ που βλζπετε δίνετε τισ ερμθνείεσ με βάςθ τα δικά ςασ πιςτεφω. «Αφοφ» λζτε- «εγϊ κρίνω ότι εμφανίηονται αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ μόνον για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, άρα λογικό είναι να εμφανίηονται μόνο για αυτοφσ τουσ λόγουσ»! ε αυτζσ τισ αυτονόθτεσ ςυμπεριφορζσ και ςτον τρόπο που τισ ερμθνεφετε ζρχομαι να ςασ απαντιςω. Είναι πάρα πολλζσ, αλλά διάλεξα κάποιεσ 25 για να ςασ πω. Όπωσ το να περιςτρζφω αντικείμενα, να ςτριγκλίηω, να παίρνω βακειά πίεςθ, να λικνίηομαι, να μθν κοιτάω ςτα μάτια, να δαγκϊνομαι ι να δαγκϊνω, να τρϊω τα ίδια και τα ίδια, να μετράω αδιάκοπα, να ρωτάω ςυνζχεια, να κάνω κάκε μζρα ι να ακοφω κάκε μζρα τα ίδια πράγματα, να κινοφμαι ςυνζχεια ςτο χϊρο, να χτυπάω αντικείμενα, να κουνάω τα χζρια μου, να κοιτάηω πράγματα που κυλάνε ι που ταλαντεφονται, να μυρίηω, να ςπάω, να κλείνω τα αυτιά μου, να ςκίηω, να ςπρϊχνω, να πετάω πράγματα, να ςφίγγομαι, να απομονϊνομαι. Ζχω άποψθ, προφανϊσ διαφορετικι από τθ δικι ςασ, γιατί τα κάνω όλα αυτά! Οφείλετε να ακοφςετε τθν άποψι μου. Η αιςκθτθριακι μου επεξεργαςία αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα και οφείλετε να με ςεβαςτείτε! 38

41 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα πεξηζηξέθσ αληηθείκελα. Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη ηελ αηζνπζαία κνπ αίζζεζε θαη εξεκώ κέζα ζηνλ ηαξαγκέλν αηζζεηεξηαθό θόζκν κνπ! 01 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά παηδηά θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα. Με δαιίδεηο! Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο!» 39

42 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θσλάδσ βγάδνληαο ζηξηγγιηέο. Τνλώλσ ην απηί κνπ θαη ηνλ ιάξπγγα κνπ θαη πξνζηαηεύνκαη από ην λα αθνύσ άιινπο ήρνπο ηξηγύξσ πνπ ληώζσ όηη κε ηαξάδνπλ! 02 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό πνπ καο θάλεη ζπρλά ξεδίιη θαη ελνριεί όινπο ηνπο ηξηγύξσ. Μα ηη ζε πηάλεη επηηέινπο θαη ην θάλεηο; Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο!» 40

43 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε ηε βαζεηά πίεζε. Τνλώλσ ηελ ηδηνδεθηηθή αίζζεζε ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο κνπ θαη είλαη έλαο ππέξνρνο ηξόπνο λα εξεκώ! 03 Η δηθή ζαο άπνςε «Παηδί κνπ ζα ζθάζεηο κε απηή ηελ πίεζε! Εγώ ζέισ λα ζε έρσ αγθαιίηζα θαη λα πεξλάο θαιά! Μνπ έρεηο βγάιεη ηα ρέξηα κε ηελ αλάγθε ζνπ λα ζε ζθίγγσ! Κνπξάζηεθα πηα!» 41

44 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ιηθλίδσ ην ζώκα κνπ. «Ταΐδσ» κε απηό ηνλ ηξόπν ην κάηη κνπ θαη ηελ αηζνπζαία κνπ αίζζεζε θαη εξεκώ! Θπκεζείηε όηη όηαλ ήκνπλ κσξό κε ηα ιηθλίζκαηά ζαο κε εξεκνύζαηε θαη κε έπαηξλε ν ύπλνο! 04 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά παηδηά θαη νη ηξεινί θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα. Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο θαη λα αζρνιεζείο κε θάπνην παηρλίδη επηηέινπο!» 42

45 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα κελ θνηηάσ ηνλ άιιν ζηα κάηηα. Ταξάδνκαη ζπρλά όηαλ πξέπεη λα επηθνηλσλήζσ θαη λα θνηηάμσ ηαπηόρξνλα απηόλ πνπ επηθνηλσλώ. Μπεξδεύεη ηε ζθέςε κνπ, ηαξάδνκαη θαη κε θάλεη λα μερλάσ ηη ζέισ ή πώο λα ην θάλσ!» 05 Η δηθή ζαο άπνςε «Όηαλ θνηηάδνπκε ζηα κάηηα ηνλ άιιν (θαη κόλν ηόηε!) επηθνηλσλείο! Από ηελ άιιε, όηαλ θνηηάδεηο ζηα κάηηα είζαη ζπγθεληξσκέλνο θαη ιεο ηελ αιήζεηα! Σηακάηα λα ληξέπεζαη θαη θνίηα κε ζηα κάηηα όηαλ ζνπ κηιάσ!» 43

46 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα δαγθώλσ ην ρέξη κνπ. Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηνπ πόλνπ ζην ζεκείν απηό θαη έηζη δηώρλσ ην κνύδηαζκα κνπ. Με απηή ηελ αίζζεζε εξεκώ από ην άγρνο κνπ! Είλαη δηέμνδνο γηα εκέλα! 06 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά παηδηά θαη νη παιαβνί! Δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ πώο αξέζεη ζε έλαλ άλζξσπν λα πνλάεη! Σηακάηα ακέζσο!» 44

47 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ηξώσ ζπλερώο καθαξόληα θαη ηπξηά. Είλαη θαγεηά πνπ αλέρεηαη ε αθή ζην ζηόκα κνπ θαη ζηα νύια κνπ θαη έρνπλ γηα εκέλα νπδέηεξε γεύζε. Τα άιια θαγεηά εξεζίδνπλ ην ζηόκα κνπ, δπζθνιεύνκαη λα ηα θαηαπηώ θαη κνπ πξνθαινύλ έηζη αεδία! 07 Η δηθή ζαο άπνςε «Όιν ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ηξσο! Είζαη θαθνκαζεκέλν! Ήξζε ε ώξα λα θαο θαη άιια θαγεηά έζησ θαη κε ην δόξη!» 45

48 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα κεηξάσ αθαηάπαπζηα κέζα ζην κπαιό κνπ. Αθνύσ έηζη απηή ηελ αξκνληθή θαη ζηαζεξή εζσηεξηθή θσλή θαη θιείλνκαη από όιν ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ όηαλ γίλεηαη απεηιεηηθό! Με εξεκεί απηό! 08 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηό πνπ θάλεηο είλαη ηειείσο ραδό θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα! Σηακάηα επηηέινπο! Δελ βαξέζεθεο;» 46

49 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ξσηάσ ζπλέρεηα. Τνλώλσ ην απηί κνπ έηζη, γεκίδσ ην θελό ηεο ζησπήο, έξρνκαη ζε επαθή κε ην άηνκν πνπ ξσηάσ, δηώρλσ ηνπο θόβνπο κνπ, ιακβάλσ πξνζνρή. Τν θάλσ γηα λα εξεκώ θαη λα θαηαιαβαίλσ ηνλ θόζκν! 09 Η δηθή ζαο άπνςε «Έρεηο θαηαληήζεη κνλόηνλν θαη θνπξαζηηθό! Σηακάηα επηηέινπο λα κηιάο ζπλέρεηα θαη λα ξσηάο πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζνπ έρσ απαληήζεη ρηιηάδεο θνξέο!» 47

50 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα αζρνινύκαη θάζε κέξα κε ην ίδην αθξηβώο πξάγκα. Έρσ ακπληηθόηεηα θαη δπζπξαμία. Σε θάζε λέα πξόθιεζε θαη έθπιεμε δελ μέξσ πώο λα αληηδξάζσ. Έηζη, αηζζάλνκαη αζθάιεηα λα θάλσ θάζε κέξα ηα ίδηα! Από ηελ άιιε, κεξηθά πξάγκαηα κνπ αξέζνπλ πάξα πνιύ θαη κε καγεύνπλ! 10 Η δηθή ζαο άπνςε «Τν λα θάλεη θάπνηνο ζπλέρεηα ηα ίδηα πξάγκαηα είλαη βαξεηό θαη κνλόηνλν! Θα ζνπ ηα αιιάμσ γηα λα μεβαξεζείο θαη λα κάζεηο όκνξθα θαηλνύξγηα πξάγκαηα!» 48

51 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα δαγθώλσ αληηθείκελα! Έρσ ακπληηθόηεηα ζηελ αθή ζην ζηόκα κνπ θαη όηαλ δαγθώλσ θάηη θαλείο δελ κπνξεί λα κπεη κέζα ζε απηό. Τν ρξεζηκνπνηώ ζαλ πξνζηαζία θαη ηαπηόρξνλα ε πίεζε πνπ βάδσ ζηα ζαγόληα κνπ θαη ζηα θαηλία κνπ κε εξεκνύλ! Επίζεο έηζη καζαίλσ θαη ηα αληηθείκελα (ζθιεξό-καιαθό). 11 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά παηδηά θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα. Με θάλεηο ξεδίιη ζε θάζε επίζθεςε πνπ πεγαίλνπκε! Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο απηή ηελ αεδία!» 49

52 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα αθνύσ ζπλέρεηα ην ίδην ηξαγνύδη. Τνλώλσ ην απηί κνπ κε θάηη πνπ ηνπ αξέζεη θαη εξεκώ κε απηή ηε δηαζθέδαζε! Ταπηόρξνλα δελ κνπ αξέζνπλ θαζόινπ νη αιιαγέο ζηε ξνπηίλα κνπ (έρσ ακπληηθή ζπκπεξηθνξά) θαη απηή είλαη κία ξνπηίλα πνπ κνπ αξέζεη! 12 Η δηθή ζαο άπνςε «Δελ πξέπεη λα αθνύκε κόλν έλα ηξαγνύδη ζπλέρεηα! Υπάξρνπλε πνιιά όκνξθα ηξαγνύδηα! Γηαηί ζπκώλεηο ηόζν όηαλ ζνπ βάδσ άιιν ηξαγνύδη; Όια ηξαγνύδηα είλαη!» 50

53 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θηλνύκαη ζπλερώο ζην ρώξν. Τνλώλσ ην κάηη κνπ, ηα ζπζηήκαηα ηεο θίλεζήο κνπ (αηζνπζαίν θαη ηδηνδεθηηθό) θαη βξίζθσ θάηη λα θάλσ θαη λα εξεκώ όηαλ δελ μέξσ ηη λα θάλσ ή όηαλ είκαη αλήζπρν! 13 Η δηθή ζαο άπνςε «Μαο δάιηζεο πηα! Θα κάζεηο λα θάζεζαη ζηελ θαξέθια γηα λα εξεκήζνπκε όινη γηα ιίγν; Έρεηο θαηαληήζεη πνιύ θνπξαζηηθό!» 51

54 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ρηππάσ ηα πξάγκαηα ζην ηξαπέδη. Τνλώλσ ην απηί κνπ κε ήρν πνπ παξάγσ εγώ θαη έηζη απνθεύγσ ηνπο ήρνπο πνπ δελ κπνξώ λα πξνβιέςσ ή ειέγμσ πόηε παξάγνληαη ζην ρώξν! Ταπηόρξνλα κνπ αξέζεη θαη απηή ε αίζζεζε ηεο πιήμεο ζην ρέξη κνπ θαη ην απνιακβάλσ ζπρλά! 14 Η δηθή ζαο άπνςε «Μνπ παίξλεηο ηα απηηά κε απηά πνπ θάλεηο! Σηακάηα επηηέινπο! Δελ ην θαηαιαβαίλεηο πόζν ελνριεηηθό είλαη; Τη δεηάσ; Λίγε εζπρία επηηέινπο!» 52

55 ! Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θνπλάσ ηα ρέξηα κνπ ζαλ λα θηεξνπγίδσ. Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο κνπ θαη ην θάλσ γηα λα εξεκώ όηαλ αηζζάλνκαη ππεξδηεγεξκέλν, όηαλ έρσ άγρνο ή όηαλ δελ έρσ ηη λα θάλσ. 15 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θάηη πνιύ ελνριεηηθό πνπ ην θάλνπλ κόλν ηα ραδά παηδηά θαη νη ηξεινί θαη δελ έρεη θαλέλα λόεκα. Με θάλεηο ξεδίιη ζε θάζε επίζθεςε πνπ πεγαίλνπκε! Πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο!» 53

56 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θνηηάδσ ηα banners θαη ηνπο ππόηηηινπο πνπ θπιάλε ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο. Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη ηελ αηζνπζαία κνπ αίζζεζε έηζη θαη εξεκώ! Μνπ αξέζεη λα βιέπσ πξάγκαηα ζε ζεηξά θαη απηά έρνπλ πάληα κία ζεηξά θαη κία αξκνληθή θίλεζε! 16 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη παξάμελν απηό πνπ θάλεηο! Καηαιαβαίλσ όηη ζε ελδηαθέξεη πνιύ απηό πνπ παίδεη ε ηειεόξαζε αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ραδεύεηο έηζη ζπλέρεηα!» 54

57 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θνηηάδσ ζε πξάγκαηα πνπ ηαιαληεύνληαη ή πεξηζηξέθνληαη. Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη ηελ αηζνπζαία κνπ αίζζεζε θαη εξεκώ όηαλ ην πεξηβάιινλ γίλεηαη πνιύ θνπξαζηηθό! 17 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηά ηα θάλνπλ κόλν νη θαζπζηεξεκέλνη θαη νη ηξεινί! Σηακάηα ακέζσο! Δελ κπνξείο λα αζρνιεζείο κε θάηη άιιν επηηέινπο;» 55

58 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα κπξίδσ ηα αληηθείκελα πνπ πηάλσ. Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ηεο όζθξεζήο κνπ θαη έηζη εμνηθεηώλνκαη κε ην αληηθείκελν! Τν ζύζηεκα ηεο όζθξεζήο κνπ κνπ δίλεη λόεκα γηα ην αληηθείκελν! Έρσ αλάγθε ηελ όζθξεζή κνπ γηα λα κάζσ ηνλ θόζκν! 18 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηό πνπ θάλεηο είλαη κία ζθέηε αεδία! Σηακάηα επηηέινπο! Πώο κπξίδεη δειαδή ην play mobile;» 56

59 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ζπάσ ηα παηρλίδηα κνπ. Απηόλ εμππεξεηεί ηελ αλάγθε κνπ λα κάζσ ηη έρεη ην παηρλίδη «ζηελ θνηιηά ηνπ». Ταπηόρξνλα ηνλώλσ ην κάηη κνπ θαη ηελ θίλεζή κνπ (ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη εξεκώ! Σπρλά είλαη παηρλίδη γηα εκέλα αιιά επίζεο, επεηδή είκαη αδέμην, ζπρλά γίλεηαη θαη από ιάζνο ρεηξηζκό. 19 Η δηθή ζαο άπνςε «Δελ κπνξείο λα ζπαο ζπλέρεηα ηα παηρλίδηα ζνπ! Δελ ζα ζνπ μαλαπάξσ θαλέλα παηρλίδη! Φηάλεη πηα! Είλαη πνιύ επηζεηηθό απηό πνπ θάλεηο!» 57

60 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα θιείλσ ηα απηηά κνπ. Έηζη απνθεύγσ λα αθνύσ όια ηα ελνριεηηθά πξάγκαηα ηξηγύξσ κνπ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν εξεκώ! 20 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηά ηα θάλνπλε κόλν ηα ραδά θαη ηα αλππάθνπα παηδηά. Μα ηη ζπκβαίλεη επηηέινπο καδί ζνπ; Τνπιάρηζηνλ όηαλ ζνπ κηιάσ ζα κε αθνύο!» 58

61 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ζθίδσ ραξηηά. Τνλώλσ ην κάηη κνπ, ηελ αθή κνπ, ηελ θίλεζή κνπ (ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη ηελ αθνή κνπ θαη έηζη εξεκώ ελώ ηαπηόρξνλα ην ζεσξώ παηρλίδη λα ππάξρνπλ ηόζα ραξηάθηα ηξηγύξσ! 21 Η δηθή ζαο άπνςε «Γεκίδεηο ηνλ ηόπν ζθνππίδηα! Παληνύ ππάξρνπλ ζθόξπηα κηθξά ραξηάθηα! Σηακάηα επηηέινπο απηή ηε βιαθεία!» 59

62 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ζπξώρλσ ηα άιια παηδηά. Έηζη θαηαθέξλσ λα κελ κε πιεζηάδνπλε γηαηί θνβάκαη κε κε αθνπκπήζνπλ ή κήπσο κε ξίμνπλ θάησ. Είλαη κία άκπλα κνπ. Ταπηόρξνλα κεξηθέο θνξέο ην θάλσ γηαηί δελ μέξσ πώο αιιηώο λα παίμσ καδί ηνπο (έρσ δπζπξαμία)! 22 Η δηθή ζαο άπνςε «Είλαη θαθό λα ζπξώρλεηο ηα άιια παηδηά γηαηί πξέπεη λα αγαπάκε ηα παηδηά θαη λα παίδνπκε ήξεκα καδί ηνπο! Μελ γίλεζαη θαθό παηδί! Δελ ζα ζε ζέιεη θαλέλαο!» 60

63 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα πεηάσ πξάγκαηα ζην πάησκα ή λα ηα πεηάσ από ην κπαιθόλη. Τνλώλσ ην κάηη κνπ θαη ηελ αηζνπζαία κνπ αίζζεζε έηζη όπσο ηα βιέπσ λα ηαμηδεύνπλ ζηνλ αέξα θαη εξεκώ! 23 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηά ηα θάλνπλ κόλν νη αλππάθνπνη θαη νη αιήηεο. Θα ζηακαηήζεηο ακέζσο απηέο ηηο ραδνκάξεο! Άζε πνπ ζα ρηππήζεηο θαλέλαλ!» 61

64 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ζθίγγνκαη. Τνλώλσ ηελ αίζζεζε ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο κνπ (ηδηνδεθηηθόηεηα) θαη έηζη δηώρλσ ην άγρνο κνπ θαη εξεκώ! 24 Η δηθή ζαο άπνςε «Απηό ην θάλνπλε νη ηξεινί θαη ηα ραδά παηδηά. Οη άιινη άλζξσπνη θνηηάδνπλε εζέλα θαη εκέλα κε πεξηέξγεηα! Είλαη πνιύ ληξνπηαζηηθό θαη δελ κπνξώ λα ην επηηξέςσ!» 62

65 Σαο ιέσ όηη έρσ αλάγθε λα ςάρλσ γηα ήζπρεο γσληέο ζην ζρνιείν. Ηξεκεί έηζη ην λεπξηθό κνπ ζύζηεκα από ηνλ βνκβαξδηζκό πνπ δέρεηαη (θπξίσο ε αθή κνπ, ε θίλεζή κνπ, ηα κάηηα κνπ θαη ηα απηηά κνπ) από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηελ δαζθάια κνπ! 25 Η δηθή ζαο άπνςε «Όηαλ είζαη ζην ζρνιείν πξέπεη λα ζπκκεηέρεηο όπσο νη ζπκκαζεηέο ζνπ! Δελ είλαη ζσζηό λα θεύγεηο από ην κάζεκα! Θα πσ ζηε δαζθάια λα ζε βάιεη ηηκσξία» 63

66 Εργαςτήρι για γονείσ 2 Εςείσ πώσ θα αντιδροφςατε εάν.. Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο : Stanley Greenspan (1995): The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying the Five "Difficult" Types of Children. Da Capo Press 64

67 «εζείο πώο ζα αληηδξνύζαηε εάλ.» 1 Ενϊ βλζπατε μπροςτά ςασ ζνα εμπόδιο ςτο δρόμο ςασ, δεν μποροφςατε να κάνετε το ςϊμα ςασ να μετακινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ που κζλατε για να το αποφφγετε και πζφτατε επάνω του; Κάκε φορά που προςπακοφςατε να γράψετε με το μολφβι ςασ, ζςπαηε θ μφτθ του επειδι το πιζηατε πάρα πολφ; Οι διάφορεσ μυρωδιζσ ςε ζνα δωμάτιο ςασ προκαλοφςαν ναυτία; Νιϊκατε ςαν κάποιοσ να ςασ ζκανε ζνεςθ Νοβοκαϊνθσ και δεν μποροφςατε να αιςκανκείτε εάν κάκεςτε ςτθ μζςθ τθσ καρζκλασ με αποτζλεςμα να πζφτατε 2-3 φορζσ από αυτιν κατά τθν προςπάκειά ςασ να μείνετε κακιςτοί; Προςπακοφςατε να πιείτε νερό από ζνα χάρτινο ποτιρι, αλλά δεν ξζρατε πόςθ δφναμθ να βάλετε για να το κρατιςετε ζτςι ϊςτε οφτε να τςαλακωκεί, αλλά οφτε και να ςασ πζςει με αποτζλεςμα ι να το πιζςατε πολφ και το νερό να χφκθκε πάνω ςασ ι να μθν το πιζςατε αρκετά και ςασ ζπεςε από το χζρι και το νερό χφκθκε ςτο πάτωμα; 65 Αιςκανόςαςταν τα ροφχα ςασ ςαν να ιταν φτιαγμζνα από υαλοβάμβακα; Δεν μποροφςατε να εςτιάςετε το βλζμμα ςασ επάνω ςε κάτι, επειδι θ προςοχι ςασ πιγαινε ςτουσ πάντεσ και ςτα πάντα ςτο δωμάτιο και δεν μποροφςατε να τθ διατθριςετε ςε ζνα πράγμα; Ο ιχοσ που βγάηουν οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ αιςκανόςαςταν ότι ακουγόταν πιο δυνατά από τθ φωνι ςασ;

68 «εζείο πώο ζα αληηδξνύζαηε εάλ.» 2 Θζλατε να γράψετε κάτι, αλλά ςασ ζπαιρνε τουλάχιςτον 5 δευτερόλεπτα για να διαμορφϊςετε κάκε γράμμα γιατί ενϊ μποροφςατε να «δείτε» το γράμμα ςτο κεφάλι ςασ, το χζρι ςασ δεν κα πιγαινε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ για να το γράψετε; Σα φϊτα αιςκανόςαςταν ότι ιταν τόςο φωτεινά που ςασ ςτράβωναν, προκαλϊντασ ςασ πονοκζφαλο μζςα ςε 5 λεπτά; Μποροφςατε να κακίςετε ςτο κάκιςμά ςασ μόνο για 15 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια κα ζπρεπε να τρζξετε γφρω από το κτίριο ι να κάνετε 20 άλματα ϊςτε να μπορζςετε να κακίςετε για άλλα 10 μόλισ λεπτά πριν οι μυσ ςασ να αρχίςουν πάλι να αιςκάνονται ςαν να πρόκειται να εκςφενδονιςτοφν ζξω από το δζρμα ςασ; Οι ψίκυροι των ανκρϊπων ακοφγονταν ςτα αυτιά ςασ ςαν φωνζσ; Η ετικζτα ςτο πίςω μζροσ του πουκαμίςου ςασ ςασ ζκανε να αιςκάνεςτε ςαν να περπατοφςε μία αράχνθ ςτο δζρμα ςασ και δεν μποροφςατε να απαλλαγείτε από αυτιν; Κάκε φορά που κάποιοσ ςασ άγγιηε, αιςκανόςαςταν ςαν να ςασ ζτριβε με γυαλόχαρτο ςτο δζρμα ςασ; 66 Θα ζπρεπε να τραβιξετε χειρόφρενο πάνω από 3 φορζσ πθγαίνοντασ ςτθ δουλειά ςασ γιατί θ κίνθςθ του δρόμου ςασ αρρϊςταινε; Πϊσ κα αντιδροφςεσ;

69 67

70 «Ζχω ςυμμάχουσ για όλα αυτά που ςασ λζω. Τπάρχουν άνκρωποι που ζχουν γράψει για αυτά που εγϊ δυςκολεφομαι να πω. Είναι πάρα πολλοί! Εγϊ εδϊ κα ςασ γράψω κάποια πολφ ςθμαντικά βιβλία που κα ςασ βοθκοφςαν πάρα πολφ εάν τα διαβάηατε να ακοφςετε τθ φωνι μου!» Ayres A.Jean (1982) : Sensory Integration and the child. Western Psychological Services. Stanley Greenspan (1995) The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying the Five "Difficult" Types of Children. Da Capo Press Heller Sharon (2002): Too Loud, Too Bright, Too Fast, Too Tight. Harper Collins Publishers Kranowits C.S. (1998) : The out-of-sync child. Skylight Press Miller lucy-jane (2007) : Sensational kids. Penguine Group Roley S.S., Blanche E., Schaaf R.C. (2001) : Sensory Integration with diverse populations. Therapy Skill Builders Αλλά και ένα ωραίο βιβλίο στα Ελληνικά: Γκουλντ Π. - αλλιβαν Σ. (2002): «Μια τάξθ νθπιαγωγείου για όλα τα παιδιά». Πατάκης «Επίςησ, πολλζσ απαντήςεισ θα βρείτε και ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη»: 68

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985

Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985 Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΛΓΕΒΡΑ L.B. Resnick, E. Cauzinille Marmeche, J. Mathieu 1985 Άξζξν από ην βηβιίν: H Χπρνινγία ησλ Μαζεκαηηθώλ Πξόινγνο Δπηκέιεηα: Σηέιια Βνζληάδνπ Φαξηηάθε Γαξπθαιηά Τδνύκα Γεσξγία Γ200828

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Δπώνςμο: ΠΑΛΑΣΟ Όνομα: ΥΡΗΣΟ Όνομα παηέπα: ΑΘΑΝΑΙΟ Όνομα μηηέπαρ: ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Σόπορ γέννηζηρ: ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟ ΛΑΡΙΑ Ημ/νια Γέννηζηρ: 02/12/1967 Οικ/κη Καηάζηαζη: ΔΓΓΑΜΟ (2) ΠΑΙΓΙΑ Γ/νζη Καηοικίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα