Η κ άσση L A TEX dithesis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κ άσση L A TEX dithesis"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Επι έπ ν: Α έξης Δε ής, Κα η ητής ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Α έξης Δε ής, Κα η ητής ΕΚΠΑ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν έ ραφο τεκμηριώνεται η κ άσση L A TEX dithesis, που μπορεί να ρησιμοποιη εί ια τη σύνταξη πτυ ιακών ερ ασιών του Τμήματος Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών του Πανεπιστημίου Α ηνών. Έ ινε προσπά εια η κ άσση να συμ αδίζει απο ύτ ς με τις απαιτήσεις του Ανα ν στηρίου. H πτυ ιακή μου, στην οποία ρησιμοποιήσα την παρούσα κ άσση, έ ινε αποδεκτή από το Ανα ν στήριο το κα οκαίρι του ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Τεκμηρί ση ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: L A TEX, κ άσσεις ε ράφ ν, πτυ ιακές ερ ασίες, τμήμα π ηροφορικής και τη επικοιν νιών, πανεπιστήμιο α ηνών

4 ABSTRACT In this paper, we provide documentation for the L A TEX document class dithesis, which can be used for preparing undergraduate theses at the Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens. The class conforms to all requirements imposed by the Library, as of September My thesis, which was based on the dithesis class, was accepted by the Library sometime during the summer semester of SUBJECT AREA: Documentation KEYWORDS: L A TEX, document classes, undergraduate theses, dept. of informatics, university of athens

5 Αφιέρωση σε κάποιους.

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ακο ου εί δεί μα ευ αριστιών. Θα ή ε α να ευ αριστήσ τον επι έποντα κ. Α έξη Δε ή ια τη συνερ ασία και τη οή εια κατά την εκπόνηση αυτής της πτυ ιακής. Θα ή ε α επίσης να ευ αριστήσ το φί ο μου Μένιο ια τις πο ύτιμες παρατηρήσεις του σε προκαταρκτικές εκδόσεις του κειμένου.

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Εντο ές Παρο ής Π ηροφοριών Στα ερές Εντο ές Εντο ές με Ορίσματα Εντο ές Πρόσ ασης σε Π ηροφορίες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Περι ήψεις Λέξεις Κ ειδιά ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑ- ΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΥΠOΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ, ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν έ ραφο δημιουρ ή ηκε στην Α ήνα, το 2011, στα π αίσια της τεκμηρί σης της κ άσσης L A TEX dithesis. Η κ άσση αυτή διανέμεται με την ε πίδα ότι α αποδει εί ρήσιμη, παρό α αυτά χωρίς καμιά εγγύηση: ρίς ούτε και την σι πηρή ε ύηση εμπορευσιμότητας ή κατα η ότητας ια συ κεκριμένη ρήση. Για περισσότερες επτομέρειες, ανατρέξτε στην άδεια LaTeX Project Public License.

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έ ραφο τεκμηριώνει την ανεπίσημη κ άσση L A TEX dithesis, την οποία μπορεί κανείς να ρησιμοποιήσει ια να συντάξει την πτυ ιακή του ερ ασία σύμφ να με τις απαιτήσεις του Τμήματος Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών του Πανεπιστημίου Α ηνών. Η κ άσση αυτή προσπα εί να κα ύψει ένα σημαντικό κενό, μιας και το Ανα ν στήριο Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών προσφέρει πρότυπα πτυ ιακών ερ ασιών μόνο σε Microsoft Word [1]. Η παρουσίαση τ ν εντο ών (commands) και τ ν περι α όντ ν (environments) που προσφέρει η dithesis ακο ου εί μια ο ική σειρά, δη αδή πρώτα παρουσιάζονται οι εντο ές περι ά οντα ια τις σε ίδες τίτ ου και αποδο ής, ύστερα ια τις περι ήψεις, τις αφιερώσεις και τις ευ αριστίες, κατόπιν ια τα περιε όμενα, κ.ο.κ. Ό ες οι εντο ές και τα περι ά οντα ρησιμοποιούνται μετά την αρ ή του ε ράφου (\begin{document}), εκτός όπου αναφέρεται κάτι διαφορετικό. H πτυ ιακή μου, στην οποία ρησιμοποιήσα την παρούσα κ άσση, έ ινε αποδεκτή από το Ανα ν στήριο το κα οκαίρι του Ι άννης Π. Μαντζουράτος 11

12 2. ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι εντο ές που σ ετίζονται με τις σε ίδες τίτ ου και αποδο ής. Πρώτα παρουσιάζονται οι εντο ές παρο ής π ηροφοριών και στη συνέ εια οι εντο- ές παρο ής πρόσ ασης σε π ηροφορίες. Για τη δημιουρ ία τ ν σε ίδ ν τίτ ου και αποδο ής δώστε \maketitle. 2.1 Εντο ές Παρο ής Π ηροφοριών Στα ερές Εντο ές Οι ακό ου ες εντο ές δεν απαιτούν ορίσματα. Για να τις ανανεώσετε, ρησιμοποιείστε την εντο ή \renewcommand στο preamble της ερ ασίας σας. \university Το όνομα του Πανεπιστημίου. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Ε νικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α ηνών. \school Το όνομα της Σ ο ής. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Σ ο ή Θετικών Επιστημών. \department Το όνομα του Τμήματος. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Τμήμα Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών. \thesislabel Το είδος της ερ ασίας. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Πτυ ιακή Ερ- ασία. \supervisorlabel Η ετικέττα τ ν επι επόντ ν. Για έναν επι έποντα πρέπει να είναι Επι- έπ ν, ια περισσότερους πρέπει να είναι Επι έποντες. \idlabel Η ετικέττα του αρι μού μητρώου. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Α.Μ.. \thesisplace Ο τόπος επιτυ ούς εξέτασης της ερ ασίας. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Α ήνα. \thesisdate Η ημερομηνία επιτυ ούς εξέτασης της ερ ασίας. Για πτυ ιακές ερ ασίες πρέπει να είναι Μήνας Έτος, όπου ο μήνας δίνεται ο ο ράφ ς και το έτος αρι μητικά. Παραδεί ματος άριν, ια να έσουμε την ημερομηνία εξέτασης σε Σεπτέμ ριος 2011, άζουμε στο preamble της ερ ασίας \renewcommand{\thesisdate}{σεπτέμ ριος 2011} Εντο ές με Ορίσματα Οι ακό ου ες εντο ές απαιτούν ορίσματα και πρέπει να ρησιμοποιούνται αφότου έ ει αρ ίσει το έ ραφο (μετά το \begin{document}) και προτού δο εί η εντο ή δημιουρ ίας τ ν σε ίδ ν τίτ ου και αποδο ής. \thesistitle Η εντο ή \thesistitle{title} παίρνει ένα υπο ρε τικό όρισμα title, το οποίο έτει τον τίτ ο της ερ ασίας. Για παράδει μα, στην παρούσα ερ ασία ρησιμοποιήσαμε \thesistitle{η κ άσση \LaTeX{} dithesis}. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 12

13 \thesisauthor Η εντο ή \thesisauthor{name}{id} παίρνει δύο υπο ρε τικά ορίσματα, που κα ορίζουν τα στοι εία του συ ραφέα της ερ ασίας. Το name κα ορίζει το όνομα, ενώ το id τον αρι μό μητρώου. Για πο απ ούς συ ραφείς, απ ά ρησιμοποιείστε την εντο ή επανει ημμένα. Για παράδει μα, στην παρούσα ερ ασία ρησιμοποιήσαμε \thesisauthor{ι άννης Π. Μαντζουράτος}{ }. Εαν έ αμε να συμπερι- ά ουμε και δεύτερο συ ραφέα, α προσ έταμε την εντο ή \thesisauthor{όνομα Π. Επώνυμο}{ }, κ.ο.κ. Οι συ ραφείς α εμφανιστούν στις σε ίδες τίτ ου και αποδο ής με τη σειρά που συναντώνται οι εντο ές \thesisauthor. \supervisor Η εντο ή \supervisor{name}{profession} παίρνει δύο υπο ρε τικά ορίσματα, που κα ορίζουν τα στοι εία του επι έποντα της ερ ασίας. Το name κα ορίζει το όνομα, ενώ το profession τη έση του, όπ ς Κα η ητής, Επίκουρος Κα η ητής κ.ο.κ. Για πο απ ούς επι έποντες, απ ά ρησιμοποιείστε την εντο ή επανει ημμένα. Παραδεί ματος άριν, στην παρούσα ερ ασία ρησιμοποιήσαμε \supervisor{α έξης Δε- ής}{κα η ητής ΕΚΠΑ}. Εαν έ αμε να συμπερι ά ουμε και δεύτερο επι έποντα, α προσ έταμε την εντο ή \supervisor{όνομα Επώνυμο}{Επίκουρος Κα η ητής}, κ.ο.κ. Οι επι έποντες α εμφανιστούν στις σε ίδες τίτ ου και αποδο ής με τη σειρά που συναντώνται οι εντο ές \supervisor. 2.2 Εντο ές Πρόσ ασης σε Π ηροφορίες Οι ακό ου ες στα ερές εντο ές παρέ ονται ώστε να δώσουν πρόσ αση σε μερικές π ηροφορίες από τις σε ίδες τίτ ου και αποδο ής που ίσ ς ρειαστούν στο ρήστη αρ ότερα. \thethesistitle Παρέ ει τον τίτ ο της ερ ασίας. \thethesisauthor Παρέ ει τα ονόματα τ ν συ ραφέ ν της ερ ασίας, ρισμένα με κόμματα. Για παράδει μα, ια να αναφερ είτε στον τίτ ο της ερ ασίας μέσα στο κείμενο απ ά ράφετε \thethesistitle. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 13

14 3. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα περι ά οντα και οι εντο ές που σ ετίζονται με τις περι ήψεις και τις έξεις κ ειδιά. 3.1 Περι ήψεις Για τη συ ραφή περι ήψε ν παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisabstract Το περι ά ον thesisabstract παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο κα- ορίζει την επικεφα ίδα της περί ηψης. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα- ίδα που κα ορίζεται από την εντο ή \abstractname. Μπορείτε να ρησιμοποιήσετε το περι ά ον thesisabstract όσες φορές έ ετε. Για παράδει μα, στην παρούσα ερ ασία το ρησιμοποιήσαμε δύο φορές: μια ς \begin{thesisabstract}[περί ηψη] και μία ς \begin{thesisabstract}[abstract]. 3.2 Λέξεις Κ ειδιά Για τον ορισμό της εματικής περιο ής και τ ν έξε ν κ ειδιών παρέ εται μια νέα εντο ή η οποία πρέπει να ρησιμοποιη εί μέσα στο περι ά ον thesisabstract που παρουσιάστηκε πιο πάν : \thesiskeywords Η εντο ή \thesiskeywords{salabel}{sa}{kwlabel}{k}{k}{k}{k}{k} παίρνει 8 υπο ρε τικά ορίσματα. Το SAlabel είναι η ετικέττα της εματικής περιο ής, το SA είναι η εματική περιο ή, το KWlabel είναι η ετικέττα τ ν έξε ν κ ειδιών, και κα ένα από τα KW είναι μια έξη κ ειδί. Παραδεί ματος άριν, στην παρούσα ερ- ασία ρησιμοποιήσαμε την εντο ή \thesiskeywords{θεματική Περιο ή}{τεκμηρί ση} {Λέξεις Κ ειδιά} {\LaTeX{}} {Κ άσσεις Ε ράφ ν} {Πτυ ιακές Ερ ασίες} {Τμήμα Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών} {Πανεπιστήμιο Α ηνών}, και όμοια ια τα α - ικά. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 14

15 4. ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ Για τις αφιερώσεις παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisdedication Το περι ά ον thesisdedication είναι πο ύ απ ό και δε ρειάζεται ορίσματα. Παραδεί ματος άριν, στην παρούσα ερ ασία ρησιμοποιήσαμε τον εξής κώδικα: \begin{thesisdedication} Αφιέρ ση σε κάποιους. \end{thesisdedication}. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 15

16 5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τις ευ αριστίες παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisacknowledgments Το περι ά ον thesisacknowledgments παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο κα ορίζει την επικεφα ίδα τ ν ευ αριστιών. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα ίδα Acknowledgments. Παραδεί ματος άριν, στην παρούσα ερ ασία δώσαμε \begin{thesisacknowledgments}[ευ αριστίες]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 16

17 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ Για τη δημιουρ ία περιε ομέν ν, κα ώς και κατα ό ν σ ημάτ ν πινάκ ν, παρέ ονται τρεις εντο ές, οι οποίες πρέπει να ρησιμοποιη ούν στο κατά η ο σημείο (δη αδή, μετά από τις ευ αριστίες): \tableofcontents Παρέ ει τον πίνακα περιε ομέν ν. \listoffigures Παρέ ει τον κατά ο ο σ ημάτ ν. \listoftables Παρέ ει τον κατά ο ο πινάκ ν. Αν ια κάποιο ό ο πρέπει να α άξετε κάποια από τις επικεφα ίδες, μπορείτε να κάνετε \renewcommand στο preamble τα \contentsname, \listfigurename και \listtablename, αντίστοι α. Για παράδει μα, μπορείτε να α άξετε την επικεφα ίδα Κατά ο ος Σ ημάτ ν σε Κατά ο ος Εικόν ν με την εντο ή \renewcommand{\listfigurename}{κατά ο ος Εικόν ν}. Όμοια, εαν έ ετε να α άξετε τις ετικέττες τ ν σ ημάτ ν ή τ ν πινάκ ν, μπορείτε να κάνετε \renewcommand τις εντο ές \figurename και \tablename. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 17

18 7. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για τον πρό ο ο παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisprologue Το περι ά ον thesisprologue παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο κα ορίζει την επικεφα ίδα του προ ό ου. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα ίδα Prologue. Παραδεί ματος άριν, στην παρούσα ερ ασία δώσαμε την εντο ή \begin{thesisprologue}[πρό ο ος]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 18

19 8. ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΥΠOΕΝΟΤΗΤΕΣ Για την ορ άν ση του κυρί ς κειμένου σε ενότητες, υποενότητες και υπο-υποενότητες παρέ ονται τρεις εντο ές: \thesissection Η εντο ή \thesissection{title} παίρνει ένα υπο ρε τικό όρισμα που κα ορίζει τον τίτ ο της ενότητας. Για παράδει μα, μια νέα ενότητα μπορεί να δημιουρ η εί με την εντο ή \thesissection{ενότητα Tάδε}. \thesissubsection Η εντο ή \thesissubsection{title} παίρνει ένα υπο ρε τικό όρισμα που κα ορίζει τον τίτ ο της υποενότητας. Για παράδει μα, μια νέα υποενότητα μπορεί να δημιουρ η εί με την εντο ή \thesissubsection{υποενότητα Tάδε}. \thesissubsubsection Η εντο ή \thesissubsubsection{title} παίρνει ένα υπο ρε τικό όρισμα που κα ορίζει τον τίτ ο της υπο-υποενότητας. Π.., μια νέα υπο-υποενότητα μπορεί να δημιουρ η εί με την εντο ή \thesissubsubsection{υπο-υποενότητα Tάδε}. Και ια τις τρεις εντο ές υπάρ ουν οι αντίστοι ες εκδόσεις με αστερίσκο, δη αδή της φόρμας \thesissection*{title} κ.ο.κ., οι οποίες δημιουρ ούν μια νέα ενότητα (ή υποενότητα ή υπουποενότητα) ρίς παρεμ ο ή στην αρί μηση. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 19

20 9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Για τη δημιουρ ία της ενότητας της ορο ο ίας παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisterminology Το περι ά ον thesisterminology παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο κα ορίζει την επικεφα ίδα της ενότητας της ορο ο ίας. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα ίδα Table of Terminology. Π.., στην παρούσα ερ ασία δώσαμε την εντο ή \begin{thesisterminology}[πίνακας Ορο ο ίας]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 20

21 10. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Για τη δημιουρ ία της ενότητας τ ν ακρ νυμί ν παρέ εται ένα νέο περι ά ον: thesisabbreviations Το περι ά ον thesisabbreviations παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα, το οποίο κα ορίζει την επικεφα ίδα της ενότητας τ ν ακρ νυμί ν. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα ίδα Abbreviations, Initials and Acronyms. Π.., στην παρούσα ερ ασία δώσαμε την εντο ή \begin{thesisabbreviations}[συντμήσεις, Αρκτικό εξα και Ακρ νύμια]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 21

22 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Για τη δημιουρ ία της ι ιο ραφίας παρέ εται ένα νέο περι ά ον που ασίζεται στο περι- ά ον thebibliography: thesisbibliography Το περι ά ον thesisbibliography παίρνει δύο ορίσματα, το ένα εκ τ ν οποί ν προαιρετικό και το ά ο υπο ρε τικό. Το προαιρετικό όρισμα κα ορίζει την επικεφα ίδα της ι ιο ραφίας. Εαν δε δο εί όρισμα, ρησιμοποιείται η επικεφα ίδα References. Το δεύτερο όρισμα κα ορίζει το μέ ιστο επιτρεπόμενο αρι μό αναφορών, ώστε να ίνει ομοιόμορφη στοί ιση. Για παράδει μα, στην παρούσα ερ ασία δώσαμε την εντο ή \begin{thesisbibliography}[αναφορές]{99}. Για τη δημιουρ ία τ ν αναφορών μέσα στο περι ά ον της ι ιο ραφίας ρησιμοποιείστε την εντο ή \bibitem{reference id} και στη συνέ εια δώστε το κυρί ς κείμενο της αναφοράς. Για να αναφερ είτε σε κάποια συ κεκριμένη ι ιο ραφική αναφορά στο κείμενο ρησιμοποιείστε την εντο ή \cite{reference id}. Για περισσότερα δείτε και την τεκμηρί ση του περι ά οντος thebibliography [2]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 22

23 12. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ Το Ανα ν στήριο απαιτεί να ρησιμοποιη εί η ραμματοσειρά Arial στην πτυ ιακή, η οποία όμ ς δεν είναι από default ε κατεστημένη σε Linux διανομές. Προσ πικά, νομίζ π ς ο πιο εύκο ος τρόπος ια να φορμάρετε την πτυ ιακή σε Arial είναι να κάνετε το τε ικό compilation σε Windows με το MikTex [3]. Χρησιμοποιείστε τον interpreter XƎL A TEX, και προσ έστε τις παρακάτ εντο ές στο preamble: 1. \usepackage{mathspec} 2. \setallmainfonts[mapping=tex-text]{arial} 3. \setallsansfonts[mapping=tex-text]{arial} 4. \setallmonofonts[mapping=tex-text]{arial} Σημειώνεται ότι το MikTex α εντοπίσει και α ε καταστήσει αυτόματα όσα πακέτα είπουν. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 23

24 Ακο ου εί δεί μα πίνακα ορο ο ίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ κ άσση εντο ή περι ά ον class command environment Ι άννης Π. Μαντζουράτος 24

25 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ, ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Ακο ου εί δεί μα συντμήσε ν, αρκτικο έξ ν και ακρ νυμί ν. NP Non-deterministic polynomial time Ι άννης Π. Μαντζουράτος 25

26 ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Ypodeigmata.Ergasion.zip, Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών Αναγνωστήριο Πληροφορικής,. [Online]. Available: [Accessed: Aug 18, 2011]. [2] Bibliography Management, WikiBooks on Latex, [Online]. Available: wiki/latex/bibliography_management. [Accessed: Aug 18, 2011]. [3] MikTex, [Computer Program]. Availabe: [Accessed: Aug 18, 2011]. Ι άννης Π. Μαντζουράτος 26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157 ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φίλιππος Κολοβός, Στέλλα Παπαργύρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Γεωργία Προκοπιάδου, ιονύσης Μοσχόπουλος, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα