1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόσκληση της Προέδρ ου κ. Καλομοίρας Τσαλαματά. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι : Βασιλική Τσαλαματά, Σταύρος Παπαδόπουλος και Δημήτριος Παπαδόπουλος. Δεν παρίσταται ο κ. Αντώνιος Τσαλαματάς αν και προσκλήθηκε. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νομικός σύμβουλος της ετα ιρείας κ. Βασ. Κούσης και ο Λογιστής της εταιρείας κ. Νασιώκας. Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας κι αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2014, που θα τεθούν για έγκριση από την τακτική Γεν. Συνέλευση. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έως Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζήτησαν μερικές διευκρινίσεις από τον παριστάμενο Λογιστή της εταιρείας, που διευκρίνισε τα σχετικά σημεία και στη συνέχεια ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 2. Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που ενημερώνει τα μέλη ότι πρέπει να γίνουν δύο συνελεύσεις, μία για το 2013 και μία για το Προτείνει όπως, για οικονομία χρόνου, γίνουν και οι δύο συνελεύσεις την ίδια μέρα και συγκεκριμένα προτείνει ως μέρα σύγκλησης των συνελεύσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30 πρωινή για τη χρήση του 2013 και 15:00 το μεσημέρι για τη χρήση του Η πρόσκληση για κάθε μία Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχει το παρακάτω περιεχόμενο. 1 / 8

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π μ στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 235, Δήμος Δάφνης Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εν λόγω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Συνέλευση οφείλουν όπως, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι τους κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε κάποια Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται το δικαίωμα που έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ 2014) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 235, Δήμος Δάφνης Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από έως και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή της εταιρείας. 2 / 8

3 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της εν λόγω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. 5. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα οφειλών προς την εταιρεία και προβλημάτων ως προς την είσπραξη ορισμένων από αυτές. 6. Ευθύνη μελών προηγουμένων Διοικητικών Συμβουλίων για συμβάσεις και συναλλαγές με οφειλέτες της εταιρείας και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Συνέλευση οφείλουν όπως, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι τους κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε κάποια Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται το δικαίωμα που έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη εγκρίνουν ομόφωνα το κείμενο των δύο προσκλήσεων. 3. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος που υποβάλει στο Συμβούλιο την έκθεση διαχείρισης που προτίθεται να διαβάσει στη Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει ως εξής: 3 / 8

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELDIM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε /01/Β/86/6078 ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 01/01/ /12/2014) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο35 του Π.Δ. 409/86 και το καταστατικό της εταιρείας μας, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/ /12/2014 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, και απεικονίζουν με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της εταιρείας μας κατά την καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή. Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, Το διοικητικό συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. Η χρήση που έκλεισε ήταν κερδοφόρος παρά τα εμπόδια και την συνεχιζόμενη ύφεση που πλήττει τη χώρα μας. Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των 0,06 ευρώ. 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4 / 8

5 Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των , ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τα αποθέματα κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των 3.340,00. Οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των ,22. Τα διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις όψεως και ανέρχονται στο ποσό των , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 είναι ,07. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2014 είναι , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 ευρώ. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων ανήλθε την 31/12/2014 σε , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε ,00 και τα έσοδα από μισθώματα ανέρχονται σε ,00 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε ,45 ευρώ. Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων ,91 ευρώ και αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως 3.541,06 ευρώ, το χαρτόσημο μισθωμάτων 5.568,99 ευρώ καθώς και οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες ,42 ευρώ, απομένει κέρδος εις νέο ,89 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διανεμηθούν ως ακολούθως: - Τακτικό αποθεματικό ευρώ ,39 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ ,50 Σύνολο ευρώ ,89 7. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. 5 / 8

6 8. ΑΚΙΝΗΤΑ Η εταιρεία διαθέτει ακίνητα όπως εμφανίζονται στο Ε9. 9. Άλλα σημαντικά γεγονότα: Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχ ρι σήμερα δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά. Προοπτικές για το 2015 Οι προοπτικές μας για το έτος 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες, με ένταση των προσπαθειών μας για αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Κύριοι Μέτοχοι, Αυτά είναι με λίγα λόγια τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση. Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπήρξε συνετή και επιμελής έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης τον ισολογισμό μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ζητούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχείρισης Προσάρτημα για την χρήση Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές-λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Με τιμή Η Πρόεδρος Τσαλαματά Καλομοίρα Το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχείρισης που υπέβαλλε η κ. Πρόεδρος. 6 / 8

7 4. Δημοσίευση πρόσκλησης των Μετόχων. Στην κ. Πρόεδρο ανατίθεται η φροντίδα για να γίνουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις για την εγκυρότητα της προδικασίας της κάθε μίας Γενικής Συνέλευσης. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Το θέμα εισηγείται η κ. Πρόεδρος ενημερώνοντας τα μέλη ότι κατά τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία που βρέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας, προέκυψαν διάφορα στοιχεία επιβαρυντικά για τις Διοικήσεις της εταιρείας πριν από το Θεωρεί σκόπιμο τα θέματα αυτά να αναφερθούν στη Γενική Συνέλευση, που είναι και αρμόδια για να εκτιμήσει τα στοιχεία αυτά και να πάρει τις ανάλογες, κατά τη κρίση της, αποφάσεις. Μερικές από τις υποθέσεις αυτές αναφέρονται ασφαλώς σε χρόνο προ γενέστερο, αλλά οι ενδεχόμενες συνέπειες δεν έχουν παραγραφεί και κρίνεται σκόπιμο να κληθεί η Γενική Συνέλευση ν αποφασίσει για την αντιμετώπισή τους. Υπάρχουν μερικά επιεικώς «περίεργα» θέματα αγορών της εταιρείας, σε αντικείμενα με τα οποία ΠΟΤΕ δεν ασχολήθηκε η εταιρεία. Υπάρχουν «περίεργες» παραιτήσεις από δικαιώματα της εταιρείας, με ανυπόγραφα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, κι άλλα με υπογραφές που είναι πολύ αμφισβητήσιμη η γνησιότητά τους. Ονομαστικά αναφέρονται α) η αγορά και στη συνέχεια η πώληση εσωρούχων στην εταιρεία MISCOTA Ε.Π.Ε. όπου η τελευταία οφείλει ολόκληρο το κόστος συναλλαγής. β) Σχετικά με τις οφειλές του Σμυρναίου, πελάτη της εταιρείας, φαίνεται ότι η εταιρεία παραιτείται από τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της, με Πρακτικό Δ.Σ. όπου η υπογραφή του αντιπροέδρου είναι παντελώς ξένη και γενικά το όλο κείμενο του πρακτικού πάσχει. γ) Όπως, και σε άλλη θέση έχει αναφερθεί, η συναλλαγή με την εταιρεία Corfu Club Hotel A.E. παρουσιάζει εκκρεμότητες και απαιτούν διευθέτηση. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ζήτησαν διευκρινίσεις από την κ. Πρόεδρο, καθώς και την επίδειξη Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά που αναφέρθηκαν. Δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις καθώς και τα πρωτότυπα των σχετικών πρακτικών. Για το εν λόγω ζήτημα Corfu Club Hotel A.E., η κ. πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι στάλθηκε η σχετική επιστολή προς την οφειλέτιδα εταιρεία κι αναμένεται η απάντησή της. Λόγω της θέσης του μέλους του Διοικητικού μας συμβουλίου κ. Αντωνίου Τσαλαματά (είναι Πρόεδρος και 7 / 8

8 Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου της Corfu Club Hotel A.E.) αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής και όχι εξώδικης όχλησης, κι ελπίζουμε σε ένα φιλικό διακανονισμό κι αποφυγή της δικαστικής διένεξης. Αυτή τουλάχιστον είναι η επιδίωξή μας. δ) ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα έχει προκύψει από την έρευνα επί εγγράφων των προηγούμενων διοικήσεων για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. ε) Ακόμη και η πώληση ενός εκ των ακινήτων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους 2000 αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τα συμφέροντα της εταιρείας μας, καθώς διαφαίνονται σκοτεινά σημεία ως προς την σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής. στ) και όσα ζητήματα προστεθούν αργότερα. Ακολούθως, ομόφωνα το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της κ. Προέδρου για παραπομπή των θεμάτων αυτών στη Γενική Συνέλευση. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύνεται η συνεδρίαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 8 / 8

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000

EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 EXECUTIVE YACHTING ΔΙΑΧEΙΡHΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΕ AΡ. M.Γ.Ε.Μ.Η. 123871601000 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. και εκλογή ελεγκτών χρήσης 1/1-31/12/2015. Γνωστοποιούμε ότι αναρτώνται σήμερα την 20/7/2015 στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.mediterraneanenergy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Χ.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ A.E. Εδρα : Λ.Βουλιαγμένης 516 174 56 Άλιμος Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε.38657/06/Β/97/109

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ A.E. Εδρα : Λ.Βουλιαγμένης 516 174 56 Άλιμος Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε.38657/06/Β/97/109 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ A.E. Εδρα : Λ.Βουλιαγμένης 516 174 56 Άλιμος Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε.38657/06/Β/97/109 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα