ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/ ) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ» πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαιείηαη ΤΑΜΔΙΟ θαη πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνύ Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, , κε Α.Φ.Μ (Γ.Ο.Υ. ΗΖ ΑΘΖΝΧΝ) θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. ΣΟΤΠΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, δηνξηζζέληα σο Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΣΑΠ ΜΜΔ, λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κε ηελ ππ αξηζκ. 25/ απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΔΤΑΠ ΜΜΔ, ν νπνίνο ελεξγεί ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2071/1992 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/2011. ΗΗ. Η Ιδησηηθή Κιηληθή κε ηελ επσλπκία, πνπ εδξεύεη ζηελ., λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο από ηνλ.. πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ΚΛΙΝΙΚΗ» ζπκθσλνύλ, ζπλαπνδέρνληαη θαη ζπλνκνινγνύλ ηα αθόινπζα: ΠΡΟΟΗΜΗΟ Τν ΤΑΜΔΙΟ, σο θνξέαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αζθαιίδεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Πεξίζαιςεο απηνύ, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη θαη ν νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην Τκήκα ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απηόο νξίδεη, ηα ακέζσο θαη εκκέζσο αζθαιηζκέλα δηθαηνύκελα πξόζσπα, κεηαμύ ησλ άιισλ θαη γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Η ΚΛΙΝΙΚΗ δηαζέηεη λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο κε αξηζκό.., βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ππ αξηζκ..., δπλακηθόηεηαο. θιηλώλ θαη δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαη ην ζύλνιν ηεο απαηηνύκελεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξίζαιςε θαη λνζειεία αζζελώλ. Α. ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΔΝΟΤ 1. Η ΚΛΙΝΙΚΗ νθείιεη λα παξέρεη ηε λνζειεία κε βάζε ηα ζπκθσλνύκελα ζην παξόλ. 2. Η λνζειεία ζα παξέρεηαη ζε ζέζεηο θαη ζε δσκάηηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Πεξίζαιςεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ (γηα αζθαιηζκέλνπο κε ζπλνιηθό ρξόλν αζθάιηζεο κέρξη από 10 έηε, ζέζε Βα, γηα αζθαιηζκέλνπο άλσ ησλ 10 εηώλ θαη ζπληαμηνύρνπο ζε ζέζε Α ). 3. Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα λνζειεπζεί ζε ζέζε αλώηεξε ηεο νξηδόκελεο, θαηαβάιιεηαη από απηόλ απεπζείαο ζηε ΚΛΙΝΙΚΗ ε δηαθνξά ηεο αλώηεξεο ζέζεο. 4. Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο λνζειεπζεί ζε ζέζε αλώηεξε ηεο νξηδόκελεο με πρωηοβοσλία ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ην ΤΑΜΔΙΟ δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνύ. 5. Τν ΤΑΜΔΙΟ δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο πξόζζεησλ δαπαλώλ γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λνζειεπόκελνο επηζπκεί λα ρεηξνπξγεζεί ή ελ γέλεη λα εμεηαζζεί από - 1 -

2 γηαηξνύο ηεο επηινγήο ηνπ πνπ δεν αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Η επηπιένλ ζρεηηθή δαπάλε βαξύλεη ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν. 6. Τν ΤΑΜΔΙΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη λνζήιηα θαη γηα ηελ εκέξα εηζόδνπ ηνπ αζζελνύο, όρη όκσο θαη γηα ηελ εκέξα εμόδνπ ηνπ, αλεμάξηεηα από ηελ ώξα εμόδνπ. Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΛΗΝΗΚΖ 1. Η ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο λνζειεπόκελνπο ηελ ελδεδεηγκέλε από ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ηαηξηθή ζπλδξνκή γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη όιεο ελ γέλεη ηηο ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο, άζρεην κε ηε βαξύηεηα ηεο πάζεζεο. 2. Η ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε αλαληίξξεηα λα δέρεηαη θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά γηα λνζειεία θαη ηα νπνία ζα θαηαιακβάλνληαη από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο. 3. Σε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θιηληθή αδπλαηεί ιόγσ έιιεηςεο εηδηθόηεηαο ή κέζσλ λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπησκαηνινγία ή αζζέλεηα ή ζηάδην ζεξαπείαο ηνλ αζζελή, είλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ άκεζε κεηαθίλεζε απηνύ αθνύ πξνεγεζεί ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ θέξεη ηελ επζύλε γηα θάζε είδνπο θαζπζηέξεζε. 4. Σε πεξίπησζε θιήζεσο εμσηεξηθώλ γηαηξώλ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο γηα εμέηαζε ηνπ αζζελή ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ, δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή από ην ΤΑΜΔΙΟ. Αλ θιεζεί ηδηώηεο γηαηξόο κεηά από αίηεκα ηνπ αζζελνύο ε δαπάλε βαξύλεη ηνλ αζζελή. 5. Οη αζθαιηζκέλνη πνπ λνζειεύνληαη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θαλνληζκνύ. Ο εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζην ΤΑΜΔΙΟ ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο ε ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο λα γλσζηνπνηήζεη ζην ΤΑΜΔΙΟ ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζύλνπ Γηεπζπληή ή άιινπ ππαιιήινπ κε ηνλ νπνίνλ νη αξκόδηνη παξάγνληεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ζα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 6. Σε πεξίπησζε λνζειείαο αζθαιηζκέλνπ ζε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο (ΜΔΘ) ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ θαηαβάιιεηαη ην εκεξήζην λνζήιην πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ εληαηηθή παξαθνινύζεζε θαζώο θαη νη εμαηξνύκελεο ηνπ θιεηζηνύ λνζειίνπ ηαηξηθέο πξάμεηο, παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα. 7. Σπκθσλείηαη όηη ε ΚΛΙΝΙΚΗ ζα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ όιεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Η θιηληθή ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηηο θιίλεο ηεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί είηε θαηόπηλ θαηαγγειίαο αζθαιηζκέλσλ είηε θαηόπηλ ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ή άιισλ νξγάλσλ όηη ε θιηληθή δελ έρεη ειεύζεξεο θιίλεο εμαηηίαο δέζκεπζεο απηώλ ε παξνύζα ζα θαηαγγέιιεηαη. 8. Σε πεξίπησζε κεηαθνξάο αζθαιηζκέλνπ από θάπνην ηκήκα ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ ζε άιιν κεηά από δηαπηζησκέλε ηαηξηθή αλάγθε δελ απαηηείηαη έθδνζε λένπ εηζηηεξίνπ. Η κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαθνκηζηεξίνπ, ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Η κεηαβνιή εληάζζεηαη ζην θύιιν λνζειείαο

3 9. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηνπο λνζειεπόκελνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ηελ εθ ηεο Ιαηξηθήο Δπηζηήκεο ελδεδεηγκέλε γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηαηξηθή ζπλδξνκή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα. Υπνρξενύηαη λα παξέρεη ηξνθή αλάινγε πξνο ηελ πάζεζε ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 10. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα έρεη θαη λα δηαηεξεί όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη λα πξνζαξκόδεη θαη ζπκπιεξώλεη απηέο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο Ιαηξηθήο Δπηζηήκεο, ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία ησλ πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο, πνπ ηζρύεη θάζε θνξά θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ. 11. Η ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ην ΤΑΜΔΙΟ γηα θάζε επεξρόκελε κεηαβνιή ζηελ λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, ζηελ θαηάζηαζε θαη ζηνλ εμνπιηζκό ηεο Κιηληθήο, ζηνλ αξηζκό ησλ θιηλώλ θαη ζηα νλόκαηα ησλ επηζηεκνληθά ππεπζύλσλ απηήο. 12. Η ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν ησλ αξκόδησλ πγεηνλνκηθώλ νξγάλσλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ θαη λα ζέηεη ππόςε ηνπο θάζε ζηνηρείν αλαθεξόκελν ζηελ ελ γέλεη πεξίζαιςε ησλ λνζειεπόκελσλ αζθαιηζκέλσλ. 13. Η ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ην ΤΑΜΔΙΟ απζεκεξόλ ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έμνδν ηνπ αζθαιηζκέλνπ από απηή θαη ηελ έθδνζε εμηηεξίνπ ζε απηόλ. Γελ επηηξέπεηαη ε απνπζία από ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ζην λνζειεπόκελν αζθαιηζκέλν ρσξίο έγγξαθν ζεκείσκα ηνπ Ιαηξνύ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί θαη ηνπ ειεγθηνύ ηαηξνύ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Αλ αζζελήο αζθαιηζκέλνο απνρσξήζεη απζαίξεηα από ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ, απηή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαγξάςεη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα εμόδνπ ηνπ αζζελνύο πάλσ ζην εηζηηήξην ηνπ θαη ζην θύιιν λνζειείαο ηνπ. 14. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα ηεξεί εηδηθό θύιιν λνζειείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη γελόκελεο εξγαζηεξηαθέο θαη ινηπέο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο, θαηά εκέξεο αλαιπηηθώο, θαζώο θαη νη ρνξεγνύκελεο πνζόηεηεο θαξκάθσλ θαη ην είδνο απηώλ. Τν εηδηθό ηνύην θύιιν λνζειείαο ηίζεηαη πάληνηε ππόςε ηνπ ειεγθηνύ ηαηξνύ πξνο έγθξηζε ζε θάζε επίζθεςε απηνύ ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ. 15. Η ΚΛΙΝΙΚΗ καδί κε ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ λνζειείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλππνβάιιεη θαη ηα αλσηέξσ εηδηθά θύιια λνζειείαο θαη ηηο νηθείεο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο. 16. Οη ινγαξηαζκνί ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ κε ηηο νηθείεο ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ κόιηο νινθιεξσζεί ε λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε δε εμόθιεζε απηώλ ζα ζπληειείηαη εληόο ηεηξακήλνπ από ηελ ππνβνιή ηνπο. Σε πεξίπησζε κε απνζηνιήο ησλ αλσηέξσ ειεθηξνληθά, ε ζπκβαιιόκελε θιηληθή δελ ζα απνδεκηώλεηαη εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πξνζεζκηώλ. Σπκθσλείηαη όηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3892/2010 ε εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ζα ζπληειείηαη άκεζα. 17. Οη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλνη αλαιπηηθά θαηά θνλδύιην δαπάλεο, γηα ηα ρνξεγεζέληα δε θάξκαθα ζα επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε

4 18. Η ΚΛΙΝΙΚΗ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην ΤΑΜΔΙΟ κε ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ηκήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηά ηεο, ζηα νπνία λα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αλά ηκήκα Δπηζηεκνληθνύ Γηεπζπληή. 19. Η ΚΛΙΝΙΚΗ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ινηκώμεσλ, ηελ πξνζηαζία από ηηο επηθίλδπλεο αθηηλνβνιίεο, ηελ αζθαιή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηεο θαη ησλ αλαισζίκσλ ζην θαιύηεξν δπλαηό επίπεδν αζθαιείαο. 20. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην πξνζσπηθό ηεο όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό θαη ηελ ζύλζεζε ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη κε ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε. 21. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Σπληαγνινγίνπ θαη ηνπ βηβιηαξίνπ Αζζέλεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα όζν δηάζηεκα απηόο λνζειεύεηαη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ. 22. Τα βηβιηάξηα λνζειείαο θαη ηα ζπληαγνιόγηα ηνπ λνζειεπόκελνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη απζηεξώο πξνζσπηθά θαη απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ πξνζώπσλ. 23. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα ηεξεί εηδηθό κεηξών γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ζην νπνίν ζα θαηαρσξεί ηα αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ην νπνίν ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ όπνηε δεηεζεί. 24. Η ΚΛΙΝΙΚΗ όηαλ θιεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ γηα ηελ παξνρή εγγξάθσο ή πξνθνξηθά νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε λνζειεία ή παξερόκελεο ππεξεζίεο ζε αζθαιηζκέλνπο, ππνρξενύηαη ζηελ παξνρή απηώλ κέζα ζηηο ηαζζόκελεο από ηελ ππεξεζία πξνζεζκίεο. 25. Η ΚΛΙΝΙΚΗ είλαη ππνρξεσκέλε λα δέρεηαη αλά πάζα ώξα ηνπ 24ώξνπ ηα αξκόδηα Υγεηνλνκηθά θαη Γηνηθεηηθά Όξγαλα ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνύλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 26. Δπαλαιακβαλόκελεο παξαηάζεηο παξακνλώλ αζθαιηζκέλνπ γηα λνζειεία ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ζα ρνξεγνύληαη ππνρξεσηηθά μόνο κεηά από έγκριζη ησλ αξκνδίσλ Υγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ, ζηηο νπνίεο ζα πξνζθνκίδνληαη αλαιπηηθέο γλσκαηεύζεηο ηαηξώλ ηεο Κιηληθήο όπνπ ζα αλαθέξνληαη νη αθξηβείο ηαηξηθνί ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ παξαηεηακέλε λνζειεία. Γ. ΔΗΗΣΖΡΗΟ & ΠΑΡΑΣΑΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΑΘΔΝΟΤ 1. Η εηζαγσγή αζζελνύο ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ζα γίλεηαη κε εηζηηήξην πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Σην εηζηηήξην αλαγξάθεηαη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα παξέρεηαη ε λνζειεία, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαη ε δηάγλσζε εηζόδνπ. Δηζηηήξην πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα νπνηαδήπνηε ιόγν κέζα ζε πένηε (5) ημέρες από ηελ έθδνζή ηνπ ζεσξείηαη άθπξν. 2. Σε πεξίπησζε αλάγθεο παξαηάζεσο ηεο λνζειείαο πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε γλσκάηεπζε ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ πνπ λα αηηηνινγεί απηή ηελ αλάγθε θαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πηζαλό ρξόλν ηεο παξαηάζεσο. Η γλσκάηεπζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαηάζεσο. Σε πεξίπησζε πνπ απηή ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ παξαηάζεσο, ην ΤΑΜΔΙΟ θαηαβάιιεη λνζήιηα γηα ρξόλν παξαηάζεσο πνπ αξρίδεη από ηελ - 4 -

5 εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο γλσκαηεύζεσο ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνύ. Η έγθξηζε ηεο παξάηαζεο λνζειείαο ζα παξέρεηαη από ηα αξκόδηα Υγεηνλνκηθά Όξγαλα ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Μπνξνύλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα απνξξίπηνπλ ηελ δεηνύκελε παξάηαζε ή λα ηελ πεξηνξίδνπλ. Σε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αζζελήο ππέζηε επηπινθή ή αηθλίδηα επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ ηελ εκέξα ιήμεσο ηνπ αξρηθνύ ρξόλνπ λνζειείαο ηνπ ε παξάηαζε ζα δεηείηαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. 3. Καηά ηηο πξάγκαηη έθηαθηεο θαη επείγνπζεο πεξηπηώζεηο ε ΚΛΙΝΙΚΗ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δέρεηαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ρσξίο εηζηηήξην. Σηελ πεξίπησζε όκσο απηή πξέπεη λα αλαγγείιεη ζην ΤΑΜΔΙΟ ηελ έθηαθηε εηζαγσγή θαζώο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα ηε λνζεξή θαηάζηαζε πνπ ηελ επέβαιε κέζα ζε δύο (2) εργάζιμες ημέρες από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηζαγσγήο γηα ηνλ αλαγθαίν ηαηξηθό έιεγρν θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ έθδνζε εηζηηεξίνπ εθόζνλ αλαγλσξηζζεί ε αλαγθαηόηεηα ηεο έθηαθηεο εηζαγσγήο. Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο αλαγγειίαο ην ΤΑΜΔΙΟ θαηαβάιιεη λνζήιηα από ηελ αλαγγειία. 4. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ λνζειεπνκέλνπ ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ, πξέπεη ακέζσο απηή λα εηδνπνηεί ηνπο νηθείνπο ηνπ ζαλόληνο δίλνληαο ζπγρξόλσο θάζε βεβαίσζε ρξήζηκε γηα ηελ ηαθή ρσξίο ηδηαίηεξε ηπρόλ επηβάξπλζε απηώλ ή ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ γηα ηελ έθδνζή ηεο πξνζθνκίδνληαο ηα νηθεία πηζηνπνηεηηθά. Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. Τν εκεξήζην λνζήιην ζπκθσλείηαη ζην ύςνο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό Πεξίζαιςεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ζέζεο θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (Κνηλέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, απνθάζεηο ησλ Γ.Σ. αθνξώζεο ηελ πεξίζαιςε θαη λνζειεία αζθαιηζκέλσλ ησλ εληαρζέλησλ πξώελ Τακείσλ θ.ι.π.). Σπκθσλείηαη όηη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αζζελώλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ λνζειεύνληαη ζηελ θιηληθή. Τν θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο θαζνξηδόκελν πνζό λνζειίνπ δελ κπνξεί πάλησο λα είλαη αλώηεξν ησλ πνζώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 2. Γηα κηθξνβηνινγηθέο, αθηηλνινγηθέο θαη ινηπέο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, ζπκθσλείηαη όηη ζα εθαξκόδνληαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηηκνιόγηα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα νηθεία Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηηο Κ.Υ.Α. πνπ εθδίδνληαη ύζηεξα από γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΚΔΣΥ. 3. Τα θάξκαθα ζα πιεξώλνληαη κε βάζε ηελ θάζε θνξά ηζρύνπζα ηηκή θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 4. Γηα ηα εηδηθά πιηθά ηα ρξεζηκνπνηνύκελα εθάπαμ ζε ρεηξνπξγηθέο θαη ινηπέο επεκβάζεηο νη θαηαβνιέο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη ιεθζεί απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ κε ηελ νπνία έρνπλ νξηζζεί αλώηαηεο θαζνξηδόκελεο δαπάλεο γηα πιηθά, νη νπνίεο είλαη θαηώηεξεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ, θαηαβιεηέεο είλαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Σ. 5. Σε εγρεηξήζεηο εθαξκόδεηαη ην αληίζηνηρν ηεο νηθείαο ζέζεο θαη εγρείξεζεο ηηκνιόγην. 6. Η ΚΛΙΝΙΚΗ δειώλεη ξεηά όηη δελ έρεη θακία άιιε αμίσζε πξνο θαηαβνιή λνζειίσλ ή άιισλ δαπαλώλ πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηε παξνύζα Σύκβαζε

6 7. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη όπσο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά εληόο δύν (2) κελώλ ζην ΤΑΜΔΙΟ ηα αλαιπηηθά παξαζηαηηθά λνζειείαο πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ, θαζώο θαη ηα δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ινηπά ελ γέλεη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Οη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλνη αλαιπηηθά θαηά θνλδύιην δαπάλεο, γηα δε ηα ρνξεγεζέληα θάξκαθα ζα επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή επίζεκε θαηάζηαζε θαξκάθσλ. Τν ΤΑΜΔΙΟ δεδνκέλνπ όηη πθίζηαηαη πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ δαπαλώλ ηνπ από Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, ππνρξενύηαη όπσο εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, από ηελ ππνβνιή ησλ σο άλσ παξαζηαηηθώλ θαη ινγαξηαζκώλ, αθνύ ειέγμεη ηε βαζηκόηεηα θαη ηε λνκηκόηεηα ησλ ινγαξηαζκώλ, λα εθδώζεη ην ζρεηηθό έληαικα πιεξσκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ λνζειίσλ θαη δαπαλώλ ησλ αζζελώλ θαη λα ην ππνβάιιεη ζηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ πξνο ζεώξεζε ηνπ εληάικαηνο θαη εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, λα θαηαβάιιεη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ην εθθαζαξηζζέλ θαη ηειηθώο εγθξηζέλ πνζό. Φόξνη (πιελ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ βαξύλεη ηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό), ηέιε θαη επηβαξύλζεηο πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ θαη εθαξκνγή ηεο ζπκβάζεσο βαξύλνπλ ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ. Τν ΤΑΜΔΙΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη κόλνλ ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ηα ζρεηηθά λνζήιηα θαη δαπάλεο θάζε αζζελνύο ηνπ. Σε θακία πεξίπησζε ε ΚΛΙΝΙΚΗ ή νη αλήθνληεο ζε απηό ηαηξνί θαη λνζειεπηέο δελ δηθαηνύληαη λα αμηώζνπλ από λνζειεπόκελν ηελ θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, εμεηάζεηο θ.ι.π.) πνπ παξαζρέζεθαλ ζε απηόλ πιελ ηεο πξνβιεπνκέλεο αλσηέξσ δηαθνξάο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζέζεο. Δπίζεο ην ΤΑΜΔΙΟ δελ θαηαβάιιεη ακνηβέο γηα εηδηθνύο γηαηξνύο (εθηόο ΚΛΙΝΙΚΗΣ), όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε λα εμεηάζνπλ λνζειεπόκελνπο αζθαιηζκέλνπο ζηε ΚΛΙΝΙΚΗ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξμεη έγθξηζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο εμέηαζεο ησλ λνζειεπόκελσλ από γηαηξνύο εηδηθόηεηαο πνπ δελ δηαζέηεη ε ΚΛΙΝΙΚΗ, ην ΤΑΜΔΙΟ ζα θαηαβάιιεη σο ακνηβή ηελ πξνβιεπόκελε γηα επίζθεςε ηαηξνύ κε βάζε ηα ηζρύνληα ζηνλ Καλνληζκό Πεξίζαιςεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ή ζην ζρεηηθό Π.Γ. (127/2005), όπσο ηζρύεη. 8. Απαγνξεύεηαη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ λα απαηηεί από ηνλ αζθαιηζκέλν λα αλαιακβάλεη πξνζσπηθά ηελ πιεξσκή δαπάλεο λνζειείαο θαη θαξκάθσλ ή δηαθνξάο κεηαμύ ησλ λνζειίσλ πνπ θαηαβάιινληαη από ην ΤΑΜΔΙΟ θαη εθείλσλ πνπ ρξεώλνληαη από ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ, ε δε ηπρόλ αλάιεςε ηέηνηαο επζύλεο εθ κέξνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη παληειώο άθπξε θαη απνηειεί νπζηώδε ιόγν θαηαγγειίαο ηεο Σύκβαζεο. 9. Σε θακία πεξίπησζε ε ΚΛΙΝΙΚΗ ή νη αλήθνληεο ζε απηή γηαηξνί δελ δηθαηνύληαη λα αμηώζνπλ από λνζειεπόκελν αζθαιηζκέλν ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ, ηελ θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, εμεηάζεηο, δηαγλσζηηθέο κεζόδνπο θ.ι.π.) παξαζρεζείζεο εληόο ηεο ΚΛΙΝΙΚΗΣ. 10. Σε πεξίπησζε είζπξαμεο από ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ή από ηαηξό απηήο από λνζειεπόκελν αζθαιηζκέλν ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ, θάπνηαο πξόζζεηεο ακνηβήο ή ζε πεξίπησζε είζπξαμεο δαπάλεο πνπ πεξηθόπεθε ή δελ εγθξίζεθε από ηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ, ην ΤΑΜΔΙΟ δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη ην πνζό από ην ινγαξηαζκό ηεο θιηληθήο πέξαλ ησλ άιισλ κέηξσλ πνπ δύλαηαη λα επηβάιιεη. 11. Γηα ηηο απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαηαβάιινληαη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ Κξαηηθό Τηκνιόγην

7 12. Τα πνζά γηα έμνδα θαη ακνηβήο λαξθώζεσο θαζώο θαη ε ακνηβή ρεηξνπξγνύ θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ θξαηηθό ηηκνιόγην αλά είδνο επέκβαζε θαη βαξύηεηαο απηήο. 13. Γελ θαηαβάιιεηαη νπδεκία δαπάλε ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ νύηε από ην ΤΑΜΔΙΟ, νύηε από ηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα ηα αλαγθαία λνζειεπηηθά είδε, ή γηα θάζε κνξθή πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ λνζειεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ (ζύξηγγεο, επηδεζκηθό πιηθό, θιεβνθαζεηήξεο θ.α.). 14. Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εληάζζνληαη ζην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ λνζειείαο πνπ θαηαηίζεληαη ζην ΤΑΜΔΙΟ. Σε θακία πεξίπησζε ε δαπάλε ησλ πιηθώλ ρεηξνπξγείσλ δελ αθαηξείηαη από ηελ δαπάλε ηεο ζπλνιηθήο λνζειείαο πνπ θαηαηίζεηαη ζην ΤΑΜΔΙΟ θαη δελ απαηηείηαη μερσξηζηά από ηνπο λνζειεπόκελνπο αζθαιηζκέλνπο. 15. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ζα πξέπεη λα ηεξεί θαη ειεθηξνληθό αξρείν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ. Σπκθσλείηαη όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3892/2010 ε ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ηβ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3892/2010, δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζύκβαζε ζα θαηαγγέιιεηαη. 16. Σπκθσλείηαη όηη ε ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη λα εθδίδεη ηα ηηκνιόγηα ησλ πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο θαη λα επηζπλάπηεη ζηα ηηκνιόγηα ηελ αληίζηνηρε ζειίδα από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ή ηελ θάζε θνξά ρακειόηεξε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη από ην ΣΥ.Σ.Π.Υ. ή κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Οξγαληζκνύ. 17. Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ (πγεηνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ δαπάλεο δύλαηαη λα απνξξίςνπλ θάζε αδηθαηνιόγεηε δαπάλε θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο θξίζεο. Δπίζεο εηδηθέο ζεξαπείεο ή πιηθά ρεηξνπξγείνπ ή εηδηθή εμέηαζε δύλαληαη λα θξηζνύλ κέζσ ησλ αξκόδησλ Υγεηνλνκηθώλ Οξγάλσλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Πεξίζαιςεο απηνύ ή ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ή νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ. 18. Οη ζπκβαιιόκελνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο γηα ηνλ θαζέλα, αλάινγα κε ηηο δηακνξθνύκελεο θάζε θνξά αλάγθεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζνπλ δύν κήλεο πξηλ ε κία πιεπξά ηελ άιιε. Δ. ΗΥΤ ΤΜΒΑΖ Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο είλαη ηξηεηήο, αξρίδεη από.. θαη ιήγεη ηελ. Τν ΤΑΜΔΙΟ δηθαηνύηαη γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο λα ηελ θαηαγγείιεη αδεκίσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο κε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ ζπκβαιιόκελε ΚΛΙΝΙΚΗ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο απηήο. Η ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηζρύεη από ηε δέθαηε εξγάζηκε εκέξα από ηελ εκεξνκελία ηεο εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο ηεο θαηαγγειίαο. Δπίζεο ην ΤΑΜΔΙΟ δύλαηαη λα αλαζηείιεη νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ από. έσο ζε πεξίπησζε πνπ δηελεξγείηαη έξεπλα γηα ηπρόλ παξαβάζεηο ηεο παξνύζαο - 7 -

8 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο έξεπλαο. Η ΚΛΙΝΙΚΗ δηθαηνύηαη επίζεο λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε κόλν γηα παξάβαζε ησλ όξσλ απηήο θαη κεηά από αηηηνινγεκέλεο εμεγήζεηο γηα ηνπο ιόγνπο θαηαγγειίαο πξνο ην ΤΑΜΔΙΟ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζύκβαζε απηή ιήμεη ιόγσ παξόδνπ ηεο ηζρύνο ηεο ή ιπζεί απηή δηα θαηαγγειίαο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ε ΚΛΙΝΙΚΗ ππνρξενύηαη ζε λνζειεία ησλ πεξηζηαηηθώλ εθείλσλ γηα ηα νπνία έρεη ήδε εθδώζεη εηζηηήξηα ή εγγπεηηθή επηζηνιή κέρξη ην πέξαο ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ ην δε ΤΑΜΔΙΟ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ηηο αλάινγεο δαπάλεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Η ΚΛΙΝΙΚΗ δειώλεη ξεηά όηη δελ έρεη θακία άιιε αμίσζε πξνο θαηαβνιή λνζειίσλ ή άιισλ δαπαλώλ πέξαλ ησλ ππό ηεο ζπκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο από ηελ ΚΛΙΝΙΚΗ πνπ έρεη δηαπηζησζεί αξκνδίσο, ε ΚΛΙΝΙΚΗ ζπκθσλείηαη λα θαηαβάιιεη ζην ΤΑΜΔΙΟ σο πνηληθή ξήηξα πνζό ίζν κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 25% ησλ νθεηινκέλσλ λνζειίσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ κήλα. Σπκθσλείηαη ξεηά όηη απηή ε πνηληθή ξήηξα είλαη εύινγε θαη δίθαηε θαη ην ΤΑΜΔΙΟ δηθαηνύηαη λα παξαθξαηεί ην πνζόλ ηεο πνηληθήο ξήηξαο από ην πνζό πνπ νθείιεη ζηελ ΚΛΙΝΙΚΗ. Οη παξαπάλσ θπξώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο από ηπρόλ άιιεο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί γηα ηηο ίδηεο παξαβάζεηο (πνηληθέο, πεηζαξρηθέο, αζηηθέο θ.ι.π.). Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηέλεμεο ή δηαθνξάο ζρεηηθώλ κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε αξκόδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα γίλεηαη θαη ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, απνθιεηνκέλνπ παληόο άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε δε θαη ηνπ όξθνπ. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ην παξόλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Πεξίζαιςεο ηνπ ΤΑΜΔΙΟΥ θαη ε ελ γέλεη Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ηελ θύξσζε ησλ παξαπάλσ νη ζπκβαιιόκελνη ππέγξαςαλ ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε δύν (2) όκνηα πξσηόηππα κε εκεξνκελία θαη ηόπν ηα αλαθεξόκελα ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο θαη πήξαλ από έλα όκνην πξσηόηππν δεόλησο ππνγεγξακκέλν. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ - 8 -

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αριθμός Απόθαζης 217/2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σατ. Δ/νση: Ιπποκράτοσς 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 3/7/2015 ΣΚ 15236 Τπηρεσία: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αρ. Πρωτ 7671 Πληρου. NΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ. Η Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πξόλνηαο Ρόδνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΡΟΓΟΤ Ρόδνο, 04-02- 2015 Αξηζκ. Πξση.:146 Γηεύζπλζε:Δξπζξνύ ηαπξνύ 6 Σ.Κ. 85100, Ρόδνο Σειέθσλν: 22410-44600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα