ΤΗ ΕΥΝ Ε ΡΓΑ2ΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗ ΕΥΝ Ε ΡΓΑ2ΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 "Ετοζ Β ' Ηράκλειον, 15 Νοεμβρίου 1908 Ά ρι&. 10. «Π Ο ΙΚ ΙΛ Η Σ Τ Ο ^ a ΓΕΩΡΓΙΟΥ X. ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΔΟ Υ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ο Υ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΡΙΙΝΗΣ ΥΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΛΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗ ΕΥΝ Ε ΡΓΑ2ΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ Β Ο ΰδεμία αιτησις πρός εγγραφήν οννδρο- ΟΡΟΙ ΣΤΝΔΡΟΝίαΝ: μητον, λαμβάνεται ν π δψ ιν, άν δεν σννοδεύηται υπό τον αντίτιμου. Ε σω τερικόν ε τ η ο ία.... Δραγμ. 7» εξάμηνος...» 2. W Ε ξωτερικόν ε τ η ο ία... Φο Πάσα επιστολή η αποστολή διευθύνεται: ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ4* Κ γ ρ ι ο ν *Ε οωτεοικον ε τ η ο ία... Δοαγ. 5 Γ. X. ε λ ε υ θ ε ρ α δ η ν ΓΚΩΠΟΝΟΝ» εξάμηνος....» 7 Ε ξωτερικόν ε τ η ο ία... Φο. 6. ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ) ΚΡΗΤΗΣ (CANDIE CRETE; Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΓΟΜΠΤΑΙΙΙΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΩΦΕΛΙΜΑ καί ΠΕΡΙΕΡΓΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. ΟΙ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑΙ. ΠΟΙΗΣΙΣ. ΛΙΓΑ ΑΠ ΟΛΑ. ΕΝ Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ ΤΗΣ ΙΔΗΣ*'

2 II ΙΙΙΚΟΙΛΗ ΣΤΟΑ 74 ΤΟ ΔΤ^ΚΤΓΑΙΔΙ (Έ κ τον Γ αλλικόν) (Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου) Ή Δίς Ευρυδίκη είνα ι σώα καί άβλαβή; παρατηρήσετε την δίπλα σας. Mk παράφορον ορμήν 2 Πορ ελ έρρίφθη πρός το τέκνον του. Παιδί μου!.. Ευρυδίκη μου!.. ζής ;.. 'Η Ευρυδίκη ήνοιςε τούς οφθαλμούς τη ς- οεν ο.έκρινε τίποτε, Τα χείλη της έσυχνοκινοϋντο καί έψιθύριζον: Αλφρέδε! Αλφρέδε μου!... Μ ι~7. μίαν στιγμήν συνήλθε καί άναγνωρίσασα τον πατέρα της. Ό!... έφώναςε κρύ-τουσα δια τής χειρός της τούς οφθαλμούς της.... Ω! σύ είσαι πατέρα σύ... σύ τον έφόνευσες! Αύτή ή κραυγή τοϋ τέκνου του είς το μέσον τής δυστυχίας τουεσχισε τήν καρ διά του καί έσκέφθη: «Κατεστράφην καί κατέστρεψα καί το μέλλον τοϋ τέκνου μου». Τότε ό Άλφρέοος έπλησίασε τήν δυ στυχή τινασσομένην άπό τής λυγμούς της: Δεσποινίς Ευρυδίκη είπε χαμηλοφώνως Ευρυδίκη ό Άλφρέοος δεν είναι φονευμένος, ό Άλφρέδος ζή. ό Αλφρέοος σαςεσωσε, ό Άλφρέδοςέσωσε τόν πατέρα σας Ό λ η τρέμουσα είς το άκουσμά τής γνωστής αύτής φωνής άνέκυψε καί έστήριξε τα βλέμματά της είς τον νέον. Ά να γνωρίσασα δε τον μυστικόν της εραστήν, έρρίφθη είς τάς άγκάλας του. Α ΰτ ον τον εναγκαλισμόν τόν είδεν ό Πορέλ. άλλά δεν τόν ήμπόδισε. Τό βλέμμα του εφέροη είς τά καπνίζοντα ερείπια τής οικίας του καί ευθύς άπέστρεψε τούς οφθαλμούς του ένω δύο χον δρά δάκρυα έκυλίοντο είς τάς παρειάς του: Δυστυχία μου!... έσκέφθη. 'Η δυστυχία καί ή χαρά, διότι έζη ή θυγάτηρ του έμάλαξαν τήν καρδίαν του. Κύριε Βέρθον άνευ ΰμ.ών θά άπεθνήσκομεν καί οί δύο είς σας λοιπόν οφείλομεν τήν ζωήν μας! II ΙΙΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ Εςαγαγών δε έκ τής τσέπης του τό δακτυλίδι, τό όποιον εϊχεν εύρη τήν πρωίαν έζήτησε τό χέρι τής θυγατρός του. Εύριδίκη δικό σου είναι; 5Ω! -ατέρα! Ό κ. Πορ.ελ είδε τό έρύθημα της Ουγατρός του. Έσυρε πλησίον του διά τοϋ πλέον καλοϋ τρόπου τόν νέον καί δεικνύων τήν θυ γατέρα του, ήτις έπέρνα τότε τό δακτυ λίδι είς τό δάκτυλό της, τον ένηγκαλίσθη τρυφερώς: Άλφρέδε, παιδί μου ή Ευρυδίκη είναι ίδική σου Οά με συγχώρησης; Ί εράπ ετρος. Μ. Ρ. ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΤΟΙΣ ΤΑΦΟΤΣ Μ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΓ Τάϊ.0! που μ.οΰ έκρύψατε τή ν πειό θερμή ά', τάφοι ποΰ μοΰ σκεπασατε τα πειο ω[μοοφα κορμιά... πες τε μου σας στολίζουνε λουλούδια μυρω^[μένα ή αξέχαστο» σκεπάσθητε τής λήθης τή ν κα τ α χ ν ιά ;... Στες νύκτες τές τοισκότινες ποΰ καί τά στοι χειά οβοΰνται κα ντή λια ολόφωτα πές τε μου σας στολίζουν π ειά ; ΙΙές τε μου τάφο: πές τε μου. Α γα π η μ ένα μάτια βρέχουνε τό χώμα σας με δάκρυα- τουλάχιστον, θερμά; Τό ξέρω δέν σκεπάσθηκε το χώμα σας μέ [πλάκα ούτε μαρμάρινος σταυρός έστήθηκε σ ιμ ά......μ ά οχ! δέν θά μ είνετε ασκέπαστοι γ ιά πάντα σε λίγο χρόνο έρχομαι Μανοΰλα μου φτώχειά κ ι ό χωματένιος τάφος σου καί σέ άτυχε Πατέρα μαρμάρινος χρυσόπλεκτος Οά γ ίνη μιά φ ορά!... l L e y t xi, Σ χ ο λ ή Ολ. Κ ερχης ΧΡΟ Ν Ο ΓΡΑΦ Η Μ Α TO H E P Q M E H O Κ Ρ Α Σ Ι 'II τελευτα ία πλημμύρα πήοε τήν καλή του γυναικούλα καί τό μικρό του α γγελο ύ δι -μά ούτε τό φτωχικό, μά καλοφτιασμένο σπιτάκι του, άφήκε άγκοέμ ιστο,.. Τόν είδα βυθισμένο μέσα σέ βαοΰ πένθος καί τά άτακτα καί μεγάλα του γένεια καί μάτια πρού διδαν τήν μ εγάλην συμφορά τοΰ άτυχου πατεοα τοΰ πιστοΰ συζυγου. Τόν συναντοΰσα συχνά οταν στά Σαββατοδειλινά μέ λ ίγ α άνθη μπιγμ ένα στήν τσέ π ην του άτακα, τραβοΰσε σκυφτός στό μ έ ρος ποΰ σκέπασαν σκληρά τούς π ε θ α ιιέ νο νς τ ο ν... 'Η μεγάλη του λύπ η 6 μεγάλος του πό νος ποΰ τοΰ γέννησαν ο ι θ ά ν α τ ο ν τ ώ ν Α γ α π η μ έ ν ω ν τ ο υ μέ έκαμαν νά αισθανθώ κάποιο ένοαφέρο γιά τόν άτυχο άνθρωπο καί γνω ρίστηκα μαζύ του. Ξέρεις μοΰ έλεγε; εχω οχι τήν ιδέαν άλλά τή ν πεποίθησιν οτι άν δεν μέ βλέπουν μ. ακούουν ο μ ω ς... Καί μέ ταχύ βήμα τραβοΰσε γιά τό κοιμ η τη ρ ι... _ ΙΙέρασε λίγος καιρός καί ενα. βράδυ δέν ςέρω πώς βρέθηκε σέ μιά ταβέρνα μ έσ α... Σ τήν τελευτα ία γω νιά τής μέσα κάμα ρας ό (ίτ ν χ ό ς ι ιο ν ά ν θ ρ ω π ο ς μέ τό σκυ φτό τό πρόσωπο στό ποτήρι του τό πάντα άπό κρασί γεμάτο σάν κάτι μ αύτό νά κουφομιλοΰσε καθώτανε κατάμονος. Σηκώθηκα καί π ή γα κοντά του. Μέ άντελήφ τη κε καί σηκώθηκε. Μοΰ πήρε τό χέρι καί μέ πλημμυρισμένα δάκρυα μ.οΰπε σιγανά τόσο ποΰ μόλις έγώ νά τόν ακούσω. «Στό κοιμητήρι δέν βρήκα τήν παρηγο ριά ποΰ έ χει ανάγκη αύτή μου ή ψ υχ ή καί τό στήθός του βρόντησε άπό τήν βαρειά χ ει ρονομίαν, γ ια τί οί π ε θ α μ έ ν ο ι ιιο ν δέν μ ακοΰν για τί άν μ ακό υαν... καί έσταμάτησε γιά νά άναπνεύση καί σείοντας μ.ου δυνατά τό χέρι μοΰ φώναξε. Ψ έ μ α α τα ε ίν α ι πο λ έ ν π ώ ς ά κ ο ν ν ο ί π ε θ α ιιέ ν ο ι... γιά αύτό μ.έ βρίσκεις δώ μ έσ α... 7ο Ά π ό τό μικρό παιδί τής ταβέρνας έμαθα οτι κάθε βράδυ έρχεται π ί ν ε ι π ί ν ε ι ένω συγχρόνως κ λα ίει ρ.ά ποτέ δέν μεθάει. Έ τσ ι στενοχωρημένος πήρα μιά έφημερίδα νά διαβάσω για τί ό ΰπνος μ. έφευγε εκείνο τό βράδυ. Σ τήν πρώτη σελίδα διαβάζω τό Λ ε ο ο ιιέ ν ο κ ο α ό ί τ ο ϋ Π ο λ έ ιιιι ποΰ γιά τη ν μεγάλη σύμπτωσι τό άραδιάζω άφοΰ ποοηγουμένως κατάλαβα για τί δεν έφευγε μεθυσμένος άφοΰ ώς μου έ λεγε τό παιδί τής τα βέρνας γ ι ά ώ ρ ε ς ο λ ό κ λ η ρ ε ς π ί ν ε ι π ί ν ε ι... "Ο,τι καί άν είχε τώχασε γυναίκα, β:ός, παιδιά του τίποτε δεν τ άπόμεινε στερνή παρηγοριά. ΙΙέταξ ή έννοια άπό τό νοΰ κ ή έλ π ίδ α π τή ν καρδία τ ο υ κ υπομονή έμαρμάοώσε στά στήθη του βαρειά. m "Οπως τά λείψανα περνοΰν περνάει άργά ό καιρός του καί ζή δίχως ό δύστυχος νά ξέρη τό για τί. Μέσ στήν ταβέρνα όλημερίς μέ τό πο τήρι έμπρός του τοΰ κάκου έκεϊ ανώφελα τή λησμονιά ζη τεί. Κ αταραμένε κάπελα καί κλέφτη τα βερνιάρη «τί τό νερώνεις τό ζρασί καί π ίνω ά π τό ξανθό καί π ίνω άπό τό κόκκινο καί ά π τό γιομ.ατάρι κ ι άπό τό πϊόμα τό τρελό, π ίνω καί δέν μεθώ;»λέν ήρθα γιά ξεφάντωμ.α μ ήτε γ ιά πανηγΰρι ήρθα νά βρώ τή λησμονιά στό θάνατο κοντά...» Κ ι ό κάπελας γεμίζοντας καί π ά λι τό ποτήρι μ.έ θλιβερό περίγελο στά λόγια του άπαντα: - «Τ ί φταίω έγώ άν τά δάκουα ποΰ απελπισμ,ένος χύνεις, πέφτουν μεσ στο ποτήρι σου, σταλαγματιές θολές καί τό νερώνουν τό κρασί κ ι αδύνατο τό π ίνεις;»τ ί φταίω έγώ κ ι αν δεν υ.εθας, τί αταίω έγώ κ ι άν κ λα ϊς; Καςςαβετιος Γεορπκη Σχολή 'Ό λ υ μ π ο ς Κ ίρ κ η ς

3 f ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ <= ' ^ ( Α ί λύσ εις δεκτα'ι μέχρι τή ς 1 0 Δεκεμβρίου ). 1 7 ΟΝ ΑΙΝ ΙΓΜ Α Τοεις δισύλλαβοι προθέσεις τ όνομά μου απαρτίζουν όσοι δυστυχώς μέ έχουν, όλοι α αναθεματίζουν. ( Εστάλη Οπό τ?,; AiSo; Ζα/αο. II. Συγ*ελά*η Ο λύτης!)ά λ ά β ΐ] δέκα διάφορα γε ω ργικά βιβλιάρια. -ts Η ΠΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ Η Π01ΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ 76 φ ι ρ δ η Έ ** ν.μ ι γ δ η ν «Ή ώ ρ α ία Κ α λ λ ιό π η» Έ κ τώ ν τριών τούτων λ έξεω ν, Οά σχηματίσητε τεσσαρας ά λ λ α ; άνευ οΰδεμιας προσθαβαιρέσεως στοιχείω ν. ες ων η π ρ ω.η Οά σηα'αίνη ε ν ώ δ ε ς ά ν θ ο ς ε ;; τόν π λ η θ υντι κόν αριθμόν, ή δεύτερα ιιέ τ ρ ο ν χ ρ ό ν ο ν, είς τόν ενικόν αριθμόν, ή τρίτη όνομα /αρακτηοίζον τό ώ ρ α ΐ ο ν, ε :; τόν πληθυντικόν αριθμόν, καί ή τελευτα ία, π α ρ ά λ ιο ν μεγά λη ν ί ΐ ό λ ι ν τ ή ς Σ ν ρ ία ς ε :; τον ενικόν άοιθλάν. _. Γ.Χ.Ε. τής έρήμου», Ν ικ. Ι. Μ αλλιοτάκης «Καρδί» ΰπό π έτρ α ν», Γερανιώτης 11απαραφτακης, Σ π. Λ. Α λεξίου,' Μ. I. Λ ιναρδάκη:, «Γ λυκ εΐ6ι άνάμ νησις», Μ ιλτιάδ. Κ ωνσταντιν.οης, C a r m e n -S ilv a «3 0 φ -λ :-λ ι». II. Μητσόπουλος. Μ. I Ια-σατζάκης, «Ά σ τρ ο ν άκτ:νοβόλον» Δίς Ε ύγεν. ΙΙαπαγεωργίου, Γ. ΓΙαπαδάκης Αθ. Βλαστός κ.λ.π. κ.λ.π. Γενομένης κληρώπεως, εξήγβησαν τής κληρωτίδος τά ονόματα α. Μ ιχ. Ζ. Ά ΰ ΐτ ε τά κ η ς ' Ηράκλειον κερδίζων το περιοδικόν δωρεάν επ ί εν ετος' β '. Ί ά κ. Π α γ δ ζίλ ο γ λ ο ν 'Αδανα Μ. Απιας τό λ Κρητικόν ΙΙάνιίεον» τοΰ κ. Κ. Λ α ριτάκη. ΣΪΝ Δ ΡΟ Μ Η Τ ΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΣΓΝΔΡΟΜΑΣ ΑΥΤΩΝ (Συνέχεια b. τοΰ προηγουμένου) Ά νδ ρ εα; Κ οκκινάκης, Α ντ. Ιναπετανάκης, «Αιμοδιψής τ ίγ ρ ις», Γερανιώτης καί 1Ιαπαοαφτάκη:, Δ'.ς Αθανασία Μαοκάκη, Σπυο. Δ. Αλεξίου «Γλυκο/αραυγή» Πέ τρος Σκαοβελάκης, Ί ω ά ν. Κ οκκινάκης, Α. Ζα5>ϊ!?ιδη:. Σ τυ λ. Τ ζωρτζάκης, Ί ω ά ν. Σφακϊανάκης Μ ιλτ. Κ ωνσταντιν.οης, «Γ λυκά μ ατά κια», Αο'.στ. Β ασιλικάκης, Γ. Καλη Ο λάβη τό «Κρητικοί> μεράκης, Έ μ μ. Μηλιαρας, Δ'.ς Χρυσάνθη ΤΙάνίΙεον» και τάς «Α νεμών ας» τοΰ κ. Δ. Κοιτσοτάκη, 'Ιερά Μονή *Αγ. Α ντωνίου Κ. Χ αριτάκη. βιβλία ώ φελιμ ω τα τα και Ά ρ β η ς, Π αναγ. Βαροΰχας, Κ ω ν. Λαγουδάτερπνότατα, εκ 200 περίπου οελιδων κης, Α ντ. Α νεμογιάννης, ΈλευΟ. Κρασάκης, Σταύρος Φουζέτης, Μ. ΔάνδοΛος, ονν ιπτάμενα. «Ε ρωτοτροπούσα νεά νις», Ε ύάγ. Σαρρής Γ. Ξηοας, Κ. Τζάγκαράκης, Έ μ μ. Μεϊμαράκης, Α. Περίδης, Α. Καλοκαιρινός, «Αύοα τοΰ Π ηλ. ο ύ», Γ. Κ οτζαμπασάκης, Μ ιχ. Μακοάκης, Ά π ό σ τ. Στεφανίδης, Μ. ΙίασιΦυλλάδιον 8ον. Α ίνιγμα 14ον. υ,άτης, Ν. Ά ραακόλας, Γ. Ν. Φ ουντουλά"η ρα θ ΐϊ ρ α Θ ήρ α, θ ν ρ α, χ ή ρ α, «Ι ε ΐρ α. κης, «Τ ρ ά -λά -λά-λά-λά», Σπυρ. ΧατζιδάΛ υ τ ά : : Γεώο. Ε. Κ απνιστός, «Καοδιοκης, Έ μ μ. IΙατερόπουλος, Γ. Βαοούχας, κ λέφ τρ α», Μ ι/.έ. Ά σ π ετά κ η ς, Δις Κ. Α. Ν. Ανδρεαοάκης, Μ εχμέτ Β αχιτάκης, Χρη «Έ νά λ ιο ς θήρ», Λίς Ε λ έ ν η ΙΙερ-.στερίδου. στός Τσαμπαρλής, Α ντ. Γερωνυμάκης καί «Τ οελλή αγάπη»,ίάκ.π αγδ ζιλο γλου,^ I I Έ οραίμ Πρωτοπαπαδάκης. Μακρογαμβράκης, Ινω νστ. Γ. Χ ατζιοακης, «Ρόχθος τοΰ κύματος», Γ. Κυριακάκης, Ν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ Παπαδόπουλος, Ανδρ. Ν ικολετόπουλος, I. κ α ί τ α ό ν ό ιια τ α τ ώ ν u h κ α τ α β α λ ό ν τ ω ν Π απαϊωαννου, Χ αριλ. Κ ουφαλιτακης, Μήτσ. τ ά ς «ίνν δ ρ ο ιιά ς α ΐ'τ ώ ν. Πασ/αλίδης, Ί. X.Έ λευθεριάδ η ς, «Αηδών ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ Ο Α Ν Τ Ι Ε Π ΙΣ ΤΟ Λ Ω Ν 6) -----Π αρακαλοΰνται ϋερ μ ώ ς οι κ.κ. αυνδρομηταϊ νά άποστείλωαιν ήμΐν ή νά καταβάλωοιν είς τους κατά τόπους άντιπροσοιπους μ α ς, ή είς τους παρουσι άζοντας αύτοϊς τάς οικείας αποδείξεις ταχυδρομικούς υπαλλήλους τάς αυνδρομάς τ ω ν, άναλογιζόμενοι τά δυσβάστα κτα έξοδα,είς τάόποϊα υποβαλλόμενα. Τά τέλη τής επιταγής δύναται νά επιβαρυνω αι τήν υπηρεσίαν τοΰ περιοδικού. Ά ρ ι ό τ. Σ τ ρ ι λ. Γ α ο ά ζ ο υ. Έ πιστρέj/ας τό ούλλον άρ/όμενος άπό τοΰ εβδόμου άριθμοΰ έπράξετε εργον χαοακτ-ηρίζον τ ε λείω ς τή ν πρός τάς υποχρεώσεις σας α ντί ληψήν σας καί ήκιστα αξιοπρεπές. Μ ό χ λ ιο ν Κ ρ ι τ σ ά ν. Διευθυνσίς σας δ:ωοθώοη Δ:ς Ζ.Π.Σ. Κ α σ τ έ λ λ ι ώραΐον τό αϊν:γα.α σας. Σάς συγχαίρω. Έ ν ά λ ο ν Οηοα έ ν τ α ΰ θ α. Έ άν ΰπάρχη χώρος ίσως δηάοσ.ευθη είς τό πρόσεχες. S a d i N oel εύ/αριστώ θερμώς, κα τέχετε φαίνεται τά σκήπτοα τοΰ θαυμαστοΰ τοΰ μίκροΰ περιο δικού μας. 'II ε λ λ ε ιψ ι; χώρου πρός δημοσίευσιν τής άνθοσπαοτου καί μυροβόλου ε π ι στολής σας, μέ λ υ π ε ί πολύ. Ί ά κ. Π α γ δ ζ ί λ ο γ λ ο ν Αδανα Μ. Α σίας. Έ πιστολοί σας έλήοθησαν ζητηθέντα έστά/,ησαν. -Δίδα Α Μ - έ ν τ α ΰ θ α. Και επιστολή καί επ ιτα γή έλήφθησαν. Σας εύχαοιστώ Ιδία διά τή ν τέρψιν τή ν όποιαν λεγετε οτι σας προξενεί τό μικρόν περιοδικον μ α ς. Λ - Ξ. Κ α λ ό Χ ω ρ ι ό. Έ ά ν έχετε τα κτικήν άπόδειξιν διά τή ν έν τώ ταχυδρ. γο«είω *Αγ. Νικολάου εκδοσιν τής έ ; 26 δραχ. επιταγής σας οφείλετε νά άναφερθήτε είς τή ν Διεύθυνσιν τώ ν ταχυδρομείων οιοτι αν καί έχουσι παρέλθει μέχρι σήμερον 35 ήμέραι άπό τής έκδόσεως ώς λ εγ ε τε. η ε π ι ταγή σας δέν έλήοοη, Καν Α. Ι Σ - Ί εο ά π ε τ ο α ν. Σ ίς άπήντησα ταχυδρομικώ; Έ στέ βέβαια ότι ή συναναστροφή.σας ένθυυ,εϊται πάντοτε* διότι υμ είς όιοετε οιπλασιαν ζω ήν καί χάριν είς α υ τή ν. -Ν. I. Μ - 'I εο ά π ε τ ο α ν. Σπόοοι τοιοΰτοι δεν εΰρισκοντα ι έν τώ σταθμώ. Κ Κ ά τ ω X ω ρ ιό. Σας έγραψα ταχυδρομικώς. I. Γ - Κ. X α ν ί α. Καί όταν έδημοσιεύσατε ά λ λ ο ν... και τότε είσθε ασθενής; Μ. Γ. Κ Α γ. Ν ι κ ό λ α ο ν. Καί π ά λ ιν θερμάς ευχαριστίας V. Γ Ι ν α σ τ έ λ λ ί. Ζητήσατε έκ υ.έρους μου συγγνώ μην άπό τήν μ ΐ /ραν ανεψιάν σας έγώ πράγματι παρεξήγησα τη ν έπιστολην τη ς, άν καί δ ι έμέ ή παρεξήγησις αυτή ήτο ευχάριστος. Σας ευχαριστώ θερμώς οια τα πρός έμέ αισθήματα σας. Σ ο φ. Κ. Ν τ. Κ ω ν)π ο λ ι ν. Δυστυχώς έβράδυνεν ή ε π ι στολή σας. Ιο ρ. Κε<ί. Ά δ α να. Σας άπέστει/,α τά ζητηθέντα γραμ)μα. Ά η ό ό ν α τ η ς έ ρ η μ ο ν χωρίον Π. Οί κάτοικο: τώ ν πόλεω ν έκτιμ ώ σι περισσότερον τό κελάδημα τώ ν άηδόνων, παρά οί τώ ν χω ρίω ν. Δια τοΰτο καί αί άηδόνες ώς καί όλα τά κ α λ λ ι κέλαδα π τη νά, πω λοΰνται πάντοτε ως γ ν ω στόν είς τά ς πόλεις. ΩΦΕΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΞ ΟΣΩΝ Α Ν Α Γ ΙΝ Ω Σ Κ Ω -Κατά Παυσανίαν τό οξος εξαφανίζει τους μαργαρίτας καί τό αίμα τοΰ τράγου κατατηκει τον άδάμαντα. «Τοΰτο μεν γάρ τά μ.άργαρα άπόλλυσθαι πέφυκεν ΰπό τοΰ όςους, τοΰτο δέ τόν άδάμαντα λίθω ν ό'ντα ισχυροτατον τοΰ τοάγου κατα τή κει τό αίμα» ΙΙαυσ. Ά ρ ! Κατά τόν Διόδωρον τή ν μπύραν εφεΰρεν ό Διόνυσος διά τάς χώρας έ^είνας, εις ας δέν ηϋδοκίυ,ει ή άμπελος «εύρειν ο' αυτόν '/-αί τό έκ τής κριθής κατασκευαζόμενον πόμα τό ποοσαγορευόμενον μέν ΰ π ένίω ν ζύθος θΰ πολύ δε λειπόμενον τ-ης περί τόν οίνον ευωδίας. Τοΰτο δέ δ'.δάξαι τούς χώραν έχον τας μή δυναμένην έπιδέχεσοαι τή ν τής α μ π έλο υ φυτείαν ( I V, 3). Διάταγμα τοΰ ΙΓ'. αίώνος τής Αγνλ ικ ή ς Κυβερνήσεως ανέγραφε ;, ότι ό χορός είναι λ ιτα νεία τοΰ διαβόλου, 0 ΐς δέ μετεχει τοΰ χοροΰ αποτελεί u-έρος τής λιτανείας τ'αύτης. Ό διάβολος είναι οδηγός εις τό μέ σον καί είς τό τέλος τοΰ χοοοΰ καί όσους Βηματισμούς κάμνει πας άνθρωπος τόσον βαί νει ποός τή ν κόλασιν. Παονασσός Τομ. 17 σελ Δ'.ά νά μή παρέλθη ούδ ή προκειμένη ευκαιοία. χωοίς νά γράψω τ: περί Κρήτης

4 78 κατά τή ν ψύ/ωσίν μου, προστίθημι τάδε. Ό Βαλέριο; Μάξιμος μ.αρτυρει οτι πεοί τά ; άρ/ά; τ ή ; κατακτήσεω ; τ ή ; Κ ρήτη; ύπό τώ ν Ρωμαίω ν «οί Κοήτε; άντεπολεμ-ησαν μέ πολλ ή ν σταθερότητα καί άνδρίαν, ώστε ε ι; μίαν πολιορκίαν οπου εί/ον καταντήστε ε ί; τήν έσ/άτην ένδειαν, έφθαταν νά πίω σι τό ουοο; τω ν καί τώ ν ζώων τω ν δ.ά νά κατασβΰσωσι τή ν δίψαν τω ν κάλλιον παρά ν άποοασίσωσ: νά παραδοθώσι. Δάπεο ίξ Λ Τοΰτο μοΰ ένθυμίζει ά λλη ν πεοίπτω σιν καθ ήν "Ε λλη νε; πολιορκούμε ; λ -ο τε έπείνασαν έπί τοσοΰτον, ώστε έπωλήθη ε :; πον τικ ό ; αντί εκατόν δρα/μών καί «6 μέν ποιάμενο; έσώθη ό δέ π ω λή σα ; έτελ εύτη σ εν». Ιναίτο! δε Οπό τοιαύτα; συνοήκα; ευρισκό μενο; έσπειραν ε ί; τά πρόθυρα τοΰ οοουοίου γο γγύ λ η ν, (εϊδο; κοκκινογουλιού) μέ τήν ελπίδα βεβαίως, οτ: θ άνθεξωσι μέ/οις ου οάγω σι προϊόν τ ή ; σποραςητό διηγείτο ο Ά οχ η γό ; τώ ν πολιορκητών άποθαυμάζων τήν μακροθυμ.ίαν τώ ν α ντιπ ά λω ν του. Χ Α Ν ΙΑ Γ. ΙΑΚ. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Ι Σ K O i N x i N ik t s Ή '/αριτόβριτο; καί άβρά δεσποινίς Κ αλ λιρρόη Δ. Στεφανίδου, έξαδέλοη τοΰ ήμ,ετέρου Διευθυντοΰ έκ Σ ητείας, ένυμοεΰθη πρό ήμερων μετά τοΰ οιλοπροόδου έμ.πόοου κ. I. Ζαχαριάδου. Ε ί; το ϋ; νεονύαβου; εύ/όμεθα άπό καρδία; βίον άνέφελον και άνθόσπαοτον. Α *.,. -*,^...f.i..?it..,-r...ν.,^λ. Α ΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ (ΕΚ Τ Η Σ ΣΓΛΛΟ ΓΗ Σ τογ κ. ΠΟΙ Η Σ Ι Σ Α. ΓΕΡΑ ΝΙΩΤΟΓ) Μετά τή ν έπανάστασιν τοΰ 1866 οτε συνεατήθη και τό I Ιρωτοδικεϊον Α λικιανοΰ ό έκ Συ'/.ολιάς τοΰ Γαλατα Χουσείν Μ πάντρη; ένήγα γεν ένώπιον τοΰ άνω δικαστηοίου τέσσαρα; κατασκευαστά; κοφφηνίων καί έζήτεί παρ αύτώ ν τέσσαρα κοφφήνια λόγω ενοικίου διότι το ΰ; έπέτρεψε νά πλέκουν τοιαΰτα κάτωθι τώ ν έςωθι τοΰ αετο /ίου του έλαιοοενδρων του (Σ. Σ. Opx καίλ ιγ άπ ολα 9ουΦυλλαδΐου). Τό εν λόγω Ποωτοδικεΐον έξέδοτο καταδικαστικήν άπόφχσιν έοήμ,ην τώ ν έναγομένων ή τ ι; μεταφρασθεΐσα έπεδόθη εί; αύτοΰ; Οπό τοΰ ένάγο ντο ; ει/ε δέ ώ ; έξη ;. «Τό Πρωτοδικεΐον Α λικιανοΰ συγκείμενον από τά κάτωθι φαινόμενα μ έλη αύτοΰ. Συνελθόν διά νά δικάση τή ν μεταξύ τοΰ Χουσείν Ά γ α Μπαντοή καί τώ ν άποκωρονιω τώ ν Ούστάδων Ιίοοφίνοστόκων διαοοοάν. Σ/,εφθέν μετά τήν άναρώτηξιν τοΰ Χου σείν Α γά. Αποφασίζει "Οπως. Οσοι ούσταλαραρτάδε; έλθοΰσιν από τόν Ά ποκω οονιω νταν, εις τοΰ Χουσείν Α γά στη Συκολϊαραρτάν. άπό μπΰο κωοοινοστόκον Κυραλαρτάν, ταστίκ τό κάνει λέει τό Ίτα μ ιλα ρ τά ν. Νά πληρώσητε θέλετε Κακοκορίζικοι καί μ.έ τό καλόν καί μέ τό κα κόν κ;άν σκάσετε κ/όλα;. Ν)βρίου Ό Πρόεδρος ^ ΔΕΝ Α ΣΕ Σ Υ Χ Ω Ρ Ε Σ Ω Σ τ ο φ ίλ ο ιιο ν Μ ιμ ικ ό ν Η ταν ή ν ύ χ τ α ο λ ό μ α υ ρ η τ ρ ιο κ ό τ ιδ ο γεμ ά τη..μ α κ ά π ο ν οάν άντιφ εγγχά στο δ ά σ ο τά γριεμ ένο φ α ιν ό τα νε σάν ξ ω τ ικ ο ύ α ν ή μ ερ ο υ το μ ά τ ι π ο ύ ν α ι σ τά ξύ λ α τά χ α ρ α σ τά γ ρ ια κ λ ω ν ιά κ ρ υ μ [ ιιέ ν ο!...κ α ί ξά π λ ω ν ε ή ά ν τ ιφ ε γ γ ιά κ α ι φ α ΐν ο ν ν τα ν [τά ξνλα κ α ι α είδ α ά π ισ τ η γ υ ρ τή μ έσ α σ τή ν α γ κ α λ ιά μ η κ α ι μ ο ϋ λ ε γ ε ς β ν μ α ο α ι τ ο ;..φ ιλ ά μ ε..φ ίλ α φ ίλ α κ α ι έσ μ ιγ ες τά χ ε ίλ η αου μ α ζ ί μ ε τά δ ικ ά μ ο υ. Κ α ι ο ο ν δ ω κ α π ο λ λ ά φ ιλ ιά κ α ι σ ύ δ ω κ ες εμ ένα κ α ι ώ ρ κ ιο τ ή κ α μ ε ιια ζ ύ τη ν ν ύ κ τ α τότε κ ε ίν η... στά ξ ω τ ικ ά στά δ ά σ?μ α τ ά γ ρ ια τ ά φ α ν τα σ μ έν α 6 ερω τά ς μ α ς ε ίπ α μ ε...α ιώ ν ιο ς ν ά μείντ}!...δ εν π έρ α σ ε πολ.νς κ α ιρ ό ς., ώ ά π ισ τ η π ο τότε μχά μ έ ρ α όλο/α μπερη ή λ ιο φ ω το λ ο υ σ μ έν η 'θ υ μ ά σ α ι τ ο ;..α μ α ρ τ ω λ ή θ υ μ ά σ α ι π ότε..π ότε π α ρ έ β η κ ε ς τού ς δ ρ κ β ς ο β.,κ ι ε ίσ α ι κ α τ η ρ α μ έ ν η ; Μ ϊΐε ν τρ ίι Α γ ά ς. Οί Δικασταί. Μ π ε ^ λ ο ύί. Α γ ά ς άπό τή ν Ά γ. Μ αρίνα. Τ ζ ω ρ τ ά κ η ς άπό Α λικιανοΰ αναπληρω τής. Ό ιιέ ρ Α γ ά ς άπό Ψ αθεγϊάννο. 'Ο Ι'ραμματεύς. Παρακαλοϋνται οί τυγόν έχοντες κα ταβάλει την συνδρομήν α υτώ ν μέχρι τής 12 Νοεμβρίου έ.έ. καί δεν άναφέρονται τά δνόματά τω ν έν τοϊς ΰ π άριί}. 9 καί 10 φυλλαδίοις, ώ ς και οι μή έχοντες καταβάλει ταύτας, και έκ παραδρομής άναφέρονται τά δνόματά τω ν εις τόν κα τάλογον τώ ν πληρω σάντω ν, r νά μάς εΐδοποιώσιν εγκαίρω ς περί τούτον. Π εραντζάκης Καί ή προσταγή σα ;. Ο Έπαρχος Π α τια λ έ ξ η ς άπό Ρεθυμνον. (Τ. Σ.) (Τ. Γ.) Αν δέν πληοώσουναι νά τήν έκτελεση ό Τζαούση: τοΰ Γαλατά Γ<ουσύο καί νά το ΰ; Μποεντάρη στό μενοΰτο. 'Ο Γραμματεύς. Π ερ α ντζάκης. Νά πληρώσουνε καί γϊά έξοδα έξε οουπάκ<α καί γ ϊά ρέσιμον είκοσι παοάδε;. Ό I 79 II ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ Η ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ίδιος. Σ τ ις λα μ π ερ ά δ ες σ τις δρ οσ ιές σ τή ς μ έ ρ α ς τη [ γαλήνη! λη σ μ ό ν η σ ες τού ς δ ρ κ ο υ ς μ α ς τή ς ν ύ χ τ α ς τή ς μ ε γ ά λ η ς '. τά ξ ω τ ικ ά, τ ο άντιφεγγιες\ τ ίπ ο τ ε νά μ ή μείνγι; μ ες σ τή ν κ α ρ δ ιά σ ου; ά π ισ τ η σ ο ϋ π ρ έ π ε ι ν ά π ε [ ϋ ά ν ΐ] ς! N at ά π ισ τ η, α μ α ρ τ ω λ ή, π ίο ρ κ η, πιβουλ.έτρα ή/.ϋες νά μ ε π ε ρ ικ α λ η ς, π ο τέ δέν ϋ ά μ π ο ρ έσ ω ν ά σ υ χ ω ρ έσ ω ά π ισ τ η κ α ρ δ ιά ξεχ ά σ τ ρ α, ψ ε ύ τ ρ α Σ ύ ρ ε μ α κ ρ ά μ ο υ π ή γ α ιν ε δεν &ά σ έ σ ν [χω ρέσω! Δ αφνάΐς 6 Ν οειιβρίοο 1908 Α. Π α να γιω τά κ η ς r c- Σ Τ Α A Y C ΣΟ Υ Μ Α Τ ΙΑ Σ τά γαλανά ματάκια σου, μικρό ιιελαχροινό μου, ποΰ τόσαις φλόγες ρίχνουνε στή δόλια μου καρδιά, είναι γραμμένο τό χρυσό γιά σένα όνειρό μου μά δεν τ αφήνει νά τό πουν ή τόση σ άπο νίά! Μ ην είσαι τ όσο άπονη γλυκειά γαλανομάτα ra #ές νά π νίξη ς ασπλαχνα τα αγάπης τήν φ ω τιά και τά γλυκά ματάκια σου πουν έρωτα γεμάτα αφες τα νά μοϋ ρίχνουνε πάντα παρηγοριά. Μ ην ϋες γϊά σένα νά πο νώ τήν ακαταδεξιά σου π ' αλύπητα τά γαλανά μάτια σου τνραννεγ με στεναγμούς και δάκρυα ή άπονη καρδιά σου &ά τήν πληρώση ά κρ ιβά!.. νά μάθγι νά π ο ν ή!.. Η ρ ά κ λ ειο ν 14 Ν )β ρίο ν 1908 Ν. X. Σ ή φ α χ α ς Ό S a d i.n o e l συγ/αίρει τη «Γλυκεία άναανησει» δια τήν άρνήν της, ήν εν τούτοις θα κάαη λααττρά έάν έγκαταλείψτ), Γνα ουτω συνεπής τώ όνόαατί της άφήντ) γλυκείας καί ου/:. πίκρας αναμνήσεις...

5 80 Η ΙΙΟΙΚΙΛΙΙ ΣΤΟΑ Α Π Ο ΛΑ - Οί έν Έλλάδι οίνοπαραγωγοί σύσοίμο: έζήτησαν - Τήν προστασίαν της Κυοερνήσεως. - Λ'.οτι ένεκα τή; μεγάλης υπερπαραγωγής - Τό κρασί πωλείται πρός 4 λεπτά τήν όκάν! - Ό κ. θεοτοκης συνεστησεν είς αυτούς. - Τό ξεροίζωμα τών αμπέλων των! - Τό άνθρακωρυ/ειον τής Χαμ έν Βεστραλιχ. - ΚατεβαραΟροίθη ταφεντω/ υπό τα ερείπια - Καί είς βάθος μέτρων! εργατών, έ; ασφυξίας, έ-ι ών οί πλειστο*. ή σαν Ιταλοί. - Είς τόν Νομόν Λαρίσης ε/ουν άνεγερθξ μέχρι σήμερον r::v ro'j οικία:, διά τούς έκ Βουλγαρίας πρόσφυγας. - Οί νέοι κληρωτοί μας μέ τήν κεφαλήν ξυρισαένην καί λουσμένοι - Τυλλιμένοι είς τούς ποδήρεις μανδύας των - Φοόισαένοι καί έκθαμβοι, παντού καί πάντοτί. - Κινοΰσι τόν γέλωτα τοΰ παρατηρητοΰ - Οί οέ παλαιοί συνάδελφοί των, ενίοτε τούς μυκτηρίζουν!.. - Είναι δμως πειθήνιοι, καί άξιοθαυμάστου άντιλήψεω; κατά τό μάλλον καί ηττον. - Ή Γαλλογερρανική διαφορά φαίνεται ότι θά διευθετηθη άναιμάκτως. - Τουρκικά! τινες εφημερίδες γράφουσιν, οτ. ή άναχώρησις έκ Κρήτης τών διεθνών στρατευμάτων. είναι εύ/άριστόν σημεϊον διότι αυτή δηλοΐ τήν έπίτευξιν τοΰ σωφρονισμού τών Κρητών ύπό τών Δυνάμεων, οπως δε/θώσιν ουτοι καί πάλιν τόν Λύτοκρατορικόν στρατόν τοΰ Έ πικυριάρ/ου Παδισάχ!!.. - Συνιστώμεν είς τόν δραστήριον άστυίατρον μας. - Μιαν σοβαράν έπίσκεψιν τών εδωδιμοπωλείων. - Προ/Οές ήγοράσαμεν μυζήθραν πρός 2 δρα/. τήν όκάν! - *Η όποια άπετελεϊτο κατά τό ήμισυ άπν λευκούς ζώντας σκώληκας, προξενοΰντας μόνον έπί τή θέα Τ( ιν αποτροπιασμόν καί εμετόν. - Ά λλα καί πλείσται ρέγκαι οζουν φρικωδώς. - Πρός αποφυγήν πολλών μεταδοτικών δερματ. νόσων. - Ιν.νε καλόν νά διατα/θώσιν οί κουρεΐς - Νά έμβαπτίζωσι τά ξυράφια των έντός ίσχυρας διαλύσεως φανικοΰ όξέως. - Είς τά πλεϊστα ευρωπαϊκά Κράτη έπιξάλλεται τοΰτο. - Είς Πύργον Πελοποννήσου κατεδικάσθη ό Κ. Ζήκος είς ισόβια δεσμά. καθότι ε./ε δολοφονήσω έργόστασιάρ/ην τινά. Αμέσως κατόπιν ό ίδιος κακούργος - Κατεδικάσθη είς θάνατον - Καθότι εϊ/ε σφάξει άπό τοΰ αύ/ενος - Μίαν δωδεκαετή παιδίσκην - Άφοϋ προηγουμένως τήν διέφθειρε. - Κατά τήν έφετεινήν εορτήν ιώ ν ψ υ χ ώ ν είς τό Παρίσι - Έπεσκέφβησαν τά 30 κοιμητήρια του - I έκατομμύριον ανθρώπων. - 'Υπέρ τούς χιλίους δέ έπεσκέφθησαν - Την νεκρόπολιν τών ζώων. - "Οπου αναπαύονται πλείσται προσφιλείς κτηνώδεις υπάρξεις. - Έ κ τών όποιων 20 /}> είναι σκύλλοι. 4 /λ. γάταις, 10 ίπποι, 8 πίθηκοι, είς [5ους, δύο αίγες, είς λέων, εις πάνθηρ, δέκα παπαγάλοι, 4 όρνιθες, τρεις πετεινοί. 12 κανάρια, 5 περιστερια καί μία χήνα!. - Εις εΰγενής καί έξυπνος λωποδύτης εις το ΙΙαρίσι - Κατώρθωσεν έντός ολίγων ήμερων, - Νά συλλέξη περί τάς 30 χιλ. δρα/μάς. - Διακηρύξας διά τών έρημερίδων - Ό τι είς τόν έμβάζοντα αύτώ δρ. 1,40 - Θά τώ άπέστελλε μίαν άκίνδινον καί εϋκολον - Μηχανήν ραπτικήν καί 100 τεμά/ια αύτής. - Ό πολύς κόσμος δέν έχασε τήν εύκαιρίαν. - Ό δέ λωποδύτης εστελλε είς έκαστον - Μίαν κομψήν βελόνην τής ραπτικής - Καί 100 καρφίτσας (βελόνας). - Ένήχθη εις τό Δ'.καστήριον άλλ ήθωώθη. - 'Επίσης είς τό Λονδίνον είς άλλος - Έγραψεν οτι είς τόν άπόστέλλοντα αύτώ δύο δρα/μάς _ ι - 0 ά έδίδασκεν άσφαλέστατον καί ευκολώτατον τρόπον - "Οπως κερδίζτ) εκατομμύρια εις τά χαρτοπαίγν ι - Ό κόσμος καί πάλιν δέν.ε/ασε τήν εύκαι ρίαν. t'j Ό περίεργος λωποδύτης άπήντα εις έκάστην Δι επιστολής λακώνικώτατα «μή παίζετε». Τό

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά

Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Κα λόν ύπ νο και όνειρ α γλυκά Οδηγίες ανάγνωσης Προσοχή! Μη διαβάσετε ποτέ μεγαλόφωνα το βιβλίο αυτό σε κάποιον που οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, διότι το παραμύθι έχει ως σκοπό να αποκοιμίσει αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών ( )

έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών ( ) Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ Η Τ Η Σ Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ Τ Η Σ ΕΠΑΓΓΕ ΛΜ. Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ Μ Α ΙΩ Ν -Μ Α ΙΕ Υ Τ Ω Ν 151 έτησκόττηοη της εξέλιξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των Μαιών-Μαιευτών (1833-1983) (Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: AO-2611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5771 Απ' το Μαρόκο η Εσμέ, το είχε αποφασίσει μες στον Περαία για να 'ρθει,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΝΙΚΟΔΗΜΙΚΗ Στην καθημερινή ομιία μας χρησιμοιούμε κάποτε κάποτε και φράσεις παροιμιακές και ποές από αυτές είναι επηρεασμένες από ακούσματα εκκησιαστικά ή από

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου:

Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: Αριθμός δίσκου: Βαλεντσιάνες :: Λαύκας Γ. - Χασκήλ Σ. :: 1947 Αριθμός δίσκου: 275203 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7616 Μάτια σαν δυο μαύρα διαμάντια, χείλη σαν τα ρόδα τ' Απρίλη! Μάγια σκορπάτε, (κι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη. γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη.   γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό http://hallofpeople.com/gr/bio/roumi.php ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ Επιλεγμένα ποιήματα γλυκαίνει καθετί πικρό το χάλκινο γίνεται χρυσό το θολό κρασί γίνεται εκλεκτό ο κάθε πόνος γίνεται γιατρικό οι νεκροί θα αναστηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα