Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003"

Transcript

1 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ Αιινίσζε ηξνθίκσλ Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη ε επηκόιπλζε ησλ ηξνθίκσλ 7 ΜΔΡΟ 2: ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΖ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΖΡΔΙ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΚΤΛΙΚΔΙΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΑΛΑΒΖ, ΓΙΑΣΖΡΖΖ, ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ, ΔΚΘΔΖ ΚΑΙ ΠΧΛΖΖ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ Αγνξά παξαιαβή ηξνθίκσλ Απνζήθεπζε Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ Πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ Έθζεζε πξνο πώιεζε ησλ ηξνθίκσλ Πώιεζε ηξνθίκσλ 18 ΜΔΡΟ 3: ΠΡΟΧΠΙΚΟ Πιύζηκν ρεξηώλ Καηάιιειε ελδπκαζία /πεξηβνιή 21 ΜΔΡΟ 4: ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Γεληθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Καζαξηόηεηα θαηά ηελ εξγαζία. 23 ΜΔΡΟ 5: ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΙΒΛΑΒΧΝ ΕΧΧΝ, ΠΟΤΛΙΧΝ ΚΑΙ ΔΝΣΟΜΧΝ 24 ΜΔΡΟ 6: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΑΡΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΔΝΑ ΥΟΛΙΚΟ ΚΤΛΙΚΔΙΟ 26 2

3 ΓΖΟΑΓΩΓΕ Δηζαγσγή Η πγεία ησλ παηδηώλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε έρεη ε θαηαλάισζε αζθαιώλ, πγηεηλώλ θαη ζξεπηηθώλ ζρνιηθώλ γεπκάησλ. Οη ππεύζπλνη γηα ηηο ππεξεζίεο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία (θπιηθεία, θαθεηέξηεο, θέηεξηγθ) αληηκεησπίδνπλ ηηο αθόινπζεο πξνθιήζεηο: Να ιεηηνπξγήζνπλ σο επηρείξεζε ηξνθίκσλ ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο Να αληαγσληζηνύλ κε επηηπρία ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηεο αγνξάο Να παξέρνπλ πνηνηηθά ηξόθηκα ζηα παηδηά ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αζθαιή θαη ζξεπηηθά. Οη εξγαδόκελνη ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη ζεξβίξνπλ ζρνιηθά γεύκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξόθηκα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη γηα ηα ηξόθηκα θαη πνηα είλαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο παξόλ «Οδεγόο Τγηεηλήο γηα ηα ρνιηθά Κπιηθεία» εθπνλήζεθε από ηνλ ΔΦΔΤ θαη απεπζύλεηαη ζην πξνζσπηθό πνπ πξνκεζεύεηαη, δηαηεξεί, πξνεηνηκάδεη θαη ζεξβίξεη ηα γεύκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ζρνιηθά θπιηθεία θαη ζηε ζρνιηθή θαθεηέξηα. Πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα όια ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θπιηθείνπ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην πςειόηεξν επίπεδν πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ζην ρώξν απηό. Ο «Οδεγόο Υγηεηλήο γηα ηα Σρνιηθά Κπιηθεία» θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο 487 (ΦΔΚ 1219Β ) ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο Υγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1β/8577/83 (ΦΔΚ 526/83 η.β ) θαη ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Α2Δ/νηθ (ΦΔΚ 563/98 η. Β ). Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο «Οδεγνύ Υγηεηλήο» πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζρνιηθά θπιηθεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ ηα παξαθάησ πξντόληα: 3

4 άληνπηηο θαη ηνζη κε ηπξί. Η πξνζζήθε θξέζθνπ βνπηύξνπ θαη επνρηαθώλ ιαραληθώλ (ληνκάηα, καξνύιη) είλαη πξναηξεηηθή. Φσκί θαη απιά αξηνζθεπάζκαηα (θξπγαληέο, αξηίδηα, θνπινύξηα, θξαληδνιάθηα, ιαγάλεο, παμηκάδηα). ηαθηδόςσκν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία Σπξόπηηα ή ζπαλαθόπηηα Σπξηά Γάια ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία Γηανύξηη παληόο ηύπνπ (ρσξίο ζπλζεηηθέο, γιπθαληηθέο θαη ρξσζηηθέο ύιεο). Δπηηξέπνληαη κε θξνύηα, θξπγαληέο, δεκεηξηαθά θαη μεξνύο θαξπνύο. Φξνύηα επνρήο πιπκέλα θαη ηπιηγκέλα ζε ζεινθάλ Φπζηθνί ρπκνί θξνύησλ κε πεξηεθηηθόηεηα ρπκνύ 100% Ξεξνί θαξπνί ζε κηθξή ζπζθεπαζία Σζάη θαη ινηπά αθεςήκαηα Καθέο (κόλν γηα ην πξνζσπηθό) 4

5 ΙΓΞΜΟ 1: ΙΓΞΜΟ 1: ΒΑΟΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ ΒΑΟΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ Τν ζρνιηθό θπιηθείν όπσο θαη θάζε άιιε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο ηξνθίκσλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, έηζη ώζηε ηα παηδηά λα ιακβάλνπλ ηξόθηκα πςειήο πνηόηεηαο θαη αζθαιή θαη λα εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ. Τξνθηθέο δειεηεξηάζεηο είλαη αξξώζηηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ βαθηήξηα ή άιινπο κηθξννξγαληζκνύο ή ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Τα ηξόθηκα γίλνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε όηαλ: Δίλαη αιινησκέλα ή Έρνπλ επηκνιπλζεί 1.1. Αιινίσζε ηξνθίκσλ Η αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ ή κεηαθέξνληαη ζηα ηξόθηκα από ηνπο αλζξώπνπο, ηα έληνκα, ηηο κνιπζκέλεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηα ζθεύε, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνλ κνιπζκέλν αέξα. Όηαλ ηα ηξόθηκα δηαηεξνύληαη ζε ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ, ηόηε νη κηθξννξγαληζκνί πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα ζην θαηλνύξην ηνπο «ζπίηη». Αλ ζηα ηξόθηκα αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ ηόηε είλαη πηζαλόλ λα πξνθιεζεί ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Η ηξνθηθή δειεηεξίαζε ζηα παηδηά κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξή. Κνηιηαθνί πόλνη, δηάξξνηα θαη εκεηόο είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα ηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε 2 σο 36 ώξεο αιιά θαη ζε 72 ώξεο κεηά ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ. Μεξηθέο θνξέο αθόκε θαη έλαο ζηνκαρόπνλνο πνπ αληηπαξέξρεηαη ηεο πξνζνρήο καο, κπνξεί λα είλαη κηα ήπηα κνξθή ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Τξνθηθή δειεηεξίαζε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαη ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ θαιή εκθάληζε, νζκή θαη γεύζε. 5

6 1.2. Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ Τα ηξόθηκα επηκνιύλνληαη κε κηθξννξγαληζκνύο όρη κόλν από ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη από: Μύγεο, θαηζαξίδεο θαη ηξσθηηθά Μνιπζκέλεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ζθεύε θαη εμνπιηζκό Μνιπζκέλν αέξα Τξίρεο Κνκκάηηα από βεξλίθη λπρηώλ Τα ηξόθηκα επηκνιύλνληαη επίζεο κε: Δπηθίλδπλα μέλα ζώκαηα ( ζπαζκέλα γπαιηά ή πιαζηηθά) Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο (εληνκνθηόλα, θαζαξηζηηθά πξντόληα, θ.α) Η επηκόιπλζε πξνθαιείηαη ζπλήζσο ζηα ηξόθηκα πνπ κέλνπλ απξνζηάηεπηα ζε έλα «ερζξηθό» πεξηβάιινλ, όπσο είλαη νη θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ θπιηθείνπ, νη αθαηάιιεινη ρεηξηζκνί ησλ ηξνθίκσλ από ην πξνζσπηθό θαη ε παξνπζία εληόκσλ (κπγώλ, θαηζαξηδώλ) θαη ηξσθηηθώλ (πνληηθώλ). Η εζθαικέλε ρξήζε πεξηεθηώλ (δνρείσλ) πνπ δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ κπνξεί λα είλαη κηα άιιε αηηία επηκόιπλζήο ηνπο, όπσο είλαη θαη ε ζθόλε πνπ κεηαθέξεηαη κε ηνλ αέξα γύξσ από ηα αλνηθηά έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα. Ο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηα ηξόθηκα επλνείηαη από : Σε ζύλζεζε ησλ ηξνθίκσλ, πνιιά ηξόθηκα επλννύλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Όπσο νη άλζξσπνη, έηζη θαη νη κηθξννξγαληζκνί ζέινπλ λεξό (πγξαζία ζηα ηξόθηκα), ζξεπηηθέο νπζίεο (π.ρ πεγή ελέξγεηαο θαη αδώηνπ, βηηακίλεο θαη αλόξγαλα ζπζηαηηθά) θαη ηξόθηκα κε θαηάιιειε νμύηεηα γηα λα αλαπηπρζνύλ (π.ρ ηξόθηκα πνπ δελ είλαη ηόζν όμηλα ή αιθαιηθά). Από ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ρξόλν πνπ δηαηεξνύληαη ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία. Ζ επλντθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη κεηαμύ 5 0 C έσο 60 0 C. Έμσ από ηελ επηθίλδπλε απηή δώλε νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί δελ κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ ζε πιεζπζκνύο ηθαλνύο λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Σε ζεξκνθξαζίεο όκσο κεηαμύ 5 0 C έσο 60 0 C ηα βαθηήξηα πνιιαπιαζηάδνληαη πην γξήγνξα, ρξεηάδνληαη δειαδή ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα απμεζεί ν αξηζκόο ηνπο. Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βαθηεξίσλ νθείιεηαη ζηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ ηνπο. 6

7 Οξηζκέλα βαθηήξηα δηαηξνύληαη θάζε 20 ιεπηά. Γηα παξάδεηγκα έλα θύηηαξν ζηαθπιόθνθθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, κπνξεί κε ζπλερείο δηαηξέζεηο λα παξάγεη ζε 7 ώξεο λένπο ζηαθπιόθνθθνπο. Πέληε παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ κηθξνβηαθή αλάπηπμε ζηα ηξόθηκα: 1. Τα ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (ηπξηά, γάια, γηανύξηη) επλννύλ πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ γη απηό θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ρεηξηζκνύο ηνπο. 2. Η πγξαζία ησλ ηξνθίκσλ 3. Η ζεξκνθξαζία πνπ δηαηεξνύληαη ηα ηξόθηκα 4. Η νμύηεηα ησλ ηξνθίκσλ 5. Ο ρξόλνο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ 1.3. Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη ε επηκόιπλζε ησλ ηξνθίκσλ; Με ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγηεηλήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αιινίσζε ή εκπνδίδνπλ ηελ επηκόιπλζε ησλ ηξνθίκσλ. Τα ζπνπδαηόηεξα κέηξα είλαη : Ζ θαζαξηόηεηα ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ παξαζθεπάδνληαη ή δηαηεξνύληαη ηα ηξόθηκα. Ζ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ςύμεο ή πεξηβάιινληνο. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ αιινηώλνληαη εύθνια ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 5 0 C θαη 60 0 C ώζηε λα κε δίλεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ζηα βαθηήξηα λα πνιιαπιαζηαζηνύλ ζε πιεζπζκνύο ηθαλνύο λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα. Ζ θαζαξηόηεηα, ε πγεία θαη νη ζσζηνί ρεηξηζκνί ηνπ πξνζσπηθνύ ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη επηκνιύλζεηο ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. Ζ αγνξά κε αιινησκέλσλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ ή ηξνθίκσλ. Ζ απόξξηςε απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά ηελ απνζήθεπζε ή έρεη ιήμεη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ηξόθηκα πνπ δηαηεξνύληαη κε ςύμε ή κε θαηάςπμε Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη ζπλζήθεο 7

8 απνζήθεπζεο ηνπο (ζεξκνθξαζία θαη ρξόλνο απνζήθεπζεο, θαζαξηόηεηα ςπγείνπ ή θαηαςύθηε θ.α.). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηξνθίκσλ κε θαλνληθή θαη όρη παξαβηαζκέλε ή παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπαζηώλ κε ζρηζίκαηα, θνπζθώκαηα, αηειή ζπγθόιιεζε, θ.α. 8

9 ΙΓΞΜΟ 2: ΗΑΚΜΚΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΠΕΞΓΖ ΠΜ ΟΜΘΖΗΜ ΗΡΘΖΗΓΖΜ ΗΑΠΑ ΠΕΚ ΑΓΜΞΑ, ΝΑΞΑΘΑΒΕ, ΔΖΑΠΕΞΕΟΕ, ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ, ΓΗΘΓΟΕ ΗΑΖ ΝΩΘΕΟΕ ΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΜΖ 5 ΒΑΟΖΗΓΟ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΓΟ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΦΑΞΙΜΔΓΖΟ ΗΑΚΜΚΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ ΩΟΠΓ ΚΑ ΝΞΜΟΦΓΞΓΖΟ ΑΟΦΑΘΕ ΠΞΜΦΖΙΑ ΓΖΚΑΖ: 1. ΑΓΜΞΑ ΝΑΞΑΘΑΒΕ Α και Β ΡΘΩΚ και ηωμ ΓΠΜΖΙΩΚ ΓΖΑ ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 2. ΔΖΑΠΕΞΕΟΕ Α και Β ΡΘΩΚ και ΓΠΜΖΙΩΚ ΓΖΑ ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 3. ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 4. ΓΗΘΓΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 5. ΝΩΘΕΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 2.1. Αγνξά παξαιαβή α θαη β πιώλ έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ Τα ηξόθηκα κπνξεί λα πεξηέρνπλ επηβιαβείο κηθξννξγαληζκνύο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο γη απηό ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη από αμηόπηζηνπο ή εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Μελ αγνξάδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ηξόθηκα πνπ κπνξεί λα κελ είλαη αζθαιή, όπσο είλαη ηα αθόινπζα: Σξόθηκα ζηα νπνία έρεη πεξάζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Σξόθηκα κε εκθαλή αιινίσζε ζην ρξώκα, ζηε ζύζηαζε θαη ζηελ νζκή. Σξόθηκα πνπ δηαηεξνύληαη ζην ςπγείν θαη έρνπλ δηνγθσκέλε ζπζθεπαζία, γηαηί ε δηόγθσζε πξνθαιείηαη από βαθηήξηα πνπ παξάγνπλ αέξηα. Τα ηξόθηκα πνπ ζπλήζσο πξνζβάιινληαη από απηά ηα βαθηήξηα είλαη νη ρπκνί θξνύησλ θαη 9

10 ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (γάια, ηπξηά, γηανύξηηα). Διέγμεηε πξνζεθηηθά όιεο ηηο ζπζθεπαζίεο πξηλ ηελ αγνξά. Τα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε νρήκαηα - ςπγεία. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ. Δπηιέγνληαο ηνπο πξνκεζεπηέο Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα : Έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη θαιή θήκε. Δθαξκόδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Δθπαηδεύνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο ζε βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ Να θξνληίδνπλ ώζηε ηα πξντόληά ηνπο λα έρνπλ ζηαζεξή πνηόηεηα. Παξαδίδνπλ ηα πξντόληά ηνπο εγθαίξσο. Φξεζηκνπνηνύλ θνξηεγά δηαλνκήο ζε θαιή θαηάζηαζε, θαζαξά θαη κε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ςύμεο ή θαηάςπμεο όηαλ ρξεηάδεηαη. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη. Δζύ ζα πξέπεη Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία Να εθαξκόδνπλ ζύζηεκα HACCP ή όπνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ ΔΦΔΤ λα εθαξκόδνπλ ηνλ «νδεγό πγηεηλήο» πνπ ηνπο αθνξά. Να ζπζθεπάδνπλ ηα ηξόθηκα ζε πξνζηαηεπηηθό, αδηαπέξαζην θαη αλζεθηηθό πιηθό ζπζθεπαζίαο, θαηάιιειν γηα ηξόθηκα. Να ελεκεξώλεηο ηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ην ηη πεξηκέλεηο από απηνύο Να βάδεηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζην ζπκθσλεηηθό αγνξάο. Να δεηάο από ηνπο πξνκεζεπηέο ηηο εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηώλ ησλ αξρώλ ειέγρνπ. Να ελεκεξώλεηο ηνπο πξνκεζεπηέο όηη ζα επηζεσξείο θαηά δηαζηήκαηα ηα θνξηεγά ηνπο. 10

11 Καηά ηελ παξαιαβή: Όηαλ ηα θνξηεγά θηάζνπλ ζην θπιηθείν Δμέηαζε αλ ηα θνξηεγά είλαη θαζαξά θαη εάλ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ςύμε είλαη εμνπιηζκέλα κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό απνζήθεπζεο Δμέηαζε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ γάιαθηνο, ησλ ηπξηώλ, ησλ γηανπξηηώλ θαη ησλ άιισλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ. Δμέηαζε αλ ηα πξντόληα πνπ δηαηεξνύληαη κε ςύμε έρνπλ ηε ζσζηή ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε. Δμέηαζε ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ςύμε, ε ζεξκνθξαζία ηνπο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 6 ν C. Δμέηαζε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πξντόλησλ πνπ παξαιακβάλεηο είλαη θαηαζηξεκκέλν ή ππάξρνπλ ελδείμεηο αλάπηπμεο εληόκσλ. Απέξξηςε ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηα πξντόληα αξηνπνηίαο θαη άιια ηξόθηκα πνπ κεηαθέξνληαη ζε ιεξσκέλα ηειάξα, θηβώηηα, θνπηηά θα. Μόιηο παξαιάβεηο ηα πξντόληα ζνπ, ηνπνζέηεζέ ηα ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ςύμεο ή πεξηβάιινληνο. 11

12 Παξαιαβή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Πξντόλ Πνηόηεηα, Δκθάληζε, Γνκή Θεξκνθξαζία Δλδείμεηο γηα απόξξηςε ΓΑΛΑ Παζηεξησκέλν, Δξκεηηθά θιεηζηή ζπζθεπαζία Λείν θαη ξεπζηό Μηθξόηεξε από 6 0 C Θεξκνθξαζία > 6 0 C Οζκή αιινησκέλνπ Ξηλή ή πηθξή γεύζε «θνκκέλν» εκθάληζε πεγκάησλ. ΓΙΑΟΤΡΣΙ Από παζηεξησκέλν γάια Τνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο Μηθξόηεξε από 6 0 C Σρεκαηηζκόο Πηθξή γεύζε Δκθάληζε κνύριαο. Σπαζκέλε ζπζθεπαζία Δξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θξπζηάιισλ πάγνπ όηαλ θαηαςύρεηαη. ΒΟΤΣΤΡΟ Λείν, αθξάην, γιπθηά γεύζε Μηθξόηεξε από 6 0 C Δκθάληζε κνύριαο Αλώκαιε γεύζε Οζκή ηαγγηζκέλνπ ΣΤΡΙ Καλνληθή γεύζε θαη νζκή Καλνληθέο γηα ην είδνο ηνπ νπέο Μηθξόηεξε από 6 0 C Δκθάληζε κνύριαο Αλώκαιε γεύζε Οζκή ηαγγηζκέλνπ Οπέο πνπ δείρλνπλ αλώκαιε δύκσζε Γίλεηαη απνδεθηή απόθιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο C Παξαιαβή θξέζθσλ θξνύησλ & ιαραληθώλ ΠΑΡΔΛΑΒΔ Γεύζε θξέζθνπ, απνπζία ή ειάρηζηε πνζόηεηα ξύπσλ, απνπζία κνύριαο, «ζθηρηή» πθή ΑΠΔΡΡΙΦΔ Δλδείμεηο «ζάπηνπ», αλάπηπμεο εληόκσλ, κνύριαο, πνιηνπνίεζεο, εθρπκώζεηο, απνρξσκαηηζκνύ 12

13 Παξαιαβή ζπζθεπαζκέλσλ ρπκώλ Απέξξηςε ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ: Γηνγθσκέλα άθξα ή πιεπξέο. Διαηησκαηηθή ζηεγαλνπνίεζε (π.ρ ξαγηζκέλεο ξαθέο ζπγθόιιεζεο) Βαζνπιώκαηα Απνπζία εηηθέηαο Έρνπλ ιήμεη Παξαιαβή αξηνζθεπαζκάησλ Καηά ηελ παξαιαβή άξησλ θαη απιώλ αξηνζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβώηηα κηαο ρξήζεσο ηα νπνία θιείλνπλ ή ζε εηδηθά θηβώηηα θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ηα νπνία είλαη θαιπκκέλα. Καηά ηελ παξαιαβή απιώλ αξηνζθεπαζκάησλ ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο (π.ρ. ζηαθηδόςσκν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία) πξέπεη λα ειέγρεηαη: Αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αηνκηθέο ζαθνύιεο από πιηθό θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ (π.ρ. ζεινθάλ, πιαζηηθό πιηθό) Αλ νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειν πεξηέθηε (ραξηνθηβώηηα θ.ά) Η θαηάιιειε επηζήκαλζε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: o Τν όλνκα ηεο επηρείξεζεο o Η δηεύζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ o Τν είδνο ηνπ ςσκηνύ ή πξντόληνο αξηνπνηίαο o Τν θαζαξό βάξνο o Η εκεξνκελία παξαζθεπήο (κε αλεμίηειε ζθξαγίδα) Παξαιαβή ηπξνπηηώλ θαη ζπαλαθόπηησλ Καηά ηελ παξαιαβή ηπξνπηηώλ θαη ζπαλαθόπηησλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο πνπ είλαη θαιπκκέλνη έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη ηα ηξόθηκα από ηε ζθόλε, έληνκα ή άιια μέλα ζώκαηα. 13

14 Παξαιαβή μεξώλ θαξπώλ Καηά ηελ παξαιαβή μεξώλ θαξπώλ πξέπεη λα ειέγρεηο: Τελ εκεξνκελία ιήμεο Τελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. λα είλαη εξκεηηθά θιεηζκέλν Τελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. απνπζία μέλσλ ζσκάησλ, εληόκσλ θ.α Απνζήθεπζε Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ Γεληθέο νδεγίεο απνζήθεπζεο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ : Όια ηα ηξόθηκα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ρώξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζή ηνπο ( ςπγεία, πξνζήθεο). Τα ηξόθηκα πνπ δελ δηαηεξνύληαη ζε ςπγείν πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε πξνζήθεο ή απνζήθεο ρσξίο πγξαζία, καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο, πάλσ ζε ξάθηα ή ζε παιέηεο. Οη απνζήθεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη πάληα θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο εληόκσλ, θαηζαξηδώλ θαη ηξσθηηθώλ. Καηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο ηα ηξόθηκα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο, ή ζε πξνζήθεο, ή ζε βηηξίλεο έθζεζεο θηι. ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ επηκνιύλνληαη από ζθόλεο, κύγεο, θαηζαξίδεο θαη ηξσθηηθά. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηέθηεο θαηάιιεινη κόλν γηα ηξόθηκα. Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ, λα ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο θαη λα θαηαλαιώλνληαη πξώηα εθείλα ζηα νπνία πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Καιό είλαη λα εμαληινύληαη ή λα απνξξίπηνληαη (αλ είλαη αθαηάιιεια) ηα παιηά απνζέκαηα πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα θαηλνύξηα. Πξηλ ηελ ρξήζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ηα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Τα πξντόληα θαζαξηζκνύ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε εηδηθά ληνπιάπηα πνπ θιεηδώλνπλ ή ζε εηδηθνύο ρώξνπο καθξηά από ηα ηξόθηκα. 14

15 Α) Γηαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο Τα ρύκα αξηνζθεπάζκαηα ( θνπινπξάθηα θ.ι.π. ) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε αλνηθηνύο πεξηέθηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζα πξέπεη κέζα ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο πνπ θέξνπλ θάιπκκα πνπ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ή κέζα ζε γπάιηλεο βηηξίλεο ώζηε ηα πξντόληα λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ ζθόλε, ηα έληνκα θαη άιιεο ξππάλζεηο. Β) Γηαηήξεζε ζην ςπγείν. Καηά ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ζα πξέπεη : Τα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια (γάια, βνύηπξν, ηπξηά, θξύα ζάληνπηηο, γηανύξηηα, θπζηθνί ρπκνί θξνύησλ εάλ απαηηείηαη) ηνπνζεηνύληαη ζε ςπγεία κε ζεξκνθξαζία 5 0 C. Διέγρεηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ θαζεκεξηλά, αγνξάζηε έλα θζελό ζεξκόκεηξν. Όια ηα ηξόθηκα πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ςπγείν (ηνπνζεηνύληαη κε ηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία ή πεξηηπιηγκέλα κε δηαθαλέο θηικ ή κέζα ζε δνρεία θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ςπγείν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα απνθεύγνληαο ηελ ππεξθόξησζή ηνπ ςπγείνπ κε ηξόθηκα. Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ςπγείν επάλσ από ηα λσπά γηα λα κελ επηκνιπλζνύλ από ηα ηειεπηαία. Αλ από ηα λσπά ηξόθηκα βγαίλνπλ πγξά ηνπνζεηήζηε ηα ζε έλα βαζύ πηάην ή κπνι. Τα ςπγεία πξέπεη λα έρνπλ ζεξκόκεηξα γηα λα κπνξεί λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Να απνζεθεύεηαη ην θξέζθν βνύηπξν θαη ηε καξγαξίλε ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία, εμαζθαιίδνληαο όηη ηα πξντόληα δελ ζα επηκνιπλζνύλ θαηά ηελ ζπλερόκελε ρξήζε ηνπο (π.ρ. λα εθαξκόδεη θαιά ην θαπάθη, λα ρξεζηκνπνηείηε καραίξη ή ζθεύνο πνπ λα είλαη κόλν γη απηόλ ηνλ ζθνπό, λα κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα από άιιεο ηξνθέο κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ βνπηύξνπ ή ηεο καξγαξίλεο). Τν ηπξί απνζεθεύεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία. Μεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζα πξέπεη λα επαλαζπζθεπάδεηαη κε δηαθαλέο θηικ (έηζη ώζηε λα απνηξέπεηαη ε αλάπηπμε κπθήησλ) ή λα ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθό δνρείν θαηάιιειν γηα ηξόθηκα θαη λα επηζεκάλεηαη ε εκεξνκελία απνζήθεπζεο ή ιήμεο. Τα ηξόθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θελό όηαλ αλνηρηνύλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηα θξέζθα πξντόληα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 15

16 ΙΕ ΛΓΚΑΠΓ ΚΑ ΔΖΑΠΕΞΓΖΠΓ ΠΜ ΣΡΓΓΖΜ ΗΑΘΑΞΜ! 2.3. Πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθή επηθάλεηα θνπήο γηα ηα ιαραληθά, δηαθνξεηηθή γηα ηα ηπξηά θαη ην βνύηπξν, θαη δηαθνξεηηθή γηα ηα ςσκηά γηα ζάληνπηηο. Πξνκεζεπηείηε ηξεηο επηθάλεηεο από ηεθιόλ δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο, πξάζηλν γηα ηα ιαραληθά, θίηξηλν γηα ηα ηπξηά θαη άζπξν γηα ηα ςσκηά. Τα ζπζηαηηθά ησλ ζάληνπηηο θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ ρξεηάδνληαη ςύμε ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζηνπο ρώξνπο δηαηήξεζήο ηνπο ζπζθεπαζκέλα ή θαιπκκέλα έσο ηε ρξήζε ηνπο. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζάληνπηηο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ηα ζπζηαηηθά απηά όζν ρξόλν γίλεηαη ιηγόηεξν εθηόο ςύμεο. Πιέλεηε ζρνιαζηηθά ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα θαη ηνπνζεηήζηε ηα θαιπκκέλα ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο Τα ζάληνπηηο ζπληζηάηαη λα πξνεηνηκάδνληαη ζηηο εθηόο δηαιείκκαηνο ώξεο, ώζηε ηα ζπζηαηηθά ηνπο λα παξακέλνπλ εθηόο ςπγείνπ ην ιηγόηεξν δπλαηό ρξόλν. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζάληνπηηο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο κε θαηάιιειν θάιπκκα. Τν πξνζσπηθό θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζα πξέπεη λα : Να αλνίγεη ηηο ζπζθεπαζίεο (πνπ πεξηέρνπλ έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα) κε θάπνην εξγαιείν θαη όρη κε ηα ρέξηα. Δπίζεο πνηέ λα κελ αλνίγεη ζαθνύιεο θπζώληαο αέξα κέζα ζε απηέο. Να ρξεζηκνπνηεί ράξηηλεο πεηζέηεο κηαο ρξήζεο γηα λα ζηεγλώλεη ηα ρέξηα ή γηα λα ζθνππίδεη ηα ρέξηα ηνπ πξηλ θαη κεηά ηνλ ρεηξηζκό ηξνθίκσλ. Να απνθεύγεη λα ρξεζηκνπνηεί πεηζέηεο από ύθαζκα. Να πιύλεη ζρνιαζηηθά όιεο ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηα καραίξηα θαη ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό, κεηά ηελ πξνεηνηκαζία λσπώλ ηξνθίκσλ θαη πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θάπνηνπ άιινπ ηξνθίκνπ. 16

17 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ζπληνκεύνληαη ηα δηαζηήκαηα: Μεηαμύ πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ (π.ρ ζάληνπηηο) θαη θαηαλάισζεο. - Πξνεηνηκαζίαο έηνηκσλ γηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε βηηξίλεο έθζεζεο κε ςύμε. Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα εθηίζεληαη ζε θαηάιιειεο βηηξίλεο έθζεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαηήξεζήο ηνπο. Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη θξύα (π.ρ. ζάληνπηηο) δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία 5 0 C θαη κηθξόηεξε, ελώ ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά (π.ρ. ηπξόπηηεο) δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία 60 0 C θαη άλσ. - Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 2 σξώλ. Μεηαμύ δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν θαη θαηαλάισζεο Έθζεζε πξνο πώιεζε ησλ ηξνθίκσλ ΘΡΙΕΟΜΡ ΠΜΚ ΒΑΟΖΗΜ ΗΑΚΜΚΑ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΕ ΘΓΞΙΜΗΞΑΟΖΑ ΔΖΑΠΕΞΕΟΓ ΠΑ ΗΞΡΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΗΞΡΑ ΔΖΑΠΕΞΕΟΓ ΠΑ ΔΓΟΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΔΓΟΠΑ Τα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από έληνκα, ζθόλε θαη θάζε είδνπο ξύπαλζε θαηά ηελ έθζεζή ηνπο πξνο πώιεζε. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα αγγίδνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηα πξνζθεξόκελα είδε. Ο ππεύζπλνο ηνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα έηζη πνπ λα κε θηλδπλεύνπλ από επηκνιύλζεηο ή αιινηώζεηο: Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα ζε βηηξίλεο έθζεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία. 17

18 Σα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια δειαδή ην γάια, ηα γηανύξηηα, ηα ζάληνπηηο, ηα ηπξηά, εθηίζεληαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ από ηνπο 5 0 C. Δάλ ηα ζάληνπηηο εθηεζνύλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα (πρ. ζε ζεινθάλ) θαη ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ζε δηάζηεκα 2 σξώλ ή αιιηώο απνξξίπηνληαη. Σα ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά (π.ρ. ηπξόπηηεο, ζπαλαθόπηηεο ) ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε βηηξίλεο έθζεζεο ή ζε εηδηθνύο ζεξκνζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο πάλσ από 60 0 C. Με ηνλ ηξόπν απηό ν κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο κηθξνβίσλ δελ κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί ώζηε λα πξνθαιέζεη ηξνθηθή δειεηεξίαζε Πώιεζε ηξνθίκσλ Καηά ηελ πώιεζε έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ην πξνζσπηθό ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη: Να απνθεύγεη λα ρεηξίδεηαη ρξήκαηα θαη ζπγρξόλσο έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα. Να πξνζπαζεί λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηά ηξόπν ώζηε όηαλ ρεηξίδεηαη ρξήκαηα λα ρεηξίδεηαη κόλν ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα, ή λα ρξεζηκνπνηεί ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, ιαβίδεο ή άιια εξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε ηα ρέξηα ηνπ. 18

19 ΙΓΞΜΟ 3: ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ Τν πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ηξόθηκα ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ηελ πγεία θαη πγηεηλή ηνπ όπσο: Να κε δνπιεύεη ζην θπιηθείν όηαλ είλαη άξξσζηνο, ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη ζηνκαρόπνλνο, κνιπζκέλα ηξαύκαηα ή πιεγέο, ζππξάθηα κε πύσλ θιπ. Να θνξά θαζαξά ξνύρα θαη κηα πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πάλσ από ηα θαλνληθά ξνύρα. Να πιύλεη ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ζε ληπηήξα ρεξηώλ πξηλ λα μεθηλήζεη ηελ εξγαζία, κεηά ηελ επίζθεςε ηεο ηνπαιέηαο, κεηά ηνλ ρεηξηζκό λσπώλ ηξνθίκσλ, ηελ απόξξηςε ζθνππηδηώλ, ηελ απνζήθεπζε ρεκηθώλ νπζηώλ, ην θάπληζκα, ηνλ βήρα, ην πηέξληζκα ή ην θύζεκα ηεο κύηεο. Να κε βήρεη ή λα θηεξλίδεζηε πάλσ ζηα ηξόθηκα. Να πξνζηαηεύεη ηα θνςίκαηα ή ηηο άιιεο πιεγέο κε θαζαξό, αδηάβξνρν επίδεζκν. Αλ ην ηξαύκα είλαη ζηα δάθηπια ή ζηελ παιάκε ζα πξέπεη λα θνξά θαη γάληηα κηαο ρξήζεο. Οη επίδεζκνη θαη ηα γάληηα ζα πξέπεη λα αιιάδνληαη ηαθηηθά. Να δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά είδε ρσξηζηά θαη καθξηά από ην ρώξν ρεηξηζκνύ ησλ ηξνθίκσλ Τν πξνζσπηθό πνπ έρεη καθξηά καιιηά ζα πξέπεη λα ηα πηάλεη πίζσ θαη λα ηα θαιύπηεη θαηάιιεια. 3.1 Πιύζηκν ρεξηώλ. Ιημ νεςμάπ μα πλέμειπ ηα ςέοια με ζεζηό μεοό και ζαπξύμι για 20 δερηεοόλεπηα ηξρλάςιζηξμ: Όηαλ μεθηλάο ηελ εξγαζία ζνπ θαη κεηά ηα δηαιείκκαηα. Κάζε θνξά πνπ ιεξώλνληαη ηα ρέξηα ζνπ. Μεηά ηνλ ρεηξηζκό λσπώλ ηξνθίκσλ. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία λσπώλ πξντόλησλ θαη πξηλ από ην άγγηγκα έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Μεηά ην πιύζηκν ιεξσκέλσλ πηάησλ θαη ζθεπώλ. Μεηά ην άγγηγκα ρξεκάησλ. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ. 19

20 Μεηά ηνλ ρεηξηζκό πιηθώλ απνζήθεο. Μεηά ην άγγηγκα ή μύζηκν πεξηνρώλ ηνπ ζώκαηνο, όπσο είλαη ηα απηηά, ην ζηόκα, ε κύηε, ηα καιιηά. Μεηά ηε ρξήζε ραξηνκάληηινπ, ηεο ηνπαιέηαο, ην θαγεηό, ηε ρξήζε ηειεθώλνπ, ην θάπληζκα. Μδηγίεπ για ηξ πλύζιμξ ηωμ ςεοιώμ 1. Βξέρνπκε ηα ρέξηα κε ηξερνύκελν λεξό ηόζν δεζηό όζν κπνξνύκε λα ην αλερηνύκε. 2. Βάδνπκε ζαπνύλη 3. Τξίβνπκε δπλαηά ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλεο ηνπιάρηζηνλ γηα 20 δεπηεξόιεπηα. 4. Καζαξίδνπκε ηα κέξε θάησ από ηα λύρηα θαη αλάκεζα ζηα δάθηπια. 5. Ξεπιέλνπκε κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό. 6. Σηεγλώλνπκε ηα ρέξηα κε πεηζέηα κηαο ρξήζεσο ή δεζηό αέξα. 20

21 3.2 Καηάιιειε ελδπκαζία /πεξηβνιή Ο θαηάιιεια ληπκέλνο εξγαδόκελνο ζην θπιηθείν είλαη απηόο πνπ: Φνξά θαζαξά ξνύρα ή ζηνιή Φνξά ειάρηζηα ή θαζόινπ θνζκήκαηα Έρεη ηα καιιηά ηνπ δεκέλα ( ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα καιιηά ηνπ είλαη καθξηά) ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ. Οη εξγαδόκελνη πνπ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα δελ πξέπεη: Να βήρνπλ θαη θηεξλίδνληαη πάλσ ζηα ηξόθηκα Να μύλνπλ ην θεθάιη ή ηα καιιηά. Να αγγίδνπλ ηα ξνύρα θαη ην δέξκα ηνπο. Να ζθνππίδνπλ ην ζηόκα ή ηελ κύηε κε ηα δάρηπια Να θαπλίδνπλ, λα καζάλε ηζίρια ή λα ηξώλε. Να κελ πιέλνπλ ηα ρέξηα κε ην θαηάιιειν ηξόπν. Ιδαληθά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηόηεηαο, ν ππεύζπλνο ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο αξκόδηεο αξρέο (ΔΦΔΤ θαη ζπλαξκόδηεο λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο). Οη εξγαδόκελνη (-νο, -ε) πνπ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν ζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο ηξνθίκσλ. Η εθπαίδεπζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην θαηάιιειν εγρεηξίδην ηνπ ΔΦΔΤ. 21

22 ΙΓΞΜΟ 4: ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑ ΠΜΡ ΗΡΘΖΗΓΖΜΡ ΗΑΖ ΠΜΡ ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ 4.1. Γεληθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο Τν θπιηθείν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα θαζαξό εθαξκόδνληαο έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα θαζαξηζκνύ θαη απνιπκάλζεσλ. Έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα θαζαξηζκνύ εμνηθνλνκεί ρξόλν θαη απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. Η γεληθή θαζαξηόηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα: Τελ πξόιεςε ησλ επηκνιύλζεσλ ησλ ηξνθίκσλ Τελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ. Τελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ επηβιαβή δώα, πνπιηά θαη έληνκα. Έλα ζηαζεξό πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κόλν ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο, ζηνπο ηνίρνπο, ηα δάπεδα, ηα ληνπιάπηα αιιά θαη ζε ζπρλά μεραζκέλα κέξε, όπσο: Οη ηνίρνη, ηα δάπεδα γύξσ θαη θάησ από ην ςπγείν, ηα ξάθηα θαη νη ιεθάλεο ηνπ ςπγείνπ θαη ηνπ θαηαςύθηε. Γύξσ θαη θάησ από ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηα θσηηζηηθά θαη άιια κόληκα ζθεύε επάλσ ζηα ξάθηα. Γύξσ από ηνπο ζεξκνζίθσλεο. Φξνληίζηε νη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο λα είλαη δηαηππσκέλεο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζην πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Φξνληίζηε λα έρεηε αξθεηά δνρεία απνξξηκκάησλ κέζα θαη έμσ από ην θπιηθείν ηα νπνία λα αδεηάδεηε ηαθηηθά θαη λα ηα δηαηεξείηε ζε θαιή θαηάζηαζε. Πιύλεηε θαζεκεξηλά ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζην θπιηθείν. Φξεζηκνπνηήζηε θάδνπο απνξξηκκάησλ κε πξνζηαηεπηηθό θαπάθη ή άιιν θάιπκκα θαη κελ ηνπο ππεξθνξηώλεηε. 22

23 4.3. Καζαξηόηεηα θαηά ηελ εξγαζία. Καζαξίδεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ζθεύε θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λσπά ηξόθηκα ζε έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ πιπζεί. Πιύλεηε θαη μεπιύλεηε όια ηα πηάηα, ηα ζθεύε θαη ηα εξγαιεία κε δεζηό λεξό ζηε ζπλέρεηα αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ. Αλ ρξεζηκνπνηείηε πεηζέηεο γηα ην ζηέγλσκα πξέπεη λα πιέλνληαη θαζεκεξηλά θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη ίδηεο γηα ην ζθνύπηζκα ησλ ρεξηώλ. Σπληζηάηαη ράξηηλεο πεηζέηεο (ξνιό θνπδίλαο) γηα ην ζθνύπηζκα ησλ ρεξηώλ. Τξίςηε ζρνιαζηηθά κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ θαη ηηο επηθάλεηεο θνπήο. Απνζπλαξκνινγήζηε θαη πιύλεηε ζρνιαζηηθά, ηα κεραλήκαηα θνπήο, ηηο ηνζηηέξεο, θαη όηη άιιε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηε, κεηά από θάζε ρξήζε. Καζαξίζηε ηηο εθρύζεηο ηξνθίκσλ ηελ ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ, είηε είλαη ζηνλ πάγθν είηε ζην πάησκα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζπαζκέλα ή ξαγηζκέλα γπαιηθά (πηάηα, πνηήξηα, ζθεύε) Αιιάμηε ηηο επηθάλεηεο θνπήο πνπ έρνπλ ξσγκέο γηαηί κπνξεί λα «θηινμελήζνπλ» κηθξόβηα. Διέγρεηε ηα ληνπιάπηα θαη ην ςπγείν θαζεκεξηλά θαη απνκαθξύλεηε ηα κπαγηάηηθα ή ύπνπηα ηξόθηκα. Σθνππίζηε θαη πιύλεηε ζρνιαζηηθά ηα δάπεδα θαζεκεξηλά. 23

24 ΙΓΞΜΟ 5: ΓΘΓΓΜΟ ΓΝΖΒΘΑΒΩΚ ΔΩΩΚ, ΝΜΡΘΖΩΚ ΗΑΖ ΓΚΠΜΙΩΚ Δκπνδίζηε ηελ είζνδν επηβιαβώλ εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ζην θπιηθείν δηαηεξώληαο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ θπιηθείνπ θιεηζηά θαη επηδηνξζώλνληαο ηηο ξσγκέο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηνπο πάγθνπο. Απνζεθεύζηε ηα ηξόθηκα ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο ή πξνζήθεο θαη θιείζηε ηηο πόξηεο ησλ πξνζεθώλ κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Μελ αθήλεηε αθάιππηα ηξόθηκα επάλσ ζε πάγθνπο εξγαζίαο. Να είζηε ζε επαγξύπλεζε γηα ζεκάδηα παξνπζίαο εληόκσλ ή ηξσθηηθώλ (π.ρ πεξηηηώκαηα, ηξύπεο ζηηο ζπζθεπαζίεο, θηι). Η ζπρλή αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ βνεζά ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ηνπο θαη ειαρηζηνπνηεί ηελ έθηαζε ησλ δεκηώλ πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ ζηα πξντόληα. Καζαξίζηε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζρνιαζηηθά ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηα ππνιείκκαηα ηξνθώλ. Αλαζέζηε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληόκσλ θαη ησλ ηξσθηηθώλ ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ή ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν άηνκν. Πνηέ κελ ςεθάδεηε εληνκνθηόλν πάλσ ή θνληά ζηα ηξόθηκα, γπαιηθά, ζθεύε, εξγαιεία, θ.α) Δάλ ρξεηαζηεί λα ςεθάζεηε ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο ηόηε νη πάγθνη ζα πξέπεη λα πιπζνύλ θαη λα απνιπκαλζνύλ κεηά. Έλεγχος εντόμων & τρωκτικών Δκπόδηζε ηελ είζνδν εληόκσλ & ηξσθηηθώλ ζηελ εγθαηάζηαζε: Δμέηαζε νπηηθά ηα ηξόθηκα πνπ παξαιακβάλεηε γηα ηελ παξνπζία εληόκσλ Τνπνζέηεζε ζήηεο ζηα παξάζπξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηνπ θπιηθείνπ. Κιείζε ηηο ηξύπεο γύξσ από ηηο ζσιελώζεηο Σθξάγηζε ηηο ξσγκέο ζηα δάπεδα θαη ηνπο ηνίρνπο 24

25 Σθξάγηζε ηα θελά αλάκεζα ζηα ληνπιάπηα θαη ζηνπο ηνίρνπο Πξνζηάηεπζε ηα ηξόθηκα θαη ηα ξάθηα από ηα έληνκα & ηξσθηηθά: Απνκάθξπλε γξήγνξα θαη ζσζηά ηα απνξξίκκαηα Απνζήθεπζε ηα ηξόθηκα γξήγνξα Καζάξηδε ηελ εγθαηάζηαζε ηαθηηθά. Μέζνδνη ειέγρνπ εληόκσλ Δληνκναπσζεηηθά : είλαη πγξά πνπ θξαηνύλ καθξηά ηα έληνκα από ρώξνπο. Δληνκνθηόλα ζπξέη: πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από εηαηξίεο απνιύκαλζεο ή εηδηθά εθπαηδεπκέλν ππάιιειν γηα ηα πξνγξάκκαηα εληνκνθηνλίαο.. Πξηλ ηνλ ςεθαζκό ζα πξέπεη όια ηα ηξόθηκα λα απνκαθξύλνληαη. Ο εμνπιηζκόο θαη νη επηθάλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη. Μεηά ηνλ ςεθαζκό όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξόθηκα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη Γνιώκαηα :πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξνζειθύνπλ ηα έληνκα ηα νπνία πεζαίλνπλ κόιηο ηα θαηαλαιώζνπλ. πζθεπέο παγίδεπζεο εληόκσλ Μέζνδνη ειέγρνπ ηξσθηηθώλ Πνληηθνπαγίδεο (ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά ) Γνισκαηηθνί ζηαζκνί Κόιιεο γηα ηξσθηηθά Δηδηθέο απσζεηηθέο πάζηεο θιεηζίκαηνο δηόδσλ ηξσθηηθώλ 25

26 ΙΓΞΜΟ 6: ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΑ ΑΞΓΖΑ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΔΖΑΘΓΠΓΖ ΓΚΑ ΟΜΘΖΗΜ ΗΡΘΖΗΓΖΜ Κάζε ζρνιηθό θπιηθείν πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξντόλησλ πνπ παξαιακβάλεη (γάια, ηπξηά, πξντόληα αξηνπνηίαο, ιαραληθά θιπ.) Τα απαξαίηεηα ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα νξίδνληαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο. Κάζε ζρνιηθό θπιηθείν πξέπεη λα δηαηεξεί: 1. Αξρείν θαλόλσλ πγηεηλήο ( ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγό πγηεηλήο γηα ηα θπιηθεία ηνπ ΔΦΔΤ ) 2. Αξρείν θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ (ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα πνπ δηαηίζεληαη από ηνλ ΔΦΔΤ). 3. Αξρείν θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ((ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα πνπ δηαηίζεληαη από ηνλ ΔΦΔΤ).. Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθώλ θαη ησλ εληόκσλ πξαγκαηνπνηείηαη από εμσηεξηθό ζπλεξγείν ηόηε ην ζρνιηθό θπιηθείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληίζηνηρν αξρείν πνπ ζα πεξηέρεη: - Καηάινγν ησλ αηόκσλ ή ζπκβόιαην πνπ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ - Τν πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ όπνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο, ε ζέζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ε κέζνδνο, ε ζπρλόηεηα εθαξκνγήο ηνπο, θαη ηα νλόκαηα ησλ ππεύζπλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθώλ θαη ησλ εληόκσλ - Οη πξνδηαγξαθέο, νη νδεγίεο ρξήζεο (πξνζπέθηνπο), ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο/έγθξηζεο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη - Τν αξρείν ειέγρνπ ησλ παγίδσλ όπνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο ειέγρνπ ησλ παγίδσλ, ην ζρέδην θάηνςεο ηνπ ρώξνπ όπνπ νξίδνληαη θαη 26

27 αξηζκνύληαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο θαη καξθάξνληαη έληνλα νη εμσηεξηθέο παγίδεο,. - Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ εθηειεί απεληνκώζεηο/κπνθηνλίεο. - Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παγίδσλ ησλ ηξσθηηθώλ θαη ησλ εληνκνθηόλσλ θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ. 4. Αρχείο νερού (ηο αρτείο περιλαμβάνει ηο ηιμολόγιο ή λογαριαζμό με ηην ΕΥΔΑΠ ή ηο ανηίζηοιτο Δίκησο Ύδρεσζης ηης Πόλεως, ώζηε να αποδεικνύει ηην καηαλληλόηηηα ηοσ πόζιμοσ νερού). 5. Αρχείο προσωπικού που θα περιέχει: Βηβιηάξην πγείαο Τνπο θαλόλεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 27

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ ηα ηειεπηαία ρξόληα εξγάδνκαη ζε πνιπεζληθή εηαηξία είκαη ζηέιερνο ζην ηκήκα πσιήζεσλ ζε όκηιν εηαηξηώλ εξγάδνκαη σο ζηέιερνο ζην ηκήκα Marketing ζε μελνδνρεηαθή αιπζίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο.

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο. ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 6 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ 3 ν ΑΝΣΑΜΧΜΑ Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Υπύζα Γκοςνηπομίσος Γευλόγορ MSc Ππ. Σμήμαηορ σεδίυν Έκηακηηρ Ανάγκηρ Ππόλητη Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού σεδιαζμού και Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα