Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη"

Transcript

1 στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή πραγματεία περιγράφεται η ουσία του αγαθού ως υπέρτατου σκοπού τον οποίο επιδιώκουν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους. Με σημείο αναφοράς λοιπόν τη διαπίστωση ότι το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ευδαιμονία κι ότι το μέσον για την επίτευξή τ ης είναι η αρετή (ή ευδαιμονία έστι ψυχής ένέργειά τις κατ' cφετην τελείαν [Ηθ. Νικομ a 5]1), ο Αρ ιστοτέλης ερευνά τη φύση τη ς τελευταίας. Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρακολουθ ήσουμε το σκεπτικό του ως προς τη δ ιατύπωση του ορισμού της αρετής και των παραμέτρων που τον συνθέτουν. Το γένος της αρετ ής Αφετ ηρία της προσπάθειας του Αριστο τέλη για τον προσδιορ ισμό τ ης αρετής είναι η αναζήτησ η του γένους της2. Ως ενέργεια της ψυχής η αρετή δεν μπ ο ρ ε ί παρά να είνα ι είτε πάθος, είτε δύναμις είτε εξις γιατί, όπως γρά φει ο ίδιος, αυτά τα τρία είναι τα έν τiί ψυχiί γινόμενα (1105 b 22). Πο ιος είναι όμως ο χαρακτήρας των παθών, των δυνάμεων και των έξεων, και τι από όλα αυτά είναι οι αρετές; Ως πάθη χαρακτηρίζει ο Αριστοτέλης ό,τι προκαλεί η δονή ή λύπ η' δηλαδή συνα ισθή ματα? όπως η αγάπ η, το μ ίσο ς, το θάρρος, ο φόβος, η ζήλια κ.λπ. Πρόκειτα ι όμως για ψυχικές καταστάσεις καθαυτές, άσχετες με τη θέση του ανθρώπου απέναντί τους γιατί, όπως εξηγεί, ούτε η δυνητική ικα νότητα αλλά ούτε και η στάση του ανθρώ που απέναντι σ ' αυτά τα συναισθήματα είναι πάθη. Πάθ ο ς, για παράδειγμα, είναι η οργή καθ ' εαυτήν ως συ ναίσθημα αλλά το πάθος από μόνο του δεν προσδιορίζε ι εάν δύ νατα ι κανείς να οργισθεί, ούτε κατά πόσον ή πόσο εύκολα τείνει να οργίζεται. Η μεν ικανότητα ανήκει στις δυνάμεις, η δε στάση στις έξεις :... δυνάμεις δε καθ' ας παθητικοι τούτων [των παθών] λεγόμεθα, οίον καθ' ας δυνατοι όργισθήναι fί λυπηθήναι fί έλεήσαι' έ'ξεις δε καθ' ας προς τα πάθη εχομεν εύ fί κακώς... (1105 b 26-29). Η καλή ή κακ ή στάση μας προς τα πάθη συνδέε ι τ ις έξε ις μ ε τη ν π ρ ο αίρ ε ση. Η ή δη π ρ ο φαν ής αναφορά στ η βούληση, που διακρίνει τις έξεις από τα πάθη, εντοπίζεται από τον Αριστοτέλη ως ένας από τους λόγους εξαιτίας των οποίων οι αρετές, αλλά και το αντίθετό τους, οι κακίες, δεν μπορεί να είναι πάθη. Τα πάθη, λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι αντικείμενο προαίρεσ ης, δ ηλαδή βούληση; " ή επιλο γής αντ ιθέτως ο ι αρετές είναι προ α ιρ έσ εις ή, τουλάχ ιστο ν, δεν υφίστανται χωρίς κάποια προαίρεση (αί δ' αρεται προαιρέσεις τινες fί ουκ ανευ προαιρέσεως [1106 a 4]). Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίζεται μία ακόμη διαφορά : κανείς δεν επαινεί ούτε ψέγει κά ποιον εξαιτίας των παθών καθ' εαυτά, αλλά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διάκειται σ' αυτά Αντίθετα η αρετή και η κακία είνα ι αντικείμενο επαίνου ή ψόγου κ αι άρα εξα ιτ ί ας αυτών λέγεται κα νείς σπουδαίος ή φαύλ ος και όχι εξαιτίας των παθών. Ο ι ίδιες οι λέξεις προσδιορίζουν τη διαφορά: κινούμαι λέμε για τα πάθη αλλά διάκειμαι για τις αρετές και τις κακίες : 9

2 ... κ ατα με ν τα πάθη κινείσ θαι λε γόμ εθα, κ α τα δε τας cφ ετα ς κα ι τας κ α κ ία ς ο υ κ ι νείσθαι αλλ α δ ιακε ίσθαί πω ς. (1 106 a 5-7). Για τ ου ς ίδιους ό μως λ όγους η α ρ ε τ11 δεν αν ήκε ι ο ύ τ ε στ ις δυνάμ εις. Δ εν λ έγ ετα ι κ ανε ίς αγα θό ς ή κα κ ό ς απλώ ς λόγω της δ υνατότ η τα ς τ ο υ να κ ινε ίτ α ι από δ ιά φ ο ρ α συναισθ ή ματα. Η δυ νατ ό τ η τα (ό π ω ς κ α ι τα ίδ ια τα π ά θ η ) ε ίναι ένα χα ρ α κ τ η ρ ιστικ ό της φύσης α λλά α γα θο ι φύσε ι [...} η κ α κο ι ο υ γινόμ εθα (1106 a 10, 11). Στο ζ11 τ η μα αυτό ο Α ριστοτέλης α ναφέρ εται στ η ν αρ χή τ ο υ 2 0 υ βιβ λ ίο υ τ ω ν Ηθι κώ ν Νι κ ομα χείω Υ. ο υδεμ ία τών Ι1 θ ι κ ώ ν αρετών φύσε ι, ήμ ίν εγγίνε τα ι [...} αλλα πε φ υ κόσι μεν Ι1μ ίν δέξα σθαι α υ τάς, τελει ο υμ ένο ι ς δε δ ια το υ {θους. (1 103 a). Η φύση μά ς δ ίν ε ι τη δ υ ν α τ ό τη τ α ν α δ εχθ ο ύμ ε τη ν αρ ε τή, α λλά η ίδια η αρετ ή δ εν υ π άρ χε ι εκ φ ύσεω ς απο κτ άτ αι εξ έθ ο υς. Γ ια τί κ άτι πο υ υπά ρ χε ι εκ φύσε ω ς δ εν αλλάζε ι. υ σο κ ι α ν πρ οσπ α θή σει κανείς να συν η θ ίσε ι μ ια π έτ ρα να π ηγαίνε ι πρ ο ς τ α π ά νω, π ε τώντας τ ην στ ο ν αέρ α, δεν θ α τ ο κα τα φ έρε ι γιατ ί η πέτ ρα α πό τ η φύση Ο Αριστοτ έλης γ εννή θ ηκ ε στα Στάγ ε ι ρ α τη ς Μακ ε δ ον ία ς το 384 π.χ. Το 367 Π.Χ. έφυγε γ ια τη ν Αθήνα κ αι εντάχθηκε στη φ ιλο σοφ ική κο ινότητα τη ς Ακα δ ήμε ιας, όπου έ μ ε ιν ε μ έχρι τον θάνατο του Πλάτων ο ς, το 347. Στη συ ν έχ εια εγκαταστάθη κε στην Άσσο, στα τ ης π έφτ ε ι πρ ος τα κ άτω". Ενώ η α ρ ε τή παράλια τη ς Μ. Ασίας και μετά στη Μυτιλή νη. Το π ο υ δεν υ π άρχει απ ό τη φ ύσ η, α λ λ ά πρ όσκληση του β ασιλ ιά της Μ ακεδ ον ίας, Φ ιλίππου Β ', ανέλα βε ο ύ τ ε κ α ι είναι ενάντ ια στη φύση, απο την εκπα ίδευ ση του νε αρού διαδόχου κα ι το κ τ ά τα ι κ αι τελειοπ οιείται με τη συνή θεια. 13 χρόνια στο Αλεξάνδρ ου, το 323 π. Χ, π.χ, μ ε επέστρ εψ ε στην Αθήνα, όπου δίδαξ ε γ ια Λύκειο. Αμέσως μετά τον θάνατο του εγκατέλε ιψε και πάλι την Αθήνα και εγκαταστάθη κε στη Χαλκίδα, όπου πέθ ανε έναν χρόνο Κατ ά συν έπε ια, α φ ού η αρ ε τή δ εν μ ετά, το 322 π.χ, σε η λικ ία 63 ετών. αν ή κ ε ι ο ύτε στα πά θ η, ο ύ τ ε στ ις δυ νά - τ ο έργ ο το υ (το εργο ν αυ του εδ α ποδ ίδ ωσιν) μ ε ις, δεν μ πορ ε ί πα ρά να είνα ι έξη : - ό π ω ς για παρά δ ε ιγμα η αρε τή του ματ ιού ει οδν μήτε πά θη ε Ισιν α [ αρε ται μήτε δυ νάμ ει ς, λείπεται Έξε ι ς αυτας είναι. (1106 a καθιστά σπ ο υ δ α ίο το ίδιο το μάτι αλλά κα ι 12,13). Στο ση μ είο αυτό ο Αρ ιστοτέλης κ άνει μία ενδ ια φ έρ ο υ σα παρα τή ρ ηση σχετ ικά με την π ρ α γμ α τικ ή ουσία τη ς αρετής. Αν πάν τα ισχύε ι ό τ ι η αρετή καθιστά κ ά θ ε πράγ μα το υ ο πο ίου είνα ι α ρετή, να β ρίσκ ετα ι σε ά ρ ιστη κατά στα ση (εδ εχον) και να επιτελεί σωστά 10 το έργο το υ, π ου ε ίν α ι να β λ έπε ι καλά - τό τε και στην π ερίπτωση του ανθρώπου, η αρετή ε ίνα ι έξη μέσω τ ης ο π ο ία ς ο ά νθ ρ ω π ος γίνετα ι α γ α θ ός και επιτε λ εί σωστά το έρ γ ο του. και ή του ανθρ ώπου αρετη ειη α ν fι Έξις αφ' ης αγαθος ανθρωπος γίνεται και αφ' ης εδ το έα υτου εργο ν αποδώ σει. (11 06 a 2326).

3 b Οι δύο έννοιες που περιγράφει ο Αριστο το κατα το πράγμα μέσον είναι το έξι γιατί τέλης είναι στην πραγματικότητα ταυτόση απέχει εξίσου (κατά τέσσερις μονάδες) τόσο μες. Το μάτι είναι σπουδαίο γιατί μας κάνει από το ένα άκρο όσο και από το άλλο. Τούτο να βλέπουμε καλά' δηλαδή γιατί επ ιτ ε λ ε ί τη δε, λέει ο Αριστοτέλης, μέσον εστί κατα την λειτουργία για την οποία προορίζεται. Ένα αριθμητικην αναλογίαν. ΤΟ δε προς fιμάς ουχ μάτι που δ εν βλέπει καλά δεν θα μπορούσε σε ουτω ληπτέον (1106 a b 1) διότι αν καμία περίπτωση να είναι σπουδαίο. Ομοί για τους αθλητές ποσότητα φαγητού 2 μνων " ως, ο άνθρωπος είναι αγαθός όταν επιτύχει είναι λίγη και τη λειτουργία που τον χαρακτηρίζει, δηλαδή πως ο προγυμναστής θα συστήσει ως ιδανική τον τελικό του προορισμό. ποσότητα τις Ο W. D. Ross επισημαίνει ότι στην αναζή τηση της «χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ικ ή ς λειτουργίας του ανθρώπου», ο Αριστοτέλης δίνει περιεχόμενο στην έννοια της ευδαιμονίας που ταυτίζεται με το ανθρώπινο αγαθό ", Προορισμός, επομέ νως, του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία, και η αρετή οδηγεί σ' αυτήν μέσω της έξης σε ενά ρετες πράξεις. Η θεωρ ία της μεσότητας Για να εξηγήσει ποια συμπεριφορά είναι ενάρετη, ο Αριστοτέλης αναπτύσσει? τη θεω 10 μνων πολλή, δεν σημαίνει 6 μνες γιατί κι αυτές μπορεί για κάποιον πρωτόπειρο αθλητή να είναι πολλές, ενώ για κάποιον σωματώδη και έμπειρο να είναι λίγες. Κατά συνέπεια η αποφυγή της υπερβολής και της έλλειψης, και η αναζήτη ση του μέσου που πρέπει να επιδιώκουμε, δεν αφορά το μέσον σε σχέση με το πράγμα, το οποίο ορίζεται αριθμητικώς, αλλά το μέσον σε σχέση με εμάς....πάς επ ι στήμ ω ν την ύπερβολην μεν και την Έλλειψιν φεύγει, το δε μέσον ζητεί και τούθ' αίρείται, μέσον δε ου το τού πράγματος αλλα το προς fιμάς. (1106 b 6-9). ρία της μεσότητος. Αναφερόμενος στη σχέση Με τον τρόπο αυτόν λειτουργώντας κάθε των έξεων με τα πάθη ", είχε ονομάσει έξεις την τέχνη, παράγει έργα που χαρακτηρίζονται καλή ή κακή στάση μας προς τα πάθη, και για από τελειότητα κι αφού η αρετή όπως και η να εξηγήσει ποια είναι η ορθή και ποια η λαν φύση είναι ανώτερη από κάθε τέχνη, στο μέ θασμένη στάση συμπλήρωνε: ει μεν σφοδρώς σον πρέπει να αποβλέπει (τού μέσου αν ειη η ανειμένως, κακώς Έχομεν, ει δε μέσως, εδ (1105 b 29-31). Εάν δηλαδή κάνουμε κάτι είτε με σφοδρότητα, έντονα είτε χαλαρά, χωρίς ένταση, είναι κακό. Αντιθέτως καλό είναι το μέσον. στοχαστικη [1106 b 17, 18]). Προφανώς το μέσον δεν είναι μία ευρεία περιοχή μ εταξύ της υπερβολής και της έλλει ψης, αλλά ούτε και ένα ελαστικό σημείο που μπορεί να μ ετακινείται κατά το δοκούν σ' αυ Λέγοντας μέσον ο Αριστοτέλης εννοεί μία τήν την περιοχή. Απεναντίας η μεσότης που κατάσταση που απέχει από το πολύ αλλά και αναφέρ εται στην αρετή είναι συγκεκριμένη από το λίγο (δηλ. από τις ακρότητες), αλλά και, ως επιλογή και πράξη, πρέπει να εκδη δεν είναι ένα αντικειμενικά οριζόμενο ση λώνεται κατά το δέον (ότε δεί και εφ' οίς και προς ους και οδ ενεκα και ώς δεί [1106 b 23, μείο που προσδιορίζεται με αριθμητικό τρό πο. Αυτό το μέσον ονομά ζει ο Αριστοτέλης 24], το προς fιμάς και διαφέρει από το κατα το που πρέπει, με τους ανθρώπους που πρέπει, δηλαδή, όποτε πρέπει, για τα πράγματα πράγμα μέσον επειδή δεν απέχει αναγκα για τον λόγο που πρέπει και όπως πρέπει)' στικά εξίσου από τα δύο άκρα κι επειδή δεν ποιοι παράγοντες καθορίζουν όλα αυτά τα είναι ίδιο για όλους, αλλά διαφέρει από άν «π ρ έπ ε ι», θα δούμε παρακάτω στον ορισμό θρωπο σε άνθρωπο, και εξαρτάται από παρά της αρετής. γοντες που σχετίζονται με το υποκείμενο στο οποίο αναφέρεται. Εάν για παράδειγμα τα δέκα είναι πολλά και τα δύο είναι λίγα, τότε Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει βέβαια ότι αναφέρεται στην ηθική αρετή γιατί αυτή έχει 11

4 σχέση με τα πάθη και τις πράξεις και σ' αυτά προαιρετική έξη, που χαρακτηρίζεται από με υπάρχει υπερβολή, έλλειψη και μέσον. Σε ό,τι σότητα, όπως ορίζεται από τον λόγο και σύμ αφορά φωνα με τη γν ώ μη του φρόνιμου ανθρώπου. τις διανοητικές αρετές, δηλαδή τη σοφία, τη σύνεση και τη φρόνηση, δεν μπο ρούμε να κάνουμε λόγο για μεσότητα γιατί εκεί μας ενδιαφέρει το ανώτερο δυνατό ση μείο. Όπως επίσης και στην αρετή την ίδια, η οποία μπορεί μεν να είναι μεσότης, όπως ήδη ~Eστι ν αρα ή αρετη έ'ξι ς προαιρετικη, έν μεσότητι ο δσα ηί προς fιμάς, ώρισμένn λόγφ και φ αν ό φρόνιμ ος όρίσειεν. (1106 b a 1,2) αναφέρθηκε, αλλά μεσότης από την άποψη Την αντίληψη ότι η αρετή αποκτάται με της ανα ζήτησης της ουσίας και του περιεχο τον εθισμό σε ενάρετες πράξεις ο Αριστοτέ μένου της. Ως έκφραση του αρίστου είναι ένα λης την κατέστησε σαφή σημειώνοντας ότι ακρότατο σημείο που «δεν επ ιδ έχετ α ι περαι γίνεται κανείς δίκαιος ή σώφρων συνηθίζο τέρω άνύψωσιν» 10. ντας να πράττει πράξεις δίκαιες ή σώφρονες. 0 κατα μεν την ουσίαν και τον λόγον τον το τί ην είναι λέγοντα μεσότης έστιν ή αρετή, κατα δε το αριστον και το εδ ακρότης. (1107 a 6-8). Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί γιατί μπορεί μια ενέργεια να γίνει τυχαία, ή κατό πιν υποδείξεως ή ακόμη κατόπιν καταναγκα σμού. Τέτοιου είδους πράξεις, ακόμη κι αν είναι ενάρετες, δεν οδηγούν στην αρετή. Προ Ακόμη όμως και αναφορικά με τα πάθη ϋπόθεση, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι και τις πράξεις, η μεσότης δεν μπορεί να έχει αυτός που πράττει, να έχει επίγνωση αυτού γενική εφαρμογή που πράττει, και οι πράξεις του να είναι απο (ου πάσα δ' έπι δέχεται πράξις ουδε πάν πάθος την μεσότητα a 9, 10]) γιατί υπάρχουν [1107 πράξεις και πάθη τα οποία είναι φαύλα καθ ' αυτά. Δεν έχει σημα σία αν κλέβει κανείς πολύ ή λίγο' η ίδια η κλο πή είναι πράξη εσφαλμένη και κατακριτέα, και δεν υπάρχουν στιγμές ή συνθήκες που θα την επέτρεπαν. Το ίδιο συμβαίνει με πλήθος τέλεσμα ελεύθερης βούλησης κι επιλογή; ",... έαν [...J κατα τας αρετας αυτα πως fxn, δικαίως τα γινόμενα ουκ η σωφρόνως πράττεται, αλλα και έαν ό πράττων πώς εχων πράττn, πρώτον μεν έαν ειδώς, επε ιτ' έαν προ αιρο ύμενος... (1105 a 31-35). άλλα φ α ύ λα πάθη και πράξεις: τη μοιχεία, Η γνώση είναι καθοριστική όχι μόνο για τον φόνο, την ακολασία τον φθόνο την αναι τη διαδικασία της ενσυνείδητης-εγνωσμένης σχυντία κ.λπ. επιλογής αλλά και γιατί μας βοηθάει να αντι Κατ ' αντίστροφο τρόπο πράξεις ή πάθη αξιέπαινα, αν και οντολογικά αποτελούν μεσότητες (όπως η ίδια η αρετή), αξιολογικά αποτελούν άκρα όπως για παράδειγμα η αν δρεία που βρίσκεται μεν μεταξύ θράσους και δειλία;" αλλά δεν μπορούμε να πούμε για κά ποιον ότι είναι υπερβολικά ανδρείος ή λίγο ανδρείος, αλλά ότι είναι ή δεν είναι. Αν δεν είναι ανδρείος τότε κλίνει προς μία υπερβολή (θράσο ς) ή μία έλλειψη (δειλία):... ανδρείας ουκ εστιν ύπερβολη και ελλειψις δια το μέ σον ε ίναι πως ακρον. (1107 a 24, 25). ο ορ ισμός της αρετής Ο ορισμός της αρετής την προσδιορίζει ως 12 ληφθούμε σε τι συνίσταται η μεσότητα στην οποία πρέπει να εθιστούμε. Με άλλα λόγια, η μεσότητα ορίζεται λόγφ (διαμορφώνεται δη λαδή ως σκέψη-γνώση στο έλλογο μέρος της ψυχής), σύμφωνα με πρότυπα που καθορίζει το αξιολογικό κριτήριο του φρονίμου ανδρός (φ αν ό φρόνιμος όρίσειεν). Όπως επισημαί νει ο Π. Κόντω; " το αξιολογικό αυτό κριτή ριο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως διατυπω μένος ηθικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο πρέπει κανείς να ενεργεί, αλλά ως δυνατότη τα για κρίση, προερχόμενη από την έμπρακτη αντίληψη του αγαθού που υπαγορεύει ο ενά ρετος βίος. Η ηθική δεν μπορεί να λειτουργεί θεωρητι κά και αυτόνομα (ου γαρ ϊνα ειδώμεν τι έστιν

5 ή αρετη σκεπτόμ εθα, α λλ' ιυ' α γαθοι γε νώμεθα, επει ο ύδεν α ν ην οφελος α ύτης [1103 b 31-33]) Αριστοτέλη και για το ν δ εν ται τελ είωση συνίστ α του ανθ ρ ώ που έξω από την πολιτική κοινότητα ' ο «φ ρ ό ν ιμ ο ς» ε ίν α ι στην πραγματικ ότη τα η ποοσωποποϊηση " του προτύπου βάσει του οποί ο υ πρ έπ ει να προσε γγ ίζο νται τα ηθικ ά ζη τή μ ατ α στο π λαίσιο τη ς κοινότη τας αυτής ή, όπως γρά φ ει ο Μ. η «μ έση συμπε Vegetti, ριφορά όλων των [...] ε νά ρετων πολ ι τώ ν» 15. Η τοπο θ ε σ ία κ οντά στη Νάουσα, η επ ικαλο ύμενη «σχολή Αρ ιστοτέλους» είναι Τα δύ ο σκέλη του ορ ι σμού της αρετή ς είναι αλ ληλένδετα. Όπως ήδη εξη μ ε μ εγάλη β εβαιότητα το μ έ ρ ος όπου ο ν εαρό ς Αλ έξανδρος έγ ινε, μ εταξύ άλλων, κο ινωνός τη ς αρ ιστοτ ελ ικής η θικιl ς. Έχε ι ε ν δ ι αφέ ρ ον η παρατήρ ηση του Δ. Λυπου ρλή ότ ι η ηθική αυτή εντάσσεται αποκλε ιστ ικά στο πολ ιτικό πλαίσ ιο τη ς ε λλην ική ς πόλη ς-κρ άτου ς, γεγονός που εξη γε ί την αντίφα ση τη ς δημιου ργ ίας από γ ή σα μ ε, η συνήθεια χωρίς τον Αλέξ ανδρ ο μιας αχανούς αυτοκρατορίας ξένης προς τις η θ ικ έ ς και πολιτ ικές την αρχές που δ ιδάχθ ηκε από τον Αρ ιστοτέλη. ( Βλ. σχετ. Αρ ιστοτέλης, Η θικά γν ώ ση δ εν αποτε λ εί α ρ ετή γ ιατί η γ νώ ση είν α ι απαραίτητη και γ ια τον Ν ικο μάχεια, β ιβλίο Β ', ε ισ. - μτφρ. - σχ. Δ. Λυπουολητ, ε κ δ. Ζήτρ ο ς, Θ ε σσαλον ίκη 2002, σ.σ ). καθορισμό της προς ήμάς μεσότητος αλλά και για τ ην επιλογή τ ης πρα κτική ς ε φαρμο γή ς τη ς. Από την ά λ λη μεριά, η γνώ ση από μόνη τη ς και π άλ ι δεν οδη γ εί στην α ρε τ ή. Όπως η γ ν ώ ση μόν η τ ων ιατ ρικ ών συμβουλών δεν οδη γε ί στην ίαση εάν α υ τές δ εν εφαρμοστούν, έτ σ ι και η γνώση της αρε τή ς είναι άχρ ηστη αν δ ε ν μετατραπεί σ ε καθ' έξ ιν εφαρμογή εν άρετω ν π ράξεω ν l 6. Μ όνο η απόλυτη συν ερ γασία τ ο υ έλλ ογου μέρου ς τη ς ψυχή ς όπου εδρ ά ζεται η γ ν ώ ση το υ αγαθ ο ύ, μ ε το άλογο μ έρο ς το οπο ίο ευθ ύνεται γ ια την εφαρ μογή του, οδηγεί στην αρ ετή και άρα στην ευδαιμονία 17. Η ανατροπή τη ς σωκρ ατι κή ς θέση ς ότι η αρετή ε ίνα ι γ νώ σ η, δεν απα ξ ι ώ ν ε ι τελικά τη σημασία τη ς α γω γή ς. κη σε 2002, σ. 64). Στον ίδ ιο ανή κ ει και η ε π ισή μ α νση «ο ορ ισμός τ ου τ ης ε υδ αιμ ο νίας υπ οχρ έω [ ] τ ον Αριστο τέλη να α να ζη τή σε ι επίμο να [...] το ν ορισμό της αρετής: στη ν π ρ α γματικ ότητα ότι τα Ηθι κ ά Νικομάχε ια ε ίναι, σχεδό ν στ ο σύνο λ ό τ ο υ ς, μια δ ιεξοδικότατη δ ιερεύ νη ση του ενδια φ έ ρ οντο ς αυ το ύ θέματ ο ς.», ( στ ο ίδιο, σ ). «... " ό όρ ι σμ ος εκ γένους και δ ιαφορώ ν εστιν?» (Αρ ιστο τ έλης, Ηθι κ ά Νικομάχε ια, ο. π., ση μ. σ. σ , 199, 200). Ο χαρακτηρ ισμός των παθώ ν ως συναισθημ ά τ ων β ρ ίσκ ει αντ ίθ ετο τον. Δ. Λυπ ου ρλή μ ε το επ ι χείρημ α ό τ ι, ω ς «ά λ ο γ ες π αρορμήσεις τ η ς ψυχής», τα πά θ η απ ο τελούν «κ α θ α ρ ά βιο λ ο γικ ές ιδιότη τες τ ο υ α νθρώπου» (Αριστο τέλης, Ηθι κ ά Νι κο μ άχει α, ο.π., σ.σ. 70, 71). Ω στόσο α κρ ιβώς μ ε την έν νο ια αυ τή, τα ανθρώπ ινα συ ναισθήματα συ νιστο ύν μια ακούσ ια λε ιτου ργ ία το υ ανθ ρ ώπου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (φοβ άται καν είς ή οργίζεται ή αγαπά ή ζη λεύε ι Λυ π ο υ ρ λή ς χωρ ίς να το επιδιώ κ ει ) κα ι ε ίνα ι α υ τή η δ ιά κρ ι (Αρ ιστο τέλης, Ηθι κ ά Νικομάχε ια, β ιβλ ίο Β', εισ. ση π ου εν νοεί ο Αρ ιστο τέλης σε σχέση μ ε τις δυ 1. Το από σπ α σμα πα ρ αθ έτει ο Δ. μτφρ. -σχ. Δ. Λυπ ο υ ο λή ξ, εκδ. Ζήτ ρ ο ς, Θεσσα λον ί- νά με ις κ αι τ ι έξεις. Το γεγονός αυ τό νομιμ ο π ο ιε ί 13

6 κατά τ η γ νώ μη μ ο υ τη χρήσ η τ ο υ χαρακ τ ηρισ μο ύ που χρησιμοπο ιείτα ι από πολλούς μελετη τ ές ( βλ. ε νδ ε ικ τ ικά Ross W.D., Αριστοτέλ ης, μτφρ. Μ. Μη τσού, εκδ. Μ. 1.Ε.Τ., Αθήνα 32001, σ.287). 4. Ο W.D. Ross αντ ιδιαστέλλ ε ι την εκούσ ια πράξη από τη ν προα ίρεσ η, κατατάσσον τ ας τ ην τ ε λ ε υ ταία σ ε ένα υψ ηλότερο επίπεδο όσον αφορά την αξία της στ ην εφαρ μογ ή ενάρετων πράξεων (βλ. σχε τ. Ross W.D., Αρ ιστο τέλ ης, ο.π., σ.σ ). Η έννο ια τ ης προα ιρέσεως λόγω τ ης ε ιδικής σημα σίας τ ης σ τον ορισμό τη ς αρετής θα μας απασχο λήσει διεξοδικότερα παρακάτω a 6. Β λ. σχε τ. Ross W.D., Αρ ισ το τέλης, ο.π., σ.σ. 271, 272. Ο Ross δ ιευκρινίζει ότ ι χαρακτηριστικό του ανθρώπ ινου αγαθού είναι ότ ι το ίδ ιο απο τελεί τ έ λος κα ι όχι μ έσο ν για τ η ν επίτευ ξη άλλου σκοπού. ( Πρβ. και το σχόλιο το υ Δ. Λυπουρλή, Αρ ιστο τ έλη ς, Ηθι κά Νικομάχεια, ο.π., σημ. 56, σ.σ ). 7. Γ ι α τις οφ ειλές τ ης αριστοτελικ ής θ εωρίας τ ης μεσότητος στον Πλάτω να, βλ. D ϋ r ίng Ι, Ο Αρι στο τέλ ης, Παρ ο υσία ση κα ι Ερμ ηνε ία της Σκ έψη ς του, μτφρ. Α. Γεωργ ίου - Κα τ σι β έλα, εκδ. Μ. 1.Ε. Τ., Αθήνα 22003, σ. 224 Κ.ε. 8. Η παρα τήρησ η α νήκε ι στον Δ. Λυπουρλή (Αριστοτέλης, Ηθι κά Νικομάχε ια, ο.π., σ. 72). 9. Η αττικ ή μνα (= 100 δραχμ ές) ήταν μονάδα β ά ρους που αντ ιστο ιχούσε σε 430 περίπου γραμμά ρ ια κα ι, προκε ιμένου γ ια ψω μί σιταρ ιού, σε 1160 π ερίπου θερμίδες. 10. Η διατύπωση ανήκει στον Κ.Δ. Γεωργούλη που παρα πέμποντας στο ν Ν. Χάρτμα ν παρα τηρεί ό τ ι η μεσότης α φορά τη ν οντολο γική διάστασ η που αναφέρεται στο περ ιεχόμενο τη ς η θ ική ς πράξεως αλλά από αξιολογ ική άποψ η, «ή άρε τη είνα ι κάτι το απόλυ το ν, μη έπ ιδεχομένη οϋ τε ύπερβολην ο ϋτε έλλ ε ιψ ιν.» ( Γεωργσύλης κ'δ., Ιστορ ία της Ελλ ηνικής Φιλοσοφίας, εκδ. Παπαδήμα, Αθ ήνα 42004, σ. 309) b Γ ια την ειδ ική σ ημασία τη ς έν νο ι α ς της προαίρεσης β λ. τη ν ανάλυση του W. D. Ross (Ross W.D., Αρ ιστο τέλ ης, Ο.π., σ.σ ). ώνα, τομ. Α', εκδ. Ελληνικό Ανοικ τό Π αν επισ τ ή μιο, Π άτρ α 2000, σ Στο ίδιο. 15. Vegetti Μ., Ιστορ ία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, μ τ φ ρ. Γ. Δημητ ρ α κ ό π ο υ λο ς, εκδ. Τρ α υ λ ό ς, Α θ ήνα , σ. 249 (η υπο γρά μμιση δικ ή μου) b Β λ. σχετ., Ζιγκόν 0., Βα σι κά Προβλήμ α τα τη ς Αρχαίας Φιλοσοφίας, μ τφρ. Ν. Μ. Σκ ο υ τ ε ρ ό π ο υ λ ος, εκδ. Γνώ ση, Αθήνα 1991, σ.σ ΒΙΒ ΛΙΟΓΡΑΦΙ Α Α. Μ ΕΛΕΤΕΣ Βι ρβιδάκη ς Σ, Κ.α., Ελλ ηνικ ή Φιλοσοφία και Επ ιστήμ η : Από τ ην Αρχαιότ ητα έως τον 20 0 Α ιώνα, τ ομ. Α ', εκδ. Ελλην ικό Ανοικτό Π α ν ε π ισ τήμ ιο, Π άτ ρ α Γεωρ γο ύ λη ς κ' Δ., Ιστορ ία της Ελλ ηνικ ής Φιλοσοφίας, εκδ. Παπαδή μα, Αθ ήνα Ζ ιγκόν 0., Βα σι κά Προβλήμα τα της Αρχαίας Φιλ οσο φία ς, μτφρ. Ν. Μ. Σκο υτ ε ρ ό π ου λ ο ς, εκδ. Γνώση, Αθ ήνα Brun 1., Ο Αρ ιστοτέλ ης και το Λύκειο, μτφρ. Μ. Η.Π. Νικολούδ ης, εκδ. Ζαχα ρ ό π ο υ λ ο ς, Αθ ήνα χ. χ. D ϋ r ίn g Ι, Ο Αριστοτέλ ης, Πα ρ ο υσία ση κα ι Ερμηνεία της Σκέψ ης του, μ τφ ρ. Α. Γεωργίου Κατσ ιβέλα, εκδ. Μ. 1. Ε. Τ., Αθ ήνα Ross W.D., Αρ ιστο τέλ ης, μτφρ. Μ. Μητσο ύ, εκδ. Μ. 1.Ε.Τ., Αθήνα Vegetti Μ., Ιστορ ία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, μτφρ. Γ. Δημητ ρ α κ όπ ο υ λ ο ς, εκδ. Τρ α υ λ ό ς, Αθή να Β. ΚΕΙΜΕΝΑ Αρ ιστο τέλης, Ηθικ ά Νικομάχε ια, β ιβλίο 13', εισ.-μτφρ. -σχ. Δ. Λυπουρλής, εκδ. Ζ ήτρος, Θεσσαλονίκ η Αρ ι στοτ έλης, Ηθ ι κ ά Νικομάχε ια, β ιβλία Α ' - Δ ', ε ισ.- μ τφ ρ. -σχ. Δ. Λυπουρλής, εκδ. Ζήτρο ς, Θε σ σ α λ ο ν ίκη Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ε - Κ', εισ. - μτφρ. -σχ. Δ. Λυπουρλής, εκδ. Ζή τρο ς, Θεσσα λον ίκη Κόντος Π., «Η θ ική και Πο λ ιτική Φιλοσοφϊα», στο Β ιρ βιδάκη ς Σ, Κ.α., Ελλην ική Φιλοσοφία και Επιστήμ η: Από τ ην Αρχαιότ ητα έως τον 200 Α ι- 14

Η έννοια της αρετής στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έννοια της αρετής στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη Η έννοια της αρετής στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη του Άκι Θωμαΐδη Τα Η θικά Ν ικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κόντος, Η Αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα 2000,

Π. Κόντος, Η Αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα 2000, Π. Κόντος, Η Αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Κριτική, Αθήνα 2000, Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ 1. [ ] Οδηγητικό παράδειγµα στα Ηθικά Νικοµάχεια είναι η αρετή της ανδρείας, καθώς αναλύεται εκτενέστερα από όλες

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Ημερομηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 2015 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Ημερομηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 2015 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ Ημερομηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 2015 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α 1. Διότι η ηθική αρετή σχετίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα

3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα 3. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη µεσότητα Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Σε ποια θεµελιακή θεωρία στηρίζει ο Αριστοτέλης την ηθική του φιλοσοφία; Να την αναπτύξετε σύντοµα. 2. Πώς προσδιορίζει ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. Γ1. Δεν πρέπει επομένως, άνδρες δικαστές, να αγανακτείτε με τους εκάστοτε

ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. Γ1. Δεν πρέπει επομένως, άνδρες δικαστές, να αγανακτείτε με τους εκάστοτε ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2015. ΑΔΊΔΑΚΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ. ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ. Γ1. Δεν πρέπει επομένως, άνδρες δικαστές, να αγανακτείτε με τους εκάστοτε βουλευτές, αλλά με αυτούς που οδηγούν την πόλη σε τέτοια κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Α1) µετάφραση Β1) Β2)

Α1) µετάφραση Β1) Β2) Α1) µετάφραση Η αρετή λοιπόν αναφέρεται σε συναισθήµατα και σε πράξεις, όπου η υπερβολή αποτελεί σφάλµα και κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το µέσον επαινείται και είναι το σωστό 1 και αυτά πάνε

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤA ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Και με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα